Page 1

သို႓ သမၼတ ႏုိငးငဵေတားသမၼတရဵု့ ေန်ပညးေတား၈ ေန႓စျဲ၈ အေၾကာငး့အရာ၈

၈ဿွ၇ ၄၇ ဿွှဿ

၈ပနး့ေတာငး့ၿမိဳ႔နယး၇ သဲကုနး့ၿမိဳ႔နယးအတျငး့ရိြ ေတာငးသူလယးသမာ့မ္ာ့ အေရ့ႏြငးံပတးသကး၊ ေမတၱာရပးခတ ဵ ငး်ပ်ခငး့၈ ေလ့စာ့အပးပါေသာ ႏိုငးငဵေတားသမၼတႀကီ့ခငးဗ္ာ့ ကၽျနးေတားတုိ႓သညး ်ပညးၿမိဳ႔နယးအတျငး့၉ Civil

and Political Rights Campaign Group (ႏိုငးငဵသာ့ႏြငးံႏုိငးငဵေရ့ အချငးံအေရ့ လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးေရ့အဖျဲ႔) ဟူေသာ အရပးဘကးလူမႈအဖျဲ႔အစညး့တစးခုကို ထူေထာငး၊ လူ႓အချငးံအေရ့၇

ဒီမိုကေရစီေရ့၇

ႏိုငးငဵသာ့အချငးံအေရ့တုိ႓အတျကး

ေတာငး့ဆို လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးေနေသာ အဖျဲ႔အစညး့်ဖစးပါသညး၈ သငးံေတားသညးံ ကာလတျငး အသငး့အဖျဲ႔မြတးပဵုတငးကာ လျတးလပးေသာ အရပးဘကးလူမႈအဖျဲ႔အစညး့ တစးခုအေန်ဖငးံ ရပးတညးေဆာငးရျကးသျာ့မညး်ဖစးၿပီ့၇ ်ပညးေထာငးစုသမၼတ ်မနးမာႏိုငးငဵေတား၏ ဒီမုိကေရစီအသျငးကူ့ေ်ပာငး့မႈ်ဖစးစဥးကို မိမိတုိ႓ တတးစျမး့သမြ္ အာ့်ဖညးံ ကူညီသျာ့ရနး အ်ပညးံအွဆႏၵ ရိြၾကသူမ္ာ့်ဖစးပါေၾကာငး့ ေလ့စာ့စျာ်ဖငးံ မိတးဆကးေ်ပာဆုိအပးပါသညး၈ ပဲခူ့တုိငး့ေဒသႀကီ့၇

ပနး့ေတာငး့ၿမိဳ႔နယးအတျငး့

နယးေ်မခဵ

စစးတပးမ္ာ့၇

ဌာနဆုိငးရာတုိ႓မြ

သိမး့ယူခဵရေသာ လယးယာေ်မမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၊ ပနး့ေတာငး့ၿမိဳ႔နယး၇ သဲကုနး့ၿမိဳ႔နယးအတျငး့တျငး မိမိတုိ႓ ကျငး့ဆငး့ ေကာကးယူရရိြထာ့ေသာ သိမး့ယူခဵခဲံရၿပီ့ သီ့စာ့ခ်ဖငးံ ႏြစးစဥးစိုကးပ္ဳိ့ေနရေသာ လယးယာေ်မ ဧကစာရငး့မ္ာ့၇ (ှှ၇ ၄၇ ဿွှဿ) ရကးေန႓တျငး ထုတး်ပနးခဲံေသာ အေရ့ေပၚ ေမတၱာရပးခဵခ္ကး၇ (ဿ၆၇ ၃၇ ဿွှဿ) ရကးေန႓ ရနးကုနးၿမိဳ႔၉ က္ငး့ပခဲံေသာ ေတာငးသူလယးသမာ့မ္ာ့၏

သတငး့စာရြငး့လငး့ပျဲမြ

သေဘာတူ

ဆဵု့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့၇

(၀၇

၂၇

ဿွှဿ)

ရကးေန႓

ေတာငးသူလယးသမာ့မ္ာ့၏ အလုပးရဵုေဆျ့ေႏျ့ပျဲမြ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့အာ့လညး့ ပူ့တျဲတငး်ပ၊ လယးယာေ်မ ်ပႆနာမ္ာ့ႏြငးံ ပတးသကးေသာ မိမိတုိ႓၏ သေဘာထာ့၇ အႀကဵ်ပဳခ္ကး၇ လတးတေလာ အေ်ခအေနမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၊ ထုတး်ပနးခဲံေသာ ေမတၱာရပးခဵခ္ကးမ္ာ့ကို ေလ့စာ့စျာ တငး်ပအပးပါသညး၈

1|Page


တႏိုငးလဵု့အႏြဵ႓အ်ပာ့ ်ဖစးေနေသာ လယးယာေ်မ်ပႆနာမ္ာ့ႏြငးံပတးသကးေသာ မိမိတုိ႓၏ သေဘာထာ့ရပးတညးခ္ကးမြာဿွှဿ ခုႏြစး တျငး အသစး်ပ႒ာနး့လုိကးေသာ လယးယာေ်မဥပေဒ်ဖငးံ ယခု အ်ငငး့ပျာ့ေနေသာ လယးယာေ်မ်ပႆနာမ္ာ့ကိေ်ဖရြ ု ငး့လုိ႓မရႏုိငးပါ၈ သို႓ပါေသာေၾကာငးံ ်ပညးေထာငးစုအစို့ရ၏ မူွါဒတစးရပး်ဖငးံသာ ေ်ဖရြငး့ ေဆာငးလုိ႓ရႏုိငးမညးဟု မိမိတို႓၏ သေဘာထာ့အ်မငးကို ေလ့စာ့စျာတငး်ပအပးပါသညး၈ လယးယာေ်မအသိမး့ဆညး့ခဵခဲံရေသာ

ေတာငးသူလယးသမာ့မ္ာ့မြာ

လူမႈစီ့ပျာ့ဘွ

အၾကပးအတညး့မ္ာ့ကို အမြနးတကယး

ေတျ႔ႀကဵဳခဵစာ့ေနၾကရၿပီ့၇ လူမႈေရ့၇

ပညာေရ့၇

စီ့ပျာ့ေရ့ အေ်ခအေနမ္ာ့ နိမးံပါ့ေနၾကရပါသညး၈ ်ပညးေထာငးစုအစို့ရအဖျဲ႔မြ

ခ္မြတးေဖားေဆာငးေပ့ရနး

မူွါဒႏြငးံပတးသကး၊

မိမိတုိ႓မြ

အႀကဵ်ပဳတငး်ပလုိသညးမြာဿွှဿ

ခုႏြစး

လယးယာေ်မဥပေဒ မ်ပ႒ာနး့မီ

လုပးထဵု့လုပးနညး့၇

နညး့ဥပေဒမ္ာ့ႏြငးံ

လယးယာေ်မႏိုငးငဵပိုငး်ပဳလုပးေရ့ဥပေဒ၏ ညီညျတးစျာ

သိမး့ယူခဲံ်ခငး့မရိြေသာ

လယးယာေ်မမ္ာ့အာ့ ေတာငးသူလယးသမာ့မ္ာ့ကို လယးယာေ်မလုပးပိုငးချငးံ ်ပနးလညး၊ ေပ့အပးေပ့ပါရနး၇ စီမဵကိနး့ ခ္ဲ႔ထျငးရနး အေၾကာငး့်ပခ္ကး်ဖငးံ ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ ၾကာေအာငး သိမး့ယူခဲံေသားလညး့ စီမဵကိနး့မ္ာ့ အမြနးတကယး အေကာငးအထညး မေဖားႏိုငးဘဲ သကးဆုိငးရာ သိမး့ဆညး့ခဲံသညးံ အဖျဲ႔စညး့မ္ာ့မြ ေတာငးသူလယးသမာ့မ္ာ့ကို သီ့စာ့ခ်ဖငးံ လယးယာေ်မမ္ာ့အာ့

လျတးလပးစျာ

လုပးကိုငးချငးံႏြငးံ

လုပးကိုငးချငးံ်ပဳထာ့ေသာ လယးယာေ်မ

လုပးပိုငးချငးံ

်ပနးလညးေပ့အပးရနး၇ စီမဵကိနး့ ခ္ဲ႔ထျငးရနး အမြနတ း ကယး ်ပနးလညးလုိအပးလာသညးံအခါမြသာ တညးဆဲဥပေဒမ္ာ့၇ လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ႏြငးံအညီ

ေတာငးသူလယးသမာ့မ္ာ့၏

လယးယာလုပးကိုငးချငးံကို

ရုပးသိမး့ၿပီ့ စနစးတက္ သိမး့ဆညး့ေပ့ပါရနး၇ မူွါဒခ္မြတးေဖားေဆာငးရာတျငး

ပျငး့လငး့်မငးသာမႈရိြၿပီ့

ႏိုငးငဵေတား၏

အက္ဳိ့စီ့ပျာ့၇

ေတာငးသူလယးသမာ့မ္ာ့၏ အက္ဳိ့စီ့ပျာ့ကို ေထာကးရႈ၊ ေကာငး့မျနးမြ္တေသာ မူွါဒ တစးရပး ခ္မြတး ေ်ဖရြငး့ေပ့ပါရနး၇ မိမိတုိ႓မြ အႀကဵ်ပဳလုိပါသညး၈ 2|Page


ထုိေဒသအတျငး့ရိြ

ေတာငးသူလယးသမာ့မ္ာ့မြာ

ေအာကးေဖၚ်ပပါ

အခ္ကးမ္ာ့ေပၚတျငး

ၾကပးတညး့က္ဥး့ေ်မာငး့စျာ ေနထုိငးေနၾကရပါသညးဟု အႀကဵ်ပဳလုိပါသညး၈ လယးယာေ်မသိမး့ယူခဵရမႈ၇ သီ့စာ့ခမ္ာ့ ေပ့သျငး့ရမႈ၇ စိုကးပ္ဳိ့စရိတးေခ့္ေငျ မရရိြမႈ၇ စိုကးပ္ဳိ့ေရ့နညး့ပညာ ခ္ဳိ႔တဲံမႈ၇ သငးံတငးံမြ္တေသာ ေစ့္ႏႈနး့မရရိြမႈ၇ ထျကးႏႈနး့က္ဆငး့မႈ၇ သျငး့အာ့စုစရိတးမ္ာ့ ်မငးံတကးလာမႈ၇ အ်ခာ့ ဆကးစပးအခ္ကးအလကးမ္ာ့အေန်ဖငး-ံ ေ်မယာအသဵု့ခ္စီမဵခနး႓ချဲမႈအဆငးံသညး

စကးမႈလယးယာအဆငးံသို႓ ကူ့ေ်ပာငး့ႏိုငးေအာငး

်ပငးဆငးထာ့ႏိုငးမႈမရိြ်ခငး့၇ ေက့္လကးတျငး အေ်ခခဵအေဆာကးအအဵုမ္ာ့အာ့နညး့ခ္ဳိ႔တဲံမႈ၇ လုပးသာ့အငးအာ့ ရြာ့ပါ့မႈ၇ ေႏျစပါ့စိုကးပ္ဳိ့ရာတျငး ေရသယဵဇာတအာ့ အသဵု့ခ္စီမဵခနး႓ချဲရာတျငး အာ့နညး့ခ္ကးမ္ာ့၇ လုပးသာ့အငးအာ့ရြာ့ပါ့မႈ တုရ ိ႓ ိြေနၿပီ့ လူမႈစီ့ပျာ့ဘွ ်မငးံတကးလာေအာငး ရုနး့ထျကးရနး ခကးခဲေနသူမ္ာ့ ်ဖစးပါသညး၈ ်မနးမာံလယးယာက႑ႏြငးံတူ ေက့္လကးလူမႈစီ့ပျာ့ဘွ ဖျဵ႔ၿဖိဳ့တုိ့တကးေစရနးအတျကး ေအာကးပါ အခ္ကးငါ့ခ္ကးသညး မရိြမ်ဖစး အေကာငးအထညးေဖားရနးလုိအပးသညးဟုလညး့ ရႈ်မငးပါသညး၈ စိုကးပ္ဳိ့ထုတးလုပးမႈ ်ဖစးစဥးအဆငးံဆငးံတျငး ရငး့ႏြီ့်မြဳပးႏြဵမႈ ်မငးံတကးလာေအာငး စျမး့ေဆာငး ်မြငးံတငးေပ့်ခငး့၇ လျတးလပးေသာ ေတာငးသူလယးသမာ့ သမဂၢမ္ာ့ ေပၚထျနး့လာေစရနး စျမး့ေဆာငးေစ်ခငး့၇ ေတာငးသူလယးသမာ့မ္ာ့၏ စျမး့ရညး ်မြငးံတငးေရ့လုပးငနး့မ္ာ့ႏြငးံ သတငး့အခ္ကးအလကး နညး့ပညာမ္ာ့ ်ဖနး႓ေွေပ့်ခငး့၇ ေ်မယာစီမဵခနး႓ချဲမႈ

အစီအစဥးသညး

ေက့္လကးေတာငးသူလယးသမာ့တုိ႓၏ အက္ဳိ့စီ့ပျာ့ကို ကာကျယး

ေစာငးံေရြာကးေပ့ၿပီ့၇ လယးယာ႑ေခတးမီ ဖျဵ႔ၿဖိဳ့တို့တကးေအာငး စီမဵေဆာငးရျကးေပ့်ခငး့၇

3|Page


စိုကးပ္ဳိ့ေရ့သုေတသန လုပးငနး့မ္ာ့ တျငးက္ယးလာေအာငး အာ့ေပ့်မြငးံတငးေပ့်ခငး့၇ စသညးံ အစီအစဥးမ္ာ့ ်ပဳလုပးေပ့ရနး အေရ့ပါသညးဟု သဵု့သပးမိပါသညး၈ ထုိ႓ေၾကာငးံ ယခု ပနး့ေတာငး့ၿမိဳ႔နယးအတျငး့၇ သိမး့ဆညး့ခဵခဲံရၿပီ့၇ စီမဵကိနး့မ္ာ့ အေကာငးအထညး မေဖားႏိုငးခဲံေသာ လယးသမာ့မ္ာ့အာ့

လယးယာေ်မမ္ာ့ေပၚတျငး သကးညြာစျာ

ဘွအေ်ခအေနအရ

စဥး့စာ့ေပ့ပါရနးႏြငးံ

ထျနးယကး

ယငး့လယးယာေ်မ

စိုကးပ္ဳိ့ေနၾကေသာ

်ပႆနာမ္ာ့ကို

ေတာငးသူ

ေ်ဖရြငး့ေဆာငးရျကရ း နး

သငးံတငးံမြ္တေသာ မူွါဒ တစးရပးခ္မြတးေဖားေဆာငးေပ့ပါရနး ေလ့စာ့စျာ်ဖငးံ တုိကးတျနး့ေတာငး့ဆုိအပးပါသညး၈ Civil and Political Rights Campaign Group ႏုိငးငဵသာ့ႏြငးံႏုိငးငဵေရ့ အချငးံအေရ့ လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးေရ့အဖျဲ႔

ႏုိငးငဵသာ့ႏြငးံႏုိငးငဵေရ့ အချငးံအေရ့ လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးေရ့အဖျဲ႔၏ ေအာကးပါ ပုဂိၢဳလးမ္ာ့မြ လကးမြတးေရ့ထုိ့တငး်ပငးအပးပါသညး-

စဥး ှ

အမညး ကိုရဲထငးေက္ား

မြတးပဵုတငးအမြတး ၄/ပမန(ႏုိင)း ှ၂၁၃ဿ၀

ေနရပးလိပးစာ အမြတး(ှ၀)၇ အေနားရထာလမး့၇ စညးေတားမဂၤလာရပးကျကး၇ ရျာဘဲနယးေ်မ၇ ်ပညးၿမိဳ႔၈

ကိုေနထျနး့

၄/ပတတ(ႏိုင)း ှွ၂ွွ၄

အမြတး(၄ွ/က) ေမတၱာရြငးလမး့၇ စညးေတားမဂၤလာရပးကျကး၇ ရျာဘဲနယးေ်မ၇ ်ပညးၿမိဳ႔၈

ကို်ပညးံလျငး(ခ)်ဖဴေဖျ့

၄/ပမန(ႏိုင)း ွ၆၆၃၀၁

်ပညးသူ႓ေဆာကးလုပးေရ့ ေဒသရဵု့ွနး့၇ ေက္ာငး့ႀကီ့အုိ့တနး့ ရပးကျကး၇ ်ပညးၿမိဳ႔၈

ဦ့ေက္ားေဆျ

4|Page

၄/ပမန(ႏုိင)း

ေရႊလကးလြရပးကျကး၇ ်ပညးၿမိဳ႔၈

လကးမြတး


ကိုရနးလငး့ေအာငး

၄/ရတန(ႏိုငး)ှွ၀၃၄၅

ေစ့္ကုနး့လမး့၇ သရကးေတာရပးကျကး၇ ေရျေတာငးၿမိဳ႔၈

ကိုသနး့ႏိုငးေဌ့

၄/ပတန()ွ၅၃၂ဿ၃

အမြတး(၀)၇ေရႊဟသၤာအေနာကးေပါကး၇ ကၽျနး့ေတာရပးကျကး၇ ရျာဘဲနယးေ်မ၇ ်ပညးၿမိဳ႔၈

ေဒၚသနး့သနး့ေအ့

၄/ပမန(ႏိုင)း ှှ၆၂ှ၀

အမြတး(၄ွ/က)၇ ေမတၱာရြငးလမး့၇ စညးေတားမဂၤလာရပးကျကး၇ ်ပညးၿမိဳ႔၈

ကိုေွလငး့

၄/ပတန(ႏိုငး)ှှ၃၅ွှ

ေဒါငး့တုိကးေက့္ရျာ၇ ပဲႀကီ့အုပးစု၇ ပနး့ေတာငး့ၿမိဳ႔နယး၈

ကိုအုနး့ဟနး

အငးပငးလြေက့္ရျာ၇ ေညာငးကုနး့အုပးစု၇ သဲကုနး့ၿမိဳ႔နယး၈

ှွ

ကို်ပညးံၿဖိဳ့ေမာငး

၄/သကန(ႏုိင)း ှှှွ၂၅

အမြတး(ှွ၅)၇ ွကးပုတးေစ့္တနး့၇ ႀကိဳ႔ပငးသာအုပးစု၇ သဲကုနး့ၿမိဳ႔နယး၈

ေအာကးပါဖုနး့နဵပါတးမ္ာ့်ဖငးံ မိမိတုိ႓ အဖျဲ႔အာ့ ဆကးသျယး ႏုိငးပါသညး၈ 09-4300-6830, 09-49-50-10-30, 09-423-668-325

5|Page


မိတၱဴကိ-ု ဥကၠဌ၇ ်ပညးေထာငးစုလႊတးေတား၇ ေန်ပညးေတား၈ ဥကၠဌ၇ ်ပညးသူ႓လႊတးေတား၇ ေန်ပညးေတား၈ ဥကၠဌ၇ အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတား၇ ေန်ပညးေတား၈ ဥကၠဌ၇ ်ပညးသူတုိ႓၏တုိငးၾကာ့စာႏြငးံအသနာ့ခဵစာဆုိငးရာေကားမတီ၇ အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတား၇ လႊတးေတားရဵု့၇ ေန်ပညးေတား၈ ဥကၠဌ၇ ်ပညးသူ႓လႊတးေတား ႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့၏ မူလအချငးံအေရ့ ဒီမုိကေရစီေရ့ႏြငးံ လူ႓အချငးံအေရ့ဆုိငးရာ ေကားမတီ၇ ေန်ပညးေတား၈ ဥကၠဌ၇ ်ပညးသူ႓လႊတးေတား တရာ့စီရငးေရ့ႏြငးံဥပေဒဆုိငးရာ ေကားမတီ၇ ေန်ပညးေတား၈ ဥကၠဌ၇ ်ပညးသူ႓လႊတးေတား ႏိုငးငဵသာ့မ္ာ့၏ မူလအချငးံအေရ့ ဒီမုိကေရစီေရ့ႏြငးံ လူ႓အချငးံအေရ့ဆုိငးရာ ေကားမတီ၇ ေန်ပညးေတား၈ ွနးႀကီ့ခ္ဳပး၇ ်ပညးေထာငးစုအစို့ရအဖျဲ႔၇ ေန်ပညးေတား၈ ဒုတိယ ဗိုလးခ္ဳပးမြဴ့ႀကီ့ မငး့ေအာငးလိႈငး၇ တပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီခ္ဳပး၇ တပးမေတားကာကျယးေရ့ဦ့စီခ္ဳပးရဵု့၇ ေန်ပညးေတား၈ ်ပညးေထာငးစွ ု နးႀကီ့ ဗိုလးခ္ဳပးလြမငး့ ၇ ကာကျယးေရ့ွနးႀကီ့ဌာန၇ ေန်ပညးေတား၈ ်ပညးေထာငးစွ ု နးႀကီ့ ဦ့်မငးံလိႈငး၇ လယးယာစိုကးပ္ဳိ့ေရ့ႏြငးံဆညးေ်မာငး့ွနးႀကီ့ဌာန၇ ေန်ပညးေတား၈ ဥကၠဌ၇ ပဲခူ့တုိငး့ေဒသႀကီ့လႊတးေတား၇ ပဲခူ့ၿမိဳ႔၈ ွနးႀကီ့ခ္ဳပး၇ ပဲခူ့တုိငး့ေဒသႀကီ့ အစို့ရအဖျဲ႔၇ ပဲခူ့ၿမိဳ႔၈ ဦ့တငးစို့၇ စိုကးပ္ဳိ့ေရ့ႏြငးံေမျ့်မဴေရ့ွနးႀကီ့ဌာန၇ ပဲခူ့တုိငး့ေဒသႀကီ့၇ ပဲခူ့ၿမိဳ႔၈ တုိငး့အေထျေထျအုပးခ္ဳပးေရ့ဦ့စီ့မြဴ့၇ ပဲခူ့တုိငး့ေဒသႀကီ့ အေထျေထျအုပးခ္ဳပးေရ့ဦ့စီ့ဌာန၇ ပဲခူ့ၿမိဳ႔၈ ခရိုငဥ း ီ့စီ့မြဴ့၇ ်ပညးခရိုငးအေထျေထျအုပးခ္ဳပးေရ့ဦ့စီ့ဌာန၇ ်ပညးၿမိဳ႔၈ ၿမိဳ႔နယးအုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့၇ ၿမိဳ႔နယးအေထျေထျအုပးခ္ဳပးေရ့ဦ့စီ့ဌာန၇ ်ပညးၿမိဳ႔၈ ဥကၠဌ၇ ်မနးမာႏိုငးငဵအမ္ဳိ့သာ့လူ႓အချငးံအေရ့ေကားမရြငး၇ ရနးကုနးၿမိဳ႔၈ အိုငးအယး(လး)အို၇ ဆကးသျယးညိြႏိႈငး့ေရ့အရာရိြ၇ အခနး့အမြတ-း ှဿှဿ-ှဿဿွ၇ (ှဿ)ထပး၇ ကုနးသညးႀကီ့မ္ာ့ ဟိုတယး၇ အမြတး (ဿဿ၀)၇ ဆူ့ေလဘုရာ့လမး့၇ ေက္ာကးတဵတာ့ၿမိဳ႔နယး၇ ရနးကုနးၿမိဳ႔၈ ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညး၇ ်ပညးသူ႓လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယး၇ ေကာံမြဴ့ၿမိဳ႔နယး၈ ဦ့ေအာငးၾကညးညျနး႓၇ အမ္ဳိ့သာ့လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယး၇ ေတာငးတျငး့ႀကီ့ၿမိဳ႔၈ လကးခဵ

6|Page


ပူ့တျဲတငး်ပခ္ကး -ှ

အ ဓ မၼ လယး ယာ ေ်မ သိမး့ ဆညး့ ခဵ ရ သညးံ ်ပႆနာမ္ာ့ႏြငးံ အငး့ မ အငး့ အ တျငး့ ရိြ ေရ ထိနး့ ဆညး စီ မဵ ကိနး့ ေၾကာငးံ ေတာငး သူလယးသမာ့မ္ာ့ ေတျ႔ႀကဵဳ ခဵ စာ့ ေန ရ ေသာ လယးယာ ေ်မ ်ပႆနာ မ္ာ့ ဆုိငး ရာ အလုပးရဵု ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲ မြ သေဘာတူ ဆဵု့်ဖတး သညးံ အခ္ကးမ္ာ့

်မနးမာႏုိငးငဵ အႏြဵ႓အ်ပာ့၉ ႀကဵဳေတျ႔ခဵစာ့ေနရေသာ အဓၼလယးယာေ်မ သိမး့ဆညး့ခဵေနရသညးံ ကိစၥရပးမ္ာ့အေပၚ အေလ့အနကးထာ့၊ ေ်ဖရြငး့ေဆာငးရျကးေပ့ေရ့၇ ်မနးမာံစာ့နပးရိကၡာ

ဖူလဵုပိုလြ္ဵေရ့သညး

ေတာငးသူလယးသမာ့ အေပၚတျငး

မ္ာ့စျာ

တညးမြီေနသညးႏြငးံအညီ

ေတာငးသူလယးသမာ့မ္ာ့၏ ဘွအာမခဵခ္ကး အ်ပညးံအွ ရရိြေစရနး ထိေရာကးစျာ ေဆာငးရျကးေပ့ေရ့၇ ေတာငးသူလယးသမာ့တုိ႓၏

လူမႈဘွ

အက္ဳိ့စီ့ပျာ့ႏြငးံ

အေ်ခခဵရပိုငးချငးံ

အချငးံအေရ့မ္ာ့ကို

အ်ပညးံအွ

အကာအကျယးေပ့မညးံ ဥပေဒမ္ာ့ ေက္နပးေလာကးဖျယးရာ အဆငးံထိ ်ပ႒ာနး့ ေပၚေပါကးလာေစေရ့၇ အငး့မအငး့အတျငး့ရိြ

ေရထိးနး့ဆညးေၾကာငးံ

ေ်ဖရြငး့ေဆာငးရျကးေပ့ေရ့၇

7|Page

်ဖစးေပၚလာေသာ

လယးယာေ်မ

်ပႆနာ

အွွအာ့


ပူ့တျဲတငး်ပခ္ကး -ဿ

ဿ၆.၃.ဿွှဿ

ရကးေန႓တျငး က္ငး့ပခဲံေသာ ေတာငးသူလယးသမာ့မ္ာ့၏ သတငး့စာရြငး့လငး့ပျဲႏြငးံ ပတးသကး၊

စာနယးဇငး့ရြငး့လငး့ပျဲ က္ငး့ပရ်ခငး့၏ ရညးရျယးခ္ကး၇ ေတာငးသူလယးသမာ့မ္ာ့၏ေတာငး့ဆို သေဘာတူညီခ္ကးမ္ာ့ သတငး့စာရြငး့လငး့ပျဲက္ငး့ပရ်ခငး့၏ ရညးရျယးခ္ကး ကိုယးတုိငးေတျ႔ႀကဵဳခဵစာ့ေနရေသာ ေတာငးသူလယးသမာ့မ္ာ့၏ ်ပႆနာမ္ာ့ကို တငး်ပႏိုငးရနး၈ လယးယာေ်မ်ပႆနာမ္ာ့အေရ့

ကူညီေ်ဖရြငး့ေဆာငးရျကးေပ့ေနသူမ္ာ့၏

အေတျ႔အႀကဵဳမ္ာ့ကို

ရြငး့လငး့တငး်ပႏုိငးရနး၈ ႏိုငးငဵအႏြဵ႓အ်ပာ့

်ဖစးပျာ့ေနေသာ

်ပႆနာမ္ာ့်ဖစးသညးံအတျကး

ဥပေဒ၇

စီ့ပျာ့ေရ့၇

ႏိုငးငဵေရ့

ရႈေထာငးံမ္ာ့အရ သဵု့သပးေဆျ့ေႏျ့်ခငး့အာ့်ဖငးံ ေ်ဖရြငး့ႏိုငးမညးံ နညး့လမး့မ္ာ့ ေပၚထျကးလာေစရနး၈ သတငး့မီဒီယာမ္ာ့မြတဆငးံ ႏိုငးငဵေတားအဆငးံမြ ႏိုငးငဵေတားအက္ဳိ့၇ ေတာငးသူလယးသမာ့ အက္ဳိ့အတျကး မြ္တေကာငး့မျနးစျာ ေ်ဖရြငး့ေဆာငးရျကးလာေစရနး၈

ေတာငးသူလယးသမာ့မ္ာ့၏လယးယာေ်မမ္ာ့အာ့အဓမၼသိမး့ယူခဲံသညးံအေပၚ စပါ့စိုကးေသာ ေတာငးသူလယးသမာ့မ္ာ့မြ ထမငး့စာ့ေသာ ်ပညးသူမ္ာ့ထဵ အကူအညီေတာငး့ခဵသညးံစာနယးဇငး့ရြငး့လငး့ပျဲတျငးေတာကးေရာကးလာၾကေသာ ေတာငးသူလယးသမာ့မ္ာ့၇ေတာငးသူလယးသမာ့အက္ဳိ့ေဆာငးရျကးေပ့ၾကသူမ္ာ့၏သေဘာထာ့ေၾကညာခ္ကး ယေန႓်ဖစးေပၚေနေသာ

လယးယာေ်မအဓမၼသိမး့ခဵရမႈမ္ာ့သညး

ႏိုငးငဵအႏြဵ႓အ်ပာ့တျငး

်ဖစးေပၚေနသ်ဖငးံ

ေဒသအစိတးအပိုငး့ တစးခု၏ ်ပႆနာဟု ယူဆ၊ မရပါ၈ တႏိုငးငဵလဵု့ႏြငးံဆုိငးေသာ ်ပႆနာႀကီ့ဟု ခဵယူသညး၈ ်မနးမာႏိုငးငဵ၏

လူဦ့ေရ

(၄ွ)ရာခုိငးႏႈနး့ခနး႓သညး

ေက့္လကးေဒသတျငး

ေနထုိးငးၾကသူမ္ာ့

်ဖစးေသာေၾကာငးံ

လယးသမာ့မ္ာ့၏ အေရ့ကိစၥသညး ႏိုငးငဵေတား၏ စီ့ပျာ့ေရ့၇ လူမႈေရ့၇ ႏိုငးငဵေရ့ အေရ့ကိစၥဟု ခဵယူသညး၈ ဿွှဿ-ခုႏြစး၇ လယးယာေ်မဥပေဒ မ်ပ႒ာနး့မီ သိမး့ဆညး့ခဲံေသာ လန-၀၆သညး ဥပေဒေၾကာငး့အရ အႀကဵဳ့မွငးဟု မြတးယူသညး၈ သိမး့ဆညး့ထာ့ေသာ လယးယာေ်မမ္ာ့၉ ေတာငးသူလယးသမာ့မ္ာ့မြ ွငးေရာကးစိုကးပ္ဳိ့လြ္ငး ပနး့ေတာငး့ၿမိဳ႔နယး အုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့ရဵု့မြ

ပုဒးမ-ှ၁၁

အေရ့ယူေဆာငးရျကးပါက

ထုတး်ပနးရလိမးံမညးဟု

်ဖစးေပၚလာမညးံ

ေ်ပာၾကာ့ခဲံရာ

ေနာကးဆကးတျဲ

ထုိသို႓

်ပႆနာမ္ာ့သညး

ပုဒးမ-ှ၁၁

ပုဒးမ-ှ၁၁

ထုတး၊

ထုတးသူမ္ာ့၏

တာွနးသာ်ဖစးသညးဟု ခဵယသ ူ ညး၈ ယခု်ဖစးေပၚေနေသာ

လယးယာေ်မ

အဓမၼသိမး့ခဵရမႈ်ပႆနာမ္ာ့ကို

်ပညးေထာငးစုအစို့ရမြ

မြနးကနး၊

တရာ့မြ္တေသာ မူွါဒတစးရပး ခ္မြတးၿပီ့ အ်မနးဆဵု့ကိုငးတျယး ေ်ဖရြငး့ေပ့သငးံေၾကာငး့ ေတာငး့ဆုိသညး၈ ေတာငးသူလယးသမာ့မ္ာ့၏ လယးယာေ်မမ္ာ့အာ့ အဓမၼသိမး့ခဵရသညးံ ်ပႆနာမ္ာ့ကို ႏိုငးငဵေတားမြ မူွါဒ တစးရပးခ္မြတး၊ ေတာငးသူလယးသမာ့မ္ာ့အာ့ သေဘာထာ့ထုတး်ပနးသညး၈

8|Page

မေ်ဖရြငး့ႏိုငးေသ့သညးံကာလႏြငးံ လယးယာေ်မမ္ာ့တျငး

ညိြႏိႈငး့ေ်ဖရြငး့ေနဆဲကာလအတျငး့ ဆကးလကးလုပးကိုငးချငးံ

်ပဳထာ့သငးံေၾကာငး့


ပူ့တျဲတငး်ပခ္ကး -၀ ပနး့ေတာငး့ၿမိဳ႔နယးအတျငး့ မိမိတုိ႓မြ ကျငး့ဆငး့ေလံလာၿပီ့ ေတာငးသူလယးသမာ့မ္ာ့ထဵမြ တစးဦ့ခ္ငး့စီ လကးမြတးထို့စာရငး့်ဖငးံ လယးယာေ်မ လုပးပိုငးချငးံ၇ ပိုငးဆိုငးချငးံ၇ လယးွယးထာ့ႏိုငးချငးံ အ်ငငး့ပျာ့ေနရၿပီ့၇ ှ၆၂၁ လယးယာေ်မႏုိငးငဵပိုငး်ပဳလုပးေရ့ဥပေဒ်ဖငးံ သိမး့ဆညး့ခဵခဲံရေသာ ေတာငးသူလယးသမာ့မ္ာ့မြ သီ့စာ့ခ်ဖငးံ လုပးကိုငးေနခဲံရၿပီ့၇ ဿွှဿ ခုႏြစးတျငး လယးယာေ်မ လုပးပိုငးချငးံ ဆဵု့ရဵႈ့ေနရေသာ ေတာငးသူလယးသမာ့အေရအတျကးႏြငးံ ဧကစာရငး့စဥး

သိမး့ယူခဲံသညးံ

ေက့္ရျာအမညး

အုပးစု

စုစုေပါငး့ဧက

လကးမြတးထုိ့

အဖျဲ႔အစညး့အမညး ှ

ကစစ-ှဿ

မြတးခ္ကး

ေတာငးသူဦ့ေရ က္ာ့အုိ

ကုနး့ကေလ့

ဿ၄၀.၂၂

၄၃

သေ်ပလြ

၅.၀၅

ထနး့ပငးကျငး့

၄.၅၁

ေတာငးရို့စု

၆၄.၆၀

ဿ၂

ရျာေထာငး-ခ္ငး့

တဵုကငး့

၂၂.၂၆

ှ၂

ေပပငးခဵု

၆ွ.ှ

ဿှ

ရျာေထာငး

ှ၄.ဿ၅

ှွ

ကျငး့လြ

ကျငး့လြ

ှှ.၅၀

လယး်ပငးတနး့

၁.၂

ှွ

ကျငး့လြ-ေတာငး

ှှ

ေဒါငး့တုိကး

ပဲႀကီ့

ှဿ

ေခတးမြီေက္ာငး့ကုနး့

သူရဲတနး့ စုစုေပါငး့

ှ၀

ကစစ-ဿ၀

၂ွ

ှ၄

၀၃.ွ၂

ှှ

ဿှ

၃၄၁.ွ၂

ှ၆၃

ဘူ့ဘကး

ရပးသာ

၁၀.၆

ဿ၂

ှ၁

ေဆ့ေတာ

၁.၁၂

ှ၂

ဥသြ္စးပငး

ဥသြ္စးပငး

ှ၅.၂

ှ၃

ေညာငးေ်ခေထာကး

၁၀.၄

ှ၁

ှှွ.၂၂

၁၅

၀၂ဿ.ဿဿ

၀၆

စုစုေပါငး့ ှ၄

ကပစ-၂

ေဒါငး့တုိကး

ပဲႀကီ့

ှ၅

က္ီ့ေတာငးက္ငး့

၃ွ.ွဿ

ဿ၀

ှ၆

ရဵု့ခဵု

ှ၄

ဿွ

ကျငး့လြ-ေတာငး

ကျငး့လြ

ှှ၄.၃၀

ဿ၃

ဿှ

ကျငး့လြ

ဿဿ၄.ှ၂

၁၄

ဿဿ

လယး်ပငးတနး့

ဿ၀ဿ.၅၆

၂၄

ဿ၀

ဇီ့ခဵု

လြညး့ကူ့ စုစုေပါငး့

ဿ၁

ကပစ-၃

ဿ၂

ဘူ့ဘကး

ရပးသာ

ေတာငးကိုငး့

ကိုငး့ႀကီ့ စုစုေပါငး့

ဿ၃

အမတ-၀ွ၁၀

ဿ၄

ကပစ-၀

မက္ီ့ပငးကျငး့

ေက္ာကးဖူ့

ရျာသစးကုနး့၇ ပုတီ့ေတာ

ဆငးတဲ

သကးဆုိငးရာအဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့မြ သိမး့ယူၿပီ့ သီ့စာ့ခ်ဖငးံ လုပးကိုငးချငးံေပ့ခဲံေသာ စုစုေပါငး့

9|Page

၀၂

ှှ

ှွ၁ှ.၆ှ

ဿွ၅

၄၂.၀၄

၀၄

၅ှ.၀၄

၁ှ

၂ဿ

ှ၂

၃၆.၃၁

၀၃

ဿွဿ၆.၂ဿ

၂၄၅


ပူ့တျဲတငး်ပခ္ကး -၁

သဲကုနး့ၿမိဳ႔နယးအတျငး့ မိမိတို႓မြ

ကျငး့ဆငး့ေလံလာၿပီ့ ေတာငးသူတစးဦ့ခ္ငး့စီ၏ လကးမြတးထုိ့စာရငး့မ္ာ့်ဖငးံ

်ပဳစုထာ့ေသာ ယငး့ၿမိဳ႔နယးအတျငး့ရိြ လယးယာေ်မ သိမး့ဆညး့ခံဲရေသာ ဧကစာရငး့ႏြငးံ ေတာငးသူလယးသမာ့ဦ့ေရစဥး

ရျာအမညး

အုပးစု

ရျာသစး

ရျာသစး

ပ္ဥးေထာငးကုနး့

ဧက

ဦ့ေရ

မြတးခ္ကး

၅၁.၅၄

၀၀

၁.၂

ထနး့ေတာႀကီ့

၀.ဿ၂

ပျဲ်ပညးံ

ဘနး့ေဘျကုနး့

မငး့လြ

သငးေတာ

အုပးဖို

အုပးဖို

ေခ္ာငး့ကမး့ႀကီ့

ေခ္ာငး့ကမး့ႀကီ့

ပလပးေ်မဟု သတးမြတးခဵခဲံရၿပီ့ သိမး့ယူ

၁၃

ှ၆

ဿှ.၀

ှ၂၄.ှ၃

ှ၃

၅ွ.၄၁

ှ၃

ှ၄ွ.၀၄

၀၃

၂၃၅.ှ၆

ှဿ၆

ခဵခဲံရသညးံ စုစုေပါငး့

သဲကုနး့ၿမိဳ႔နယး၇ အငး့မအငး့အတျငး့ရိြ ေရထိနး့ဆညး စီမဵကိနး့ေၾကာငးံ ႏြစးစဥးေရလႊမး့မို့်ခငး့၇ အငး့မအငး့ အတျငး့သို႓ ်ဖတးသနး့စီ့ွငးေနေသာ ေခ္ာငး့၇ ေ်မာငး့မ္ာ့ ေကာ်ခငး့၇ ေရစီ့ေရလာ မေကာငး့်ခငး့တို႓ေၾကာငးံ စိုကးပ္ဳိ့ေရ့ ရာသီတျငး ႏြစးစဥး ေရလႊမး့မို့ကာ စိုကးပ္ဳိ့ထုတးလုပးမႈ အခကးအခဲမ္ာ့ ႀကဵဳေတျေနရေသာ ေတာငးသူလယးသမာ့မ္ာ့ ဦ့ေရစာရငး့ႏြငးံ ဧကစာရငး့စဥး

ရျာအမညး

အုပးစု

ေရနစးဧက

မြတးခ္ကး

ေညာငးကုနး့ႀကီ့

ေညာငးကုနး့

အုတးတျငး့ကနး့

၀၁

အုတးတျငး့

၄၄.၁၃

ဿှ

ေညာငးကုနး့

ှဿ.၀၁

အငး့ေပၚငယး

အငး့ေပၚငယး

ဿ၀၆.၃၅

၃ှ

အငး့ေပၚႀကီ့

ှ၄၃.၅၂

၁၃

ဇီ့ကုနး့

ဇီ့ကုနး့

၃ွ

ဿှ

ကစျနး့အငး့

အုပးဖို

ှ၃၆.၁၁

ဿှ

အုပးဖို

ဿ၅ှ.ှ၃

ဿ၆

ှွ

သငးေတာ

ဿွွ.၆၀

၀ှ

ှှ

ေခ္ာငး့ကမး့ႀကီ့

ေခ္ာငး့ကမး့ႀကီ့

၂၄.၄၂

ှှ

ှဿ

ထနး့ရငး့/သစးခ္ဳိ

၀-ရပးကျကး

၂၅.၅၂

ှှ

ှ၀

ရဲရကနး

ရဲရကနး

ႏြစးစဥးေရလႊမး့ခဵရေသာ လယးယာေ်မ စုစုေပါငး့

10 | P a g e

ှွှ.၁၂

ဦ့ေရ ဿ၂

ှ၂ွ.၅၂

၁၃

ှ၃ဿွ.၄၃

၀၀ွ


ပူ့တျဲတငး်ပခ္ကး-၂ သဲကုနး့ၿမိဳ႔နယးအတျငး့ရိြ လယးယာေ်မ ေရလႊမး့မုိ့ခဵရမႈအာ့ စိစစးဆဲ ဧကစာရငး့ႏြငးံ လူဦ့ေရ

၈ကျငး့ဆငး့ေလံလာမႈမ္ာ့အရ ေရလႊမး့ခဵရမႈမ္ာ့သာ ပိုမ္ာ့ပါသညး၈

မြတးခ္ကး၈ စဥး

ရျာအမညး

အုပးစု

က္ာ့တကး

ဘျေတၱာ

ေညာငးကုနး့

၀ ၁

ဧက

ဦ့ေရ

မြတးခ္ကး

ှွ၁.၂

၀၂

ှ၄၀.၀ှ

၁ွ

ယႏၱကူ့

အငး့ေပၚငယး

ှှ၅.၃၄

ဿ၄

မငး့လြ

မငး့လြ

ဿ၀ှ

၂ှ

လကးပဵေတာ

အငး့ေပၚငယး

ှဿွ.၂

ဿ၃

သာလြပငးစီ

ှ၄၆.၆၂

ဿ၁

ေဆာကးၿခဵဳႀကီ့

ေဆာကးၿခဵဳႀကီ့

၀ှ၅

ဿ၅

က္ာ့စုကုနး့

ဿ၁ှ

၀၁

၆ွ

ှ၄

၂ှ

ှ၀

ှ၅၁.၁၂

၀ဿ

ှ၅ှဿ.၀၅

၀ဿ၄

ေပါကးေမြား

ှွ

က္ပးကုနး့

ှှ

က္ာ့ပငး စုစုေပါငး့

၂.၀.ဿွှဿ ရကးေန႓ ်ပညးၿမိဳ႔တျငး က္ငး့ပခဲံေသာ ေတာငးသူလယးသမာ့မ္ာ့၏ အလုပးရဵုေဆျ့ေႏျ့ပျဲၿပီ့ေနာကးပိုငး့ ကာလတျငး သဲကုနး့ၿမိဳ႔နယး ေဒသခဵေတာငးသူလယးသမာ့မ္ာ့မြ ၁ငး့တို႓၏ လယးယာေ်မမ္ာ့ ႏြစးစဥးေရလႊမးမို့မႈမ္ာ့ကို မြတးတမး့ ်ပဳစုထာ့ေသာ ေတာငးသူလကးမြတးထို့စာရငး့ႏြငးံတကျ ဗီျဒီယုိဖုိငးကို လာေရာကး ေပ့ပို႓ခဲံသညးံ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ေပၚ အေ်ခခဵ်ပဳစုထာ့သညးံ ေရလႊမး့ဧက စာရငး့စဥး

ရျာအမညး

အုပးစု

ေရနစးဧက

ဦ့ေရ

မြတးခ္ကး

ေတာငးႀကိဳ႔ကုနး့

ပ္ာ့စညး

ဿ၁၅.၂၀

ဿ၄

ႀကိဳ႔ကုနး့

ှ၁ွ.ှ၀

ဿ၁

ဘုရာ့ႀကီ့ကုနး့

ှဿ၂

ဿ၅

ပ္ာ့စညး

၀၃ွ.၀ှ

၂၆

သဲေကာ

ှ၂၅.ွ၆

ှ၃

သရကးေတာငးယာ

၈ စုစုေပါငး့

ရပးသာ

ရပးသာ

ႀကိဳ႔ကုနး့

သီ့ကုနး့

ေဂျ့ကုနး့

ေတာရ

စုစုေပါငး့

၄၀.၅၂

ှ၀

ှှွ၂.၆ှ

ှ၃၄

၀၃.ွ၃

ဿ၁၁.၁၂

၁၀

ဿ၅ွ.၂ှ

၂ွ

၀၄.ဿ

ှွ

ှ၁၅.၅၅

ဿ၀

အုတးတျငး့ကုနး့

၁ှ.၂၄

ကငး့သနး့

ှ၀

ဿ၁ွ.၃၂

၁၁

ေအာငးကုနး့

ေအာငးကုနး့

၃၂၅.၅ဿ

၆ှ

ကၽျဲေကာငး

ကၽျဲေကာငး

၀၂၂.၂၃

၄၂

ဿ၃၁ှ.၁၂

၁ဿ၄

စုစုေပါငး့

သဲကုနး့ၿမိဳ႔နယးအတျငး့ရိြ ေရနစးဧက စုစုေပါငး့

11 | P a g e


စဥး

ရျာအမညး

အုပးစု

ေရနစးဧက

သေ်ပစနး့

ပျဲသာ

ှှ

်မနးမာဇီ့ကုနး့

ှှ.၅၆

ပျဲသာ

၈ စုစုေပါငး့

ဦ့ေရ

မြတးခ္ကး

၅ဿ.၄

၀ွ

ှွ၂.၂၆

၁ွ

၀၃

အငးတုိငးပု

အငးတုိငးပု

ရျာမ

ရျာမ

၅ဿ.၂

ဿ၁

ရျာ်ဖဴကုနး့

ဿွ.၂

ှွ၀

ဿ၆

ဿ၃

ှွ

စုစုေပါငး့ ေလြၾကပးကုနး့

ေလြၾကပးကုနး့

နတၱလငး့ၿမိဳ႔နယးအတျငး့ ေရနစးဧက စုစုေပါငး့ ၿမိဳ႔နယးႏြစးၿမိဳ႔နယးအတျငး့ ေရနစးဧက စုစုေပါငး့

12 | P a g e

ဿ၄ွ.၂၆ ဿ၆ှဿ.၁

၅၄ ၂ှ၁

နတၱလငး့ၿမိဳ႔နယး


ပနး့ေတာငး့ၿမိဳ႔နယး အတျငး့ ေတာငးသူလယးသမာ့မ္ာ့အာ့ တရာ့ဥပေဒမဲံ ဖမး့ဆီ့်ခငး့ႏြငးံ ပတးသကး၊ အေရ့ေပၚ သတငး့ထုတး်ပနးခ္ကး ေန႓စျဲ၈ ှှ၇

၄၇

ဿွှဿ

ရကးေန႓တျငး

သိမး့ဆညး့ခဵခဲံရေသာ

၈ ှ၀၇ ၄၇ ဿွှဿ (မျနး့လဲျ ၁့၀ွ)

လယးယာေ်မမ္ာ့ေပၚတျငး

ထျနးယကး

စိုကးပ္ဳိ့ေနေသာ

ေတာငးသူလယးသမာ့မ္ာ့အာ့ လူမႈစီ့ပျာ့ဘွကို ေထာကးရႈ၊ သကးညြာချငးံေပ့ပါရနး သကးဆုိငးရာ အုပးခ္ဳပးေရ့အဆငးံဆငးံသို႓ အေရ့ေပၚ ေမတၱာရပးခဵခ္ကး တစးေစာငး ထုတး်ပနးခဲံၿပီ့်ဖစးပါသညး၈ ှဿ၇ ၄၇ ဿွှဿ ရကးေန႓တျငး ပနး့ေတာငး့ၿမိဳ႔နယး ရျာသစးကုနး့ေက့္ရျာႏြငးံ ပုတီ့ေတာေက့္ရျာတုိ႓တျငး

အမြတး (၀)

ကာကျယးေရ့ပစၥညး့ စကးရဵုမြ ှ၆၅၅-၅၆ခုႏြစးမ္ာ့တျငး ှ၆၂၀ ခုႏြစး၇ လယးယာေ်မ ႏိုငးငဵပိုငး်ပဳလုပးေရ့ ဥပေဒႏြငးံ ညီညျတးစျာ သိမး့ယူခဲံ်ခငး့ မရိြဘဲ လယးယာေ်မဧက စုစုေပါငး့ ၃၆.၃၁ ဧကေက္ားကို သိမး့ယူခဲံပါသညး၈ ေတာငးသူလယးသမာ့မ္ာ့မြာ

သိမး့ယူခဲံသညးံ

ႏြစးမြစ၊

ႏြစးစဥး

ယငး့လယးယာ

ေ်မမ္ာ့ေပၚတျငး

သီ့စာ့ခ်ဖငးံ

လုပးကိုငးလာခဲံရပါသညး၈ ဿွှဿ ခုႏစ ြ း၇ ဇျနးလ (၅)ရကးေန႓တျငး

လယးယာေ်မမ္ာ့ေပၚမြ

အၿပီ့အပိုငးထျကးချာသျာ့ရနး

ကပစ-၀ တာွနးရိြသူမ္ာ့မြ

ေ်ပာဆုိလာခဲံပါသညး၈ ေတာငးသူလယးသမာ့မ္ာ့မြ မိမိတုိ႓၏ နစးနာခ္ကးမ္ာ့ကို အသနာ့ခဵတငး်ပရနး ႀကိဳ့စာ့ေနဆဲ်ဖစးပါသညး၈ သို႓ေသား

စိုကးပ္ဳိ့ရာသီ်ဖစးၿပီ့

အသကးေမျ့ွမး့ေၾကာငး့မႈကို

စိုကးပ္ဳိ့ေရ့

လုပးငနး့ကသာလြ္ ငး

အာမခဵႏိုငးသညးံ

ေက့္လကးေန

တခုတညး့ေသာ

ေတာငးသူလယးသမာ့မ္ာ့

လုပးငနး့်ဖစးေနသညးမြာ

အတျကး

်ငငး့ဆိုစရာမလုိေသာ

ပကတိအမြနးတရာ့ ်ဖစးပါသညး၈ လယးယာေ်မမ္ာ့အာ့ သိမး့ယူခဲံရာတျငးလညး့ ခုိငးလဵုတိက္ေသာ ဥပေဒ အေထာကးအထာ့မ္ာ့်ဖငးံ သိမး့ယူခဲံ်ခငး့ မဟုတးဘဲ ေတာငးသူလယးသမာ့မ္ာ့ကိုလဲ ေ်ပာဆုိ အသိေပ့်ခငး့ မရိြသညးကိုလညး့ ေတျ႔ရိြရပါသညး၈ ှဿ၇ ၄၇ ဿွှဿ ရကးေန႓တျငး ေတာငးသူလယးသမာ့မ္ာ့မြ မိမိတို႓ ဘုိ့စဥးေဘာငးဆကး ဓါ့မဦ့ခ္ လုပးကိုငး ေဆာငးရျကးလာခဲံၿပီ့၇ သိမး့ယူခဵခဲံရသညးံ

လယးယာေ်မမ္ာ့အ်ဖစး်ဖငးံ

သီ့စာ့ခေပ့သျငး့၊

်ပနးလညး

လုပးကိုငးေနရေသာ

မိမိတုိ႓

လယးယာေ်မမ္ာ့ေပၚတျငး စုေပါငး့၊ လယးထျနးခဲံၾကပါသညး၈ ယငး့ေန႓ မျနး့လျဲ ှဿ နာရီေက္ားတျငး ကပစ-၀မြ စကးရဵုမြဴ့ အပါအွငး်ဖစးေသာ တပးမေတားသာ့ အငးအာ့ ဿွ ခနး႓သညး ေက့္ရျာအတျငး့သို႓

ွငးေရာကးလာၿပီ့

တပးပိုငးလယးအ်ဖစး

သိမး့ယူခဵထာ့ရေသာ

လယးယာေ်မမ္ာ့အာ့

်ပနးလညး

လယးချနးေ်ပစာရိြတယးဆုိလြ္ငး လယးယာေ်မ

ေပ့ပါမညးဟု

ဟုတးမဟုတး

ေ်ပာဆုိခဲံၿပီ့၇

ေ်မစာရငး့ရဵု့မြာ ေမ့်မနး့ရနးႏြငးံ

ေနာကးေန႓မ္ာ့တျငး

လယးချနးေ်ပစာမ္ာ့်ပၿပီ့

တပးပိုငးလယးထဲ

မပါွငးေသာ

လယးဆကးလကးမထျနးေတာံရနး

ေ်ပာဆုိပါသညး၈ ှ၀၇ ၄၇ ဿွှဿ ရကးေန႓နဵနကးပိုငး့တျငး ပနး့ေတာငး့ၿမိဳ႔နယး ေ်မစာရငး့ဦ့စီ့ဌာနရဵု့သို႓ သျာ့ရနး မိမိတုိ႓ေက့္ရျာမြ ထျကးလာခဲံေသာ ေတာငးသူလယးသမာ့မ္ာ့အာ့

ကပစ-၀ႏြငးံ

ယငး့ေက့္ရျာမ္ာ့သို႓

သျာ့ရာ

ေ်မနီလမး့ွတျငး

ကပစ-၀မြ

တာွနးရိြသူ

ေတာငးသူလယးသမာ့မ္ာ့ကိုပါ

ဆကးလကး

တပးမေတားသာ့ အငးအာ့ ှွွခနး႓မြ ပိတးဆုိ႓ြ၊ ေတာငးသူလယးသမာ့ ခုႏြစးဦ့အာ့ ဖမး့ဆီ့ခဲံပါသညး၈ ညေန

နာရီွနး့က္ငးအထိ

ရျာအနီ့အနာ့ရိြ

ႏျာ့ေက္ာငး့ေနေသာ

ဖမး့ဆီ့ေနသညးမြာ ဥပေဒမဲံ လုပးရပး်ဖစးေသာေၾကာငးံ ေတာငးသူလယးသမာ့မ္ာ့အာ့ ခၽျငး့ခ္ကးမရိြ အ်မနးဆဵု့ ်ပနးလႊတးေပ့ရနး ေလ့နကးစျာ ေတာငး့ဆုိပါသညး၈ လယးယာေ်မ်ပႆနာရပးမ္ာ့ကို

အုပးခ္ဳပးေရ့ဆုိငးရာမြတဆငးံ

တရာ့နညး့လမး့က္စျာ၇

လုပးထဵု့လုပးနညး့က္စျာ်ဖငးံ

ဥပေဒေၾကာငး့အရ ၿငိမး့ခ္မး့စျာ ေ်ဖရြငး့ပါရနး အမြတး(၀)၇ ကာကျယးေရ့ပစၥညး့စကးရဵုအာ့ ေလ့နကးစျာ တုိကးတျနး့ပါသညး၈ အုပးခ္ဳပးေရ့ပိုငး့ဆုိငးရာ အဆငးံဆငးံ တာွနးရိြသူမ္ာ့အေန်ဖငးံလညး့ ယငး့်ဖစးစဥးႏြငးံပတးသကး၊ လုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့ႏြငးံအညီ အ်ပစးမဲံ ေတာငးသူလယးသမာ့မ္ာ့အာ့ ဥပေဒေၾကာငး့အရ ကာကျယးေပ့ပါရနး ေလ့နကးစျာ တုိကးတျနး့ပါသညး၈ Civil and Political Rights Campaign Group ႏုိငးငဵသာ့ႏြငးံႏုိငးငဵေရ့အချငးံအေရ့ လႈပးရြာ့ေဆာငးရျကးေရ့အဖျဲ႔ ဆကးသျယးရနး

-

Ph: 09-4300-6830, 09-4950-1030, 09-42366-8325

Email

-

civilandpoliticalrightscg@gmail.com

-

http://www.facebook.com/pages/Civil-and-Political-Rights-Campaign-Group/160389137419606

13 | P a g e


ေတာငးသူလယးသမာ့မ္ာ့တရာ့စျဲဆုိခဵရ်ခငး့ႏြငးံပတးသကး၊ ှ၃.၄.ဿွှဿ ရကးေန႓ သတငး့ထုတး်ပနးခ္ကး ပနး့ေတာငး့ၿမိဳ႔နယး၇ ပဲႀကီ့အုပးစု၇ ေဒါငး့တုိကးေက့္ရျာမြ ေတာငးသူလယးသမာ့ (၄) ဦ့အာ့ တရာ့စျဲဆုိ်ခငး့၇ လယးယာေ်မမ္ာ့အာ့

လုပးထဵု့လုပးနညး့၇

နညး့ဥပေဒမ္ာ့ႏြငးံအညီ

သိမး့ဆညး့ထာ့်ခငး့

မရိြခဲံေသာ

အမြတး(၂)၇

ကာကျယးေရ့ပစၥညး့စကးရဵု၇ ကပစ-၂ မြ အရာရိြမ္ာ့က 15.7.2012 ရကးေန႓တျငး လယးပိုငးရြငး လယးသမာ့မ္ာ့ ်ဖစးၾကေသာ ဦ့ေဌ့လျငး၇ ေဒါငး့တုိကးေက့္ရျာ၇ ပဲႀကီ့အုပးစု၇ ပနး့ေတာငး့ၿမိဳ႔နယး၈ ဦ့ကဵေအာငး၇ ေဒါငး့တုိကးေက့္ရျာ၇ ပဲႀကီ့အုပးစု၇ ပနး့ေတာငး့ၿမိဳ႔နယး၈ ဦ့လြထျနး့၇ ေဒါငး့တုိကးေက့္ရျာ၇ ပဲႀကီ့အုပးစု၇ ပနး့ေတာငး့ၿမိဳ႔နယး၈ ဦ့ထျနး့ေွ၇ ေဒါငး့တုိကးေက့္ရျာ၇ ပဲႀကီ့အုပးစု၇ ပနး့ေတာငး့ၿမိဳ႔နယး၈ ဦ့ေမာငးဦ့၇ ပဲႀကီ့ေက့္ရျာ၇ ပဲႀကီ့အုပးစု၇ ပနး့ေတာငး့ၿမိဳ႔နယး၈ ဦ့စို့ဦ့၇ ပဲႀကီ့ေက့္ရျာ၇ ပဲႀကီ့အုပးစု၇ ပနး့ေတာငး့ၿမိဳ႔နယး၈ တုိ႓အာ့ ပိုကးနကးက္ဴ့ေက္ားမႈ ပုဒးမ ၁၁၄ ်ဖငးံး တရာ့စျဲဆိုထာ့သညးဟု သိရိြရၿပီ့၇ (ှ၂.၄.ဿွှဿ)ရကးေန႓တျငး (ထဵု့ဘုိ)ရဲခနး့မြ ရဲမ္ာ့ လာေရာကးၿပီ့ ေတာငးသူလယးသမာ့မ္ာ့ထဵမြ စစးခ္ကး ယူသျာ့သညးဟု ဆုိပါသညး၈ ၿပီ့ခဲံေသာ သဵု့ေလ့ရကး ွနး့က္ငးေတာကးေလ္ာကးတျငး ႏိုငးငဵအႏြဵ႓အ်ပာ့၉ ေတာငးသူလယးသမာ့ မိမိတုိ႓ ပိုငးလယး၇ မိမိတုိ႓ တသကးလဵု့ လုပးကိုငးစာ့ေသာကးေနခဲံေသာ

လယးယာေ်မမ္ာ့အာ့

်ပနးလညး

ွငးေရာကးထျနးယကးရာတျငး

သကးဆုိငးရာ

သိမး့ဆညး့ခဲံသညးံ

အဖျဲ႔အစညး့မ္ာ့မြ ၿခိမး့ေ်ခာကးေ်ပာဆုိ်ခငး့၇ ယခုတခါ တရာ့စျဲဆုိ်ခငး့မြာ ်ပဳလုပးလာသညးကို ေတျ႔ရိြရပါသညး၈ ေတာငးသူလယးသမာ့အမ္ာ့စုမြာ

ယခုႏြစးစိုကးပ္ဳိ့ေရ့ရာသီတျငး

လယးမဲံယာမဲံ

ဘွသာလြ္ငးမက၇

တရာ့တေဘာငးအထိ

ရငးဆုိငးရေတာံမညး်ဖစးၿပီ့၇ ၁ငး့တုိ႓၏ လူမႈဘွမ္ာ့ ပ္ကးစီ့ ဆဵု့ရဵႈ့ရေတာံမညးံ အေ်ခအေနသို႓ ဆုိကးေရာကးေနၿပီ ်ဖစးပါသညး၈ ယခငးက

တာွနးခဵမႈ၇

ပျငးံလငး့်မငးသာမႈ

မရိြခဲံဘဲ

လုပးကိုငးေဆာငးရျကးခဲံေသာ၇

တရာ့ဥပေဒစို့မို့မႈ

အာ့နညး့ခ္ကးေၾကာငးံ

လယးယာေ်မ်ပႆနာမ္ာ့ ်ဖစးေပၚလာ်ခငး့်ဖစးၿပီ့၇ ယခု တႏုိငးငဵလဵု့အႏြဵ႓်ဖစးပျာ့ေနေသာ လယးယာေ်မ အ်ငငး့ပျာ့မႈ ်ပႆနာမ္ာ့ကို ေ်ဖရြငး့ရနး

်ပညးေထာငးစုအစို့ရအဖျဲ႔၏

မူွါဒတစးရပး

အလ္ငးအ်မနးလိုအပးလြၿပီ့၇

ယငး့မူွါဒ်ဖငးံသာ

ေတာငးသူလယးသမာ့တုိ႓

ရငးဆုိငးႀကဵဳေတျ႔ေနရေသာ အခကးအခဲ ်ပႆနာမ္ာ့ကို ေ်ဖရြငး့ႏိုငးမညး်ဖစးပါသညး၈ Civil and Political Rights Campaign Group ႏိုးငးငဵသာ့ႏြငးံႏုိငးငဵေရ့အချငအေရ့လႈ းံ ပးရြာ့ေဆာငးရျကးေရ့အဖျဲ႔

ဆကးသျယးရနး -

civilandpoliticalrightscg@gmail.com,

Campaign-Group/160389137419606, Ph; 0943006830, 09423668325, 0949501030

14 | P a g e

http://www.facebook.com/pages/Civil-and-Political-Rights-


15 | P a g e

OPEN LETTER TO PRESIDENT  

OPEN LETTER TO PRESIDENT Uthein sein