Page 1

(၄၅) ႏွစ္ေျမာက္ စစ္ေတြဆန္ျပႆနာေန႔ ၀မ္းနည္းေအာက္ေမ့ဖြယ္ အထိမ္းအမွတ္ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ ေန႔စြဲ။

။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၃)ရက္

စာအမွတ္ - ရကလစ / ဗဟုိ / ထုတ္ျပန္ / ၀၁ / ၁၂ (၁၉၆၇)ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁၃)ရက္ေန႔တြင္ ရခုိင္ျပည္၊ စစ္ေတြၿမဳိ႕၌ လူထုသုိ႔ ဆန္ထုတ္ေရာင္းခ်ေပးရန္ ေတာင္းဆုိသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပၾကေသာ ျပည္သူလူထုကုိ မဆလအစုိးရမွ အၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္ႏွင္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူ (၂၀၀)ေက်ာ္ ေသြးေျမက် ေသဆုံးခဲ့ ရသည့္ ေသြးစြန္းေသာဆန္ျပႆနာေန႔မွာ ယေန႔ဆုိလွ်င္ (၄၅)ႏွစ္ေျမာက္ ႐ွိၿပီျဖစ္သည္။ အုပ္စုိးသူအဆက္ဆက္သည္

ဤျဖစ္ရပ္အေပၚ

ဆူပူအၾကမ္းဖက္

ခုိးဆုိးလုယက္မႈအေနအထားအဆင့္သာသာ

သတ္မွတ္ထားခဲ့ၾကၿပီး၊

ေဒသခံလူထု၏ နစ္နာခ်က္ႏွင့္ ဒါဏ္ရာဒါဏ္ခ်က္မ်ားကုိ ယေန႔ထိ မ်က္ကြယ္ျပဳထားၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ လူထု၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈ ကုိလည္း

နည္းလမ္းေပါင္းစုံျဖင့္

ကန္႔သတ္ ႏွိပ္ကြပ္ထားၾကဆဲျဖစ္သည္။

သု႔ရ ိ ာတြင္

ေသြးစြန္းေသာစစ္ေတြဆန္ျပႆနာျဖစ္ရပ္ဆုိးမွာ

လူထု၏ႏွလုံးသားထဲမွ မည္သုိ႔မွ် ေပ်ာက္ကြယ္မသြားသည့္အျပင္ အရိပ္မဲႀကီးအျဖစ္ အုပ္စုိးသူလူတန္းစားအဆက္ဆက္ကုိ ေျခာက္လွန္႔ ေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

သဘာ၀သယံဇာတ ေပါၾကြယ၀ ္ ေသာ ရခုိင္ျပည္သည္ အာဏာ႐ွငအ ္ ဆက္ဆက္တုိ႔၏ ညံ့ဖ်င္းေသာအုပခ ္ ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စနစ္ဆုိးတုိ႔ေၾကာင့္ လက္႐ွိတြင္

တုိင္းျပည္၏ဒုတိယအဆင္းရဲဆုံး

ျပည္နယ္အဆင့္၌

က်ေရာက္လ်က္

႐ွိေနၿပီး၊

အလားတူေသြးစြန္းေသာ

အၾကမ္းဖက္

တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဆုိး၀ါးေသာ ဒုကၡအနိ႒ာ႐ုံမ်ားကုလ ိ ည္း ခါးစည္းကာ ခံစားေနၾကရသည္။ ဤအက်ဳိးတရားမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသား မ်ား၏ တန္းတူေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းပုိင္ခြင့္တုိ႔ ကင္းမဲ့ေနျခင္းအေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။

သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုအ ံ ေျခခံ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွတဆင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရအေနျဖင့္ တုိင္းျပည္၏ ႏွစ္ေပါင္း(၆၀)

ေက်ာ္ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္ကုိ အျမန္ဆုံးရပ္စဲၿပီး တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ တန္းတူေရးႏွင့္ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းပုိင္ခြင့္တုိ႔အေပၚ အာမခံခ်က္ အျပည့္အ၀

႐ွိသည့္ စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ပါရန္ (၄၅)ႏွစ္ေျမာက္ ေသြးစြန္းေသာစစ္ေတြဆန္ျပႆနာေန႔ တြင္ မိမိတုိ႔ ရခုိင္ျပည္လုံးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားႏွင့္လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (ရ၊ က၊ လ၊ စ)မွ အေလးအနက္ထား တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ လုိက္ပါသည္။

စစ္ေတြဆန္ျပႆနာအေရးေတာ္ပုံတြင္ ေသြးေျမက်ေပးဆပ္သြားခဲ့ၾကေသာ လုပ္သားျပည္သူအေပါင္းအား အစဥ္ဂါရ၀ျပဳေလးစားလွ်က္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔

ရခုိင္ျပည္လုံးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားႏွင့္လူငယ္မ်ားအစည္းအ႐ုံး (ရ၊ က၊ လ၊ စ) ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္၊ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္

ဆက္သြယ္ရန္ - +၆၆ (၀) ၈၁၆ ၈၀၈ ၉၃၄

AASYC_GHQ  

arakan,protest

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you