Page 5

– h n s u n ày à v ệc s c h n về v ệc h sơ h ệ nộ và uậ u chu n c c h sơ ấy cần h nộ hòn đ n ở h ch và đầu nh h nh

u nh

– uậ uả ch

nh và ả

u đ ện h ch hàn nhận h ch hàn

uả

hòn đ n

ớc ầu

n hành nộ h sơ c n nh h nh

ố nộ

un đ n

ớc

hủ ục h c ấu và h n

s

ụn

nh

nh

nh đ n ở

n đ ện nh huộc

h ch và

u ấu

uậ u n hành h c ấu c n y và nộ h n u ấu về hòn đ n nh nh huộc ở h ch và đầu nh h nh h ặc nộ h n u ấu u n đ ện ên n c n h n n đ ện uốc III.

.

u h h àn hành ch vụ hành ậ c n y c n vớ v ệc ả uả ch nh n h ệ ớ hành ậ uậ u s vấn n hí những công việc cần làm ngay khi doanh nghiệ ớc vào ho động –

vấn về hủ ục h nh n h ệ chu n h

ệ hí

h n ấy đ n nh n h ệ –

hu

n đầu ch c n

y

h sơ

n à ụn nh

h ơn

h

nh ản s

n hành h sơ hu

ính hu h

n

ch n

n đầu

h c h cục hu h ặc cục hu

c

vấn mi n phí chữ ký số – kê khai thu qua m ng

ện n y nh n h ệ đều hả u chữ số c n cộn n để h u n đ ện và ên vớ n n hàn à c n y ở à h ản để nộ hu ch c n y c n nh c à chính ả h ể x hộ –

uản

vấn về ở à h ch và đầu

h ản n n hàn c n nh h nh

y và nộ h sơ h n

số à

hu n à

h ản đ n ở

Profile for Thành lập công ty Thanh Hóa

Dịch vụ thành lập công ty tại Thanh Hóa  

Dịch vụ thành lập công ty tại Thanh Hóa Thành lập công ty một thủ tục hành chính đầu tiên của các nhà khởi nghiệp tại Thanh Hóa. Điề...

Dịch vụ thành lập công ty tại Thanh Hóa  

Dịch vụ thành lập công ty tại Thanh Hóa Thành lập công ty một thủ tục hành chính đầu tiên của các nhà khởi nghiệp tại Thanh Hóa. Điề...

Advertisement