Page 2

động của công ty. Ch u trách nhiệm về các khoản n và c c n hĩ vụ khác của công ty trong ph m vi số vốn đ ều lệ của công ty đ đ n – Công ty TNHH mộ hành v ên còn c c ch h nh n o nên s n ởng củ đối c à n ởi vì ch u trách nhiệm hữu h n nên rủi ro xảy ra hoàn toàn thấp. c) Công ty TNHH hai thành viên trở lên: – Công ty TNHH hai thành viên trở lên là lo i hình doanh nghiệp có ít nhất 2 thành viên góp vốn, ho động doanh nghiệp và ch u trách nhiệ ên cơ sở số vốn đ c t. n yc c ch h nh n ch u trách nhiệm hữu h n nên ít gây rủi ro cho thành viên công ty. Ch độ chuyển nh ng vốn và số ng không nhiều đ c pháp luậ uy đ nh rõ ràng và d kiểm soát. – Công ty TNHH hai thành viên trở ên đ c doanh nghiệp l a ch n bở v cơ cấu t ch c h đơn ản d ho động. Phù h p khả n n h c t của các doanh nhân hiện nay. – Tuy nhiên công ty TNHH hai thành viên trở lên có những h n ch nhấ đ nh nh h n có quyền phát hành bất kỳ lo i ch n h n nà y h h n ch c n y h uốn mở rộng kinh doanh, sản xuất. d) Công ty c phần: – Công ty c phần là lo h nh c n y c tham gia m i quan hệ pháp lý d dàng – C đ n ch u trách nhiệu với số vốn thấp.

c ch h nh đ c

nh n

đ ều kiện cho công ty

t góp, khả n n xảy ra rủi ro khac

– Công ty c phần có quyền phát hành ch n h n h uy đ nh của pháp luật. Công ty c phần đ c phép ho động trong nhiều ngành nghề ĩnh v c. Với khả n n do chuyển nh ng, m đố ng có thể tham gia góp vốn. – uy nh ên c n y c hần c những h n ch nh à i hình mà pháp luật quản lý chặt ch , việc quản và đ ều hành ho động công ty c phần rất ph c t p do số ng các c đ n nh ều, có thể có các nhóm c đ n chốn đối nhau về l i ích. vấn về đặ ên c n uậ u s vấn về ên h n c hể h ện đ c n

y đ nh củ c n y c đ n h uy đ nh củ ên và độc uyền củ nh n h ệ h n

h uậ đ n h

Profile for Thành lập công ty Thanh Hóa

Dịch vụ thành lập công ty tại Thanh Hóa  

Dịch vụ thành lập công ty tại Thanh Hóa Thành lập công ty một thủ tục hành chính đầu tiên của các nhà khởi nghiệp tại Thanh Hóa. Điề...

Dịch vụ thành lập công ty tại Thanh Hóa  

Dịch vụ thành lập công ty tại Thanh Hóa Thành lập công ty một thủ tục hành chính đầu tiên của các nhà khởi nghiệp tại Thanh Hóa. Điề...

Advertisement