Page 1

Thành lập công ty một thủ tục hành chính đầu tiên của các nhà khởi nghiệ h nh ều đ c hể khó vớ c c nhà hở n h ệ nhà đầu nh n đơn ản với các Luậ s chuyên v ên củ uậ u uậ u ch n đ c nh ều nh n h ệ n v ệc hành ậ c n y h nh c n nh hành ậ c n y hành c n ch hàn nh n h ệ ở đ y ậy s n h n ch n uậ u à nơ n cậy để hành ậ c n y n n h n nh nh ch n và ch hí ệ ệ nhấ đ s u h ch huận nhấ ớc đầu hở n h ệ và huận hơn n v ệc h ển nh nh s u này

Tham khảo thêm: Thành lập công ty tại Thanh Hóa

vấn

n hí c c vấn đề chu n

vấn

ch n

ện n y h nh n h ệ ên n y

h nh c n

uậ nh n h ệ nh n n y hần

hành ậ c n

y

h nh

y c

h nh ộ hành v ên

nh n h ệ n y

y và uy h độn c n nh cơ cấu ch c củ c n y vấn ch h ch hàn ch n h nh c n y h và h h a) Doanh nghiệ

h

n nhấ à h hành v ên ở

đ nh nhấ

à uậ

u s

nh n

– Doanh nghiệ nh n à h nh nh n h ệ h n c c ch h nh n mình làm chủ nên chủ sở hữu chủ động hoàn toàn trong m i ho động của doanh nghiệp. – Ch độ ch u trách nhiệm vô h n vì vậy doanh nghiệp d lấy òn c cơ cấu t ch c đơn ản, d ho động.

n h ch hàn và đối

– uy nh ên v h n c c ch h nh n nên y h h n ch nh n h ệp trong một số giao d ch nhấ đ nh nh nh n h ệ nh n s h n đ c v y vốn n n hàn và chủ DNTN ch u trách nhiệm bằng cả tài sản củ nh đối vớ c c n hĩ vụ tài sản m c độ rủi ro cao. b) Công ty TNHH một thành viên: – Công ty TNHH một thành viên là lo i hình doanh nghiệp do một t ch c hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu công ty. Vì vậy, chủ sở hữu đ c toàn quyền quy đ nh m i ho t


động của công ty. Ch u trách nhiệm về các khoản n và c c n hĩ vụ khác của công ty trong ph m vi số vốn đ ều lệ của công ty đ đ n – Công ty TNHH mộ hành v ên còn c c ch h nh n o nên s n ởng củ đối c à n ởi vì ch u trách nhiệm hữu h n nên rủi ro xảy ra hoàn toàn thấp. c) Công ty TNHH hai thành viên trở lên: – Công ty TNHH hai thành viên trở lên là lo i hình doanh nghiệp có ít nhất 2 thành viên góp vốn, ho động doanh nghiệp và ch u trách nhiệ ên cơ sở số vốn đ c t. n yc c ch h nh n ch u trách nhiệm hữu h n nên ít gây rủi ro cho thành viên công ty. Ch độ chuyển nh ng vốn và số ng không nhiều đ c pháp luậ uy đ nh rõ ràng và d kiểm soát. – Công ty TNHH hai thành viên trở ên đ c doanh nghiệp l a ch n bở v cơ cấu t ch c h đơn ản d ho động. Phù h p khả n n h c t của các doanh nhân hiện nay. – Tuy nhiên công ty TNHH hai thành viên trở lên có những h n ch nhấ đ nh nh h n có quyền phát hành bất kỳ lo i ch n h n nà y h h n ch c n y h uốn mở rộng kinh doanh, sản xuất. d) Công ty c phần: – Công ty c phần là lo h nh c n y c tham gia m i quan hệ pháp lý d dàng – C đ n ch u trách nhiệu với số vốn thấp.

c ch h nh đ c

nh n

đ ều kiện cho công ty

t góp, khả n n xảy ra rủi ro khac

– Công ty c phần có quyền phát hành ch n h n h uy đ nh của pháp luật. Công ty c phần đ c phép ho động trong nhiều ngành nghề ĩnh v c. Với khả n n do chuyển nh ng, m đố ng có thể tham gia góp vốn. – uy nh ên c n y c hần c những h n ch nh à i hình mà pháp luật quản lý chặt ch , việc quản và đ ều hành ho động công ty c phần rất ph c t p do số ng các c đ n nh ều, có thể có các nhóm c đ n chốn đối nhau về l i ích. vấn về đặ ên c n uậ u s vấn về ên h n c hể h ện đ c n

y đ nh củ c n y c đ n h uy đ nh củ ên và độc uyền củ nh n h ệ h n

h uậ đ n h


uậ u c n s n vớ ên củ c c vấn đặ đ ch

n hành c ux ên nh n h ệ h c đ đ n ụ sở c n

đ nh củ c n y c n h ặc ớc đ h y h n

y nhầ

y

ề đ ch củ c n y đ ch củ c n y hả h h à uyền sở hữu h ặc uyền s ụn h h củ c n y u đ ch đ h n hả à uyền sở hữu h đ ch đ hả c h đ n huê đ đ ể ữ c nh n ch c c uyền sở hữu vớ n y h h đặ đ ch c n s nh h

y h

vấn về vốn đ ều ệ c n

h n đ

à c n ty.

nhà chun c c

ục đích để ở và

y

ốn đ ều ệ c n y hể h ện uy hu n à củ c n y u vốn đ ều ệ ớ u vốn đ ều ệ ên

c đặ

h

đ n h đ n h

độn củ c n

c hu c hu

y và s ảnh h ởn đ n v ệc nộ

n à hả đ n à n à hả đ n à

ệu đ n ệu đ n

n n

vốn đ ều ệ còn ảnh h ởn đ n v ệc ch u ch nh ệ h c ủ xảy đố vớ y và c n y c hần và ảnh h ởn đ n v ệc v y vốn n n hàn củ c n

đ uậ u s vấn để nh n h ệ củ nh vấn về n ành n hề

nh

nh n h ệ

ch n đ

c

c vốn đ ều ệ h h

nh

uậ u vấn nhữn n ành n hề n nh h n u c nhữn n ành n hề c đ ều ện h đ c

nh củ c n y c đ ều ện h y hả đ n đ c đ ều ện ớ đ n

í ụ nh n ành nh nh ấ độn sản c đ ều ện à vốn h đ nh hả ên đ n đ n u uốn đ n n ành này h nh n h ệ hả đ n vốn đ ều ệ ên đ n uđ uậ

uậ

II. Đ i diệ

u s

n hành

h ệ

n ành n hề h h

vớ c c uy đ nh củ

h .


n hành ấy h n ấy cần h

c c

sơ hành ậ c n –

n s n h sơ hành ậ c n

y và yêu cầu h ch hàn cun cấ

y

ấy đề n h đ n

nh

nh h

u

– ều lệ c n y đối với công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty h p danh, công ty c phần) – nh s ch hành v ên đối với công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty h p danh, công ty c phần). – ấy ủy uyền ch nh n v ên củ công ty

uậ

u đ

– ấy ch n h c c nh n củ nh n v ên ục hành ậ c n y – êu cầu h ch hàn cun cấ nh n n h ặc hộ ch u củ n hành v ên vốn h y ặ đ nh h nh ớc đầu

đ

u đ

u h

c

hòn đ n

c ủy uyền s n

nh x

c h sơ củ

u s h ớn nh

ộ h sơ u

hủ ục hành ậ

c ủy uyền h c h ện hủ

y

h ch và đầu

n h ch hàn

nh huộc ở ấy

ơ u nđ n

nh uả c

h sơ và

h ch và ầu

nộ h sơ và nhận

n n ày h n uậ u đ ện u h ch hàn nhận nh nh và h n về cơ u n uản hu và ả ch

à

ch n h c c nh n còn h ệu c h n nh ện h h uậ c n y và củ c c c đ n

u h chu n đầy đủ h sơ uậ n hành nộ h sơ u h c ch

– h n v ên sơ

u –n

ện ủy uyền h c h ện hủ ục hành ậ c n

ch ộ h sơ nh h nh

– uậ

ấy đ

ện h ch hàn

ên nhận nộ h nh

ấy ch n nhận đ n ch h ch hàn

n đ ện

– uậ u s sc n h sơ và n hành nhậ ữ ệu h n n u n đ ện sơ u à h ản đ n nh nh ên n h n n đ ện uốc

và nộ h


– h n s u n ày à v ệc s c h n về v ệc h sơ h ệ nộ và uậ u chu n c c h sơ ấy cần h nộ hòn đ n ở h ch và đầu nh h nh

u nh

– uậ uả ch

nh và ả

u đ ện h ch hàn nhận h ch hàn

uả

hòn đ n

ớc ầu

n hành nộ h sơ c n nh h nh

ố nộ

un đ n

ớc

hủ ục h c ấu và h n

s

ụn

nh

nh

nh đ n ở

n đ ện nh huộc

h ch và

u ấu

uậ u n hành h c ấu c n y và nộ h n u ấu về hòn đ n nh nh huộc ở h ch và đầu nh h nh h ặc nộ h n u ấu u n đ ện ên n c n h n n đ ện uốc III.

.

u h h àn hành ch vụ hành ậ c n y c n vớ v ệc ả uả ch nh n h ệ ớ hành ậ uậ u s vấn n hí những công việc cần làm ngay khi doanh nghiệ ớc vào ho động –

vấn về hủ ục h nh n h ệ chu n h

ệ hí

h n ấy đ n nh n h ệ –

hu

n đầu ch c n

y

h sơ

n à ụn nh

h ơn

h

nh ản s

n hành h sơ hu

ính hu h

n

ch n

n đầu

h c h cục hu h ặc cục hu

c

vấn mi n phí chữ ký số – kê khai thu qua m ng

ện n y nh n h ệ đều hả u chữ số c n cộn n để h u n đ ện và ên vớ n n hàn à c n y ở à h ản để nộ hu ch c n y c n nh c à chính ả h ể x hộ –

uản

vấn về ở à h ch và đầu

h ản n n hàn c n nh h nh

y và nộ h sơ h n

số à

hu n à

h ản đ n ở


sơ ở à h ản n n hàn sơ ở à h ản n n hàn cun cấ ấy đ n nh nh h ch n h c uy đ nh nh ệ n c n y ấy ch n nh nh n n h ặc hộ ch u ch n h c củ đốc và n –

vấn mi n hí đặ n đặ

u h

đơn ch

nh n h ệp

y h nhu cầu củ nh n h ệ h ặc yêu cầu củ hể ch n đặ n h ặc đặ u h đơn uy nh ên ớc h đặ n h ặc đặ u h u n hu để cơ u n hu x c nh ể hu c uy đ nh ch nh n h ệ đặ

ơ u n hu

à

đơn nh n h ệ hả à v ệc vớ cơ đ để ụ sở chính h h và cơ u n u h ặc đặ n h đơn h y h n

– à uậ u còn vấn về c c vấn đề h c nh vấn đề ả h ể nh n h ệu h ơn h ệu c n y ển h ệu c n y –

nh n h ệ c

x hộ

ả hộ

vấn mi n phí các vấn đề pháp lý trong suốt quá trình doanh nghiệp ho động

I .

.

– ch vụ đ n nh nh hành ập công ty; Thành lậ v n hòn đ i diện; Thành lập chi nhánh; Thành lậ đ đ ểm kinh doanh; Thành lập hộ kinh doanh cá thể; Thành lậ c n y n ớc ngoài; Chuyển đ i lo i hình công ty; H p nhất, sáp nhập công ty) –

ch vụ h y đ đ n nh nh h y đ ên c n y; h y đ đ a ch công ty; h y đ i ngành nghề nh nh; h y đ i vốn đ ều lệ; h y đ i thành viên công ty; h y đ i c đ n c n y; h y đ i n đ i diện công ty

ch vụ m ng n

ch vụ

nh

nh

ch vụ h

hục h

độn

nh

nh ở

ải thể công ty

ch vụ à ấy phép con (Giấy phép phòng cháy chữa cháy; Giấy phép an ninh trật t ; Giấy phép cầ đ ; Giấy phép vệ sinh an toàn th c ph m; Giấy phép kinh doanh ga; Giấy h động; Giấy h nh nh x n ầu; Giấy phép công bố tiêu chu n chấ ng sản ph m; Giấy phép kinh doanh lữ hành – Thẻ t m trú; Mã số mã v ch; Chữ ký số; Kh c dấu –

ch vụ sở hữu trí tuệ

ch vụ đấ đ

n

nh n h ệu; Quyền tác giả; Sáng ch )

s đỏ (Sang tên s đỏ; Cấp mới s đỏ;Mua bán chuyển nh

ng d án)


y ên hệ n y vớ uậ u để đ c vấn n hí và cun cấ ch vụ hành ậ c n y n u u h ch đ n c nhu cầu hành ậ c n y uậ u vớ nh ều n nh n hệ n ĩnh v c h nh n h ệ c s n đ n ch u h ch hàn ch vụ uy ín nhấ uả nh nh nhấ vớ ch hí ệ nhấ RẺ NHẤT t i Thanh Hóa và Báo cáo thu doanh nghiệp mi n phí Vui lòng liên hệ để Ô

ú

đ ợ

n mi n phí:

Ư ẤN LUẬT BLUE

Hotline: 0912 751 556 – 0973 185 258 a ch : Phòng 409 – A hun t nh h nh ối diện Khách s n M Email: luatsuthanhhoa36@gmail.com Website: http://luatsuthanhhoa.net

i Lộ Võ Nguyên Giáp, thành phố Thanh Hóa, ng Thanh Thanh Hóa)

Profile for Thành lập công ty Thanh Hóa

Dịch vụ thành lập công ty tại Thanh Hóa  

Dịch vụ thành lập công ty tại Thanh Hóa Thành lập công ty một thủ tục hành chính đầu tiên của các nhà khởi nghiệp tại Thanh Hóa. Điề...

Dịch vụ thành lập công ty tại Thanh Hóa  

Dịch vụ thành lập công ty tại Thanh Hóa Thành lập công ty một thủ tục hành chính đầu tiên của các nhà khởi nghiệp tại Thanh Hóa. Điề...

Advertisement