Page 1

i> ; ,I r

II

':---

TII~N DO

I 1snJ 1

----

I

1

,-

I

10

H

1 3 - - - ---

1------------

---r---l~..--------4

1 ____ 1

--

1-----

J----------------------

1

I

________

Calculus

OVHT

-----

=d= 45

------

------

---

Intro To Elec&ComplIEngrg

4

Ouan

su

~ i

10 I

2 I 1 ______

.____

IMATH 242

=:J

Mil MH

I

Phap lu~t viet nam dlc

I

Ten Man HQc

~I

45

~

_."~~

3

~~5

:...2J_3

_~CE 190

~2.~~2

4

r--_~~O

_~HYS~1!

007402

C_~mputingSyste~_

---- ..---.

I

30

r

MaBM i

081

-

-.

-

---

•..

._-----.-

-

-- --

091 -

-.

-"----_ .. -.--

Giao Dl.)c Th~ ChtJt

I"

Ten BM

"t-01 091

.--

081

Ph6ng Bao T<;Io

K2008 da hoc

i

082

T~

Toan "ng Dung

TUD

Toan ll'ng Dunq

_

082

PMT

Ph6n_g May Tf~__

_

082

,ll

091 091

??? -----_ ...._ ... -------

I

--.. -

081

_._---_._-

---------------

I

OSiJ

- . ---

081

'

V~t Ly Ky Thll~t Y Sinh

PDT

I

082

--

----

091

' ma- M@HO~,Icap mal Li~-0

._-_._--_.-

()9:v --. -.-_.-~-gl/

~~:~~~~:~:::~:::~~~nh ~- -:~-r: ~2 ~~:~a~u~~~~::h:~ii--Un~':'!hySiC~,Elec

& Mag

1-: ---------..-~'I~lH~<03~--,f~:::!~~: ~::::: ~~~:.i

>r "__; __

Ph6ng May Tfnh

---,---

TDU

091

-_._-_ .. -

---

VLY

--- ----

081

---- .._.__ .

Toan ll'ng D~Jng

PMT

45

Iii

of Sey«a' Va,'e

TUD

60

K2009 da hoc

-_ ..

---- --- - ----- -

15 ------

K2008 da hoc

Giao VI.) Khoa f)i$n

GOD

~

I

Ky Thu$t H6a Va Co

i------- '---- -------

30

TS Ti~t ~

OO~~~_ Calc~lus 2

4~-

•......

2

f---

f--

_~_C~-~-A2~~~-

~tro~o

-

60

Iii

'9,06~97 Ca'cu'u,

15

45

i

HVC

1

_30__~.".~

I--

Giao due th~ chat 1

008001

t;5

20

--1---

--_.' --_._---------005005

1!

601'5

Univ Physics, Mechanics

004xxx

3O

------~- --------

4 -- ----

--- ---------

8

75

Ten BM

L T BT TN BTL ~~

---i--f----

5

1

I I I I

---- - ----f-- ---,--

- ---------- ----- '--------1

TS Ti~t

----------------

007401

7

I

45

..-

- ------------

400401

ECE 110

5 PHYS211 ___1.. __ 6

-

006401

MATH 220

------- ------ c-----

I

Ten Man HQc

MilMHI

O~

T~O CHU'O'NG TRiNH TII~N TII~N

'I ~CHEM 102 ~_~~_00~Jr.16a_~QC_d~i cU'a~~ ._._-- - -------- ,_._--2 ,ENG 100 400400 Engineering Lectur

---- ----1-------- ---1

DAo

4

_~145

15

VLY

Vat Ly Ky Thu~t :~inh

_

wa~~·=~r:!:t·::~~~+~:t~L:; Z~6~C:~;;·-=

082

082

092 082 082

_..Pf!F.~!'~_C>'j;U 0-1.</ -----cr1L ----.

Scan ctdt lkqt nganh tientien (ap dung tu k09)  
Scan ctdt lkqt nganh tientien (ap dung tu k09)  
Advertisement