Page 21

70 Ud over det vidnesbyrd, Gud giver om sig selv i skaberværket, har han givet sig til kende for vore første forældre. Han har talt til dem og efter syndefaldet lovet dem frelsen[54] og tilbudt dem sin pagt. 71 Gud sluttede en evig pagt med Noa og alle levende væsener.[55] Den vil bestå, så længe verden står. 72 Gud udvalgte Abraham og sluttede en pagt med ham og hans efterkommere. Af dem formede Gud sit folk og åbenbarede det sin lov gennem Moses. Ved profeterne forberedte Han det til at tage imod den frelse, som er bestemt for hele menneskeheden. 73 Gud har åbenbaret sig helt, da han sendte sin egen Søn, i hvem han har oprettet sin Pagt for altid. Han er Faderens endegyldige Ord, således at der ikke vil komme nogen anden Åbenbaring efter ham.

Artikel 2 Overleveringen af den guddommelige Åbenbaring

74 Gud "vil, at alle mennesker skal frelses og nå frem til erkendelse af sandheden" (1 Tim 2, 4), det vil sige af Jesus Kristus.[56] Derfor er det nødvendigt, at Kristus forkyndes for alle folkeslag og alle mennesker, så Åbenbaringen kan nå ud til verdens yderste grænser. [851] Gud har i sin store godhed sørget for, at det, han havde åbenbaret til alle menneskers frelse, skulle forblive intakt for altid og blive overleveret til alle slægtled. [57]

I. Den Apostoliske Tradition

75 "Kristus Herren, i hvem den højeste Guds fuldstændige åbenbaring er opfyldt, gav sine apostle befaling om, at de skulle prædike det evangelium, som Han forud havde lovet gennem profeterne, og som Han havde opfyldt i sin egen person og forkyndt med sin egen mund. De skulle prædike det som kilden til al frelsesbringende sandhed og moralsk norm, og derved bringe menneskene de guddommelige gaver”.[58] [171] Den apostoliske forkyndelse . . .

76

Overleveringen af Evangeliet er, efter Herrens befaling, sket på to måder:

Mundtligt: ved "apostlene, som i deres mundtlige forkyndelse, ved deres eksempel og deres forordninger overleverede, hvad de selv enten havde modtaget gennem deres liv sammen med Kristus, og gennem hans ord og gerninger, eller havde lært gennem Helligåndens inspiration”; [54] [55] [56] [57] [58]

[55] [56] [57] [58] [59]

Jf. 1 Mos 3, 15. Jf. 1 Mos 9, 16. Jf. Joh 14, 6. DV 7. DV 7.

Kkk  

Den Katolske Kirkes katekismus

Kkk  

Den Katolske Kirkes katekismus

Advertisement