Page 1

T HANAWAT U R B A ND E S I GN

P OR T F OL I O


T HANA WA TP HAK DE E S AMUT

R E S UME

น ส ิ ต ิ ค ณะ ส ถ า ป ั ต ย ก ร ร ม ศ า ส ต ร ์ ผั ง เ ม อ ื ง แ ล ะ น ฤ ม ต ิ ศ ล ิ ป ์

C ONT A C T T h a n a wa t 4 0 2 4 @h o t ma i l . c o m 0 6 1 2 7 0 9 3 8 8

1 2 8ห ม . ่ ู 1 3ต . บ ง ึ น ค รอ . ธ ว ช ั บ ร ุ ี จ . ร อ ้ ย เ อ ด ็

S OC A I LNE T WOR K

OB J E C T I V E 1 . I no r d e rt of i n dmo r ea d d i t i o n a l k n o wl e d g ef r o ms t u d y a n dc a nb ef u r t h e rd e v e l o p e d . 2 . I no r d e rt ou s et h ek n o wl e d g et h a ti su s e f u l . 3 . I no r d e rt of i n di n f o r ma t i o ni nd o i n gt h et h e s i s .

T h a n a wa tP h a k s e e s a mu t F r e e d o mp a r k

P E R S ONA L N A ME: T H A N A WA TP H A K D E E S A MU T N I C E N A ME: P A R K A G E: 2 2Y E A R SOL D B I R T H D A Y: N OV E MB E R2 11 9 9 7 WE I G H T: 6 4K G . H I G H: 1 6 6C M.

S OF T WA R ES K I L L S K E T C H U P L U MI ON A D OB EP H OT OS H OP A U T OC A D MI C R OS OF TWOR D MI C R OS OF TP OWE R P OI N T MI C R OS OF TE X C E L

E D U C A T I ON โ ร ง เ ร ย ี น อ น บ ุ า ล ไ พโ ร จ น ์ /2 5 4 7 2 5 5 0 โ ร ง เ ร ย ี น ไ พโ ร จ น ว ์ ช ิ า ล ย/2 ั 5 5 0 2 5 5 3 เ ก ร ด เ ฉ ล ย3 ่ ี . 7 5 โ ร ง เ ร ย ี น ร อ ้ ย เ อ ด ็ ว ท ิ ย า ล ย/2 ั 5 5 3 2 5 5 9 ส า ย ก า ร เ ร ย ี นว ท ิ ย ์ ค อ ม/เ ก ร ด เ ฉ ล ย2 ่ ี . 7 5 ส า ข า ส ถ า ป ต ั ย ก ร ร ม ศ า ส ต ร ผั ์ ง เ ม อ ื ง ค ณะ ส ถ า ป ต ั ย ก ร ร ม ศ า ส ต ร ผั ์ ง เ ม อ ื งผั ง เ ม อ ื ง แ ล ะ น ฤ ม ต ิ ศ ล ิ ป ์ ม ห า ว ท ิ ย า ล ย ั ม ห า ส า ร ค า ม เ ก ร ด เ ฉ ล ย ่ ี ป จ ั จ บ ุ น3 ั . 1 6


C ONT E NT S P A R TI A R C H I T E C T U R ED E S I G N

0 1โ ค ร ง ก า ร บ า ้ น พั ก อ า ศ ย ั แ ล ะ ส า ํ น ก ั ง า น ส ถ า ป น ก ิ 0 2โ ค ร ง ก า ร ศ น ู ย ก ์ า ร เ ร ย ี น ร ู พร ้ ะ ธ า ต น ุ า ด น ู 0 3โ ค ร ง ก า ร อ อ ก แ บ บ ป ร บ ั ป ร ุ ง บ ร เ ิ ว ณโ ด ย ร อ บ อ า ค า ร พล ะ ม ห า ว ท ิ ย า ล ย ั ม ห า ส า ร ค า ม

P A R TI I A R C H I T E C T U R EU R B A ND E S I G N

0 4โ ค ร ง ก า ร ศ น ู ย ว ์ ฒน ั ธ ์ ร ร ม จ ง ั ห ว ด ั ม ห า ส า ร ค า ม 0 5C H A N G I A I R P OR T 0 6โ ค ร ง ก า ร ย า ่ น ส ร า ้ ง ส ร ร ค ข ์ อ น แ ก นT ่ S QU A R E

P A R TI I I U R B A ND E S I G N

่ 0 7โ ค ร ง ก า ร อ อ ก แ บ บ ว า ง ผั ง พั ฒน า พน ื ้ ท ี โ ด ย ร อ บ ศ น ู ย ก ์ า ร ค า ้ ใ จ ก ล า ง เ ม อ ื ง ม ห า ส า ร ค า ม

P A R TI VU R B A NF OR M 0 8K U A L AL U MP U R

P A R TVOT H E R

0 9H OU S EI NR OI E T

P A R TV I A T T I V I T Y

1 0S T R E E TA R TA TS U K S A B A I J A I C OMMU N I T YK A L A S I N


0 1โ ค ร ง ก า ร บ า ้ น พั ก อ า ศ ย ั แ ล ะ ส า ํ น ก ั ง า น ส ถ า ป น ก ิ L O C A T I O N: Ma h a s a r a k h a m P R O J E C TY E A R: 2 0 1 6


CONCE P T ม แ ี น ว ค ด ิ ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ จ า ก ค ว า ม ต อ ้ ง ก า ร ข อ ง ผ ู ใ ้ ช ง า น ค อ ื ต อ ้ ง ก า ร ้ ่ o p e ns p a c eข น า ด ใ ห ญ่ ใ น ก า ร ร อ ง ร บ ั ก จ ิ ก ร ร ม ค ร อ บ ค ร ว ั แ ล ะ เ ป น ็ ท ีั พ ก ผ อ ่ น ่ ่ ่ ่ เ น ื อ ง จ า ก บ ร เ ิ ว ณพื น ้ ท ี โ ค ร ง ก า ร อ ย ู ต ่ ด ิ ก บ ั ถ น นจ ง ึ ม แ ี น ว ค ด ิ ท ี ต อ ้ ง ก า ร เ พ ิ ม ค ว า ม เ ป น ็ ส ว ่ น ต ว ั ใ ห ก ้ บo ั p e ns p a c eโ ด ย ก า ร ใ ห ต ้ ว ั บ า ้ น ล อ ้ มo p e ns p a c e

E X T E R I ORP E R S P E C T I V E

D e s i g ni d e a sb a s e do nu s e rn e e d sme a n i n gt h a t t h e r ei sal a r g eo p e ns p a c et os u p p o r tf a mi l ya c t i v i t i e sa n dr e s t i n g p l a c eS i n c et h ep r o j e c ta r e ai sa d j a c e n tt ot h er o a d , t h e r ei sa c o n c e p tt h a tw a n t st oi n c r e a s ep r i v a t ef o ro p e ns p a c eb yh a v i n g t h eh o u s es u r r o u n d e db yo p e ns p a c e

I N T E R I ORP E R S P E C T I V E


0 2โ ค ร ง ก า ร อ อ ก แ บ บ ศ น ู ย ป ์ ร ะ ว ต ั ศ ิ า ส ต ร พร ์ ะ ธ า ต น ุ า ด น ู L O C A T I O N: Ma h a s a r a k h a m P R O J E C TY E A R: 2 0 1 7


T HANAWAT U R B A ND E S I GN

P OR T F OL I O


0 3โ ค ร ง ก า ร อ อ ก แ บ บ ป ร บ ั ป ร ุ ง บ ร เ ิ ว ณโ ด ย ร อ บ อ า ค า ร พล ะม ห า ว ท ิ ย า ล ย ั ม ห า ส า ร ค า ม L O C A T I O N: Ma h a s a r a k h a mu n i v e r s i t y P R O J E C TY E A R: 2 0 1 7


CONCE P T ่ แ น ว ค ด ิ ก า ร อ อ ก แ บ ท า ง เ ด น ิ เ ท า ้ แ ล ะ พื น ้ ท ี ก จ ิ ก ร ร มใ น แ ต ล ่ ะ โ ซ น ข อ ง ่ ่ ่ พื น ้ ท ี จ ะ ม ก ี จ ิ ก ร ร ม ท ี แ ต ก ต า ่ ง ก น ั อ อ ก ไ ปจ ง ึ น า ํ ไ ป ส แ ่ ู น ว ค ดท ิ ี ม ก ี า ร ใ ช ง า น ้ ่ ่ ท ี เ ช ื อ ม ต อ ่ ก น ั ด ว ้ ย ท า ง เ ท า ้ จ า ก โ ซ น น ง ึ ไ ป ย ง ั โ ซ น น ง ึ

P e d e s t r i a nd e s i g na n da c t i v i t ya r e ac o n c e p t sE a c hz o n e i nt h ea r e aw i l l h a v ed i f f e r e n ta c t i v i t i e s . L e a d i n gt ot h ec o n c e p t Wh i c hh a sa p p l i c a t i o n st h a ta r ec o n n e c t e db yf o o t p a t h sf r o m o n ez o n et oa n o t h e rz o n e


0 4โ ค ร ง ก า ร ศ น ู ย ว ์ ฒน ั ธ ร ร ม จ ง ั ห ว ด ั ม ห า ส า ร ค า ม L O C A T I O N: Ma h a s a r a k h a m P R O J E C TY E A R: 2 0 1 8


C O N C E P T

E X T E R I ORP E R S P E C T I V E

่ ่ ่ ม แ ี น ว ค ด ิ ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ พื น ้ ท ี ร า ช ก า ร ท ี ม ก ี า ร ใ ช ง า ่ ย ท ี เ ข า ้ ใ น ง า ่ ย ้ ่ ่ ม ก ี า ร เ ช ื อ ม ต อ ่ ข อ ง พื น ้ ท ี โ ด ย ก า ร ใ ช แ น ว ค ด ิ ต า ร า ง ก ร ด ิ ม า ใ ช ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ ้ ้ ท า ง เ ด น ิ

T h e r ea r ec o n c e p t si nd e s i g n i n gg o v e r n me n ta r e a st h a t a r ee a s yt ou s et h a ta r ee a s yt oa c c e s s . T h e r ei sac o n n e c t i o n o ft h ea r e aB yu s i n gt h eg r i dg r i dc o n c e p tf o rc o r r i d o rd e s i g n

I N T E R I ORP E R S P E C T I V E

MOD E L


0 5C H A N G I A I R P O R T L O C A T I O N: S i n g a p o r e P R O J E C TY E A R: 2 0 1 9


MOD E L


K H O N K A E N T S Q U A R E C R E A T I VEDI S T R I C TANDUR B ANS QUAR E A R C H I T E C T U R EU R B A ND E S I G NS T U D I O2


CONCE PT ่ ่ จ า ก ป ั ญห า ข อ ง พื น ้ ท ี ท ี ไ ม ส ่ า ม า ร ถ ใ ช ง า น ไ ด อ ้ ย า ่ ง ม ี ้ ป ร ะ ส ท ิ ธ ภ ิ า พโ ด ย ม ก ี า ร แ บ ง ่ โ ซ น อ อ ก เ ป ็ น3โ ซ นค อ ื z o n ec o m mu n i t yma l l /z o n el r e n i n g/z o n er e s i d e nท า ํ ใ ห เ ้ ก ด ิ ่ ่ ่ แ น ว ค ด ิ ก า ร เ ช ื อ ม โ ย ง พื น ้ ท ี เ ข า ้ ห า ก น ั โ ด ย ก า ร ใ ช c o u r t เ ป ็ น ต ว ั เ ช ื อ ม ้ ่ โ ย ง ฟ ั ง ช ั น แ ต ล ่ ะ อ ย า ่ ง เ ข า ้ ห า ก น ั F r o mt h ep r o b l e mo fa r e a st h a tc a n n o tb e u s e de f f e c t i v e l yT h ez o n ei sd i v i d e di n t o3z o n e s , z o n ec o mmu n i t yma l l /z o n el r e n i n g/z o n er e s i d e n , r e s u l t i n gi nt h ei d e ao fc o n n e c t i n gt h ea r e at o g e t h e r b yu s i n gt h ec o u r ta sal i n kt oe a c hf u n c t i o nt o g e t h e r .


¨ § Ñ ËÇ Ñ́¢ Í ¹á ¡‹ ¹¨ Ñ́ä́Œ Ç Ò ‹ à »š ¹à Á× Í § Í ¹´Ñ Ñ ºÊ Í § ª ¹¹Ó ้ Ñ ·Õ ÁÕ ่ ·Ô È·Ò § ¡Ò à ¾Ñ ²¹Ò à Á× Í § à ª § Ô Ã ¡·Õ Ø ¹‹ ่ Ò Ê ¹ã̈»Ã Ð ¡Í º¡Ñ º ÈÑ ¡ÂÀÒ ¾á Å Ð â Í ¡Ò Ê ·Õ ÁÕ ่ Í ÂÙ Í ‹ ‹ Ò § ¡Ò Ã Í ÂÙ ã ‹ ¹µÓ á ˹‹ § ÈÙ ¹Â ¡Å Ò § ¢ Í § ÀÒ ¤Í Ê Õ Ò ¹¡Ò à ¾Ñ ²¹Ò à РººÃ Ò § Í Â‹ Ò § à ¶ä ¿Ã Ò § ¤Ù ‹ à ¶ä ¿ ¤Ç Ò Áà Ã Ç ็ Ê §¡Ò ٠à ¡à Ð́Ñ ºÊ Ê ‹ Ù ¹Ò ÁºÔ ¹¹Ò ¹Ò ª Ò µÔ ¡Ò Ã Í ÂÙ ã ‹ ¹ Ê Ò Â·Ò § Ã Ð à ºÕ Â§ à Èà ɰ¡Ô̈ Ê Ó ¤Ñ ÞÍ Â‹ Ò § Ã Ð à ºÕ Â§ à Èà ɰ¡Ô̈ µÐ Ç ¹ Ñ Í Í ¡µÐ Ç ¹µ¡á Ñ Å Ð á ¹Ç Â‹ Í Â¢ Í § Ã Ð à ºÕ Â§ à Èà ɰ¡Ô̈ à Ë¹× Í ã µŒ ·Ó ã ËŒ ¢ Í ¹á ¡‹ ¹à »š ¹à Á× Í § á Ë‹ § â Í ¡Ò Ê Í Â‹ Ò § µ‹ Í à ¹× Í ่ § ÁÒ ¡Ç Ò5 ‹ 0 »‚ ÁÒ á Å ÇấÂà Œ Ê ¹·Ò Œ § ¡Ò à ¾Ñ ²¹Ò à Á× Í § ¢ Í ¹á ¡‹ ¹à »š ¹Ê § ่ Ô ·Õ ¤Ç ่ à ¤‹ Ò á ¡‹ ¡Ò à ÈÖ ¡ÉÒ á Å Ð ¢ º¤Ố¶Ö § »Ã Ð à́็ ¹·Ô È·Ò § ¡Ò à ¾Ñ ²¹Ò à Á× Í § 㠹à Ð́Ñ ºÀÙ ÁÔ ÀÒ ¤ K h o nK a e nP r o v i n c ei sc o n s i d e r e dt h es e c o n d c i t ywi t ha ni n t e r e s t i n gc i t yd e v e l o p me n td i r e c t i o n , c o n s i s t i n go fma n yt o u r i s ta t t r a c t i o n sa n di s i na ni mp o r t a n tp o s i t i o n , t h ed e v e l o p me n to ft h e r a i l wa ys y s t e m, t h ea b i l i t yt ot r a v e l t ot h es t a d i u mT h et e r r a c e sa r eo fg r e a ti mp o r t a n c e , t h e E a s t e r nE c o n o mi cCo r r i d o ra n dt h es u b s p e c i e so f t h et e r r a c e s . I th a sb e e na no p p o r t u n i t yc i t yf o r mo r et h a n5 0y e a r s . K h o nK a e n ' sd e v e l o p me n t p a t hi swo r t hs t u d y i n ga n dp o n d e r i n gt h er e g i o n a l d e v e l o p me n td i r e c t i o n .


MA S SD E V E R L OP ME N

MA S T E RP L A N


M A H A S A R A K H A M S Q U A R E DE S I GNDE VE L OP ME NTF ORC OMME R C I ALDI S R I C T U R B A ND E S I G NS T U D I O1


่ 0 7โ ค ร ง ก า ร อ อ ก แ บ บ ว า ง ผ ง ั พั ฒน า พื น ้ ท ี โ ด ย ร อ บ ศ น ู ย ก ์ า ร ค าใ ้ จ ก ล า ง เ ม อ ื ง ม ห า ส า ร ค า ม L O C A T I O N: Ma h a s a r a k h a m P R O J E C TY E A R: 2 0 1 9


1 2 3 4 1 2 3


SI TEE L E VATI ON


MO D E L

M A H A S A R A K H A M S Q U A R E D E S I G ND E V E L O P ME N TF O RC O MME R C I A LD I S R I C T U R B A ND E S I G NS T U D I O1


HOUS EI NR OI E T


0 9L U MI O N H O B B I E S: H O ME L O C A T I O N: R O I E T P R O J E C TY E A R: 2 0 1 8

I S OME T R I C

ท จ ี ่ อ ด ร ถ

ห อ ้ ง น อ น1

ห อ ้ ง ค ร ว ั

ห อ ้ ง โ ถ ง เ ฉ ล ย ี ง

ค ร ว ั น อ ก

ห อ ้ ง น อ น2

MA S T E RP L A N


S T R E E T A R T A TS U K S A B A I J A I C O MMU N I T Y K A L A S I N


F a c u l t yo fA r c h i t e c t u r e , U r b a nD e s i g na n dC r e a t i v eA r t s Ma h a s a r a k h a mu n i v e r s i t y

Profile for thanawat4024

นายธนาวัฒน์ ภักดีสมุทร  

นายธนาวัฒน์ ภักดีสมุทร  

Advertisement