Page 1

1


2

คานา โครงงานการออกแบบภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Dragon Stop Motion เป็นส่วนหนึ่งของวิชา การออกแบบภาพเคลื่อนไหว ARTI3322 จัดทาขึ้นโดยการสร้างสรรค์ผลงาน Stop Motion จากโปรแกรม Dragon Stop Motion นาเสนอเป็นเรื่องราว ชื่อเรื่องการเอาชนะครั้งยิ่งใหญ่ของน้องรัญจวน โดยใช้ตัวละคร ฮิปโปโปเตมัส เป็นตัวดาเนินเรื่อง และการจัดทางานภาพเคลื่อนไหวชิ้นนี้ เป็นการใช้ความรู้ที่ได้จากรายวิชา การออกแบบภาพเคลื่อนไหว และต้องขอขอบคุณ ผศ.ประชิด ทิณบุตร ที่ได้แนะนาและให้ความรู้ในการ สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Dragon Stop Motion และในรายงานเล่มนี้ สามารถที่จะให้ความรู้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา ซึ่งอาจเป็นเนื้อที่ให้ความรู้ไม่มากก็น้อย หากผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ.ที่นี้ด้วย

ผู้จัดทา กลุ่ม Hippo po Fighting!


3

สารบัญ เรื่อง เรื่อง การเอาชนะครั้งยิ่งใหญ่ของน้องรัญจวน รายชื่อสมาชิก ที่มาของการออกแบบ แนวความคิด (Design Brief) แนวคิดในการตั้งชื่อเรื่อง โจทย์ และวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ที่ใช้ในงาน Stop Motion ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน Pre – Production การเตรียมงาน การเขียนเนื้อเรื่องย่อ STORY BOARD Production ขั้นตอนการถ่ายทา ภาพการทางาน Post-Production Presentation สรุปผลการออกแบบ สิ่งที่ได้รับในการออกแบบ สิ่งที่ได้รับในการออกแบบ

หน้า

1 -2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6-15 16 16 16-17 18 18 19 19 19


4

วิชาออกแบบภาพเคลื่อนไหว ARTI3322 การออกแบบภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Dragon Stop Motion

ชื่อเรื่อง : การเอาชนะครั้งยิ่งใหญ่ของน้องรัญจวน ชื่อกลุ่ม : Hippo po Fighting!!! รายชื่อ สมาชิก

[1] นางสาวธนาวรรณ บุญเลี้ยง รหัสนักศึกษา 5111302567 Email: Thanawan511@gmail.com Website: https://sites.google.com/site/thanawanarti3322/ ตาแหน่ง : Creative Director , Art Director, Graphic Designer หน้าที่รับผิดชอบ : Pre-Production : เตรียมงาน เขียนบทเรื่อง,เนื้อเรื่อง ออกแบบขั้นตอนในการวางแผนของสตอรี่ บอร์ด Production : กากับมุมกล้อง/มุมมองของกล้อง , ออกแบบลวดลายเพื่อตกแต่ง Post-Production : ตัดต่อ แปลงไฟล์


5

[2] นางสาวเพ็ญพักตร์ ทักษิณ รหัสนักศึกษา 5111313515 Email: penpak5111@gmail.com Website : https://sites.google.com/site/penpakarti3322/ ตาแหน่ง : Creative Director , Art Director ,Copy Writer หน้าที่รับผิดชอบ : Pre-Production : ร่างแบบสเก็ตสตอรี่บอร์ดจากโครงเรื่อง , สร้างตัวละคร Production : ดัดแปลงคาแรคเตอร์ , เปลี่ยนฉาก , เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบฉาก Post-Production : ซาวด์เสียง แอฟแฟ็ก

[3] นางสาวธรรญพร วิทยะถาวร รหัสนักศึกษา 5111312046 Email: tanyaporn511@gmail.com Website : https://sites.google.com/site/tanyaporn511arti3322/ ตาแหน่ง : Creative Director , Art Director , Photographer หน้าที่รับผิดชอบ : Pre-Production : จัดทาอุปกรณ์ประกอบฉาก , สร้างตัวละคร Production : ถ่ายทาวีดีโอ เปลี่ยนฉาก จัดมุมมองต่างๆของแต่ละฉาก Post-Production : สรุปรวบรวมไฟล์


6

ที่มาของการออกแบบ : วิชาการออกแบบเคลื่อนไหว ARTI3322 โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร ได้ฝึกสอนและได้ความรู้ เกี่ยวกับโปรแกรม Dragon Stop Motion ซึ่งเป็นโปรแกรมการทางานแอนิเมชั่นเทคนิค Stop motion ดังนั้นการปฏิบัติงานในโครงการนี้จึงได้สร้างงานแอนิเมชั่นโดยการใช้เทคนิค ที่สร้างตัวละครจากดินน้ามัน เพื่อมีความสามารถในการเคลื่อนไหวได้ดี และได้คิดชื่อเรื่อง การเอาชนะครั้งยิ่งใหญ่ของน้องรัญจวน แนวความคิด (Design Brief) : ในยุคปัจจุบันนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าผู้หญิงทุกคนนั้น กลัวที่ตัวเองจะอ้วน จึงคิดที่อยากจะลดหุ่นให้ดูผ อมเพรียว ดังนั้นจึงอยากจะคิดหาสัตว์ชนิดหนึ่ง ที่มีรูปร่างที่อ้วน ตัวใหญ่ ดูแล้วคล้ายคลึงกับหญิงสาวที่อ้วน ฉะนั้นก็คิดได้ว่าน่าจะนา เอาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นั่นคือ “ฮิปโปโปเตมัส (Hippopotamus)” ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เปรียบเสมือนกับมนุษย์ผู้หญิง นามาเป็นตัวดาเนินเรื่อง. แนวเรื่อง : ตลกขบขัน ตัวละคร : ฮิปโปโปเตมัส ชื่อ น้องรัญจวน วัสดุที่ใช้ในการสร้างตัวละคร : ดินน้ามัน (สร้างตัวละครจานวนหลายท่าทาง และสามารถที่จะดัดแปลงรูปร่างของตัวละครได้ ) แนวคิดในการตั้งชื่อเรื่อง : การเอาชนะครั้งยิ่งใหญ่ของน้องรัญจวน = คือ การเอาชนะใจตนเอง (การเอาชนะในของตัวละคร) โดยการนาเสนอในด้าน ตลกขบขัน ของฮิปโป ตัวหนึ่ง ซึ่ง ตัวละครที่ชื่อว่าน้องรัญจวน นั้น มีความรู้สึกว่าตนเองต้องการที่อยากจะผอมหุ่นดี และถ้าอยากทราบว่าน้องรัญจวน จะสามารถทาสาเร็จได้ไหม ต้องติดตามในเรื่องเรื่องต่อไป.......


7

โจทย์ และวัตถุประสงค์ : 1.เพื่อออกแบบภาพยนตร์แอนนิเมชั่นโดยใช้เทคนิค Stop motion 2.เพื่อศึกษาการใช้งานโปรแกรม Dragon Stop Motion 3.เพื่อฝึกฝนการออกแบบภาพเคลื่อนไหว และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ชื่อเรื่อง : การเอาชนะครั้งยิ่งใหญ่ของน้องรัญจวน เทคนิค : ดินน้ามัน (Clay animation)เป็นเทคนิคที่นาเอาดินน้ามันปั้นเป็นรูปทรงต่างๆ สามารถดัดแปลงรูปร่างได้ อุปกรณ์ที่ใช้ในงาน Stop Motion : 1.ชิ้นงานในการสร้าง คาแรกเตอร์ : ดินน้ามัน 12 สี ฉาก : รูปภาพการ์ตูน , ฟิวเจอร์บอร์ด , สติกเกอร์ แสง / สี : โคมไฟ 2. กล้อง WEBCAM MD-TECH (MDC-2) 3.คอมพิวเตอร์ (ซอฟแวร์)


8

ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน :

Pre - Production : - เตรียมงาน โดยการปรึกษาในการคิดโครงเรื่อง เขียนบทเรื่อง,เนื้อเรื่อง ,ออกแบบขั้นตอนในการ วางแผนของสตอรี่บอร์ด ,ร่างแบบสเก็ตสตอรี่บอร์ดจากโครงเรื่อง,สร้างตัวละคร,จัดหาอุปกรณ์ใน การสร้างงาน - การเขียนเนื้อเรื่องย่อ เนื้อเรื่อง : ต้องการที่นาเสนอถึง น้องฮิปโปโปเตมัส ชื่อ น้องรัญจวน ต้องการที่จะเอาชนะความ ความอ้วนด้วยการคิดค้นหาวิธีลดหุ่นของตนเองให้ดูผอม เพรียว โดยจะทาทุกวิถีทาง เช่น การออก กาลังกายโดยการกระโดดเชือก , เต้นแอโรบิค , และอดอาหาร แต่...........แต่!!! ผ่านไปหลายวัน หลายสัปดาห์ ทาวิธีใดก็ไม่สามารถสาเร็จตามที่ต้องการได้ จึงหมดความอดทน! ดังนั้น ความ อยากกินของน้องรัญจวนก็บังเกิดขึ้นมาใหม่ มิหนาซ้ายังหนักกว่าเดิม น้องรัญจวน จึงกลับมากินอีกครั้ง กินมากกว่าเดิม เพิ่มขึ้น!เพิ่มขึ้น!(กินไปเศร้าไปด้วยความหมดหวัง) จน ในที่สุด.....น้องรัญจวน ก็เกิดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ทาให้เกิดอาการเรอ และผายลมอย่าง รุนแรง ทาให้เกิดก๊าซพิษฟุ้งกระจายไปมากมายทั่วทั้งเฟรม จากนั้น....ความ มหัศจรรย์ก็เกิดขึ้น เมื่อทันใดนั้นเองน้องรัญจวนรู้สึกได้ว่า ตนเองมีสภาพที่ เปลี่ยนไปจากตัวอ้วนๆใหญ่ๆ กลายเป็นน้องรัญจวน ที่มีรูปร่าง หุ่นผอมเพรียว!!! และเกิดอาการดีใจมากมาย..... แต่ทว่า....น้องรัญจวนนั้นได้รู้สึกตัว พอน้องรัญจวนลืมตาขึ้นมานั้นก็ได้ลูบคาตนเอง และได้ พบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงแค่ความฝัน น้องรัญจวนนั้นยังอ้วนอยู่เหมือนเดิม จึงรู้สึกเศร้า และเสียดายมาก และน้องรัญจวนจึงได้ทราบว่า “ความสาเร็จจะไม่เกิดขึ้น ถ้าเราไม่ลงมือทา” STORY BOARD : การเอาชนะครั้งยิ่งใหญ่ของน้องรัญจวน - Stoary Board: ออกแบบด้วยการสเก็ตด้วยมือ จากนั้นก็ได้พัฒนาโดยการนาไปลงสีเพิ่มเติม เพื่อเกิด ความเข้าใจง่าย โดยใช้โปรแกรม Photoshop - หน้าที่รับผิดชอบ : ธนาวรรณ บุญเลี้ยง ,ธรรญพร วิทยะถาวร,เพ็ญพักตร์ ทักษิณ


9

Stoary Board ครั้งที่ 1 (ก่อนการแก้ไข)


10

Stoary Board ครั้งที่ 2 (การแก้ไขครั้งที่1)


11

Stoary Board ครั้งที่ 3 (เสร็จสมบูรณ์)


12


13


14


15


16


17


18


19

Production: ขั้นตอนการถ่ายทา ด้วยกล้องเว็บแคม - หน้าที่รับผิดชอบ : ธนาวรรณ บุญเลี้ยง ,ธรรญพร วิทยะถาวร,เพ็ญพักตร์ ทักษิณ ขั้นตอนที่ 1 จัดทาตัวละคร โดยการปั้นตัวการ์ตูน hippo 2 ตัว / ตัวนึ่งรูปร่างอ้วนใหญ่ อีกตัวหนึ่งรูปร่างผอมเพรียว ขั้นตอนที่ 2 จัดการเตรียมฉาก  ใช้รูปภาพ เป็นพื้นหลัง  ปั้นดินน้ามันประกอบฉาก เช่น ต้นไม้,อุปกรณ์กีฬา,เครื่องใช้ภายใน เช่น เตียง โต๊ะ ขั้นตอนที่ 3 เตรียมเครื่องมือในการถ่ายทา เช่น กล้องเว็บแคม คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Dragon Stop Motion ขั้นตอนที่ 4 เริ่มการถ่ายทา ภาพการทางาน


20

Stop Motion เรื่อง การเอาชนะครั้งยิ่งใหญ่ของน้องรัญจวน ใช้ภาพถ่ายจากโปรแกรม Dragon Stop Motion ได้บันทึก ไฟล์รูปสกุล JPEG และไฟล์วีดีโอสกุล MOV


21

Post-Production 1. ตัดต่อ import sound effect - หน้าที่รับผิดชอบ : ธนาวรรณ บุญเลี้ยง ,ธรรญพร วิทยะถาวร,เพ็ญพักตร์ ทักษิณ ขั้นตอนที่ 1 Export ไฟล์วีดีโอและไฟล์ภาพ ออกมาจากโปรแกรม Dragon Stop Motion ขั้นตอนที่ 2 นามาตัดต่อด้วยโปแกรม Movies Maker , Adobe Premiere Pro ขั้นตอนที่ 3 ใส่ Sound Effect ด้วยโปแกรม Adobe Premiere Pro ขั้นตอนที่ 4 Export ไฟล์ออกมาเป็นวีดีโอ

Presentation 1.นาเสนอ - หน้าที่รับผิดชอบ : ธนาวรรณ บุญเลี้ยง ,ธรรญพร วิทยะถาวร,เพ็ญพักตร์ ทักษิณ ขั้นตอนที่ 1 หลังจากที่ได้ไฟล์วีดีโอที่สมบูรณ์แล้ว ก็ไปเผยแพร่ด้วยการนาไปลง http://www.youtube.com/ ขั้นตอนที่ 2 จัดการสรุปข้อมูลการทางานใน Google docs เพื่อนาไปประเมินผลและทารายงาน ขั้นตอนที่ 3 จัดทา Presentation ใน Google docs เพื่อนาไปใช้ในการพรีเซนต์งาน


22

สรุปผลการออกแบบ : 1.แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน - ในการสร้างสรรค์ผลงานนั้นจะต้องเลือกสรรข้อมูลหรือสิ่งที่เป็นแรงบันดาลในการค้นคิด เรื่องราวต่างๆ และเทคนิคที่เรานั้นต้องการที่จะนาเสนอเพื่อให้ผลงานนั้นออกมาได้ดีที่สุด 2.การออกแบบที่ลงตัว และสวยงาม - ในเรื่องของการออกแบบ ความสร้างสรรค์ยังไม่มากนัก เทคนิคต่างๆก็ยังไม่ค่อยเด่นชัด จะต้อง พัฒนาเพิ่มขึ้นอีก คุณภาพของวีดีโอนั้นยังไม่ดีเท่าที่ควร 3.ความคิดสร้างสรรค์ - เนื้อเรื่องและโครงเรื่องนั้นยังไม่ดีเท่าที่ ควร และการทางานจะต้องนาเทคนิคไม่เข้ามาเพิ่ม

สิ่งที่ได้รับในการออกแบบ : 1.ได้รู้จักโปรแกรม Dragon Stop Motion 2.ได้ลงมือทาแอนิเมชั่นด้วยเทคนิค Stop Motion 3.ได้เรียนรู้ปัญหา และการทางานจริง และสามารถนาไปใช้ได้ในอนาคต

ปัญหาในการทางาน : 1.ทางด้านคอมพิวเตอร์ ยังรองรับการใช้งานของซอฟแวร์ไม่ดีเท่าที่ควร เกิดปัญหาในการทางานบ่อยมาก 2.การจัดทาอุปกรณ์ และฉาก ไม่ค่อยมีงบประมาณในการจัดซื้อ 3.การทางานในช่วงแรกนั้น ไม่ได้ศึกษาดีก่อน ซึ่งได้นาวัตถุดิบมาสร้ างตัวละครผิด คือ การนาดินน้ามัน ญี่ปุ่นมาสร้างเป็นตัวละคร ซึ่งไม่สามารที่จะดัดแปลงตัวละครได้

Stop Motion Project Hippo po Fighting!!!  

การออกแบบแอนนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Dragon Stop Motion ชื่อเรื่อง : การเอาชนะครั้งยิ่งใหญ่ของน้องรัญจวน โดยกลุ่ม : Hippo po Fighting!!! 1.นางสาว...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you