Page 1

คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 1

คู่มือการใช้งานศูนย์ขอ้ มูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 1.

การสมัครสมาชิก 1.1. ผู้ใช้งานคลิกเลือกเมนูลงทะเบียน

รูปที่ 1 เมนูการลงทะเบียนเข้าใช้งาน 1.2. ระบบจะทาการแสดงแบบฟอร์มการลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดเพื่อใช้ในการสมัคร สมาชิก

รูปที่ 2 แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าใช้งาน ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสือ่ ประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 2

1.3. ผู้ใช้งาน กดปุ่ม สมาชิก

จากนั้นระบบจะทาการส่ง e-mail เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนในการสมัคร

1.4. หากทาการยืนยันตัวตนแล้ว ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้ โดยคลิกที่เข้าสู่ระบบ

รูปที่ 3 เมนูการเข้าสู่ระบบ

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 3

2.

การยืนยันตัวตนการสมัครสมาชิก

การยืนยันตัวตนในการสมัครสมาชิกนั้น เป็นส่วนของการยืนยันตัวตนหลังจากทีผ่ ู้ใช้งานทาการ ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งาน โดยหลังจากทีผ่ ู้ใช้งานทาการยืนยันตัวตนแล้ว จะสามารถเข้าไปใช้งานระบบได้ใน สิทธิของสมาชิก 2.1. ให้ผู้ใช้งานกดยืนยันตัวตนใน e-mail ของผู้ใช้งาน โดยคลิกที่ลิงค์

รูปที่ 4 การยืนยันตัวตนในการสมัครสมาชิก 2.2. หลังจากผู้ใช้งานได้ทาการยืนยันตัวตนแล้ว ทางระบบจะส่ง e-mail อีก 1 ฉบับเพือ่ แจ้งให้ผู้ใช้งาน รับทราบถึงการได้ยืนยันตัวตนแล้ว

รูปที่ 5 การส่งอีเมล์ตอบกลับเพือ่ แจ้งการยืนยันตนในการสมัครสมาชิก ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสือ่ ประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 4

3.

การเข้าสู่ระบบ 3.1. ผู้ใช้งานเลือกเมนู เข้าสูร่ ะบบ

รูปที่ 6 เมนูการเข้าสู่ระบบ 3.2. ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 5

รูปที่ 7 การกรอกข้อมูลเพื่อเข้าสูร่ ะบบ

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสือ่ ประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 6

3.3. ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม 3.4. หลังจากเข้าสูร่ ะบบแล้ว จะแสดงหน้าจอดังรูป

รูปที่ 8 หน้าจอหลังจากผู้ใช้งานเข้าสูร่ ะบบ 3.5. จากนั้นผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้ตามสิทธิ์ทกี่ าหนด

รูปที่ 9 หน้าแรก ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 7

4.

ลืมรหัสผ่าน 4.1. ผู้ใช้งานเลือกเมนูลมื รหัสผ่าน

รูปที่ 10 เมนูลืมรหัสผ่าน

4.2. ระบบจะแสดงหน้าจอให้กรอกชื่อผู้ใช้

รูปที่ 11 การกรอกข้อมูลเพื่อสอบถามรหัสผ่าน กรณีลืมรหัสผ่าน

4.3. จากนั้นให้ผู้ใช้งานคลิ๊กปุ่ม 4.4. ระบบจะทาการส่งรหัสผ่านไปยังอีเมล์ของผู้ใช้งาน

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสือ่ ประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 8

5.

การออกจากระบบ 5.1. ผู้ใช้งานเลือกเมนู ออกจากระบบ

รูปที่ 12 เมนูออกจากระบบ

5.2. ระบบจะกลับสูห่ น้าหลักในลักษณะที่ยงั ไม่มีการเข้าสู่ระบบ

รูปที่ 13 หน้าจอหลังจากออกจากระบบ

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 9

6.

การดูขอ้ มูลส่วนตัว (Profile)

ดูข้อมูลส่วนตัว เป็นเมนูสาหรับผู้ใช้งาน เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลผู้ใช้งาน และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับตัวผู้ใช้งาน เช่น 6.1. ผู้ใช้งานเลือกเมนูดูข้อมูลส่วนตัว

รูปที่ 14 เมนูดูข้อมูลส่วนตัว

6.2. ระบบแสดงข้อมูลส่วนตัว และรายละเอียดของผู้ใช้งาน

รูปที่ 15 รายละเอียดข้อมูลส่วนตัว

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสือ่ ประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 10

ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดข้อมูลผู้ใช้งาน และข้อมูลอื่นๆ ได้แก่

- ข้อมูลเพื่อนของคุณ (แสดงรายชื่อสมาชิกทีเ่ ป็นเพื่อนของผู้ใช้งาน 8 อันดับล่าสุด) - ข้อมูลอัลบัมของเพื่อนที่ได้รบั การอนุมัตลิ ่าสุด (แสดงอัลบัมของเพื่อนที่ได้รับการอนุมัติ 8 อันดับ ล่าสุด)

- คาร้องขอเป็นเพื่อน (แสดงรายการสมาชิกที่รอ้ งขอ ผู้ใช้งานเป็นเพื่อน) - คนทีอ่ าจมีความสนใจในเรื่องเดียวกับคุณ (แสดงรายชื่อสมาชิกที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกับคุณ โดยความสนใจจะยึดตามข้อมูลแทก ของแต่ละผู้ใช้งาน)

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 11

17.3. การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 6.3.1.

เลือกเมนูดูข้อมูลส่วนตัว

รูปที่ 16 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 6.3.2.

ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลส่วนตัว

6.3.3.

ผู้ใช้งานเลือก

เพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

รูปที่ 17 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสือ่ ประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 12

6.3.4. การแก้ไขข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 1. แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน 2. อัพโหลดรูปภาพผู้ใช้งาน 3. คลิกที่

เ พื่อทาการบันทึกข้อมูลผู้ใช้งาน

รูปที่ 18 ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 13

7. การสืบค้นข้อมูลศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ 7.1. รูปภาพสุม่

รูปที่ 19 รูปภาพสุ่ม 7.1.1. ปุ่ม

ในรูปภาพแบบสุ่ม สามารถเรียกดูภาพได้โดย คลิกปุม่

เพื่อเรียกดูภาพถัดไป และ คลิก

เพื่อย้อนกลับไปดูภาพก่อนหน้าหรือ คลิกที่ภาพเล็กด้านล่าง เพื่อเรียกดูภาพนั้น ดังรูป

รูปที่ 20 การเรียกดูรูปภาพสุ่ม

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสือ่ ประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 14

7.1.2. หากต้องการดูข้อมูลในแต่ละรูป คลิกที่ “ที่นี่”

รูปที่ 21 บล็อกรูปภาพสุม่ 7.1.3. ผู้ใช้งานสามารถดูรปู ขนาดใหญ่ และรูปทั้งหมดบนแกลเลอรีใ่ นอัลบั้มของศิลปวัฒนธรรมนั้น โดยการคลิกที่รปู ภาพ ศิลปวัฒนธรรม ดังรูป

รูปที่ 22 การเรียกดูรูปภาพใหญ่ของข้อมูลศิลปวัฒนธรรม

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 15

7.1.4. รูปภาพจะแสดงในลักษณะสไลด์ โดยที่ผู้ใช้งานจะสามารถ

· เลือก · เลือก · เลือก · เลือก

เพื่อแสดงรูปภาพอัตโนมัติ เพื่อดูรูปภาพก่อนหน้านี้ เพื่อดูรูปภาพถัดไป เพื่อปิดการแสดงรูปภาพ

รูปที่ 23 การแสดงรูปในลักษณะสไลด์

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสือ่ ประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 16

7.2. Tag Cloud 7.2.1. ผู้ใช้งานสามารถเลือกค้นหาศิลปวัฒนธรรมจากเมนูแทกได้ 2 แบบ ดังรูป แบบที่ 1

รูปที่ 24 เมนูแทก แบบที่ 2 แสดง Tag Cloud ที่หน้าแรก

รูปที่ 25 บล็อก Tag Cloud

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 17

รูปที่ 26 Tag Cloud

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสือ่ ประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 18

7.2.2. กรณีเมือ่ ผู้ใช้งานเลือกเมนูค้นหาข้อมูลศิลปวัฒนธรรมตามแทกในแบบที่ 1 หน้าจอจะปรากฏ จานวนรายการแทกทัง้ หมด และแสดงหัวข้อแทกทัง้ หมด

รูปที่ 27 หัวข้อแทกทั้งหมด 7.2.3. ผู้ใช้งานสามารถเลือกค้นหาข้อมูลศิลปวัฒนธรรมจากแทกทีม่ ีได้ดังรูป

รูปที่ 28 การค้นหาข้อมูลศิลปวัฒนธรรมจากแทก

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 19

7.2.4. กรณีเมือ่ ผู้ใช้งานเลือกเมนูค้นหาข้อมูลศิลปวัฒนธรรมตามแทกในแบบที่ 2 ผู้ใช้สามารถคลิกที่แทก เพื่อดูข้อมูลศิลปวัฒนธรรมได้

รูปที่ 29 การเลือกค้นหาข้อมูลศิลปวัฒนธรรมจากแทกที่มีในบล็อก Tag Cloud 7.2.5. สามารถดูแทกทั้งหมด โดยคลิกที่ ดูทั้งหมด

รูปที่ 30 การค้นหาศิลปวัฒนธรรมโดยเลือกดูแทกทั้งหมด

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสือ่ ประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 20

7.2.6. เมื่อผู้ใช้งานเลือกค้นหาข้อมูลศิลปวัฒนธรรมตามแทกในแบบที่ 1 หรือแบบที่ 2 แล้ว จะปรากฏ ข้อมูล ซึ่งหน้านี้จะประกอบไปด้วย ส่วนที่แสดงรูป ส่วนแสดงจานวนอัลบั้มทัง้ หมด และส่วน แสดงหัวข้อเพื่อค้นหาข้อมูลต่างๆ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกหน้าปัจจุบนั หน้าถัดไป หรือหน้าก่อน นี้ ได้ดังรูป

รูปที่ 31 ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมในหัวข้อแทกทีเ่ ลือก

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 21

7.2.7. แต่ละข้อมูลศิลปวัฒนธรรมจะประกอบด้วย รูปภาพ หัวข้อ คาอธิบายเพิ่มเติม และสามารถเข้าไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมโดยคลิกที่ “เพิ่มเติม”

รูปที่ 32 การเลือกดูรายละเอียดข้อมูลศิลปวัฒนธรรม

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสือ่ ประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 22

7.2.8. เมื่อผู้ใช้งานเลือกรูปภาพจะปรากฏภาพ และระบุจานวนภาพที่มีทงั้ หมด ดังรูป

รูปที่ 33 ภาพศิลปวัฒนธรรมที่ถูกเลือก

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 23

7.3. อันดับความชอบ

รูปที่ 34 บล็อกอันดับความชอบ 7.3.1. ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูข้อมูลศิลปวัฒนธรรมที่มีอันดับความชอบ 10 อันดับแรก

รูปที่ 35 การค้นหาข้อมูลศิลปวัฒนธรรมตามอันดับความชอบ

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสือ่ ประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 24

7.3.2. ผู้ใช้งานสามารถเลือกค้นหาข้อมูลศิลปวัฒนธรรมจากหัวข้ออันดับความชอบที่มีได้ดังรูป

รูปที่ 36 การเลือกหัวข้ออันดับความชอบ 7.3.3. ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลศิลปวัฒนธรรมที่เลือก

รูปที่ 37 รายละเอียดข้อมูลศิลปวัฒนธรรม

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 25

7.4. สถิติ

รูปที่ 38 บล็อกสถิติ

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสือ่ ประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 26

7.4.1. ผู้ใช้งานสามารถดูสถิติ จานวนข้อมูลต่างๆ ดังนี้

-

ข้อมูลจานวนสมาชิก ข้อมูลจานวนหัวข้อ ข้อมูลจานวนรูปภาพ ข้อมูลจานวนวีดิโอ ข้อมูลจานวนไฟล์เอกสาร ข้อมูลจานวนแฟลชอนิเมชั่น ข้อมูลจานวนแทก

รูปที่ 39 แสดงสถิติทั้งหมดของระบบ

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 27

7.5. รูปทีอ่ ัพเดทล่าสุด 7.5.1. ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลศิลปวัฒนธรรมที่อัพเดทล่าสุดที่หน้าแรก

รูปที่ 40 บล็อกรูปที่อพั เดทล่าสุด 7.5.2. ในส่วนของ รูปที่อัพเดทล่าสุด ผู้ใช้เลือกรูปของศิลปวัฒนธรรมแล้วคลิกทีร่ ูปภาพนั้น ดังรูป

รูปที่ 41 รูปที่อัพเดทล่าสุด ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสือ่ ประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 28

7.5.3. สามารถเลือก ถัดไป และ ก่อนหน้า เพือ่ ดูข้อมูลศิลปวัฒนธรรมที่อัพเดทล่าสุดในหน้าอื่นๆ

รูปที่ 42 รูปที่อัพเดทล่าสุด

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 29

7.6. รูปที่ให้ความเห็นล่าสุด 7.6.1. ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลศิลปวัฒนธรรมที่ให้ความเห็นล่าสุด

รูปที่ 43 บล็อกรูปที่ให้ความเห็นล่าสุด 7.6.2. สามารถคลิกดูรายละเอียดข้อมูลศิลปวัฒนธรรม หรือดูความเห็นล่าสุด ดังรูป

รูปที่ 44 แสดงความคิดเห็นล่าสุด

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสือ่ ประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 30

7.7. แกลลอรี่ 7.7.1. ผู้ใช้งานสามารถแกลลอรี่ได้ที่หน้าแรก

รูปที่ 45 บล็อกแกลลอรี่ 7.7.2. สามารถคลิกดูรายละเอียดข้อมูลศิลปวัฒนธรรม หรือดูความเห็นล่าสุด ดังรูป

รูปที่ 46 แกลลอรี่

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 31

7.8. หมวดหมู่

รูปที่ 47 เมนูการค้นหาข้อมูลศิลปวัฒนธรรมตามหมวดหมู่ 7.8.1. เมื่อผู้ใช้งานเลือกเมนูค้นหาข้อมูลศิลปวัฒนธรรมตามหมวดหมู่ แล้ว จะปรากฏหน้าจอดังรูป

รูปที่ 48 หมวดหมู่ศิลปวัฒนธรรม

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสือ่ ประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 32

7.8.2. ผู้ใช้สามารถเลือกค้นหาข้อมูลศิลปวัฒนธรรมได้ตามรูปแบบต่างๆ ดังรูป

รูปที่ 49 เมนูการค้นหารูปแบบต่างๆ

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 33

7.8.3. ผู้ใช้สามารถเลือกค้นหาได้ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 12.1.

ค้นหาตามประเภท

รูปที่ 50 การค้นหาข้อมูลศิลปวัฒนธรรมตามประเภทของข้อมูล เลือกปุ่ม

แสดงข้อมูลศิลปวัฒนธรรมทุกประเภท

เลือกปุ่ม

แสดงข้อมูลศิลปวัฒนธรรมประเภทรูปภาพ

เลือกปุ่ม

แสดงข้อมูลศิลปวัฒนธรรมประเภทอนิเมชั่น

เลือกปุ่ม

แสดงข้อมูลศิลปวัฒนธรรมประเภทไฟล์ flash

เลือกปุ่ม

แสดงข้อมูลศิลปวัฒนธรรมประเภทไฟล์ pdf

12.2.

ค้นหาตามขนาด

รูปที่ 51 การค้นหาข้อมูลศิลปวัฒนธรรมตามขนาดของข้อมูล เลือกปุ่ม

แสดงข้อมูลศิลปวัฒนธรรมทุกขนาด

เลือกปุ่ม

แสดงข้อมูลศิลปวัฒนธรรมขนาดเล็ก

เลือกปุ่ม

แสดงข้อมูลศิลปวัฒนธรรมขนาดกลาง

เลือกปุ่ม

แสดงข้อมูลศิลปวัฒนธรรมขนาดใหญ่

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสือ่ ประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 34

12.3.

ค้นหาตามจังหวัด

รูปที่ 52 การค้นหาข้อมูลศิลปวัฒนธรรมตามจังหวัด เลือกจังหวัด ดังรูป

รูปที่ 53 เลือกการค้นหาข้อมูลศิลปวัฒนธรรมตามจังหวัด 12.4.

ค้นหาตามหมวดหมู่

รูปที่ 54 การค้นหาข้อมูลศิลปวัฒนธรรมตามหมวดหมู่ เลือกหมวดหมู่ ดังรูป

รูปที่ 55 เลือกการค้นหาข้อมูลศิลปวัฒนธรรมตามหมวดหมู่ ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 35

7.9. ภูมิภาค

รูปที่ 56 เมนูการค้นหาข้อมูลศิลปวัฒนธรรมตามภูมิภาค 7.9.1. ผู้ใช้งานเลือกเมนูการค้นหาข้อมูลศิลปวัฒนธรรมตามภูมิภาค จะปรากฏหน้าจอดังรูป ซึ่ง ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

·หมายเลข 1 คือส่วนที่ใช้สาหรับเลือกค้นหาข้อมูลตามหัวข้อภูมิภาคต่างๆ ·หมายเลข 2 คือส่วนแสดงข้อมูลแต่ละภูมิภาคโดยส่วนนี้จะเปลี่ยนไปตามภูมิภาคที่เลือก ·หมายเลข 3 คือส่วนแสดงจานวนอัลบัม้ รูปทั้งหมด 2 3

1

รูปที่ 57 ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมตามภูมิภาค ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสือ่ ประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 36

7.9.2. ผู้ใช้งานเลือกค้นหาข้อมูลตามภูมิภาคโดยเลือกปุ่ม

ในหมายเลข 1 ดังภาพ

รูปที่ 58 การเลือกภูมิภาคเพื่อค้นหาข้อมูลข้อมูลศิลปวัฒนธรรม 7.9.3. เมื่อผู้ใช้งานเลือกค้นหาข้อมูลตามหัวข้อภูมิภาค จะปรากฏ ภูมิภาคให้เลือกข้อมูลจังหวัดดังรูป

รูปที่ 59 การเลือกจังหวัดเพือ่ ค้นหาข้อมูลข้อมูลศิลปวัฒนธรรม

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 37

7.9.4. ผู้ใช้งานเลือกจังหวัดจากภูมิภาคที่เลือก

รูปที่ 60 การเลือกจังหวัดในภูมิภาค

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสือ่ ประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 38

7.9.5. ระบบจะแสดงหน้าจอ ซึง่ ประกอบด้วย ส่วนที่แสดงรูป ส่วนแสดงจานวนอัลบัม้ ทั้งหมด และส่วน แสดงหัวข้อเพื่อค้นหาข้อมูลต่างๆ โดยผู้ใช้สามารถเลือกหน้าปัจจุบัน หน้าถัดไป หรือหน้าก่อนนี้ ได้ดังรูป

รูปที่ 61 การค้นหาข้อมูลศิลปวัฒนธรรมตามภูมิภาค

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 39

7.9.6. ผู้ใช้งานค้นหาข้อมูลได้ ดังรูป ซึ่งข้อมูลในแต่ละรูป จะประกอบไปด้วย ส่วนที่ใช้ในการเลือก รูปภาพ ส่วนที่ใช้เลือกตามหัวข้อ และส่วนที่ใช้สาหรับเลือกดูเพิ่มเติม

รูปที่ 62 การค้นหาข้อมูลศิลปวัฒนธรรมตามภูมิภาค

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสือ่ ประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 40

7.9.7. เมื่อผู้ใช้เลือกรูปภาพจะปรากฏภาพ และระบุจานวนภาพที่มีทั้งหมด ดังรูป

รูปที่ 63 การค้นหาข้อมูลศิลปวัฒนธรรมตามภูมิภาค

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 41

8.

การดูรายละเอียดข้อมูลศิลปวัฒนธรรม 8.1. ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูรายละเอียดข้อมูลศิลปวัฒนธรรมได้จากการสืบค้นหลายช่องทาง ดังได้ อธิบายในข้อ 7 8.2. เมื่อผู้ใช้เลือกหัวข้อจะปรากฏข้อมูลดังรูป ซึ่งประกอบด้วย ชื่อข้อมูล , หมายเลขหัวข้อ, รายละเอียด, แผนที,่ การ BOOKMARK, การเลือกชอบ/ ไม่ชอบ ช่องแสดงความคิดเห็น และ อัลบัม้ รูปภาพ ผู้ใช้งานสามารถเลื่อนรูปภาพไปข้างหน้า และข้างหลังได้ เมื่อผู้ใช้เลือกรูปภาพก็จะ ปรากฏรูปภาพนั้น

รูปที่ 64 แสดงรายละเอียดข้อมูลศิลปวัฒนธรรม

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสือ่ ประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 42

8.3. ผู้ใช้งานสามารถดูรปู ขนาดใหญ่ และรูปทั้งหมดบนแกลเลอรี่ในอัลบั้มของศิลปวัฒนธรรมนั้น โดย การคลิกที่รปู ภาพ ศิลปวัฒนธรรม ดังรูป

รูปที่ 65 การเรียกดูรูปภาพในอัลบัม้

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 43

รูปภาพจะแสดงเป็นสไลด์ โดยทีผ่ ู้ใช้งานจะสามารถ

· เลือก · เลือก · เลือก · เลือก

เพื่อแสดงรูปภาพอัตโนมัติ เพื่อดูรูปภาพก่อนหน้านี้ เพื่อดูรูปภาพถัดไป เพื่อปิดการแสดงรูปภาพ ดังรูป

รูปที่ 66 การแสดงรูปโดยใช้สไลด์

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสือ่ ประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 44

9.

การเลือกดูข้อมูลศิลปวัฒนธรรมจังหวัด

การเลือกดูข้อมูลศิลปวัฒนธรรมจังหวัด ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลศิลปวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัด โดยมีขั้นตอนดังนี้ 9.1. ผู้ใช้งานคลิกเข้าไปที่หัวข้อ “ดูข้อมูลจังหวัด”

รูปที่ 67 เมนูดูข้อมูลจังหวัด

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 45

9.2. จะปรากฏรายชื่อจังหวัดตามภูมิภาคต่างๆ ซึง่ ผู้ใช้งานคลิกทีช่ ื่อจังหวัดที่ต้องการ

รูปที่ 68 เมนูดูข้อมูลจังหวัด

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสือ่ ประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 46

รูปที่ 69 การเลือกดูข้อมูลจังหวัด 9.3. เมื่อคลิกเลือกแล้ว ระบบจะแสดงหน้าหลักซึ่งเป็นข้อมูลศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดทีเ่ ลือก

รูปที่ 70 แสดงข้อมูลจังหวัดที่เลือก

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 47

9.4. หากผู้ใช้งานต้องการกลับสูห่ น้าหลัก (ซึง่ เป็นหน้ารวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด) ให้ คลิกที่ “เว็บหลัก” ระบบจะกลับไปแสดงยังหน้าหลักทีเ่ ป็นหน้ารวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรมจังหวัด ทุก และสามารถเลือกดูข้อมูลจังหวัดอื่นๆ ได้อีกต่อไป 9.5. หากผู้ใช้งานต้องการกลับสูห่ น้าหลักของจังหวัดทีเ่ ลือก ให้คลิกที่ “หน้าแรก”

รูปที่ 71 ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมจังหวัด

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสือ่ ประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 48

10.

การแสดงความคิดเห็น (Comment)

ผู้ใช้งานที่ทาการเข้าสู่ระบบแล้ว สามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นข้อมูลศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ได้ โดย คลิกไปทีร่ ายละเอียดข้อมูลศิลปวัฒนธรรมที่ต้องการ และแสดงความคิดเห็นในบล็อกแสดงความคิดเห็น

รูปที่ 72 การแสดงความคิดเห็นข้อมูลศิลปวัฒนธรรม

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 49

10.1. ผู้ใช้งานพิมพ์ข้อความแสดงความคิดเห็น จากนั้นคลิก “แสดงความคิดเห็น”

รูปที่ 73 การแสดงความคิดเห็นข้อมูลศิลปวัฒนธรรม 10.2. ระบบจะส่งข้อความแสดงความคิดเห็นนี้ไปยังเจ้าของข้อมูล

รูปที่ 74 การแสดงความคิดเห็นข้อมูลศิลปวัฒนธรรม

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสือ่ ประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 50

11.

การแจ้งข้อผิดพลาด 11.1. เมื่อผู้ใช้งานพบข้อมูลทีม่ ีข้อผิดพลาด สามารถแจ้งข้อมูลที่ผดิ พลาด โดยคลิก

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 51

รูปที่ 75 การแจ้งข้อผิดพลาดของข้อมูลระบบจะแสดงหน้าจอให้สง่ ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดไปยังผู้รบั ผิดชอบ เพื่อดาเนินการแก้ไขต่อไป

รูปที่ 76 การกรอกข้อมูลแจ้งข้อผิดพลาด 15.2.

ผู้ใช้งานทาการกรอกคาร้องแจ้งข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลศิลปวัฒนธรรม เมื่อผู้ใช้งานกรอก

เรียบร้อยแล้ว เลือกปุ่ม

เพื่อส่งการแจ้งข้อผิดพลาดไปยังผูร้ บั ผิดชอบ

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสือ่ ประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 52

12.

การจัดการข้อมูลศิลปวัฒนธรรมที่ชนื่ ชอบ (Bookmark)

สาหรับผู้ใช้งานที่เข้าสู่ระบบแล้ว เมื่อคลิกมาทีร่ ายละเอียดข้อมูลศิลปวัฒนธรรม หากมีความชื่นชอบ ศิลปวัฒนธรรมนั้นๆ สามารถจัดเก็บข้อมูลศิลปวัฒนธรรมนัน้ ไว้ในโฟลเดอร์ของตนเองได้  การเลือกข้อมูลศิลปวัฒนธรรมที่ชื่นชอบ 12.3.1.

คลิกทีร่ ูป

บุ๊คมาร์ค

รูปที่ 77 การเลือกข้อมูลศิลปวัฒนธรรมที่ชื่นชอบ (Bookmark) 12.3.2. เมื่อผู้ใช้งานคลิก บุ๊คมาร์คแล้วจะแสดงหน้าจอการสร้างโฟลเดอร์ในการจัดเก็บ หากไม่ต้องการสร้างโฟลเดอร์ในการจัดเก็บ ระบบจะจัดเก็บในโฟลเดอร์หลัก (โฟลเดอร์ที่ ระบบสร้างให้) หรือหากต้องการสร้างโฟลเดอร์ในการจัดเก็บให้คลิกที่ “สร้างโฟลเดอร์ใหม่” (ซึ่งจะอธิบายการสร้างโฟลเดอร์ ในหัวข้อการจัดการโฟลเดอร์ต่อไป)

รูปที่ 78 การจัดเก็บข้อมูลที่ชื่นชอบในโฟลเดอร์หลัก ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 53

12.3.3.

หากผู้ใช้ต้องการบันทึกข้อมูล ให้คลิกที่

12.3.4.

หลังจากทาการบันทึกข้อมูลแล้ว ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมที่ชื่นชอบจะถูกจัดเก็บใน

ระบบ โดยผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลศิลปวัฒนธรรมที่ชื่นชอบในโฟลเดอร์ต่างๆ ของ ตนเองได้ ในเมนูบุ๊คมาร์ค

รูปที่ 79 เมนูศิลปวัฒนธรรมทื่ชื่นชอบ 12.3.5. ระบบจะแสดงหน้าจอศิลปวัฒนธรรมที่คุณชื่นชอบ โดยสามารถคลิกเพื่อพิมพ์ข้อมูล ศิลปวัฒนธรรมที่ชื่นชอบได้

รูปที่ 80 การเรียกดูข้อมูลศิลปวัฒนธรรมทื่ชื่นชอบ

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสือ่ ประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 54

การจัดการโฟลเดอร์ ในการจัดเก็บข้อมูลศิลปวัฒนธรรมนั้น ผู้ใช้งานสามารถเพิม่ ลบ โฟลเดอร์ที่ใช้ในการจัดเก็บได้ ดังนี้ 12.3.1.

คลิกที่

เพื่อจัดเก็บข้อมูลศิลปวัฒนธรรมที่ชื่นชอบ

รูปที่ 81 การจัดการโฟลเดอร์ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมที่ชื่นชอบ 12.3.2.

คลิกที่

เพื่อทาการสร้างโฟลเดอร์

รูปที่ 82 การสร้างโฟลเดอร์ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมที่ชื่นชอบ

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 55

12.3.3.

กรอกชื่อโฟลเดอร์ และคลิก

รูปที่ 83 การสร้างโฟลเดอร์ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมที่ชื่นชอบ 12.3.4. จากนั้นผู้ใช้งานเข้าไปที่เมนูบุ๊คมาร์ค จะเห็นโฟลเดอร์ และข้อมูลที่ชื่นชอบของตนเอง  สามารถลบโฟลเดอร์ที่ไม่ต้องการออกได้ ด้วยการคลิก

 คลิกที่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมนั้นๆ ถ้าต้องการจะลบบางข้อมูล

รูปที่ 84 การจัดการโฟลเดอร์ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมที่ชื่นชอบ

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสือ่ ประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 56

การเลือกเทมเพลตสาหรับพิมพ์ขอ้ มูลศิลปวัฒนธรรมที่ชื่นชอบ ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมที่ชื่นชอบมาจัดเก็บเป็นอัลบัมของตนเองได้ มี ขั้นตอนดังนี้ 12.3.1.

เข้าไปที่เมนูบุ๊คมาร์ค

รูปที่ 85 เมนูศิลปวัฒนธรรมทื่ชื่นชอบ 12.3.2.

เลือกข้อมูลศิลปวัฒนธรรมที่ชื่นชอบ ที่ต้องการจะพิมพ์

รูปที่ 86 การพิมพ์ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมที่ชื่นชอบ

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 57

12.3.3.

ระบบจะแสดงหน้าจอ layout พร้อมพิมพ์ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกเทมเพลตใน

การพิมพ์ได้

รูปที่ 87 การพิมพ์ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมที่ชื่นชอบ 12.3.4.

ผู้ใช้งานสามารถเลือกรูปภาพ ในแต่ละตาแหน่งใน layout นั้นๆ โดยใช้ลูกศร เพื่อ

เลือกรูปภาพ

รูปที่ 88 การเลือกรูปภาพสาหรับพิมพ์ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมที่ชื่นชอบ ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสือ่ ประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 58

12.3.5.

กรณีผู้ใช้งานถูกใจ layout ใดๆ สามารถเลือกที่จะบันทึก เพื่อบันทึก layout นี้ ให้กับข้อมูลศิลปวัฒนธรรมนั้นๆ หรือบันทึก layout นี้ทั้งโฟลเดอร์ได้

รูปที่ 89 การบันทึก layout สาหรับพิมพ์ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมที่ชื่นชอบ

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 59

13.

การเลือกถูกใจ/ไม่ถูกใจข้อมูลศิลปวัฒนธรรม (Like/Unlike)

ผู้ใช้งานที่เข้าสู่ระบบแล้ว จะสามารถเลือกถูกใจ/ไม่ถูกใจข้อมูลศิลปวัฒนธรรม (Like/Unlike) ต่างๆ ได้ ดังนี้ 13.1. ผู้ใช้งานเลือกศิลปวัฒนธรรมที่ตนเองถูกใจ จากนั้นคลิกที่

รูปที่ 90 การเลือกถูกใจข้อมูลศิลปวัฒนธรรม (Like) 13.2. เมื่อเลือกถูกใจแล้วรูปภาพจะเปลี่ยนเป็น ไม่ถูกใจ

ผู้ใช้งานสามารถเลือก ไม่ถูกใจ

กับข้อมูลนั้นๆ ได้

รูปที่ 91 การเลือกไม่ถูกใจข้อมูลศิลปวัฒนธรรม (Unlike)

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสือ่ ประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 60

14.

การจัดการเพือ่ น (Friend) 14.1. การเพิม่ เป็นเพือ่ น

การเพิม่ เป็นเพือ่ น คือการเพิ่มเพื่อนทีเ่ ป็นสมาชิกในระบบ เมื่อหลังจากทีผ่ ู้ใช้งานเป็นเพื่อนกับสมาชิก ในระบบ หากเพื่อนมีการอัพโหลดข้อมูลศิลปวัฒนธรรมใดๆ แล้วข้อมูลดังกล่าวได้รบั การอนุมัติ ข้อมูล ศิลปวัฒนธรรมนั้นๆ จะแสดงในเมนูข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน ในบล็อกที่ชื่อว่า “อัลบัมของเพื่อนที่ได้รบั การ อนุมัติล่าสุด” 14.1.1. เมื่อผู้ใช้งานต้องการทีจ่ ะเพิ่มเพื่อนภายในระบบ สามารถทาได้โดยคลิกที่ชื่อของสมาชิกใน ระบบที่ต้องการจะเพิ่มเป็นเพื่อน

รูปที่ 92 การเข้าดูข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกในระบบ 14.1.2. ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นของสมาชิกคนนั้นๆ โดยแสดงบล็อกต่างๆ ดังนี้

รูปที่ 93 การเข้าดูข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกในระบบ ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 61

- ข้อมูลการลงทะเบียน (ข้อมูลเบื้องต้นของสมาชิก) - เพือ่ นของสมาชิกทีม่ ีเหมือนกันคุณ (รายชื่อเพื่อนของสมาชิกคนนั้นๆ ที่มีเหมือนกับคุณ) - คาร้องขอเป็นเพื่อน 14.1.3. ผู้ใช้งานทาการกดเพิม่ เป็นเพือ่ น เพื่อขอเป็นเพื่อน

รูปที่ 94 การเพิ่มเป็นเพื่อน 14.1.4. ระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็นรอการตอบรับการเป็นเพื่อน (การตอบรับการเป็นเพื่อนจะ อธิบายในหัวข้อถัดไป)

รูปที่ 95 การรอการตอบรับการเป็นเพื่อน ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสือ่ ประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 62

14.1.5. จากนั้นเมื่อสมาชิก ตอบรับผู้ใช้งานเป็นเพื่อนแล้ว หากเข้ามาดูข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก คนนี้อีก จะเห็นข้อมูลของเพื่อน ดังนี้

รูปที่ 96 การดูข้อมูลส่วนตัวของเพื่อน

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 63

14.2. การตอบรับการเป็นเพื่อน 14.2.1. ผู้ใช้งานเข้าไปทีเ่ มนูดูข้อมูลส่วนตัว เพื่อดูคาร้องขอเป็นเพื่อน

รูปที่ 97 การดูคาร้องขอเป็นเพือ่ น 14.2.2. ผู้ใช้งานคลิกดูข้อมูลส่วนตัวของผู้ทมี่ าขอรับเป็นเพื่อน

รูปที่ 98 การดูคาร้องขอเป็นเพือ่ น 14.2.3. ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก

รูปที่ 99 การดูคาร้องขอเป็นเพือ่ น

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสือ่ ประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 64

14.2.4. หากต้องการตอบรับเป็นเพื่อน ให้คลิกที่

รูปที่ 100 การตอบรับเป็นเพื่อน 14.2.5. จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลส่วนตัวของเพื่อนที่ ผู้ใช้งานตอบรับเป็นเพื่อน ดังรูป

รูปที่ 101 การตอบรับเป็นเพื่อน

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 65

15.

การอัพโหลดข้อมูลศิลปวัฒนธรรม ในการอัพโหลดข้อมูลศิลปวัฒนธรรมนั้น ผู้ใช้ต้องเข้าสู่ระบบก่อน 15.1. ผู้ใช้งานเลือกเมนู อัพโหลดไฟล์ เพื่อทาการอัพโหลดไฟล์ ดังรูปนี้

รูปที่ 102 เมนูอัพโหลดไฟล์

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสือ่ ประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 66

15.2. เมื่อเลือกเมนู อัพโหลดไฟล์แล้ว จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป แล้วทาการกรอกและบันทึกข้อมูล

รูปที่ 103 การบันทึกข้อมูลศิลปวัฒนธรรม

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 67

ขั้นตอนการกรอกและบันทึกข้อมูลศิลปวัฒนธรรม มีดังนี้ 15.3. ทาการกรอกชื่อหัวข้อและรายละเอียดของศิลปวัฒนธรรม

รูปที่ 104 การกรอกข้อมูลศิลปวัฒนธรรมในส่วนของชื่อหัวข้อและรายละเอียดเพื่อการอัพโหลด

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสือ่ ประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 68

15.4. กรอกคาเพื่อใช้ Tag Cloud และ เลือกหมวดหมู่ของศิลปวัฒนธรรม

รูปที่ 105 การกรอกข้อมูลศิลปวัฒนธรรม ในส่วนของการ Tag Cloud และการเลือกหมวดหมู่เพื่อการอัพโหลด

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 69

15.5. กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ข้อมูลผู้อัพโหลด และ แผนที่บอกตาแหน่ง

รูปที่ 106 การกรอกข้อมูลศิลปวัฒนธรรมในส่วนของสถานที่ตั้ง ข้อมูลผู้อัพโหลด และ แผนทีบ่ อกตาแหน่ง

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสือ่ ประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 70

15.6. การอัพโหลดรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม การเรียกรูปที่ใช้ในการอัพโหลดข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้ 1. โดยเลือกปุม่ เพื่อเรียกรูปภาพจากโฟลเดอร์ 2. เลือกภาพที่ต้องการ 3. เลือกปุ่ม Open

รูปที่ 107 การเรียกใช้รปู ทีเ่ กี่ยวข้องกับข้อมูลที่อัพโหลด 15.7. เมื่อเลือกปุ่ม Open แล้ว ภายในช่องอัพโหลดภาพจะแสดงชื่อไฟล์ รูปภาพที่ได้เรียกมาจาก โฟลเดอร์ ดังรูปนี้

รูปที่ 108 รูปที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทีอ่ ัพโหลด ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 71

15.8. กดปุ่ม

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว เลือกปุม่

เพื่ออัพโหลดไฟล์ข้อมูล หรือ

เพื่อยกเลิกการอัพโหดไฟล์ทงั้ หมด

รูปที่ 109 การอัพโหลดไฟล์ทงั้ หมดสูห่ น้าเว็บ

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสือ่ ประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 72

15.9. เมื่อผู้ใช้งานอัพโหลดข้อมูลศิลปวัฒนธรรมเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลนี้จะมีสถานะ “รอการ

อนุมัติ” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิในการอนุมัติ ทาการอนุมัติ หรือ แจ้งแก้ไข หรือ ไม่อนุมัติ ข้อมูลต่อไป

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 73

16. การแก้ไขข้อมูลศิลปวัฒนธรรม 16.1. ผู้ใช้งานที่สทิ ธิในการแก้ไขข้อมูลศิลปวัฒนธรรมจะสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลศิลปวัฒนธรรมได้ โดยคลิกที่ข้อมูลที่ตอ้ งการแก้ไข จากนั้นคลิกที่

รูปที่ 110 การแก้ไขข้อมูลศิลปวัฒนธรรม

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสือ่ ประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 74

16.2. ระบบจะแสดงหน้าจอการแก้ไขข้อมูล โดยผู้ใช้งานทาการแก้ไขข้อมูลจากนั้นคลิก

รูปที่ 111 หน้าจอการแก้ไขข้อมูลศิลปวัฒนธรรม 16.3. หลังจากทาการบันทึกการแก้ไขแล้ว สถานะของข้อมูลนีจ้ ะเปลี่ยนเป็น รออนุมัติ เพื่อให้ผรู้ ับผิดชอบ ทาการอนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ ข้อมูลนี้ต่อไป

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 75

17. การดูขอ้ มูลศิลปวัฒนธรรมที่มีการแสดงความคิดเห็น กรณีผู้ใช้งานทาการอัพโหลดข้อมูลศิลปวัฒนธรรมไปนั้น เมือ่ ข้อมูลได้รบั การอนุมัติ ข้อมูลดังกล่าวจะ ถูกเผยแพร่กบั สมาชิก เมื่อสมาชิกมีการแสดงความคิดเห็นกับข้อมูลนั้นๆ จะมีข้อความแจ้งเตือนเจ้าของข้อมูล เพื่อสามารถอ่านข้อความแสดงความคิดเห็นได้ 17.1 เลือกที่

(หมายถึงมี 3 ความคิดเห็น)

รูปที่ 112 การดูข้อมูลที่มกี ารแสดงความคิดเห็น

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสือ่ ประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 76

17.2 ระบบจะแสดงข้อมูลศิลปวัฒนธรรมที่มกี ารแสดงความคิดเห็น ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ เพื่อดู ความคิดเห็นของศิลปวัฒนธรรมนั้นๆ

รูปที่ 113 การดูข้อมูลที่มกี ารแสดงความคิดเห็น

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 77

17.3 ผู้ใช้งานคลิกเมนูดูความคิดเห็นแล้วจะปรากฎหน้าจอ ดังนี้

รูปที่ 114 การดูข้อมูลที่มกี ารแสดงความคิดเห็น

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสือ่ ประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 78

17.4 ผู้ใช้งานสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อได้

รูปที่ 115 การดูข้อมูลที่มกี ารแสดงความคิดเห็น

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 79

18. การตรวจสอบสถานะอัลบัม (เมนูรูปของฉัน) ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะการอัพโหลดข้อมูลศิลปวัฒนธรรมของตนเองได้ ดังนี้ 18.1. อัลบัมที่รอการอนุมัติ สถานะอัลบัมที่รอการอนุมัติ คือ อัลบัมที่ผู้ใช้งานทาการอัพโหลดข้อมูลศิลปวัฒนธรรม โดยอยู่ใน ขั้นตอนรอการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ 18.1.1. ผู้ใช้งานเข้าสูร่ ะบบ จากนั้นไปที่เมนูรปู ของฉัน

รูปที่ 116 เมนูรูปของฉัน 18.1.2. ระบบจะแสดงอัลบัมทีร่ อการอนุมัติ

รูปที่ 117 แสดงข้อมูลอัลบัมที่รอการอนุมัติ

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสือ่ ประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 80

18.1.3. ผู้ใช้งานสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดของข้อมูลศิลปวัฒนธรรมทีร่ อการอนุมัติ หรือคลิกทีร่ ูปเพื่อดูรูปภาพ

รูปที่ 118 แสดงข้อมูลอัลบัมที่รอการอนุมัติ

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 81

18.2. อัลบัมที่รอการแก้ไข สถานะอัลบัมที่รอการแก้ไข คือ อัลบัมที่ผู้ใช้งานทาการอัพโหลดข้อมูลศิลปวัฒนธรรม โดยอยู่ใน ขั้นตอนการแจ้งให้แก้ไขข้อมูล (เจ้าหน้าทีเ่ ป็นผู้แจ้งแก้ไข) 18.2.1. ผู้ใช้งานเข้าสูร่ ะบบ จากนั้นไปที่เมนูรปู ของฉัน

รูปที่ 119 เมนูรูปของฉัน 18.2.2. ระบบจะแสดงอัลบัมที่ต้องแก้ไข

รูปที่ 120 แสดงข้อมูลอัลบัมที่ต้องแก้ไข 18.2.3. ผู้ใช้งานสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดของข้อมูลศิลปวัฒนธรรม และแก้ไขข้อมูล หรือ คลิกทีร่ ูปเพื่อดูรปู ภาพ 18.2.4. หากทาการแก้ไขข้อมูลแล้ว สถานะของอัลบัมจะเปลี่ยนเป็นรอการอนุมัติ เพื่อรอ เจ้าหน้าที่อนุมัติข้อมูลต่อไป

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสือ่ ประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


คู่มือการใช้งานศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม สาหรับสมาชิก 82

18.3 . อัลบั้มที่ไม่ผ่านการอนุมัติ สถานะอัลบั้มที่ไม่ผ่านการอนุมัติ คือ อัลบั้มที่ผู้ใช้งานทาการอัพโหลดข้อมูลศิลปวัฒนธรรม โดย อยู่ในขั้นตอนไม่ผ่านการอนุมัติ 18.3.1 ผู้ใช้งานเข้าสูร่ ะบบ จากนั้นไปที่เมนูรปู ของฉัน

รูปที่ 121 เมนูรูปของฉัน 18.3.2 ระบบจะแสดงอัลบั้มที่ไม่ผ่านการอนุมัติ

รูปที่ 122 แสดงข้อมูลอัลบัมที่ไม่ผ่านการอนุมัติ 18.3.3 ผู้ใช้งานสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดของข้อมูลศิลปวัฒนธรรมที่ไม่ผ่านการอนุมัติ หรือ คลิกทีร่ ูปเพื่อดูรปู ภาพ

ห้องปฏิบัติการวิจัยสารสนเทศสื่อประสม (DMI) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

คู่มือสมาชิก web m-culture.in.th  
คู่มือสมาชิก web m-culture.in.th  

คู่มือสมาชิก web m-culture.in.th