Page 1

โครงการอบรมการใช้สื่อ ICT ม.4/7 วันที่ 28 – 30 กันยายน 2554 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปากพนัง

คำ�นำ�

เอกสารประกอบการประชุมผู้ปกครอง โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMTP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปากพนัง จัดทำ�เพื่อแจ้งข่าวสาร ผลงาน กิจกรรมของโรงเรียน นักเรียน ในปีการศึกษา 2554 จุดมุ่งหมายในโครงการ SMTP โรงเรียนปากพนังคือ มุ่งมั่น พัฒนานักเรียนให้มคี วามรูแ้ ละประสบการณ์ มุง่ พัฒนาผูเ้ รียนให้มวี สิ ยั ทัศน์และเจตคติทาง ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 18 มีนาคม 2555

ศึกษาดูงานโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

โครงการเข้าค่าย SMTP 1 ( ค่ายวิทยาศาสตร์ ) วันที่ 21 – 23 กันยายน 2554 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.ตรัง

28

เอกสารประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ (SMTP)

เอกสารประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ (SMTP)

1


โครงการอบรมการใช้งาน GSP เบื้องต้น นักเรียนระดับชั้น SMTP ม.2 23 – 25 มีนาคม 2554 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปากพนัง

สารบัญ ที่มาของโครงการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลักการ ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โครงสร้างเวลาเรียน ผลงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ผลการเรียนของนักเรียน SMTP ประมวลภาพกิจกรรม SMTP

2

เอกสารประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ (SMTP)

4 5 6 10 12 14 16 18 22 โครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน SMTP ระดับชั้น ม.1และม.2 ณ วัดสุมะโน จังหวัดพัทลุง วันที่ 12-14 มีนาคม 2555

เอกสารประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ (SMTP)

27


คณะครูจากกลุ่มเครือข่ายห้องเรียนพิเศษภาคใต้ ศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนภาคเหนือตอนบน

ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญจมราชูทิศ

SMTP

ศึกษาดูงานโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ เทคโนโลยี (SMTP)

26

เอกสารประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ (SMTP)

เอกสารประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ (SMTP)

3


การทำ�โครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน SMTP

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMTP)

ที่มาของโครงการ การสร้างกำ�ลังคนทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับความเจริญก้าวหน้าของสังคมจึงจำ�เป็นต้องเริ่มต้นตั้งแต่ระดับเยาวชน โดยคัดสรรผูเ้ รียนทีม่ ศี กั ยภาพสูง เพือ่ นำ�เข้าสูก่ ระบวนการพัฒนาอย่างถูกทางและเหมาะ สม ส่งเสริม นักเรียนให้มศี กั ยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่าง เต็มที่และได้รับการพัฒนาเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี คุณภาพอันจะเป็นกำ�ลังสำ�คัญ ต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งในปีการศึกษา 2551 โรงเรียน ปากพนัง อำ�เภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเพือ่ ดำ�เนินการ คัดเลือกตามนโยบายของสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั่นคือ โครงการ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

4

เอกสารประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ (SMTP)

โครงการ SMTP 3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ มาเลเซีย วันที่ 21 – 23 กันยายน 2554

เอกสารประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ (SMTP)

25


โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์นอกสถานศึกษา วันที่ 21-23 กันยายน 2554 ณ กรุงเทพมหานคร

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.4 ปีการศึกษา 2554 วันที่ 4 มิถุนายน 2554 โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช

วิสัยทัศน์ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และประสบการณ์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีวิสัยทัศน์และ เจตคติทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี พันธกิจ 1. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 2. มุ่งจัดการเรียนการสอนให้เกิดทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ เทคโนโลยี 3. มุ่งส่งเสริมสร้างผู้เรียนให้มีศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ เทคโนโลยี 4. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีวิสัยทัศน์และเจตคติทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี วัตถุประสงค์ 1. สนับสนุนการสร้างฐานนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีศักยภาพ โดยเริ่มบ่มเพาะตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงระดับอุดมศึกษา โดย ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2. สนับสนุนการจัดการศึกษาสำ�หรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอน ปลายที่มี ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และขยายฐานการ ศึกษาสำ�หรับนักเรียนกลุ่มนี้ออกไปในวงกว้าง 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนากำ�ลัง คนทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

24

เอกสารประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ (SMTP)

เอกสารประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ (SMTP)

5


เป้าหมายการเรียน สำ�หรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1. รู้จักตนเองให้มากขึ้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนจะต้องค้นหาตัวเอง โดย ใช้ความรู้ ความสามารถ การอ่าน ความสนใจ จากการเรียนว่านักเรียนสนใจเรื่องอะไร สาขาใดเพื่อนำ�ไปสู่การจัดทำ�เค้าโครงงาน 2. ตรวจสอบให้แน่ชัด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนจะต้องศึกษา รวบรวม ทฤษฎี กระบวนการทำ�โครงงาน สำ�หรับการทำ�โครงงาน และปรับปรุงเค้าโครงของ โครงงาน แล้วดำ�เนินการทดลองและเลือกวิธีการที่ดีที่สุด 3. มุง่ มัน่ หาคำ�ตอบ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ดำ�เนินการทบทวน ตรวจสอบผล และ จัดทำ�รายงาน พร้อมเตรียมตัวเข้าร่วม กิจกรรมการนำ�เสนอโครงงานในระดับภูมิภาค 4. เพื่อเป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยให้แก่นักเรียนที่มี ความรูค้ วามสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะเป็นประโยชน์ ต่อการศึกษาระดับสูงต่อไป 5. เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มแก่ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทาง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้มโี อกาสศึกษาค้นคว้านอกเหนือจากหลักสูตร ที่ศึกษาในโรงเรียน อันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อระดับสูง

โครงการค่ายคอมพิวเตอร์ ม.1 5 – 7 ตุลาคม 2554 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปากพนัง

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์นอกสถานศึกษา วันที่ 14-16 มีนาคม 2554 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ค่ายคณิตศาสตร์ วันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2554 ที่เขาหลวงรีสอร์ท อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

6

เอกสารประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ (SMTP)

เอกสารประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ (SMTP)

23


ผลการเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ยน 3. 50 ขึ้นไป

เป้าหมายการเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7

ลำ�ดับที่

1 2 3 4 5 6 7 8

ชื่อ-สกุล นายฐานันต์ อ้อยศรีสกุล นายภัทราวุธ สุทธิ์คุณ นางสาวกนกวรรณ ชูช่วย นางสาวชมพูนุช ชูเสน นางสาวฐิติกาญจน์ เวชสาร นางสาวพัชราภรณ์ จรเสมอ นางสาวมลิรัตน์ ภักดี นางสาวสุทธิตา กะตากูล

เกรดเฉลี่ย 3.75 3.95 3.76 3.59 3.53 3.65 3.82 3.85

สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 1. รู้จักตนเองให้มากขึ้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนจะต้องค้นหาตัวเอง โดย ใช้ความรู้ ความสามารถ การอ่าน ความสนใจ ว่านักเรียนสนใจเรื่องอะไร เพื่อนำ�ไปสู่การ จัดทำ�เค้าโครงงานวิจัย 2. ตรวจสอบให้แน่ชัด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนจะต้องศึกษา รวบรวมทฤษฎี กระบวนการทำ�วิจัย สำ�หรับการทำ�วิจัยและปรับปรุงเค้าโครงของงานวิจัยที่เขียนขึ้นใน ชั้น ม.4 แล้วดำ�เนินการวิจัยและเลือกวิธีการที่ดีที่สุด 3. มุ่งมั่นหาคำ�ตอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดำ�เนินการทบทวน ตรวจสอบผล และ จัดทำ�รายงาน พร้อมเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรมการนำ�เสนองานวิจัยระดับภูมิภาคหรือ ประเทศ

กิจกรรมห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์และคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 20-27 มีนาคม 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

22

เอกสารประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ (SMTP)

เอกสารประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ (SMTP)

7


หลักการและหลักสูตรการศึกษานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

1. เป็นหลักสูตรเฉพาะที่ต่างจากหลักสูตรของนักเรียนทั่วไป โดยนำ�หลักสูตร ของ พสวท.มาเป็ น แนวทางในการจั ด ทำ � หลั ก สู ต รและกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย นของ โรงเรียน เสริมด้วยวิชาที่มีความเข้มข้นทางเนื้อหา และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และมุ่งเน้นรองรับการทำ�โครงงานและ การทำ�โครงงานวิจัย 2. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี อ ย่ า งเต็ ม ที่ คิ ด เป็ น ใช้ ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สร้างองค์ความรู้และเรียนรู้ แนวคิดใหม่ ๆ มาใช้ในการเรียนรู้ 3. หลักสูตรนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ และสอดคล้องกับเป้าหมายของ สสวท. เพื่อให้มั่นใจว่า นักเรียนจะต้องได้เรียนรู้เนื้อหาครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำ�หนด ซึ่งรวมทั้งวิชาในกลุ่มสาระ การเรียนรู้อื่น ๆ ดังนั้น นักเรียนที่เรียนในหลักสูตรนี้จึงสามารถไปสอบเข้าศึกษาต่อหรือ สอบแข่งขัน เข้าสูร่ ะดับอุดมศึกษาได้อย่างเต็มความสามารถ ดังนัน้ หลักสูตร จึงมีกจิ กรรม เสริมดังต่อไปนี้ 3.1 เสริมหลักสูตร ที่เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งผู้เรียนและผู้สอน ภายในกลุ่มเครือข่าย โรงเรียนที่มีหลักสูตรสำ�หรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 3.2 เน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ� (hand on) เป็นกระบวนการเรียนรู้ จะได้ลงมือปฏิบัติในวิชาต่าง ๆ ทั้งในห้องปฏิบัติการ ห้องวิจัย จะเน้นการประยุกต์ใช้ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา นักเรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆและ เทคนิคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้แบบจำ�ลอง การทำ� simulation หรือ mind map หรือ เทคนิคในการสร้างสรรค์แบบต่าง ๆ การจัดโปรแกรมการเรียนการสอนสำ�หรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ที่ดำ�เนิน การมามี 3 หลักสูตรคือ 1. หลักสูตรลดระยะเวลาการเรียน (Acceleration Program) 2. หลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ (Enrichment Program 3. หลักสูตรขยายประสบการณ์ (Extension Program) 8

เอกสารประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ (SMTP)

ผลการเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ยน 3. 50 ขึ้นไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12

ลำ�ดับที่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ชื่อ-สกุล เด็กชายกฤษกร เศรษฐการ เด็กชายเฉลิมพร ศรีสุวรรณกาฬ เด็กชายธิติ เทิดธรรมปราการ นายอภิรักษ์ ทิพย์แก้ว เด็กหญิงกชกร รัตนมณี เด็กหญิงจุฑามาศ ม่วงปลด เด็กหญิงญาณัจฉา นวลปาน เด็กหญิงณัฐกฤตา วัฒนธรรม เด็กหญิงณัฐณิชา อุภัยพงศ์ เด็กหญิงณัฐติญา ชูช่วง นางสาวดาราพร ช่วยการ เด็กหญิงบุญฑริกา ควรโสรส เด็กหญิงภัทริยา เศียรอุ่น เด็กหญิงเมธาพร ถูกต้อง เด็กหญิงรัตนาภรณ์ รักกมล เด็กหญิงวรรณกานต์ พงษ์สุธรรม เด็กหญิงศิณัฐฌา หนูรัก เด็กหญิงอภิษฎา ศรีสวัสดิ์ เด็กหญิงณัฐกานต์ รัตนพงศ์

เกรดเฉลี่ย 3.98 3.89 3.78 3.70 3.81 3.98 3.82 4.00 3.75 3.75 3.89 3.60 3.64 3.89 3.53 4.00 3.56 3.76 3.84

เอกสารประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ (SMTP)

21


ข้อมูลคณะกรรมการดำ�เนินงานโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

ผลการเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ยน 3. 50 ขึ้นไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12

ลำ�ดับที่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

20

ชื่อ-สกุล เด็กชายธีรภัทร มีเถื่อน เด็กชายปกรณ์ ฐานะวัฒนา เด็กชายวิชยุตม์ เพิงมาก เด็กหญิงจิตติมา แก้ววิเศษ เด็กหญิงจิรัสสา สังสุข เด็กหญิงฉันชนก อินนุพัฒน์ เด็กหญิงชนินาถ โอมาก เด็กหญิงชุติกาญจน์ รัตนวิไลย เด็กหญิงน้ำ�เพชร ปรีชานนท์ เด็กหญิงปฤชยีนต์ เพ็ชรหนองชุม เด็กหญิงรุ่งฤดี จิตนำ�เกียรติ เด็กหญิงวิลาสินี ชูฎิสุทธิ์

เอกสารประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ (SMTP)

ลำ�ดับที่

เกรดเฉลี่ย 3.79 3.72 3.73 3.54 3.54 3.86 3.82 3.88 3.80 3.91 3.50 3.80

ชื่อ-สกุล

ภาระงาน

1

นายภักดี เหมทานนท์

ประธานที่ปรึกษา

2

นายอรุณ รอดสันติกุล

ประธานกรรมการ

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

นางมณฑา สุขเกื้อ นางมารศรี ศรีไชย นายธเนศ หาญใจ นายวินัย เลิศสุรวัฒน์ นางสาวพัชรินทริ์ ถาวรแก้ว นางสาวอาภาภรณ์ ไสฉิม นางสาววรวรรณ วิชิตวาที นางพวงเพ็ญ จันทมาศ นางวาริธร ราชสังข์ นายณปวร คงทอง นางสาวนวรัตน์ ลีละศุภพงษ์ นางสำ�อางค์ มีศรี นางสุภาณี ไกรเทพ

รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วย เลขานุการ

เอกสารประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ (SMTP)

9


ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนภาคใต้ครั้งที่ 61 ที่จังหวัดชุมพร การแข่งขันทักษะคิดเลขเร็ว ระดับ ม.ต้น ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ด.ญ.เปรมยุดา แก้วปลายคลอง นักเรียนชั้นม. 1/12 การแข่งขันทักษะคิดเลขเร็ว ระดับ ม.ปลาย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน นายทรงชัย เพชรแก้วเพชร นักเรียนชั้น ม.4/7 การแข่งขันงานมัธยมศึกษา สพม.12 ที่จังหวัดพัทลุง การแข่งขันทักษะอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ได้รับรางวัลเหรียญ ทองแดง ด.ญ.ญาณัจฉรา นวลปาน ชั้น ม.3/12 ด.ญ.เปรมยุดา แก้วปลายคลอง ม.1/12 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.ต้น ได้รับรางวัลเหรียญทอง(อันดับ 1) ด.ญ.เปรมยุดา แก้วปลายคลอง ม.1/12 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.ปลายได้รับรางวัลเหรียญทอง(อันดับ 2) นายทรงชัย เพชรแก้วเพชร ม.4/7 การแข่งขันทักษะ GSP รางวัลเหรียญชมเชย ด.ช.ปณิธาน ตั้นเส้ง ม.3/12 ด.ช.เฉลิมพล ศรีสุวรรณกาฬ ม.3/12 การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้น ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ด.ญ.บุญฑริกา ควรโสรส ม.3/12 ด.ญ.วรางคณา จันทพันธ์ ม.3/12 ด.ญ.อรกนก สุขจันทร์ ม.3/12

10

เอกสารประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ (SMTP)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12 ลำ�ดับที่

19 20 21 22 23 24

ชื่อ-สกุล เด็กหญิงภัทรธีรา ปานแย้ม เด็กหญิงทิวิษฐา ปรีชานนท์ เด็กหญิงภูษณิศา สุขแก้ว เด็กหญิงสโรชา ถนอมสิน เด็กหญิงอรปรียานุช น�้ำทอง เด็กหญิงอรอนงค์ ทองสองแก้ว

เกรดเฉลี่ย 3.77 3.58 3.81 3.72 3.78 3.75

ผลการเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ยน 3. 50 ขึ้นไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/13 ลำ�ดับที่

1 2 3

ชื่อ-สกุล เด็กชายเจนรณงค์ คลองศรีเพ็ง เด็กหญิงปารณีย์ บุญแสวง เด็กหญิงวนิสา ชูจันทร์

เกรดเฉลี่ย 3.75 3.50 3.52

เอกสารประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ (SMTP)

19


ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับนานาชาติ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ประจำ�ปี พ.ศ.2555

ผลการเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ยน 3. 50 ขึ้นไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12

ลำ�ดับที่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18

ชื่อ-สกุล เด็กชายดำ�รงศักดิ์ ประจงไสย เด็กชายธณัช รัตนมงคลถาวร เด็กชายภาณุพงศ์ แก้วประสิทธิ์ เด็กชายสิรภัทต สกุลรัตน์ เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ พูลช่วย เด็กหญิงชนัญชิดา ลือแล้ว เด็กหญิงโชควาสนา มั่นคง เด็กหญิงญาณิศา สมฤดี เด็กหญิงณัฐกมล เดชเดชะ เด็กหญิงทิพย์รัตน์ แก้วเจริญ เด็กหญิงธนภัค จันทร์แก้ว เด็กหญิงน่านฟ้า แสงนคร เด็กหญิงปนัดดา ปั้งเอี้ยน เด็กหญิงปวีณ์นุช สุขแจ่ม เด็กหญิงเปรมยุดา แก้วปลายคลอง เด็กหญิงพรณภัส ญาณรัตน์ เด็กหญิงรัชณีกร บุญที่สุด เด็กหญิงเพ็ญนภา สมใจนึก

เอกสารประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ (SMTP)

เกรดเฉลี่ย 3.81 3.57 3.72 3.91 3.81 3.85 3.64 3.55 3.70 3.80 3.51 3.68 3.84 3.67 3.88 4.00 3.57 3.67

1. 2. 3. 4. 5. 6.

ด.ญ.วรรณกานต์ พงษ์สุธรรม ม.3/12 ด.ญ.จุฑามาศ ม่วงปลอด ม.3/12 ด.ญ.ญาณัจฉรา นวลปาน ม.3/12 ด.ญ.ณัฐกานต์ รัตนพงศ์ ม.3/12 ด.ญ.ณัฐติญา ชูช่วง ม.3/12 ด.ญ.ดาราพร ช่วยการ ม.3/12

รางวัลเหรียญเงิน รางวัลเหรียญทองแดง รางวัลเหรียญทองแดง รางวัลเหรียญทองแดง รางวัลเหรียญทองแดง รางวัลเหรียญทองแดง

เอกสารประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ (SMTP)

11


ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สอบผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาฟิสิกส์ 1. นายภัทรวุธ สิทธิ์คุณ ม.4/7 2. นางสาวฐิติกาญจน์ เวชสาร ม.4/7 3. นางสาวพัชราภรณ์ จรเสมอ ม.4/7 4. นางสาวสุทธิดา กะตากูล ม.4/7 สอบผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโครงการอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 1. เด็กชายสิรภัทร สกุลรัตน์ ม.1/12 2. เด็กหญิงชนัญชิดา ลือแล้ว ม.1/12 3. เด็กหญิงเปรมยุดา แก้วปลายคลอง ม.1/12

12

เอกสารประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ (SMTP)

ผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การแข่งขันงานมัธยมศึกษา สพม.12 ที่จังหวัดพัทลุง วันที่ 29-31 สิงหาคม 2554 1. ตอบคำ�ถามเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับม.ต้น เหรียญทองแดง เด็กหญิงน่านฟ้า แสงนคร ม.1/12 เด็กหญิงรัฐณีกร บุญที่สุด ม.1/12 2. นำ�เสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ เหรียญทอง นายภัทราวุธ สุทธิ์คุณ ม.4/7 นางสาว ฐิติกาญจน์ เวชสาร ม.4/7 นางสาวสุทธิดา กะตากูล ม.4/7 3. การสร้าง webpage ประเภท web Editor เหรียญเงิน เด็กชายนัฐมีย์ ศศิธร ม.2/12 เด็กชายปรมินทร์ คีรินทร์นนท์ ม.2/12 4. การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เหรียญทองแดง นายภูวดล มีมาก ม.4/7 นางสาวพัชราภรณ์ จรเสมอ ม.4/7 5. การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น เหรียญทองแดง เด็กหญิงภัทรกร จันทร์แก้ว ม.3/12 เด็กหญิงอนงค์นาท ไฝขาว ม.3/12 เด็กหญิงศิณัฐฌา หนูรักษ์ ม.3/12 6. การสร้างเกมส์สร้างสรรค์ เหรียญเงิน เด็กหญิงพรนภัส ญาณรัตน์ ม.1/12

เอกสารประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ (SMTP)

17


ผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( คอมพิวเตอร์ ) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 61 จังหวัดชุมพร 1. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1 - ม.6 เหรียญทองแดง เด็กหญิงพรนภัส ญาณรัตน์ ม.1/12 2. การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.1- ม.6 เข้าร่วมการแข่งขัน 1. นายภูวดล มีมาก ม.4/7 2. นางสาวพัชราภรณ์ จรเสมอ ม.4/7 3. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟท์แวร์ ม.4 - ม.6 เหรียญทองแดง 1. นายภัทราวุธ สุทธิ์คุณ ม.4/7 2. นางสาวฐิติกาญจน์ เวชสาร ม.4/7 3. นางสาวสุทธิดา กะตากูล ม.4/7 4. ค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1 - ม.6 เหรียญทองแดง เด็กชายดลนุกฤษฐ์ สถิรกุล ม.1/12

16

เอกสารประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ (SMTP)

ผลงานแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 61 จังหวัดชุมพร มีดังนี้ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ด.ญ.กชกร รัตนมณี ม. 3/12 ด.ญ.รัตนาภรณ์ รักกมลม.3/12 ด.ญ.สุวัจนี คะรุณ ม.3/12 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ด.ญ.เมธาพร ถูกต้อง ม.3/12 ด.ญ.จุฑามาศ ม่วงปลอด ม.3/12 ด.ญ.ณัฐกานต์ รัตนพงศ์ ม.3/12 การแข่งขันงานมัธยมศึกษา สพม.12 ที่จังหวัดพัทลุง การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 1.ด.ช.วิชยุตย์ เพิงมาก ม.2/12 ด.ญ.ชลิดา จันทนธารักษ์ ม.1/12 ด.ช.กันตพงศ์ อินทรสุวรรณ ม.1/12 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ด.ญ.กชกร รัตนมณี ม. 3/12 ด.ญ.รัตนาภรณ์ รักกมล ม.3/12 ด.ญ.สุวัจนี คะรุณ ม.3/12 การประกวดสิ่ง ประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง นายภาณุวิชญิ์พงศ์ ปริยะวาที ม.4/7 , นายณัฐพล เมืองแก้ว ม.4/7 นายฐานันดิ์ อ้อยศรีสกุล ม.4/7 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย ด.ญ.จุฑามาศ ม่วงปลอด ม.3/12 ด.ญ.ณัฐกานต์ รัตนพงศ์ ม.3/12 ด.ญ.เมธาพร ถูกต้อง ม.3/12 เอกสารประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ (SMTP)

13


โครงสร้างเวลาเรียน สาหรับผู้มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปากพนัง กลุ่มสาระการเรียนรู้ / มาตรฐานสากล



ระับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนปากพนัง มัธยมศึกษาปที่ 3

รวมนวย วิชาพื้นฐาน

กลุมสาระการเรียนร

มัธยมศึกษาปที่ 2

รวมนวย วิชาเพิ่มเติม

มัธยมศึกษาปที่ 1

3 2

3 2

3 2

3 2

3 2

3 2

9

0

3 2

3 2

3 2

3 2

3 2

3 2

9

0

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ภาคเรียนที่ 2

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม พื้นฐาน เพิ่มเติม ค/ส นก ค/ส นก ค/ส นก ค/ส นก ค/ส นก ค/ส นก ค/ส นก ค/ส นก ค/ส นก ค/ส นก ค/ส นก ค/ส นก

1) ภาษาไทย 2) คิตศาสตร คิตศาสตรเพิ่มเติมเขมขน

3 2

3 2

3 2

3 2

3 2

3 2 0

9

คิตศาสตรเพิ่มพน 3) วิทยาศาสตร  สิกส  เคมี  ชีววิทยา  โครงงานวิทยาศาสตร

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1 0

3

9

0

2 1 0

2

0

2

0

2

2 1 0

6

3 2

3 2

3 2

3 2

3 2

3 2 2 1

2 1 2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

1. รายวิชาพื้นฐาน 1) ภาษาไทย 2) คณิตศาสตร์ 3) วิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์ - เคมี - ชีววิทยา - วิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ 4) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5) สุขศึกษาและพลศึกษา 6) ศิลปะ 7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี - คอมพิวเตอร์ - เทคโนโลยี (การงานฯ) 8) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) รวมเวลาเรียน/หน่วยกิตรายวิชาพืน้ ฐาน 2. รายวิชาเพิ่มเติม 1) คณิตศาสตร์ - คณิตศาสตร์เพิ่มเติม - คณิตศาสตร์ พสวท ** 2) วิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์ - เคมี - ชีววิทยา

4) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

4 2

4 2

4 2

4 2

4 2

4 2

12

0

5) สุขศึกษาและพลศึกษา

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

6

0

6) ศิลปะ

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

6

0

7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

6

0

- การสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปญ ั หาทางวิทยาศาสตร์ **

2 1 0

6

- ระเบียบวิธวี จิ ัยทางวิทยาศาสตร์ **

) ภาษาตางประเทศภาษาอังกษ)

3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 9

6

- โครงงานคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/คอมพิวเตอร์ **

รวม

22 11 12 6 22 11 12 6 22 11 12 6 22 11 12 6 22 11 12 6 22 11 12 6 66 36

 คอมพิวเตอร

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

รวม นวยกิต/ภาค

17

17

17

17

17

17

102

รวมเวลาเรียนคาบ/สัปา

34

34

34

34

34

34

204

กิจกรรมพัฒนาเรียน คาบ)

3

3

3

3

3

3

ชุมนุม , แนะแนว

2

2

2

2

2

2

กิจกรรมในเครื่องแบบ

1

1

1

1

1

1

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น คาบ/สัปา)

14

37

37

เอกสารประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ (SMTP)

37

37

37

1

37

3) การงานอาชีพและเทคโนโลยี - คอมพิวเตอร์ 4) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) - ภาษาต่างประเทศที่ 2** 5) โลกศึกษา** (GE) 6) ทฤษฎีความรู้** (TOK) รวมเวลาเรียน/หน่วยกิตรายวิชาเพิม่ เติม รวมหน่วยกิตทั้งหมด รวมเวลาเรียนคาบ/สัปดาห์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (คาบ) ชุมนุม , แนะแนว กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น คาบ/สัปดาห์

มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 1 ภาค 2 รวม ค/ส นก ค/ส นก ค/ส นก ค/ส นก ค/ส นก ค/ส นก 2 3

1.0 1.5

2 1.0 2 1.0 2 1.0 2 1.0 2 1.0 6.0 6.0 3 1.5 3 1.5 3 1.5

3 3 3

1.5 1.5 1.5

3 1 1

1.5 0.5 0.5

1.5 1.5 1.5 3 1.5 1.5 3 1.5 3 1.5 3 1.5 2 1.0 2 1.0 8.0 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 3.0 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 3.0

2 1.0 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 2 1.0 2 1.0 2 1.0 2 1.0 2 1.0 2 1.0 22 11.0 14 7.0 13 6.5 16 8.0 9 4.5 8 4.0 4

2.0

2

1.0

2 2

1.0 1.0

1.0 2.0 6.0 41.0

3 1.5 3 1.5 3 1.5 3 1.5 4 2.0 10.0 1 0.5 1 0.5 1.0 4 3 3 2

2.0 4 2.0 4 1.5 3 1.5 3 1.5 3 1.5 3 1.0 2 1.0 2

2.0 4 2.0 2 1.0 9.0 1.5 3 1.5 2 1.0 7.0 1.5 3 1.5 2 1.0 7.0 2.0 1.0 2 1.0 2.0 1.0

2 1.0 2 1.0 2 1.0 2 1.0 2 1.0 2 1.0 2 1.0 2 1.0 2 1.0 2 1.0 2 1.0 2 1.0 2 1.0 10 5.0 18 9.0 20 10 19 9.5 23 12 18 9.0 16.0 16.0 16.5 17.5 16.0 13.0 32 32 33 35 32 26 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 35 35 36 38 35 29

เอกสารประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ (SMTP)

5.0 6.0 2.0 1.0 1.0 54 95.0 18

15

เอกสาร SMTP  

เอกสาร SMTP

เอกสาร SMTP  

เอกสาร SMTP

Advertisement