Page 1

Verbs


• คํากริยาในภาษาอังกฤษ ตามหลักไวยากรณแบง ออกเปน 3 ชอง เรียกวา “กริยา 3 ชอง" ซึ่งแตละชองก็บอกถึง เหตุการณ ในแตละชวงของเวลาไดอีกดวย คําทีแ่ สดงถึงอาการตาง ๆ หรือเหตุการณตาง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในแตละ ชวงของเวลา กลาวอีกนัยหนึง่ ก็ คือ คําพูดที่แสดง ถึงการกระทําของตัว ประธานในประโยค หรือคําที่ทําหนาที่ชวยคํากิริยาดวยกันนั่นเอง กิริยา เปนคําทีม่ บี ทบาททีส่ าํ คัญ ในแตละประโยค ถาในประโยคนั้น ๆ ขาดคํา กิริยา ความหมายก็ไมเกิด และไมสามารถทราบถึงเหตุการณตาง ๆได เลย หรือมีใจความที่ไมสมบูรณ


คํากิริยาตามหนาทีแ่ บง ออกเปน 3 ประเภท คือ


• 1. สกรรมกริยา ( Transitive Verb ) คือ คํากิริยาที่ตองมีตัว กรรม หรือคําอื่นเขามารองรับความ หมายจึง จะ สมบูรณ เชน The boys kick football in the fi eld. หมายความวา พวกเด็ก ๆเตะ ฟุตบอลอยูท ส่ี นามหญา คํา วา “kick “ เปน คํากิริยา บอกใหทราบถึงเหตุการณวาในขณะนี้ หรือปจจุบัน นีเ้ ด็ก ๆ กําลังเลนกันอยู สวนคําวา “ football ” เปนตัวกรรม หรือตัวที่ทําหนาที่รองรับกิริยาใหมีความ หมาย สมบูรณขึ้น เพราะถาใชคําวา “ kick “ คําเดียวความหมายไม สมบูรณ ไม รูว า เตะอะไรนัน่ เอง


• 2. อกรรมกริยา ( Intransitive Verb ) คือ คํากิริยาที่ไมตองมีตัวกรรม

หรือคําอื่นมารองรับก็ได ความหมาย สมบูรณ เชน The dogs run in the field. ประโยคนี้ไมตองมีตัว กรรมมารองรับก็ไดใจ ความสมบูรณดี ซึ่งคําวา “run “ แปลวา “ วิ่ง “ คงไมตอง ถามวาใชอะไรวิ่ง 3. กริยาชวย ( Helping Verb หรือ Auxiliary Verb ) คือ กิริยา ที่มีหนาที่ชวยใหกิริยาดวยกันมีความหมายดีขึ้น และ ยังมีหนาที่ทําใหตัวของมันเอง มีความหมายที่สมบูรณขึ้นไดดีอีกดวย เชนShe studies in Lamp – Tech college . Does she study in Lamp – Tech College?


• คํา กิริยาในภาษาอังกฤษตามหลักไวยากรณแบง ออกเปน 3 ชอง เรียกวา “กริยา 3 ชอง" ซึ่งแตละ ชองก็บอก ถึง เหตุการณในแตละชวงของเวลาไดอีกดวย กริยาชองที่ 1 ใชกลาวถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นในปจจุบัน กริยาชองที่ 2 ใชกลาวถึงเหตุการณทเ่ี กิดขึน้ ในอดีต กริยา ชองที่ 3 ใชกลาวเหตุการณที่เกิดขึ้นและจบลงไปอยาง สมบูรณทั้งในปจจุบันและอดีต เรียก อีกอยางหนึง่ วา “สวน สมบูรณของกิริยา หรือ Complement


Base Form( Simple Past Past Participle(ชอง 3) ชอง 1) Tense(ชอง 2)

Meaning (ความหมายเทียบเคียง)

awake

awoke

awoken

ตื่น

be

was, were

been

เปน,อยู,คือ

bear beat

bore beat

born beat

ทน ตี

become

became

become

กลายเปน

begin bend

began bent

begun bent

เริ่ม หัก, งอ

beset

beset

beset

โอบลอมรอบดาน

bet

bet

bet

พนัน

bid

bid/bade

bid/bidden

ประมูล

bind bite bleed blow break breed

bound bit bled blew broke bred

bound bitten bled blown broken bred

ผูกติดกัน กัด เลือดออก เปา แตก, หัก ผสมพันธ

bring

brought

brought

นํามา

broadcast

broadcast

broadcast

ออกอากาศ


build

built

built

สราง

burn

burned/burnt

burned/burnt

เผา

burst

burst

burst

ระเบิดออก

buy

bought

bought

ซื้อ

cast catch

cast caught

cast caught

หลอ จับ

choose

chose

chosen

เลือก

cling come cost creep cut deal dig

clung came cost crept cut dealt dug

clung come cost crept cut dealt dug

พิง มา มีราคา คืบคลาน ตัด จัดการ ขุด

dive

dived/dove

dived

กระโดดน้าํ

do

did

done

ทํา

draw

drew

drawn

วาด, ลอ, ชักดาบ, ถอนเงิน

dream

dreamed/dreamt

dreamed/dreamt

ฝน

drive drink

drove drank

driven drunk

ขับรถ ดืม่


eat fall

ate fell

eaten fallen

กิน ลม

feed

fed

fed

ใหอาหารสัตว

feel fight find fit flee fling

felt fought found fit fled flung

felt fought found fit fled flung

รูสึก ตอสู พบ พอเหมาะ หลบหนี เขวีย้ ง

fly

flew

flown

บิน, นัง่ เครือ่ งบิน

forbid

forbade

forbidden

หาม

forget

forgot

forgotten

ลืม

forego (forgo)

forewent

foregone

ยอม, ไมเอา

forgive

forgave

forgiven

ใหอภัย

forsake

forsook

forsaken

สละ, ละทิ้ง

freeze

froze

frozen

หยุด, เปนน้าํ แข็ง


get give go

got gave went

gotten given gone

ได ให ไป

grind

ground

ground

บด

grow

grew

grown

เจริญงอกงาม

hang

hung

hung

แขวน

hang

hunged

hanged

แขวนคอ

hear hide hit hold hurt keep kneel knit know lay lead

heard hid hit held hurt kept knelt knit knew laid led

heard hidden hit held hurt kept knelt knit know laid led

ไดยิน ซอน ตี ถือ ทําราย เก็บรักษา คุกเขา ถัก รูจ กั วางไข นํา


leap

leaped/lept

leaped/lept

กระโดด

learn

learned/learnt

learned/learnt

เรียน

leave lend let lie light lose make mean meet

left lent let lay lighted/lit lost made meant met

left lent let lain lighted lost made meant met

ออกจาก ใหยืม อนุญาต นอนลง จุดไฟ ทําหาย ทํา หมายถึง พบ

misspell

misspelled /misspelt

misspelled/ misspelt

สะกดผิด

mistake

mistook

mistaken

ทําผิด

mow

mowed

mowed/mown

ตัดหญา

overcome overdo overtake

overcame overdid overtook

overcome overdone overtaken

เอาชนะ ทํามากเกินไป ตามทัน


overthrow

overthrew

overthrown

ปลดจากตําแหนง

pay

paid

paid

จาย

plead

pled

pled

ออนวอน, ขอโทษ

prove

proved

proved/proven

พิสจู น

put quit read rid ride ring rise run

put quit read rid rode rang rose ran

put quit read rid ridden rung risen run

วาง เลิก อาน ขจัด ขี่ กรดกริ่ง ลุกขึน้ วิง่

saw

sawed

sawed/sawn

เลือ่ ย

say see seek sell send

said saw sought sold sent

said seen sought sold sent

พูด เห็น คนหา ขาย สง


set

set

set

จัดวาง

sew

sewed

sewed/sewn

เย็บ

shake

shook

shaken

สั่น

shave

shaved

shaved/shaven

โกน

shear shed shine shoe shoot

shore shed shone shoed shot

shorn shed shone shoed/shod shot

ตัดขนแกะ เท, กันน้ํา, ทิง้ เปลงแสง ซอมรองเทา ยิง

show

showed

showed/shown

แสดง

shrink shut sing sink sit sleep slay slide

shrank shut sang sank sat slept slew slid

shrunk shut sung sunk sat slept slain slid

หด ปด รองเพลง จม นัง่ นอน ฆา เลือ่ น

sling

slung

slung

slit

slit

slit

สอดกรีดตามยาว


smite

smote

smitten

ตีอยางแรง

sow

sowed

sowed/sown

หวานพืช

speak

spoke

spoken

พูด

speed spend spill spin spit

sped spent spilled/spilt spun spit/spat

sped spent spilled/spilt spun spit

เรงความเร็ว ใชจา ย ทําหก ปน บวนน้าํ ลาย

split spread

split spread

split spread

แยกออกจากกัน แผ

spring

sprang/sprung

sprung

กระโดด

stand steal stick sting stink stride strike

stood stole stuck stung stank strod struck

stood stolen stuck stung stunk stridden struck

ยืน ขโมย ติดอยูกับ ปลอยเหล็กไน เหม็น เดินกาวยาว ๆ ตี


string

strung

strung

ขึน้ สาย, รอยลูกปด

strive swear sweep

strove swore swept

striven sworn swept

ดิน้ รน ตอสู สาบาน กวาด

swell

swelled

swelled/swollen

บวม

swim swing take teach tear tell think

swam swung took taught tore told thought

swum swung taken taught torn told thought

วายน้าํ แกวง นําไป สอน ฉีก บอก คิด

thrive throw thrust tread

thrived/throve threw thrust trod

thrived thrown thrust trodden

เติบโต ขวาง เสือกเขาไป เดิน

understand uphold upset wake

understood upheld upset woke

understood upheld upset woken

เขาใจ ยกไว เสียใจ ตื่น


wear

wore

worn

สวม

weave

weaved/wove

weaved/woven

ทอ

wed

wed

wed

แตงงาน

weep

wept

wept

รองไห

wind

wound

wound

ไขลาน

win

won

won

ชนะ

withhold

withheld

withheld

เก็บไว

withstand

withstood

withstood

ทนฟาทนฝน

wring

wrung

wrung

บิด

write

wrote

written

เขียน


Irregular Verb กริยาอปกติ


ชอง 2

ชอง 1

ชอง 3

แปล

1

be = is, am, are was, were

been

เปน อยู คือ

2

become (บิคั๊ม)

became (บิเคม)

become

กลายเปน

3 4

begin (บิกิ๊น) bet เบ็ท

began (บิแกน) bet เบ็ท

5 6

bite ไบท bleed บลีด

bit บิท bled เบล็ด

เริม่ ตน begun (บิกั๊น) พนัน bet bitten (or bit) บิท เทิน กัด เลือดออก bled

7

blow บโล

blew บลู

blown บโลน

พัด เปา ตี

8

break เบรก

broke บโรค

broken บโรคเคิน

แตก

9 10 11

bring บริง build บิลด burst เบิสท

brought บรอท built บิลท burst

brought built burst

นํามา เอามา สราง ระเบิด

12

buy บาย

bought บอท

bought

ซือ้

13

catch แค็ทช

caught คอท

caught

จับ , ขึน้ รถ


คํา Adverbs มีทั้งรูปแบบที่มี ly และไมเติม ly บางคําเมื่อทําการ เติม ly นั้นจะทําใหความหมายนั้นเปลี่ยนไป ยกตัวอยางเชน Adverb เมื่อไมเติม ly

Adverb เมื่อเติม ly

hard – ลําบาก,ยาก

hardly –แทบจะไม, ไมคอ ยมี,ไมอยางแทจริง

high –สูง late –สาย, ชา

highly –อยางมาก

near –ใกล

nearly –เกือบจะ

wide –กวาง

widely –โดยทั่วๆไป

lately –เมื่อเร็วๆนี้


• • • • • • • • • • •

รามาลองดูตวั อยางการใชงานดูครับ High – Highly The kite flies high in the sky. (วาวตัวนีบ้ นิ ขึน้ สูงใบในทองฟา) This lens is highly recommended. (เลนสอนั นีไ้ ดรบั การแนะนําอยางมาก) Hard-Hardly Tim works so hard. (ทิมทํางานอยางหนัก) Joe hardly read books for the examination. (โจแทบจะไมไดอานหนังสือสําหรับการสอบ)


•Thank you

verbs  

Knowledge about verbs