Page 1


ประเทศไทยรวมเลือดเนือ้ ชาติเชือ้ ไทย เปนประชารัฐ ไผทของไทยทุกสวน อยูด าํ รงคงไวไดทง้ั มวล ดวยไทยลวนหมาย รักสามัคคี ไทยนี้รักสงบ แตถึงรบไมขลาด เอกราชจะไมใหใครขมขี่ สละเลือดทุกหยาดเปนชาติพลี เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย


Ya Allah lanjutkanlah Usia Kebawah Duli Yang Maha Mulia Adil berdaulat menaungi nusa Memimpin rakyat kekal bahagia Hidup sentosa Negara dan Sultan Ilahi selamatkan Brunei Darussalam

God Bless His Majesty God Bless His Majesty With A Long Life Justly And Nobly Rule The Kingdom And Lead Our People Happily Forever Peacefully Be, The Kingdom and Sultan Lord, Save Brunei, The Abode of Peace


Negaraku Tanah tumpahnya darahku Rakyat hidup bersatu dan maju Rahmat bahagia Tuhan kurniakan Raja kita selamat bertakhta Rahmat bahagia Tuhan kurniakan Raja kita selamat bertakhta.

Translation My country, my native land The people living united and progressive May God bestow His blessings and happiness May our Ruler have a successful reign May God bestow His blessings and happiness May our Ruler have a successful reign.


Som pouk tepda rak sa moha khsath yeung Oy ben roung roeung doy chey monkol srey soursdey Yeung Khnom preah ang som chrok Krom molup preah Baromey Ney preah Noropdey vong Khsattra del sang preah sat thmr Kroup Kraung dèn Khmer borann thkoeung thkann. Prasath séla kombang kan dal prey Kuor oy srmay noeuk dl yuos sak Moha Nokor Cheat Khmer dauch Thmar kong vong ny lar rung peung chom hor. Yeung sang Khim por pheap preng samnang robuos Kampuchea. Moha rth koeut mien you ang veanh hey. Kroup vath aram lu tè so sap thoeur Sot doy am no rom lik koun poth sasna Chol yeung chea neak thioeur thiak smos smak tam bep donnta Kong tè thévoda nùng chuoy chrom chrèng phkot phkang pra yoch oy Dol prateah Khmer chea Moha Nokor


Anthem Lyrics in Official Language Gba majay Bma pyay Dobo bwa myay si mo chi myano bey. Byay daungtsu go athĂŠ bay loo do ka kwe mlay. Da do byay da do myay way myay. Do byay do myay adjogo nyinya zwa do dudway. Taung saung ba tso lay do dawon bay apo dan myay.

Anthem Lyrics - English Translation We shall always love Burma, Land of our forefathers. We fight and give our lives For our union. For her we responsibly shoulder the task, Standing as one in duty to our precious land


Malay Words Mari kita ra'yat Singapura sama sama menuju bahagia. Chita chita kita yang mulia Berjaya Singapura! Marilah kita bersatu, Dengan semangat yang baru. Semua kita berseru Majulah Singapura, Majulah Singapura! Marira!

English Words

Chinese Words (repeat) Let us, the people of Singapore, Latin Transliteration from the together march Chinese forward towards happiness. Lai ba, Xinjiapo renmin, Our noble aspiration is to see Rang women gongtong xiang xingfu Singapore achieve success. maijin; Let us unite in a new spirit. Women chonggao de lixiang, We all pray: Yao shi Xinjiapo chenggong. May Singapore Progress. Lai ba, rang women yi xin de (repeat) jingshen, Tuanjie zai yiqi; Women qisheng huanhu: Qianjin ba, Xinjiapo! (repeat)


Indonesia, our native country,Our birthplace, Where we all arise to stand guardOver this our Motherland: Indonesia our nationality, Our people and our country. Come then, let us all exclaim Indonesia united Long live our land, Long live our state, Our nation, our people, and allArise then, its spirit, Arise, its bodies For Great Indonesia.CHORUS Indonesia the Great, independent and free,Our beloved country. Indonesia the Great, independent and free,Long live Indonesia the Great!Indonesia, an eminent country,Our wealthy country, There we shall be forever.Indonesia, the country of our ancestors,A relic of all of us. Let us pray For Indonesia's prosperity:May her soil be fertile And spirited her soul, The nation and all the people.Conscious be her heart And her mind For Indonesia the Great. CHORUSIndonesia, a sacred country,Our victorious country: There we stand Guarding our true Mother.Indonesia, a beaming Country,A country we love with all our heart,Let's make a vow That Indonesia be there forever.Blessed be her peopleAnd her sons, All her islands, and her seas.Fast be the country's progress And the progress of her youth For Indonesia the Great. CHORU.


ชาติลาวตัง้ แตใดมา ลาวทุกถวนหนาเชิดชูสดุ ใจ รวมแรงรวมจิตรวมใจสามัคคีกนั เปนกําลังเดียว เด็ดเดี่ยวพรอมกันกาวหนา บูชาชูเกียรติของลาว สงเสริมใหสิเปนเจา ลาวทุกชนเผาเสมอภาคกัน บใหพวกจักรพรรดิและพวกขายชาติเขามารบกวน ลาวทั้งมวลกูเอกราช อิสรภาพของชาติลาวไว ตัดสินใจสูช งิ เอาชัย พาชาติลาวไปสูค วามวัฒนา


Lupang Hinirang Bayang magiliw, Perlas ng Silanganan Alab ng puso Sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, Duyan ka ng magiting, Sa manlulupig Di ka pasisiil. Sa dagat at bundok Sa simoy, at sa langit mong bughaw, May dilag ang tula, At awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng wata wat mo'y Tagumpay na nagniningning, Ang bituin at araw niya Kailan pa ma'y di magdidilim. Lupa ng araw, ng luwalhatit pagsinta, Buhay at langit sa piling mo. Aming li gaya na pag may mangaapi Ang mamatay nang da hil sa iyo.

Beloved Land Land of the morning Child of the sun returning With fervor burning Thee do our souls adore. Land dear and holy, Cradle of noble heroes, Ne'er shall invaders Trample thy sacred shores. Ever within thy skies and through thy clouds And o'er thy hills and seas; Do we behold thy radiance, feel the throb Of glorious liberty. Thy banner dear to all hearts Its sun and stars alright, Oh, never shall its shining fields Be dimmed by tyrants might. Beautiful land of love, oh land of light, In thine embrace 'tis rapture to lie; But it is glory ever when thou art wronged For us thy sons to suffer and die.


Nhạc và lời: Văn Cao Lời 1: Đoàn quân Việt Nam đi Chung lòng cứu quốc Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước, Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca. Đường vinh quang xây xác quân thù, Thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu. Vì nhân dân chiến đấu không ngừng, Tiến mau ra sa trường, Tiến lên, cùng tiến lên. Nước non Việt Nam ta vững bền. Lời 2: Đoàn quân Việt Nam đi Sao vàng phấp phới Dắt giống nòi quê hương qua nơi lầm than Cùng chung sức phấn đấu xây đời mới, Đứng đều lên gông xích ta đập tan. Từ bao lâu ta nuốt căm hờn, Quyết hy sinh đời ta tươi thắm hơn. Vì nhân dân chiến đấu không ngừng, Tiến mau ra sa trường, Tiến lên, cùng tiến lên. Nước non Việt Nam ta vững bền

Song of ASEAN  
Song of ASEAN  

Tell many ASEAN songs