Page 1

Present Simple Tense หลักการใช Present Simple Tense (ปจจุบนั กาล ปกติ) ในภาษาอังกฤษ


Subject + Verb1 หลักการใช Present Simple Tense 1.ใชพดู ถึงเหตุการณหรือการกระทําที่ เกิดขึน้ อยู ตลอดเวลา หรือ เกิดขึน้ เปนประจําซ้าํ ไปซ้าํ มา เชน

I drink a lot of water. (ฉันดื่มน้ําเยอะ)

2.ใชกบั การกระทําที่ ทําจนเปนอุปนิสยั หรือ ใชเพือ่ แสดงความถี่ ของการกระทําตางๆ โดยเรามักใชกบั คํากริยาวิเศษณแสดง ความถี่ (Adverbs of Frequency) มาชวยในการแสดง ความถี่ ของการกระทํา เชน I always do my homework. (ฉันทําการบานของฉัน เสมอ) อยางไรก็ตามประโยคทีม่ ี คํากริยาวิเศษณแสดงความถี่ (Adverbs of Frequency) นั้นไมจําเปนจะตองเปน Present Simple Tense เสมอไป ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก บั วา ประโยคนัน้ กลาวถึง การ กระทําใน ชวงเวลาใด เชน I usually went to a museum. (Past Simple Tense) I will always love you. (Future Simple Tense)


Subject + Verb1 3.ใชกับเหตุการณหรือการกระทําที่ เปนความจริง ตลอดไป (fact) หรือ เปนกฎทางธรรมชาติ (natural law) โดยไมจําเปนวาการกระทํานั้นๆ กําลังเกิดขึ้นในขณะที่พูดหรือไม เชน Snow is white. (หิมะมีสีขาว) 4. ใชเมื่อตองการพูดถึง ตารางเวลา (Schedule) หรือ แผนการ (Plan) ทีไ่ ดวางไว เชน The meeting starts from 8.30 am until 10.00 pm. (การประชุมเริ่มตอนแปดโมงครึ่งตอนเชาไปยังสี่ทุม)

5.ใชในการ แนะนํา บอกแนวทาง หรือ สอน เชน How do I get to the nearest mall? Go straight and turn left on the next corner. (ฉันจะไปยังหางทีใ่ กลทส่ี ดุ ไดอยางไร เดินตรง ไปแลวเลีย้ วซายตรงหัวมุมขางหนา)


วิธีการสรางประโยค Present Simple Tense

โครงสราง

ประโยคบอกเลา โครงสราง

ประโยคปฏิเสธ

Subject + Verb1 i/you/we/they

eat

seafood.

He / She / It

knows

about you.

Subject + do/does + not + Verb1 i/you/we/they

do

not

eat

seafood.

He / She / It

does

not

know

about you.


วิธีการสรางประโยค Present Simple Tense โครงสราง Do/Does + Subject + Verb1? ประโยคคําถาม  Do  I / you / we / they  eat  seafood?  Does  he / she / it  know  about you?

โครงสราง Who/What/Where/When/ Why/How + do/does + Subject +Verb1?  ประโยคคําถาม

         

WhWhy do I / you / we / they eat seafood? What does he / she / it know about you?


ทําไมคํากริยาตองเติม " s " หรือ " es "  Read aloud.

1. I drink water every day. 2. You drink water every day. 3. We drink water every day. 4. They drink water every day. 5. He drinks water every day. 6. She drinks water every day. 7. It drinks water every day.

 

 

นักเรียนจะสังเกตเห็นวาในขอ 5 - 6 - 7 คํากริยา drink เติม s นักเรียนลองเดาซิคะวาเพราะอะไรบางคนก็ตอบถูกคะวาเพราะประธาน เปนเอกพจนบุรุษที่ 3 คือ He She และ It คะนักเรียนตองจําใหไดนะคะ กฎการเติม s หรือ es หลังคํากริยา 1. คํากริยาธรรมดาทัว่ ๆไปเติม Sไดทนั ที เชนคําวา work - works , live lives 2. คํากริยาทีล่ งทายดวย s , ss , sh , ch , x และ o ใหเติม es เชน go – goes , watch - watches , catch - catches 3. คํากริยาทีล่ งทายดวย y ใหเปลี่ยน y เปน I แลวเติม es เชน cry - cries , study - studies


สรุป Present Simple Tense  Present Simple Tense – S+V.1

•เหตุการทเ่ี ปนความจริงเสมอ เชน The sun rises in the east. •นิสยั หรือ สิง่ ทีก่ ระทําซ้าํ ๆซากๆ เชน He always wakes up at 6 o’clock. •แสดงอาการ เชน I don’t like action films. •คําแถลงการณ คําประกาศ เชน He pledge his loyalty to the country. •ใชในพาดหัวขาว เชน Car bombs in the city. •คํคําสั่ง ขั้นตอน หรือ รายการทองเที่ยวเชน Heats water to boil then add 2 teaspoon sugar. หรือ We visit Edinburgh o-n day four. •เรือ่ งโดยสังเขป การสรุปเหตุการ เชน May 1945: The war in Europe comes to an end. •ใน การบอกเลาเรือ่ งราวทีผ่ า นมาในอดีต หรือ การเลาเรือ่ งตลก เราสามารถใช Present Simple เพือ่ เพิม่ ความตืน่ เตน เชน The police break in and arrest a suspect after 12 hours of negotiate. •ใชกบั เหตุการณทจ่ี ะกําหนดจะเกิดขึน้ ในอนาคต โดยไมไดเกิดขึน้ ดวยความประสงคของผูพ ดู เชน Tom retires in 3 years.


 เมือ ่ ตองการใช Present Simple Tense เปนคําถามหรือ ปฏิเสธ ให

นํา do หรือ does มาชวย และ กริยาทีต่ ามหลังมาตองเปนชอง 1 เสมอ เชน The sun does not (doesn’t) rise in the west. Does she have any problem? What course do you take? กฏการเติม –s, -es กริยาปกติ เติม –s ไดเลย เวนแต 1.ลงทายดวย s, sh, ch, x, z เติม –es 2.do และ go เติม –es 3.ลงทายดวย y หนา y เปน พยัญชนะ เปลีย่ น y เปน i แลวเติม -es


Thank you

Education is the best thing for everybody.

Present Simple  

Let's study present simple tense.