Page 1


There are 3 kinds of letter form.

full-block form

block form

modified block form


การเขียนจดหมายรูปแบบนีเ้ ปนทีน่ ยิ มใชกนั อยางมากเนือ่ งดวยเปนรูปแบบทีส่ ะดวก และ รูปแบบจดหมายทีจ่ ดจําไดงา ย สําหรับรูปแบบ full block เราจะจัดใหขอ ความอยูช ดิ ซาย ดังรูปรูปแบบ block style มีการปรับรูปแบบ ใหตา งจากแบบ full block เล็กนอย คือ หัวจดหมาย (ชื่อผูสง) วันที่ คําลงทาย และ ลายเซ็น จะถูกจัดอยูทางขวาของกึ่งกลาง กระดาษ


รูปแบบนีจ ้ ะคลายกับ block

form แตจะมีการใชยอ หนาทีต่ วั body หรือเนือ้ หา โดยยอหนา จะตองเคาะ 5 เคาะ


1. Heading (หัวจดหมาย)

หัว จดหมายคื อ ที่ อ ยู ข องผู เ ขี ย นจดหมาย และวันที่ ท่ี เ ขี ย นจดหมาย ซึ่ง นิ ย มเขี ย นไว บ นมุ ม ดานขวาหรือซายของจดหมายก็ได แบงเปน 2 รูปแบบ คือ 1.1 Step (แบบขั้นบันได) เปนแบบการเขียนที่มีการยอหนาลดหลั่นกันลงไปทีละบรรทัด โดย ใหอกั ษรตัวแรกของบรรทัดถัดไปตรงกับอักษรตัวทีห่ า ของบรรทัดกอน  ตัวอยาง 

   

…………………………….. ………………………….. ………………………… ………………………..


1.2 Block Style

เปนการเขียนใหตวั แรกของทุกบรรทัดตรงกันหมด

Example

……………………………..

…………………………….

…………………………….

…………………………….


 

 

2. Inside Address (ชื่อที่อยูของผูรับจดหมาย) ชื่อที่อยูของผูรับจดหมาย ซึ่งเขียนหรือพิมพไวทางดานซายบน ถัดจากหัวจดหมาย ลงมา จะปรากฏเฉพาะในจดหมายธุรกิจเทานั้น สําหรับรูปแบบการเขียน เหมือนกับหัวจดหมาย …………………………….. …………………………….. …………………………..

…………………………….. …………………………

…………………………….. ……………………….. ……………………………..


3. Salutation (คําขึน้ ตนจดหมาย)  คําขึ้นตนจดหมาย เปรียบเสมือนคําทักทายเพื่อเริ่มตนจดหมาย ตองเขียนหรือพิมพ ไวริมซายของกระดาษดานบนตอจากหัวจดหมาย สําหรับจดหมายติดตอระหวาง บุคคล และตอจากชือ่ ทีอ่ ยูข องผูร บั จดหมาย 3.1 คําขึน้ ตนสําหรับญาติผใู หญ  My dear grandmother (ยา, ยาย)  My dear mother (แม) 3.2 คําขึน้ ตนสําหรับญาติทอ่ี ายุออ นกวา  My dearest son (ลูก)  My dear Jim (ระบุชอ ่ื ญาติ) 3.3 คําขึ้นตนสําหรับญาติ, เพือ่ น, ผูร จู กั ซึง่ มีวยั ใกลเคียงกัน  Dear friend (เพือ ่ น) 


3.4 คําขึน้ ตนสําหรับบุคคลโดยทัว่ ๆ ไป ที่ทราบชื่อแตไมรูจักกันอยางสนิท เชน  Dear Dr.Young (Dr. J.N. Young)  Dear Mrs.Supranee  Dear Mr.Ferrari (Mr. D.F. Ferrari) 3.5 คําขึน้ ตนสําหรับผูใ หญทร่ี จู กั นับถือ เชน  Dear Madam (ผูหญิง)  Dear teacher (ครู) 3.6 คําขึน้ ตนสําหรับบุคคลทีม่ ตี าํ แหนงหนาทีพ ่ เิ ศษ เชน Your Excellency (ทูต, รัฐมนตรี) Dear Mr. President (ประธานาธิบดี) 3.7 คําขึน้ ตนจดหมายธุรกิจ  Dear Sir  Sir


  

ตัวจดหมาย คือ ขอความของจดหมายซึ่งเปนสวนที่สําคัญที่สุดของจดหมาย เพราะ เปนการสือ่ ความประสงคระหวาง โดยขอความในจดหมายปกติแลวจะ แบงเปน 3 ตอน 4.1 ความนํา แสดงการแนะนําตัวหรือบอกสาเหตุ 4.2 เนื้อความ บอกวัตถุประสงค 4.3 สรุป เขียนสรุปเรื่องหรือความมุงหวังในอนาคต


  

  

เมือ่ เขียนจดหมายจบแลว ตองมีคาํ ลงทาย ซึง่ มีหลายแบบขึน้ อยูก บั ผูร บั สําหรับที่ นิยมกันโดยทัว่ ไปไดแก Yours sincerely Sincerely yours ดวยความจริงใจ ใชกบั บุคคลโดยทัว่ ๆ Sincerely With love, With much love Love

ดวยความรัก ใชกบั บุคคลทีค่ นุ เคยกันมาก


การลงนามของผูเขียนจดหมาย แสดงใหรูวาใครเปนผูเขียนจดหมายนั้น ถาเปน จดหมายสวนตัว อาจเขียนชื่อหรือทั้งชื่อและนามสกุลในลักษณะหวัด หรือหวัดแกม บรรจง หรืออาจเปนลายเซ็น


 

การจาหนาซองจดหมายคือการเขียนที่อยูของผูรับ ซึ่งอาจเขียนได 2 แบบ คือ แบบ ขั้นบันได (Step) ซึง่ ยอเขามาทีละบรรทัด กับแบบบล็อก (Block) แบบขั้นบันได ……………………………… …………………………

………………………

…………………


Block 

Style เปนการเขียนใหตวั แรกของทุกบรรทัดตรงกันหมด ……………………………

……………………………

……………………………

……………………………


ď ˝

The End of Presentation

letter forms  
letter forms  

How to write letter forms.

Advertisement