Page 1

E-M

AG A

ZIN

Smart Lifestyle Tips การดูแลสุขภาพในหน้าหนาว

E

Love is Reliable

Love is…

ของขวัญ ควรและไม่ควร ให้วาเลนไทน์

Tips การแต่งบ้าน ของขวัญ ควรและไม่ควร ให้วาเลนไทน์

Vol.6


Cover Story

คงยังไม่สายไป หากจะขอกล่าวค�ำว่า สวัสดีปีใหม่ ทัง้ ของสากล จีน และ ไทย กับผู ้อ่านทุกๆ ท่าน ค่ะ ต้อนรับ เดือนแห่งความรักกันด้วยฉบับ Love is reliable ความ รัก เป็นนามธรรมที่มองไม่เห็น เเต่สัมผัสได้ด้วยหัวใจเป็น ดั่งน�้ำชโลมใจของกันและกันเป็ นสิ่งที่ช่วยเติมเต็มให้ชีวิต สดใส คือก�ำลังใจที่เติมพละก�ำลังให้กนั ความรัก คือ การ ห่วงหาอาทร ทัง้ ครอบครัว และคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็น

Love is Reliable

• รักแท้ท่บริ ี สุทธิ์ ของพ่อแม่ • รักของครูบาอาจารย์ เป็นรักที่หวังให้ศิษย์เติบโตมีวิชาความรู ้ เป็นคน ดีของบ้านเมือง • รักของพี่น้อง จะเป็นความรัก ความห่วงใย และการช่ วยเหลือเกื้อกูล ซึ่ งกันและกัน • รักของเพื่อน ที่สามารถเกื้อกูลให้เราเจริญก้าวหน้าในการเรียน การ ท�ำงาน และการด�ำรงชี วิต • รักของศาสดา ที่ปรารถนาดีให้มนุษย์พ้นจากความทุกข์ ให้มีความสุข และรู ้จักเมตตาต่อกัน • รักชาติ เป็นความรักที่แสดงถึงพลังแห่งความสมัครสมานสามัคคีของคน ่ทีมีเชื้ อสาย เผ่าพันธุ ์หรือในอาศัยอยู ่ในแผ่นดินเดียวกัน • รักพระมหากษัตริย์ ส�ำหรับประชาชนคนไทย นอกจากชาติแล้ว เรา ยังมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ท่สี ถิต ณ กลางหัวใจ ของคนไทยทุกคน เพราะส�ำหรับความรัก “ความเชื่ อใจ” “ไว้ใจ” และ “ให้เกียรติ” ซึ่ งกันและ กันคือสิ่งที่ส�ำคัญ ขอให้ใช้ความรัก น�ำพา เชื่ อว่าเราจะได้พบเจอกับความสุข อยากฝากไว้ว่า ความรักจะต้องอยู ่บนพื้นฐานของความไม่เห็นแก่ตัว และมีเมตตาต่อคนอื่นด้วย มิฉะนัน้ แล้ว ไม่ว่าจะเป็น “ ความรัก ” แบบ ใด ก็สามารถกลายเป็น “ อาวุ ธ ” ประหัตประหารได้ทงั้ ตนเองและผู ้อ่ืน

Thanasiri E-magazine 2


Smart

Lifestyle Tips

การดูแลสุขภาพในหน้าหนาว

การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งส�ำคัญมาก เพราะถ้าสุขภาพดีจะลดโอกาสการเจ็บป่ วยลง โดยทั่วไปควรปฏิบัติ ดังนี้ 1. รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู ่เสมอ โดยการรับประทานอาหารที่มี

ประโยชน์เพียงพอและครบหมู ่ ดื่มน�้ำมาก ๆ ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ พัก ผ่อนให้เพียงพอไม่ตรากตร�ำท�ำงานหนักจนเกินไป

2. อยู ่ในที่ท่มี ีอากาศถ่ายเท ไม่เข้าไปในที่แออัดโดยเฉพาะช่ วงที่มีการ

ระบาดของไข้หวัดใหญ่

3. หลีกเลี่ยงการสูบบุ หรี่ ดื่มสุรา และยาเสพติดต่าง ๆ เนื่องจากอาจ

ท�ำให้สุขภาพร่างกายเสื่อมโทรม มีโอกาสติดเชื้ อได้ง่าย

4.

หลีกเลี่ยงการอยู ่ใกล้ชิดกับผู ้ท่ีป่วยเป็นไข้หวัดอยู ่ และไม่ควรใช้ของ ร่วมกัน เช่ น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน�้ำ จาน ชาม ช้อน

5.

ล้างมือบ่อย ๆ เนื่องจากอาจไปสัมผัสเชื้ อโรคที่อยู ่ตามสิ่งของต่าง ๆ เช่ น ราวบันได ลูกบิดประตู แก้วน�้ำ เป็นต้น แล้วเผลอไปสัมผัสบริเวณ หน้าได้ โดยล้างมือด้วยสบู ่ธรรมดา 15-20 วินาที หรือใช้น้�ำยาล้างมืออื่น ๆ

6. รักษาร่างกายให้อบอุ น่ ในช่ วงฤดูหนาวหรือช่ วงที่มอี ากาศเปลี่ยนแปลง

ในที่ท่หี นาวมากควรสวมหมวกเพื่อลดการถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกาย

7. หากเป็นไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ ควรมีผ้าปิ ดปากและจมูกเวลาไอจาม

ไม่คลุกคลีกับผู ้อ่ืนและหมั่นล้างมือบ่อย ๆ

8. ส�ำหรับปั ญหาเรื่องผิวหนัง เราควรให้ร่างกายอบอุ ่นอยู ่ตลอดเวลา ใส่

http://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=115 รศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม Faculty of Medicine Siriraj Hospital คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เสื้อผ้าหนา ๆ ถ้าอากาศหนาวมาก ไม่อาบน�้ำนาน ๆ ในที่ท่ีหนาวมาก อาจ ไม่ต้องอาบน�้ำวันละสองครัง้ เหมือนฤดูอ่นื หลังอาบน�้ำควรทาโลชั่ นหรือน�้ำมัน ทาผิว หลังจากเช็ดตัวหมาด ๆ ในกรณีท่มี ีปัญหาริมฝี ปากแตก ควรทาด้วย ลิปสติกมันและไม่ควรเลียริมฝี ปากบ่อย ๆ ทุกคนจึงควรหมั่นคอยดูแลสุขภาพให้ดตี ลอดเวลาเพราะจะเป็นการป้องกันโรค ่ทีคุ้มค่าที่สุด และไม่มีใครรู ้ว่าความเจ็บป่ วยจะเกิดขึ้นกับตัวเราเมื่อไหร่ หากเมื่อเรา ป่ วยอาจเป็นมากกว่าคนที่มีพื้นฐานสุขภาพที่ดี ส�ำหรับผู ้ท่อี ายุ ยังไม่มาก ก็ควรดูแล สุขภาพให้ดเี ช่ นเดียวกัน เพราะสุขภาพที่ดใี นตอนอายุ ยงั น้อยจะเป็นเกราะป้องกันโรค ตอนอายุ มากขึ้น

Thanasiri E-magazine 3


LOVE is

ของขวัญต้องห้าม

ในวันวาเลนไทน์

คู่ รักบางคนคงก�ำลังหาของขวัญที่จะเซอร์ไพร์สให้กนั คงคนที่กำ� ลัง กระชุ่มกระชวยหัวใจก็คงกระปรีก้ ระเปร่าา ยิม้ รับรอให้ถงึ วันแห่งความ รักไวๆ ของขวัญที่จะให้ความรักอาจจะเป็น ตุก๊ ตาตัวเท่าแจ็คผู ฆ้ า่ ยักษ์ ดอกไม้พันธุ์หายากช่ อโต น�้ำหอมจากปารีส รถ หรือบ้านกันน่ะ? อันนี้ น่าจะดีสุด ถ้าไม่มาพร้อม หนี นะคะ แต่ส�ำหรับคนที่ยังโสดอยู ่ ก็อย่า ได้แคร์ ยังออกไปลัล๊ ลาได้อยู ่ กับแก๊งค์เพื่อนสาว เพื่อนหนุม่ ที่ยงั โสดๆ อยู ่นะคะ รูปถ่าย

สิ่ง ต่อไปนีเ้ ป็นความเชื่ อที่ไม่บงั คับให้เชื่ อ แต่เชื่ อไว้บา้ งก็ไม่เสียหายนะจ๊ะคุณๆ อย่าที่บอกว่าเชื่ อไว้บ้างก็ดี ไม่เชื่ อก็อย่าไปลบหลู่ เพราะมีหลายคนที่เชื่ อว่า สิ่ง ที่ไม่ควรซื้ อให้แฟนอย่างเด็ดขาดก็คือ น�้ำหอม เพราะความรักของคุณอาจจะ จืดจางเหมือนกับกลิ่นของน�้ำหอมที่จางหายไปตามกาล เวลา..เอาล่ะๆ มาเริ่มดู กันเลยดีกว่า

รองเท้า

ข้อนี้ย่งิ เด็ด ใครมีแฟนรีบเอาไปให้อ่านเลย เขาว่ากันว่าหากแฟนซื้ อรองเท้า ให้จะท�ำให้เลิกกัน เพราะรองเท้ามันต้องอยู ่เป็นคู่ คนที่เป็นแฟนกันแต่ยังไม่ได้อยู ่ กันเป็นคู่ รองเท้าจึงเป็นอาถรรพ์ท่ อี าจจะท�ำให้เลิกกันได้ เรื่องนี้ขอบอกว่าเคย เกิดขึ้นกับหลายคนนะ ที่แฟนซื้ อรองเท้าให้ตอนคบกัน 4 - 5 เดือน หลังจากนัน้ 2 อาทิตย์ แฟนก็ขอเลิกเลย..

เสื้อผ้าชุดด�ำ

อันนี้น่ากลัวมากๆ เขาห้ามให้เสื้อผ้าชุ ดที่มีสีด�ำเป็นของขวัญโดยเด็ดขาด เพราะคนโบราณเขาถือ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อ กางเกง กระโปรง ผ้าคลุม ผู ้หลัก ผู ใ้ หญ่จะสอนอยู เ่ สมอว่า ถ้าเราให้ชุดด�ำใคร เราจะต้องได้ไปงานศพของคนนัน้ ....

นาฬิ กา

อันนีม้ าแนวถือเคล็ดซะมากกว่า เพราะหลายคนเชื่ อหนักหนาว่า หากแฟนซื้ อ นาฬิ กาให้ จะท�ำให้ระยะเวลาที่คบกัน อาจจะต้องหยุ ดลงเมื่อนาฬิ กาเรือนนัน้ หยุ ด เดิน ไม่ว่าสาเหตุมาจากอะไรก็ตาม..

อีกสิ่งหนึ่งที่ห้ามให้เด็ดขาดนัน้ ก็คือ รู ปถ่ายเดี่ยวๆ ของตัวเอง เพราะ มันเปรียบเสมือนการให้รูปที่ระลึกไว้ดูต่างหน้าเวลาจากกัน อาถรรพ์นี้หลาย คนเจอมาแล้ว หากใครไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้� ำรอย หลีกเลี่ยงเด็ดขาด...

ผ้าเช็ดหน้า

ความหมายตรงตัวมากๆ ผ้าเช็ดหน้าส่วนใหญ่เขาไว้ใช้ท�ำอะไร คนรับ ของขวัญก็จะต้องใช้ท�ำอย่างนัน้ หละ..ซึ่ งได้ข่าวมาว่า ผ้าเช็ดหน้า ส่วนใหญ่ จะใช้เช็ดน�้ำตาซะด้วย..ดังนัน้ ใครไม่อยากที่จะต้องเสียน�้ำตาต้อง เลี่ยงให้ของ ขวัญเป็นผ้าเช็ดหน้านะค่ะ

ของมีคม

อันนี้คงไม่เชิ งความเชื่ อ เพราะมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้แน่นอน แต่เชื่ อไว้ก็ไม่เสีย หลาย พวกของมีคมอาวุ ธ ดาบ ของเล่น โมเดลต่างๆที่มคี ม อย่าน�ำเป็นของ ขวัญ เพราะจะท�ำให้ผู้รับได้รับอันตราย มีภัย โชคร้าย ไปด้วย..

หวี

ถ้าเรามอบหวีให้กับแฟน หรือเพื่อนคนไหน จะท�ำให้ความสัมพันธ์ของ เราและเขาต้องห่างกันเหมือนซี่ ของหวีนนั้ เอง..

เข็มกลัด

ภายนอกอาจจะดูสวย แต่ภายในแฝงไปด้วยความหมายที่น่าเจ็บปวด เพราะเชื่ อว่าหากให้เข็มกลัดแก่ใครจะเป็นการทิ่มแทงใจ สร้างความเจ็บปวด ขัดแย้งให้กับผู ้รับคนนัน้ .. ที่มา kapok http://webboard.ladytips.com/topic/13904

Thanasiri E-magazine 4


Tips

การแต่งบ้าน

แต่งบ้านให้เข้ากับ เทศกาลแห่ง

ความรัก

วันวาเลนไทน์นนั้ ไม่จ�ำเป็นที่จะแสดงความรักต่อคนรักเสมอไป คนที่อยู ่รอบตัวเรา พ่อแม่ พี่นอ้ ง ลูกๆ รวมไปถึงเพื่อนก็สามารถแสดงสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักได้เหมือนกัน วันนี้ forfur ก็เลยอยากจะชวนคุณมาแสดงความรัก ด้วยการสร้างของขวัญที่ท�ำ ด้วยมมือ ไม่ว่าจะเป็นการ์ด หรือของแต่งบ้านอาจจะน�ำไปตกแต่งสร้างบรรยากาศ มอบความรักให้คนในบ้านก็ได้ รับรองว่าง่ายและสนุกไม่ยาก forfur เชื่ อว่าเพื่อนๆ ต้องท�ำทันกันแน่ๆ แถมออกมายังภูมิใจอีกด้วยน้า

ของแต่งบ้านน่ารัก Valentine Memory Boards รวมเรื่องราว ดีๆ และความทรงจ�ำที่ท�ำร่วมกันมาด้วยแผ่นไม้เก่า หรือง่ายกว่านัน้ อาจเป็นฟิ วเจอร์บอร์ดเลย ห่อด้วยผ้าหรือริบบิ้นสีสวยหวานสื่อถึงวัน แห่งความรัก ติดโปสการ์ด ภาพเก่า รู ปถ่าย หรืออาจจะเป็นการ์ดที่ คนในบ้านเขียนให้กันใหม่ก็ได้ กระจายความรักเล็กๆด้วย Love Pillow หมอนแบบธรรมดาแต่ เพิ่มความหวานในวันวาเลนไทน์ โดยการเพิ่มค�ำว่า LOVE มีแดงสดเข้าไป คุณอาจจะน�ำผ้ามาตัดแปะ หรือซื้ อแบบ ส�ำเร็จแล้วน�ำมาเย็บเองก็ได้ ไม่น่าเกินครึ่งชั่ วโมงค่ะ อย่ามัวแต่จัดบ้านจนลืมความส�ำคัญของมื้ออาหาร ไปนะคะ ควรจะให้มีบรรยากาศโรแมนติกนิดนึง เปลี่ยน ผ้าปู โต๊ะใหม่เป็นลายน่ารักสีชมพู เครื่องใช้บนต๊ะอาหาร ก็ควรเปลี่ยนเพื่อวันพิเศษ ไอเดียนี้น่าจะเหมาะกับคู่รัก หยิบไดอารี่ท่ีบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมา เพิ่มเทียนไขช่ วยสร้าง บรรยากาศโรแมนติกและส่งกลิ่นหอมอีกด้วย รับรองจะเป็นช่ วงเวลา ดินเนอร์ท่มี ีความสุขของคุณแน่ๆ หากว่ า คุ ณ จะให้ ข องขวั ญ แทนใจ กันอยู ่แล้ว ลองเปลี่ยนจากการห่อของ ขวัญมาเป็นใส่ขวดแก้วหรือกระปุ กแก้ว ใสๆ หากระดาษสวยๆปิ ดด้านบนผู ก เชื อกตามภาพ สร้าง packaging เก๋ ไม่ซ้� ำใคร น่าจะถูกใจผู ้รับนะคะ

ตกแต่งหัวเตียงด้วยการ์ดใบเก๋นา่ รัก อาจจะเป็นการ์ดใบเก่า หรือจะท�ำขึ้นมาเองใหม่ หรือไม่ก็น�ำเศษผ้ามาตัดเป็นรู ปหัวใจ เจาะรู รอ้ ยด้วยริบบิน้ แดง ผู กไว้ท่หี วั เตียงทัง้ 2 ข้าง เพื่อเปลี่ยน หัวเตียงให้ดูต่นื เต้นในวันพิเศษนี้ ส�ำหรับโต๊ะท�ำงาน ชั้นวางของ ตู้โชว์ต่างๆ ให้จัดดิสเพลย์ รวมภาพถ่าย โปสการ์ดที่ช่ื นชอบ กระดาษโน๊ตรู ปหัวใจ รวมไปถึงของตกแต่งที่น�ำ มาจัดวางไม่ควรหลุดคอนเซ็ปต์สีแดง ชมพู ขาวด้วย เติมเต็มบรรยากาศวันแห่งความรักด้วยดอกไม้ในแจกันซึ่ งนับว่าง่ายและ รวดเร็วทันใจ โดยการหาแจกันวางดอกไม้สีหวาน วางการ์ดข้อความไว้ข้างๆ ก็เรียบร้อยแล้ว นอกจากการตกแต่งบ้านแล้วเรายังมีการ์ดวันวาเลนไทน์เก๋ๆ มาฝากเพื่อนๆด้วยนะ ลองไปท�ำกันดูจ้า ที่มา http://www.forfur.com

Thanasiri E-magazine 5


Good Taste

ก็แหม...วาเลนไทน์ทัง้ ที เชื่ อว่าบรรดาคู่รักต่างก็อยากที่ชักชวนกันไปสวีทหวานแหวว อะไรพิเศษ ๆ ท�ำ เพื่อสร้างความทรงจ�ำดี ๆ เป็นเรื่องธรรมดา เพราะฉะนัน้ วันนี้กระปุ กดอทคอมเลยขอเป็นอีกหนึ่งไอเดียดี ๆ ด้วยการรวบรวมเอา 40 ร้านอาหารโรแมนติก ร้านอาหารแนะนํา วันวาเลนไทน์ มาฝากกันค่ะ ส�ำหรับคู่รักที่ยังลังเลหรือตัดสินใจไม่ได้ว่า จะจู งมือกันไปสวีทหวานรับวาเลนไทน์ท่ีไหนดี อย่างไรดี

นั่นแน่! เริ่ ่มอยากรู้แล้วล่ะซิ ว่า 40 ร้านอาหารโรแมนติก ร้่ านอาหารแนะนํ า วัน ่ ่

วาเลนไทน์ จะมีทีไหนบ้าง...ถ้าอย่างนัน้ ตามเราไปดูกันเลย โดยเราเริมกันทีร้านอาหารทีมี วิวยามค�่ำคืนสุดโรแมนติก ช่ วยเพิ่มความหวานอย่าง...

1. Sirocco

Sirocco

ร้านที่น่าสนใจ

ส�ำหรับดินเนอร์ในวันวาเลนไทน์ ถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะบอกว่าการแสดงความรัก สามารถ ท�ำได้ทุก ๆ วัน ไม่ต้องรอให้ถึงเทศกาลอะไร แต่พอถึง 14 กุมภาพันธ์ “วันวาเลนไทน์” ทีไร ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว สุดโรแมนติก ร้านอาหารเก๋ ๆ ชิ ล ๆ บรรยากาศดี ๆ ก็แน่นขนัด ไปด้วยคู่รักทัง้ นัน้ ^^

Sirocco สถานที่ท่ีจะท�ำให้อาหาร มื้อค�่ำของคุณ สุดแสนโรแมนติกและ น่าจดจ�ำ เพราะคุณจะได้เพลิดเพลินกับ วิวสวยในมุ มสูงอันน่าทึ่งของกรุ งเทพฯ ภายใต้ท้องฟ้ายามค�่ำคืนและแสงดาวที่ โอบล้อม อีกทัง้ ยังมีวงดนตรีแจ๊สที่เล่น กันสด ๆ คอยขับกล่อมให้เคลิบเคลิ้มไป กับอาหารสไตล์เมดิเตอเรเนียน นุ่มลิ้น น่าลิ้มลองหลากหลายเมนู นอกจากนี้ ยังมี Sky Bar บาร์รูปวงกลมที่สามารถ เปลี่ยนสีได้ตามจังหวะดนตรีแจ๊ส (ว้าว!) ตัง้ โดดเด่นอยู ่ปลายทาง ส�ำหรับจิบเครื่องดื่มเย็น ๆ ให้ช่ ุ มคอ ^^ ที่ตงั้ : ชั้น 63 โรงแรมเลอบัวแอทสเตททาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ เวลาเปิ ด – ปิ ด : 18.00 - 01.00 น. โทรศัพท์ : 02-6249555 เว็บไซต์ : www.lebua.com รีวิว Sirocco - วิวร้านอาหาร ไฮโซ... SIROCCO เลอบัวสเตท - ชวนทานอาหารจิบคอกเทลเคล้าวิวสวยยามราตรีท่ี Red Sky@Centara Grand - Sirocco วิวสวย อาหารอร่อยกลางกรุ งเทพ นิดสักโทรศัพท์ : 02-2173070 และ 08 7989 2525 เว็บไซต์ : www.siamatsiam.com เรียบเรียงข้อมู ลโดยกระปุ กดอทคอม http://travel.kapook.com/view36415.html

Thanasiri E-magazine 6


Touring

Around Towns

2. เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์

สถานที่โรแมนติก ที่น่าไปเที่ยว

วันวาเลนไทน์กับใครบางคนอาจเป็ นแค่วันธรรมดาวันหนึ่งเท่านัน้ เพราะต้องท�ำงาน หรือสรรหาสถานที่สุดแสนจะโรแมนติกในเมืองกรุง ไม่คอ่ ยจะได้ แต่เราเชื่ อว่ายังมีอกี หลาย ๆ คนกลับไม่คดิ เช่ นนัน้ แถมยัง อยากท�ำให้วันวาเลนไทน์เป็นวันพิเศษน่าจดจ�ำ รวมถึงอยากจะใช้เวลา แห่งความสุขร่วมกันคนรู้ใจซะอีก (จริงไหม) ดังนัน้ กระปุ กท่องเที่ยว เลยรวบรวมเอาสถานที่สดุ โรแมนติกในกรุงเทพฯ ทัง้ แบบบรรยากาศใน ช่ วงกลางวันชิ ล ๆ และกลางคืนสุดแสนจะโรแมนติกที่นา่ จะพาคนรักไป ฉลองวาเลนไทน์มาบอกกัน..

1. สวนรถไฟ

เริ่มกันที่สวนสาธารณะที่นับว่าเป็นปอดของคนกรุ งก็ว่าได้ ส�ำหรับ สวนวชิ รเบญจทัศ หรือที่ นิยมเรียกว่า สวนรถไฟ ซึ่ งตัง้ อยู ่บนถนนก�ำแพงเพชร 3 เขตจตุจักร เพราะที่น่นี อกจากคุณจะ ควงแขนกันไปเดทเบา ๆ สูดอากาศบริสุทธิ์ให้ฉ่ ำปอดแล้ � ว ยังมีกิจกรรมเจ๋ง ๆ โดนใจวัยโจ๋ให้เลือก ท�ำมากมาย ทัง้ เช่ าจักรยานปั่ นเล่นออกก�ำลังกายไปรอบ ๆ สวน พายเรือคายัค แวะชมผีเสื้อสวย ๆ ที่อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุ งเทพฯ หรือจะไปนั่งปิ กนิกหาเสื่อไปปู น่งั ทานอาหารภายใต้ต้นไม้ใหญ่ แหม...ช่ างโรแมนติกเหมือนเมืองนอกสุด ๆ ทัง้ นี้ สวนรถไฟ เปิ ดทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 05.00 - 21.00 น. ส่วนการเดินทางก็สะดวกสบาย สามารถนั่งรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีหมอชิ ต แล้วเดินต่อเข้าไปได้เลย โดยมีสถานที่ติดกับสวน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ

เพิ่งเปิ ดตัวไปไม่นาน แต่ดูเหมือนว่าแหล่งท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้ งไลฟ์ สไตล์ริมแม่น้ำ� เจ้าพระยาอย่าง เอเชี ยทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ (ASIATIQUE, The Riverfront) หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า เอเชี ยทีค จะทวีความแรงขึ้นเรื่อย ๆ อาจเพราะด้วย รู ปลักษณ์ท่ตี อบโจทย์ บวกกับบรรยากาศและทัศนียภาพที่ แปลกใหม่ สวยงาม รวมถึงตกแต่งอย่างมีสไตล์ จึงกลาย เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุ งเทพฯ ในระยะเวลาไม่นาน โดยเฉพาะหนุ่มสาวที่มักควงกันไปโพสต์ท่าถ่ายรู ปหวาน ๆ เพราะที่ เอเชี ยทีค มีมุมน่ารัก ๆ ให้เลือกถ่ายภาพเพียบ ทัง้ นี้ เอเชี ยทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ตัง้ อยู ่ตรงข้าม เจริญกรุ ง 93 เปิ ดบริการตัง้ แต่เวลา 17.00 - 24.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี โทรศัพท์ 0 2108 4487 หรือเว็บไซต์www.thaiasiatique.com

3. ภูเขาทอง

ชวนคู่รักจู งมือกันไปไหว้พระขอพร พร้อมกับพิสูจน์ ความอดทนกันที่ “ภูเขาทอง” หรือ “พระบรมบรรพต” ซึ่ งตัง้ อยู ่ในวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรู พ่าย ที่มีความสูงประมาณ 100 เมตร โดยบนยอดสุวรรณ บรรพตเป็นที่ตัง้ ของพระเจดีย์ บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ ที่อัญเชิ ญมาจากเมืองกบิลพัสดุ์ ประเทศอินเดีย ก็แหม... กว่าเดินขึ้นบันไดที่วนรอบภูเขาทองไปถึงยอดก็เหนื่อยใช่ เล่น อะ ๆ แต่ขอบอกว่าระหว่างทางคุณทัง้ คู่จะพบกับวิว ของเกาะรัตนโกสินทร์ ในอีกมุ มหนึ่งที่งดงามจับตาและหา ชมไม่ได้ง่าย ๆ เลยล่ะ รับรองว่าวาเลนไทน์ปีนี้ทัง้ อิ่มใจ อิ่ม บุ ญแน่นอนค่ะ อย่างไรก็ตาม พระบรมบรรพตภูเขาทอง จัดเป็นหนึ่งใน สถานที่ทอ่ งเที่ยวที่สำ� คัญ ไม่เพียงแต่ในเมืองไทยเท่านัน้ แต่ ยังเป็นสถานที่ท่มี ีช่ื อเสียงไปทั่วโลกอีกด้วย ทัง้ นี้ ภูเขาทอง เปิ ดให้เข้าชมตัง้ แต่เวลา 07.30 – 17.30 น. สอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี โทรศัพท์ 0 2621 0576 ที่มา http://travel.kapook.com/view55262.html

Thanasiri E-magazine 7


New Project

Thana Village พระรามห้า-บางใหญ่ บ้านเดี่ยวหลังแรกที่มากด้วยความสุขและพื้นที่ใช้สอย

บ้านคุณภาพแบรนด์ใหม่ล่าสุดพัฒนาโดย บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ�ำกัด(มหาชน) “ธนาวิลเลจ” ออกแบบ “บ้านหลังแรก” ด้วยความพิถีพิถันในรายละเอียดพื้นที่ใช้สอย เปิ ดพืน้ ที่ความสุขให้ทกุ คนในครอบครัวได้มกี จิ กรรมร่วมกันอย่างลงตัว อบอุ น่ ใช้งาน ได้จริง พร้อมผ่อนคลายอย่างเต็มอิ่มกับอากาศบริสุทธิ์และพื้นที่สีเขียวล้อมรอบตัว บ้าน ด้วยงบประมาณที่คนรุ่นใหม่เอื้อมถึง และ สามารถส่งมอบคุณค่าความเชื่ อใจให้ คนที่รัก ภายใต้คอนเซ็ปต์ Love is Reliable

Thanasiri E-magazine 8


New Project

เอเวีย

โครงการ ธนาวิลเลจ พระรามห้า-บางใหญ่ เน้นความ เงียบสงบ ร่มรื่น ปลอดภัย เพื่อความสุขที่ย่งั ยืนภายในชุ มชน ขนาดเล็กแต่สวยงาม ภายใต้แนวคิด small is beautiful หลีก หนีความวุ ่นวายจากสังคมเมืองที่แออัด เริ่มต้นครอบครัว ท่ามกลางธรรมชาติ สานสายใยแห่งรัก และสัมผัสความสุข ที่แท้จริงพร้อมหน้ากันทัง้ ครอบครัว ด้วยบ้านดีไซน์โมเดิรน์ ฟู ล ฟั งก์ช่ัน 4 ห้องนอน รองรับผู ส้ งู วัย คูร่ กั หนุม่ สาว และสมาชิ ก ใหม่ในครอบครัว สัมผัสกับมุ มพักผ่อนแสนสุขกับธรรมชาติท่ ี โอบล้อม 360 องศาเต็มอิ่มกับกับสวนธารณะที่รม่ รื่น สวยงาม มีสไตล์ภายในโครงการ เติมเต็มทุกความสุขในวันสบายๆ ของ สมาชิ กคนส�ำคัญในครอบครัวพร้อมให้คุณใช้ชีวิตด้วยความ สะดวกสบายกว่าที่เคยรายล้อมด้วยแหล่งอ�ำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภคครบครัน

เอเวียร่า โครงการ ธนาวิลเลจ พระรามห้า-บางใหญ่มีแบบบ้านให้เลือก 2 แบบคือ AVIA เอเวีย บ้านเดี่ยวขนาดพอเหมาะ พืน้ ที่ใช้สอยโดยประมาณพืน้ ที่ใช้สอย 125 ตารางเมตรขนาดที่ดินเริ่มต้น 50.04ตารางวา 4 ห้องนอน 2 ห้องน�้ำ 2 ที่จอดรถ และ AVIARA เอเวียร่า บ้านเดี่ยวขนาดใหญ่ พื้นที่ใช้สอยโดย ประมาณ157ตารางเมตรขนาดที่ดินเริ่มต้น 50.60 ตารางวา4 ห้องนอน 2 ห้องน�้ำ มุ มอเนกประสงค์ 2 ที่จอดรถ

พบกับบ้านเดี่ยว 4 ห้องนอน ใกล้ชิดธรรมชาติ ราคา พิเศษสุด ๆ ช่ วง Pre Saleเพียง 2.99 ล้านเท่านัน้

Thanasiri E-magazine 9


Update &

Promotion

? บอกของขวัญต้องห้ามในวันวาเลนไทน์มา 3 ข้อ ค�ำถาม

**ค�ำตอบต้องมาจาก e-magazine ฉบับนี้เท่านัน้

Thanasiri E-magazine 10


Company Movement

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จ�ำกัด(มหาชน) โดย สุทธิรกั ษ์ เสถียรภาพอยุทธ์ กรรมการผูจ้ ดั การ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ได้จัดกิจกรรม THANA COMMUN DAY ครั้งที่ 1 ประจ�ำปี 2557 เวที แห่งการสื่อสารร่วมกันในองค์กร เพื่อเป้า หมายในการท�ำงานร่วมกันของชาวธนาสิริ กรุ๊ป ภายในงาน นอกจากจะประกาศเป้า หมายในปีนี้ ยังได้จัดกิจกรรมปาร์ตี้ฉลอง ปีใหม่ร่วมกันอย่างมีความสุข สนุกสนาน ภายใต้ธีม “Back to School” เพื่อ ความสามัคคี และเสริมสร้างทีมงานเข้ม แข็งตามวัฒนธรรมองค์กรภายใต้แนวคิด “T:SMILE” อีกด้วย ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว

Thanasiri E-magazine 11


Thanasiri E-magazine 12

Thanasiri e magazine vol6  
Thanasiri e magazine vol6  

คงยังไม่สายเกินไป หากจะขอกล่าวคำว่า สวัสดีปีใหม่ ทั้งของสากล จีน และไทย กับผู้อ่านทุกๆ ท่านนะคะ พบกับเรื่องราวดีๆ ใน E Magazine โฉมใหม่ ต้อ...

Advertisement