Page 1

จากการศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการ สงเสริมใหประชาชนดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรุปกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยรูปแบบหมูบานเศรษฐกิจ พอเพียง “อยูเย็น เปนสุข” ไดดังนี้

วัตถุประสงคในการวิจัย เพื่อคนหารูปแบบการสงเสริมใหประชาชน ในหมูบานดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่นําไปสูความอยูเย็นเปนสุข ขอบเขตในการศึกษาวิจัย การวิจยั ดําเนินการศึกษาและแลกเปลีย่ นเรียนรู วิธีการดําเนินงานในพืน้ ที่ 6 จังหวัด 6 อําเภอ อําเภอละ 1 หมูบาน ดังนี้ • จ. เชียงใหม อ. แมวาง ต.แมวิน บานวังผาปูน ม.15 • จ.เชียงราย อ.เมือง ต.ปาออดอนชัย บานหนองหมอ ม.9 • จ.พะเยา อ.ดอกคําใต ต.สันโคง บานสันโคง ม. 1 • จ.ลําปาง อ.เกาะคา ต.วังพราว บานมอนหินแกว ม. 4 • จ.ลําพูน อ.เมือง ต.ศรีบัวบาน บานหนองหลม ม. 8 • จ.แมฮองสอน อ.แมสะเรียง ต.แมสะเรียง บานหนองผักหนาม ม. 7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 1. ศพช.ลําปาง คนพบรูปแบบการสงเสริมให ประชาชนดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่นําไปสูความอยูเย็นเปนสุข จํานวน 6 รูปแบบ 2. เจาหนาทีพ่ ัฒนาชุมชนมีความรู ความเขาใจ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดทักษะทีเ่ รียนรูจาก การปฏิบัติ สามารถสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนยึด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนรากฐานในการดําเนิน ชีวิตอยางตอเนื่องตลอดไป

# #!# $ "#

นิยามศัพทเชิงปฏิบตั ิการ หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น เปนสุข” หมายถึง หมูบ านที่ประชาชนดําเนินชีวิตพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ดวยภูมิปญญา ที่สามารถผสมผสานการดํารงชีวิตใหสอดคลองกับ ความจําเปนสมัยใหมไดอยางกลมกลืน พึ่งตนเองได มีคุณธรรม เอื้ออาทรชวยเหลือซึ่งกันและกัน ใหหลุดพนจาก ความยากจน มีความเทาเทียมกันในโอกาส โดยอาศัยความรู เปนพื้นฐานมากกวาเชิงพาณิชย รูปแบบการสงเสริมใหประชาชนในหมูบานดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง วิธีการหรือ แนวทางที่ ก ระตุ น ให ป ระชาชนในหมู บ า นเกิ ด จิ ต สํ า นึ ก ตระหนั ก รู แ ละดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพียงที่เปนปกติวิสัย

""! $" "!! "!!

#"! "" # !! ! "# ""! "!" "# # #" ! # "!# "!

% ""# ! !! """ "! "! ! " "! # ! ! "! " !

แผนภาพ กรอบแนวคิดในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ มีสวนรวมสงเสริมใหประชาชนดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง "อยูเย็น เปนสุข” ผลการวิจัยคนพบการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงที่สงผลใหประชาชนมี ชีวิตอยูเย็น เปนสุข ดังนี้ ความพอประมาณ • ลดรายจ า ย การทํ า บั ญ ชี ค รั ว เรื อ นช ว ยให ท ราบ สถานภาพทางเศรษฐกิจนําไปสูการลด ละ เลิกอบายมุข เชน ลดการซื้อหวย ลดการดื่มสุราหันมาปลูกพืชผัก สวนครัว เลี้ยงไก กบ ปลา ไวบริโภค และแจกจายเพื่อน บาน รวมทั้งผลิตน้ํายาลางจานและปุยหมักใชในครัวเรือน


• ประหยัด มีการปรับเปลี่ยนการจางทํานาเปน การลงแขกทํานาที่นอกจากประหยัดคาใชจายแลวยัง นํามาซึ่งความรักความสามัคคีของคนในหมูบาน • อดออม มีการจัดตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต เก็ บ ออมเงิ น และเป น แหล ง ทุ น ช ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล ระหว า ง สมาชิกในการประกอบอาชีพและปองกันการเปน หนี้นอกระบบ • การเพิ่มรายได การจําหนายพืชผักสวนครัว เลี้ยงไก กบ ปลา น้ํายาลางจานและปุยหมักชวยเพิ่มรายได ใหกับครอบครัว ความมีเหตุผล • การวางแผนการใชจายเงิน มีการคํานวณรายรับรายจาย จากบัญชีครัวเรือนแลวเตรียมเงินหรือรายได รองรับ รายจายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต • มีวินัยในการใชจายเงิน รูจักยั้งคิด ทบทวนความ จําเปนกอนตัดสินใจซื้อ ใชจายดวยความมีเหตุผล ชวยลดปญหาหนี้สินในครัวเรือน

การมีภูมิคุมกันในตัวทีด่ ี การเรียนรูจากการวางแผนการใชจายเงิน การประหยัด อดออม และการรวมกลุมประกอบอาชีพ ให เ กิ ด การร ว มคิ ด ร ว มตั ด สิ น ใจ ร ว มปฏิ บั ติ ร ว มรั บ ผลประโยชนและรวมติดตามตรวจสอบ นํามาซึ่งความ เปนประชาธิปไตย รูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีการเตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงลวงหนา รูจักคาดเดาสถานการณในอนาคต ความมีเหตุ ในการดําเนินชีวิตเปนภูมิคุมกันใหสามารถพึ่งพาตนเอง ได เกิดความเคลื่อนไหวในระดับบุคคล ครอบครัวและ ขยายผลสูชุมชนอยูเย็นเปนสุข รูปแบบการสงเสริมใหประชาชนในหมูบาน ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่นําไปสูความอยูเย็นเปนสุข ไดแก การกระตุนใหคน เกิ ด จิ ตสํ านึ ก เรีย นรู จ ากการปฏิ บัติ โ ดยอาศั ย เครื่ อ งมื อ ตอไปนี้ • แผนชุมชน • บัญชีครัวเรือน • การรวมกลุมกิจกรรม • การกระจายอํานาจในการปกครองหมูบาน • การถอดบทเรียนการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง • การบริหารจัดการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนลําปาง โทร.0-5482-9768 โทรสาร 0-5422-1272 http: WWW. cdd5. com

หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น เปนสุข”

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนลําปาง ในฐานะที่เปน ราชการสวนกลาง ประจําอยูในสวนภูมิภาค มีพันธกิจ ในการพัฒนาขีดความสามารถขององคกรในพื้นที่ รับผิดชอบ 6 จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําปาง ลําพูน พะเยา และแมฮองสอน ใหสามารถบริหาร จัดการปญหาสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ใหบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรจังหวัด การดําเนินงานจักบรรลุผลตามเปาหมายได ควรเสริมสราง บุคลากรใหมคี วามรูความเขาใจนโยบาย และทิศทางการ ดําเนินงานใหชัดเจน รวมทัง้ เพิ่มทักษะความสามารถดวย การสงเสริมใหเรียนรูจากการปฏิบัติ (Learning by doing) าปาง9 จึงสงเสริมและสนับสนุน 5 ดวยเหตุผลดังกลาว ศพช.ลํ 8 7 เจาหนาทีพ ให ่ ฒ ั นาชุมชนศึกษาวิจยั รูปแบบหมูบาน เศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น เปนสุข”

ทดสอบ  

ทดสอบ.........................................................

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you