Page 1

2

(ให้ดูเป็ นตัวอย่าง แต่ห้ามลอก) (ตัวอย่างการเขียนข้ อเสนอโครงงาน คอมพิวเตอร์ ) กรณีศึกษา ระบบฐานข้ อมูลร้ านขายยา นภาเภสัช . ภูมหิ ลังและความเป็ นมา ธุรกิจร้านขายยาถือเป็ นธุรกิจชนิดหนึงทีกําลังได้รับความนิยมในปัจจุบนั เนืองจากยารักษา โรคเป็ นหน่ า งในปั จ จัยสี ที สําคัญของมนุ ษ ย์เรา คณะผูจ้ ัด ทําจึ งได้ไปศึก ษาข้อมูลขันตอนการ ดําเนินงานของร้านขายยา คือ ร้านนภาเภสัช ทีเปิ ดทําการมาเป็ นเวลา ปี สถานทีตังอยูท่ ี / ม. ต.เขารู ปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา โดยมี เภสัชกรหญิ ง นภาพร มะลิสง เป็ นผูด้ าํ เนิ นการเปิ ด ให้บริ การทุกวันในวันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงเช้าเปิ ดให้บริ การเวลา . – . น. และช่วงเย็นเปิ ด ให้บริ การเวลา . – . น. ส่วนในวันเสาร์ – อาทิตย์ เปิ ดให้บริ การตังแต่เวลา . – . น. โดยให้บริ การขายขารักษาโรคต่าง ๆ รายได้จากการดําเนินงานนันเป็ นไปได้ดว้ ยดี แต่เนื องจาก ทางร้านได้เปิ ดดําเนิ นกิ จ การมาในระยะเวลาทีไม่นานนัก ระบบงานปั จ จุบัน จึงยังคงเกิ ด ความ บกพร่ องในหลาย ๆ ด้าน อาทิ เช่น การตรวจสอบรายการสิ นค้า การคํานวณเงินจากการขายสิ นค้า ต่าง ๆ การจัดเก็บข้อมูลไว้ในรู ปแบบของเอกสาร เป็ นต้น ซึงทางร้านยังคงใช้วิธีการจดบันทึกด้วย มือและการคํานวณด้วยเครื องคิดเลข วิธีการเหล่านีสามารถเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายและข้อมูลทีมีการ จัดเก็บไว้ในรู ปแบบของเอกสารต่าง ๆ ก็ง่ายต่อการสูญหาย ปั ญหาเหล่านี อาจส่ งผลกระทบต่อการ ให้บริ การทีล่าช้าและไม่ทนั ต่อความต้องการของลูกค้า ในส่วนของข้อมูลต่าง ๆ หากไม่มีการจัดเก็บ ทีดีอย่างเป็ นระบบระเบียบ ก็จะเป็ นเรื องยากทีจะนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพือวางแผนการดําเนิ นงาน ได้ในอนาคตต่อไป จากปั ญหาทีเกิดขึนจากการดําเนิ นงานของทางร้านนภาเภสัช คณะผูจ้ ดั ทําจึงมีค วามคิ ด ทีจะนําคอมพิว เตอร์ เข้ามาใช้ในการแก้ไขปั ญหาโดยการพัฒ นาระบบสารสนเทศประมวลผล รายการขึน เพือนํามาใช้ในการดําเนินงานของทางร้าน ในการพัฒนาระบบนี อาศัยระบบการจัดการ ฐานข้อมูล (Database Management Systems: DBMS) เป็ นแนวทางสําหรับการพัฒนาระบบดังกล่าว ซึงหวังว่าระบบทีพัฒนานี จะสามารถช่วยสนับสนุ นให้การดําเนิ นงานของทางร้านเป็ นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้ าหมายทีวางเอาไว้ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เจ้าของกิจการและ ลูกค้าทีเข้ามาใช้บริ การ


3

2. ทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้ อง โอภาส เอียมสิ ริ ว งศ์ (2548) ได้มีก ารนําเสนอขันตอนการออกแบบและพัฒ นาระบบ (System Development Life Cycle :SDLC) โดยมีรายละเอียดของการดําเนินงานแต่ละขันตอนดังนี 1. เข้าใจปั ญหา (Problem Recognition) เป็ นขันตอนของการศึกษาระบบงานเดิมของร้าน ขายยา นภาเภสัช ที ใช้ในปั จ จุ บัน ปั ญหาที เกิ ด จากระบบงานเดิ ม ตลอดจนการศึก ษาถึงความ ต้องการของธุรกิจ พร้อมกับการประเมินเหตุการณ์ต่างๆ เพือหาทางเลือกทีเหมาะสมมาแก้ปัญหา 2. ศึกษาความเป็ นไปได้ (Feasibility Study) เป็ นการวิเคราะห์และจะทําการศึกษา ร่ วมกับ เจ้าของร้านขายยา นภาเภสัช เพือกําหนดข้อมูลทีเกียวข้อง และความต้องการของผูใ้ ช้งานร้านขายยา โดยศึกษาขันตอน ปัญหา เค้าโครงงานของระบบทีต้องการจะพัฒนา 3. วิเคราะห์ (Analysis) เป็ นขันตอนทีนักวิเคราะห์หาคําตอบว่า ผูใ้ ช้ระบบคือใคร และ อะไรบ้างทีระบบต้องทํา เพือนําข้อมูลเหล่านันมาเป็ นพืนฐานของการออกแบบในขันตอนต่อไป 4. ออกแบบ (Design) เป็ นขันตอนที นําผลการวิเคราะห์ ร ะบบมาวางโครงสร้ า งของ ระบบงาน ของร้านขายยา นภาเภสัช โดยจะมีการแจกแจงรายละเอียดของแต่ละงานทีเกียวข้องกับ ระบบทีต้องการพัฒนา และเพือสนับสนุนการออกแบบขึนเพือจะได้ทาํ การเขียนโปรแกรมให้เป็ น ระบบทีปฏิบตั ิงานได้จริ งในการแก้ปัญหาให้แก่ร้านขายยา นภาเภสัชต่อไป 5. สร้ างหรื อพัฒ นาระบบ (Construction) เป็ นขันตอนการสร้ า งระบบโดยการเขี ย น โปรแกรม เพือแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรมการจัดการระบบฐานข้อมูล (Microsoft Visual Studio) และใช้ Microsoft Access ในการเก็บข้อมูล 6. การทดสอบและติ ด ตัง (Testing and installation) เป็ นขันตอนการนําระบบที ทํามา ทดสอบการใช้งาน ว่าทํางานถูกต้องตามความต้องการหรื อไม่ ซึงการทดสอบนี จะรวมถึงการ ทดสอบการเชือมโยงกับระบบซอฟแวร์อืนๆ ทีเกียวข้อง เพือทําการติดตังให้ระบบสามารถใช้งาน และแก้ปัญหาได้จริ ง 7. บํารุ งรักษา (Maintenance) เป็ นขันตอนทีอยูภ่ ายใต้การดูแลของนักวิเคราะห์ระบบ เมือ ผูใ้ ช้งานต้องการแก้ไขส่วนใดนักวิเคราะห์ระบบต้องเตรี ยมแผนภาพต่างๆ และศึกษาผลกระทบต่อ ระบบ ให้ผบู้ ริ หารตัดสินใจต่อไปว่าควรจะแก้ไขหรื อไม่ . วัตถุประสงค์ของการพัฒนาโครงงาน . เพือนําคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการจัดการฐานข้อมูลของร้านขายยา โดยใช้ร้านภาเภสัช เป็ นกรณี ศึกษา


4

. เพือพัฒนาระบบสารสนเทศประมวลผลรายการทีสะดวกในการใช้งานและตรงต่อความ ต้องการของผูใ้ ช้ 3. เพือให้มีระบบบริ หารจัดการข้อมูลร้านขายยา ทีตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้งาน และเพิ มประสิทธิภาพในการดําเนินงานด้านขายยา 4. ขอบเขตโครงการ 4.1 ส่วนของผูใ้ ช้งานระบบ - เจ้าของร้าน 1) มีการ Login เพือเข้ามาใช้ระบบ 2) สามารถค้นหา/ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ภายในฐานข้อมูลของระบบได้ 3) สามารถเพิ ม/ลดข้อมูลต่างๆ ภายในฐานข้อมูลของระบบได้ 4) สามารถปรับปรุ ง/แก้ไขข้อมูลต่างๆ ภายในฐานข้อมูลของระบบได้ 5) สามารถคํานวณราคาขายสินค้าต่างๆ ภายในระบบได้ 6) สามารถสังพิมพ์รายงานต่างๆ ภายในระบบได้ - พนักงาน 7) มีการ Login เพือเข้ามาใช้ระบบ 8) สามารถค้นหา/ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ภายในฐานข้อมูลของระบบได้ 9) สามารถเพิ ม/ลดข้อมูลต่างๆ ภายในฐานข้อมูลของระบบได้ 10) สามารถปรับปรุ ง/แก้ไขข้อมูลต่างๆ ภายในฐานข้อมูลของระบบได้ 11) สามารถคํานวณราคาขายสินค้าต่างๆ ภายในระบบได้ 12) สามารถสังพิมพ์รายงานต่างๆ ภายในระบบได้ 4.2

ส่วนของการทํางานของระบบ 1) ระบบมีก ารตรวจสอบ Username/Password ก่อนการอนุ ญาตให้ผใู้ ช้เข้าใช้ ระบบ 2) ระบบมีการค้นหา/ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลภายในฐานข้อมูลได้ โดย การใช้รหัสหรื อชือในการค้นหา/ตรวจสอบ 3) ระบบมีการเพิ ม/ลดรายละเอียดของข้อมูลภายในฐานข้อมูลได้ หลังจากผูใ้ ช้ ยืนยันการเพิ ม/ลดข้อมูล


5

4) ระบบมี ก ารปรั บ ปรุ ง/แก้ไ ขรายละเอี ย ดของข้อมูล ภายในฐานข้อ มูล ได้ หลังจากผูใ้ ช้ยนื ยันการปรับปรุ ง/แก้ไขข้อมูล 5) ระบบมีการคํานวณราคาขายสินค้าได้ หลังจากผูใ้ ช้ทาํ การเลือกสินค้าและระบุ จํานวนสินค้า 6) ระบบมีการสังพิมพ์รายงานได้ หลังจากผูใ้ ช้ยนื ยันการสังพิมพ์รายงาน 7) ระบบมีการปรับลดยอดสิ นค้าภายในฐานข้อมูลให้เป็ นยอดคงเหลือปั จจุบนั ได้ หลังจากผูใ้ ช้ยนื ยันการขายสินค้า 5. ระเบียบวิธีการพัฒนาโครงงาน . ขันตอนการพัฒนาระบบ ในการดําเนินการทําโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศประมวลผลรายการของร้านขายยา เป็ นกระบวนการในการสร้างระบบสารสนเทศขึนมาเพือใช้สาํ หรับแก้ไขปั ญหาของระบบงานเดิม ในขันตอนของการกําหนดแผนการดําเนินงานนันได้ยดึ แนวทางของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) หรื อทีเรี ยกกันสันๆ ว่า SDLC เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ เนื องจากมี กรอบการทํา งานที เป็ นโครงสร้ า งชัด เจนมี ล ํา ดับ ของกิ จ กรรมในแต่ ล ะระยะที แน่ น อน ซึ ง ประกอบด้วยระยะต่างๆ ดังนี 1) เข้าใจปัญหา (Problem Recognition) 2) ศึกษาความเป็ นไปได้ (Feasibility Study) 3) วิเคราะห์ (Analysis) 4) ออกแบบ (Design) 5) สร้างหรื อพัฒนาระบบ (Construction) 6) การทดสอบและติดตัง (Testing and installation) 7) บํารุ งรักษา (Maintenance) 5.2 อุปกรณ์ (Hardware) อุปกรณ์ (Hardware) ทีใช้ในการพัฒนาระบบ คือ 1) เครื อง Computer จํานวน 1 เครื อง โดยมีรายละเอียด ดังนี - CPU Intel Pentium Dual - Core 2.00 GHz - RAM 1 GB - HDD 80 GB - CD – RW Drive 52X


6

2) เครื อง Printer จํานวน 1 เครื อง 5.3 ซอฟต์แวร์ (Software) ซอร์ฟแวร์ทีใช้ในการพัฒนาระบบ คือ 1) Windows XP Professional คื อ ระบบปฏิบัติ ก ารที ใช้ใ นการจัด การและ ควบคุมการทํางานต่างๆ ของเครื องคอมพิวเตอร์ เช่น การจัดการเกียวกับการแสดงผลบน จอภาพ รั บข้อ มูล ทางแป้ นพิ ม พ์หรื อเมาส์ การจัด การเกี ยวกับแฟ้ มข้อ มูล การติ ด ตัง โปรแกรม เป็ นต้น 2) Microsoft Visual Studio Version 6.0 เป็ นเครื องมือที ใช้สําหรั บสร้ า ง โปรแกรมบนระบบปฏิบตั ิการ Windows ทีใช้งานง่าย โดยการสร้างโปรแกรมใน VB6 นัน จะเป็ นการเลือกเครื องมือต่างๆ มาออกแบบหน้าจอของโปรแกรมทีเราจะสร้าง ซึงเรี ยกการ เขี ยนโปรแกรมในลักษณะนี ว่า Visual Programming การเขี ยนโปรแกรมแบบนี เราไม่ จําเป็ น ต้องเขียนคําสังต่างๆ มากนักก็สามารถสร้างโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ ว 3) Microsoft Access 2007 เป็ นซอฟต์แวร์ ทางฐานข้อมูลทีทําหน้าทีรวบรวม ข้อมูลต่ างๆ เข้าด้ว ยกัน เพือนํามาจัด เรี ยงให้เป็ นระบบ เพือใช้งานตามวัต ถุประสงค์ที ต้องการ เช่น ใช้ในการนําเสนอข้อมูล การจัดทํารายงานและการค้นคว้าข้อมูล นอกจากนียัง สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานกับโปรแกรมอืนๆ ได้อีก เช่ น Dreamweaver และ Visual Basic เป็ นต้น 6. แผนการดําเนินงานโครงการ ตาราง 1.1 แผนการดําเนินงานโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 ระยะเวลาการดําเนินงาน พฤศจิกายน – มีนาคม กิจกรรม พ.ย.5 ธ.ค.5 ม.ค.5 ก.พ.5 มี.ค. 1.เสนอหัวข้อโครงงาน 2.ศึกษาทฤษฎีและ เทคโนโลยีทีใช้ 3.วิธีการดําเนินงานพัฒนา โครงงาน


7

ตาราง 1.2 แผนการดําเนินงานโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 ระยะเวลาการดําเนินงาน เมษายน - กันยายน กิจกรรม

เม.ย.5

พ.ค.5

มิ.ย.5

ก.ค.5

ส.ค.

4.ดําเนินงานพัฒนา โครงงาน 5.พัฒนา - ทดสอบระบบ 6.ทดสอบติดตังระบบ 7. ประเมินการใช้งาน 8.จัดทําเอกสาร

7. ผลทีคาดว่าจะได้ รับ 7.1 มีการนําคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการจัดการฐานข้อมูลของร้านขายยา 7.2 ระบบสารสนเทศประมวลผลรายการทีสะดวกในการใช้งานและตรงต่อความต้องการ ของผูใ้ ช้

ลงชือ........................................................... (……………………………….) ลงชือ........................................................... (……………………………….) ผูเ้ สนอโครงงาน

ก.ย.


8

เอกสารอ้างอิง ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์ และ ไพบูลย์ เกียรติโกมล. (2545). ระบบสารสนเทศเพือการจัดการ Management Information Systems. กรุ งเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชัน. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2545). ระบบสารสนเทศเพือการจัดการ. พิมพ์ครังที 3 กรุ งเทพฯ : เอส แอนด์ จี กราฟฟิ ก. วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ.( ). ระบบสารสนเทศเพือการจัดการ. กรุ งเทพ: สํานักพิมพ์ ส.ส.ท. ศรี ไพร ศักดิรุ่ งพงศากุล. ( ). ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการความรู้ (Information System and Knowledge Management Technology). ครังที , กรุ งเทพ : ซีเอ็ด ยูเคชัน จํากัด. โอภาส เอียมสิริวงศ์. ( ). การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ (System Analysis and Design). กรุ งเทพฯ : เอช เอ็น กรุ๊ ป จํากัด.

Sample project proposal  
Advertisement