Page 1

Gen Baby Boom สรางทีมงานตาง Generation Mar 7, 2008 โดย อาจารยเสาวคนธ วิทวัสโอฬาร Objectives: - เพือ่ ใหเขาใจแนวโนมการเปลีย่ นในแปลงในทีท่ ํางานอันเกิดจากปจจัยเรือ่ งประชากร - เพือ่ ใหเขาใจทีม่ า ลักษณะ และแนวทางในการบริหารคนแตละ Generation - เรียนรูเ ทคนิคการรับมือกับ Gen Y - กลยุทธการผสานคนตาง Generation ใหทํางานรวมกันไดดวยความเขาใจซึง่ กันและกัน 1


บทที่ 1: “ประชากร” ในทีท่ าํ งาน - ปจจัยอะไรทีท่ าํ ใหคนตางกัน - เบาหลอมของคนแตละ Generation - Trend เรือ่ ง Gender & Lifestyle - Implications for SCG บทที่ 2: รูจ กั Gen Y - คานิยม และ ฮีโร - ใคร คือ Hero ของ Gen Y - บุคลิก Gen Y - เบาหลอม Gen Y - Gen Y ตองการอะไร - Research นาสนใจเกีย่ วกับ Gen Y - ความทาทาย โอกาส และการลาออกของ Gen Y - อุปสรรคและเทคนิคในการพัฒนา Gen Y - หัวหนาของ Gen Y - การคุยกับ Gen Y - Case Study: Microsoft & Google บทที่ 3: รูจ กั Gen X - คานิยม และ ฮีโร - ใคร คือ Hero ของ Gen X - บุคลิก Gen X - จูงใจ Gen X อยางไร - จะทํางานกับ Gen X อยางไร บทที่ 4: รูจ กั Baby boom - คานิยม และ ฮีโร - ใคร คือ Hero ของ Baby boom - บุคลิก Baby boom - จูงใจ Baby boom อยางไร - จะทํางานกับ Baby boom อยางไร บทที่ 5: การสรางทีมตาง Generations - ขอควรทํา และควรละเวนในความสัมพันธ - การปลูกฝงวัฒนธรรมองคกร - เทคนิคการ - ผสานคนรุน ตางๆ สําหรับ SCG 2


ตารางเปรียบเทียบความแตกตางของแตละ Generation Baby Boom คานิยม

-

บุคลิก

- รักพวกพองและครอบครัว - เยือกเย็น เก็บอารมณ - ยอมรับคนมีอํานาจ ตําแหนง หรือความอาวุโสอยาง อัติโนมัติ - ตองการประสบความสําเร็จ แตคอยเปนคอยไปก็ได - จงรักภักดีสูง - ไมชอบความขัดแยง อาจไมชอบ แตไมแสดงออก - เชือ่ ในการทํางานแบบเปนขั้นตอนกระบวนการ...เปน ชวงของ ISO เอกสาร ขั้นตอน - ออนไหวมากกับ feedback - ยอมรับการเห็นตางไดยากมาก ยากจะโนมนาวจูงใจ ... ตองทําการบานนักในการโนมนาว - มีแนวโนมจะเลนการเมืองในองคกร

มองโลกแงดี ทํางานเปนทีม สุขภาพอนามัยทีด่ ี การเติบโต รักษาความเปนหนุม สาว ทํางานหนัก มีสว นรวมทางสังคม

Gen X

Gen Y

-

เชือ่ มัน่ ในตนเอง ความสมดุลย ความรู ความสนุก ไมเปนทางการ เนนความจริง เนนผลลัพท

-

มองโลกแงดี มัน่ ใจในตัวเองสูง ตองการความสําเร็จในชีวิตแบบเร็ว การยอมรับจากสังคม มีสไตล ไมติดดิน ชอบความหลากหลาย ยอมรับเพศที่ 3

-

ชางสงสัย มีความยืดหยุน ในการปรับตัว คุน เคยเทคโนโลยี เปนตัวของตัวเอง ทํางานแบบเนนผลลัพท ชอบถาม bottom line รักครอบครัว อดทนพอสมควร ทักษะเรือ่ งคนไมคอ ยดี พบไดบา งวาชอบพูดจาถากถาง

-

เปนตัวของตัวเองสูง ความอดทนต่ํา อยากรู อยากเห็น ทาทายกฎ คุน กับเทคโนโลยี ชอบการเปลีย่ นแปลง กระตือรือรน มองโลกแงดมี าก มีความคิดริเริม่ สรางสรรค มัน่ ใจในตนเองสูง ไมเคารพผูอ าวุโสกวาโดยอัติโนมัติ ไมจงรักภักดี

3


Baby Boom ตองการ อะไร

- ความมัน่ คง ปลอดภัย...เลยอาจไมชอบการเปลีย่ นแปลง มองวาไมจําเปนในบางกรณี - การใหเกียรติ - ชืน่ ชมในความจงรักภักดีและซือ่ สัตย - เชือ่ ฟง - สุขภาพทีด่ ี - ครอบครัวทีอ่ บอุนเปนสุข - รักษาหนา

จูงใจอยางไร -

เขาหาแบบตัวตอตัว ยกยองชมเชยตอหนาผูอ นื่ ใหมากไว ใหโอกาสเขาทําในสิง่ ทีเ่ ขาทําไดดีทสี่ ุด ใหรถยนตประจําตําแหนง แพ็คเกจตรวจสุขภาพ เงิน ออมหลังเกษียณ - ปฏิบัติกับเขาอยางคนสําคัญขององคกร - ประนีประนอม อยาแตกหักกับเขา - รับฟงเขาใหมาก...ตองยอมออนเพือ่ ชนะ

Gen X -

องคกรปลอดการเมือง ครอบครัวทีม่ ีความสุข ความสมดุลยของชีวิตการทํางานกับครอบครัว วัฒนธรรมองคกรทีไ่ มเครงเครียดเปนทางการ การเติบโตอยางรวดเร็ว ทีมงานทีเ่ ขาใจ ทําอะไรในแบบของเขาเอง

-

ใหเขาไดรูส ึกวาไดควบคุมหรือบริหารงานของตัวเอง Feedback ทีส่ ะทอนทั้งสิง่ ทีด่ ีอละขอทีค่ วรพัฒนา ความสนุกหรือผอนคลายในการทํางานบาง การยกยองชมเชยแบบเห็นไดชดั ๆ คาตอบแทนทีแ่ รงตามผลงาน ขอความทีจ่ ูงใจเขาได “ทําในแบบของคุณ” “ทีน่ ีไ่ มมี กฎระเบียบเครงครัดหรอก”

Gen Y -

งานทีช่ อบ คาตอบแทนทีด่ ี มีชอื่ เสียง ความยืดหยุน ความอิสระ คําตอบ การรับฟง ความเปนสวนตัว ลองสิง่ ใหม บรรยากาศในการทํางานทีเ่ ปนมิตร เปนสวนหนึง่ ในทีมงาน สภาพแวดลอมในงานทีต่ รงกับรูปแบบการใชชีวิต ถูกเชือ่ ถือและถูกมองวาเปนผูใหญ โอกาสทีจ่ ะพิสจู นตวั เอง ประสบความสําเร็จอยางรวดเร็ว

4


Baby Boom

Gen X

Gen Y

- ชืน่ ชมและตอบแทนจริยธรรม ความซือ่ สัตยและการ ทํางานดึกดืน่ หากเขาเปน หัวหนา

- สรางความเชือถือใหเกิดขึ้นอยางเรงดวน - เขาจะมีแบบฉบับของเขา และเปนตัวของตัวเองสูง หากไม เขาใจบางก็ไมเปนไร - หากไมทราบตอบวามทราบ ขอมูลตองถุกตองแมนยํา - เขาจะกังวลเรื่องผลลัพท จะตองทําใหมนั่ ใจไดวา งานจะ - สือ่ สารอยางใหเกียรติ ระมัดระวังอยากาวราวทาง เกิดผลอยางทีไ่ ดกําหนดไว คําพูด หรือน้ําเสียง - เขาอาจขาดทักษะเรือ่ งคน อยาไปคาดหวังอะไรจากเขานัก - ปฏิบัติกับเจาอยางออนนอม เพราะกระแสพัฒนาภาวะผูน ํา ไดเปนทีน่ ิยมหลังจากทีเ่ ขา - อยากลับบานตรงเวลาหรือกลับกอน ทํางานแลวตัง้ นาน - เนนความจริงจังในการทํางานและรักองคกร - ทําสิง่ ทีถ่ ูกตอง นอกจากสรางผลงานใหไดแลว กระบวนการรขั้นตอนตองถูกตองดวย

หากวาเขา เปนลูกนอง

- ชืน่ ชมเขาตอหนาผูอ นื่ ใหบอ ย - ใหเกียรติเขา ปฏิบัติกับเขาเหมือนเปนผูห ลักผูใ หญใน องคกร - หากจะเปลีย่ นแปลงตองใหเวลาเขาบาง - สือ่ สารกับเขาใหเขาใจ เพราะหากไมเขาใจเขาอาจไม ถาม - พยายามโคชใหเขามุง ที่ผลลัพทมากกวากระบวนการ ขั้นตอนทีถ่ ูกตอง

- เขาใจพวกเขาซึง่ จะมีสองคนในรางเดียว - COACHING - เขาชอบทํางานหลายอยางในเวลาเดียวกัน - มอบหมายใหเขาบริหารผลงานดวยตนเอง ละเวนการ กํากับดูแลเรือ่ งกระบวนการอยางใกลชิด - ให Feedback เขา ทั้งอยางเปนทางการและไมเปน ทางการ - พัฒนาเขาในเรือ่ ง sift skill อาทิ ภาวะผูน ํา การสือ่ สาร และการบริหารคน

5


แตละ Gen พูดถึงกันและกันอยางไร

Gen อืน่ พูดถึง Gen Y วาอยางไร พวกเขานาจะมีระเบียบมากกวานี้ พวกเขาเรียกรองความสนใจ พวก เขานาจะทํางานหนักกวานี้นะ

Baby Boom

พวกเขาคือเด็กสปอลย เจาอารมณ ฉาบฉวย เหยาะแหยะ พวกเขา นาจะออนนอมกวานีห้ นอย

Gen X

Gen อืน่ พูดถึง Gen X วาอยางไร พวกเขาชอบทํางานในแบบของตัวเอง ทําไมตองทาทายความสําเร็จในวัน เกาๆดวย เราก็เคยทํากันมาอยางนี้

Baby Boom

ทําไมเครียดจัง พอใจหรือไมพอใจก็ไมบอก

Gen Y

Gen อื่นพูดถึง Baby Boom วาอยางไร ชอบคิดวาตัวเองถูก workaholics เลนการเมืองมากไป สนใจแตละพูด เรือ่ งอะไร กับใคร เมือ่ ไหร พูดเยอะ กวาทํา สบายๆหนอยก็ได นีแ่ คการ ทํางานนะ ... ไมรอบรู

Gen X

ทําไมทํางานเยอะจัง ทํางานทีเ่ ดียว ตั้งแตจบทําไดยังไง เคาทําอะไรกับ computer บาง นอกจากพิมพ บันทึกกับเปดอีเมล จุกจิก ไมทนั สมัย ไมทันโลก คุยดวยนานๆแลวเบือ่

Gen Y 6


บทที่ 1 “ประชากร” ในทีท่ าํ งาน ปจจัยอะไรทีท่ าํ ใหคนตางกัน หากลองสังเกตดีๆ หลายคนอาจพบวาคนในทีท่ ํางานเริม่ ทีความแตกตางหลากหลาย บางครั้งเริม่ สอเคาการคละ เคลาทีเ่ ขากันไมได ไมวา จะเปนเรือ่ งทัศนคติและมุมมองทีแ่ ตกตางกัน บุคลิกตางกัน ความตองการทีห่ ลากหลาย หรือ การทีค่ นมีความเปนปจเจกบุคคลสูง เปนตน .... ซึ่งหากวิเคราะหใหดี ที่มาของความตางเหลานี้มี 3 ปจจัย ดวยกัน ไดแก 1. Generation 2. Gender 3. Lifestyle “เบาหลอมของคนแตละ Generation” ปจจุบัน องคกรจะประกอบไปดวยประชากรทั้งหมด 3 รุน แตละรุน เกิดมาในยุคทีต่ า งกัน เจอประสบการณ ตางกัน ทําให Baby boom (1943 – 1960)

Gen X (1960 – 1980)

Gen Y (1980 – 2000)

เกิดในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และ เกิดระหวางเหตุการณลอบสังหาร เกิดในยุคเหตุการณลอแหลมทางจริยธรรม ระหวางสงครามเกาหลีและเวียดนาม ดู ประธานาธิบดีสหรัฐ ไปดวงจันทรครั้งแรก ดู เชน คลินตันและลูวินสกี้ การเสียชีวิตของเจา โทรทัศนขาวดํา เปนแฟนดิอิมพอสสิเบิ้ล ใส โทรทัศนสี มีคอมพิวเตอรครั้งแรก รณรงค หญิงไดอานา นักรองดาราเพศที่สาม เสื้อมมองตากูร กางเกงขาลีบ ติดตอกันทาง สิทธิสตรี เปนแฟนนูโว เริม่ ปารตี้ที่พาเลซ โทรทัศนในหองนอน ตองมีโทรศัพทมือถือ โทรเลข ครอบครัวขยาย โทรศัพทเคลือ่ นทีแ่ บบกระติน้ํา/กระดูกหมู โลกาภิวฒ ั น การศึกษาและแนวคิดแบบ ครอบครัวใหญ ตะวันตก ภาษาที่สาม iPOD/MSN/Hi5 ครอบครัวเดี่ยว หรือพอแมมีประสบการณ หยาราง “ชวงภาวะบีบคัน้ ทําใหตอ งประหยัด และ ผูช ายเปนใหญ”

“Gen Y อาจไมมศี ลี ธรรมเทาคนรุน กอน “ชวงทีม่ สี งครามการผลิต เศรษฐกิจ มีการ ลอบสังหารบุคคลสําคัญ ทําใหมองโลกแงรา ย value วาไมมศี ลี ธรรมไมเปนไร มีผลงานก็ ไมไวใจ การไปเหยียบดวงจันทรทาํ ใหคนเริม่ พอ มีความเปนชาตินยิ มนอย มองตัวเองเปน พลเมืองโลก รับแนวคิดตะวันตก ชอบมีโลก เปด mindset เริม่ มีความเชือ่ บางอยาง สวนตัว (ฟง iPOD ไมไดเพือ่ ฟงเพลงเปน ผูห ญิงเริม่ มีบทบาท มีการเริม่ รณรงคสทิ ธิ หลัก แตเพือ่ ตองการมีโลกสวนตัว) Gen Y สตรี ถอยทีถอ ยอาศัยกัน” สวนใหญเปนลูกคนเดียว ผลจากการที่ Gen X อยากมีลกู คนเดียว เพราะตองทํางานหนัก ... Gen Y เปนพวกมีทศั นคติการหยาราง ปกติมาก”

7


Trend เรือ่ ง Gender & Lifestyle นอกจากเรือ่ งความตางของคนทีเ่ กิดตาง Generation กันแลว ความเปลีย่ นแปลงหลักทีน่ า สนใจเกีย่ วกับ Gender และ Lifestyle มีดังนี้ Gender

Lifestyle

หญิง: เกิดกระแสผูห ญิงเปนใหญในองคกร มีทั้งผูห ญิงที่ ปจจุบันรูปแบบการใชชีวิตของคน สามารถสรุปโดยรวม มีครอบครัว ผูห ญิงทีไ่ มแตงงาน หรือผูห ญิงทีเ่ ลี้ยงลูก ไดดังนี้ คนเดียว - คนเมือง โดดเดีย่ ว - แตงงานชา/แตงงานหลายหน/ไมแตงงาน ชาย: เปลีย่ นรูปโฉม lifestyle จากเดิมเปนหัวหนา ครอบครัว เปนแฟมิลแี่ มน ทําอาหาร ทํางานบานได - ความสัมพันธฉาบฉวย – ในองคกร รูห นาไมรูใ จ บางก็เริม่ ดูแลตัวเองมากขึ้น เปน Metro sexual - บางก็เก็บตัว – บางคนมาทํางานไมพูดกับใคร นวดหนา กันคิ้ว (ไดรับกระแสการดูแลตัวเองมาจาก ญีป่ ุน) เริม่ แตงงานชา หรือบางก็ไมแตงงาน - รักปา รักธรรมชาติ - ติดแสงสี เพศที่ 3: เปดตัว เปดเผย และสังคมคอยๆคุน เคย ไม รูส ึกแปลกแยก (เวลาทํางานเปดตัวและเปดเผยมาก - ติดกีฬา สังคมเริม่ คอยๆยอมรับ...แตจะมีปญหาสําหรับทีอ่ งคกร - หาคูท างอินเตอรเน็ต conservative...อาจารยบอก เชน ทํางานที่ - สนใจธรรมะ เขาวัด นั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม – มา SCG!!!) จากกระแสโลก ทีค่ นเริม่ คาหาความสุขทีแ่ ทจริง - ชอบดูดวง

8


บทที่ 2: รูจ กั Gen Y คานิยมของ Gen Y -

มองโลกแงดี Self confident ตองการความสําเร็จในชีวิตทีเ่ ร็ว เร็วมาก (เปน manager อายุ 25 เปนตน) ตองการการยอมรับ การ Recognize ทุกขณะจิต เชน case การ walk out ออกจากทีป่ ระชุม อาจ มาจากกรณีไมมีใครรับฟงความเห็น........ ถาหัวหนาเขาถึง เขาใจ เอาอยูหมัดเลย...ตองหาปุมใหเจอ - มีสไตล ไมติดดิน - ชอบความหลากหลาย ขี้เบื่อ....Gen Y มักทํางานปเดียวออก เพราะเบือ่ ตองหาความแปลกใหม สามารถ ทํางานหลายงานได (ตางจาก Gen X) ... Gen Y ทํางานแบบซ้าํ ๆอาทิตยเดียว ก็เบือ่ แลว ชอบเจอคน ชอบผุดลุกผุดนัง่ นัง่ ไมทน เดินไปเดินมา ชอบเดินคุยโทรศัพท เปนตน - ยอมรับเพศที่ 3 ใคร คือ Hero ของ Gen Y - Bill Gates - Rain - Tiger Woods - J K Rolling Hero ของ Gen Y จะมีลักษณะรวม คือ ประสบความสําเร็จตั้งแตอายุนอ ย มีเงิน ชือ่ เสียง และดูดี มี character...จากการ survey พบวาในเมืองไทย คนรุนใหมไรตัวแบบ....ไมมีใครทีเ่ ปน Hero ของ Gen Y บุคลิก Gen Y ... ไมวา สัญชาติไหนไหนก็ตาม - เปนตัวของตัวเองสูง -- (มีศัพทใหมออกมา HIP highly independent person) - อดทนต่ํา ทั้งจิตใจ รางกาย ... เชน ถาประชุมเลิกชา จะหงุดหงิด เก็บอาการไมอยู หิว งวง เบือ่ ไมชอบ ใสอารมณมาเลย (ขางนอกแข็ง ขางในออน) ..... ขางในออนไหว ไมดี จิตตกงาย เวลา comment งาน หรือประเมิน ตองระวังคําพูดเล็กนอย Gen Y ยังแยกแยะเรือ่ งงานสวนตัวไมได - อยากรู อยากเห็น ... ชอบถาม - ทาทายกฎระเบียบ .... อยากทําลาย จะรูส ึกเทห ... บริษัทอาจตอง review policy เชน เรือ่ ง uniform (Gen Y จะ value เรือ่ งการแตงตัวเปน communication … reflecting who I am) - ทะเยอทะยานสูง ... อยากกาวหนา เติบโตแบบเร็ว - คุน เคยเทคโนโลยี Gen Y จะมี Second life ของตัวเอง เชน เปนคนอีก character บน Internet ... ตอง concern วาถาปลอยใหคนุ เคยกับเทคโนโลยีแบบไมมีศีลธรรม อาจมีปญหาตอโลก - ชอบการเปลี่ยนแปลง.... Gen Y ชอบ วิง่ ไปเลย ยินดีทจี่ ะตาม กระตือรือรน มีไฟ, Baby boom เปลีย่ นได แตตอ งบอกลวงหนาเยอะๆ คุยเยอะๆ บอกขั้นตอนเยอะๆ, Gen X ถามีเหตุผลพอ ก็รับได ......... อาจารยใหความเห็นวา จริงๆคนไมกลัวการเปลีย่ นแปลง แตชอบการเปลีย่ นแปลงทีม่ ีผลประโยชน กับตัวเอง 9


- Energetic ไฟแรงตลอดเวลา.. แตตอ งระวัง หากไปอยูใ นองคกรที่ปดกั้นความคิด Gen Y อาจเฉา หรือแยกวานั้นก็จะลาออกไปเลย - มองโลกแงดีมาก.....ผิดหวังทีมักจะรุนแรงมาก และชอบผิดหวังกับหัวหนา - Creativity/Innovative - Self confident - ไมเคารพผูอ าวุโสกวาโดยอัติโนมัต.ิ ....แตจะเคารพคนทีต่ ัวเองศรัทธา เชือ่ ถือ ...ไมยว ยใหหัวหนา อาจดู กาวราวบางครั้ง - ไมจงรักภักดีกับองคกร...มองวาเปนเรื่อง give & take ทํางานตอบแทนเงินเดือนก็จบ ..... แตจะ จงรักภักดีกับวิชาชีพของตัวเอง เบาหลอม Gen Y วิธกี ารเลี้ยงดู กระแสโลกาภิวฒ ั น รูปแบบและขนาด ครอบครัว

สังคม

Gen Y

การศึกษา

เศรษฐกิจ

วัฒนธรรม เทคโนโลยี

-

กระแสโลกาภิวัฒน เปน factor ทีท่ ําใหตา งจาก Gen X มากๆ แกนคิดมาจากฝรัง่ วิธีการเลี้ยงดู ... Gen X นิยมมีลูกนอย และไมคอ ยมีเวลาใหลูก เพราะทํางานหนัก สังคม เชน เรื่องหมินเหมจริยธรรม ... ทําให Gen Y คิดตาง และออนตอจริยธรรม เศรษฐกิจ ... Gen Y จะกลาถามเรื่องเงินเดือน บริโภคนิยม ชอบเงินเยอะ ... สวัสดิการไมชอบ วัฒนธรรม Gen Y ไมคอ ยรูจ ัก ... Gen Y จะรับวัฒนธรรมจากตางชาติเปนสวนมาก เทคโนโลยี...เอามาใชในเรื่องความสัมพันธ การศึกษา...Gen Y มีปญหาเรือ่ งการศึกษา ดูเหมือนมีการศึกษาสูง แตไมรวู า มีความรูไ หม ... เวลามา ทํางานในองคกรอาจมีปญหาเรือ่ งการเรียนรู Gen Y ชอบใหมีคน coach - รูปแบบและครอบครัว...ทัศนคติการหยา เลิกความสัมพันธ เปนเรื่องปกติ ... ทําใหมีผลตอเรื่องการ ทํางาน บางทีเจอเรื่องยากๆก็ลาออกไป ไมทน

10


Gen Y ตองการอะไร - งานทีช่ อบ ... Gen Y เลือกงานทีช่ อบ ไมชอบไมทํา .. ขณะที่ Gen X เลือกองคกร เปนหลัก - เงินเยอะ Gen Y จะสนใจคาตอบแทนทีเ่ ปนตัวเงินยิง่ กวาสวัสดิการหรือความมัน่ คง (cafeteria benefits เปนทางออกทีด่ ี) กลาเรียกเงินเดือนสูงๆ ... Gen Y จะรูส ึกวาการจายเงินตามผลงานจะ เขาใจไดงา ย และบริหารผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาการจายตามพฤติกรรม - มีชอื่ เสียง...ตองมีคนรูจ ัก สังคมยอมรับ - ความยืดหยุน ...Gen Y ชอบถามีงานทีไ่ มตอ งเขา office เชน P&G ยอมใหทํางานทีบ่ า น 1 วัน - ความอิสระ...ขั้นตอนเยอะๆไมชอบ อิสระทางความคิด คําพูด ไมชอบอะไรทีเ่ ปน uniform - คําตอบ...อยากรูค วามเห็น ตองการคําตอบ ... Gen X ไมชอบถาม - การรับฟง ตองการใหคนฟง (บางทีเราพยายามตั้งใจฟง Gen Y ชมวาดี/เหรอ/เกงจัง แคนี้ Gen Y ก็ ชอบแลว) - ความเปนสวนตัว ... รักอิสระ และมีแนวโนมทีจ่ ะมุงสูการเปนเจาของกิจการ - ลองสิง่ ใหม - บรรยากาศทีเ่ ปนมิตร...นายสอนงาน ชวยเหลือ - เปนสวนหนึง่ ในทีมงาน...ไปไหน แลวทิ้ง Gen Y ไมใหไป เคาจะรูส ึกแยมาก - สภาพแวดลอมในงานทีต่ รงกับรูปแบบชีวิต เชน ติดเทคโนโลยี ก็ตอ งทํางานในองคกรทีม่ ี IT เจงๆ, ชอบ เทีย่ ว ก็เลือกทํางานทีไ่ มตอ งเลิกดึก,....... - ถูกเชือ่ ถือและถูกมองวาเปนผูใ หญ ... Gen Y อยากใหคนเชื่อถือเคา บางทีผูใ หญชอบมองวาเคาเปนเด็ก - โอกาสทีจ่ ะพิสูจนตัวเอง ... ถามีเวทีให เคาจะวิ่งไปเลย - ตองการประสบความสําเร็จอยางรวดเร็ว ... ตองการไดคําตอบวาถาหากแสดงผลงานและศักยภาพแลว เมือ่ ไหรจะถึงเวลาไดเลื่อนตําแหนง Research นาสนใจเกีย่ วกับ Gen Y มีการทํา Survey เกีย่ วกับ Factors ในการเลือกงานของ Gen Y ของไทย มีกลุม เปาหมาย 1,000 คน เปน นักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปที่ 3-4 และทีเ่ พิง่ สําเร็จการศึกษา โดยเก็บขอมูลตั้งแต Mar – Apr 2007 พบขอมูลที่ นาสนใจดังนี้ - Gen Y เลือกงานทีช่ อบ ทาทาย และจะดูประเภทธุรกิจเปนหลัก.... Gen Y ไมชอบงานเอกสาร ชอบ ทํางานในอุตสาหกรรมพวก consumer, multinational bank, fashion/lifestyle - พอมาทํางาน อะไรทําให Gen Y มีความสุข – คาตอบแทนดี เงินดี สวสดิการไมเปนไร งานทีท่ า ทาย ไม อยากทํางานซ้ํา และตองการสวัสดิการทีด่ ีทไี่ ดใช เชน ลดคาคอนแทคเลนส รถไฟฟา ทําฟน สปา ... จะภูมิใจทีท่ ํางานกับบริษัทที่ Cool ... พวกโรงงาน เดินทางไกล ก็ไมชอบ - Gen Y จะชอบ Culture ทีเ่ นนความสัมพันธทีด่ ีและทํางานทีม นายเปนพี่

11


- เวลาเลือกงาน Gen Y เลือกเชือ่ website (Pantip หองสีลม) และพนักงานที่ “เคย” ทํางานในองคกร นั้น จะไมถามคนทีย่ ังอยูใ นปจจุบัน ทั้งนี้ จากการศึกษาทัว่ ไป จะพบ Strengths และ Weaknesses หลักๆ ของ Gen Y ดังนี้ Weaknesses - จิตตกและถอดใจงาย - เปลีย่ นใจเร็ว ไมสุขุม

Strengths - ริเริ่มสรางสรรค - กระตือรือลน - สดใส มีชีวิตชีวา - กลาเปลีย่ นแปลง ความทาทาย โอกาส และการลาออกของ Gen Y

องคกรทีม่ ีพนักงานเปน Gen Y เยอะๆ จะเจอความทาทาย ดังตอไปนี้ ความทาทาย - จริยธรรม - วัฒนธรรมองคกร - การรักษา - การครองใจ - การพัฒนา - ทักษะทางสังคม

โอกาสการบริหารจัดการกับ Gen Y - หาก Gen Y เชือ่ ถือและมีความสัมพันธอันดีกับหัวหนา จะทําใหการปลูกฝงเรือ่ งจริยธรรม ทําไดงา ยขึน้ - Gen Y ชอบการเปลีย่ นแปลง แตควรมีพีเ่ ลี้ยง - การ Gen Y อยูในองคกรที่ดี มีความยืดหยุน บรรยากาศสนุกสนาน มีเสนทางเติบโต ก็ จะลดการลาออกจากปจจัยผลักไดงา ย (ปจจัยผลัก – ลาออกเพราะองคกร, ปจจัยดึง – ลาออกเพราะปจจัยภายนอก เชน เงินเดือนทีใ่ หมเปน 2 เทา) - จะสามารถครองใจ Gen Y ได หาก Gen Y สัมผัสไดวา หัวหนาเปนผูใ หและสามารถโคช เขาได - Gen Y ใหความสําคัญกับเรือ่ ง Coaching มาก การพัฒนาดวยการโคชจะทําใหไดทั้งงาน และความสัมพันธ - การฝกทักษะทางสังคมให Gen Y สําคัญมาก ตองทําใหเขาเขาใจและมองเห็นความ แตกตางของคนในองคกร ดวยการชี้ประโยชนทเี่ ขาจะไดรับ (ถาสอน Gen Y ในเรือ่ งทีเ่ ขา เห็นคุณคา เคาจะยอมรับ)

การลาออกของ Gen Y: มีงานศึกษาของ Leigh Branham รวมกับ Salatoga Institute เรือ่ งการลาออก ของ Gen Y (อางอิงไวในหนังสือ The Seven hidden reasons employees lease) พบเหตุผล ดังตอไปนี้ -

ผิดหวังกับองคกรหรือตัวงาน การมอบหมายทีไ่ มเหมาะสมกับคน มีการสอนงานและใหคําแนะนําอยางไมเพียงพอ มีโอกาสเติบโตกาวหนานอย 12


- รูส ึกไรคา และไมมีใครชื่นชม - เครียดจัดจากการงานหนักและความไมสมดุลยระหวางงานกับชีวิตสวนตัว - เสือ่ มศรัทธาในตัวผูบ ริหาร ปจจัยทีม่ ีอิทธิพลให Gen Y ลาออก มาจากปจจัยผลัก คือ มาจากหัวหนา และ บรรยากาศองคกร การรักษา Gen Y ใหอยูกบั องคกร = รักษาพวกเขาตัง้ แตวนั แรก: การจะรักษา Gen Y ใหอยูก ับองคกร สามารถทําไดโดยการพิจารณาถึงปจจัยตางๆดังนี้ - ออกแบบงานทีผ่ สานทั้งงานยาก งานประจํา และงานโครงการ ทีไ่ ดพัฒนาทักษะ - จัดทําและบริหารโครงสรางความกาวหนาทางอาชีพแบบ Fast Track - ปรับวิธีการบริหารใหยืดหยุน ขึ้น - ทบทวนคาจางและสวัสดิการอยางจริงใจ - ทํา Emotional Bonding: o สรางประสบการณทดี่ ีตัง้ แตแรกพบ...วันที่ Gen Y มาทํางานวันแรก เขาคาดหวังวาจะ ไดรับการตอนรับทีด่ ี ไมใชวา ตัวเองมาทํางาน คนในแผนกยังไมรูเ ลย o ตอนรับดวยความอบอุน o รูจ ักและปฏิบตั ิตอ เขาอยางเปนปจเจกบุคคล o สรางความสัมพันธทม่ี ี “คุณภาพ” ระหวางหัวหนาลูกนอง ... ไดทั้งงานและใจ o มีบรรยากาศทีเ่ ปนมิตรและเสียงหัวเราะ o สรางความผูกพันผานประสบการณทางบวก เชน ลูกนองบวช แตงงาน งานศพ หัวหนา อาจไปรวมงาน เปนตน ... สราง bonding o ใหเกียรติเขาเสมอ o รับฟง.... Gen Y ชอบใหคนรับฟงเขา แตตัวเขาเองจะมีปญหาเรือ่ งการรับฟงคนอืน่

13


อุปสรรคและเทคนิคในการพัฒนา Gen Y อุปสรรคในการพัฒนา

เทคนิค

- สมาธิสั้น

- จัดโปรแกรมการพัฒนาทีละนอย แตตอเนือ่ งเปนกระบวนการ

- เขาใจวาตัวเองเกงแลว

- ปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบการฝกอบรมใหมีสีสัน ตืน่ เตน สนุกสนาน และใกลตัวเขา - Feedback เปนระยะ ตั้งแตทุกสัปดาหในชวงเริม่ งานใหม กระทั่งเดือน ละครั้งหลังจากนั้น

- เรียนแลวแตไมนํากลับมาใช

- สรางและหาโอกาสใหเขานําเอาความรูไปใช กระตุน เตือนเปนระยะดวย การโคชซ้ํา

- ไฟแรงเกินไป

- ใจเย็น รับฟง โนมนาวใหเขารูส ึกอดทนและรอคอย ... พวกไฟแรงมากๆ บางทีอันตราย ถาดับจะดับไปเลย

- เกงแตเรือ่ งงาน

- ปลูกฝงตั้งแตเริม่ งาน กระตุน ซ้ําซากผานการสือ่ สารทั้งเปนทางการและ ไมเปนทางการวาคนทีจ่ ะประสบความสําเร็จตองเกงทั้งเรือ่ งงานและคน

หัวหนาของ Gen Y หัวหนาหลายคนทีม่ ีลูกนองเปน Gen Y ชอบบนวา Gen Y “มาทํางานสาย กินขาวนาน เย็นกลับกอน” “ดื้อรั้น สัง่ อะไรก็ไมยอมทํา” “ชอบวาบริษัท อะไรก็ไมดีไปหมด” “เลน MSN เวลางานตลอด” หรือ “เปนลูกแหงตอ งคอย โอตลอด” การจัดการหรือการวางตัวกับ Gen Y ทีเ่ หมาะสมทีส่ ุด คือ หัวหนาตองเลนวิธีการแบบ “Jedi Strategy” คือ การเปนโคช ซึง่ ครอบคลุมถึงการสอนงาน การสอนแนวคิด สอนวิธีการใชชีวิต + “เปนผูจ ดั การทีใ่ สใจ” (Attentive Manager) ... ซึ่งจะไดใจ Gen Y มากๆ Attentive Manager คือ - พยายามมอบหมายงานทีท่ า ทายความสามารถ - ฝกใหเขามีความรับผิดชอบงานใหสําเร็จลุลว ง - เปนหัวหนางานทีเ่ ขาถึงงาย และสือ่ สารทั้งสองทาง - กระตุน ใหเขาฝกคิด เพือ่ มีสว นรวมในการตัดสินใจ - ให feedback ทีเ่ ร็วและเปนประโยชน - ไมหวงคําชม - ปรับตัวใหเขากับเขาไดบา ง

14


- ปรับทัศนคติในการใหเกียรติลูกนอง - ปรับวิธีการทํางานใหยืดหยุน กับ Gen Y บาง คําพูดจูงใจ Gen Y เชน “คุณจะไดทํางานรวมกับคนเกง ทีค่ รีเอทีฟมากๆ” “พวกคุณจะทําใหบริษัทเราดีขึ้น กวาเดิม” “คุณจะเปนฮีโรของทีน่ ี่” เปนตน สูตรจูงใจ Gen Y (6F): Fun, Flexible, Friend, Fast, Future, & Fame การคุยกับ Gen Y วิธกี าร:

แยกแยะความหนักเบากับวิธีการ เชน เรือ่ งวินัย เรื่องผลงานคุยในทีท่ ํางาน เรื่องพฤติกรรม ทีไ่ มเกีย่ วกับงานโดยตรงนัดคุยกันที่รานกาแฟ หรือนอกเวลางาน

เนือ้ หา:

พูดวัตถุประสงคใหชัดวา ตองการใหรับฟงแลวไปคิดตาม รับฟงแลวปฏิบัติตาม หรือสอบถาม ขอมูลความเห็น

Mood & Tone: จริงจังแตนมุ นวล พยายามรักษาบรรยากาศใหเปนบวก เทคนิค:

พยายามนัง่ ดานขาง ฝง ซายมือของพนักงาน หากเลือกไดควรใชโตะกลม

15


Case Study Microsoft สถานการณ: ป 2005 บริษัทประสบปญหาเรือ่ งขวัญและกําลังใจ พนักงานตางรูส ึกวาบริษทั เปนชายวัยกลางคนที่ ไม HIP เสียเลย เมื่อจําเปนตองรับผูบ ริหารสูงสุดทางดาน HR ... CEO จึงตัดสินใจเลือก ลิซา บรัมเมล ทีเ่ ปน Product Manager ทีอ่ ยูก ับบริษัทมายาวนานเปนดูแลเรือ่ ง HR การดําเนินการ: ผานไป 2 ป บรัมเมลไดปฏิวัติฝาย HR ของบริษัทอยางสิ้นเชิง สิง่ ทีเ่ ธอทําไดแก - กอรางระบบใหมทีป่ รับใหเขากับความตองการของพนักงานแตละคน แทนรูปแบบเดิมๆ ทีเ่ ปนแบบ ครอบจักรวาลสําหรับพนักงานทุกคน - ยกเลิกการประเมินแบบเสนโคง เพื่อกระตุน การทํางานเปนทีม - พนักงาน HR ตองทํางานหนาทีเ่ หมือนเปนพนักงานตอนรับมากกวาเปนตํารวจ เพือ่ รับฟงเสียงของพนักงาน - ปรับฝายบุคคลใหเหมาะสมกับสไตลการทํางานของแตละบุคคลและชวงอายุได โดยใหสิทธิประโยชนทีป่ รับแตง เฉพาะบุคคลและผลตอบแทน เพือ่ เปนวิธีแสดงความแตกตางระหวางความตองการของ Gen Y และ Baby Boom Highlight: ไดมีสวัสดิการใหมๆ รวมถึงการบริการที่สงแพทยยังบานของพนักงานในกรณีฉุกเฉิน เครื่องชงกาแฟ ไอ-คัพใหม จาก Starbuck กวา 458 เครือ่ ง ติดตั้งตามจุดตางๆในสํานักงานเรดมอนด พนักงานสามารถ ทํางานทีบ่ า นได ปรับโฉมสวนรับสมัครพนักงาน สํานักงานทีป่ ระตูและกําแพงเลือ่ นได Results: อัตราการลาออกลดลงจาก 10% ในป 2005 เหลืแ 8.3% และฝาย HR ไดรับความรักทีไ่ มสิ้นสุดจาก พนักงานเรือ่ งเครื่องชงกาแฟ Google สถานการณ: - ไดรับรางวัล Best Company to Work For ประจําป 2550 จากสถาบัน The great place to work, USA - พนักงาน 95% บอกวา Google คือบริษัทในฝน - อัตราการลาออกโดยสมัครใจคือ 2.6% - มีผสู ง ใบสมัครเขามาเปน Googlers ถึงวันละ 1,300 คน ทําไดอยางไร: - จัดประชุมพนักงานทุกสัปดาหโดยผูบ ริหารระดับสูงเปดโอกาสใหซักถามทุกเรือ่ งทีส่ งสัย - จัดทํา website google idea เพือ่ เสนอวิธีการจะปรับปรุงพัฒนาทั้งผลิตภัณฑและองคกร ซึง่ เพือ่ น พนักงานจะรวมโหวต และผูบ ริหารตอบกลับ - พนักงาน google สามารถเบิกคาเลาเรียนทีเ่ กีย่ วของกับงานไดถึง 8,000 USD ตอป และยังสามารถลา เรียนตอไดถึง 5 ป และบริษัทก็จะสนับสนุนคาเลาเรียนตลอดหลักสูตรเปนเงินถึง 150,000 USD - สนับสนุนใหพนักงานใชเวลา 20% ของเวลาทํางาน เพือ่ คิดคนโครงการอืน่ ๆ นอกเหนือจากงานทีร่ ับผิดชอบ 16


- จัดสวัสดิการใหคุณพอคุณแมทีเ่ พิง่ ใหกําเนิดบุตร เบิกคาอาหารได 500 USD ภายในหนึง่ เดือนแรกที่ลูกเกิด มา - บริษัทจัดรานอาหารไว 11 ราน เพือ่ ใหพนักงานรับประทานหารฟรีทุกมื้อและทุกวัน และเนนอาหาร organic และ ปลา เพือ่ สุขภาพทีด่ ีของพนักงาน - พนักงานจะไดรับคาตอบแทนในการทํางานจากผลงานและการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองคกร - เขาจะมอบรางวัล “The Founder’s Award” ซึง่ มีชอื่ เสียงมากในหมูช าว google โดยจะใหรางวัลแกทีม ทีส่ รางผลงานอะไรก็ไดทที่ ําใหเกิดสิ่งดีๆแก google รางวัลทีไ่ ด คือ หุนของบริษัท ซึ่งเคยใหไปแลวถึง 45 Million USD - บรีษัทสนับสนุนใหแตละทีมงานไดมีกิจกรรมนอกงานเพือ่ พบปะสังสรรคดวยความ “สนุกสนาน” อยางนอย ไตรมาสละครั้ง - ตกแตงสํานักงานใหสรางบรรยากาศ แสดงอารมณและเอกลักษณของ google ของความสนุกสนานและ อารมณขันออกมาไดชัดเจน - จัดกิจกรรมพนักงานทีเ่ นนความสนุกเต็มรอย กิจกรรมพนักงานของ google เปนทีเ่ ลือ่ งลือมาก ไมวา จะ เปนงานประจําป หรืองานวันฮาโลวีน ซึง่ มุงเนนความสนุกสนานไดเฮฮารวมกัน

17


บทที่ 3: รูจ กั Gen X คานิยมของ Gen X -

เชือ่ มัน่ ในตนเอง....แตมักไมแสดงออก ความสมดุลย ความรู... Gen X เชือ่ วาความรูค ืออํานาจ เชือ่ เรือ่ งการเรียนรู ชอบซื้อหนังสือแตไมอา น มีไวอุนใจ ความสนุก...Gen X ชอบความสนุก แตถา บันเทิงมากไปก็ไมชอบ ไมเปนทางการ...เชน ตอน DTAC (คุณซิกเว) ยกเลิกไมใส tie Gen X ขานรับทันที เนนความจริง เนนผลลัพธ ทุกอยางบนขอเท็จจริง เปนพวก result-oriented

ใคร คือ Hero ของ Gen X - อัล กอร - แจค เวลท - บอง โจวี่

- มาดอนนา - โอเปรา วินฟรี่

บุคลิก Gen X -

ชางสงสัย แตไมชา งถาม ปรับตัวงาย คุน เคยเทคโนโลยี ... แตยังไมเทา Gen Y เปนตัวของตัวเอง...ออนนอกแข็งใน ทํางานเนนผลลัพธ ... ใน 10 ปทผี่ า นมา บานเราจึงรับพวก KPI TQM Balance Scorecard มาเยอะ รักครอบครัว มีความอดทนพอสมควร มีปญหาเรือ่ งทักษะเรื่องคน....ตองพัฒนาเยอะ....เรื่อง leadership & soft side เพิง่ ตืน่ ตัวไมเกิน 10 ป ทีผ่ า นมา และบานเราพัฒนาเรื่องนี้นอ ยมากมาก ความจริงเราควรพัฒนาตั้งแตระดับ staff - ชอบพูดจากกัดจิก ถากถาง

Gen X ตองการอะไร -

องคกรปลอดการเมือง ครอบครัวทีม่ ีความสุข ความสมดุลยของชีวิตการทํางานกับครอบครัว วัฒนธรรมองคกรทีไ่ มเครงเครียดเปนทางการ 18


- การเติบโตอยางรวดเร็ว....แตไมเร็วเทาความตองการของ Gen Y - ทีมงานทีเ่ ขาใจ - ทําอะไรในแบบของเขาเอง จูงใจ Gen X อยางไร -

ใหเคาไดรสู ึกวาไดควบคุมหรือบริหารงานตัวเอง Feedback ทีส่ ะทอนทั้งสิง่ ทีด่ ีและขอทีค่ วรพัฒนา ความสนุกหรือผอนคลายในการทํางานบาง Value recognize แบบเห็นไดชัดๆ ... อยาเงียบนะ ถา Gen X ทําดี อยากไดคา ตอบแทนทีแ่ รงตามผลงาน....มีเหตุผล โอกาสการกาวหนาแบบรวดเร็วอางอิงตามผลงาน ขอความจูงใจ ... “ทําอะไรก็ไดในแบบของคุณ” “ทีน่ ีไ่ มมีกฎระเบียบเครงครัดหรอก”

จะทํางานกับ Gen X อยางไร หาก Gen X เปนหัวหนา

หาก Gen X เปนลูกนอง

- เขาจะมีแบบฉบับของเขา และเปนตัวของตัวเองสูง หากไมเขาใจบางก็ไมเปนไร - เขาจะกังวลเรือ่ งผลลัพธ จะตองทําใหมัน่ ใจไดวา งาน จะเกิดผลอยางทีไ่ ดกําหนดไว - เขาอาจขาดทักษะเรือ่ งคน อยาไปคาดหวังอะไรจาก เขานัก เพราะกระแสพัฒนาภาวะผูน ํา ไดเปนทีน่ ิยม หลังจากทีเ่ ขาทํางานแลวตัง้ นาน

- เขาใจพวกเขาซึง่ จะมีสองคนในรางเดียว - เขาชอบทํางานหลายอยางในเวลาเดียวกัน เพือ่ ฝกฝนผลงานและเพือ่ ความกาวหนา - มอบหมายใหเขาบริหารผลงานดวยตนเอง ละเวน การกํากับดูแลเรื่องกระบวนการอยางใกลชิด ไมชอบ คนจูจ ี้ - ให Feedback เขา ทั้งอยางเปนทางการและไม เปนทางการ - พัฒนาเขาในเรือ่ ง soft skill อาทิ ภาวะผูน ํา การ สือ่ สารและการบริหารคน (ถาเรื่องงาน Gen X โอเคอยูแ ลว)

19


บทที่ 4: รูจ กั Baby boom คานิยมของ Baby Boom -

มองโลกแงดี ทํางานเปนทีม สุขภาพอนามัยทีด่ ี การเติบโต รักษาความเปนหนุม สาว ทํางานหนัก มีสว นรวมทางสังคม

ใคร คือ Hero ของ Baby Boom - จอหน เอฟ เคเนดี้ - มหาตมะคานธี บุคลิก Baby Boom -

- มารติน ลูเธอรคิง - เอลวิส เพลสลี่

จงรักภักดีสูง เยือกเย็น เก็บอารมณ ยอมรับคนมีอาํ นาจ ตําแหนง หรือความอาวุโส จงรักภักดีสูง ไมชอบความขัดแยง (อาจไมชอบ แตไมแสดงออก) เชือ่ ในการทํางานแบบเปนขั้นตอนกระบวนการ...เปนยุคของ ISO เอกสาร ขั้นตอน ออนไหวมากกับ feedback ยอมรับการเห็นตางไดยากมาก ยากจะโนมนาวจูงใจ ... ตองทําการบานหนักในการโนมนาว ขอมูลแนน มีแนวโนมจะเลนการเมืองในองคกร

Baby Boom ตองการอะไร -

ความมัน่ คง ปลอดภัย............บางครั้งไมชอบการเปลีย่ นแปลง เพราะมองวาไมจําเปนในบางกรณี การใหเกียรติ ชืน่ ชมในความจงรักภักดีและซือ่ สัตย เชือ่ ฟง สุขภาพทีด่ ี

20


- ครอบครัวทีอ่ บอุน เปนสุข - รักษาหนา จูงใจ Baby Boom อยางไร -

เขาหาแบบตัวตอตัว ยกยองชมเชยตอหนาผูอ ื่นใหมากไว ใหโอกาสเขาทําในสิง่ ทีเ่ ขาทําไดดีทสี่ ุด ใหรถยนตประจําตําแหนง แพ็คเกจตรวจสุขภาพ เงินออมหลังเกษียณ ปฏิบัติกับเขาอยางคนสําคัญขององคกร ประนีประนอม อยาแตกหักกับเขา รับฟงเขาใหมาก...ตองยอมออนเพื่อชนะ ชืน่ ชมและตอบแทนจริยธรรม ความซื่อสัตยและการทํางานดึกดืน่ ...baby boom ชอบทํางานหนัก ทุม เท บางครั้งเจอเด็กรุนหลังๆ ก็จะรูส ึกวาเด็กพวกนัน้ ไมเอาจริงเอาจังเหมือนตนเอง

จะทํางานกับ Baby Boom อยางไร หาก Baby Boom เปนหัวหนา

หาก Baby Boom เปนลูกนอง

- สรางความเชือถือใหเกิดขึ้นอยางเรงดวน - หากไมทราบตอบวาไมทราบ ขอมูลตองถูกตอง แมนยํา - สือ่ สารอยางใหเกียรติ ระมัดระวังอยากาวราวทาง คําพูด หรือน้ําเสียง - ปฏิบัติกับเขาอยางออนนอม - อยากลับบานตรงเวลาหรือกลับกอน - เนนความจริงจังในการทํางานและรักองคกร - ทําสิง่ ทีถ่ ูกตอง นอกจากสรางผลงานใหไดแลว กระบวนการขั้นตอนตองถูกตองดวย

- ชืน่ ชมเขาตอหนาผูอ ื่นใหบอย - ใหเกียรติเขา ปฏิบัติกับเขาเหมือนเปนผูห ลักผูใ หญ ในองคกร - หากจะเปลีย่ นแปลงตองใหเวลาเขาบาง - สือ่ สารกับเขาใหเขาใจ เพราะหากไมเขาใจเขาอาจไม ถาม - พยายามโคชใหเขามุง ทีผ่ ลลัพทมากกวา กระบวนการขั้นตอนทีถ่ ูกตอง

21


บทที่ 5: การสรางทีมตาง Generations Gen Y กับความสัมพันธและวัฒนธรรมองคกร: เพือ่ นรวมงานคือกลุม คนทีม่ อี ิทธิพลสูงกับความสุขในงานของ Gen Y รองลงมาจากผูจัดการ โดย Gen Y ตองการเพือ่ นรวมงานทีจ่ ริงใจ อัทธยาศัยดี ชวยเหลือกันและพูดคุย กันไดทุกเรือ่ ง (ขณะที่ Gen X ตองการแคเพือ่ นรวมงานทีร่ หู นาที่ และใหความรวมมือในการทํางาน) – ดังนั้น เปนหนาทีข่ องหัวหนาทีต่ อ งสรางทีมใหเปนน้ําหนึง่ ใจเดียวกันใหได ขอควรทํา และควรละเวนในความสัมพันธ ขอควรทํา - สรางทีมตั้งแตวันแรก - กําหนดกฎเหล็กของทีม - ทําทีละนอยแตบอ ย - หาโอกาสกระชับความสัมพันธ - คลีค่ ลายความขัดแยงอยางสรางสรรค - ผูน ําทีมตองนาเชือ่ ถือ

ขอควรละเวน - ปลอยใหทีมเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ - ตางคนตางอยู คบหาตามความพอใจ - สรางทีมปละสองครั้ง - พบกันในงานเทานั้น - ตัดสินหาคนผิดถูก - ผูน ําไมทําอยางทีพ่ ูด ไมนา เชือ่ ถือ ไมเปนผูใ ห

ผูน าํ นาเชือ่ ถือ คือ ผูน าํ ที่ - รูร อบ รูล ึก - ใหทิศทางหรือแนวทางชัดเจน - สรางผลงานระดับสูงอยางตอเนือ่ ง - เปนโคชดวยเจตนาดีตอ ลูกทีม ใหเขาเกง ดี มีความสุข - สือ่ สารดวยความมัน่ ใจยิ่งกวา ดึงดูด กระตุน ความสนใจ - ทําไดตามทีพ่ ูด – พูดเฉพาะในสิง่ ทีท่ ําได - รับปากแลวตองทํา - ใจเย็น ไมหวั่นไหวในสถานการณวิกฤต - มีบุคลิกของผูนํา - เปนผูใ ห ใหเวลา ใหอภัย ใหความรู ใหโอกาส รับฟง ใหความเปนกันเอง - เปนผูเ สียสละ - กลารับผิดและรับชอบ - เปนแบบอยางทีด่ ีงาม ทั้งการปฏิบัติตัว วิธีการทํางาน จริยธรรมและความสามารถ

22


การปลูกฝงวัฒนธรรมองคกร แมจะมีคนตางรุน ตางวัยในองคกร แตหากวัฒนธรรมองคกรเขมแข็งก็จะชวยใหคนทีแ่ ตกตางกันสามารถอยู รวมกันไดดว ย คานิยม ทัศนคติ พฤติกรรม สือ่ สาร และมีรูปแบบความสัมพันธเดียวกัน องคกรทีม่ ีวัฒนธรรม องคกรทีต่ กผลึกและแข็งแรง จะทําใหคนที่แตกตางกัน ทํางานรวมกันงายขึ้น แมจะขัดแยงกันในวิธค ิดบาง ทั้งนี้ อาจเคยพบวาบางองคกรชอบมีวัฒนธรรมยอยๆ ดังนั้น ควรพิจารณาใหดีวา วัฒนธรรมยอยๆดังกลาวนั้น สอดคลองไปกับวัฒนธรรมหลักหรือไม มิฉะนั้น จะกอใหเกิดความสับสน และจะทําใหมิติการบริหารคนซับซอน ยิง่ ขึ้น นอกเหนือจากเรือ่ งชวงอายุ เพศ และ lifestyle แลว เทคนิคการผสานคนรุน ตางๆ การสรางทีมงานตองเนนทีก่ ารบริหารความสัมพันธใหเกิดผลงาน ตองเริม่ จากการปรับทัศนคติใหเขาใจความ ตางและมองขอดีของผูอนื่ เสียกอน และการบริหารทีมงานตองเริ่มตั้งแตหนวยยอยทีส่ ุด คือ ในสวนงาน ดวยการ มีกจิ กรรมกระชับความสัมพันธอยางนอยๆไตรมาสละครั้งอยางเปนทางการ และไมเปนทางการเดือนละครั้ง + ผูเ ขารวมตองเต็มใจ คนจึงรูส ึกใกลชิดกันเรือ่ ยๆ (หมดยุคการสราง team building แตกลับมาก็ไมพูดกันแลว) ฝกใชคําวา “เรา” บอยๆในการพูดคุย และมีการปลูกฝงใหทกุ คนในทีมทําหนาที่สรางทีมดวยกัน

23


สําหรับ SCG จากเดิมทีเ่ ราเคยบริหารงานแบบ Mass ปจจุบันตองคํานึง factors ขางบนดวย เชน - เราตองเขาใจโครงสรางประชากรในองคกรเรา และเขาใจ trend ตางๆทีเ่ กิดขึ้นภายนอก เพือ่ ใหเรา สามารถวางแผนการบริหารจัดการตางๆ เชน การบริหารจัดการกับคนแตละ Gen, การออกแบบ welfare benefits, การวางแผนการสือ่ สาร, การทําการตลาด, หรือ การออกแบบสินคา เปนตน ได อยางถูกตอง หรือ การรูจ ักความทาทายและโอกาสทีจ่ ะจัดการกับ Gen Y จะมีประโยชนในการวางแผน งานดานบุคคล ตัวอยางเชน การออกแบบโปรแกรมนองใหม (SCG Orientation Program) ทีค่ วรจะ มีการเนนย้ําใหนอ งไดเขาใจเรือ่ งความแตกตางในองคกรดวย เพื่อปองกันการณี Culture Shock หรือ มีประโยชนสําหรับพีเ่ ลี้ยงหรือหัวหนางานทีต่ อ งดูแล Gen Y เพือ่ ใหเขาใจแนวทางการดูแลนองใหม เปน ตน

Ž Case: IBM เคยเจอ Gen Y walk out ออกจากหองประชุม ... ซึ่งจริงๆแลว ไมเปนเรื่องแปลก หากเราเขาใจความตางของคนแตละ Gen ... Gen Y มีปญหาเรือ่ งการรับฟง การสือ่ สาร การ ประชุมนานๆ แบบไมมีขอ สรุป อาจทําให Gen Y เบือ่ - เราอาจเคยเห็นบางองคกรทีช่ อบภูมิใจนําเสนอสวัสดิการประกันสังคมใหพนักงาน.....มาถึงปจจุบัน เรา อาจตองพิจารณาใหดีดว ยวาคนในยุคปจจุบันตองการไหม หลายองคกรในขณะนี้เริ่มคํานึงถึง Factors 3 ตัวนี้มากขึ้น เชน P&G ใหสวัสดิการพนักงาน ดังนี้

Ž Ž Ž Ž

พนักงานทํางานทีบ่ า นไดอาทิตยละ 1 วัน โดยติดตั้ง IDSL ใหพนักงาน สมาชิก Fitness Club ตรวจรางกายประจําป พนักงานทุกคน โปรแกรม Fit & Firm ใหพนักงานเช็ครางกายตามฟตเนส ประเมินวาควรออกกําลังกาย แบบไหน เปนตน

“วิธีการเดียวตอบโจทยคนทุกวัยไมได” “เราตองรูจ กั แปลงความขัดแยงเปนทีม” “เราตองรูจ กั วิธกี ารดึงเอาสวนดีของคนแตละ Generation เพือ่ บริหารจัดการคนและองคกร”

24

GenX_Y  

เกี่ยวกับการทำงานร่วมกัน