Page 1

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา แนวการเรียน ชื อวิชา การจัดการธรกิ ุ จด้ วยคอมพิวเตอร์ (Business Management with Computer) รหัสวิชา 3562104 หน่ วยกิต 3(2-2) ผ้ ูสอน อาจารย์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ชื ออาจารย์ ผ้สู อน อ.ธนภัทร ยีขะเด E-mail : tnapat@live.com Web site : http://com4buzmgt.ning.com Available time : Thursday (13.30 – 16.00), Friday (08.30 – 12.00)

ห้องพัก 3-407 โทรภายใน 128 LMS : password : 1111

คําอธิบายรายวิชา ั ย ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นเครื องมือในการจัดการด้านงานบุคคล การเงิน การประกนภั ิ ่ การโรงแรม โรงพยาบาล การธนาคารพาณิ ช ย์ ธุ ร กจการบิ น การขนสงการผลิ ต และการจัด การใน สถาบันการศึกษา และให้มีการศึกษานอกสถานที วัตถประสงค์ ุ ี ั 1. เพือให้นกั ศึกษารู ้และเข้าใจความรู ้เบื2 องต้นเกยวกบการจั ดการธุ รกจิ 2. เพือให้นกั ศึกษารู ้และเข้าใจธุ รกจิอิเล็กทรอนิกส์และพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ี องกบการนํ ั 3. เพือให้รู้และเข้าใจการใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นเครื องมือในการจัดการทีเกยวข้ าระบบ คอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ในธุ รกจิ เชน่ งานด้านการจัดซื2อ การผลิต การบริ หารบุคคล การบัญชี การเงิน และการขนสง่ เป็ นต้น ั ย และโรงแรม 4. เพือให้รู้และเข้าใจการใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นเครื องมือในการจัดการด้านการประกนภั 5. เพือให้รู้และเข้าใจการใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นเครื องมือในการจัดการด้านโรงพยาบาล และ การธนาคารพาณิ ชย์ ิ 6. เพือให้รู้และเข้าใจการใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นเครื องมือในการจัดการด้านธุ รกจการบิ น และ ่ การขนสงการผลิ ต 7. เพือให้รู้และเข้าใจการใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นเครื องมือในการจัดการในสถาบันการศึกษา

1


ั 8. เพือให้นกั ศึกษามีความรู ้เกยีวกบการประยุ กต์ใช้คอมพิวเตอร์ เพือการจัดการความรู ้ในองค์กร และ ี องกบการใช้ ั ิ ี องกบการ ั คุณธรรม จริ ยธรรมทีเกยวข้ คอมพิวเตอร์ ในธุ รกจตลอดจนกฎหมายที เกยวข้ ใช้งานคอมพิวเตอร์ กิจกรรมการเรียนการสอน เนือL หา สั ปดาห์ ที - แนะนําบทเรี ยน รายวิชาและ 1 เนื2 อหาการเรี ยนการสอน - ชี2 แจงแนวการเรี ยน เกณฑ์การให้ คะแนน และการจัดทํารายงาน - แนะนําการใช้ห้องปฏิบตั ิการ คอมพิวเตอร์ /กฎระเบียบ และ ข้อตกลง - การใช้งานห้องเรี ยนเสมือนจริ ง (LMS) - การใช้งานเว็บไซต์สาํ หรับการวิชา 2 บทที 1 ความร้ ูเบือL งต้ นเกียวกับการ จัดการธรกิ ุ จ - ความหมายของธุ รกจิ - หน้าทีทางธุ รกจิ - กระบวนการทางธุ รกจิ เชน่ การ จัดซื2 อ, การผลิต, การตลาด, การ บัญชี, การจัดการการเงิน, การ ขนสง่, การบริ หารทรัพยากร มนุษย์ ่ - สวนผสมทางการตลาด (4Ps กบั 4Cs) 3 -4 บทที 2 การประยกต์ ุ ใช้ คอมพิวเตอร์ ใน การดําเนินธรกิ ุ จในปัจจบัุ น - ความสําคัญของคอมพิวเตอร์ กบัธุ รกิจในปั จจุบนั - ระบบการวางแผนทรัพยากร

กิจกรรมการสอน

สื อ / เครืองมือ

การวัดและ ประเมินผล -

- บรรยาย/อภิปราย - ปฏิบตั ิการใช้ อินเตอร์ เน็ต

- คอมพิวเตอร์ - เครื องฉาย โปรเจคเตอร์ - อินเตอร์ เน็ต - เว็บไซต์

- บรรยาย/อภิปราย ่ ่ม - นักศึกษาแบงกลุ เพือออกแบบธุ รกจิ (เน้นความเป็ น ท้องถิน, และอนุ รักษ์ ศิลปวัฒนธรรม) - ออกแบบแนวทาง การนําคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ใน ธุ รกจิ

- โปรแกรม สําเร็ จรู ปด้าน การพิมพ์งาน - โปรแกรมด้าน การออกแบบ

- ประเมินจาก กรณี ศึกษา

- บรรยาย/อภิปราย - กรณี ศึกษา - การใช้โปรแกรม สําเร็ จรู ป - ออกแบบ Logo

- คอมพิวเตอร์ - เครื องฉาย โปรเจคเตอร์ - โปรแกรม สําเร็ จรู ป

- กรณี ศึกษา - ผลงานนักศึกษา

2


5-6

7- 8

องค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) ั - คอมพิวเตอร์ กบการบริ หารงาน ด้านการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ (HRMIS) ั - คอมพิวเตอร์ กบงานด้ าน อุตสาหกรรมและการผลิต - การบริ หารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management) ่ - การบริ หารระบบการขนสงและ ่ ่ ปทาน (Logistic and หวงโซอุ Supply Chain Management) ่ - ปั จจัยแหงความสํ าเร็ จในการ ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ ในงาน ด้านธุ รกจิ บทที 3 การใช้ คอมพิวเตอร์ เพือ กลยทธ์ ุ ทางธุรกิจ ่ ่ ิ - หวงโซกจกรรมขององค์ กร ธุ รกจิ ่ - การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (SWOT) ของ องค์กร - โมเดลทางแรงผลักดัน 5 ประการ (5 Force Model) ใน องค์กรธุ รกจิ - การนําระบบคอมพิวเตอร์ มา เป็ นเครื องมือทีช่วยในการ ่ นและสนับสนุนกลยุทธ์ แขงขั ทางธุ รกจิ บทที 4 E-Business และ E-Commerce - ความหมาย ของธุ รกจิ อิเล็กทรอนิกส์ (E-business)

่ บ - จัดทําแผนพั - จัดทํานามบัตร - ออกแบบเว็บไซต์

- MS Publisher - MS-Word - MS Front page - Dreamweave r

- บรรยาย/อภิปราย - การวิเคราะห์ SWOT ขององค์กร กรณี ศึกษา ํ - การกาหนดกลยุ ทธ์ ิ ทางธุ รกจของ กรณี ศึกษา - การออกแบบและ จัดทําเว็บไซต์ทาง ธุ รกจิ

- โปรแกรม สําเร็ จรู ป - MS Word - Dreamweave r - MS Front Page

- บรรยาย/อภิปราย - กรณี ศึกษา - การออกแบบและ

- โปรแกรมสําเร็ จ - เว็บไซต์ที รุ ปสําหรับทํา นักศึกษาออกแบบ เว็บไซต์

- รายงานการ วิเคราะห์ SWOT ํ และการกาหนด กลยุทธ์ในองค์กร โดยประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์

3


9 10

11

12

- ความหมายของพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) - ความสัมพันธ์ของ E-business และ E-commerce - ประโยชน์ของพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ - ประเภทของพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ - โครงสร้างพื2นฐานของ ECommerce - Mobile Commerce สอบกลางภาค บทที 5 โครงสร้ างพืนL ฐานทาง คอมพิวเตอร์ เพือ งานธรกิ ุ จ - ฮาร์ ดแวร์ - ซอร์ ฟแวร์ - ข้อมูลและฐานข้อมูล - ระบบไคลน์ และเซิ ร์ฟเวอร์ - การสื อสารโทรคมนาคมและ ่ เครื อขาย บทที 6 เทคโนโลยีอนิ เตอร์ เน็ตและการ ประยกต์ ุ ใช้ เพือ งานทางธรกิ ุ จ - ความหมาย ประวัติและความ เป็ นมาของอินเตอร์ เน็ต - เครื องมือของอินเตอร์ เน็ตกบั การจัดการธุ รกจิ ิ พบใน - ลักษณะธุ รกจที อินเตอร์ เน็ตปั จจุบนั

จัดทําเว็บไซต์ ECommerce

- Dream Weaver - Front Page - เครื องมือใน การพัฒนา เว็บไซต์

- บรรยาย/อภิปราย - สมัครเซิ ร์ฟเวอร์ (Hosting) สําหรับทํา E-Commerce - การ Upload และ Download ไฟล์

- เว็บไซต์ Hosting - ซอร์ ฟแวร์ FTP

- บรรยาย/อภิปราย - กรณี ศึกษา - การใช้เว็บไซต์ สําเร็ จรู ปเพือการ โฆษณาใน อินเตอร์ เน็ต -

- โปรแกรมหรื อ เว็บไซต์การ โฆษณาทาง อินเตอร์ เน็ต - Google Application - เว็บไซต์สังคม ออนไลน์ เชน่ Facebook, Hi5, Ning, Twitter - คอมพิวเตอร์ - เครื องฉาย โปรเจคเตอร์

- บรรยาย/อภิปราย บทที 7 คอมพิวเตอร์ กบั การจัดการ - กรณี ศึกษา ธรกิ ุ จการประกันภัย ิ ั ยบน - นําเสนอการใช้งาน - รู ปแบบธุ รกจการประกนภั

- เว็บไซต์ผลงาน นักศึกษา

- ผลงานนักศึกษา

- การนําเสนอ รายงานของ นักศึกษา 4


13

อินเตอร์ เน็ต จริ งหรื อกรณี ศึกษา ี ั ั ย - เว็บไซต์เกยวกบการประกนภั - จัดทําเอกสารประกอบการทํา ิ ั ยด้วย ธุ รกจการประกนภั คอมพิวเตอร์ บทที 8 คอมพิวเตอร์ กบั การจัดการ ธรกิ ุ จโรงแรม ิ - รู ปแบบธุ รกจโรงแรมบน อินเตอร์ เน็ต ั รกจโรงแรม ิ - เว็บไซต์เกียวกบธุ - จัดทําเอกสารประกอบการทํา ิ ธุ รกจโรงแรมด้ วยคอมพิวเตอร์ บทที 9 คอมพิวเตอร์ กบั การจัดการ ธรกิ ุ จโรงพยาบาล ิ - รู ปแบบธุ รกจโรงพยาบาลบน อินเตอร์ เน็ต ี ั รกจิ - เว็บไซต์เกยวกบธุ โรงพยาบาล - จัดทําเอกสารประกอบการทํา ิ ธุ รกจโรงพยาบาลด้ วย คอมพิวเตอร์ - บรรยาย/อภิปราย บทที 10 คอมพิวเตอร์ กบั การจัดการ ธรกิ ุ จธนาคารพาณิชย์ และ ธรกิ ุ จการบิน - กรณี ศึกษา - นําเสนอการใช้งาน ิ - รู ปแบบธุ รกจธนาคารและการ จริ งหรื อกรณี ศึกษา บินบนอินเตอร์ เน็ต ี ั รกจธน ิ าคาร - เว็บไซต์เกยวกบธุ และการบิน - จัดทําเอกสารประกอบการทํา ิ ธุ รกจธนาคารและการบิ น ด้วย คอมพิวเตอร์ บทที 11 คอมพิวเตอร์ กบั การจัดการ ธรกิ ุ จการขนส่ งการผลิต ิ ่ - รู ปแบบธุ รกจการขนสงการผลิ ต

- ไฟล์นาํ เสนอ

- คอมพิวเตอร์ - เครื องฉาย โปรเจคเตอร์ - ไฟล์นาํ เสนอ

- การนําเสนอ รายงานของ นักศึกษา

5


14

15

16

บนอินเตอร์ เน็ต ี ั รกจการขนสง ิ ่ - เว็บไซต์เกยวกบธุ การผลิต - จัดทําเอกสารประกอบการทํา ิ ่ การผลิตด้วย ธุ รกจการขนสง คอมพิวเตอร์ บทที 12 คอมพิวเตอร์ กบั การจัดการใน สถาบันการศึกษา - รู ปแบบการจัดการใน สถาบันการศึกษา - บนอินเตอร์ เน็ต ี ั - เว็บไซต์เกยวกบการจั ดการใน สถาบันการศึกษา - จัดทําเอกสารใน สถาบันการศึกษาด้วย คอมพิวเตอร์ การจัดการความรู ้ในองค์กร - บรรยาย/อภิปราย - เว็บไซต์สาํ เร็ จรู ปเพือ (Knowledge Management) การจัดการความรู ้ - ความหมายของการจัดการ - นักศึกษานําเสนอสิ ง ความรู ้ - ประโยชน์ของการจัดการ ทีได้เรี ยนรู ้ในเว็บการ ความรู ้ จัดการความรู ้ - การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ เพือ การจัดการความรู ้ในองค์กร บทที 13 คณธรรม จริยธรรม และ ุ กฎหมายทีเ กีย วข้ องกับคอมพิวเตอร์ ใน การดําเนินธรกิ ุ จ - ภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ - ความปลอดภัย ่ วยการกระทํา - พรบ. วาด้ ี ั ความผิดเกยวกบคอมพิ วเตอร์ สอบปลายภาค

- เว็บไซต์ - การนําเสนอของ - ซอร์ ฟแวร์ ที นักศึกษา ี องกบการ ั เกยวข้ จัดการความรู ้ เชน่ Content Management System

- บรรยาย/อภิปราย - นําเสนอกรณี ศึกษา

- คอมพิวเตอร์ - เครื องฉาย โปรเจคเตอร์ - กรณี ศึกษา

-

-

- แบบฝึ กหัด/ แบบทดสอบ

6


การวัดและประเมินผล การวัดผล ่ 1. คะแนนระหวางภาค 1.1 การเข้าชั2 นเรี ยน ่ /ฝึ กปฏิบตั ิ 1.2 ทดสอบยอย 1.3 รายงาน/นําเสนอ 1.4 คะแนนสอบกลางภาค 2. คะแนนปลายภาค คะแนนรวม

10 20 10 30

70 คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 30 คะแนน 100 คะแนน

หลักเกณฑ์ การประเมินผล

คะแนน

ระดับคะแนน

หมายถึง

ค่ าระดับคะแนน

80 – 100 75 – 79 70 – 74 65 – 69 60 – 64 55 – 59 50 – 54 0 – 49

A B+ B C+ C D+ D E

ดีเยีย ม ดีมาก ดี ดีพอใช้ พอใช้ อ่ อน อ่ อนมาก ตก

4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.0

ตําราหลัก/เอกสารประกอบการสอน 1. ตําราเรียนหลัก (Recommended) ิ วยคอมพิวเตอร์ , คณะวิทยาการจัดการ - ธนภัทร ยีขะเด, เอกสารประกอบการเรี ยน การจัดการธุ รกจด้ มหาวิยาลัยราชภัฎสงขลา - พรชัย จิตต์พานิชย์, การใช้คอมพิวเตอร์ ในงานธุ รกจิ, สํานักพิมพ์ยไู นเต็ดท์บุค๊ ส์ , 2529

7


2. เอกสาร/แหล่ งอ้ างอิงประกอบการบรรยาย 2.1 ตําราอ้ างอิงอืน ๆ ิ ยใหม่ . กรุ งเทพ : ซี .พี.บุค๊ สแตนดาร์ ดาด, 2542 - บุญเลิศ จิตตั2 งวัฒนา. การจัดการธุ รกจสมั ิ คสารสนเทศ, บริ ษทั ซี เอ็ดยูเคชัน - ยืน ภูว่ รวรรณและ สมชาย นําประเสริ ฐชัย, e-business ธุ รกจยุ จํากดั, 2543 - วาสนา สุ ขกระสานติ, โลกของคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และอินเตอร์ เน็ต, โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2545 2.2 แหล่ งอ้ างอิงทางอินเตอร์ เน็ต ิ วยคอมพิวเตอร์ จากเว็บไซต์ http://com4buzmgt.ning.com - เว็บไซต์วชิ าการจัดการธุ รกจด้ - Web Base Instruction โดย ภาสกร เรื องรอง จากเว็บไซต์ http://www.thaiwbi.com/topic/EEcommerce/ - การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ ในงานธุ รกจิ จากเว็บไซต์ http://www.thaiall.com/business/ ิ นเตอร์ เน็ตประเทศไทย จากเว็บไซต์ - หลักการด้าน E-commerce โดย สมาคมธุ รกจอิ http://www.atii.th.org/html/ecom.html ่ งคม” สารานุกรมออนไลน์ จากเว็บไซต์ - “บริ การเครื อขายสั http://th.wikipedia.org/wiki/Social_network_service - Computer Application in Business จากเว็บไซต์ http://www.geocities.com/comapp45201993 - Google App สําหรับ ธุ รกจิ จากเว็บไซต์ http://www.google.com/a/help/intl/th/business/applications.html - Social Network Website Service จากเว็บไซต์ http://social-networking-websitesreview.toptenreviews.com/

ปรัชญาคณะวิทยาการจัดการ “สร้างคนดี มีคุณคา่ เสริ มปั ญญา พัฒนาท้องถิน” ้ นเทคโนโลยี ประยุกต์ความรู ้ สู่ ทอ้ งถิน” ปรัชญาโปรแกรมวิชา คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ “สร้างบัณฑิต กาวทั

8

course Outline  
course Outline  

Course outline

Advertisement