Page 1

บทที 4 การใช้ คอมพิวเตอร์ เพือ กลยทธ์ ุ ทางธรกิ ุ จ

แผนบริ หารการสอนประจําบทที 4 การประยกต์ ุ ใช้ คอมพิวเตอร์ เพือ กลยทธ์ ุ ทางธรกิ ุ จ วัตถประสงค์ เชิ งพฤติกรรม ุ ่ น และการกาหนดกลยุ ํ 1. อธิ บายถึงความสําคัญของคอมพิวเตอร์ ต่อการแขงขั ทธ์ขององค์กรใน ปั จจุบนั ่ ่ ิ กรรมและสิ, งแวดล้อมทางธุ รกจได้ ิ 2. อธิ บายหวงโซกจ ิ 3. อธิ บายถึงความสําคัญของกลยุทธ์ทางด้านธุ รกจได้ ่ (Weakness) โอกาส (Opportunity) 4. สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง SWOT [ (Strength) จุดออน ่ และอุปสรรค (Threats) ] ในการดําเนินธุ รกจิ และประยุกต์ใช้ ICT เป็ นสวนหนึ , งของการ วิเคราะห์ SWOT ได้ ิ ั ่ นได้ 5. อธิ บายถึงโมเดลธุ รกจกบกลยุ ทธ์ทางการแขงขั ํ 6. อธิ บายรู ปแบบการนําเทคโนโลยี ICT มาเป็ นเครื, องมือในการกาหนดกลยุ ทธ์ทางธุ รกจิ ได้ หัวข้ อเนือ) หาประจําบท ่ ่ ิ ิ ั 4.1 หวงโซกจกรรมขององค์ กรธุ รกจและความสั มพันธ์กบเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ 4.2 การวิเคราะห์ SWOT ั ่ น และการนําคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ 4.3 โมเดลของธุ รกจิกบกลยุ ทธ์ทางด้านการแขงขั ่ นและสนับสนุนกลยุทธ์ทาง 4.4 การนําเอาระบบคอมพิวเตอร์ มาเป็ นเครื, องมือที,ช่วยในการแขงขั ธุ รกจิ 4.5 ปั จจัยที,ตอ้ งพิจารณาในการนําคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการดําเนินกลยุทธ์ทางธุ รกจิ 4.6 สรุ ปการจัดการธุรกิจด้ วยคอมพิวเตอร์

54


Chapter 4 การใชคอมพิวเตอรเพื่อกลยุทธทางธุรกิจ

ใน

่ ยงที,จะมาชวยสนั ่ ปั จจุบนั บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ไม่ ใชเพี บสนุน ่ R น แตจะเป็ ่ นสวนสํ ่ าคัญในการผลักดันให้กล การปฏิบตั ิงานและดําเนินงานเทานั ่ ยุทธ์ของบริ ษทั ประสบความสําเร็ จ โดยจะชวยสนั บสนุนให้ผบู ้ ริ หารตัดสิ นใจ ่ าบนพืRนฐานของข้อมูล ที,ทนั สมัยตลอดเวลา รวมทัR งการนําเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ในการ ถูกต้องและแมนยํ ํ ่ ง, ยืน วางแผนและการกาหนดกลยุ ทธ์ต่างๆของ บริ ษทั เพื,อความเป็ นผูน้ าํ ในอุตสาหกรรม อยางยั ่ จึงเป็ นที,มาของแนวคิดในการบริ หารกลยุทธ์ดา้ น IT โดยมี จากบทบาทที,สาํ คัญดังกลาว ่ ,มีการสนับสนุนโดยตรงตอก ่ ลยุทธ์ หลักการที,สาํ คัญ คือ บริ ษทั ควรใช้จ่ายงบประมาณกบั IT ในสวนที ่ R น โดยผูบ้ ริ หารต้อง ทางธุ รกจิ (Business strategy) และเพื,อประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั เทานั ั องติดตามวัด มีความสามารถในการควบคุมงบประมาณและการลงทุนใน IT และขณะเดียวกนต้ ํ ด ประสิ ทธิ ผลของ IT ที,มีต่อความสามารถหลักขององค์กร (IT’s bottom-line impact) และต้องกาจั ่ ่ ่ เกดประโยชน์ ิ ่ ,ควรจะเป็ น (Underperforming) ออกไปจากองค์กร ธุ รกรรมด้าน IT ที,มีอยูแ่ ตไมกอให้ เทาที

1. ห่ วงโซ่ ของกิจกรรมขององค์ กรทางธรกิ ุ จ ิ ิ ิ ่ ิ องค์กรธุ รกจประกอบกจกรรมธุ รกจในการสงมอบสิ นค้าหรื อบริ การให้แกลู่ กค้า กจกรรม ่ นกจกรรม ิ ิ เกดเป็ ิ นสิ นค้าหรื อบริ การและสงมอบ ่ ดังกลาวเป็ “สร้ างมูลค่ า” ของทรัพยากรธุ รกจให้ ่ ่ ่ โดยแตละสวนจะรั ่ ่ “มลค่ นสวนๆ บผิดชอบ ู า” นัR นให้แกลู่ กค้า โดยกระบวนการสร้างมูลคาจะแบงออกเป็ ่ ่ ดท้ายจะเกดจากการประสานงานระหวางแตละสวนหรื ิ ่ ่ ่ ่ งานในสวนของตน และมูลคาสุ อแผนกยอยๆ ิ ่ R น ประกอบด้วยการเชื, อมโยงของกจกรรมของแผนกตางๆ ิ ่ ในองค์กร การ ดังนัR นกจกรรมที ,สร้างมูลคานั ิ ลคานี ่ R เรี ยกวา่ “ห่ วงโซ่ ของมลค่ เชื,อมโยงของบริ ษทั เพื,อให้เกดมู ู า (value chain)”

่ ่ ิ ่ กบลู ั กค้า 4.1 หวงโซของกจกรรมที ,สร้างมูลคาให้ ่ ิ ่ าคัญ 3 สวนคื ่ อ การจัดซืR อ การผลิต การขาย ซึ, งใน จากรู ปแบงกจกรรมออกเป็ นสวนสํ ิ ่ ่ ่ ลคา่ ปั จจุบนั นีR ได้มีการนําระบบคอมพิวเตอร์ มาดําเนินกจกรรมในทุ ก ๆ สวนของ “หวงโซมู 

การจัดการธุรกิจด้ วยคอมพิวเตอร์ : 55


Chapter 4 การใชคอมพิวเตอรเพื่อกลยุทธทางธุรกิจ

ิ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ ในยุคแรกๆ นัR น กลุ่มที,ริเริ, มใช้คอมพิวเตอร์ ในงานธุ รกจจะ ิ ่ เนื,องด้วยเหตุผลที,วา่ คอมพิวเตอร์ มีราคาแพง และเทคโนโลยีมีความจํากดั เป็ นภาคธุ รกจขนาดใหญ ั ่ มาก ดังนัR นการนํามาใช้จึงต้องเน้นใช้กบงานที ,จะได้รับผลตอบแทนที,สูงและคุม้ คา่ เชน่ ชวยลด ่ จ่ายหรื อชวยลดจํ ่ คาใช้ านวนพนักงานลงได้ ซึ, งการนําคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ในยุคแรกๆ นัR น ได้แก่ ่ ่ จ่ายที,เกยวกบการควบคุ ี, ั ิ ระบบสิ นค้าคงคลัง เพื,อชวยลดคาใช้ มวัตถุดิบให้เกดความ ่ ตกค้าง เหมาะสมที,สุด และพยายามลด Shortage หรื อจํานวนสิ นค้าไมให้ ิ ใน Inventory มากเกนไป ี, องกบั “บัญชีกระแสเงิน ระบบบัญชีพRืนฐาน ทําให้สามารถทราบรายละเอียดที,เกยวข้ ่ กต้องและรวดเร็ ว ซึ, งจะมีส่ วนชวยในการตั ่ สด” ของบริ ษทั ได้อยางถู ดสิ นใจสําหรับ ผูบ้ ริ หาร ็ ่ ็ อมูลพืRนฐาน เพื,อให้สามารถจัดเกบและเรี งานจัดเกบข้ ยกใช้ขอ้ มูลที,จาํ เป็ นได้อยาง สะดวกรวดเร็ ว ่ ่ มาจัดทําเป็ น MIS เพื,อนํา IS เข้ามาใช้สนับสนุน ในยุคตอมาจะเน้ นที,การนําข้อมูลตางๆ ่ สามารถดําเนินไปได้อยางเป็ ่ นอัตโนมัติ การตัดสิ นใจ รวมทัR งพยายามที,จะปรับเปลี,ยนงานบางอยางให้ ิ R นได้จากการทําด้วยมือ ซึ, งรู ปแบบของการประยุกต์นR นั แบง่ มากขึR นเพื,อลดความผิดพลาดอันอาจเกดขึ ่ งนีR ออกเป็ น 2 สวนดั ่ ,มีการปฏิสัมพันธ์กบลู ั กค้าโดยตรง การประยุกต์ส่ วนหน้า (Font Office) เป็ นสวนที ่ กค้าในทันทีแบบ Interactive เชน่ เครื, อง ATM การ และมีการสนองตอบตอลู ่ R จะเป็ นการใช้คอมพิวเตอร์ เพื,อให้บริ การแกลู่ กค้า, บันทึกข้อมูล ประยุกต์ในสวนนี ี, อง, และจัดทํารายงาน ธุ รกรรม, ประมวลผลข้อมูลเบืRองต้น, ค้นหาข้อมูลที,เกยวข้ เบืRองต้น ฯลฯ การประยุกต์ส่ วนหลัง (Back Office) เป็ นการนําคอมพิวเตอร์ มาใช้ในงานอื,นๆ ซึ, ง ่ ี, องกบข้ ั อมูลธุ รกรรมที,ได้จากงานประยุกต์ส่ วนหน้าและบางสวน ่ บางสวนอาจเกยวข้ ่ เป็ นการสนับสนุน เชนการบั นทึกบัญชี, ระบบข้อมูลพนักงาน, ระบบสารบรรณ ่ R อาจเป็ นได้ทR งั แบบ Interactive และ Batch เป็ นต้น การประยุกต์ในสวนนี ่ Processing แล้วแตความเหมาะสม งานหลักของธรกิ ุ จประกอบด้ วย งานผลิต งานด้านการผลิตนีR จะรวมถึงทัR งผลิตภัณฑ์และบริ การ ่ งานตลาดและการขาย เป็ นเรื, องของการเจาะตลาด เชนการประชาสั มพันธ์เพื,อให้คน ทราบและมาซืR อสิ นค้าหรื อบริ การที,ผลิตขึR น 

การจัดการธุรกิจด้ วยคอมพิวเตอร์ : 56


Chapter 4 การใชคอมพิวเตอรเพื่อกลยุทธทางธุรกิจ

ี, องกบการดู ั งานการเงินและบัญชี งานด้านนีR จะเกยวข้ แลสิ นทรัพย์และการเงิน การทรัพยากรบุคคล เป็ นเรื, องของการจัดการบุคลากร ่ านเป็ น 4 สวนหลั ่ การแบงง กจะทําให้เห็นภาพของฟังกชั็ นงานที,ชดั เจน ซึ, งการบริ หารงาน ั แ่ บบที,เรี ยกกนวา ั ่ Traditional Organization ดังแสดงให้ นีR จะเป็ นไปตามสายงานที,ตนเองสังกดอยู เห็นปิ รามิดของการจัดการในรู ปที, 4.2

รู ปที, 4.2 แสดงปิ รามิดของการจัดการ ่ ํ ในการจัดฟังกชั์ นงานนัR นต้องคํานึงถึงปั จจัยภายนอกที,อาจมีผลตอการกาหนดองค์ กรด้วย ซึ, งเรา ่ R วา่ “สิ, งแวดล้อมขององค์กร” โดยสามารถแบงได้ ่ เป็ น สิ, งแวดล้อมที,มีผลตอ่ เรี ยกปั จจัยเหลานี ิ ่ ่ กจกรรมของหนวยงานโดยตรงและทั นที และสิ, งแวดล้อมทัว, ไปที,มีผลกระทบตอองค์ กรทัR งหมด ซึ, งสิ, งแวดล้อมของระบบนัR นพิจารณาได้จากรู ปที, 4.3การจัดการธุรกิจด้ วยคอมพิวเตอร์ : 57


Chapter 4 การใชคอมพิวเตอรเพื่อกลยุทธทางธุรกิจ

รู ปที, 4.3 แสดงสิ, งแวดล้อมของระบบ ่ อมูลจากระดับลางขึ ่ Rน การบริ หารแบบนีR จะเป็ นลักษณะที,มีการสื, อสารรายงานและจัดสงข้ ํ ่ แล้วจึงสั,งการลง ไปสู่ ระบบบน จากนัR นผูบ้ ริ หารจะทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลและกาหนดทิ ศทางตางๆ ่ ่ ่ นการสื, อสารทางเดียว จะเห็นได้วาการ ่ มายังระดับลางในแบบที ,เรี ยกวา่ Top Down ซึ, งสวนใหญจะเป็ ่ ั ่ ั ่ บริ หารแบบนีR ไมสอดคล้ องกบการปฏิ บตั ิงานจริ งซึ, งต้องมีการทํางานรวมกนในแตละระดั บ ดังนัR น ปั จจุบนั การบริ หารจึงเริ, มเปลี,ยนแปลงไปเป็ นลักษณะของการบริ หารแบบ Matrix เพื,อให้มีการ ั ่ ั ประสานงานกนในแตละระดั บมากขึR น ซึ, งการบริ หารแบบ Matrix นีRจะเหมาะกบการจั ดการโครงการ ่ มากกวาการดํ าเนิ นงานตามปกติทว,ั ไป จากนัR นสถานการณ์ได้เริ, มเปลี,ยนไปอีกโดย พนักงานมีความรู ้ สู งขึR น, ไมต้่ องการทํางานซํR าซากเหมือนเดิม, และต้องการทํางานแกปั้ ญหาที,ทา้ ทายมากขึR น ทําให้ ลักษณะของงานเปลี,ยนไปอีกจากที,เคยใช้แรงงานเป็ นการใช้ความรู ้ และงานอุตสาหกรรมก็ เปลี,ยนเป็ นงานด้านบริ การมากขึR น บริ ษทั จึงต้องให้พนักงานในระดับปฏิบตั ิการสามารถตัดสิ นใจได้ เองมากขึR น ่ นในปั จจุบนั จึงไมใชเป็ ่ ่ นเพียงแคการแขงขั ่ ่ นระหวางคน ่ , ผลิตภัณฑ์, หรื อ การแขงขั ่ ษทั เทานั ่ R น หากแตเป็ ่ นการแขงขั ่ นระหวางกระบวนการทํ ่ ระหวางบริ างานในบริ ษทั ดังนัR น แนวความคิดเรื, องกระบวนการจึงเริ, มขยายตัวขึR นจากหลักการด้าน BPR (Business Process ่ Reengineering) โดยการปรับกระบวนการตัR งแตแรกเริ , มจนกระทัง, ถึงกระบวนการสุ ดท้ายดังที,เรี ยก ั ่ “ยกเครื, องบริ ษทั ” เชน่ บริ ษทั รถยนต์ฟอร์ ด ที,ได้มีการปรับฝ่ ายบริ การใหมโดยกาหนด ่ ํ กนวา กระบวนการหลักดังนีR ้ ญหาให้ถูกต้องในครัR งแรก แกไขปัการจัดการธุรกิจด้ วยคอมพิวเตอร์ : 58


Chapter 4 การใชคอมพิวเตอรเพื่อกลยุทธทางธุรกิจ

่ ให้การสนับสนุนแกตั่ วแทนจําหนายและลู กค้า ่ ารุ งรักษา ออกแบบรถยนต์ให้ง่ายแกการบํ ่ ้ ่ ม ดูแลให้การซอมแซมแกไขรวดเร็ วกวาเดิ ในการปรับกระบวนการนั)นบริษัทจะต้ องพิจารณาเพือ ตอบคําถามดังต่ อไปนี) Mission : “อะไรคือวัตถุประสงค์” Vision : “ต้องการเป็ นอะไรในอนาคต” ่ ” Value : “เชื,อมัน, ในสิ, งใด และต้องการให้ทุกคนคิดถึงเราอยางไร Goals and Objectives : “อะไรคือความสําเร็ จทัRงในระยะสัR นและระยะยาวที,จะ ทําให้บรรลุเป้ าหมาย” Policy : “จะแนะแนวทางอะไรให้แกผู่ ป้ ฏิบตั ิงานในบริ ษทั ” ้ ่ วสิ ัยทัศน์และบรรลุ Methodology : “จะใช้วธิ ีการใดเพื,อที,จะสามารถกาวไปสู วัตถุประสงค์ได้”

2. การวิเคราะห์ จุดแข็ง จดอ่ (ความเสี ยง)ของ ุ อน (จดด้ ุ อย) โอกาสและอปสรรค ุ องค์ กร (SWOT Analysis) ่ การวิเคราะห์ จุดแข็งจดอ่ กร ุ อน (SWOT Analysis) คือ การพิจารณาทุกสวนภายในองค์ ่ ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานมากน้อยเพียงใด โดยการนําเอาวิธีวิเคราะห์จุดแข็งจุดออนมาใช้ ่ วามี SWOT มาจากคําศัพท์ทR งั หมด 4 คํา คือ ั ่แขง่ จุดแข็งของเรา คือ สิ, งที,เรามีแต่ S - Strength หมายถึง จุดแข็งของเราเมื,อเทียบกบคู ่ ่ และสิ, งนัR นเป็ นที,ตอ้ งการของลูกค้าด้วย คู่แขงไมมี ่ ั ่แขงขั ่ น โดยพิจารณาวาอะไรที ่ W – Weakness หมายถึง จุดออนของเราเมื ,อเทียบกบคู , ่ แตเราไมมี ่ ่ และสิ, งที,เราไมมี่ นR นั เป็ นสิ, งที,ลูกค้าต้องการ คู่แขงมี ่ เป็ นสิ, งที,ทําให้ O – Opportunity หมายถึง โอกาส คือ ปั จจัยภายนอกที,ควบคุมไมได้ สิ นค้าเราขายได้มากขึR น ่ เป็ นสิ, งที,ทาํ ให้สินค้าเรา T- Threat หมายถึง อุปสรรค คือ ปั จจัยภายนอกควบคุมไมได้ ขายได้นอ้ ยลง ประโยชน์ จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis ํ การวิเคราะห์ SWOT โดยทัว, ไปวัตถุประสงค์หลักขององค์กร กคื็ อ การแสวงหากาไร นัR นจะเป็ นหนทางสู่ ความสําเร็ จอีกวิธีหนึ,ง และเป็ นอีกวิธีหนึ,งในการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพใน การทํางานขององค์กรด้วย 

การจัดการธุรกิจด้ วยคอมพิวเตอร์ : 59


Chapter 4 การใชคอมพิวเตอรเพื่อกลยุทธทางธุรกิจ

่ อ จะทําให้ทราบวา่ ในการทํา SWOT Analysis นัR นเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร กลาวคื ่ (Weakness) องค์กรของเรามีศกั ยภาพมากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาจากจุดแข็ง (Strength) และจุดออน ่ กรมีอะไรบ้างที,เป็ นจุดแข็งที,ควรคงไว้ และ อะไรบ้างที,เป็ นจุดออนที ่ , ทัR ง 2 ตัวนีR จะแสดงให้เห็นวาองค์ ่ ควรปรับปรุ งให้ดีขR ึน สวนภายนอกองค์ กร เราจะทราบได้จากการวิเคราะห์โอกาส (Opportunity) และ ่ แตได้ ่ วเิ คราะห์เพื,อนําไปปรับปรุ งองค์กร เพื,อให้ อุปสรรค (Threat) ซึ, งเป็ นปั จจัยภายนอกที,ควบคุมไมได้ ั จจัยสิ, งแวดล้อมภายนอก เข้ากบปั

(กรณีศึกษา) ตัวอย่ างธรกิ ุ จนํา) พริกสํ าเร็จรปพร้ ู อมรับประทาน การวิเคราะห์ สถานการณ์ (SWOT Analysis) จุดแข็ง ่ และดําเนินธุ รกจเกยวกบนํ ิ ี, ั R าพริ ก 1. ผูบ้ ริ หารมีความรู ้ และสู ตรในการผลิตนํR าพริ กเป็ นอยางดี เป็ นเวลายาวนาน ่ ,แนนอน ่ โดยทําสัญญาสงเป็ ่ นรายเดือนกบบริ ั ษทั ตัวแทนจําหนาย ่ 2. มีช่องทางการจัดจําหนายที 3. ได้รับเครื, องหมายรับรองคุณภาพสิ นค้าจากองค์กรอาหารและยา ตัR งแตปี่ แรกที,เริ, มดําเนินการ ่ ่แขงระดั ่ บเดียวกนใน ั ตลาด 4. มีตน้ ทุนการผลิตตํ,า ทําให้สามารถตัR งราคาขายได้ถูกกวาคู ิ ่ ตถุ ดิบ ที, จาํ เป็ นในการผลิ ตนํR า พริ ก ทํา ให้มีตน้ ทุนในการขนสงด้ ่ า 5. กจการตั R ง อยู่ใ กล้แหงวั วัตถุดิบที,ต,าํ รวมทัR งไมจํ่ าเป็ นต้องสํารองวัตถุดิบไว้มาก ่ จุดออน ิ ่ นที,รู้จกั ของผูบ้ ริ โภคมากนัก เนื, องจากยังไมมี่ การโฆษณาและ 1. ตราสิ นค้าของกจการยั งไมเป็ ่ ,ควร ประชาสัมพันธ์ตราสิ นค้าให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้เทาที ิ ํ งแรงงาน และกาลั ํ ง 2. กจการมี การดําเนิ นการในลักษณะ Labor Intensive ทําให้การเพิ,มกาลั การผลิตเป็ นได้ยาก ่ ่ นพนักงานระดับแรงงาน ทําให้การพัฒนาทักษะฝี มือต้องใช้เวลามาก 3. พนักงานสวนใหญเป็ ั ํ ง 4. สถานที,ผลิ ตสิ นค้าอยู่ในเขตที,พกั อาศัยของชุ มชน ทําให้เกดิข้อจํากดในด้ านการขยายกาลั การผลิต 5. ขาดการนําเอาเทคโนโลยีเข้ามาบริ หารจัดการการจัดการธุรกิจด้ วยคอมพิวเตอร์ : 60


Chapter 4 การใชคอมพิวเตอรเพื่อกลยุทธทางธุรกิจ

โอกาส ั 1. นํR าพริ กเป็ นอาหารที,อยูค่ ู่กบคนไทยมานาน และเป็ นอาหารที,ได้รับความนิยมจากผูบ้ ริ โภคม ่ ,าเสมอ โดยตลอด ทําให้สินค้าสามารถขายได้อยางสมํ ่ มธุ รกจขนาดกลางแล ิ ่ งจัง ทําให้เป็ น 2. รัฐบาลมีนโยบายในการที,จะสงเสริ ะขนาดเล็กอยางจริ โอกาสในการขยายการผลิต ้ ่ 3. ความเจริ ญกาวหน้ า ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอิ นเตอร์ เน็ ตทํา ให้ส ามารถเพิ, มชอง ่ มากขึR น ทางการจัดจําหนายได้ อุปสรรค ่ ทําให้มีคู่แขงในตลาดจํ ่ 1. เป็ นอุตสาหกรรมที,ลงทุนไมมาก านวนมาก ่ รวมทัR งสร้างการรับรู ้ใน 2. สิ นค้าเลียนแบบได้ง่าย ทําให้กิจการจําเป็ นต้องสร้างความแตกตาง ั ั บ้ ริ โภค ตราสิ นค้าให้กบกบผู ่ ่ ่ ั 3. สู ตรและฝี มือการทํานํR าพริ กของผูผ้ ลิตแตละรายไมแตกตางกนมาก ทําให้ผบู ้ ริ โภคแยกควา ่ แตกตางของสิ นค้าได้ยาก 4. นํR าพริ กเป็ นสิ นค้าที,ตอ้ งพึ,งพาวัตถุดิบตามธรรมชาติเป็ นหลัก ดังนัR นทําให้มีความเสี, ยงในเรื, อ ของผลผลิตขาดตลาด หรื อความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

3. โมเดลของธรกิ ุ จกับกลยทธ์ ุ ทางด้ านการแข่ งขัน และการนําคอมพิวเตอร์ มาประยกต์ ุ ใช้ ิ ่ นเข้ามาเกยวข้ ี, อง ธุ รกจการค้ าเสรี จาํ เป็ นต้องพะวงและตื,นตัวอยูต่ ลอดเวลา ทัR งนีR เพราะจะมีคู่แขงขั ่ นด้วยเสมอ การวางกลยุทธ์เพื,อการแขงขั ่ นโดยเฉพาะการกาวเข้ ้ าสู่ ยคุ ของไอทีจาํ เป็ นต้องเข้าใจ แขงขั ่ Porter (1996) ได้แนะนํากลยุทธ์สาํ หรับองค์กร โดยถือวาทุ ิ ยกอน ่ กองค์กรมีแรงกดดัน โมเดลทางธุ รกจเสี ่ ยนเป็ นโมเดลได้ดงั รู ปที, 4.4 พลังและแรงกดดันที, ที,จะต้องคํานึงถึงและสร้างกลยุทธ์ แรงกดดันดังกลาวเขี ิ จจุบนั ประกอบด้วย ต้องสร้างกลยุทธ์ทางธุ รกจปั 1. 2. 3. 4. 5.่ นที,เกดใหม ิ ่ พลังและแรงกดดันจากคู่แขงขั ่ พลังจากอํานาจตอรองจากผู ข้ ายสิ นค้าให้ (ซัพพลายเออร์ ) ่ พลังจากอํานาจตอรองจากผู ซ้ Rื อสิ นค้า (ลูกค้า) แรงกดดันจากสิ นค้าและบริ การแบบใหมที่ ,จะมาแทนที,ผลิตภัณฑ์และบริ การขององค์กร ่ นจากธุ รกจองค์ ิ กรที,ดาํ เนินกจการเป็ ิ แรงกดดันและสภาพแขงขั นคู่แขง่

การจัดการธุรกิจด้ วยคอมพิวเตอร์ : 61


Chapter 4 การใชคอมพิวเตอรเพื่อกลยุทธทางธุรกิจ

ิ ,มีแรงกดดัน 5 ประการ รู ปที, 4.4 โมเดลของธุ รกจที (กรณีศึกษา) ตัวอย่ างอินเทล ิ องดําเนิ นการด้วยความหวาดระแวง แอนดีR โกร์ ฟ อดีต CEO ของบริ ษทั อิน ทุกธุ รกจต้ ี, ั นเทล โดยเน้นให้เห็นวาการที ่ ้ R นมาเป็ นลําดับหนึ,ง เทลได้ให้ขอ้ คิดที,สาํ คัญ เกยวกบอิ ,อินเทล กาวขึ ่ น แตอิ่ นเทลต้องหวาดระแวง และ ในการผลิตซิ ปซี พียไู ด้ มิได้หมายความวา่ อินเทลมิมีคู่แขงขั ่ มที, โดยตัR งอยูบ่ นพืRนฐานของโมเดลความ หวาดระแวง (paranoid) โดยอินเทล ดําเนินการอยางเต็ ่ น เชน่ AMD ไอบีเอ็ม หรื อ บริ ษทั ผลิตซิ ปจาก กมี็ แรงกดดันทัR ง 5 ประการนีR ทR งั จากคู่แขงขั ี (Kia) เป็ นต้น อินเทลต้องระมัดระวังคู่แขงใหม ่ ่ หรื อบริ ษทั ที,เกดใหม ิ ่ มีการ ไต้หวัน เชน่ เกยร์ ผลิตซิ ปซี พียรู ุ่ นใหมที่ ,จะมาทดแทนผลิตภัณฑ์ของอินเทลในตลาด อินเทลต้องระมัดระวังใน ั นเทลต้องสร้างสัมพันธภาพที,ดี เรื, องซิ ปของ คู่แขง่ เชน่ สปาร์ ก แอสรอน ฯลฯ ขณะเดียวกนอิ สร้างความไว้วางใจจากลูกค้า และซัพพลายเออร์ ่ วา่ เมื,อปี ค.ศ. 1995 ขณะที,ซิปเพนเทียมของอินเทลออกสู่ แอนดีR โฟร์ ฟได้ให้ตวั อยางไว้ ํ งแขงขั ่ นกนรุ ั นแรง ตลาด และประสบผลสําเร็ จ ด้วยดี ตลาดซิ ปพีซีบนพืRนฐานไมโครซอฟท์กาลั ทัR งจากบริ ษทั เอเอ็มดี ไซลิกซ์ ไอบีเอ็ม และ เท็กซัสอินสตรู เมต์ อินเทลมีแรงกดดันมากเพราะ ่ ํ งพัฒนาและมีศกั ยภาพสู งมาก ในชวงปี ่ 1995 มีข่าววา่ ซิ ปเพนเทียมของอินเทลมีบกั คู่แขงกาลั ํ งจะหยุดชะงัก ผูซ้ Rื อชิปอินเทลตางสงสั ่ ่ ่ เช้าวันหนึ,งสํานักขาว ่ CNN มายัง ตลาดกาลั ยและไมแนใจ 

การจัดการธุรกิจด้ วยคอมพิวเตอร์ : 62


Chapter 4 การใชคอมพิวเตอรเพื่อกลยุทธทางธุรกิจ

่ ่ ่ ่ ่ หาก สํานักงานใหญอิ่ นเทลเพื,อขอทราบขาวและกระจายขาวไปทั ว, โลก แอนดีR ไกรฟ์ กลาวตอวา ่ แพรกระจายนั ่ ่ ขาว น, หมายถึงเป็ นโอกาสของคู่แขง่ และอินเทลจะประสบปั ญหาอยางมาก อิน ่ ่ อินเท เทลตัดสิ นใจประกาศ ความชัดเจน โดยยินยอมเรี ยกซิ ปคืนและเปลี,ยนให้ ถ้าผูใ้ ช้ไมแนใจ ่ างความสัมพันธ์กบลู ั กค้า และสร้างความเชื,อมัน, ซึ, งต้องใช้เวลาเกอบหกเดื ื ลต้องเรงสร้ อนวา่ ่ ม อยางไรกตาม ่ ็ จากสถานการณ์ นีRทาํ ให้อินเทลต้องสู ญเสี ยไปเป็ น สถานการณ์จะกลับมาอยางเดิ ่ ,สุดกแกสถานการณ์ ็ ้ จํานวนไมน้่ อย แตในที กลับคืนมาได้ แรงกดดันทั)ง 5 กับกลยทธ์ ุ ในการตอบสนอง ิ ่ ่แขงขั ่ นที,อาจมีพลัง และมี จากแรงกดดันทัR ง 5 ที,ประกอบด้วย การเกดใหมของคู ่ ความสามารถสู ง การที,มี สิ นค้าและบริ การซึ, งอาจจะใช้เทคโนโลยีใหมและทดแทนได้ เชน่ ฟิ ล์ม ่ ปอาจแทนได้ดว้ ยกล้องดิจิตอล การพิมพ์หนังสื ออาจแทนได้ดว้ ยอีบุค๊ ทีวจี อหนา อาจแทน ถายรู ่ นก็ ด้วยทีวจี อแบน หรื อแอลซี ดี เป็ นต้น นอกจากนีR แรงกดดันในเรื, องการค้าเสรี ทาํ ให้คู่แขงขั ่ ั มีการชวงชิ ่ งสวนแบงการตลาดที ่ ่ ั านาจตอรอง ่ ตื,นตัวและจริ งจังเชนกน ,มีจาํ กดั ขณะเดียวกนอํ ของทัR งลูกค้าและซัพพลายเออร์ ก็สู งขึR น กลยุทธ์ในการตอบสนองจึงต้องดําเนินการ เพื,อให้ ่ นการตอบสนองที,สาํ คัญประกอบด้วย ได้เปรี ยบคู่แขงขั ผ้ นู ําทางด้ านราคา นัน, หมายถึงต้องทําให้ได้ดว้ ยต้นทุนที,ต,าํ กวา่ มีการบริ หารจัดกา ็ นค้าคงคลัง การบริ หารการผลิตที,ไมต้่ องสต็อก เพื,อลดต้นทุน การลดการเกบสิ ่ วัตถุดิบไว้นานเกนิ การจัดการแบบพอดีเวลาทําให้ ชวยลดต้ นทุนลงได้มาก ิ าเป็ นต้องสร้างความเดนชั ่ ดและแตกตางจากคู ่ ่แขง่ สร้ างความแตกต่ าง ในธุ รกจจํ ่ โดยเฉพาะในเรื, องของ คุณภาพ ราคา การให้บริ การ หรื อแม้แตความสั มพันธ์ที,ดีกบั ่ ่ สร้างความมัน, ใจ ลูกค้า ตลอดจนสร้างจุดเดนของตนเองที ,แตกตาง ่ พ่ ุงตรงเป้า ในการผลิตสิ นค้าอาจไมเฉพาะไปในเรื , องของราคาต้นทุน หรื อสร้าง ่ ่ ยว อาจจะต้องพุง่ ตรงไปยังกลุ่มเป้ าหมายที,ใช้ ความแตกตางในเรื , อง คุณภาพอยางเดี สิ นค้า หรื อทําผลิตภัณฑ์ที,เฉพาะมากขึR น เชน่ สายการบินไทยต้องการได้ลูกค้าที, ่ มีการใช้ระบบ ROP - Royal Orchid Plus หรื อ เป็ นนักธุ รกจิ หรื อผูท้ ี,เดินทางบอย การสะสมไมล์ การให้ผลตอบแทนเพื,อดึงดูดลูกค้า กลยุทธ์เพื,อเจาะจงและให้ ั กค้า ความสําคัญกบลู การเพิม กลยทธ์ ุ โดยเน้นให้มีกลยุทธ์เฉพาะ และดําเนินการเพื,อรักษาสถานะของ ่ น การแขงขัการจัดการธุรกิจด้ วยคอมพิวเตอร์ : 63


Chapter 4 การใชคอมพิวเตอรเพื่อกลยุทธทางธุรกิจ

ตัวอย่ างธรกิ ุ จค้ าปลีกกับการตอบสนองด้ วย eBusiness ่ รกจและ ิ จากโมเดลแรงกดดันของ Porter ที,เน้นให้เห็นแรงดันห้าแรงที,มีผลโดยตรงตอธุ ่ นจึงต้องหันมาพึ,งเทคโนโลยีสารสนเทศ ลองพิจารณา องค์กร การตอบสนอง เพื,อการแขงขั ่ ตัวอยางกรณี ศึกษาของธุ รกจิ ค้าปลีก ่ บปี ที,ผานมา ่ ในชวงสิ ประเทศไทยได้เปลี,ยนแปลงสภาพความเป็ นอยูใ่ นเรื, องชีวิตของ ่ R ทุกซอกซอยจะมีร้านขายของชํา ร้านขายของเล็ก ๆ น้อย ๆ ประชาชนคนไทย ไปมากเมื,อกอนนี ่ มีตลาดสดอยูม่ ากมาย แตจากสภาพ ปั จจุบนั ที,ทุกชีวติ ต้องการความสะดวกสบายเพิ,มขึR น การ ิ าปลีกซูเปอร์ มาร์ เกต็ ร้านค้าสะดวกประเภทเปิ ดตลอด ดํารงชีวิตจึงหันมาหาร้านที,เป็ นธุ รกจค้ ิ าปลีกเกดขึ ิ R นมากมาย ทุกขอบเขต ยีส, ิ บสี, ชวั, โมง เชน่ เซเวนอีเลฟเวน เอเอ็มพีเอ็ม ฯลฯ มีธุรกจค้ ภูมิประเทศ

ิ าปลีก รู ปที, 4.5 โมเดลของแรงกดดันของธุ รกจค้ ่ งความ ิ R นจึงมีสภาพการแขงขั ่ นกนรุ ั นแรง และมีกลไกการชวงชิ ร้านค้าปลีกที,เกดขึ ่ อลักษณะเฉพาะตัวมากขึR น โมเดลการ ได้เปรี ยบ หรื อมีบทบาท ที,สร้างความโดดเดนหรื ่ งและแรงกดดันทางธุรกจประกอบด้ ิ ตอบสนองที,สาํ คัญตอพลั วย 

การจัดการธุรกิจด้ วยคอมพิวเตอร์ : 64


Chapter 4 การใชคอมพิวเตอรเพื่อกลยุทธทางธุรกิจ

1. สร้ างอํานาจต่ อรองกับลกค้ ู า เน้นการให้บริ การที,สะดวกสบาย เข้าถึงได้ง่าย มีการกระจายมาก ่ นกนได้ ั โดยเฉพาะบางแหงเน้ ่ นการขายในลักษณะให้ลูกค้าซืR อ และให้ส่ วนลดหรื อมีราคาที,แขงขั ่ นความสะดวกสบาย และเข้าถึงท้องถิ,น เชน่ เซเวนอีเลฟ ได้ในราคาถูก เชน่ แมคโคร บางแหงเน้ เวน มีการใช้ระบบ eBusiness ช่วยในเรื, องการดูแลสต็อก การคิดเงิน การควบคุมสิ นค้า ตลอดจน ่ การรับสมัครสมาชิก การให้บตั รสวนลด เป็ นต้น ่ ่ ั พ 2. สร้ างอํานาจต่ อรองกับซัพพลายเออร์ เมื,อชองทางขายมี มากขึR น ทําให้สามารถตอรองกบซั ่ พลาย เออร์ ได้ดี เชน่ เซเวนอีเลฟเวนมีสาขามาก จึงตอรองสิ นค้าโดยให้มีผลิตภัณฑ์ในร้านค้า ่ ยว เชน่ ฟิ ล์ม ถายรู ่ ป ถานไฟฉาย ่ เพียงอยางเดี 3. แรงกดดันจากการบริการและสิ นค้ าทีท ดแทน ซึ, งสามารถสร้างการตอบสนองด้วยการให้บริ การ ่ นเทอร์ เน็ต eShopping การ แบบใหม่ เชน่ การรับสั,งของทางไปรษณี ย ์ การสั,งของทางบ้านผานอิ ่ eCommerce การขายของแบบเคาะประตูหน้าบ้านหรื อขายตรง ซืR อของผาน 4. การแข่ งขันกับผ้ ูเข้ าแข่ งขันรายใหม่ มีการสร้างสาขาหรื อห้างสรรพสิ นค้าทัR งจากท้องถิ,น มีการ สร้าง ร้านขายของบนอินเทอร์ เน็ต มีการขายของแบบขายตรง ่ นกนระ ั หวางบริ ่ ษทั ค้าปลีกตาง ่ ๆ เชน่ แมคโคร โลตัส 5. การแข่ งขันจากค่ ูแข่ งขันเดิม มีการแขงขั บิ€กซี คาร์ ฟู เซเวนอีเลฟเวน เดอะมอลล์ ฯลฯ รู ปแบบโมเดลของการค้าปลีกเป็ นดังรู ปที, 4.5 ซึ, งจากโมเดลนีR พอจะอธิ บายให้เห็นได้วา่ จากนีR ่ น กนในเรื ั ่ ไปจะมีการแขงขั , องการใช้ขอ้ มูลขาวสาร การทําธุ รกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการ ่ ่ ๆ จะมี มากขึR น สภาพของ eBusiness จึงมีความสําคัญและจําเป็ นอยางมาก ่ แลกเปลี,ยนข้อมูลขาวสารตาง ิ าปลีก ในธุ รกจค้ ่ การตอบสนองตอแรงกดดั นจึงต้องดําเนิ นการหาวิธีให้เหมาะสม ไอทีจะเข้าไปมีบทบาทที,สาํ คัญ อยูด่ ว้ ยเสมอ ทัR งนีR เพราะไอทีเป็ นกลไกสําคัญที,ทาํ ให้ตน้ ทุนการผลิตลดลง ประสิ ทธิ ภาพเพิม, ขึR น และ ให้บริ การที,ดี

4. การนําเอาระบบคอมพิวเตอร์ มาเป็ นเครืองมือทีช่วยในการแข่ งขันและสนับสนนกลยทธ์ ุ ุ ทางธรกิ ุ จ ่ ่ รกจในปั ิ ่ นในเรื, องของกระบวนการ จากที,ได้กลาวมาแล้ ววาธุ จจุบนั นัR นจะเป็ นการแขงขั ํ (Process) ดังนัR นองค์กรจึงต้องมีความเข้าใจในกระบวนการตลอดจนสามารถจําแนกและกาหนดได้ ่ วาภายในองค์ กรนัR นประกอบไปด้วยกระบวนการอะไรบ้าง? และจะให้มีการนําเอาคอมพิวเตอร์ มาใช้ ่ ในสวนใดบ้ างเพื,อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายขององค์กรได้ ตลอดจนสามารถเพิ,มศักยภาพ ่ นได้ ในการแขงขั 

การจัดการธุรกิจด้ วยคอมพิวเตอร์ : 65


Chapter 4 การใชคอมพิวเตอรเพื่อกลยุทธทางธุรกิจ

่ ั ิ รู ปที, 4.6 แสดงคามสัมพันธ์ระหวางกลยุ ทธ์ขององค์กรกบกจกรรมทางด้ านIT ที,สนับสนุน (ประยุกต์มาจาก http://www.analytix.co.za/Consulting/ITGovernance.aspx)

ซึ, งการนําระบบคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทางธุ รกจินัR นสามารถจําแนกได้เป็ น ่ ประเภทและลักษณะการใช้งาน ดังตอไปนี R Design And Development เป็ นกระบวนการที,รวบรวมความจําเป็ น, ความ ต้องการ , และความคาดหวังของลูกค้า เพื,อผลิตสิ นค้าหรื อบริ การตามที,ลูกค้า ต้องการ โดยให้มีการนําเอาระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ดงั นีR - การจัดทําแบบสอบถามเพื,อรวบรวมข้อมูล - การจัดทําแบบฟอร์ มออนไลน์เพื,อสอบถามและรวบรวมข้อมูล - การจัดทําระบบฐานข้อมูลลูกค้า - การจัดทําระบบ Customer Relationship Management ่ - การใช้ลูกค้าได้มีส่ วนรวมในการออกแบบผลิ ตภัณฑ์สินค้า - การนําเทคโนโลยี Social Network มาประยุกต์ใช้ - การใช้โปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ มูลของลูกค้าให้ออกมาเป็ นระบบ ี, องนําไปใช้งานได้ เป็ นต้น สารสนเทศที,ผเู ้ กยวข้การจัดการธุรกิจด้ วยคอมพิวเตอร์ : 66


Chapter 4 การใชคอมพิวเตอรเพื่อกลยุทธทางธุรกิจ

ิ ่ มการ Marketing and Sales เป็ นกระบวนการด้านโฆษณาและกจกรรมสงเสริ ขาย รวมทัR งการตัR งราคาสิ นค้า, การบรรจุหีบหอ่, และการจัดทําเอกสารด้วย ซึ, ง ่ ได้ดงั นีR สามารถนําคอมพิวเตอร์ มาใช้ในกระบวนการดังกลาว ่ ่ - การเพิม, ช่องทางการจัดจําหนายผานระบบ E-Commerce - การใช้คอมพิวเตอร์ ออกแบบโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้าและ บริ การ - การจัดทําและออกแบบแคตตาลอกสิ นค้า และ E-Catalogue - การใช้คอมพิวเตอร์ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ ั ฑ์ และ ่ ,มให้กบสิ ั นค้า สร้างมูลคาเพิ - การวิเคราะห์ยอดขาย และความต้องการของลูกค้า Purchasing เป็ นกระบวนการจัดหาวัตถุดิบเพื,อการผลิตสิ นค้าหรื อบริ การ - การใช้ระบบการประมูลหรื อจัดซืR อจัดจ้าง E-auction - การใช้อินเตอร์ เน็ตเพื,อตรวจสอบราคาสิ นค้าและแสวงหาสิ นค้าที, เหมาะสมที,สุด ่ ั Supplier โดยใช้ E-mail - การตอรองกบ - การขอดู E-Catalogue สิ นค้า Online Production เป็ นกระบวนการเปลี,ยนวัตถุดิบที,ได้จากการจัดซืR อให้กลายเป็ น ่ ่ ผลิตภัณฑ์สินค้าเพื,อสงไปจํ าหนาย - การใช้ระบบ Manufacturing Execution System - การใช้ระบบ Work in process Monitoring - การใช้คอมพิวเตอร์ ควบคุมการทํางานของเครื, องจักรแบบ อัตโนมัติ - การใช้คอมพิวเตอร์ ออกแบบขัR นตอนหรื อกระบวนการทํางานที,ดี ที,สุด - การใช้คอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ตน้ ตุนการผลิตสิ นค้า ิ ่ ที,มีวตั ถุประสงค์เพื,อการดูแล, ซอมแซม ่ Service เป็ นกจกรรมหลั งการขายตางๆ ้ , ปรับแตง่, และแกไขผลิ ตภัณฑ์ที,ได้ขายออกไปแล้ว - การจัดทําฐานข้อมูลลูกค้า/สิ นค้า - การใช้คอมพิวเตอร์ ในการสื บย้อนค้นหาสิ นค้าและการผลิต ่ - การใช้คอมพิวเตอร์ บนั ทึกรายการสิ นค้าที,ผลิตและจําหนาย ่ ๆ ผานระบบ ่ - การใช้คอมพิวเตอร์ รับเรื, องราวตาง EDI 

การจัดการธุรกิจด้ วยคอมพิวเตอร์ : 67


Chapter 4 การใชคอมพิวเตอรเพื่อกลยุทธทางธุรกิจ

ี, องกบการขนสงและนํ ั ่ Distribution เป็ นกระบวนการที,เกยวข้ าผลิตภัณฑ์สินค้า ไปให้ถึงมือลูกค้า - การใช้ระบบ E-Commerce - การใช้ระบบ Logistic and Supply Chain Management - การใช้คอมพิวเตอร์ ควบคุมสิ นค้าคงคลังตามศูนย์กระจายสิ นค้า ่ ๆ (Distribution Center) ตาง - การใช้ระบบ Warehouse Management System / Inventory Control System - การใช้ระบบ Barcode และ Radio Frequency Identification (RFID) ี, องกบการวางแผนยุ ั Control เป็ นกระบวนการที,เกยวข้ ทธศาสตร์ , การวางแผน ธุ รกจิ, และการจัดการด้านการเงิน - การใช้ระบบ Account Information System - การใช้ระบบ Financial Management System - การวางกลยุทธ์ทางด้าน ICT ่ Support เป็ นกระบวนการสําหรับสนับสนุนและชวยเหลื อบุคลากร - การใช้ระบบ Human Resource Information System - การนําคอมพิวเตอร์ มาสนับสนุน Learning Organization - การจัดทํา Intranet สนับสนุนกระบวนการทํางาน ่ จากนัR นกให้ ํ ํ ็ ผบู ้ ริ หารระดับสู งทํา ในการกาหนดกระบวนการจะเริ าหมายกอน , มจากการกาหนดเป้ ํ การเชื,อมโยงงานเข้ากับวัตถุประสงค์ที,ตอ้ งการ ซึ, งการกาหนดกระบวนการนี R ตอ้ งพิจารณาด้วยวา่ ่ กระบวนการใดเป็ นกระบวนการหลัก (Core Process) และแตละกระบวนการหลั กสามารถแตกเป็ น ่ (Sub Process) อะไรได้บา้ ง โดยที,อาจจะใช้วธิ ี การเขียนแผนภาพหรื อตารางเพื,อชวย ่ กระบวนการยอย แสดงกระบวนการและวัตถุประสงค์ให้ชดั เจนยิง, ขึR น (ดังแสดงในตารางที, 4.1) ซึ, งกระบวนการหลักนัR นจะ ่ มีคุณลักษณะดังตอไปนี R ่ มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์ มีผลกระทบตอองค์ กร และมีความสําคัญตอ่ ความสําเร็ จ ่ กค้า มีผลกระทบตอลู เป็ นกระบวนการข้ามฟังกชั์ นการจัดการธุรกิจด้ วยคอมพิวเตอร์ : 68


Chapter 4 การใชคอมพิวเตอรเพื่อกลยุทธทางธุรกิจ

เป้าหมาย

ยกระดับความพอใจของ ลกค้ ู า 

่ ํ ตารางที, 4.1 แสดงตัวอยางการกาหนดกระบวนการ กระบวนการหลัก กระบวนการย่ อย Computer Applications การหาลูกค้า การวางแผน การหาลูกค้า online การจัดการข้อตกลง การสํารวจพฤติกรรม การสนับสนุน online Database Customer Relationship Management การออกแบบ การออกแบบ Computer Aid Design ผลิตภัณฑ์ แนวคิด เทคนิคเสมือนจริ ง การพัฒนา/ทดสอบ (Virtual Reality) 3D Design ต้นแบบ Animation การออกแบบ Web 2.0 (Social รายละเอียด Network) การผลิต การออกแบบ CAM สายการผลิต MES การดําเนิ นการผลิต Work in process ั ณภาพ การประกนคุ Monitoring Electronic Data Interchange Document Control Barcode/RFID การกระจาย การจัดการ Logistic and Supply สิ นค้า คลังสิ นค้า Chain การจัดการการขนสง่ GPS การจัดการการสง่ Inventory Management สิ นค้า System E-Bill/E-Invoice E-Custom Electronic Data Interchange การจัดการธุรกิจด้ วยคอมพิวเตอร์ : 69


Chapter 4 การใชคอมพิวเตอรเพื่อกลยุทธทางธุรกิจ

5. ปัจจัยทีต ้ องพิจารณาในการนําคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการดําเนินกลยุทธ์ ทางธรกิ ุ จ ่ ,สาํ คัญ เกยวกบการบริ ี, ั เพื,อความสําเร็ จขององค์กร ผูบ้ ริ หาร ต้องตระหนักถึงประเด็นตางๆที หารและ ่ จัดการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ ICT ดังตอไปนี R (1) ผูบ้ ริ หารด้านธุ รกจิ (Business Manager) และผูบ้ ริ หารด้าน IT (IT manager) จะต้องมี ่ ั ่ ษทั จะกาลั ํ งไปทิศทางไหน และอะไรที, IT สามารถชวยได้ ่ ความเห็นรวมกนวาบริ โดยการ แปลงกลยุทธ์ดา้ นธุ รกจิ (Business strategy) มาสู่ การปฏิบตั ิงานเชิงกลยุทธ์ดา้ น IT ที,เรี ยกวา่ ่ วา่ ความต้องการเชิงกลยุทธ์ของฝ่ ายบริ หาร “ Strategic IT requirements ” หรื อกลาวได้ ํ (management’s strategic intentions) จะเป็ นตัวกาหนดเป้ าหมายและเป็ นตัวขับเคลื,อน IT (strategic IT requirements) นัน, เอง ่ (2) ต้อง มีแนวคิดนวัตกรรมใหมๆในด้ านผลิตภัณฑ์และการให้บริ การ ซึ, งจะนําไปสู่ การ ิ ม โดยประยุกต์ความสามารถของ IT และจะต้องทําให้ IT เปลี,ยนแปลงกลยุทธ์ทางธุ รกจเดิ ิ ่ เป็ น ตัวผลักดันให้ผบู ้ ริ หารสามารถมองเห็นโอกาสทางธุ รกจมากขึ บสนุนให้ R น และชวยสนั ่ R สามารถนําเสนอออกมาในรู ปแบบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางธุ รกจิ ผลที,ได้ โอกาสเหลานี ิ ่ ที,มีศกั ยภาพทางการแขงขั ่ นที,เหนื อกวาในอดี ่ คือ ธุ รกจสามารถแสวงหาโอกาสใหมๆ ต จาก การสนับสนุนของ IT (3) จัดลําดับความสําคัญของโครงการ IT และจัดสรรทรัพยากรไปสู่ โครงการที,ให้ผลประโยชน์ ั าหมาย สู งสุ ด ซึ, งบริ ษทั ควรใช้จ่ายงบประมาณลงไปในโครงการที,มีความสัมพันธ์กบเป้ ่ กต้อง ิ ่ R น ผลที,ได้ คือ เงินจะถูกใช้จ่ายอยางถู เชิงกลยุทธ์ (Strategic intention) ของธุ รกจเทานั ิ ตรงตามเป้ าหมายที,ได้ตR งั ไว้ และผูบ้ ริ หารด้านธุ รกจและผู บ้ ริ หารด้าน IT ต้องเห็นด้วยกันกบั การตัดสิ นใจนัR น ิ ,ได้จาก IT ในโครงการเดิมที,มีอยูแ่ ล้ว โดยผูบ้ ริ หารด้าน (4) ต้องมีการประเมินผลทางธุ รกจที ิ ่ ั ดสิ นใจวาโครงการ ่ ธุ รกจและผู บ้ ริ หารด้าน IT จะต้องชวยกนตั IT เดิมโครงการใดควรจะ ่ ่ น ได้รับงบประมาณสนับสนุ นตอไปในระดั บใด ผลที,ได้คือ บริ ษทั จะมีเกณฑ์ในการจายเงิ ั ่ ่ ให้กบโครงการที ,มีอยูแ่ ล้วและสามารถพิจารณาวาควรสนั บสนุนตอไปหรื อไม่ ซึ, งจะทําให้ ่ มีเงินเหลือพอที,จะสนับสนุนโครงการพัฒนาใหมๆ่ ตอไป ่ ส่ วนชวยและสั ่ ั รกจเพี ิ ยงใด ซึ, งเป็ นการงายที ่ ,จะ (5) ต้องมีการวัดผลงานของ IT วามี มพันธ์กบธุ ่ นการยากที,จะวัดผลของ IT ที, มีต่อธุ รกจใน ิ วัดประสิ ทธิ ผล IT ในเชิงการปฏิบตั ิงาน แตเป็ ่ ,จบั ต้องไมได้ ่ เชน่ ผลของการเกบข้ ็ อมูลในระยะยาวเพื,อชวยผู ่ บ้ ริ หารตัดสิ นใจการวาง สวนที ทิศทางของ องค์กรในอนาคต เป็ นต้นการจัดการธุรกิจด้ วยคอมพิวเตอร์ : 70


Chapter 4 การใชคอมพิวเตอรเพื่อกลยุทธทางธุรกิจ

่ ่ กจะมีการเชื,อมโยงกนแบบหลวมๆ ั ่ ่ ่ ใน บริ ษทั สวนใหญมั ระหวางหนวยงานตางๆ ่ บสนุนกลยุทธ์ทางธุ รกจของบริ ิ ่ ระดับบริ หารกบั IT ผลกคื็ อทําให้การลงทุนด้าน IT ไมสนั ษทั ได้อยาง ่ ่ ษทั ได้อะไรจากการลงทุนด้าน IT บ้าง ผูบ้ ริ หารด้าน IT กมี็ ชัดเจน ทําให้ CEO ไมสามารถบอกได้ วาบริ ่ ั บ้ ริ หารด้านธุ รกจและ ิ ความยากลําบาก โดยไมสามารถสื , อสารกบผู CEO ได้วา่ IT ทําอะไรให้องค์กรบ้าง ่ ิ ั IT นีR จาํ เป็ นต้องถูกแกไข ้ ซึ, งปั ญหาการขาดการเชื, อมโยงระหวางการบริ หารทางธุ รกจกบ ่ ยังคงมีปัญหาตางๆ ่ อีกมากที,มกั นอกจากปั ญหาการเชื, อมโยงของกระบวนการบริ หารดังกลาว ่ ดงั นีR พบบอยมี ่ Rื นการขับเคลื,อนแผนงานด้าน IT (1) แผนทางธุ รกจิ (Business plan) ไมเกอหนุ ่ านเทคโนโลยี มากกวาจะเข้ ่ (2) แผนงานด้าน IT มุ่งเน้นแตในด้ าถึงกลยุทธ์ทางธุ รกิโดยตรง ั บริ ิ ่ (3) ผูบ้ ริ หารด้าน IT ไมมี่ ความสามารถที,จะสื, อสารกบผู ้ หารด้านธุ รกจในแงของมุ มมอง ่ นและไม่เข้าใจ ทางธุ รกจิ (business perspective) จึงทําให้ผบู ้ ริ หารด้านธุ รกจิ มองไมเห็ วา่ IT จะเป็ นสิ, งที,สนับสนุนกลยุทธ์ของพวกเขาได้ ่ ่ บสนุนกลยุทธ์ทางธุ รกจิ รวมทัR งคาใช้ ่ จ่ายของ IT ในการ (4) โครงการ IT ใหมๆไมสนั ่ บสนุนกลยุทธ์ของบริ ษทั บํารุ งรักษาทัR งในด้านอุปกรณ์และการใช้งานไมสนั ่ อนถึงการวางแผนด้าน IT เนื,องจากแผนงานด้าน IT ไม่ (5) งบประมาณของบริ ษทั ไมสะท้ ่ กทิศทาง ทัR งในโครงการใหมและ ่ สามารถชีR แนะผูบ้ ริ หารในการตัดสิ นใจได้อยางถู โครงการเดิม ่ R เป็ นลักษณะของบริ ษทั ที,ขาดการปฏิสัมพันธ์ ระหวางหนวยงาน ่ ่ สัญญาณเหลานี ซึ, ง ่ บ้ ริ หารด้านธุ รกจและผู ิ ี, บั บทบาท พืRนฐานมาจากมุมมองที,ต่างกนั ระหวางผู บ้ ริ หารด้าน IT เกยวก ่ รกจิ ซึ, งมุมมองที,ต่างกนในองค์ ั หน้าที,ของ IT ตอธุ กรนีR มีผลมาจากความล้มเหลวในการ วางแผน การจัดอันดับความสําคัญ การเปลี,ยนแปลง และการวัดผลงานของ IT ให้มีความ ั มมองด้านกลยุทธ์ทางธุ รกจิ และความล้มเหลวนีR ยงั มีผลมาจาก วัฒนธรรมในการ สอดคล้องกบมุ ิ ่ ั นัน, เอง บริ หารในทางธุ รกจและ IT ที,ไมผสมผสานกนการจัดการธุรกิจด้ วยคอมพิวเตอร์ : 71


Chapter 4 การใชคอมพิวเตอรเพื่อกลยุทธทางธุรกิจ

แบบฝึ กหัดท้ ายบทที 4 ่ ่ 1. หวงโซของมู ลคา่ (Value Chain) คืออะไร? และระบบคอมพิวเตอร์ สามารถเข้าไปสนับสนุน ่ ่ ? ในสวนใดได้ บา้ ง? อยางไร ่ ี, องกบั “สิ, งแวดล้อมขององค์กร” อยางไ ่ ร 2. นักศึกษาคิดวาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เข้ามาเกยวข้ บ้าง? ่ ํ ่ ? 3. การวิเคราะห์ SWOT คืออะไร? มีความสําคัญตอการกาหนดกลยุ ทธ์ขององค์กรอยางไร ่ ่ 4. ปั จจัยทางด้าน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่ งผลตอการวิ เคราะห์ SWOT อยางไรบ้ าง ? ิ 5. ปั จจัยที,ตอ้ งพิจารณาในการนําเอาระบบคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินธุ รกจมี อะไรบ้าง? ่ ่ ปนีR แล้วตอบคําถาม 6. อานกรศึ กษาตอไ ิ กของแคตเตอร์ พิลลา่ คืออะไร? และมีคู่แขงที ่ ,สาํ คัญอยางไรบ้ ่ 6.1 ธุ รกจหลั าง ? 6.2 แคตเตอร์ พิลลา่ ได้มีการนําเอาระบบคอมพิวเตอร์ และ IT มาปรับปรุ งการบริ หารจัดการ ่ สวนใดบ้ า ง? ่ ่ ? 6.3 หลังจากที,แคตฯ นําระบบคอมพิวเตอร์ เข้ามาใช้แล้วสงผลอยางไรการจัดการธุรกิจด้ วยคอมพิวเตอร์ : 72


Chapter 4 การใชคอมพิวเตอรเพื่อกลยุทธทางธุรกิจ

กรณีศึกษา Cat กับ Bull ํ ดในสหรัฐอเมริ กา โดยมีชื,อเต็มวา่ Caterpillar บริ ษทั แคตเตอร์ Cat เครื, องจักรกลหนักที,มีจุดกาเนิ ่ ั ทว,ั โลก พิลลา่ มี สํานักงานใหญและโรงงานผลิ ตอยูท่ ี,มลรัฐอิลลินอย เครื, องจักรกลแคตเป็ นที,รู้จกั กนดี ่ างถนน หรื องานดินขนาดใหญรู่ ้จกั กบั เครื, องจักรกลเหลานี ่ R ดี ตลาดการขายของแคตมีอยูท่ ว,ั บริ ษทั กอสร้ โลก ่ ,เศรษฐกจอเมริ ิ ั ่ ในชวงที กนตกตํ ,าในศตวรรษที, 1980 แคตเตอร์ พิลลาประสบปั ญหา โดยเฉพาะ ิ ,ปุ่น บริ ษทั โคมัตสุ (Komatsu) ซึ, งเป็ นบริ ษทั คู่แขง่ เครื, องจักรกลหนักของ จาก การเติบโตของเศรษฐกจญี ั ทว,ั โลกเชนกนคื ่ ั อ บูลโดเซอร์ (Bulldozer) การแขงขั ่ นระหวางแคตกบบลู ่ ั ได้เกดขึ ิ Rน โคมัตสุ ที,รู้จกั กนดี ่ นแรง ผลปรากฏวาราคาขายของบู ่ ่ อยางรุ ลโดเซอร์ ถูกกวาแคตถึ งสี, สิบเปอร์ เซ็นต์ ดังนัR นบูลโดเซอร์ จึงเข้า ่ ผลกระทบอยางรุ ่ นแรง มาตีตลาดใน สหรัฐอเมริ กาและตลาดทัว, โลกทําให้บริ ษทั แคตเตอร์ พิลลาได้ ่ ยอดการขาดทุนสะสมถึงประมาณหนึ,งพันล้านเหรี ยญ ในปี ค.ศ. 1985 บริ ษทั แคตเตอร์ พิลลามี ่ ั ษทั บริ ษทั พยายามแกปั้ ญหาอยางเต็ ่ มที, โดยเฉพาะการลดกาลั ํ งผลิตลง สร้างปั ญหา ใหญหลวงให้ กบบริ ่ จ่าย ทําให้ ต้องปิ ดโรงงานในที,ต่าง ๆ ไปหลายแหง่ ต้องเลิกจ้างคนงานเป็ นจํานวนมาก รวมทัR ง ตัดคาใช้ ่ จ่าย อยางจริ ่ งจัง แตผลลั ่ พธ์ก็ยังไมกระเตื ่ ่ ,ควร ยอดขายยังคงตกอยู่ เน้นนโยบายการลดคาใช้ R องขึR นเทาที ่ ปริ มาณการขายลดลง สงผลให้ มียอดขาย ขาดทุนเพิม, ขึR นอีก การแก้ ปัญหา ่ , มให้ความสําคัญที,จะแกปั้ ญหา โดยใช้ไอทีเป็ นแกนนํา การ ฝ่ ายบริ หารของแคตเตอร์ พิลลาเริ ่ นใน ระดับโลกต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นแกนในการดําเนินการ แคตตัดสิ นใจปรับปรุ ง แขงขั โครงสร้างองค์กรและ นําไอทีที,ทนั สมัยมาใช้ในการดําเนินงานที,สาํ คัญ แคตวางแผนและติดตัR งระบบไอ ่ งจัง ทําให้ในชวง ่ ของการดําเนินการแปดปี แคตต้องลงทุนเกยวกบโครงการทางด้ ี, ั ทีอยางจริ านไอทีถึง ่ กวาสองพั นล้านเหรี ยญ ่ แคตได้วางเครื อขาย ่ หลังจากปี 1990 เทคโนโลยีที,ได้รับการพัฒนามาถึงจุดการใช้เครื อขาย ภายใน โรงงานผลิตสร้างอินดัสตรี เน็ตเวิร์กภายในโรงงาน มีการใช้ระบบการผลิตแบบเบ็ดเสร็ จ CIM Computer Integrated Manufacturing มีการใช้เครื, องจักรอัตโนมัติมากขึR น ใช้ระบบหุ่ นยนต์อุตสาหกรรม ่ เพื,อให้ การผลิตเป็ นไปอยางรวดเร็ วและตรงตามแผน ใช้ระบบการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ CAD ใช้ ่ ่ ่ นทราเน็ต ระบบคอมพิวเตอร์ ชวยการผลิ ต CAM นอกจากนีR ยงั ได้วางเครื อขายภายในองค์ กรที,เรี ยกวาอิการจัดการธุรกิจด้ วยคอมพิวเตอร์ : 73


Chapter 4 การใชคอมพิวเตอรเพื่อกลยุทธทางธุรกิจ

เพื,อใช้บริ การจัดการภายใน และสนับสนุนการดําเนิ นงานภายในองค์กรด้วยไอที ผูป้ ฏิบตั ิงานทุกคนของ ่ ากบั องค์กรอยางมี ่ ประสิ ทธิ ภาพ แคตรู ้วธิ ี ใช้พิซีและเชื,อมตอเข้ ่ ่ ผลการสร้างเครื อขายการดํ าเนินการทําให้การแลกเปลี,ยนธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็ นไปอยาง ่ นเทอร์ เน็ตเชื,อมโยงกบลู ั กค้าและโรงงานตาง ่ ๆ ทัว, โลก มีการตัR งเครื อขายเอ็ ่ กซ์ รวดเร็ ว แคตใช้เครื อขายอิ ั กค้า หรื อกลุ่มโรงงานที,อยูห่ ่างไกล ทําให้แคตสามารถเชื,อม ทราเน็ตเพื,อ การดําเนินการของแคตกบลู ่ ากบพนั ั กงาน ทัR ง 50,000 คนได้ โดยมีจาํ นวนเครื, องคอมพิวเตอร์ ประมาณ 7,000 จอภาพ เครื อขายเข้ ่ , อมเข้าสู่ เครื อขาย ่ และตอเชื ่ ,อม กบตั ั วแทนจําหนายอี ่ กกวา่ 180 แหงที ่ ,กระจายทัว, โลกกวา่ 1,000 ตอเชื สถานที, ่ ้ าแสง อีกทัR งมีการเชา่ แคตเตอร์ พิลลา่ สร้างเครื อขายความเร็ วสู งภายในองค์กรด้วยเส้นใยแกวนํ ่ ๆ มีทR งั วงจรที,ใช้ดาวเทียมและเส้นใยแกวนํ ้ าแสง การดําเนินการของ วงจร ความเร็ วสู งเชื,อมโยงสาขาตาง ่ ่ ั วย EDI แคตเน้นระบบ ธุ รกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีการแลกเปลี,ยนข้อมูลขาวสารระหวางกนด้ ่ , องจักรที, แคตให้ความสําคัญในเรื, องการดูแลให้บริ การลูกค้า โดยเฉพาะการจัดการอะไหลเครื ่ ่ าให้สามารถติดตอสั ่ ,ง ่ วแทนและศูนย์ซ่อมบํารุ งทัว, โลก การจัดการผานเครื อขายทํ ต้องสํารอง ในสวนตั ่ ตลอดเวลา และยังทําให้ระบบบริ การลูกค้าเป็ นที,พึงพอใจ สงผลให้ ่ ่ อะไหลได้ การสํารองอะไหลในคลั ง ่ ๆ ของแคตลดลงกวา่ 60 เปอร์ เซ็นต์ นับเป็ นการประหยัดคาใช้ ่ จ่ายลงไปได้มาก การสัง, อะไหลตาง ่ ่ ๆ ตาง ่ ม ต้องใช้เวลาถึง 45 วัน แตหลั ่ งจากใช้ระบบอีบิสิเนสในการสั,งตรงทําให้ ของแคตจากที,ต่าง ๆ ซึ, งแตเดิ ่ ่ ชวงเวลาการสงของจนถึ งมือผู ้ รับหลังจากสัง, ของลดลงเหลือเพียงสิ บวัน ด้วยเหตุนR ี เองลูกค้ามีความพึง ่ ารุ งมีประสิ ทธิ ภาพสู ง พอใจมาก เพราะโอกาสที,เครื, องจักรกลของลูกค้า ต้องเสี ยโอกาสลดลง การซอมบํ การใช้ระบบไอที และการแลกเปลี,ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทาํ ให้แคตมีขอ้ มูลที,สาํ คัญของลูกค้า ่ ารุ งอยางมี ่ ประสิ ทธิ ภาพ และสามารถ ให้บริ การลูกค้าในการเปลี,ยนแปลงอะไหล่ หรื อการซอมบํ ั ายบริ หารของแคต เองกได้ ็ ประโยชน์จากข้อมูลขาวสารในการวางแผนการผลิ ่ ประจวบกบฝ่ ตและการ ดําเนินการภายในองค์กร ระบบข้อมูลที,ใช้ในการบริ หารของแคตดีขR ึนมาก โดยเฉพาะข้อมูลที,มีส่ วนในการสนับสนุนการ ตัดสิ นใจของ ผูบ้ ริ หาร ข้อมูลการวิเคราะห์ต่าง ๆ แนวโน้ม ตลอดจนการดูแลลูกค้า แคตใช้ระบบ ่ เครื อขายของตนเองกระจาย ข้อมูลที,จาํ เป็ นให้พนักงานและผูป้ ฏิบตั ิงาน โดยเฉพาะการเชื, อมโยงกบั ่ ่ ๆ ภายนอก หนวยงานตาง ิ ิ ่ เนื,องจากกจกรรมของแคตเป็ นกจการขนาดใหญและมี สาขามาก มีสาํ นักงานกระจายทัว, โลก ิ ่ ่ แคตใช้ระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ให้เกดประโยชน์ มีการประชุมฝ่ ายบริ หารและจัดการผานเครื อขาย ่ ,าเสมอ ทําให้การบริ หาร งานทัR งองค์กรที,มีขนาดใหญเป็ ่ นไปในลักษณะใกล้ชิด และติดตามแกไข ้ อยางสมํ ่ สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อยางรวดเร็ วการจัดการธุรกิจด้ วยคอมพิวเตอร์ : 74


Chapter 4 การใชคอมพิวเตอรเพื่อกลยุทธทางธุรกิจ

ผลลัพธ์ ทเี กิดขึน) กับแคต ้ ่ จากการแกไขสถานการณ์ โดยใช้เครื อขายและการดํ าเนินการแบบธุ รก รรมอิเล็กทรอนิกส์ ทําให้ ประสิ ทธิ ภาพ ของแคตสู งขึR นมาก ลดต้นทุนโดยรวม มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เร็ ว และสนับสนุนการ ่ ให้แคตได้ตลาดในสหรัฐอเมริ กากลับคืนมา อีกทัR งกจการ ิ บริ การลูกค้าได้ตรงตาม ความต้องการ สงผล ่ ่ ของแคตขยายตัวอยางรวดเร็ วทําให้ ยอดขายในตางประเทศของแคตสู งขึR น โดยมียอดขายนอก ่ าสิ บเปอร์ เซ็นต์ของยอดการผลิต ทัR งหมด สหรัฐอเมริ กามากกวาห้ ่ ่ การใช้กลยุทธ์ทางอีบิสิเนสทําให้แคตเข้าสู่ ตลาดตางประเทศ และกระจายตลาดได้อยางรวดเร็ ว ่ นกบบริ ั ษทั ผูผ้ ลิตบางประเทศตาง ่ ๆ ทัว, โลกได้ และสามารถ แขงขั ข้ อเด่ นของการสร้ างกลยทธ์ ุ โดยใช้ eBusiness จากบทเรี ยนของแคตเตอร์ พิลลา่ แสดงให้เห็น •

• • •

่ นทางด้านตลาดโลก มิได้อยูท่ ี,เพียงราคาและคุณภาพ แตยั่ งอยูท่ ี,เวลาและการให้บริ การ การแขงขั ที,รวดเร็ ว ่ นมีส่ วนเกยวข้ ี, องโดยตรงทัR งจากผูซ้ Rื อลูกค้า ผูข้ ายวัตถุดิบ สถาบันการเงิน สถานการณ์การแขงขั ่ ่ ั สหภาพแรงงาน หรื อแม้แตหนวยงานอื ,นที,เชื,อมโยงพันธะกรณี กบองค์ กรที,เรี ยกวา่ chain ิ ไอทีเป็ นเครื, องมือที,สาํ คัญ และมีบทบาทที,ทาํ ให้เกดการทํ างานแบบอิเล็กทรอนิกส์ ่ ง แตต้่ องมีการวางแผนระยะยาวให้ได้ผล ไอทีเป็ นอุปกรณ์ที,มีการลงทุนด้วยมูลคาสู ่ เครื อขายคอมพิ วเตอร์ สร้างกลไกการทํางานแบบโลกาภิวฒั น์และมีบทบาทที,สาํ คัญยิง, ขององค์กร

CASE STUDY Discussionการจัดการธุรกิจด้ วยคอมพิวเตอร์ : 75

Business Strategy with ICT  

Business Strategy with ICT

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you