Page 1

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ®¨Ñ¹·Ãà¡ÉÁ Chandrakasem Rajabhat University

Gift on the moon 2013 Love Product

Technology,Visual Communication Design.

ÊÒÂáÅŒÇ

¤Ø³¢Ò

¹Ò¸¹Ñ¹ªÑ ºØÞàÅç¡ 5311310535 ÈÔÅ»¡ÃÃÁ (Í͡Ẻ¹Ôà·ÈÈÔÅ»Š)


Thananchai Boonlek 2

คำนำ รำยงำน คือ กำรเล่ำเรื่องกับสิ่งที่พบเจอนำมำถ่ำยทอดเป็นบทควำม เช่นกำรค้นคว้ำทำง วิชำกำร กำรเข้ำค่ำยฝึกอบรม กำรหำประสบกำรณ์นอกสถำนที่ ลักษณะของรำยงำนคล้ำยย่อควำม เน้นแต่บทควำมที่สำคัญและสรุปกำรทำงำนทั้งหมดแต่อำจเพิ่มกำรรำยละเอียดได้พอสมควรเพื่อ ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย อำจกำหนดได้ในแต่ละวิชำงำน รำยงำนเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐำนในกำรทำงำน และสรุปกำรขำยสินค้ำในงำน Gift on the moon ในหัวข้อ Love product ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชำ เทคโนโลยีกำรออกแบบ นิเทศศิลป์ ARTI3319 สอนโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร ถ้ำมีกำรผิดพลำดประกำรใด ก็ขออภัยมำนะ ที่นี้ด้วย นำย ธนันชัย บุญเล็ก ผู้จัดทำ


Thananchai Boonlek 3

สำรบัญ หน้ำ บทที่ 1 โครงกำรรออกแบบสินค้ำ Watch Tattoo

4

บทที่ 2 ควำมเป็นมำ Watch Tattoo

5

บทที่ 3 ขั้นตอนกำรออกแบบ

7

บทที่ 4 สรุปผลกำรขำยรูปภำพงำน Gfit on the moon

9

บทที่ 5 กำรออกแบบ โลโก้กลุ่ม See the sun

11

บทที่ 6 ปัญหำที่พบและกำรแก้ปัญหำ

12


Thananchai Boonlek 4

บทที่ 1 โครงกำรเพื่อกำรออกแบบสินค้ำ เพื่อบันทึกควำมทรงจำในวันแห่งควำมรัก ที่มำและควำมสำคัญ ปัจจุบันสินค้ำที่ขำยตำมท้องตลำดได้รับควำมนิยมจำกกระแสและเทศกำรต่ำงๆซึ่งแต่ละ เทศกำลจะมีสินค้ำที่โดดเด่นในแต่ละเทศกำล เทศกำลวันวำเลนไทน์ ก็เป็นอีก เทศกำลที่ได้รับควำมนิยมในกำรเลือกซื้อของมำมอบให้ กันน จึงทำให้ริเริ่มสร้ำงสรรค์สินค้ำในช่วงเทศกำลวันวำเลนไทน์

วัตถุประสงค์– 1. ต้องกำรขำยของในงำน Gift on the moon 2. ต้องกำรสร้ำงสรรค์งำนในแนว Vectors ในกำรมำทำสินค้ำขำย 3. ต้องกำรพัฒนำตัวงำนให้มีเอกลักษณ์มำกขึ้น

แนวควำมคิด ได้แนวคิดมำจำกคนรักนำฬิกำ casio G-shost เป็นกำรออกแบบเพื่อใช้แปะแขนเมื่อติดแล้วจะดู เหมือนใส่นำฬิกำตลอดเวลำ นำไปติดตำมร่ำงกำยกับคู่รักเป็นแฟชั่นในวันวำเลนไทน์


Thananchai Boonlek 5

บทที่ 2 หำกวันนี้คุณไปเดินเล่นตำมห้ำงสรรพสินค้ำ จะพบว่ำมีวัยรุ่นมำกมำย ทำรอยสักภำพแปลกๆ ไม่ซ้ำรูปแบบกัน แล้วอยำกทำบ้ำง แต่กลัวเจ็บ หรือต้องกำรเปลี่ยนรูปภำพใหม่ๆ ตำมวันกันเลย ไม่ต้องเป็นห่วงอีกต่อไปแล้ว เพียงคุณมีกระดำษสติ๊กเกอร์ Tattoo กระดำษสติ๊กเกอร์แบบใหม่ที่ จะช่วยให้คุณทำรอยสักได้เองตำมชอบใจ ด้วยเวลำเพียงไม่กี่ นำทีเท่ำนั้นปัจจุบันกระดำษอิงค์เจ็ตที่ ใช้งำนกันอยู่นั้น คงเป็นส่วนที่ช่ว ยให้งำนพิมพ์จำกเครื่องพิมพ์อิง ค์เจ็ต ไม่ว่ำรุ่นใดยี่ห้อไหน ให้มี คุณภำพมำกขึ้น แต่ถ้ำวันไหนคุณเกิดมีควำมคิดแปลกๆ อยำกเปลี่ยนตัวเองหรื ออุปกรณ์ที่ใช้งำน อยู่ ไม่ว่ำจะเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือจอมอนิเตอร์ให้มีรูปภำพ ติดตำมต้องกำรละก็ ลองใช้กระดำษ สติ๊กเกอร์ Tattoo นี้ดูดีกว่ำเพรำะกระดำษสติ๊กเกอร์ Tattoo จะเป็นกระดำษสติ๊กเกอร์รูปแบบ ใหม่ที่ช่วยให้คุณทำรอยสักเป็นลวดลำยต่ำงๆ ตำมชอบใจด้วยตนเอง โดยคุณไม่ต้องทำรอยสักให้ เจ็บตัวเปล่ำๆ พร้อมทั้งยังไม่ต้องมำนั่งพะวงเกี่ยวกับกำรลบรอยสักที่เป็นปัญหำ

เตรียมพร้อมก่อนพิมพ์ ภำยในกระดำษสติ๊กเกอร์ Tattoo 1 ชุด จะประกอบด้วยกระดำษอิง ค์เจ็ต Tattoo (Tattoo Paper) เปล่ำ จำนวน 5 แผ่น (พิมพ์ภำพบนด้ำนมัน) และสติ๊กเกอร์ Tattoo (Tattoo Adhesive Sheet) จำนวน 5 แผ่น (เมื่อลอกออกจะเป็นหน้ำกำว) เพียง 1 ชุด ก็สำมำรถใช้งำนได้ แล้ว พร้อมกันนี้สิ่งที่ต้องตระเตรียมอีกเล็กน้อย ก็คงเป็นเรื่องของกระดำษทิชชู่หรือลำลี ไว้สำหรับ ชุบน้ำ เพื่อแปะสติ๊กเกอร์กับสิ่งของที่ต้องกำรแปะ แต่ต้องทำอย่ำงไรนั้น สักครู่จะมีกรรมวิธีมำบอก กล่ำวอีกครั้งหนึ่ง

ขั้นตอนกำรใช้งำน ในส่วนกำรใช้งำนก็ไม่ยำกอะไรเลย เพียงเริ่มต้นพิมพ์ภำพที่ต้องกำรลงบน “กระดำษอิงค์-เจ็ค Tattoo” โดยให้สั่งพิมพ์กลับภำพ (Flip horizontal) ถ้ำไม่มีคำสั่งนี้ให้ผู้ใช้กลับภำพด้วยโปรแกรม ตกแต่งภำพ ไม่ว่ำจะเป็นโปรแกรมPhotoshop หรือโปรแกรมตกแต่งภำพอื่นๆ จำกนั้นปล่อยทิ้งไว้ จนแห้งสนิทสักเล็กน้อย แล้วจึงติดสติ๊กเกอร์ Tattoo ลงบนภำพที่เตรียมไว้ โดยหันหน้ำกำวเข้ำ หำภำพที่เตรียมไว้ แล้วติดลงที่ด้ำนบนของภำพโดยให้ทั้ง 2 แผ่นประกบกันพอดี ใช้มือลูบตำม เบำๆ อีกครั้งเพื่อไล่อำกำศออก เมื่อติดสติ๊กเกอร์ Tattoo เรียบร้อยแล้ว ใช้ไดร์เป่ำอีกครั้ง เพื่อทำ


Thananchai Boonlek 6

ให้แผ่นสติ๊กเกอร์ Tattoo แนบติดกับภำพได้ดียิ่งขึ้นขั้นตอนต่อมำ ให้ใช้กรรไกรหรือคัตเตอร์ตำม รู ป ทรงของภำพโดยเว้ น ขอบห่ ำ งประมำณ 1-2 มม. เมื่ อ ตั ด ได้ รู ป แล้ ว ให้ ล อกแผ่ น สติ๊ ก เกอร์ Tattoo ออก จะเห็นที่รูปเป็นหน้ำกำว วำงภำพด้ำนที่เป็นกำวแปะลงเบำๆ บริเวณที่ต้องกำร (ใน กรณีที่แปะลงบนวัตถุทรงกลมให้ใช้แรงกดเพิ่มเล็กน้อย) ใช้กระดำษทิชชู่หรือลำลีชุบน้ำลูบลงบน หลังภำพให้ทั่วประมำณ 10 วินำที เพื่อให้ภำพแยกหลุดจำกกระดำษ (เพื่อให้ภำพลอกหลุดได้ดี ควร ลูบทิชชู่โดยไล่จำกตรงกลำงภำพออกด้ำนข้ำง) แล้วค่อยๆ ลอกกระดำษออก ถ้ำพบว่ำบริเวณภำพ มีนำ้เปียกอยู่เล็กน้อย ให้ใช้กระดำษทิชชู่ซับเบำๆ และทิ้งไว้ 3 นำที ก็จะได้รอยสักที่สวยงำมตำม ต้องกำร

สายแล้ว

สายแล้ว

สายแล้ว

สายแล้ว

สายแล้ว

พ่อคุณ

คุณขา

คุณขา

คุณขา

คุณขา


Thananchai Boonlek 7

บทที่ 3 ขั้นตอนกำรออกแบบ 1 . เปิดโปรแกรม illustrator

2. นำภำพนำฬิกำ มำจำก internet

3. ใช้เครื่องมือ pen tool ในกำรดรำฟ รูปภำพที่เตรียมไว้


Thananchai Boonlek 8

4.ออกแบบจัดวำงให้สมบูรณ์

5.ภำพตัวอย่ำงสินค้ำ Watch Tattoo


Thananchai Boonlek 9

บทที่ 4 สรุปผลกำรขำยสินค้ำในงำน Gift on the moon ในวันที่11-13 กุมภำพันธ์

ป้ำย Back Drop ในกลุ่ม See The Sun


Thananchai Boonlek 10

รูปภำพ สินค้ำ ในงำน Gift on the moon


Thananchai Boonlek 11

บทที่ 5 กำรออกแบบโลโก้กลุ่ม See the sun

The โลโก้ See the Sun ที่ออกแบบเอง ประวัติควำมเป็นมำ อยำกให้มีโทนสีที่สบำยตำ ต้องกำรบ่งบอกควำมอ่อน โยนของพระอำทิตย์และมีควำมทันสมัยต่อ

Concept See the Sun ต้องกำรบอกถึงกำรมองเห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ และแสงสว่ำงเพื่อเดินทำงไปสู่จุดหมำย


Thananchai Boonlek 12

บทที่ 6 ปัญหำที่พบ 1. 2.

ด้ำนโครง สร้ำงในงำนออกแบบยังไม่มีควำมสมบูรณ์เท่ำที่ควร กำรปริ้น Tattoo ลงในกระดำษ อิงค์เจ็ค Tattoo ยังไม่ดีเท่ำทีค่ วรเพรำะเมื่อนำไปติดกับ ผิวหนัง ยังมีกำรลอกอยู่

แนวทำงแก้ปัญหำ 1. ต้องศึกษำข้อมูลของกำรทำ Tattoo ให้มำกขึ้น 2. ต้องกำรหำกระดำษอิงค์เจ็คที่มีคุณสมบัติดีกว่ำนี้


ประวัติส่วนตัว

นำย ธนันชัย บุญเล็ก ชื่อเล่น นุ๊ก รหัสนักศึกษำ 5311310535 กลุ่มเรียน 102 สำขำศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์) มหำวิทยำลัยรำชภัฎจันทรเกษม G-mail : thananchai.boonlek@gmail.com Blogger : http://arti3319-thananchai.blogspot.com


ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ®¨Ñ¹·Ãà¡ÉÁ Chandrakasem Rajabhat University

thananchai-arti3319-102-Gift on the moon  

รายงานการขายสินค้าในงาน Gift on the moon

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you