Page 1


Open Mind

เรื่อง กองบรรณาธิการ

รองผู้อำ�นวยการ depa ร่วมเปิดงาน

IBM Corporate Service Corps Opening

11 มิถนุ ายน 2561, กรุงเทพ ; ส�ำนักงานส่ง เสริ มเศรษฐกิจดิจิทลั (depa) โดย ดร.รัฐศาสตร์ กร สูต รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานส่งเสริ มเศรษฐกิจ ดิจิทลั พร้ อมด้ วยฝ่ ายส่งเสริ มการพัฒนาก�ำลังคน ดิจิทลั และ ฝ่ ายส่งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนา คุ ณ ภาพชี วิ ต และความมั่ น คง ร่ ว มงาน IBM Corporate Service Corps Opening Ceremony โดย ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต ร่วมเปิ ดงานในครัง้ นี ้และ แนะน�ำแผนการส่งเสริมก�ำลังคนดิจทิ ลั ตลอดจนการ ส่ ง เสริ ม การใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ยกระดั บ คุณภาพชีวติ พร้ อมกันนี ้ยังน�ำทีมร่วมเวิร์คชอปร่วม กับผู้เชี่ยวชาญจาก IBM เพื่อร่ วมพัฒนาแผนและ แนวทางการด�ำเนินการสนับสนุนการพัฒนาก�ำลัง NOONONO คนดิ จิ ทั ล เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นผ่ า นสู่ สั ง คม เศรษฐกิ จดิจิทลั ตลอดจนการยกระดับประชาชนสู่ NONONONONONO NONO ความเป็ นพลเมืองดิจิทลั โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจาก NONONONONONO IBM จะท�ำงานกับ depa เพื่อพัฒนาแผนงานร่ วม กันเป็ นเวลา 1 เดือน


Top of the World

เรื่อง กองบรรณาธิการ

11 มิถุนายน 2561, กรุ งเทพ ; ส�ำนักงานส่งเสริ ม เศรษฐกิจดิจิทลั (depa) โดย ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้ อ�ำนวยการส�ำนักงานส่งเสริ มเศรษฐกิจดิจิทลั พร้ อมด้ วย ฝ่ ายส่งเสริมการพัฒนาก�ำลังคนดิจทิ ลั และ ฝ่ ายส่งเสริมและ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวติ และความมัน่ คง ร่วมงาน IBM Corporate Service Corps Opening Ceremony โดย ดร.รั ฐ ศาสตร์ กรสูต ร่ ว มเปิ ด งานในครั ง้ นี แ้ ละแนะน� ำ แผนการส่งเสริมก�ำลังคนดิจิทลั ตลอดจนการส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต พร้ อมกันนี ้ยัง น� ำ ที ม ร่ ว มเวิ ร์ ค ชอปร่ ว มกับ ผู้เ ชี่ ย วชาญจาก IBM เพื่ อ ร่ วมพัฒนาแผนและแนวทางการด�ำเนินการสนับสนุนการ พัฒนาก�ำลังคนดิจิทลั เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่สงั คม เศรษฐกิจดิจทิ ลั ตลอดจนการยกระดับประชาชนสูค่ วามเป็ น พลเมืองดิจิทลั โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจาก IBM จะท�ำงานกับ depa เพื่อพัฒนาแผนงานร่วมกันเป็ นเวลา 1 เดือน 11 มิถุนายน 2561, กรุ งเทพ ; ส�ำนักงานส่งเสริ ม เศรษฐกิจดิจิทลั (depa) โดย ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้ อ�ำนวยการส�ำนักงานส่งเสริ มเศรษฐกิจดิจิทลั พร้ อมด้ วย ฝ่ ายส่งเสริมการพัฒนาก�ำลังคนดิจทิ ลั และ ฝ่ ายส่งเสริมและ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวติ และความมัน่ คง ร่วมงาน IBM Corporate Service Corps Opening Ceremony โดย ดร.รั ฐ ศาสตร์ กรสูต ร่ ว มเปิ ด งานในครั ง้ นี แ้ ละแนะน� ำ แผนการส่งเสริมก�ำลังคนดิจิทลั ตลอดจนการส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต พร้ อมกันนี ้ยัง น� ำ ที ม ร่ ว มเวิ ร์ ค ชอปร่ ว มกับ ผู้เ ชี่ ย วชาญจาก IBM เพื่ อ ร่ วมพัฒนาแผนและแนวทางการด�ำเนินการสนับสนุนการ พัฒนาก�ำลังคนดิจิทลั เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่สงั คม เศรษฐกิจดิจทิ ลั ตลอดจนการยกระดับประชาชนสูค่ วามเป็ น พลเมืองดิจิทลั โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจาก IBM จะท�ำงานกับ depa เพื่อพัฒนาแผนงานร่วมกันเป็ นเวลา 1 เดือน 11 มิถุนายน 2561, กรุ งเทพ ; ส�ำนักงานส่งเสริ ม เศรษฐกิจดิจิทลั (depa) โดย ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้ อ�ำนวยการส�ำนักงานส่งเสริ มเศรษฐกิจดิจิทลั พร้ อมด้ วย ฝ่ ายส่งเสริมการพัฒนาก�ำลังคนดิจทิ ลั และ ฝ่ ายส่งเสริมและ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวติ และความมัน่ คง ร่วมงาน IBM Corporate Service Corps Opening Ceremony โดย ดร.รั ฐ ศาสตร์ กรสูต ร่ ว มเปิ ด งานในครั ง้ นี แ้ ละแนะน� ำ แผนการส่งเสริมก�ำลังคนดิจิทลั ตลอดจนการส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต พร้ อมกันนี ้ยัง น� ำ ที ม ร่ ว มเวิ ร์ ค ชอปร่ ว มกับ ผู้เ ชี่ ย วชาญจาก IBM เพื่ อ ร่ วมพัฒนาแผนและแนวทางการด�ำเนินการสนับสนุนการ พัฒนาก�ำลังคนดิจิทลั เพื่อรองรับกาพลเมืองดิจิทลั โดยทีม ผู้เชี่ยวชาญจาก IBM จะท�ำงานกับ

Blockchain นวัตกรรมปฎิวัติสังคม

หลายปีทผ ี่ า่ นมามีนวัตกรรมทีเ่ ข้ามาเปลีย่ นรูปแบบการใช้ชวี ติ ของ คนมากมาย ซึ่ง Blockchain ก็เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ก�ำลังเข้า มาเปลี่ยนรูปแบบความปลอดภัยของข้อมูลการเงิน รวมถึงใน อุตสาหกรรมอื่น ๆ ซึ่งจะมีความปลอดภัยมากขึ้นในยุคปัจจุบัน บล๊อกเชนคืออะไร ?

โดยทั่วไป การท�ำธุรกรรมหรื อสัญญาใด ๆ จ�ำเป็ นต้ องอาศัย ตัวกลางจ�ำนวนมากมายหลายรู ปแบบในการท�ำให้ เราเกิดความมัน่ ใจ เช่น เราอาศัยธนาคารเวลาโอนเงิน อาศัยทนายเวลาเจรจาท�ำข้ อตกลง ทางการค้ า อาศัย นายหน้ าอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เ วลาหาซื อ้ บ้ าน แต่ Blockchain มีศกั ยภาพที่จะท�ำให้ ตวั กลางทังหมดนี ้ ้ไร้ ความหมาย และ จะขจัดปั ญหาด้ านความผิดพลาดของข้ อมูลออกไป เรี ยกง่ายๆ ก็คอื เป็ น ระบบการจัดการฐานข้ อมูล ส�ำหรับการยืนยันตัวตน เคลียร์ ริ่งธุรกรรม สืบสาวร่องรอย และบันทึกความเป็ นเจ้ าของในสินทรัพย์ (เช่น สกุลเงิน อิเล็กทรอนิกส์อย่าง Bitcoin ) หรื ออะไรก็ตามที่เปลี่ยนมือกันได้ หลายคนอาจเข้ าใจว่า Bitcoin กับ Blockchain คือเทคโนโลยีตวั เดียวกัน จริ ง ๆ แล้ ว Bitcoin คือนามสกุลเงินดิจิทลั ที่สามารถซื ้อขาย ได้ ผ่านระบบออนไลน์ แต่ Blockchain เป็ นเทคโนโลยีที่อยู่ข้างหลัง Bitcoin โดยจะคอยตรวจสอบธุรกรรมที่เกิดขึ ้นระหว่างบุคคล โดยจะมี ความปลอดภัยมากกว่าปกติ ท�ำไมถึงปลอดภัย

รูปแบบของ Blockchain จะมีลกั ษณะการตรวจสอบข้ อมูลที่แตก ต่างจากธนคาร กล่าวคือ ธนาคารจะเก็บข้ อมูลการเงินในระบบเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อต้ องการอัพเดทข้ อมูล


Smart City

เรื่อง กองบรรณาธิการ

ประชารัฐ+Smart City ศูนย์รวมคนเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน Smart City เป็นแนวทางคิดในการ พัฒนาเมืองภายใต้กรอบความคิดทีม่ งุ่ ให้เกิดความยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ภายใต้เป้าหมาย ที่มีความหลากหลายและแตกต่างกัน เช่น ต้องการให้เป็นเมืองทีก่ า้ วหน้าด้าน เทคโนโลยี เป็นเมืองทีน่ า่ อยูท่ สี่ ดุ ในโลก หรื อ เป็ น เมื อ งที่ มี ค วามสมบู ร ณ์ แ บบ ผสมผสาน ทั้งความเป็นเมืองที่น่าอยู่ มี ก ารพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของตั ว เอง เป็นต้น ปั จจุบนั ทัว่ โลกมีเมืองที่เดินตามแนวทางของ Smart City อยู่ มากมาย ซึง่ ต่างก็มีความแตกต่างกันในรายละเอียด แต่ที่เห็นเด่นชัด คือ มีการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีขัน้ สูง เพื่อให้ เป็ นเมืองที่มีความ อัจ ฉริ ย ะ เพื่ อ ตอบโจทย์ ใ นการดูแ ลและพัฒ นาเมื อ งได้ อ ย่ า งมี ประสิทธิภาพ และเมื่อพูดถึง Smart City แล้ ว ปั จจุบนั ประเทศไทยมี เมืองต้ นแบบอยู่ 3 เมืองที่ดำ� เนินตามแนวทางของ Smart City นัน่ คือ เมืองภูเก็ต เมืองขอนแก่น และเมืองเชียงใหม่

Phuket Smart City เมืองต้นแบบด้านนวัตกรรม

Phuket Smart City เป็ นเมืองต้ นแบบด้ านเทคโนโลยีที่มีความ ชัดเจนมากที่สดุ โดยโปรเจคนี ้เกิดจากความร่ วมระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐอย่าง ส�ำนักงานส่งเสริ มเศรษฐกิจดิจิทลั และความร่ วมจาก ภาคเอกชน เกิดเป็ นเมืองภูเก็ตที่มีเป้าหมายที่จะสร้ างความยัง่ ยืนให้ เมือง โดยสร้ างจุดแข็งใหม่ในการเป็ นเมืองทีร่ องรับการลงทุนในธุรกิจ ดิจิทลั

Innovative Startup

เรื่อง กองบรรณาธิการ

Digital Startup กลไกสำ�คัญในการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0

ไทยแลนด์ 4.0 เป็ นวิสยั ทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศไทย หรื อ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของ รัฐบาล ภายใต้ การน�ำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรี และหัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ ามาบริ หาร ประเทศบนวิสยั ทัศน์ที่ ว่า มัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน ไทยแลนด์ 4.0 เป็ นวิสยั ทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของ ประเทศไทย หรื อ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้ การน�ำของพล เอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ (คสช.) ที่เข้ ามาบริหารประเทศบนวิสยั ทัศน์ที่ ว่า มัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน ที่มีภารกิจส�ำคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้ านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัด ระบบ ปรับทิศทาง และสร้ างหนทางพัฒนาประเทศให้ เจริ ญ สามารถรับมือ กับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลียนแปลงอย่างเร็ ว รุ นแรงใน ศตวรรษที่ 21 ได้


Guru Note Columnist นักเขียนรับเชิญ นักเขียของกระทรวงฯ หน่วยงานในสังกัด

Digital Startup กลไกสำ�คัญในการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 “วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดีมาก ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ โดยส่วนตัวผมชอบภาคปฏิบัติเพราะท�ำให้เราสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น ส�ำหรับหลักสูตรต่อ ไปอยากให้ CAT อบรมเรื่อง City Security Framework ที่ไม่ใช่การเจาะระบบ แต่ให้รู้ว่า Framework ของ Cyber City มีอะไรบ้าง ในสากลมีอะไรบ้าง และเราควร ต้องปฏิบตั อิ ย่างไรเพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพราะปัจจุบนั แบงค์ชาติและองค์กรภายนอกทีเ่ ป็นองค์กรธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงคณะกรรมการธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์ต่างก็บังคับในเรื่องนี้ และไม่ว่าจะเป็น CAT หรือธนาคาร ล้วนก็อยู่ใน Critical infrastructure ที่เคร่งครัด อีกเรื่องคือ IT Risk ในปีหน้าแบงค์ชาติจะให้ความ ส�ำคัญกับเรื่องนี้อย่างมาก ผมจึงอยากให้ CAT น�ำเรื่องต่างๆ เหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ปัจจุบัน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ไม่ได้มีฐานข้อมูลที่ใหญ่มาก การใช้งานในเรื่อง Big Data จึงอาจจะยังไม่ได้น�ำไปใช้งานมากนัก แต่ในส่วนของ Data Analytics นั้น ผมสามารถน�ำโมเดลต่างๆ ที่วิทยากรสอนเอาไปวิเคราะห์ได้ เช่น การปล่อยสินเชื่อ การจัดกลุ่มลูกค้าที่เราจะขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ตรงตามกลุ่มตามสไตล์ ของกลุ่มเป็นต้น ในส่วนของธุรกิจ ผมคิดว่า Big Data แทรกซึมไปในหลายๆ ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นพลังงาน รัฐบาล หรือเกษตรกรรม ก็สามารถ apply ไปใช้ได้ทั้งหมด”

Think Thought

Digital Startup กลไกสำ�คัญในการ พัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0

Spotlight

Digital Startup กลไกสำ�คัญในการ พัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0

“วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ ได้ดีมาก ทั้งทฤษฎีและ ปฏิบัติ โดยส่วนตัวผมชอบภาคปฏิบัติเพราะท�ำให้เราสามารถ เข้าใจเนื้อหาได้ดีย่ิงขึ้น ส�ำหรับหลักสูตรต่อไปอยากให้ CAT อบรมเรื่อง City Security Framework ที่ไม่ใช่การเจาะระบบ แต่ให้รู้ว่า Framework ของ Cyber City มีอะไรบ้าง ในสากลมีอะไรบ้าง และเราควร ต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพราะปัจจุบันแบงค์ ชาติและองค์กรภายนอกทีเ่ ป็นองค์กรธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงคณะ กรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต่างก็บังคับในเรื่องนี้ และไม่ว่าจะเป็น CAT หรือธนาคาร ล้วนก็อยู่ใน Critical infrastructure ที่เคร่งครัด อีก เรื่องคือ IT Risk ในปีหน้าแบงค์ชาติจะให้ความส�ำคัญกับเรื่องนี้อย่าง มาก ผมจึงอยากให้ CAT น�ำเรื่องต่างๆ เหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ปัจจุบัน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ไม่ได้มีฐานข้อมูลที่ ใหญ่มาก การใช้งานในเรื่อง Big Data จึงอาจจะยังไม่ได้น�ำไปใช้งานมาก นัก แต่ในส่วนของ Data Analytics นั้น ผมสามารถน�ำโมเดลต่างๆ ที่ วิทยากรสอนเอาไปวิเคราะห์ได้ เช่น การปล่อยสินเชื่อ การจัดกลุ่มลูกค้า ที่เราจะขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ตรงตามกลุ่มตามสไตล์ของกลุ่มเป็นต้น ในส่วนของธุรกิจ ผมคิดว่า Big Data แทรกซึมไปในหลายๆ ธุรกิจ ไม่ว่า จะเป็นพลังงาน รัฐบาล หรือเกษตรกรรม ก็สามารถ apply ไปใช้ ได้ ทั้งหมด”

“วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ ได้ดีมาก ทั้งทฤษฎีและ ปฏิบัติ โดยส่วนตัวผมชอบภาคปฏิบัติเพราะท�ำให้เราสามารถ เข้าใจเนื้อหาได้ดีย่ิงขึ้น ส�ำหรับหลักสูตรต่อไปอยากให้ CAT อบรมเรื่อง City Security Framework ที่ไม่ใช่การเจาะระบบ แต่ให้รู้ว่า Framework ของ Cyber City มีอะไรบ้าง ในสากลมีอะไรบ้าง และเราควร ต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพราะปัจจุบันแบงค์ ชาติและองค์กรภายนอกทีเ่ ป็นองค์กรธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงคณะ กรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต่างก็บังคับในเรื่องนี้ และไม่ว่าจะเป็น CAT หรือธนาคาร ล้วนก็อยู่ใน Critical infrastructure ที่เคร่งครัด อีก เรื่องคือ IT Risk ในปีหน้าแบงค์ชาติจะให้ความส�ำคัญกับเรื่องนี้อย่าง มาก ผมจึงอยากให้ CAT น�ำเรื่องต่างๆ เหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ปัจจุบัน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ไม่ได้มีฐานข้อมูลที่ ใหญ่มาก การใช้งานในเรื่อง Big Data จึงอาจจะยังไม่ได้น�ำไปใช้งานมาก นัก แต่ในส่วนของ Data Analytics นั้น ผมสามารถน�ำโมเดลต่างๆ ที่ วิทยากรสอนเอาไปวิเคราะห์ได้ เช่น การปล่อยสินเชื่อ การจัดกลุ่มลูกค้า ที่เราจะขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ตรงตามกลุ่มตามสไตล์ของกลุ่มเป็นต้น ในส่วนของธุรกิจ ผมคิดว่า Big Data แทรกซึมไปในหลายๆ ธุรกิจ ไม่ว่า จะเป็นพลังงาน รัฐบาล หรือเกษตรกรรม ก็สามารถ apply ไปใช้ ได้ ทั้งหมด”

Columnist นักเขียนรับเชิญ นักเขียของกระทรวงฯ หน่วยงานในสังกัด

Columnist นักเขียนรับเชิญ นักเขียของกระทรวงฯ หน่วยงานในสังกัด


Decode IoT

เรื่อง กองบรรณาธิการ

IoT กับ 6 อุตสาหกรรม ที่มุ่งหน้าสู่รูปแบบดิจิทัล

หลายประเทศทีก่ �ำลังมุง่ สู่ IoT ได้ มกี ารพัฒนาศักยภาพของ ตัวเองในหลาย ๆ ด้ านเพื่อสร้ างข้ อได้ เปรี ยบในการแข่งขันทาง ธุรกิจ ภาพทีช่ ดั เจนคือประเทศเหล่านันมี ้ การเพิม่ การลงทุนในเรื่อง ของบุคลากร การศึกษา การวิจยั และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาและ น�ำโซลูชนั IIoT มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ สิ่งที่เป็ นศูนย์ รวมของแผนงานแห่งชาติหรือจุดร่วมเดียวกันทีเ่ ห็นได้ บอ่ ยคือเรื่อง ของความริ เริ่ มด้ านความอัจฉริ ยะ เช่น Smart Factory, Smart City หรื อ Smart Grid เหล่านี ้ล้ วนได้ รับการออกแบบมาเพื่อขับ เคลือ่ นความมีประสิทธิภาพและกระตุ้นการเติบโตให้ กบั เศรษฐกิจ ได้ อย่างทัว่ ถึงuxhk สมาคมอินเตอร์ เน็ตเพื่ออุตสาหกรรม หรื อ IIC (Industrial Internet Consortium) มี ค วามสนใจอย่ า งยิ่ ง ในการสร้ าง แอพพลิเคชัน IIoT ที่ชว่ ยปรับปรุงและสร้ างความแข็งแกร่งให้ กบั ส่ว นที่ เ ป็ น ก� ำ ลัง ส� ำ คัญ ในการพัฒ นาเศรษฐกิ จ แห่ ง ชาติ แ ละ ประเทศทังหมด ้ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องของพลังงาน การดูแลสุขภาพ เกษตรกรรม การขนส่ง การผลิต และการศึกษา ซึง่ การท�ำให้ เสา หลักด้ านเศรษฐกิจเหล่านี ้ด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และให้ ผลิตผลที่ดี ก็จะเป็ นการช่วยกระตุ้นให้ ได้ ผลิตภัณฑ์มวล

รวมที่ดขี ึ ้นเช่นกัน สิง่ ที่บง่ ชี ้ให้ เห็นถึงความสนใจเรื่ องนี ้ก็คอื IIC ได้ อนุมตั ใิ ห้ มีการจัดตัง้ “ศูนย์ทดสอบ” (Testbeds) แห่งใหม่กว่า 40 แห่งขึ ้นในเวลาอันรวดเร็ วแค่ชว่ ง 1 ปี ที่ผา่ นมา ศูนย์ทดสอบเหล่า นี ้คือห้ องปฏิบตั ิการที่ใช้ ในการทดสอบและพัฒนาแอพพลิเคชัน IIoT อย่างต่อเนื่อง ข้ อมูลจากศูนย์ทดสอบคาดว่าในปี 2017 จะมี 6 อุตสาหกรรม ที่น�ำ IIoT มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ กบั ผลิตภัณฑ์ของตนเอง คือ 1. อุตสาหกรรมด้านพลังงาน

การน�ำ IIoT มาใช้ จะเพิม่ ความฉลาดของระบบพลังงานและ ระบบโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านพลังงาน ซึง่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน การจัดการพลังงานจากท่อส่งอัจฉริ ยะ (Smart Pipelines) ถึง มิเตอร์ อจั ฉริ ยะ (Smart Meters) และโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริ ยะ (Smart Grid) ทุกแง่มมุ ของการสร้ างและส่งต่อพลังงานล้ วนถูก ท�ำให้ มีความปลอดภัยยิ่งขึน้ พึ่งพาอาศัยกันได้ มากขึน้ และมี ประสิทธิภาพยิง่ ขึ ้นด้ วย เพือ่ ตอบสนองความกระหายพลังงานของ โลก


Smart EEC

เรื่อง กองบรรณาธิการ

depa สาขาภาคใต้ตอนบน

เข้าร่วมพิธเี ปิดอุทยานการเรียนรูน้ ครภูเก็ต (PK Park)

ส�ำนักงานส่งเสริ มเศรษฐกิจดิจิทลั สาขาภาคใต้ ตอนบน เข้ าร่ วมพิธีเปิ ดอุทยานการเรี ยนรู้ นครภูเก็ต (PK Park) โดยมีทา่ นผู้ชว่ ยรัฐมนตรี ประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี พลต�ำรวจโทวรศักดิ์ นพสิทธิพร เป็ นประธานในพิธีเปิ ด นอกจากนี ้ส�ำนักงานฯ สาขาภาคใต้ ตอนบน และผู้ประกอบ การดิจิทลั ยังได้ ร่วมออกบูธน�ำเสนอโครงการ Phuket Smart City ภายในงาน อาทิ Phuket Smart City Application ระบบจัดการสิง่ แวดล้ อม แผนที่ภเู ก็ต 3 มิติ เป็ นต้ น โดย นายประชา อัศวธีระ ผู้จดั การส�ำนักงานสาขาภาคใต้ ตอนบน ได้ มีโอกาสน�ำเสนอการใช้ งานระบบต่างๆ ให้ แก่ ท่านผู้ชว่ ยรัฐมนตรี ฯ คณะผู้บริ หารจังหวัดภูเก็ต คณะผู้บริ หารเทศบาลนครภูเก็ต และสื่อมวลชนให้ ได้ รับทราบอีกด้ วย


The Way to Success

เรื่อง กองบรรณาธิการ

depa พาผูป้ ระกอบการดิจทิ ลั บุกตลาดเมือง หลวง โชว์ศกั ยภาพดิจทิ ลั คอนเทนต์อสี าน ในงาน Asia Comic Con 2018 depa พาผู้ประกอบการดิจทิ ลั บุกตลาดเมืองหลวง โชว์ ศักยภาพดิจิทลั คอนเทนต์อีสาน ในงาน Asia Comic Con 2018 ระหว่างวันที่ 8-10 มิถนุ ายน 2561 ดีป้าสาขาภาค อีสานตอนกลาง น�ำทัพโดยเด็กชายหัวปลาและผองเพื่อน โรงเรี ยนเม็ดกวยจี๊ พาทีมผู้ประกอบการดิจิทลั อีสาน โชว์ ศักยภาพ #โรงเรียนเม็ดก๋วยจี๊ เดอะแอนิเมชัน่ แอนด์เกม ภาย ใต้ โครงการ NEDCC ของ depa เข้ าร่วมออกบูธแสดงผลงาน คุณภาพในงาน Asia Comic Con 2018 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชัน้ 5 สยามพารากอน ภายในงานมีความคึกคักเป็ น อย่างมาก และผลงานโครงการได้ รับความสนใจเป็ นอย่างดี ยิ่งจากผู้เข้ าร่วมชมงาน

depa ผนึกกำ�ลัง DITP TCEB และ5 สมาคมดิจทิ ลั คอนเทนต์ จัดงานนิทรรศการดิจทิ ลั คอนเทนต์ครัง้ ยิง่ ใหญ่ BIDC2018 ส�ำนักงานส่งเสริ มเศรษฐกิจดิจิทลั (depa) ร่วมกับ กรมส่งเสริ มการค้ า ระหว่างประเทศ ส�ำนักงานการส่งเสริ มการจัดประชุมและนิทรรศการ และ 5 สมาคมดิจทิ ลั คอนเทนต์ ได้ แก่ สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย สมาคมดิจทิ ลั คอนเทนต์ไทย สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชัน่ และคอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์ไทย สมาคม Bangkok ACM SIGGRAPH (BASA) และสมาคมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ เกมไทย ผนึกก�ำลังจัดงาน Bangkok International Digital Content (BIDC2018) ภายใต้ ธีม Digital Carnival

depa ร่วมกับกระทรวงดีอี CAT พาสือ่ ทัวร์ Digital Park Thailand พร้อมเผยแผนการพัฒนาสถาบัน ไอโอทีแห่งแรกของไทย

เมือ่ วันที่ 9 มิถนุ ายน ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั (depa) กระทรวง ดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม น�ำทีมสื่อไทย - จีนลงพื ้นที่ศรี ราชา เยี่ยมชม Digital Park Thailand พร้ อมเผยแผนการพัฒนาสถาบันไอโอทีแห่งแรกของ ไทย หนึง่ ใน เมกะโปรเจคอีอีซี ดันเศรษฐกิจไทยทะยานขึ ้นสูง สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ พร้ อมดึงนักลงทุนต่างชาติร่วมลงทุน ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและ สังคม ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานส่งเสริ มเศรษฐกิจ ดิจิทลั (depa) ได้ น�ำคณะสื่อมวลชนไทย - จีน ลงพื ้นที่ อ�ำเภอศรี ราชา จังหวัด ชลบุรี เยี่ยมชมพื ้นที่เขตส่งเสริ มอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทลั

DEPA  
DEPA