Page 1

SESAO1focus

จดหมาฬข่าทสานักนานเขตอฟ้นทฝ่การถพกษามัธฬมถพกษา เขต 1

ฉบับทฝ่ 1(มกราใม-กภมภาอันธ์) ประจาปฝ อภทธถักราช 2557

เป้าหมาฬ สอม.1 ต้ธนเป็ นทฝ่ 1 ด้านการมัธฬมถพกษา

Sesao1focus ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์ เพื่อต้อนรับการปรับเปลี่ยน โฉมใหม่ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1(สพม.1) ภายใต้การ นาของว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1 นักบริหารจัดการมือพัฒนาคนหนึ่งของ สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา ที่ต้องการเห็นความสาเร็จของงานด้านการศึกษาของ ชาวมัธยมศึกษาโดยเฉพาะการบริหารจัดการด้านการศึกษาของสพม.1 กรุงเทพฯ คอลัมน์และเนื้อหาภายในเล่มฉบับนี้ ต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของเขต พื้นที่ก ารศึกษาและโรงเรีย นไปพร้อมๆกั น มี อะไรเด่ นที่ไหนหรือข่ าวความ เคลื่อนไหวเป็ น อย่ า งไรที่ ผ่ า นมาสดๆร้ อ นๆหาอ่ า นกั น ได้ ค รั บ ฉบั บ หน้ า คง มี อ ะไรดี ขึ้ นมากกว่าฉบับนี้ คอยติดตามกันครับ ธีรทัศน์ โชติรตั น์ บรรณาธิการบริหาร theerataschotirat@gmail.com

Sesao1 Around - สรภ ปผลการแข่นขันรานทัล นานถผลปหัตถกรรมนักเรฝฬนระดับชาตผ ใรัน้ ทฝ่ 63 ปฝ การถพกษา 2556 - ผอ.สอม.1 ผู ้บรผหารโรงเรฝฬนครู และ นักเรฝฬน สอม.1 ร่ทมราฬการรับนักเรฝฬน ปฝ การถพกษา 2557 ณ สถานฝทผทฬภ โทรทัถน์ โมเดผร์นโนน์ทฝทฝ -นักเรฝฬน สอฐ. ร่วมประชันฝฝ มือ ถผลปหัตถกรรมระดับชาตผ ใรัน้ ทฝ่ 63 - ผธ.สทถ. เฬฝ่ฬมสนามสธบ O-NET ม.3

- สอม.1 ดาเนผนการสธบ ระดับเขตอฟ้นทฝ่ การถพกษา(LAS) ประจาปฝ การถพกษา 2556 - ผธ.สอม.1 แสดนใทามฬผนดฝผม้ช่ทฬเลขาฯ กอฐ.

- ดร.สมเกฝฬรตผ บภ ญรธด ผม ้ช่ทฬเลขาธผการใณะกรรมการการถพกษาขัน้ อฟ้นฐาน

-โรนเรฝฬนทัดรานบัท เปผ ดบ้านใภณธรรม เฉลผม อระเกฝฬรตผ อระบาทสมเดไจอระเจ้าธฬม ห่ ัท - สอม.1ขธแสดนใทามชฟ่ นชมและฬผนดฝกับท่าทฝ่ ผธ.ร.ร.ในใหม่ - ผธ.สอม.1 ตรทจเฬฝ่ฬมถมนฬ์เกไบรักษา ข้ธสธบ O-NET

“ไม่มีอะไรที่ทาไม่ได้ หาก เพียงแต่มุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะเรียนรู้ และลงมือทามันอย่างจริงจัง...” - ผอ.อานนท์ สุขภาคกิจ ผอ.สพม.1

- ใภรภสภา กทม. 1 เชผ ดชม เกฝฬรตผใรม ในนานทันใรม ปฝ 2557 - สอม.1 จัดอผธฝมธบ เใรฟ่ธนราชธผสรผฬาภรณ์ แก่ ข้าราชการใรม ในสันกัด - นักเรฝฬนสันกัดสอม.1 ประชั น ใทามสามารถ ถผลปหัตถกรรม นักเรฝฬน ระดับภาใกลานและภาใตะทันธธก ใรัน้ 63 ปฝ การถพกษา 2556 - สรภ ปผลการดาเนผนนาน โใรนการ 1 ธาเภธ 1 ทภน รภ ่นทฝ่ 4

1


Sesao1 Around สรภปผลการแข่นขันรานทัล นานถผลปหัตถกรรมนักเรฝฬนระดับชาตผ ครัน้ ทฝ่ 63 ปฝ การถพกษา 2556 งานศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย นระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 63 ปีการศึกษา 2556 จัดขีน้ ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี การ ประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ.8.กลุ่มสาระการเรียนรู้และ กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน มีโรงเรียนในสังกัด สพม.1 ได้เป็นตัวแทน ภาคกลางและภาคตะวันออกไปเข้าแข่งขันระดับชาติ ผลการ แข่งขันได้รบั รางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง รวมจานวน 24 เหรียญ จากกลุ่มแข่งขันกรุงเทพมหานคร 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญ ทองรวม.15.เหรียญ เป็นลาดับที.่ 1.จากกลุม่ แข่งขันกรุงเทพมหานคร 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รวม.9.เหรียญ เป็นลาดับที่ .3. จากกลุ่ ม แข่ ง ขั น เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาทั่ ว ประเทศ ทั้งสิ้นจานวน 181 หน่วยการแข่งขัน สรุปผลการแข่งขันระดับชาติ สพม.ที่ ได้เหรียญชนะเลิศ ลาดับที่ 1-5 ที่

สพม./กลุม่ แข่งขัน

ชนะเลิศ

1

รอง 1 รอง 2

รวม

15 6 6 27 สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) กลุ่มกรุงเทพมหานคร 1 2 สพม. เขต 35 (ลาปาง,ลาพูน) 10 2 0 12 [กลุ่ม สพม.ลาปาง 1 3 สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 9 7 11 27 กลุ่มกรุงเทพมหานคร 2 4 สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) 9 5 4 18 [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 1] 5 สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช, 7 8 2 17 พัทลุง) [กลุ่ม สพม.พัทลุง 1] ลาดับที่ 6-181 ดูเพิม่ เติมสรุปอันดับ+เหรียญ ผลการแข่งขันออนไลน์ได้ทเี่ ว็บไซต์ http://art63.sillapa.net/sm-nation/ กลุ่มกรุงเทพมหานคร 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จานวน 15 เหรียญ ดังนี้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 8 เหรียญ เป็นกิจกรรมการแข่งขัน คือ 1)อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6, 2) เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6, 3)เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6, 4)เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6, 5)เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6, 6)เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6, 7)เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6, 8)Multi Skills Competition ม.4-ม.6, โรงเรียนเทพศิรินทร์ 2 เหรียญ 1)เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 2)ซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1 เหรียญ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 3 เหรียญ 1)การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6, 2)นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กาหนดช่วงชั้น และ 3) วาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยนิ ไม่กาหนดช่วงชัน้ โรงเรียนสวนอนันต์ 1 เหรียญ การเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 2

8

ทอง แดง 1

เข้า ร่วม 1

28

4

3

2

35

42

10

4

6

56

30

5

3

6

38

26

14

5

6

45

ทอง

เงิน

37

รวม 46

กลุ่มกรุงเทพมหานคร 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จานวน 9 เหรียญ ดังนี้ โรงเรียนรัดราชโอรส 1 เหรียญ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 2 เหรียญ 1) Multi Skills Competition ม.1-ม.3 2) การแข่งขันละครสัน้ ภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1 เหรียญ Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1 เหรียญ ศาสตร์คณิตในชีวิตประจาวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 โรงเรียนมหรรณพาราม 2 เหรียญ 1) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจาวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 และ 2)การเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กาหนดช่วงชั้น โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขา 1 เหรียญ การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กาหนดช่วงชั้น โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1 เหรียญ การจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กาหนดช่วงชั้น Text by อรพิณท์ เจริญผล


Sesao1 Around ผธ.สอม.1 ผม ้บรผหาร โรนเรฝฬน ใรม และนักเรฝฬน สอม.1 ร่ทมราฬการ รับ นักเรฝฬน ประจาปฝ การถพกษา 2557 ณ สถานฝทผทฬภ โทรทัถน์ โมเดผร์นโนน์ทฝทฝ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี จัดรายการรับนักเรียน ประจาปีการศึกษา 2557 เมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล ความรู้ แนวทาง ปฏิบัติการรับนักเรียนแก่ผู้ปกครองที่มีลูกหลานอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนในระดับชั้น อนุบาล 1 ป.1 ม.1 และ ม.4 ในปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจากผู้อานวยการโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งสูงใน สพม.1 สพม.2 สพป. ร่วมตอบคาถามใน รายการให้แก่ผู้ปกครอง ซึ่งมีดร.กมล รอดคล้าย รองเลขาธิการ กพฐ. ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้ช่วยเลขาธิการ สพฐ. ผู้แทนผู้อานวยการโรงเรียน ในสังกัด สพม. สพป. เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้แนวทางการรับนักเรียน ภายในรายการ สาหรับสพม.1 มีวิทยากรร่วมรายการ อาทิ นางสุภาณี โลหิตานนท์ ผู้อานวยการโรงเรียนศึกษานารี ชี้แจงการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ นางสุนัน บุญอ่า ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ชี้แจงปัญหาใน การรับนักเรียนในปีที่ผ่านมา และนักเรียนโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ให้แนวทางในการเตรียมตัวเข้า เรียนในชั้น ม.4 และในโอกาสนี้ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ผอ.สพม.1 และนายเชิดศักดิ์ ศุภโสภณ ผูอ้ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัยได้รบั เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรูแ้ นวทางการรับนักเรียนในระดับม.1และม.4ด้วย Text by วรพงษ์ แจ่มจารัส ธเนศ ไชยสุวรรณ

นักเรฝฬน สอฐ. ร่ทมประชันฝฝ มฟธ ถผลปหัตถกรรมนักเรฝฬน ระดับชาตผ ใรัน้ ทฝ่ 63 ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด เยี่ยมชมบูท นิทรรศการและให้กาลังใจนักเรียน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ภายในชื่องาน “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” Good Thinker Good Morality Ensuring Greatness เมื่อวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีนายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น ประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาและนักเรียนร่วมงาน Text by วรพงษ์ แจ่มจารัส ธเนศ ไชยสุวรรณ 3


Sesao1 Around

ผธ. สทถ. เฬฝ่ฬมสนามสธบ O-NET ม.3 ปฝ การถพกษา 2556 รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อานวยการสถาบัน ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ตรวจเยี่ยมสนาม ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือO-NET ปีการศึกษา 2556 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีนายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นางฎาทกาญจน์ อุสตัส ผู้อานวยการโรงเรียนสาม เสนวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครูโรงเรียน สามเสนวิทยาลัยให้การต้อนรับ รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ รศ.ดร.สั ม พั น ธ์ พั น ธุ์ พ ฤกษ์ ให้สัมภาษณ์ ภายหลังการตรวจเยี่ยมสนามสอบว่า การสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อนาผลคะแนนไปใช้เป็นส่วนหนึ่งใน การพิจารณาเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ ผลการเรียนของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษา และผลสอบO-NET ในสัดส่วน 80 : 20 ภาพรวมการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่ได้รับรายงานการทุจริตในสนามสอบใด เนื่องจากสทศ.ยังคงใช้ข้อสอบ 6 ชุดเหมือนทุกปี เพื่อป้องกันการทุจริต ขณะเดียวกันได้ขอ ความร่วมมือจากอาจารย์จากมหาวิทยาลัย ตัวแทน สทศ. ไปประจาศูนย์สอบทั่วประเทศ เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบการดาเนินการจัดสอบO-NET..ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ด้ า นสานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1 ได้ ดาเนิ น การจั ด สอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ในวันเสาร์ที่ 8 และ วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 โดยจัดตั้งศูนย์เครือข่ายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

(O-NET) จานวน 12 ศูนย์สอบ โดยมี นักเรียนผู้สิทธิ์เข้าสอบ ในศูนย์สอบ สพม.1 ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชน จานวน 140โรงเรียน สนามสอบ จานวน 129 แห่ง นักเรียน จานวน 6,451 คน เป็นเด็กบกพร่อง ทางการมองเห็ น 13 คน บกพร่ อ ง ทางร่างกายและการพูด 1 คนและเด็ก ปกติ..6,437..คน ใ น ก า ร จั ด ส อ บ ฯ ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการจัดสอบ ใน สนามสอบฯแต่ละแห่ง จานวน 12 คณะ เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตาม และประเมินผล การดาเนินงานการจัดสอบของโรงเรียน Text by วรพงษ์ แจ่มจารัส ธเนศ ไชยสุวรรณ

ผอ.สพม.1 เยี่ ย มสนามสอบ O-NET ม.3 ปี ก ารศึ ก ษา 2556 4


Sesao1 Around LAS (Local Assessment Sytem) คือ การประเมินคุณภาพ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา สาหรับ นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา ปีที่ 2 ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 2 และ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ของทุก โรงเรียนในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ซึ่งมีการกาหนดรายวิชาใน การทดสอบ ในแต่ละทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและ พลศึกษา ศิลปะ และการ งานอาชีพเทคโนโลยี

สอม.1 ดาเนผนการสธบ ระดับเขตอฟ้นทฝ่การถพกษา(LAS) 2556 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แบ่งการวัดและประเมินผลออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขต พื้นที่การศึกษา และระดับประเทศ สาหรับการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กาหนดการ ประเมินนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่.2 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2557 ให้กับโรงเรียนในสังกัด ทั้งนี้เพื่อนาผลไปใช้ในการ ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนใน สังกัดทุกโรงเรียน โดยจัดตั้งศูนย์เครือข่ายการสอน เป็น 6 ศูนย์ ตามกลุ่มโรงเรียนและจัดคณะในการ ผอ.สพม.1 เยี่ยมสนามสอบ LAS ตรวจติดตาม ตรวจเยี่ยม และดูแลความเรียบร้อยใน การจัดสอบ Text by วรพงษ์ แจ่มจารัส, ธเนศ ไชยสุวรรณ

ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

ผธ.สอม.1 แสดนคทามฬผนดฝผม้ช่ทฬเลขาธผการ กอฐ. ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ผอ.สพม.1 แสดงยินดีกับ ดร.สมเกียรติ บุญรอด เนื่องใน โอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สพม.3 (นนทบุรี) Text by วรพงษ์ แจ่มจารัส 5


Special Content

ดร.สมเกฝฬรตผ บภ ญรธด ผม ้ช่ทฬเลขาธผการคณะกรรมการการถพกษาขัน้ อฟ้นฐาน ประทัตผการถพกษา ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) วิชาเอก ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) วิชาเอก การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก ปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประทัตผการรับราชการ ครูสายปฏิบัติการสอน โรงเรียนในจังหวัดกาแพงเพชร เป็นเวลา 8 ปี อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนนาบ่อคาวิทยาคม จ.กาแพงเพชร เป็นเวลา 7 ปี รักษาการ ผอ. โรงเรียนลานกระบือวิทยาคม จ.กาแพงเพชร เป็นเวลา 1 ปี ผู้อานวยการ โรงเรียนลานกระบือวิทยาคม จ.กาแพงเพชร เป็นเวลา 4 ปี ผู้อานวยการ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม จ.กาแพงเพชร เป็นเวลา 2 ปี ผู้อานวยการ สานักงานสามัญศึกษาจังหวัดตาก เป็นเวลา 1 ปี ผู้อานวยการ สานักงานสามัญศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร เป็นเวลา 4 ปี ผู้อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาแพงเพชร เขต 1 เป็นเวลา 4 ปี ผู้อานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นเวลา 2 ปี ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์) เป็นเวลา 5 ปี

- ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร - อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎ กาแพงเพชร - อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูล สงคราม พิษณุโลก - อาจารย์พิเศษวิทยาลัยทองสุข - อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา - หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน กอง อานวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดพิษณุโลก

- ผู้บริหารดีเด่นคุรุสภา จังหวัดกาแพงเพชร - เข็มสดุดีครู จรรยามารยาทดีเด่น จังหวัดกาแพงเพชร - โล่เชิดชูเกียรติสานักงานสามัญศึกษาดีเด่น ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษา - ผู้แทนไทยเข้าร่วมในกระบวนการตรวจสอบกรอบความสามารถของผู้บริหาร สถานศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - ผู้บริหารดีเด่นด้านการสนับสนุนกิจการลูกเสือจากสานักงานลูกเสือแห่งชาติ - ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยรามคาแหง - ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ Text by วรพงษ์ แจ่มจารัส ธเนศ ไชยสุวรรณ

ผลนานดฝเด่นทฝ่สาใัญ

6


Sesao1 Around

โรนเรฝฬนทัดรานบัท เปผ ดบ้านคภณธรรม เฉลผมอระเกฝฬรตผ อระบาทสมเดไจอระเจ้าธฬม ่หัท โรงเรียนวัดรางบัว จัดกิจกรรมเปิดบ้านคุณธรรมเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วม เป็ น เกี ย รติ ใ นพิ ธี เ ปิ ด และว่ า ที่ ร้ อ ยตรี อ านนท์ สุ ข ภาคกิ จ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงาน โดยมีนางบุษบง พรหมจันทร์ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดรางบัว คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ

สอม.1ขธแสดนคทามชฟ่ นชมและฬผนดฝกับท่าทฝ่ ผธ.ร.ร.คนใหม่ (จากซ้ายของภาพตามลาดับ) 1.นายสไว บรรณาลัย รอง ผอ.ร.ร.โพธิสารพิทยากร ดารงตาแหน่ง ผอ.ร.ร. วังข่าพัฒนา จ.สุรินทร์ สพม.33 2.นางดวงกมล คงเมือง รอง ผอ.ร.ร.ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 ดารงตาแหน่ง ผอ.ร.ร.สุนทโรเมตตาประชาสรรค์ จ.ปทุมธานี สพม.4 3.นางชเนตตี วัจนะรัตน์ รอง ผอ.ร.ร.สามเสนวิทยาลัย ดารงตาแหน่ง ผอ.ร.ร.ชัยสิทธาวาส (พัฒน์สายบารุง) จ.ปทุมธานี สพม.4 4.นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล รอง ผอ.สันติราษฎร์วิทยาลัย ดารงตาแหน่ง ผอ.ร.ร.กุศลวิทยา จ.สมุทรสาคร สพม.10 Text by วรพงษ์ แจ่มจารัส ธเนศ ไชยสุวรรณ

วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด กิ จ กรรมในครั้ ง นี้ เพื่ อ พั ฒ นา คุณภาพนักเรียนในด้านคุณธรรมจริยธรรม สร้างภูมิคุ้มกันทาง จิตใจให้เข้มแข็ง ส่งผลต่อการพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ภายในงานมีกจิ กรรมการแสดงความสามารถทางวัฒนธรรม ของนักเรียน อาทิ การแสดงฟ้อนมาลัย การแสดงลีลาศ การแสดง โครงงานคุ ณ ธรรมของนั ก เรี ย น โดยได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จาก คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียน วัดรางบัว Text by ธเนศ ไชยสุวรรณ

ผธ.สอม.1 ตรทจเฬฝ่ฬมถมนฬ์เกไบรักษาข้ธสธบ O-NET

ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ผอ.สพม.1 และนายศรีรัตน์ รัตนราศรี รอง ผอ.สพม.1 ตรวจเยี่ยมศูนย์เก็บรักษาข้อสอบ ONET สาหรับศูนย์สอบจานวน 12 ศูนย์สอบ โดยมีคณะผู้บริหาร ครูให้การต้อนรับ พร้อมนาเยี่ยมชมศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมสมุทรโฆษ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย Text by วรพงษ์ แจ่มจารัส ธเนศ ไชยสุวรรณ

7


Sesao1 Around

คภรภสภาเขตอฟน้ ทฝ่การถพกษากรภนเทอมหานคร เขต 1 ฬกฬ่ธนเชผ ดชมเกฝฬรตผครมใน นานทันครมปฝ 2557 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จัดงาน วันครู ประจาปี 2557 ภายใต้ชื่องาน “เฉลิมพระเกียรติพระผู้ทรง เป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมเทพผดุงพร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร โดยว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ.....ผูอ้ านวยการคุรสุ ภาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในพิธี ภายในพิธีฯ มีการส่งเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู และ ยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประพฤติ ปฏิบัติตนตาม

8

จรรยาบรรณของวิ ช าชี พ และเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ด้ า นคุ ณ ธรรม จริยธรรม มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณในความเป็นครู โดยคุรุสภา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้ดาเนินการคัดเลือก ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล จานวน 4 รายการ ประกอบด้วย 1. รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น ประจาปี 2556 จานวน 9 รางวัล 2. รางวัลผู้ทาคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา ของ สานักงาน คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษา(สกสค.) ระดับจังหวัด จานวน 3 รางวัล 3. โล่รางวัล สพม.1 (SESAO1 AWARDS) ประจาปี 2556 จานวน 57 รางวัล 4. เกียรติบัตรรางวัล ครูผู้มีผลงานดีเด่น ประจาปี 2556 จานวน 644 รางวัล รวมรายการรับรางวัล 713 รางวัล Text by วรพงษ์ แจ่มจารัส ธเนศ ไชยสุวรรณ


Sesao1 Around

สอม.1 จัดอผธฝมธบเครฟ่ธนราชธผสรผฬาภรณ์ ชั้ นต่ ากท่าสาฬสะอาฬและเหรฝฬญจักรอรรดผมาลา แก่ข้าราชการครม ในสันกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดพิธีมอบ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจาปี 2552 2554 และปี2555 แก่ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาในสังกัด และลูกจ้างประจา เนื่องในงานวันครู ประจาปี 2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมเทพผดุงพร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร โดย ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในพิธีฯ ผอ.สพม.1 ประธานในพิธี กล่าวชื่นชมกับผู้ได้รับพระราชทาน เครื่องอิสริยาภรณ์ทุกท่าน ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติราชการมาด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และขอให้ทุกท่านมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติราชการและพั ฒ นา ตนเองให้ เ ป็ น ผู้ มี คุ ณ ต่ อ ประเทศชาติ อ ย่ า งสม่าเสมอต่ อ ไป Text by วรพงษ์ แจ่มจารัส ธเนศ ไชยสุวรรณ

9


Sesao1 Around นักเรฝฬนสันกัดสอม.1 ร่ทมประชั นคทามสามารถในการแข่นขันนานถผลปหัตถกรรมนักเรฝฬน ระดับภาคกลานและภาค ตะทันธธก ครัน้ ทฝ่ 63 ประจาปฝ การถพกษา 2556 นั ก เ รี ย น สั ง กั ด ส พ ม . 1 เ ข้ า แ ข่ ง ขั น นิ ท ร ร ศ ก า ร “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก” ครั้งที่ 63 ประจาปีการศึกษา 2556 โดยสานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดขึ้น ณ จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้ชื่องาน “สิกขสิบ พริบพรี ศิลปหัตถกรรม ล้าเลิศปัญญา” ซึ่งจัดขึ้น ใน ระหว่าง วันที่ 24-26 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดเพชรบุรี ในการเข้าประกวดแข่งขันในครั้งนี้ สพม.1 ได้รับคะแนน ระดับเหรียญทอง รวมจานวน 230 ทีม ชนะเลิศเป็นลาดับที่ 1 จาก ผู้เข้าแข่งขันสังกัด สพม. ภาคกลางและภาคตะวันออก มีทั้งสิ้น 51 กลุ่มแข่งขัน สพม.1 ได้รับคะแนนสูงสุดรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 และ 2 จานวน 51 ทีม เป็นตัวแทนของภาคกลางและ ภาคตะวั น ออก ไปเข้ า แข่ ง ขั น ระดั บ ชาติ ระหว่ า งวั น ที่ 1 8-20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ เมืองทองธานี.................................................. นอกจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนแล้ว สพม.1 ได้จัดบูธนิทรรศการแสดงศักยภาพของนักเรียน โดยมีนักเรียนใน

สังกัดผลัดเปลี่ยนกันมาแสดงความสามารถ ณ เวทีกิจกรรม และ ในบูธกิจกรรม สพม.1 อาทิ การขับร้องเพลงลูกทุ่ง การแสดงโชว์เป่า แซ็กโซโฟน การแสดงกระบี่กระบอง การแสดงหุ่นยนต์ การแสดงรา สานสายใจไทย-ญี่ปุ่น การแสดงมโนราห์ การเล่านิทานคุณธรรม (ภาคภาษาอังกฤษ) การแสดงลีลาศ การแสดงScience Show การแสดง Acoustic folk songs การสาธิตการ แกะสลักหินอ่อน Text by อรพิณท์ เจริญผล

10


Sesao1 Around

สรภปผลการดาเนผนนาน โครนการ 1 ธาเภธ 1 ทภน รภ่นทฝ่ 4 โครงการ 1 อาเภอ 1 ทุน เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ให้จัดสรรทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ให้แก่เด็กนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีฐานะยากจนแต่เรียนดี มีความประพฤติดีที่ศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอาเภอต่างๆ ทั่วประเทศ โดยแนวคิด สาคัญของการให้ทุน คือ "การพัฒนาศักยภาพ ของคนในประเทศ ตลอดจนการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาการเรียนรู้ของคนในสังคม ทุกระดับ ซึ่งถือเป็นการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ที่จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในระยะยาวและ ยั่งยืน" ในภาพรวมที่ผ่านมา โครงการ 1 อาเภอ 1 ทุน ได้ดาเนินการมาแล้ว 3 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 เริ่มเมื่อปีพ.ศ.2547 รุ่นที่ 2 ดาเนินการเมื่อปี พ.ศ.2549 และรุ่นที่.3 ดาเนินการเมื่อปีพ.ศ.2555..รวมทั้ง..3 รุ่นมีผู้รับทุนการศึกษา รวมจานวน 2,225 คน............................... สาหรับการดาเนินงานรุ่นล่าสุด ซึ่งเป็นรุ่นที่ 4 ดาเนินการในปีพ.ศ.2556 ซึ่งมีความแตกต่างจาก 3 รุ่นที่ผ่านมา คือ มีการแบ่ง ประเภททุนเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทุนประเภทที่ 1 หมายถึง ทุนสาหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี และทุนประเภทที่ 2 หมายถึง ทุนสาหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ไม่จากัดรายได้ครอบครัว มุ่งเน้นให้ศึกษาเฉพาะสาขาที่ขาดแคลน ด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นความต้องการของประเทศ ซึ่งภาพรวมของผู้มีสิทธิ์รับทุนรุ่นที่ 4 ทั้งหมด 240 คน เป็นทุนประเภทที่ 1 จานวน 26 คน และทุนประเภทที่ 2 จานวน 214 คน โดยมีนักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นผู้มีสิทธิ์รับทุน จานวน 27 คน เป็นทุนประเภทที่ 1 จานวน 5 คน และทุนประเภทที่ 2 จานวน 22 คน.......................................................................... กระทรวงศึกษาธิการ มีความคาดหวังว่าจากการดาเนินงานโครงการ 1 อาเภอ 1 ทุน ทั้ง 4 รุ่น จะเป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียน ที่เรียนดีจากทุกเขตพื้นที่ในทุกภูมิภาคได้มีโอกาสในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศในสาขาวิชาที่หลากหลาย ยกระดับ และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศให้มีศักยภาพ สามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น ตอบสนองต่อการพัฒนา ประเทศในภาพรวมต่อไป Text by ประทีป หมื่นขา

11


Contact Us ประธานที่ปรึกษา : ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่ปรึกษา : รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ทุกท่าน ผู้อานวยการกลุ่ม ทุกท่าน บรรรณาธิการบริหาร : นายธีรทัศน์ โชติรัตน์ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 บรรณาธิการผู้ช่วย : นายวรพงษ์ แจ่มจารัส นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ นายธเนศ ไชยสุวรรณ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กองบรรณาธิการ : นางวัลภา เขียวชอุ่ม ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ นายประทีป หมื่นขา ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางอรพิณท์ เจริญผล นักวิชาการศึกษาชานาญการ นายณรงค์ ภูมิลาเนา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นางกาญจนีย์ อินทรีย์ เจ้าหน้าที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 คอมพิวเตอร์กราฟิก : นายธเนศ ไชยสุวรรณ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอานวยการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

สอบถามรายละเอียด ติชม และแนะนา รูปแบบการนาเสนอ ข่าวได้ที่

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2354-3884 โทรสาร 0-2354-3887 e-mail : sesao1gennew@gmail.com ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว ได้ที่

และที่เวปไซต์ สพม.1 (http://www.sesao1.go.th) Facebook:

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1 (https://www.facebook.com/groups/ prsesao1)

Sesao1focus volume1  

จดหมายข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ฉบับที่1(มกราคม-กุมภาพันธ์) พุทธศักราช 2557

Sesao1focus volume1  

จดหมายข่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ฉบับที่1(มกราคม-กุมภาพันธ์) พุทธศักราช 2557

Advertisement