Page 1

SESAO1focus

สรุปข่าวสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ประจําสัปดาห์

22-31 สิงหาคม 2557


ผอ.สพม.1 นําทีมโรงเรียนในสังกัด เปนคณะกรรมการดําเนินงาน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดานการวัด และประเมินผลการศึกษา ประจําป 2557 จํานวน 26 รุนแกครูสงั กัด สพป. และสพม.1ในภาคกลางและตะวันออก สพฐ. สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา-ขั้ น พื้ น ฐาน มอบหมายให้ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า -มั ธ ย ม ศึ ก ษ า เ ข ต 1 เ ป็ น คณะกรรมการดํ า เนิ น งาน พั ฒ นาครู แ ละ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ด้ า นการวั ด และ ประเมินผลการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แก่ครูสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่ การศึ ก ษาประถมศึก ษา และสํ า นัก งานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในภาคกลางและ ตะวันออก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จํานวน 26 รุ่น จํานวน 5,090 คน ในระหว่ า งเดื อ นสิ ง หาคม-กั น ยายน 2557 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ โรงแรมรอยัลซิตี้ โรงแรมรอยัลริเวอร์ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต โรงแรมทาวน์ อิ น ทาวน์ โรงแรมชาลี น่ า กรุ ง เทพมหานคร และโรงแรมสี ด ารี ส อร์ ท จั ง หวั ด นครนายก ปั จ จุ บั น ได้ ดํ า เนิ น การ มาแล้ว จํา นวน 6 รุ่ น โดยมีผู้บ ริหารและครู โรงเรี ย นในสั ง กั ด สํ า นั ก งา นเขตพื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ย ม ศึ ก ษ า เ ข ต 1 เ ป็ น คณะกรรมการดํ า เนิ น งาน และมี วิ ท ยากร ผู้ ท รงควา มรู้ จ ากศู นย์ บ ริ ก า รวิ ช า ก า ร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ในครั้ง นี้เ ป็น การพั ฒ นาครูแ ละบุค ลากร ทางการศึ ก ษา ด้ า นการวั ด และประเมิ น ผล การศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระหว่ า งวั น ที่ 22-24 สิ ง หาคม 2557 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร ใน รุ่น ที่ 4-6 โดยรุ่น ที่4 เป็นข้า ราชการครูแ ละ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาด้ า นการวั ด ผล จาก สพป.สุพรรณบุรี เขต 2,3 และสพป.ราชบุรี เขต 1 ดําเนินการโดยโรงเรียนทีปังกรวิทยา พัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ รุ่นที่ 5 เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้ า นการวั ด ผล จาก สพป.อุ ทั ย ธานี เขต 2 และสพป.นครปฐม เขต 1,2 ดําเนินการโดย โรงเรี ย นมหรรณพาราม รุ่ น ที่ 6 เป็ น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน การวัดผล จาก สพป.เพชรบุรี เขต 1,2 และ สพป.ระยอง เขต 1 ดําเนินการโดย โรงเรียน สุวรรณ-พลับพลาพิทยาคม ส า ร ะ สํ า คั ญ ใ น การพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ด้ า นการวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษา ประจําปี 2557 อาทิ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย น(O-NET) ในระดั บ ชาติ ส ากล และอาเซียน กรอบการพัฒนาจากหลักสูตร สถานศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน รูปแบบการวัด

และประเมิ น ผลภาษาต่ า งประเทศ การ กํ า หนดโครงสร้ า งข้ อ สอบปลายปี / ปลาย ภาค การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และ ตัวชี้วั ดเพื่อ จั ดทํา ข้อ สอบ โดยเน้น ผู้เรีย น เป็น สําคัญ บนพื้น ฐานความเชื่อว่า ทุก คน สามารถเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาตนเองได้ อย่างเต็มศักยภาพ.

22 สิงหาคม 2557-ธเนศ/ รายงาน


ผอ. สพม.1 รวมพิธลี งนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ มูลนิธขิ งจือ่ กรุงเทพแหงประเทศไทย ว่ า ที่ ร้ อ ยตรี อานนท์ สุ ข ภาคกิ จ ผู้ อํ า น ว ย ก า ร สํ า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ร่วมพิธีลง นามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทาง วิชาการ ระหว่ าง มู ล นิธิขงจื่ อกรุงเทพ แห่ ง ประเทศไทย และ สํ า นั ก งานเขต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า กรุ ง เทพมหานคร ตามที่ มู ล นิ ธิ ร่ ม ฉั ต ร โดยพระพรหมมั ง คลาจารย์ ประธาน ห้องเรียนขงจื่อไตรมิตรวิทยาลัย ได้รับ มอบหมายจากสํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม การ เรี ย นการสอนภาษาจี น นานาชาติ (HANBAN) สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ เป็นผู้แทนในการส่ งเสริ มความร่วมมื อ กับส่วนราชการ สถาบัน และองค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทย ในการตอบสนองในการ

เรียนภาษาจีน และศึกษาวัฒนธรรมจีน ของนักเรียน อาจารย์ ข้าราชการ โดย จะมี ก ารจั ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ อั น จะ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ก่ สั ง คม เมื่ อ วั น อาทิ ต ย์ ที่ 24 สิ ง หาคม 2557 ณ ห้ อ ง ประชุ มเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิต กรุงเทพมหานคร ในการ ลงนามนี้มีตัวแทนจากหลายหน่วยงาน เข้ า ร่ ว มพิ ธี ดั ง กล่ า ว โดยมี ดร.กมล รอดคล้ า ย เลขาธิ ก ารคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการลงนามในครั้งนี้.

24 สิงหาคม 2557-ธเนศ/


สพม.1 นํานโยบายการจัดการเรียนการสอน วิชาประวัตศิ าสตร และหนาทีพ่ ลเมือง สูโ รงเรียนในสังกัด สํ า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า มัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในพิธี และนายชาติ แจ่ ม นุ ช ศึ ก ษานิ เ ทศก์ สพม.1 เป็นวิทยากร

สํ า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า มัธยมศึกษา เขต 1 ดําเนินการประชุม แจงนโยบายการจั ดการเรียนการสอน วิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง แก่ ร องผู้ อํ า นวยการกลุ่ ม บริ ห ารงาน วิ ช าการ หั ว หน้ า งานหลั ก สู ต ร และ ศึ ก ษ า นิ เ ท ศ ก์ ร ว ม 1 5 0 ค น โดยคาดหวังหว่าสถานศึกษาทุกแห่งจะ สามารถพั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา รวมทั้งบริหารจัดการด้านการเรียนการ สอนในเรื่ อ งดั ง กล่ า วได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง เหมาะสม ภายใต้ ก ารนิ เ ทศ แนะนํ า ช่ ว ยเหลื อ จากคณะศึ ก ษานิ เ ทศก์ สํ า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า มัธยมศึกษา เขต 1 เพื่อให้สถานศึกษา ทุกแห่งนํานโยบายไปปฏิบัติให้เป็นไปใน ทิ ศ ทางเดี ย วกั น เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ 25 สิ ง หาคม 2557 ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 2 อาคารหอประชุมพญาไท สํานักงานเขต พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก นางงามพิศ ลวากร รองผู้อํานวยการ-

สื่บเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมี นโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร การเรี ย นการสอนและการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา เรื่ อ ง การปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย การมีจิตสํานึก รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ยึ ด มั่ น ในสถาบั น ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์ และมี ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รวมทั้ง มี น โ ย บ า ย ใ ห้ ส ถ า น ศึ ก ษ า เ ห็ น ความสํ า คั ญ ต่ อ การเรี ย นการสอนวิ ช า ประวั ติ ศ าสตร์ และหน้ า ที่ พ ลเมื อ ง รวมถึ ง การสอนศี ล ธรรมแก่ นั ก เรี ย น อย่างเข้มข้น โดยกําหนดให้สถานศึกษา ทุกแห่งพัฒนาหลักสูตรสถานศึ กษาให้ เป็นไปตามแนวนโยบายดังกล่าวตั้งแต่ ภาคเรี ย นที่ 2 ของปี ก ารศึ ก ษา 2557 เป็นต้นไป

25 สิงหาคม 2557

ธเนศ/ รายงาน


กรุงเทพฯ 26 ส.ค.-สพฐ.แถลงเดินหน้า "ปรั บ การเรี ย น เปลี่ ย นการสอน ลด การบ้ า น" เพิ่ ม วิ ช าหน้ า ที่ พ ลเมื อ งเป็ น รายวิ ช าเสริ ม ใหม่ ใ นภาคเรี ย นที่ 2 ปี นี้ ปรับการสอนประวัติศาสตร์ให้ลุ่มลึก พิมพ์ หนั ง สื อ อ่ า นนอกเวลาแจกนั ก เรี ย นทุ ก ระดับชั้น ขณะที่การปรับปรุงหลักสูตรใน ภาพรวมอยู่ระหว่างรวบรวมข้อคิดเห็น ชี้ เหตุนักเรียนมีการบ้านมากอาจเพราะครูไม่ บูรณาการ นายกมล รอดคล้ า ย เลขาธิ ก าร คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อม ด้วยผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรการศึกษาของ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) ร่ ว มกั น แถลงข่ า ว "ปรั บ การเรียน เปลี่ยนการสอน ลดการบ้าน" ซึ่ง จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงการเรี ย นการสอน เพื่อสร้างความภูมิใจในชาติ และการเป็น พลเมื อ งดี รวมทั้ ง มี ค่ า นิย ม 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรั ก ษาความสงบ แห่งชาติ (คสช.) และเพิ่มประสิทธิภาพใน การเรียนการสอน สําหรับในการพัฒนาวิชาประวัติศาสตร์ ได้จัดทําจุดเน้นในการเรียนการสอนเสร็จ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดทําคู่มือการ จัดการเรียนการสอนใหม่ที่จะเริ่มใช้ในภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 นี้ทันที โดยมี เวลาเรียน 40 ชั่วโมงต่อปี ตามโครงสร้าง เวลาเรียนเดิม ขณะที่จะมีรายวิชาหน้าที่ พลเมื อ ง เป็ น รายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม ในทุ ก ระดับชั้นและช่วงชั้น ชั้น ป.1-ม.3 จํานวน 40 ชั่วโมงต่อปี และชั้น ม.4-6 จํานวน 80 ชั่วโมงตลอด 3 ปี โดยเนื้อหาจะเน้นการ ปฏิบัติ แตกต่างจากที่มีอยู่ในสาระพื้นฐาน ซึ่ ง วิ ช านี้ จ ะไม่ มี ห นั ง สื อ เรี ย น แต่ จ ะมี หนั ง สื อ อ่ า นเสริ ม โดยขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า ง เตรี ย มจั ด อบรมครู แ ละวิ ท ยากรครั้งใหญ่ เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจในเนือ้ หามาก

สพฐ.เพิม่ วิชาหนาทีพ่ ลเมือง ลุยปรับการเรียนการสอน

พร้อมกันนี้ได้มีการคัดเลือกหนังสืออ่าน นอกเวลาและอ่ า นเพิ่ ม เติ ม จํ า นวน 12 รายการ เพื่อ พิม พ์แ จกให้ กับ นัก เรี ย นทุ ก สั ง กั ด ใ น ปี นี้ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ร ะ ดั บ ประถมศึ ก ษา หนั ง สื อ อ่ า นเพิ่ ม เติ ม ชุ ด พระมหากษัตริย์ไทย 9 รัชกาล จํานวน 9 รายการ รายการละ 32,000 เล่ม ระดับ มัธยมศึกษา หนังสืออ่านเพิ่มเติม "ในหลวง ของเรา" หนังสืออ่านนอกเวลา "ศึก 9 ทัพ ธํ า รงรั ฐ พิ พั ฒ น์ ส ยาม" และหนั ง สื อ อ่ า น นอกเวลา "กว่าไทยจะคงดินแดนรูปขวาน ภาคดอกสร้ อ ยรอยตํ า นาน" จํ า นวน รายการละ 10,000 เล่ ม ขณะที่ ยั ง มี หนังสืออีก 177 รายการที่ผ่านการคัดเลือก ให้เป็นหนังสือที่เหมาะสมเป็นหนังสือนอก เวลาและหนั ง สื อ อ่ า นเพิ่ ม เติ ม ที่ โ รงเรี ย น สามารถนํ า ไปให้ นั ก เรี ย นเลื อ กใช้ ไ ด้ ส่ ว นการเปลี่ ย นแปลงหลั ก สู ต รการ เรียนการสอนนั้น ทั้ง สพฐ.และประชาชน ต่างเห็นพ้องกันว่า ถึงเวลาที่จะต้องมีการ ปรับปรุงหลักสูตรครั้งใหญ่ เนื่องจากหลาย ฝ่ายเห็นว่านักเรียนเกิดความเครียดในการ เรี ย นมากเกิ น ไป และสั ง คมคาดหวั ง ต่ อ คุณภาพผู้เรียนมากขึ้น ทั้งนี้ จะได้รวบรวม นํ า ข้ อ คิ ด เห็ น ต่ า ง ๆ ทํ า เป็ น แผนการ ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเตรี ย มเสนอขอความ เห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (กพฐ.) จากนั้นจึงไปสู่การจัดทํา แผนปฏิบัติการที่ชัดเจนต่อไป หลักสูตรในปัจจุบัน กําหนดให้ชั่วโมง เรี ย นในระดั บ ประถมศึ ก ษา ไม่ น้ อ ย

กว่ า 1,000 ชั่ ว โมง ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ตอนต้ น 1,200 ชั่ ว โมง และ ระดั บ มัธยมศึกษาตอนปลาย 3,600 ชั่วโมง ทั้งนี้ เห็นว่าบางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้ เด็กเพิ่มเติมจากหลักสูตรดังกล่าวมากขึ้น ไปอีก นายกมล กล่ าวว่ า การปรับ หลัก สูต ร เป็ น เรื่ อ งทางวิ ช าการที่ ต้ อ งศึ ก ษาใน รายละเอีย ด ซึ่ง บางวิ ชาอาจต้ อ งลดหรื อ เพิ่มเวลาเรียนอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เรื่อง การศึ ก ษาต้ อ งใช้ เ วลา อาจไม่ ไ ด้ เ ห็ น ผล ทั น ที แต่ ยื น ยั น สพฐ.คํ า นึ ง ถึ ง ข้ อ ห่ ว งใย ของสังคมและคําสั่งการของ คสช.มาโดย ตลอด น.ส.กั ญ นิ ก า พราหมณ์ พิ ทั ก ษ์ รอง ผู้อํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐาน การศึกษา สพฐ.กล่าวว่า ที่ผ่านมาพบว่า โรงเรี ย นหลายแห่ ง ยั ง ขาดกระบวนการ บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน จึง ทําให้การเรียนการสอนแยกตามรายวิชา ไม่ได้ดูว่าอะไรเชื่อมโยงกันได้ จึงอาจส่งผล ให้ นั ก เรี ย นรู้ สึ ก ว่ า มี ก ารบ้ า นมากเกิ น ไป อย่างไรก็ตาม ได้ผลักดันและหาทางช่วยให้ โรงเรียนมีการปรับปรุงกระบวนการเรียน การสอนให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ซึ่งจะ ช่วยลดภาระในการเรียนรวมทั้งการบ้าน ของนักเรียนลงไปได้. ขอขอบคุณข่าวจาก-สํานักข่าวไทย 26 สิงหาคม 2557

ธเนศ/ รายงาน


นายธีรทัศน์ โชติรัตน์

สพม.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเก็บเอกสารหลักฐาน การศึกษา และการใหบริการขอมูลทางการศึกษาของ โรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา แกโรงเรียนในสังกัด สํ า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1 จั ด การอบรม ปฏิ บั ติ ก าร การจั ด ทํ า จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เอกสารหลักฐานการศึกษาของโรงเรียน และเขตพื้ น ที่ ก ารการศึ ก ษา ได้ รั บ เกียรติจากนายธีรทัศน์ โชติรัตน์ รอง ผู้ อํ า น ว ย ก า ร สํ า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1 เป็ น ประธานเปิ ด งาน เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 27 สิ ง หาคม 2557 ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 2 อาคารหอประชุมพญาไท สํานักงานเขต พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร การอบรมปฏิ บั ติ ก าร การจั ด ทํ า จัดเก็บข้อมูลเอกสารหลักฐานการศึกษา ของโรงเรียนและเขตพื้นที่การการศึกษา

จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพใน “แนวปฏิ บั ติ ข อง กระทรวงศึ ก ษา แก่ บุ ค ลากรจาก โรงเรี ย นในสั ง กั ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ” สามารถให้บริการอย่างสะดวก พร้อมได้ สร้างเครือข่ายเพื่อระดมความคิด แนว ปฏิบัติในด้านการจัดทําข้อมูลที่ถูกต้อง เสนอแนะแนวทางที่ มี ร ะบบจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ จํ า นวนมาก ให้ ไ ด้ รั บ การ บันทึกและจัดเก็บให้เป็นระเบียบ เป็น ระบบ พร้อมมีแนวทางการปรับปรุงให้ดี ขึ้นอยู่ ตลอดเวลา สามารถสืบค้น เพื่อ การบริการที่ประหยัดเวลา กําลังคน มี ความรวดเร็ ว ราบรื่ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิทธิผล และถูกต้อง เป็นที่เชื่อถือ ได้ รั บเกี ยรติจ าก คุณธั ญ ญา เรื องแก้ ว

ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาและส่งเสริม ก า ร วั ด ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ สํานั ก งานคณะกรรมการการศึก ษา ขั้ น พื้ น ฐาน เป็ น วิ ท ยากร ซึ่ ง มี ร อง ผู้อํานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงาน วิ ช าการ และบุ ค ลากรผู้ รั บ ผิ ด ชอบ การจั ด ทํ า จั ด เก็ บ การให้ บ ริ ก าร ข้อมูลด้านเอกสารหลักฐานการศึกษา จากโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขต พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 1

คุณธัญญา เรืองแก้ว จํ า นวน 140 คน เข้ า ร่ ว มอบรมฯ ผ่ า นการเรี ย นรู้ แ นวทางการจั ด ทํ า เอกสารหลักฐานการทางศึกษา และ สร้ า งเครื อ ข่ า ย ฝึ ก ปฏิ บั ติ และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา/อุปสรรค ในการดําเนินงานในสถานศึกษา.

27 สิงหาคม 2557

ธเนศ/ รายงาน


คุณศิรมณ์ เสถียรรัมย์

สพม.1 ประชุมผูดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียน และรายงานผล ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจําป 2557 สํ า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ย ม ศึ ก ษ า เ ข ต 1 ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารผู้ ดู แ ลระบบโปรแกรม ล ง ท ะ เ บี ย น แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ง า น ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ครั้ งที่ 64 ประจํ าปี 2557 เพื่อสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ และทั กษะการใช้ โปรแกรมระบบการลงทะเบี ย นและ รายงานผลการแข่งขันออนไลน์ อย่างมี ประสิ ท ธิ ภ าพ สามารถส่ ง ผลการ ลงทะเบียนและรายงานผลผู้ชนะเลิศได้

เป็นตัวแทนเขตพืน้ ที่ ไปเข้าแข่งขันระดับ ภาคและระดับชาติ สะดวก รวดเร็วและ ทั น เวลา ได้ รั บ เกี ย รติ จ ากคุ ณ ศิ ร มณ์ เสถี ย รรั ม ย์ ที่ ป รึ ก ษาการใช้ โ ปรแกรม ล ง ท ะ เ บี ย น แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย น ครั้ ง ที่ 64 ประจํ า ปี 2557 สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา ภาคกลาง สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน เป็นวิทยากร ซึ่งมีบุคลากรจาก โรงเรียนที่เป็นศูนย์การแข่งขัน 50 คน เข้ า ร่ ว มประชุ ม เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ 29

คุณอรพิณท์ เจิรญผล สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอประชุมพญาไท สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร. ปฎิ ทินการดําเนิ นการ จัดการแข่งขัน ☺1-30 ก.ย. 57 เปิดรับลงทะเบียน ครู นักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ☺20-25 ต.ค. 57 ตรวจสอบ แก้ไข รายชื่อนักเรียน ครู ระดับเขตพื้นที่ ☺29 ต.ค. 57 เป็นต้นไป พิมพ์บัตรประจําตัวผู้เข้าแข่งขันระดับ เขตพื้นที่ ☺1-15 พ.ย. 57การแข่งขันระดับเขต พื้นที่ ณ ศูนย์แข่งขันระดับเขตพื้นที่ ☺19 พ.ย. 57 โอนข้อมูลเขตพื้นที่ ไป ระดับภาค ☺21-23 พ.ย. 57 ตรวจสอบรายชื่อ นักเรียน ครู ระดับภาค.

29 สิงหาคม 2557

ธเนศ/ รายงาน


โฉมหน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คนใหม่ ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรด เกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ในรัฐบาล พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา [ราช กิจจานุเบกษา เล่มที่ 131 ตอนพิเศษ 1 6 4 ง เ มื่ อ วั น ที่ 3 1 สิ ง ห า ค ม 2 5 5 7 ] จํ า น ว น 3 2 ค น 3 4 ตํ า แหน่ ง โดยแต่ ง ตั้ ง ให้ พลเรื อ เอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย เป็นรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ นายกฤษณพงศ์ กี ร ติ ก ร เป็ น รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ กระทรวงศึกษาธิการ พลโท สุรเชษฐ์ ชั ย วงศ์ เป็ น รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ซึ่ ง มี ป ระวั ติ พลเรือเอก ณรงค์ พิพฒ ั นาศัย โดยสังเขปดังนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเรื อ เอก ณรงค์ พิ พั ฒ นาศั ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิ การ ทหารเรือ ต่อด้วยผู้ช่วยเจ้ากรมยุทธการ เกิ ด วั น ที่ 7 ตุ ล าคม 2496 อายุ 60 ปี ทหาร บก.กองทัพไทย จากนั้นข้ามมา "บิ๊กเข้" จบเตรียมทหารรุ่น 13 (ตท.13) เป็นเสนาธิการกองเรือภาค 2 กองเรือ โรงเรี ย นนายเรื อ รุ่ น ที่ 20 หั ว หน้ า ยุ ท ธการ แล้ ว กลั บ มาเป็ น เจ้ า กรม นักเรียน เหล่าพรรคนาวิน ผ่านตําแหน่ง ยุทธการ ทร. แล้วขึ้นเป็น ผช.เสธ.ทร. ที่ สํ าคั ญ ประกอบด้วย ผู้บังคับการเรื อ ฝ่ายยุทธการ เป็นรอง เสธ.ทร. เป็นพล ร.ล.คีรีรัฐ ร.ล.ปราบปรปักษ์ ร.ล.ตาปี เรือเอก ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ จนปี 2555 และผู้บังคับเรือหลวงนาคา จากนั้นเป็น ได้ขึ้นเป็นรอง ผบ.ทร. และเป็น ผบ.ทร. หัวหน้าแยกประเภท กองกําลังพล กรม ในปี 2556 นายกฤษณพงศ์ กีร ติกร รัฐมนตรี กํ า ลั ง พล ทร. และรั ก ษาการ ผบ.รล. วิ ท ยาคม จากนั้ น มาเป็ น อาจารย์ ที่ ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เกิด วั น ที่ 11 พฤศจิ ก ายน สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง พ.ศ.2489 ปั จ จุ บั น อายุ (สรส.) ก่ อ นกลั บ ไปเป็ น รอง 67 ปี สํ า เร็ จ การศึ ก ษา ผอ.กกฝ. กรมยุ ท ธการ ทร. ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี และเป็น ผอ.กองยุทธการ กรม B.Sc.First Class Hons. ยุทธการทหารเรือ ต่อมาได้เป็น Electrical Engineering ผู้ช่วยทูตทหารเรือไทย ประจํา กรุ ง โรม อิ ต าลี ก่ อ นกลั บ มา นายกฤษณพงศ์ กีรติกร (เกียรตินิยมอันดับ 1) ใน รั ฐ มนตรี ช่วยว่าการกรทรวงศึกษาธิการ ปี พ . ศ . 2 5 1 1 แ ล ะ เป็น รองเสนาธิการ สรส. แล้ว ก้ า วเป็ น รองเจ้ า กรมยุ ท ธการ

ปริญญาเอกด้านวัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิ ศ วกรรมไมโครเวฟ จาก มหาวิ ท ยาลั ย กลาสโกว์ สหราช อาณาจักร เริ่ม รั บราชการที่สถาบั น เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และได้เป็นอธิการบดี มจธ.และได้รับ การแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ในปี 2549 จนเกษี ย ณอายุ ร าชการ ปัจจุบันยังทํางานในแวดวงการศึกษา อาทิ เป็นรองประธานคณะกรรมการ สํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม สั ง คมแห่ ง การ เรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาคุ ณ ภาพเยาวชน (สสค.) เป็นต้น พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร อายุ 59 ปี สําหรับตําแหน่งสําคัญที่ รับราชการที่สําคัญ อาทิ ผบ.กองพล ทหารราบที่ 4 (พล.ร.4) เป็ น รองแม่ ทัพภาคที่ 3 และเป็นแม่ ทั พ น้ อ ย ภ า ค ที่ 3 พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ( พ ล . ท . ) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข้ามมาเป็น ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายกิจการ พลเรือน (ผช.เสธ.ทบ.ฝกร.) และขยับ รองเสนาธิ ก ารทหารบก (รอง เสธ. ทบ.) และได้ เ ป็ น รองหั ว หน้ า ฝ่ า ย สังคมจิตวิทยา คสช. 31 สิงหาคม 2557

ธเนศ/ รายงาน


สรุปและเผยแพร่โดย งานประชาสัมพันธ์ กลุม่ อํานวยการ สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

สรุปข่าวประจำสัปดาห์ สพม.1 [22-31 สิงหา57]  
สรุปข่าวประจำสัปดาห์ สพม.1 [22-31 สิงหา57]  
Advertisement