Page 1


สำนึกในพระมหำกรุ ณำธิคุณ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ มพระราชทานเพลิ ง ศพ พ.ต.อ.กฤชชั ย สุเ สารัจ (ต.ช.,ต.ม.) ซึ่ ง นับ เป็น พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ล้น เกล้า ล้ น กระหม่อ ม เป็น เกี ย รติ อันสูงสุดแก่ผู้ว ายชนม์ และวงศ์ตระกูลอย่างหาที่สุ ดมิ ได้ หากความทราบโดยญาณวิ ถีถึงดวงวิ ญญาณของ พ.ต.อ.กฤชชั ย สุเสารัจ ได้ด้วยประการใด ในสัม ปรายภพ คงจะมีค วามปลาบปลื้ม ซาบซึ้ ง เป็น ล้ น พ้น ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ที่ ไ ด้รั บ พระราชทาน เกียรติอัน สูง ยิ่ง ในวาระสุดท้ายแห่ง ชี วิต ข้ า พระพุ ทธเจ้า ผู ้เ ป็น ภริย า ธิด า และญาติพ่ี น้อ ง ขอพระราชทานกราบถวายบังคมแทบเบื้อง พระยุ ค ลบาท ด้ว ยความสานึก ในพระมหากรุ ณ าธิคุณ อย่ า งหาที่ สุด มิไ ด้ และจะเทิด ทูน ไว้เ หนือ เกล้ า เหนือกระหม่ อ ม เป็น สรรพสิริม งคลแก่ข้ าพระพุ ทธเจ้า และวงศ์ตระกูล ตลอดไป

ด้ว ยเกล้ ำด้ วยกระหม่อ ม ขอเดชะ ข้ำพระพุ ทธเจ้ ำ นางประพันธ์ศิ ริ สุ เ สารัจ นางสาวศิ ริป ระพันธ์ สุเ สารัจ นางสาวศศิ ประภัส สร์ สุ เ สารัจ และญาติพ่ีน้อ ง

1


2


3


ประวัติ พ.ต.อ.กฤชชั ย สุเสำรัจ พ.ต.อ.กฤชชั ย สุเ สารัจ เกิด วัน จัน ทร์ที่ 30 มีน าคม (แจ้ง เกิด 1 เมษายน) พ.ศ. 2496 ณ บ้า นริม คลองบางกอกน้อ ย แขวงบางขุ น นนท์ เขตบางกอกน้อ ย กรุ ง เทพฯ เป็น บุ ต รคนที่ 2 ของ นายอนันต์ (บุ ต รหลวงสนิ ท รณภารและนางเชื้ อ สุเสารัจ) และนางเติ มสิ ริ สุเสารัจ (ธิดาพระศรีว รโวหาร และนางเตี้ยม วั ฒนวิ เศษ) มีพ่ีน้อ งร่ว มบิดามารดา 5 คน คือ 1. นางอรสา (อ้ อ น) สุเสารัจ 2. พ.ต.อ.กฤชชั ย (อ้ น ) สุเสารัจ (ผู ้ ว ายชนม์) 3. สิ บเอกชาติ ชาย (เล็ก ) สุเสารัจ 4. นางอั ญ ชลี (ติ๋ว ) สุเสารัจ 5. นายฉกาจ (หนุ่ ม ) สุเสารัจ (เสี ย ชี วิต ) สมรสกับนางประพัน ธ์ ศิริ สุเสารัจ (สกุลเดิม ไชยชนะใหญ่) มีธิดาสองคน คือ 1. นางสาวศิริ ประพัน ธ์ (แอน) สุเสารัจ 2. นางสาวศศิประภั ส สร์ (อาย) (มอมแมม) สุเ สารั จ พ.ต.อ.กฤชชั ย สุเ สารัจ เป็น หลานปู่ และหลานย่า ของรองอ ามาตย์เ อกหลวงสนิท รณภาร (สนิท สุ เ สารัจ ) และนางสนิท รณภาร (เชื้ อ สุ น ทรเกตุ ) และเป็น หลานตาของ พระศรีว รโวหาร (สมบุ ญ อมัติรัต นะ) และนางเตี้ย ม วัฒ นวิเ ศษ ตั ้ง แต่เ ล็ก จนโต พ.ต.อ.กฤชชั ย พี่ น ้อ งและคุณ พ่อ คุณ แม่ อาศัย อยู ่ก ับ คุณ ปู่ และคุณ ย่า ที่ บ ้า นริม คลองบางกอกน้อ ย โดยมีค ุณ ป้ า (อนงค์ ) คุณ ลุง (อเนก) คุณ ลุง (อานวย) คุณ อา (อนุ ) ได้อ าศัย อยู ่ร วมกัน ทั้ง หมดในบ้า นหลัง ใหญ่ท่ี แ บ่ง เป็น สามส่ว น คือ ส่วนหน้า ส่ว นกลาง และส่ว นหลัง ซึ่ ง แต่ละส่ว นก็จ ะแบ่งเป็น ห้อ งๆรวมเป็น ครอบครัว ใหญ่ โดยที่ คุ ณ ลุ ง (อเนก) และครอบครัว ส่ว นใหญ่ก็จ ะไม่ค่อ ยได้อ ยู ่ด้ว ยเนื่ อ งจากท่า นต้อ งไปรับ ราชการเป็น ผู ้พิพ ากษา หัว หน้า ศาลในจัง หวั ด ต่ า งๆ เช่ น เดีย วกับ คุณ พ่อ อนัน ต์ท่ี ไ ปทางานราชการของกระทรวงเกษตรฯใน ต่า งจัง หวัด และจะกลั บ มาบ้า นเฉพาะวั น หยุ ด ชี วิต ครอบครั ว ในวัย เด็ก ของ พ.ต.อ.กฤชชั ย จึง ได้รับ การ เลี้ยงดูจากคุณ แม่ คุณ ปู่ คุณย่าและคุณป้ าอนงค์ ถือ ว่าพรั่ง พร้อ มและสะดวกสบาย ในขณะเดียวกั น ก็ ถูกอบรมสั่ง สอน ขัดเกลา และควบคุม กิริยามารยาทจากผู ้ ใ หญ่อย่างใกล้ชิ ด ทาให้ พ.ต.อ.กฤชชั ย จึง เป็น ผู ้ท่ี มีกิริย ามารยาทดี มีร ะเบีย บวิ นัย ยึ ด มั่ น ในคุณ ธรรม ศีล ธรรมเป็น อย่า งมาก ตลอดจนมีค วาม

4


เลื่ อ มใสและยึด มั่ น ในพระพุ ทธศาสนา และปฏิบัติต นตามแนวพุ ทธธรรมตามแบบอย่า งของญาติผู้ใ หญ่ และยัง เป็น คนที่ ซ่ื อ สัต ย์ เคารพความยุ ติธ รรมและเกี ย รติ ศัก ดิ์ ศ รีข องตนเองอย่ า งที่ สุ ด อัน ได้ แ บบอย่ า ง มาจากคุ ณ ปู่ หลวงสนิท รณภาร แต่ อ ย่า งไรก็ต าม มีช่ ว งหนึ่ ง ในตอนวัย หนุ่ม ขณะที่ เ รีย นระดับ ปริ ญ ญา ตรี และเริ่ ม วัย ทางาน พ.ต.อ.กฤชชั ย เคยมีก ารดื่ ม สุร าและสูบ บุ ห รี่ เ ป็น ประจา มาเลิก ได้ใ นภายหลัง เมื่ อ ลูก ทั้ง สองสอบเข้า เรี ย นมหาวิท ยาลัย ได้ โดยเมื่ อ ลูก สาวคนโตสอบเข้า เรี ย นที่ จุ ฬาลงกรณ์ ม หาวิท ยาลั ย ได้ จึง เลิก สูบ บุ ห รี่ และสามปี ต่อ มาเมื่ อ ลูก สาวคนเล็ก สอบเข้า เรีย นที่ ม หาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ไ ด้ จึงเลิกดื่มสุราโดยไม่หวนคืนกลับไปยุ ่งเกี่ยวอีกเลย ซึ่ งนับว่าเป็นผู ้ท่ีมีจิตใจแน่วแน่โดยมีลูกเป็นแรงบันดาล ใจในทุก เรื่ อ งเสมอ เนื่ อ งจากเป็น คนที่ รัก ลูก มาก ดิฉัน เคยเห็น พ.ต.อ.กฤชชัย น้ า ตาไหล เมื่ อ ลูก สาว เดินทางไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเพียงเท่านั้นเอง การที่ได้พักอาศั ยอยู ่กั บ คุ ณปู่ และคุณย่ า ซึ่ ง มีคุณป้าอนงค์ สุเ สารัจ เป็น พี่ใหญ่ ของบ้า น ที่มี พี่ น้อ งหลายคน ประกอบกับ ที่ คุ ณ พ่ อ ไปทางานอยู ่ต่า งจัง หวั ด ทาให้คุณ ป้ า อนงค์ต้ อ งมาช่ ว ยคุ ณ แม่ ดูแ ลหลานชายคนนี ้เ ป็น พิเ ศษ ท าให้ พ.ต.อ.กฤชชั ย จึง มีค วามผู กพัน ใกล้ชิ ด กับ คุณ ป้ า อนงค์ เ ป็น อย่า งมาก จากความสัม พัน ธ์แ บบป้ า กับ หลานกลายมาเป็น ความสัม พัน ธ์แ บบแม่กับ ลูก ไปโดยอัต โนมัติ คุณ ป้ า อนงค์จึง กลายมาเป็น ผู ้ ดู แ ล ส่ง เสีย เล่า เรีย นและเอาใจใส่ พ.ต.อ.กฤชชั ย เสมือ นลูก กระทั่ ง การหมั้นกับนางสาวประพันธ์ศิริ ไชยชนะใหญ่ (ภริยา) เมื่อปี พ.ศ. 2525 และการแต่งงานใน ปี พ.ศ.2527 คุณป้าอนงค์ก็เป็นผู ้สู่ขอและช่ วยจัดการทั้งหมด รวมทั้งการสร้างบ้านหลังใหม่ ที่ถนนชักพระ เขตตลิ่งชัน ให้เป็นเรือนหอด้วย ซึ่ ง ก็ได้แยกตั ว ออกมาอาศั ยอยู ่ใ นบ้ านหลั งใหม่ นี้ ด้ว ยกั น กั บ หลานชายและหลานสะใภ้ จนกระทั่งมีบุตรสาวสองคนคือ น.ส.ศิริประพันธ์ (แอน) (ซึ่ ง พ.ต.ท.กฤชชัย เป็นคนตั้งชื่ อจริงและคุณป้ า อนงค์เป็นคนตั้งชื่ อเล่น และ น.ส.ศศิประภัสสร์ (อาย หรือ มอมแมม) ก็จะมีคุณป้าอนงค์เป็น หลักในการ เลี้ย งดูห ลานทั้ง สองมาตั้ง แต่เ กิด มาจนเติบ ใหญ่ เนื่ อ งจาก พ.ต.อ.กฤชชัย ยัง รับ ราชการเป็น ตารวจอยู ่ ต่างจังหวัด และภรรยาก็ต้องไปทางานเป็นอาจารย์ท่ีมหาวิทยาลัย (มศว) จึงไม่มีเวลาดูแลลูกอย่างเต็มที่ ซึ่ งนับว่าโชคดีมากที่บุตรสาวทั้งสองได้รับการเลี้ยงดู และอบรมบ่ม เพาะเป็นอย่างดี จากคุณย่า คือ คุณป้า อนงค์ท่ีมีอุปนิสัยเรียบร้อย ใจเย็น ขยัน ละเมียดละไม มีความเมตตา กรุ ณา มี จิตใจโอบอ้อมอารีและเอื้อ อาทรต่อคนอื่นๆ ประกอบกับที่คุณป้าอนงค์เป็นพยาบาลมาก่อนที่จะเกษียณอายุ บุ ตรสาวทั้งสองจึงได้รับ การดูแลเอาใจใส่ในเรื่องสุขภาพ อนามัย เป็นอย่างดี ต่อมาปี 2529 พ.ต.อ.กฤชชัย ก็ได้ย้ายราชการจาก ต่างจังหวัดเข้ามากรุ งเทพ ประจาการอยู ่ท่ีกองกากับการสืบสวนนครบาลธนบุ รี จึงได้อาศัยอยู ่ร่วมกั น ใน บ้า นหลัง ใหม่นี้อ ย่า งพร้อ มหน้า ตลอดมาและไม่ไ ด้จ ากกัน ไปไหนอีก เลยจนกระทั่ ง คุณ ป้ า อนงค์เ สีย ชี วิต

5


เมื่อ วัน ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2540 ปั จจุ บันญาติพ่ีน้องฝ่ ายคุ ณพ่ ออนันต์ คือ คุณป้า คุณลุง คุณอา ได้เ สีย ชี วิต หมดแล้ ว ส่ว นญาติพ่ี น้อ งฝ่ ายคุ ณ แม่เ ติม สิ ริท่ี ยัง มีชี วิต อยู ่ คือ คุณ น้า สีนิช อมัติรั ต นะ คุณ น้า ชิ ด ชั ย อมัติรัต นะ และคุณ น้า เอื้อ งฟ้ า โกมลมาลย์ ที่ ยัง คงไปมาหาสู่แ ละไปทาบุ ญ ร่ว มกัน เสมอ แม้ก ระทั่ ง ตอนเจ็ บ ป่ วยคุ ณ น้ า ทั ้ง สามและลูก ๆ คือ น้อ งม่ า (นางสิริน รั ต น์ สุค นธหงส์ ) น้อ งใหม่ และน้อ งแขกผู ้ เ ป็น ภรรยา (นายเอกริน ท์ และนางจุ ฑามาศ สุค นธหงส์ ) รวมทั้ง น้อ งแตง (น.พ.ศรั ณ ย์ สุคนธหงส์) ลูกชายของน้ อ งใหม่ ก็ได้ม าเยี่ยมเยือ นทั้ง ที่บ้านและโรงพยาบาลอยู ่ เ สมอ ในวัย เด็ก พ.ต.อ.กฤชชั ย เป็น คนที่ มีแ ววว่า สติปั ญ ญาดี เรีย นหนัง สือ เก่ง เริ่ ม ต้น การศึก ษา ระดับ ประถมศึก ษาตอนต้น ที่ โ รงเรีย นศิ ริ โ สภณ ตาบล/แขวง บางขุ น นนท์ ตั้ง อยู ่ ริม คลองบางกอกน้ อ ย ใกล้ๆ บ้า น และระดับ ประถมศึก ษาที่ โ รงเรีย นวัด อมริน ทราราม ตาบล/แขวง ศิริร าช และสามารถสอบ เข้ า ศึ ก ษาต่อ ระดั บ มัธ ยมศึก ษาที่ โ รงเรีย นสวนกุห ลาบวิท ยาลัย แขวงวัง บู ร พาภิร มย์ ไ ด้ ต่อ มาได้ติด ตาม คุณ ลุง อเนกซึ่ ง ย้า ยไปเป็น ผู ้พิพ ากษาหัว หน้า ศาลที่ จัง หวัด ตาก โดยไปเรีย นต่อ มัธ ยมศึก ษาตอนปลายที่ โรงเรีย นตากพิท ยาคม ซึ่ ง การได้ไ ปอยู ่กับ คุ ณ ลุง อเนกครั้ง นั้น ทาให้ พ.ต.อ.กฤชชั ย สามารถปรั บ ตั ว ในการใช้ชี วิ ต ในต่ า งจัง หวั ด ได้ดีขึ้น ทาให้มีป ระสบการณ์พื้ น ฐานที่ ดี ใ นการประกอบอาชี พ ตารวจใน ภายหลัง และที่ นี่ นี ้เ องท าให้ พ.ต.อ.กฤชชั ย เกิด แรงบัน ดาลใจที่ อ ยากจะเรีย นด้า นกฎหมายตาม แบบอย่า งคุณ ลุง (รวมถึง อาจเป็น เพราะได้รับ แรงบัน ดาลใจและการสืบ ทอดมาจากคุณ ตาคุณ พระ ศรี ว รโวหาร ซึ่ ง เป็น นัก เรีย นกฎหมายของกระทรวงวัง และเป็น เนติบัณ ฑิต ของโรงเรีย นกฎหมายเมื่ อ ปี 2464 ด้ว ยก็เ ป็น ได้ ) และในที่ ส ุด ก็ไ ด้ส มัค รเข้า เรีย นต่อ ปริญ ญาตรีส าขานิต ิศ าสตร์ที่ ม หาวิท ยาลัย รามคาแหงซึ่ ง เปิ ด เป็น ปี แ รก รุ ่น แรกสมกับ ความตั ้ง ใจ อัน ขัด แย้ง กับ ความสามารถและความถนัด ส่ว นตัว ที่ ถ นัด วิช าคณิต ศาสตร์แ ละวิท ยาศาสตร์ ม ากกว่ า และส าเร็จ การศึก ษาในเวลาสามปี ค รึ่ ง อย่างไรก็ตาม ต่อ มาภายหลัง เมื่อ เข้ ารับราชการแล้ว พ.ต.อ.กฤชชั ย ได้หันมาสนใจด้านประวัติศ าสตร์ และภาษาเป็น อย่างมาก โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ ของวัดวาอารามและบรรพบุ รุษ เมื่ อ สาเร็จ การศึก ษาปี 2519 พ.ต.อ.กฤชชั ย ได้บ รรจุ รั บ ราชการเป็น นิติ ก รที่ ก รมป่ าไม้ ทางาน ได้ไ ม่ถึง ปี ก็ไ ด้ไ ปสอบเข้า เป็น นัก เรีย นนายร้อ ยตารว จ (พิเ ศษ) (ตารวจอบรมพิเ ศษรุ ่น 7) เริ่ ม บรรจุ รับ ราชการตารวจครั้ง แรกที่ สภ.อ.ท่า ตูม จัง หวัด สุ ริน ทร์ (2520-2522) หลั ง จากนั้น ได้ โ ยกย้ า ยไปตาม สถานีต ารวจต่า งๆ ตามประสาชี ว ิ ต ข้า ราชการต ารวจ เริ่ ม จากย้า ยไปเป็น พนั ก งานสอบสวนที่ สภ.อ.สีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ สภ.อ.ป่ าโมก จังหวัดอ่างทอง สภ.อ.เมือง จังหวัดอ่างทอง สภ.อ.โพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง การที่ได้รับราชการอยู ่ท่ีจังหวัดอ่างทองหลายปี มีข้อดีอย่างหนึ่งคือ ทาให้ พ.ต.อ.กฤชชัย

6


ได้มีโ อกาสศึก ษาเกี่ ย วกับ ประวัติศ าสตร์ข องคุ ณ ตาทวดคือ พระยาวิเ ศษไชยชาญ (ชอุ ่ม อมัติรัต นะ) (คุณ พ่อ ของคุณ พระศรีว รโวหาร)ที่ เ คยเป็น ผู ้ว่า ราชการเมือ งอ่า งทองและได้เ ลื่ อ นบรรดาศัก ดิ์ ขึ้น เป็น พระยาวิเศษไชยชาญ เมื่อ ปี พ.ศ. 2457) หลังจากนั้นต่อมาปี พ.ศ. 2529 พ.ต.อ.กฤชชั ย ก็ได้ย้ายไป ประจาที่ สภ.อ.เมือ ง จัง หวัด สมุ ท รสาคร ก่อ นย้า ยเข้า มาที่ ก องกากั บ การสื บ สวนสอบสวนนครบาล ธนบุ รี ใกล้บ้า น โดยมี คุณ อาสุว ัช รา และคุณ อา (พลตารวจโท) ไพฑูร ย์ สุว รรณวิเ ชี ย ร ให้ก าร สนับ สนุน และหลั ง จากนั้น ก็ ไ ด้ โ ยกย้ า ยไปประจาตามสถานีตารวจนครบาลต่ า งๆ ในนครบาลหลายแห่ ง ตามลาดับ ได้แ ก่ สถานีตารวจนครบาลนางเลิ้ง สถานีตารวจนครบาลท่า พระ สถานีตารวจนครบาล พลับ พลาชั ย สถานีตารวจนครบาลสาราญราษฎร์ และสถานีตารวจนครบาลยานนาวา ตามลาดั บ ซึ่ ง ในช่ ว งเวลานี้ (พ.ศ.2551-2557) ก็ไ ด้ทาหน้า ที่ เ ป็น กรรมาธิก ารวุ ฒิ ส ภาด้ว ย จนกระทั่ ง ปี พ.ศ.2555 จึง ได้ล าออกจากราชการตารวจก่อ นเกษีย ณอายุ แ ละมาทาหน้า ที่ เ ป็น กรรมาธิก ารวุ ฒิส ภาแต่เ พี ย ง อย่า งเดีย ว ซึ่ ง ก็เ ป็น ที่ น่า ประหลาดใจว่า พ.ต.อ.กฤชชั ย ได้ทาหน้า ที่ เ ป็น กรรมาธิก ารวุ ฒิส ภาชุ ด การ ปกครองร้อ งเรีย น คล้า ยกัน กับ ที่ คุณ ตา คือ คุณ พระศรีว รโวหารเคยทาหน้า ที่ นี้เ มื่ อ ในอดีต โดยเป็น กรรมการเรื่อ งราวร้อ งทุ กข์อ ยู ่ถึง 5 สมัยระหว่างปี พ.ศ.2494-2502 ด้วย โดยปกติ พ.ต.อ.กฤชชั ย เป็น ผู ้ท่ี มีสุข ภาพแข็ง แรง ไม่มีอ าการเจ็บ ป่ วยมากนัก นอกจากเกิด อุ บัติเหตุรถชนเท่านั้นที่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล อาการเจ็บป่ วยครั้งแรกที่เกิดขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2555 เมื่ อ ครั ้ง เดิน ทางไปตรวจราชการและลงพื้น ที่ ใ นฐานะกรรมาธิก ารวุ ฒิ ส ภาฯ ในจัง หวัด ภาคเหนื อ มีอ าการเท้า บวมแดงและไข้ ขึ้ น สูง มาก พี่ เ มธา อุ ทัย พยัค ฆ์ และพี่ ป ระภั ส สร (พี่ ส าว) และพี่ ส มศั ก ดิ์ (พี่ เ ขย) นาส่ง ที่ ส นามบิน เชี ย งใหม่ ขึ้น เครื่ อ งบิน กลั บ มากรุ ง เทพและภรรยาได้นาส่ง รพ.ศิริร าชทั น ที แพทย์วิ นิจ ฉัย ว่า ติด เชื้ อ ในกระแสเลือ ดรวมทั้ง เป็น เป็น เส้น เลือ ดขอด จึง ได้ทาการผ่า ตัด และรัก ษาจน อาการดีขึ้น แต่ต่อ มาอาการเท้า บวมก็เ ป็น อีก และก็เ ป็น ๆหายๆตลอด มา แต่ไ ม่รุ น แรงมากนัก สามารถ ใช้ชีวิตตามปกติได้ แต่ก็ได้ มี การไปพบแพทย์ตามนัดอย่ างสม่ าเสมอ พ.ศ. 2560 – 2561 เริ่ม ป่ วย ปลายปี พ.ศ.2560 พ.ต.อ.กฤชชั ย เริ่ ม มีอ าการปวดหัว (อัน อาจมีส าเหตุ ม าจากเคยผ่ า ตั ด กะโหลกศีร ษะเนื่ อ งจากประสบอุ บัติเ หตุร ถชนเมื่ อ ประมาณ 10 ปี ก่อ น) จึง ไปพบแพทย์ซ่ึ ง แพทย์ก็ใ ห้ ย า และนัด ทา Bone Scan เมื่ อ วัน ที่ 23 มกราคม 2561 พบว่ า มีจุ ดดาที่ ผิว กะโหลก มีอ าการปวดหั ว เ ล็ก น้อ ย เ ป น็ ครั ้ง คร า ว หม อ รัก ษ าตาม อ าการ แต่ส า ม า ร ถ ใ ช ้ช ี ว ิต ไ ด้ต า ม ป ก ติ ต่อ ม า เ มื ่ อ วัน ที่ 16 กุม ภาพัน ธ์ 2561 พ.ต.อ.กฤชชั ย ได้ ไ ปงานเลี้ย งสัง สรรค์กับ เพื่ อ นตารวจ โดยมี คุณ วรวุ ฒิ

7


ปรีดาสวัสดิ์ เพื่อนมารับและเป็นผู ้ขับรถให้ เมื่อเสร็จจากงานเลี้ยงในเวลาประมาณเที่ยงคืน เดินมากาลังจะ ขึ ้น รถ ได้ล ้ม ลงข้า งรถ คุณ วรวุ ฒ ิข ับ รถน ามาส่ง ที่ บ ้า นพบว่า เจ็บ ขามากและพู ดไม่รู ้เ รื่ อ ง พู ดไม่ชัด จับ ใจความไม่ไ ด้ บ่น แต่ป วดขา ภรรยาและคุณ วรวุ ฒิแ ละลูก ๆ จึง รีบ นาส่ง แผนกฉุก เฉิน ที่ โ รงพยาบาล ศิริร าชทั น ที นอกจากแพทย์จ ะตรวจที่ ข าแล้ว ภรรยาได้ข อให้แ พทย์ส แกนสมองเพิ่ ม เติม เนื่ อ งจาก พู ดไม่ชั ด พบว่า มีเ ลือ ดออกในสมอง พบว่า มีเ ลือ ดไหลในสมองเล็ก น้อ ย ต้อ งเข้า พัก รัก ษาตัว อยู ่ใ น โรงพยาบาล แต่ เ นื่ อ งจาก ร.พ.ศิริร าช มีค นไข้ม ากต้อ งรอคิว และรอเตีย งนาน ภรรยาจึง ขอให้นาส่ ง ต่อ ไปที่ ร.พ.ศิริร าชื ปิ ย มหาราชการุ ณ ย์ เมื่ อ แพทย์ (รศ.นพ.พัช รพล อุ ดมเกีย รติ ) ทาการตรวจ และ X-Ray แล้ว แพทย์วินิจ ฉั ย และสัน นิษ ฐานว่า น่า จะเป็น มะเร็ง จึง ส่ง ไปทา MRI Scan และไปทา Bone Scan ก็พ บว่า เป็น มะเร็ง ที่ ก ระดูก ขาและที่ ผ ิว กะโหลกมีจุ ดด า จึง ส่ง กลับ มาที่ รพ.ศิร ิร าช ท าการ และผ่า ตัด ใส่ เ หล็ก ที่ ข า (รศ.ร.ท.นพ.ก้อ งเขต เหรีย ญสุว รรณ) และได้ทาการฉายแสงที่ ข าและศี ร ษะเป็น เวลา 10 วัน ตั้ง แต่วัน 28 มีน าคม – 11 เมษายน 2561 (เว้น วัน หยุ ด ) (ผศ.พญ.จัน จิร า เพชรสุข ศิริ ) ช่ ว งระหว่า งเดือ นมีน าคม – มิถุน ายน 2561 ภรรยาและลู ก ได้ พ าไปโรงพยาบาลเพื่ อ ไปพบแพทย์ต่ า งๆ เกือ บทุก วัน ซึ่ ง เป็น คลิน ิก พิเ ศษนอกเวลาราชการทาให้ ไ ม่ใ ห้ก ระทบกับ งานประจา) หลัง จากได้ร ับ การรัก ษาอาการต่า งๆที่ เ กิด ขึ้น อย่า งหลากหลายจากแพทย์ ท่ี เ ชี่ ย วชาญเฉพาะทางหลายท่า น อาทิ ร.ศ.นพ.เฉนีย น เรือ งเศรษฐกิจ (ขยายหลอดเลือ ดดาแก้เ ท้า บวม) ด้า นสมอง (ผศ.นพ.ศรัน ย์ นัน ทอารี) รังสีรักษา (ผศ.พญ.จันจิรา เพชรสุขศิริ) ด้านกระดูก (ผศ.นพ.มนต์ชัย เรืองชัยนิคม) ไปพบแพทย์ท่ี ค ลิ นิ ก ระงับปวด รวมทั้งการฉายแสง การฉีดคีโม การให้ยากินแบบพุ ่ง เป้า โดย รศ.พญ.ศุทธินี อิทธิเมฆินทร์ (แพทย์ด้านอายุ รศาสตร์ โรคมะเร็ง ) โดยมีลูกสาวคนเล็ ก คือน้องอาย (มอมแมม) ช่ วยแม่ รับภาระหลั ก ใน การดูแลรับส่งพ่อไปพบแพทย์ท่ีโรงพยาบาลตามนัดอย่างสม่ าเสมอเนื่องจากทาธุ รกิจส่วนตัว ทาให้จัดสรร เวลาได้ส ะดวกกว่า ทั ้ง นี้มี ศ.นพ.พรพรหม เมือ งแมน ศ.นพ.ธวัช ชัย อัค รวิพุ ธ และ รศ.นพ.อัฐ พร ตระการสง่า คอยให้คาแนะนาช่ วยเหลือ อานวยความสะดวก และเป็นกาลังใจให้ ทาให้สุขภาพของ พ.ต.อ. กฤชชัย ดีขึ้น ตามลาดับ สามารถใช้ชี วิต ได้ต ามปกติ เพีย งแต่ต้อ งไปพบแพทย์ต ามนัด และต้อ งฉีด ยา ขยายหลอดเลือดดาเป็นประจาทุกวันโดยมีภรรยาเป็นคนฉีดยาให้ บางครั้งลูกสาวก็จะเป็นคนฉีดยาให้ แม้ สุขภาพจะไม่ ค่ อ ยแข็ง แรงเหมือนก่อน แต่ พ.ต.อ.กฤชชั ย ก็ยัง ไปเที่ ยวพบปะสัง สรรค์ กั บเพื่ อ น ไปร้อ งเพลง ไปตัด ผม(ทั้ง ที่ ผ มไม่ค่อ ยมี เนื่ อ งจากผลของการฉีด คีโ ม) ไปไหว้พ ระ (โดยมีคุณ วรวุ ฒิ เพื่ อ นสนิท ที่ ค อยแวะเวีย นมาเยี่ ย มเยือ นอย่า งสม่ าเสมอเป็น คนช่ ว ยขับ รถพาไปส่ง ) และที่ ช่ื น ชอบมากอีก อย่า งหนึ่ ง ก็คือ ไปเดิน ที่ ต ลาดนัด คลองถมทุก วัน เสาร์ อาทิต ย์ ซึ่ ง เป็น กิจ กรรมยามว่า งที่ ทามานานแล้ว

8


เพราะ พ.ต.อ.กฤชชั ย จะนิย มชมชอบของเก่ า มาก บางครั้ง ที่ ต ลาดนั้น คลองถมจะมี ข องเก่า ดีๆ หลุ ด ลอดมาขาย โดยเฉพาะโต๊ะ เก้า อี้เ ก่า ที่ ทาจากไม้เ ก่า สวยๆ ก็จ ะซื้ อ มาจากคลองถมหลายตัว เวลาว่า ง ส่วนใหญ่จะเปิ ดดูแ ละฟั ง คลิ ปธรรมะ การปลูกต้นไม้ และการทาสวนเกษตรจากโทรศัพท์มือถือ เป็นประจา นอกจากนี ้ ก็จ ะไปท่อ งเที่ ย ว พัก ผ่อ นตามที่ ต ่า งๆ ทั ้ง ในกรุ ง เทพและต่ า งจัง หวัด รวมทั ้ง พบปะ สัง สรรค์กับ ญาติมิ ต รที่ ม าเยี่ ย มเยือ นที่ บ้า น โดยเฉพาะเมื่ อ มีค รอบครัว พ่อ จ่อ ย แม่ป๋ อง (นายสมมาศ และนางสุพมิ ตร์ พยัฆโส) และลูกสาว ลูกเขยน้องณัฐ น้องแน๊ต (นางนภาวดี และนาวาตรี ณัฐ วิชัยกุล) น้องน็อตและน้อ งแน็ต สามี (นางปุ ณยนุช ) มาเยี่ยมและซื้ อ อาหารมาทานที่บ้านแล้ว พ.ต.อ.กฤชชัย ก็จะ ลุกจากเตียงมาร่วมวงทานอาหารกันอย่างเอร็ดอร่อย แม้จ ะทราบว่ า ตนเองเป็น มะเร็ ง แต่ พ.ต.อ.กฤชชั ย ไม่เ คยหวาดหวั่ น ต่อ โรคภั ย ไข้เ จ็บ และ ความตาย เมื่ อ แพทย์ห รือ ใครๆ ถามว่า รู ้สึก เครี ย ดและกัง วลหรือ ไม่ ก็จ ะตอบว่า รู ้สึ ก เฉยๆ และเห็ น ว่ า การเจ็บ ป่ วยและความตายเป็น เรื่ อ งปกติธ รรมดาของมนุษ ย์ ไม่ต ายวัน นี้ก็ต ายวัน หน้า การรู ้เ วลาตาย ใกล้เ ข้า มาแล้ว จะเป็น การดี เ สีย อีก ที่ จ ะได้เ ตรีย มตัว ได้ทัน นับ ว่า เป็น ผู ้ท่ี เ ข้า ถึง พุ ทธธรรมได้ อ ย่า งลึก ซึ้ ง (มีบ่อ ยครั้ง ที่ ภ รรยาแอบร้อ งให้ไ ม่ใ ห้เ ห็น ) อย่า งไรก็ต าม พ.ต.อ.กฤชชั ย เป็น ผู ้มีวินัย ในการพบแพทย์ มาก จะไปตามนัด อย่า งสม่ าเสมอและปฏิบัติต ามที่ แ พทย์ส่ั ง อย่า งเคร่ง ครัด การนัด เวลาพบแพทย์ ส่ ว น ใหญ่ จ ะนัด คลิ นิ ก พิเ ศษนอกเวลาจึง ทาให้ ภ รรยาและลู ก สามารถพาไปพบแพทย์โ ดยไม่มีอุ ปสรรคต่ อ การ ทางาน และโชคดีท่ี บ้า นอยู ่แ ถวบางขุ น นนท์ซ่ึ ง ไม่ไ กลจากโรงพยาบาลนัก ใช้เ วลาเดิน ทางประมาณ 10-20 นาที เท่ านั้น จึง ทาให้มี ความสะดวกสบายในการเดินทางและรับการรัก ษาพอสมควร นับ เป็น เวลานานกว่า ปี ท่ี สุ ข ภาพของ พ.ต.อ.กฤชชั ย ดีขึ้ น มากและสามารถใช้ชี วิ ต ได้เ ป็น ปกติ จนกระทั่ ง เมื่ อ วัน ที่ เ สาร์ท่ี 24 สิง หาคม 2562 เวลาประมาณ 5 ทุ่ม เมื่ อ เข้า นอนแล้ว พ.ต.อ.กฤชชั ย มีอ าการชั ก แต่ก็ เ ป็น เพีย งเล็ก น้อ ยและเพีย งครู ่เ ดีย วก็ห ายไป ซึ่ ง ภรรยาและลูก ได้เ รีย กรถพยาบาล ฉุกเฉินนาส่ง โรงพยาบาลศิริร าช ปิ ยมหาราชการุ ณย์ ทันที พบว่ามีเ ลือ ดออกที่ สมอง พัก รักษาตั ว ได้ ประมาณ 5 วัน แพทย์ใ ห้ ย ากั น ชั ก และให้ ก ลั บ บ้า นได้ และได้ เ ข้ า รัก ษาตัว อีก ครั้ง ที่ อ าคารวิ บุ ล ลั ก สม์ ร.พ.ศิริร าช เมื่ อ วัน ที่ 29 สิ ง หาคม 2562 เพื่ อ ทาการฉายแสงที่ส มองอีก 10 ครั้ง และที่ เ ข่ า อีก 1 ครั้ง พัก อยู ่ไ ด้ 3 วัน แพทย์ใ ห้ก ลับ บ้า นได้ แต่ไ ด้ทาการฉายแสงต่อ จนครบ 10 ครั้ง ช่ ว งนี้ อ าการทรุ ด ลง มาก เริ่ ม ไม่ค่อ ยทานอาหารและไม่มีแ รงที่ จ ะลุก ขึ้น จากที่ น อนต้อ งมีค นพยุ ง ให้ลุก ขึ้น นั่ ง โดยมี ภ รรยา ลูกและแม่บ้านคือ ดัชนี เป็น ผู ้คอยดูแล

9


สัป ดาห์ต่อ มาเมื่ อ วัน พฤหัส บดีท่ี 12 กัน ยายน 2562 เวลาประมาณบ่า ยโมงก็ไ ด้ล้ม ลง คาดว่ า เกิด จากการชั ก เพราะไม่มีใ ครทัน เห็น และได้ยิน เสีย ง เพราะเป็น เพีย งชั่ ว พริบ ตาเดีย วในขณะที่ ลูก สาว คนเล็กและดัชนีกาลัง อาบน้าให้กาลัง หัน มาหยิบ สบู ่ (ภรรยาติดประชุ ม ที่ม หาวิท ยาลัย เนื่ องจากมีรั ฐมนตรี มาเยี่ ย มมหาวิท ยาลั ย ) ลูก นาส่ง โรงพยาบาลศิริ ร าช ปิ ย มหาราชการุ ณ ย์พั ก อยู ่ ท่ี โ รงพยาบาลสามวั น แพทย์ใ ห้ก ลับ บ้า นได้โ ดยให้กิน ยากัน ชั ก เพิ่ ม หลัง ออกจากโรงพยาบาลครั ้ง นี้ สุข ภาพดูเ หมือ นจะ กลับ มาแข็ง แรงขึ้น มีค วามอยากรับ ประทานอาหารมากขึ้น ได้ส่ั ง ให้ซื้ อ อาหารมาทาน ซึ่ ง ลูก สาวคนโต ก็จ ะสรรหาอาหารดี ๆ และอร่อ ยที่ สุด มาให้ ซึ่ ง พ่อ ก็จ ะทานได้ ม ากเป็น พิเ ศษ โดยเฉพาะขนมปั ง Honey Toast ข้า วเหนีย วถั่ ว ดา ลูก ตาลลอยแก้ว และไอศกรีม จะทานได้ม ากเป็น พิเ ศษ ทุก เช้า ก็จ ะให้แ ม่ บ้า น เข็น รถมานั่ ง จิบ กาแฟหน้า บ้า นและชมต้น ไม้ และพืช ผัก สวนครัว ที่ ป ลูก ไว้ ร วมทั้ง ออกไปตัด ผม ไปขับ รถยนต์ เ พื่ อ ย้ า ยออกจากโรงรถด้ ว ยตนเอง แม้แ ต่ร ะยะสุ ด ท้ า ยก่อ นเสี ย ชี วิ ต เมื่ อ วัน ที่ 12 ตุล าคมยั ง นั่ ง รถเข็ น ไปซื้ อ กางเกงที่ ต ลาดคลองถม โดยมีภ รรยาและดัช นีพ าไป ถัด มาอีก วัน คือ วั น ที่ 13 ก็ไ ปอีก ครั้ง โดยมีคุณ วรวุ ฒิแ ละดัช นี พาไปใหม่ เพื่ อ จะไปซื้ อ เสื้ อ ผ้า ใหม่สาหรับ ใส่ เ ดิน ทางไปจัง หวัด ลาพู นในตอนปี ใหม่ ซึ่ ง จะไปเป็น ประจาทุ ก ปี ต ามที่ นั ด หมายกั บ ภรรยาไว้ โดยวางแผนว่า จะขั บ รถไปเพื่ อ ไปแวะไหว้ พ ระ พุ ทธชิ น ราชที่ จัง หวัด พิษ ณุโ ลก โดยได้ข อให้เ พื่ อ นตารวจ (พ.ต.อ.ประกาศ ผลแก้ว ) จองที่ พัก ไว้ใ ห้ แล้ว ) และในวัน ที่ 20 ตุล าคม 2562 ก่อ นเสีย ชี วิต เพีย ง 1 สัป ดาห์ ลูก สาวคนโตก็ยัง ได้ พ าพ่ อ และ ครอบครัว และพี่ น้อ งไปทานอาหารจีน ที่ ร้า น Jade Garden อยู ่เ ชิ ง สะพานพระรามแปดอัน เป็น ร้า นที่ ชอบไปรับ ประทาน ซึ่ ง มีน้อ งสาวคือ ติ๋ ว กับ ลูก สาว (ปลา) ไปทานด้ว ย โดยในวัน นั้น พ.ต.อ.กฤชชั ย ทานอาหารได้ ม ากเป็น พิเ ศษ โดยเฉพาะเป็ด ปั ก กิ่ ง ได้ท านไปหลายคา ซึ่ ง เป็น สัญ ญาณของการฟื้ น ฟู สุข ภาพที่ ดีขึ้น มาก ครอบครัว รู ้ สึ ก มี ค วามหวัง มากขึ้น ไม่คิด เลยว่ า จะเป็น สั ญ ญาณสุ ด ท้ า ยของการ บอกลา จนกระทั่ ง วัน ที่ 24 ตุล าคม 2562 ซึ่ ง มีนัด กับ พ.ญ.จัน จิร า ที่ โ รงพยาบาลศิริ ร าช ในเวลา 5 โมงเย็น ในตอนเช้าภรรยาบอกว่ าจะขอไปเซ็น ชื่ อ แฟ้ ม ที่ทางานก่อ น(เนื่อ งจากมีค วามจาเป็น เพราะเป็น ผู ้บ ริห ารคือ เป็น คณบดีค ณะศึ ก ษาศาสตร์ ของมหาวิท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิ โ รฒ) แล้ว สายๆ จะกลับ มา อยู ่ด้ว ยและตอนเย็น จะพาไปหาหมอที่ โ รงพยาบาล โดยมีดัช นี แม่บ้า นอยู ่ดูแ ลช่ ว ยเหลือ พ.ต.อ.กฤชชั ย ก็ต อบตกลง ช่ ว งเวลาประมาณ 10 โมงเศษ ขณะที่ ภ รรยากาลัง ขั บ รถกลั บ มาบ้า น ดัช นี โ ทรมาบอกว่ า คุณ อ้น (พ.ต.อ.กฤชชั ย )เรีย กหาอาจารย์ต ลอดเวลาเลย ภรรยาเริ่ ม รู ้สึก หวั่ น หวาดในใจ เพราะเป็น เรื่ อ ง ผิดปกติมาก เพราะโดยปกติ แล้ ว พ.ต.อ.กฤชชั ย จะเป็น คนเข้ม แข็ งมาก จะไม่แสดงออกถึ ง ความอ่ อ นแอ หรือ เรีย กร้อ งใดๆ เมื่ อ กลับ มาถึง บ้า นราว 11 โมง พ.ต.อ.กฤชชั ย บอกว่า ไปโรงพยาบาลกัน เถอะ

10


การพู ดแบบนี้เ ป็น สัญ ญาณที่ ไ ม่ดีเ ลย ภรรยาจึง ตัด สิน ใจเรีย กรถพยาบาลฉุก เฉิน นาส่ง แผนกฉุก เฉิ น โรงพยาบาลศิริร าชทัน ที และโทรศัพ ท์แ จ้ง รศ.พญ.ศุท ธินี เจ้า ของไข้ซ่ึ ง ติด ราชการสัม มนาอยู ่ ที่ อาเภอชะอา จัง หวั ด เพชรบุ รี ทราบ โดยที่ ท่า นได้ป ระสานงานการรัก ษากับ แพทย์เ วรตลอดเวลาและได้ ประสานงานห้ อ งพัก ผู ้ป่ วยไว้ใ ห้ แ ล้ว (จรรยาบรรณแพทย์สูง มากน่า ประทับ ใจยิ่ ง )โดยได้เ ข้า พัก ที่ ชั้น 14 ห้อ ง 14-02 อาคารเฉลิม พระเกีย รติ โรงพยาบาลศิริร าช อัน เป็น อาคารเดีย วกัน กับ ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู ่หัว รัช การที่ 9 เคยทรงมาประทับ ที่ ชั้น 16 มาก่อ น (นับ ว่า มีบุ ญ มาก) ซึ่ ง ที่ ห้อ งพัก ผู ้ป่ วยจะ เห็น วิว สวยงามของแม่น้า เจ้ า พระยาและคลองบางกอกน้ อ ยอัน เป็น บริเ วณบ้า นเกิ ด ของ พ.ต.อ.กฤชชั ย ด้ว ยอย่า งไม่น่า เชื่ อ ทุก อย่า งเป็น ธรรมจัด สรรโดยแท้ ขณะที่ พัก อยู ่ รพ.วัน แรกยัง พอสื่ อ สารได้บ้า ง แต่วันต่อๆมา ไม่ สามารถสื่อ สารได้ เริ่ม หลับเกือ บตลอดเวลา แพทย์เ วรแจ้ง ว่า โอกาสน่ าจะเหลื อ ไม่ ม าก นัก ช่ ว งนี้มีญ าติส นิ ท มิต รสหายที่ พ.ต.อ.กฤชชั ย รั ก และคิ ด ถึง ทยอยมาเยี่ ย มพร้ อ มหน้ า กั น หลายคน (ไม่รู้ว่าทราบได้อ ย่างไร รู ้ สึกซาบซึ้ ง ใจมาก) โดยวันสุดท้าย 27 ตุลาคม 2562 มีญาติพ่ีน้อ งที่กรุ ง เทพ (ซึ่ ง มาเยี่ ย มทุ ก วั น ) และญาติภ รรยาจากล าพู น (ซึ่ ง สนิท สนมกัน มาก) มาเยี่ ย มตั ้ง แต่ เ ช้ า มีเ พื่ อ น นัก เรีย นสวนกุห ลาบ เพื่ อ นตารวจ คุณ วรวุ ฒิ เฮีย ชิ ว และครอบครัว และอีก หลายท่า นทยอยกั น มา เยี่ยมตลอดเวลา ลูกได้เปิ ดเพลงเก่าๆ สลับกับธรรมะที่พ่อ ชอบให้ฟั ง ตั้ง แต่ เ ช้า จนกระทั่ง เวลา 11.30 น. พยาบาลเข้า มาและเริ่ ม ให้อ าหารทางสายยางตามที่ แ พทย์ส่ั ง จากนั้น พ.ต.อ.กฤชชั ย ก็ เ ริ่ ม หายใจช้ า ลง ภรรยาเอาพระเครื่ อ งที่ เ คยแขวนคอเป็น ประจาให้จับ และกุม มือ ไหว้พ ระ และแล้ว พ.ต.อ.กฤชชั ย ก็ห ยุ ด หายใจไปอย่า งสงบเหมือ นกั บ การนอนหลับ ไปอย่า งคนปกติ ใ นเวลา 12.37 น. ด้ว ยใบหน้า อิ่ ม เอม ดูมี ความสบายใจ ท่ ามกลางญาติสนิ ท มิ ตรสหายอยู ่ เ กือ บยี่สิบ คน ด้ว ยผลบุ ญ กุ ศ ลความดีท่ี ทาไว้ จะต้อ งส่ง ผลให้ ด วงวิ ญ ญาณของ พ.ต.อ.กฤชชั ย สุเ สารั จ ไปสู่สรวงสวรรค์ชั้น ปรายภพอย่างแน่ น อน

11


“ขำดพ่อเหมือน ขำดหลักธรรม นำชี วิต ” โอ้ . .ว่า อนิจจา พ่อ ลาลั บ ทิ้ง ลู กเมีย เหว่ว้า แสนอาดูร ขาดพ่อ เหมือ น ขาดหลั กธรรม นาชี วิต ขาดคนเอา ใจใส่ ไขปั ญ ญา ต่อ นี้ไป ใครจะไป เสีย ภาษี ช่ ว ยปรับทุกข์ ซ่ อ มประปา จ่า ยค่ า ไฟ เมื่อ สิ้น พ่อ แสนเสีย ใจ อาลัย ยิ่ง จากล้า กลื น ฝื น ใจ ให้ ย อมรับ

ไม่หวนกลั บ ชี วิน สิ้น ดับสูญ เคยเกื้อกูล แล้ ว ไปไหน ไม่ก ลั บมา ขาดหลั ก คิ ด แน่ว แน่ แก้ปั ญ หา แบกภาระ ให้ เมีย -ลู ก สุ ข สบาย ตรวจบัญชี เคลมประกัน จัด สวนให้ เช็ครถยนต์ เคลี ยร์ บิล ให้ ไปส่ ง -รับ ทุกๆสิ่ง ผ่านพ้น ไป ไม่หวนกลับ ขอพ่อกลับ สู่ แ ดนฟ้ า สุ ราลั ย

ขอให้พ่อ หลับ ให้ส บายไม่ต้ อ งเป็น ห่ว งใดๆ แม่ข อสัญ ญาว่า จะดูแ ลลูก และทุก สิ่ ง ทุก อย่า งที่ พ่อ รัก ไว้ใ ห้ดีแ ละเหมาะสมที่ สุด และจะเข้ม แข็ง ให้ เ หมือ นกั บ ตอนที่ พ่อ ยัง มีชี วิต อยู ่ต่อ ไป ถ้า ชาติห น้า มีจ ริ ง ขอให้พ่อ ประสบพบแต่ส่ิ ง ดีๆ มีแ ต่ค วามสุข ไม่มีโ รคภัย ไข้เ จ็บ มาเบีย ดเบีย น ไม่มี อัน ตรายและความเศร้ า หมองใดๆมาแผ้ว พานพ่อ อี กเลย และขอให้ แม่ ลูก ได้พบเจอกับพ่อทุกชาติไป

รักและคิดถึงพ่อที่ สุด จาก แม่และลูก

12


คำอำลัย ของคุณน้ำสีนิช อมัติ รัตนะ น้องม่ ำ และน้องใหม่ คิดถึง “อ้น” พ.ต.อ. กฤชชั ย สุเ สารัจ เป็น หลานชายที่ ส นิท และใกล้ชิ ด กับ น้ า มากที่ สุด โดยเฉพาะเมื่ อ ตอนที่ คุณ ยาย บุ ญ เรือ น สุค นธหงส์ นอนป่ วยติด เตีย งและไปพั ก อยู ่กั บ น้า และน้อ งม่ าที่ บ้ า นถนนประชาชื่ น อ้น และหลานอ้อ ยได้ติด ตามสอบถามอาการป่ วยของคุ ณ ยายด้ว ยความเป็น ห่ ว ง เนื่ อ งจากท่า นมีอ ายุ มากถึง 104 ปี แ ล้ว และบางครั้ง ที่ อ้น และอ้อ ยมี เ วลาว่า ง ก็ไ ด้แ วะไปเยี่ ย มเยีย นท่า นอยู ่ ห ลายครั้ง จน ท่านได้จากพวกเราไป เมื่อ เดือ นกุม ภาพัน ธ์ 2561 ในช่ ว งที่ ทาพิธีไ ว้อ าลัย คุณ ยายบุ ญ เรือ น ที่ โ บสถ์สืบ สัม พัน ธวงศ์แ ละฌาปนกิจ ท่า นที่วัด ดอกไม้ หลานๆก็ไ ด้ไ ปร่ว มงานโดยตลอด และในช่ วงนี้เ อง อ้น เริ่ ม มีอ าการปวดเข่า และขา ทาให้เ คลื่ อ นไหวไม่ คล่องแคล่ว หลัง จากเสร็จ สิ้น งานของคุณ ยายแล้ว ได้ท ราบข่า วว่า อ้น ได้ไ ปพบแพทย์ท่ี รพ ศิริร าช เพื่ อ ตรวจสุข ภาพ ผลการตรวจทาให้ ไ ด้ ท ราบว่ า อ้น มีอ าการป่ วยเกี่ ย วกั บ กระดูก อัน เป็น สาเหตุใ ห้ เ กิ ด อาการปวดเข่า และก็ได้ทาการรักษาตามคาแนะนาของแพทย์ตลอดมา อ้น เป็น ผู ้ท่ี มีค วามเข้ ม แข็ง อดทน และต่อ สู้กับ โรคภัย อย่า งไม่ย่อ ท้อ ตลอดเวลาที่ รับ การรั ก ษา เพื่ อ นๆของหลานได้พ ากัน มาเยี่ ย ม ให้กาลัง ใจ พากัน ไปทานอาหารเพื่ อ ให้ค ลายความกัง วลเรื่ อ ง โรคภัย นับ ว่า เป็น การแสดงความรัก ใคร่ห่ว งใย เพื่ อ ให้เ กิ ด มีค วามรู ้สึก ดีๆ ที่ มีต่อ กัน ในช่ ว งสุด ท้า ยของ ชี วิต น้า และครอบครัว มีค วามเสีย ใจในการจากไปของหลานเป็น ที่ สุด แต่ห ลานก็ไ ด้ผ่า นพ้น ความ เจ็บปวดอัน แสนสาหัส และจากไปด้ว ยความสงบแล้ว ขอให้ ดวงวิ ญ ญาณของ พ.ต.อ. กฤชชั ย สุเ สารัจ ได้ไ ปสู่ภพภู มิท่ีสุข สงบในสัม ปรายภพด้ว ย เทอญ

น้าสีนิช อมัติ รัตนะ

13


คำอำลัย จำกนำยสมศักดิ์ บุ ญเปลื้อง (อดีตสมำชิ กวุ ฒิสภำ จ.ลำพู น และ ผู ้ว่ ำรำชกำร จ.แพร่ และ จ.พะเยำ) พัน ต ารวจเอกกฤชชัย สุเ สารัจ มือ สืบ สวน สอบสวนที ่ ม ีค วามช านาญพื ้น ที ่ น ครบาล ที่ ตารวจผู ้ใ ต้บัง คับ บัญ ชาตั้ง ฉายาว่า “อาจารย์ใ หญ่” เนื่ อ งจากแม่น ในตัว บทกฎหมายอย่า งมาก เคย รับผิดชอบหลายสถานีตารวจนครบาลในกรุ งเทพมหานคร ทั้งงานสืบสวนและงานสอบสวน มีผลงานไม่ ว่าจะเป็นคดีใหญ่หรือคดีสาคัญ เป็น งานเหมือนปิ ดทองหลังพระ ซึ่ ง ต้อ งมีความสามารถเข้าถึงเป้าหมาย ตัวบุ คคล กลุ่มแก๊งมิ จฉาชี พต่างๆ ทั้งยังต้องรู ้จักพื้นที่เป็นอย่างดี นับเป็นภารกิจที่มีความอดทนและเสี่ยง อันตราย ตลอดเวลาที่ยาวนานจนออกจากราชการ นับเป็นผู ้พิทักษ์สันติราษฎร์ท่ีต้องยกย่องชมเชย จากความสามารถดัง กล่า วทาให้พัน ตารวจเอกกฤชชัย สุเ สารัจ ได้รั บ การแต่ง ตั้ง จากวุ ฒิสภา ในคณะกรรมาธิการปกครองท้อ งถิ่นวุ ฒิสภา ให้เ ป็น อนุกรรมาธิการรับข้อร้องเรียนจากประชาชน นาน ถึง 7 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2557 เพระคณะอนุกรรมาธิการชุ ดนี้ จะมีประชาชนใช้ช่องทางขอความ เป็นธรรมจานวนมากทั่วประเทศ คณะอนุกรรมาธิการจะมีการประชุ มทุกสัปดาห์และยังต้องเดินทางออกไป สืบสวนสอบสวนข้อ เท็จจริง และเก็บรวบรวมข้อ มู ลยัง พื้นที่ต่างๆ รวมทั้ง เชิ ญเจ้า หน้าที่ของรัฐมาชี้ แจงใน ด้า นกฎหมายจึง จ าเป็น ต้อ งใช ้ผู ้ม ีค วามรู ้ค วามสามารถในการสืบ สวนสอบสวนเป็น คณะกรรมการ ผลงานของคณะอนุกรรมาธิการนี้ สามารถนาเสนอให้กรรมาธิการปกครองและท้อ งถิ่น วุ ฒิสภารับรอง และมีผลให้เกิดความเป็นธรรมขึ้น สามารถนาที่ดินสาธารณะที่ถูกยึดครองโดยบุ คคลและกลุ่มบุ คคลนามา คืนให้กับทางราชการได้เป็นจานวนมาก นับเป็นการเสียสละของ พันตารวจเอก กฤชชัย สุเสารัจ ซึ่ งเป็น กรรมการที่ร่วมการทางานอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างมาก ต้องขอขอบคุณยิ่ง สาหรับ พัน ตารวจเอก กฤชชัย สุเ สารัจ หรือ “อ้น ” ยัง เป็น คู่เ ขยในครอบครั ว ไชยชนะใหญ่ อีก ด้วย ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัว สุเสารัจ การจากไปของ “อ้น” แม้เป็นความเศร้าเสียใจ แต่ดวง วิญญาณที่ลอยจากร่างอยู ่ท่ามกลางภรรยา ลูกทั้งสอง ญาติพ่ีน้อง เพื่อนๆ พร้อมหน้า ทาให้อ้นจาก ไปแล้วอย่างสงบ เรียบง่าย ชุ่ มเย็น ใบหน้าเหมือนมีรอยยิ้ ม อ้นคงมีความสุข สบายใจและหมดห่วง จาก ภพนี้ไป อ้นอย่าห่วงใยอะไรอีกเลย คงเหลือแต่ความรักและคิดถึงเท่านั้น ขอให้ “อ้น” สู่สวรรคาลัย

จาก นายสมศักดิ์ บุ ญเปลื้อง และนางประเสริฐทรง บุ ญเปลื้อง

14


คำไว้อำลัย ของเพื่อนๆ ร่วมรุ่นนักเรียนนำยร้อยตำรวจ (พิเศษ) รุ่นที่ 7 พัน ตารวจเอกกฤชชั ย สุเ สารัจ หรือ อ้น ของเพื่ อ นๆร่ว มรุ ่น นัก เรีย นนายร้อ ยตารวจ(พิเ ศษ) รุ ่น ที่ 7 ซึ่ ง ได้เ ริ่ ม เข้ า อบรมด้ว ยกัน ตั้ง แต่ปี พ.ศ. 2519 จานวน 117 คน อ้น เป็น บุ ค คลต้น ๆที่ เ ป็น ที่ รั ก ของเพื่ อ นๆ อ้น มีค วามรู ้ ความสามารถสู ง สามารถสื่ อ สารให้ เ พื่ อ นได้รับ รู ้ ส่ิ ง ที่ ถู ก ต้ อ งอย่ า งดี อ้น รั ก และมีน้า ใจเอื้อ อารีกั บ เพื่ อ นทุ ก คน ได้ร่ว มกิจ กรรมงานรุ ่น หรือ งานของเพื่ อ นตลอดมา แม้อ้น เจ็บ ป่ วย อ้น ก็ยัง ไปร่ ว มกิ จ กรรมเกือ บทุก ครั้ง อ้น จึง อยู ่ใ นความทรงจาในทางที่ ดี ข องเพื่ อ นจานวนมาก เพื่ อ น ทราบว่า อ้น มีพื้ น ฐานครอบครัว ที่ ดี มีภ รรยาเป็น รองศาสตราจารย์ด๊อ กเตอร์ มีบุ ต รสาวที่ น่า รั ก และ เก่ง มากๆทั้ง สองคน ตั้ง แต่อ้น เริ่ ม มีอ าการป่ วย จะมีเ พื่ อ นๆหมุ น เวีย นกั น ไปเยี่ ย มเสมอมา อ้น ได้ แ สดง ความเข้ม แข็ง ให้ เ พื่ อ นเห็น ได้อ อกมาร่ว มรับ ประทานอาหารและร้อ งเพลงให้เ พื่ อ นๆฟั ง เพื่ อ ให้เ พื่ อ นๆ เห็น ว่า ยัง แข็ง แรงดีอ ยู ่ แต่แ ล้ ว เมื่ อ วัน ที่ 27 ตุล าคม 2562 อ้น ก็ไ ด้จ ากทุก คนไปอย่า งไม่มีวัน กลับ แม้ว่า ที่ ผ่า นมา อ้น จะมีทุก สิ่ ง พร้อ มแล้ว ได้ทาคุณ งามความดีแ ละได้ทาประโยชน์ใ ห้ผู้อ่ื น มามากมาย แล้ ว แต่รู้สึก ได้ว่า อ้น จากพวกเราเร็ว เกิน ไป จากการปฏิบัติข องอ้น ต่ อ เพื่ อ นที่ ผ่า นมา ทาให้ใ นงาน สวดพระอภิ ธ รรม ได้มีเ พื่ อ นและครอบครั ว ที่ ไ ม่มีอุ ปสรรคเรื่ อ งการเดิน ทางหรือ ปั ญ หาเรื่ อ งสุ ข ภาพ ได้ม าร่ว มแสดงความอาลั ย ในงานเกือ บครบทุก คน การจากไปของอ้น เป็น ความโศกเศร้า เสี ย ใจ ของ ภรรยา บุ ต รและญาติ ๆ รวมถึง เพื่ อ นๆ ทุก คนต่า งโศกเศร้ า เสี ย ใจอาลั ย รั ก อ้น เป็น อย่า งยิ่ ง ขอให้ บุ ญ กุศ ล ดลบัน ดาลให้ ด วงวิ ญ ญาณของอ้น หรือ พัน ตารวจเอกกฤชชั ย สุเ สารัจ จงไปสู่ช าติ ภ พที่ ดี ด้ว ยเทอญ ด้ว ยรักและอาลัยยิ่ง

เพื่อนนักเรียนนำยร้อยตำรวจ (พิเศษ) รุ่น7 พล.ต.อ.ก่อ เกียรติ วงศ์ว รชาติ ประธานรุ ่น นรต.(พ)

15


คำอำลัยของพี่-น้อง ญำติลำพู น พั นตำรวจเอก กฤชชั ย สุเสำรั จ น้ อ ง (พี่) อ้นที่แ สนดี ดั่ง สายฟ้ า ฟาดลง ตรงกลางอก น้อ งกฤชชั ย จากไปลั บ ไม่ก ลั บคื น ยัง เยี่ยมเยือ น เห็น กัน อยู ่หลั ด ๆ เหมือ นดวงใจ นั้น รอคอย การกลั บมา แสนสงสาร ลูก เมีย สุดที่รัก เสี ยงสะอื้น พ่อ จ๋า มาแต่ไ กล

สุ ด ตระหนก ตกใจ ให้ ส ะอื้น สุ ด จะฝื น ให้ ระทม ตรมอุ รา ใยมาพลั ด พรากไกล ไปต่อ หน้า เหล่าวงศา ว่า นเครือ เพื่อ ดู ใ จ เฝ้ าฟู มฟั ก ดูแ ล เฝ้ า แก้ไ ข โอ้ด วงใจ สุ ดสะท้อน อาวรณ์ ท รวง

น้อ งอ้น พี่ อ้น หรือ คุณ อ้น ของพวกเรา มีค วามสนิท สนมกั บ ญาติลาพู นมาก เหมือ นพี่ น้ อ ง ร่ว มบิดา มารดาเดียวกัน เรามีความภาคภูมิ ใ จที่มีน้อ ง (พี่) อ้นเป็นสมาชิ ก ของครอบครัว น้องอ้นเป็น หนุ่ม กรุ ง เทพ จากคลองบางกอกน้ อ ย เป็น หนุ่ม รู ป งานระดับ พระเอกละครเลยที เ ดี ย ว แต่ก็แ ปลกที่ ช อบ รับ ประทานอาหารทางเหนือ ทั้ ง ลาบ น้า พริก หนุ่ม ไส้อ่ั ว แกงฮัง เล ข้า วซอย ไปลาพู นทุก ครั้ง ต้อ งไป ทานให้ได้ น้อ ง(พี่ ) อ้น เป็น คนพู ดน้อ ย ไม่ โ อ้อ วด ที่ สาคัญ ยิ่ ง คือ เป็น คนมี คุ ณ ธรรมสูง มาก มีก ริย า มารยาท จัด เป็น คนมีคุ ณ ภาพต้น ๆ ในระดับ ประเทศ นอกจากนี้ยัง เป็น คนมีจิต ใจดี มีน้า ใจต่ อ พวกเรา อย่า งมิอ าจลืม ได้ใ นทุก เรื่ อ ง เมื่ อ มีญ าติจ ากลาพู น ไปกรุ ง เทพ ไม่ว่า จะธุ ร กิจ ใด ส่ว นใหญ่ก็จ ะไปพัก พิง อาศัย อยู ่บ้า นตลิ่ ง ชั น ซึ่ ง น้อ ง(พี่ )อ้น ก็จ ะต้อ นรับ ด้ว ยความเต็ม ใจและยิน ดีย่ิ ง มิไ ด้รัง เกีย จที่ พ วกเรา ไปรบกวนกัน อยู ่บ่อ ยๆ กลับ ต้อ นรับ ขับ สู้ พาไปเลี้ย งอาหารร้า นดีๆ และจะขับ รถไปส่ง สนามบิน เสมอๆ จาได้ว่า พี่ อ่ึ ง น้อ งอี้ด ซึ่ ง ไปเรีย นต่ อ ปริ ญ ญาโทที่ ก รุ ง เทพ ก็ไ ด้อ าศั ย บ้ า นตลิ่ ง ชั น ในวั น หยุ ด เรี ย น เป็น ที่ พัก ผ่อ นและทานอาหารเป็น ประจา แม้แ ต่ห ลานชายลูก พี่ อ๊ อ ด คือ น้อ งเอิร ท์ ก็ไ ด้ม าพัก อาศัย อยู ่ด้ว ย เป็น เวลาถึง 3 ปี ช่ ว งเข้า มาเรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายที่ โ รงเรี ย นเทพศิ ริน ทร์ และเมื่ อ หลานคน ใดสาเร็จ การศึก ษา ถ้า มีโ อกาสก็จ ะพาไปเลี้ย งฉลองให้อ ยู ่เ สมอ เป็น ความป ระทับ ใจมิอ าจลืม เลื อ น ในทุก ปี ช่ ว งปี ใ หม่แ ละสงกรานต์ ที่ บ้า นท่า นาง ลาพู น ก็จ ะมีโ อกาสได้ ต้อ นรั บ น้อ ง (พี่ ) อ้น ที่ เ ป็น บุ ค คล สาคัญของครอบครั ว ไชยชนะใหญ่ จากแต่เ ดิม ที่เ ป็น คนเงีย บขรึม ไม่ค่อ ยพู ด ไม่ร้อ งเพลง ได้แต่น่ัง มอง คนอื่ น หลายปี ผ่ า นไปเมื่ อ เข้ า มาเป็น สมาชิ ก ของครอบครั ว เราที่ อ อกแนวอารมณ์ ดี ญาติเ ยอะ และช่ า ง 16


พู ดกันทุกคน น้อง(พี่)อ้นก็เปลี่ยนไป กลับเป็นคนพู ดคุยมากขึ้น มีอารมณ์ขัน ร้องเพลงเก่งและร้องได้ไพเราะ มาก ที่บ้านเราก็จะเปิ ดคาราโอเกะ พู ดคุยและร้องเพลงกันแบบโต้รุ่งเลย นอกจากเพลงหนึ่งมิตรชิดใกล้แล้ว เพลงที่คุณอ้นชอบร้อง พร้อมกับมองไปที่น้องอ้อย ภรรยา ที่พวกเราอดยิ้มอดแซวกันไม่ได้ คือ เพลง หนี ไม่พ้น มอบแก่ภรรยา ซึ่ งเป็นลูกคนที่หกของครอบครัวเราถึงจะเป็นตารวจมาดเข้ม แต่ก็เป็นคนโรแมนติคไม่ เบาเหมือนกัน ในระยะหลังที่เริ่มมีอาการไม่ค่อยสบาย น้อง (พี่) อ้น ก็ยังเดินทางไปลาพู นกับ ครอบครัวช่ วงปี ใหม่ และสงกรานต์เช่ นเคย และยังมีน้าใจนาสิ่งของเครื่องใช้ไปแจกจ่ายให้ทุกคน รวมทั้งแสดงความห่วงใยน้องเขย คนเล็ก สามีน้อ งเอี้ยด น้อ งคนสุดท้ อ ง ที่ มีปั ญ หาสุข ภาพมานาน โดยได้ไ ปเยี่ยมเยือ นให้กาลัง ใจ แม้จ ะ สุขภาพไม่ดีนัก แต่น้อง(พี่)อ้นก็มีความเข้มแข็งเป็นเลิศ แม้จะซู บผอมไปมากจนพวกเราตกใจ ก็ยังสามารถขับ รถ ทาภารกิจต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ไม่แสดงอาการอ่อนแอให้เห็นแม้แต่น้อย ชอบอ่านหนังสือธรรมะและบอก ว่าไม่กลัวความตายเพราะอย่างไรคนเราก็ต้องตาย ซึ่ งพวกเราจะมาเยี่ยมและให้กาลังใจเสมอเมื่อมีโอกาส ทุก ครั ้ง ที่ บ ้า นล าพู นมีง านมงคลหรือ อวมงคลอื่ น ๆ ครอบครัว ของน้อ งก็จ ะไปจากกรุ ง เทพฯ เพื่ อ ร่ว มงานเสมอไม่เ คยขาด แต่เ มื่ อ วัน ที่ 12 ตุล าคม 2562 เรามีง านมงคลของหลานแอม ลูก สาวพี่ อ๊อดก็พบแต่หลานแอน หลานอาย (มอมแมม) สองพี่น้องไปเพียงสองคน ขาดคุณพ่ออ้นและคุณแม่อ้อยที่ ไม่ได้ไป ซึ่ งเป็นเรื่องผิดวิสัยมาก แต่ไม่มีใครบอกเราแม้แต่น้องอ้อยก็ไม่บอกเราว่าอาการของน้อง(พี่)อ้นทรุ ด หนักมากแล้ว พวกเราได้แต่เสียใจและวิตกกังวลว่าอาการคงทรุ ดหนัก และมาทราบภายหลังจากหลานแอนว่า คุณพ่อมีอาการแย่ลง พวกเราที่เป็นหญิงห้าคน จึงตกลงชวนกันไปเยี่ยมที่กรุ งเทพ โดยขับรถกันมาเองจาก ลาพู นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ตอนเช้า แต่ก็บังเอิญทราบข่าวว่าญาติผู้ใหญ่เสียชี วิต คือ คุณแม่ม่ังมี ศรีวิชัย มู ล ซึ่ งเป็นมารดาของสามีน้าอี๊ด พวกเราจึงแวะเคารพศพและร่วมฌาปนกิจศพที่อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง ก่อนแล้วจึงเดินทางต่อในตอนบ่าย ทาให้มาถึงกรุ งเทพสามทุ่มกว่าไม่สามารถไปเยี่ยมที่ รพ.ได้ จึงได้พักค้าง ที่บ้านตลิ่งชันก่อนจนกระทั่งเช้าวันอาทิตย์ท่ี 27 ตุลาคม 2562 เราจึงพากันไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล นับเป็น วาระสุด ท้า ยที่ เ ราได้พ บกับ น้อ ง (พี่ ) อ้น ที่ ไ ด้รับ รู ้ก ารมาเยี่ ย มของพวกเรา ด้ว ยสายตาที่ ป ลาบปลื้ม และ ขอบคุณ พี่อ่ึงถามว่า อ้นจาพี่ได้ไหม น้อง(พี่) อ้น ได้กระพริบตามีการตอบรับ วันนั้นมีญาติสนิท มิตร สหายทั้งเพื่อนสวนกุหลาบ เพื่อนตารวจ ญาติพ่ีน้อง ลูก ภรรยา อยู ่กันพร้อมหน้าจนเต็มห้องโรงพยาบาลศิ ริราช แล้วน้องอ้นก็ค่อยๆ หายใจแผ่วเบา จนในที่สุดเวลา 12.38 นาฬิ กาก็จากพวกเราไปอย่างสงบเหมือน นอนหลับไป ท่ามกลางความเสร้าโศกเสียใจอย่างสุดซึ้งของทุกคนในที่นั้น หลับให้สบายนะ ชาติหน้าขอให้ ได้มาเป็นพี่น้องกันอีกทุกชาติไป

17


หากน้อ ง (พี่ ) อ้น รับ รู ้ไ ด้ ขอให้ ท ราบว่า ครอบครัว ไชยชนะใหญ่ ข องเรา รัก เคารพ ประทับ ใจ และดีใ จที่ น้อ งอ้น ได้ม าเป็น สมาชิ ก ของครอบครัว เรา คุณ ความดีข องน้อ ง จะยัง อยู ่ใ นใจของพวกเรา ทุกคนตลอดไป ขอให้ ดวงวิ ญ ญาณของน้ อ ง (พี่)อ้น ได้ ไปสู่ สรวงสวรรค์ วิมานชั้น สูงสุด สู่สุ ข คติ สัมปรายภพด้ ว ยเทอญ ด้ว ยความรั กและอาลัย

ครอบครัวไชยชนะใหญ่ พี่โอ๊ ะ พี่ต๋ิว พี่อ นงค์ พี่แ อ๊ว พี่สมศักดิ์ พี่อ้อ ด พี่ เ มธา พี่อ่ึง น้อ งสาเร็จ น้องอี้ด น้องเอี้ย ด และหลานๆ ทุก คน

18


คำอำลัย -พี่ชัยศักดิ์ โสตถิวิไลพงศ์ เมื่ อ ประมาณสามสิบ กว่ า ปี ท่ี แ ล้ ว ราวปี 2529 มีน ายตารวจท่า นหนึ่ ง เดิน เข้า มาในสนามพระ ท่า พระจัน ทร์ใ นเครื่ อ งแบบ ร.ต.อ. ซึ่ ง เป็น ที่ ส ะดุด ตาผมมาก เพราะผมไม่เ คยเห็น นายตารวจท่า นนี้ม า ก่อ นเลย ผมคิด ว่า ท่า นคงมาเดิน ในตลาดพระท่า พระจัน ทร์ไ ม่บ่อ ยนัก หรือ ถ้า มาก็ค งจะแต่ง กายนอก เครื่ อ งแบบที่ ผ มอาจไม่ทัน สัง เกตเห็น หลัง จากนั้ น ผมก็เ ห็น ท่า นบ่อ ยขึ้น ภายหลัง จึง ทราบว่ า ท่า นชื่ อ ร.ต.อ.กฤชชั ย สุเ สารัจ ความคุ้น เคยใกล้ชิ ด กับ ผมเริ่ ม เกิด ขึ้ น ในช่ ว งปี 2530 ขณะที่ มีค นนาพระหลวง พ่อ ไปล่ม าให้ผ มเช่ า ท่า นมายืน ดูผ มต่อ รองพระเช่ า ในราคา 8,000 บาท และปล่อ ยให้เ ช่ า ต่อ ไปใน ราคา 12,000 บาท ท่ านคงสนใจวิ ธี ก ารดู พ ระเครื่ อ งและการปล่อ ยพระให้ เ ช่ า ของผม จึง แวะเวี ยนผ่ า น มานั่ ง คุย ที่ ร้า นผมบ่อ ยครั้ง เมื่ อ เห็น ผมเช่ า พระวัด ปากคลองมะขามเฒ่ า ซึ่ ง เป็น พระที่ ท่ า นศรัท ธาและนั บ ถือ มาก ท่านจึง มานั่ง ที่ร้านของผมเป็น ประจาจนเกิดความใกล้ชิ ดคุ้น เคยกัน เป็น อย่างดี ในปี พ.ศ.2533 ร.ต.อ.กฤชชั ย ได้โ ทรมาหาผมบอกว่า มีค นนาเหรีย ญหลวงพ่อ ไปล่ วัด กาแพง เหรีย ญจอบปี 2478 มาให้ดู บอกว่า เจ้า ของเขาจะให้เ ช่ า ผมออกจากท่ า พระจั น ทร์ ไปที่ ก องกากั บ การสืบ สวนธนฯ ดูเ หรีย ญแล้ ว ชอบผมจึง เช่ า ไว้ เจ้า ของเหรี ย ญยัง บอกว่ า ที่ ข้า งบ้า นยัง มีอ ี ก 2 เหรีย ญ เราจึง ชวนกัน ไปดูแ ละร่ว มกัน เช่ า เหรีย ญหลวงพ่อ ไปล่นั ้น ตั ้ง แต่นั ้น มาเราก็เ ริ่ ม ได้ม ี ก าร ติด ต่อ กัน มาโดยตลอด ซึ่ ง ผมเห็น ว่า ท่า นเป็น ตารวจที่ ดี ม าก ไม่เ อาเปรีย บใคร แม้แ ต่ม าการมาเช่ า พระ จากผมก็ไ ม่เ คยเอาเปรีย บผม ผมจึง เกิด ความนับ ถือ ทาให้ค รอบครัว ของเราทั้ง สองเริ่ ม มี ก ารไปมาหา สู่กั น และในวัน หยุ ด ก็ช วนกัน ไปเที่ ย วต่า งจัง หวัด ด้ว ยกัน และยัง เคยไปเที่ ย วที่ เ ชี ย งใหม่ ลาพู น บ้า นเกิด คุณ อ้อ ยซึ ง เป็น ภรรยาคุ ณ อ้น ด้ ว ย ผมได้รู ้จ ัก กับ ญาติพี่ น ้อ งของคุ ณ อ้อ ย ซึ่ ง ทุก คนเป็น คนที่ มี อัธ ยาศัย ดีแ ละมีม นุษ ยสัม พัน ธ์ดีม าก น่า รัก ทุก คน ทาให้ค วามสัม พัน ธ์ข องเราแน่น แฟ้ น ยิ่ ง ขึ้น เราได้ ติด ต่อ กัน มาอย่า งต่อ เนื่ อ ง จนระยะหลัง ในช่ ว ง 1-2 ปี ที่ ผ่า นมา ทราบว่า คุณ อ้น มีสุข ภาพไม่ดีนัก จึงได้แต่เป็น ห่ว งและมาเยี่ยมเยียน ให้กาลัง ใจและนาอาหารที่ชอบทานไปฝากเป็นประจา เช้าวัน ที่ 14 ตุลาคม 2562 ผมโทรหาคุณอ้นถามไถ่ทุกข์สุ ข ท่านบอกกับผมว่า อยากได้กล่ อ ง พระสัก หนึ่ ง ใบฝากซื้ อ ด้ว ย ผมจะเอาไปให้แ ต่ท่า นบอกว่า วัน นี้จ ะออกไปทาธุ ร ะกับ น้อ ง ผมจึง นัด เอาไป ให้ท่ีบ้านในวัน พฤหัสบดี ท่ี 26 ตุลาคม 2562 วัน นัดผมไปพบเพื่อ นก่อ น หลัง จากนั้น จึง ได้ขับ รถเพื่ อ ไป แวะหาที่บ้าน ระหว่ างทางได้โทรหาคุ ณอ้นและคุ ณอ้อยแต่ก็ไม่มี คนรับ สาย เมื่อ ขับรถไปถึง ที่บ้านในตอน ค่ า พบกับ แม่บ้า นบอกว่า คุณ อ้น ถูก นาตัว ส่ง โรงพยาบาล วัน ต่อ มาผมจึง ได้ไ ปเยี่ ย มที่ ร พ. นั่ ง จับ มือ และคุย กับ คุ ณ อ้น ผมบอกว่า ถ้า รับ รู ้ ข อให้ ข ยับ มือ ตอบรับ ผมด้ว ย แต่ก็ไ ม่มีก ารตอบสนอ ง นอกจาก การหายใจที่ แ ผ่ว เบา ช่ ว งก่อ นที่ ย งวัน ผมออกไปทาธุ ร ะ สวนกับ ภรรยาและลู ก สาวคนเล็ ก ของผมที่ กาลัง จะเข้า ไปเยี่ ย มพอดี ไม่น านนัก ลูก สาวผมโทรมาบอกว่า คุณ อ้น ค่อ ยๆหายใจเบาลงและสิ้น ใจแล้ ว ผมเลยไม่มีโอกาสได้ให้กล่อ งพระกับคุ ณอ้น ด้ว ยมือ ของตัว เองได้แต่ฝากไว้ให้ท่ีคุ ณอ้อ ย 19


วัน นี้ ผมรู ้สึก เสีย ใจมากที่ ข าดเพื่อ นที่รัก และเปรียบเสมื อ นน้อ งหนึ่ง คนจากไปแล้ว ครอบครัว ผมขอแสดงความอาลัยรั ก และขอแสดงความความเสี ยใจกับ ครอบครัว ของคุณ อ้อ ยเป็น อย่างยิ่ง

เฮียชิ ว ชั ยศักดิ์ โสตถิวิไลพงศ์ และครอบครัว

20


คำอำลัยของ นำยชนำธิป ตำมสมัย และครอบครัว กระผมและครอบครัว ขอแสดงความเสี ย ใจอย่า งสุ ด ซึ้ ง ต่อ การจากไปของพี่ อ้ น พัน ตารวจเอก กฤชชั ย สุเ สารัจ ซึ่ ง เปรีย บเสมือ นพี่ ช ายที่ รั ก และเคารพนั บ ถือ เป็น อย่ า งมาก พี่ อ้น เป็น ผู ้มีบุ ญ คุ ณ อั น ใหญ่ห ลวงแก่ ค รอบครัว ของกระผมซึ่ ง ผมจะไม่มีวัน ลื ม บุ ญ คุณ ของพี่ ใ นครั้ง นี้ เ ลยครั บ พี่ อ้น เป็น คนที่ มี จิตใจดีมีเมตตาเสมอ มี ความโอบอ้ อ มอารีต่อ เพื่อ นและมิ ตรสหายที่รู้จั กทุก คน ยามเพื่อ นเดื อดร้อนหรื อ ต้อ งการความช่ ว ยเหลือ พี่ อ้ น ไม่ เ คยปฏิเ สธและจะช่ ว ยเหลือ ทุ ก ครั้ง โดยไม่เ รีย กร้อ งผลประโยชน์ ใ ดใด ตอบแทนซึ่ ง หาได้ยากยิ่ง ในสมัยนี้ ผ ม แ ล ะ พี ่ อ ้น ส นิท คุ ้น เ ค ย กัน ม า เ ป ็น เ ว ล า น า น ก ว่า 10 ปี แ ล้ว เ ค ย ท า ง า น ร่ว ม กัน ใ น คณะกรรมาธิก ารการปกครองวุ ฒิส ภา เวลานั่ ง ประชุ ม ก็น่ั ง ติด กัน ชอบคุย กัน ปรึก ษาหารือ กัน และมัก มี ความคิด เห็น และมีทัศ นคติ ต รงกัน โดยเฉพาะมีค วามนิย มชมชอบในสิ่ ง ที่ ค ล้ า ยกัน หลายอย่า งเช่ น การ นับ ถือ และศึ ก ษาธรรม การไปไหว้ พ ระและสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ต ามวั ด ต่ า งๆทั้ง ในกรุ ง เทพฯและต่า งจั ง หวั ด กั น เป็น ประจ า ชอบศึก ษาพระเครื่ อ ง ของเก่า ของโบราณเหมือ นกัน และมีน ิส ัย ที่ พู ดจาตรงไปตรงมา เหมือนกันต่างหากอี ก ผมจึง รักและเคารพพี่อ้น ดุจพี่ชายแท้แท้ ของผมคนหนึ่ง หลับ ให้ส บายนะครับ พี่ อ้น พี่ ช ายที่ แ สนดีแ ละผมเชื่ อ ว่า คุณ งามความดีท่ี พ่ี ไ ด้ทาไว้ อ ย่า งมากมาย จนบรรยายไม่ห มดและบุ ญ กุ ศ ลที่ พ่ี ไ ด้ทามาในอดี ต และปั จ จุ บั น จงเป็น พลวปั จ จัย นาพาดวงวิ ญ ญาณ ของพี่ ไปสู่สัม ปรายภพที่ดีน ะครับ...

ด้วยรักและอำลัย นายชนาธิป ตามสมัย และครอบครัว

21


คำอำลัยของเพื่อน รำมคำแหง ข้อ ความนีเ้ ขียนจากใจเพื่อ ไว้อ าลัยให้ “อ้น” เพื่อ นที่แสนดีที่ได้จ ากเราไปอย่างไม่มีวันกลับ เมื่ อ ได้รับ ข่า วว่า อ้น ได้จ ากเราไปแล้ว อย่า งสงบด้ว ยโรคมะเร็ง เราได้แ ต่ป ลอบตัว เองว่า อ้ น ไม่ต้อ งทนทุก ข์ท รมานจากอาการเจ็บ ป่ วยอี ก แล้ ว ด้ว ยความรัก ความผู กพัน และความสนิท สนมที่ มี ต่อ กัน มายาวนานรวมทั้ง คุ ณ งามความดี และความปรารถนาดีท่ี มี ต่อ เพื่ อ ทุก คน อ้น ยัง คงอยู ่ใ นความ ทรงจาของพวกเรามาจนถึง ทุก วัน นี้ เราได้แ ต่ห วัง ว่า อ้น คงไปสู่ภ พภูมิท่ี ดีท่ี มีค วามสุ ข ไม่ต้อ งมี ค วาม ทุก ข์ทั้ง กายและใจอีก ต่อ ไป ด้ว ยคุณ งามความดีท่ี อ้น ได้ทามาตลอดทั้ง ชี วิต จะเป็น ดั่ ง แสงประทีป ส่อ ง นาพาดวงวิญ ญาณของอ้น จงมีแ ต่ค วามสุข ความสงบ ในทุก ภพภูมิท่ี ดีง ามสู่สัม ปรายภพอัน สงบสุข ตลอดนิรัน ดร์ หลับให้สบายนะอ้ น อ้น จะอยู ่ในหั ว ใจพวกเราตลอดไป

ด้วยควำมรักและอำลัยยิ่ ง บี๋ จิ๋ว วิภาส โต และเพื่อ นๆ ทุกคนของอ้น

22


ส่วนหนึ่งของคำอำลัยของเพื่อนนักเรียนเก่ำโรงเรียนสวนกุหลำบ รุ่น 85

23


ส่วนหนึ่งของคำอำลัยของเพื่อนนักเรียนเก่ำโรงเรียนสวนกุหลำบ รุ่น 85

24


คำอำลัยของพี่น้องสกุลสุเสำรัจ อ้น–น้อง-พี่ ที่รักของเรา อ้น กฤชชั ย สุเ สารัจ เป็น พี่ เ ป็น น้อ งที่ รัก ใคร่ ส นิท สนมของเรา พบเจอกัน ตั้ง แต่เ กิด เติบ โตมา ด้ว ยกัน ที่ บ้า นคุณ ปู่ (หลวงสนิท รณภาร)ริม คลองบางกอกน้อ ย เราเป็น พี่ เ ป็น น้อ งครอบครัว เดีย วกัน มีพ่ีน้อ งรวม 9 คน (เอื้อ ย อ้อ น อ๊าต อ้น มุ ้ย เล็ก เต๊ะ ติ๋ว หนุ่ม ) ถึง ไม่ใช่ พ่ีน้อ งท้อ งเดียวกัน แต่ก็ ใ ช้ ชี วิต ในวัย เยาว์ม าด้ว ยกัน ตลอด ความสนิท สนมรัก ใคร่จึง มีม ากมาย พวกเรามาแยกกัน ไปตามวิถี ข อง แต่ละคนตอนโตๆกัน แล้ว ความทรงจาในวัย เด็ก อ้น ชอบงมกุ้ง ในสมัย โน้น น้า ในคลองสะอาดและสภาพธรรมชาติยัง ดี มาก กุ้ง ปลา เยอะ ถึง หน้า หนาว น้า ในคลองมัว ๆ กุ้ง จะลอยมาเกาะตามซอกหิน ริ ม เขื่ อ น อ้น มีค วาม ชานาญในการงมกุ้ง ลงน้ า ไปประเดี๋ ย วเดี ย วก็ ไ ด้ กุ้ ง ติด มือ มาแล้ว เอากุ้ง ขึ้ น มาใส่ถั ง แล้ว ไปงมต่ อ น้อ งๆ (มุ ้ย และติ๋ ว ) ก็จ ะแอบเอากุ้ ง ปล่ อ ยลงน้ า เมื่ อ อ้น รู ้ว่า กุ้ง โดนปล่ อ ยไปแล้ ว ก็จ ะมีอ าการโมโห ฉุนเฉียวนิดหน่อย แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาจับกุ้งต่อไป กุ้งที่จับขึ้นมาได้ คุณย่า (นางสนิทรณภาร เชื้ อ สุเสารัจ) จะเป็น คนย่า งให้ พร้อ มทาน้า จิ้ม เอาไว้ ใ ห้ด้ว ย หลานๆคนอื่ น ได้อ าศัย กิน กุ้ง ที่ อ้น จับ มาได้ ด้ว ยเสมอ จา ได้ว่าอร่อยมากจริง ๆ อีก เรื่ อ งที่ จาได้ อ้น มีค วามชานาญในการทาว่า วตั้ง แต่ เ หลา ทาโครง ปะกระดาษ ทาป่ านคม และลองเล่น ว่ าวขึ้น ติดลมบนเสมอๆ เด็กผู ้ชายแถวนั้น ก็ จะมีก ารต่ อสู้ โฉบกันไปมา บ่อยครั้ง ว่าวของ อ้น โดนฝ่ ายตรงข้า มตัด ขาดลอย อ้น หวงว่า วมาก ลงเรือ ข้า มคลองไปตามว่า วคืน มา แล้ว ก็ม าเริ่ ม ปะ กระดาษทาว่ าวใหม่ อ้น เป็น ผู ้มีน้ า ใจดี ช่ ว ยเหลือ เกื้ อ กูล พี่ น้อ ง มีจิต ใจตั้ง มั่ น ในความถูก ต้อ ง-ยุ ติ ธ รรม ไม่เ อา เปรียบใคร แต่ก็ไม่ ยอมให้ใครมาเอาเปรียบ พู ดจาตรงๆ ไม่ประจบเอาใจใคร อาจไม่ถูกใจใครบ้าง แต่ เราพี่ น้อ งไม่ไ ด้ถือ สา เพราะลัก ษณะเช่ น นี้ เป็น นิสัย ของคนตระกูล เรา คุณ ปู่ คุณ ลุง คุณ ป้ า คุณ อา เราชิ นชากัน ซะแล้ ว เรียกว่ าดาเนิ น ไปตามลักษณะนิสั ยของบรรพบุ รุ ษ ในความทรงจาที่ แ สนดีอี ก เรื่ อ งคือ อ้น เป็น ธุ ร ะจัด การให้ ใ นการลอยอัง คารคุ ณ พ่ อ คุณ แม่ และอ๊าต เพราะอ้น เคยรั บ ราชการที่ สมุ ท รสาคร จึง ช่ ว ยจัดการใช้เ รือ ตารวจน้า ในการทาพิธี ล อยอั ง คาร เป็น ความกรุ ณ าที่ พ วกเราไม่ เ คยลืม ระยะต่อ มา อ้น คอยดูแ ล เป็น ที่ ป รึก ษาให้คาแนะนา อานวยความ สะดวก เป็น ที่อุ่น ใจของพี่น้อ ง 25


อ้น เจริญ เติบ โตมาในหน้ า ที่ ร าชการตามลาดั บ บางคราวก็ ร าบรื่ น บางคราวก็มีอุ ปสรรคบ้ า ง เป็นธรรมดาโลก ในระยะหลัง เมื่ อ ทราบว่า มีอ าการป่ วย มีโ รคร้า ยรุ ม ล้อ ม อ้น ก็รับ มือ กับ ความเจ็บ ป่ วยด้ ว ย ความกล้าหาญ เข้ม แข็ง เป็น ความหวัง ของพวกเราพี่น้ องว่า คงจะยืดอายุ ให้อ้นได้อยู ่กับเราได้ นานอี ก หลายปี ไม่ นึ กเลยว่ า อ้ น จะจากพวกเราไปเร็วเช่ นนี้ ขอคุณ งามความดีท่ี อ้น ได้บาเพ็ญ ไว้ป ระกอบกับ บุ ญ กุ ศ ลทั้ง ปวงที่ พ วกเราและญาติมิต รได้ บาเพ็ญกุ ศลให้ จงเป็น กุศลหนุ น นาให้ดวงวิญ ญาณของอ้น ไปสู่สุคติในสัม ปรายภพชั่ ว นิรัน ดร์

พี่เอื้อ ย รวงทอง สุเสารัจ มุ ้ย นาวาอากาศเอกหญ ิง สินิทธา สุเสารัจ

26


ประมวลภำพชี วิตของพันตำรวจเอกกฤชชั ย สุเสำรัจ วัย เด็กที่ บ้ ำ นริมคลองบำงกอกน้อ ย

อ้น กับ คุณ แม่เ ติม สิริ และพี่อ้อ น

อ้นกับพี่อ้อม

เล็ก อ้น มุ ย้ อ๊าต 27


เล่นน้าและงมกุ้งในคลองบางกอกน้อย หน้าบ้านเป็นกิจกรรมนันทนาการยามว่าง

พี่น้องทัง้ ห้า อ้น เล็ก ติ๋ว หนุม่ และพี่อ้อน ยืนข้างหลัง 28


กำรศึกษำเล่ำเรียน

นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบ

คณะนักเรียนนายร้อยพิเศษ (รุ น่ 7) สาเร็จการศึกษา 5 กรกฎาคม 2520

วันรับพระราชทานกระบี่ (คุณป้าอนงค์ มุ ้ย พี่เอือ้ ย พี่ออ้ น อ้นและพี่อิ๊ด) 5 ย. ครบเครื่องเมื่อครัง้ เรียนที่ม.รามคาแหง 29


หมัน้ และแต่งงำน

หมัน้ กับนางสาวประพันธ์ศิริ ไชยชนะใหญ่ ที่บ้านลาพู น เมื่อปี พ.ศ. 2525

แต่งงาน : วันที่ 11 มีนาคม 2527 และงานเลี้ ยง วันที่ 12 มีน าคม 2527 โดยมี คุ ณ ปู่ -คุ ณ ย่ า (พลเอกถนอมและคุ ณ หญิ ง เวี ย งสรวง ปั ท มานนท์ ) (น้ อ งสาวหลวงสนิ ท รณภาร)เป็น ประธาน

30


ลูกสำว (ผู ้เป็ นกำลั งใจ)

พ่อ แม่ พี่สาว ตามไปเชี ยร์มอมแมม ทุกที่

31


ยินดีกับควำมสำเร็จ

32


ประดับยศร้อยตำรวจเอก โดย (คุณอำ) พลตำรวจโทไพฑูร ย์ สุวรรณวิเชี ยร มี น้ อ งตั น นายเวร (ปั จ จุ บั น คื อ พลตารวจตรีค มกฤษ ไวสื บ ข่ า ว ผู ้ บั ง คั บ การกองคดี อ าญา) ยื น ลุ้ น อยู ่ ข้ า งหลั ง

OSK (SUAN 85) รับน้อง ม.1

33


พบปะ ท่องเที่ยว/พักผ่อน

34


ญำติลำพู น

35


เพื่อน

คุณน้ าสีนิช อมัติรัตนะ น้อ งม่ า สิริน รัตน์ สุคนธหงส์และญาติ

36


พบแพทย์

คุณวรวุ ฒิ ปรีดำสวัสดิ์ เพื่อนตำรวจ ที่ มำเยี่ ยมเยื อนอย่ ำงสม่ ำเสมอทั ง้ ที่ บ้ ำน และโรงพยำบำล และช่ วยกรุ ณำขับรถพำ ไปสถำนที่ ต่ ำ งๆนั บ แต่ วั น แรกที่ ป่ วยจน วิ นำที สุ ดท้ ำยที่ เสี ยชี วิ ต รกที่ น ำส่ ง โรงพยำบำลจนถึงวินำทีสุดท้ำยของชี วิต ขอบคุณมำกค่ะ

37


ถึงป่ วยก็ไปเที่ยวได้

ไปตลาดนัดคลองถม

รับประทานอาหารจีนที่ภัตตาคารเมื่อวันที่ 21 ต.ค. 25.62 38


ADMIT

39


พระรำชทำนน้ำหลวงอำบศพ

40


ขอขอบพระคุณทุกท่ำนที่กรุ ณำนำพวงหรีดมำแสดงควำมอำลัย ร่วมเป็ น เจ้ำภำพงำนสวดพระอภิธรรม ร่วมทำบุ ญและร่วมพิธีบำเพ็ญกุ ศลศพ

เจ้ำภำพงำนสวดพระอภิธรรม จ. 28 ต.ค.62 อ. 29 ต.ค. 62

พ. 30 ต.ค. 62

พฤ 31 ต.ค. 62

ศ 1 พ.ย. 62

- ครอบครัว “สุเ สารัจ ” ครอบครัว “ไชยชนะใหญ่ ” และญาติพ่ีน้อ ง - มหาวิท ยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ, Phillip Morris Thailand, ที่ประชุ ม คณบดีค ณะครุ ศ าสตร์ แ ละคณะศึก ษาศาสตร์แห่ ง ประเทศไทย - โรงเรียนสาธิต มหาวิท ยาลั ย ศรีน ครินทรวิโ รฒ ฝ่ ายประถม, โรงเรี ยนสาธิต มหาวิท ยาลั ย ศรีน ครินทรวิโ รฒ ฝ่ ายมัธ ยม, โรงเรียนสาธิต มหาวิท ยาลั ย ศรีน ครินทรวิโ รฒ ปทุมวัน - คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีน ครินทรวิโรฒ, เพื่อ นนักเรียนนายร้อ ยตารวจ(พิเ ศษ) รุ ่น 7, มศว พลศึ ก ษา รุ ่น 3, สวนกุห ลาบ 85, สมาคมศิษ ย์เก่ามหาวิทยาลัย ศรีน ครินทรวิโรฒ, สานักงานเลขาธิก ารคุรุ ส ภา - สภาคณบดีค ณะครุ ศาสตร์/ ศึ ก ษาศาสตร์แ ห่ งประเทศไทยฃ

41


42


43


44


45


46


47


รำยชื่ อพวงหรีด 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

ผศ.นพ.เฉลิม ชั ย บุ ญยะลีพ รรณ - สมาชิ กวุ ฒิ สภา รศ.ดร.สมชาย สัน ติวั ฒนกุ ล – อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ รศ.ดร.ฤกษ์ชัย ฟู ประทีปศิริ – รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ ์สุวรรณ – รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมบัติ คุ รุพัน ธ์ – อดีต ปลั ดกระทรวงการท่อ งเที่ยวและกีฬ า ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก สานักงานเลขาธิ การคุ รุส ภา รองอธิ การบดี มศว ฝ่ ายองครักษ์ รศ.นพ.ฉั ตรชั ย เอกปั ญญาสกุ ล – คณบดีบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิ ทยาลัย ศรีน ครินทรวิโรฒ ผศ.ดร. รัฐกรณ์ คิ ดการ – ประธานสภาคณบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏ รศ.ดร. สุริน ทร์ คาฝอย- รั กษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน สจล. ผศ.พินิ จ เทพสาธร รองอธิการบดีฝ่ ายพัฒนากายภาพและสิ่ง แวดล้อ ม รศ.ดร. วิ นั ย พู ลศรี – คณบดี คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.มิ ต ภาณี พุ ่ม กล่อ ม – คณบดีค ณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏกาญจนบุ รี รศ.ดร.วิ ชิต – อ.อรพิน ทร์ คะนึ ง สุ ขเกษม รศ.พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน – คณบดีคณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคาแหง รศ.ดร.ชลวิ ท ย์ เจีย รจิตต์ – คณบดีค ณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยศรีน ครินทรวิโรฒ นพ.อั ฐพร ตระการสง่ า และครอบครัว ภราดา ดร.เดชาชั ย ศรีพิจ ารณ์ – ประธานมู ลนิธิค ณะเซนต์ค าเบรียลแห่งประเทศไทย พล.อ.ต.หญิ ง ศรีรั ตน์ สุน ทรเกตุ พลตารวจเอก ดร.เรือ งศั กดิ์-ประไพ จริตเอก น้าสีนิ ช อมั ติ รัตนะ และครอบครั ว ดร.สมศักดิ์ ดลประสิท ธิ์ - รองเลขาธิก ารสภาการศึ กษา ดร.บู รพาทิ ศ พลอยสุว รรณ-รองเลขาธิ การคุรุ สภา ผศ.ดร.มาเรีย ม นิ ลพัน ธุ ์ คณบดี คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิ ลปากร 48


26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

นายเอกริน ทร์ -ดร.รุ ่ง ทิ ว า แย้ ม รุ ่ง น.อ.รศ.ดร.ธนากร – ผศ.ดร.นั ท ธีรัตน์ พีระพันธุ ์ ผอ.ธนณัฐ – ดร. นฤมล ศิระวงษ์ ร.ต.อ.นพพร –ผศ.ดร.จารุ ว รรณ พลอยดวงรัตน์ อาจารย์ ดร.รจนา คลี่ฉ ายา รศ.ดร.สุป ราณี ขวั ญบุ ญ จัน ทร์ รศ.ดร.องค์ก ารณ์ & อ.ประภั สสรี แท่น ประยุ ทธ – สี ลมวิลเลจ อ.สมลั กษณ์ จัน ทร์น้ อ ย ผศ.สุรชั ย - รศ.วิ ไล ตั้ง จิ ตสมคิ ด อาจารย์โชติวิตย์ ธรรมสุจิตร – รองผู ้อานวยการฝ่ ายกิจการนักเรียน โรงเยนสาธิต มศว ปทุมวัน สานักงานคณบดี คณะศึก ษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิ โรฒ สมาคมศิษย์ เ ก่า มหาวิ ท ยาลัย ศรีนคริน ทรวิโรฒ สานักทดสอบทางการศึ กษาและจิ ตวิทยา – มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบัน วั ฒนธรรมและศิ ล ปะ มหาวิทยาลั ยศรีน ครินทรวิโรฒ คณบดีค ณะศิ ลปกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ศรีนคริน ทรวิโรฒ คณะศิ ลปศาสตร์ – มหาวิ ท ยาเทคโนโลยีราชมงคลตะวั นออก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ศรีน ครินทรวิโรฒ โรงเรียนสาธิ ตมหาวิ ท ยาลั ยศรีน ครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ ายประถม โรงเรียนสาธิ ต มศว ประสานมิ ตร ฝ่ ายมัธยม โรงเรียนสาธิ ต มศว ปทุ ม วั น สภาคณบดีค ณะครุ ศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ แห่งประเทศไทย โรงเรียนสาธิ ต มศว องครักษ์ สถาบัน วิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา Brand building Phillip Moriis trading Thailand คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ศรีน ครินทรวิโรฒ คณะบริ หารธุ รกิจเพื่อ สัง คม มหาวิท ยาลัยศรีน คริน ทรวิโรฒ คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัยมหาสารคาม ที่ประชุ ม คณบดีคณะครุ ศ าสตร์แ ละศึกษาศาสตร์ แห่ง ประเทศไทย กลุ่ม 16++สถาบัน

49


53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79.

คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เชี ยงใหม่ วิท ยาลัยนานาชาติเ พื่อ ศึก ษาความยั่ ง ยื น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะคุรุ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏธนบุ รี สถาบัน วิ จั ยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ศรีนคริน ทรวิโรฒ วิท ยาลัยนวัต กรรมสื่อ สารสัง คม มหาวิ ทยาลัย ศรีน ครินทรวิโรฒ สานักสื่อ และเทคโนโลยีก ารศึกษา มหาวิ ท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิโรฒ คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ศรีน คริ นทรวิโรฒ มหาวิ ท ยาลั ยเทคโนโลยีร าชมงคลตะวันออก คณะบริ หารธุ รกิจและเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวั นออก กลุ่ม เพื่อ น ว.ค.เพชรบุ รีวิ ย าลงกรณ์ สมาคมศิษย์ เ ก่า สาธิ ต ประสานมิ ตร วิทยาลัยพลศึ กษาเชี ยงใหม่ รุ ่น 1 มศว พลศึกษา รุ ่น 3 คณะมนุ ษยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สถาบัน เทคโนโลยี การบิน มหาวิ ท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลตะวันออก คณะเทคโนโลยีและนวั ตกรรมผลิตภั ณฑ์ก ารเกษตร มหาวิทยาลั ยศรี นครินทรวิโ รฒ คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เชี ยงใหม่ เพื่อ นสวนกุ ห ลาบ 85 นรต. (พ) 7 นบม. รุ ่น 26 เพื่อ น warwick ศิลปกรรม ธรรมศาสตร์ รุ ่ น 11 บริษัท พิบู ลย์ คอนกรีต จากัด สันทนาการรุ ่ น 5 มศว ประสานมิ ตร รุ ่ น 1 สาขาวิชาศึก ษาทั่ว ไป – มหาวิ ท ยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลตะวันออก ฝ่ ายวิ จัย คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ศรีนคริน ทรวิโรฒ ศูนย์บริ การวิ ชาการ มหาวิ ท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิโรฒ

50


80. ภาควิ ช าอุ ตสาหกรรมศึก ษา มหาวิทยาลั ยศรีน ครินทรวิโรฒ 81. ภาควิ ช าหลั ก สูตรและการสอน คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิ โรฒ 82. ภาควิ ช าการวัดผลและวิ จั ย การศึ กษา คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ศรีนคริน ทรวิโรฒ 83. ภาควิ ช าเทคโนโลยีก ารศึ ก ษา คณะศึก ษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีน คริ นทรวิโ รฒ 84. ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 85. นิสิตปริ ญญาเอก มศว วกจ รุ ่น ที่ 4 86. ศิษย์เก่า ป.โท ป.เอก วิ ชาเอกบริห ารการอาชี วศึ กษา มหาวิท ยาลั ยศรีน ครินทรวิโรฒ 87. ภาควิ ช าการบริหารหารศึ กษา- คณะศึ กษาศาสตร์ 88. ศูนย์พัฒนาการศึก ษาพิ เ ศษ – คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิ โรฒ 89. ปร.ด. วกจ. รุ ่น 3 – คณะศึก ษาศาสตร์ มหาวิทยาลั ยศรีน ครินทรวิโรฒ 90. สมาคมผู ้ ปกครองและครู โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) 91. สมาคมผู ้ ปกครองและครู สาธิ ตปทุมวัน 92. สาธิตปทุ ม วั น PDS FR48 93. นิสิตโครงการเพชรในตม – คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิ ทยาลัย ศรีน ครินทรวิโรฒ 94. สาธิต ประสานมิ ตร รุ ่น 42 95. ครอบครั ว ไชยชนะใหญ่ 96. Under building club สาธิ ตปทุ มวัน 97. การศึ กษาผู ้ ใ หญ่ และการศึ กษาตลอดชี วิ ต คณะศึ กษาศาสตร์ มหาวิทยาลั ย ศรีน ครินทรวิโ รฒ 98. Graph 42 ม.6/1 99. เพื่อ นและพี่ๆ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ ๊ป จากัด 100. เพื่อ นๆ MKT IKEA 101. TARMway 102. บ้านซี เนี ยร์ รั ฐศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 103. นนที ตรานานนท์ และครอบครัว 104. พิงค์ -จาว-แหนม-วิชชี่ -โจ้ FR48 105. แดง กนกวรรณ พร้อ มบุ ตรหลาน สั น กาแพง 106. ชั ยศักด์ โสตถิวิ ไ ลพงศ์ และครอบครัว

51


107. กลุ่ม เพื่อ นแอน 108. ตาม จานงอาษา 109. พิมลา ธรรมชั ยโสภิต – IR56 110. วรวรรณ สนองชาติ 111. พี่-น้อ ง และหลานๆ สุ เ สารั จ

52


ขอกราบขอบพระคุณ ทุก ท่า นที่ ก รุ ณ า น า พวงหรีด มาแสดงความอาลัย ร่ว มเป็น เจ้า ภาพงานสวดพระอภิธ รรม ร่ว มทาบุ ญ และ ร่ว มพิธ ีบ าเพ็ญ กุศ ลศพ ตลอดจนส่ง ก าลัง ใจ มาให้ในช่ องทางต่างๆ ดิฉ ัน และลูก ๆจะขอระลึก ถึง พระคุณ ของ ทุก ท่า นไว้ต ลอดไป หากมีส่ิ ง ใดขาดตกบกพร่อง ไม่เ หมาะสมและไม่บัง ควร ต้อ งขอกราบอภัย มา ณ โอกาสนี้

53


Profile for ThanabhumS

Forever in our Heart...Pol.Col.Kritchai Susaorat  

อนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ พ.ต.อ.กฤชชัย สุเสารัจ วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ วัดตรีทศเทพ

Forever in our Heart...Pol.Col.Kritchai Susaorat  

อนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ พ.ต.อ.กฤชชัย สุเสารัจ วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ วัดตรีทศเทพ

Advertisement