Page 1

10 Years later หูฟงแบบไรสาย

หูฟงแบบมีสาย 1. มนุษยพบกับปญหาตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน

2. ความตองการสิ่งของ หรือ วิธีการเพื่ออํานวย ความสะดวก

¡Òà à»ÅÕè¹á»Å§ ¢Í§ËÙ¿˜§

3. ปรับปรุงประสิทธิภาพใหดีขึ้น - เปลี่ยนแปลงระบบการทํางาน - เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ - เปลี่ยนวิธีการผลิต

สาเหตุ ห รื อ ป จ จั ย การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี

Profile for Thamonwan Nikamo

การเปลี่ยนแปลงของหูฟัง  

การเปลี่ยนแปลงของหูฟัง  

Advertisement