Page 1

Ăn uống nhai nơi công sở “Tay làm hà m n h ai” dườn g n hư đa n g t rở t hàn h t hói q u e n của n hiều n hân viên côn g sở để n hằ m giải tỏa áp lực côn g việc. Tuy n hiên, việc ăn, uốn g cũn g vô tìn h t rở t hàn h t hủ p hạ m gây hại đến răn g miện g.

Ăn q uà vặt ản h hưởng tới răn g miện g Ăn quà vặt Ngoài bữa c hí n h (ăn sán g và ăn t rưa ), H. Tra n g ( 2 4 t uổi, một t hư ký văn p hòn g ) c h o biết, q uà vặt được x e m n hư một p hần k hôn g t hể t hiếu tại góc làm việc của k hôn g ít n hân viên văn p hò n g. Có nơi mỗi n gười m a n g m ột c hút từ n hà để lên cơ q u a n “ch u n g v ui”, vừa k hô n g bị m a n g tiến g là “trốn làm đi chơi”, vừa c h u yện t rò rôm rả với các đồn g n g hiệp và cũn g giúp mọi n gười giả m bớ t căn g t hẳn g k hi làm việc. Tuy n hiên, điểm t rừ nh o n hỏ của n hữn g m ón q uà vặt c hí n h là có t hể k hiến “khổ chủ” gặp “t ai nạn” nơi kẽ răn g nếu k hôn g n gó n g hiên g cẩn t hận s a u mỗi p hút “t a y làm hà m n h ai”.

1 Cop yRi g h t : Www.thammyrang.net & Www.nhakhoagiaiphong.com Phòng khám 01: sn 104 ngõ 1141 đường Giải Phóng - Thanh Xuân - Hà Nội Phòng khám 02: 90 định công thượng - Hoàng Mai - Hà Nội


Uống cà phê Khôn g c h uộ n g q uà vặt n hư p hái nữ, với cán h mày râu, t hì tụ tập c afé mới là cách giảm s t r e s s hiệu q uả. Minh Nhật, Th a n h Tùn g – h ai a n h c hàn g kĩ sư p hần mề m t hì: “Áp lực côn g việc q uá lớn k hiến đầu óc chún g tôi luôn t r o n g tì n h t rạn g căn g n hư dây đàn. Khi đó 2 a n h e m lại rủ n h a u n hấp 1 n gụ m c afé để có t hể dễ tập t r u n g và t hư t hái hơn t r o n g côn g việc”. So n g điểm t rừ của n h ững ly c afé và t hậ m chí là n hữn g điếu t h uốc t hư giãn t r o n g giờ n g hỉ c hí n h là k hả năn g tiêu tốn t hời gi a n tươn g đối lớn cũn g n hư dễ bị ám mùi, ám vết, tạo hì n h ản h bớt t hiện cảm t r o n g mắt c hị e m .

2 Cop yRi g h t : Www.thammyrang.net & Www.nhakhoagiaiphong.com Phòng khám 01: sn 104 ngõ 1141 đường Giải Phóng - Thanh Xuân - Hà Nội Phòng khám 02: 90 định công thượng - Hoàng Mai - Hà Nội


Nhai sing gum không đường Extra Professional Bên cạn h n hữn g cái lợi về mặt ti n h t hần, t hì n g u y cơ tổn hại sức k hỏ e răn g miện g từ việc ăn q uà vặt, c afé, t h uốc lá là rất c a o. Các mản g bá m t rên răn g x u ất hiện với mật độ n g ày càn g n hiều k hô n g c h ỉ là n g u yên n hân gây sâu răn g dẫn đến đa u n hức mà còn ản h hưởng đến t hẩ m mỹ răn g miệng k hiến k hôn g ít n gười mất tự ti n k hi gia o tiếp với n gười khác. Chín h vì t hế, một n g ười bạn đồn g hàn h m ới đã x uất hiện bên cạn h giới văn p hòn g năn g độn g, hiện đại: Sin g gu m k hôn g đườn g Ex t r a P rof e s si o n al

Sin g g u m k hôn g đườn g Ex t r a P r of e s si o n al đa n g t rở t hàn h lựa chọn của n hiều bạn t rẻ Th e o k h u yến cáo của các c h u yên gi a hàn g đầu về răn g miện g của Hội Răn g Hà m Mặt TPHCM và liên đoàn n h a k h o a Quốc Tế FDI t hì việc dùn g 2 viên si n g g u m k hôn g đường Ext r a P r of e s sio n al t hườn g x u yên s a u mỗi bữa ăn c hí n h, ăn n h ẹ h a y dùn g các loại nước có đườn g có g az t h uốc lá… sẽ giúp làm sạch răn g, đẩy đi các mản g bá m góp p hần n g ăn n gừ a sâu răn g. Thiên An ( 2 2 t uổi) chi a sẻ s a u n hữn g lần k há m răn g và được các bác sĩ tư vấn : “ Trước đây An k hôn g ti n lắm vào việc chỉ có dùn g 2 viên si n g g u m s a u các bữa ăn mà có t hể có được n hiều lợi ích n h ư t hế. Tuy vậy, đến bây giờ, s a u một t hời gia n kiểm c hứn g An cảm t hấy t h oải mái và dễ c hị u cực kì: răn g sạch sẽ r a hẳn, k hôn g còn mản g bá m, k hôn g còn vàn g răn g, mùi đồ ăn k hó chị u dĩ n hiên cũn g biến mất” 3 Cop yRi g h t : Www.thammyrang.net & Www.nhakhoagiaiphong.com Phòng khám 01: sn 104 ngõ 1141 đường Giải Phóng - Thanh Xuân - Hà Nội Phòng khám 02: 90 định công thượng - Hoàng Mai - Hà Nội


Ta g s : Chă m sóc răn g , Thẩ m mỹ răn g ---------------------------------Tác

giả---------------------------------

1. Tien Nguyen – OSC Director – Tel: 0944.535.680 – Email: thammyrang@gmail.com 2. Tư vấn nha khoa răng: Ms. Anh – Tel: 0936

383 865

3. Web: Www.thammyrang.net 4. Blog: www.thammyrang.blogspot.com 5. Twitter: http://twitter.com/thammyrang 6. FB: Www.facebook.com/thammyrang 7. Group FB: facebook.com/groups/thammyrang

4 Cop yRi g h t : Www.thammyrang.net & Www.nhakhoagiaiphong.com Phòng khám 01: sn 104 ngõ 1141 đường Giải Phóng - Thanh Xuân - Hà Nội Phòng khám 02: 90 định công thượng - Hoàng Mai - Hà Nội

Ăn uống nhai nơi công sở  
Ăn uống nhai nơi công sở