Page 1

ชุมชนโรตารี หรือ RCC ย่อมาจากคำ�ว่า R O TARY COMMUNITY C ORPS หนึ่งในโปรแกรมของโรตารีสากล

รูปแบบการทำ�งานไม่ซับซ้อน เป็นการเข้าถึงชุมชนโดยตรง มาทำ�ความรู้จัก และเรียนรู้ในการ ก่อตั้งชุมชนโรตารี RCC เพื่อประโยชน์ระยะยาวและยั่งยืนของโครงการบำ�เพ็ญประโยชน์กันดีกว่า


ขั้นตอนอย่างง่าย สำ�หรับสโมสรที่ยังไม่เคยมีการก่อตั้ง ชุมชนโรตารี RCC มาก่อน * เมื่อสโมสรมีกลุ่มชุมชนโรตารีที่มุ่งหวัง

1. สโมสรนำ�โดยนายกสโมสรหรือสมาชิกลงไปในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมกับชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจ และให้ชุมชนรับทราบถึงวัตถุประสงค์ของก่อตั้ง RCC

2. สโมสรอาจจะเชิญแกนนำ�หรือผู้ที่มีจิตอาสาในชุมชน 3-5 ท่านเข้าร่วมประชุมกับสโมสร เพื่อให้รับ ทราบ ความรู้เกี่ยวกับการทำ�งานของสโมสรและองค์กรโรตารี เพื่อนำ�ไปถ่ายทอดในชุมชน


มีการประชุมร่วมกันและสนเทศให้ความรู้เพียง 2-3 ครั้ง เมื่อมีความเข้าใจ ก็สามารถทำ�การก่อตั้งได้ ไม่ยาก เพราะการทำ�งานระบบเหมือนโรตารี มีประธาน เลขา เหรัญญิก ประธานฝ่ายต่างๆ เปลีย่ นประธานทุกปีบริหาร แบบโรตารี RCC เพียงทำ�งานร่วมกับสโมสร ทำ�ให้ สโมสรทำ�งานร่วมกับชุมชนง่ายขึ้น

สมาชิกก่อตั้งอาจจะมี 20 คน 30 คน หรือ 100 คน แต่ควรมากกว่า 10 คนขึ้นไปเพื่อความพร้อม ในการทำ�งาน ค่าสมาชิกก่อตัง้ จะมีหรือไม่มกี ็ได้ แต่แนะนำ�ให้กลุม่ เก็บค่าสมาชิกตลอดชีพ คนละ 100-200 บาท เพื่อนำ�ไปเป็นกองทุนของกลุ่มเพื่อทำ�กิจกรรมในชุมชน


การเขียนแบบฟอร์มเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป

เมื่อกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถส่งมาที่.... อน.สุมนต์ สูงกิจบูลย์ 161/32-33 ถ.ราชมรรคา ต.ห้วยจระเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 เพื่อทำ�การบันทึกข้อมูลส่งภาค


3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กรโรตารี สโมสรอาจจะเปิดตัวชุมชนโรตารีแห่งใหม่ ในงานพิธีสถาปนาของสโมสร เพื่อให้ทุกคนรับทราบว่าสโมสรได้ทำ�การก่อตั้งสโมสรชุมชนโรตารี RCC ใน ความอุปถัมภ์เพื่อร่วมทำ�โครงการบำ�เพ็ญประโยชน์ที่ดีต่อชุมชน


จากประสบการณ์การทำ�งานร่วมกับ RCC ที่อยู่ ในความอุปถัมภ์

เมื่อ RCC เข้าใจการทำ�งานของสโมสรโรตารี RCC ก็พร้อมทีจ่ ะรับและร่วมทำ�โครงการกับสโมสรอุปถัมภ์ ทุกโครงการ RCC จะเป็นตัวเชื่อมทีด่ ใี นการทำ�งานระหว่างสโมสรอุปถัมภ์กบั ชุมชนและโครงการทุกอย่างเป็น โครงการที่มาจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งตรงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ของโรตารีสากล


RCC จะตระหนักดีว่าโครงการทุกโครงการนั้น ผลประโยชน์ที่ได้รับอยู่กับชุมชนโดยตรง ดังนั้นจะมีความร่วมมือเพื่อชุมชนของตนเอง เพียงสโมสรอุปถัมภ์คอยเป็นพี่เลี้ยงแนะนำ�ปรึกษา การทำ�กิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์ร่วมกัน


มีโครงการบำ�เพ็ญประโยชน์มากมาย ที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชนโรตารี RCC และสโมสรโรตารีต่างๆ ในภาค 3330 ดังเช่น

สโมสรโรตารีป่าเลไลก์ โครงการแว่นตาเพื่อผู้สูงอายุ

กิจกรรมวันเด็กของสโมสรศรีธรรมาโศกราชกับ สโมสรอุปถัมภ์ ชุมชนโรตารี RCC คูขวาง

โครงการแว่นสายตาของสโมสรโรตารีบ้านโป่ง

โครงการอมรมการทำ�นํ้าหมักชีวภา ของ สโมสรท่าเรือ-กาญจนบุรี

ชุมชนโรตารี ในความอุปถัมภ์ของ สโมสรโรตารีนครปฐม

โครงการโปลิโอ ของสโมสรโรตารีกาญจนบุรีกับสโมสรในความอุปถัมภ์

ชุมชนโรตารีเตาปูน


ข้อเสนอแนะ โครงการที่ก่อให้เกิดความยั่งยืน และชุมชนมีความเชื่อมั่นต่อองค์กรโรตารี คือ

- โครงการอาชีพ ที่สามารถก่อให้เกิดรายได้ และสามารถนำ�ไปพัฒนาชุมชนได้ จะเป็นโครงการที่ ชุมชนให้ความสนใจและมีการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง


ข้อควรรู้ - - -

RCC ไม่มีโปรแกรมการประชุมร่วมกับภาค แบบสโมสรโรตารี สโมสรอินเตอร์แรคท์ หรือสโมสร โรทาแรคท์ ค่าใช้จ่ายจึงอยู่ในการทำ�โครงการต่างๆ เมื่อมีการก่อตั้งสโมสรอาจจะมอบทุนสนับสนุนเพื่อเป็นกำ�ลังใจในการเริ่มต้นของการทำ�กิจกรรม เมื่อมีโครงการที่ต้องใช้งบประมาณในชุมชน สโมสรควรมีส่วนช่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมหารายได้

ข้อควรระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเมืองท้องถิ่น

- เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ชุมชนไว้ ใจโรตารีในฐานะองค์กรบำ�เพ็ญประโยชน์เท่านั้น


โอกาสของคนในชุมชนที่จะได้สัมผัสบุคคลสำ�คัญ เพื่อนต่างชาติหรือได้ทำ�งานกับ เพื่อนต่างชาตินั้นมีน้อยมาก

- อย่าลังเลหากสโมสรมีบุคคลสำ�คัญ หรือมีโครงการระหว่างประเทศที่มีเพื่อนจากต่างประเทศ แวะมาเยี่ยมเยือน - นำ�เพื่อนสมาชิกต่างประเทศเข้าร่วมประชุม เข้าแนะนำ�กับชุมชน เพื่อมิตรภาพทีด่ รี ว่ มกัน เป็นการ สร้างความประทับใจซึ่งกันและกันเพื่อนำ�มาสู่โครงการบำ�เพ็ญประโยชน์ร่วมกันในอนาคต


เพื่อให้สมาชิก RCC ได้รู้สึกว่าการเป็นสมาชิก ชุมชนโรตารีหรือ RCC ไม่ ได้เพียงแค่สมาชิกที่มี การทำ�งานทีอ่ ยู่ในชุมชนเท่านัน้ แต่เป็นการทำ�งาน ทีก่ า้ วไปสูร่ ะดับสากลทีท่ วั่ โลกยอมรับในเรื่องการ บริการชุมชนที่ดีเยี่ยมอีกด้วย


การให้ความสำ�คัญกับชุมชน RCC โดยการเชิญชวน บุคคลสำ�คัญในองค์กร โรตารีเยี่ยมดูโครงการต่างๆ ของชุมชนโรตารี ซึ่งนอกจากจะสร้างความมั่นใจ ในการทำ�งานให้กับสมาชิก RCC แล้ว ยังทำ�ให้ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในความ เป็นสโมสรชุมชนโรตารี


เพื่อเป็นการช่วยให้ RCC มีความเข้มแข็ง - สโมสรควรมีการประชุมร่วมกันเพื่อให้คำ�แนะนำ�และเป็นที่ปรึกษาเมื่อมีปัญหา ต่างๆ เรื่องโครงการในชุมชน - ร่วมหาแนวทางการจัดกิจกรรมหารายได้ร่วมกัน เมื่อมีโครงการบำ�เพ็ญประโยชน์ ที่ต้องใช้งบประมาณ - ใช้ความสนิทสนมเป็นกันเองเหมือนกับสมาชิกสโมสร


ขณะนี้ภาค 3330 มีสโมสรชุมชน โรตารี RCC จำ�นวน 15 สโมสรและอยู่ ในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารี ดังนี้ สโมสรโรตารีบ้านโป่ง 1. Bandontoompathana 2. Berkprai Patan 3. Padungsin Publishing House 4. Samyakkajub Pathana

สโมสรโรตารีนครปฐม 1. Tungrangtiean 2. ชุมชนวังตะกู

สมาชิก 55 สมาชิก 40 สมาชิก 35 สมาชิก 32

สมาชิก 70 สมาชิก 40

สโมสรโรตารีป่าเลไลยก์ 1. Suvarnabhumi

สมาชิก 37

สโมสรโรตารีกาญจนบุรี 1. Taopoon 3

สมาชิก 10

สโมสรโรตารีนครชัยศรี 1. Srisathongruamjai 2. Tumbon Srisathong 3. Watlamud 4. Tambol Ngio Rai 5. Tambol Mahasawad

สโมสรโรตารีศรีธรรมาโศกราช 1. Chumchon Kukwang Section e สมาชิก 200

สมาชิก 57 สมาชิก 27 สมาชิก 45 สมาชิก 20 สมาชิก25

สโมสรโรตารีท่าเรือ-กาญจนบุรี 1. Ratanapong Thamaka

สมาชิก 15

อย่าห่วงและกังวล ว่าเป็นเพียงสโมสรเล็ก ท่านจะมีเพื่อนร่วมงานอีกรูปแบบหนึ่ง ที่จะทำ�ให้ท่านสนุกกับงานโรตารี

Peace Through Service มาให้ความสนใจและให้ความสำ�คัญตั้งแต่วันนี้ เพื่อผลระยะยาว ของโครงการบำ�เพ็ญประโยชน์ต่อสโมสรของท่าน

สร้างผลงาน เพื่อสันติสุข


คณะกรรมการชุมชนโรตารี RCC ยินดี ให้การสนับสนุน ในการก่อตั้งชุมชนโรตารีแค่เพียงท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อน.สุมนต์ สูงกิจบูลย์ 081-9957545 sumon_sk@hotmail.com อน.สุชิน กอไพศาล 081-9818905 punnajira@hotmail.com อน.ดต.จรูญ ผ่องอำ�ไพ โทร. 084-4071108 ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี คณะกรรมการ RCC ภาค

CHAIR, ROTARY DISTRICT ROTARY DISTRICT ROTARY COMMUNITY CORPS COMMUNITY CORPS COMMUNITY CORPS COMMPTTEE COMMPTTEE COMMPTTEE


ขอแนะนําสําหรับกลุมบําเพ็ญประโยชนชุมชนโรตารี มาตราที่ 1 – วัตถุประสงคและเปาหมาย วัตถุประสงคของกลุมบําเพ็ญประโยชนชุมชนโรตารี คือ ปรับปรุงความเปนอยูของชุมชนและสงเสริมความ พอใจในชีวิต โดยการสนับสนุนใหสมาชิกในชุมชนมีสวนรวมในการไปสูเปาหมายเหลานี้โดยการปฏิบัติการ บําเพ็ญประโยชนตอชุมชนและพวกพองของตน เปาหมายของกลุมบําเพ็ญประโยชนชุมชนโรตารี คือ 1) เพื่อสงเสริมใหแตละบุคคลมีความรับผิดชอบในการปรับปรุงหมูบาน บริเวณใกลเคียงหรือชุมชนของตน 2) เพื่อใหตระหนักถึงเกียรติและคุณคาของอาชีพที่มีประโยชนทุกประเภท 3) เพื่อเรงระดมกิจกรรมพึ่งพาตนเองและทํางานรวมกันเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต และ 4) เพื่อสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของมนุษยใหสมบูรณที่สุด ในเรือ่ งที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมและชุมชนใน ทองถิ่น มาตราที่ 2 – การอุปถัมภ ผูอุปถัมภของกลุมบําเพ็ญประโยชนชุมชนโรตารี คือ สโมสรโรตารีในทองถิ่นหนึ่งสโมสรหรือมากกวานั้น โดยมี คณะกรรมการโรแทเรียนชุดหนึ่งซึ่งจะใหคาํ ปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรม โครงการและนโยบายตางๆ ของกลุม การ คงอยูตอไปของกลุมขึ้นอยูกับการมีสวนรวมอยางแข็งขันในกิจกรรมอยางตอเนื่องของสโมสรโรตารีที่อปุ ถัมภ นั้นๆ สมาชิกของกลุมมิใชสมาชิกของสโมสรโรตารีที่อุปถัมภและไมถือวาเปนสมาชิกสมทบหรือโรแทเรียนฝกหัด มาตราที่ 3 – สมาชิกภาพ 1) สมาชิกภาพของกลุมจะประกอบดวยผูใหญที่มีอุปนิสัยดี และมีศกั ยภาพแหงความเปนผูนํา การเปน สมาชิกจะเปดรับทั้งผูชายและผูหญิงซึ่งอาศัยอยู ทํางาน หรือเรียนหนังสืออยูในหรือใกลหมูบานของกลุม หรือชุมชน 2) วิธีการเลือกตั้งสมาชิกของแตละกลุมจะถูกกําหนดโดยกลุมซึ่งไดรับคําปรึกษาจากสโมสรโรตารีที่อุปถัมภ 3) สมาชิกภาพอาจสิ้นสุดลงเมื่อ 1) หมดคุณสมบัตขิ องการเปนสมาชิก หรือ 2)เมื่อกลุมลงคะแนนเสียงไม นอยกวา 2 ใน 3 จากจํานวนสมาชิกทั้งหมดที่ปฏิบัติตามขอกําหนดอยางครบถวน มาตราที่ 4 – การประชุม 1) กลุมจะตองมีการประชุมกันไมนอยกวาเดือนละ 1 ครั้ง ในเวลาและสถานที่ที่สะดวกแกสมาชิก 2) กลุมผูนําของกลุมบําเพ็ญประโยชนชุมชนโรตารีจะตองมีการประชุมกันไมนอยกวาเดือนละ 2 ครั้ง 3) การประชุมของกลุมหรือผูนําของกลุมจะไมนับเปนการประชุมที่เปนทางการ หากไมมีสมาชิกของ คณะกรรมการกลุมบําเพ็ญประโยชนชุมชนโรตารี 1 คน (หรือโรแทเรียนอืน่ ที่ไดรับการแตงตั้งโดยนายก สโมสรโรตารี) ของสโมสรโรตารีที่อุปถัมภเขารวมประชุมดวย (ศูนยโรตารีในประเทศไทย : 1/2554) 

1/3


ขอบังคับเสนอแนะสําหรับกลุมบําเพ็ญประโยชนชุมชนโรตารี มาตราที่ 1 – ชื่อ ชื่อขององคกรนี้ คือ กลุมบําเพ็ญประโยชนชุมชนโรตารี____________________________________ อุปถัมภโดยสโมสรโรตารี_______________________________________ มาตราที่ 2 - การยอมรับขอแนะนํา องคกรนี้จะปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ “ขอแนะนําสําหรับกลุมบําเพ็ญประโยชนชุมชนโรตารี” ซึ่งกําหนด โดยคณะกรรมการบริหารโรตารีสากล มาตราที่ 3 – การเลือกตั้ง 1) การเลือกตั้งสมาชิกของกลุมผูนําจะตองมีปละ 1 ครั้ง กอนวันที่ ของแต ละป จะตองมีการคัดเลือกผูแทนจากกลุม ผูนําภายใน 1 สัปดาห หลังการเลือกตั้ง ผูที่ไดรับเลือกเปน กลุมผูนําและผูแทนจะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ หลังจากการเลือกตั้ง 2) การเสนอชื่อเพื่อเขารับการเลือกตั้งกลุมผูนําจะตองเปนลายลักษณอักษรพรอมเสนอชื่อผูแทนอยาง นอย 1 สัปดาหกอนการประชุมปกติซึ่งจะมีการเลือกตัง้ จะมีการประกาศการเลือกตั้งในการประชุม ปกติกอนการเลือกตั้ง การลงคะแนนเสียงกระทําโดยใชบัตรลงคะแนนลับ ผูสมัครรับเลือกตั้งที่ได คะแนนเสียงสวนใหญจากสมาชิกที่เขารวมประชุมและเปนสมาชิกที่ปฏิบัตติ ามขอกําหนดอยาง ครบถวนจะไดรับการเลือกตั้ง หากเปนการประชุมครบองค มาตราที่ 4 - หนาที่ของเจาหนาที่ 1) ผูแทน ผูแทนจะตองเปนประธานในการประชุมปกติและการประชุมพิเศษของกลุม และการประชุม กลุมผูนํา เขาหรือเธอจะเปนผูแตงตั้งตําแหนงที่วางลงทั้งหมดจนกวาจะมีการเลือกตั้งปกติครัง้ ตอไป ของกลุม โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากกลุมผูนํา และจะเปนสมาชิกของคณะกรรมการทุก คณะ โดยตําแหนงและมีสิทธิลงคะแนนเสียง 2) เหรัญญิก สมาชิกหนึ่งคนของกลุมผูนําจะทําหนาที่เหรัญญิกและดูแลรักษาการเงินทั้งหมดของกลุม เก็บรักษาขอมูลทั้งหมดที่จําเปนและฝากเงินไวในธนาคารซึ่งไดรับการเห็นชอบจากกลุมผูนํา เหรัญญิกจะตองรายงานสภาพการเงินของกลุมใหทราบในที่ประชุมและจะตองเก็บบันทึกตางๆ ไว เพื่อการตรวจสอบโดยสมาชิกคนใดก็ตาม การจายเงินตางๆ ตองจายโดยเช็คซึ่งลงนามโดยผูมี อํานาจ 2 คนในกลุมผูนํา

(ศูนยโรตารีในประเทศไทย : 1/2554) 

1/3

RCC  

Knowlege district 3330

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you