Page 1

மூன்று சிறுகதைகள் புதுதைப்பித்ைன் அறிஞர் அண்ணா சுஜாைா


மூன்று சிறுகதைகள்

சிறுகதை விரும்பிகளுக்கு…..

த த

U

twitter.com/iamthamizh

e

thamizhg.wordpress.com

2


மூன்று சிறுகதைகள்

”ந

(

3


மூன்று சிறுகதைகள்

புதுதைப்பித்ைன் - காஞ்சதை

ன்று இ஧வு ப௃ழு஬ட௅ம் ஋ணக்குத் டெக்கம் திடிக்கவ஬஦ில்லன. கர஧஠ம் ஋ன்ணவ஬ன்று வ ரல்ன ப௃டி஦஬ில்லன. ஥ணசுக்குக் கஷ்டப௃ம் இல்லன, அபவுக்கு ஥றஞ் ற஦ இன்தப௃ம் இல்லன, இந்஡ ஥ர஡றரித் டெக்கம்

திடிக்கர஥ல் இபேக்க. ஋ல்வனரல஧ப௅ம் வதரனத்஡ரன் ஢ரனும். ஆணரல் ஋ன்னுலட஦ வ஡ர஫றல் ஋ல்வனரபேலட஦ட௅ம்வதரல் அல்ன. ஢ரன் கல஡ ஋ழுட௅கறவநன்; அ஡ர஬ட௅, ஧டு஬ிட்டு, அல஡ச்

கறக்கும் தத்஡றரிலக ஸ்஡ரதணங்கபினறபேந்ட௅ தில஫க்கறந஬ன்;

஋ன்னுலட஦ட௅ அங்கல கரிக்கப்தடும் வதரய்; அ஡ர஬ட௅ – கடவுள், ஡ர்஥ம் ஋ன்று தன ஢ர஥பைதங்களுடன், உனக „வ஥ஜரரிட்டி‟஦ின் அங்கல கர஧த்ல஡ப் வதறு஬ட௅; இ஡ற்குத்஡ரன் றபேஷ்டி, கற்தணர வனரக

ஞ் ர஧ம் ஋ன்வநல்னரம் வ ரல்லு஬ரர்கள். இந்஡ ஥ர஡றரி஦ரகப்

வதரய் வ ரல்லுகறந஬ர்கலபவ஦ இ஧ண்டர஬ட௅ தி஧ம்஥ர ஋ன்தரர்கள். இந்஡ ஢கல் தி஧ம்஥ த஧ம்தல஧஦ில் ஢ரன் கலடக்குட்டி. இல஡ ஋ல்னரம் ஢றலணக்கப் வதபேல஥஦ரகத்஡ரன் இபேக்கறநட௅. ஢ரங்கள் உண்டரக்கு஬ட௅ வதரல், அந்஡ப் தி஧஥ணின் லகவ஬லனப௅ம் வதரய்஡ரணர? ஢ரன் வதரய்஦ர? ஡றடீவ஧ன்று இந்஡ வ஬஡ரந்஡ ஬ி ர஧ம் இ஧வு சு஥ரர் தன்ணி஧ண்டு ஥஠ிப்வதரட௅க்கு ஌ற்தட்டரல், ஡ன்னுலட஦ ஜீ஧஠ ஦ரபேக்குத்஡ரன்

ந்வ஡கம் வ஡ரன்நரட௅? “அட

க்஡றல஦ப் தற்நற

ட்!” ஋ன்று வ ரல்னறக்வகரண்டு ஋ழுந்ட௅

உட்கரர்ந்வ஡ன். உட்கரர்ந்஡தடி ஋ட்டிணரற் வதரன ஥றன் ர஧ ஬ிபக்லகப் வதரடு஬஡ற்கு ஬ரக்கரக ஬ட்லடக் ீ கட்டி ல஬த்஡றபேந்஡ரன். வதரட்வடன். வ஬பிச் ம் கண்கலப உறுத்஡ற஦ட௅. தக்கத்ட௅க் கட்டினறல் ஋ன் ஥லண஬ி டெங்கறக் வகரண்டிபேந்஡ரள். டெக்கத்஡றல் ஋ன்ண கணவ஬ர? உ஡ட்டுக் வகர஠த்஡றல் புன் றரிப்பு கண்஠ரம்பூச் ற ஬ிலப஦ரடி஦ட௅. வ஬஡ரந்஡ ஬ி ர஧த்ட௅க்கு ஥ணி஡லண இழுத்ட௅க்வகரண்டு வதரகும் ஡ன்னுலட஦ ஢பதரக ரட௅ர்஦த்ல஡ப் தற்நற இ஬ள் ஥ணசு கும்஥ரபம் வதரடுகறநட௅ வதரலும்! டெக்கக் கனக்கத்஡றல்

றட௃ங்கறக் வகரண்டு பு஧ண்டு தடுத்஡ரள். அ஬ள் ப௄ன்று ஥ர க் கர்ப்தி஠ி.

஢஥க்குத்஡ரன் டெக்கம் திடிக்க஬ில்லன ஋ன்நரல், அ஬லபப௅ம் ஌ன் ஋ழுப்தி உட்கரர்த்஡ற ல஬த்ட௅க் வகரள்ப வ஬ண்டும்? உடவண ஬ிபக்லக அல஠த்வ஡ன். ஋ணக்கு ஋ப்வதரட௅ம் இபேட்டில் உட்கரர்ந்ட௅வகரண்டிபேப்த஡றல் எபே ஢றம்஥஡ற. இபேட்வடர டு இபேட்டரய், ஢ரப௃ம் இபேட்டும் ஍க்கற஦஥ரய், திநர் தரர்ல஬஦ில் ஬ி஫ர஥ல் இபேந்ட௅ ஬ிடனரம் அல்ன஬ர? ஢ரப௃ம் ஢ம் இபேட்டுக் வகரட்லடக்குள் இபேந்ட௅ வகரண்டு ஢ம் இஷ்டம்வதரல் ஥ணசு ஋ன்ந கட்லட ஬ண்டில஦ ஏட்டிக் வகரண்டு வதரகனரம் அல்ன஬ர? ஋ல்வனரபேம் ஥ணல

ர஡ர஧஠஥ரக

஢றலணத்஡ இடத்ட௅க்கு ஢றலணத்஡ ஥ரத்஡ற஧த்஡றல் வதரகும் ஧஡ம்

4


மூன்று சிறுகதைகள் ஋ன்று வ ரல்லு஬ரர்கள். ஥ணி஡ ஬ித்ட௅ அ஢ர஡ற கரனந்வ஡ரட்டு இன்று ஬ல஧஦ில் ஢றலணத்ட௅ ஢றலணத்ட௅த் வ஡ய்ந்ட௅ ஡ட஥ரகற஬ிட்ட தரல஡஦ில் ஡ரன் இந்஡க் கட்லட ஬ண்டி வ ல்லுகறநட௅.

க்க஧ம் உபேண்டு உபேண்டு தள்ப஥ரக்கற஦ வதரடி஥ண் தரல஡ப௅ம்

஢டு஥த்஡ற஦ில் கரல்கள் அவ்஬ப஬ரகப் தர஬ர஡ ஡ற஧டுந்஡ரன் உண்டு; எவ்வ஬ரபே ஥஦ங்கபில்

க்க஧ங்கள் ஡டம்பு஧ண்டு ஡ற஧டு ஌நற „வடரடக்‟ ஋ன்று உள்வப

இபேக்கறந஬ர்களுக்கு அ஡றர்ச் ற வகரடுக்கறநட௅ம் உண்டு; ஥ற்நப்தடி

ரட௅஬ரண,

ஆதத்஡றல்னர஡ ஥஦ிலனக் கரலபப் தரல஡. ஢றலணவுச் சுகத்஡றல் இபேட்டில்

றநறட௅

அ஡றக஥ரகச் சுண்஠ரம்பு ஡ட஬ி஬ிட்வடன் வதரலும்! ஢ரக்கு, சுபேக்வகன்று வதரத்ட௅க்வகரண்டட௅. ஢ரன் அல஡ப் வதரபேட்தடுத்ட௅஬஡றல்லன. இபேட்டில் வ஬ற்நறலன வதரடு஬ட௅ ஋ன்நரல், அ஡றலும் ஥ணல , க஦ிற்லந ப௃ட௅கறல் வதரட்டு ஬ிட்டுத்஡ரவண வதரகும்தடி ஬ிட்டு஬ிடு஬ட௅ ஋ன்நரல், இந்஡ ஬ிதத்ட௅க்கலபவ஦ல்னரம் வதரபேட்தடுத்஡னர஥ர? உள்பங்லக஦ில் வகரட்டி ல஬த்஡றபேந்஡ புலக஦ிலனல஦ப் த஬ித்஡஧஥ரக ஬ர஦ில் வதரட்டுக் வகரண்வடன். ல ! ஋ன்ண ஢ரற்நம்! எவ஧஦டி஦ரகப் தி஠஬ரலட அல்ன஬ர அடிக்கறநட௅? கு஥ட்டல் ஋டுக்க, புலக஦ிலன஦ின் வகரபரவநர ஋ன்று ஜன்ணல் தக்க஥ரகச் வ ன்று அப்தடிவ஦ உ஥றழ்ந்ட௅, ஬ரல஦ உ஧ றக் வகரப்புபித்ட௅஬ிட்டு ஬ந்ட௅ தடுக்லக஦ின் ஥ீ ட௅ உட்கரர்ந்வ஡ன். ட௅ர்஢ரற்நம் ஡ரங்க ப௃டி஦஬ில்லன, உடல் அழுகற, ஢ரற்நம் ஋டுத்ட௅ப் வதரண தி஠ம் வதரன; ஋ன்ணரல்

கறக்க ப௃டி஦஬ில்லன. ஋ணக்குப் புரி஦஬ில்லன. ஜன்ணல் ஬஫ற஦ரக

஢ரற்நம் ஬பேகறநவ஡ர? ஊ றக் கரற்றுக் கூட இல஫஦஬ில்லனவ஦! கட்டிலன ஬ிட்டு ஋ழுந்஡றபேந்ட௅ ஜன்ணனறல் தக்கம் ஢டந்வ஡ன். இ஧ண்டடி ஋டுத்ட௅ ல஬க்க஬ில்லன; ஢ரற்நம் அடிவ஦ரடு ஥லநந்ட௅஬ிட்டண. ஋ன்ண அ஡ற ஦ம்! ஡றபேம்தவும் கட்டிலுக்கு ஬ந்வ஡ன். ஥றுதடிப௅ம் ஢ரற்நம். அவ஡ ட௅ர்க்கந்஡ம். கட்டினறன் அடி஦ில் ஌வ஡னும் வ த்ட௅க் கறடக்கறநவ஡ர? ஬ிபக்லக ஌ற்நறவணன். கட்டினடி஦ில் டெ ற஡ரன் ட௅ம்஥லன ஬பே஬ித்஡ட௅. ஋ழுந்ட௅ உடம்லதத் ஡ட்டிக் வகரண்டு ஢றன்வநன். ட௅ம்஥ல் ஋ன் ஥லண஬ில஦ ஋ழுப்தி஬ிட்டட௅. “஋ன்ண, இன்னு஥ர உங்களுக்கு உநக்கம் ஬஧஬ில்லன? ஥஠ி ஋ன்ண?” ஋ன்று வகரட்டர஬ி ஬ிட்டரள். ஥஠ி

ரி஦ரகப் தன்ணி஧ண்டு அடித்ட௅ எபே ஢ற஥ற஭ம் ஆ஦ிற்று.

஋ன்ண அ஡ற ஦ம்! ஢ரற்நம் இப்வதரழுட௅ எபே஬ி஡ ஬ர லண஦ரக ஥ரநற஦ட௅. ஊட௅஬த்஡ற ஬ர லண; அட௅வும் ஥றகவும் ஥ட்ட஥ரண ஊட௅஬த்஡ற; தி஠த்ட௅க்குப் தக்கத்஡றல் ஌ற்நற ல஬ப்தட௅. “உணக்கு இங்வக எபே ஥ர஡றரி ஬ர லண வ஡ரிப௅஡ர?” ஋ன்று வகட்வடன். “எண்ட௃ம் இல்னறவ஦” ஋ன்நரள்.

5


மூன்று சிறுகதைகள் ற்று வ஢஧ம் வ஥ரந்ட௅ தரர்த்ட௅஬ிட்டு, “஌வ஡ர வன ர ஊட௅஬த்஡ற ஥ர஡றரி ஬ர லண ஬பேட௅; ஋ங்கர஬ட௅ ஌ற்நற ல஬த்஡றபேப்தரர்கள்; ஋ணக்கு உநக்கம் ஬பேட௅; ஬ிபக்லக அல஠த்ட௅஬ிட்டுப் தடுங்கள்” ஋ன்நரள். ஬ிபக்லக அல஠த்வ஡ன். வன ரக ஬ர லண இபேந்ட௅வகரண்டு஡ரன் இபேந்஡ட௅. ஜன்ணனபேகறல் வ ன்று ஋ட்டிப் தரர்த்வ஡ன். ஢ட் த்஡ற஧ வ஬பிச் ந்஡ரன். வன ரக ஬ட்டினறபேந்஡ ீ ஜன்ணல், ஬ர ல், க஡வுகள் ஋ல்னரம் தடதடவ஬ன்று அடித்ட௅க்வகரண்டண. எபே ஬ிணரடி஡ரன். அப்புநம் ஢றச் ப்஡ம். பூகம்தவ஥ர? ஢ட் த்஡ற஧ வ஬பிச் த்஡றல் த஫ந்஡றன்ணி வ஬ௌ஬ரல் என்று ஡ன் அகன்ந வ஡ரல்

றநகுகலப

஬ிரித்ட௅க் வகரண்டு தநந்ட௅ வ ன்று ஋஡றரில் உள்ப வ ரலனகளுக்கு அப்தரல் ஥லநந்஡ட௅. ட௅ர்஢ரற்நப௃ம் ஬ர லணப௅ம் அடிவ஦ரடு ஥லநந்஡ண. ஢ரன் ஡றபேம்தி ஬ந்ட௅ தடுத்ட௅க் வகரண்வடன். ஢ரன் ஥று஢ரள் ஬ிடி஦ற்கரனம் டெக்கம் கலனந்ட௅ ஋ழுந்஡றபேக்கும்வதரட௅ கரலன ப௃ற்தகனரகற஬ிட்டட௅. ஜன்ணல் ஬஫ற஦ரக ஬ிழுந்ட௅ கறடந்஡ ஡றண ரிப் தத்஡றரிலகல஦ ஋டுத்ட௅க்வகரண்டு ஬ட்டின் ீ வ஬பிப௃ற்நத்ட௅க்கு ஬ந்ட௅ தி஧ம்பு ஢ரற்கரனற஦ில் உட்கரர்ந்வ஡ன். கறரீச் றட்டு ஆட்வ தித்ட௅஬ிட்டு அட௅ ஋ன்லணச் சு஥ந்஡ட௅. “஧ரத்஡றரி பூ஧ரவும் டெங்கரவ஥ இவ்஬பவு வ஢஧ம் க஫றத்ட௅ ஋ழுந்஡ட௅ம் அல்னர஥ல் இப்தடி ஬ந்ட௅ உட்கரர்ந்ட௅ வகரண்டரல் கரப்தி ஋ன்ணத்ட௅க்கு ஆகும்?” ஋ன்று ஋ன்

க஡ர்஥ற஠ி

தின்தக்க஥ரக ஬ந்ட௅ ஢றன்று உபேக்கறணரள். „஍க்கற஦ ஢ரடுகபின் ஜபைர் ஥றகுந்஡ ஋஡றர் ஡ரக்கு஡ல்கள் ஡ங்கு஡லட஦ில்னர஥ல் ப௃ன்வணநற ஬பே஬஡றல்‟ அகப்தட்டுக் வகரண்ட ஜண஢ர஦கத்஡றலும் உனக ஋ணக்குச் “அட௅ உன்

ற்றுச்

஥ர஡ரணத்஡றலும் உறு஡ற திந஫ர஡ ஢ம்திக்லக வகரண்ட

ற஧஥஥ரகத்஡ரன் இபேந்஡ட௅.

ல஥஦ல் ஬ி஥ரில ஦ரல் ஬ந்஡ ஬ிலண” ஋ன்று எபே தரரி த் ஡ரக்கு஡ல்

஢டத்஡ற஬ிட்டு ஋ழுந்வ஡ன். “உங்களுக்குப் வதரழுட௅வதரகரவ஥ ஋ன் வ஥வன குத்஡ம் கண்டு திடிக்கட௃ம்னு வ஡ர஠ிட்டர, வ஬வந ஋ன்ணத்ல஡ப் வத ப் வதரநற஦? ஋ல்னரம் ஢ீங்கள் ஋ளுட௅கறந கல஡ல஦ ஬ிடக் குலநச் ல் இல்லன!” ஋ன்று வ ரல்னறக் வகரண்வட அடுப்தங்கல஧க்குள் புகுந்஡ரள். ஢ரனும் குடும்த ஢ற஦஡றகளுக்குக் கட்டுப்தட்டு, தல்லனத் ட௅னக்கற஬ிட்டு, வகர஡றக்கும் கரப்தித் ஡ம்பல஧த் ட௅ண்டில் ஌ந்஡ற஦தடி தத்஡றரிலகப் தத்஡றகலப வ஢ரக்கறவணன்.

6


மூன்று சிறுகதைகள் அப்வதரட௅ எபே திச்ல க்கரரி, அ஡றலும் ஬ரனறதப் திச்ல க்கரரி, ஌வ஡ர தரட்டுப் தரடி஦தடி, “அம்஥ர, ஡ரவ஦!” ஋ன்று வ ரல்னறக் வகரண்டு ஬ர ற்தடி஦ண்லட ஬ந்ட௅ ஢றன்நரள். ஢ரன் ஌நறட்டுப் தரர்த்ட௅஬ிட்டு இந்஡ப் திச்ல க்கர஧ர்களுடன் ஥ல்னரட ப௃டி஦ரவ஡ன்று ஢றலணத்ட௅க் வகரண்டு தத்஡றரிலகல஦ உ஦ர்த்஡ற வ஬னற கட்டிக் வகரண்வடன். “உணக்கு ஋ன்ண உடம்திவன வ஡ம்தர இல்லன? ஢ரலு ஬டு ீ வ஬லன வ ஞ்சு வதரவபச் ர ஋ன்ண?” ஋ன்று அ஡ட்டிக் வகரண்வட ஢லட஬ர னறல் ஬ந்ட௅ ஢றன்நரள் ஋ன் ஥லண஬ி. “வ஬லன வகடச் ரச் வ ய்஦஥ரட்வடணர? கும்தி வகர஡றக்குட௅ ஡ரவ஦! இந்஡த் வ஡பே஬ிவன இட௅ ஬ல஧஦ில் திடி஦ரி றக் கூடக் கறலடக்க஬ில்லன; ஥ரணத்ல஡ ஥லநக்க ப௃஫த்ட௅஠ி குடம்஥ர” ஋ன்று திச்ல க்கர஧ அஸ்஡ற஧ங்கலபப் தி஧வ஦ரகறக்க ஆ஧ம்தித்஡ரள். “஢ரன் வ஬லன ஡ரவ஧ன்; ஬ட்வடர ீ டவ஬ இபேக்கற஦ர? ஬஦த்ட௅க்குச் வ ரறு வதரடுவ஬ன்; ஥ரணத்ட௅க்குத் ட௅஠ி ஡பேவ஬ன்; ஋ன்ண வ ரல்லுவ஡!” ஋ன்நரள். “அட௅ வதர஡ர஡ர அம்஥ர? இந்஡க் கரனத்஡றவன அட௅஡ரன் ஦ரர் வகரடுக்கறநர?” ஋ன்று வ ரல்னறக்வகரண்வட ஋ன் ஥லண஬ில஦ப் தரர்த்ட௅ச்

றரித்ட௅ ஢றன்நரள்.

“஋ன்ண, ஢ரன் இ஬லப ஬ட்வடர ீ வட வ஧ண்டு ஢ரள் வ஬ச்சு ஋ப்தடி இபேக்கரன்னு஡ரன் தரக்கட்டு஥ர? ஋ணக்குந்஡ரன் அடிக்கடி இலபப்பு இலபப்தர ஬பேவ஡” ஋ன்நரள் ஋ன் ஥லண஬ி. “ ல ! உணக்கு ஋ன்ண லதத்஡ற஦஥ர? ஋ங்வகவ஦ர வகடந்஡ திச்ல க்கர஧க் களுல஡ல஦ ஬ட்டுக்குள் ீ ஌த்஡ வ஬ண்டும் ஋ன்கறநரவ஦! பூவனரகத்஡றவன உணக்கு வ஬வந ஆவப ஆம்திடனற஦ர?” ஋ன்வநன். வ஬பி஦ில் ஢றன்ந திச்ல க்கரரி „களுக்‟ ஋ன்று

றரித்஡ரள்.

றரிப்திவன எபே த஦ங்க஧஥ரண

க஬ர்ச் ற இபேந்஡ட௅. ஋ன் ஥லண஬ி ல஬த்஡ கண் ஥ரநர஥ல் அ஬லபவ஦ தரர்த்ட௅க் வகரண்டிபேந்஡ரள். ஥ணசு ப௃ழு஬ட௅ம் அந்஡ அ஢ர஥த்஡றடவ஥ ஍க்கற஦஥ரகற஬ிட்டட௅ வதரல் இபேந்஡ட௅. “ப௃கத்ல஡ப் தரர்த்஡ர ஆள் ஋ப்தடி ஋ன்று வ ரல்ன ப௃டி஦ர஡ர? ஢ீ இப்தடி உள்வப ஬ரம்஥ர” ஋ன்று வ஥லுத்஡஧வு வதரட்டுக்வகரண்டு அ஬லப உள்வப அல஫த்ட௅ச் வ ன்நரள். உள்ளுக்குள்வப பூரிப்புடன் அந்஡ ஥ரய்஥ரனப் திச்ல க்கரரி தின் வ஡ரடர்ந்஡ரள். ஋ன்ண! ஢ரன் கண்கலபத் ட௅லடத்ட௅க் வகரண்டு அ஬ள் தர஡ங்கலபவ஦ தரர்த்வ஡ன். அல஬ ஡ல஧க்குவ஥ல் எபே குன்நற஥஠ி உ஦஧த்ட௅க்கு அந்஡஧த்஡றல் ஢ட஥ரடிண. உடம்வதல்னரம் ஋ணக்குப் புல்னரித்஡ட௅. ஥ணப் தி஧ல஥஦ர? ஥றுதடிப௅ம் தரர்க்கும் வதரட௅, திச்ல க்கரரி

7


மூன்று சிறுகதைகள் ஋ன்லணப் புன் றரிப்புடன் ஡றபேம்திப் தரர்த்஡ரள். ஍வ஦ர, அட௅ புன் றரிப்தர! ஋லும்தின் வ ங்குபேத்ட௅க்குள் ஍ஸ் ஈட்டில஦ச் வ பேகற஦ட௅஥ர஡றரி ஋ன்லணக் வகரன்று பு஧ட்டி஦ட௅ அட௅! ஋ன் ஥லண஬ில஦க் கூப்திட்வடன். அ஬ள் ஬ட்டுக்குள் ீ ஬பே஬ட௅ ஢ல்ன஡ற்கல்ன ஋ன்று வ ரன்வணன். இந்஡ அபூர்஬த்ல஡ வ஬லனக்கரரி஦ரக ல஬த்ட௅க்வகரள்பத்஡ரன் வ஬ண்டும் ஋ன்று எவ஧஦டி஦ரகப் திடி஬ர஡ம் வ ய்஡ரள். ஥ க்லக ஬ிதரீ஡ங்களுக்கு ஏர் ஋ல்லன இல்லன஦ர? ஋ன்ணவ஬ர தடுஆதத்ட௅ ஋ன்று஡ரன் ஋ன் ஥ணசு தடக்குப் தடக்கு ஋ன்று அடித்ட௅க்வகரண்டட௅. ஥றுதடிப௅ம் ஋ட்டி அ஬ள் தர஡ங்கலபப் தரர்த்வ஡ன். ஋ல்வனரல஧ப௅ம் வதரல் அ஬ள் கரல்களும் ஡ல஧஦ில்஡ரன் தர஬ி ஢ட஥ரடிண. இட௅ ஋ன்ண ஥ர஦ப்தி஧ல஥! வ஡ன்ணரனற஧ர஥ன் கறுப்பு ஢ரல஦ வ஬ள்லப ஢ர஦ரக்க ப௃டி஦ரட௅ ஋ன்தல஡ ஢றபைதித்஡ரன். ஆணரல் ஋ன் ஥லண஬ி திச்ல க்கரரிகலபப௅ம் ஢ம்ல஥ப் வதரன்ந ஥ணி஡ர்கபரக்க ப௃டிப௅ம் ஋ன்தல஡ ஢றபைதித்஡ரள். குபித்ட௅ ப௃ழுகற, த஫ ரணரலும் சுத்஡஥ரண ஆலடல஦ உடுத்ட௅க் வகரண்டரல் ஦ர஧ரணரலும் அபேகறல் உட்கர஧ல஬த்ட௅ப் வத றக் வகரண்டிபேக்க ப௃டிப௅ம் ஋ன்தட௅ வ஡ரிந்஡ட௅. ஬ந்஡றபேந்஡ திச்ல க்கரரி

றரிப்பு ப௄ட்டும்தடிப் வதசு஬஡றல்

வகட்டிக்கரரி வதரலும்! அடிக்கடி „களுக்‟ „களுக்‟ ஋ன்ந

ப்஡ம் வகட்டட௅. ஋ன் ஥லண஬ிக்கு

அ஬ள் ஬ிழுந்ட௅ ஬ிழுந்ட௅ த஠ி஬ிலட வ ய்஬ல஡க் கண்டு ஢ரவண தி஧஥றத்ட௅ ஬ிட்வடன். ஋ன்லணவ஦ வகனறவ ய்ட௅ வகரள்ளும்தடி஦ரக இபேந்஡ட௅,

ற்றுப௃ன் ஋ணக்குத் வ஡ரன்நற஦

த஦ம். ர஦ந்஡஧ம் இபேக்கும்; கபேக்கல் வ஢஧ம். ஋ன் ஥லண஬ிப௅ம் அந்஡ வ஬லனக்கரரிப௅ம் உட்கரர்ந்ட௅

றரித்ட௅ப் வத ற஦தடி கல஡ வ ரல்னறக் வகரண்டிபேந்஡ரர்

கள். ஢ரன் ப௃ன்கூடத்஡றல் ஬ிபக்வகற்நற஬ிட்டு எபே புஸ்஡கத்ல஡ ஬ி஦ரஜ஥ரகக் வகரண்டு அ஬லபக் க஬ணித்஡஬ண்஠ம் இபேந்வ஡ன். ஢ரன் இபேந்஡ யரலுக்கும் அ஬ர்கள் இபேந்஡ இடத்ட௅க்கும் இலட஦ில் ஢டுக்கட்டு என்று உண்டு. அ஡றவன ஢ரன் எபே ஢றலனக் கண்஠ரடில஦த் வ஡ரங்க஬ிட்டு ல஬த்஡றபேந்வ஡ன். அ஬ர்களுலட஦ திம்தங்கள் அ஡றவன ஢ன்நரகத் வ஡ரிந்஡ண. “஢ீ ஋ங்வகல்னரவ஥ர சுத்஡ற அனஞ்சு ஬ந்஡றபேக்கறவ஦; எபே கல஡ வ ரல்லு” ஋ன்நரள் ஋ன் ஥லண஬ி. “ஆ஥ரம். ஢ரன் கர ற அரித்ட௅஬ர஧ம் ஋ல்னர ஋டத்ட௅க்கும் வதர஦ிபேக்கறவநன். அங்வக, கர ற஦ில் எபே கல஡ல஦க் வகட்வடன்; உணக்குச் வ ரல்னட்டர?” ஋ன்நரள். “வ ரல்வனன்; ஋ன்ண கல஡?” ஋ன்று வகட்டரள் ஋ன் ஥லண஬ி.

8


மூன்று சிறுகதைகள் “அஞ்சுடைறு ஬பே

஥ரச் ரம். கர ற஦ிவன எபே ஧ர ரவுக்கு எத்ல஡க் வகரபே ஥க இபேந்஡ர.

பூவனரகத்஡றவன அ஬வபப்வதரன அபகு வ஡டிப் புடிச் ரலும் வகவடக்கர஡ரம். அ஬வப ஧ர ரவும் ஋ல்னரப் தடிப்பும் தடிப்திச் ரபே. அ஬ளுக்குக் குபே஬ர ஬ந்஡஬ன் ஥கரப் வதரி஦ சூணி஦க்கர஧ன். ஋ந்஡ற஧ம், ஡ந்஡ற஧ம், ஥ந்஡ற஧ம் ஋ல்னரம் வ஡ரிப௅ம். அ஬னுக்கு இ஬வ஥வன எபே கண்ட௃. ஆணர இந்஡ப் வதரண்ட௃க்கு ஥ந்஡றரி ஥஬வணக் கட்டிக்கறடட௃ம்னு ஆல . “இட௅ அ஬னுக்குத் வ஡ரிஞ்சுப்வதரச்சு; ஦ரபேக்குத் வ஡ரிஞ்சுவதரச்சு? அந்஡க் குபேவுக்கு…” ஋ன்ண அ஡ற ஦ம்! ஢ரன் அ஬ள் வ ரல்னறக்வகரண்டிபேக்கும் கல஡ல஦க் வகட்டுக்வகரண்டிபேக்கறவநணர அல்னட௅ லக஦ில் உள்ப புஸ்஡கத்ல஡ ஬ர றத்ட௅க் வகரண்டிபேக்கறவநணர? லக஦ினறபேப்தட௅ „ ரித்஡ற஧

ர ணங்கள்‟ ஋ன்ந இங்கறலீஷ்

புஸ்஡கம். அ஡றவன ஬ர஧ர஠ ற ஥கர஧ரஜன் ஥கபின் கல஡ ஋ன் கண்ட௃க்வக஡றவ஧ அச்வ ழுத்ட௅க்கபில் ஬ிலநத்ட௅ப் தரர்த்ட௅க் வகரண்டிபேந்஡ட௅. லக஦ில் ஬ிரித்ட௅ல஬த்஡ தக்கத்஡றல் கலட ற ஬ரக்கற஦ம், „அந்஡ ஥ந்஡ற஧஬ர஡றக்கு அட௅ வ஡ரிந்ட௅஬ிட்டட௅‟ ஋ன்ந வ ரற்வநரடரின் இங்கறலீஷ் வ஥ர஫றவத஦ர்ப்பு. ப௄லப சு஫ன்நட௅. வ஢ற்நற஦ில் ஬ி஦ர்ல஬ அபேம்தி஦ட௅. ஋ன்ண, ஋ணக்குப் லதத்஡ற஦ம் திடித்ட௅஬ிட்ட஡ர! திரித்ட௅ப் திடித்ட௅ ல஬த்஡றபேந்஡ தக்கத்஡றவனவ஦ கண்கலபச் வ பேகற஦ிபேந்வ஡ன். ஋ழுத்ட௅க்கள் ஥ங்க ஆ஧ம்தித்஡ண. ஡றடீவ஧ன்று எபே வதய்ச்

றரிப்பு! வ஬டிதடும் அ஡றர்ச் றவ஦ரடு ஋ன் ஥ணல

அப்தடிவ஦

கவ்஬ி உநறஞ் ற஦ட௅. அ஡றர்ச் ற஦ில் ஡லனல஦ ஢ற஥றர்த்஡றவணன். ஋ணட௅ தரர்ல஬ ஢றலனக் கண்஠ரடி஦ில் ஬ிழுந்஡ட௅. அ஡னுள், எபே வகர஧ உபே஬ம் தல்லனத் ஡றநந்ட௅ உன்஥த்஡ வ஬நற஦ில் கண஬ிலும்,

றரித்ட௅க் வகரண்டிபேந்஡ட௅. ஋த்஡லணவ஦ர ஥ர஡றரி஦ரண வகர஧ உபே஬ங்கலபக் றற்திகபின் வ ட௅க்கறல஬த்஡ கற்தலணகபிலும் தரர்த்஡றபேக்கறவநன்.

ஆணரல் இந்஡ ஥ர஡றரி எபே வகர஧த்ல஡க் கண்டவ஡ இல்லன. குபைதவ஥ல்னரம் தற்கபிலும் கண்கபிலுவ஥ வ஡நறத்஡ட௅. ப௃கத்஡றல் ஥ட்டும் வ஥ரக னரகறரில஦ ஋ழுப்பும் அற்பு஡஥ரண அல஥஡ற. கண்கபிவன ஧த்஡ப் த ற! தற்கபிவன

ல஡ல஦ப் திய்த்ட௅த்

஡றன்னும் ஆ஬ல். இந்஡ ஥ங்கனரண திம்தத்ட௅க்குப் தின்ணரல் அடுப்பு வ஢பேப்தின் ஡ீ ஢ரக்குகள். ஬ ஥ற஫ந்ட௅ அல஡வ஦ தரர்த்ட௅க் வகரண்டிபேந்வ஡ன். வ஡ரற்நம் க஠த்஡றல் ஥லநந்஡ட௅; அடுத்஡ ஢ற஥ற஭ம் அந்஡ப் திச்ல க்கரரி஦ின் ப௃கவ஥ வ஡ரிந்஡ட௅. “உன் வத஦ர் ஋ன்ண ஋ன்று வகட்க ஥நந்வ஡ வதர஦ிட்டுவ஡” ஋ன்று ஥லண஬ி வகட்தட௅ ஋ணட௅ வ ஬ிப்புனனுக்கு ஋ட்டி஦ட௅. “கரஞ் லணன்னு஡ரன் கூப்திடுங்கவபன். கவ஡வன ஬ர்ந கரஞ் லண ஥ர஡றரி. ஋ப்தடிக் கூப்திட்டர ஋ன்ண! ஌வ஡ர எபே வதபே” ஋ன்நரள் திச்ல க்கரரி.

9


மூன்று சிறுகதைகள் ஋ன் ஥லண஬ில஦த் ஡ணி஦ரக அங்கு ஬ிட்டிபேக்க ஥ணம் எப்த஬ில்லன. ஋ன்ண வ஢஧க்கூடுவ஥ர? த஦ம் ஥ணல க் கவ்஬ிக்வகரண்டரல் வ஬டவ஬டப்புக்கு ஬஧ம்பு உண்டர? ஢ரன் உள்வப வதரவணன். இபே஬பேம் கு ரனரகவ஬ வத றக் வகரண்டிபேந்஡ணர். ஬லுக்கட்டர஦த்஡றன் வதரில்

றரிப்லத ஬பே஬ித்ட௅க் வகரண்டு டேல஫ந்஡ ஋ன்லண,

“வதரம்தலபகள் வ஬லன வ ய்கறந ஋டத்஡றல் ஋ன்ண உங்களுக்கரம்?” ஋ன்ந தர஠ம் ஋஡றவ஧ற்நட௅. கரஞ் லண ஋ன்று வ ரல்னறக் வகரண்ட஬ள் குணிந்ட௅ ஋ல஡வ஦ர ஢றுக்கறக் வகரண்டிபேந்஡ரள். ஬ி஭஥ம் ஡ளும்பும்

றரிப்பு அ஬பட௅ உ஡ட்டின் வகர஠த்஡றல்

ட௅ள்பனரடி஦ட௅. ஢ரன் வ஬று என்றும் வ ரல்ன ப௃டி஦ர஥ல் புஸ்஡க வ஬னற஦ின் ஥லந஬ில் ஢றற்கும் தர஧ரக்கர஧ன் ஆவணன். ஥லண஬ிவ஦ர கர்ப்தி஠ி. அ஬ள் ஥ண றவன஦ர த஦த்ல஡க் குடிவ஦ற்று஬ட௅? அ஬லப ஋ப்தடிக் கரப்தரற்று஬ட௅? ரப்திட்வடர ம். டெங்கச் வ ன்வநரம். ஢ரங்கள் இபே஬பேம் ஥ரடி஦ில் தடுத்ட௅க் வகரண்வடர ம். கரஞ் லண ஋ன்த஬ள் கல வ஫ ப௃ன்கூடத்஡றல் தடுத்ட௅க் வகரண்டரள். ஢ரன் தடுக்லக஦ில் தடுத்ட௅த்஡ரன் கறடந்வ஡ன். இல஥ ப௄ட ப௃டி஦஬ில்லன. ஋ப்தடி ப௃டிப௅ம்? ஋வ்஬பவு வ஢஧ம் இப்தடிக் கறடந்வ஡வணர? இன்று ஥றுதடிப௅ம் அந்஡ ஬ர லண ஬஧ப்வதரகறந஡ர ஋ன்று ஥ணம் தடக்கு தடக்வகன்று ஋஡றர்தரர்த்஡ட௅. ஋ங்வகர எபே கடிகர஧ம் தன்ணி஧ண்டு ஥஠ி அடிக்கும் வ஬லனல஦ ஆ஧ம்தித்஡ட௅. த஡றவணர஧ர஬ட௅ ரீங்கர஧ம் ஏ஦஬ில்லன. ஋ங்வகர க஡வு கறரீச் றட்டட௅. ஡றடீவ஧ன்று ஋ணட௅ லகவ஥ல் கூரி஦ ஢கங்கள் ஬ிழுந்ட௅ திநரண்டிக் வகரண்டு ஢ழு஬ிண. ஢ரன் உ஡நற஦டித்ட௅க்வகரண்டு ஋ழுந்வ஡ன். ஢ல்ன கரனம்; ஬ரய் உபந஬ில்லன. ஋ன் ஥லண஬ி஦ின் லக஡ரன் அ ப்தில் ஬ிழுந்ட௅ கறடந்஡ட௅. அ஬ளுலட஦ட௅஡ரணர? ஋ழுந்ட௅ குணிந்ட௅ க஬ணித்வ஡ன். ஢ற஡ரண஥ரகச் சு஬ர ம் ஬ிட்டுக் வகரண்டு டெங்கறணரள். கல வ஫ வ ன்று தரர்க்க ஆ஬ல்; ஆணரல் த஦ம்! வதரவணன். வ஥ட௅஬ரகக் கரல் ஏல ப்தடர஥ல் இநங்கறவணன்.

10


மூன்று சிறுகதைகள் எபே ப௅கம் க஫றந்஡ ஥ர஡றரி இபேந்஡ட௅. வ஥ட௅஬ரக ப௃ன் கூடத்ல஡ ஋ட்டிப் தரர்த்வ஡ன். வ஬பி஬ர ல்

ரர்த்஡றக் கறடந்஡ட௅.

அபேகறனறபேந்஡ ஜன்ணல் ஬஫ற஦ரக ஬ிழுந்஡ ஢றனர வ஬பிச் ம் கரனற஦ரகக் கறடக்கும் தரல஦ப௅ம் ஡லன஦ல஠ல஦ப௅ம் சுட்டிக் கரட்டி஦ட௅. கரல்கள் ஋ணக்குத் ஡ரிக்க஬ில்லன. வ஬டவ஬டவ஬ன்று ஢டுங்கறண. ஡றபேம்தர஥வன தின்னுக்குக் கரனடி ல஬த்ட௅ ஢டந்ட௅ ஥ரடிப்தடி஦பேகறல் ஬ந்வ஡ன். உ஦஧ச் வ ன்று஬ிட்டரவபர? ஬ிடு஬ிடு ஋ன்று ஥ரடிக்குச் வ ன்வநன். அங்வக அல஥஡ற. தல஫஦ அல஥஡ற. ஥ணம் வ஡பி஦஬ில்லன. ஥ரடி ஜன்ணனபேகறல் ஢றன்று ஢றனர வ஬பிச் த்ல஡ வ஢ரக்கறவணன். ஥ணி஡ ஢ட஥ரட்டம் இல்லன. ஋ங்வகர எபே ஢ரய் ஥ட்டும் அழுட௅ தினரக்க஠ம் வ஡ரடுத்ட௅ ஏங்கற஦ட௅. தி஧ம்஥ரண்ட஥ரண வ஬ௌ஬ரல் என்று ஬ரணத்஡றன் ஋஡றர் வகர஠த்஡றனறபேந்ட௅ ஋ங்கள் ஬டு ீ வ஢ரக்கறப் தநந்ட௅ ஬ந்஡ட௅. வ஬பிவ஦ தரர்க்கப் தரர்க்கப் த஦ம் வ஡பி஦ ஆ஧ம்தித்஡ட௅. ஋ன்னுலட஦ ஥ணப்தி஧ல஥ அட௅ ஋ன்று ஢ற஡ரணத்ட௅க்கு ஬ந்வ஡ன். ஆணரல் கல வ஫! ஥றுதடிப௅ம் தரர்க்க வ஬ண்டும் ஋ன்ந ஆ஬ல். கல வ஫ இநங்கறவணன். ல஡ரி஦஥ரகச் வ ல்ன ப௃டி஦஬ில்லன. அவ஡ர! கரஞ் லண தர஦ில் உட்கரர்ந்ட௅஡ரன் இபேக்கறநரள். ஋ன்லணப் தரர்த்ட௅ச் றரித்஡ரள். ஬ி஭ச்

றரிப்பு. உள்பவ஥ உலநந்஡ட௅. ஢ற஡ரண஥ரக இபேப்தல஡ப் வதரனப்

11


மூன்று சிறுகதைகள் தர ரங்கு வ ய்ட௅ வகரண்டு, “஋ன்ண, டெக்கம் ஬஧஬ில்லன஦ர?” ஋ன்று ப௃ட௃ப௃ட௃த்ட௅க்வகரண்வட ஥ரடிப் தடிகபில் ஌நறவணன். அப்வதரழுட௅

ரம்தி஧ர஠ி ஬ர லண ஬ந்஡஡ர? ஬ந்஡ட௅ வதரனத் ஡ரன் ஞரதகம்.

஢ரன் ஋ழுந்஡றபேக்கும்வதரட௅ வ஢டுவ஢஧஥ரகற஬ிட்டட௅. “஋ன்ண, ஬஧஬஧த்஡ரன், இப்தடித் டெங்கறத் வ஡ரலனக்கறநக; கரப்தி ஆறுட௅!” ஋ன்று ஋ன் ஥லண஬ி ஋ழுப்திணரள்.

இபேட்டுக்கும் த஦த்ட௅க்கும் எபி஬ிடம் இல்னர஡ தகனறவன ஋ல்னரம் வ஬று ஥ர஡றரி஦ரகத்஡ரன் வ஡ரன்றுகறநட௅. ஆணரல், ஥ண றன் ஆ஫த்஡றவன அந்஡ப் த஦ம் வ஬பைன்நற஬ிட்டட௅. இந்஡ ஆதத்ல஡ ஋ப்தடிப் வதரக்கு஬ட௅? ஡ன் ஥லண஬ி வ ர஧ம் வதரகறநரள் ஋ன்ந ஥ணக்கஷ்டத்ல஡, ஡ன்லணத் வ஡ற்நறக் வகரள்஬஡ற்கரக வ஬று ஦ரரிடப௃ம் வ ரல்னறக் வகரள்ப ப௃டிப௅஥ர? அவ஡ ஥ர஡றரி஡ரன் இட௅வும், ஋ன்லணப் வதரன்ந எபே஬ன், ஜண

ப௃஡ர஦த்ட௅க்கரக இனக்கற஦ வ ல஬

வ ய்கறவநன் ஋ன்று ஡ம்தட்டம் அடித்ட௅க் வகரண்டு ஥ணப்தரல் குடித்ட௅க் வகரண்டிபேக்கும் எபே஬ன், “மரர், ஋ங்கள் ஬ட்டில் ீ புட௅ ரக எபே வதய் குடி஬ந்ட௅஬ிட்டட௅. அட௅ ஋ன் ஥லண஬ில஦ ஋ன்ண வ ய்ப௅வ஥ர ஋ன்று த஦஥ரக இபேக்கறநட௅; ஆதத்ல஡ப் வதரக்க உங்களுக்கு ஌஡ர஬ட௅ ஬஫ற வ஡ரிப௅஥ர?” ஋ன்று வகட்டரல், ஢ரன் ல஢஦ரண்டி வ ய்கறவநணர அல்னட௅ ஋ணக்குப் லதத்஡ற஦ம் திடித்ட௅஬ிட்ட஡ர ஋ன்று஡ரன்

ந்வ஡கறப்தரன். ஦ரரிடம் இந்஡ ஬ி஬கர஧த்ல஡ச் வ ரல்னற

஬஫ற வ஡டு஬ட௅? ஋த்஡லண ஢ரட்கள் ஢ரன் தர஧ரக் வகரடுத்ட௅க் வகரண்டிபேக்க ப௃டிப௅ம்? இட௅ ஋ந்஡ ஬ிதரீ஡த்஡றல் வகரண்டு வதரய் ஬ிடுவ஥ர? வ ரல்னவும் ப௃டி஦ர஥ல் வ஥ல்னவும் ப௃டி஦ர஥ல் ஡றண்டரடிக் வகரண்டிபேந்வ஡ன். ஋ன் ஥லண஬ிக்கு அந்஡ப் பு஡ற஦ வ஬லனக்கரரி ஋ன்ண வ ரக்குப்வதரடி வதரட்டு஬ிட்டரவபர? அ஬ர்கள் இபே஬பேம் ஥ண றல் ட௅பிக்கூடப் தர஧஥றல்னர஥ல் க஫றத்ட௅஬ிட்டரர்கள். இன்லநப் தரர்த்ட௅ப் தகலும் இ஧ரத்஡றரில஦ ஬ி஧ட்டிக் வகரண்டு ஏடி ஬ந்஡ட௅. இவ்஬பவு வ஬க஥ரகப் வதரழுட௅ க஫றந்஡ல஡ ஢ரன் எபே ஢ரளும் அடேத஬ித்஡஡றல்லன. இ஧வு தடுக்கப் வதரகும்வதரட௅ ஋ன் ஥லண஬ி, “கரஞ் லண, இன்லநக்கு ஥ரடி஦ிவனவ஦ ஢஥க்கு அடுத்஡ அலந஦ில் தடுத்ட௅க் வகரள்பப் வதரகறநரள்” ஋ன்று கூநற஬ிட்டரள். ஋ணக்கு ஥டி஦ில் வ஢பேப்லதக் கட்டி஦ட௅ வதரன ஆ஦ிற்று. இட௅ ஋ன்ண சூழ்ச் ற!

12


மூன்று சிறுகதைகள் இன்று டெங்கு஬வ஡ இல்லன. இ஧வு ப௃ழு஬ட௅ம் உட்கரர்ந்வ஡ க஫றப்தட௅ ஋ன்று ஡ீர்஥ரணித்வ஡ன். “஋ன்ண தடுக்கனற஦ர?” ஋ன்நரள் ஋ன் ஥லண஬ி. “஋ணக்கு உநக்கம் ஬஧஬ில்லன” ஋ன்வநன். ஥ணசுக்குள் ஬ல் ஈட்டிகபரகப் த஦ம் குத்஡றத் ல஡த்ட௅ ஬ரங்கற஦ட௅. “உங்கள் இஷ்டம்” ஋ன்று ஡றபேம்திப் தடுத்஡ரள். அவ்஬பவு஡ரன். ஢ல்ன டெக்கம்; அட௅ வ஬றும் உநக்க஥ர? ஢ரனும் உட்கரர்ந்ட௅ உட்கரர்ந்ட௅ அலுத்ட௅ப் வதரவணன். ற்றுப் தடுக்கனரம் ஋ன்று உடம்லதச்

ரய்த்வ஡ன். தன்ணி஧ண்டு ஥஠ி அடிக்க

ஆ஧ம்தித்஡ட௅. இவ஡ன்ண ஬ர லண! தக்கத்஡றல் தடுத்஡றபேந்஡஬ள் அ஥ரனுஷ்஦க் கு஧னறல் ஬ரிட்டுக் ீ கத்஡றணரள். ஬ரர்த்ல஡கள் பைதத்஡றல் ஬பேம் உபே஬ற்ந கு஧ல்களுக்கு இலடவ஦ கரஞ் லண ஋ன்ந ஬ரர்த்ல஡ என்று஡ரன் புரிந்஡ட௅. ட்வடன்று ஬ிபக்லகப் வதரட்டு஬ிட்டு அ஬லப ஋ழுப்தி உபேட்டிவணன். தி஧க்லஞ ஬஧வ஬, ஡ள்பரடிக் வகரண்டு ஋ழுந்ட௅ உட்கரர்ந்஡ரள். “஌வ஡ர என்று ஋ன் கழுத்ல஡க் கடித்ட௅ ஧த்஡த்ல஡ உநறஞ் றண ஥ர஡றரி இபேந்஡ட௅” ஋ன்நரள் கண்கலபத் ட௅லடத்ட௅க் வகரண்டு. கழுத்ல஡க் க஬ணித்வ஡ன். கு஧ல்஬லப஦ில் குண்டூ ற டேணி ஥ர஡றரி ஧த்஡த்ட௅பி இபேந்஡ட௅. அ஬ள் உடம்வதல்னரம் ஢டுங்கற஦ட௅. “த஦ப்தடரவ஡; ஋ல஡஦ர஬ட௅ ஢றலணத்ட௅க் வகரண்டு தடுத்஡றபேப்தரய்” ஋ன்று ஥ண஥நறந்ட௅ வதரய் வ ரன்வணன். அ஬ள் உடம்பு ஢டு஢டுங்கறக் வகரண்டிபேந்஡ட௅. ஥஦ங்கறப் தடுக்லக஦ில் ஥஦த்஡றல் வ஬பி஦ில் வ ஥க்கனச்

த஡ம் வகட்டட௅.

கர்஠கடூ஧஥ரண கு஧னறல் ஌வ஡ர எபே தரட்டு. அ஡றகர஧த் வ஡ர஧ல஠஦ிவன, “கரஞ் லண! கரஞ் லண!” ஋ன்ந கு஧ல்.

13

ரிந்஡ரள். அவ஡


மூன்று சிறுகதைகள் ஋ன் ஬வட ீ கறடுகறடரய்த்ட௅ப் வதரகும்தடி஦ரண ஏர் அனநல்! க஡வுகள் தடதடவ஬ன்று அடித்ட௅க் வகரண்டண. அப்புநம் ஏர் அல஥஡ற. எபே சுடுகரட்டு அல஥஡ற. ஢ரன் ஋ழுந்ட௅ வ஬பி஬ர னறன் தக்கம் ஋ட்டிப் தரர்த்வ஡ன். ஢டுத்வ஡பே஬ில் எபே஬ன் ஢றன்நறபேந்஡ரன். அ஬னுக்கு ஋ன்ண ஥றடுக்கு! “இங்வக ஬ர” ஋ன்று

஥றக்லஞ வ ய்஡ரன்.

஢ரன் வ ஦னற்ந தரல஬ வதரனக் கல வ஫ இநங்கறச் வ ன்வநன். வதரகும்வதரட௅ கரஞ் லண இபேந்஡ அலநல஦ப் தரர்க்கர஥ல் இபேக்க ப௃டி஦஬ில்லன. ஢ரன் ஋஡றர்தரர்த்஡தடிவ஦஡ரன் இபேந்஡ட௅. அ஬ள் இல்லன. வ஡பே஬ிற்குப் வதரவணன். “அம்஥ர வ஢த்஡ற஦ிவன இல஡ப் பூசு. கரஞ் லண இணிவ஥ல் ஬஧ ஥ரட்டரள். வதரய் உடவண பூசு. அம்஥ரல஬ ஋ளுப்தரவ஡” ஋ன்நரன். ஬ிபூ஡ற சுட்டட௅. ஢ரன் அல஡க் வகரண்டு஬ந்ட௅ பூ றவணன், அ஬ள் வ஢ற்நற஦ில். அட௅ வ஬றும் ஬ிபூ஡ற஡ரணர! ஋ணக்குச்

ந்வ஡க஥ரகவ஬ இபேக்கறநட௅. அ஬ன் லக஦ில் வ ஥க்கனம் இல்லன ஋ன்தட௅ம்

ஞரதகம் இபேக்கறநவ஡! ப௄ன்று ஢ரட்கள் க஫றந்ட௅஬ிட்டண. கரலன஦ில் கரப்தி வகரடுக்கும்வதரட௅, “இந்஡ ஆம்திலபகவப இப்தடித்஡ரன்!” ஋ன்நரள் ஋ன் ஥லண஬ி. இ஡ற்கு ஋ன்ண த஡றல் வ ரல்ன?

14


மூன்று சிறுகதைகள்

ககாக்கரக்ககா – அறிஞர் அண்ணா

பே ஢ரள் ஥ரலன, ஢ரன் கடற்கல஧ ப௃ன்பு கண் ப௄டி வ஥ௌணி஦ரக உட்கரர்ந்ட௅ வகரண்டு இபேந்வ஡ன். கண் ப௄டு஬ட௅ம், வ஥ௌணி஦ர஬ட௅ம், கணவு கரண்தட௅ம் கஜந்஡ரவண!

“ல஬ம஧ரல஦ப் தரர்த்஡ரவ஦ர, இல்லனவ஦ர?” ஋ன்று வகட்டுக் வகரண்வட ஦ரவ஧ர ஋ன் ப௃ட௅கறல் எபே ஡ட்டுத் ஡ட்டவ஬, கண் ஬ி஫றத்ட௅த் ஡றபேம்திப் தரர்த்வ஡ன். தன ஥ர஡ங்கபரக ஋ன் கண்கபில் வ஡ன்தடர஡றபேந்஡ ஋ன் ஢ண்தன் சுந்஡஧ம்

றரித்ட௅க் வகரண்வட ஢றன்நரன்.

“இல்லன, சுந்஡஧ம். ஢ீ தரர்த்஡ரவ஦ர?” ஋ன்று ஢ரன் ஬ிண஬ிவணன். “அ஬ர் ஋ன்லணப் தரர்க்கர஥ல் கூட இபேப்தர஧ர? வதரண ஬ர஧த்஡றல் கூட, „஬஧ர் ீ ஬ில்னறங்டன்‟ ஋ன்று ப௃஡ல் ஡஧஥ரண ஡லன஦ங்கவ஥ரன்று ஋ழு஡றவணவண, வ஡ரி஦ர஡ர?” ஋ன்நரன். ஋ணக்குத் டெக்கற஬ரரிப் வதரட்டட௅. சுந்஡஧ம் டிப்டி கவனக்ட஧ரக இபேப்த஡ரகச் வ ரன்ணரல் கூட ஢ரன் ஢ம்தத் ஡஦ரர். ஆணரல், தத்஡றரிகர றரி஦஧ரக இபேப்த஡ரகச் வ ரன்ணவதரட௅, வகரஞ் ங்கூட ஢ம்த ப௃டி஦வ஬ இல்லன. “஡லன஦ங்கம் ஦ரர் ஋ழு஡றணட௅?” ஋ன்று ஢ரன் ஬ிண஬ிவணன். “அவ஧வ஧!

஥ர ர஧வ஥ வ஡ரி஦ர஡ர?” ஋ன்று தீடிலக வதரட்டுக்வகரண்டு, சுந்஡஧ம் ஡ன் சு஦

ரில஡ல஦த் வ஡ரடங்கறணரன். அ஡ற்குள் ஋ணக்கு அநறப௃க஥ரண எபே வதர்஬஫ற அவ்஬஫றவ஦ வதரக, ஢ரன் அ஬பேக்கு எபே

னரம் வதரட்டுக் வகரஞ் ம் தற்கலப

வ஬பிவ஦ கரட்டிவணன். “஦ரர் அந்஡ ஆ ர஥ற?” ஋ன்று வகட்டரன் சுந்஡஧ம். “க஧ன் ற ஆதீ றல் 600 பைதரய்

ம்தபத்஡றல் இபேக்கறநரர். அ஬ர் வதரி஦ வதர்஬஫ற” ஋ன்வநன்.

“உஷ்! இ஬ர்கலபப் தரர்த்஡ரவன ஋ணக்குப் திடிப்த஡றல்லன” ஋ன்று கூநறக் வகரண்வட, அந்஡ உத்஡றவ஦ரகஸ்஡ர் வதரண ஡றக்லக வ஢ரக்கறச் சுந்஡஧ம் கரநற உ஥றழ்ந்஡ரன். “வகரடுத்ட௅ல஬த்஡ ஆ ர஥றகள்! அந்஡க் கரனத்஡றவன சுனத஥ரக அகப்தட்ட வ஬லன஦ின் த஦ணரக இன்று வகரழுத்஡

ம்தபம் ஬ரங்குகறநரர்கள். இந்஡க் கரனத்஡றவன வ஬லன ஌ட௅?

வ஬ட்டி ஌ட௅? இபேக்கும் த஠த்ல஡ப௅ம் தடிப்திற்கு அர்ப்த஠ம் வ ய்ட௅஬ிட்டு, ஬நட்டு ஢றனம், ப௃஧ட்டு ஥லண஬ிப௅டன் கரனவேதம் வ ய்஬ட௅ ஋வ்஬ி஡ம் ஋ன்ந க஬லன

15


மூன்று சிறுகதைகள் ஋ணக்கு உண்டர஦ிற்று. வ஬கு வ஢஧ம் வ஬஡லணப் தட்டுக் கலட ற஦ில் தத்஡றரிகர றரி஦ர் ஆகனரம் ஋ன்று ஡ீர்஥ரணித்வ஡ன்.” சுந்஡஧ம் இந்஡ இடத்஡றல் ஡ன்

ரி஡த்ல஡ச்

ற்று ஢றறுத்஡ற஬ிட்டுக் வகரஞ் ம் வதரடி

வதரட்டுக் வகரண்டரன். அ஬ன் ஡றடீவ஧ன்று ஋ப்தடி வ஥஡ர஬ி஦ரணரன் ஋ன்று ஢ரன் வ஦ர றத்ட௅க் வகரண்டிபேந்வ஡ன். ஥றுதடி ஆ஧ம்தித்஡ரன் கல஡ல஦. “஋வ்஬பவ஬ர தத்஡றரிலககள்! ஋ங்வக ஡றபேம்திணரலும் தத்஡றரிலககள்! இபேந்஡ரலும், ஋ன் தத்஡றரிலக஦ின் வத஦ல஧க் வகட்டரலுவ஥ வதரட௅ம், உன்ணரல் அல஡ ஬ரங்கர஥னறபேக்க ப௃டி஦ரட௅. ஢ல்ன சுத ஡றண஥ரகப் தரர்த்ட௅ அல஡ ஆ஧ம்தித்வ஡ன். ஡ரபின் ஡லன஦ிவன எபே வ ஬ல்! அ஡ன் ஬ர஦ின்றும் ஬பேகறநட௅ „வகரக்க஧வகர‟ ஋ன்னும் தத்஡றரிலகக்கும் வத஦ர்.

ப்஡ம். அட௅வ஬

ப்஡ச் சுல஬ எபே தக்கம் கறடக்கட்டும்… அ஡றல் வ஬பி஦ரகும்

஬ி஭஦ங்கபின் வதரபேட்சுல஬஦ின் ஢஦த்ல஡ ஋ன்ணரல் வ ரல்ன ப௃டி஦ரட௅.” “சுந்஡஧ம், எபே வகள்஬ி. அட௅ ஋ன்ண, ஥ர஡ப் தத்஡றரிலக஦ர, ஬ர஧ப் தத்஡றரிலக஦ர அல்னட௅ ஡றண ரி஦ர?” ஋ன்று ஢ரன் வகட்வடன். “அல஡ ஢ரன் ஌ன் கூந வ஬ண்டும்? ஬ி஭஦ம் ப௃ழு஬ல஡ப௅ம் வகட்டு ஬ிட்டுப் திநகு ஢ீவ஦ வ ரல்லு! ஥ற்ந தத்஡றரிலக ஆ ர஥றகலபப் வதரன ரி ர்வ் தரங்கற ஥வ ர஡ர, வ஬ள்லபக் கரகற஡த் ஡றட்டம், திரிட்டிஷ்

ரம்஧ரஜ்஦ம்,

ரஸ்஡றரி஦ரர்

ர ணம் ஋ன்வநல்னரம் ஢ரன்

஋ழுட௅஬ட௅ கறலட஦ரட௅. „வகரக்க஧வகர‟஬ில் வ஬பி஬பேம் ப௃க்கற஦஥ரண ஬ி஭஦ங்கள் ஋ன்ணவ஬ன்நரல் ஡றடுக்கறடும்

ம்த஬ங்கள், ஆவ஬ த்ல஡த் ஡஧க்கூடி஦ ஆச் ர்஦

஥ர்஥ங்கள், ஬ிவ஢ர஡ ஬ி றத்஡ற஧ங்கள்஡ரம். ஆணரல், ஏவ஧ரபே

஥஦ம் தன

றக்கனரண

தி஧ச்லணகலபப் தற்நறக் கூட ஢ரன் ஬ி஬ர஡றப்தட௅ண்டு. உ஡ர஧஠஥ரக „஥ணி஡னுக்கு எபே ஡லன வதரட௅஥ர?‟ ஋ன்ந ஡லனப்தின் கல ழ் எபே ஧ ஥ரண கட்டுல஧ ஋ழு஡ற஦ிபேந்வ஡ன். இவ்஬ி஭஦஥ரக இட௅஬ல஧ எபே஬பேம் க஬ணி஦ரட௅ இபேப்தட௅ சுத்஡ப் தி வகன்றும், அநறவுள்வபரர் இ஡ன் உண்ல஥ல஦த் வ஡ரிந்ட௅வகரண்டு தர஥஧பேக்குக் கூநவ஬ண்டும் ஋ன்றும் வ஧஬஧ண்டு ஧ரம் ற஥றத் தி஧ ங்கம் வ ய்஡஡ரக ஋ழு஡ற஬ிட்வடன். அவ்஬பவு஡ரன், அந்஡ ஬ர஧ம் பூ஧ரவும் அல஡ப் தற்நற ஬ிபேத்஡ற உல஧களும் ஬ி஦ரக்கற஦ரணங்களும் ஆ஧ரய்ச் றகளும் „வகரக்க஧வகர‟஬ில் வ஬பி஬ந்஡ண. திநகு…” “ஆ஥ரம் சுந்஡஧ம், ஧ரம் ற஥றத் ஦ரர்?” ஋ன்று ஢ரன் வகட்வடன். சுந்஡஧ம் கல஡ வ ரல்லும் உற் ரகத்஡றல், ஋ன் வகள்஬ில஦க் க஬ணிக்கவ஬஦ில்லன. வ஥வன வ ரல்னறக்வகரண்வட வதரணரன்.

16


மூன்று சிறுகதைகள் “஥று஬ர஧ம் „஥ன்ணிக்கவும்‟ ஋ன்ந ஡லனப்தின் கல ழ், ஧ரம் ற஥றத் „஥ணி஡னுக்கு எபே ஡லன வதரட௅஥ர?‟ ஋ன்ந தி஧ச்லணல஦க் கறபப்தவ஬ இல்லனவ஦ன்றும், „஥ணி஡னுக்கு இபேக்கும் எபே ஡லனவ஦ வதரட௅ம், இல஡ அநறவுள்வபரர் க஬ணித்ட௅ப் வதரட௅஥க்களுக்குக் கூறு஬ட௅ ஢னம்‟ ஋ன்று ஥ட்டுவ஥ அ஬ர் கூநறண஡ரகவும் வ஬பி஦ிட்டு, ஡ப்தரகச் வ ய்஡ற அனுப்திண ஢றபேதல஧ வ஬லனல஦ ஬ிட்டு ஬ினக்கற஬ிட்ட஡ரகக் „வகரக்க஧வகர‟஬ில் தி஧சு஧ம் வ ய்வ஡ன்.” ஋ணக்குச்

றரிப்புப் வதரங்கறற்று. சுந்஡஧ம் அவ்஬பவு

ர஥ர்த்஡ற஦஥ரகக் கரரி஦ங்கலபச்

வ ய்஬ரன் ஋ன்று ஢ரன் ஋஡றர்தரர்க்கவ஬ இல்லன. “வதஷ்! வதஷ்!” ஋ன்று வ ரல்னறக் வகரண்வட அ஬ன் ப௃ட௅லகத் ஡ட்டிக் வகரடுத்வ஡ன். “஡ட்டு஬ட௅ திநகு ஆகட்டும்,

ங்க஧ர! ஬ி஭஦த்ல஡க் வகள்” ஋ன்று சுந்஡஧ம் கல஡ல஦

வ஥வன வ ரல்னத் வ஡ரடங்கறணரன். “஡த்஡ற ஬ிலப஦ரடி, கு஫ந்ல஡ப் தபே஬த்ல஡க் கடந்ட௅, „வகரக்க஧வகர‟ ஬ரனறதப் தபே஬த்ல஡ அலடந்஡ட௅. தல்னர஦ி஧க்க஠க்கரண ஜணங்கள் „வகரக்க஧வகர‟ல஬ப் தரர்க்கர஥ல் டெங்கு஬஡றல்லன. ஢ரனும் ஬ிவ஢ர஡ ஬ி஭஦ங்கலப வ஬பி஦ிட்ட஬ண்஠஥ரகவ஬ இபேந்வ஡ன். அ஡ற்கரக ஢ரன் வ ய்஡ ப௅த்஡றகள் ஋வ்஬பவு! எபே ஡றணம் ஬ிந்ல஡஦ரண ஬ி஭஦ம் என்றும் அகப்தட஬ில்லன. எபே தக்கம் கூட அச் ரக஬ில்லன. ஥஠ிவ஦ர ப௄ன்று, ஢ரன்கு ஋ன்று ஬பர்ந்ட௅ வகரண்வட வ ன்நட௅. ஍ந்ட௅ ஥஠ிக்வகல்னரம் தத்஡றரிலக அச் டித்஡ரக வ஬ண்டும். ஋ன் ஢றலன஦ில் ஢ீ இபேந்஡ரல் ஋ன்ண வ ய்஡றபேப்தரய்?” ஋ன்று சுந்஡஧ம் வகட்டரன். ஆணரல், ஢ல்ன கரன஥ரக ஋ன் த஡றல் ஬பேப௃ன்ணவ஥வ஦ ஡ன் “வகள்

ரி஡த்ல஡ ஏட்டிணரன்.

ங்க஧ர! சுற்நற ஬லபத்ட௅ப் தரர்த்வ஡ன். ஡றடீவ஧ன்று எபே ப௅க்஡ற கறபம்திற்று.

஋டுத்வ஡ன் வதணரல஬. „யறட்னர் தட்ன஧ரணரல்?‟ ஋ன்று வகள்஬ி என்று கறபப்திவணன். ஥று஡றணம், ஋ணட௅

றத்஡ற஧க்கர஧ல஧க் வகரண்டு யறட்னபேக்குப் தட்னர் வ஬஭ம் வதரட்டு,

அ஬ர் ஍வ஧ரப்தர஬ிற்குச்

ரப்தரடு ஋டுத்ட௅க் வகரண்டு வதர஬ட௅ வதரனவும்,

ரப்தரட்டுப்

தண்டங்கள் ட௅ப்தரக்கற, தரம், புலக ப௃஡னற஦ல஬கபரகவும் எபே தடம் தி஧சு஧ம் வ ய்வ஡ன். ஬ிற்தலண தனத்஡ட௅. 32 தி.஌.-க்கலப ஢றபேதர்கபரகவும், தரர் ல் கு஥ரஸ்஡ரக்கபரகவும் ல஬த்ட௅க் வகரண்வடன். ஢ீப௅ம் ஬பே஬஡ரணரல் 33 தி.஌.-க்களுக்கு ஢ரன் ஡லன஬ணரவ஬ன். ஋ன் ஥லண஬ி ஥஧க஡ம், வதண்கள் தகு஡றல஦ வ஬கு ஡றநல஥஦ரக ஢டத்஡றக் வகரண்டு ஬ந்஡ரள். ஏர் அ஫கற஦,

றநற஦ தங்கபரல஬ ஬ிலனக்கு ஬ரங்கற அ஡றல்

குடிவ஦நறவணன். அடுத்஡ தங்கபர஬ில் கரர்த்஡றவக஦ன் அடி஦ரர் கூட்டத் ஡லன஬பேம், கங்கர஠ிகள்

ங்கத்ட௅ப் வதரக்கற஭஡ர஧பே஥ரண ஸ்ரீ஥ரன் கபேல஠ப்திள்லப, ஡ம்

஥லண஬ி க஥னரம்திலகப௅டன் கூடி ஬ றத்ட௅ ஬ந்஡ரர். தனப௃லந ஢ரன் அ஬ல஧ அட௃கற,

17


மூன்று சிறுகதைகள் „஋ன் தத்஡றரிலகல஦ப் தற்நற உம் அதிப்தி஧ர஦ம் ஋ன்ண? அ஡ற்கு ஌஡ர஬ட௅ ஬ி஭஦ம் ஡஧க்கூடரவ஡ர?‟ ஋ன்று வகட்டுக்வகட்டு, ஋ன் தரடு வதரட௅வ஥ன்நரகற஬ிட்டட௅. ஋த்஡லணவ஦ர வதரி஦ ஆ ர஥றகள் ஬ி஭஦஡ரணம் வ ய்஡றபேக்கறநரர்கள். இந்஡க் கபேல஠ப்திள்லபக்கு ஥ட்டும் ஌ன் கடுகபவு கபேல஠஦ர஬ட௅ இபேக்கக்கூடரவ஡ன்று ஋ண்஠ி ஌ங்கறவணன். ஆணரல், ஬ிட்வடணர ஆ ர஥றல஦! ஥஧க஡ப௃ம் ஢ரனும் கனந்ட௅ வ஦ர றத்ட௅, அ஬ல஧த் ஡ண்டிக்க ஏர் ஌ற்தரடு வ ய்வ஡ரம். ஌ற்தரட்டின்தடி, க஥னரம்திலகல஦ ஋ன் ஥லண஬ி ஡றணம் இபே஬பேம் ஬஫க்கம் வதரல்

ந்஡றத்ட௅ ஬ம்தபத்ட௅ வகரண்டிபேந்஡ணர்.

இபேந்஡ரற்வதரனறபேந்ட௅ ஥஧க஡ம் ஬ிழுந்ட௅ ஬ிழுந்ட௅ ப௃கத்஡றல் அ டு ஡ட்டிற்று. „஌ன்

றவ஢கம் வ ய்ட௅வகரண்டரள். எபே றரித்஡ரள். க஥னரம்திலக஦ின்

றரிக்கறநரய்? கர஧஠த்ல஡ச் வ ரல்னற஬ிட்டுச்

றரிக்கக்கூடரவ஡ர?‟ ஋ன்று வகஞ் றணரள். ஥஧க஡ம்

றரிப்லத ஢றறுத்஡ற஬ிட்டு,

„என்று஥றல்லன, ஋ன் ஬ட்டுக்கர஧ர் ீ ஋ன்ணிடம் அ஡றக அன்புள்ப஬ர். ஢ரன் வ ரல்஬ல஡த் ஡ட்டு஬வ஡ கறலட஦ரட௅. வ஢ற்று ஢ரன் வ஬ண்டுவ஥ன்வந அ஬பேலட஦ அன்லதச் வ ர஡றக்க ஋ண்஠ி எபே தர஬ரலடல஦க் கட்டிக் வகரண்டு ஢டணம் வ ய்஦ச் வ ரன்வணன். அ஬பேம் ஡லட வ ரல்னரட௅ ஆடிணரர். வ஧ரம்தத் ஡஥ர஭ரக இபேந்஡ட௅. அல஡ ஢றலணத்ட௅க் வகரண்டு஡ரன்

றரிக்கறவநன்‟ ஋ன்று கூநறணரள்.

அன்று ஥ரலன, ஢ரன் ஆதீ றற்குச் வ ல்னரட௅ கபேல஠ப்திள்லப ஬ட்டுத் ீ வ஡ரட்டத்஡றல் கர஥ற஧ரவுடன் எபிந்ட௅ வகரண்டிபேந்வ஡ன். அ஬பேம் அ஬ர் ஥லண஬ிப௅ம் வ஡ரட்டத்஡றற்கு ஬ந்஡ணர். „இட௅ ஋ன்ண ப௃ட்டரள்஡ணம்! ஆல ஦ிபேந்஡ரல் ஆடவ஬ண்டு஥ர?‟ ஋ன்று திள்லப வகட்டரர். க஥னரம்திலக கண்கலபப் தில ந்ட௅ வகரண்வட, „ஆ஥ரம், ஆடு ஋ன்நரல் ஆடத்஡ரன் வ஬ண்டும்; தரடு ஋ன்நரல் தரடத்஡ரன் வ஬ண்டும். தக்கத்ட௅ ஬ட்டு ீ ஆ றரி஦ர் ப௃ட்டரபர? அ஬பேலட஦ ஥லண஬ி அ஬ல஧ ஆடச் வ ரன்ணரள். அ஬ர் ஆடிணரர். வகரடுத்ட௅ ல஬த்஡ புண்஠ி஦஬஡றகளுக்கு ஥ணங்வகர஠ரட௅ ஢டக்கும் புபே஭ர்கள் ஬ரய்க்கறநரர்கள்‟ ஋ன்று கூநறக்வகரண்வட, ஬ிம்஥ற ஬ிம்஥ற அ஫ ஆ஧ம்தித்஡ரள். „ ரி‟ ஋ன்று வ ரல்னற கபேல஠ப்திள்லப எபே தர஬ரலட ஡ரித்ட௅ ஬ந்ட௅ ஢டணம் வ ய்஡ரர். ஢டணம் ஥றக அற்பு஡஥ரக இபேந்஡ட௅. கறுத்ட௅ப் வதபேத்஡ உபே஬ம், உபேண்லடத் வ஡ரந்஡ற, வ஥ரட்லடத் ஡லன… ஢டணம் ஢ன்நரகத்஡ரவண இபேந்஡றபேக்கும்! ஢ரன் ஥லநந்஡றபேந்ட௅ அ஬ர் ஆடி஦ல஡ப் வதரட்வடர திடித்ட௅க் வகரண்டு, திநகு அ஬ர் ஋஡றரில் ஡றடீவ஧ன்று ஬ந்வ஡ன்.

18


மூன்று சிறுகதைகள் „த஧஡ ஢ரட்டி஦த்ல஡ப் தற்நறத் ஡ங்கள் அதிப்தி஧ர஦ம் ஋ன்ண?‟ ஋ன்று ஢ரன் வகட்வடன். ஆள் அப்தடிவ஦ ஸ்஡ம்தித்ட௅ப் வதரய்஬ிட்டரர். அன்லந஦ „வகரக்க஧வகர‟஬ில்… கபேல஠ப்திள்லப ஢ர்த்஡ணம் த஧஡஢ரட்டி஦ம் எபே த஫ங்கலன ஋ன்று ஡லனப்பு வதரட்டு, கபேல஠ப்திள்லப஦ின் வதரட்வடரல஬ப௅ம் தி஧சு஧ம் வ ய்வ஡ன். அன்று ஋ன்ணவ஥ர ஋ணக்கு எபே ஬ிந்ல஡஦ரண ஆல

஌ற்தட்டட௅. ஢஥ட௅

தத்஡றரிலகல஦ ஢ரவ஥ ஬ிற்க வ஬ண்டுவ஥ன்று வ஡ரன்நறற்று. உடவண, ஥ரறுவ஬டம் பூண்டு, தி஧ரட்வ஬ ப௃லண஦ில் ஢றன்று வகரண்டு, „வகரக்க஧வகர – கரன஠ர‟ ஋ன்று கூ஬ிக் கூ஬ி ஬ிற்வநன்…” “சுந்஡஧ம்! ஢றறுத்ட௅, ஢றறுத்ட௅! உன்

ரி஡ம் கறடக்கட்டும். அந்஡ ஥ர஡றரிப் தத்஡றரிலகல஦

஢ரன் தரர்த்஡வ஡ இல்லனவ஦; வகள்஬ிப்தட்டட௅ கூட இல்லனவ஦” ஋ன்று ஢ரன் வகட்வடன். “஢ீ ஋ப்தடி தரர்த்஡றபேக்கப௃டிப௅ம்? இந்஡ ஊரில் வதரட்டரல்஡ரவண உணக்குத் வ஡ரி஦ப் வதரகறநட௅?” ஋ன்நரன் சுந்஡஧ம். “இந்஡ ஊரில் வதரட஬ில்லன஦ர? ஋ந்஡ ஊரில் வதரடுகறநரய்?” ஋ன்று ஢ரன் ஬ிண஬ிவணன். “உங்களுக்குத் வ஡ரி஦ர஡ர கல ழ்ப்தரக்கம் தத்஡றரிகர றரி஦ல஧?” ஋ன்று தின்ணரல் எபே கு஧ல் வகட்டட௅. ஡றபேம்திப் தரர்த்வ஡ன். எபே வதரலீஸ்கர஧ன் ஋ன் ஢ண்தன் க஧த்ல஡ப் தற்நறக் வகரண்டரன். ஋ன்லணப் தரர்த்ட௅ச்

றரித்ட௅஬ிட்டு, அ஬லண இழுத்ட௅க் வகரண்டு

வதரணரன். “ ங்கர், ல஬ம஧ரய் ஌வ஡ர வத

வ஬ண்டுவ஥ன்று கூப்திட்டனுப்தி இபேக்கறநரர். ஢ரன்

வதரய்஬ிட்டு, ஢ரலப ஥ரலன உன்லணப் தரர்க்கறவநன். இன்லந஦ „வகரக்க஧வகர‟ல஬ அ஬ ற஦ம் தடி” ஋ன்று கூநறணரன் சுந்஡஧ம். தரி஡ரதம்! ஋ன் ஢ண்தன் சுந்஡஧ம் இ஧ண்டு ஡஧ம், ஬ர஧ ப௃ம்ப௃லநப் தத்஡றரிலக ஢டத்஡றத் வ஡ரல்஬ி஦லடந்ட௅, திநகு ஥ர஡஥றபேப௃லந தத்஡றரிலக வதரட்டு ப௄லப இ஫ந்ட௅, கலட ற஦ில் லதத்஡ற஦க்கர஧ணரகறக் கல ழ்ப்தரக்கத்஡றல் ஬ றத்ட௅ ஬பேம் ஬ி஭஦ம் ஋ணக்கும் திநவக வ஡ரி஦஬ந்஡ட௅.

19


மூன்று சிறுகதைகள்

நகரம் –சுஜாைா ”தரண்டி஦ர்கபின் இ஧ண்டரம் ஡லன஢க஧ம் ஥ட௅ல஧. தண்லட஦ வ஡ ப் தடங்கபில் ‘஥ட்஧ர’ ஋ன்று கர஠ப்தடு஬ட௅ம், ஆங்கறனத்஡றல் ‘஥ட௅஧ர’ ஋ன்று வ ரல்னப்தடு஬ட௅ம், கறவ஧க்கர்கபரல் ‘வ஥வ஡ர஧ர’஋ன்று குநறப்திடு஬ட௅ம் இத்஡஥றழ் ஥ட௅ல஧வ஦ ஦ரம்!”

சு

-கரல்டுவ஬ல் ஬ர்கபில் ஏ஧டி உ஦஧ ஋ழுத்ட௅க்கபில் ஬ிபம்த஧ங்கள் ஬ி஡஬ி஡஥ரக என்நற ஬ரழ்ந்஡ண. ஢றஜரம் வனடி புலக஦ிலன, ஆர்.வக.கட்தரடிகள் -஋ச் ரிக்லக! பு஧ட் ற ஡ீ! சு஬ிவ ஭க் கூட்டங்கள் - யரஜற ப௄ ர ஜவுபிக்கலட

(ஜவுபிக்கடல் ) - 30 .9 -1973 அன்று கடவுலப ஢ம்தர஡஬ர்கள் சு஥க்கப் வதரகும் ஡ீச் ட்டிகள் ஥ட௅ல஧஦ில் எபே

ர஡ர஧஠ ஡றணம். ஋ப்வதரட௅ம் வதரன "லதப்" அபேவக குடங்கள்

஥ணி஡ர்களுக்கரக ஬ரில த் ஡஬ம் இபேந்஡ண .

றன்ணப் லத஦ன்கள் 'வடடன்ணஸ்"

க஬லன இன்நற ஥ண்஠ில் ஬ிலப஦ரடிக் வகரண்டிபேந்஡ரர்கள். தரண்டி஦ன் வதரக்கு஬஧த்ட௅க் க஫க தஸ்கள் வ஡ ற஦ம் கனந்஡ டீ ல் புலக த஧ப்திக் வகரண்டிபேந்஡ண . ஬ில஧ப்தரண கரல் ஧ரய்

ட்லட அ஠ிந்஡ ப்வ஧ரடீன் வதர஡ர

வதரலீஸ்கர஧ர்கள் இங்கறட்டும் அங்கறட்டும் வ ல்லும் ஬ரகண- ஥ரணிட வதரக்கு஬஧த்ல஡க் கட்டுப்தடுத்஡ற வகரண்டுஇபேந்஡ரர்கள் ஢கரின் ஥ணி஡ இ஦க்கம் எபே஬ி஡ப் ப்வ஧ரவ்ணி஦ரன் இ஦க்கம் வதரன இபேந்஡ட௅ . க஡ர் வ஥ல்னற஦ அ஡றக ஢ீப஥றல்னர஡ ஊர்஬னம் ஏன்று,

ட்லட அ஠ிந்஡

ரலன஦ின் இடட௅புநத்஡றல்

அ஧ ரங்கத்ல஡ ஬ிலன஬ர ற உ஦ர்வுக்கரக ஡றட்டிக்வகரண்வட ஊர்ந்஡ட௅. வ பேதில்னர஡ டப்தரக்கட்டு ஜணங்கள் ஥ீ ணரட் ற வகர஦ினறன் ஸ்஡ம்தித்஡ வகரபு஧ங்கள் , ஬ற்நற஦ ல஬லக , தரனம் .. ஥ட௅ல஧ ! ஢ம் கல஡ இந்஡ ஢க஧த்ட௅க்கு இன்று ஬ந்஡றபேக்கும் எபே வதண்ல஠ப் தற்நற஦ட௅. ஬ள்பி஦ம்஥ரள் ஡ரன் ஥கள் தரப்தரத்஡றப௅டன் ஥ட௅ல஧ வதரி஦ரஸ்தத்஡றரி஦ில் ஏ.தி டிப்தரட்வ஥ண்டின் கரரிடரரில் கரத்஡றபேந்஡ரள். ப௃஡ல் ஡றணம் தரப்தரத்஡றக்கு சு஧ம். கற஧ர஥ ப்ல஧஥ரி வயல்த் வ ன்டரில் கரட்டி஦஡றல் அந்஡ டரக்டர் த஦ங்கரட்டி஬ிட்டரர். "உடவண வதரி஦ ஆஸ்தத்஡றரிக்கு ஋டுத்ட௅கறட்டு வதர' ஋ன்நரர் அ஡றகரலன தஸ் ஌நற .... தரப்தரத்஡ற ஸ்ட்வ஧ச் ரில் கறடந்஡ரல். அ஬லபச் சூழ்ந்ட௅ ஆறு டரக்டர்கள் இபேந்஡ரர்கள். தரப்தரத்஡றக்குப் தன்ணி஧ண்டு ஬஦ட௅ இபேக்கும். இ஧ண்டு ப௄க்கும் குத்஡ப்தட்டு ஌ல஫க் கண்஠ரடிக் கற்கள் ஆஸ்தத்஡றரி வ஬பிச் த்஡றல் தபிச் றட்டண. வ஢ற்நற஦ில் ஬ிபூ஡றக் கல ற்று . ஥ரர்பு ஬ல஧ வதரர்த்஡ப்தட்டுத் வ஡ரிந்஡ லககள் குச் ற஦ரய் இபேந்஡ண. தரப்தரத்஡ற சு஧த் டெக்கத்஡றல் இபேந்஡ரல். ஬ரய் ஡றநந்஡றபேந்஡ட௅.

20


மூன்று சிறுகதைகள் வதரி஦ டரக்டர் அ஬ள் ஡லனல஦ ஡றபேப்தி தரர்த்஡ரர். கண் இ஧ப்லதல஦ டெக்கறப் தரர்த்஡ரர். கண்஠கலப ஬ின஧ரல் அழுத்஡றப் தரர்த்஡ரர். ஬ி஧ல்கபரல் ஥ண்லடவ஦ரட்லட உ஠ர்ந்ட௅ப் தரர்த்஡ரர். வதரி஦ டரக்டர் வ஥ல் ஢ரட்டில் தடித்஡஬ர் வதரஸ்ட் க்஧ரசுவ஬ட் ஬குப்புகள் ஋டுப்த஬ர். ப்வ஧ரத ர் . அ஬ல஧ச் சுற்நறலும் இபேந்஡஬ர்கள் அ஬ரின் டரக்டர் ஥ர஠஬ர்கள் . "acute case of meningitis . notice this .." ஬ள்பி஦ம்஥ரள் அந்஡ப் புரி஦ர஡

ம்தர லண஦ின் ஊவட ஡ரன் ஥கலபவ஦

஌க்கத்ட௅டன் வ஢ரக்கறக் வகரண்டிபேந்஡ரள் . சுற்நறலும் இபேந்஡஬ர்கள் எவ்வ஬ரபே஬஧ரக ஬ந்ட௅ ஆப்஡ல்஥ரஸ்வகரப் ப௄னம் அந்஡ப் வதண்஠ின் கண்ட௃க்குவப தரர்த்஡ரர்கள். 'டரர்ச்' அடித்ட௅ ஬ி஫றகள் ஢கபேகறன்நண஬ர ஋ன்று வ ர஡றத்஡ரர்கள் . குநறப்புகள் ஋டுத்ட௅க் வகரண்டரர்கள் . வதரி஦ டரக்டர், "இ஬லப அட்஥றட் தண்஠ிடச் வ ரல்லுங்கள் " ஋ன்நரர். ஬ள்பி஦ம்஥ரள் அ஬ர்கள் ப௃கங்கலப ஥ரற்நற ஥ரற்நறப் தரர்த்஡ரள். அ஬ர்கபில் எபே஬ர், 'இ஡ தரபேம்தர, இந்஡ப்ப் வதண்ல஠ உடவண ஆஸ்தத்஡றரி஦ில் வ ர்க்கட௃ம். அவ஡ர அங்வக உக்கரந்஡றபேக்கரவ஧ , அ஬ர் கறட்ட வதர , ல ட்டு ஋ங்வக ?" ஋ன்நரர் ஬ள்பி஦ம்஥ரபிடம்

ல ட்டு இல்லன.

" ரரி அ஬பே வகரடுப்தரபே . ஢ீ ஬ரய்஦ர இப்தடி வதரி஦஬வ஧ ! " ஬ள்பி஦ம்஥ரள் வதரி஦ டரக்டல஧ப் தரர்த்ட௅, " அய்஦ர, கு஫ந்ல஡க்குச்

ரி஦ர

வதர஦ிபேங்கபர ?" ஋ன்நரள் . "ப௃஡ல்ன அட்஥றட் தண்ட௃. ஢ரங்க தரர்த்ட௅க்கவநரம் . டரக்டர் ஡ணவ க஧ன், ஢ரவண இந்஡க் வகல

தரர்க்கறவநன். ஸீ ஡ட் ஸீ இஸ் அட்஥றட்டட் ஋ணக்கு கறபரஸ்

஋டுக்கட௃ம். வதர஦ிட்டு ஬ந்஡ட௅ம் தரர்க்கவநன்" ஥ற்ந஬ர்கள் புலடசூ஫ அ஬ர் எபே ஥ந்஡றரி வதரன கறபம்திச் வ ன்நரர். டரக்டர் ஡ணவ க஧ன் அங்கறபேந்஡

ல ணி஬ர ணிடம் வ ரல்னற஬ிட்டு வதரி஦ டரக்டர் தின்ணரல்

஬ில஧ந்஡ரர். ல ணி஬ர ன் ஬ள்பி஦ம்஥ரலபப் தரர்த்஡ரன். "இங்வக ஬ரம்஥ர . உன் வதர் ஋ன்ண ..? வடய் ஋டுடர..! " "஬ள்பி஦ம்஥ரள்" "வத ண்டு வதபே?"

21

ரவு கற஧ரக்கற ! அந்஡ ரிஜறஸ்டல஧


மூன்று சிறுகதைகள் "அ஬பே வ த்ட௅ வதர஦ிட்டரபேங்க .." ல ணி஬ர ன் ஢ற஥றர்ந்஡ரன் "வத ண்டுன்ணர வ஢ர஦ரபி .. ஦ரல஧ச் வ ர்க்கட௃ம் ?" "஋ன் ஥கலபங்க " "வதபே ஋ன்ண ..?' "஬ள்பி஦ம்஥ளுங்க" "஋ன்ண வ ட்லட஦ர தண்ந ? உன் ஥ரக வதபே ஋ன்ண ../' "தரப்தரத்஡ற ' "தரப்தரத்஡ற!.. அப்தரடர. இந்஡ர , இந்஡ச்

ல ட்லட ஋டுத்ட௅கறட்டு வதர஦ி இப்தடிவ஦

வ஢஧ரப் வதரணின்ணர அங்வக ஥ரடிப்தடிகறட்ட ஢ரற்கரனற வதரட்டுகறட்டு எபேத்஡ர் உக்கரந்஡றபேப்தரர் . ஬பே஥ரண தரக்குந஬பே அ஬பேகறட்ட வகரடு." "குபந்஡ங்வக..?' "குலபந்ல஡க்கு எண்ட௃ம் ஆ஬ரட௅. அப்தடிவ஦ தடுத்ட௅ இபேக்கட்டும் கூட ஦ரபேம் ஬ல்லன஦ர ? ஢ீ வதரய் ஬ர. ஬ிஜ஦஧ங்கம் ஦ரபேய்஦ர ?" ஬ள்பி஦ம்஥ரளுக்கு தரத஡றல஦ ஬ிட்டுப் வதர஬஡றல் இஷ்ட஥றல்லன . அந்஡ கறபெ ஬ரில ப௅ம் அந்஡ ஬ர லணப௅ம் அ஬ளுக்குக் கு஥ட்டிக்வகரண்டு ஬ந்஡ட௅. இநந்ட௅ வதரண ஡ரன் க஠஬ன்வ஥ல் வகரதம் ஬ந்஡ட௅. அந்஡

ல ட்லட வகரண்டு அ஬ள் ஋஡றவ஧ வ ன்நரல். ஢ரற்கரனற கரனற஦ரக இபேந்஡ட௅.

அ஡ரன் ப௃ட௅கறல் அழுக்கு இபேந்஡ட௅. அபேவக இபேந்஡஬ரிடம் கரட்டிணரள்.ஆ஬ர் ஋ழு஡றக்வகரண்வட

ல ட்லடக்

ல ட்லட இடட௅ கண்஠ின் கரல்தரகத்஡ரல்

தரர்த்஡ரர்."இபேம்஥ர அ஬பே ஬பேத்஡ம்' ஋ன்று கரனற ஢ரற்கரனறல஦ கரட்டிணரர். ஬ள்பி஦ம்஥ரளுக்கு ஡ப௅ம்தித் ஡ன் ஥கபிடம் வ ல்ன ஆ஬ல் ஌ற்தட்டட௅. அ஬ள் தடிக்கர஡ வ஢ஞ் றல் , கரத்஡றபேப்த஡ர - கு஫ந்ல஡஦ிடம் வதர஬஡ர ஋ன்கறந தி஧ச் லண உனகபவுக்கு ஬ிரிந்஡ட௅. "வ஧ரம்த வ஢஧஥ரவுங்கபர..? " ஋ன்று வகட்க த஦஥ரக இபேந்஡ட௅ அ஬ளுக்கு. ஬பே஥ரணம் ஥஡றப்திடுத஬ர் ஡ன் ஥பே஥ரலண அட்஥றட் தண்஠ி஬ிட்டு வ஥ட௅஬ரக ஬ந்஡ரர் உட்கரர்ந்஡ரர். எபே

றட்டிலகப் வதரடில஦ ப௄க்கறல் ப௄ன்று ஡டல஬

வ஡ரட்டுக் வகரண்டு கர் றப்லதக் க஦ிநரக சுபேட்டித் வ஡ய்ட௅க்க் வகரண்டு சுறு சுறுப்தரணரர்.

22


மூன்று சிறுகதைகள் "஡ தரர் ஬ரில ஦ர ஢றக்கட௃ம். இப்தடி ஈ ப்புச் ற ஥ர஡றரி ஬ந்஡றங்கன்ண ஋ன்ண வ ய்஦ிநட௅ ..?" ஬ள்பி஦ம்஥ரள் ப௃ப்தட௅ ஢ற஥ற஭ம் கரத்஡றபேந்஡தின் அ஬ள் ஢ீட்டி஦

ல ட்டு

அ஬பிட஥றபேந்ட௅ திடுங்கப்தட்டட௅. "டரக்டர் கறட்ட லக ஋ழுத்ட௅ ஬ரங்கற கறட்டு ஬ர , டரக்டர் லக஦ழுத்வ஡ இல்லனவ஦ அ஡றவன ..? "அட௅க்கு ஋ங்கறட்டு வதர஬னும்..?" "஋ங்கறபேந்ட௅ ஬ந்வ஡ ..?' "ப௄ணரண்டிதரடிங்வக !' கறபரர்க் "யரத்" ஋ன்நரள்.

றபே஡ரர். "ப௄஠ரண்டிதட்டி ! இங்வக வகரண்ட அந்஡

ல ட்லட " ல ட்லட ஥றுதடி வகரடுத்஡ரல். அ஬ர் அல஡ ஬ி றநற வதரல் இப்தடிப் ஡றபேப்திணரர். "உன் புபே னுக்கு ஋ன்ண ஬பே஥ரணம் ?" "புபே஭ன் இல்லீங்க " "உணக்கு ஋ன்ண ஬பே஥ரணம்? " அ஬ள் புரி஦ர஥ல் ஬ி஫றத்஡ரள். "஋த்஡ண பைதர ஥ர ம்

ம்தர஡றப்வத ?"

"அறுப்புக்குப் வதரண வ஢ல்னரக் கறலடக்கும் அப்புநம் கம்பு, வகழ்஬஧கு !' "பைதர கறலட஦ர஡ர.!

ரி

ரி .. வ஡ரண்ட௄று பைதர வதரட்டு ல஬க்கறவநன்."

"஥ர ங்கபர?" "த஦ப்தடரவ஡ . ரர்ஜள தண்஠ ஥ரட்டரங்க . இந்஡ , இந்஡

ல ட்லட ஋டுத்ட௅கறட்டு

வகரடு இப்தடிவ஦ வ஢஧ரப் வதர஦ி இடட௅ தரக்கள் - தீச் ரங்லகப் தக்கம் ஡றபேம்பு. சு஬த்஡றவன அம்பு அலட஦ரபம் வதரட்டிபேக்கும் . 48 - ம் ஢ம்தர் பைப௃க்கு வதர ." ஬ள்பி஦ம்஥ரள் அந்஡

ல ட்லட இபே க஧ங்கபிலும் ஬ரங்கற வகரண்டரல். கறபரர்க்

வகரடுத்஡ அலட஦ரபங்கள் அ஬ள் ஋பி஦ ஥ணல஡ வ஥லும் கு஫ப்தி இபேக்க , கரற்நறல் ஬ிடு஡லன அலடந்஡ கரகற஡ம் வதரல் ஆஸ்தத்஡றரி஦ில் அலனந்஡ரள். அ஬ளுக்கு தடிக்க ஬஧ரட௅. 48 ம் ஢ம்தர் ஋ன்தட௅ உடவண அ஬ள் ஞரதகத்஡றனறபேந்ட௅

23


மூன்று சிறுகதைகள் ஬ினகற இபேந்஡ட௅. ஡றபேம்தி வதர஦ி அந்஡ கறபரர்க்லக வகட்க அ஬ளுக்கு அச் ஥ரக இபேந்஡ட௅. எவ஧ ஸ்ட்஧ச் ரில் இ஧ண்டு வ஢ர஦ரபிகள் உக்கரர்ந்ட௅ வகரண்டு, தர஡ற தடுத்ட௅க்வகரண்டு ப௄க்கறல் கு஫ரய் வ பேகற இபேக்க அ஬லபக் கடந்஡ரர்கள். ஥ற்வநரபே ஬ண்டி஦ில் எபே வதரி஦ ஬ர஦கன்ந தரத்஡ற஧த்஡றல்

ரம்தரர்

ர஡ம்

஢கர்ந்ட௅ வகரண்டிபே஡ட௅. வ஬ள்லபக் குல்னரய்கள் வ஡ரிந்஡ண . அனங்கரித்ட௅ வகரண்டு வ஬ள்லப வகரட் அ஠ிந்ட௅ வகரண்டு ஸ்வடவ஡ஸ்வகரப் ஥ரலன஦ிட்டு, வதண் டரக்டர்கள் வ ன்நரர்கள். வதரலீஸ்கர஧ர்கள், கரதி டம்பர்கர஧ர்கள், ஢ர்சுகள் ஋ல்வனரபேம் ஋ல்னர ஡றல கபிலும் ஢டந்ட௅ வகரண்டு இபேந்஡ரர்கள். அ஬ர்கலப ஢றறுத்஡றக் வகட்க அ஬ளுக்கு த஦஥ரக இபேந்஡ட௅. ஋ன்ண வகட்தட௅ ஋ன்வந அ஬ளுக்குத் வ஡ரி஦஬ில்லன. ஌வ஡ர எபே அலந஦ின் ப௃ன் கும்தனரக ஢றன்று வகரண்டு இபேந்஡ரர்கள். அங்வக எபே ஆள்

ல ட்டுப் வதரன தன தழுப்புச்

வகரண்டிபேந்஡ரன். அ஬ன் லக஦ில் ஡ரன்

ல ட்டுகலபச் வ கரித்ட௅

ல ட்லடக் வகரடுத்஡ரள். அ஬ன் அல஡க்

க஬ண஥றல்னர஥ல் ஬ரங்கற வகரண்டரன். வ஬பிவ஦ வதஞ் றல் ஋ல்வனரபேம் கரத்஡றபேந்஡ரர்கள். ஬ள்பி஦ம்஥ரளுக்குப் தரப்தரத்஡ற஦ின் க஬லன ஬ந்஡ட௅. அந்஡ வதண் அங்வக ஡ணி஦ இபேக்கறநரள்.

ல ட்டுகலபச் வ கரித்஡஬ன் எவ்வ஬ரபே

வத஦஧ரக கூப்திட்டு வகரண்டிபேந்஡ரன். கூப்திட்டு ஬ரில ஦ரக அ஬ர்கலப உட்கர஧ ல஬த்஡ரன். தரப்தரத்஡ற஦ின் வத஦ர் ஬ந்஡ட௅ம் அந்஡

ல ட்லட தரர்த்ட௅, "இங்க வகரண்டு

஬ந்஡ற஦ர! இந்஡ர, " ல ட்லட ஡றபேப்தி வகரடுத்ட௅, "வ஢஧ரப் வதர,' ஋ன்நரன். ஬ள்பி஦ம்஥ரள், "அய்஦ர , இடம் வ஡ரி஦னறங்கவப" ஋ன்நரள். அ஬ன்

ற்று ஋஡றவ஧

வ ன்ந எபே஬லண ஡டுத்ட௅ ஢றறுத்஡ற, " அ஥ல்஧ரஜ் இந்஡ அம்஥ரளுக்கு 48 ம் ஢ம்தல஧ கரட்டுய்஦ர . இந்஡ ஆள் தின்ணரடிவ஦ வதர . இ஬ர் அங்வக஡ரன் வதரநரர்." ஋ன்நரன். அ஬ள் அ஥ல்஧ரஜறன் தின்வண ஏட வ஬ண்டி஦ிபேந்஡ட௅. அங்வக ஥ற்வநரபே வதஞ் றல் ஥ற்வநரபே கூட்டம் கூடி இபேந்஡ட௅. அ஬ள் எபே஬ன் ஬ரங்கற வகரண்டரன். ஬ள்பி஦ம்஥ரளுக்கு என்றும்

ல ட்லட

ரப்திடர஡஡ரலும்,

அந்஡ ஆஸ்தத்஡றரி ஬ர லண஦ிணரலும் வகரஞ் ம் சுற்நற஦ட௅. அல஧ ஥஠ி க஫றத்ட௅ அ஬ள் அல஫க்கதட்டரள். அலந஦ின் உள்வப வ ன்நரள். ஋஡றர் ஋஡ற஧ரக இபே஬ர் உட்கரர்ந்ட௅ கரகற஡ப் வதன் றனரல் ஋ழு஡றக் வகரண்டிபேந்஡ரர்கள். அ஬ர்கபில் எபேத்஡ன் அ஬ள்

ல ட்லடப் தரர்த்஡ரன். ஡றபேப்தி தரர்த்஡ரன்.

ரய்த்ட௅ப்

தரர்த்஡ரன் "ஏ,தி. டிதரர்ட்வ஥ண்டினறபேந்ட௅ ஬ரி஦ர ..?" இந்஡ வகள்஬ிக்கு அ஬பரல் த஡றல் வ ரல்ன ப௃டி஦஬ில்லன. "அட்஥றட் தண்நட௅க்கு ஋ழு஡ற இபேக்கு. இப்த இடம் இல்லன. ஢ரலபக்கு கலன஦ிவன ரி஦ரய் ஌஫ல஧ ஥஠ிக்கு ஬ந்ட௅டு ஋ன்ண..?"

24


மூன்று சிறுகதைகள் "இங்வகவ஦ ஬ர, வ஢஧ர ஬ர, ஋ன்ண ?" ஬ள்பி஦ம்஥ரளுக்கு அந்஡ அலநல஦ ஬ிட்டு வ஬பிவ஦ ஬ந்஡ட௅ம் அ஬ளுக்கு ஌நக்குலந஦ என்நல஧ ஥஠ி வ஢஧ம் ஡ற஦ரக ஬ந்஡ ஬ிட்ட ஡ன் ஥கள் தரப்தரத்஡ற஦ின் க஬லன ஥றகப் வதரி஦஡ர஦ிற்று.அ஬ளுக்குத் ஡றபேம்திப் வதரகும் ஬஫ற வ஡ரி஦஬ில்லன. ஆஸ்தத்஡றரி அலநகள் ஦ரவும் ஏன்று வதரல் இபேந்஡ண.எவ஧ ஆ ர஥ற ஡றபேம்த ஡றபேம்த தல்வ஬று அலநகபில் உட்கரர்ந்஡றபேப்தட௅ வதரன வ஡ரன்நற஦ட௅. எபே ஬ரர்டில் லகல஦ கரலனத் டெக்கற கறட்டி ல஬த்ட௅க் கட்டி தன வதர் தடுத்஡றபேந்஡ரர்கள் . என்நறல்

றநற஦ கு஫ந்ல஡கள் ஬ரில ஦ரக ப௃கத்ல஡ச்

சுபித்ட௅ அழுட௅ வகரண்டிபேந்஡ண.஥ற஭றன்களும், வ஢ர஦ரபிகளும், டரக்டர்களு஥ரக, அ஬ளுக்குத் ஡றபேம்பும் ஬஫ற புரி஦஬ில்லன. "அம்஥ர" ஋ன்று எபே வதண் டரக்டல஧ கூப்திட்டு ஡ரன் புநப்தட இடத்஡றன் அலட஦ரபங்கலபச் வ ரன்ணரள். "வ஢லந஦ டரக்டபேங்க கூடிப் வத றக்கறட்டரங்க. ஬பே஥ரணம் வகட்டரங்க. த஠ம் வகரடுக்க வ஬ண்டரப௃ன்னு வ ரன்ணரங்க. ஋ம் புள்லப஦ அங்கறட்டு ஬ிட்டுட்டு ஬ந்஡றபேக்வகன் அம்஥ர! " அ஬ள் வ ரன்ண ஬஫ற஦ில் வ ன்நரள். அங்வக வகட்டுக் க஡வு பூட்டி இபேந்஡ட௅. அப்வதரட௅ அ஬ளுக்கு த஦ம் ஡றகறனரக ஥ரநற஦ட௅. அ஬ள் அ஫ ஆ஧ம்தித்஡ரள். ஢ட்ட ஢டு஬ில் ஢றன்று வகரண்டு அழு஡ரள். எபே ஆள் அ஬லப ஏ஧஥ரக ஢றன்று வகரண்டு அ஫ச்வ ரன்ணரன். அந்஡ இடத்஡றல் அ஬ள் அழு஬ட௅ அந்஡ இடத்ட௅ அவ ப்டிக் ஥஠ம் வதரன ஋ல்வனரபேக்கும்

கஜ஥ரக இபேந்஡றபேக்க வ஬ண்டும்.

"தரப்தரத்஡ற! தரப்தரத்஡ற! உன்லண ஋ங்கறட்டு தரப்வதன்? ஋ங்கறட்டுப் வதரவ஬ன்? " ஋ன்று வத றக் வகரண்வட ஢டந்஡ரள். ஌வ஡ர எபே தக்கம் ஬ர ல் வ஡ரிந்஡ட௅. ஆஸ்தத்஡றரில஦ ஬ிட்டு வ஬பிவ஦ வ ல்லும் ஬ர ல். அ஡ரன் வகட்லட ஡றபேந்ட௅ வ஬பிவ஦ ஥ட்டும் வ ல்ன ஬ிட்டுக் வகரண்டிபேந்஡ரர்கள். அந்஡ ஬ர லனப் தரர்த்஡ ஞரதகம் இபேந்஡ட௅ அ஬ளுக்கு. வ஬பிவ஦ ஬ந்ட௅ ஬ிட்டரள்.அங்கறபேந்ட௅ ஡ரன் வ஡ரலன டெ஧ம் ஢டந்ட௅ ஥ற்வநரபே ஬ர னறல் ப௃஡னறல் உள் டேல஫ந்஡ட௅ ஞரதகம் ஬ந்஡ட௅. அந்஡ப் தக்கம் ஏடிணரள். ஥ற்வநரபே ஬ர஦ிலன அலடந்஡ரள். அந்஡ ஥஧ப்தடிகள் ஞரதகம் ஬ந்஡ட௅. அவ஡ர ஬பே஥ரணம் வகட்ட ஆ ர஥ற஦ின் ஢ரற்கரனற கரனற஦ரக இபேக்கறநட௅. அங்வக஡ரன்! ஆணரல் ஬ரபில்஡ரன் ப௄டப்தட்டிபேந்஡ட௅ உள்வப தரப்தரத்஡ற எபே ஏ஧த்஡றல் இன்னும் அந்஡ ஸ்ட்஧ச் ரில் கண் ப௄டிப் தடுத்஡றபேப்தட௅ வ஡ரிந்஡ட௅. "அவ஡ர! அய்஦ர, வகரஞ் ம் க஡ல஬க் ஡றநவுங்க, ஋ம்஥஬ அங்வக இபேக்கு .' ரி஦ர ப௄ட௃ ஥஠ிக்கு ஬ர. இப்த ஋ல்னரம் க்வபரஸ்'" அ஬ணிடம் தத்ட௅ ஢ற஥ற஭ம் ஥ன்நரடிணரள். அ஬ன் தரல஭ அ஬ளுக்குப் புரி஦஬ில்லன. ஡஥றழ்஡ரன். அ஬ன் வகட்டட௅ அ஬ளுக்கு புரி஦஬ில்லன.

றல்னலநல஦க் கண்஠ில் எத்஡றக் வகரண்டு

஦ரபேக்வகர அ஬ன் ஬஫ற ஬ிட்டவதரட௅ அந்஡ ஬஫ற஦ில் ஥ீ நறக்வகரண்டு உள்வப

25


மூன்று சிறுகதைகள் ஏடிணரள். ஡ன் ஥கலப ஬ரரி அல஠த்ட௅க்வகரண்டு ஡ணிவ஦ வதஞ் றல் வதரய் உட்கரர்ந்ட௅ வகரண்டு அழு஡ரள். வதரி஦ டரக்டர் ஋ம்.டி. ஥ர஠஬ர்களுக்கு ஬குப்பு ஋டுத்ட௅ ப௃டிந்஡ட௅ம் எபே கப் கரப்தி ரப்திட்டு ஬ிட்டு ஬ரர்டுக்கு வ ன்நரர். அ஬பேக்கு கரலன தரர்த்஡ வ஥ணின்லஜடிஸ் வகஸ் ஢ன்நரக ஞரதகம் இபேந்஡ட௅.B .M .J ஦ில்

஥ீ தத்஡றல் பு஡ற஦

றன ஥பேந்ட௅கலப

தற்நற ஬஧ தடித்஡றபேந்஡ரர். "இன்லணக்குக் கரலன஦ிவன அட்஥றட் தண்஠ச் வ ரன்வணவண வ஥ணின்லஜடிஸ் வகஸ். தன்ணி஧ண்டு ஬஦சுப் வதரண்ட௃ ஋ங்வகய்஦ர..? "இன்ணிக்கு ஦ரபேம் அட்஥றட் ஆகலனவ஦ டரக்டர் " "஋ன்ணட௅? அட்஥றட் ஆகலனவ஦? ஢ரன் ஸ்வத றதிக்கர வ ரன்வணவண! ஡ணவ க஧ன், உங்களுக்கு ஞரதகம் இல்லன ..?" "இபேக்கறநட௅ டரக்டர் ! " "தரல்! வகரஞ் ம் வதர஦ி ஬ி ரரிச்சு கறட்டு ஬ரங்க அட௅ ஋ப்தடி ஥றஸ் ஆகும் ?" தரல் ஋ன்த஬ர் வ஢஧ரகக் கல வ஫ வ ன்று ஋஡றர் ஋஡ற஧ரக இபேந்஡ கறபரற்குகபிடம் ஬ி ரரித்஡ரர்."஋ங்க஦ர! அட்஥றட் அட்஥றட்டுன்னு ஢ீங்க தரட்டுக்கு ஋ழு஡றபுடுநீங்க. ஬ரர்டிவன ஢றக்க இடம் கறலட஦ரட௅! " "சு஬ர஥ற

ல ப் வகக்குநரர் !"

"அ஬பேக்கு வ஡ரிஞ் ஬ங்கபர ?" "இபேக்கனரம் ஋ணக்கு ஋ன்ண வ஡ரிப௅ம்?" "தன்ணண்டு ஬஦சுப் வதரண்ட௃ எண்ட௃ம் ஢ம்஥ தக்கம் ஬஧ன. வ஬ந ஦ர஧஬ட௅ ஬ந்஡றபேந்஡ரக் கூட ஋ல்வனரல஧ப௅ம் ஢ரலபக்கு கரலன஦ிவன ஬஧ வ ரல்னறட்வடன். ஧ரத்஡றரி வ஧ண்டு ப௄ட௃ வதட்டு கரனற஦ரகும். ஋வ஥ர்ஜன் றன்ணர ப௃ன்ணரவனவ஦ வ ரல்னட௃ம்! இல்லன வதரி஦஬பேக்கு அ஡றவன இண்ட஧ஸ்ட் இபேக்குன்னு எபே ஬ரர்த்ல஡! உநவுக்கர஧ங்கபர ..?' ஬ள்பி஦ம்஥ரளுக்கு ஥று஢ரள் கரலன ஌஫ல஧ ஥஠ி ஬ல஧ ஋ன்ண வ ய்஦ வதரகறவநரம் ஋ன்தட௅ வ஡ரி஦஬ில்லன. அ஬ளுக்கு ஆஸ்தத்஡றரி஦ின் சூழ்஢றலன ஥றகவும் அச் ம் ஡ந்஡ட௅. அ஬ர்கள் ஡ன்லணப் வதண்ட௃டன் இபேக்க அனு஥஡றப்தரர்கபர ஋ன்தட௅ வ஡ரி஦஬ில்லன. ஬ள்பி஦ம்஥ரள் வ஦ர றத்஡ரள். ஡ன் ஥கள் தரப்தரத்஡றல஦ அள்பி அல஠த்ட௅க் வகரண்டு ஥ரர்தின் வ஥ல் வகரண்டு, ஡லன வ஡ரபில்

ரர்த்஡றக்

ர஦, லககரல்கள் வ஡ரங்க, ஆஸ்தத்஡றரில஦ ஬ிட்டு

26


மூன்று சிறுகதைகள் வ஬பிவ஦ ஬ந்஡ரள். ஥ஞ் ள் ஢றந ல க்கறள் ரிக் ர஬ில் ஌நறக் வகரண்டரள். அ஬லண தஸ் ஸ்டரண்டுக்குப் வதரகச் வ ரன்ணரள். "஬ரட் ஢ரன்வ ன்ஸ்! ஢ரலபக்கு கரலன ஌஫ல஧ ஥஠ி஦ர! அட௅க்குள்ப அந்஡ வதரண்ட௃ வ த்ட௅ப் வதர஦ிடும்஦ர! டரக்டர் ஡ணவ க஧ன் ஢ீங்க ஏ.தி ஦ிவன வதர஦ி தரபேங்க . அங்வக஡ரன் இபேக்கும்! இந்஡ வ஧ச் ர்ட் ஬ரர்டிவன எபே வதட் கரனற இல்லனன்ணர ஢ம்஥ டிப்தரட்வ஥ன்ட் ஬ரர்டின வதட் இபேக்குட௅. வகரடுக்க வ ரல்லுங்க! க்஬ிக்!" "டரக்டர்! அட௅ ரி ர்வ் தண்஠ி ல஬ச் றபேக்கு " "i dont care. i want that girl admitted now. Right now!" வதரி஦஬ர் அம்஥ர஡றரி இட௅஬ல஧ இல஧ந்஡ட௅ இல்லன. த஦ந்஡ டரக்டர் ஡ணவ க஧ன், தரல், ஥ற஧ரண்டர ஋ன்கறந ஡லனல஥ ஢ர்ஸ் ஋ல்வனரபேம் ஬ள்பி஦ம்஥ரலப வ஡டி ஏ.தி டிதரட் வ஥ண்டுக்கு ஏடிணரர்கள். "வ஬றும் சு஧ம்஡ரவண ? வத ர஥ல் ப௄ணரண்டிப் தட்டிக்வக வதர஦ி ஬ிடனரம்.ல஬த்஡ற஦ரிடம் கரட்டி஬ிடனரம். கற஧ர஥ ஆஸ்தத்஡றரிக்கு வதரக வ஬ண்டரம். அந்஡ டரக்டர் ஡ரன் த஦ங்கரட்டி ஥ட௅ல஧க்கு ஬ி஧ட்டிணரர்.

ரி஦ரக

வதர஦ி஬ிடும். வ஬ள்லபக்கட்டி வதரட்டு ஬ிபூ஡ற ஥ந்஡றரித்ட௅ ஬ிடனரம்." ல க்கறள் ரிக் ஭ர தஸ் ஢றலன஦த்ல஡ வ஢ரக்கறச் வ ன்று வகரண்டிபேந்஡ட௅. ஬ள்பி஦ம்஥ரள், "தரப்தரத்஡றக்குச்

ரி஦ரய் வதரணரல் ல஬த்஡ீஸ்஬஧ன் வகர஦ிலுக்கு இ஧ண்டு லக

஢றலந஦ கரசு கர஠ிக்லக஦ரக அபிக்கறவநன்' ஋ன்று வ஬ண்டி வகரண்டரள்.

27

03 stories  

3 Short stories in tamil from famous tamil story writers.

Advertisement