Page 1

INHOUD Pubergedrag Scienceproject klas 2 TL Disco klas 1 en 2 Thamen Talenten Tank Gala 2011 Mobiel telefoons Oudertevredenheidsonderzoek Beroepsorienterende stage 3TL V.I.P.Project Team Basis Thamen bouwt zijn eigen huis! Inschrijvingen Agenda

April 2011


April 2011

Pubergedrag Dinsdagavond 5 april vond op Thamen de jaarlijkse ‘thema-avond’ plaats, georgansieerd door de Oudervereniging. Het onderwerp was dit keer ‘Pubergedrag’, in diverse facetten uitgelicht. Pubers en geld, pubers en sexualiteit, pubers en internet, pubers en vriendschap, pubers en de ontwikkeling van hun hersenen. Mevrouw De Vos – Van der Hoeven, psychologe- orthopedagoge, gaf het toegestroomde ouderpubliek in een tijdsbestek van twee uur een deskundig inkijkje in de wereld van de puber. Ze ontlokte daarmee ook stevige discussie in de zaal. Duidelijk werd hoezeer het opvoeden van pubers de aanwezige ouders bezig houdt en dat opvoeden een kunst op zich is. De tips die de aanwezigen van mevrouw De Vos kregen aangereikt, werden kritisch onder de loep genomen, maar ook zichtbaar in dank aanvaard. Al met al een geslaagde, goed georganiseerde thema avond. De ingevulde evaluatieformulieren lieten achteraf zien dat men doorgaans tevreden was over inhoud en presentatie. Als suggesties voor nieuwe thema’s werden daarbij onder andere benoemd: gescheiden ouders en hoe daar als school mee om te gaan, omgaan met emoties, depressief gedrag, begeleiden van pubers bij schoolwerk, internetgevaar, roken, alcohol en drugs, dyslexie en ‘positief opvoeden van pubers’. Voor meer informatie: www.opvoedadvies.nl .

Science project TL klas 2 In de maanden mei/juni zullen alle 2e klassen TL een science project hebben in samenwerking met de vakken techniek, handvaardigheid en verzorging. In het kader hiervan zullen deze 4 klassen ook een bezoek brengen aan NEMO Amsterdam. Op basis daarvan zullen de leerlingen een science opdracht krijgen voor een onderzoek. Dit project wordt afgesloten met presentaties van de leerlingen naar ouders toe.

Disco klas 1 en 2

20 mei a.s.

In de aula van school zullen we op deze 20ste mei weer een disco hebben voor alle klassen 1 en 2!. Voor meer info , zie komende weken. ( brief en Its)


Thamen Talententank 2011

April 2009 2011 Maart

Op vrijdagavond 25 maart vond de derde Thamen TalentenTank-avond plaats. Het werd een geweldig succes! Veel leerlingen lieten hun talenten zien op allerlei gebied: Dans-muziek-zang-enz. Onverwachte talenten dienden zich aan. En de gehele avond werd prima verzorgd en geregeld door de leerlingen zelf. Van presentatie tot techniek aan toe. Het was echt in een woord fantastisch om te zien hoeveel geweldig talent Thamen in huis heeft! Een unieke avond waarvan iedereen zeer van genoten heeft en met uiteindelijk alleen maar winnnaars! Volgend jaar dus weer!

Klik hier voor filmpje: http://www.vimeo.com/21521508


April 2011

Gala 2011

Op vrijdag 15 april is het weer zover! Het galafeest voor alle eindexamenkandidaten zal plaatsvinden. Ieder jaar wordt de belangstelling voor dit spetterende feest groter. Daarom heeft de feestcommissie besloten dat de feestelijke entree van onze sterren dit jaar via het schoolplein zal gaan. Er zullen dranghekken worden geplaats, zodat alle belangstellenden naar onze prachtige feestgangers kunnen kijken. Het spektakel van arriveren duurt van 20.00 uur tot 21.00 uur. Daarna zal er binnen een fantastisch feest losbarsten, met o.a. muziek en een verkiezing tot gala-koning en galakoningin. De ouderraad zal lekkere hapjes en drankjes verzorgen. Kortom; het belooft weer een geweldig galafeest te worden, 15 april a.s.

Gebruik van mobiele telefoons Vanaf maandag 4 april gelden - met instemming van de MR - de volgende regels met betrekking tot het gebruik van de mobiele telefoon door leerlingen. De leerling mag de mobiele telefoon in de school alsvolgt gebruiken: In de aula mag je je mobiel vrij gebruiken, maar natuurlijk zonder overlast voor anderen. In de gangen mag je je mobiel alleen raadplegen zonder geluid (dus niet bellen of gebeld worden) en ook daarbij geldt ‘geen overlast voor anderen’. In het klaslokaal mag je je mobiel niet gebruiken. Je mobiel staat uit en is weggeborgen. In de directe omgeving van de receptie (bij de kluisjes) mag de telefoon niet gebruikt worden i.v.m. storingsgevoeligheid van de telefooncentrale. Nieuw sanctiebeleid bij overtreding ‘regels gebruik mobiele telefoon’: Bij overtreding van bovenstaande regels wordt de mobiele telefoon ingenomen en afgeleverd bij de administratie (S. van der Tol – kluis). De innemer meldt de teamleider via It’s learning van wie de telefoon is ingenomen. Afgeven aan de teamleider kan natuurlijk ook, maar de voorkeur gaat uit naar ‘afgeven op de administratie’ i.v.m. aansprakelijkheid bij het verdwijnen van een ingenomen apparaat. De mobiele telefoon kan aan het eind van de schooldag via de teamleider weer ontvangen worden. De teamleider bepaalt op dat moment de sanctie. Bij meerdere keren ínnemen’ kan de teamleider tot zwaardere straffen (lees: meerdere dagen innemen) besluiten. Als de teamleider niet aanwezig is om de telefoon terug te geven, moet de leerling naar een vervangend teamleider. De leerling kan zijn/haar mobiele telefoon vervolgens ophalen bij de administratie, die het apparaat teruggeeft, nadat daarvoor schriftelijk of telefonisch toestemming is verleend door de teamleider. Ouders worden dus niet langer verplicht op school te komen om de mobiel weer te verkrijgen, tenzij de teamleider - in een specifiek geval, als straf - anders besluit.


April 2011

V.I.P.-project Team Basis Onderbouw Afgelopen donderdag en vrijdag 7 & 8 april heeft team Basis het Vipproject gedraaid. V(ery) I(mportant) P(ig)! Thamen Basis- onderbouw stond gedurende deze twee dagen in het teken : respect voor dieren. Het project ging van start met een filmpje, waarin twee varkens ( mevrouw Vogeltje en mevrouw Knortel) het project openden en toelichtten. Bijna alle vakken namen deel met zelfgeschreven lesopdrachten. Dafne Westerhof van “Het Beloofde Varkensland “ gaf op vrijdag drie maal een workshop op het schoolplein. Naast haar werk als communicatietrainer ,startte ze een opvang voor – veelal mishandelde – dieren. Leerlingen mochten Zeeman, een loeigrote Beer (varken) knuffelen tot hij omviel. Bij verzorging maakten de leerlingen een varkenstaart. Deze mochten zij tijdens de workshop voeren. Het project werd vrijdag het achtste uur in de aula afgesloten met een filmpje dat een impressie gaf van het project en presentatie/ prijsvraag van/ over de werkstukken. Een van de gemaakte werkstukken bestond uit een Biggenbord (parodie op het ganzenbord), gezamenlijk vervaardigd bij Ha/Te/Tc. Voor iedereen die nieuwsgierig is geworden naar het werk van Dafne Westerhof : http://www.familiebofkont.nl/dafne/

Voor het filmpje van het project : Klik hier!of:

http://www.vimeo.com/22130597

Inschrijvingen 2011-2012 Eind maart zijn er weer veel nieuwe leerlingen ingeschreven! De nieuwe brugklassen starten met rond de 282 leerlingen! Dat laat dus een groei zien omdat we afscheid gaan nemen van ongeveer 240 leerlingen in klas 4!


April 2011

Oudertevredenheidsonderzoek Ouders die nog geen vragenlijst hebben ingevuld op internet, kunnen dat tot begin mei nog doen. Daar kunt u online een 60-tal vragen beantwoorden over onze school. We zijn erg benieuwd naar uw mening. Als veel ouders deze korte enquête invullen krijgen we een betrouwbaar beeld van zaken waar we ons als school kunnen verbeteren. Dank vast voor uw medewerking. Overigens zullen we dit jaar ook de tevredenheid van de leerlingen en medewerkers meten. In de laatste Thamennieuws (juni) zullen we u berichten

Beroepsorienterende stage. Pilot 3TL

Het team TL bovenbouw heeft dit jaar een pilotproject gedraaid met een beroepsoriërenterende stage voor de 3e klas TL. Dit met het doel een dergelijke stage te implementeren in het 3e leerjaar. Dit in het kader van het proces en traject van het maken van keuzes voor een vervolgopleiding en een daarbij benodigd vakkenpakket. Ook in relatie tot de andere 3e klassen werd het als een gemis ervaren dat leerlingen van 3TL niet de kans zouden hebben stage te lopen en daarmee en alle zaken die daar om heen van belang zijn, zouden missen. Dus: een parallel trekken tussen alle 3e klassen, zowel beroepsgerichte als de theoretische. Voor dit project heeft klas 3Td, mentorklas van Ilse Hendriks en keuzebegeleidster TL bovenbouw, de pilot-rol vervuld in samenwerking met alle collega’s bovenbouw TL. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst in november 2010 zijn zowel de ouders als leerlingen het doel van deze pilot uitgelegd. In het voortraject is in de mentorlessen aandacht besteed aan het komen tot een ‘droombaan’. Daarnaast zijn ook vaardigheden als het schrijven van een sollicitatiebrief, voeren van een sollicitatiegesprek, schrijven van een bedankbrief en ook omgangsvormen, aan de orde gesteld en geoefend. Dit middels diverse werkvormen. De leerlingen hebben zelf een stageplek moeten zoeken die aansloot bij hun beroepsbelangstelling. Dit is uiteindelijk alle leerlingen gelukt. Enkele voorbeelden van stageadressen: advocatenkantoor, bureau slachtofferhulp, kinderdagverblijven, Porche garage, metaalbewerkingsbedrijf, transportbedrijf, hotel. De leerlingen hebben van 7 t/m 11 maart hun stageperiode gehad. Zowel leerlingen, stagebezoekers en stagebegeleiders waren enthousiast en goed te spreken over de leerlingen. De leerlingen hebben een stageboek moeten bijhouden en zijn op hun stageadres door een docent van de TL bovenbouw bezocht. Samen met de stagebegeleider is op dat moment een beoordelingsformulier ingevuld. Na evaluatie zal een draaiboek worden gemaakt voor volgend schooljaar. Dan zullen alle 3e klas TL-leerlingen een week lang een beroepsoriënterende stage.


April 2011

Thamen leerlingen bouwen eigen huis

Door leerlingen van het THAMEN in Uithoorn wordt op dit moment een compleet “huis” gebouwd. De derde klas van de afdeling bouwtechniek bouwt naast de reguliere lessen en opdrachten een compleet huis. Dit vakoverstijgende project wordt door verschillende vakken gedragen. Bij Wiskunde worden berekeningen op het project losgelaten en de leerlingen van de afdeling elektrotechniek brengen een “offerte” uit om de elektra te mogen aanleggen. Doordat de leerlingen bij verschillende vakken met één project bezig zijn zien ze direct het resultaat. Op deze manier zijn de leerlingen praktijk gericht en betekenisvol aan het leren. Het hele project staat onder leiding van docent Jaap Stam die gelijk optreedt als projectleider en docent Aad van de Sande die de sponsoring coördineert. De bedoeling is dat er elk jaar een groot project wordt gerealiseerd door de leerlingen. Je kunt dan denken aan bijvoorbeeld een tuinhuisje, serre, dakkapel of een boot. Op deze manier brengen de leerlingen de opgedane leerstof gelijk in de praktijk.

De bouw wordt mede mogelijk gemaakt door: Piqué Bouw BV, Bouwmaterialenhandel De Bedijking BV, H.M. Scheppingen Aannemingsmij, Bruil Oudenhallen Prefab Beton, Blom Metaal, Silka Kalkzandsteen en Patkel podium en steigerbouw Aalsmeer.


April 2011

Agenda

datum 2 t&m 6 mei 12 mei 13 mei 18 mei 20 mei 2 en 3 juni 13 juni 16 juni 20 en 21 juni 27 t&m 30 juni 28 en 29 juni 4 en 5 juli 6 juli 7 juli 11 juli 12 juli 13 juli 14 juli 18 juli t&m 2 september

activiteit Meivakantie Laatste lesdag 4TL Excursiedag klas 1, 2 en3 lnformatieavond activiteitenweek klas 3 Disco klas 1 en 2 Lesvrij (Hemelvaart) 2e Pinksterdag 4e klassers op school. Cijferlijst/herkansingsbrief) CSE 2e tijdvak Activiteitenweek klas 3 Proefwerkdagen Activiteiten klas 1-2-3 Werkdag leerlingen Activiteiten klas 1-2-3 Rapport/boeken ophalen klas 3 Diploma uitreiking / cabarue Rapport en boeken halen klas 2 Diploma uitreiking / cabarue Rapport en boeken ophalen nieuwe brugklassers Rapport en boeken ophalen klas 1 Zomervakantie

Thamen Nieuws April  

THamen Nieuws april

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you