Page 1

“เราจะเป็ นครู โยคะไปทาไม ถ้าเราไม่สามารถช่วยผู ค้ นให้เกิดความรู้ สกึ ดีๆ กับชีวติ ? เราจะเป็ นครู โยคะไปทาไม ถ้าเราไม่สามารถช่วยถอนรากเหง้ าแห่งความทุกข์? เราจะเป็ นครู โยคะไปทาไม ถ้าการมีชวี ติ ของเราไม่มคี ุ ณภาพ ไม่อาจช่วยประคับประคองให้โลกนี้นา่ อยู ่ ครู โยคะเป็ นเหมือนมัคคุ เทศก์ ร่ วมเดินทางกับผู ค้ นจากความทุกข์ไปสู ่ความสุ ข จากความเร่ าร้ อนไปสู ่ความสงบเย็น จากความยึดมัน่ หน่วงเหนีย่ วไปสู ่อิสรภาพ เป็ นการพาคนหลงทางกลับบ้าน”

สถาบันโยคะวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เชิญฟังบรรยาย

ภารกิจของครูโยคะ: พาคนหลงทางกลับบ้าน โดย รศ. ดร.โสรีซ์ โพธิแก้ว วันอั งคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 16.30 น. ลงทะเบียน เวลา 17.00 – 18.30 น. ฟังบรรยาย ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ห้องประชุม 222 ชั้น 2

สำรองที่นั ่งล่วงหน้ำได้ที่ สถำบันโยคะวิชำกำร โทร. 02 732 2016 หรือ 081 401 77 รับจำนวน 80 คน ไม่เสียค่ำใช้จำ่ ย โดยเชิญชวนบริจำคสมทบทุนค่ำใช้จำ่ ยในกำรจัดกิจกรรม


รศ.ดร.โสรีช์ โพธิแก้ ว คือ ใคร? รศ.ดร. โสรี ช์ โพธิแก้ ว เป็ นผู้อำนวยกำรหลักสูตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำจิตวิทยำกำรปรึกษำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ได้ นำพุทธศำสตร์ จำก ตะวันออกมำประยุกต์ในสำขำจิตวิทยำตะวันตก จนเกิดเป็ นวิชำจิตวิทยำกำรปรึกษำแนวพุทธ ตลอดยี่สบิ กว่ำปี มำนี ้ ได้ ช่วยเหลือเยียวยำ จิตใจผู้คนในสังคมไทย โดยอำศัยหลักอริ ยสัจสีท่ ี่พระพุทธเจ้ ำทรงค้ นพบเมื่อสองพันกว่ำปี ก่อนมำเป็ นหัวใจในกำรให้ คำปรึกษำ อำจำรย์โสรี ช์ เรี ยนจบปริ ญญำตรี ทำงด้ ำนจิตวิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ ที่มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2510 เรี ยนปริ ญญำโทที่จฬุ ำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ในหลักสูตรจิตวิทยำกำรศึกษำและกำรแนะแนว คณะครุศำสตร์ สอบได้ ทนุ ฟูลไบรท์ ไปเรี ยนที่ มหำวิทยำลัยนอร์ ทเทิร์นอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริ กำ สำขำเกี่ยวกับกำรเยียวยำรักษำพัฒนำจิตใจของ ผู้ป่วย (Ed.D. in Counselor Education) ด้ วยควำมที่อำจำรย์โสรี ช์สนใจพุทธศำสนำอยูบ่ ้ ำง เคยอ่ำนหนังสือ "คูม่ ือมนุษย์ " ของท่ำนพุทธทำส และ "พุทธธรรม" ของท่ำนพระพรหมคุณำ ภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) แล้ วก็อำ่ นเรื่องพุทธศำสนำจำกชำวต่ำงชำติ ตรงนี ้ทำให้ อำจำรย์ยิ่งอึ ้งว่ำ ชำวตะวันตกเขำสนใจพุทธศำสนำมำเป็ นร้ อยปี แล้ ว "มีเล่มหนึง่ ชื่อว่ำ จิตวิทยำทำงพุทธศำสนำ (Buddhist Psychology) เขียนโดย รี ด เดวิท (Rsys Davids) ว่ำกันว่ำเป็ นบำทหลวงคำทอลิก แล้ วมำศึกษำพุทธศำสนำเพื่อจะเข้ ำใจพระพุทธศำสนำและหำจุดอ่อน ในที่สดุ ก็ปวำรณำตัวเป็ นพุทธศำสนิกชนด้ วย เพรำะแทบจะหำ จุดบกพร่องไม่ได้ เลย หนังสือเล่มนี ้ ตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2457 ผมก็ตนื่ ตะลึงไปกับเขำด้ วย พอได้ แนวคิดเบื ้องต้ นสำหรับปริ ญญำเอกของผมใน เรื่ อง กำรนำหลักอริ ยสัจสีม่ ำใช้ ในกระบวนกำรรักษำจิตใจ จึงเกิดขึ ้นและเป็ นไปได้ อำจำรย์ที่ดแู ลวิทยำนิพนธ์ทำ่ นก็ดีมำก ให้ กำลังใจ ท่ำน บอกกับผมว่ำ ชัดเจนแล้ วนีว่ ำ่ ศำสนำเป็ นเรื่ องของควำมเชื่อในพระเจ้ ำ แต่พทุ ธศำสนำเป็ นเรื่ องของสัจจะ ธรรมชำติ ไม่มีพระเจ้ ำ ทุกอย่ำง ขึ ้นอยูก่ บั กำรกระทำของมนุษย์ อย่ำงเช่นคำว่ำ อิทปั ปั จจยตำ หมำยถึง เพรำะสิง่ นี ้มี สิง่ นี ้จึงมี อธิบำยทุกอย่ำงครบถ้ วน ต้ องมีปัญญำในกำร เข้ ำใจในสิง่ ที่ปิดกันปั ้ ญญำที่เรำเรี ยกว่ำ อวิชชำ ซะก่อน แล้ วควำมจริ งจะปรำกฏ ทำให้ ผมเข้ ำใจว่ำ พุทธศำสนำไม่ใช่เรื่ องคิดเอำ เดำเอำ คำดคะเนเอำไม่ได้ " หลักสูตร จิตวิทยำกำรปรึกษำแนวพุทธ ในระดับปริ ญญำเอกจึงเกิดขึ ้นจำกประสบกำรณ์ตรง "ผมพยำยำมหำเอกลักษณ์ของกำรเรี ยนกำรสอนในประเด็นนี ้ ที่นำ่ จะศึกษำร่วมกันและนำไปใช้ อย่ำงน้ อยที่สดุ ก็นำไปใช้ กับคนที่ไม่สบำยใจ ได้ เรำพยำยำมไม่ใช้ คำผู้ที่มำหำเรำ ว่ำป่ วยเป็ นโรคจิตโรคประสำท แต่เรำพยำยำมหำเรื่ องทีเ่ ขำปั่ นป่ วนภำยในใจ แล้ วเดินเข้ ำไปในใจกับ เขำ หำต้ นตอของโจทย์ ที่ทำให้ ไม่สบำยใจ ซึง่ เรำหำเจอแล้ วล่ะ ก็คือ ควำมยึดมัน่ ควำมปรำรถนำสิง่ ใดไม่ได้ สงิ่ นัน้ นัน่ แหละเป็ นทุกข์ เป็ นเหตุแห่ง ทุกข์ ไม่วำ่ จะเป็ นควำมเศร้ ำ ควำมเครี ยด เหล่ำนี ้มีทมี่ ำจำกควำมปรำรถนำสิง่ ใดไม่ได้ สงิ่ นัน้ ทังนั ้ น้ "สังเกตดู ส่วนใหญ่เรำมักจะโกรธคนใกล้ ชิดมำกกว่ำคนไกลตัว โกรธแล้ ว บำงทีแสดงออกไม่ได้ ควำมโกรธจะย้ อนเข้ ำไปภำยใน พลังงำนเริ่ ม ลดลง กลำยเป็ นควำมซึมเศร้ ำ ทังหมด ้ เพรำะมันไม่ได้ เป็ นไปอย่ำงใจตน ควำมคำดหวังคำเดียวทำให้ คนไม่มคี วำมสุข ทุกคนอยูบ่ นควำม คำดหวัง ถูกโจมตีละลอกแล้ วละลอกเล่ำของชีวติ แต่ไม่ร้ ูตวั " เทคนิค กระบวนกำรสอนนักศึกษำก็เพื่อให้ เรำรู้ตวั ว่ำเรำกำลังถูกควำมคำดหวังจู่โจมแล้ วนะ และจะหำทำงรู้ทนั มันอย่ำงไร อำจำรย์โสรี ช์ให้ โจทย์กบั นิสติ นักศึกษำทุกคนก่อนจบไปทำงำนว่ำ จะต้ องรู้จกั อริ ยสัจสีโ่ ดยกำรพิจำรณำตัวเองอย่ำงต่อเนื่องตลอด 1 ปี "คือจะต้ องรู้จกั อริ ยสัจสีท่ ี่ตนเอง ดูเหมือนจะเป็ นเรื่ องง่ำย แต่ไม่ง่ำย ผมสังเกต นิสติ มีแนวโน้ มกำรศึกษำที่อยำกจะจดจำเนื ้อหำ ท่องจำ มำกกว่ำที่จะนำหลักกำรสำคัญไปพิจำรณำตนเอง ดูตนเอง เพื่อตนเอง ที่ให้ บนั ทึกเรื่ องนี ้ ก็เพรำะเรื่ องสำคัญที่สดุ ทีจ่ ะช่วยแก้ ทกุ ข์ให้ เรำได้ คือ อริ ยสัจสี่ ผมยกตัวอย่ำงวันแล้ ววันเล่ำ ในแง่มมุ ต่ำงๆ ตำมประสบกำรณ์ผ้ สู อนที่จะนำพำไปได้ ยกตัวอย่ำงอำกำรควำมทุกข์ของคนที่เกิดขึ ้น จำกควำมคำดหวัง กำรถูกอวิชชำครอบงำ แต่เข้ ำใจได้ ไม่ยำก ในระดับ ในขันปฏิ ้ บตั ิกำร เรำให้ เขำลงมือเลย เช่นว่ำ เมื่อมีคนแบกควำมทุกข์ มำหำให้ เรำช่วยแก้ เรำจะต้ องรู้สกึ ร่วมไปกับเขำให้ ได้ รับรู้วำ่ เขำเป็ นอย่ำงไร โดยเอำตัวเรำเข้ ำเชื่อมกับเขำด้ วย ตัวเรำในฐำนะที่ตดิ ตำมโลก ของเขำอยู่ ในเรื่ องทีเ่ ขำเล่ำ แล้ วเรำก็หำควำมคำดหวังทีเ่ ขำซ่อนอยู่" นี่คือ กุญแจดอกสำคัญทีจ่ ะไขปริศนำของชีวติ ที่เรำต่ำงมีอยูแ่ ล้ ว แต่มกั จะมองหำกุญแจที่อยูข่ ้ ำงนอกเสมอ ขอขอบคุณข้ อมูลจำก http://www.bangkokbiznews.com

ภาระกิจครูโยคะ : พาคนหลงทางกลับบ้าน  
ภาระกิจครูโยคะ : พาคนหลงทางกลับบ้าน  

เราจะเป็นครูโยคะไปทำไม ถ้าเราไม่สามารถช่วยผู้คนให้เกิดความรู้สึกดีๆ กับชีวิต? เราจะเป็นครูโยคะไปทำไม ถ้าเราไม่สามารถช่วยถอนรากเหง้าแห่งความท...