Page 1


รูปเล่มโดย : สวัสดี ออนไลน์ ส�ำนักพิมพ์ “การอ่านเป็นเรื่องสนุก” facebook.com/SawasdeeOnlinePub, michaelleahai@gmail.com โทรศัพท์ 085 395 9493, 099 738 4765 Website saonbeta.com


4

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

ค�ำน�ำ โลกปัจจุบันกําลังก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่เกิดจากการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยดิจิทัล เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความปกติในรูปแบบใหม่ๆ ตลอดเวลา (New Normal) ทัง้ สภาพสังคม พฤติกรรมคนในสังคม รวมถึงนวัตกรรมทีส่ ง่ ผ่านรูปแบบของสินค้าหรือบริการใหม่ๆ เกิดเป็นประสบการณ์ใหม่กับลูกค้า ผู้ใช้บริการ (Customer Experience) เช่น การเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ตระหว่างบุคคลด้วยกัน คนกับอุปกรณ์สิ่งของต่างๆ อุปกรณ์สิ่งของกับอุปกรณ์สิ่งของ ด้วยกัน สิ่งเหล่านี้ล้วนมาจากอิทธิพลของดิจิทัลเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้นในอัตราเร่ง ที่ สําคัญดิจิทัลเทคโนโลยีได้ทลายกําแพงรูปแบบและขีดจํากัดธุรกิจแบบเดิม (Platform) ทําให้เกิด ธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีเกิดขึ้นมากมายที่เรียกตัวเองว่า “Startup” ข้อมูลจาก S&P 500 ระบุว่า อายุเฉลี่ยขององค์กรชั้นนําก่อนปี ค.ศ. 1960 องค์กรมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 60 ปี ต่อมาช่วงปี ค.ศ. 1960-1980 อายุเฉลีย่ ขององค์กรลดลงอยูท่ ี่ 35 ปี และคาดการณ์วา่ ระหว่าง ปี ค.ศ. 1980-2020 อายุเฉลี่ยองค์กรลดลงเหลือเพียง 20 ปีเท่านั้น เพราะในตลาดจะมีบริษัทใหม่ ทีข่ บั เคลือ่ นด้วยเทคโนโลยีภายใต้เศรษฐกิจดิจทิ ลั ทีโ่ ตเร็ว แต่หากตามพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคไม่ทนั ก็จะล่มสลายลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน สําหรับกลุม่ ไทยรุง่ ของเรานัน้ ได้เริม่ ต้นธุรกิจโรงงานด�ำเนินการมากว่า 50 ปี และในส่วนธุรกิจ เทรดดิ้งที่พวกเราสังกัดก็ดําเนินการมาครบขวบปีที่ 30 ในภาพรวมกลุ่มเทรดดิ้งมีการขยายธุรกิจ และเติบโตขึน้ อย่างมาก เป็นความภาคภูมใิ จและเป็นสิง่ ยืนยันถึงความแข็งแรงมัน่ คงขององค์กร ซึง่ เกิดจากพวกเราทุกคนทัง้ ผูบ้ ริหารและพนักงานทีร่ ว่ มกันสร้างผลงานถักทอความสําเร็จส่งผ่านจาก รุน่ สูร่ นุ่ ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา แต่อย่างไรก็ตามเราคงไม่อาจยึดติดกับความสําเร็จในอดีตทีผ่ า่ น มา เพราะเมือ่ มองไปข้างหน้า กลุม่ ไทยรุง่ เราไม่อาจหลีกเลีย่ งการเดินเข้าสูส่ มรภูมเิ ศรษกิจยุคดิจทิ ลั ทีก่ ดี ขวางเราอยู่ จําเป็นอย่างยิง่ ทีเ่ ราต้องเร่งปรับเปลีย่ นตัวเองไปสูอ่ งค์กรดิจทิ ลั (Digital Organization) ทีเ่ ป็นรูปธรรมทีช่ ดั เจนมากขึน้ ซึง่ มีองค์ประกอบสําคัญ 4 เรือ่ งทีเ่ ราต้องร่วมกันสร้างขึน้ คือ 1. ต้องปรับวิธคี ดิ ของคนในองค์กร (Digital Mindset) เริม่ ตัง้ แต่ผบู้ ริหารถึงพนักงานทุกระดับ ต้องมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ มีความเชื่อมั่นในเทคโนโลยี ผู้บริหารระดับสูง ผู้น�ำในแต่ละระดับต้องคิด ในเชิงธุรกิจยุคใหม่ จะต้องอยู่ในรูปแบบดิจิทัลทั้งระบบและต้องสนับสนุนในด้านงบประมาณและ โครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นองค์กรยุคดิจิทัล

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560 2. ต้องปรับกระบวนการทํางาน (Digital Processes) การวางระบบงานและกระบวนการ ต่างๆ ภายในองค์กรให้เชื่อมโยงกันเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และเป็นข้อมูลชุดเดียวกันทั้งองค์กร โดยมีเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสําคัญในการจัดเก็บ วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลแบบองค์รวม เพื่อ ลดความซ�ำ้ ซ้อนในการจัดเก็บ และบุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลองค์กรทีอ่ พั เดตใหม่อยูเ่ สมอ 3. ต้องพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี Digital Skills เป็นอีกเรื่องที่คนในองค์กรต้องให้ความ สําคัญ เรียนรู้พัฒนาความสามารถให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทันสมัยรูปแบบใหม่ รวมไปถึงการใช้ซอฟต์แวร์และโปรแกรมต่างๆ ในการประมวลผลข้อมูลและป้อนค�ำสั่งได้อย่าง รวดเร็ว เพื่อให้การทํางานเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 4. ต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรดิจิทัล Digital Culture เพราะ “คนในองค์กร” คือ ผู้ใช้หรือ ควบคุมเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ ดังนั้นจําเป็นที่คนในองค์กรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ต้องมีความ รู้ความเข้าใจมองเห็นประโยชน์ของการท�ำงานภายใต้ดิจิทัลเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงมีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อกับการเป็นองค์กรดิจิทัล และต้องประเมินความคุ้มค่าการลงทุนในดิจิทัล เทคโนโลยีด้วยผลลัพธ์ของธุรกิจ “เวลา” ได้ทําหน้าที่ของเขาคือการหมุนไปข้างหน้าตลอดเวลา และนําพาความเปลี่ยนแปลง ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย แล้วแต่จะเรียกขานกัน “เศรษฐกิจยุค ดิจิทัล” ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตจากนี้ไป ซึ่งไม่ต่างจาก การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญๆ ในอดีตที่ผ่านมา ดังนั้นพูดได้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่อง ปกติ เพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเป็นได้ทั้งโอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Disruption) สิ่งสําคัญคือพวกเรา ทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องร่วมกันหาโอกาส เตรียมความพร้อมต่อ การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ให้ไทยรุ่งกรุ๊ปของเราเป็นองค์กรที่ยั่งยืนสําหรับพวกเราเองทุกคน ท้ายทีส่ ดุ นีด้ ฉิ นั ขอแสดงความยินดีกบั ทุกท่านทีไ่ ด้รบั รางวัลเชิดชูเกียรติในวาระไทยรุง่ เทรดดิง้ ครบรอบ 30 ปีครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ HR Holding มีความตั้งใจในการนําเสนอเรื่องราวดีๆ ของกลุม่ ไทยรุง่ และผูไ้ ด้รบั การเชิดชูเกียรติมานําเสนอแบ่งปันต่อเพือ่ นพนักงานทุกคน จะช่วยสร้าง ความเชื่อมั่นความภาคภูมิใจในองค์กรของเรา และจุดประกายบางอย่างให้ผู้อ่าน มีความมุ่งมั่น มีกําลังใจในการทํางาน ช่วยสร้างแรงบันดาลใจเป็นพลังก้าวไปข้างหน้า ได้ตามเป้าหมายและ มี ความสุขในการทํางาน รักชนก มีทรัพย์ บรรณาธิการ 5 เมษายน 2561

5


เส้นทางการเติบโตไทยรุ่งเทรดดิ้ง ค�ำน�ำ สารบัญ สัมภาษณ์พิเศษ คุณแก้วใจ เผอิญโชค สัมภาษณ์พิเศษ คุณวุฒิชัย เผอิญโชค สัมภาษณ์พิเศษ คุณอรัญญา วิวัจนสิรินทร์ ย้อนอดีตไทยรุ่งเทรดดิ้ง รางวัลนักขายมือทอง รางวัลสุดยอดที่ปรึกษาด้านบริการ รางวัลพนักงานช่างยอดเยี่ยม รางวัลผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม สายงานบัญชีและการเงิน สายงานสนับสนุนการขาย และบริการ สายงานสนับสนุนทั่วไป รางวัลพนักงานอายุงาน 20 ปี รางวัลพนักงานอายุงาน 15 ปี รางวัลพนักงานอายุงาน 10 ปี รางวัลพนักงานอายุงาน 5 ปี ภาพบรรยากาศงานประกาศเกียรติคุณ ปี 2559 ท�ำเนียบผู้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ

2 4 6 8 11 14 17 29 53 63 89 95 113 135 139 147 167 197 203

บรรณาธิการอ�ำนวยการ คุณรักชนก มีทรัพย์ ผู้อ�ำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคลกลาง (อาวุโส) บรรณาธิการบริหาร คุณวิริยะ ลอยแก้ว ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคลกลาง คณะท�ำงาน (สัมภาษณ์ และเรียบเรียง) คุณสุดารัตน์ รักซ้อน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ คุณชรัมพร ภรัณยูวิภัช HRD Specialist คุณสุพรรณนนท์ มณีจันทร์ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (อาวุโส) คุณนภาวัลย์ จันทรมาส เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (อาวุโส) คุณศิริชัย อริยะฤดีกุล เจ้าหน้าที่ HRD (อาวุโส) คุณธีระวุฒิ บุญญาชีพ เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบการเรียนรู้ คุณภัทรวดี ส่งเกิด เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ขอขอบคุณผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน ที่สละเวลาให้ข้อมูลแก่คณะท�ำงานเป็นอย่างดี และขอบคุณพี่ๆ น้องๆ HR BU ทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนข้อมูล ตั้งแต่การประสานงานและรวบรวมข้อมูล


8

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

คุณแก้วใจ เผอิญโชค CEO

สัมภาษณ์พิเศษ ไทยรุ่งเทรดดิ้งและ อายุงานครบ 30 ปี

ในโอกาสที่ไทยรุ่งเทรดดิ้งครบรอบ 30 ปี กลุ่ม บริษัทมีการเติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ใน มุมมอง CEO หากมองย้อนกลับไป อะไรคือ Key Success Factor ทีท่ ำ� ให้เรามาอยูต่ รงจุดนี้ ก็มีความดีใจและภูมิใจในระดับหนึ่งที่เห็น การเจริญเติบโตของกลุม่ Trading จากเดิมมียอด ขายอยู่ประมาณ 500-600 ล้านบาท ปัจจุบันเรา มียอดขายกว่า 8 พันล้านบาท ผ่านวิกฤติต่างๆ มามากมาย ส่วน Key Success น่าจะเป็นเรื่อง ของ : การก� ำ หนดวางเป้ า หมายและภารกิ จ ที่ ชัดเจน ให้ความส�ำคัญเรื่องการท�ำงานอย่างมี ระบบ เป็นมืออาชีพเทียบเท่ากับระดับสากล มีการก�ำหนดค่านิยมองค์กรทีช่ ดั เจน ตอกย�ำ ้ ปฏิบตั ิ ท�ำอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้เกิดเป็นวัฒนธรรม องค์กรแห่งการเรียนรู้ ขยัน ซือ่ สัตย์ สุจริต ท�ำงาน เป็น team work ให้บริการที่เป็นเลิศ

ทีมผู้บริหารระดับสูงมีความมุ่งมั่นที่จะ สร้างความเจริญก้าวหน้า ความเติบโตให้กับ กลุ่มบริษัท ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมั่น ประเมินและประมาณก�ำลัง และความสามารถ ของบริษัทควบคู่ไปกับสถานการณ์เศรษฐกิจ ตลอดเวลา จากนี้ไปในฐานะผู้น�ำ CEO วางอนาคตและ เป้าหมายของกลุ่มเทรดดิ้งไว้อย่างไร ในอนาคตอันใกล้ วางเป้าหมายที่จะน�ำ ธุรกิจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ให้ความส�ำคัญเพิม่ มากขึน้ เกีย่ วกับเครือ่ ง มือและระบบที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ต่อยอดสินค้าและการบริการให้มีความ หลากหลายมากยิ่งขึ้น

9


10

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

ก็มค ี วามดีใจและภูมใิ จในระดับหนึง ่ ทีเ่ ห็นการเจริญ เติบโตของกลุ่ม Trading จากเดิมมียอดขายอยู่ ประมาณ 500-600 ล้านบาท ปัจจุบน ั เรามียอดขาย กว่า 8 พันล้านบาท ผ่านวิกฤติต่างๆ มามากมาย

โลกปัจจุบนั ก�ำลังเข้าสูย่ คุ ดิจทิ ลั CEO มองว่า กลุ่มเทรดดิ้ง ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานต้อง ปรับตัวอย่างไร ศึ ก ษาท� ำ ความเข้ า ใจพฤติ ก รรมของผู ้ บริโภคให้มากขึ้น ขอให้ขยันคิด ขยันท�ำ ให้มากขึ้น เร็วขึ้น อย่าเสพติด social เล่น line, instagram, facebook จนเบียดเบียนเวลาการท�ำงานทีต่ อ้ ง ใช้ เวลาประเมิ น วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ของความ ต้องการของลูกค้า หรือการปรับปรุงงานที่ท�ำ อยู่ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลให้สูงยิ่งขึ้น สิ่ ง ที่ CEO ต้ อ งการสื่ อ สารกั บ ผู ้ บ ริ ห าร พนักงานในกลุ่มเทรดดิ้ง ไม่ขออะไรมาก นอกจากขอให้ทกุ คนท่อง คาถานี้คือ ขยัน ซื่อสัตย์ สุจริต เข้มแข็งอดทน ให้ขยันใช้ความคิด สติปญ ั ญาในการท�ำงาน ใน การด�ำรงชีวติ อย่างมีคณ ุ ธรรม แล้วความส�ำเร็จ ความเจริญก้าวหน้าจะตามมาอย่างแน่นอน

11


12

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

13

คุณวุฒิชัย เผอิญโชค MD

สัมภาษณ์พิเศษ ไทยรุ่งเทรดดิ้งครบ 30 ปี และอายุงานครบ 20 ปี ท้าทายใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือได้ว่าเป็น ในโอกาสที่ไทยรุ่งเทรดดิ้งครบรอบ 30 ปี กลุ่ม ปัจจัยภายในทีส่ ำ� คัญ เพราะธุรกิจจะขับเคลือ่ น บริษทั มีการเติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนือ่ ง ในมุม ไปได้ต้องมาจากความร่วมมือร่วมใจกันของคน มอง MD หากมองย้อนกลับไปอะไรคือ Key ทุกคนในองค์กร Success Factor ที่ท�ำให้เรามาอยู่ตรงจุดนี้ Key Success ของกลุม่ ไทยรุง่ เทรดดิง้ คือ จากนีไ้ ปในฐานะผูน้ ำ� MD วางอนาคตและเป้า คุณภาพของสินค้าทีม่ มี าตรฐานและบริการทีด่ ี ให้ หมายของกลุ่มเทรดดิ้งไว้อย่างไร ลู ก ค้ า มาใช้ บ ริ ก ารรู ้ สึ ก ถึ ง ความแตกต่ า งจาก อนาคตและเป้าหมายของกลุ่มเทรดดิ้ง บริ ก ารเดิ ม ๆ ที่ ไ ด้ รั บ การสร้ า ง Delightful การมุ่งสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัท การสร้าง Customer Experience คื อ ลู ก ค้ า ได้ รั บ “Thairung Trading Family” ที่จะเชื่อมโยง ประสบการณ์ที่เหนือความคาดหวัง รวมถึงการ ประสานประโยชน์ (Integration & Synergy) ศึกษาเทคโนโลยีและน�ำนวัตกรรมใหม่ๆ มาปรับ ของหน่วยธุรกิจทุก BU ให้สามารถท�ำงานร่วม ใช้ตลอดเวลา และสิ่งส�ำคัญ คือการพัฒนา กันได้ พร้อมที่จะก้าวเป็นบริษัทชั้นน�ำอันดับ บุคลากรทุกระดับให้มองเป้าหมายให้เป็น ต้นๆ ในประเทศไทย และขยายสาขาไปยังต่าง จุดเดียวกัน และไปให้ถึงเป้าหมาย ฝึกฝีมือ ‘คน’ ประเทศ ในองค์กร ให้พร้อมรับสถานการณ์และความ

‘ ‘ ‘ ทุกองค์กรจะก้าวไปข้างหน้าได้ เราต้องไม่ยึดติดว่าเราเก่งอยู่คนเดียว ชีวิต จริงไม่มีซุปเปอร์ฮีโร่ ต้องยอมรับว่ามียุคที่เราต้องเก่าต้องแก่ และมีวันที่คิดไม่ ออก การพร้อมเรียนรูต ้ ลอดเวลา และพร้อมทีจ่ ะปรับตัวต่อการเปลีย ่ นแปลง การ เปิดรับท�ำให้เราเห็นมุมมองความคิดที่แตกต่าง ทุกอย่างที่เราท�ำไป ก็คือ ตั้งใจ ท�ำเพื่อลูกค้าของเรา ‘ ‘ ‘

โลกปัจจุบันก�ำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัล MD มองว่ากลุ่มเทรดดิ้ง/กลุ่มพร็อพเพอร์ตี้ของเรา ผู้บริหาร  รวมทั้งพนักงานต้องปรับตัวอย่างไร ยุคดิจิทัล มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายธุรกิจส่วนหนึ่งมาจากความคาดหวังของ ลูกค้า ทุกคนในบริษัทต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่าติดกับดักอยู่กับแบบแผนเดิมๆ ที่ เคยประสบความส�ำเร็จในอดีต ต้องค้นหาบริการใหม่ๆ ที่สามารถท�ำให้ลูกค้าได้ก่อนใคร เมื่อคุณ ท�ำได้ นัน่ คือโอกาสทีจ่ ะได้กลุม่ ลูกค้าใหม่ๆ ทีย่ งั ไม่เคยมี หรือไม่เคยรูม้ าก่อนว่ามีกลุม่ นีอ้ ยูด่ ว้ ย การ เปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลจะเกิดประสิทธิผลที่ดี ก็มาจากการยอมรับที่จะเปลี่ยนแปลงและพร้อมที่ จะปรับตัว สิ่งที่ต้องการสื่อสารกับผู้บริหาร พนักงานในกลุ่มเทรดดิ้ง/พร็อพเพอตี้ สิ่งที่อยากฝากถึงลูกน้องทุกคน คือ ขอให้ทุกคนที่พร้อมขับเคลื่อนทุกอย่างด้วยก�ำลังใจ ด้วย สมอง ความสามัคคี และสติปัญญา ทุกองค์กรจะก้าวไปข้างหน้าได้ เราต้องไม่ยึดติดว่า เราเก่งอยู่ คนเดียว ชีวิตจริงไม่มีซุปเปอร์ฮีโร่ และต้องยอมรับว่ามียุคที่เราต้องเก่าต้องแก่ และมีวันที่คิดไม่ ออก การพร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา และพร้อมที่จะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง การเปิดรับท�ำให้เรา เห็นมุมมองความคิดที่แตกต่าง ทุกอย่างที่เราท�ำไป ก็คือ ตั้งใจท�ำเพื่อลูกค้าของเรา


14

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

15

คุณอรัญญา วิวัจนสิรินทร์ Senior GM TVP

สัมภาษณ์พิเศษ กับการท�ำงานครบ 30 ปี

ในการท�ำงานกับไทยรุง่ กรุป๊ ครบ 30 ปี ปัจจุบนั ได้ดำ� รงต�ำแหน่ง GM อาวุโส คิดว่าปัจจัยความ ส�ำเร็จที่ท�ำให้มาถึงจุดนี้ เกิดจากสิ่งใดบ้าง ปัจจัยที่ท�ำให้ส�ำเร็จถึงจุดนี้เกิดจาก ความขยัน ความอดทน และความซื่อสัตย์ ผูบ้ ริหาร และผูบ้ งั คับบัญชาในทุกช่วงเวลา มอบโอกาสในการท�ำงานใหม่ๆ การคิ ด บวกและปรั บ ตั ว ได้ กั บ การ เปลี่ยนแปลงขององค์กร วิกฤตสุดที่เจอในการบริหารงาน สามารถผ่าน ไปได้อย่างไร ส�ำหรับตัวพีย่ งั ไม่รสู้ กึ ว่าเจอวิกฤตสุดในการ บริหารงาน แต่เป็นการเจอการเปลี่ยนแปลงของ องค์กรที่ให้โอนย้ายไปท�ำงานในแต่ละที่ ไม่ว่าจะ ที่ฟอร์ด เลกซัส โดยไปในระดับจัดการ ต้องควบ คุมศุนย์บริการและฝ่ายขาย ซึ่งเป็นงานที่เราไม่ ถนัดมาก่อน สิ่งที่ท�ำก็คือใช้ความ

อดทน ใช้การสื่อสารแบบตรงไปตรงมา ใกล้ชิด กับทีมงาน รับฟังปัญหาและช่วยแก้ไข เพื่อให้ เกิดความไว้วางใจและท�ำงานเป็นทีมกันได้ บอกความประทับใจในไทยรุ่งกรุ๊ป ความประทับใจในกลุ่ม คงเป็นเรื่องของ ประทับใจผูบ้ ริหารทีม่ คี วามตรงไปตรงมา ในการด�ำเนินธุรกิจรวมถึงความมุ่งมั่นในการที่ จะสร้างให้องค์กรมีความมั่นคงและยั่งยืนอย่าง ไม่หยุดนิ่ง มีมาตรฐานในการท�ำงาน มีความโปร่งใส รวมถึงการน�ำเครื่องมือในการบริหารงานมาใช้ เห็นพัฒนาการในการเติบโตของธุรกิจใน กลุม่ โดยเฉพาะในช่วง 10 ปีให้หลัง มีพฒ ั นาการ ในการเปลี่ยนมากมายไม่ว่าจะเป็นระบบงาน เครือ่ งมือต่างๆ ในการบริหารงาน รวมถึงวิธกี าร พัฒนาและดูแลบุคคลากรอย่างมีระบบ

ท่ า นคิ ด ว่ า ในอนาคตพนั ก งานของกลุ ่ ม บริษทั ฯ จะต้องเป็นอย่างไร จึงจะสามารถขับ เคลื่อนองค์กรได้ ต้องเป็นคนที่มีความรู้หลากหลาย และ พัฒนาตนเองตลอดเวลา ท�ำได้หลายหน้าที่ ต้ อ งตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของ ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามา นั่น หมายถึงโอกาสและความก้าวหน้าในหน้าทีก่ าร งานของพนักงาน ต้องเป็นคนทีม่ คี วามทันสมัยและเข้าใจใน การใช้เทคโนโลยี 5. แรงบันดาลใจในการท�ำงาน ใช้ ห ลั ก ความเพี ย รตามแนวพระบรม ราโชวาทของพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลย เดช เป็นแรงบันดาลใจในการท�ำงานตลอดมา เพื่อก�ำหนดให้เกิดความส�ำเร็จของตัวเรา


ก้าวทัน Digital: Voice Technology หรือ Voice Assistant เทคโนโลยีสั่งงานด้วยเสียง หรือผู้ช่วยอัจฉริยะที่สั่งด้วยเสียง เพื่ออ�ำนวยชีวิตให้ สะดวกขึ้น ตัวอย่างเช่น Siri, Alexa, Cortana, Google Assistant, Bixby และ Cova-LINE Wave (brandinside.asia)

สกู๊ปพิเศษ ย้อนอดีตไทยรุ่งเทรดดิ้ง


18

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

19

คุณพินิจ เจริญพันธ์ GCFO ปฐมบทของไทยรุ่งเทรดดิ้งเริ่มต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2530 เมื่อ 30 ปีที่แล้ว โดยบริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยน คาร์ จ� ำ กั ด (ขณะนั้ น ยั ง ไม่ ไ ด้ เข้ า จดทะเบี ย นใน ตลาดหลักทรัพย์) ต้องการตัง้ หน่วยงานอิสระทีท่ ำ� การ ตลาดให้รถยนต์ดัดแปลงสเตชั่นวากอน จึงจดทะเบียน จัดตั้งบริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น ในเดือนพฤศจิกายน 2530 ผมและทีมงานอีก 2-3 คน ถูกโอน ย้ายมาจาก บจก.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ นับได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกรุ่นแรกของไทยรุ่งเทรดดิ้ง “เราเริ่มต้นจากขายสเตชั่นวากอนเป็นสินค้าแรก จากนั้นเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายรถบรรทุก 6 ล้อ ชีต้า ไปทั่วประเทศ (รถชีต้า ที่ผลิตโดย บจก.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์) เป็นผู้น�ำเข้ารถหัวลากยี่ห้อ DAF จากเนเธอแลนด์ จัดตั้งบริษัท DAF Leasing ให้บริการเช่าซื้อรถ DAF จัดตั้งบริษัท ไทยอัล ติเมทคาร์ จ�ำกัด เป็นผู้น�ำเข้าและจ�ำหน่ายรถยนต์ Rover, Land Rover จัดตั้งบริษัทใหม่ๆเป็น ตัวแทนจ�ำหน่ายรถยนต์อีซูซุ ฟอร์ด เลกซัส มาสด้า บริษัทไทยวีพีเปลี่ยนไปท�ำธุรกิจรถเช่าเต็มรูป แบบภายใต้แบรนด์บิซคาร์ของเราเอง และขยายธุรกิจเกี่ยวเนื่องทั้งพนักงานขับรถและแม่บ้าน ทั้งหมดที่เล่ามานี้น่าจะพอท�ำให้ทุกคนได้เห็นภาพแบบกระชับ แต่หากจะเอาแบบลงรายละเอียด คงเขียนเป็นหนังสือได้เป็นเล่มๆทีเดียว” ประวัติศาสตร์อันยาวนาน 30 ปี ของกลุ่มไทยรุ่งเทรดดิ้ง จึงเริ่มจากบริษัทเล็กๆ คน 4-5 คน ยอดขายไม่กสี่ บิ ล้าน ก�ำไรไม่กบี่ าท พวกเราต่อยอดธุรกิจเดิมและสร้างโอกาสด้วยธุรกิจใหม่ๆเสมอ ดังนัน้ ตลอดเส้นทาง 30 ปี เราเองก็ไม่อาจปฎิเสธความล้มเหลวทีม่ เี กิดขึน้ บ้าง แต่เมือ่ เทียบในภาพ รวมเราประสบความส�ำเร็จอย่างมากและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเรามี 9 บริษัท พนักงานกว่า 1,300 คน ยอดขายปี 2560 จ�ำนวน 8,398 ล้านบาทต่อปี ก�ำไรสุทธิ 135 ล้านบาท และในปี 2561 นี้ประมาณการยอดขายและก�ำไรสุทธิของกลุ่มเราจะเพิ่มสูงกว่าปีที่ผ่านมา

‘ ‘ ‘ ประวัติศาสตร์อันยาวนาน 30 ปี ของกลุ่มไทยรุ่งเทรดดิ้ง จึงเริ่มจากบริษัท เล็กๆ คน 4-5 คนยอดขายไม่กี่สิบล้าน ก�ำไรไม่กี่บาท พวกเราต่อยอดธุรกิจเดิม และสร้างโอกาสด้วยธุรกิจใหม่ๆเสมอ ดังนั้นตลอดเส้นทาง 30 ปี ปัจจุบันเรามี 9 บริษัท พนักงานกว่า 1,300 คน ยอดขายปี 2560 จ�ำนวน 8,398 ล้านบาท ต่อปี ก�ำไรสุทธิ 135 ล้านบาท ‘ ‘ ‘

ผมมองว่าปัจจัยความส�ำเร็จ (Key Success Factor) ที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้ กลุ่มไทยรุ่งเทรดดิ้งของเราประสบความ ส�ำเร็จมี 3 เรื่องได้แก่ เรามีพนักงานที่ดีมี ความสามารถ เรามีมาตรฐานการท�ำงานที่ เป็นระบบทั้งกระบวนการและ Infrastructure สุดท้ายทีส่ ำ� คัญมากคือเรามีวฒ ั นธรรม (Core Values) ที่เหมาะสมต่อการแข่งขัน สิ่งที่ท�ำให้ทั้ง 3 เรื่องข้างต้นมีความเข้มแข็ง เกิดจาก “เรามีผู้น�ำสูงสุดมีวิสัยทัศน์ มองออก ถึงโลกอนาคต มีความอดทนและมุ่งมั่น” “เรามีผู้บริหารระดับสูง และระดับ กลางมีความเชื่ออย่างเดียวกัน จับมือกัน ช่ ว ยกั น ผลั ก ดั น ให้ ก ลุ ่ ม บริ ษั ท เกิ ด ความ ส�ำเร็จ”

“พนักงานทุกระดับ ให้ค วามร่วมมืออย่า งดี เยี่ยม พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยกัน” ตลอดระยะเวลาการเดิ น ทางจากอดี ต ถึ ง ปัจจุบันของกลุ่มไทยรุ่งเทรดดิ้ง ไม่ได้โรยด้วยกลีบ กุหลาบ ระหว่างทางมีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย แต่ อุปสรรคต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ พวกเราก็สามารถแก้ไขฟันฝ่า มาได้ ผมโชคดีที่มีเจ้านายที่ดีแม้จะเกรี้ยวกราดอยู่ บ้างตามแบบฉบับของท่าน แต่เป็นเจ้านายที่มุ่งมั่น เปิดกว้าง และยอมรับในความเห็นทีแ่ ตกต่าง และผม ก็โชคดีที่มีเพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ยอมรับ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง แม้บางช่วงเราจะ อยู ่ ใ นภาวะที่ ย ากล� ำ บากเราก็ จั บ มื อ สู ้ ไ ปด้ ว ยกั น “ ผ ม ภู มิ ใจ แ ล ะ ดี ใจ ที่ ไ ด ้ เ ป ็ น ส ่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง ประวัตศิ าสตร์ความส�ำเร็จเล็กๆอันหนึง่ ของกลุม่ ไทย รุง่ เทรดดิง้ ” ทัง้ หมดนีก้ ค็ อื ความทรงจ�ำ ประวัตศิ าสตร์ และความภาคภูมิใจ…….


20

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560 คุณนภดล สุพละเศรษฐ์ GCOO

กลุม่ บริษทั ไทยรุง่ มีพนื้ ฐานหลักจากด้านโรงงานผลิตชิน้ ส่วนรถยนต์ ในตอนเริม่ ต้นเราเริม่ ด้วยอุตสาหกรรมรถยนต์จากการเป็นดีลเลอร์รถยนต์อีซูซุเจ้าแรกในประเทศไทย ต่อมาได้ขยาย ธุรกิจจนกลายเป็นผู้ดัดแปลงรถยนต์ปิคอัพเป็นรถยนต์ 7 ที่นั่งหรือที่นิยมเรียกกันในตอนนั้นว่ารถ แวน รวมทัง้ เป็นผูผ้ ลักดันให้ภาครัฐก�ำหนดกลุม่ ประเภทรถยนต์ใหม่ขนึ้ มาเพือ่ การค�ำนวณเสียภาษี สรรพสามิต ที่เรียกว่า PPV ( Pickup Passenger Vehicle) และรถยนต์ดัดแปลงของไทยรุ่งได้รับ ความนิยมอย่างมากมายมียอดขายสูงสุดถึงเดือนละ 500 คัน หรือปีละกว่า 6 พันคัน จนกระทั่ง บริษัทเจ้าของแบรนด์รถยนต์ต่างๆ ก็หันมาผลิตรถยนต์ในกลุ่ม PPV นี้ ไม่ว่าจะเป็น อีซูซุมิวเซเว่น, เชฟโรเล็ตเทรลเบรเซอร์, ฟอร์ดเอเวอร์เรส, โตโยต้าฟอร์จูนเนอร์ รถยนต์ดัดแปลงของไทยรุ่งถือว่า ได้รบั ความยอมรับอย่างดีจากเจ้าของแบรนด์รถยนต์ตา่ งประเทศให้สามารถจ�ำหน่ายผ่านเครือข่าย ดีลเลอร์ของแต่ละแบรนด์ได้ ทั้งอีซูซุ นิสสัน และเชฟโรเล็ต ซึ่งถือว่าไม่เคยเกิดขี้นมาก่อน และน่า จะไม่เกิดขึ้นอีก ในช่วงก่อนปี 2535 บริษัททราบว่ารัฐบาลมีนโยบายเปิดเสรีน�ำเข้ารถยนต์ส�ำเร็จรูป (CBU completed build up) จึงได้จดั ทีมพัฒนาธุรกิจ ประกอบด้วยทีมพนักงานระดับปริญญาโทจ�ำนวน หลายชีวิต เพื่อเร่งศึกษาโครงสร้างภาษี และพิจารณาค่ายรถยนต์ต่างๆ ที่ยังไม่มีจ�ำหน่ายในเมือง ไทย ณ เวลานั้น เพื่อท�ำข้อเสนอเป็นตัวแทนจ�ำหน่าย (Distributor) ในประเทศไทย ในช่วง

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

21

เวลานัน้ ได้ทำ� ข้อเสนอไปยังหลายค่ายรถยนต์ทงั้ จากประเทศอังกฤษ ฝรัง่ เศส อิตาลี เกาหลี อินเดีย และในท้ายสุดบริษทั ก็ได้เป็น Distributor ของค่ายรถยนต์แลนด์โรเวอร์ ซึง่ ในช่วงเวลานัน้ ครอบคลุม รถยนต์ถึง 4 ยี่ห้อ คือ MG (ปัจจุบันเป็นของจีน) รถเก๋ง Rover (ถูกเปลี่ยนเจ้าของไปหลายบริษัทปัจจุบันน่าจะเป็นของจีนเช่นกัน) Mini (ปัจจุบันเป็นของ BMW) Landrover บริษัทได้เริ่มต้นธุรกิจเป็น Distributor ให้กับค่ายรถยนต์ Landrover และเป็นผู้จ�ำหน่ายทั้ง สี่ยี่ห้อข้างต้น โดยมีส�ำนักงานใหญ่และโชว์รูมแรกที่วิภาวดี ซึ่งปัจจุบันเป็นโชว์รูมรถยนต์ดัดแปลง ทรานฟอร์เมอร์และส�ำนักงานสาขาของบิซคาร์เรนทัล และอีกสาขาหนึง่ คือทีห่ นองแขมซึง่ ปัจจุบนั คือ สตาร์บัค สาขาวิกตอเรียการ์เด้น นอกจากนี้ยังได้ขยายสาขาออกไปหลายที่ในกรุงเทพ รวมทั้ง แต่งตั้งดีลเลอร์ต่างๆ อีกจ�ำนวนมาก ในช่วงนั้นยอดขายสูงมากพอและสร้างผลก�ำไรได้ดีมาก จน เป็นทีม่ าของการซือ้ ทีด่ นิ แปลงหนึง่ บนถนนรามอินทรา เพือ่ เตรียมสร้างโชว์รมู แห่งใหม่ แต่เนือ่ งจาก เกิดวิกฤตต้มย�ำกุ้งในปี 2540 โครงการจึงไม่ด�ำเนินการต่อ และปัจจุบันที่ดินแปลงนั้นก็กลายเป็น โชว์รูมและศูนย์บริการของ เลกซัสออโต้ซิตี้ในปัจจุบัน ในอีกด้านหนึ่งกลุ่มบริษัทก็ได้ขยายธุรกิจโดยการขอเป็นผู้แทนจ�ำหน่าย (Dealer) ให้กับค่าย รถยนต์อีซูซุ ฟอร์ด บีเอ็มดับเบิ้ลยู เลกซัส และมาสด้า โดยในปัจจุบันไม่ได้เป็น Dealer ให้กับค่าย บีเอ็มดับเบิ้ลยูแล้ว และมีจ�ำนวนโชว์รูมศูนย์บริการทั้งหมด 8 สาขา โดยมีสองสาขาที่ได้มาจากการ เทคโอเวอร์จากเจ้าของเดิมทีเ่ ป็นชาวต่างชาติ คือ ฟอร์ดแจ้งวัฒนะ ได้ทำ� การเทคโอเวอร์จากบริษทั ข้ามชาติที่มีส�ำนักงานอยู่ในสิงคโปร์ และเลกซัสสุขุมวิท เทคโอเวอร์จากบริษัทข้ามชาติจากญี่ปุ่น นอกจากนี้ที่ตั้งโชว์รูมมาสด้าที่สุขุมวิท 65 ปัจจุบัน ก่อนหน้านี้ก็เป็นโชว์รูมอีซูซุที่เราเคยท�ำมาก่อน ปัจจุบนั กลุม่ ดีลเลอร์ทงั้ สีย่ หี่ อ้ 8 สาขาก็มผี ลประกอบการทีด่ ขี นึ้ มากและมียอดขายอยูใ่ นระดับต้นๆ ของประเทศ หรือในบางสาขาอาจท�ำยอดขายได้มากกว่าทุกยี่ห้อในประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบ จากยอดขายต่อหนึ่งสาขา


22

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560 คุณอรัญญา วิวัจนสิรินทร์ Senior GM TVP 30 ปี

ย้อนอดีตก่อตั้งกลุ่มไทยรุ่งเทรดดิ้งเมื่อปี 2530 โดยมี บริษทั ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัดถูกจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ท�ำ หน้าที่ด้านการขายและการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ไทย รุ่ง ซึ่งเป็นรถยนต์ดัดแปลงที่คิดค้นโดยท่านนายห้าง วิเชียร เผอิญโชค เช่น รถอเนกประสงค์ 4 ประตู รถ สเตชั่นวากอน รถมินิบัส (รถมินิบัสที่วิ่งใน ปัจจุบันหรือรถเมล์มินิบัสเก่า คนที่ท�ำเจ้าแรกก็คือไทยรุ่งของเรา) ซึ่งในสมัยก่อนใช้ชื่อว่ารถบัดดี้ นอกจากนี้เราก็ยังท�ำรถบรรทุก 6 ล้อโดยใช้ แชสซีจากเมืองจีนมาดัดแปลง ในช่วงแรกๆ เราท�ำรถ ซุปเปอร์เเต๋นที่ใช้วิ่งในท้องทุ่งท้องนาเพื่อบรรทุกผลิตภัณฑ์ขึ้นมาบนถนนด้วย นอกจากท�ำเรือ่ งการขายและการตลาดให้กบั ผลิตภัณฑ์ไทยรุง่ ไทย วี.พี. ยังได้รบั เลือกให้เป็น ผู้น�ำเข้าและตัวแทนจ�ำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยของรถหัวลากยี่ห้อ DAF จากประเทศ เนเธอร์แลนด์ เป็นที่ยอมรับของทั่วโลกว่ามีสมรรถนะและแชสซีที่แข็งแรง นอกจากนั้นเรายังท�ำ Finance เพื่อที่จะรองรับผลิตภัณฑ์ของไทยรุ่ง รวมไปถึง DAF สมัยก่อนการท�ำงานในทางด้าน Finance นี่ไม่ง่ายเลยเพราะเราไม่ใช่ผู้ที่ท�ำเช่าซื้อโดยตรง ซึ่งเราก็ต้องมีกระบวนการติดตามหนี้ที่ ยากล�ำบาก ต้องเข้าไปหาชาวบ้านทีเ่ ดินทางล�ำบากและค่อนข้างทีจ่ ะมีความอันตรายแต่กต็ อ้ งบอก ว่าทีมงานของเราในสมัยนัน้ มีความมุง่ มัน่ ความอดทนท�ำให้สามารท�ำงานได้สำ� เร็จ เราให้เราได้เรียน รู้ว่าการท�ำธุรกิจทางด้าน Finance ถ้าเราไม่มีหน่วยงานเร่งรัดหนี้สินหรือมีฝ่ายกฎหมายที่แข็งแรง ก็ยากและการที่จะเติบโตได้ เราจึงได้ร่วมทุนกับ Standard chartered เพื่อท�ำธุรกิจทางด้านเช่า ซื้อและ Finance เราไม่เพียงแค่จัดFinance เฉพาะผลิตภัณฑ์ของไทยรุ่งเท่านั้น เราก็รับจัดของ แบรนด์อื่นๆ เพิ่มอีกด้วย

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560 ในเวลาต่อมาไทย วี.พี. ได้เริ่มท�ำเกี่ยว กับงานประมูลให้กบั หน่วยงานราชการ โดย ใช้ Product ในกลุ่มบริษัทของเรา จน มาถึงในปัจจุบนั ไทย วี.พี. เราท�ำธุรกิจรถเช่า แบบครบวงจรภายใต้แบรนด์ที่เป็นความ ภาคภูมใิ จของเราคือ Bizcar Rental เพือ่ ให้ เป็นที่จดจ�ำ ในช่วงเศรษฐกิจไม่ดี ทีมงานที่ อยู่ในสมัยนั้น มีความเสียสละแม้กระทั่งว่า เราจะต้ อ งถู ก ลดเงิ น เดื อ นลงไปเพื่ อ ที่ จ ะ ท�ำให้องค์กรอยู่รอด ไม่ปรับเงินเดือนหลาย ปีกเ็ คยท�ำมาแล้ว เพราะพนักงานในยุคเก่าๆ ถือว่าตรงนี้เป็นบ้านแล้วก็เป็นธุรกิจของเรา ที่ ท� ำ ร่ ว มกั น มา ในสภาวะที่ ย ากล� ำ บาก ทุกคนก็พร้อมที่จะเสียสละเพื่อให้ส่วนใหญ่ อยูก่ นั ได้ ในแต่ละช่วงเวลาของการก้าวข้าม เหตุการณ์ มีทั้งอุปสรรค และช่วงเวลาของ ความสุ ข ในการท� ำ งานจนกระทั่ ง มาถึ ง ปัจจุบัน ไทย วี.พี. เราก็มีความมั่นคงและ แข็งแรงมาก ไทย วี.พี. เป็นจุดเริ่มต้นของการต่อ ยอดธุรกิจในกลุม่ ของเทรดดิง้ ของเราตามมา จนถึงปัจจุบัน เราเคยมีบริษัท Inter Siam Transport ท�ำธุรกิจด้านโลจิสติกส์ การ ขนส่งสินค้าให้กับท่าเรือ ในอดีตเรายังไม่มี

23

ความเชี่ยวชาญที่มากพอรวมทั้งบุคคลากรไม่มี ความซื่อสัตย์ในการท�ำงาน จึงท�ำให้บริษัทเกิด ขาดทุนจึงท�ำให้ตอ้ งปิดตัวลงไป และอีกหนึง่ บริษทั คือ บริษัท Firstpart (ภายหลังรีแบรนด์เป็น First Fit Auto Service) ซึ่งเกิดมาจากที่ธุรกิจในกลุ่มมี ข้ อ จ� ำ กั ด ว่ า เราจะซ่ อ มรถแบรนด์ อื่ น ๆ ไม่ ไ ด้ Firstpart จึงได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อที่จะสามารถซ่อม ได้ทุกแบรนด์ แต่ธุรกิจนี้ก็ไม่สามารถเติบโตได้จึง ต้องปิดตัวลงเช่นเดียวกับ Inter Siam Transport อีกหนึ่งประสบการณ์ที่พี่ได้มีส่วนร่วมก็คือ ในช่วงเริ่มต้นของการตั้งบริษัท Lexus Auto City เราไปร่วมทุนกับผูล้ งทุนภายนอก โดยเราเป็นผูถ้ อื หุ้นใหญ่ให้เขาเป็นผู้บริหารจัดการ ในตอนเริ่มต้น Lexus Auto City ได้มีโอกาสได้ท�ำงานตั้งแต่วันที่ มีการปรับพื้นที่ลงเสาเข็มจนกระทั่งเป็นโชว์รูมอยู่ มาประมาณ 2-3 ปี และท�ำงานกับทีมงานใหม่ โดย เป็นผู้ถือหุ้นภายนอก จะเห็นเลยว่าลักษณะของ การท� ำ งานของคนภายนอกกั บ ในกลุ ่ ม ของเรา แตกต่างกันมาก เพราะเราใช้เรื่องความเป็นระบบ ในการท�ำงาน มีความโปร่งใส มีขั้นตอนในการ ท�ำงานอย่างที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบัน สามารถที่จะ ท�ำให้เรามั่นคงและมีก�ำไรและขยายสาขาได้ จน กระทั่ ง เราสามารถขยายสาขาเพิ่ ม คื อ เลกซั ส สุขุมวิทอีกหนึ่งแห่ง


24

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

‘ ‘ ‘ ย้อนอดีตก่อตั้งกลุ่มไทยรุ่งเทรดดิ้งเมื่อปี 2530 โดยมีบริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัดถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อท�ำหน้าที่ด้านการขายและการตลาดให้กับ ผลิตภัณฑ์ไทยรุง ่ ซึง ่ เป็นรถยนต์ดด ั แปลงทีค ่ ด ิ ค้นโดยท่านนายห้างวิเชียร เผอิญ โชค เช่น รถอเนกประสงค์ 4 ประตู รถสเตชั่นวากอน รถมินิบัส (รถมินิบัสที่วิ่ง ในปัจจุบันหรือรถเมล์มินิบัสเก่า คนที่ท�ำเจ้าแรกก็คือไทยรุ่งของเรา) ซึ่งในสมัย ก่อนใช้ชอ ื่ ว่ารถบัดดี้ นอกจากนีเ้ ราก็ยง ั ท�ำรถบรรทุก 6 ล้อโดยใช้แชสซีจากเมือง จีนมาดัดแปลง ในช่วงแรกๆ เราท�ำรถซุปเปอร์เเต๋นที่ใช้วิ่งในท้องทุ่งท้องนาเพื่อ บรรทุกผลิตภัณฑ์ขึ้นมาบนถนนด้วย ‘ ‘ ‘

แต่อย่างไรก็ตาม พี่เชื่อว่าจากการที่เราอยู่มา 30 ปีจนมาถึงปัจจุบัน ต้องบอกเลยว่ามีการ เปลีย่ นแปลงมากมาย สิง่ หนึง่ ทีเ่ ห็นคือผูน้ ำ� ของเราหรือผูบ้ ริหารของเรามีความมุง่ มัน่ ไม่มอี ะไรยาก เกินถ้าเราได้ลงมือท�ำ ปัจจุบันเรามีการเปลี่ยนแปลง มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วย มีระบบเข้ามา มีซอฟต์แวร์เข้ามา มีหน่วยงานที่มาดูแลเครื่องมือต่างๆ เพราะฉะนั้นผู้บริหารหรือทีมงานที่เข้ามา ใหม่ๆ ค่อนข้างที่จะง่าย เพราะมีความส�ำเร็จรูปเตรียมไว้ให้ ไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ สิ่งเหล่านี้ท�ำให้ ผูบ้ ริหารในยุคใหม่ใช้ความสามารถผสมผสานกับระบบทีอ่ งค์กรมี ก็จะท�ำให้สามารถเดินไปได้อย่าง ง่ายขึ้น “สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดก็คือความมุ่งมั่น และความศรัทธาในสิ่งที่ท�ำ พี่เชื่อว่าไม่มีทางที่เราจะท�ำ ไม่ได้และเราก็จะไม่แพ้ใครค่ะ”

ก้าวทัน Digital : Wireless Charging การชาร์จแบบไร้สายจะเข้ามามีบทบาทในการอ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้มากยิ่ง ขึ้น รวมถึงจะมีประสิทธิภาพมากกว่า (PMAT)

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

25

คุณรักชนก มีทรัพย์ Senior HR Director จากประสบการณ์การท�ำงานทีน่ ี่ 13 ปี มีเหตุการณ์ครัง้ ส� ำ คั ญ ครั้ ง หนึ่ ง ที่ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงกั บ สายงาน Support เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ด้วยวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลของ CEO และผู้บริหารระดับ สูงของกลุ่มไทยรุ่ง ได้ก�ำหนดให้จัดตั้งหน่วยงานกลางขึ้น (Holding) เมื่อปี 2550 เพื่อท�ำหน้าที่ สนับสนุนหน่วยงานที่เป็นธุรกิจหลัก (Business Unit) เพื่อก�ำหนดนโยบายแนวทางปฎิบัติในภาพ รวมของกลุม่ เพือ่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยสนับสนุนด้านวิเคราะห์โอกาสเสนอแนวทางการ ลงทุนใหม่ๆ ควบคุมประเมินความเสี่ยงในการด�ำเนินงาน มาตรฐานด้านบัญชีการเงิน มาตรฐาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์และระบบคุณภาพ ประกอบไป ด้วย 4 หน่วยงานหลักคือ หน่วยงานบัญชีการเงินกลาง (สมัยก่อตัง้ ยุคแรกใช้ชอื่ Financial Control), หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง, หน่วยงานตรวจสอบภายใน (สังกัด Financial Control) หน่วยงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และระบบคุณภาพ ส�ำหรับหน่วยงานทรัพยากรบุคคลกลาง (HR Holding) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2550 กลุ่มไทย รุ่งของเราให้ความส�ำคัญกับพนักงานเพราะถือว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญในการสร้างความสามารถ และ โอกาสในการแข่งขันให้กบั บริษทั ดังนัน้ จึงเชือ่ มโยงการบริหารงานบุคคลกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ของบริษัทฯ และให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร (Core Values) เริ่มตั้งแต่การสรรหา คัดเลือก พนักงานทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ (Recruitment) พัฒนาทักษะการท�ำงานให้เป็นแบบไทยรุง่ DNA (Development) สนับสนุนให้พนักงานใช้ศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ (Utilization) และ ดูแลรักษาให้พนักงานอยู่กับกลุ่มบริษัทแบบระยะยาว (Retention)


26

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

‘ ‘ ‘ การบริหาร BRS ในฐานะที่เป็นธุรกิจให้บริการเรื่องคน จึงมีความวุ่นวาย และยุง ่ ยากอยูบ ่ า้ ง ต้องอาศัยกระบวนการจัดการและหัวหน้าทีม ่ ค ี วามเข้าใจเรือ ่ ง คนสูง ต้องขอบคุณทีมบริหารที่ไว้วางใจ ให้อ�ำนาจต่อทีม BRS ในการบริหาร จัดการเองทั้งหมด โดยคอยโค้ชและก�ำกับอยู่ห่างๆ ค�ำพูดที่พี่มักจะพูดกับทีม เสมอ คือ ให้คิดว่านี่คือธุรกิจของเรา มีนายทุนให้เงินมาก้อนนึง แล้วเราจะท�ำ อย่างไรให้มันมีประโยชน์งอกเงยขึ้นมา อยากได้อะไร ยังไง ช่วยกันท�ำ ‘ ‘ ‘

โดยในช่วงแรกของการก่อตัง้ หน่วยงานมีทมี งานเพียง 4 คน (ปัจจุบนั มี 8 คน) รับผิดชอบด้านHRM เป็นจุดเริ่มต้นในการปรับเปลี่ยนนโยบายหลายอย่างเพื่อให้ทั้งกลุ่มมีมาตรฐานการท�ำงานเดียวกัน และเรื่องที่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญคือการน�ำระบบ myAchieved ที่พวกเราใช้งานกันใน ปัจจุบันนี้เขามาใช้เป็นครั้งแรก ในส่วนของงานด้าน HRD มีการน�ำ KPI Competency และเริ่มมีการน�ำเครื่องมือการ บริหารพัฒนาอืน่ ๆ เข้ามาใช้ตามล�ำดับ มีจดั อบรมเรือ่ งค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร มีการจัดกิจกรรม ภาพรวมของกลุ่ม ซึ่งหมายรวมถึงงานประกาศเกียรติคุณนี้ด้วย และอีกเหตุการณ์ทสี่ ำ� คัญก็คอื ในปี 2555 จากทีเ่ ราท�ำธุรกิจรถเช่าอยู่ เริม่ ค้นพบ Demand รถพร้อมคนขับ ซึ่งเดิมรถเช่าภายใต้ Bizcar เค้าก็ท�ำกันอยู่แล้ว แต่มี Driver อยู่ 20 กว่าคนมาเป็น เวลาหลายปี และติดปัญหาที่มักจะบริหารคนกลุ่มนี้ไม่ไหว ทั้งเรื่องต้นทุนและการก�ำกับดูแล คุณพินิจ GCFO ก็ถามพี่ ว่าลองไปท�ำไหม แรกๆ พี่ก็คิดอยู่นาน เพราะติด Comfort Zone ไม่ อยากเหนื่อย เพราะการตั้ง Business ใหม่ 1 BU นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ต้องใช้สรรพก�ำลังสูง แต่พอ นายถามเข้าเรื่อยๆ ประมาณว่าเชื่อมันในตัวเรา บวกกับคุณหทัยรัตน์ (เอิง) ซึ่งเป็น HR ของ Bizcar ขณะนั้น ไฟแรง อยากท�ำมากกกก… ก็เลยจับมือกันกับหทัยรัตน์ก่อตั้ง Biz Resource (BRS) ขึ้น มา นับเป็นอีก 1 Business Model ที่ต่างกับธุรกิจในกลุ่มโดยสิ้นเชิง

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

27

ก้าวทัน Digital : Chatbots

โปรแกรมที่ถูกสร้างมาเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการช่วยตอบแชท จะช่วย ตอบข้อความ ตอบค�ำถาม ให้ข้อมูล ให้ความช่วยเหลือ ให้ความบันเทิง และอื่นๆอีกมากมาย (Cipher Digital Marketing Blog) การบริหาร BRS ในฐานะที่เป็นธุรกิจให้บริการเรื่องคน จึงมีความวุ่นวายและยุ่งยากอยู่ บ้าง ต้องอาศัยกระบวนการจัดการและหัวหน้าที่มีความเข้าใจเรื่องคนสูง ต้องขอบคุณทีมบริหาร ที่ไว้วางใจ ให้อ�ำนาจต่อทีม BRS ในการบริหารจัดการเองทั้งหมด โดยคอยโค้ชและก�ำกับอยู่ห่างๆ ค�ำพูดที่พี่มักจะพูดกับทีมเสมอ คือ “ให้คิดว่านี่คือธุรกิจของเรา มีนายทุนให้เงินมาก้อนนึง แล้วเรา จะท�ำอย่างไร ให้มันมีประโยชน์งอกเงยขึ้นมา อยากได้อะไร ยังไง คิดมา ช่วยกันท�ำ” มาวันนี้ ผ่านมากว่า 6 ปีแล้ว BRS มีพนักงานที่ให้บริการเกือบ 300 คน (ทีมงานที่ ขับเคลื่อนเบื้องหลัง ราวๆ 14 คน ) เติบโตทั้งยอดขาย และก�ำไร มีการขยายขอบเขตการให้ บริการเพิ่ม มาเป็นแม่บ้านด้วย แม้ยุคนี้ จะเป็นยุคที่ Demand ของทั้งพนักงานขับรถ และแม่ บ้านยังมีอยู่มาก แต่ปรากฎว่าขาด Supply เพราะคนกลุ่มนี้จะหายากขึ้นเรื่อยๆ ถือเป็นความ ท้าทายอย่างนึงที่ทีมงาน ต้องคิดรูปแบบการให้บริการที่เหมาะสม และหาจุดที่สร้างความแตกต่าง เพื่อยกระดับกลุ่มลูกค้า นอกจากนี้ในอนาคต อาจมีการขยายไปยังรูปแบบการให้บริการ Outsourcing อื่นๆได้อีกด้วย


ก้าวทัน Digital : BlockChain เทคโนโลยีที่ช่วยน�ำมาซึ่งความปลอดภัย น่าเชื่อถือ โดยไม่ต้องอาศัยคนกลาง (techsauce)

นักขายมือทอง


30

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

31

ชัยพร ปิยะวาณิชย์สกุล (แบ้งค์) ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 4 สิงหาคม 2525 การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ประวัติส่วนตัวโดยย่อ เป็นลูกคนโต เกิดที่กทม. ครอบครัวประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว

ท�ำทุกอย่างให้เต็มที่ ถ้าส�ำเร็จถือเป็นก�ำไรชีวิต

ไลฟ์สไตล์, แนวคิด และแรงบันดาลใจ

ประวัติการท�ำงาน

เริ่มท�ำงาน ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ในต�ำแหน่ง ที่ปรึกษาการขาย ต�ำแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการทีมขาย หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้า ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

ได้ความรู้ ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและทีมงาน แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Attitude ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี ต้องคิดเสมอว่าสิ่งที่ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังนั้น เป็นเรื่องปกติ Development & Learning พัฒนาตนเองและเรียนรู้อย่างสม�่ำเสมอ เรียนรู้เพิ่มเติมเทคนิคการขายอย่างสม�่ำเสมอ หาช่องทางใหม่อยู่ตลอดเวลา

อุปสรรคที่ผ่านมาได้ จงนึกถึงคนที่อยู่ข้างหลังคุณ แล้วจะรู้ว่าคุณถอยไม่ได้ เรื่องที่ภาคภูมิใจ ผมโชคดีตรงที่รู้ว่าตัวเองถนัดอะไร ท�ำให้ผมไม่เสียเวลากับการลองท�ำอะไรหลาย อย่างที่ไม่ถนัด, ไม่ชอบ ส�ำหรับใครบางคนอาจใช้เวลาเกือบทั้งชีวิต ข้อคิดในการท�ำงาน ท�ำทุกอย่างให้เต็มที่ ถ้าส�ำเร็จถือว่าเป็นก�ำไรชีวิต ความรู้สึกและความประทับใจ

ความรู้สึกต่อรางวัลที่ได้รับ รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลนี้ และที่ส�ำคัญได้รับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ความประทับใจที่มีต่อองค์กร เป็นองค์กรที่ดี เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและความสามารถ ได้อย่างเต็มที่ สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

ที่นี่ให้โอกาสส�ำหรับทุกคนครับ สิ่งที่ฝากถึงผู้บริหาร

ขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่ให้โอกาสในทุกๆ เรื่องครับ


32

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

กิตติพงษ์ เพิ่มพูล (แอ๊ด) ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 30 ธันวาคม 2509 การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ประวัติส่วนตัวโดยย่อ เป็นบุตรคนที่ 3 จากทั้งหมด 4 คน เกิ ด ที่ จ.นครสวรรค์ คุ ณ พ่ อ รั บ ราชการ (เกษียณแล้ว) คุณแม่เป็นแม่บ้าน ฐานะปานกลาง

ประวัติการท�ำงาน

เริ่มท�ำงาน ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552 ในต�ำแหน่ง ที่ปรึกษาการขาย ต�ำแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าทีมขายรถใหญ่ หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารจัดการภายในทีมขาย ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

ได้เรียนรูก้ ารท�ำงานอย่างมีระบบ ปี 2559 เป็นตัวแทนบริษทั ไปแข่งขันทักษะด้านการออกแบบ ได้ อันดับที่ 2 ในรอบคัดเลือกของกรุงเทพฯ และได้อันดับที่ 1 ของประเทศ แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Attitude ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี ทัศนคติที่ดีท�ำให้เราแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ และท�ำงานอย่างมีความสุข Development & Learning พัฒนาตนเองและเรียนรู้อย่างสม�่ำเสมอ ตราบใดที่โลกยังไม่หยุด หมุน ตัวเราเองก็เช่นกัน ต้องหมั่นฝึกฝนพัฒนาตัวเราเองให้ทันต่อเหตุการณ์ เพราะการเรียนรู้ไม่มี ที่สิ้นสุด

มองโลกในแง่ดี ท�ำงานอย่างมีความสุข

ไลฟ์สไตล์, แนวคิด และแรงบันดาลใจ

อุปสรรคที่ผ่านมาได้ ติดตามลูกน้องอย่างต่อเนื่องถึง 4 ปี และสามารถขายให้ลูกน้องได้ กิจกรรมยามว่าง พาครอบครัวไปท่องเที่ยวใกล้ๆ บ้าน อยากอยู่กับลูกให้นานที่สุด ความรู้สึกและความประทับใจ

ความรู้สึกต่อรางวัลที่ได้รับ ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน ลงมือท�ำ ความส�ำเร็จจะรอเราอยู่ ความประทับใจที่มีต่อองค์กร เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ที่ให้โอกาส สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

ขอให้ทุกคนที่เข้ามาจงตั้งใจท�ำงานให้ดีที่สุด สิ่งที่ฝากถึงผู้บริหาร

ขอบคุณที่ให้โอกาสผมได้มายืนบนเวทีนี้

33


34

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

35

ผลินดา เสนาพล (แจน) ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 13 มีนาคม 2527 การศึกษา ปริญญาตรี วิทยาลัยทองสุข

อย่าท้อเวลาที่เจอปัญหาและอุปสรรค

ประวัติการท�ำงาน

เริ่มท�ำงาน ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. 2558 ในต�ำแหน่ง ที่ปรึกษาการขาย หน้าที่ความรับผิดชอบ ขายรถเล็ก ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

ได้ท�ำงานที่รักและถนัด งานขายเป็นงานพบปะผู้คนมากหน้าหลายตา ได้รู้จักผู้ใหญ่หลายๆ ท่าน เป็นอาชีพที่ท�ำรายได้ไม่จ�ำกัดค่ะ แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core values (Achieved)

Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน ท�ำงานอย่างมีความสุข เพื่อนร่วมงานดี Valued Customer ให้ความส�ำคัญกับลูกค้า ทั้งภายนอกและภายใน บริการให้เกินความคาด หมาย บริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

ไลฟ์สไตล์, แนวคิด และแรงบันดาลใจ

บุคคลต้นแบบ คุณพ่อ เรียนไม่สูงแต่ขยัน ท�ำงานตั้งแต่เป็นเด็กเสิร์ฟ เก็บหอมรอมริบจนทุกวันนี้มี กิจการเป็นของตนเอง เพราะความขยันและอดทนค่ะ สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

อย่าท้อเวลาที่เราเจอปัญหาและอุปสรรค ตั้งสติ ค่อยๆ คิด ค่อยๆ ท�ำ แล้วเราจะผ่านทุกปัญหาใน ชีวิตได้ค่ะ


36

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

37

วาสนา สว่างศรี (นกยูง) ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 22 มีนาคม 2519 การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประวัติส่วนตัวโดยย่อ ลูกคนเดียวของพ่อแม่ เป็น คนจังหวัดสุพรรณบุรี แต่เกิดที่ กทม. มารดาเสียชีวติ แล้ว ปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับบิดา และมีหน้าที่เลี้ยง ดูบิดา

ประวัติการท�ำงาน

เริ่มท�ำงาน ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ในต�ำแหน่ง ที่ปรึกษาการขาย หน้าที่ความรับผิดชอบ ขายรถ LEXUS ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

เป็นประสบการณ์งานขายครั้งแรก ท�ำให้รู้ว่าอาชีพ sale เป็นอาชีพที่ท้าทายและกดดันตัวเองมาก ท�ำให้ต้องมีความทะเยอทะยานให้ได้มากที่สุด แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Attitude ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี มองโลกในแง่ดีและเป็นแง่บวกให้มากที่สุด Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน มีความสุข ยิ่งสนุก ยิ่งท้าทาย

เป็นน�้ำครึ่งแก้ว รับและตักตวงความรู้ให้มากที่สุด

ไลฟ์สไตล์, แนวคิด และแรงบันดาลใจ

บุคคลต้นแบบ คุณภัทรพล ตัง้ จิตเจริญพงศ์ ผูจ้ ดั การฝ่ายปฏิบตั กิ ารขาย (LEXUS)มีหลักการท�ำงาน ความคิด มุมมองที่ไม่เหมือนใคร เป็นผู้น�ำที่มีแต่ค�ำว่าให้ เป้าหมายชีวิตในไทยรุ่ง เรียนรู้เพิ่มเติม สร้างประสบการณ์งานขายให้ได้มากที่สุด เรื่องที่ภาคภูมิใจ ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านงานขาย เคยท้อมาก พอได้เรียนรู้นโยบายของบริษัท อบรมเพิ่มเติม ลุยงานขายจนประสบความส�ำเร็จ ได้รับรางวัล Top Sale ข้อคิดในการท�ำงาน ท�ำตัวเป็นน�้ำครึ่งแก้ว คอยรับ ตักตวงความรู้ให้ได้มากที่สุด ความรู้สึกและความประทับใจ

ความรูส้ กึ ต่อรางวัลทีไ่ ด้รบั ขอบคุณรางวัลแรกในอาชีพนักขายครัง้ แรก ภาคภูมใิ จทีส่ ามารถท�ำได้ เพราะได้รับโอกาสจากไทยรุ่งและผู้บริหารทุกท่าน ความประทับใจที่มีต่อองค์กร ไทยรุ่งเป็นครอบครัวที่อบอุ่น เปรียบเสมือนโรงเรียนที่ให้ความรู้ใน การประกอบอาชีพ สามารถน�ำมาใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างคุ้มค่า สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

ไขว่คว้าหาโอกาส เรียนรู้ สนุกกับงาน สิ่งที่เราท�ำจะเป็นประโยชน์กลับมาหาเราเอง สิ่งที่ฝากถึงผู้บริหาร

ขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่มอบโอกาสที่ดีให้กับนกยูง


38

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

39

ขวัญพร ห่อทอง (ขวัญ) ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 8 กันยายน 2512 การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ประวัติส่วนตัวโดยย่อ มีพี่น้อง 5คน ตนเองเป็นคน ที่ 2 ครอบครัวประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ค้าขาย

ประวัติการท�ำงาน

อดทน กระตือรือร้น พัฒนาตนเอง

ไลฟ์สไตล์, แนวคิด และแรงบันดาลใจ

ได้ความรู้ความสามารถ ที่สามารถน�ำไปใช้ได้จริงในอนาคต เพื่อประกอบกิจการเองได้

บุคคลต้นแบบ เนลสัน แมนเดลล่า ท่านเป็นทั้งวีรบุรุษผู้กล้า มีวิสัยทัศน์ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีเสน่ห์ ซื่อสัตย์ และที่ส�ำคัญ ท่านเอาใจใส่ผู้อื่นเสมอ กิจกรรมยามว่าง พักผ่อนท่องเที่ยวต่างจังหวัด ข้อคิดในการท�ำงาน ชีวิตเราจะมีแต่สิ่งที่เราพอใจไม่ได้ แต่เราสามารถก�ำหนดเองได้ ว่าชีวิตเราจะ เดินไปทางไหน

แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

เริ่มท�ำงาน ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2560 ในต�ำแหน่ง ที่ปรึกษาการขาย ต�ำแหน่งปัจจุบัน ที่ปรึกษาการขาย หน้าที่ความรับผิดชอบ ท�ำยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

Commitment การรักษาสัญญา ท�ำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและไว้วางใจ Excellence Teamwork ท�ำงานเป็นทีม สมัครสมานสามัคคี ช่วยเหลือเพื่อนในทีมงาน

ตั้งใจ อดทน กระตือรือร้นและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สิ่งที่ฝากถึงผู้บริหาร

อยากให้มองเห็นและเอาใจใส่บุคลากรที่ตั้งใจท�ำงาน และอยากท�ำงานอยู่ในองค์กรนี้


40

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

41

พิชญานวรัตน์ ชมประสริฐ (อุ๊) ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 17 กุมภาพันธ์ 2530 การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ประวัตสิ ว่ นตัวโดยย่อ เกิดทีจ่ งั หวัดสุโขทัยทีบ่ า้ นท�ำ ไร่ทำ� นามาตลอด เปลีย่ นมาค้าขายเกีย่ วกับผลไม้ตาม ฤดูและร้านโชห่วย 24 ชม. พี่สาวรับราชการครู

เป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์ที่ดี

ไลฟ์สไตล์, แนวคิด และแรงบันดาลใจ

ประวัติการท�ำงาน

เริ่มท�ำงาน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ในต�ำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการขาย ต�ำแหน่งปัจจุบัน ที่ปรึกษาการขายโครงการรถเช่า หน้าที่ความรับผิดชอบ น�ำเสนองาน ปิดการ ขายรถเช่า

บุคคลต้นแบบ พ่อกับแม่ค่ะ เป็นตัวแทนทุกอย่างให้อุ๊ได้เห็น ทั้งความแข็งแกร่ง ความอดทน การ ต่อสู้ชีวิต การผ่านจุดที่ยากล�ำบากมาได้ อุปสรรคที่ผ่านมาได้ อุ๊มักจะดูและสังเกตุจากรุ่นพี่ในที่ท�ำงาน หากเขาเคยผ่านมาได้ เราก็ผ่านไป ได้เช่นกัน ทุกอย่างอยู่ที่ใจของเราค่ะ เป้าหมายชีวิตในไทยรุ่ง ตัวอุ๊เองไม่ได้วางเป้าหมายไว้ที่ต�ำแหน่ง แต่วางเป้าหมายว่าตัวเองจะ สามารถช่วยเหลือองค์กรและพี่ๆ น้องๆ ชาวไทยรุ่งให้ได้มากที่สุด เรื่องที่ภาคภูมิใจ ท�ำให้คนที่รักเรารู้สึกภูมิใจในตัวเรา และการได้รับรางวัลนี้

ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

ความรู้สึกและความประทับใจ

ได้ประสบการณ์ที่ดีนับไม่ถ้วน ให้ความรู้ รู้จักการท�ำงานอย่างมีแบบแผน ฝึกความอดทน เปรียบ เสมือนโรงเรียนขนาดใหญ่ที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่ดี แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Attitude ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี พื้นฐานในการท�ำงานหรือปฏิบัติงานมาจาก ความคิดของเราเอง ซึ่งหากมีทัศนคติที่ดี มองทุกอย่างในแง่บวก ก็จะท�ำให้การท�ำงานของเราดีไป ด้วยโดยอัตโนมัติ ส่งผลให้เราอยากพัฒนาใฝ่รู้ให้กับตัวเองอยู่เสมอ

ความรู้สึกต่อรางวัลที่ได้รับ รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจในตัวเองเป็นอย่างมาก ความประทับใจที่มีต่อองค์กร ขอใช้โอกาสนี้ขอบพระคุณองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ที่ดี มีระบบต่างๆ ที่ น�ำมาพัฒนาพนักงานทุกคนให้เติบโตขึ้น สิ่งที่ฝากถึงผู้บริหาร

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงทีค่ อยชี้แนะในสิ่งทีถ่ ูกต้อง อบรมสั่งสอน ตักเตือน ถ่ายทอดความรู้ ให้ ความเอ็นดูเมตตากับอุ๊เสมอมา สิ่งที่จะตอบแทนท่านได้คือการ เป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์ที่ดีค่ะ


42

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

43

ปิยะวรรณ ควรสมบัติ (กบ) ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 25 ตุลาคม 2525 การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประวัติส่วนตัวโดยย่อ เป็นลูกสาวคนที่ 4 ที่บ้านท�ำ ธุรกิจค้าขายและอสังหาริมทรัพย์

ท�ำตามจุดมุง่ หมาย จะได้ผลลัพธ์ตามความคาดหมาย

ไลฟ์สไตล์, แนวคิด และแรงบันดาลใจ ประวัติการท�ำงาน

เริ่มท�ำงาน ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2550 ในต�ำแหน่ง Rental Service Officer ต�ำแหน่งปัจจุบัน Senior Sales Representative หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลรถเช่าระยะสั้น ลูกค้าในเครือ SCG ( SIAM CEMENT GROUP) ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

ได้รบั โอกาสทีด่ ใี นการท�ำงาน ร่วมงานกับลูกค้าองค์กรทีม่ ชี อื่ เสียง ได้เรียนรูแ้ ละเติบโตไปพร้อมกับ องค์กรที่มีความมั่งคง แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Attitude ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี การคิดบวก ทุกเรื่องก็จะเป็นบวกหมด Commitment การรักษาสัญญา เป็นสิ่งที่ส�ำคัญ ท�ำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและมีความเชื่อ มั่นในบริการ ท�ำให้ได้รับความไว้วางใจในการให้บริการ

บุคคลต้นแบบ คุณพ่อเป็นคนที่มีความอดทน ขยันขันแข็งและรักครอบครัว กิจกรรมยามว่าง ไปวัดท�ำบุญและท�ำทาน บริจาคให้แก่ผู้ยากไร้ ความรู้สึกและความประทับใจ

ความรู้สึกต่อรางวัลที่ได้รับ ประทับใจและรู้สึกภาคภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับ ความประทับใจทีม่ ตี อ่ องค์กร เป็นองค์กรทีม่ คี วามมัน่ คง เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความรูค้ วาม สามารถได้อย่างอิสระ สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

การท�ำงานอย่างมีจุดมุ่งหมาย ท�ำให้ผลลัพธ์ออกมาตามความคาดหมาย สิ่งที่ฝากถึงผู้บริหาร

ขอขอบคุณคุณแก้วใจทีใ่ ห้โอกาสได้รว่ มงาน และให้โอกาส�ำหรับความก้าวหน้าและได้รบั รางวัลอัน ภาคภูมิใจนี้


44

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

45

ฉัตรชัย อ�ำไพจิตต์ (แม็ก) ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 16 ตุลาคม 2533 การศึกษา ปวช. เทคโนโลยีกรุงธน ประวัตสิ ว่ นตัวโดยย่อ เป็นลูกคนเดียว ภูมลิ ำ� เนาอยู่ กรุงเทพฯ ครอบครัวท�ำธุรกิจส่วนตัว

คิดบวก และตัดความคิดแง่ลบออกไป

ไลฟ์สไตล์, แนวคิด และแรงบันดาลใจ ประวัติการท�ำงาน

อุปสรรคที่ผ่านมาได้ เป็นเพราะครอบครัวคอยช่วยเหลือ คอยให้ก�ำลังใจเวลาที่เจออุปสรรคต่างๆ ท�ำให้ผมมีก�ำลังใจสู้และก้าวผ่านอุปสรรคนั้นไปได้ เป้าหมายชีวิตในไทยรุ่ง เป้าหมายผมคือต้องมีรายได้ 1 ล้านบาทต่อปี ข้อคิดในการท�ำงาน ผมเชื่อเรื่องพลังบวก สร้างทัศนคติที่ดีต่อความส�ำเร็จ คิดบวก ตัดความคิดแง่ ลบออกไป

ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

ความรู้สึกและความประทับใจ

ได้เรียนรู้วิธีการขายรถ การให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า การท�ำงานเป็นทีม

ความรู้สึกต่อรางวัลที่ได้รับ ดีใจ รู้สึกเป็นเกียรติ ขอบคุณทุกท่านที่มอบรางวัลนี้ให้ ความประทับใจที่มีต่อองค์กร รู้สึกมีความสุขทุกวันที่ได้ท�ำงานใน VP ครับ

แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

เริ่มท�ำงาน ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ในต�ำแหน่ง ที่ปรึกษาการขาย ต�ำแหน่งปัจจุบัน ที่ปรึกษาการขาย หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ค�ำปรึกษาและจ�ำหน่ายรถยนต์ฟอร์ดทุกรุ่น

Attitude ทัศนคติทดี่ ใี นการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี หากเรามีทศั นคติทดี่ ี เราจะมีความสุขกับมัน และท�ำงานได้อย่างเต็มที่ ผลส�ำเร็จจะตามมา งานจะออกมาดี Initiative มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ในการท�ำงาน หาวิธีการที่ดีและแปลกใหม่เพื่อเป็นหนทางในการสร้างผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ งานขายไม่จ�ำกัดรูปแบบ

ขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ ในทีม HO1 และ VP ที่คอยสนับสนุนในการท�ำงานทุกเรื่องครับ สิ่งที่ฝากถึงผู้บริหาร

ขอบคุณที่ให้โอกาสผมเข้าท�ำงานใน VP คอยสนับสนุนจนได้มายืนอยู่ ณ จุดนี้ครับ


46

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รพีพงศ์ เมืองจั่นมงคล (เต้ย) ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 14 กุมภาพันธ์ 2519 การศึ ก ษา ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย ราชมงคล วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประวั ติ ส ่ ว นตั ว โดยย่ อ เป็ น บุ ต รคนโต เกิ ด ที่ จ.พิษณุโลก ครอบครัวรับราชการครู

คิดดีในทุกเรื่อง จะประสบผลส�ำเร็จและมีความสุข

ไลฟ์สไตล์, แนวคิด และแรงบันดาลใจ ประวัติการท�ำงาน

เริ่มท�ำงาน ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ในต�ำแหน่ง ผู้จัดการส่วนขาย ต�ำแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการส่วนขาย หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลบริหารทีมขายให้บรรลุเป้า ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

บุคคลต้นแบบ คุณโชคชัย อยู่เอี่ยม ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการขาย เก่ง ขยัน และฉลาด เป้าหมายชีวิตในไทยรุ่ง อยากมีรายได้ที่มั่นคง เรื่องที่ภาคภูมิใจ ได้รับโอกาสเข้าท�ำงานที่ฟอร์ด ปิ่นเกล้า ถือว่าโชคดีสุดๆ ความรู้สึกและความประทับใจ

ได้เรียนงานและได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ในการดูแลทีมขาย

ความรู้สึกต่อรางวัลที่ได้รับ ประทับใจและภูมิใจที่สุด ความประทับใจที่มีต่อองค์กร องค์กรมีการพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง

แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

Attitude ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี คิดดีในทุกเรื่อง จะท�ำให้เราประสบผลส�ำเร็จและมีความสุข Commitment การรักษาสัญญา ดูแลลูกค้าเสมือนเป็นคนในครอบครัว ทั้งก่อนขายและบริการหลังการขาย

ขยันและอดทน

สิ่งที่ฝากถึงผู้บริหาร

อยากขอบคุณผู้บริหารที่ให้โอกาสให้ผม ผมจะท�ำหน้าที่ให้ดีที่สุด

47


48

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

ปฎิภัทร วันหมัด (ซีน) ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 18 มีนาคม 2528 การศึกษา ปริญญาตรี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประวัติส่วนตัวโดยย่อ เป็นคนกรุงเทพฯ ลูกชายคนโต จากพี่น้องทั้งหมด 3 คน คุณพ่อเป็น ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า คุณแม่เป็นช่างเย็บผ้าใน โรงงานฟุตบอล

ประวัติการท�ำงาน

เริ่มท�ำงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ในต�ำแหน่ง ที่ปรึกษาการขาย ต�ำแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการส่วนขาย หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลยอดขายของทีมและยอดขายตัวเอง ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

ได้รับการฝึกทักษะด้านการขาย ท�ำให้สามารถมียอดขายเพิ่มจนมาถึงจุดนี้ แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Attitude ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี คิดบวกเป็นทัศนคติที่ส�ำคัญของนักขาย Valued Customer ให้ความส�ำคัญกับลูกค้า ทั้งภายนอกและภายใน บริการให้เกินความคาด หมาย สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าและสามารถบอกต่อและซื้อซ�้ำ

กล้าท�ำในสิ่งที่เราชอบ ความส�ำเร็จจะอยู่ไม่ไกล

ไลฟ์สไตล์, แนวคิด และแรงบันดาลใจ

บุคคลต้นแบบ คุณศุภศิษฎ์ ริ้วเลิศศิริกุล ที่เป็นแบบอย่างด้านการน�ำทีมขาย อุปสรรคที่ผ่านมาได้ ติดกับดักของนักขายแต่กลับตัวมาได้ เป้าหมายชีวิตในไทยรุ่ง สร้างทีมขายให้มียอดขายเป็นอันดับ 1 ของประเทศ วีรกรรมในวัยเด็ก เล่นฟุตบอลตอนมืด หัวแตกเย็บ 14 เข็ม กิจกรรมยามว่าง เล่นเกม เรื่องที่ภาคภูมิใจ โอกาสที่ได้เข้ามาท�ำงานที่นี่ ข้อคิดในการท�ำงาน เป้าหมายจะส�ำเร็จโดยง่าย ถ้าเรามีความสุขกับมัน ความรู้สึกและความประทับใจ

ความรู้สึกต่อรางวัลที่ได้รับ เป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับรางวัล ความประทับใจที่มีต่อองค์กร เป็นองค์กรที่สอนตั้งแต่พื้นฐาน จนเราส�ำเร็จได้ สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

ถ้าเรากล้าท�ำสิ่งที่เราชอบ ความส�ำเร็จก็อยู่ไม่ไกล สิ่งที่ฝากถึงผู้บริหาร

อยากให้ดูแลพนักงานดีแบบนี้ต่อไปครับ

49


50

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

เราต้ อ งการคนแบบใดในยุ ค ดิ จิ ทั ล

เราต้องการคนแบบใดในยุคดิจิทัล

GCFO

GCOO

คุณ พินิจ เจริญพันธ์

คนของ TRG ต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ มองให้ออกว่าโลกในอีก 4-5 ปี ข้างหน้าจะ เป็นอย่างไร เพื่อจะเตรียมตัวให้พร้อมส�ำหรับการแข่งขันและความอยู่รอดของตัวเรา คนของ TRG จะต้องฝึกฝนตัวเองให้มีความรู้ที่หลากหลาย เกาะติดกระแสความ เปลี่ยนแปลงเรื่องเทคโนโลยี และขาดไม่ได้คือการฝึกฝนให้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้เร็ว ด้วย ก้าวทัน Digital : 5G จะเกิดเครือข่าย 5G ที่มีความเร็วกว่า 4G ถึง 100 เท่าที่มีระดับการเชื่อมต่อและ ครอบคลุมมากขึ้นถือได้ว่าเป็นการปฏิวัติโลกอินเทอร์เน็ต (PMAT)

51

คุณ นภดล สุพละเศรษฐ์

ต้องการคนที่มี passion ทุ่มเท และโฟกัส พร้อมปรับตัวได้ไว มีทัศนคติดีสามารถใช้ อุปสรรคให้เป็นโอกาสได้เสมอ

ก้าวทัน Digital : Cryptocurrency สกุลเงินดิจิทัล หรือเงินดิจิทัล เป็นระบบทางการเงินที่ไม่มีธนาคารกลาง รูปแบบของ เงินดิจิทัลที่ได้รับความนิยม เช่น Bitcoin (PMAT)


สุดยอดที่ปรึกษาด้านบริการ


54

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

55

นพดล กันธิดา (อุ๋ย) ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 4 สิงหาคม 2530 การศึกษา ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ประวัติส่วนตัวโดยย่อ เป็นบุตรคนที่ 3 ภูมิล�ำเนา อยู่กรุงเทพฯ

สมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ไม่เอาเปรียบ

ไลฟ์สไตล์, แนวคิด และแรงบันดาลใจ

ประวัติการท�ำงาน

เริ่มท�ำงาน ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2558 ในต�ำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านบริการ (SA) ต�ำแหน่งปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านบริการ หน้าที่ความรับผิดชอบ รับรถ ส่งมอบ ดูแลลูกค้า ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Excellence Teamwork ท�ำงานเป็นทีม สมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ไม่เอาเปรียบ แก่งแย่ง ชิงดีชิงเด่น ท�ำให้งานทุกอย่างส�ำเร็จตามเป้าหมาย Valued Customer ให้ความส�ำคัญกับลูกค้า ทั้งภายนอกและภายใน บริการให้เกินความคาด หมาย สอบถามลูกค้าทุกท่านว่าต้องการสิ่งใดเมื่อมาศูนย์บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของ ลูกค้า

อุปสรรคที่ผ่านมาได้ เพราะมีก�ำลังใจที่ส�ำคัญที่สุดคือครอบครัว กิจกรรมยามว่าง ท่องเที่ยว ซ่อมหรือดูแลรถที่บ้าน เรื่องที่ภาคภูมิใจ โอกาสที่ได้เข้ามาท�ำงานที่นี่ ข้อคิดในการท�ำงาน ไม่มีตังค์อย่าไปไกล ไม่มีใจอย่าไปเลย ความรู้สึกและความประทับใจ

ความรู้สึกต่อรางวัลที่ได้รับ รู้สึกภาคภูมิใจมากๆ ครับ ไม่คิดว่าจะได้รับรางวัลนี้ ความประทับใจที่มีต่อองค์กร องค์กรก็เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 รู้สึกรักและผูกพันกับทุกคนใน องค์กรนี้มากครับ สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

อยากให้เพื่อนๆ รักและสนุกกับงานที่ท�ำหรือได้รับมอบหมาย ไม่อยากให้เอาเปรียบกัน สิ่งที่ฝากถึงผู้บริหาร

ขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่เล็งเห็นความส�ำคัญของพนักงานที่ได้รับรางวัลนี้ครับ


56

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

57

รณทิชัย เชี่ยวตระการ (เต๋า) ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 6 กรกฎาคม 2525 การศึกษา ปวส. วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ประวัติส่วนตัวโดยย่อ เป็นลูกคนที่ 2 บิดาท�ำธุรกิจ ส่วนตัว แม่เป็นแม่บ้าน

บริการด้วยใจ สร้างรอยยิ้มให้กับลูกค้า

ไลฟ์สไตล์, แนวคิด และแรงบันดาลใจ

ประวัติการท�ำงาน

เริ่มท�ำงาน ตั้งแต่วันที่: 1 กันยายน 2559 ในต�ำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านบริการ (SA) ต�ำแหน่งปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านบริการ หน้าที่ความรับผิดชอบ ต้อนรับลูกค้าและให้บริการรับรถ เข้าซ่อม ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

ได้เรียนรูก้ ารท�ำงานทีด่ แี ละเป็นระบบมากขึน้ ได้รจู้ กั เพือ่ นร่วมงานและได้รบั ความร่วมมือจากเพือ่ น ร่วมงาน แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน ที่ได้รับมอบหมาย และลูกค้าได้รอยยิ้ม Excellence Teamwork ท�ำงานเป็นทีม สมัครสมานสามัคคี ช่วยเหลือกันในทีมงานและในหมู่ เพื่อนร่วมงาน

อุปสรรคที่ผ่านมาได้ เพราะมีก�ำลังใจที่ส�ำคัญที่สุดคือครอบครัว กิจกรรมยามว่าง เล่นดนตรีกับครอบครัว เรื่องที่ภาคภูมิใจ ได้รับรางวัล CSI อันดับ 2 ของประเทศ ภายใต้โครงการ You are the FACE of Toyota ประจ�ำปี 2554 ข้อคิดในการท�ำงาน บริการด้วยใจ สร้างรอยยิ้มให้กับลูกค้า ความรู้สึกและความประทับใจ

ความรู้สึกต่อรางวัลที่ได้รับ เป็นความภาคภูมิใจและก�ำลังใจในวิชาชีพการท�ำงาน ความประทับใจที่มีต่อองค์กร มอบโอกาสให้กับพนักงานทุกคน ท�ำให้พนักงานทุกคนมีแรงขับ เคลื่อน และมีแนวคิดสร้างสรรค์ที่ดีได้ สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

ขอบคุณผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานทุกแผนกที่ได้ให้ความรู้ และร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติ งานเป็นอย่างดี สิ่งที่ฝากถึงผู้บริหาร

ขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่าน


58

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

สุชาติ ยืนยงค์ (ต้อม) ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 20 สิงหาคม 2533 การศึกษา ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ประวัติส่วนตัวโดยย่อ มีพี่น้อง 2 คน เป็นลูกคนที่ 1 ภูมิล�ำเนา จ.สุรินทร์ ครอบครัวมี อาชีพท�ำนา

ความมุ่งมั่น คือชัยชนะแห่งความส�ำเร็จ

ไลฟ์สไตล์, แนวคิด และแรงบันดาลใจ ประวัติการท�ำงาน

เริ่มท�ำงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2558 ในต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่งานเคลมประกัน ต�ำแหน่งปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านบริการ หน้าที่ความรับผิดชอบ ต้อนรับและดูแลลูกค้าที่น�ำรถเข้าซ่อมศูนย์บริการ

บุคคลต้นแบบ พี่เอกชัย,พี่นันทฤทธิ์,พี่เพชร,พี่ฉลอง,พี่สยาม เป้าหมายชีวิตในไทยรุ่ง มีความก้าวหน้าในด้านการท�ำงานในระดับที่ดีขึ้น เรื่องที่ภาคภูมิใจ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในไทยรุ่ง ข้อคิดในการท�ำงาน ความมุ่งมั่น คือชัยชนะแห่งความส�ำเร็จ ความรู้สึกและความประทับใจ

ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

ความรู้สึกต่อรางวัลที่ได้รับ รู้สึกดีใจ และภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลนี้ ความประทับใจที่มีต่อองค์กร รู้สึกโชคดีที่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในไทยรุ่ง

แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

ได้โอกาสและการเรียนรู้จากการท�ำงานที่หลากหลาย Commitment การรักษาสัญญา ส่งมอบรถลูกค้าให้ทันตามก�ำหนดที่ตกลงไว้ Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน รักในงานที่ท�ำ Excellence Teamwork การท�ำงานเป็นทีม สมัครสมานสามัคคี คอยช่วยเหลือ และสามารถทดแทนงานได้

อยากให้รักและสามัคคีกันแบบนี้ตลอด สิ่งที่ฝากถึงผู้บริหาร

ขอบคุณที่ให้โอกาสครับ

59


60

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560 เราต้ อ งการคนแบบใดในยุ ค ดิ จิ ทั ล

คุณประสงค์ ปิยะธนะศิริกุล Asst. MD

การเตรียมรับมือในยุคดิจิทัลนั้น สิ่งส�ำคัญคือ “บุคลากร” บริษัทต้องหาคนที่เหมาะสมกับงานและ รักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร ตลอดจนน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้อย่างเหมาะสม และบริษัทต้องการบุคลากรที่มีคุณสมบัติดังนี้ : 1. กระตือรือร้นไม่หยุดอยู่กับที่พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 2. เปิดกว้างทางความคิดท�ำตัวเป็นน�้ำครึ่งแก้วอยู่เสมอทันโลกทันเหตุการณ์ 3. มีความคิดเป็นระบบสามารถแยกแยะและวิคราะห์ในการรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 4. มีความยืดหยุ่นพร้อมและยอมรับในการปรับตัวเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 5. มีความสามารถที่หลากหลาย 6. มีทักษะด้านภาษา 7. ต้องใช้เทคโนโลยีเป็น หากองค์กรใดสามารถคัดสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นนี้ได้แล้วก็เชื่อมั่นว่า องค์กรนั้นๆ จะยังคงสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างแน่นอน

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

61

เราต้ อ งการคนแบบใดในยุ ค ดิ จิ ทั ล

คุณอิศิรา ใจผ่อง COO

ส�ำหรับคนเก่าจะต้องเตรียมตัวพัฒนาให้พร้อมรับในเรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงาน และต้องการคนรุ่นใหม่ทมี่ ที ี่มคี วามคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจทิ ลั โดย HR จะต้อง มีบทบาทส�ำคัญที่ท�ำให้คน 2 Generation ท�ำงานร่วมกันได้

ก้าวทัน Digital : 3D Printers เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ เครื่องจักรที่ใช้กระบวนการเติมเนื้อวัสดุ เพื่อท�ำให้ เกิดเป็นรูปร่างที่สามารถจับต้องได้ตามที่ต้องการ โดยอาศัยข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล (PMAT)


พนักงานช่างยอดเยี่ยม


64

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

65

กฤษณะ กนกวัฒนะพันธุ์ (ฮอล) ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 3 พฤษภาคม 2529 การศึกษา ปวช. โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ ประวัติส่วนตัวโดยย่อ ผมเป็นลูกคนที่ 3 จากพี่น้อง ทั้ ง หมด 3 คน เป็ น คนกรุ ง เทพฯ โดยก� ำ เนิ ด ครอบครัวประกอบอาชีพช่างกลึงและช่างเชื่อม

ประวัติการท�ำงาน

เริ่มท�ำงาน ตั้งแต่วันที่16 พฤษภาคม 2556 ในต�ำแหน่ง พนักงานช่าง ต�ำแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าช่าง, วิเคราะห์ปัญหา QC งานซ่อม หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบ เครื่องมือพิเศษและเครื่องมือช่างทั้งหมด ดูแลความเรียบร้อยในโรงซ่อม ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี

ไลฟ์สไตล์, แนวคิด และแรงบันดาลใจ

กิจกรรมยามว่าง ท�ำอาหารกับลูกและครอบครัว คิดและดัดแปลงสูตรอาหาร เรื่องที่ภาคภูมิใจ ซื้อบ้าน ซื้อรถ ท�ำให้ปู่ย่าเห็นในความส�ำเร็จว่าเราก็ท�ำได้ ความรู้สึกและความประทับใจ

ความรู้สึกต่อรางวัลที่ได้รับ จะท�ำตัวให้ดีให้สมกับที่ได้รับรางวัลนี้ต่อไป ความประทับใจที่มีต่อองค์กร เป็นที่ท�ำให้เรารู้สึกว่าเป็นเหมือนครอบครัว ซึ่งคอยดูแลช่วยเหลือ ผลักดันท�ำให้เรามีทุกวันนี้

มีโอกาสไปอบรมจนได้ระดับมาสเตอร์ของมาสด้า เข้าแข่งขันทักษะจนได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ของ เอเชียและโอซีเนีย มีโอกาสได้ไปเที่ยวชมโรงงานที่ญี่ปุ่น

สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

สิ่งที่ฝากถึงผู้บริหาร

Entrepreneur กล้าแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและหน่วยงาน เป็นคนกล้าพูด กล้าแสดงออกทางความคิด เช่น มีการแนะน�ำแนวทางการท�ำงานให้เร็วขึน้ ตัวอย่าง เคยขอเสนอเครื่องเจียรจานเพื่อลดเวลาการท�ำงานและเพิ่มรายได้ Development & Learningพัฒนาตนเองและเรียนรู้อย่างสม�่ำเสมอ ตัวผมได้พัฒนาตัวเองอยู่ ตลอดเวลา เช่น ทุกเช้าจะอ่านรายงานเทคนิคทีส่ ง่ ไปวันก่อน เพือ่ วิเคราะห์หลักการแก้ไข และสาเหตุ ของอาการ เพื่อเป็นประโยชน์กับตัวเองในการวิเคราาะห์งาน

อยากให้ทุกคนในบริษัทให้ความส�ำคัญกับบริษัท เพราะถ้ายิ่งเราท�ำดีผลตอบแทนก็จะดีด้วย คนแรก พี่สุเมธ ตั้งแต่วันแรกที่รับผมเข้าท�ำงาน รวมถึงการผลักดันจนท�ำให้ผมมีทุกวันนี้ คอยเป็น ห่วงสุขภาพผมตลอด คนที่ 2 เป็นพีแ่ อร์ คอยให้คำ� ปรึกษาเวลาทีผ่ มมีปญ ั หา ไม่วา่ จะเรือ่ งงาน เรือ่ ง ส่วนตัว ไม่ว่านอกเวลางานหรือในเวลางาน ยังให้ค�ำปรึกษา ท�ำให้ผมรู้สึกดีและพร้อมที่จะท�ำงาน ในวันต่อไป


66

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

ชาญณรงค์ ไกยสิทธิ์ (เกมส์) ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 27 มิถุนายน 2537 การศึ ก ษา ปวส. วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ศ รี วั ฒ นา บริหารธุรกิจ ประวัตสิ ว่ นตัวโดยย่อ เป็นลูกคนโต มีพนี่ อ้ งทัง้ หมด 2 คน พ่ อ แม่ ท� ำ อาชี พ รั บ จ้ า ง ภู มิ ล� ำ เนาอยู ่ จ.อ�ำนาจเจริญ

บริการด้วยใจ สร้างรอยยิ้มให้กับลูกค้า

ไลฟ์สไตล์, แนวคิด และแรงบันดาลใจ ประวัติการท�ำงาน

เริ่มท�ำงาน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ในต�ำแหน่ง พนักงานช่าง ต�ำแหน่งปัจจุบัน พนักงานช่าง หน้าที่ความรับผิดชอบ เช็คระยะ เปลี่ยนอะไหล่ ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

ได้รับผิดชอบต่อหน้าที่ ท�ำงานที่มีขั้นตอน มีการวางแผน ได้รับความรู้จากรุ่นพี่ที่ท�ำงาน แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Attitude ท�ำงานอย่างมีความสุข มองโลกในแง่ดี ท�ำงานตามหน้าที่รับผิดชอบ Commitment การรักษาสัญญา ท�ำงานให้เสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่ทิ้งงานค้างจนเกิดการ เลื่อนนัดลูกค้า

กิจกรรมยามว่าง ท�ำงานที่ไม่เคยท�ำ ตั้งใจ ใส่ใจศึกษามุ่งมั่นที่จะท�ำให้ส�ำเร็จ เรื่องที่ภาคภูมิใจ การท�ำงานแบบใหม่ๆ ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง ข้อคิดในการท�ำงาน เริ่มท�ำทุกอย่าง ทั้งที่ยังไม่พร้อม ความรู้สึกและความประทับใจ

ความรู้สึกต่อรางวัลที่ได้รับ ขอบคุณที่ได้รับรางวัลนี้ เป็นก�ำลังใจในการท�ำงาน ความประทับใจที่มีต่อองค์กร ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

ขอบคุณที่คอยสอน ให้ค�ำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือ สิ่งที่ฝากถึงผู้บริหาร

ขอบคุณพี่ตั้ม ที่มอบโอกาสให้ได้ท�ำงานใหม่ๆ และได้พัฒนาตนเอง ขอบคุณพี่แอร์ ที่คอยดูแล คอยให้ค�ำปรึกษา และให้ก�ำลังใจ

67


68

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

69

เรวัต พุ่มกัน (เต๋อ) ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 4 กรกฎาคม 2527 การศึกษา ปวส. โรงเรียนศรีวฒ ั นาบริหารธุรกิจและ เทคโนโลยี ประวัติส่วนตัวโดยย่อ เป็นลูกคนที่ 2 ภูมิล�ำเนา จ.สมุทรปราการ ครอบครัวประกอบอาชีพรับจ้าง

ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน

ไลฟ์สไตล์, แนวคิด และแรงบันดาลใจ ประวัติการท�ำงาน

เริ่มท�ำงาน ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2556 ในต�ำแหน่ง พนักงานช่าง ต�ำแหน่งปัจจุบัน พนักงานช่าง หัวหน้าทีมเช็คระยะ (Fast Track) หน้าที่ความรับผิดชอบ เช็คระยะ, เปลี่ยนอะไหล่ ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

ได้พัฒนาตัวเอง และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

อุปสรรคที่ผ่านได้ จะพัฒนาตัวเองและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างสม�่ำเสมอ กิจกรรมยามว่าง เที่ยวและท�ำบุญกับครอบครัว ข้อคิดในการท�ำงาน ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน ความรู้สึกและความประทับใจ

ความรู้สึกต่อรางวัลที่ได้รับ รู้สึกภาคภูมิใจ และดีใจ ความประทับใจที่มีต่อองค์กร รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในองค์กร สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

อยากให้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างสม�่ำเสมอ แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Excellence Teamwork การท�ำงานเป็นทีม มีความสมัครสมานสามัคคี มีความสามัคคีในการ ท�ำงาน เพื่อจะได้เป็นทีมในการท�ำงานในการท�ำงาน Development & Learning พัฒนาตนเองและเรียนรูอ้ ย่างสม�ำ่ เสมอ เรียนรูแ้ ละพัฒนาสิง่ ใหม่ๆ

สิ่งที่ฝากถึงผู้บริหาร

อยากให้รางวัลที่ได้รับนี้มีไปตลอด จะได้ให้พนักงานใหม่ๆ ได้รับบ้าง เพื่อจะได้เป็นแรงบันดาลใจ ในการท�ำงาน


70

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

71

สุรสิทธิ์ อาษาพัฒนวงษ์ (หนึ่ง) ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 12 สิงหาคม 2527 การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ประวัติส่วนตัวโดยย่อ : เป็นลูกคนโต มีน้อง 1 คน พ่อแม่ท�ำงานรับจ้าง เกิดที่กรุงเทพฯ

อยากมีคุณค่าต้องท�ำงาน อยากก้าวหน้าต้องขยัน

ไลฟ์สไตล์, แนวคิด และแรงบันดาลใจ ประวัติการท�ำงาน

เริ่มท�ำงาน ตั้งแต่วันที่1 มิถุนายน 2556 ในต�ำแหน่ง พนักงานช่าง ต�ำแหน่งปัจจุบัน พนักงานช่าง(อาวุโส) หน้าที่ความรับผิดชอบ อธิบายการใช้งานของตัวรถใหม่ ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

สามารถท�ำงานเป็นทีม มีการคิดสิง่ ต่างๆ และมีการพัฒนาตัวเองอยูต่ ลอดเวลา มีระบบในการท�ำงาน ที่มีมาตรฐาน แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Attitude ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี เป็นคนคิดบวก การคิดดีเป็นสิ่งที่เรามีความ สุข ในการท�ำอะไรก็แล้วแต่ จะรู้สึกดีในสิ่งที่ท�ำ Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน ถ้า ท�ำงานแบบสนุกจะรู้สึกว่างานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

บุคคลต้นแบบ แม่ กิจกรรมยามว่าง ตกปลา เรื่องที่ภาคภูมิใจ ได้เป็นพนักงานของบริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด ข้อคิดในการท�ำงาน อยากมีคุณค่าต้องท�ำงาน อยากก้าวหน้าต้องขยัน ความรู้สึกและความประทับใจ

ความรู้สึกต่อรางวัลที่ได้รับ ดีใจที่ได้รับรางวัลอันมีค่า ความประทับใจที่มีต่อองค์กร เป็นองค์กรที่ให้ความส�ำคัญกับพนักงานทุกคน ให้โอกาสทุกคนได้ แสดงความสามารถ สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

อยากมีคุณค่าต้องท�ำงาน อยากก้าวหน้าต้องขยัน สิ่งที่ฝากถึงผู้บริหาร

ขอบคุณครับ ส�ำหรับโอกาสดีๆ และรางวัลอันมีค่า


72

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

73

อนุรักษ์ แซ่จิว (ต้น) ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 27 พฤศจิกายน 2537 การศึ ก ษา ปวส.วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ศ รี วั ฒ นา บริหารธุรกิจ ประวัติส่วนตัวโดยย่อ บุตรคนที่ 2 มี พี่น้อง 2 คน มีครอบครัวเล็กๆ มีลูกสาว 1 คน

ท�ำงานในหน้าที่ของตน รับผิดชอบงานให้ดีที่สุด

ไลฟ์สไตล์, แนวคิด และแรงบันดาลใจ

ประวัติการท�ำงาน

เริ่มท�ำงาน ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2560 ในต�ำแหน่ง พนักงานช่าง ต�ำแหน่งปัจจุบนั พนักงานช่าง หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ คอยตรวจสอบรถใหม่กอ่ นส่งมอบทัง้ หมด และคอยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในแต่ละวัน ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

ภูมิใจตัวเองมาได้ถึงจุดนี้ตั้งแต่อายุยังน้อย ถึงจะมีอุปสรรคเกี่ยวกับงานในหน้าที่ แต่ก็ถือว่าเป็น ประสบการณ์ของชีวิต และได้เรียนรู้มากมายในการท�ำงานแต่ละวัน แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Attitude ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี ไม่มีอะไรที่ท�ำไม่ได้ ถ้าเรามีความตั้งใจและ ความพยายามคิดบวก Excellence Teamwork การท�ำงานเป็นทีม สมัครสมานสามัคคี ให้ ความส�ำคัญกับการท�ำงานเป็นทีม แบ่งความรับผิดชอบ ผนึกก�ำลังให้งานลุล่วง ให้เครดิตกับทุกคน

บุคคลต้นแบบ หัวหน้าและพนักงานทุกคนในหน่วยงาน เป้าหมายชีวิตในไทยรุ่ง ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กิจกรรมยามว่าง ตกปลา ข้อคิดในการท�ำงาน ท�ำงานในหน้าที่ของตน รับผิดชอบงานให้ดีที่สุด ความรู้สึกและความประทับใจ

ความรู้สึกต่อรางวัลที่ได้รับ ดีใจและภูมิใจ ในชีวิตการท�ำงานได้มีโอกาสดีๆ อีกครั้ง ความประทับใจที่มีต่อองค์กร รู้สึกผูกพันไม่อยากไปท�ำงานที่อื่นและรู้สึกดีที่มีเพื่อนร่วมงานที่ ท�ำงานด้วยกันแล้วสนุก ไม่เครียด สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

อยากให้ท�ำงานด้วยใจรัก อย่าคิดว่าโดนเอาเปรียบหรือได้เปรียบ ให้ช่วยกันท�ำงาน สิ่งที่ฝากถึงผู้บริหาร

คุณอังสณา ชุ่มแจ่ม และคุณไกรฤกษ์ พันธุ์ดี ให้โอกาสดีๆ คอยสอนทุกเรื่อง ขอบคุณมากครับที่ ท�ำให้ได้รับรางวัลนี้ ผมจะท�ำหน้าที่ๆ ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด


74

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

75

นิติกร เคารพ (ต้น) ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 12 กันยายน 2536 การศึกษา ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนสยาม ประวัตสิ ว่ นตัวโดยย่อ ลูกคนแรกของครอบครัว เป็น คนหนองบัวล�ำภู พ่อประกอบอาชีพช่าง แม่ ขาย อาหารและรับจ้าง มีพี่น้องทั้งหมด 2 คน

ท�ำงานให้รวดเร็วที่สุด ถูกต้องที่สุด

ไลฟ์สไตล์, แนวคิด และแรงบันดาลใจ ประวัติการท�ำงาน

เริ่มท�ำงาน ตั้งแต่ปี 2558 ต�ำแหน่งปัจจุบัน พนักงานช่าง หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานซ่อม ตามใบสั่งที่หัวหน้ามอบหมายและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้น ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

ได้ประสบการณ์ในการซ่อมรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่ยี่ห้ออีซูซุ แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Commitment การรักษาสัญญา ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็วทันเวลานัดหมายของลูกค้า Development & Learning พัฒนาตนเองและเรียนรู้อย่างสม�่ำเสมอ เรียนรู้ อ่าน หาข้อมูล ตามสื่อการสอน, คู่มือการซ่อม และข่าวสารบริการเทคนิคต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ

บุคคลต้นแบบ พี่ตุ๋ย เมธาสิทธิ์ ทวีอาภา หัวหน้าช่างรถใหญ่ สาขาเพชรเกษม เป็นคนที่น่านับถือ วิเคราะห์งานซ่อมได้ดี เจรจาต่อรองกับลูกค้าได้ อุปสรรคที่ผ่านมาได้ เข้าเรียน ปวช. สาขาโปรแกรมเมอร์ในสถาบันแห่งหนึ่ง แต่ทางบ้านไม่มีเงิน ปัจจุบันได้เรียนต่อในระดับปริญญาตรีรอบวันอาทิตย์ เป้าหมายชีวิตในไทยรุ่ง ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ข้อคิดในการท�ำงาน ท�ำงานให้รวดเร็วที่สุด ถูกต้องที่สุด ตรวจสอบงานก่อนส่งมอบอย่างละเอียด ยึดหลักความปลอดภัยและความเหมาะสม ความรู้สึกและความประทับใจ

ความรู้สึกต่อรางวัลที่ได้รับ รู้สึกเป็นเกียรติ เพราะไม่เคยได้รับรางวัลนี้ ความประทับใจที่มีต่อองค์กร รู้สึกภูมิใจ เป็นองค์กรขนาดใหญ่มีระบบการท�ำงานที่ดี สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

ปัจจุบันปริมาณงานค่อนข้างเยอะ อยากให้ทุกคนร่วมแรงใจสามัคคีช่วยกันท�ำให้ส�ำเร็จ


76

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

77

รณวิต โพธิ์ทิพย์ (วุธ) ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 27 กันยายน 2531 การศึกษา ปวส. เทคโนโลยีหมู่บ้านครู

รักษาค�ำพูด ท�ำให้ได้อย่างที่พูด

ประวัติการท�ำงาน

ต�ำแหน่งปัจจุบัน พนักงานช่าง หน้าที่ความรับผิดชอบ รับงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าช่าง ศูนย์บริการ ดูแลพื้นที่รับผิดชอบ ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของบริษัท ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

ได้รับประสบการณ์ด้านอาชีพช่าง ISUZU รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้พบเพื่อนร่วมงานที่ดีหลาย คน และได้รับรางวัลจากผู้บังคับบัญชา

ไลฟ์สไตล์, แนวคิด และแรงบันดาลใจ

บุคคลต้นแบบ หัวหน้าช่าง ครูฝึกสยุมภูว์ เป็นคนมีความรอบคอบเข้าใจงานและเข้าใจคนอื่น ไม่ คิดเข้าข้างตัวเอง จึงท�ำให้วิเคราะห์งานได้ถูกต้อง เหมาะกับการเป็นผู้น�ำมาก กิจกรรมยามว่าง ดู Youtube เล่นเกม ท่องเที่ยว เรื่องที่ภาคภูมิใจ โชคดีที่เกิดเป็นลูกพ่อกับแม่ ข้อคิดในการท�ำงาน ความช�ำนาญไม่ได้สัดอายุงาน แต่มาจากประสบการณ์ที่ตั้งใจใฝ่หา สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Commitment การรักษาสัญญา รักษาค�ำพูด ท�ำให้ได้อย่างที่พูด Excellent Teamwork การท�ำงานเป็นทีม สมัครสมานสามัคคี งานบางอย่างท�ำคนเดียวไม่ได้ ต้องมีเพื่อนพี่น้องช่วยๆ กัน

เราเป็นลูกจ้างเหมือนกัน ควรมีความรู้สึกดีต่อกัน ซื่อตรงจริงใจทั้งต่อหน้าและลับหลัง ท�ำตามกฎ ระเบียบ


78

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

เรวัต ชาวบ้านเกาะ (เบิร์ด) ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 24 พฤศจิกายน 2529 การศึกษา ปวส. วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ประวัติส่วนตัวโดยย่อ : เป็นบุตรคนที่ 2 ภูมิล�ำเนา อยู่ จ.ระยอง ครอบครัวประกอบอาชีพท�ำสวน

ท�ำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน

ไลฟ์สไตล์, แนวคิด และแรงบันดาลใจ ประวัติการท�ำงาน

เริ่มท�ำงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ในต�ำแหน่ง พนักงานช่าง ต�ำแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าทีมช่าง หน้าที่ความรับผิดชอบ ซ่อมรถ ดูงานในโรงซ่อม แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Attitude ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี งานเยอะยิ่งดี ใครว่าอะไรเราไม่สน Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน ท�ำงานต้องมีความสุข และสนุกในการท�ำงาน Initiative มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท�ำงาน ค้นและหาอะไรใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง

อุปสรรคที่ผ่านมาได้ ผ่านอุปสรรคมาได้เพราะความมานะอดทน ข้อคิดในการท�ำงาน ท�ำวันนี้ให้ดีที่สุด เท่าที่จะท�ำได้ เป้าหมายชีวิตในไทยรุ่ง จะท�ำงานกับไทยรุ่งจนกว่าจะไม่มีแรงท�ำ ความรู้สึกและความประทับใจ

ความรู้สึกต่อรางวัลที่ได้รับ ท�ำดีต้องได้ดี ความประทับใจที่มีต่อองค์กร เป็นองค์กรที่มั่นคงและดีมาก สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

ขอให้ท�ำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน สิ่งที่ฝากถึงผู้บริหาร

ขอให้ดีแบบนี้ตลอดไป

79


80

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

แอ๊ด ยังขวัญ (แอ๊ด) ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 17 กันยายน 2533 การศึกษา ปวส. วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ประวัติส่วนตัวโดยย่อ เป็นลูกคนโต ครอบครัว ประกอบอาชีพท�ำนา

ประวัติการท�ำงาน

เริ่มท�ำงาน : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ในต�ำแหน่ง พนักงานช่าง ต�ำแหน่งปัจจุบัน พนักงานช่าง หน้าที่ความรับผิดชอบ ช่างซ่อมรถเล็ก ช่วงล่าง เครื่องยนต์ ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

ได้ประสบการณ์ในการซ่อมรถบรรทุกขนาดกลางและใหญ่ยี่ห้ออีซูซุ แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Attitude ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี การเจอปัญหาในการท�ำงาน จะท�ำให้เราได้เรียนรู้งานมากขึ้น Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน ถ้ามีความสุขสนุกในการท�ำงาน งานที่ท�ำย่อมออกมาดีเสมอ

ความรู้อยู่รอบตัวเรา

ไลฟ์สไตล์, แนวคิด และแรงบันดาลใจ

บุคคลต้นแบบ คุณพิชาติ ผันเผาะ หัวหน้ามีความสุขุมลุ่มลึก เรื่องที่ภาคภูมิใจ การบวชเรียนทดแทนคุณบิดามารดา เป้าหมายชีวิตในไทยรุ่ง ตั้งใจท�ำงานเพื่อประสบผลส�ำเร็จในอนาคต ข้อคิดในการท�ำงาน ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน ความรู้สึกและความประทับใจ

ความรู้สึกต่อรางวัลที่ได้รับ ดีใจมากที่ได้รับรางวัลนี้ ความประทับใจที่มีต่อองค์กร รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกับองค์กร สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

ความรู้อยู่รอบตัวเรา

81


82

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

83

ณวัฒน์ พินยาหาญ (ต่าย) ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 18 กรกฎาคม 2520 การศึกษา ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยี ช่างฝีมือปัญจวิทยา ประวัติส่วนตัวโดยย่อ เป็นลูกคนที่4ในจ�ำนวน5คน เป็นคนกรุงเทพฯ พ่อท�ำงานการรถไฟ แม่เป็นแม่ค้า

ประวัติการท�ำงาน

เริ่มท�ำงาน ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2558 ในต�ำแหน่ง พนักงานช่าง หน้าที่ความรับผิดชอบ เช็คระยะตรวจสอบก่อนส่งมอบรถยนต์ให้หัวหน้า ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

ได้ความรู้เกี่ยวกับงานในระบบของไทยรุ่ง ได้ความรู้จากหัวหน้าและรุ่นพี่ที่ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับ งานที่รับผิดชอบ ได้เห็นการพัฒนาของไทยรุ่งในอดีตจนถึงปัจจุบันในการพัฒนาให้บุคลากร แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Attitude ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี เรียนรู้ พัฒนาตนเอง ท�ำงานในสิ่งที่เรารัก แล้วผลงานจะดีตาม Commitment การรักษาสัญญา ตรงต่อเวลา ปฏิบตั งิ านให้ดตี ามหน้าทีๆ่ หัวหน้างานมอบหมาย

ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน

ไลฟ์สไตล์, แนวคิด และแรงบันดาลใจ

บุคคลต้นแบบ บิดา ท่านมีความเป็นผู้น�ำ สอน และอบรมเราให้เป็นคนดี อุปสรรคที่ผ่านมาได้ ทางบ้านประสบปัญหาด้านการเงินแต่ผ่านมาได้ด้วยความรัก ไม่ทอดทิ้งกัน เรื่องที่ภาคภูมิใจ การบวชเรียนทดแทนคุณบิดามารดา ข้อคิดในการท�ำงาน ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน ความรู้สึกและความประทับใจ

ความรู้สึกต่อรางวัลที่ได้รับ ยินดีมาก เพราะท�ำงานตลอดทั้งปีและตั้งใจการท�ำงาน ความประทับใจที่มีต่อองค์กร รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกับองค์กร สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

อยากให้ดูแลลูกน้อง และให้ความรักเท่ากัน


84

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

85

ศราวุธ ทาเอื้อ (เด่น) ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 20 ธันวาคม 2532 การศึกษา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ประวัตสิ ว่ นตัวโดยย่อ : เกิดที่ จ.อุทยั ธานี ครอบครัว ประกอบอาชีพเกษตร เป็นลูกคนโต มีนอ้ งสาว 1 คน

ประวัติการท�ำงาน

ยิ่งท�ำงานมากยิ่งรู้มาก

ไลฟ์สไตล์, แนวคิด และแรงบันดาลใจ

เริ่มท�ำงาน ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 ในต�ำแหน่ง พนักงานช่าง หน้าที่ความรับผิดชอบ ซ่อมรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ด ท�ำงานตามใบสั่งซ่อมและงานที่ได้รับมอบหมาย

กิจกรรมยามว่าง ท�ำบุญกับครอบครัว อุปสรรคที่ผ่านมาได้ ความสามัคคีของเพื่อนร่วมงานที่คอยช่วยเหลือกัน ข้อคิดในการท�ำงาน ยิ่งท�ำมากยิ่งรู้มาก

ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

ความรู้สึกและความประทับใจ

ได้รับความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ได้รับการฝึกอบรมเทคนิคใหม่ๆ ในการซ่อมรถยนต์

ความรู้สึกต่อรางวัลที่ได้รับ ดีใจและภูมิใจมากรางวัลนี้คือก�ำลังใจในการท�ำงาน ความประทับใจที่มีต่อองค์กร ท�ำให้ผมได้ประสบการณ์ใหม่ๆ

แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

Commitment การรักษาสัญญา ซ่อมรถให้เสร็จทันเวลาตามทีน่ ดั หมายกับลูกค้า เพือ่ สร้างความ พอใจกับลูกค้าอีกทางหนึ่ง Excellence Teamwork การท�ำงานเป็นทีม สมัครสมานสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ช่วย กันแก้ปัญหาไม่ทอดทิ้งกัน

รูส้ กึ ดีใจทีไ่ ด้รว่ มงานกับเพือ่ นๆ ทุกท่าน ท�ำให้เปรียบเสมือนว่าเราคือครอบครัวเดียวกัน สิ่งที่ฝากถึงผู้บริหาร

ขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่ให้โอกาสผมเป็นหนึ่งในองค์กร และได้รับรางวัลนี้


86

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

87

เราต้ อ งการคนแบบใดในยุ ค ดิ จิ ทั ล

คุณนพรัตน์ อินทรอุดม CFO

เราต้องรักษาคนเก่งภายในองค์กร ให้ความรู้และอบรมพนักงานอยู่เสมอ รวมทั้งในการ ท�ำงานต้องมีการปรับปรุงวิธีการท�ำงาน โดยการน�ำเทคโนโลยีมาลดเวลาการท�ำงาน และต้องการ คนท�ำงานที่ไม่ยึดติดแต่วิธีการท�ำงานแบบเดิม มีบุคลิกที่กล้าคิด กล้าท�ำ กล้าแสดงออก

ก้าวทัน Digital : Big Data ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ หรือข้อมูลทุกอย่างที่มีในบริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลบริษัท ข้อมูล พนักงาน ไปจนถึงสถิตติ า่ งๆทีเ่ ก็บเอาไว้ โดยทีข่ อ้ มูลนัน้ สามารถน�ำไปวิเคราะห์ได้ และ มีความซับซ้อนในการวิเคราะห์ (www.g-able.com)

ก้าวทัน Digital : Artificial Intelligence (AI) จะมีการน�ำปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการใช้อัลกอริทึมในการแยกแยะและวิเคราะห์ ข้อมูล เรียนรู้จากข้อมูลนั้น เพื่อสร้างโมเดลในการตัดสินใจหรือคาดการณ์เกี่ยวกับ บางสิ่งบางอย่าง (Machine Learning) (PMAT)


พนักงานผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม สายงานบัญชี และการเงิน


90

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

91

ชาลิสา ไกรวิลาศ (ต้อย) ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 4 มีนาคม 2523 การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม ประวัตสิ ว่ นตัวโดยย่อ : ภูมลิ ำ� เนาอยูท่ ี่ จ.ประจวบฯ มีพี่น้องทั้งหมด 6 คน เป็นลูกคนที่ 3 ครอบครัว ประกอบอาชีพท�ำสวนมะพร้าว

พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองอยู่เสมอ

ไลฟ์สไตล์, แนวคิด และแรงบันดาลใจ ประวัติการท�ำงาน

เริ่มท�ำงาน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2527 ในต�ำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี (ด้านบัญชีจ่าย) ต�ำแหน่งปัจจุบัน ต�ำแหน่งปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บัญชี (ด้านบัญชีบริหาร) หน้าที่ความรับผิดชอบ ท�ำรับช�ำระและขายรถยนต์ด้านโชว์รูม บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ระบบใหม่ๆ แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Attitude ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี งานเยอะคือแหล่งเรียนรู้ชั้นเลิศ ท�ำงานน้อย ความรู้ก็ไม่พัฒนา Excellence Teamwork การท�ำงานเป็นทีม สมัครสมานสามัคคี ไม่มีใครท�ำงานคนเดียวหรือจบงานในคนๆ เดียวได้

กิจกรรมยามว่าง เดินทางไปเที่ยวยังสถานที่ที่อยากไป เป้าหมายชีวิตในไทยรุ่ง ท�ำทุกวันให้ดีที่สุด ข้อคิดในการท�ำงาน ท�ำหน้าที่ และรับผิดชอบต่องานของเราให้ดที สี่ ดุ พัฒนาความรูค้ วามสามารถ ของตัวเองอยู่เสมอ ความรู้สึกและความประทับใจ

ความรูส้ กึ ต่อรางวัลทีไ่ ด้รบั ภูมใิ จและเป็นเกียรติทไี่ ด้รบั รางวัลนี้ ท�ำให้มแี รงผลักดันทีจ่ ะท�ำหน้าที่ ของตนให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ความประทับใจที่มีต่อองค์กร เป็นองค์กรที่มั่นคง พนักงานได้เรียนรู้งานใหม่ๆ มีการปรับเปลี่ยน หน้าที่ความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับพนักงาน มีการจัดให้พนักงานได้ไปอบรมตามสายงานที่รับ ผิดชอบ เพื่อเพิ่มความรู้ในสายงานนั้นๆ ให้มากยิ่งขึ้น สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

งานทุกอย่างเราจะก้าวผ่านไปได้ ขึ้นอยู่กับบุคลากรทุกคนและความร่วมมือในองค์กร ส่วนประกอบที่ส�ำคัญในองค์การ ส่วนหนึ่งเกิดจากเพื่อมร่วมงานที่ดี


92

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

93

เราต้ อ งการคนแบบใดในยุ ค ดิ จิ ทั ล

เราต้ อ งการคนแบบใดในยุ ค ดิ จิ ทั ล

Senior HR Director

GM ICCK

คุณรักชนก มีทรัพย์

โลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน และเปลี่ยนแบบอัตราเร่ง คือ เร็วขึ้นเป็น ทวีคูณ  ดังนั้น สิ่งส�ำคัญที่สุดที่ต้องมีก่อน คือ ความสามารถในการปรับตรัวเพี่อให้รับการ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ กระแสองค์กรดิจิทัล จะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับองค์กร  เช่น จะท�ำให้เรา ใกล้ชดิ ลูกค้ามากขึน้ เพราะเทคโนโลยีท่ ำ� ให้ลกู ค้ากับองค์กรติดต่อแลกเปลีย่ นข้อมูลอย่างทันทีตลอด เวลา เมื่อองค์กรมีข้อมูลลูกค้ามาก ก็จะคิดบริการที่ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างเจาะจง มากขึน้ องค์กรจะมีการสร้าง Business Model ใหม่  ซึง่ อาจจะกลายเป็นธุรกิจทีท่ ำ� รายได้มากกว่า ธุรกิจหลักที่มีอยู่ก็ได้ การไหลเวียนอย่างอิสระของข้อมูล ท�ำให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างที่ไม่เคย มีมาก่อน ระบบบอาวุโส หรือระดับบังคับบัญชาจะมีบทบาทน้อยลงในการท�ำงาน จะยอมรับผู้อื่น ทีผ่ นู้ นั้ มีความรูจ้ ริงมากกว่า  ต้องการทีมงานทีม่ ที ศั นคติเปิดกว้างเพือ่ รับฟังความคิดเห็นกันและกัน   โดยสรุป  คือ  ทีมงานในยุคดิจทิ ลั ต้องมีความสามารถในการปรับตัว  เชีย่ วชาญเทคโนโลยี มีความคิดในเชิงนวัตกรรม การคิดเชิงวิเคราะห์ และมีภาวะผู้น�ำแบบมีส่วนร่วม

                      

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

คุณนันทนา กฤตยากรนุพงษ์

ในอนาคตยุคดิจิทัลจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ซึ่งเราสามารถมองได้ 2 มุม คือ 1. การตั้ง รับ การเปลี่ยนแปลง คอยดูจากสภาพแวดล้อม จากต่างประเทศ ว่าท�ำกันอย่างไร ปรับวิถีชีวิต อย่างไร และลงมือ copy หรือ 2. ไทยรุ่ง กรุ๊ป ลุกขึ้นมาเป็นผู้น�ำการเดินทางด้วยวิธีอื่นๆ ซึ่งอาจม องได้ว่าไม่เกี่ยวข้องกับการขายรถ แต่เป็นยานพาหนะอื่น เช่น จรวด ยานยนต์ความเร็วสูง เป็นต้น ในยุคดิจิทัล หรืออาจเรียกได้ว่ายุค on line เป็นช่วงที่ก�ำลังก้าวข้ามจากยุค off line แต่หาก พิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า ทั้ง on line และ off line เป็นของคู่กัน หรือเรียกได้ว่าเป็นการด�ำเนิน ชีวิต แบบ on life มากกว่า เช่น การสั่งซื้อสินค้า on line และใช้วิธีส่งมอบสินค้าแบบ Off line ด้วยบริษัทขนส่ง ในอนาคตสังคมคงมีหลาย Gen ฉะนั้นต้องการเลือก คนที่สามารถปรับตัวได้ดี เพราะไม่ ว่าคนคนนั้น จะเป็นคน Gen อะไร ก็สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวคนละนิด คนละหน่อยได้ และมีความสามารถท�ำงานเป็นทีม ได้ เพราะการท�ำงานเป็นทีม แต่ละคนจะช่วยเสริมในจุดด้อย และชูจุดเด่นของแต่ละคน พร้อมทั้งรู้จักเป็นผู้น�ำ และ ผู้ตาม ได้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป


พนักงานผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม สายงานสนับสนุนการขาย และบริการ


96

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

97

กัลยา ญาณรังษี (ใหม่) ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 16 กรกฎาคม 2524 การศึกษา ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ประวัติส่วนตัวโดยย่อ : ครอบครัวอยู่ที่นครปฐม ประกอบอาชีพอิสระ เป็นลูกคนที่ 3 ในจ�ำนวน ทั้งหมด 5 คน

ประวัติการท�ำงาน

เหนื่อยหนักแค่ไหน ถ้ามีความมุ่งมั่นอดทน จะผ่านพ้นไปได้

ไลฟ์สไตล์, แนวคิด และแรงบันดาลใจ

เริ่มท�ำงาน ตั้งแต่ 5 เมษายน 2553 ในต�ำแหน่ง ธุรการศูนย์บริการ ต�ำแหน่งปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ หน้าที่ความรับผิดชอบ รับนัดหมายลูกค้าเพื่อเข้ารับบริการ โทรศัพท์สอบถามความพึงพอใจของ ลูกค้าหลังเข้ารับบริการ ท�ำรายงานยอดรถเข้ารับบริการ คีย์ข้อมูลลูกค้าเข้ารับบริการลงโปรแกรม DAP2 เพื่อส่งรายงานให้ MST

กิจกรรมยามว่าง อยู่กับครอบครัว ท�ำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว อุปสรรคทีผ่ า่ นมาได้ เราสามารถผ่านพ้นไปได้เพราะเรามีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ และอดทน ถึงจะเหนือ่ ย จะหนักแค่ไหน ถ้าเรามีความมุ่งมั่นอดทน เราก็จะผ่านพ้นไปได้ ข้อคิดในการท�ำงาน ท�ำทุกๆ วันให้ดีที่สุด

ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

ได้ฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ ท�ำให้มีความอดทน แก้ปัญหาใหม่ๆ เสมอ

ความรู้สึกต่อรางวัลที่ได้รับ ขอขอบคุณผู้ใหญที่มองเห็นในความตั้งใจ ความทุ่มเทในการท�ำงาน เป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจและเป็นขวัญก�ำลังใจในการท�ำงาน ความประทับใจที่มีต่อองค์กร ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนี้ค่ะ

แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

Attitude ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี ไม่มีอะไรที่ท�ำไม่ได้ ถ้าเรามีความตั้งใจ และมีความพยายาม Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน สภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ดี มีเพื่อนรวมงานที่ดี มีใจรักในงานที่ท�ำ

ความรู้สึกและความประทับใจ

อยากให้ทุกคนท�ำงานอย่างมีความสุข ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกัน สิ่งที่ฝากถึงผู้บริหาร

ขอขอบคุณผู้หารทุกท่านที่เล็งเห็นความส�ำคัญของพนักงานทุกคน


98

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

99

สุนิษา นุชพิเรนทร์ (โบว์) ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 23 มิถุนายน 2531 การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประวัติส่วนตัวโดยย่อ ครอบครัวมีทั้งหมด 4 คน เป็นลูกสาวคนโต ภูมิล�ำเนาอยู่จังหวัด ลพบุรี บิดา รับราชการทหาร มารดาประกอบอาชีพธุรกิจส่วน ตัว น้องชาย ก�ำลังศึกษาอยู่

ประวัติการท�ำงาน

เริ่มท�ำงาน ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2557 ในต�ำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ต�ำแหน่งปัจจุบัน ที่ปรึกษาการขายอาวุโส หน้าที่ความรับผิดชอบ งานขาย,บริการหลังการขาย และดูแลควบคุมงานทีมงาน Operation ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

ได้ประสบการณ์ท�ำงานที่หลากหลาย พัฒนาศักยภาพของตนเอง พัฒนาและฝึกฝนเพื่อการเติบโต ในสายงานเรียนรู้ลงมือท�ำในสิ่งที่เราไม่เคยท�ำและไม่คิดเราจะท�ำได้อย่างดี แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Attitude ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี ถ้ามีทัศนคติที่ดี ไม่ว่าเจอปัญญามากแค่ไหน เราจะผ่านไปได้อย่างสบาย Commitment การรักษาสัญญา หากไม่ปฏิบตั ติ ามทีเ่ ราพูดไว้ จะส่งผลกระทบกับบุคคลอืน่ และ ตัวของเราเองด้วย

ไม่มีสิ่งใดที่เราไม่สามารถท�ำได้

ไลฟ์สไตล์, แนวคิด และแรงบันดาลใจ

กิจกรรมยามว่าง ดูหนังฟังเพลง ข้อคิดในการท�ำงาน ท�ำวันนี้ให้ดีที่สุด ไม่มีสิ่งไหนที่เราไม่สามารถท�ำได้ ความรู้สึกและความประทับใจ

ความรูส้ กึ ต่อรางวัลทีไ่ ด้รบั รูส้ กึ ภูมใิ จและขอบคุณทุกคนทีใ่ ห้การสนับสนุน และเล็งเห็นความตัง้ ใจ ความมีน�้ำใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเรา ความประทับใจที่มีต่อองค์กร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความก้าวหน้า เติบโตในสายงาน มีผู้ใหญ่ให้โอกาสและสนับสนุนให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

อยากให้เพื่อนๆ มีความตั้งใจในการท�ำงาน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ สิ่งที่ฝากถึงผู้บริหาร

ขอขอบคุณพี่หญิง รักชนก, พี่เอิง, พี่ผึ้ง ที่ให้โอกาสในการเรียนรู้ ผลักดันและสนับสนุนการท�ำงาน คอยสอนและให้ค�ำปรึกษาทุกเรื่อง


100

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

101

ขนิษฐา หน้าดีแท้ (ผึ้ง) ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 8 เมษายน 2528 การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประวัติส่วนตัวโดยย่อ เป็นบุตรคนที่ 2 ครอบครัวมี พี่น้อง 2 คน (ชาย 1 ,หญิง 1) ภูมิล�ำเนาอยู่จังหวัด ลพบุรี

ประวัติการท�ำงาน

เริ่มท�ำงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ในต�ำแหน่ง ธุรการขาย ต�ำแหน่งปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ธุรการอะไหล่ หน้าที่ความรับผิดชอบ ในส่วนงานอะไหล่ สต็อก และ การควบคุมจัดเก็บ การติดตั้งอุปกรณ์รถใหม่ ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

ได้เรียนรู้หลักการท�ำงานที่เป็นระบบ มีสังคมการท�ำงานที่ดี รวมถึงเพื่อนร่วมงานทั้งในส่วนงานที่ เหมือนกันและส่วนงานที่ต่างกัน ที่เป็นไปอย่างอบอุ่น แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Commitment การรักษาสัญญา ส่งมอบงานตรงก�ำหนดระยะเวลาอย่างเสม�่ำเสมอ Excellence Teamwork การท�ำงานเป็นทีม สมัครสมานสามัคคี การช่วยเหลือกันของเพื่อน ร่วมงานในแผนกและต่างแผนกกัน

หากได้รับโอกาสควรคว้าไว้ แล้วท�ำอย่างเต็มที่

ไลฟ์สไตล์, แนวคิด และแรงบันดาลใจ

กิจกรรมยามว่าง พับเหรียญโปรยทานงานบุญต่างๆ และอ่านหนังสือ วีรกรรมวัยเด็ก เล่นกับเพื่อน แล้วเผลอไปเตะก้านคอเพื่อน เพื่อนไม่คุยด้วย ข้อคิดในการท�ำงาน โอกาสของคนไม่ได้มาบ่อยๆ หากได้รับโอกาสควรคว้าไว้ แล้วท�ำอย่างเต็มที่ ท�ำให้ดีที่สุด ความรู้สึกและความประทับใจ

ความรู้สึกต่อรางวัลที่ได้รับ รู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลนี้ เพราะเป็นผลที่เกิดจากความทุ่มเทให้กับการ ท�ำงานของเรา ความประทับใจที่มีต่อองค์กร รู้สึกอบอุ่นเหมือนครอบครัว และประทับใจที่องค์กรดูแลพนักงาน ทุกท่านเป็นอย่างดี สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

อยากขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกคนที่ให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือในทุกๆเรื่อง ทั้ง ส�ำนักงานใหญ่ และสาขา สิ่งที่ฝากถึงผู้บริหาร

ขอขอบคุณ คุณนิติและคุณนันทนาที่มอบโอกาสในการท�ำงานหลายๆ ด้าน และขอขอบคุณที่คอย ช่วยเหลือ ในเรื่องการท�ำงานให้ผ่านพ้นด้วยดีเสมอมา


102

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

103

อังคนุรักษ์ แกรกกระโทก (เอก) ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 20 มกราคม 2515 การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎล�ำปาง ประวัติส่วนตัวโดยย่อ เป็นลูกชายคนโต มีน้องสาว 1 คน ภูมิล�ำเนาอยู่จ.ล�ำปาง ครอบครัวประกอบ อาชีพ ค้าขาย, รับจ้าง

ประวัติการท�ำงาน

เริ่มท�ำงาน ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ในต�ำแหน่ง เจ้าหน้าที่สโตร์เครื่องมือ ต�ำแหน่งปัจจุบัน เจ้าหน้าที่สโตร์เครื่องมือ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแล ตรวจสอบเครื่องมือให้ พร้อมใช้งาน ตรวจสอบ ส่ง สอบเทียบ เครื่องมือตามวงรอบการท�ำงาน ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

ได้ความรู้ในเรื่องการท�ำงานด้านรถยนต์ และได้ความรู้ต่างๆ ภายในบริษัท ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ ตนเองในการท�ำงาน แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน มีเพื่อนร่วมงานที่ดี ไม่เข้าใจสามารถไขข้อข้องใจในการท�ำงานได้ Initiative มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท�ำงาน ได้มุมมองความคิดใหม่ๆ ในการท�ำงาน Development & Learning พัฒนาตนเองและเรียนรู้อย่างสม�่ำเสมอ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

หากได้รับโอกาสควรคว้าไว้ แล้วท�ำอย่างเต็มที่

ไลฟ์สไตล์, แนวคิด และแรงบันดาลใจ

บุคคลต้นแบบ คุณสันติ เอนก เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในการท�ำงาน เป้าหมายชีวิตในไทยรุ่ง น�ำความรู้ที่ได้รับจากองค์กรไปต่อยอด ข้อคิดในการท�ำงาน ท�ำอะไรก็ตาม เมื่อมีโอกาสได้ท�ำ ท�ำให้เต็มที่ ความรู้สึกและความประทับใจ

ความประทับใจที่มีต่อองค์กร องค์กรให้โอกาสในการท�ำงาน ได้ความรู้ ได้สิ่งใหม่ๆ สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

ขอบคุณเพื่อนๆ พนักงาน และหัวหน้าที่ให้โอกาสในการท�ำงาน ได้ลองท�ำและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สิ่งที่ฝากถึงผู้บริหาร

ขอบคุณผู้บริหารที่ให้โอกาสในการท�ำงาน ท�ำให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ ได้ลองท�ำและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ


104

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

105

วิษณุ ปลูกจันทร์ (นุ) ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 22 กรกฎาคม 2532 การศึกษา ปวส. เทคโนโลยียานยนต์ ประวัติส่วนตัวโดยย่อ ครอบครัวมีพี่น้องทั้งหมด 4 คน เป็นคนที่ 3 มีบ้านเกิดที่จังเพชรบูรณ์

ประวัติการท�ำงาน

เริ่มท�ำงาน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ในต�ำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านเทคนิค ต�ำแหน่งปัจจุบนั เจ้าหน้าทีด่ า้ นเทคนิค LTE หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ เป็นทีป่ รึกษาให้กบั ลูกค้าด้าน เทคนิค และสนับสนุนการแก้ไขงานกรณีที่ซับซ้อนของศูนย์บริการ ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

ได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์เพิ่มมากขึ้น แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน เราต้องรักในงานที่ท�ำ งานจะประสบผลส�ำเร็จ Development & Learning พัฒนาตนเองและเรียนรู้อย่างสม�่ำเสมอ ต้องเรียนรู้ตลอดเวลา เพราะความรู้มีอยู่รอบตัวเรา หากไม่เรียนรู้ จะกลายเป็นคนล้าหลัง

หากเราไม่เรียนรู้ จะกลายเป็นคนที่ล้าหลัง

ไลฟ์สไตล์, แนวคิด และแรงบันดาลใจ

บุคคลต้นแบบ บุคคลต้นแบบคือพี่ตั๋น (อัชฌา พรหมะวัน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ) เป็นคนขยัน และเก่ง เป็นตัวอย่างที่ดีในการท�ำงาน เป้าหมายชีวิตในไทยรุ่ง ตั้งใจจะอยู่จนเกษียณ กิจกรรมที่ท�ำเวลาว่าง รักในการซ่อมรถดูแลรถมาก เวลาว่างจึงนั่งซ่อมรถตัวเอง หรือซ่อมรถให้ เพื่อนหรือญาติๆ เรื่องที่ภาคภูมิใจ มีโอกาสบวชให้คุณพ่อคุณแม่ ข้อคิดในการท�ำงาน สู้ได้ และไม่ถอย ความรู้สึกและความประทับใจ

ความรู้สึกต่อรางวัลที่ได้รับ รู้สึกภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลนี้ เพิ่งท�ำงานเป็นปีที่ 2 ความประทับใจที่มีต่อองค์กร ให้โอกาสและความช่วยเหลือกับพนักงาน สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

อยากให้เพื่อนๆ ทุกคนตั้งใจท�ำงาน ท�ำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด สิ่งที่ฝากถึงผู้บริหาร

อยากฝากถึงคุณนภดล คุณตัน๋ คุณเล็ก คุณปุก๊ ทีใ่ ห้โอกาสได้เข้ามาท�ำงานทีน่ ี่ และส่งเสริมสนับสนุน จนท�ำให้มีวันนี้ครับ


106

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

107

กัญญมน โกมินทร์ (ปอ) ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 2 มกราคม 2531 การศึ ก ษา ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย สยาม, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประวัติส่วนตัวโดยย่อ : มีพี่น้อง 2 คน หญิง 2 คน (เป็นบุตรคนที่ 1) บิดา มารดาประกอบอาชีพ รับจ้าง ประวัติการท�ำงาน

เริ่มท�ำงาน ปี 2013 ในต�ำแหน่ง Assistant Executive Secretary ต�ำแหน่งปัจจุบัน Key Account Executive หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลลูกค้า Key Account รับเรื่องประสานงาน เจรจา ขจัดข้อโต้แย้ง ประสานงานอ�ำนวยความสะดวกสบายให้ลูกค้า ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น เรียนรู้ทักษะต่างๆ และการแก้ปัญหา ได้ความรู้ต่างๆมากมาย กลาย เป็นคนที่อดทน ขยันท�ำงาน มีความตั้งใจ และตรงต่อเวลา แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน ถ้าเรามีความสุขจะมีแรงกระตุน้ ในการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ ถึงแม้มีอุปสรรคเราก็มีพลังที่จะท�ำทุกอย่างให้ส�ำเร็จบรรลุเป้าหมาย Development & Lerning สามารถน�ำสิ่งที่ผู้ให้บริการหรือหัวหน้างานพูดมาประยุกต์ใช้ไม่ยึด ติดกับวิธีการท�ำงานแบบเดิมๆ

ถ้ามีความสุขจะมีแรงกระตุ้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไลฟ์สไตล์, แนวคิด และแรงบันดาลใจ

บุคคลต้นแบบ พ่อแม่ เป็นแบบอย่างการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน ท่านขยันและอดทนต่อความยาก ล�ำบากเพื่อที่ลูกจะได้สบาย ท่านสอนให้รักตัวเองและอย่าดูถูกคนที่จนกว่า กิจกรรมที่ท�ำเวลาว่าง เรียนรู้อะไรใหม่ๆ ท�ำอาหารหรือขนม ออกไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อน วางแผนท่องเที่ยวกับครอบครัวในเทศกาลต่างๆ ช่วยป้าจัดดอกไม้ที่ร้าน เรือ่ งทีภ่ าคภูมใิ จ เป็นตัวแทนโรงเรียนประกวดการพูดในหัวข้อ “ความซือ่ สัตย์สจุ ริต เป็นหัวใจของ การเลือกตั้ง” ข้อคิดในการท�ำงาน เรียนรู้จากวันวาน ใช้ชีวิตในวันนี้ มีความหวังกับวันพรุ่งนี้ สิ่งส�ำคัญคืออย่า หยุดตั้งค�ำถาม ความรู้สึกและความประทับใจ

ความรู้สึกต่อรางวัลที่ได้รับ ถือเป็นรางวัลส�ำคัญที่จะเป็นแรงผลักดันพัฒนาตนเองความประทับ ใจที่มีต่อองค์กร เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

บริษัทเปิดโอกาสให้กับทุกคนเสมอ ทุกคนมีโอกาสก้าวหน้าในชีวิต สิ่งที่ฝากถึงผู้บริหาร

ประทับใจกับผู้บริหารทุกคน นอกจากเงินเดือนแล้วยังมีสวัสดิการอื่นๆ อีกมาก


108

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

นันทนา ทิมศรี (ปุ้ย) ประวัติส่วนตัว

ไม่มีอะไรยาก ถ้าเราอยากเรียนรู้

วันเกิด 26 มีนาคม 2526 การศึ ก ษา ปวส. วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พานิ ช ยการ พิษณุโลก ประวัตสิ ว่ นตัวโดยย่อ มีพนี่ อ้ ง 2 คน เป็น ลูกคนที่ 2 ของครอบครัว มีอาชีพท�ำนาที่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ไลฟ์สไตล์, แนวคิด และแรงบันดาลใจ

เริ่มท�ำงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ในต�ำแหน่ง เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์(อาวุโส)ต�ำแหน่ง ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์(อาวุโส) หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลลูกค้าและรักษาค่า CVP ให้ เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมรับเรื่องร้องเรียน

บุคคลต้นแบบ พี่ชาย อุปสรรคที่ผ่านมาได้ ต้องท�ำงานที่ไม่เคยมีประสบการณ์ แต่ผ่านมาได้เพราะอดทนและเรียนรู้ วีรกรรมในวัยเด็ก กระโดดบันได 11 ขั้น ตกลงมาหัวแตก กิจกรรมที่ท�ำเวลาว่าง หารายได้พิเศษและท่องโลกออนไลน์ เรื่องที่ภาคภูมิใจ โอกาสในการท�ำงานจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ท�ำให้มายืนจุดนี้ได้ ข้อคิดในการท�ำงาน ไม่มีอะไรยาก ถ้าเราอยากเรียนรู้

ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

ความรู้สึกและความประทับใจ

ประวัติการท�ำงาน

เป็นการท�ำงานที่ดีและได้ประสบการณ์ดีๆ อีกรูปแบบหนึ่ง สามารถน�ำไปพัฒนาตัวเองในอนาคต ได้ แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Attitude ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี ถ้าเราคิดดีเวลาเจอเรื่องแย่เราจะไม่ท้อถอย และสามารถผ่านไปได้ Development & Learning พัฒนาตนเองและเรียนรู้อย่างสม�่ำเสมอ การเรียนรู้ด้วยตัวเอง สามารถท�ำให้เราเติบโตได้

ความรู้สึกต่อรางวัลที่ได้รับ รู้สึกดีใจและจะตั้งใจท�ำงานต่อไป ความประทับใจที่มีต่อองค์กร ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

จงตั้งใจท�ำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด สิ่งที่ฝากถึงผู้บริหาร

ขอขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่ให้โอกาสในการท�ำงานครั้งนี้

109


110

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

เราต้องการคนแบบใดในยุคดิจิทัล

เราต้องการคนแบบใดในยุคดิจิทัล

GM VPA-NK

GM LRA

คุณประไพพิมพ์ อ่องศรี

111

คุณธิดาพร ชาแสน

เทคโนโลยีและโลกดิจิทัลมักไปไว องค์กรจึงจ�ำเป็นต้องปรับตัวให้ทันตามเทรนด์ ยุค4.0 เพื่อต่อยอดธุรกิจบนการแข่งขันที่รวดเร็วรอบด้าน จากการบริการธรรมดาให้กลายเป็น High Value Service บุคลากรที่เราคัดสรร จึงเป็นบุคคลที่มีทัศนคติเชิงบวก ชอบการเรียนรู้ และสามารถ ปรับตัวได้เป็นอย่างดี

ในยุคดิจิทัล ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ คนที่จะอยู่รอด ต้องปรับตัวให้ทัน เรียนรู้ให้เร็ว ก้าว ตามให้ไว มิเช่นนั้นก็ไม่ต่างกับไดโนเสาร์ที่รอวันสูญพันธุ์

ก้าวทัน Digital : Internet of Things (IoT) การที่สิ่งต่างๆ ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต ท�ำให้มนุษย์สามารถสั่ง การควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น การเปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ในชีวิตประจ�ำวันต่างๆ ผ่าน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นต้น (mcuthailand)

ก้าวทัน Digital : Augmented reality (AR) การรวม สภาพแวดล้อมจริง กับ วัตถุเสมือน เข้าด้วยกันในเวลาเดียวกัน โดยวัตถุ เสมือนที่ว่านั้น อาจจะเป็น ภาพ, วิดิโอ, เสียง, ข้อมูลต่างๆที่ประมวลผลมาจาก คอมพิวเตอร์, มือถือ, เทปเล็ต, หรืออุปกรณ์สวมใส่ขนาดเล็กต่างๆ และท�ำให้เรา สามารถตอบสนองกับสิ่งที่จ�ำลองนั้นได้ (www.ba-na-na.net)


พนักงานผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม สายงานสนับสนุนทั่วไป


114

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

115

จิราพร อาจวิเชียร (เปิ้ล) ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 20 กรกฎาคม 2530 การศึ ก ษา ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุนันทา ประวัติส่วนตัวโดยย่อ เป็นลูกสาวคน ที่ 1 มีนอ้ งสาวอีก 1 คน เป็นคน จ.ร้อยเอ็ด ครอบครัว ประกอบอาชีพอิสระ

ประวัติการท�ำงาน

เริ่มท�ำงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ในต�ำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการขาย ต�ำแหน่งปัจจุบนั เจ้าหน้าทีธ่ รุ การขาย หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ดูแล Stock รถยนต์ จัดสรรรถใหม่เพื่อส่งมอบลูกค้าเพื่อบรรลุเป้าการขายของบริษัท ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

ได้ฝกึ พัฒนาตัวเองในการท�ำงานตลอด เพือ่ นร่วมงานมีความสามัคคี ท�ำงานเป็นทีม ท�ำให้บรรลุเป้า หมายการท�ำงาน แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Excellence Teamwork การท�ำงานเป็นทีม สมัครสมานสามัคคี ให้ความร่วมมือในการท�ำงาน เพื่องานที่บรรลุเป้าหมาย Development & Learning พัฒนาตนเองและเรียนรู้อย่างสม�่ำเสมอ ได้ฝึกพัฒนาตัวเองใน การแก้ไขปัญหาในทุกๆ วัน

พัฒนาตัวเองในการแก้ไขปัญหาทุกวัน

ไลฟ์สไตล์, แนวคิด และแรงบันดาลใจ

กิจกรรมที่ท�ำเวลาว่าง ไหว้พระ ข้อคิดในการท�ำงาน ท�ำทุกๆ วันให้ดีที่สุด ความรู้สึกและความประทับใจ

ความรู้สึกต่อรางวัลที่ได้รับ ดีใจและภูมิใจที่หัวหน้าเล็งเห็นความตั้งใจและผลงานในการท�ำงาน ความประทับใจที่มีต่อองค์กร เป็นองค์กรที่มีความมั่นคง และฝึกให้พนักงานพัฒนาตนเองอย่าง สม�่ำเสมอ สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

อยากให้ทุกคนมีความสุขในการท�ำงานในทุกๆ วัน สิ่งที่ฝากถึงผู้บริหาร

อยากขอบคุณผูบ้ ริหาร หัวหน้างาน ทีเ่ ล็งเห็นความส�ำคัญและความตัง้ ใจในการท�ำงานของพนักงาน และมอบรางวัลนี้ให้


116

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

จ�ำเนียง จะแจ้ง (หน่อง) ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 17 พฤศจิกายน 2508 การศึกษา ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ประวัติส่วนตัวโดยย่อ มีพี่น้องทั้งหมด 7 คน ดิฉัน เป็นคนที่ 3 ภูมิล�ำเนาอยู่ จ.กาญจนบุรี พ่อแม่ ประกอบอาชีพท�ำไร่

เหนื่อยแค่ไหนก็ต้องทน เพราะความจนมันน่ากลัว

ไลฟ์สไตล์, แนวคิด และแรงบันดาลใจ

ประวัติการท�ำงาน

เริ่มท�ำงาน ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2547 ในต�ำแหน่ง แม่บ้าน หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลความสะอาดห้องรับรองลูกค้าและทั่วไป ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

ได้เรียนรู้การท�ำงานที่มีคุณภาพ

แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Attitude ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี แม้ปัญหาเข้ามาก็ไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรค Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน กับน้องๆ และเพื่อนร่วมงาน

บุคคลต้นแบบ คุณแก้วใจ เผอิญโชค CEO เป้าหมายชีวิตในไทยรุ่ง ท�ำงานอย่างมีความสุข จนถึงเกษียณอายุ เรื่องที่ภาคภูมิใจ ได้ท�ำงานกับไทยรุ่งกรุ๊ป และร่วมงานกับผู้บริหารที่เก่ง ข้อคิดในการท�ำงาน เหนื่อยแค่ไหนก็ต้องทน เพราะความจนมันน่ากลัว ความรู้สึกและความประทับใจ

ความรู้สึกต่อรางวัลที่ได้รับ รู้สึกภูมิใจและประทับใจมาก ความประทับใจที่มีต่อองค์กร ขอบคุณผู้บริหารที่ยื่นโอกาสดีๆ ให้พนักงานมาโดยตลอด สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

ขอบคุณที่รักและห่วงใยเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน สิ่งที่ฝากถึงผู้บริหาร

ขอขอบคุณ คุณวุฒิชัย เผอิญโชค ที่มอบโอกาสในการท�ำงานดีๆ ให้กับป้าหน่องค่ะ

117


118

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

อุบลรัตน์ ม่วงชุ่ม (ยุ้ย) ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 10 กันยายน 2532 การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม ประวัติส่วนตัวโดยย่อ มีพี่น้อง 3 คน ดิฉันเป็นบุตร คนแรก ภูมิล�ำเนาอยู่ จ.สมุทรสาคร ครอบครัว ประกอบอาชีพการเกษตร

ประวัติการท�ำงาน

เริ่มท�ำงาน ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2556 ในต�ำแหน่ง เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดเตรียมเอกสารวางบิล-รับเช็ค ออกบิลลูกค้าศูนย์บริการ ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

ขอบคุณประสบการณ์ที่สอนให้มีความอดทน ขยัน และความสามัคคีในองค์กร แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน ไม่กังวลเรื่องงานที่ท�ำ ไม่เครียดกับงานจนเกินไป มี ความสุข และตั้งใจท�ำงานให้ดีที่สุด ยิ้มแย้มแจ่มใสคนรอบข้างก็จะมีความสุขไปด้วย Valued Customer ให้ความส�ำคัญกับลูกค้า ทั้งภายนอกและภายใน บริการให้เกินความคาด หมาย เมือ่ ลูกค้าต้องการข้อมูลเกีย่ วกับรถยนต์หรือสอบถามปัญหาต่างๆ จะรีบหาข้อมูลและบริการ ลูกค้าโดยเร็วที่สุดเพื่อสร้างความประทับใจ

ความล�ำบากสอนให้อดทนและก้าวต่อไป

ไลฟ์สไตล์, แนวคิด และแรงบันดาลใจ

กิจกรรมยามว่าง ไหว้พระท�ำบุญ ท่องที่ยวธรรมชาติ เรื่องที่ภาคภูมิใจ โชคดีที่มีงานท�ำและเป็นงานที่มั่นคง ข้อคิดในการท�ำงาน ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ความรู้สึกและความประทับใจ

ความรู้สึกต่อรางวัลที่ได้รับ ภาคภูมิใจมากเนื่องจากได้รับเป็นรางวัลแรก ความประทับใจที่มีต่อองค์กร รู้สึกดีใจที่เข้ามาอยู่ในองค์กรที่มั่นคง สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

ความล�ำบากสอนให้เราอดทน ความเป็นคนสอนให้เราก้าวต่อไป สิ่งที่ฝากถึงผู้บริหาร

ขอบคุณผู้บริหารที่สร้างบริษัทที่มั่นคง ท�ำให้มีงานที่ดี

119


120

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

121

ศิริพร สาสิงห์ (หนุ่ย) ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 3 กุมภาพันธ์ 2519 การศึกษา ปริญญาตรี, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประวั ติ ส ่ ว นตั ว โดยย่ อ เป็ น ลู ก คนเดี ย วของ ครอบครัว คุณพ่อเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ การรถไฟ แห่งประเทศไทย คุณแม่เป็นอดีตหัวหน้าฝ่ายบัญชี การเคหะแห่งชาติ ประวัติการท�ำงาน

เริ่มท�ำงาน ตั้งแต่ 26 สิงหาคม 2553 ในต�ำแหน่ง เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ หน้าที่ความรับผิดชอบ เก็บเงินค่าซ่อมรถจากลูกค้า ติดตามหนี้ลูกหนี้เครดิต เบิกจ่ายเงินสดย่อย ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

ได้เรียนรูว้ ธิ ที ำ� งานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบใหม่ๆ หลายโปรแกรม เรียนรูเ้ กีย่ วกับงานบริการ ลูกค้า รู้จักมิตรภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานที่จริงใจ ไม่หวังผลประโยชน์ แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน ท�ำงานที่ชอบ มีเพื่อนร่วมงานที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่ แออัด ใช้เวลาเดินทางมาท�ำงานไม่นาน รถไม่ติด แค่นี้ถือว่ามีความสุขในการท�ำงานอย่างมาก Excellence Teamwork การท�ำงานเป็นทีม สมัครสมานสามัคคี ไม่ตอบปฏิเสธว่าไม่ใช่หน้าที่ ของตน

ความพยายามไม่เคยท�ำให้ใครพ่ายแพ้

ไลฟ์สไตล์, แนวคิด และแรงบันดาลใจ

กิจกรรมยามว่าง ชอบท่องเที่ยวต่างจังหวัด ชมธรรมชาติและวัฒนธรรมที่แตกต่าง อุปสรรคที่ผ่านมาได้ แม้บางเรื่องผิดพลาดไปบ้าง แต่ครอบครัวถือเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ข้อคิดในการท�ำงาน ความพยายามไม่เคยท�ำให้ใครพ่ายแพ้ ความท้อแท้ ไม่เคยท�ำให้ใครชนะ ความรู้สึกและความประทับใจ

ความรู้สึกต่อรางวัลที่ได้รับ ดีใจและภูมิใจมาก มีก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ความประทับใจที่มีต่อองค์กร เป็นองค์กรที่ให้โอกาส ได้เรียนรู้เพิ่มเติม เช่น มีการจัดอบรมต่างๆ เพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่พนักงานตลอดเวลา สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

ขอบคุณความจริงใจทีม่ ใี ห้ รูส้ กึ โชคดีมากทีม่ เี พือ่ นร่วมงานทีด่ มี นี ำ�้ ใจและพร้อมจะช่วยเหลือทัง้ ทาง ด้านงานและส่วนตัว สิ่งที่ฝากถึงผู้บริหาร

ขอบคุณท่านผู้บริหารที่ให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับขวัญและก�ำลังใจให้กับพนักงาน


122

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

123

ศิริชัย อริยะฤดีกุล (กอล์ฟ) ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 21 มกราคม 2535 การศึกษา ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพ ประวัตสิ ว่ นตัวโดยย่อ เป็นลูกคนโต มีนอ้ งสาว 1 คน เป็นคนกรุงเทพฯ ครอบครัวท�ำธุรกิจส่วนตัว

ประวัติการท�ำงาน

เริ่มท�ำงาน ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ในต�ำแหน่ง เจ้าหน้าที่ HRD ต�ำแหน่งปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ HRD (อาสุโส) หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลเรื่องการพัฒนาและฝึก อบรมพนักงาน การสื่อสารภายในองค์กรและกิจกรรมองค์กร ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

หากไม่พัฒนาตนเองจะท�ำให้เราไม่ก้าวหน้า

ไลฟ์สไตล์, แนวคิด และแรงบันดาลใจ

บุคคลต้นแบบ Elon musk เป็นคนที่มี Passion อย่างยอดเยี่ยม สามารถสร้าง Inspire ในระดับ โลก รวมถึงสามารถสร้าง Innovation ขับเคลื่อนโลกอนาคตได้ อุปสรรคทีผ่ า่ นมาได้ สิง่ ทีก่ ำ� หนดว่าเราจะผ่านอุปสรรคได้หรือไม่ จริงๆ แล้วเราเป็นคนก�ำหนดเอง ว่าเราจะผ่านมันได้อย่างไร ด้วยวิธีการแบบไหน เพราะการล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่ท�ำให้เราล้มเหลว แต่ การยอมแพ้คือสิ่งที่ท�ำให้เราล้มเหลว ข้อคิดในการท�ำงาน ท�ำไม่ได้แล้วเสียใจ ดีกว่าเสียใจที่ไม่ได้ท�ำ ความรู้สึกและความประทับใจ

ได้รับประสบการณ์และโอกาสมากมายในการท�ำงาน ท�ำให้ได้ฝึกฝนตนเอง และพัฒนาขึ้นในทุกๆ ด้าน

ความรู้สึกต่อรางวัลที่ได้รับ รู้สึกภูมิใจที่ได้รับเลือกให้ได้รับรางวัลนี้ ความประทับใจที่มีต่อองค์กร ประทับใจในการท�ำงาน รู้จักการปรับตัวเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นองค์กร ที่ให้ความส�ำคัญกับพนักงาน ให้โอกาสกับทุกคน

แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

Attitude ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี เป็นสิ่งส�ำคัญที่สุดในการใช้ชีวิต ไม่ใช่เฉพาะ แค่เรื่องงาน เพราะความคิดก�ำหนดการกระท�ำทุกอย่างของเรา Development & Learning พัฒนาตนเองและเรียนรู้อย่างสม�่ำเสมอ เราต้องรู้จักพัฒนาตนเองตลอด เพราะหากเราไม่พัฒนาตนเองก็จะไม่ท�ำให้เราก้าวหน้า

ความตั้งใจจริงจะท�ำให้เราประสบความส�ำเร็จได้ สิ่งที่ฝากถึงผู้บริหาร

ขอบคุณพี่หญิง พี่โอ พี่อร ที่ให้โอกาสเสมอมาและท�ำให้ได้รับรางวัลในปีนี้


124

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

นงนาฏ ช่วยเมือง (เล็ก) ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 1 พฤศจิกายน 2523 การศึ ก ษา ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ นครศรีธรรมราช ประวัติส่วนตัวโดยย่อ ดิฉันมีพี่น้อง 4 คน เป็นลูก คนที่ 4 เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราช ครอบครัว ประกอบอาชีพ ท�ำสวน

เป้าหมายมีไว้พุ่งชน

ไลฟ์สไตล์, แนวคิด และแรงบันดาลใจ

ประวัติการท�ำงาน

กิจกรรมยามว่าง พักผ่อน ฟังเพลง ดูทีวี อุปสรรคที่ผ่านมาได้ งานที่ไม่เคยท�ำมาก่อน พยายามเรียนรู้ฝึกฝนจนสามารถผ่านไปได้ด้วยดี ข้อคิดในการท�ำงาน เป้าหมายมีไว้พุ่งชน

เริ่มท�ำงาน ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. 2554 ต�ำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการขาย ต�ำแหน่งปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ธุรการขาย (อาวุโส) หน้าที่ความรับผิดชอบ เปิดสัญญาเช่าระยะสั้น เปิดบุ๊คกิ้ง จัดเตรียมเอกสารเพื่อวางบิล ฯลฯ

ความรู้สึกและความประทับใจ

แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน มีความสุข สนุกในการท�ำงาน มีความสุขกับงานที่ได้ รับมอบหมาย Excellence Teamwork การท�ำงานเป็นทีม สมัครสมานสามัคคี การท�ำงานเป็นทีม เพื่อนร่วม งานท�ำงานสมานสามัคคี ท�ำงานเป็นทีมจึงท�ำให้งานส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ความรู้สึกต่อรางวัลที่ได้รับ เป็นความภาคภูมิใจของตัวเอง ความประทับใจที่มีต่อองค์กร ให้โอกาสพนักงานทุกท่าน ขอให้มุ่งมั่น และมีความตั้งใจ สิ่งที่ฝากถึงผู้บริหาร

ขอบคุณส�ำหรับโอกาสที่มอบให้

125


126

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

127

วิกรรดา เหมือนสังข์ดี (อุ้ย) ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 3 สิงหาคม 2533 การศึ ก ษา ปริ ญ ญาตรี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุนันทา ประวัติส่วนตัวโดยย่อ พ่อ-แม่ ท�ำธุรกิจส่วนตัวเป็น อูซ่ อ่ มสีและตัวถัง ภูมลิ ำ� เนาอยู่ จ.สุพรรณบุรี เป็นลูก คนที่ 2 มีพี่ชาย 1 คน ประวัติการท�ำงาน

เริ่มท�ำงาน ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2556 ในต�ำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการขาย (อาวุโส) หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลเอกสารของฝ่ายขายทั้งหมด ตั้งแต่การจอง-ส่งมอบรถ งานเอกสาร ตัดรถ แลกรถดีลเลอร์ คีย์ขายในระบบ Vista ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองในการท�ำงานจากการอบรมต่างๆ ของบริษัท ได้รู้จักความอดทน ความ มุ่งมั่นทื่ต้องท�ำงานให้ส�ำเร็จลุล่วง แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Value (Achieved)

Initiative มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท�ำงาน ต้องรู้จักริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ถ้าท�ำให้ง่ายเราก็จะ ท�ำงานอย่างมีความสุข Development & Learning พัฒนาตนเองและเรียนรู้อย่างสม�่ำเสมอ หาความรู้เพิ่มเติมอย่าง สม�่ำเสมอ เพื่อน�ำมาพัฒนาการท�ำงานของตนเอง

ถ้าไม่มีอุปสรรค ก็ไม่รู้จักความพยายาม

ไลฟ์สไตล์, แนวคิด และแรงบันดาลใจ

บุคคลต้นแบบ คุณพ่อ เป้าหมายชีวิตในไทยรุ่ง ก้าวหน้าในต�ำแหน่งให้มากที่สุด เรื่องที่ภาคภูมิใจ โอกาสดีๆ ที่เคยได้รับ, วันที่รับปริญญา วีรกรรมในวัยเด็ก ปีนรถมอเตอร์ไซค์ตกลงมาแขนหัก ข้อคิดในการท�ำงาน ถ้าไม่มีอุปสรรค เราก็ไม่รู้จักความพยายาม ความรู้สึกและความประทับใจ

ความรู้สึกต่อรางวัลที่ได้รับ ภูมิใจที่สามารถท�ำงานจนบริษัทเห็นถึงความพยายาม ความประทับใจที่มีต่อองค์กร เป็นองค์กรที่อยู่กันแบบครอบครัว สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

ถ้าเราตั้งใจท�ำงานก็ไม่มีอะไรยากเกินส�ำหรับเรา สิ่งที่ฝากถึงผู้บริหาร

ขอขอบคุณ คุณนภดล สุพละเศรษฐ์ ที่ให้โอกาสพนักงานและใส่ใจความสุขในการท�ำงานของ พนักงานค่ะ


128

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

129

ปรียากรณ์ แก้วกอง (ฝ้าย) ประวัติส่วนตัว

เกิด 4 ธันวาคม 2523 การศึกษา ปริญญาตรี, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประวัติส่วนตัวโดยย่อ มีพี่น้อง 3 คน ดิฉันเป็นบุตร คนที่ 2 ปัจจุบันพักอาศัยอยู่ที่ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี บิดามารดา ประกอบอาชีพค้าขาย

ประวัติการท�ำงาน

เริ่มท�ำงาน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ในต�ำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ต�ำแหน่งปัจจุบนั เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน(อาวุโส) หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ท�ำวางบิลบริษทั ฯ แม่ ติดตาม งานเคลม ตรวจสอบเงินค่ารถจากไฟแนนซ์ จัดท�ำและตรวจสอบคอมมิชชั่น ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

เข้าใจงานบริการมากขึน้ เพราะต้องพบเจอลูกค้าหลายแบบ ฝึกความอดทนเวลาเจอลูกค้าแรงๆ ฝึก ให้เราสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ฝึกให้เรากล้าที่จะตัดสินใจ แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Attitude ทัศนคติทดี่ ใี นการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี การท�ำงานทุกอย่างล้วนมีปญ ั หาและอุปสรรค เราต้องหาวิธีแก้ไขอุปสรรคเหล่านั้นให้ผ่านไปให้ได้ Excellence Teamwork การท�ำงานเป็นทีม สมัครสมานสามัคคี ความส�ำเร็จไม่ได้เกิดจากคน เพียงคนเดียว

ความส�ำเร็จไม่ได้เกิดจากคนเพียงคนเดียว

ไลฟ์สไตล์, แนวคิด และแรงบันดาลใจ

เป้าหมายชีวิตในไทยรุ่ง พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพและความรู้ในการท�ำงาน วีรกรรมในวัยเด็ก เดินชนประตูกระจกร้านแมคโดนัล รู้สึกอายมาก ข้อคิดในการท�ำงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท�ำให่เราเก่งและแกร่งขึ้น ความรู้สึกและความประทับใจ

ความรู้สึกต่อรางวัลที่ได้รับ รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 2 ความประทับใจที่มีต่อองค์กร ประทับใจในสถานที่ บรรยากาศในการท�ำงาน และเพื่อนร่วมงาน ทุกคน สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

อยากขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ และน้องๆ ทุกคน ที่ช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆ มาด้วยกัน และ สุดท้ายเราก็ผ่านมันมาได้ สิ่งที่ฝากถึงผู้บริหาร

ขอบคุณที่ให้โอกาสและรางวัลนี้


130

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

131

จตุพร ล�ำพันเขต (เบนซ์) ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 13 กุมภาพันธ์ 2539 การศึกษา ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ ประวัติส่วนตัวโดยย่อ ครอบครัวมีพี่น้องด้วยกัน ทัง้ หมด 2 คน ผมเป็นคนที่ 2 ภูมลิ ำ� เนาอยู่ จ.ปทุมธานี พ่อเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ แม่เป็นพนักงานบริษัท

ประวัติการท�ำงาน

เริ่มท�ำงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ในต�ำแหน่ง เจ้าหน้าที่คลังอะไหล่ ต�ำแหน่งปัจจุบัน เจ้าหน้าที่อะไหล่ หน้าที่ความรับผิดชอบ รับของเข้าสต็อกอะไหล่ จัดของเข้า ตามโลเคชั่นสินค้า จัดเตรียมอะไหล่ ล่วงหน้า นับสต้อกประจ�ำวัน ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

ได้ความรู้หลายอย่าง และประสบการณ์ท�ำงานที่ดีเป็นระบบเข้าใจง่าย หัวหน้างานและผู้จัดการ คอยให้ความรู้และค่อยช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาต่างๆ มาโดยตลอด แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Excellence Teamwork การท�ำงานเป็นทีม สมัครสมานสามัคคี ท�ำงานเป็นทีมช่วยเหลือกัน แก้ไขปัญหาให้ผ่านไปด้วยดี Development & Learning พัฒนาตนเองและเรียนรู้อย่างสม�่ำเสมอ จดจ�ำปัญหาต่างๆ มาใช้ ในการแก้ไขปัญหาครั้งใหม่ หาข้อมูลความรู้เพิ่มเติมไว้ตอบลูกค้าหรือพนักงานด้วยกันเอง

จะเหนื่อยจะท้อก็ต้องทน เพราะความจนมันน่ากลัว

ไลฟ์สไตล์, แนวคิด และแรงบันดาลใจ

บุคคลต้นแบบ นายเอกลักษณ์ เมธากุล และ นายธนทัต เชื้อเงิน กิจกรรมยามว่าง หาที่พักผ่อนสบายๆ เช่น แพตกปลา หรือน�้ำตก

ข้อคิดในการท�ำงาน ท�ำงานจะเหนื่อยจะท้อก็ต้องทน เพราะความจนมันน่ากลัว ความรู้สึกและความประทับใจ

ความรู้สึกต่อรางวัลที่ได้รับ ดีใจมากๆ ครับ ความประทับใจที่มีต่อองค์กร รู้สึกดีใจครับที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของไทยรุ่งกรุ๊ป สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

ก็อยากฝากไว้ว่าท�ำงานให้ช่วยเหลือกันแก้ไขปัญหาแล้วทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีครับ สิ่งที่ฝากถึงผู้บริหาร

ฝากถึงคุณธนทัต เชื้อเงิน (พี่เต๋า) ที่คอยช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆ ขอบคุณครับ


132

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

133

เราต้ อ งการคนแบบใดในยุ ค ดิ จิ ทั ล

คุณ อังสนา ชุ่มแจ่ม Asst. GM BMT

ก้าวทัน Digital : Mixed reality (MR) ผู้ใช้มองเห็นโลกแห่งความเป็นจริง แบบ AR ในขณะที่มองเห็นวัตถุเสมือนแบบ VR และ Realtime คือ MR เป็นส่วนผสมทั้ง VR และ AR ในอันเดียวกัน ผสมผสานการ ท�ำงานทั้งในแบบโลกจริงและโลกเสมือนควบคู่กัน (nextempire.co)

ต้องพัฒนาตัวเอง เรียนรู้และเตรียมพร้อมเพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่จะท้าท้าย ความสามารถและจะส่งผลกระทบกับเรา ดังนัน้ เราจึงต้องการคนทีพ่ ร้อมจะเรียนรูแ้ ละมีการพัฒนา ตนเองอยู่เสมอ เพื่อที่จะได้ช่วยกันท�ำให้ส�ำเร็จและบรรลุเป้าหมายขององค์กร

ก้าวทัน Digital : Virtual reality (VR) เป็นการจ�ำลองสภาพแวดล้อมจริงเข้าไปให้เสมือนจริง โดยพยายามท�ำให้เหมือนจริง โดยผ่านการรับรู้ของเราไม่ว่าจะเป็น การมองเห็น เสียง การสัมผัส หรือแม้กระทั้ง กลิ่น และท�ำให้เราสามารถตอบสนองกับสิ่งที่จ�ำลองนั้นได้ (www.ba-na-na.net)


พนักงานอายุงาน 20 ปี


136

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

อภิชญา ศศิโภคา (ดา) ประวัติส่วนตัว

จะเนื่อยจะท้อก็ต้องทน เพราะความจนมันน่ากลัว

วันเกิด 19 สิงหาคม 2508 การศึกษา ปวส. พณิชยการสยาม ประวัติส่วนตัวโดยย่อ เป็นบุตรคนที่ 3 ภูมิล�ำเนา อ. โพธาราม จ. ราชบุรี ครอบครัวมีอาชีพท�ำไร่

ไลฟ์สไตล์, แนวคิด และแรงบันดาลใจ

บุคคลต้นแบบ เมทินี บุญแก้ว (ปรึกษาได้ทุกเรื่อง สายเปย์) ประวัติการท�ำงาน

เริ่มท�ำงาน ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2540 ในต�ำแหน่ง เจ้าหน้าที่อะไหล่ ต�ำแหน่งปัจจุบัน เจ้า หน้าที่ทะเบียนและประกันภัย หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดส่งเอกสารให้ลูกค้า ส่งหมายเรียกผู้ขับ รถผิดกฎจราจร และรับผิดชอบกุญแจส�ำรอง ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

การท�ำงานอย่างเป็นระบบ และได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Commitment การรักษาสัญญา ต้องเป็นคนรักษาค�ำพูดในการท�ำงาน Valued Customer ให้ความส�ำคัญกับลูกค้า ทั้งภายนอกและภายใน บริการให้เกินความคาด หมาย ต้องคิดถึงลูกค้าเป็นล�ำดับแรกในการท�ำงาน

เป้าหมายชีวิตในไทยรุ่ง ท�ำให้ดีที่สุด กิจกรรมยามว่าง ทานข้าวกับครอบครัว เรื่องที่ภาคภูมิใจ ลูกสอบติดหมอจุฬา ข้อคิดในการท�ำงาน ท�ำงานจะเหนื่อยจะท้อก็ต้องทน เพราะความจนมันน่ากลัว ความรู้สึกและความประทับใจ

ความประทับใจที่มีต่อองค์กร : ทักทายด้วยรอยยิ้มกันทุกวัน สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

สู้ๆค่ะ

สิ่งที่ฝากถึงผู้บริหาร

ขอขอบคุณในทุกๆ เรื่องค่ะ

137


พนักงานอายุงาน 15 ปี


140

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

สิงหา ฉ�่ำสุขติ (เปี๊ยก)

อนุเทพ ตั้งศุภกิจ (เทพ)

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 1 สิงหาคม 2520 การศึกษา ปวส. โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม ต�ำแหน่งปัจจุบัน พนักงานช่าง หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลส่วนซ่อมรถกลาง-ใหญ่

ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

ได้อาชีพที่มั่นคง เลี้ยงดูครอบครัว ได้ท�ำงานและมีเพื่อนร่วมงานที่ดี แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน สนุกกับงานและเพื่อนร่วมงาน Excellence Teamwork การท�ำงานเป็นทีม สมัครสมานสามัคคี ร่วมกันลงมือคิด วิเคราะห์ งานกันเป็นทีม ช่วยเหลือกันในเรื่องต่างๆ ความรู้สึกและความประทับใจ

ท�ำงานแล้วมีความสุขเหมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

ให้ตั้งใจในการท�ำงาน อย่าท้อต่ออุปสรรคแล้วทุกอย่างจะดีขึ้น

141

วันเกิด 6 เมษายน 2511 การศึกษา ปวส. โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ ต� ำ แหน่ ง ปั จ จุ บั น เจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบคุ ณ ภาพ (อาวุโส) หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบคุณภาพก่อนเริ่ม ส่งมอบ

ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

ได้เรียนรู้หลายๆ อย่างในการท�ำงานกับคนหมู่มาก แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Commitment การรักษาสัญญา เมื่อให้สัญญากับใครไว้เราต้องท�ำให้เต็มที่ ความรู้สึกและความประทับใจ

มีความรู้สึกดีและท�ำให้อยากท�ำงาน สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

ให้รับผิดชอบกับงานที่มอบหมาย ท�ำให้เต็มที่แล้วสิ่งดีๆ จะตามมา


142

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

ภัทรพล ตั้งจิตเจริญพงศ์ (อั๋น)

อุเทน เรืองนาม (เทน)

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 29 กันยายน 2519 การศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ต�ำแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการขาย หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแล ควบคุมฝ่ายขาย

ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

การท�ำงานมากกว่า 15 ปี ท�ำให้รอบคอบ มุมมองที่กว้างและเข้าใจโลกมากขึ้น แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Attitude ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรค และมองทุกอย่าง เป็นโอกาส Development & Learning พัฒนาตนเองและเรียนรูอ้ ย่างสม�ำ่ เสมอ พัฒนาตนเองให้ทนั เกีย่ ว กับการเปลี่ยนแปลงของโลก ความรูส ้ ก ึ และความประทับใจ เป็นองค์กรทีใ่ ห้โอกาส แสดงความสามารถ และความก้าวหน้า

143

วันเกิด 27 ตุลาคม 2517 การศึกษา ปวช. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ต�ำแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าทีมปฎิบัติการ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลเรื่องรถทดแทนและรถ ลูกค้า,จัดล�ำดับการขอรถทดแทน, ประสานงานกับ Call center

ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

องค์กรแห่งการเรียนรู้ สอนวิธีคิด วางแผนท�ำงานเป็นทีม น�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Attitude ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี คิดทุกอย่างให้เป็นบวก ไม่เริ่มต้นด้วยการปฏิเสธ Excellence Teamwork พูดคุย พัฒนาตนเองและเรียนรูอ้ ย่างสม�ำ่ เสมอ ปรึกษาหารือ ร่วมแรง ร่วมใจ ก้าวผ่านอุปสรรค ความรู้สึกและความประทับใจ ปี 2552 ผมต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลา 2 เดือน

ในสายอาชีพได้ชัดเจน

ทาง CEO (คุณแก้วใจ) ฝากทาง GM (คุณอรัญญา) ไปเยีย่ ม บอกให้ยา้ ยผมไปรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาล เฉพาะทาง โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ผมรู้สึกประทับใจในเหตุการณ์นี้มากครับ

สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน ตั้งเป้าหมาย และเดินไปหามัน

สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

ท�ำหน้าที่ของตัวเองที่ได้รับมอบหมายให้เต็มความสามารถและดีที่สุด


144

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

นัยนา ปางวัชรากร (ชินหลาน)

มานพ แสงเนตร (นพ)

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 24 กุมภาพันธ์ 2515 การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี ม. ธุรกิจ บัณฑิตย์ ต�ำแหน่งปัจจุบนั ผจก. ส่วนธุรการขายและทะเบียน ประกันภัย หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบงานจด ทะเบียนใหม่ ต่อภาษีรายปี ประกันรถใหม่ ต่อประกัน รายปี , ชุดโอนรถยนต์หมดสัญญา ฯลฯ ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

15 ปีทไี่ ด้รบั โอกาสเข้ามาท�ำงานทีไ่ ทยรุง่ ได้รบั โอกาสให้ทำ� งานในหลายหน่วยงาน ท�ำให้ได้รบั ความ รู้และได้พัฒนาความสามารถของตัวเองอย่างสม�่ำเสมอ แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Commitment การรักษาสัญญา ความรับผิดชอบ คือสิ่งส�ำคัญที่สุดในการท�ำงาน Excellence Teamwork การท�ำงานเป็นทีม สมัครสมานสามัคคี ความส�ำเร็จขององค์กรต้อง เกิดจากการท�ำงานเป็นทีม ความรูส ้ ก ึ และความประทับใจ ประทับใจองค์กร รวมถึงผูบ้ ริหารทีเ่ อาใจใส่ดแู ลความรูส้ กึ ของ

พนักงานทุกระดับ เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความรู้ ความสามารถ สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

ท�ำงานที่ได้รับมอบหมายให้เต็มที่ คิดบวกเสมอ หากเจอปัญหา หรือ อุปสรรค ให้คิดว่าเป็นเพียง

145

วันเกิด 6 พฤษภาคม 2518 การศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น, กบินทร์บุรีวิทยาคม ต�ำแหน่งปัจจุบัน พนักงานงาน PDI หน้าที่ความรับ ผิดชอบ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ดูแลจัดเตรียมรถใหม่ พร้อม ติดตัง้ อุปกรณ์เพือ่ ให้ทนั กับการส่งมอบรถยนต์ใหม่ใน ด้านการขาย ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

ได้เรียนรู้และพัฒนาเกี่ยวกับรถยนต์ ได้รับความมั่นคงในการท�ำงาน แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Commitment การรักษาสัญญา จัดเตรียมรถใหม่และตกแต่งอุปกรณ์ ให้ทันตามก�ำหนด Happiness มีความสุข สนุกกับการท�ำงาน ไม่เครียดกับงานทีเ่ ราท�ำ มีความสุขกับเพือ่ นร่วมงาน ความรู้สึกและความประทับใจ ผมมีความภูมิใจที่ได้ท�ำงานกับ VP มีหัวหน้างานที่เอาใจใส่ มี

เพือ่ นร่วมงานทีด่ ี ผมมีทกุ อย่างเพราะบริษทั ฯนี้ ผมหวังว่าจะเป็นส่วนหนึง่ ทีท่ ำ� ให้บริษทั ฯ ก้าวหน้า ต่อไปครับ สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

ให้เพื่อนๆ มีความอดทนและตั้งใจในงานที่เรารับผิดชอบ


พนักงานอายุงาน 10 ปี


148

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

บุญรัตน์ จุลซัฒฑกะ (รัตน์)

รดามณีสุขข์ กิจเฟื่องฟู (อ้อย)

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 27 มิถุนายน 2504 การศึ ก ษา ปวช, กรุ ง เทพการบั ญ ชี วิ ท ยาลั ย ต�ำแหน่งปัจจุบัน พนักงานขับรถ หน้าที่ความรับผิดชอบ ขับรถให้ผู้บริหารของ SCG

ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

ได้รับการมอบหมายงานให้ขับรถกับผู้บริหารชาวต่างชาติและลูกค้าชาวไทยมาตลอด 10 ปี แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Excellence Teamwork การท�ำงานเป็นทีม สมัครสมานสามัคคี ความสามัคคีเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ ในการท�ำงาน Valued Customer ให้ความส�ำคัญกับลูกค้า ทั้งภายนอกและภายใน บริการให้เกินความคาด หมาย คิดถึงลูกค้าเป็นส�ำคัญเสมอ ความรู้สึกและความประทับใจ คุณหญิง รักชนก และ คุณเอิง มีปัญหาเรื่องงานปรึกษาได้ สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน ความรักและสามัคดี ท�ำงานเป็นทีม จะท�ำให้การท�ำงานมีความ

สนุก หนักบ้างเบาบ้างให้อภัยซึ่งกันและกัน คนไม่ดีก็ถอยห่างออกมา

149

วันเกิด 20 กันยายน 2504 การศึกษา ประกาษนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ต�ำแหน่งปัจจุบัน พนักงานขับรถ หน้าที่ความรับผิดชอบ ขับรถบริการลูกค้าตามที่ได้ รับมอบหมาย

ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

มีทักษะในการขับรถเพิ่มมากขึ้น ได้ขับรถหลายยี่ห้อ หลายรุ่น รู้จักเส้นทางมากขึ้น แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Happiness มีความสุข สนุกกับการท�ำงาน การจะท�ำงานให้ดีได้ ต้องมีความสุขในการท�ำงาน Valued Customer ให้ความส�ำคัญกับลูกค้า ทั้งภายนอกและภายใน บริการให้เกินความคาด หมาย ให้ความส�ำคัญกับลูกค้าเสมอ สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและท�ำงานอย่างมี

ประสิทธิภาพเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และ กลับมาใช้บริการของบริษัทเราตลอดไป


150

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

คมกริช หาญสมบัติ (อู๊ด)

หทัยรัตน์ พรหมสมบัติ (เอิง)

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 16 กันยายน 2528 การศึกษา ปวส. โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม ต�ำแหน่งปัจจุบัน พนักงานช่าง หน้าที่ความรับผิดชอบ รับงานที่ได้รับมอบหมาย จากหัวหน้าช่าง

วันเกิด 13 มีนาคม 2521 การศึกษา ป. ตรี สาขาการจัดการ ราชภัฎนครปฐม ต�ำแหน่งปัจจุบัน ผจก. ฝ่ายขายและปฏิบัติการ อาวุโส หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลภาพรวมงานฝ่ายขาย และปฏิบัติการธุรกิจพนักงานขับรถและแม่บ้าน ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง ได้รับการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นต่อการบริหาร

งานและบริหารทีมงานอยูเ่ สมอ ท�ำให้สามารถท�ำงานในหน้าที่ทไี่ ด้รับมอบหมายส่วนใหญ่ได้ส�ำเร็จ เรียบร้อย แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Attitude ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี ทัศนคติที่ดีมีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการจะ ท�ำสิ่งใดๆ ให้ประสบความส�ำเร็จ Initiative มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท�ำงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นสิ่งจ�ำเป็นมาก เพราะทุกวันนี้ทุกธุรกิจมีการแข่งขันสูงและเปลี่ยนแปลงวิธีการใหม่ๆ ในการท�ำงานตลอดเวลา บุคคลต้นแบบในการท�ำงาน คุณพินิจ เจริญพันธ์ และ คุณรักชนก มีทรัพย์ สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน ถ้าใฝ่เรียนรู้ ท่านจะเป็นคนที่เก่งขึ้นในทุกๆ ปี

151

แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Attitude ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี มองปัญหาเป็นบททดสอบเพื่อให้เราก้าวต่อไปอย่างมั่นคง Excellence Teamwork การท�ำงานเป็นทีม สมัครสมานสามัคคี การท�ำงานเป็นทีม สามารถ ปรึกษาปัญหาต่างๆ ร่วมกันได้ งานจึงส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยกัน บุคคลต้นแบบในการท�ำงาน

หัวหน้างาน และผู้บังคับบัญชาทุกๆ ท่าน สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

ความสามัคคี และความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน


152

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

ชัยวัฒน์ ศรีประดับทอง (เต็ง)

ประพจน์ ธนีสัตย์ (ต้น)

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 25 พฤษภาคม 2518 การศึกษา ปวส. มหาวิทยาลัยสยาม ต�ำแหน่งปัจจุบัน : ผู้จัดการส่วนขายรถเล็ก หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ค�ำปรึกษาทีมขาย

แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

วันเกิด 14 สิงหาคม 2531 การศึกษา ปริญญาตรี, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ต�ำแหน่งปัจจุบัน เจ้าหน้าที่คลังอะไหล่ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบเสนอราคาอะไหล่ ประกันภัย รับลูกค้าที่เข้ามาซื้ออะไหล่

ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

Commitment การรักษาสัญญา ตกลงอะไรกับลูกค้าไว้ ก็ท�ำตามที่ตกลง Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน มีเพื่อนร่วมงานที่ดี ช่วยเหลือกัน

ได้พัฒนาความรู้ใหม่ๆ อย่างสม�่ำเสมอ

บุคคลต้นแบบ

Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน เมื่อเรามีความสุขกับงานที่ท�ำ งานก็จะออกมาดี ทุกคนก็มีความสุขไปด้วย Development & Learning พัฒนาตนเองและเรียนรู้อย่างสม�่ำเสมอ ตั้งใจท�ำงานและเรียนรู้เสมอ มีการอบรมได้เสมอ

คุณอนันต์ แก้วก่า สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

มุ่งมั่นสู่จุดหมาย

153

แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

บุคคลต้นแบบ

ท่านผู้บริหารทุกคน สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

ขอบคุณเพือ่ นๆ พีๆ่ น้องๆ ทุกคน ทีม่ ที งั้ น�ำ้ ใจ และความร่วมมือมาโดยตลอด ถึงแม้เราจะมีเหตุการณ์ ที่ไม่เข้าใจกันบ้าง แต่ก็แค่เรื่องงาน


154

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

ผลินดา เสนาพล (แจน)

รณวิต โพธิ์ทิพย์ (วุธ)

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 13 มีนาคม 2527 การศึกษา ปริญญาตรี, วิทยาลัยทองสุข ต�ำแหน่งปัจจุบัน ที่ปรึกษาการขาย หน้าที่ความรับผิดชอบ ขายรถเล็ก

ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

ท�ำให้ได้ท�ำงานที่รักและถนัด งานขายเป็นงานที่ท�ำให้พบปะผู้คนมากหน้าหลายตา ได้รู้จักผู้ใหญ่ หลายๆท่าน และเป็นอาชีพที่รายได้ไม่จ�ำกัดค่ะ แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน ท�ำงานอย่างมีความสุข เพื่อนร่วมงานดี Value Customer ให้ความส�ำคัญกับลูกค้า ทั้งภายนอกและภายใน บริการให้เกินความคาด หมาย การบริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด บุคคลต้นแบบ คุณพ่อ เรียนไม่สูงแต่ขยัน ท�ำงานตั้งแต่เป็นเด็กเสิร์ฟ จนมีกิจการของตนเอง สิง ่ ทีฝ ่ ากถึงเพือ ่ นพนักงาน อย่าท้อเวลาทีเ่ ราเจอปัญหาและอุปสรรค ตัง้ สติ ค่อยๆ คิด ค่อยๆ

ท�ำ แล้วเราจะผ่านทุกปัญหาในชีวิตได้ค่ะ

155

วันเกิด 27 กันยายน 2531 การศึกษา ปวช. โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ต�ำแหน่งปัจจุบัน พนักงานช่าง หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ รับงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก หัวหน้าช่างศูนย์บริการ ดูแลพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ ให้ความ ร่วมมือในกิจกรรมของบริษัท

ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

ได้รับประสบการณ์ทางด้านอาชีพช่าง ISUZU การอยู่ร่วมกันกับคนอื่น พบเพื่อนร่วมงานที่ดีหลาย คน ได้รับรางวัลเมื่อผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Commitment การรักษาสัญญา รักษาค�ำพูดและท�ำให้ได้อย่างที่พูด Excellence Teamwork การท�ำงานเป็นทีม สมัครสมานสามัคคี งานบางอย่างท�ำคนเดียวไม่ ได้ ต้องมีเพื่อนช่วยกัน บุคคลต้นแบบ คุณสยุมภูว์ เจียรวัฒนาวิทย์ เป็นคนมีความรอบคอบ มองงานเข้าใจ เข้าใจคน

อื่น ท�ำให้การวิเคราะห์งานถูกต้อง เหมาะสมเป็นผู้น�ำ

สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน เราเป็นลูกจ้างเหมือนกันควรมีความรู้สึกดีต่อกัน ซื่อสัตย์ จริงใจ

ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ท�ำตามกฎระเบียบ


156

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

กฤติกา สุนทรส (นุ่น)

ศิริรัตน์ ธัญญารัตน์สกุล (เอ)

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 9 ตุลาคม 2524 การศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ต�ำแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบริหารส�ำนักงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม ก�ำกับดูแลงานฝ่าย ส�ำนักกรรมการ ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์เพือ่ สรรหาช่อง ทางลงทุน หาช่องทางโอกาสใหม่ทางธุรกิจ

ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง โอกาสเรียนรู้งานใหม่ๆ การท�ำงานอย่างเป็นระบบ เรียนรู้

การท�ำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนที่เสร็จสมบูรณ์

แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Attitude ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี คิดมุมบวก ไม่น�ำทัศนคติด้านลบมาคิด สร้างแรงจูงใจในมุมบวก Entrepreneur กล้าแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและหน่วยงาน การแสดงความคิดเห็นเป็นการแบ่งปันมุมมองที่มาจากพื้นฐานประสบการณ์ที่ต่างกัน บุคคลต้นแบบ มีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูงหลายท่าน ท�ำให้เห็นมุมมองมิติ

ในการท�ำงานหลายๆ ด้านที่มากกว่าความรู้ตามหลักทฤษฎีวิชาการทั่วไป

สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน คนที่ประสบความส�ำเร็จหลายๆ คนถูกปฏิเสธมานับครั้งไม่ถ้วน

หากมองโลกในแง่ลบ ก็จะเลิกล้มอะไรง่ายๆ

157

วันเกิด 7 กุมภาพันธ์ 2513 การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ต�ำแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าแผนกบัญชี หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลงานในส่วนงานด้านลูก หนี้ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขอท�ำสัญญา การจัดท�ำใบแจ้งหนี้ การบันทึกบัญชีลูกหนี้ ฯลฯ ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง ได้มิตรภาพที่ดีในองค์กร ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้

แนวคิดใหม่ๆ ที่ช่วยส่งเสริมในหน้าที่การงาน การท�ำงานเป็นทีม การเรียนรู้และวิธีแก้ไขปัญหาใน การท�ำงาน แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนมีผลต่อประสิทธิภาพในการท�ำงานด้วย Excellence Teamwork การท�ำงานเป็นทีม สมัครสมานสามัคคี การร่วมกันท�ำงานของสมาชิก ทีม่ ากกว่า 1 คน โดยทีส่ มาชิกทุกคนนัน้ จะต้องมีเป้าหมายเดียวกันจะท�ำอะไรแล้วทุกคนต้องยอมรับ ร่วมกัน บุคคลต้นแบบ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงให้คำ� สอนในเรือ่ งการด�ำเนินชีวติ และการประกอบกิจการ

งานว่าต้องมีปัญหาและอุปสรรค

สิง ่ ทีฝ ่ ากถึงเพือ ่ นพนักงาน ทุกคนควรท�ำงานร่วมกันด้วยความรักความสามัคคี ให้ความร่วม

มือร่วมใจในการท�ำงานเพื่อบรรลุ


158

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

กมลวรรณ ถาวรรัตน์ (อ้อม)

ชญาน์นันท์ นันทโอสถ (ฟ้า)

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 19 มิถุนายน 2523 การศึกษา ปริญญาตรี ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ต�ำแหน่ง ปัจจุบัน ผู้จัดการส่วนขาย ขายเอกชน (ทีมขาย เพชรเกษม) หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลทีมขาย ยอดขายให้ได้ ตามเป้าหมาย ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง ขอบคุณในโอกาสและความก้าวหน้า ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

เทคโนโลยี นวัตกรรมเข้าใจหลักการท�ำงาน เรียนรู้วัฒนธรรมขององค์กร

แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน เริ่มต้นวันท�ำงานอย่างสดใส รักษาความเป็นคนคิด บวก Value Customer ให้ความส�ำคัญกับลูกค้า ทั้งภายนอกและภายใน บริการให้เกินความคาด หมาย การให้บริการที่รวดเร็ว เหนือความคาดหวัง ต้องนึกถึงความต้องการและความส�ำคัญของ ลูกค้าเป็นหลักเสมอ บุคคลต้นแบบ พ่อเป็นบุคคลต้นแบบที่ท�ำให้เห็นตั้งแต่เล็กจนเติบโต หลักการใช้ชีวิตส่วนตัว

และชีวิตในการท�ำงาน วิธีคิด และวินัยในการท�ำงาน

สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน ขอบคุณทีมงานหลังบ้านของ BIZCAR ทุกท่าน หน้าบ้านอย่าง

เราฝ่ายขายปิดงานลูกค้ามาได้ แต่ทีมงานหลังบ้านดูแลไม่ดี ลูกค้าก็หนีหาย

159

วันเกิด 4 ธันวาคม 2524 การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม ต�ำแหน่งปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติการรถเช่า (อาวุโส) หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดท�ำรายงานการขอรถ ทดแทนเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่แผนกอื่นที่เกี่ยวข้อง ลง ข้อมูล UT สต๊อกรถทดแทน ฯลฯ ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สอนวิธคี ดิ ให้ทำ� งานอย่างเป็นระบบ ซึง่ เป็นประโยชน์ในการท�ำงานและ ยังสามารถน�ำมาปรับใช้ในการด�ำเนินชีวิตได้ แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Attitude ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี คิดว่าปัญหาคือบททดสอบที่เราจะต้องก้าว ผ่านมันไปให้ได้ Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน ท�ำงานให้เหมือนว่าเราไม่ได้ท�ำงาน เราจะรู้สึกสนุกกับ งานที่ท�ำ บุคคลต้นแบบ คุณพ่อ ตั้งแต่จ�ำความได้ ไม่เคยเห็นท่านหยุดท�ำงาน เป็นคนขยัน ตั้งใจท�ำงาน

มาก ประหยัด อดออม สอนในเรื่องการท�ำงานและการใช้ชีวิตอยู่เสมอ สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน อยากให้สามัคคีกัน ต่อให้เราเจอปัญหาอุปสรรคอะไร เราจะผ่าน

มันไปได้ ถ้าเราร่วมแรงร่วมใจกัน ท�ำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้


160

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

ปะพน ปุณณภูวดลส์ (ต้น)

ไพโรจน์ จันจาด (ตั้ม)

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 24 มิถุนายน 2524 การศึกษา ปริญญาตรี เทคโนโลยีราชมงคล ปทุมธานี ต� ำ แหน่ ง ปั จ จุ บั น ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ จั ด การส่ ว นงานขาย โครงการรถเช่า หน้าที่ความรับผิดชอบ น�ำเสนอโครงการรถเช่าให้ แก่ลูกค้า รวมถึงดูแลลูกค้าตลอดอายุสัญญาเพื่อให้ เกิดความพึงพอใจสูงสุด ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง การพัฒนาตนเองในด้านงานขายและการวางแผนการขาย

การได้มีส่วนร่วมในการให้บริการกับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่รวมถึงหน่วยงานภาครัฐฯ แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Attitude ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี ทัศนคติที่ดีท�ำให้งานยากกลายเป็นโอกาส พัฒนาตนเอง ปัญหากลายเป็นประสบการณ์ อุปสรรคกลายเป็นความท้าทาย Commitment การรักษาสัญญา คือการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ตนเอง บุคคลต้นแบบ คุณกฤษฎา ชูสว่าง เป็นแบบอย่างของความมุ่งมั่น ทุ่มเท มีวินัย ใส่ใจ เสียสละ

วันเกิด 10 มีนาคม 2524 การศึกษา ปวส. เทคโนโลยีหมู่บ้านครู ต�ำแหน่งปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ หน้าที่ความรับผิดชอบ น�ำรถทดแทนลูกค้าและส่ง มอบตามหน้าที่ที่ใด้รับมอบหมายจากหัวหน้า

ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

มีความตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มากขึ้น แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Attitude ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี มีความสุขในการท�ำงานครับ เอาใจเขามาใส่ใจเราครับ Excellence Teamwork การท�ำงานเป็นทีม สมัครสมานสามัคคี มีความสุขกับเพื่อนรวมงานและหัวหน้างานครับ

เพื่อทีมงานและองค์กรมาโดยตลอด

บุคคลต้นแบบ คุณ แก้วใจ เผอิญโชค ครับ

สิง่ ทีฝ ่ ากถึงเพือ ่ นพนักงาน ขอบพระคุณเพือ่ นๆ ทุกท่านทีร่ ว่ มทุม่ เทท�ำงานหนักมาโดยตลอด

สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน คิดดีท�ำดีครับ รักเพื่อนๆ ทุกคนครับ

ขอบพระคุณครับ

161


162

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

สุรชัย ใครอามาตย์ (ชัย)

ปิยะวรรณ ควรสมบัติ (กบ)

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 22 มิถุนายน 2522 การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย วัดโสธรวราราม ต�ำแหน่งปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้การบริการลูกค้ารถเช่า ด้านรถทดแทน อุบัติเหตุ เข้าศูนย์ ส่งซ่อม

ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

ได้เดินทางไปทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย มีหัวใจรักงานบริการ แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Attitude ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน มุมมองที่เป็นด้านบวก การมีความสุขในทุกสิ่งที่ท�ำ มองข้ามความผิดหรือปัญหาเล็กน้อยของผู้อื่น เป็นพื้นฐานการด�ำเนินชีวิตที่ประสบความส�ำเร็จได้ บุคคลต้นแบบ คุณอุเทน เรืองนาม (หัวหน้าทีมปฏิบตั กิ าร) มีความขยัน ซือ่ สัตย์ ประหยัด อดทน

163

วันเกิด 25 ตุลาคม 2525 การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต�ำแหน่งปัจจุบัน ที่ปรึกษาโครงการรถเช่า (อาวุโส) หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลลูกค้าในเครือ SCG ให้ ค�ำแนะน�ำและบริการรถเช่าระยะสั้น

ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

ได้รับการเรียนรู้และเติบโตทุกปี

แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Attitude ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี คิดบวกชีวิตมีแต่เรื่องบวก Valued Customer ให้ความส�ำคัญกับลูกค้า ทั้งภายนอกและภายใน บริการให้เกินความคาด หมาย ลูกค้าคือบุคคลส�ำคัญ การให้บริการที่เป็นมิตรและค�ำปรึกษาที่ดี รู้ความต้องการของลูกค้า ท�ำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ

สุดยอดครับ

บุคคลต้นแบบ คุณพ่อเป็นคนขยัน มีวินัย มีความอดทน ท�ำงานจนบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน ขอให้มีความสุขในงานที่ท�ำ ตั้งใจท�ำ มีความรับผิดชอบในหน้าที่

สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน ขอบคุณส�ำหรับมิตรภาพที่ดีงามตลอด 10 ปี มีความสุขกับ

ที่ได้รับมอบหมาย จะประสบความส�ำเร็จในอนาคตแน่นอนครับ

ครอบครัวไทยรุ่งกรุ๊ป


164

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

พงศ์อนันต์ สร้อยอ�ำพร (ไฮ)

โสพณ พุกเผื่อน (อาท)

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

วันเกิด 27 กรกฎาคม 2522 การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม ต�ำแหน่งปัจจุบัน Rental Service Officer หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฎิบัติการ คอยดูแลบริการ ลูกค้า

ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง

ได้เรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆ จากลูกค้าที่มาเช่ารถ แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

วันเกิด 26 พฤศจิกายน 2524 การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ต�ำแหน่งปัจจุบัน : ผจก.ส่วนปฏิบัติการ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ดูแลบริหารจัดการรถยนต์ให้ ก่อเกิดรายได้มากที่สุด รวมถึงดูแลตรวจสอบซ่อม บ�ำรุงให้รถมีความพร้อมอยู่เสมอ ประสบการณ์ที่ได้รับจากไทยรุ่ง การคิดอย่างมีระบบ แบบแผนตามกระบวนการ

ความตรงไปตรงมา โปร่งใสในการประกอบธุรกิจ การเจรจาต่อลองในด้านธุรกิจหรือสายงานที่รับ ผิดชอบ การปรับทัศนคติให้เข้ากับเพื่อร่วมงานได้ทุกประเภท

Attitude ทัศนคติทดี่ ใี นการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี ต้องมองโลกในแง่ดใี นการท�ำงานในทุกๆด้าน ไม่คิดลบต่อทุกสิ่ง Excellence Teamwork การท�ำงานเป็นทีม สมัครสมานสามัคคี ต้องมีความสามัคคีในการ ท�ำงานจะท�ำให้เราท�ำงานได้ลุล่วง

แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

บุคคลต้นแบบ ผู้จัดการสาขาสุวรรณภูมิ คนปัจจุบัน เพราะเก่ง ขยัน มีวิธีดูแลลูกน้อง สามารถ

บุคคลต้นแบบ

ท�ำให้ลูกน้องมีก�ำลังใจในการท�ำงาน สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

ท�ำงานให้เหมือนกับการเล่นจะได้มีความสุขกับการท�ำงานและไม่น่าเบื่อ

165

Attitude ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี ต้องมีทัศนคติที่ดีในการท�ำงานถึงจะส�ำเร็จ Excellence Teamwork การท�ำงานเป็นทีม สมัครสมานสามัคคี ปัจจัยส�ำคัญคือความสามัคคี ซึ่งส่งผลต่อความส�ำเร็จ

คนที่ได้ร่วมงานด้วยทุกคน ถ้าเป็นในองค์กกรจะเป็น คุณพินิจ เจริญพันธ์ สิ่งที่ฝากถึงเพื่อนพนักงาน

ถ้าเราฝึกการมีระเบียบวินัยจนเคยชิน รู้จักหน้าที่และน�ำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด + ประสบการณ์ + จังหวะโอกาส ผลส�ำเร็จจะตามมาเอง


พนักงานอายุงาน 5 ปี


168

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560 ชลิดา ศรีมานนท์ (เจี๊ยบ) วันเกิด 27 มีนาคม 2528 การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ต�ำแหน่งปัจจุบัน ที่ปรึกษาการขาย หน้าที่ความรับผิดชอบ หาลูกค้าเพื่อส่งมอบตามเป้าหมาย ประสานงานลูกค้าเดิมซื้อซ�้ำ แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

169

ปาจรีย์ แสงอุส่าห์ (กิ๊ฟ) วันเกิด 21 ธันวาคม 2532 การศึกษา ปริญญาตรี ม. เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ต�ำแหน่งปัจจุบัน ที่ปรึกษาการขาย หน้าที่ความรับผิดชอบ ขายรถมาสด้า แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Commitment การรักษาสัญญา ตรงต่อเวลากับลูกค้า เมือ่ มีนัดหมายเอาไว้ พร้อมทั้งส่งมอบรถ Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน เป้าหมายคือ ความท้าทาย ท�ำให้การท�ำงานของเรามีความสุข

Attitude ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี อะไร ที่มันเกิดขึ้นแล้วย่อมดีเสมอ ปัญหาทุกปัญหามีทางออก ขอ แค่เรามีสติพร้อมที่จะรับมือ Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน ท�ำชีวิตทุกวันให้เหมือน เกมส์ พร้อมที่จะผ่านด่านทุกด่านไปให้ได้

ชาตรี ศิริวชิรานุสกุล (หยก) วันเกิด 16 มิถุนายน 2532 การศึกษา ปริญญาตรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ต�ำแหน่งปัจจุบัน ที่ปรึกษาการขาย หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ค�ำปรึกษา และแนะน�ำข้อมูล ผลิตภัณฑ์

ว่าที่ ร.ต.หญิงจิตธนา แก้วสุจริต (แมว) วันเกิด 29 พฤศจิกายน 2511 การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ต�ำแหน่งปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ (อาวุโส) หน้าที่ความรับผิดชอบ บริการและดูแลพนักงานขับรถ

แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Attitude ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี ไม่ว่า งานยากหรือเจอปัญหา คิดในแง่บวกเข้าไว้ จะมีก�ำลังใจ ไม่ท้อ Valued Customer ให้ความ ส�ำคัญกับลูกค้า ทั้งภายนอกและภายใน บริการให้เกินความคาดหมาย อัพเดทความเคลื่อนไหว ให้ลูกค้าทราบตลอด มีของแถมเพิ่มเติม

แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Excellence Teamwork การท�ำงานเป็นทีม สมัครสมาน สามัคคี การท�ำงานเป็นทีม สมัครสมานสามัคคี เรียนรู้การ ท�ำงานเป็นทีม ซึ่งที่มีผลส�ำเร็จออกมาอย่างยิ่ง Development & Learning พัฒนาตนเองและ เรียนรู้อย่างสม�่ำเสมอ ได้รับข้อแนะน�ำและได้เรียนรู้พัฒนาตนเอง


170

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560 เปี่ยมจิตต์ สาริวงษ์ (แนน) วันเกิด 14 มิถุนายน 2531 การศึกษา ปริญญาตรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ต�ำแหน่งปัจจุบัน เจ้าหน้าที่การเงิน หน้าที่ความรับผิดชอบ การเงินรับการเงินจ่าย ติดตามหนี้ แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

171

กัญญาภครา โคตรวันทา (หมามุ่ย) วันเกิด 13 พฤษภาคม 2525 การศึกษา ปริญญาตรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ต�ำแหน่งปัจจุบัน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ จัดซือ้ จัดจ้างตามความต้องการและ ความจ�ำเป็นให้กับแผนกต่างๆ แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Excellence Teamwork การท�ำงานเป็นทีม สมัครสมาน สามัคคี การท�ำงานเป็นทีม สมัครสมานสามัคคี งานต้องท�ำ เป็นทีมจึงจะส�ำเร็จ Valued Customer ให้ความส�ำคัญกับลูกค้า ทัง้ ภายนอกและภายใน บริการ ให้เกินความคาดหมาย การประสานงานทุกอย่างกับลูกค้าเน้นความรวดเร็ว ถูกต้อง และเต็มใจ บริการ

Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน มอบความสุข ให้ตนเองและเพื่อนร่วมงาน มองโลกในแง่บวก Development & Learning พัฒนาตนเองและ เรียนรูอ้ ย่างสม�ำ่ เสมอ พัฒนาตนเองให้ทนั สถานการณ์ปจั จุบนั และน�ำมาประยุกต์ใช้กบั การท�ำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วลัยรัตน์ ศรีศักดิ์วรชัย (ส้ม) วันเกิด 11 เมษายน 2523 การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ต�ำแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการส่วนงานบัญชีและการเงิน หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลส่วนงานบัญชีและการเงินของ บริษัท บิซรีซอร์ส จ�ำกัด

โกสินทร์ สุขแก้ว (สินทร์) วันเกิด 25 ธันวาคม 2535 การศึกษา ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ ต�ำแหน่งปัจจุบัน พนักงานช่าง หน้าที่ความรับผิดชอบ ซ่อม ดูแลรถลูกค้าตามงานที่ได้รับ มอบหมาย

แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Attitude ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี การ คิดบวกอย่างมีองค์รวม เชื่อว่าทุกๆ เรื่องไม่เกินความสามารถของคนเรา Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน การท�ำงานทุกอย่างต้องมีความสุข สนุกกับสิ่งที่ท�ำ ใส่ใจในรายละเอียด

Valued Customer ให้ความส�ำคัญกับลูกค้า ทัง้ ภายนอก และภายใน บริการให้เกินความคาดหมาย ปฏิบัติงานต่อรถลูกค้าด้วยความเอาใจใส่ดูแลตาม มาตรฐาน Development & Learning พัฒนาตนเองและเรียนรู้อย่างสม�่ำเสมอ ผมชอบเรียน รู้สิ่งใหม่ๆ เพราะจะท�ำให้ผมได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ


172

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

173

จักราวุฒิ ครุฑแสง (โย่) วันเกิด 9 มิถุนายน 2537 การศึกษา มัธยมต้น โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา) ต�ำแหน่งปัจจุบัน พนักงานช่าง หน้าที่ความรับผิดชอบ ช่างซ่อมรถขนาดเล็ก

ธารารัตน์ บุญเกิด (กี้) วันเกิด 2 เมษายน 2526 การศึกษา ปริญญาตรี ม. เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ต�ำแหน่งปัจจุบัน ที่ปรึกษาการขาย หน้าที่ความรับผิดชอบ ขายรถบรรทุก ISUZU

แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Happiness ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี ได้ ความรู้มากขึ้น ได้เพื่อนร่วมงานดี ขอบคุณบริษัทที่ให้โอกาส ผมในการท�ำงาน Excellence Teamwork การท�ำงานเป็นทีม สมัครสมานสามัคคี พวกเพื่อนๆ พี่ๆ ให้ความช่วยเหลือชี้แนะในการท�ำงาน จินตนา ชูวงษ์วาล (มายด์) วันเกิด 5 ตุลาคม 2534 การศึกษา ปวส. วิทยาลัยอาชีวนครปฐม ต�ำแหน่งปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ หน้าที่ความรับผิดชอบ ต้อนรับและดูแลลูกค้าที่เข้ารับ บริการ แก้ไขปัญหาลูกค้าร้องเรียน สร้างความพึงพอใจสูงสุด ให้กับลูกค้า แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Attitude ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี มองทุกปัญหาที่เข้ามาเป็นบททดสอบที่ต้อง ผ่านพ้นไปได้ และไม่ทอ้ แท้ Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน ท�ำงานร่วมกันเป็นเหมือน ครอบครัว ท�ำให้รู้สึกอบอุ่น

Excellence Teamwork การท�ำงานเป็นทีม สมัครสมาน สามัคคี มีอะไรช่วยเหลือ แบ่งปันซึ่งกันและกัน Valued Customer ให้ความส�ำคัญกับลูกค้า ทั้งภายนอกและภายใน บริการให้เกินความคาดหมาย ตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้ ช่วยเหลือลูกค้าในเรื่องต่างๆ นนทพัฒน์ ผลผกา (บอย) วันเกิด 2 พฤษภาคม 2527 การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ต�ำแหน่งปัจจุบัน เจ้าหน้าที่งานเคลมประกัน หน้าที่ความรับผิดชอบ รับรถ เคลมประกัน แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน ได้ท�ำงานในสิ่ง ที่ชอบ Initiative มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท�ำงาน ได้คิดและเริ่มท�ำในสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลา


174

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560 น�ำพล ปั้นตระกูล (เอ็ม) วันเกิด 23 กันยายน 2531 การศึกษา ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน ต�ำแหน่งปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ติดตั้งอุปกรณ์ หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดตั้งอุปกรณ์รถใหม่ PDS รถใหม่ และสั่งของประดับยนต์ แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

175

วรนิพิฐ กลิ่นบางยาง (ไมค์) วันเกิด 2 มีนาคม 2534 การศึกษา ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม ต�ำแหน่งปัจจุบัน เจ้าหน้าที่คลังอะไหล่ หน้าที่ความรับผิดชอบ บริหารและดูแลงานสโตร์ แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Attitude ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี ตรง ต่อเวลา ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน ใจเย็นกับทุกเรื่องทุกอย่าง Happiness มีความสุข สนุกในการ ท�ำงาน มีใจรักในงานที่เราท�ำ จะมีความสุขและสนุกกับการท�ำงาน

Initiative มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท�ำงาน น�ำ ประสบการณ์ที่ผ่านมาท�ำสื่อและกระบวนการท�ำงานให้มี ประสิทธิภาพสูงสุด Development & Learning พัฒนาตนเองและเรียนรู้อย่างสม�่ำเสมอ จุด เริ่มต้นมาจากอะไรไม่ส�ำคัญเท่าระหว่างทางนั้นคุณจริงจังแค่ไหน

รจนา บัวปลั่ง (รจ) วันเกิด 23 มีนาคม 2528 การศึกษา ปริญญาตรี, มหาวิทยาลัยสยาม ต�ำแหน่งปัจจุบัน ธุรการขาย หน้าที่ความรับผิดชอบ ท�ำส่งมอบรถยนต์ ตัดขายปลีก ส่ง เบิกแคมเปญ

สมลักษณ์ แดงโสภา (เอ้) วันเกิด 20 พฤศจิกายน 2523 การศึกษา มัธยมต้น โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ต�ำแหน่งปัจจุบัน พนักงานรับ-ส่งเอกสาร หน้าที่ความรับผิดชอบ เก็บเช็ค รับเงิน วางบิล ส่งเอกสาร รับเอกสาร

แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน ท�ำงานที่ได้รับ มอบหมายให้มีความสุข จะไม่เครียดกับงานที่ท�ำ และไม่กดดันตัวเอง Excellence Teamwork การท�ำงานเป็นทีม สมัครสมานสามัคคี มีเพื่อนร่วมงานที่ดี ช่วยเหลืองานได้ ท�ำหน้าที่แทนกันได้

Attitude ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี การ ท�ำงานได้ทันท่วงที รักษาเวลาในการท�ำงาน Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน เพราะ ท�ำงานให้มีความสุขแล้วคุณจะมีความสุขกับการท�ำงาน ให้คิดบวกอยู่ตลอดเรื่องการท�ำงาน


176

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

177

เอนก พิมพาเรียน (เหนก) วันเกิด 17 เมษายน 2536 การศึกษา ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน ต�ำแหน่งปัจจุบัน พนักงานช่าง การศึกษา หน้าที่ความรับผิดชอบ ซ่อมบ�ำรุงรักษารถยนต์ตามที่ลูกค้า แจ้งให้เป็นปกติ และดูแลรถลูกค้าที่เข้าซ่อมให้พร้อมใช้งาน ได้เต็มประสิทธิภาพ

ยุทธนา เดชเพชร (อ้วน) วันเกิด 19 มิถุนายน 2526 การศึกษา ปริญญาตรี ม. เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ต�ำแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าทีมที่ปรึกษาการขาย หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ขายรถยนต์ตามเป้าหมายทีไ่ ด้รบั จาก ทางหัวหน้างาน วางแผนการทํางาน ให้คําแนะนํา เป็นที่ ปรึกษา ฯลฯ

แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน แล้วเราจะท�ำงานนั้นออกมาดี Development & Learning พัฒนาตนเองและเรียนรู้อย่างสม�่ำเสมอ อบรมตามหลักสูตรและขยันหาความรู้ต่างๆ เพื่อการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ

Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน รักในงานทีท่ าํ มีเพือ่ นร่วมงานทีด่ ี คอยให้กาํ ลังใจและ ชีแ้ นะแนวทางต่างๆ Development & Learning พัฒนาตนเองและเรียนรูอ้ ย่างสม�ำ่ เสมอ ศึกษา ข้อมูลจากสื่อต่างๆ นํามาปรับปรุงเทคนิควิธีการขาย เข้าใจถึงแต่ละ Functions ต่างๆ ของรถยนต์

ธนกฤต หยุ่มไธสง (เล็ก) วันเกิด 7 มกราคม 2519 การศึกษา ปริญญาตรี ม. ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ต�ำแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการส่วนการตลาด หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลและด�ำเนินการกิจกรรมการ ตลาดภายในบริษัท เช่น Test drive, กิจกรรม DIY, ตกแต่ง โชว์รูม ฯลฯ

ศิริวรรณ เสวะกะ (อ้น) วันเกิด 19 ก.พ. 2523 การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต�ำแหน่งปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ธุรการขายอาวุธโส หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูสต๊อกรถใหม่ทั้ง 2 สาขา ประสาน งานซัพพลายเออร์ในการติดตั้งอุปกรณ์ เตรียมเอกสารส่ง มอบ ฯลฯ

แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน ท�ำงานให้สนุกแม้จะมีปัญหาหรือพบกับอุปสรรค Development & Learning พัฒนาตนเองและเรียนรู้อย่างสม�่ำเสมอ การตลาดจ�ำเป็นต้อง เรียนรู้ พัฒนาตนเอง ตามโลกให้ทัน โดยเฉพาะกับเทคโนโลยีใหม่ๆ

Commitment การรักษาสัญญา รักษาค�ำพูดกับบุคคลอื่นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้ วางใจ Happiness มีความสนุก สนุกในการท�ำงาน เมื่อไรที่เราท�ำงานแล้วมีความสุข เราจะได้ งานที่ดี มีก�ำลังใจในการท�ำงานมากขึ้น


178

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

179

สุพาณี นวลก�ำแหง (เล็ก) วันเกิด 6 มิถุนายน การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ต�ำแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการขาย หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ เพิม่ ยอดขาย และเพิม่ ยอดรถเข้ารับ บริการ รักษาความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าด้านการขายและ การบริการ

ชูชีพ ภูละคร ม่วย) วันเกิด 29 มีนาคม 2510 การศึกษา มัธยมปลาย โรงเรียนหนองหานวิทยา ต�ำแหน่งปัจจุบัน แม่บ้าน หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลท�ำความสะอาดบริเวณห้อง ลูกค้า บริเวณพื้นที่ศูนย์กลางอาคารเดอะเทรนดี้ชั้น 5 และ ชั้น 6

แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน ท�ำงานอย่างมีชีวิตและมีความสุข Excellence Teamwork การท�ำงานเป็นทีม สมัครสมานสามัคคี คนเรามีความสามารถต่างกัน แต่มเี ป้าหมาย เดียวกัน พากันให้บรรลุเป้าหมายได้

Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน สนุกกับการท�ำงาน ตัง้ ใจให้ให้มากทีส่ ดุ Excellence Teamwork การท�ำงานเป็นทีม สมัครสมานสามัคคี การท�ำงานเป็นทีมถือว่าดี งานที่ท�ำออกมา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จริยวรรณ ค�ำกลิ่น (เอ) วันเกิด 20 สิงหาคม 2524 การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ต�ำแหน่งปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ประสานงานส่วนกลาง หน้าที่ความรับผิดชอบ รวบรวมเอกสารและข้อมูลจาก พนักงานขาย เพื่อจัดท�ำรายงานให้กับผู้บังคับบัญชาในการ ประชุม ฯลฯ

ปองอนงค์ วรสูตร (โบ) วันเกิด 31 ตุลาคม 2523 การศึกษาปริญญาตรี มหาลัยราชภัฏธนบุรี ต�ำแหน่งปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสานงานกับผู้ออกแบบ คัดสรร สเปกอุปกรณ์ จัดท�ำ Report Monthly ประจ�ำแผนก เปิด เอกสารขอซื้อ ตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ

แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน มองเห็นคุณค่าของงานทีร่ บั ผิดชอบ กระตุน้ และสร้าง แรงจูงใจในการเพิม่ ปริมาณและคุณภาพของผลงานทีด่ ี Excellence Teamwork การท�ำงานเป็น ทีม สมัครสมานสามัคคี ทุกคนต้องมีเป้าหมายเดียวกัน

Commitment การรักษาสัญญา เมื่อได้กล่าวปฏิญาณไปแล้ว เราต้องท�ำให้ได้เพื่อสร้าง เครดิต ให้กับตนเอง Excellence Teamwork การท�ำงานเป็นทีม สมัครสมานสามัคคี การท�ำงานเป็น ทีมจะท�ำให้งานต่างๆ บรรลุเป้าหมายที่ได้ก�ำหนดไว้


180

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560 วราภรณ์ ชั่งใจ (ก้อย) วันเกิด 27 เมษายน 2520 การศึกษา ปวส. โรงเรียนวิบูลย์บริหารธุรกิจ ต�ำแหน่งปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บัญชี หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลบัญชีลูกหนี้ แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Attitude ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี การ มองโลกในแง่ดี จะน�ำความสุขมาให้ หมายถึงการมองโลกใน แง่ดี บนพื้นฐานของความเป็นจริง Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน การท�ำงานที่เรา รัก เราจะสนุกกับการท�ำงาน เพิ่มพลังความคิดในการท�ำงาน เมื่อสุขภาพกายและใจดี ก็ไม่เป็น อุปสรรคกับการท�ำงาน เกิดความคิดดีๆ ในการท�ำงาน

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

181

กิตติ์ จันหลง (ม่วย) วันเกิด 30 พฤษภาคม การศึกษา ปริญญาตรี สถาบัน มสธ. ต�ำแหน่งปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ(อาวุโส) หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบแนะนํากระบวนการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน Work Standard และ IA แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Excellence Teamwork การท�ำงานเป็นทีม สมัครสมาน สามัคคี การทํางานร่วมกัน ส่งเสริมกันในทางบวก ผลงานรวมของทีมจะมากกว่าผลงานรวมของ แต่ละคน Valued Customer ให้ความส�ำคัญกับลูกค้า ทั้งภายนอกและภายใน บริการให้เกิน ความคาดหมาย การมีน�้ำใจ โอบอ้อมอารี หมั่นให้กําลังใจเพื่อนร่วมงานเสมอ ทั้งคําพูดและการ กระทํา เมื่อมีปัญหาต้องเข้าไปช่วยเหลือไม่ทิ้งกัน

อิศิรา ใจผ่อง (ปุ๋ม) วันเกิด 26 ธันวาคม 2511 การศึกษา MBA บริหารธุรกิจสาขาการตลาด มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย ต�ำแหน่งปัจจุบัน COO, Ford V.P. Auto Enterprise 2 สาขา

ศิริพร เพชรสอาด (ปอ) วันเกิด 24 มิถุนายน 2527 การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ต�ำแหน่งปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส หน้าที่ความรับผิดชอบ ปิดงบการเงิน

แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Attitude ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี ปรับ ทัศนคติ คิดบวกในทุกๆ เรื่องที่กระทบกับเรา Entrepreneur กล้าแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและหน่วยงาน ทุกครั้งที่ต้องตัดสินใจ ค�ำนึงเสมอว่าหากเราเป็นเจ้าของธุรกิจนี้ เราจะท�ำอย่างไร และค�ำตอบจะออกมาเอง

Attitude ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี เข้าใจ ปัญหา และเหตุผลของผู้อื่น ไม่คิดเล็กคิดน้อย Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน ทุกครั้งที่เรามาท�ำงานจะนึกเสมอว่าเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้ กับตัวเอง ไม่กลัวที่จะเจอปัญหา เพราะนั่นคือประสบการณ์ ท�ำให้การท�ำงานไม่เป็นอุปสรรค


182

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

183

สายฝน ประชานันท์ (ฝน) วันเกิด 20 ตุลาคม 2526 การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ต�ำแหน่งปัจจุบัน IT holding หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ การก�ำหนดสิทธิผ์ ใู้ ช้งานระบบ Core Application (DMS, Carental) รับข้อร้องเรียนต่างๆ เกี่ยว กับระบบงาน IT ฯลฯ

กัลยารัตน์ กองรัมย์ (น้อง) วันเกิด 6 พฤษภาคม 2520 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ต�ำแหน่งปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ, งานจัดท�ำ ทบทวนมาตรฐานการท�ำงานหรือระเบียบการปฏิบตั งิ านของ องค์กร งานตรวจสอบการปฏิบตั งิ านตามมาตรฐาน/ระเบียบ การปฏิบัติงาน ฯลฯ

แนวคิดในการท�ำงานตามหลัก Core Values (Achieved)

แนวคิดในการท�ำงานตามหลัก Core Values (Achieved)

Attitude ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี การรับมอบหมายงานที่แตกต่างจากที่เคย ท�ำและมีความยากกว่าทีเ่ คยผ่านมา ถือว่าเราได้รบั โอกาสทีด่ ใี นการเพิม่ ศักยภาพในการท�ำงานและ เพิ่มคุณค่าให้กับตัวเราเอง

Excellence Teamwork การท�ำงานเป็นทีม สมัครสมานสามัคคี เน้นการท�ำงานเป็นทีมเพื่อ ผลลัพธ์ที่ดีกว่า Valued Customer ให้ความส�ำคัญกับลูกค้า ทั้งภายนอกและภายใน บริการให้ เกินความคาดหมาย ลูกค้าคือบุคคลส�ำคัญที่ทเราต้องค�ำนึงถึงเสมอ

กฤษฎา ชูสว่าง (อั๋น) วันเกิด 17 เมษายน 2518 การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต�ำแหน่งปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการสายงานขาย หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ บริหารการขายรถเช่าระยะยาวกลุม่ บริษัทเอกชน , ราชการและรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ

กาญจนา ป้องขันธ์ (นุ้ย) วันเกิด 30 มกราคม 2529 การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ต�ำแหน่งปัจจุบัน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ หน้าที่ความรับผิดชอบ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ค�ำนวณ ราคาในเรื่องเปรียบเทียบราคา จัดหาต้นทุนที่ดีที่สุดในการ เสนอราคาค่าเช่า ฯลฯ

แนวคิดในการท�ำงานตามหลัก Core Values (Achieved)

Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน เราต้องมีความ สุขกับงานที่เราเลือก ตั้งแต่วันแรกที่สมัครเข้ามาท�ำงาน Excellence Teamwork การท�ำงาน เป็นทีม สมัครสมานสามัคคี การท�ำงานร่วมกับบุคคลทั้งภายในภายนอกองค์กร จะท�ำให้เราเป็น มืออาชีพ

แนวคิดในการท�ำงานตามหลัก Core Values (Achieved)

Commitment การรักษาสัญญา ให้ความส�ำคัญกับการรักษาสัญญาในการท�ำงาน Valued Customer ให้ความส�ำคัญกับลูกค้า ทั้งภายนอกและภายใน บริการให้เกินความคาดหมาย ให้ ความส�ำคัญกับทุกคนที่ประสานงาน ติดต่อได้สะดวก รับฟัง ร่วมแก้ไขปัญหา


184

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560 ปนัดดา โพธิ์สุวรรณ (กู๊ด) วันเกิด 16 ธันวาคม 2529 การศึกษา ปริญญาตรี ม. ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต�ำแหน่งปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ธุรการปฎิบัติการรถเช่า หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ จัดท�ำรายงานค่าใช้จา่ ยประเดือน ลง ข้อมูลรายงานรถเข้า-ออก, ลงข้อมูลเอกสารบิลน�ำ้ มันเพือ่ จัด ส่งต่อให้ฝ่ายบัญชี ฯลฯ แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

185

สุรชาติ คงมั่น (ชาติ) วันเกิด 11 กุมภาพันธ์ 2525 การศึกษา มัธยมปลาย, วังน�้ำเย็นวิทยาคม ต�ำแหน่งปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการรถเช่า หน้าที่ความรับผิดชอบ น�ำรถทดแทนลูกค้าและส่งมอบรถ ใหม่ แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Attitude ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี มองทุกเรื่องให้เป็นบวกมากกว่าลบ Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน ต้องรักในงานที่ เราท�ำ งานจึงจะออกมาดี ไม่มีอะไรที่ดีทุกอย่างและไม่มีอะไรที่แย่ไปซะหมด

Attitude ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี ยิ้มรับ ต่อทุกอย่างที่เผชิญจะท�ำให้ผ่านพ้นไปได้ Valued Customer ให้ความส�ำคัญกับลูกค้า ทั้ง ภายนอกและภายใน บริการให้เกินความคาดหมาย ให้ความส�ำคัญกับลูกค้า บริการให้เกินความ คาดหมายของลูกค้า

ศิขริน ทองสุก (ขิง) วันเกิด 15 ตุลาคม 2530 การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม ต�ำแหน่งปัจจุบัน Callcenter หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ให้บริการรับสายลูกค้าแจ้งซ่อม ดูแล จัดเก็บเอกสารภายในแผนก รับเรือ่ งเปิดใบแจ้งซ่อมผ่านทาง เมล/line ฯลฯ

อนิวัต ใจเย็น (ติ๊ก) วันเกิด 5 เมษายน 2522 การศึกษา มัธยมต้น มัธยมวัดหนองแขม ต�ำแหน่งปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ หน้าที่ความรับผิดชอบ น�ำรถทดแทนลูกค้า และส่งมอบ ลูกค้า

แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน งานที่ดี งานที่ ใช่ คืองานที่ท�ำแล้วมีความสุข แม้จะทุกข์บ้าง แต่สามารถผ่านไปได้ด้วยดีทุกครั้ง Valued Customer ให้ความส�ำคัญกับลูกค้า ทั้งภายนอกและภายใน บริการให้เกินความคาดหมาย เราเป็น คนแรกที่ต้องบริการลูกค้า พร้อมให้ข้อมูลลูกค้าตลอดเวลา

แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Commitment การรักษาสัญญา รักษาค�ำพูด ตรงต่อเวลา ที่นัดหมายลูกค้า Excellence Teamwork การท�ำงานเป็นทีม สมัครสมานสามัคคี มีความสุข ในการท�ำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานจะท�ำให้การท�ำงานราบรื่น


186

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

187

อรพรรณ แก้วผุดผ่อง (ออย) วันเกิด 13 ตุลาคม 2526 การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ต�ำแหน่งปัจจุบัน จนท.จัดซื้ออาวุโส หน้าที่ความรับผิดชอบ จัดซื้อรถยนต์ และอุปกรณ์ติดตั้ง รถยนต์ ตลอดจนดูแลความเรียบร้อยของรถยนต์

อัญชิสา กฤตยาวัฒนานนท์ (แอม) วันเกิด 29 ตุลาคม 2530 การศึกษา ปริญญาตรี ม. เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ต�ำแหน่งปัจจุบัน Key Account Executive หน้าที่ความรับผิดชอบ รับโทรศัพท์ลูกค้า ให้ข้อมูลค�ำ ปรึกษาเกี่ยวกับรถยนต์เช่า รับแจ้งซ่อมบ�ำรุง อุบัติเหตุ ฯลฯ

แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Attitude ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี แก้ไข ปัญหาทุกปัญหาทีเ่ กิดขึน้ โดยไม่มองว่าปัญหาคือภาระ Excellence Teamwork การท�ำงานเป็น ทีม สมัครสมานสามัคคี ช่วยกันคิด ช่วยกันท�ำงานโดยใช้หลักการท�ำงานเป็นทีมเวิร์ค

Commitment การรักษาสัญญา อยากให้เขาเชื่อใจ ไว้ใจ อยากท�ำงานกับเรา สิ่งส�ำคัญคือเราต้องรักษาสัญญา Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน พนักงานที่มีความสุขมักจะมีประสิทธิภาพในการพัฒนางาน

อัญชลี โสมภีร์ (หนึ่ง) วันเกิด 7 มกราคม 2529 ปริญญาตรี มทร.รัตนโกสินทร์ ต�ำแหน่งปัจจุบนั : ผช.ผจก. ส่วน Call center, ให้คำ� ปรึกษา แนะน�ำ และตรวจสอบการปฏิบัติงานของทีม Call center ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ฯลฯ

คงศักดิ์ สาธานนท์ (คง) วันเกิด 10 ตุลาคม 2512 การศึกษา ปวช. St. John Vocational Colleague BKK ต�ำแหน่งปัจจุบัน พนักงานปฏิบัติการรถเช่า หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลรถเช่าหลังการขาย

แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Excellence Teamwork การท�ำงานเป็นทีม สมัครสมาน สามัคคี เป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่งในการท�ำงานของ Call center ความส�ำเร็จนั้นเป็น “ความส�ำเร็จ ของทีม” Development & Learning พัฒนาตนเองและเรียนรู้อย่างสม�่ำเสมอ เนื่องจากโลก เราก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว จึงเป็นสิ่งส�ำคัญมากที่เราต้องก้าวตามให้ทัน

แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน การท�ำงานให้ สนุกก็เหมือนเล่นเกม ถ้าเราผ่านอุปสรรค ปัญหาต่างๆ ไปได้ ท�ำส�ำเร็จ ชนะ มีความสุขกับสิ่งที่เราท�ำ Excellence Teamwork การท�ำงานเป็นทีม สมัคร สมานสามัคคี การท�ำงานเป็นทีมช่วยให้ผ่านไปได้ด้วยดี สามารถปรึกษาหาวิธีแก้ไข และผ่านไปได้


188

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560 ณัฐณิชา หมายชัย (ออย) วันเกิด 16 พฤศจิกายน 2529 การศึกษา มัธยมปลาย โรงเรียนบ�ำเหน็จณรงค์วิทยาคม ต�ำแหน่งปัจจุบัน ธุรการ หน้าที่ความรับผิดชอบ ซ่อมบ�ำรุงรักษารถยนต์ แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

189

สิริลักษณ์ พุ่มพุด (เอ้) วันเกิด 18 กุมภาพันธ์ 2528 การศึกษา มัธยมปลาย โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ต�ำแหน่งปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ธุรการรถเช่า หน้าที่ความรับผิดชอบ Stock ฟลีทรถระยะสั้น GPS ดูแล จัดส่งทะเบียนและภาษีให้กับลูกค้า แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน ต้องมีความสุข กับสิง่ ทีท่ ำ� ตลอดเวลา Development & Learning พัฒนา ตนเองและเรียนรู้อย่างสม�่ำเสมอ พัฒนาตนเองและเรียนรู้อย่างสม�่ำเสมอ เรียนรู้คือสิ่งส�ำคัญที่ ท�ำให้เราพัฒนาต่อไปได้

Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน มีเพือ่ นร่วมงาน ที่ดี สามารถคุยและปรึกษาได้ทุกเรื่อง สบายใจ ไม่เครียด Excellence Teamwork การท�ำงาน เป็นทีม สมัครสมานสามัคคี เป็นทีมที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี มีทีมคอยช่วยเหลือ

ธัญธร สอนดี (จิ๊ป) วันเกิด 29 ตุลาคม 2527 การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต�ำแหน่งปัจจุบัน ที่ปรึกษาการขายระยะสั้น หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ค�ำปรึกษา การขายรถเช่าระยะ สั้น ดูแลลูกค้ากลุ่ม Toyota

หทัยรัตน์ ผ่องด้วง (ดาว) วันเกิด 3 มกราคม 2529 การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามค�ำแหงมหาราช ต�ำแหน่งปัจจุบัน ปรึกษาการขายระยะสั้น หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ขายระยะสัน้ ดูแลลูกค้ากลุม่ ทริปเปิล ที บรอดแบนด์

แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน เพราะสนุกกับ สิ่งที่ท�ำ ท�ำทุกอย่างอย่างมีความสุข ปัญหาที่เจอก็จะผ่านพ้นไป Excellence Teamwork การ ท�ำงานเป็นทีม สมัครสมานสามัคคี ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และความสามมัคคี ของทีมที่ดี เป็นพลังส�ำคัญให้งานส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี

Attitude ทัศนคติทดี่ ใี นการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี เพราะ ทัศนคติทดี่ กี บั ทุกเรือ่ งท�ำให้เราสามารถแก้ปญ ั หาทุกเรือ่ งให้ผา่ นพ้นไปได้ Excellence Teamwork การท�ำงานเป็นทีม สมัครสมานสามัคคี การท�ำงานเป็นทีมด้วยความรักของทีมขายนั้นเป็นสิ่งที่ ผลักดันให้ดิฉันสนุกกับงาน และความสมัครสมานสามัคคีก็เป็นก�ำลังส�ำคัญที่ท�ำให้ทุกปัญหาที่เกิด ขึ้นมันส�ำเร็จ


190

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560 ฐิติพล อุทิศานนท์ (กฤษ) วันเกิด 12 กันยายน 2527 การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม ต�ำแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายขาย หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ดูแลทีมขายและท�ำยอดให้บรรลุเป้า หมาย แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Attitude ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี การ คิดดีจะท�ำให้คนในทีมและคนรอบข้างเกิดความสุขในการท�ำงาน Commitment การรักษาสัญญา การรักษาสัญญาเป็นส่วนหนึง่ ทีส่ ำ� คัญ เพราะเป็นปัจจัยทีท่ ำ� ให้ลกู ค้าเกิดความเชือ่ มัน่ ทัง้ ในตัวบริษทั และตัวพนักงานเอง ปนัดดา นามกร (น�้ำ) วันเกิด 31 ตุลาคม 2527 การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธนบุรี ต�ำแหน่งปัจจุบัน เจ้าหน้าที่อะไหล่ (อาวุโส) หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ สั่งอะไหล่ รับเข้าและจ่ายอะไหล่ แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Excellence Teamwork การท�ำงานเป็นทีม สมัครสมาน สามัคคี ภายในแผนกมีการสื่อสารที่ดี เข้าใจและคุยกันอยู่เสมอ แบ่งหน้าที่กันเป็นสัดส่วนสามารถ ท�ำแทนกันได้ Development & Learning พัฒนาตนเองและเรียนรูอ้ ย่างสม�ำ่ เสมอ เรียนรูง้ าน เพิ่มเติมอยู่เสมอ

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

191

ปูริดา ฑัตตะวร (แต๋ม) วันเกิด 25 มิถุนายน 2528 การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ต�ำแหน่งปัจจุบัน ที่ปรึกษาการขาย หน้าที่ความรับผิดชอบ ขายรถ แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Excellence Teamwork การท�ำงานเป็นทีม สมัครสมาน สามัคคี ช่วยเหลือกันดี ไม่เอาเปรียบ ท�ำงานเป็นทีมเวิร์ค Valued Customrer ให้ความส�ำคัญกับลูกค้า ทัง้ ภายนอกและภายใน บริการให้เกินความคาด หมาย บริการลูกค้า ใส่ใจลูกค้าเสมือนญาติพี่น้อง บริการให้ลุกค้าประทับใจที่สุดทั้งก่อน-หลังขาย

ชาลี องอาจ (ปุ้ย) วันเกิด 13 มีนาคม 2534 การศึกษา ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชัน่ แนล ต�ำแหน่งปัจจุบัน พนักงานช่าง หน้าที่ความรับผิดชอบ ซ่อมรถยนต์ แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน ได้ท�ำงานตาม แบบทีเ่ ราชอบ และตรงตามทีเ่ รียนมา Excellence Teamwork การท�ำงานเป็นทีม สมัครสมานสามัคคี มีเพือ่ นร่วมงานและหัวหน้างานทีใ่ ห้ความช่วยเหลือ และค�ำแนะน�ำเมื่อเราขอความช่วยเหลือ


192

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

193

นันทฤทธิ์ บุญใส (โอ๋) วันเกิด 15 เมษายน 2523 การศึกษา ปวส. โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ต�ำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบริการ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลควบคุมการบริการลูกค้า และ ทีมที่ปรึกษาด้านบริการ

กฤษณี เอี่ยมอ้น (หลิว) วันเกิด 2 ตุลาคม 2523 การศึกษา ปวส. เทคนิคพาณิชย์การจ�ำนงค์ ต�ำแหน่งปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านบริการ (SA) หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ควบคุมดูแลการบริหารงานด้านศูนย์ บริการและอะไหล่ รถยนต์ฟอร์ด

แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Attitude ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี มอง อุปสรรคและปัญหาในแง่บวก พยายามแก้ไข และน�ำมาปรับปรุงพัฒนาต่อไป Development & Learning พัฒนาตนเองและเรียนรูอ้ ย่างสม�ำ่ เสมอ พยายามศึกษาหาข้อมูลเพือ่ ทีจ่ ะน�ำมาไว้พฒ ั นา ตนเอง และมาดูแลลูกค้าให้เกิดความมั่นใจ

Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน สนุกกับสิง่ ทีท่ ำ� พูดคุยกับลูกค้าเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ให้ลูกค้าได้อธิบายสิ่งที่ชอบท�ำในแต่ละวัน เป็น ความถนัดและสนุกกับงาน Valued Customer ให้ความส�ำคัญกับลูกค้า ทัง้ ภายนอกและภายใน บริการให้เกินความคาดหมาย สร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า ท�ำให้รู้สึกว่าเป็นมากกว่าการเข้า ศูนย์ มอบค�ำแนะน�ำที่จริงใจและซื่อสัตย์ให้ลูกค้ากลับมาอีกให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน

ศตวรรษ อินทรโพธิ์ (ตั้ม) วันเกิด 7 กรกฎาคม 2528 การศึกษา ปวส. วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก ต�ำแหน่งปัจจุบัน พนักงานช่าง หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ซ่อมรถตามใบสัง่ เสนอราคางานซ่อม

ธนทัต เชื้อเงิน (เต๋า) วันเกิด 2 ธันวาคม 2516 การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ต�ำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายศูนย์บริการและอะไหล่ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ควบคุมดูแลการบริหารงานด้านศูนย์ บริการและอะไหล่ รถยนต์ฟอร์ด

แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Attitude ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี ไม่ว่า เราจะเจอปัญหาในการท�ำงานเยอะสักแค่ไหน แต่สุดท้าย ปัญหาทุกอย่างจะถูกแก้ไขและมีทางออกเสมอ Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน รัก งานที่ท�ำ และท�ำด้วยความตั้งใจและเต็มใจ ผลงานของเราก็จะออกมาดีเสมอ

แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Attitude ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี การ ท�ำงานทุกที่ทุกอย่างเราต้องมีทัศนคติที่ดี คิดบวก จะท�ำให้ งานต่างๆ ราบรื่น Development & Learning พัฒนาตนเองและเรียนรู้อย่างสม�่ำเสมอ ในยุค สมัยนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา และอย่างรวดเร็ว หากเราไม่พัฒนาตนเองหรือไม่เรียนรู้สิ่ง ใหม่ๆ อาจจะท�ำให้เราก้าวไม่ทันผู้อื่น


194

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560 วัลลภ นาวินปกาสิตย์ (ลภ) วันเกิด 8 มีนาคม 2528 การศึกษา ปวส. วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ต�ำแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าทีมช่าง หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฎิบัติการ QC ซ่อม ทดสอบรถ แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Commitment การรักษาสัญญา รับผิดชอบงานให้เสร็จ ตามเวลาที่ก�ำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ Valued Customer ให้ความส�ำคัญกับลูกค้า ทั้งภายนอกและภายใน บริการให้เกินความคาดหมาย ให้ ความไว้เนื้อเชื่อใจกับลูกค้า อธิบายงานได้อย่างตรงไปตรงมา ศุภชัย ศรีกุตา (เด่น) วันเกิด 26 มกราคม 2528 การศึกษา ปวส. วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ต�ำแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าทีมช่าง หน้าที่ความรับผิดชอบ QC งานที่ช่างท�ำเสร็จ วิเคราะห์ งาน แล้วส่งท�ำ R ในระบบให้กับเทคนิคของฟอร์ด

แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Attitude ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี พยายามท�ำงานแบบว่าคิดในแง่บวกเสมอและท�ำงานให้ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ตามเป้าหมายที่บริษัท ต้องการ Commitment การรักษาสัญญา แก้ไขปัญหาตามที่ลูกค้าต้องการ และตรงต่อหน้าที่ ที่รับผิดชอบให้ส�ำเร็จ

รวมพลคนเก่ง ไทยรุ่งกรุ๊ป 8/2560

195

ศราวุธ ศรีทองทิม (เต้) วันเกิด 20 กรกฎาคม 2530 การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยปทุมธานี ต�ำแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าทีมช่าง หน้าที่ความรับผิดชอบ วิเคราะห์งานปัญหา ตรวจสอบรถ QC ทดสอบรถก่อนส่งมอบ แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Commitment การรักษาสัญญา ท�ำงานตามหน้าที่ที่ได้ รับมอบหมายโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพให้ดีที่สุด ตามค�ำสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้าและเพื่อน ร่วมงาน Development & Learning พัฒนาตนเองและเรียนรู้อย่างสม�่ำเสมอ เรียนรู้สิ่ง ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทักษะให้ตัวเองอยู่เสมอ โดยมีการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร แอนเจโรสซ์ อิฟซิโรฟาติส (Koko) วันเกิด 10 เมษายน 2528 การศึกษา ปวส. วิทยาลัยเทคโนดุสิต ต�ำแหน่งปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ หน้าที่ความรับผิดชอบ อธิบายการส่งมอบรถใหม่ เทส ไดร์ฟกับลูกค้า อบรมพนักงานSC ให้ค�ำแนะน�ำผลิตภัณฑ์ กับลูกค้า ฯลฯ

แนวคิดในการท�ำงาน ตามหลัก Core Values (Achieved)

Attitude ทัศนคติที่ดีในการท�ำงาน มองโลกในแง่ดี มองโลกในแง่บวกกับทุกคน เพื่อให้งานมี ประสิทธิภาพมากที่สุด Happiness มีความสุข สนุกในการท�ำงาน มีความสุขทุกครั้งที่ได้ ท�ำงานและสนุกสนานในการท�ำงานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ


รางวัลแห่งเกียรติยศ


ท�ำเนียบผู้ที่ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติ ประจ�ำปี 2549 – 2559


รางวัล Best performance BU of the year award

รางวัล นักขายมือทอง

Best BU ประจ�ำปี 2559

นักขายมือทอง ประจ�ำปี 2559

1. บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) 2. บริษัท บิซรีซอร์ส จ�ำกัด (BRS) 3. บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC)

Best BU ประจ�ำปี 2558

1. บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC) 2. บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) 3. บริษัท บิซรีซอร์ส จ�ำกัด (BRS)

Best BU ประจ�ำปี 2557

1. บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) 2. บริษัท บิซรีซอร์ส จ�ำกัด (BRS)

Best BU ประจ�ำปี 2556

1. บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) 2. บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC) 3. บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT)

Best BU ประจ�ำปี 2555

1. บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) 2. บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) 3. บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP)

อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 3 อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 3 อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 3 อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 อันดับที่ 3

1. คุณปะพน ปุณณภูวดลส์ 2. คุณปิยะวรรณ ควรสมบัติ 3. คุณชยาภัสร์ นาคทะเล 4. คุณธารารัตน์ บุญเกิด 5. คุณพัทธ์ธิรา เจียมโฆสิต 6. คุณชลรดา แก้วพูลศรี 7. คุณปฏิภัทร วันหมัด 8. คุณชัยพร ปิยะวาณิชย์สกุล 9. คุณอัครเดช กลิ่นเรือง

บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (BCT) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท วีพีเค ออโต้ จ�ำกัด (VPK) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC)

นักขายมือทอง ประจ�ำปี 2558 1. คุณชัยวัฒน์ ศรีประดับทอง 2. คุณธารารัตน์ บุญเกิด 3. คุณภูริวิน แซ่โซว 4. คุณอาทิตย์ เวียงค�ำ 5. คุณชลรดา แก้วพูลศรี 6. คุณยุทธนา เดชเพชร 7. คุณณัฐเกษม เหลืองอร่าม 8. คุณภรากร พุจนา 9. คุณจินตนา ชูวงษ์วาล 10. คุณปิยะวรรณ ควรสมบัติ 11. คุณปพน ปุณณภูวดล

บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) บริษัท วีพีเค ออโต้ จ�ำกัด (VPK) บริษัท บิซ ออโต้ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (BAC) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (BCT) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP)


นักขายมือทอง ประจ�ำปี 2557 1. คุณสิตานันท์ คมสันต์ 2. คุณปิยะวรรณ ควรสมบัติ 3. คุณก�ำพล จรูญพรภักดี 4. คุณธารารัตน์ บุญเกิด 5. คุณภูริวิน แซ่โซว 6. คุณภมรจันทร์ กองจันทร์ 7. คุณเบญชญา ภูวศิริกาล 8. คุณอิสราภรณ์ ม่วงมงคล 9. คุณสาริศา อ่อนวิมล

บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (BCT) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท บิซ ออโต้ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (BAC) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC) บริษัท วีพีเค ออโต้ จ�ำกัด (VPK)

นักขายมือทอง ประจ�ำปี 2556 1. คุณกมลวรรณ ถาวรรัตน์ 2. คุณก�ำพล จรูญพรภักดี 3. คุณศุภเชษฐ์ แสนวิจิตร 4. คุณวีรพล ลิขิตมั่นชัย 5. คุณณัฐวุฒิ อุทัยเฉลิม 6. คุณอัครเดช กลิ่นเรือง 7. คุณสาริศา อ่อนวิมล

บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC) บริษัท วีพีเค ออโต้ จ�ำกัด (VPK)

นักขายมือทอง ประจ�ำปี 2555 1. คุณเปมิกา กฤตยาพันธ์ 2. คุณสิทธิพงษ์ โอนประจ�ำ 3. คุณพันธุ์เลิศ อิงควิโรจน์ 4. คุณก�ำพล จรูญพรภักดี 5 .คุณศุภเชษฐ์ แสนวิจิตร 6. คุณจันทร์เพ็ญ เกตุพันธ์ 7. คุณกมลวรรณ ถาวรรัตน์ 8. คุณปุณณภัทร จักภากรณ์ 9. คุณสาริศา อ่อนวิมล

บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (BCT) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (BCT) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท วีพีเค ออโต้ จ�ำกัด (VPK)

นักขายมือทอง ประจ�ำปี 2554 1. คุณก�ำพล จรูญพรภักดี 2. คุณปิติ เกิดเสม 3. คุณอิสราภรณ์ ม่วงมงคล 4. คุณเปมิกา กฤตยาพันธ์ 5. คุณสาริศา อ่อนวิมล 6. คุณกมลวรรณ ถาวรรัตน์

บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (BCT) บริษัท วีพีเค ออโต้ จ�ำกัด (VPK) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP)

นักขายมือทอง ประจ�ำปี 2553 1. คุณอัครเดช กลิ่นเรือง 2. คุณสาทิศ แก้วเจริญ 3. คุณภวรัญชน์ เขียวค�ำ 4. คุณกมลวรรณ ถาวรรัตน์

บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC) บริษัท วีพีเค ออโต้ จ�ำกัด (VPK) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP)

นักขายมือทอง ประจ�ำปี 2552 1. คุณสาทิศ แก้วเจริญ 2. คุณผลินดา เสนาพล 3. คุณปพน ปุณณภูวดล 4. คุณกานต์วรางค์ อบแพทย์

บริษัท วีพีเค ออโต้ จ�ำกัด (VPK) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC)

นักขายมือทอง ประจ�ำปี 2551 1. คุณสาทิศ แก้วเจริญ 2. คุณผลินดา เสนาพล

บริษัท วีพีเค ออโต้ จ�ำกัด (VPK) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK)

นักขายมือทอง ประจ�ำปี 2549 1. คุณอิสราภรณ์ ม่วงมงคล 2. คุณปิติ เกิดเสม

บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK)


รางวัล สุดยอดที่ปรึกษาด้านบริการ สุดยอดที่ปรึกษาด้านบริการ ประจ�ำปี 2559 1. คุณธีระพงษ์ กรอบทอง 2. คุณสุชาติ ยืนยงค์ 3. คุณยุทธภูมิ ใจสมุทร

บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC)

สุดยอดที่ปรึกษาด้านบริการ ประจ�ำปี 2558 1. คุณบุญฤทธิ์ ปิติประภานันท์ 2. คุณเฉลิมพล ทองค�ำ 3. คุณอิทธิเดช โพธิพินิจ

บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC)

สุดยอดที่ปรึกษาด้านบริการ ประจ�ำปี 2557 1. คุณธีระพงษ์ กรอบทอง 2. คุณสาธิต บุญหู้ 3. คุณไกรฤกษ์ พันธุ์ดี 4. คุณกฤษณี เอี่ยมอ้น

บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) บริษัท วีพีเค ออโต้ จ�ำกัด (VPK)

สุดยอดที่ปรึกษาด้านบริการ ประจ�ำปี 2556 1. คุณธีระพงษ์ กรอบทอง

บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK)

สุดยอดที่ปรึกษาด้านบริการ ประจ�ำปี 2555 1. คุณจงกล วงษ์จ�ำปา 2. คุณรุ่งพร บุตรจินดา

บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT)

สุดยอดที่ปรึกษาด้านบริการ ประจ�ำปี 2554 1. คุณธีระพงษ์ กรอบทอง 2. คุณรุ่งพร บุตรจินดา

บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT)

สุดยอดที่ปรึกษาด้านบริการ ประจ�ำปี 2553 1. คุณไกรฤกษ์ พันธุ์ดี

บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT)

สุดยอดที่ปรึกษาด้านบริการ ประจ�ำปี 2552 1. คุณเพชร อยู่สูง 2. คุณรุ่งพร บุตรจินดา 3. คุณไกรฤกษ์ พันธุ์ดี

บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT)

สุดยอดที่ปรึกษาด้านบริการ ประจ�ำปี 2551 1. คุณเอกชัย วิเศษเสาวภาคย์ 2. คุณรุ่งพร บุตรจินดา 3. คุณกาญจนฤทธิ์ เทพทองดี

บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT)

สุดยอดที่ปรึกษาด้านบริการ ประจ�ำปี 2550

1. คุณวิชาญ สวัสดี

บริษัท วีพีเค ออโต้ จ�ำกัด (VPK)

รางวัล พนักงานช่างยอดเยี่ยม พนักงานช่างยอดเยี่ยม ประจ�ำปี 2559 1. คุณรณวิต โพธิ์ทิพ 2. คุณมโนธรรม แตงประวัติ 3. คุณวัลลภ นาวินปกาสิตย์ 4. คุณวรวรรณ เหลือถนอม 5. คุณเรวัต พุ่มกัน 6. คุณสุรสิทธิ์ อาษาพัฒนวงษ์ 7. คุณอนุสิทธิ์ สิงห์ซอม

บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท วีพีเค ออโต้ จ�ำกัด (VPK) บริษัท วีพีเค ออโต้ จ�ำกัด (VPK) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC)


พนักงานช่างยอดเยี่ยม ประจ�ำปี 2558 1. คุณพีรโชค ศรีหะปัญโญ 2. คุณศราวุธ ทาเอื้อ 3. คุณรณวิต โพธิ์ทิพย์ 4. คุณสุรสิทธิ์ อาษาพัฒนวงษ์ 5. คุณเอกพันธ์ เฮียงบุญ 6. คุณพงศธร ทาละลัย

บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) บริษัท วีพีเค ออโต้ จ�ำกัด (VPK) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC)

พนักงานช่างยอดเยี่ยม ประจ�ำปี 2557 1. คุณแอ๊ด ยังขวัญ 2. คุณมโนธรรม แตงประวัติ 3. คุณอิทธิพล เลี่ยมวิไล 4. คุณกฤษณะ กนกวัฒนะพันธุ์ 5. คุณพงศธร ทาละลัย 6. คุณอภินันท์ วงศ์กาลตรัย 7. คุณเอกพันธ์ เฮียงบุญ

บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC) บริษัท วีพีเค ออโต้ จ�ำกัด (VPK)

พนักงานช่างยอดเยี่ยม ประจ�ำปี 2556 1. คุณนัฐพล พิมพ์ทอง 2. คุณวิรุต ภูมิเขต 3. คุณศิวพล สุทธินันท์ 4. คุณพลวัฒน์ ผลาเลิศ 5. คุณพงศธร ทาละลัย 6. คุณณัฐพัชร์ พิมพ์ไส 6. คุณศุภชัย ศรีกุตา

บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC) บริษัท วีพีเค ออโต้ จ�ำกัด (VPK) บริษัท วีพีเค ออโต้ จ�ำกัด (VPK)

พนักงานช่างยอดเยี่ยม ประจ�ำปี 2555 1. คุณคารมย์ หมื่นแสน 2. คุณสยุมภูว์ เจียรวัฒนาวิทย์ 3. คุณนัฐพล พิมพ์ทอง 4. คุณพงศธร ทาละลัย

บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC)

พนักงานช่างยอดเยี่ยม ประจ�ำปี 2554 1. นายยศภัทร ทรัพย์จรรยา

บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA)

พนักงานช่างยอดเยี่ยม ประจ�ำปี 2553 1. คุณสยุมภูว์ เจียรวัฒนาวิทย์

บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK)

พนักงานช่างยอดเยี่ยม ประจ�ำปี 2552 1. คุณสยุมภูว์ เจียรวัฒนาวิทย์

บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK)

พนักงานช่างยอดเยี่ยม ประจ�ำปี 2551 1. คุณวิชาญ สวัสดี 2. คุณรณวิต โพธิ์ทิพย์

บริษัท วีพีเค ออโต้ จ�ำกัด (VPK) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK)

พนักงานช่างยอดเยี่ยม ประจ�ำปี 2550 1. คุณวิชาญ สวัสดี

บริษัท วีพีเค ออโต้ จ�ำกัด (VPK)


รางวัล พนักงานดีเด่น

พนักงานดีเด่น ประจ�ำปี 2549

พนักงานดีเด่น ประจ�ำปี 2554 1. คุณวิสาขา ฉิมแฉล้ม 2. คุณปกเกศ อินทรวิเศษ 3. คุณพนิดา โตเจริญ 4. คุณเนาวรัตน์ กระจาดทอง 5. คุณสุดารัตน์ รักซ้อน 6. คุณเพ็ญพร พรหมดวง

บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (BCT) บริษัท วีพีเค ออโต้ จ�ำกัด (VPK) บริษัท เซ็นเตอร์ ยูส คาร์ จ�ำกัด (CUC) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (STP)

พนักงานดีเด่น ประจ�ำปี 2553 1. คุณอมรรัตน์ ทิมดี 2. คุณอรสา แตงผึ่ง 3. คุณเตือนใจ กิจเฟื่องฟู 4. คุณกฤติกา สุนทรส 5. คุณปพน ปุณณภูวดล

บริษัท วีพีเค ออโต้ จ�ำกัด (VPK) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท บิซ รีซอร์ส จ�ำกัด (BRS) บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (STP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP)

พนักงานดีเด่น ประจ�ำปี 2552 1. คุณธัญลักษณ์ พวงนิล 2. คุณนัยนา ปางวัชรากร 3. คุณกิตติยา จรัสวงศ์ขจร

บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (BCT) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP)

พนักงานดีเด่น ประจ�ำปี 2551 1. คุณอรสา แตงผึ่ง 2. คุณอุเทน เรืองนาม

บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP)

พนักงานดีเด่น ประจ�ำปี 2550 1. คุณศิวพล สุทธินันท์ 2. คุณไกรฤกษ์ พันธุ์ดี 3. คุณอุเทน เรืองนาม

บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP)

1. คุณศิไรรัตน์ สาสน์ธรรมบท 2. คุณธัญลักษณ์ พวงนิล 3. คุณทัศนีย์ อูปอิ่น 4. คุณสุนทรี เกิดสิน

บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP)

พนักงานผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม

สายงานบัญชี การเงิน และ Financial Control ประจ�ำปี 2559 1. คุณอุมารินทร์ จันทรา 2. คุณสงกราน เทียมวงษ์ 3. คุณวิภา ทาขุน

บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทยรุ่ง ออโต้ กรุ๊ป จ�ำกัด (TRA)

พนักงานผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม สายงานบัญชี การเงิน และ Financial Control ประจ�ำปี 2558 1. คุณศรเพชร มีเพียร 2. คุณวิภา ทาขุน

บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (BCT) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK)

พนักงานผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม สายงานบัญชี การเงิน และ Financial Control ประจ�ำปี 2557 1. คุณจิตดนัย คณะบุตร 2. คุณสงกราน เทียมวงษ์ 3. คุณศรเพชร มีเพียร 4. คุณเสาวณีย์ อิ่มสนิท 5. คุณณัฐิตา มะลิพงศ์ 6. คุณศิริพร สาสิงห์

บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (BCT) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC)


พนักงานผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม สายงานบัญชี การเงิน และ Financial Control ประจ�ำปี 2556

พนักงานผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม สายงานสนันสนุนการขายและบริการ ประจ�ำปี 2558

พนักงานผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม สายงานบัญชี การเงิน และ Financial Control ประจ�ำปี 2555

พนักงานผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม สายงานสนันสนุนการขายและบริการ ประจ�ำปี 2557

1. คุณวรรนิภา คชเรนทร์ 2. คุณเอมิกา ดีขุนทด 3. คุณเสาวณีย์ อิ่มสนิท 4. คุณศิริพร สาสิงห์ 5. คุณอมรรัตน์ ทิมดี 6. คุณวรรณสินี พงษ์ตานี

1. คุณวิภา ทาขุน 2. คุณวรรณสินี พงษ์ตานี 3. คุณเนาวรัตน์ กระจาดทอง 4. คุณพิกุล ยรรยงค์

บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (BCT) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC) บริษัท วีพีเค ออโต้ จ�ำกัด (VPK) บริษัท วีพีเค ออโต้ จ�ำกัด (VPK)

บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท วีพีเค ออโต้ จ�ำกัด (VPK) บริษัท เซ็นเตอร์ ยูส คาร์ จ�ำกัด (CUC) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP)

พนักงานผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม สายงานสนันสนุนการขายและบริการ ประจ�ำปี 2559 1. คุณดาราวรรณ จันทพาน 2. คุณโกมล ทองสม 3. คุณศักดา บุญเจริญสุขดี 4. คุณวันดี บุญเติม 5. คุณสิรภพ เรียงนอก 6. คุณชมนาด มูลมนัส 7. คุณภารวี แซ่ด่าน 8. คุณอภินันท์ วงศ์กาลตรัย

บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท วีพีเค ออโต้ จ�ำกัด (VPK) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC)

1. คุณศักดา บุญเจริญสุขดี 2. คุณกัลยา ญาณรังษี 3. คุณจิราพร อาจวิเชียร 4. คุณศิริวรรณ เสวะกะ 5. คุณดาราวรรณ จันทพาน 6. คุณกฤษฎา แก้วมุลตรี

1. คุณชญาน์นันท์ นันทโอสถ 2. คุณศักดา บุญเจริญสุขดี 3. คุณเครือวัลย์ แจ่มใส 4. คุณเมฑิณี เสตะจิต 5. คุณบริพัตร ไชยตัน 6. คุณกัลยา ญาณรังษี 7. คุณจิราพร อาจวิเชียร 8. คุณคุณากร สุริโย 9. คุณชมนาด มูลมนัส

บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (BCT) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP)

บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท บิซ ออโต้ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (BAC) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC) บริษัท วีพีเค ออโต้ จ�ำกัด (VPK)

พนักงานผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม สายงานสนันสนุนการขายและบริการ ประจ�ำปี 2556 1. คุณอัญชลี โสมภีร์ 2. คุณวิภานันท์ ผาสุข 3. คุณศักดา บุญเจริญสุขดี 4. คุณวรรทนี จับจั่น 5. คุณณัฐฐิตา สุขประเสริฐ 6. คุณกนก ใบทองสุข 7. คุณศิริวรรณ เสวะกะ

บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (BCT) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC)


8. คุณพนาวัลย์ พจนารถ 9. คุณเอกลักษณ์ เมธากุล

บริษัท วีพีเค ออโต้ จ�ำกัด (VPK) บริษัท วีพีเค ออโต้ จ�ำกัด (VPK)

พนักงานผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม

สายงานสนันสนุนการขายและบริการ ประจ�ำปี 2555

1. คุณพรสุรีย์ พรหมบุรี 2. คุณศักดา บุญเจริญสุขดี 3. คุณณัฐฐิตา สุขประเสริฐ 4. คุณไกรฤกษ์ พันธุ์ดี

บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (BCT) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT)

พนักงานผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม สายงานสนับสนุนทั่วไป ประจ�ำปี 2559 1. คุณนที ป้องเศร้า 2. คุณจ�ำเนียง จะแจ้ง 3. คุณจุฑาพร สืบมี 4. คุณปรียากรณ์ แก้วกอง

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (STP) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA)

พนักงานผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม สายงานสนับสนุนทั่วไป ประจ�ำปี 2558 1. คุณระเบียบ สุวพรศิลป์ 2. คุณละเอียด ปรีชาทรัพย์ 3. คุณจ�ำเนียง จะแจ้ง 4. คุณณัฐติกาล บุญวิรัตน์ 5. คุณพิมพ์ลดา บุญมีมาก 6. คุณลฎาดา วรญาพันธ์ 7. คุณอรอุษา คิดพุทรา 8. คุณสุพรรณนนท์ มณีจันทร์

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (STP) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP)

พนักงานผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม สายงานสนับสนุนทั่วไป ประจ�ำปี 2557 1. คุณอรอุษา คิดพุทรา 2. คุณจ�ำเนียง จะแจ้ง 3. คุณละเอียด ปรีชาทรัพย์ 4. คุณจริยา เอกจีน 5. คุณพิชญา พรหมนวล 6. คุณกิตติ์ จันหลง

บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC)

พนักงานผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม สายงานสนับสนุนทั่วไป ประจ�ำปี 2556 1. คุณนาฏนรี นิลรัตน์ 2. คุณประจักร์ สุวัตถี 3. คุณกัลยา ทองสุวรรณ 4. คุณฐานนันท์ มาเหง่า 5. คุณนิละพล ไพรศรี

บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท บิซ ออโต้ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (BAC) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC)

พนักงานผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม สายงานสนับสนุนทั่วไป ประจ�ำปี 2555 1. คุณจ�ำเนียง จะแจ้ง 2. คุณพรจิรา ค�ำพันธุ์ 3. คุณนริศา ปานวัง

บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP)

พนักงานอายุงาน 30 ปี

พนักงานอายุงาน 30 ปี ประจ�ำปี 2557 1. คุณพินิจ เจริญพันธ์

บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP)


พนักงานอายุงาน 25 ปี

พนักงานอายุงาน 20 ปี ประจ�ำปี 2550

พนักงานอายุงาน 25 ปี ประจ�ำปี 2555 1. คุณแก้วใจ เผอิญโชค 2. คุณอรัญญา วิวัจนสิรินทร์

บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP)

พนักงานอายุงาน 25 ปี ประจ�ำปี 2551 1. คุณพินิจ เจริญพันธ์

บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP)

พนักงานอายุงาน 20 ปี ประจ�ำปี 2559

บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) บริษัท วีพีเค ออโต้ จ�ำกัด (VPK) บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (STP)

พนักงานอายุงาน 20 ปี ประจ�ำปี 2558 1. คุณนภดล สุพละเศรษฐ์ 2. คุณเนาวรัตน์ กระจาดทอง

บริษัท ไทยรุ่ง ออโต้ กรุ๊ป จ�ำกัด (TRA) บริษัท บิซ ออโต้ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (BAC)

พนักงานอายุงาน 20 ปี ประจ�ำปี 2556 1. คุณสิงขร ศิลปบูรณะ 2. คุณประทวน ทารัตน์

บริษัท อีซูซุ ชัยเจริญกิจ มอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA)

พนักงานอายุงาน 20 ปี ประจ�ำปี 2554 1. คุณแก้วใจ เผอิญโชค 2. คุณณรงค์รถ จันทรทีประ

บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (BCT)

พนักงานอายุงาน 20 ปี ประจ�ำปี 2549 1. คุณพินิจ เจริญพันธ์

บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP)

พนักงานอายุงาน 15 ปี พนักงานอายุงาน 15 ปี ประจ�ำปี 2559

พนักงานอายุงาน 20 ปี 1. คุณชมพรรณ โชติดิลก 2. คุณรุ่งพร บุตรจินดา 3. คุณณัฐพร พรมยะดวง 4. คุณประสงค์ ปิยะธนะศิริกุล

1. คุณอรัญญา วิวัจนสิรินทร์

บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP)

1. คุณพิศสมัย ยะพลหา 2. คุณผกามาศ แก้วมุกดา 3. คุณสยาม โชคก�ำเนิด

บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท วีพีเค ออโต้ จ�ำกัด (VPK)

พนักงานอายุงาน 15 ปี ประจ�ำปี 2558 1. คุณจรัญ หวลล�ำพึง 2. คุณประจักร์ สุวัตถี

บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (STP)

พนักงานอายุงาน 15 ปี ประจ�ำปี 2557 1. คุณวิเชียร บ่วงนาค 2. คุณศักดา บุญเจริญสุขดี

บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK)

พนักงานอายุงาน 15 ปี ประจ�ำปี 2556 1. คุณอนันต์ แก้วก่า

บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK)

พนักงานอายุงาน 15 ปี ประจ�ำปี 2555 1. คุณวุฒิชัย เผอิญโชค 2. คุณอภิชญา ศศิโภคา 3. คุณยศภัทร ทรัพย์จรรยา

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (STP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA)


พนักงานอายุงาน 15 ปี ประจ�ำปี 2554 1. คุณประสงค์ ปิยะธนะศิริกุล 2. คุณณัฐพร พรมยะดวง 3. คุณรุ่งพร บุตรจินดา 4. คุณชมพรรณ โชติดิลก

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (STP) บริษัท วีพีเค ออโต้ จ�ำกัด (VPK) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (BCT)

พนักงานอายุงาน 15 ปี ประจ�ำปี 2553 1. คุณชาลี หนูแก้ว 2. คุณนภดล สุพละเศรษฐ์ 3. คุณศิริวัฒน์ จิตรละม้าย 4. คุณเนาวรัตน์ กระจาดทอง

บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท เซ็นเตอร์ ยูส คาร์ จ�ำกัด (CUC)

พนักงานอายุงาน 15 ปี ประจ�ำปี 2551 1. คุณประทวน ทารัตน์ 2. คุณสิงขร ศิลปบูรณะ

บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK)

พนักงานอายุงาน 15 ปี ประจ�ำปี 2550 1. คุณแก้วใจ เผอิญโชค

บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP)

พนักงานอายุงาน 15 ปี ประจ�ำปี 2549 1. คุณอรัญญา วิวัจนสิรินทร์ 2. คุณณรงค์รถ จันทรทีประ

บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (BCT)

พนักงานอายุงาน 10 ปี พนักงานอายุงาน 10 ปี ประจ�ำปี 2559 1. คุณสุพรรณี ตามวงศ์วาลย์ 2. คุณมณีประภา วีรยวรรธน 3. คุณนที อรุณฉาย 4. คุณสายทิพย์ แซ่ตั้ง 5. คุณยุวดี ข�ำปราง 6. คุณณัฐกานต์ อินทะศร 7. คุณเพ็ญพร พรหมดวง 8. คุณไกรฤกษ์ พันธุ์ดี 9. คุณคารมย์ หมื่นแสน 10. คุณกาญจนฤทธิ์ เทพทองดี 11. คุณสมนึก ค�ำภา 12. คุณกานต์วรางค์ อบแพทย์ 13. คุณวีระ ข�ำคง 14. คุณวีรพล ลิขิตมั่นชัย 15. คุณปริญญา ใจห้าว

บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทยรุ่ง ออโต้ กรุ๊ป จ�ำกัด (TRA) บริษัท ไทยรุ่ง ออโต้ กรุ๊ป จ�ำกัด (TRA) บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (STP) บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (STP) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) บริษัท อีซูซุ ชัยเจริญกิจ มอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA)

พนักงานอายุงาน 10 ปี ประจ�ำปี 2558 1. คุณภัณฑิรา สุวรรณเทศ 2. คุณกิตติพงษ์ อิ่มน่วม 3. คุณพัชรธร บุญทรัพย์ 4. คุณภวรัญชน์ เขียวค�ำ 5. คุณเมธาสิทธิ์ ทวีอาภา 6. คุณสยุมภูว์ เจียรวัฒนาวิทย์ 7. คุณศิริมนา เผอิญโชค

บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท

อีซูซุ ชัยเจริญกิจ มอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) อีซูซุ ชัยเจริญกิจ มอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) อีซูซุ ชัยเจริญกิจ มอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) อีซูซุ ชัยเจริญกิจ มอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) อีซูซุ ชัยเจริญกิจ มอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) อีซูซุ ชัยเจริญกิจ มอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC)

พนักงานอายุงาน 10 ปี ประจ�ำปี 2557 1. คุณรักชนก มีทรัพย์

บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP)


2. คุณวิริยะ ลอยแก้ว 3. คุณอรสา แตงผึ่ง 4. คุณศิไรรัตน์ สาสน์ธรรมบท 5. คุณจ�ำเนียง จะแจ้ง 6. คุณธีระพงษ์ กรอบทอง 7. คุณทัศนีย์ อูปอิ่น 8. คุณกลศ นิลทะการ 9. คุณลูกอินทร์ ทองงาม 10. คุณเอกชัย วิเศษเสาวภาคย์ 11. คุณวรรทนี จับจั่น

บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท อีซูซุ ชัยเจริญกิจ มอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท อีซูซุ ชัยเจริญกิจ มอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท อีซูซุ ชัยเจริญกิจ มอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท อีซูซุ ชัยเจริญกิจ มอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท อีซูซุ ชัยเจริญกิจ มอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA)

พนักงานอายุงาน 10 ปี ประจ�ำปี 2556 1. คุณวันชัย ช้างคนมี 2. คุณสุนทรี เกิดสิน 3. คุณวิฑูรย์ เห็มสุวรรณ์ 4. คุณพิษณุ สุขจับจันทร์ 5. คุณนิติ เนื่องอนงค์กุล 6. คุณสุดา สายสังข์ 7. คุณชาญวิทย์ อินทรก�ำเนิด 8. คุณธัญลักษณ์ พวงนิล 9. คุณจ�ำนรรจ์ คงกระพันธ์

บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท อีซูซุ ชัยเจริญกิจ มอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท อีซูซุ ชัยเจริญกิจ มอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC) บริษัท วีพีเค ออโต้ จ�ำกัด (VPK)

พนักงานอายุงาน 10 ปี ประจ�ำปี 2555 1. คุณนัยนา ปางวัชรากร 2. คุณสิงหา ฉ�่ำสุขติ 3. คุณอนุเทพ ตั้งศุภกิจ 4. คุณภัทรพล ตั้งจิตเจริญพงศ์ 5. คุณอุเทน เรืองนาม 6. คุณมานพ แสงเนตร

บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (BCT) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA)

พนักงานอายุงาน 10 ปี ประจ�ำปี 2554 1. คุณผกามาศ แก้วมุกดา 2. คุณสยาม โชคก�ำเนิด 3. คุณพิศสมัย ยะพลหา 4. คุณนภารัตน์ เก้าลิ้ม

บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท วีพีเค ออโต้ จ�ำกัด (VPK) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA)

พนักงานอายุงาน 10 ปี ประจ�ำปี 2553 1. คุณประจักร์ สุวัตถี 2. คุณจรัญ หวลล�ำพึง

บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA)

พนักงานอายุงาน 10 ปี ประจ�ำปี 2552 1. คุณศักดา บุญเจริญสุขดี 2. คุณวิเชียร บ่วงนาค

บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP)

พนักงานอายุงาน 10 ปี ประจ�ำปี 2551 1. คุณอนันต์ แก้วก่า

บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK)

พนักงานอายุงาน 10 ปี ประจ�ำปี 2550 1. คุณศิริวัฒน์ จิตรละม้าย

บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA)

พนักงานอายุงาน 10 ปี ประจ�ำปี 2549 1. คุณชมพรรณ โชติดิลก 2. คุณประทวน ทารัตน์ 3. คุณณัฐพร พรมยะดวง 4. คุณประสงค์ ปิยะธนะศิริกุล 5. คุณเนาวรัตน์ กระจาดทอง

บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (BCT) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท วีพีเค ออโต้ จ�ำกัด (VPK) บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (STP) บริษัท เซ็นเตอร์ ยูส คาร์ จ�ำกัด (CUC)


พนักงานอายุงาน 5 ปี พนักงานอายุงาน 5 ปี ประจ�ำปี 2559 1. คุณอภิรักษ์ ซาและทิม 2. คุณกนกวรรณ โพธิ์ทอง 3. คุณปุญชรัสมิ์ นุชสวาท 4. คุณสิทธิพร เตชะมงคลชัย 5. คุณอรัญวา มณฑาโทน 6. คุณสุดาวัลย์ สุริยภัทรธรรม 7. คุณจิรศักดิ์ ฆ้องดังไกล 8. คุณอัษฎา ชะโนวรรณ 9. คุณกาญจนาภา เลิศจินดาทอง 10. คุณสิทธิพงษ์ โอนประจ�ำ 11. คุณสะบาย นุชโร 12. คุณศรเพชร มีเพียร 13. คุณเพียรสม สิงห์วงษา 14. คุณชรัมพร ภรัณยูวิภัช 15. คุณกมลทิพย์ เกิดปัญญา 16. คุณอาทินันท์ ซองตา 17. คุณณัฐนี วาวเงินงาม 18. คุณจิราพร อาจวิเชียร 19. คุณสมพร อรชุน 20. คุณอังสณา ชุ่มแจ่ม 21. คุณอนันต์ อ่อนน่วม 22. คุณธนภัทร ดิฐเกษร 23. คุณกิตติโรจน์ เสริมพงศ์ 24. คุณวิฑูรย์ มีดี 25. คุณสมเกียรติ แซ่จ๋าว 26. คุณจงกล วงษ์จ�ำปา 27. คุณขนิษฐา หน้าดีแท้

บริษัท บิซรีซอร์ส จ�ำกัด (BRS) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จ�ำกัด (TRP) บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จ�ำกัด (TRP) บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (STP) บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (STP) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK)

28. คุณศุภเชษฐ์ แสนวิจิตร 29. คุณแอ๊ด ยังขวัญ 30. คุณอภินันท์ วงศ์กาลตรัย 31. คุณลฎาดา วรญาพันธ์ 32. คุณอุกฤษณ์ ปัญญาพลัง 33. คุณพัลลภ ล่องพล 34. คุณพงศธร ทาละลัย 35. คุณกนก ใบทองสุข 36. คุณวรศิลป์ หอมรื่น 37. คุณภมรจันทร์ กองจันทร์ 38. คุณโชคชัย อยู่เอี่ยม 39. คุณลักษณ์สินี สุขเจริญ 40. คุณอิทธิพล เลี่ยมวิไล 41. คุณชมนาด มูลมนัส 42. คุณคุณากร ทองบุญล้อม 43. คุณสุทัศน์ ร่องน้อย 44. คุณศุภศิษฎ์ ริ้วเลิศศิริกุล

บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท วีพีเค ออโต้ จ�ำกัด (VPK) บริษัท วีพีเค ออโต้ จ�ำกัด (VPK) บริษัท วีพีเค ออโต้ จ�ำกัด (VPK) บริษัท วีพีเค ออโต้ จ�ำกัด (VPK)

พนักงานอายุงาน 5 ปี ประจ�ำปี 2558 1. คุณมนตรี สัมฤทธิ์วงศ์ชัย 2. คุณธมลวรรณ สุเจริญลาภ 3. คุณเกศรา เทพศร 4. คุณสุกัญญา แสงแพ 5. คุณชาญวิทย์ ชัยชนะชัยชาญ 6. คุณปรีชา ลิมปชัย 7. คุณวิรุต ภูมิเขต 8. คุณนาตยา พิทา 9. คุณยณัฐปภัสร์ นันทิวัฒนโภคิน 10. คุณสุเทียน นุชาญรัมย์ 11. คุณศิริพร มูลประหัส 12. คุณอภิชาติ โคตรมงคล

บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (STP) บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (STP) บริษัท บิซ ออโต้ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (BAC) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT)


13. คุณณัฐวุฒิ อุทัยเฉลิม 14. คุณกฤษณะ นิงสานนท์ 15. คุณกัลยา ญาณรังษี 16. คุณประภาส ไชยชาติ 17. คุณสมชาย นุ่มเจริญ 18. คุณยุทธการ ไพบูลย์กิจ 19. คุณธนิตศักดิ์ พฤทธิ์รุ่งโรจน์ 20. คุณศิริพร สาสิงห์ 21. คุณหนึ่งฤทัย รู้อยู่ 22. คุณนิละพล ไพรศรี 23. คุณจันทร์เพ็ญ เกตุพันธ์ 24. คุณอิสราภรณ์ ม่วงมงคล 25. คุณกรลาภ รวยทรัพย์ 26. คุณปริตา จิระนพวุฒิ 27. คุณวรรณา บุญคง 28. คุณณัฐพัชร์ พิมพ์ไส 29. คุณพงษ์พันธ์ สุขโชติ 30. คุณพรสุรีย์ พรหมบุรี 31. คุณพรชัย สว่างใจ 32. คุณพสิษฐ์ หนูเพชร 33. คุณดลฤดี ณ ตะกั่วทุ่ง 34. คุณพีรพรรณ ก้านจันทร์ 35. คุณกรณิการ์ สุทโธ 36. คุณรังสินี หอมสินธุ์

บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) บริษัท บิซรีซอร์ส จ�ำกัด (BRS) บริษัท บิซรีซอร์ส จ�ำกัด (BRS) บริษัท บิซรีซอร์ส จ�ำกัด (BRS) บริษัท บิซรีซอร์ส จ�ำกัด (BRS) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC) บริษัท วีพีเค ออโต้ จ�ำกัด (VPK) บริษัท วีพีเค ออโต้ จ�ำกัด (VPK) บริษัท วีพีเค ออโต้ จ�ำกัด (VPK) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (BCT) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (BCT) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (BCT) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (BCT) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP)

พนักงานอายุงาน 5 ปี ประจ�ำปี 2557 1. คุณณัฐพร สุวรรณมิตร 2. คุณสุดารัตน์ รักซ้อน 3. คุณวันเพ็ญ มากบริบูรณ์ 4. คุณณัฐธยาน์ วรเกียรติภูวดล 5. คุณฐิตาภัทร์ ไชยเวช 6. คุณทองกลม ม่วงซอ 7. คุณสุมาลี รักษาพล 8. คุณกฤษกัณฑ์ เรือนดี 9. คุณนันทนา กฤตยากรนุพงศ์ 10. คุณกิตติพงษ์ เพิ่มพูล 11. คุณธีรพงษ์ สุนทรวัฒน์ 12. คุณเสาวณีย์ อิ่มสนิท 13. คุณศศินภา จันทะเสน 14. คุณพันธุ์เลิศ อิงควิโรจน์ 15. คุณพลวัฒน์ ผลาเลิศ 16. คุณวณี จาตูม 17. คุณวิสาขา ฉิมแฉล้ม 18. คุณชลิต สถานสถิตย์ 19. คุณวาณี กรุดอินทร์ 20. คุณดาวนภา ยอดแสงสุริยา 21. คุณสุภาวดี โกยรัมย์ 22. คุณพนิดา โตเจริญ

บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (BCT) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (BCT) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC) บริษัท วีพีเค ออโต้ จ�ำกัด (VPK) บริษัท วีพีเค ออโต้ จ�ำกัด (VPK) บริษัท วีพีเค ออโต้ จ�ำกัด (VPK)

พนักงานอายุงาน 5 ปี ประจ�ำปี 2556 1. คุณสุวรรณี กล้าหาญ 2. คุณยศวัฒน์ วรรธนะเตชสิทธิ์ 3. คุณชัชชญา อภิภัทรนภากุล 4. คุณสงกราน เทียมวงษ์ 5. คุณรุจีรา เรืองสุกใส

บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP)


6. คุณอภิชา พรเจริญ 7. คุณเปมิกา กฤตยาพันธุ์ 8. คุณสมเกียรติ มณีน้อย 9. คุณปกเกศ อินทรวิเศษ 10. คุณปิยะรักษ์ คูเปอร์ 11. คุณภาวิณี สิงเห 12. คุณยุทธศักดิ์ ชุมพาลี 13. คุณวิภา ทาขุน 14. คุณพิชาติ ผันเผาะ 15. คุณนัฐพล พิมพ์ทอง 16. คุณฉลอง หลีสมจิต 17. คุณเพชร อยู่สูง 18. คุณณัฐฐิตา สุขประเสริฐ 19. คุณอัครเดช กลิ่นเรือง 20. คุณอริสราภรณ์ ชิเตจ๊ะ 21. คุณสุวิทย์ ศรีษะแก้ว 22. คุณณัฐวรรธน์ ปิ่นมณี 23. คุณศุภกิจ ประมวลทรัพย์

บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (BCT) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (BCT) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (BCT) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (BCT) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (BCT) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC) บริษัท เซ็นเตอร์ คาร์เร้นท์ จ�ำกัด (CCR) บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (STP)

พนักงานอายุงาน 5 ปี ประจ�ำปี 2555 1. คุณปิยะวรรณ ควรสมบัติ 2. คุณโสภณ พุกเผื่อน 3. คุณจิตริน พิทยาภรณ์ 4. คุณธีรวัฒน์ เพิ่มสวัสดิ์ 5. คุณพงศ์อนันต์ สร้อยอ�ำพร 6. คุณสมเกียรติ ธรรมวะรี 7. คุณสุรวุฒิ ค�ำมงคล 8. คุณเตือนใจ กิจเฟื่องฟู 9. คุณหทัยรัตน์ พรหมสมบัติ 10. คุณบุญรัตน์ จุลวัฒฑกะ 11. คุณวุฒินันท์ เพียรแก้ว

บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (BCT) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (BCT) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (BCT) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (BCT) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (BCT) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (BCT) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (BCT) บริษัท บิซรีซอร์ส จ�ำกัด (BRS) บริษัท บิซรีซอร์ส จ�ำกัด (BRS) บริษัท บิซรีซอร์ส จ�ำกัด (BRS) บริษัท บิซรีซอร์ส จ�ำกัด (BRS)

12. คุณสุรเดช จันทรประสาท 13. คุณผลินดา เสนาพล 14. คุณคมกริช หาญสมบัติ 15. คุณชัยวัฒน์ ศรีประดับทอง 16. คุณธัญนพ ศิลป์วุฒยา 17. คุณประพจน์ ธนีสัตย์ 18. คุณรณวิต โพธิ์ทิพย์ 19. คุณรัชนี เศวตศรีสกุล 20. คุณกมลวรรณ ถาวรรัตน์ 21. คุณกิตติยา จรัสวงศ์ขจร 22. คุณชญาน์นันท์ นันทโอสถ 23. คุณไพโรจน์ จันจาด บ 24. คุณปพน ปุณณภูวดล 25. คุณสุรชัย ใครอามาตย์ 26. คุณอมรรัตน์ ทิมดี 27. คุณกฤติกา สุนทรส 28. คุณศิริรัตน์ ธัญญารัตน์สกุล

บริษัท บิซรีซอร์ส จ�ำกัด (BRS) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) ริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (STP) บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (STP)

พนักงานอายุงาน 5 ปี ประจ�ำปี 2554 1. คุณสมนึก ค�ำภา 2. คุณสายทิพย์ แซ่ตั้ง 3. คุณยุวดี ข�ำปราง 4. คุณมณีประภา วีรยวรรธน 5. คุณนที อรุณฉาย 6. คุณสุธี ตาณวาณิชกุล 7. คุณสาวสุพรรณี ตามวงศ์วาลย์ 8. คุณวิชาญ สวัสดี 9. คุณวีรพล ลิขิตมั่นชัย 10. คุณปริญญา ใจห้าว 11. คุณวีระ ข�ำคง 12. คุณกานต์วรางค์ อบแพทย์

บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท วีพีเค ออโต้ จ�ำกัด (VPK) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC)


13. คุณคารมย์ หมื่นแสน 14. คุณไกรฤกษ์ พันธุ์ดี 15. คุณกาญจนฤทธิ์ เทพทองดี 16. คุณสาทิศ แก้วเจริญ 17. คุณสาริศา อ่อนวิมล 18. คุณณัฐกานต์ อินทะศร 19. ชลิตา พุทธมนต์ทักษิณ 20. เพ็ญพร พรหมดวง 21. คุณรุ่งนภา อิสระบุตร

บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) บริษัท วีพีเค ออโต้ จ�ำกัด (VPK) บริษัท วีพีเค ออโต้ จ�ำกัด (VPK) บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (STP) บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (STP) บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (STP) บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (STP)

พนักงานอายุงาน 5 ปี ประจ�ำปี 2553 1. คุณศิริมนา เผอิญโชค 2. คุณกนกทิพย์ เฉลียวฉลาด 3. คุณภวรัญชน์ เขียวค�ำ 4. พัชรธร บุญทรัพย์ 5. คุณสยุมภูว์ เจียรวัฒนาวิทย์ 6. คุณเมธาสิทธิ์ ทวีอาภา 7. คุณภัณฑิรา สุวรรณเทศ 8. คุณจ�ำเนียง จะแจ้ง บริษัท 9. คุณกิตติพงษ์ อิ่มน่วม 10. คุณชาญวิทย์ อินทรก�ำเนิด 11. คุณภีรทัต วัฒนโกเมร

บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC) บริษัท วีพีเค ออโต้ จ�ำกัด (VPK) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท บิซ มอเตอร์ส จ�ำกัด (BMT) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP)

พนักงานอายุงาน 5 ปี ประจ�ำปี 2552 1. คุณศิไรรัตน์ สาสน์ธรรมบท 2. คุณอรสา แตงผึ่ง 3. คุณธีระพงษ์ กรอบทอง 4. คุณกลศ นิลทะการ 5. คุณเอกชัย วิเศษเสาวภาคย์ 6. คุณวรรทนี จับจั่น

บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA)

7. คุณทัศนีย์ อูปอิ่น 8. คุณลูกอินทร์ ทองงาม 9. คุณรักชนก มีทรัพย์ 10. คุณวิริยะ ลอยแก้ว

บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP)

พนักงานอายุงาน 5 ปี ประจ�ำปี 2551 1. คุณจ�ำนรรจ์ คงกระพันธ์ 2. คุณพิษณุ สุขจับจันทร์ 3. คุณนิติ เนื่องอนงค์กุล 4. คุณสุดา สายสังข์ 5. คุณสุนทรี เกิดสิน 6. คุณวิฑูรย์ เห็มสุวรรณ์ 7. คุณวันชัย ช้างคนมี

บริษัท วีพีเค ออโต้ จ�ำกัด (VPK) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP)

พนักงานอายุงาน 5 ปี ประจ�ำปี 2550 1. คุณภัทรพล ตั้งจิตเจริญพงศ์ 2. คุณธัญลักษณ์ พวงนิล 3. คุณอนุเทพ ตั้งศุภกิจ 4. คุณสิงหา ฉ�่ำสุขติ 5. คุณนัยนา ปางวัชรากร 6. คุณธณธรณ์ สุโพธิ์นารี 7. คุณอุเทน เรืองนาม

บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC) บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จ�ำกัด (LAC) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (BCT) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP)

พนักงานอายุงาน 5 ปี ประจ�ำปี 2549 1. คุณผกามาศ แก้วมุกดา 2. คุณสยาม โชคก�ำเนิด 3. คุณนภารัตน์ เก้าลิ้ม 4. คุณพิศสมัย ยะพลหา

บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จ�ำกัด (ICCK) บริษัท วีพีเค ออโต้ จ�ำกัด (VPK) บริษัท วี.พี. ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (VPA) บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (TVP)


รวมพลคนเก่ง 8 2560 online  
รวมพลคนเก่ง 8 2560 online  
Advertisement