Page 1

แบบ กทย. ๒

สัญญาการรับเงินสนับสนุนกองทุนยุติธรรม สัญญาเลขที่....../......... คณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม สัญญานี้ทําขึ้นเมื่อวันที่..............เดือน..........................................พ.ศ. ............... ระหวาง ก. สํานักงานปลั ดกระทรวงยุติธรรม โดยผูมีอํานาจลงนามท ายสัญญา สํานักงานเลขที่ ....................หมูที่.........ถนน........................................ตําบล/แขวง.......................................................... อําเภอ/เขต........................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย.......................... ซึ่งตอไปจะ เรียกวา “ผูใหการสนับสนุน” ฝายหนึ่ง กับ ข. นาย/นาง/นางสาว..............................................นามสกุล................................................... อายุ................ป อยูบานเลขที่....................หมูที่.............ตรอก/ซอย.................................................................. ถนน.............................................ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต........................................... จังหวัด.............................................บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่................................................................... ออกใหโดย............................................ซึ่งตอไปจะเรียกวา “ผูรับการสนับสนุน” อีกฝายหนึ่ง ทั้งสองฝายตกลงทําสัญญากัน โดยมีขอความดังตอไปนี้ ขอ 1. ผูใหการสนับสนุนตกลงจะใหการสนับสนุน และผูรับการสนับสนุนตกลงรับการ สนับสนุนคาใชจาย ดังนี้ 1.1 เงินคาธรรมเนียมศาล เปนเงินจํานวน...................................บาท (.........................................................................) 1.2 เงินคาจางทนายความเพื่อวาความในคดี เปนเงินจํานวน...................................บาท (.........................................................................) 1.3 เงินใชเปนหลักประกันในการปลอยชั่วคราว เปนเงินจํานวน...................................บาท (.........................................................................) 1.4 อื่นๆ ..................................................................................................... เปนเงินจํานวน...................................บาท (.........................................................................) รวมเปนเงินทั้งสิ้น จํานวน............................................บาท (...........................................................................) ทั้งนี้ ผูใหการสนับสนุนจะจายเงินที่ไดรับการสนับสนุนใหแกผูรับการสนับสนุน ดังนี้ กรณีเงินคาธรรมเนียมศาล ตามขอ 1.1 ผูใหการสนับสนุนจะจายโดยตรงใหกับศาลที่รับ ฟองคดี หรือหนวยงานของศาลที่มีหนาที่รับเงินคาธรรมเนียมดังกลาว กรณีเงินคาจางทนายความ ตามขอ 1.2 ผูใหการสนับสนุนจะจายโดยตรงใหกับทนายความ ที่เปนคูสัญญากับผูใหการสนับสนุน


-2กรณีเงินที่ใชเปนหลักประกันในการปลอยชั่วคราว ตามขอ 1.3 ผูใหการสนับสนุนจะจาย โดยตรงใหกับหนวยงานที่มีหนาที่ในการใหประกัน ข อ 2. ในกรณี อื่ น ๆ หากเป น การที่ ผู ใ ห ก ารสนั บ สนุ น จ า ยเงิ น โดยตรงให แ ก ผู รั บ การ สนับสนุน ผูรับการสนับสนุนสัญญาวาจะนําเงินที่ไดรับการสนับสนุนดังกลาวไปใชตามวัตถุประสงคอยาง เครงครัด ขอ 3. ในกรณีที่ผูรับการสนับสนุนตามขอ 1.1 หรือขอ 1.2 ชนะคดีและไดรับเงินคาฤชา ธรรมเนียมศาล หรือเงินคาทนายความ ผูรับการสนับสนุนยินยอมที่จะนําเงินที่ไดรับตามผลของคดีทั้งหมด แตไมเกินจํานวนเงินที่ไดรับจากผูใหการสนับสนุน คืนผูใหการสนับสนุนภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับเงิน ขอ 4. ในกรณีที่ผูรับการสนับสนุนตามขอ 1.3 ไมมีความจําเปนตองใชหลักประกันในการ ปลอยชั่วคราว ผูรับการสนับสนุนจะตองนําเงินมาคืนผูใหการสนับสนุนภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับเงิน ประกันคืน ขอ 5. หากผูรับการสนับสนุนไมปฏิบัติตามสัญญานี้ ผูรับการสนับสนุนตองคืนเงินที่ไดรับ การสนับสนุนตามขอ 1 แลวแตกรณี รวมทั้งคาใชจายทั้งปวงในการเตือน ทวงถาม เรียกรองใหชําระหนี้ ตลอดจนคาฤชาธรรมเนียม คาใชจายในการดําเนินคดี และคาทนายความในการดําเนินคดีบังคับใหชําระหนี้ คืนใหแกผูใหการสนับสนุนดวย สั ญ ญานี้ทําขึ้ น เปน สองฉบั บ มี ขอความถูก ตอ งตรงกั น ทั้ ง สองฝ า ยได ท ราบและเข าใจ ขอความโดยตลอดดีแลว เห็นวาถูกตองและตรงตามเจตนาของตน จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนา พยาน และตางยึดถือไวฝายละฉบับ

ลงชื่อ.............................................ผูใหการสนับสนุน (..........................................) ลงชื่อ.............................................................พยาน (........................................................)

ลงชื่อ.........................................ผูรับการสนับสนุน (..........................................) ลงชื่อ.....................................................พยาน (......................................................)

สัญญาการรับเงินสนับสนุนกองทุนยุติ�  

สัญญาเลขที่ ....../......... คณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม สัญญาการรับเงินสนับสนุนกองทุนยุติธรรม แบบ กทย. ๒ -2- ลงชื่อ .......................