Page 1

อุุตสาหกรรมสีเขียว ความทาทาย สููธุรกิจยั่งยืน สังคมอยูรู อด ดร. อรรชกา สีบี ุญเรืือง เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนุ การสมมนา การสั มมนา สมดลเศรษฐกิ สมดุลเศรษฐกจจ - โลก – สงแวดลอม สิ่งแวดลอม ของหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ วันที่ 5 สิงหาคม 2553


หัวขอนําเสนอ 1. ภาพรวม Green Economy 2. บีโอไอกับนโยบายสงเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3. มาตรการสงเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน


ภาพรวม Green Economy


แนวคิดใหมดานการพัฒนาเศรษฐกิจ • นิยามของวิชาเศรษฐศาสตร คือ ศาสตรที่มุงศึกษาวิธกี ารใชทรัพยากร ที่มีอยููจํากัด มาใชตอบสนองความตองการที่ไมจํากัด • ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร ยิ่งบริโภคมากเทาใด ยิ่งมีอรรถประโยชนหรือความสุข มากยิ่งขึ้น ซึ่งนําไปสูกู ารผลิตสินคาและบริการจํานวนมาก โดยไมคํานึงถึง ผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม สงผลใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน • ปจจุบุ นั เริ่มมีการแสวงหาแนวคิดใหมเกีย่ วกับสรางความสุุขที่แทจริง โดยไมทําลาย สภาพสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อไมใหเกิดผลกระทบทางลบในอนาคต นําไปสู แนวคิดดานการพัฒนาอยางยั่งยืน


การดําเนินการไปสู Green Economy • • • • •

ลงทุนในเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน/ทรัพยากรสิ้นเปลือง เพมประสทธภาพการใชพลงงาน/ทรพยากรสนเปลอง ลดปญหามลพิษ ลดการปลอยกาซเรือนกระจก ลดการบริโภคที่ส้ินเปลืองไม ไ เปนประโยชน โ เพิ่มสัดสวน Green Sector ใน GDP


ตัวอยางความสําเร็จของ Green Economy ในตางประเทศ • เกิดิ การสรางงานและพััฒนาธุรกิจิ จํํานวนมากในด ใ าน Green Economy – การผลิตอุปกรณอุปกรณพลังงานหมุนเวียน เชน การผลิตระบบไฟฟากังหันลม การผลิตเซลแสงอาทิตย การผลตเซลแสงอาทตย – การผลิตอุปกรณประหยัดพลังงาน – การลงทุ การลงทนจํ นจานวนมากเพอปรบปรุ านวนมากเพื่อปรับปรงอาคารให งอาคารใหประหยดพลงงาน ประหยัดพลังงาน เชน เชน การติ การตดตงฉนวนความรอน ดตัง้ ฉนวนความรอน การปรับปรุงระบบปรับอากาศ ฯลฯ – ธุรกิจรีไซเคิล ชวยลดปญหาสิ่งแวดลอม สรางรายไดจากการจําหนายวัสดุรีไซเคิล ลดความ สิ้นเปลืองของทรัพยากร

• เสริมสรางสุขอนามัยของประชาชนและเพิม่ คุณภาพสภาพแวดลอม – การลดปญหามลพิษ – การผลิต Organic Food

European Commission’s  Joint Research Centre (JRC)


บีโอไอกั ไ บนโยบายส นโ สงเสรม งเสริมการลงทน รลง ุน เพือ่ การพัฒนาที่ยั่งยืน


วิสัยทัศนใหม ((2553 – 2555))

มิติ รแท เพือ่ื การลงทุนทียี่ ัง่ ยืนื Your Partner for Sustainable Investment


พันธกิจใหม BOI (2553 – 2555)

1

กํกาหนดนโยบายททาใหเกด าหนดนโยบายที่ทาํ ใหเกิด การพัฒนาที่สมดุล ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สงแวดลอม สงคม สิ่งแวดลอม

สรางการมีสวนรวม ของทุกภาคสวนในการ สงเสริมการลงทุน

พัฒนาปจจัยการลงทุน ปองกันและแกปญหานักลงทุุน อยางจริงจัง

สงเสริมลงทุนเชิงรุก ทั้งการลงทุนของคนไทย, ไ FDI, ลงทุนไทยในตางประเทศ

บริการที่เปนเลิศ ทงกอน-หลงการสงเสรม ั้  ั ส ส ิ


นโยบายสงเสริมการลงทุนเพือ่ การพัฒนาอยางยั่งยืน มุมงเนนพฒนาความสมดุ เนนพัฒนาความสมดลใน ลใน 3 ดานควบคู ดานควบคกันนไป ไป ดานระบบนิเวศน

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)

ดานเศรษฐกิจ

ดานสังคม


มาตรการสงเสริมการลงทนเพื มาตรการสงเสรมการลงทุ นเพอพฒนาทยงยน อ่ พัฒนาที่ยั่งยืน


1.นโยบายสงเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (1/2) •

กระตุนให ใ เ กิดิ การลงทุนในอุ ใ ตสาหกรรมเปปาหมาย อัันจะนําํ ไปสู ไป ก ารพัฒ ั นา ประเทศอยางยั่งยืน แบงออกเปน 3 กลุม ไดแก • กลุมที่ 1 กลุม กิจการเกีย่ วกับการประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน o o o o

กิจการแอลกอฮอลลหรือเชื้อเพลิงจากผลผลิตการเกษตร รวมทั้งเศษหรือขยะ หรือของเสีย เชน เอทานอล ไบโอดีเซล ฯลฯ กิจการผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณประหยัดพลังงาน หรือใชพลังงานทดแทน กิจการผลิตเซลลเ ชือ้ เพลิง (Fuel Cell) กิจการผลิตพลังงานไฟฟาหรือไอน้ํากรณีใชพลังงานหมุนเวียน เชน ลม พลังั งานแสงอาทิติ ย กา ซชีวี ภาพ ชีวี มวล ฯลฯ


1.นโยบายสงเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (1/2) •

กลุมที่ 2 กลุม กิจการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม o o

กิจการผลิ ร ตเคมีภัณฑที่เปนมิตรต ร อสิ่งแวดล ว อม ((Eco-Friendly co e d y CChemicals) e ca s) กิจการผลิตผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Eco-Friendly Products)


1.นโยบายสงเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (2/2) •

กลุมที่ 3 กลุม กิจการที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง เปนตนวา o o o o

การผลิตอาหารทางการแพทย กิจการผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ เชน ชิ้นสวนสําหรับรถยนตแบบเซลลเชื้อเพลิง รถยนตไฮบริด เทคโนโลยีชีวภาพ การวิจัยและพัฒนา


1.นโยบายสงเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (2/2) สิทธิประโยชน โ • • • • • •

ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักรทุกเขต ยกเวนภาษเงนไดนตบุ  ี ิ ไ  ิ ิ คคล 8 ปป ทุกเขต โดยไม โ ไ  Cap C ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 50 เปนเวลา 5 ป อนุุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปา 2 เทา เปนระยะเวลา 10 ป อนุญาตใหหักเงินคากอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกจากกําไรสุทธิไมเกินรอยละ 25 ตองยื่นคําขอภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ภายหลังจากสิ้นสุดกําหนดเวลา ยังอยูใน ขายใหการสงเสริมการลงทนน แตสทธและประโยชนลดลง) ขายใหการสงเสรมการลงทุ แตสิทธิและประโยชนลดลง)


2.มาตรการสงเสริมการลงทุนปรับเปลี่ยนเครือ่ งจักรเพื่อการประหยัด พลังงาน หรื พลงงาน หรอการใชพลงงานทดแทน อการใชพลังงานทดแทน หรื หรอการลดผลกระทบตอสงแวดลอม อการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หลักเกณฑและเงื่อนไข • • • •

เปน กิจการทีดี่ ําเนินการอยูแลว และตอ งอยูในขายให ใ ก ารสงเสริมได ไ  ระยะเวลาการยกเวนหรือลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลของโครงการเดิมตองสิ้นสุดลงแลว หรือเปนโครงการที่ไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบคคล หรอเปนโครงการทไมไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบุ คคล ตองเสนอแผนการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรมาดวย ตองยื่นคําขอภายใน 31 ธ.ค. 55 และตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 3 ป นับตั้งแตวัน ออกบัตรสงเสริม

สิทธิและประโยชน •ยกเวนอากรขาเขา เครืือ่ งจักั ร •ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 3 ป เปนสัดสวน รอยละ 70 ของเงนลงทุ รอยละ ของเงินลงทนน ไม ไมรวม รวม คาที่ดินและทุนหมุนเวียน โดยใหไดรับยกเวน ภาษีเงินไดจากรายไดของกิจการที่ดาํ เนินการอยู เดิม


3.มาตรการสงเสริมการลงทุนปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อการผลิตผลิตภัณฑชนิดใหม หลักั เกณฑแ ละเงืือ่ นไข ไ • • •

• •

ตองเปนโครงการที่ดาํ เนินการอยูแลว ไมวาจะไดรับการสงเสริมหรือไมก็ตาม ตองลงทุนดานเครื่องจักรในการนํ ใ าเทคโนโลยี โ โ มาใช ใ ปรับปรุงสายการผลิตเดิม เพื่อให ใ สามารถ ผลิตเปนผลิตภัณฑชนิดใหมได ผลิตภัณฑชนิดใหมจะตองมีความแตกตางจากผลิตภัณฑเดิม โดยสามารถระบุชื่อชนิด ผลิตภัณฑใหมไดชัดเจน และผลิตภัณฑชนิดใหมจะตองอยูในขายใหการสงเสริม โดยไดรับ ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลดวย การปรับปรุงสายการผลิต ไมรวมถึงการปรับปรุงสายการประกอบผลิตภัณฑ ตองยื่นคําขอรับสงเสริม พรอมกับแผนการลงทุน ภายใน 31 ธ.ค. 55

สิทธิและประโยชน • •

ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักรทุกเขต ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 3 ป สําหรับรายไดของผลิตภัณฑชนิดใหม เปนสัดสวนไมเกิน รอยละ 100 ของเงินลงทุนที่ใชในการปรับปรุงสายการผลิต


4.มาตรการสงเสริมการลงทุนเพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอม หลักเกณฑและเงื่อนไข • •

ตองเปนผููประกอบการโรงกลั่นน้ํามัน โรงแยกกาซธรรมชาติ โรงไฟฟา เคมีและปโตรเคมี แรและโลหะพื้นฐาน ตองเปนผููดําเนินการถููกตองตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการจัดการดานสิ่งแวดลอมตามที่ หนวยราชการกําหนด

•ตองเปนโครงการทดาเนนการอยู •ต องเปนโครงการที่ดาํ เนินการอยแลว ลว ไมวาจะไดรบ ไมวาจะไดรับ การสงเสริมหรือไมก็ตาม •ตองยื่นคําขอรับสงเสริม พร •ตองยนคาขอรบสงเสรม พรอมกบแผนการลด อมกับแผนการลด ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2555 และตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 3 ปป นบตงแต และตองดาเนนการใหแลวเสรจภายใน นับตั้งแต วันออกบัตรสงเสริม


4.มาตรการสงเสริมการลงทุนเพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอม สิทธิและประโยชน • •

ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักรเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 3 ป เปนสัดสวนรอยละ 70 ของเงินลงทุน ไมรวมคาที่ดิน และทุุนหมุุนเวียน โดยใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดจากรายไดของกิจการที่ดาํ เนินการอยููเดิม


ผลของมาตรการสงเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน มีการขอรับการสงเสริม 94 โครงการ เงินลงทุนรวม 44,124 ลานบาท

ประเภทกิจการ ประเภทกจการ

จํานวน โครงการ

เงินลงทุน (ลานบาท)

32

29,257

กลุมกจการทเกยวกบการประหยดพลงงาน กล กิจการที่เกีย่ วกับการประหยัดพลังงาน และพลังงานทดแทน กลมกิกจการผลตวสดุ กลุ จการผลิตวัสดและผลิ และผลตภณฑทเปน ตภัณฑที่เปน มิตรตอสิ่งแวดลอม กลุมกิจิ การทีใ่ี ชเทคโนโลยี โ โ ีขัน้ สูง

-

-

62

14,867

รวมทั้งสิ้น

94

44,124


ผลของมาตรการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อการประหยัดพลังงานหรือ การใชพลังงานทดแทน หรื การใชพลงงานทดแทน หรอการลดผลกระทบตอสงแวดลอม อการลดผลกร ทบตอสิ่งแวดลอม มีผูยื่นขอรับสงเสริม 49 โครงการ เงินลงทุน 8,223 ลานบาท โดย อนุุมัติแลว 15 โครงการ เงินลงทุุน 6,114 , ลานบาท ซึ่งการปรับเปลี่ยน เครื่องจักรคาดวาจะสงผลดังนี้ • ประหยัดพลังงาน ปละประมาณ 787.5 ลานบาท • มีกี ารเปลีีย่ นเชือื้ เพลิงของ Boiler จากนํา้ มันเตาเปน พลังงานชีวมวลหรือกาซธรรมชาติ เปนตน • มีการลดสารที่กอใหเกิดกาซเรือนกระจกและ ลดการปลอยสารอันตรายประเภทตางๆ


ผลของมาตรการปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อการผลิตผลิตภัณฑชนิดใหม • มีผูไดรับการสงเสริมไปแลวรวม 3 โครงการ เงินลงทุนรวม 1,052 ลานบาท ประเภทกิจการ

จํานวน โครงการ

เงินลงทนุ (ลานบาท)

กิจการผลิตเสนใยธรรมชาติ หรือเสนใยประดิษฐ

1

100

ปรับปรุงสายการผลิตโรงงานผลิต เสนใยโพลีเอสเตอรชนิด Sewing Thread ใหสามารถผลิตชนิด Spiral Crimp ได

กิจิ การผลิิตผา

1

20

ปปรบปรุ ั ป งสายการผลิิตผาไม ไ ทอ ให ใ ส ามารถผลิิต ผาไมทอแบบที่ยอยสลายไดซึ่งผลิตจาก พลาสติกชีวภาพ

กิจการผลิตผลิตภัณฑ ปโตรเคมี

1

932

ปรับปรุงสายการผลิต PE ใหสามารถผลิต PP เพื่อใหสามารถเลือกผลิตผลิตภัณฑใหตรงกับ สภาวะความตองการของตลาด

3

1,052

รวม

ผลิตภัณฑใหม


ผลมาตรการสงเสริมการลงทุนเพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอม • มีโครงการไดรับสงเสริมแลว 2 โครงการ ในกิจการโรงกลั่นน้ํามัน เงิน ลงทุนรวม 1,318 ลานบาท คาดวาจะลดการระบายมลสาร ประเภท ออกไซดของไนโตรเจน และซัลเฟอร รอยละ 40 ของอัตราการระบาย ณ ปฐาน (ป 2549)


www.boi.go.thh

อุตสาหกรรมสีเขียว ดร.อรรชกา สีบุญเร�  

ี ื ดร. อรรชกา สี บ ุ ญ เรื อ ง เลขาธิ ก ารคณะกรรมการส ง เสริ ม การลงทุ น ุ หั ว ข อ นํ า เสนอ 3. มาตรการส ง เสริ ม การลงทุ น เพื ่ อ พั...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you