Page 1


 ผู้เข้าร่วมประชุมกลุม ่ ย่อยที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จานวน 58 คน  จานวนมหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ ประเทศ 40 แห่ง  ประธานกลุ่ม ผศ. ดร. ประภา กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  เลขานุการกลุ่ม รศ. ดร. ชวนี ทองโรจน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


 เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  มีจุดเด่นในการมีพื้นที่ที่รับผิดชอบที่ชัดเจน

และสามารถเชื่อมโยงกับท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ในการดาเนินพันธกิจหลักทั้ง 4


 สิ่งแวดล้อม

 สังคม  เศรษฐกิจ  ความเป็นธรรม


 ด้านการเรียนการสอน

 มรภ. ใช้รากฐานจากสถาบันผลิตครู ช่วยพัฒนา

หลักสูตรท้องถิ่น เพื่อสอนให้เข้าใจเรื่อง ประชาธิปไตย สิทธิ และหน้าที่ ตั้งแต่วัยเด็ก  ใช้ชุมชนและท้องถิ่นเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ ให้แก่นักศึกษา


 ด้านการวิจัย

 ดาเนินการวิจัยโดยเพื่อแก้ปัญหาของท้องถิ่นอย่าง

จริงจัง  จากตัวอย่าง มรภ. อุตรดิตถ์ โมเดล


 การบริการวิชาการแก่สังคม

 ผนึกกาลัง สร้างเครือข่าย มรภ. ทั่วประเทศ  จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชน  จัดทาฐานข้อมูลรวมระดับประเทศเพื่อใช้ประโยชน์ในการ

ดาเนินการด้านต่างๆ ▪ ด้านการท่องเที่ยว ▪ การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม


 การทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม

บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฎในการร่ว�  

 มีจุดเด่นในการมีพื้นที่ที่รับผิดชอบที่ชัดเจน และสามารถเชื่อมโยงกับท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ในการดาเนินพันธกิจหลักทั้ง 4  เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ...