Page 1

2551

ตารางเปรียบเทียบร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. ....และ พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... หมวดที่ ๑ บททัว่ ไป

พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 หมวดที่ ๑ บททัว่ ไป

บทวิเคราะห์ศพั ท์ มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ ี “แร่” หมายความว่า ทรัพยากรธรณีทเ่ี ป็นอนินทรียวัตถุมี ส่วนประกอบทางเคมีกบั ลักษณะทางฟิ สกิ ส์แน่นอนหรือ เปลีย่ นแปลงได้เล็กน้อย ไม่วา่ จะต้องถลุง หรือหลอมก่อนใช้หรือ ไม่และหมายความรวมตลอดถึงถ่านหิน หินน้ำ ามัน หินอ่อน โลหะ และตะกรันทีไ่ ด้จากโลหกรรม น้ำ าเกลือใต้ดนิ หิน ซึ่ง ประกาศกระทรวงกำาหนดเป็ นหินประดับหรือหิน อุตสาหกรรม และดิน ทราย ซึ่งประกาศกระทรวง กำาหนดเป็ นดิน ทราย เพื่ออุตสาหกรรม

บทวิเคราะห์ศพั ท์ มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ ี "แร่" หมายความว่า ทรัพยากรธรณีท่เี ป็ นอนินทรียวัตถุ มีส่วนประกอบทางเคมีกบั ลักษณะทางฟิ สิกส์แน่นอนหรือ เปลี่ยนแปลงได้ เล็กน้ อย ไม่ว่าจะต้ องถลุงหรือหลอมก่อนใช้ หรือ ไม่ และหมายความรวมตลอดถึงถ่านหิน หินน้ำ ามัน หินอ่อน โลหะ และตะกรันที่ได้ จากโลหกรรม น้ำ าเกลือใต้ ดิน หินซึ่งกฎ กระทรวงกำาหนดเป็ นหินประดับหรือหินอุตสาหกรรมและดิน หรือทราย ซึ่งกฎกระทรวงกำาหนดเป็ นดินอุตสาหกรรมหรือ ทรายอุตสาหกรรม แต่ท้งั นี้ไม่รวมถึงน้ำ า เกลือสินเธาว์ ลูกรัง หิน ดิน หรือทราย"

เหตุผล

การกำาหนดให้ หิน ดิน ทราย เป็ นหิน อุตสาหกรรม ดินอุตสาหกรรม ทราย อุตสาหกรรม โดยการออกเป็ นประกาศ กระทรวงแทนการออกเป็ นกฎกระทรวง จะ ดำาเนินการได้ รวดเร็วและไม่มีข้นั ตอนมาก ทำาให้ เกิดความสะดวกกว่าการกำาหนดให้ ออก เป็ นกฎกระทรวง


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... “น้ำ าเกลือใต้ดนิ ” หมายความว่า น้ำ าเกลือทีม่ อี ยูใ่ ต้ดนิ ตามธรรมชาติและมีความเข้มข้นของเกลือในปริมาณมากกว่า ที่กาำ หนดในประกาศกระทรวง

2 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510

เหตุผล

"น้ำ าเกลือใต้ ดิน" หมายความว่า น้ำ าเกลือที่มีอยู่ใต้ ดนิ ตามธรรมชาติและมีความเข้ มข้ นของเกลือในปริมาณมากกว่าที่ กำาหนดในกฎกระทรวง"

“การบริหารจัดการแร่ ” หมายความว่า การจัดการ ทรัพยากรแร่ท่มี ีอยู่ตามธรรมชาติ และการประกอบกิจการ แร่และการประกอบธุรกิจแร่

-

“การประกอบกิจการแร่ ” หมายความว่า การสำารวจ แร่ การทำาเหมือง และการทำาเหมืองใต้ดนิ

-

“การประกอบธุรกิจแร่ ” หมายความว่า การแต่งแร่ การประกอบโลหกรรม การซื้อแร่ การขายแร่ การขนแร่ การครอบครองแร่ การเก็บแร่ การนำาแร่เข้ าในราชอาณาจักร การส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร “สำารวจแร่ หมายความว่า การกระทำาด้ วยวิธกี ารอย่าง "สำารวจแร่" หมายความว่า การเจาะหรือ ขุดหรือกระทำา ใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธี เพื่อให้ ร้ วู ่าในพื้นที่มีแร่อยู่หรือไม่ ด้ วยวิธกี ารอย่างใดอย่างหนึ่งหลายวิธี เพื่อให้ ร้ วู ่าในพื้นที่มีแร่อยู่ เพียงใด หรือไม่เพียงใด “ทำาเหมือง” หมายความว่า การกระทำาแก่พ้ ืนที่เพื่อ "ทำาเหมือง" หมายความว่าการกระทำาแก่พ้ ืนที่ ให้ ได้ มาซึ่งแร่ ด้ วยวิธกี ารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธี แต่

เนื่องจากตามร่างมาตรา 29 กล่าวถึงการได้ มา ซึ่งแร่ด้วยวิธกี ารขุดหาแร่หรือการร่อนแร่ จึง


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... ไม่รวมถึงการขุดหาแร่รายย่อยและการร่อนแร่ ตามที่ กำาหนดในประกาศกระทรวง “ทำาเหมืองใต้ ดิน” หมายความว่า การทำาเหมืองด้ วย วิธกี ารเจาะเป็ นปล่อง หรืออุโมงค์ลึกลงไปใต้ ผวิ ดิน เพื่อให้ ได้ มาซึ่งแร่ใต้ ผวิ ดิน “ขุดหาแร่รายย่อย” หมายความว่า การกระทำาแก่ พื้นที่ไม่ว่าจะเป็ นที่บกหรือที่น้ำา เพื่อให้ ได้ มาซึ่งแร่ โดยวิธี การใช้ แรงคน หรือใช้เครือ่ งจักร ตามประเภท ชนิด และ ลักษณะที่กำาหนดในประกาศกระทรวง

3 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 ไม่ว่าจะเป็ นที่บกหรือที่น้ำาเพื่อให้ ได้ มาซึ่งแร่ด้วยวิธกี ารอย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลายวิธี แต่ไม่รวมถึงการขุดเจาะน้ำ าเกลือใต้ ดนิ ตามหมวด ๕ ทวิ และการขุดหาแร่รายย่อย หรือการร่อนแร่ตาม ที่กาำ หนดในกฎกระทรวง

เหตุผล ควรกำาหนดนิยามการทำาเหมือง การขุดหาแร่ รายย่อยและการร่อนแร่ให้ ชัดเจนไม่ให้ มี ปัญหาในการตีความภายหลัง

“ทำาเหมืองใต้ ดนิ ” หมายความว่า การทำาเหมืองด้ วย วิธี การเจาะเป็ นปล่องหรืออุโมงค์ลึกลงไปใต้ ผวิ ดิน เพื่อให้ ได้ มาซึ่ง แร่ใต้ ผวิ ดิน “ขุดหาแร่รายย่อย" หมายความว่า การกระทำาแก่พ้ ืนที่ ไม่ว่าจะเป็ นที่บกหรือที่น้ำาเพื่อให้ ได้ มาซึ่งแร่โดยใช้ แรงคนแต่ละ คนตามชนิดของแร่ ภายในท้ องที่และวิธกี ารขุดหาแร่ ตามที่ กำาหนดในกฎกระทรวง

"ร่อนแร่" หมายความว่า การกระทำาแก่พ้ ืนที่ไม่ว่าจะ "ร่อนแร่" หมายความว่า การกระทำาแก่พ้ ืนที่ไม่ว่าจะเป็ น เป็ นที่บกหรือที่น้ำา เพื่อให้ ได้ มาซึ่งแร่ โดยใช้ แรงคน หรือใช้ ที่บกหรือที่น้ำา เพื่อให้ ได้ มาซึ่งแร่ โดยใช้ แรงคนแต่ละคนตาม เครือ่ งจักร ตามประเภท ชนิด และลักษณะทีก่ ำาหนดใน ชนิดของแร่ ภายในท้ องที่และวิธกี ารร่อนแร่ ตามที่กำาหนดในกฎ ประกาศกระทรวง กระทรวง

เนื่องจากสภาพปัจจุบันการขุดหา ราย ย่อยสามารถกระทำาได้ กบั แร่หลายชนิดมากกว่า เดิม และวิธกี ารได้ มาซึ่งแร่บางชนิดหากต้ องให้ ขอประทานบัตรอาจจะไม่ค้ ุมค่าต่อการลงทุน ซึ่งเห็นกำาหนดระดับของการได้ มาซึ่งแร่และ อาจต้ องใช้ เครื่องจักรที่มีแรงม้ าไม่มากนัก จึง เห็นควรปรับปรุงให้ ใช้ เครื่องจักรสำาหรับการ ขุดหาแร่รายย่อยและการร่อนแร่ได้ เพื่อให้ เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

เนื่องจากปัจจุบนั มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถ “แต่งแร่” หมายความว่า การกระทำาใดๆ เพื่อ ทำาให้ แร่สะอาดหรือเพื่อให้ แร่ท่ปี นกันอยู่ต้งั แต่สอง "แต่งแร่" หมายความว่า การกระทำาอย่างใด ๆ เพื่อทำา นำามาใช้ ในกระบวนการแต่งแร่ได้ หลายวิธี ชนิดขึ้นไปแยกออกจากกัน ด้ วยกระบวนการทางฟิ สิกส์หรือ แร่ให้ สะอาด หรือเพื่อให้ แร่ ทป่ี นกันอยูต่ ง้ั แต่สองชนิดขึน้ ไปแยกออก ทางเคมี หรือเพื่อลดขนาดของแร่ หรือเพื่อคัดขนาดของแร่ จากกัน และหมายความรวมตลอดถึงบดแร่ หรือคัดขนาดแร่ ด้ วยวิธกี ารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายวิธี


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... “โลหกรรม” หมายความว่า การทำาให้ แร่เป็ นโลหะหรือ สารประกอบของโลหะด้ วยวิธกี ารถลุงแร่ หรือวิธอี ่นื ใด

“ซื้อแร่” หมายความว่า การรับโอนแร่ด้วย ประการใดจากบุคคลอื่น นอกจากการตกทอดทางมรดก “ขายแร่” หมายความว่า การโอนแร่ด้วยประการใด ไปยังบุคคลอื่น “มีแร่ไว้ ในครอบครอง” หมายความว่า การมีไว้ การ ยึดถือ หรือการรับไว้ ด้วยประการใดซึ่งแร่เพื่อตนเองหรือผู้ อื่น “เขตควบคุมแร่” หมายความว่าเขตพื้นที่ซ่งึ รัฐมนตรีประกาศเป็ นเขตควบคุมแร่ “เขตเหมืองแร่” หมายความว่า เขตพื้นที่ท่กี าำ หนด ในประทานบัตร

4 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510

เหตุผล

การหลอม หล่อ รีด เป็ นกิจการที่ซ้ำาซ้ อนกับการ "โลหกรรม" หมายความว่า การถลุงแร่หรือการทำาแร่ให้ เป็ น อนุญาตตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงาน ในการ โลหะด้ วยวิธอี ่นื ใด และหมายความรวมตลอดถึงการทำาโลหะให้ เสนอร่าง พ.ร.บ.ว่าด้ วยแร่ พ.ศ. .... จึงเห็น บริสทุ ธิ์ การผสมโลหะ การผลิตโลหะสำาเร็จรูปหรือกึ่งสำาเร็จรูป สมควรให้ ตัดคำาที่ซ้ำาซ้ อนออก ชนิดต่างๆ โดยวิธหี ลอม หล่อ รีด หรือวิธอี ่นื ใด "ซื้อแร่" หมายความว่า การรับโอนแร่ด้วยประการใดจาก บุคคลอืน่ นอกจากการตกทอดทางมรดก "ขายแร่" หมายความว่า การโอนแร่ด้วยประการใด ไปยังบุคคลอื่น "มีแร่ไว้ ในครอบครอง" หมายความว่า การซื้อแร่ การมีไว้ การยึดถือ หรือการรับไว้ ด้วยประการใดซึ่งแร่ ทั้งนี้ ไม่ว่า เพื่อตนเองหรือผู้อ่นื "เขตควบคุมแร่ " หมายความว่าเขตพื้นที่ซ่งึ รัฐมนตรี ประกาศเป็ นเขตควบคุมแร่

“เขตเหมืองแร่” หมายความว่า เขตพื้นที่ซ่งึ กำาหนด “อาชญาบัตรสำารวจแร่” หมายความว่า หนังสือสำาคัญ ในประทานบัตรชั่วคราวหรือประทานบัตร ทีออกให้ ่ เพือ่ สำารวจแร่ ภายในเขตทีกำ่ าหนดในหนังสือสำาคัญนั้น "อาชญาบัตรสำารวจแร่" หมายความว่า หนังสือสำาคัญ ที่ออกให้ เพื่อสำารวจแร่ ภายในท้ องที่ซ่งึ ระบุในหนังสือสำาคัญนั้น "อาชญาบัตรผูกขาดสำารวจแร่ " หมายความว่า หนังสือ

ตัดอาชญาบัตรสำารวจแร่ออกด้วยเหตุต้องการลด ใบอนุญาตลง และให้คงไว้เฉพาะอาชญาบัตร ผูกขาดสำารวจแร่และ อาชญาบัตรพิเศษเท่านัน้ โดยปรับชือ่ อาชญาบัตรผูกขาดสำารวจแร่เป็น อาชญาบัตรสำารวจแร่และให้คงหลักการเดิมของ


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... “อาชญาบัตรพิเศษ” หมายความว่า หนังสือสำาคัญ ที่ออกให้ เพื่อสำารวจแร่ภายในพื้นที่ท่กี าำ หนดในหนังสือ สำาคัญนั้น โดยมีผลประโยชน์ตอบแทนแก่รัฐ “ประทานบัตร” หมายความว่า หนังสือสำาคัญที่ ออกให้เพือ่ ทำาเหมืองในเขตทีก่ าำ หนดในหนังสือสำาคัญนัน้ “ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตที่ออกให้ ตามพระราชบัญญัติน้ ี “ตะกรัน” หมายความว่า สารประกอบ หรือ สารพลอยได้อน่ื ใดทีเ่ กิดจากการประกอบโลหกรรม “เจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องที่” หมายความว่า อธิบดี และเจ้ าหน้ าที่ท่อี ธิบดีมอบหมายให้ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ จ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องที่

“พนักงานเจ้ าหน้ าที่” หมายความว่า เจ้ าพนักงาน อุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องที่และเจ้ าพนักงานซึ่งรัฐมนตรี หรือผู้ซ่งึ รัฐมนตรีมอบหมายแต่งตั้งให้ ปฏิบัติการตามพระ ราชบัญญัติน้ ี และให้ ถอื ว่าเป็ นเจ้ าพนักงาน ตาม ประมวลกฎหมายอาญา และในการปฏิบัติตามพระราช

5 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 สำาคัญที่ออกให้ เพื่อผูกขาดสำารวจแร่ ภายในเขตที่กาำ หนดใน หนังสือสำาคัญนั้น "อาชญาบัตรพิเศษ" หมายความว่า หนังสือสำาคัญ ทีอ่ อกให้ เพื่อผูกขาดสำารวจแร่เป็ นกรณีพเิ ศษ ภายในเขตที่กาำ หนด ในหนังสือสำาคัญนั้น "ประทานบัตร" หมายความว่า หนังสือสำาคัญที่ ให้เพือ่ ทำาเหมืองภายในเขตทีก่ าำ หนดในหนังสือสำาคัญนัน้

ออก

"ตะกรัน" หมายความว่า สารประกอบ หรือ สารพลอยได้ อ่นื ใดที่เกิดจากการประกอบโลหกรรม "เจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้ องที่" หมายความว่า เจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่อาำ เภอ หรือเจ้ าพนักงาน อุตสาหกรรมแร่จังหวัด แล้ วแต่กรณี ถ้ าในจังหวัดใดไม่มีเจ้ า พนักงานอุตสาหกรรมแร่จังหวัด ให้ หมายความว่าอธิบดีหรือผู้ซ่งึ อธิบดีมอบหมาย "พนักงานเจ้ าหน้ าที่" หมายความว่า เจ้ าพนักงาน อุตสาหกรรมแร่ประจำาท้ องที่ และเจ้ าพนักงานซึ่งรัฐมนตรี แต่ง ตั้งให้ ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ ี มาตรา ๑๕ ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี

เหตุผล

อาชญาบัตรผูกขาดสำารวจแร่ไว้


6 ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 บัญญัติน้ ีในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดอาญาให้ ถอื ว่าพนักงาน เป็ นเจ้ าพนักงานตามความหมายในประมวลกฎหมายอาญา และ เจ้ าหน้ าที่เป็ นพนักงานฝ่ ายปกครองหรือตำารวจตามประมวล ในการปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัติน้ ีในส่วนที่เกี่ยวกับความผิด กฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา อาญาให้ ถอื ว่าพนักงานเจ้ าหน้ าที่เป็ นพนักงานฝ่ ายปกครองหรือ “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้น ตำารวจตามประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา ฐานและการเหมืองแร่ "อธิบดี" หมายความว่า อธิบดีกรมอุตสาหกรรม พื้น “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผ้ รู ักษาการ ฐานและการเหมืองแร่ ตามพระราชบัญญัติน้ ี "รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผ้ รู ักษาการตามพระ ราชบัญญัติน้ ี มาตรา ๕ ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มาตรา ๑๗ ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี เว้ นแต่ในหมวดที่ ๓ ส่วนที่ รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี และมีอาำ นาจแต่งตั้งพนักงานเจ้ า ๖ การบริหารจัดการแร่ในส่วนที่เป็ นอำานาจและหน้ าที่ของ หน้ าที่กบั ออกกฎกระทรวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง (๑) กำาหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายพระ แวดล้ อม และให้ มีอาำ นาจแต่งตั้งพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ออก ราชบัญญัติน้ ี กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพือ่ ปฏิบตั ติ ามพระราช (๒) กำาหนดแบบพิมพ์อาชญาบัตร ประทานบัตรชั่วคราว บัญญัตนิ ้ ี ประทานบัตรและใบอนุญาต การกำาหนดอัตราค่าธรรมเนียมต้ องไม่เกินอัตราตาม (๓) กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารเกี่ยวกับการสำารวจแร่ บัญชีแนบท้ ายพระราชบัญญัติน้ ี ตามอาชญาบัตร การอนุรักษ์แร่ และการทำาเหมือง กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ (๓ ทวิ) กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารเกี่ยวกับการออก ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ วให้ ใช้ บังคับได้ ใบอนุญาตให้ ผ้ ูอ่นื รับช่วงการทำาเหมืองและเลิกรับช่วงการทำา เหมือง (๓ ตรี) กำาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขเกีย่ วกับการ ให้ ได้ มาซึ่งน้ำ าเกลือใต้ ดินโดยการขุดเจาะน้ำ าเกลือใต้ ดินตลอดถึง การทำาเกลือจากน้ำ าเกลือใต้ ดิน (๔) กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารเกีย่ วกับการซื้อแร่ การ

เหตุผล

ระบุอาำ นาจของรัฐมนตรีผ้ รู ักษาการตามร่าง พระราชบัญญัติน้ ีให้ ชัดเจนโดยคงหลักการเดิม เกี่ยวกับอำานาจหน้ าที่ในการสำารวจแร่ของภาค รัฐตามมาตรา ๖ ทวิและมาตรา ๖ จัตวาแห่ง พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็ นอำานาจ หน้ าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม รวมทั้งให้ ครอบคลุมถึงหน่วยงานสำารวจแร่ของภาครัฐ ได้ แก่ กรมทรัพยากรธรณี สังกัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. ....

หมวด ๑ บททัว่ ไป ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา ๖ แร่เป็ นของรัฐ ผู้ใดจะสำารวจ ทำาเหมือง หรือขุดหาแร่ในที่ใดไม่ว่าที่น้ันเป็ นของตนเองหรือบุคคลอื่น ต้ องปฏิบตั ิตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ ี

มาตรา ๗ การบริหารจัดการแร่ต้องเป็ นไปตาม วัตถุประสงค์หลัก ดังนี้ (1) เพื่อประโยชน์แห่งรัฐ (2) เพือ่ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรแหล่งแร่ให้ สอดคล้องกับดุลยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม (3) เพื่อประโยชน์ทางด้ านเศรษฐกิจและสังคมของ

7 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 ขายแร่ การเก็บแร่ การครอบครองแร่ และการขนแร่ (๕) กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารเกี่ยวกับการแต่งแร่ การประกอบ โลหกรรม และการนำาแร่เข้ าหรือการส่งแร่ออกนอก ราชอาณาจักร (๖) กำาหนดวิธกี ารให้ ความคุ้มครองแก่คนงานและความ ปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก (๗) กำาหนดกิจการอืน่ เพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ้ ี กฎ กระทรวงนัน้ เมือ่ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้

เหตุผล

การกำาหนดให้ แร่เป็ นของรัฐนั้นเพื่อความ ชัดเจน ไม่ให้ เกิดการตีความ และสอดคล้ องกับ เจตนารมณ์ของกฎหมายที่มีหลายมาตราที่ สามารถอนุมานได้ ว่าแร่เป็ นของรัฐ เช่น ต้ องจ่าย ค่าภาคหลวงให้ แก่รัฐ นอกจากนี้ การกำาหนดให้ แร่ เป็ นของรัฐยังมีความชัดเจนกรณีท่มี ีผ้ ลู งทุนเป็ น ชาวต่างชาติหรือเพื่อการวินิจฉัยเมื่อมีกรณีพิพาท

เป็นการกำาหนดวัตถุประสงค์ให้ชดั เจน เพือ่ ให้ มีการวางแผนการใช้แร่ตามหลักอุปสงค์ อุปทาน และ แผนการรักษาความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้ ่ อม ซึงจะเป็ ่ นประโยชน์ตอ่ การบริหารงาน ของภาครัฐในด้านการสงวนรักษาทรัพยากรแร่และ ด้านอุตสาหกรรมต่อเนืองอั ่ นใช้ประโยชน์จากแร่เป็น


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... ท้องถิ่น (4) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ในการบริหารจัดการแร่ตามวรรคหนึง่ ต้องคำานึงถึงการมี ส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้ อมอย่างสมดุลและ ยั่งยืน หมวด ๒ คณะกรรมการแร่ มาตรา ๘ ให้ มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการแร่” ประกอบด้ วยปลัดกระทรวง อุตสาหกรรมเป็ นประธาน อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อธิบดี กรมที่ดนิ อธิบดีกรมป่ าไม้ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุพ์ ืช อธิบดีกรมชลประทาน เลขาธิการ สำานักงานการปฏิรปู ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขาธิการ สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้ อม เลขาธิการสภาการเหมืองแร่ หรือผู้ซ่งึ อธิบดีหรือ เลขาธิการดังกล่าวมอบหมาย และผู้ทรงคุณวุฒิซ่งึ รัฐมนตรี แต่งตั้งไม่เกินสามคนเป็ นกรรมการ ผู้อาำ นวยการ สำานักเหมืองแร่และสัมปทาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือผู้ซ่งึ อธิบดี กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่มอบหมายเป็ น กรรมการและเลขานุการ

8 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510

เหตุผล วัตถุดบิ

หมวด ๒ คณะกรรมการ มาตรา ๑๘ ให้ มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้ วย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็ นประธาน อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมป่ าไม้ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือผู้ซ่งึ อธิบดี กรมดังกล่าวมอบหมาย และบุคคลอื่นซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกิน สามคนเป็ นกรรมการ ผู้อาำ นวยการกอง กองสัมปทาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็ นกรรมการและ เลขานุการ

เพิ่มคณะกรรมการแร่ให้ ครอบคลุมถึงหน่วย งานที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ อธิบดีกรมอุทยานแห่ง ชาติ สัตว์ป่าและพันธุพ์ ืช เนื่องจากพบว่ามีการ อนุญาตให้ ทาำ เหมืองในเขตอุทยานฯ บ่อยมาก และเพิ่มเลขาธิการสภาการเหมืองแร่ตามหลัก มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ เสียตามรัฐธรรมนูญ ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ พิจารณาแต่ง ตั้งจากผู้ซ่งึ มีความเชี่ยวชาญในด้ านการเหมือง แร่ ด้ านสิ่งแวดล้ อม และด้ านสังคมศาสตร์ เพื่อต้ องการให้ ครอบคลุมทุกหน่วยงานทุก กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งอาจทำาให้ การทำางาน ลดขั้นตอนน้ อยลงเพราะมีพิจารณาในคณะ กรรมการแร่ครั้งหนึ่งแล้ ว


9 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ แต่งตั้งจากผู้ซ่งึ มีความ เชี่ยวชาญ ในด้ านการเหมืองแร่ ด้ านสิ่งแวดล้ อม และด้ าน สังคมศาสตร์ มาตรา ๙ ให้ คณะกรรมการแร่มีหน้ าที่ในเรื่องดังต่อ มาตรา ๑๙ ให้ คณะกรรมการมีหน้ าที่ให้ คาำ ปรึกษา คำา ไปนี้ แนะนำา และความเห็นแก่รัฐมนตรีในเรื่องดังต่อไปนี้ (1) ให้ คาำ ปรึกษา คำาแนะนำา และความเห็นแก่ รัฐมนตรีในการอนุญาตหรือไม่อนุญาต การต่ออายุ การโอน การเพิกถอน และการกำาหนดเงือ่ นไขใดๆเกีย่ วกับประทานบัตร (๑) การออกอาชญาบัตรผูกขาดสำารวจแร่ อาชญาบัตร (2) เสนอแนะนโยบายการบริหารจัดการแร่ พิเศษ ประทานบัตรชั่วคราว และประทานบัตรในพื้นที่เขตป่ า สงวนแห่งชาติหรือพื้นที่เขตหวงห้ ามของทางราชการ (๒) การต่ออายุอาชญาบัตรพิเศษ และประทานบัตร (๓) การอนุญาตให้ โอนประทานบัตร (๔) การสัง่ เพิกถอนอาชญาบัตร และประทานบัตร (๔/๑) การกำาหนดเงื่อนไขประทานบัตรทำาเหมืองใต้ ดิน เฉพาะรายตามมาตรา ๘๘/๗ (๕) เรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย (3) เรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย (๖) เรือ่ งอืนตามที ่ กำ่ าหนดไว้ในพระราชบัญญัตนิ ้ ี (4) เรื่องอื่นตามที่กาำ หนดในพระราชบัญญัติน้ ี มาตรา ๑๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่งึ รัฐมนตรี มาตรา ๒๐ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในตำาแหน่ง แต่งตั้งอยู่ในตำาแหน่งคราวละสองปี คราวละสองปี กรรมการซึ่งพ้ นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้ รับ กรรมการซึ่งพ้ นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้ รับแต่งตั้ง แต่งตั้งอีกได้ อีกได้

เหตุผล


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... มาตรา ๑๑ นอกจากการพ้ นจากตำาแหน่งตามมาตรา ๑๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่งึ รัฐมนตรีแต่งตั้งพ้ นจาก ตำาแหน่งก่อนถึงวาระเมื่อ (1) ตาย (๒) ลาออกโดยยืน่ หนังสือลาออกต่อรัฐมนตรี และให้ ถือว่าพ้ นจากตำาแหน่งนับแต่วนั ยืน่ หนังสือลาออก (3) รัฐมนตรีให้ ออก (4) เป็ นบุคคลล้ มละลาย (5) เป็ นบุคคลไร้ ความสามารถหรือเสมือนไร้ ความ สามารถ (6) ได้ รับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาำ คุก เว้ นแต่เป็ นโทษสำาหรับความผิดที่ได้ กระทำาโดยประมาทหรือ ความผิดลหุโทษ เมื่อมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำาแหน่งก่อน วาระ รัฐมนตรีอาจแต่งตั้งผู้อ่นื แทนได้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่งึ ได้ รับแต่งตั้งตามวรรคสอง อยูใ่ นตำาแหน่งตามวาระของกรรมการซึง่ ตนแทน มาตรา ๑๒ การประชุมของคณะกรรมการต้ องมี กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจำานวนของกรรมการ ทั้งหมดจึงเป็ นองค์ประชุม ถ้ าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมให้ กรรมการ เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม

10 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 มาตรา ๒๑ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้ นจากตำาแหน่ง ก่อนถึงวาระเมื่อ (๑) ตาย (๒) ลาออก (๓) รัฐมนตรีให้ ออก (๔) เป็ นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ (๕) ได้ รับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาำ คุก เว้ นแต่คดีท่เี ป็ นความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้ กระทำาโดย ประมาท เมื่อกรรมการพ้ นจากตำาแหน่งก่อนวาระ รัฐมนตรีอาจ แต่งตั้งผู้อ่นื แทนได้ กรรมการซึ่งได้ รับแต่งตั้งตามวรรคสองอยู่ในตำาแหน่ง ตามวาระของกรรมการซึ่งตนแทน มาตรา ๒๒ การประชุมของคณะกรรมการต้ องมี กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจำานวนของกรรมการทั้งหมดจึง เป็ นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุมให้กรรมการเลือก กรรมการคนหนึง่ เป็นประธานในทีป่ ระชุม

เหตุผล


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... มาตรา ๑๓ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการคนหนึ่งให้ มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออก เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี้ขาด มาตรา ๑๔ ในการปฏิบัตติ ามหน้ าที่ ถ้ าคณะกรรมการเห็นสมควรจะแต่งตั้งอนุกรรมการ เพื่อให้ ทาำ การใดๆ ตามที่มอบหมายหรือจะเชิญบุคคลใด มาให้ ข้อเท็จจริง คำาอธิบาย คำาแนะนำา หรือความเห็น ก็ให้ กระทำาได้ ให้ นาำ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใช้ บังคับแก่การ ประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม หมวด ๓ การขอ การอนุ ญาต การแก้ไข และการเพิกถอนการ อนุญาต การประกอบกิจการแร่และการประกอบธุรกิจแร่ ส่วนที่ ๑ การสำารวจแร่ มาตรา ๑๕ ห้ ามผู้ใดสำารวจแร่ในที่ใด ไม่ว่าที่ซ่งึ สำารวจแร่น้ันจะเป็ นสิทธิของบุคคลใดหรือไม่ เว้ นแต่จะได้ รับอาชญาบัตรสำารวจแร่หรืออาชญาบัตรพิเศษ จากอธิบดีหรือผู้ซ่งึ อธิบดีมอบหมาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขที่กาำ หนดในกฎกระทรวง

11 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 มาตรา ๒๓ การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ ถือ เสียงข้ างมาก กรรมการคนหนึ่งให้ มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออก เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี้ขาด มาตรา ๒๔ ในการปฏิบัติการตามหน้ าที่ ถ้ าคณะกรรมการเห็นสมควรจะแต่งตั้งอนุกรรมการ เพือ่ ให้ทาำ การใดๆ ตามทีม่ อบหมาย หรือจะเชิญบุคคลใด มาให้ ข้ อเท็จจริง คำาอธิบาย คำาแนะนำา หรือความเห็น ก็ให้ กระทำาได้ ให้ นาำ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ มาใช้ บังคับแก่การประชุม ของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม หมวด ๓ การสำารวจแร่และการผูกขาดสำารวจแร่

มาตรา ๒๕ ห้ ามมิให้ ผ้ ูใดสำารวจแร่ในที่ใด ไม่ว่าที่ซ่งึ สำารวจแร่น้ันจะเป็ นสิทธิของบุคคลใดหรือไม่ เว้นแต่จะได้รบั อาชญาบัตรสำารวจแร่ อาชญาบัตรผูกขาดสำารวจแร่ หรืออาชญาบัตรพิเศษ

เหตุผล


12 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 มาตรา ๒๙ (วรรคแรก) ผู้ใดประสงค์จะขออาชญาบัตร ผูกขาดสำารวจแร่ ให้ ย่นื คำาขอต่อเจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจำาท้ องที่

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... ผู้ใดประสงค์จะสำารวจแร่ ให้ ย่นื ขอคำาขอ อาชญาบัตรสำารวจแร่ หรือคำาขออาชญาบัตรพิเศษต่อ เจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องที่ มาตรา ๒๙ (วรรคสาม) รัฐมนตรีหรือผู้ซ่งึ รัฐมนตรีมอบหมาย การกำาหนดระยะเวลาการอนุญาตหรือไม่อนุญาต เป็นผูอ้ อกอาชญาบัตรผูกขาดสำารวจแร่ กำาหนดจำานวนเนื้อที่ การขอต่ออายุ การคืนพื้นที่ท่ไี ม่ มาตรา ๓๓ (วรรคแรก) ผูใ้ ดประสงค์จะขออาชญาบัตร ประสงค์จะทำาการสำารวจ และอัตราค่าธรรมเนียม ให้ เป็ นไป ตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงื่อนไขที่กาำ หนดในกฎกระทรวง พิเศษ ให้ยน่ ื คำาขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้ องที่ มาตรา ๓๓ (วรรคสี)่ รัฐมนตรีเป็นผูอ้ อกอาชญาบัตรพิเศษ มาตรา ๒๗ อาชญาบัตรสำารวจแร่ อาชญาบัตรผูกขาดสำารวจ แร่ หรืออาชญาบัตรพิเศษให้ ใช้ ได้ เฉพาะตัวผู้ถอื อาชญาบัตรและ ให้ ค้ ุมถึงลูกจ้ างของผู้ถอื อาชญาบัตรด้ วย อาชญาบัตรสำารวจแร่ อาชญาบัตรพิเศษให้ ใช้ ได้ เฉพาะตัว ผู้ถอื อาชญาบัตรสำารวจแร่หรืออาชญาบัตรพิเศษ และให้ ค้ ุมถึงลูกจ้ างของผู้ถอื อาชญาบัตรด้ วย มาตรา ๑๖ ในเขตเนื้อที่ซ่งึ ได้ มีผ้ ูถอื อาชญาบัตร สำารวจแร่ อาชญาบัตรพิเศษ หรือประทานบัตร ผู้อ่นื จะยื่น คำาขออาชญาบัตรสำารวจแร่หรืออาชญาบัตรพิเศษไม่ได้

มาตรา ๓๕ อาชญาบัตรพิเศษจะออกทับเขตเนือ้ ทีซ่ ง่ึ มีผไ้ ู ด้รบั อาชญาบัตรผูกขาดสำารวจแร่ อาชญาบัตรพิเศษ ประทานบัตรชัวคราว ่ หรือประทานบัตรอยูแล้ ่ วมิได้ ถ้ ามีเขตเนื้อที่ซ่งึ มีผ้ ูได้ รับอาชญาบัตรผูกขาดสำารวจแร่ อาชญาบัตรพิเศษ ประทานบัตรชั่วคราว หรือประทานบัตรอยู่ แล้ วในเขตคำาขอ การออกอาชญาบัตรพิเศษจะกระทำาได้

เหตุผล


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. ....

มาตรา ๑๗ ให้ ผ้ ถู อื อาชญาบัตรสำารวจแร่ และอาชญาบัตร พิเศษเริ่มทำาการสำารวจแร่ รายงานการสำารวจแร่ และยื่น รายงานผลการสำารวจแร่ตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงื่อนไข ที่อธิบดีกาำ หนด

13 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 โดยกันเขตเนื้อที่ซ่งึ มีผ้ ูถอื อาชญาบัตรผูกขาดสำารวจแร่ อาชญา บัตรพิเศษ ประทานบัตรชั่วคราว หรือประทานบัตรอยู่แล้ วในเขต คำาขอนั้นออก มาตรา ๒๙ วรรคห้ า ผู้ถอื อาชญาบัตรผูกขาดสำารวจแร่ ต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีก่ าำ หนดไว้ในอาชญาบัตรผูกขาดสำารวจแร่ มาตรา ๓๑ ผู้ถอื อาชญาบัตรผูกขาดสำารวจแร่ต้องลงมือ สำารวจแร่ภายในหกสิบวันนับแต่วันได้ รับอาชญาบัตรผูกขาด สำารวจแร่ และต้ องยื่นรายงานผลการดำาเนินงาน และการสำารวจที่ กระทำาไปในระยะเวลาหนึ่งร้ อยแปดสิบวันนับแต่วนั ได้ รับ อาชญาบัตรผูกขาดสำารวจแร่ตามแบบที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่กาำ หนดต่อเจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจำาท้ องที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นกำาหนดนั้น และต้ อง ยื่นรายงานผลการดำาเนินงานและการสำารวจที่ได้ กระทำาไปภาย หลังนั้นภายในสามสิบวันก่อนอาชญาบัตรผูกขาดสำารวจแร่ส้ นิ อายุ รัฐมนตรีหรือผู้ซ่งึ รัฐมนตรีมอบหมายมีอาำ นาจสั่ง เพิกถอนอาชญาบัตรผูกขาดสำารวจแร่เสียได้ เมื่อผู้ถอื อาชญาบัตร ผูกขาดสำารวจแร่ไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาำ หนดไว้ ในอาชญาบัตร ผูกขาดสำารวจแร่ มาตรา ๔๐ ผู้ถอื อาชญาบัตรพิเศษต้ องลงมือ สำารวจแร่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ได้รบั อาชญาบัตรพิเศษ และต้ อง รายงานผลการดำาเนินงานและการสำารวจให้ กรมอุตสาหกรรมพื้น ฐานและการเหมืองแร่ทราบทุกรอบระยะเวลาหนึ่งร้ อยยี่สบิ วันนับ แต่วนั ได้ รับอาชญาบัตรพิเศษนั้น

เหตุผล


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... มาตรา ๑๘ ผู้ถอื อาชญาบัตรสำารวจแร่ และผู้ถอื อาชญาบัตรพิเศษมีสทิ ธิดังนี้ (1) เข้ าไปในพื้นที่ท่ไี ด้ รับอนุญาตให้ สาำ รวจแร่โดย นำาเครื่องมือ เครื่องจักร ยานพาหนะ และอุปกรณ์ท่จี าำ เป็ น ในการสำารวจแร่เข้ าไปในพื้นที่น้นั ได้ (2) ครอบครองหรือขนแร่ท่ไี ด้ จากการสำารวจเพื่อ นำาไปตรวจสอบหรือวิเคราะห์ ตามชนิดและปริมาณที่ กำาหนดในอาชญาบัตรสำารวจแร่ หรืออาชญาบัตรพิเศษนั้น

14 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510

มาตรา ๑๐๕ ห้ ามมิให้ ผ้ ูใดมีแร่ไว้ ในครอบครองแต่ละ ชนิดเกินสองกิโลกรัม เว้ นแต่ (๒) เป็ นแร่ท่ไี ด้ มาจากการสำารวจแร่เพื่อนำาไปวิเคราะห์ หรือวิจัยไม่เกินปริมาณที่กาำ หนดไว้ ในอาชญาบัตร มาตรา ๑๐๘ ห้ามมิให้ผใ้ ู ดขนแร่ในทีใ่ ด เว้นแต่ (๒) เป็ นแร่ท่ไี ด้ รับมาจากการสำารวจแร่เพื่อนำาไป วิเคราะห์หรือวิจยั ไม่เกินปริมาณที่กาำ หนดไว้ อาชญาบัตร

(๓) ได้รบั การพิจารณาเพือ่ ออกประทานบัตรในพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้ ทำาการสำารวจพบแร่กอ่ นบุคคลอืน่ หากพืน้ ทีน่ น้ั เป็นพืน้ ทีท่ อ่ี ยูใ่ น เงือ่ นไขทีจ่ ะอนุญาตได้ตามกฎหมายการเข้าไปในพืน้ ทีห่ รือทำาการ สำารวจแร่ตาม (๑) หากพืน้ ทีน่ น้ั เป็นทีด่ นิ กรรมสิทธิห์ รือสิทธิครอบ ครองตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ ของบุคคลอืน่ หรือเป็นทีด่ นิ ทีม่ ี การคุม้ ครองต้องได้รบั อนุญาตจากเจ้าของทีด่ นิ หรือหน่วยงานที่ ควบคุมดูแลพื้นทีน่ น้ั ก่อน มาตรา ๑๙ อาชญาบัตรสำารวจแร่ ผู้ย่นื คำาขอจะขอได้ มาตรา ๒๙ (วรรคสอง) คำาขออาชญาบัตรผูกขาดสำารวจแร่ ไม่เกินคำาขอละสองพันห้ าร้ อยไร่ เว้ นแต่อาชญาบัตรสำารวจ แต่ละคำาขอจะขอได้ ไม่เกินสองพันห้ าร้ อยไร่ เว้ นแต่คาำ ขอ แร่ในทะเล อาชญาบัตรผูกขาดสำารวจแร่ในทะเล การออกอาชญาบัตรสำารวจแร่ให้ แก่ผ้ ูขออาชญาบัตร มาตรา ๒๙ (วรรคสี่) อาชญาบัตรผูกขาดสำารวจแร่ให้ มีอายุ สำารวจแร่ให้ ออกให้ รายละไม่เกินห้ าพันไร่ หนึ่งปี นับแต่วันออก

เหตุผล


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... อาชญาบัตรสำารวจแร่ให้ มีอายุไม่เกินสองปี นับตั้งแต่ วันออกและจะต่ออายุได้ อกี คราวละไม่เกินหนึ่งปี แต่ท้งั นี้ อายุอาชญาบัตรสำารวจแร่รวมแล้ วไม่เกินสามปี มาตรา ๒๐ อาชญาบัตรสำารวจแร่ให้ ส้ นิ อายุ ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) ผู้ถอื อาชญาบัตรสำารวจแร่ซ่งึ เป็ นบุคคล ธรรมดาตาย (2) ผู้ถอื อาชญาบัตรสำารวจแร่เป็ นนิติบุคคล สิ้นสภาพนิติบุคคล (3) ผู้ถอื อาชญาบัตรสำารวจแร่เป็ นบุคคลล้ มละลาย (4) ผู้ถอื อาชญาบัตรสำารวจแร่ขาดคุณสมบัติตามที่ กำาหนดในกฎกระทรวง (5) ผูถ้ อื อาชญาบัตรสำารวจแร่ไม่ดาำ เนินการสำารวจแร่ หรือไม่รายงานการสำารวจแร่ภายในกำาหนดเวลาตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีอ่ ธิบดีกาำ หนด (6) ผู้ถอื อาชญาบัตรสำารวจแร่ขอคืนพื้นที่ท่ไี ม่ ประสงค์จะสำารวจทั้งหมด (๗) อธิบดีมีคาำ สั่งเพิกถอนอาชญาบัตรสำารวจแร่ นับแต่วนั รับแจ้งคำาสัง่ เพิกถอนนัน้ ร่วมเป็ นคณะกรรมการแร่ (๘) ครบกำาหนดอายุอาชญาบัตรสำารวจแร่และไม่อยู่ ในระยะเวลาของการต่ออายุอาชญาบัตรสำารวจแร่น้นั

15 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 มาตรา ๓๐ การออกอาชญาบัตรผูกขาดสำารวจแร่ในทะเล รัฐมนตรีหรือผู้ซ่งึ รัฐมนตรีมอบหมายมีอาำ นาจกำาหนดเนื้อทีใ่ ห้แก่ ผู้ ขอแต่ละบุคคลได้ไม่เกินห้าแสนไร่และกำาหนดอายุอาชญาบัตรได้ ไม่ เกินสองปี นับแต่วันออก มาตรา ๓๒ อาชญาบัตรผูกขาดสำารวจแร่ให้ ส้ นิ สุดลง ก่อนอายุท่กี าำ หนดไว้ ในอาชญาบัตรนั้นในกรณีดังต่อไปนี้ (๑) เมื่อผู้ถอื อาชญาบัตรผูกขาดสำารวจแร่ซ่งึ เป็ นบุคคล ธรรมดาตาย (๒) เมื่อผู้ถอื อาชญาบัตรผูกขาดสำารวจแร่ซ่งึ เป็ น นิตบิ ุคคลสิ้นสภาพนิตบิ ุคคล (๓) เมื่อผู้ถอื อาชญาบัตรผูกขาดสำารวจแร่ขาดคุณสมบัติ ตามที่กาำ หนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ วรรคสอง (๔) เมือ่ ผูถ้ อื อาชญาบัตรผูกขาดสำารวจแร่ไม่รายงานผลการ ดำาเนินงานและการสำารวจทีกระทำ ่ าไปในรอบหนึงร้่ อยแปดสิบวันนับแต่วนั ได้รบั อาชญาบัตรผูกขาดสำารวจแร่ ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้น กำาหนดนั้น (๕) เมื่อรัฐมนตรีหรือผู้ซ่งึ รัฐมนตรีมอบหมายมีคาำ สั่งเพิกถอน อาชญาบัตรผูกขาดสำารวจแร่น้นั นับแต่วันรับแจ้ งคำาสั่งเพิกถอน

เหตุผล


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... มาตรา ๒๑ การยื่นคำาขออาชญาบัตรพิเศษต้ อง กำาหนดข้ อผูกพันสำาหรับการสำารวจโดยระบุจาำ นวนเงินที่จะ ใช้ จ่ายเพื่อการสำารวจสำาหรับแต่ละปี ตลอดอายุของอาชญา บัตรพิเศษและต้ องเสนอให้ ผลประโยชน์พิเศษเพื่อ ประโยชน์แก่รัฐตามหลักเกณฑ์ท่อี ธิบดีกาำ หนดและให้ ผล ประโยชน์พิเศษดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ถอื อาชญาบัตรพิเศษ ต่อไป เมื่อผู้ถอื อาชญาบัตรพิเศษนั้นได้ รับประทานบัตร สำาหรับการทำาเหมืองในเขตพืน้ ทีท่ ต่ี นได้รบั อาชญาบัตรพิเศษนั้น คำาขออาชญาบัตรพิเศษแต่ละคำาขอ ให้ ขอได้ ไม่เกิน เนื้อที่ท่สี ามารถดำาเนินการสำารวจจนแล้ วเสร็จครบถ้ วนได้ ภายในห้ าปี ทั้งนี้ ให้ ขอได้ ไม่เกินคำาขอละหนึ่งหมื่นไร่ ยกเว้ นคำาขออาชญาบัตรพิเศษในทะเลให้ ขอได้ ไม่เกิน คำาขอละห้ าแสนไร่ อาชญาบัตรพิเศษมีอายุห้าปี นับแต่วันออก ผู้ถอื อาชญาบัตรพิเศษต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและ ข้ อผูกพันสำาหรับการสำารวจของแต่ละปี ที่กาำ หนดไว้ ใน อาชญาบัตรพิเศษ ถ้ าผู้ถอื อาชญาบัตรพิเศษได้ ปฏิบัตติ ามเงื่อนไขและ ข้ อผูกพันตามวรรคสี่ของแต่ละปี แล้ ว ผลการสำารวจในปี ที่ ผ่านมาบ่งชี้ว่าแร่ชนิดที่ประสงค์จะเปิ ดการทำาเหมืองในเขต คำาขออาชญาบัตรพิเศษมีไม่เพียงพอในเชิงพาณิชย์ท่จี ะเปิ ด การทำาเหมืองได้ บางส่วนหรือทั้งหมด ผู้ถอื อาชญาบัตร พิเศษอาจขอคืนอาชญาบัตรพิเศษหรือขอคืนพื้นที่บางส่วน

16 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 มาตรา ๓๓ (วรรคสอง) ผู้ย่ นื คำาขออาชญาบัตรพิเศษต้ อง กำาหนดข้ อผูกพันสำาหรับการสำารวจ โดยระบุปริมาณเงินที่จะใช้ จ่ายเพื่อการสำารวจสำาหรับแต่ละปี ตลอดอายุของอาชญาบัตร พิเศษ และต้ องเสนอให้ ผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐ ตามหลักเกณฑ์ท่รี ัฐมนตรีกาำ หนดด้ วย และให้ ผลประโยชน์พิเศษ ดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ถอื อาชญาบัตรพิเศษต่อไปเมื่อ ผู้ถอื อาชญาบัตรพิเศษนั้นได้ รับประทานบัตรชั่วคราวหรือ ประทานบัตรสำาหรับการทำาเหมืองในเขตพื้นที่ท่ตี นได้ รับ อาชญาบัตรพิเศษนั้น มาตรา ๓๓ (วรรคสาม) คำาขออาชญาบัตรพิเศษแต่ละคำาขอ ให้ ขอได้ ไม่เกินเนื้อที่ท่สี ามารถดำาเนินการสำารวจจนแล้ วเสร็จครบ ถ้ วนได้ ภายในห้ าปี ตามหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการกำาหนด ทั้งนี้ ให้ ขอได้ ไม่เกินคำาขอละหนึ่งหมื่นไร่ มาตรา ๓๓ (วรรคสี)่ อาชญาบัตรพิเศษมีอายุหา้ ปี นบั แต่วนั ออก มาตรา ๓๓ (วรรคหก) ผู้ถอื อาชญาบัตรพิเศษต้ องปฏิบัตติ าม เงื่อนไขและข้ อผูกพันสำาหรับการสำารวจของแต่ละปี ที่กาำ หนดไว้ ใน อาชญาบัตรพิเศษ มาตรา ๓๓ (วรรคเจ็ด) ถ้ าผู้ถอื อาชญาบัตรพิเศษได้ ปฏิบัติ ตามเงื่อนไขและข้ อผูกพันตามวรรคหกของแต่ละปี แล้ วผลการ สำารวจในปี ที่ผ่านมาบ่งชี้ว่าแร่ชนิดที่ประสงค์จะเปิ ดการทำาเหมือง ในเขตคำาขออาชญาบัตรพิเศษมีไม่เพียงพอในเชิงพาณิชย์ท่จี ะ เปิ ดการทำาเหมืองได้ ท้งั หมดหรือบางส่วนผู้ถอื อาชญาบัตรพิเศษ อาจขอเวนคืนอาชญาบัตรพิเศษหรือขอคืนพื้นทีบ่ างส่วนก็ได้โดย ยืน่

เหตุผล


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... ก็ได้ โดยให้ อาชญาบัตรพิเศษนั้นสิ้นอายุหรือการคืนพื้นที่ บางส่วนนั้นมีผลนับแต่วันที่ย่นื คำาขอ และให้ มีผลสิ้น ข้ อผูกพันสำาหรับปี ที่เหลืออยู่หรือข้ อผูกพันสำาหรับพื้นที่ ส่วนที่คืนแล้ วแต่กรณี

มาตรา ๒๒ การออกอาชญาบัตรพิเศษต้ องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขที่กาำ หนดในกฎกระทรวง ซึ่งต้ อง ระบุสาระสำาคัญดังต่อไปนี้ (1) เงื่อนไขและข้ อผูกพันสำาหรับการสำารวจ การขอคืน หรือการคืนพื้นที่บางส่วนหรือทั้งหมด การรายงานผลการสำารวจ การสิ้นสุดการสำารวจ (2) ปริมาณเงินที่สมั พันธ์กบั ปริมาณงานการสำารวจ สิทธิหักปริมาณเงินส่วนที่เกิน การคำานวณค่าใช้ จ่ายตามเงื่อนไข และข้ อผูกพัน (3) การกำาหนดวัน เวลา ที่มีผลผูกพันหรือการแล้ ว เสร็จแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติ

17 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 คำาขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องที่ และให้อาชญา บัตรพิเศษนัน้ สิ้นอายุหรือการคืนพื้นทีบ่ างส่วนนัน้ มีผลนับแต่วนั ทีย่ น่ ื คำาขอ และให้ มีผลสิ้นข้ อผูกพันสำาหรับปี ที่เหลืออยู่หรือข้ อผูกพัน สำาหรับพื้นที่ส่วนที่คนื แล้ วแต่กรณี มาตรา ๓๖ เมือ่ สิน้ รอบปี ขอ้ ผูกพันใดถ้าผูถ้ อื อาชญาบัตร พิเศษยังปฏิบัตติ ามข้ อผูกพันตามมาตรา ๓๓ สำาหรับการสำารวจ ในรอบปี น้ันไม่ครบถ้ วนผู้ถอื อาชญาบัตรพิเศษต้ องจ่ายเงินเท่ากับ จำานวนที่ยังมิได้ ใช้ จ่ายเพื่อการสำารวจในรอบปี ข้ อผูกพันนั้นให้ แก่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ภายในกำาหนด สามสิบวันนับแต่วันสิ้นรอบปี ข้ อผูกพันดังกล่าว ในการสำารวจถ้ าผู้ถอื อาชญาบัตรพิเศษได้ ใช้ จ่ายในรอบปี ข้ อผูกพันใดเกินข้ อผูกพันที่กาำ หนดไว้ สาำ หรับรอบปี ข้ อผูกพันนั้น ให้ มีสทิ ธิหักปริมาณเงินส่วนที่เกินออกจากข้ อผูกพันสำาหรับการ สำารวจในรอบปี ข้ อผูกพันปี ต่อไปได้

เหตุผล


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... มาตรา ๒๓ อาชญาบัตรพิเศษให้ ส้ นิ อายุในกรณีดังต่อ

18 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510

ไปนี้ (1) ผูถ้ อื อาชญาบัตรพิเศษซึง่ เป็ นบุคคลธรรมดาตาย (2) ผู้ถอื อาชญาบัตรพิเศษเป็ นนิตบิ ุคคลสิ้นสภาพ นิตบิ ุคคล (3) ผู้ถอื อาชญาบัตรพิเศษเป็ นบุคคลล้ มละลาย (4) ผู้ถอื อาชญาบัตรพิเศษขาดคุณสมบัติตามที่ กำาหนดในกฎกระทรวง (5) ผูถ้ อื อาชญาบัตรพิเศษไม่ดาำ เนินการสำารวจแร่หรือไม่ รายงานการสำารวจแร่ภายในกำาหนดเวลาตามทีอ่ ธิบดีกาำ หนด (6) ผูถ้ อื อาชญาบัตรพิเศษคืนพื้นทีอ่ าชญาบัตรพิเศษ (7) อธิบดีมีคาำ สั่งเพิกถอนอาชญาบัตรพิเศษนั้นนับ แต่วนั รับแจ้ งคำาสั่งเพิกถอน การทีอ่ าชญาบัตรพิเศษสิน้ อายุ มาตรา ๔๑ รัฐมนตรีมีอาำ นาจสั่งเพิกถอนอาชญาบัตรพิเศษ ตามมาตรานี้ไม่มผี ลทำาให้ขอ้ ผูกพันหรือหน้าทีข่ องผูถ้ อื อาชญา นั้นเสียได้ เมื่อผู้ถอื อาชญาบัตรพิเศษ ไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๓๓ บัตรพิเศษที่จะต้ องปฏิบัติในช่วงข้อผูกพันนัน้ หลุดพ้นไป เว้น วรรคหกหรือมาตรา ๔๐ แต่อธิบดีจะสัง่ เป็นอย่างอื่น

เหตุผล


19 ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... เหตุผล พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 ส่วนที่ ๒ หมวด ๔ การทำาเหมือง การทำาเหมือง มาตรา ๒๔ นอกจากการได้ มาซึ่งแร่ตามมาตรา ๒๙ มาตรา ๔๓ ห้ ามมิให้ ผ้ ูใดทำาเหมืองในที่ใดไม่ว่าที่ซ่งึ ทำา ห้ ามผู้ใดทำาเหมืองในที่ใดไม่ว่าที่ซ่งึ ทำาเหมืองนั้นจะเป็ นสิทธิ เหมืองนั้นจะเป็ นสิทธิของบุคคลใดหรือไม่ เว้ นแต่จะได้ รับ ของบุคคลใดหรือไม่ เว้ นแต่จะได้ รับประทานบัตรจาก ประทานบัตรชั่วคราวหรือประทานบัตร รัฐมนตรีหรือผู้ซ่งึ รัฐมนตรีมอบหมาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ มาตรา ๕๔ (วรรคแรก) รัฐมนตรีเป็ นผูอ้ อกประทานบัตร วิธกี าร และเงื่อนไขที่กาำ หนดในกฎกระทรวง ผู้ใดประสงค์จะทำาเหมืองให้ ย่นื ขอคำาขอประทานบัตร มาตรา ๔๔ ผู้ใดประสงค์จะขอประทานบัตรให้ ย่นื คำาขอต่อ ต่อเจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องที่ เจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้ องที่...................... การกำาหนดระยะเวลาการอนุญาตหรือไม่อนุญาต การกำาหนดเวลาระยะเวลาการอนุญาตหรือไม่ การให้ ต่ออายุ การโอน การรับช่วงการทำาเหมือง และอัตรา อนุญาตให้ ชัดเจน เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไข ได้ ซ่งึ ตาม พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2510 ไม่ได้ กาำ หนดไว้ ที่กาำ หนดในกฎกระทรวง ประทานบัตรให้ใช้ได้เฉพาะตัวผูถ้ อื ประทานบัตร และให้ มาตรา ๗๕ ประทานบัตรให้ ใช้ ได้ เฉพาะตัวผู้ถอื ประทาน คุ้มถึงลูกจ้ างของผู้ถอื ประทานบัตรด้ วย บัตรและให้ ค้ ุมถึงลูกจ้ างของผู้ถอื ประทานบัตรด้ วย มาตรา ๒๕ ประทานบัตรให้ มอี ายุไม่เกินยีส่ บิ ห้ าปี นับแต่วนั ออกในกรณีประทานบัตรใดได้ กาำ หนดอายุไว้ ต่ำากว่า ยี่สบิ ห้ าปี เมื่อผู้ถอื ประทานบัตรยื่นคำาขอต่ออายุก่อนครบ กำาหนดไม่น้อยกว่าหนึ่งร้ อยแปดสิบวันต่อเจ้ าพนักงาน อุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องที่รัฐมนตรี หรือผู้ซ่งึ รัฐมนตรีมอบ หมายจะต่ออายุประทานบัตรให้ อกี ก็ได้ แต่เมื่อรวมกำาหนด เวลาทั้งหมดต้ องไม่เกินยี่สบิ ห้ าปี

มาตรา ๕๔ (วรรคสอง) ประทานบัตรให้มอี ายุไม่เกินยีส่ บิ ห้าปี นับแต่วันออก และในกรณีท่ผี ้ ูขอประทานบัตรได้ รับประทานบัตร ชั่วคราวอยู่ก่อนแล้ ว ให้ นับอายุประทานบัตรเริ่มต้ นแต่วันออก ประทานบัตรชั่วคราวฉบับแรก ประทานบัตรใดได้ กาำ หนดอายุไว้ ต่ำากว่ายี่สบิ ห้ าปี เมื่อผู้ถอื ประทานบัตรยื่นคำาขอต่ออายุก่อนครบกำาหนดไม่น้อยกว่าหนึ่ง ร้ อยแปดสิบวันต่อเจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้ องที่ รัฐมนตรีจะต่ออายุประทานบัตรให้ อกี ก็ได้ แต่เมื่อรวมกำาหนด เวลาทั้งหมดต้ องไม่เกินยี่สบิ ห้ าปี


20 ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 เมื่อผู้ถอื ประทานบัตรได้ ย่นื คำาขอต่ออายุตามความ เมือ่ ผูถ้ อื ประทานบัตรได้ยน่ ื คำาขอต่ออายุตามความในวรรคสี่ ใน วรรคหนึ่งแล้ ว แม้ ประทานบัตรจะสิ้นอายุแล้ วก็ให้ ผ้ ูน้นั แล้ว แม้ประทานบัตรจะสิน้ อายุแล้ว ก็ให้ ผ้ ูน้ันทำาเหมืองต่อไปได้ ทำาเหมืองต่อไปได้ เสมือนเป็ นผู้ถอื ประทานบัตร ทั้งนี้จนกว่า เสมือนเป็ นผู้ถอื ประทานบัตร ทั้งนี้ ไม่เกินหนึ่งร้ อยแปดสิบวันนับ เจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องที่ได้ มีหนังสือแจ้ ง แต่ วันประทานบัตรสิ้นอายุ แต่ถ้าเจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ การปฏิเสธของรัฐมนตรีไม่ต่ออายุประทานบัตรให้ ใน ประจำาท้ องที่ได้ มีหนังสือแจ้ งการปฏิเสธของรัฐมนตรีไม่ต่ออายุ ระหว่างเวลานั้นก็ให้ ถอื ว่าสิทธิในการทำาเหมืองของผู้น้ันสิ้น ประทานบัตรให้ ในระหว่างเวลานั้น ก็ให้ ถอื ว่าสิทธิในการทำา สุดลงนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ ง เหมือง ของผู้น้ันสิ้นสุดลงนับแต่วันรับแจ้ งนั้น มาตรา ๒๖ ในเขตเนื้อที่ซ่งึ ได้ มีผ้ ถู อื อาชญาบัตรสำารวจ มาตรา ๔๖ ในเขตเนื้อที่ซ่งึ ได้ มีผ้ ูถอื อาชญาบัตร แร่ หรืออาชญาบัตรพิเศษ ผู้อ่นื จะยื่นคำาขอ ผูกขาดสำารวจแร่หรืออาชญาบัตรพิเศษ ผู้อ่นื จะยื่นคำาขอ ประทานบัตรมิได้ เว้ นแต่ผ้ ูอ่นื นั้นเป็ นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือ ประทานบัตรมิได้ เว้ นแต่ผ้ ูอ่นื นั้นเป็ นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือมีสทิ ธิ มีสทิ ธิครอบครองในที่ดินนั้นตามประมวลกฎหมายที่ดนิ ครอบครองในที่ดนิ นั้นตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๒๗ เพื่อประโยชน์ในด้ านความปลอดภัย มาตรา ๔๖/๑ เพื่อประโยชน์ในด้ านความปลอดภัย ห้ ามมิให้ ห้ ามออกประทานบัตรในลักษณะที่ทาำ ให้ มีเขตเหมืองแร่ ออกประทานบัตรทำาเหมืองหรือประทานบัตรทำาเหมืองใต้ ดินใน ซ้ อนกันในระดับความลึกที่ต่างกันไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ลักษณะที่ทาำ ให้ มีเขตเหมืองแร่ซ้อนกันในระดับความลึกที่ต่างกัน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน มาตรา ๒๘ ผู้ใดประสงค์จะขอทำาเหมืองแร่ให้ ย่ นื คำาขอ ประทานบัตร พร้ อมแสดงหลักฐานรายงานผลการสำารวจแร่ตาม อาชญาบัตรหรือหลักฐานที่เชื่อถือได้ ว่ามีแร่ชนิดที่ประสงค์จะ เปิ ดการทำาเหมืองอยู่ในเขตคำาขอนั้นและมีมูลค่าแหล่งแร่เหมาะ สมในเชิงพาณิชย์ตามแบบที่อธิบดีกาำ หนดและผู้ย่ ืนคำาขอจะ เสนอให้ ผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐในกรณีท่ไี ด้ รับ ประทานบัตรตามหลักเกณฑ์ท่รี ัฐมนตรีกาำ หนดด้ วยก็ได้

มาตรา ๔๔ (วรรคแรก) ผู้ใดประสงค์จะขอประทานบัตรให้ ยื่นคำาขอต่อเจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้ องที่พร้ อมด้ วย หลักฐานที่เชื่อถือได้ ว่าพบแร่หรือมีแร่ชนิดที่ประสงค์จะเปิ ดการ ทำาเหมืองอยู่ในเขตคำาขอนัน้ และผูย้ น่ ื คำาขอจะเสนอให้ผลประโยชน์ พิเศษเพือ่ ประโยชน์แก่รฐั ในกรณีทไ่ี ด้รบั ประทานบัตร ตาม หลักเกณฑ์ท่รี ัฐมนตรีกาำ หนดด้ วยก็ได้

เหตุผล


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... การขอประทานบัตรจะขอได้ ไม่เกินคำาขอละหกร้ อย ยี่สบิ ห้ าไร่ เว้ นแต่การขอประทานบัตรในทะเลจะขอได้ ไม่เกิน คำาขอละห้ าหมื่นไร่

การขอประทานบัตรในเขตอาชญาบัตรพิเศษ จะขอได้ เขตหนึ่งไม่เกินคำาขอละหนึ่งพันสองร้ อยห้ าสิบไร่ เว้ นแต่ เป็ นการขอประทานบัตรทำาเหมืองใต้ ดนิ และประทานบัตร ในทะเล ในกรณีเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ รัฐมนตรีโดยอนุมัติของ คณะรัฐมนตรีจะกำาหนดเขตเหมืองแร่ให้ แก่ผ้ ูขอ ประทานบัตรสำาหรับทำาเหมืองเกินที่กาำ หนดในวรรคสอง หรือวรรคสามก็ได้ สำาหรับการกำาหนดเขตเหมืองแร่ในทะเลตาม วรรคสองและวรรคสี่ต้องอยู่ภายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) ถ้ าการขอประทานบัตรนั้นเป็ นผลจากการ สำารวจแร่ตามอาชญาบัตรพิเศษ ซึ่งผู้ขอประทานบัตรได้ สำารวจตามเงื่อนไขของอาชญาบัตรพิเศษดังกล่าวจนพบ แหล่งแร่ภายในพื้นที่ท่สี าำ รวจแร่ รัฐมนตรีต้องกำาหนด เขตเหมืองแร่ตามแหล่งแร่และจำานวนพื้นที่ตามที่ผ้ ูขอระบุ ไว้ ในคำาขอประทานบัตร (2) ถ้ าการขอประทานบัตรนั้นเป็ นกรณีอ่นื นอกจาก (๑) ให้ รัฐมนตรีกาำ หนดเขตเหมืองแร่ตามคำาแนะนำา ของคณะกรรมการ การออกประทานบัตรตามบทบัญญัตนิ ้ ี รัฐมนตรี จะกำาหนดเงื่อนไขใดๆ เป็ นพิเศษตามที่เห็นสมควรให้ ผ้ ถู อื ประทานบัตรปฏิบตั ิกไ็ ด้

21 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 มาตรา ๔๔ (วรรคสอง) การขอประทานบัตรจะขอได้ เขตหนึ่งไม่ เกินคำาขอละสามร้ อยไร่ เว้ นแต่การขอประทานบัตร ทำาเหมืองใน ทะเลและการขอประทานบัตรทำาเหมืองใต้ ดนิ

เหตุผล


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... กรณีท่ผี ้ ูย่นื คำาขอประทานบัตรขอทำาเหมืองเกินเนื้อที่ ที่กาำ หนดไว้ ในวรรคสองและวรรคสามมีความประสงค์จะใช้ แร่ชนิดที่ขอนั้นเป็ นวัตถุดบิ สำาหรับโรงงานอุตสาหกรรมหรือ สถานที่ ประกอบโลหกรรมของตนเอง หรือผู้ย่นื คำาขอแสดง เหตุผลและความจำาเป็ น ที่ต้องขอทำาเหมืองเกินเนื้อที่ท่ี กำาหนดให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขที่ กำาหนดไว้ ในกฎกระทรวง มาตรา ๒๙ ผู้ใดประสงค์ให้ ได้ มาซึ่งแร่ด้วยวิธกี าร ขุดหาแร่รายย่อย การร่อนแร่ หรือวิธกี ารอืน่ ใดตามทีก่ าำ หนด ในประกาศกระทรวง ต้ องจดทะเบียนต่อเจ้ าพนักงาน อุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องที่ ให้ รัฐมนตรีกาำ หนดชนิดแร่ ขนาดพื้นที่แหล่งแร่ คุณสมบัติของผู้ขอจดทะเบียน การลงทะเบียน การเพิก ถอนทะเบียน การเรียกเก็บ หรือยกเว้ นการเรียกเก็บค่าภาค หลวงแร่ และอัตราค่าธรรมเนียม การขุดหาแร่ รายย่อย การร่อนแร่ หรือโดยวิธกี ารอื่น ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธี การ และเงื่อนไข ที่กาำ หนดใน ประกาศกระทรวง

มาตรา ๓๐ เมื่อได้ กาำ หนดเขตเหมืองแร่แล้ ว ให้

22 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510

มาตรา ๘๙ ห้ ามมิให้ ผ้ ูใดขุดหาแร่รายย่อยหรือร่อนแร่ เว้นแต่จะได้รบั ใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย หรือใบอนุญาตร่อนแร่ มาตรา ๙๐ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขุดหาแร่ราย ย่อยหรือใบอนุญาตร่อนแร่ ให้ ย่นื คำาขอต่อนายอำาเภอท้ องที่ แล้ ว ให้ นายอำาเภอท้ องที่ส่งเรื่องไปให้ เจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจำาท้ องที่หรือผู้ท่อี ธิบดีมอบหมายพิจารณาออกใบอนุญาต เจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้ องที่ หรือผู้ท่อี ธิบดี มอบหมายเป็ นผู้ออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยหรือใบอนุญาต ร่อนแร่ และจะกำาหนดเงื่อนไขใดๆ ในใบอนุญาตก็ได้ ใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยหรือใบอนุญาตร่อนแร่ให้ มีอายุเพียงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปี ที่ออก มาตรา ๙๑ หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการออกใบอนุญาต ขุดหาแร่รายย่อยหรือใบอนุญาตร่อนแร่ การพักใช้ ใบอนุญาตและ การเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว ให้ กาำ หนดโดยกฎกระทรวง

มาตรา ๔๙ เมื่อได้ กาำ หนดเขตแล้ ว ให้ เจ้ าพนักงาน

เหตุผล

การกำาหนดคุณสมบัติของผู้ขอจดทะเบียน เพื่อต้ องการให้ ชัดเจนว่าจะบุคคลประเภทใด มาจดทะเบียนขุดหาแร่รายย่อยได้ เนื่องจาก การขุดหาแร่รายย่อยและการร่อนแร่เป็ นข้ อ ยกเว้ นการทำาเหมือง


23 ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 เจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องทีป่ ระกาศการขอ อุตสาหกรรมแร่ประจำาท้ องที่ ประกาศการขอประทานบัตรของ ประทานบัตรของผูย้ น่ ื คำาขอ โดยปิ ดประกาศเป็ นระยะเวลา ไม่ ผู้ย่ นื คำาขอ โดยปิ ดประกาศไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ สำานักงานเจ้ า น้อยกว่าสามสิบวัน ไว้ ในที่เปิ ดเผย ณ สำานักงานที่ เจ้ า พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้ องที่ ที่ว่าการอำาเภอหรือที่ พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องที่ปฏิบัติงาน ที่ ว่าการกิ่งอำาเภอ และที่ทาำ การกำานันแห่งท้ องที่ซ่งึ ขอประทานบัตร ว่าการอำาเภอ หรือที่ว่าการกิ่งอำาเภอ และที่ทาำ การของ แห่งละหนึ่งฉบับ เมื่อไม่มีผ้ ูโต้ แย้ งภายในยี่สบิ วันนับแต่วันปิ ด องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นซึ่งขอประทานบัตรแห่งละหนึ่ง ประกาศ เจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องที่จะได้ ดาำ เนิน ฉบับ เพื่อให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียได้ มีโอกาสโต้ แย้ ง คัดค้ าน หรือ การสำาหรับคำาขอนั้นต่อไป แสดงความคิดเห็นต่อเจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำา ท้องที่ เมื่อพ้ นกำาหนดเวลาที่ปิดประกาศให้ เจ้ าพนักงาน อุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องที่ดาำ เนินการสำาหรับคำาขอนั้นต่อ ไป ข้ อกำาหนดเกี่ยวกับวิธกี ารการโต้ แย้ ง การคัดค้ าน และ การรับฟังข้ อคิดเห็น ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และ เงื่อนไขที่กาำ หนดไว้ ในประกาศกระทรวง มาตรา ๕๗ ผู้ถอื ประทานบัตรจะต้ องทำาเหมืองตามวิธกี ารทำา มาตรา ๓๑ การเพิม่ หรือถอนชนิดของแร่ทจ่ี ะทำาเหมือง หรือเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มวิธกี ารทำาเหมือง แผนผังโครงการ เหมือง แผนผัง โครงการ และเงื่อนไขที่กาำ หนดไว้ ในการออกประทาน และเงื่อนไขที่กาำ หนดไว้ ในการออกประทานบัตรต้ องได้ รับ บัตร และถ้ าจะมีการเพิ่มเติมชนิดของแร่ท่จี ะ ทำาเหมืองหรือ เปลี่ยนแปลงวิธกี ารทำาเหมือง แผนผัง โครงการ และเงื่อนไขดังกล่าว อนุญาตจากอธิบดี ผู้ถอื ประทานบัตรจะต้ องได้ รับอนุญาตเป็ นหนังสือจากอธิบดีก่อน จึงจะทำาได้

มาตรา ๕๘ การเตรียมการเพื่อการทำาเหมือง เช่น การปลูกสร้ างอาคาร ขุดทางน้ำ า ทำาทำานบ หรือทำาการอย่างใด อย่างหนึ่งในเขตเหมืองแร่เพื่อประโยชน์แก่การทำาเหมืองรวมถึง การก่อสร้ างหรือติดตั้งเครื่องทุ่นแรงให้ ถอื ว่าเป็ นการทำาเหมือง มาตรา ๕๙ การปลูกสร้ างอาคารเกี่ยวกับการทำาเหมือง

เหตุผล


24 ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 การจัดตั้งสถานที่เพื่อการแต่งแร่หรือการเก็บขังน้ ำ าขุ่นข้ นหรือมูล มาตรา ๓๒ การปลูกสร้ างอาคารเกี่ยวกับการ ทำาเหมือง การจัดตั้งสถานที่เพื่อการแต่งแร่หรือการ เก็บขัง ดินทรายจะกระทำานอก เขตเหมืองแร่มิได้ เว้ นแต่จะได้ รับใบ อนุญาตจากเจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้ องที่ และ ต้ อง น้ำ าขุ่นข้ นหรือมูลดินทรายจะกระทำานอกเขตเหมืองแร่มิได้ เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซ่งึ อธิบดีมอบหมาย ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาำ หนดในใบอนุญาตนั้น ผู้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งต้ องเสียค่าธรรมเนียม ผูไ้ ด้รบั อนุญาตตามวรรคหนึง่ ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพือ่ ใช้ เพื่อใช้ เนื้อที่ในการนั้นเสมือนหนึ่งการใช้ เนื้อที่ในการทำาเหมือง เนื้อทีใ่ นการนัน้ เสมือนหนึง่ การใช้เนื้อทีใ่ นการทำาเหมือง มาตรา ๓๓ ผู้ถอื ประทานบัตรต้ องทำาเหมืองตาม แผนผังโครงการทำาเหมือง และต้ องปฏิบตั ิดังนี้ (1) ห้ ามทำาเหมืองใกล้ ทางหลวงหรือทางน้ำ า สาธารณะภายในระยะห้ าสิบเมตร

มาตรา ๖๒ ห้ ามมิให้ ผ้ ูถอื ประทานบัตรทำาเหมืองใกล้ ทางหลวงหรือทางน้ำ าสาธารณะภายในระยะห้ าสิบเมตร เว้ นแต่ ประทานบัตรกำาหนดไว้ ให้ ทาำ ได้ หรือได้ รับใบอนุญาตจาก เจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้ องที่ และต้ องปฏิบตั ิตาม เงื่อนไขที่กาำ หนดในใบอนุญาตนั้น มาตรา ๖๓ ห้ ามมิให้ ผ้ ูถอื ประทานบัตรปิ ดกั้น ทำาลาย (2) ห้ ามปิ ดกั้น ทำาลาย หรือกระทำาด้ วยประการใด ให้ เป็ นการเสื่อมประโยชน์แก่ทางหลวงหรือทางน้ ำ าสาธารณะ หรือกระทำาด้ วยประการใดให้ เป็ นการเสื่อมประโยชน์แก่ทางหลวง หรือทางน้ำ าสาธารณะ เว้ นแต่จะได้ รับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงาน อุตสาหกรรมแร่ประจำาท้ องที่ และต้ องปฏิบัตติ ามเงื่อนไขที่ กำาหนดในใบอนุญาตนั้น (3) ห้ามทดน้ำ า หรือชักน้ำ าจากทางน้ำ าสาธารณะไม่วา่ จะ มาตรา ๖๔ ห้ ามมิให้ ผ้ ูถอื ประทานบัตรทดน้ำ าหรือชักน้ำ า อยูภ่ ายในหรือนอกเขตเหมืองแร่ จากทางน้ำ าสาธารณะไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกเขตเหมืองแร่ เว้ นแต่จะได้ รับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำา ท้ องที่ และต้ องปฏิบัตติ ามเงื่อนไขที่กาำ หนดในใบอนุญาตนั้น คำาขอรับใบอนุญาตทดน้ำ าหรือชักน้ำ าจากทางน้ำ าสาธารณะให้ แสดง

เหตุผล


25 ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 แผนที่และวิธกี ารที่จะทดน้ำ าหรือชักน้ำ าโดยละเอียด (๔) ห้ ามปล่อยน้ำ าขุ่นข้ นหรือนำามูลดินทรายหรือมูล มาตรา ๖๗ ห้ ามมิให้ ผ้ ูถอื ประทานบัตรปล่อยน้ำ าขุ่นข้ นหรือ แร่อนั เกิดจากทำาเหมืองออกนอกเขตเหมืองแร่ มูลดินทราย อันเกิดจากการทำาเหมืองออกนอกเขตเหมืองแร่ เว้ นแต่น้ำานั้นจะมีความขุ่นข้ น หรือมูลดินทรายไม่เกินอัตราที่ กำาหนดในกฎกระทรวง ในกรณีจาำ เป็ นรัฐมนตรีมีอาำ นาจออกใบอนุญาตยกเว้ น ในกรณีท่มี ีเหตุอนั สมควรเป็ นเหตุให้ มิอาจปฏิบตั ติ าม วรรคหนึง่ ได้ ให้ ผ้ถู อื ประทานบัตรยืน่ คำาขออนุญาตการปฏิบัติ การบังคับตามวรรคหนึ่งได้ โดยกำาหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควร ตามวรรคหนึ่งต่อเจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้ องที่ นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง ผู้ถอื ประทานบัตรต้ องทำา มาตรา ๖๐ ผู้ถอื ประทานบัตรต้ องทำาเหมืองโดยมีคนงาน เหมืองโดยมีคนงานและเวลาทำาการตามที่กาำ หนดในกฎ ในการทำาเหมือง และเวลาทำาการดังนี้ กระทรวง (๑) ต้ องมีคนงานทำาการทุกๆ ระยะเวลาสิบสองเดือน เมื่อเฉลี่ยเป็ นรายเดือนแล้ วไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งคนต่อเนื้อที่ สองไร่ เศษของสองไร่ให้ นับเป็ นสองไร่ แต่สาำ หรับกรณีท่กี าร ทำาเหมืองใช้ เครื่องกลทุ่นแรงให้ คาำ นวณกำาลังของเครื่องกล ทุ่นแรงนั้นแทนคนงานที่ต้องมีตามเนื้อที่น้ันได้ โดยอัตรา หนึ่งแรงม้ าต่อแปดคน (๒) ต้ องมีเวลาทำาการรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งร้ อยยี่สบิ วัน ในทุกๆ ระยะเวลาสิบสองเดือน ในกรณีท่ผี ้ ูถอื ประทานบัตรคนเดียวมีประทานบัตร หลายฉบับ สำาหรับประทานบัตรที่มีเขตติดต่อกันให้ ถอื เป็ น เหมืองเดียวกันในการมีคนงานทำาการและเวลาทำาการดังเกณฑ์ท่ี กล่าวข้ างต้ น ผู้ถอื ประทานบัตรอาจร่วมโครงการทำาเหมืองเป็ น

เหตุผล


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... เหมืองเดียวกันได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขที่ กำาหนดในกฎกระทรวง

ถ้ าผู้ถอื ประทานบัตร ไม่สามารถทำาเหมืองตาม วรรคสามได้ เนื่องจากมีเหตุขดั ข้ องอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจขอหยุดการทำาเหมืองได้ โดยยื่นคำาขออนุญาตหยุดการ ทำาเหมืองต่อเจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้ องที่ และเจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องที่จะอนุญาตให้ หยุดการทำาเหมืองได้ คราวละไม่เกินหนึ่งปี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไข ที่กาำ หนดในกฎ กระทรวง มาตรา ๓๔ ผู้ถอื ประทานบัตรมีสทิ ธิดังนี้

26 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 ผู้ถอื ประทานบัตรหลายคนที่มีเขตเหมืองแร่ติดต่อกัน อาจร่วมโครงการทำาเหมืองเป็ นเหมืองเดียวกันได้ โดยยื่นคำาขอ และรับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้ องที่ ในการนี้ให้ ใช้ เกณฑ์มีคนงานทำาการและเวลาทำาการเสมือนเป็ น เหมืองเดียวกันดังกล่าวข้ างต้ น ความในวรรคหนึ่งมิให้ ใช้ บังคับแก่ผ้ ูถอื ประทานบัตรใน ระยะเวลาหนึ่งปี แรกนับแต่วนั ได้ รับประทานบัตร หากได้ รับการ ยกเว้ นตามหลักเกณฑ์วิธกี ารและเงื่อนไขที่กาำ หนดในกฎกระทรวง มาตรา ๖๑ ถ้ าผู้ถอื ประทานบัตรไม่สามารถทำาเหมืองตาม ที่กาำ หนดไว้ ในมาตรา ๖๐ เนื่องจากมีเหตุขัดข้ องอย่างใดอย่าง หนึ่งตามที่กาำ หนดในกฎกระทรวง ก็ให้ ย่ นื คำาขอรับใบอนุญาต หยุดการทำาเหมืองตลอดทั้งเขตหรือบางส่วนของเขตเหมืองแร่ต่อ เจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้ องที่ เจ้ าพนักงาน อุตสาหกรรมแร่ประจำาท้ องที่จะออกใบอนุญาตหยุดการทำาเหมือง ให้ ผ้ ถู อื ประทานบัตรได้ คราวละไม่เกินหนึ่งปี มาตรา ๗๓ ผูถ้ อื ประทานบัตรมีสทิ ธิในเขตเหมืองแร่เฉพาะ แต่

(๑) มีสทิ ธิในแร่ท่รี ะบุในประทานบัตรและแร่อ่นื ซึ่ง เป็ นผลพลอยได้ จากการทำาเหมือง (๒) ทำาการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่การ ทำาเหมือง รวมถึงการปลูกสร้ างอาคาร โรงแต่งแร่ หรือติด ตั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์การทำาเหมือง การแต่งแร่

(๑) ทำาเหมืองและขายแร่ท่รี ะบุในประทานบัตร ส่วน แร่อ่นื ซึ่งเป็ นผลพลอยได้ จากการทำาเหมืองนั้น ผู้ถอื ประทาน บัตรจะขายได้ ต่อเมื่อได้ รับใบอนุญาตจากอธิบดี (๒) ปลูกสร้ างอาคารหรือกระทำาการอื่นเกี่ยวกับการทำา เหมืองรวมทั้งการแต่งแร่หรือการเก็บขังน้ำ าขุ่นข้ นหรือมูลดินทราย (๓) ใช้ ท่ดี นิ ในเขตเหมืองแร่ท่ขี ุดเอาแร่แล้ ว หรือที่มีแร่

เหตุผล


27 ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... เหตุผล พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 ไม่สมบูรณ์พอที่จะเปิ ดการทำาเหมืองเพื่อเกษตรกรรมในระหว่าง อายุประทานบัตร แต่ท้งั นี้ เมื่อสิ้นอายุประทานบัตรแล้ วมิให้ ถอื ว่า เป็ นการได้ มาซึ่งสิทธิครอบครอง (๔) นำาคดีข้ นึ สู่ศาลในกรณีท่มี ีผ้ ูโต้ แย้ งหรือขัดขวางสิทธิ (๓) นำาคดีข้ นึ สู่ศาลในกรณีท่มี ีผ้ ูโต้ แย้ งหรือขัดขวาง ในการทำาเหมือง สิทธิในการทำาเหมือง ความใน (๒) และ (๓) มิให้ใช้บงั คับกับผูถ้ อื ประทานบัตร ความใน (๒) มิให้ใช้บงั คับกับผูถ้ อื ประทานบัตรทำาเหมือง ทำาเหมืองใต้ ดิน เว้ นแต่เป็ นการกระทำาในเขตพื้นที่ท่ตี นมี ใต้ดนิ เว้นแต่ผถ้ ู อื ประทานบัตรทำาเหมืองใต้ ดินมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่อยู่ในเขตพื้นที่ของประทาน กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง บัตร และสิทธิตามวรรคหนึ่งให้ มีแต่เฉพาะในเขตพื้นที่ท่มี ี กรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองดังกล่าว มาตรา ๓๕ สิทธิตามประทานบัตรไม่อยู่ในความ มาตรา ๕๖ สิทธิตามประทานบัตรไม่อยู่ในความรับผิดแห่ง เพื่อเป็ นการส่งเสริมการลงทุน ให้ สถาบันการ รับผิดแห่งการบังคับคดี เว้ นแต่ผ้ ูท่ยี ่นื ฟ้ องต่อศาลเพื่อขอ การบังคับคดี เงินสามารถปล่อยสินเชื่อแก่ผ้ ูลงทุนได้ แต่ควร โอนประทานบัตรเป็ นผู้มีคุณสมบัติของผู้ถอื ประทานบัตร กำาหนดคุณสมบัติของผู้ท่ยี ่ นื ฟ้ องคดีต่อเพื่อขอ โอนประทานบัตร มาตรา ๓๖ ผูถ้ อื ประทานบัตรอาจให้ผอ้ ู น่ื รับช่วงการ ทำา มาตรา ๗๖ ห้ ามมิให้ ผ้ ูถอื ประทานบัตรยอมให้ ผ้ ูอ่นื เหมืองทัง้ หมดของเขตเหมืองแร่ได้ โดยได้ รับอนุญาตจาก รับช่วงการทำาเหมืองไม่ว่าเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของ อธิบดีหรือผู้ซ่งึ อธิบดีมอบหมาย เขตเหมืองแร่ เว้ นแต่จะได้ รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีหรือผู้ท่ี รัฐมนตรีมอบหมาย หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตรับ ช่วงการทำาเหมืองและเลิกรับช่วงการทำาเหมืองให้ เป็ นไปตามที่ กำาหนดในกฎกระทรวง มาตรา ๗๗ เมื่อผู้ถอื ประทานบัตรประสงค์จะให้ ผ้ ูอ่นื รับ ช่วงการทำาเหมือง ให้ ย่ นื คำาขอต่อเจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจำาท้ องที่ ระบุบุคคล ผู้จะรับช่วงการทำาเหมืองในระยะเวลาใด


28 ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 เวลาหนึ่ง ภายในอายุของประทานบัตรและส่วนของเขตเหมืองแร่ ที่จะให้ รับช่วงการทำาเหมือง ผู้รับช่วงการทำาเหมืองตามวรรคหนึ่งมีหน้ าที่และ รัฐมนตรีหรือผู้ท่รี ัฐมนตรีมอบหมายเป็ นผู้ออกใบ ความรับผิดตามกฎหมาย และให้ ผู้รบั ช่วงการทำาเหมืองนัน้ มี อนุญาตให้ มีการรับช่วงการทำาเหมืองได้ ตามทีจ่ ะพิจารณาเห็น สิทธิหน้าทีแ่ ละความรับผิดตามกฎหมายเสมือนเป็ นผู้ถอื สมควร และในการนี้จะกำาหนดเงือ่ นไขใดๆ ในใบอนุญาตนัน้ ก็ได้ ประทานบัตรด้วย ผูถ้ อื ประทานบัตรที่ได้ ให้ ผ้ ูอ่นื รับช่วงการทำาเหมืองดังกล่าวใน วรรคหนึ่ง คงมีหน้ าที่และความรับผิดตามกฎหมายและให้ผร้ ู บั ช่วงการทำาเหมืองนัน้ มีสทิ ธิหน้าทีแ่ ละความรับผิดตามกฎหมาย เสมือนเป็ นผูถ้ อื ประทานบัตรด้ วย มาตรา ๓๗ ผู้ถอื ประทานบัตรผู้ใดประสงค์จะโอน มาตรา ๗๘ ผู้ถอื ประทานบัตรผู้ใดประสงค์จะโอน ประทานบัตรให้ แก่ผ้ อู ่นื ให้ ผ้ ถู อื ประทานบัตรยื่นคำาขอต่อ ประทานบัตรให้ แก่ผ้ อู ่นื ให้ ผ้ ูถอื ประทานบัตรยื่นคำาขอต่อ เจ้ า เจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องที่ พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้ องที่ เพื่อเสนอตามลำาดับไปยัง การอนุญาตให้ โอนประทานบัตรจะกระทำาได้ ต่อเมื่อ รัฐมนตรี เมื่อรัฐมนตรีได้ สั่งอนุญาตให้ โอนได้ และเมื่อผู้ถอื ผู้ถอื ประทานบัตร หรือผู้รับโอนประทานบัตรได้ ชาำ ระหนี้สนิ ประทานบัตรได้ ชาำ ระหนี้สนิ ตามพระราชบัญญัติน้ ีท่คี ้างชำาระแก่ ที่ค้างชำาระตามพระราชบัญญัตนิ ้แี ก่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ เจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมประจำาท้ องที่ ประจำาท้องทีแ่ ล้ ว มาตรา ๗๙ ในการโอนประทานบัตร ให้ ผ้ถู อื ประทานบัตร รัฐมนตรีหรือผู้ซ่งึ รัฐมนตรีมอบหมายเป็ นผู้อนุญาต และผู้จะรับโอน หรือตัวแทนผู้รับมอบอำานาจนำาประทานบัตรและ ให้ โอนประทานบัตร เอกสารเกี่ยวกับการทำาเหมืองมาจดทะเบียนการโอนต่อเจ้ า พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้ องที่ มาตรา ๘๐ ในการโอนประทานบัตร นอกจากจะต้ องเสีย ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำาขอโอน และค่าธรรมเนียมการโอนแล้ ว ผู้โอนจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมในค่าตอบแทนการโอนสิทธิทาำ เหมืองที่ตนพึงได้ รับอีกด้ วย ค่าธรรมเนียมในค่าตอบแทนการโอนสิทธิทาำ เหมืองให้เรียก

เหตุผล

เจตนารมณ์ของร่างมาตรานี้เพื่อเป็ นการส่ง เสริมการลงทุนและเป็ นการเอื้อประโยชน์ให้ กับผู้ประกอบการ เนื่องจากการขอ ประทาน ใหม่บตั รต้ องผ่านขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธี การจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งต้ องใช้ ระยะเวลา นานและมีค่าใช้ จ่ายสูง


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. ....

มาตรา ๓๘ ในกรณีผ้ ูถอื ประทานบัตรตายให้ ทายาทยื่น คำาขอต่อเจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องที่เพื่อรับ โอนประทานบัตรโดยการตกทอดภายในเก้ าสิบวันนับแต่วัน ที่ผ้ ูถอื ประทานบัตรตาย มิฉะนั้นให้ ถอื ว่าประทานบัตรนั้น สิ้นอายุเมื่อครบเก้ าสิบวันนั้น ในกรณีท่ที ายาทของผู้ถอื ประทานบัตรยื่นคำาขอรับ โอนประทานบัตรโดยการตกทอดภายในกำาหนดระยะเวลาดัง กล่าวในวรรคหนึง่ ก็ให้ผน้ ู น้ั ทำาเหมืองต่อไปได้เสมือนเป็ น ผูถ้ อื ประทานบัตรแต่ถ้ารัฐมนตรีหรือผู้ซ่งึ รัฐมนตรีมอบหมาย

29 เหตุผล พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 เก็บเฉพาะแต่ในส่วนทีเ่ ป็นค่าตอบแทนการโอนสิทธิทาำ เหมืองตาม ประทานบัตร โดยไม่รวมถึงค่าตอบแทนการโอนทรัพย์สนิ อืน่ ในกรณีท่ผี ้ ูโอนแจ้ งว่าไม่มีค่าตอบแทนการโอนสิทธิทาำ เหมือง หรือในกรณีท่เี จ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้ องที่ เห็นว่าค่าตอบแทนการโอนสิทธิทาำ เหมืองที่แจ้ งต่ ำากว่าที่ควรให้ เจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้ องที่ประเมินค่าสิทธิ ทำาเหมืองที่จะโอนตามหลักเกณฑ์ท่อี ธิบดีกาำ หนดและให้ นาำ จำานวนเงินค่าสิทธิทาำ เหมืองตามที่ประเมินนั้นมาคำานวณเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมในค่าตอบแทนการโอนสิทธิทาำ เหมืองตามที่ ประเมินนั้น การโอนประทานบัตรอันเป็ นการให้ โดยเสน่หา แก่บิดา มารดา สามี ภริยา หรือผู้สบื สันดานของผู้โอนเองไม่ต้องเสียค่า ธรรมเนียมในค่าตอบแทนการโอนสิทธิทาำ เหมือง มาตรา ๘๑ ในกรณีท่ผี ้ ูถอื ประทานบัตรตาย ให้ ทายาท ร่างมาตรานี้คงหลักการและเจตนารมณ์เดิม ยื่นคำาขอต่อเจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้ องที่เพื่อรับโอน ไว้ ตามมาตรา 81 แห่ งพ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2510 ประทานบัตรโดยการตกทอดภายในเก้ าสิบวันนับแต่วันผู้ถอื ประทานบัตรตาย มิฉะนั้น ให้ ถอื ว่าประทานบัตรนั้นสิ้นอายุเมื่อ ครบเก้ าสิบวันนั้น การโอนประทานบัตรโดยการตกทอด ผู้รับโอนไม่ต้อง เสียค่าธรรมเนียมในค่าตอบแทนการโอนสิทธิทาำ เหมือง ในกรณีท่ที ายาทของผู้ถอื ประทานบัตรยื่นคำาขอรับโอน ประทานบัตรโดยการตกทอดภายในกำาหนดระยะเวลาดังกล่าวใน วรรคหนึง่ ก็ให้ผน้ ู น้ั ทำาเหมืองต่อไปได้เสมือนเป็ นผูถ้ อื ประทานบัตร แต่ถ้ารัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่าทายาทนั้นไม่สมควรจะเป็ นผู้รับ


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... พิจารณาเห็นว่าทายาทนั้นไม่สมควรจะเป็ นผูร้ บั โอนประทาน บัตรจะมีคาำ สัง่ ไม่อนุญาตให้รบั โอนก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ถอื ว่า สิทธิตามประทานบัตรนั้นสิ้นอายุนับแต่วนั รับแจ้ งคำาสั่งนั้น จากเจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องที่ ในกรณีทผ่ี ถ้ ู อื ประทานบัตรถูกศาลสัง่ ให้เป็นคนไร้ความ สามารถ ให้นาำ ความในสองวรรคก่อนมาใช้บงั คับแก่ ผู้ อนุบาลหรือผูพ้ ทิ กั ษ์แล้วแต่กรณีโดยอนุโลม มาตรา ๓๙ ผู้ถอื ประทานบัตรสามารถคืนสิทธิตาม ประทานบัตรทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เมื่อผู้ถอื ประทานบัตร ไม่มีหน้ าที่และข้ อผูกพันตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัติและได้ ยื่นคำาขอและมอบประทานบัตรต่อเจ้ าพนักงานอุตสาหกรรม แร่ประจำาท้ องที่ การคืนพื้นที่การทำาเหมืองตามบทบัญญัตนิ ้ ีให้ เป็ นไป ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขที่กาำ หนดในประกาศ กระทรวง มาตรา ๔๐ ภายใต้ บังคับมาตรา ๔๑ สิทธิของ ผู้ถอื ประทานบัตรให้ ส้ นิ สุดในกรณี ดังต่อไปนี้ (๑ ) ผู้ถอื ประทานบัตรซึ่งเป็ นนิติบุคคลสิ้นสภาพ นิตบิ ุคคล (๒) ผู้ถอื ประทานบัตรเป็ นบุคคลล้ มละลาย (๓) เมื่อผู้ถอื ประทานบัตรคืนประทานบัตรให้ สิ้นสิทธิสาำ หรับส่วนที่คนื สิทธิตามประทานบัตรนั้น (๔) รัฐมนตรีมีคาำ สั่งเพิกถอนสิทธิของผู้ถอื

30 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 โอนประทานบัตร รัฐมนตรีจะมีคาำ สั่งไม่อนุญาตให้ รับโอนก็ได้ ใน กรณีเช่นนี้ ให้ ถอื ว่าประทานบัตรนั้นสิ้นอายุนับแต่วันรับแจ้ งคำาสั่ง นั้นจากเจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้ องที่ ในกรณีท่ผี ้ ูถอื ประทานบัตรถูกศาลสั่งให้ เป็ น คนไร้ ความสามารถ ให้ นาำ ความในสามวรรคก่อนมาใช้ บังคับแก่ ผู้อนุบาลโดยอนุโลม มาตรา ๘๔ ผู้ถอื ประทานบัตรอาจเวนคืนประทานบัตรได้ โดยยื่นคำาขอและมอบประทานบัตรต่อเจ้ าพนักงานอุตสาหกรรม แร่ประจำาท้ องที่ ในกรณีเช่นนี้ให้ ประทานบัตรนั้นสิ้นอายุเมื่อครบ กำาหนดหนึง่ ร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั ทีเ่ จ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจำาท้องทีไ่ ด้รบั คำาขอเวนคืนประทานบัตรนัน้ เว้ นแต่ผ้ ูถอื ประทาน บัตรกับเจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้ องที่จะ ตกลงกัน ให้ ส้ นิ อายุในระยะเวลาน้ อยกว่านั้น มาตรา ๘๒ ในกรณีท่ผี ้ ูถอื ประทานบัตรซึ่งเป็ นบุคคล ธรรมดาถูกศาลพิพากษาให้ ล้มละลาย ประทานบัตรนั้นเป็ นอัน สิ้นอายุ มาตรา ๘๓ ในกรณีทผู่ี ถ้ ือประทานบัตรเป็นนิตบิ คุ คลและสภาพ นิตบิ คุ คลสิน้ สุดลง ประทานบัตร นันเป็ ้ นอันสิ้นอายุ มาตรา ๘๖ ผู้ถอื ประทานบัตรใดไม่ชาำ ระหนี้อนั พึงต้ อง ชำาระตามพระราชบัญญัตนิ ้ ีเมื่อเจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจำาท้ องที่ได้ บอกกล่าวเป็ นหนังสือให้ ชาำ ระแล้ ว และไม่ชาำ ระ

เหตุผล


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... ประทานบัตรนับแต่วันรับแจ้ งคำาสั่งนั้นจากเจ้ าพนักงาน อุตสาหกรรมแร่ระจำาท้องที่ (๕ ) สิน้ อายุตามทีก่ าำ หนดไว้ในประทานบัตรนั้น

31 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 ภายในเก้ าสิบวันนับแต่วันรับคำาบอกกล่าว รัฐมนตรีมีอาำ นาจสั่ง เพิกถอนประทานบัตรนั้นเสียได้ มาตรา ๘๗ ในกรณีท่รี ัฐมนตรีมีคาำ สั่งเพิกถอน ประทานบัตรใด ประทานบัตรนั้นเป็ นอันสิ้นอายุนับแต่วันรับแจ้ ง คำาสั่งนั้นจากเจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้ องที่

มาตรา ๔๑ ประทานบัตรที่สทิ ธิของผู้ถอื ประทานบัตร สิ้นสุดลงแล้ ว แต่ประทานบัตรยังมีอายุและมีผลบ่งชี้ว่ามีแร่ เพียงพอในเชิงพาณิชย์ รัฐมนตรีมีอาำ นาจอนุญาตให้ ผ้ ูซ่งึ เสนอให้ ผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐเข้ าสวมสิทธิ การทำาเหมืองตามประทานบัตรนั้นและจะกำาหนดเงือ่ นไข ใด ๆ ในการอนุญาตนี้กไ็ ด้ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และ เงือ่ นไขทีร่ ฐั มนตรีกาำ หนด ผู้ได้ รับอนุญาตให้ สวมสิทธิการทำาเหมืองตาม วรรคหนึ่งมีสทิ ธิและหน้ าที่ความรับผิดตามพระราชบัญญัตนิ ้ ี ตามอายุประทานบัตรเดิมทีเ่ หลืออยู่ มาตรา ๔๒ เมื่อประทานบัตรใดสิ้นอายุให้ ประกาศใน มาตรา ๘๘ เมื่อประทานบัตรใดสิ้นอายุ ให้ ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เว้ นแต่ในกรณีผ้ ูถอื ประทานบัตรยื่นคำาขอ ราชกิจจานุเบกษา เว้ นแต่ในกรณีท่ผี ้ ถู อื ประทานบัตรยื่นคำาขอ ต่ออายุและยังมิได้ มีการปฏิเสธของรัฐมนตรีแล้ วแต่กรณี ต่ออายุและยังมิได้ มีการปฏิเสธของรัฐมนตรีตามมาตรา ๕๔ ตามมาตรา ๒๕

ส่วนที่ ๓

หมวด ๔/๑

เหตุผล


32 ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... เหตุผล พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 การทำาเหมืองใต้ดิน การทำาเหมืองใต้ดิน ส่วนที่ ๑ บททัว่ ไป มาตรา ๔๓ ให้ นาำ บทบัญญัติในหมวดอื่นแห่งพระราช มาตรา ๘๘/๑ ให้ นาำ บทบัญญัตใิ นหมวดอื่นแห่งพระราช เนื่องจากในหมวดของการทำาเหมืองใต้ ดนิ บัญญัติน้ ีมาใช้ บงั คับกับการทำาเหมืองใต้ ดินเท่าที่ไม่ขดั หรือ บัญญัตนิ ้ ีมาใช้ บังคับกับการทาำเหมืองใต้ ดินเท่าที่ไม่ ขัดหรือ ได้ มีการเสนอแก้ ไขเมื่อปี พ.ศ. 2545 จึงคงหลัก แย้ งกับบทบัญญัติในหมวดนี้ แย้ งกับบทบัญญัตใิ นหมวดนี้ การเดิมทั้งหมวด มาตรา ๔๔ การทำาเหมืองใต้ ดินที่ต่อเนื่องจากการ ทำาเหมืองในประทานบัตรตามบทบัญญัติในหมวด ๓ ส่วนที่ ๒ และการทำาเหมืองดังกล่าวเป็ นการทำาเหมืองในที่ว่างหรือ ที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองไม่อยู่ในบทบังคับ ตามหมวดนี้ มาตรา ๔๕ รัฐมนตรีมีอาำ นาจกำาหนดเขต เหมืองแร่ให้ แก่ผ้ ูขอประทานบัตรสำาหรับทำาเหมืองใต้ ดนิ ได้ ไม่เกินรายละหนึ่งหมื่นไร่ ในกรณีเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ รัฐมนตรีโดย อนุมัติของคณะรัฐมนตรีจะกำาหนดเขตเหมืองแร่ให้ แก่ ผู้ขอประทานบัตรสำาหรับทำาเหมืองใต้ ดนิ หรือสำาหรับ ทำาเหมืองในทะเลเกินที่กาำ หนดในวรรคหนึ่งก็ได้ การกำาหนดเขตเหมืองแร่ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ต้ องอยู่ภายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) ถ้ าการขอประทานบัตรนั้นเป็ นผลจากการ สำารวจแร่ตามอาชญาบัตรพิเศษซึ่งผู้ขอประทานบัตร ได้ สาำ รวจตามเงื่อนไขของอาชญาบัตรพิเศษดังกล่าวจน

มาตรา ๔๕ รัฐมนตรีมีอาำ นาจกำาหนดเขต เหมืองแร่ให้ แก่ผ้ ูขอประทานบัตรสำาหรับทำาเหมืองใต้ ดนิ ได้ ไม่เกินรายละหนึ่งหมื่นไร่ ในกรณีเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ รัฐมนตรีโดย อนุมัติของคณะรัฐมนตรีจะกำาหนดเขตเหมืองแร่ให้ แก่ ผู้ขอประทานบัตรสำาหรับทำาเหมืองใต้ ดนิ หรือสำาหรับ ทำาเหมืองในทะเลเกินที่กาำ หนดในวรรคหนึ่งก็ได้ การกำาหนดเขตเหมืองแร่ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ต้ องอยู่ภายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (๑) ถ้ าการขอประทานบัตรนั้นเป็ นผลจากการ สำารวจแร่ตามอาชญาบัตรพิเศษ ซึ่งผู้ขอประทานบัตร ได้ สาำ รวจตามเงื่อนไขของอาชญาบัตรพิเศษดังกล่าวจน


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... พบแหล่งแร่ภายในพื้นที่ท่สี าำ รวจรัฐมนตรีต้องกำาหนด เขตเหมืองแร่ตามแหล่งแร่ และจำานวนพื้นที่ตามที่ผ้ ูขอ ระบุไว้ ในคำาขอประทานบัตร (2) ถ้ าการขอประทานบัตรนั้นเป็ นกรณีอ่นื นอกจาก (๑) ให้ รัฐมนตรีกาำ หนดเขตเหมืองแร่ตาม คำาแนะนำาของคณะกรรมการ การออกประทานบัตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง รัฐมนตรีจะกำาหนดเงื่อนไขใดๆ เป็ นพิเศษตามที่ เห็นสมควรให้ ผ้ ถู อื ประทานบัตรปฏิบตั ิกไ็ ด้ มาตรา ๔๖ การทำาเหมืองใต้ ดินต้ องทำาใน ระดับความลึกที่ปลอดภัยโดยพิจารณาจากโครงสร้ างทาง ธรณีวิทยารวมทั้งวิธกี ารทำาเหมืองตามหลักวิศวกรรม เหมืองแร่ในแต่ละพื้นที่และความปลอดภัยของสิ่งมีชีวิต

33 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 พบแหล่งแร่ภายในพื้นที่ท่สี าำ รวจ รัฐมนตรีต้องกำาหนด เขตเหมืองแร่ตามแหล่งแร่ และจำานวนพื้นทีต่ ามทีผ่ ข้ ู อ ระบุ ไว้ในคำาขอประทานบัตร (๒) ถ้ าการขอประทานบัตรนั้นเป็ นกรณีอ่นื นอกจาก (๑) ให้ รัฐมนตรีกาำ หนดเขตเหมืองแร่ตาม คำาแนะนำา ของคณะกรรมการ การออกประทานบัตรตามวรรคหนึง่ และวรรคสอง รัฐมนตรี จะกำาหนดเงื่อนไขใดๆ เป็ นพิเศษตามที่เห็นสมควร ให้ ผ้ ถู อื ประทานบัตรปฏิบตั ิกไ็ ด้ มาตรา ๘๘/๒ การทาำเหมืองใต้ ดินต้องทาำใน ระดับความลึกที่ปลอดภัยโดยพิจารณาจากโครงสร้ างทาง ธรณีวิทยารวมทั้งวิธกี ารทาำเหมืองตามหลักวิศวกรรม เหมืองแร่ในแต่ละพื้นที่และความปลอดภัยของสิ่งมีชวี ติ

มาตรา ๔๗ การทำาเหมืองใต้ ดินผ่านใต้ ดิน ของที่ดินใดที่มิใช่ท่วี ่างหากอยู่ในระดับความลึกจากผิวดิน ไม่เกินหนึ่งร้ อยเมตร ผู้ย่ นื คำาขอประทานบัตรต้ องแสดง หลักฐานต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ว่าผู้ขอจะมีสทิ ธิทาำ เหมืองใน เขตที่ดินนั้นได้

มาตรา ๘๘/๓ การทาำเหมืองใต้ ดินผ่านใต้ ดิน ของที่ดินใดที่มิใช่ท่ีว่างหากอยู่ในระดับความลึกจากผิวดิน ไม่เกินหนึ่งร้ อยเมตร ผู้ย่ ืนคาำขอประทานบัตรต้ องแสดง ฐานต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ว่าผู้ขอจะมีสทิ ธิทาำเหมืองใน ที่ดินนั้นได้

หลัก เขต

เหตุผล


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... มาตรา ๔๘ เขตเหมืองแร่ตามประทานบัตร ทำาเหมืองใต้ ดินต้ องไม่รกุ ล้ำ าเข้ าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่ า ในกรณีท่พี บว่าการทำาเหมืองใต้ ดินบริเวณใด ในเขตเหมืองแร่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้ อม อย่างสำาคัญโดยมิอาจแก้ ไขหรือฟื้ นฟูได้ ให้ รัฐมนตรี กำาหนดเป็ นเงื่อนไขในประทานบัตรมิให้ ทาำ เหมืองใต้ ดนิ ในบริเวณนั้น

34 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 มาตรา ๘๘/๔ เขตเหมืองแร่ตามประทานบัตร ทำา เหมืองใต้ ดินต้ องไม่รกุ ล้ำ าเข้ าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ หรือ เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่า ในกรณีท่พี บว่าการทำาเหมืองใต้ ดินบริเวณใด ในเขตเหมืองแร่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้ อม อย่างสำาคัญโดยมิอาจแก้ ไขหรือฟื้ นฟูได้ ให้ รัฐมนตรี กำาหนดเป็ นเงื่อนไขในประทานบัตรให้ ทาำ เหมืองใต้ ดิน ในบริเวณนั้น

มาตรา ๔๙ การออกประทานบัตรทำาเหมืองใต้ ดนิ จะต้ องอยู่ภายใต้ เงื่อนไขต่อไปนี้ (1) ผู้ขอประทานบัตรเสนอคำาขอโดยถูกต้ อง ตามเงื่อนไขในมาตรา ๕๐ (2) รัฐมนตรีได้ ดาำ เนินการรับฟังความคิดเห็น ตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่งโดยถูกต้ อง (3) รัฐมนตรีได้ กาำ หนดเงื่อนไขในประทานบัตร ตามมาตรา ๕๑ วรรคสองโดยถูกต้ อง มาตรา ๕๐ คำาขอประทานบัตรทำาเหมืองใต้ ดนิ ต้ องประกอบด้ วยรายละเอียดการทำาเหมือง แผนผัง โครงการ ที่ครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ท่รี ัฐมนตรีกาำ หนด ในประกาศกระทรวงซึ่งอย่างน้ อยต้ องประกอบด้ วย ข้ อมูลต่อไปนี้

มาตรา ๘๘/๕ การออกประทานบัตรทำาเหมืองใต้ ดนิ จะ ต้ องอยู่ภายใต้ เงื่อนไขต่อไปนี้ (๑) ผู้ขอประทานบัตรเสนอคำาขอโดยถูกต้ องตามเงื่อนไข ในมาตรา ๘๘/๖ (๒) รัฐมนตรีได้ ดาำ เนินการรับฟังความคิดเห็น ตามมาตรา ๘๘/๗ วรรคหนึ่งโดยถูกต้ อง (๓) รัฐมนตรีได้ กาำ หนดเงื่อนไขในประทานบัตร ตามมาตรา ๘๘/๗ วรรคสอง โดยถูกต้ อง มาตรา ๘๘/๖ คำาขอประทานบัตรทำาเหมืองใต้ดนิ ต้ อง ประกอบด้ วยรายละเอียดการทำาเหมือง แผนผัง โครงการ ที่ครบถ้ วน ตามหลักเกณฑ์ท่รี ัฐมนตรีกาำ หนด ใน ประกาศกระทรวง ซึ่งอย่างน้ อยต้ องประกอบด้ วย ข้ อมูล ต่อไปนี้

เหตุผล เพิ่มห้ ามกำาหนดเขตเหมืองแร่ใต้ ดนิ รุกล้ำ า เข้ าไปในเขตห้ ามล่าสัตว์ป่าเพื่อให้ สอดคล้ อง กับมาตรา 42 แห่ง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เสนอให้ เพิ่มห้ าม ทำา เหมืองใต้ ดินในพื้นที่ส่งิ แวดล้ อมด้ วย แต่ข้อ เสนอดังกล่าวยังไม่มีมติท่ปี ระชุม (เสนอเป็ น หนังสือภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะทำา งานฯ แล้ ว)


35 ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 (๑) ข้ อมูลโดยสังเขปแสดงความลึกและมาตรการทาง (1) ข้ อมูลโดยสังเขปแสดงความลึกและ เทคนิคตามมาตรา๘๘/๒ มาตรการทางเทคนิคตามมาตรา ๔๖ (๒) แผนที่แสดงเขตเหมืองแร่โดยสังเขปพร้ อม (2) แผนที่แสดงเขตเหมืองแร่โดยสังเขปพร้ อม ข้ อมูลประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ข้ อมูลประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ในบริเวณต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาตามมาตรา ในบริเวณต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาตามมาตรา ๘๘/๔ วรรคสอง ๔๘ วรรคสอง (๓) ข้อมูลทางเทคนิคในวิธกี ารทำาเหมืองและ แต่ง (3) ข้ อมูลทางเทคนิคในวิธกี ารทำาเหมืองและ แต่งแร่โดยสังเขปทั้งทางเลือกทางวิศวกรรมเหมืองแร่ท่มี ีอยู่ แร่โดยสังเขป ทัง้ ทางเลือกทางวิศวกรรมเหมืองแร่ทม่ี อี ยูโ่ ดยทัว่ ไป โดยทั่วไป และทางเลือกที่ผ้ ูขอประทานบัตรเห็นสมควรจะ และทางเลือกทีผ่ ข้ ู อประทานบัตรเห็นสมควรจะ นำามาใช้พร้อม เหตุผลของทางเลือกดังกล่าว นำามาใช้ พร้ อมเหตุผลของทางเลือกดังกล่าว (๔) ข้ อมูล แผนผัง ขั้นตอน วิธกี ารในการทำาเหมือง (๔) ข้ อมูล แผนผัง ขั้นตอน วิธกี ารในการทำาเหมือง การแต่งแร่ และการฟื้ นฟูพ้ ืนที่ภายหลังการทำาเหมืองใต้ดนิ โดย การแต่งแร่ และการฟื้ นฟูพ้ ืนที่ภายหลังการทำาเหมืองใต้ ดนิ สังเขปทีแ่ สดงถึงมาตรการในการลดผลกระทบ หรือ รักษาไว้ โดยสังเขปที่แสดงถึงมาตรการในการลดผลกระทบ หรือ ต่อการ รักษาไว้ ซ่งึ คุณภาพสิ่งแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ อง ทั้งที่อาจกระทบ ซึง่ คุณภาพสิง่ แวดล้อมที่เกี่ยวข้ อง ทั้งที่อาจกระทบ ดำารงอยู่ของธรรมชาติและชุมชน ต่อการดำารงอยู่ของธรรมชาติและชุมชน (๕) ขอเสนอเพื่อการมีส่วนร่วมตรวจสอบการ (๕) ข้ อเสนอเพื่อการมีส่วนร่วมตรวจสอบการ ทำาเหมืองใต้ ดินของตัวแทนผู้มีส่วนได้ เสียตามมาตรา ทำาเหมืองใต้ ดินของตัวแทนผู้มีส่วนได้ เสียตามมาตรา ๕๓ (๒) ที่ระบุถงึ จำานวนกองทุนสนับสนุนและระเบียบการ ๘๘/๙ (๒) ที่ระบุถงึ จำานวนกองทุนสนับสนุนและระเบียบการตรวจ สิทธิ ตรวจสอบการทำาเหมืองที่ผ้ ูขอประทานบัตรจะเสนอให้ ผ้ ูมี สอบการทำาเหมืองทีผ่ ข้ ู อประทานบัตร จะเสนอให้ ผ้ ูมี ตรวจสอบการทำาเหมืองได้ เข้ ารวมตรวจสอบการ ทำา สิทธิตรวจสอบการทำาเหมืองได้ เข้ ารวมตรวจสอบการ เหมืองตามทีระบุ ่ ไว้ในมาตรา ๘๘/๑๑ ทำาเหมืองตามทีร่ ะบุไว้ในมาตรา ๕๕ (๖) เส้ นทางขนส่ง และแหล่งน้ำ าที่จะใช้ ในโครงการทั้งที่ (๖) เส้ นทางขนส่ง และแหล่งน้ำ าที่จะใช้ ในโครงการทั้ง ที่มีอยู่แล้ วและที่จะพัฒนาขึ้น พร้ อมรายละเอียดการใช้ สอย มีอยู่แล้ วและที่จะพัฒนาขึ้น พร้ อมรายละเอียดการใช้ สอย ตลอดโครงการที่เพียงพอจะประเมินให้ เห็นได้ ว่าการทำา ตลอดโครงการที่เพียงพอจะประเมินให้ เห็นได้ ว่าการทำา

เหตุผล


36 ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 เหมืองใต้ ดินในโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำารงอยู่ เหมืองใต้ ดินในโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำารงอยู่ ของชุมชนและธรรมชาติ ของชุมชนและธรรมชาติ (๗) ข้ อเสนอเอาประกันภัยความรับผิดตามมาตรา (๗) ข้ อเสนอเอาประกันภัยความรับผิดตามมาตรา ๕๗ ที่ระบุถงึ วงเงินและระยะเวลาเอาประกันไว้ โดยชัดเจน ๘๘/๑๓ ที่ระบุถงึ วงเงินและระยะเวลาเอาประกันไว้ โดยชัดเจน มาตรา ๕๑ เมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ง มาตรา ๘๘/๗ เมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ง แวดล้ อมของผู้ขอประทานบัตรทำาเหมืองใต้ ดินใดได้ รับ แวดล้ อมของผู้ขอประทานบัตรทำาเหมืองใต้ ดินใดได้ รับ ความ ความเห็นชอบตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริมและรักษา เห็นชอบตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่ง คุณภาพสิ่งแวดล้ อมแล้ วให้ รัฐมนตรีประมวลข้ อมูลต่อไปนี้ แวดล้ อมแล้ วให้ รัฐมนตรีประมวลข้ อมูลต่อไปนี้ เข้ าสู่ เข้ าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสียตาม กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสียตามหลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์ท่กี าำ หนดไว้ ในกฎหมายหรือระเบียบราชการที่ ที่กาำ หนดไว้ ในกฎหมายหรือระเบียบราชการที่เกี่ยวข้ องแล้ วแต่ เกี่ยวข้ องแล้ วแต่กรณี เพื่อประกอบการกำาหนดเงื่อนไข กรณี เพื่อประกอบการกำาหนดเงื่อนไข อันจำาเป็ นใน อันจำาเป็ นในประทานบัตรต่อไป ประทานบัตรต่อไป (1) ข้ อมูลโครงการที่ย่นื ประกอบคำาขอประทานบัตร (๑) ข้ อมูลโครงการที่ย่ นื ประกอบคำาขอประทานบัตร ตามมาตรา ๕๐ ตามมาตรา ๘๘/๖ (2) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (๒) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ประกอบกับความเห็นของผู้พิจารณารายงาน ประกอบกับความเห็นของผู้พิจารณารายงาน เมื่อกระบวนการรับฟังความคิดเห็นสิ้นสุดลงและได้ เมื่อกระบวนการรับฟังความคิดเห็นสิ้นสุดลงและ ได้ รับและได้ รับรายงานจากคณะกรรมการจัดการรับฟังแล้ ว รับรายงานจากคณะกรรมการจัดการรับฟังแล้ ว ให้ ให้ รัฐมนตรีพิจารณารายงานนั้นแล้ ววินิจฉัยกำาหนด รัฐมนตรีพิจารณารายงานนั้นแล้ ววินิจฉัยกำาหนด เงื่อนไข เงื่อนไขในประทานบัตรไว้ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ ในประทานบัตรไว้ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ (๑) เงื่อนไขในประทานบัตรต้ องครอบคลุมโครงการ (๑) เงื่อนไขในประทานบัตรต้ องครอบคลุมโครงการ อย่างน้ อยในทุกรายการตามที่กาำ หนดไว้ ในประกาศ อย่างน้ อยในทุกรายการตามที่กาำ หนดไว้ ในประกาศ กระทรวงที่ออกประกาศตามมาตรา ๕๐ กระทรวงที่ออกประกาศตามมาตรา ๘๘/๖

เหตุผล


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... (๒) ในกรณีท่ปี รากฏความแตกต่างของข้ อมูลหรือ ความคิดเห็นในการรับฟังความคิดเห็นที่จัดขึ้นตาม วรรคหนึ่ง ให้ รัฐมนตรีวนิ ิจฉัยให้ เป็ นที่ยุติ แต่หากพบว่า รายงานหรือข้ อมูลในปัญหาใดยังไม่เพียงพอต่อการตัดสิน ใจ หรือการจัดรับฟังไม่ถูกต้ องหรือผิดพลาดในสาระสำาคัญ ก็ให้ ส่งั การแก้ ไขแล้ วแต่กรณี เพื่อวินิจฉัยให้ เป็ นที่ยุติต่อไป (๓) นอกจากคำาวินจิ ฉัยของรัฐมนตรีตาม (๑) แล้ว เงื่อนไขในประทานบัตรต้ องครอบคลุมถึงรายละเอียดใน โครงการทั้งหมดที่ผ้ ูขอประทานบัตรได้ เสนอไว้ ในรายงาน วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม รายงานประกอบคำาขอ ประทานบัตรตามมาตรา ๕๐ และให้ รวมถึงเงื่อนไขหรือ มาตรการเพิ่มเติมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ง แวดล้ อมด้ วย มาตรา ๕๒ การแก้ไขเงือ่ นไขในประทานบัตรทำาเหมือง ใต้ดนิ ทีก่ าำ หนดขึ้นตามมาตรา ๕๑ ให้ นาำ บทบัญญัติในส่วนนี้ มาใช้ บังคับโดยอนุโลม โดยให้ ถอื การรับฟังความคิดเห็น ของผู้มีสทิ ธิตรวจสอบการทำาเหมืองตามมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง เป็ นการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสีย โดยทั่วไปตามที่กาำ หนดไว้ ในมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๓ เมือ่ ผูใ้ ดประสงค์จะขอประทานบัตรทำาเหมือง ใต้ดนิ รายใด เห็นสมควรให้มกี ารปรึกษาเบือ้ งต้นกับผูม้ สี ว่ นได้ เสีย เพือ่ พัฒนาโครงการทำาเหมืองใต้ดนิ ของตนโดยยืน่ คำาขอต่อ อธิบดีเพือ่ แต่งตัง้ คณะกรรมการรับไปดำาเนินการจัดประชุมปรึกษา ตามขันตอนที ้ กำ่ าหนดในประกาศกระทรวงโดยค่าใช้จา่ ยของผูข้ อ

37 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 (๒) ในกรณีท่ปี รากฏความแตกต่างของข้ อมูลหรือ ความคิดเห็นในการรับฟังความคิดเห็นที่จัดขึ้นตาม วรรคหนึ่ง ให้ รัฐมนตรีวนิ ิจฉัยให้ เป็ นที่ยุติ แต่หากพบว่า รายงานหรือข้ อมูลในปัญหาใดยังไม่เพียงพอต่อการ ตัดสิน ใจ หรือการจัดรับฟังไม่ถูกต้ องหรือผิดพลาดในสาระสำาคัญก็ให้ สั่งการแก้ ไขแล้ วแต่กรณี เพื่อวินิจฉัยให้ เป็ นที่ยุติต่อไป (๓) นอกจากคำาวินิจฉัยของรัฐมนตรีตาม (๑) แล้ ว เงื่อนไขในประทานบัตรต้ องครอบคลุมถึงรายละเอียดใน โครงการทัง้ หมดทีผ่ ข้ ู อประทานบัตรได้เสนอไว้ในรายงาน วิเคราะห์ ผลกระทบสิง่ แวดล้อม รายงานประกอบคำาขอ ประทานบัตร ตามมาตรา ๘๘/๖ และให้ รวมถึงเงื่อนไขหรือมาตรการเพิ่มเติม ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้ อมด้ วย มาตรา ๘๘/๘ การแก้ ไขเงื่อนไขในประทานบัตรทำาเหมือง ใต้ ดนิ ที่กาำ หนดขึ้นตามมาตรา ๘๘/๗ ให้ นาำ บทบัญญัติในส่วนนี้ มาใช้ บังคับโดยอนุโลม โดยให้ ถอื การรับฟังความคิดเห็น ของผู้มีสทิ ธิตรวจสอบการทำาเหมืองตามมาตรา ๘๘/๑๑ วรรค หนึ่ง เป็ นการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ เสียโดยทั่วไปตาม ที่กาำ หนดไว้ ในมาตรา ๘๘/๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๘/๙ เมื่อผู้ประสงค์จะขอประทานบัตรทำาเหมือง ใต้ ดนิ รายใดเห็นสมควรให้ มีการปรึกษาเบื้องต้ นกับผู้มีส่วน ได้ เสีย เพื่อพัฒนาโครงการทำาเหมืองใต้ ดนิ ของตนให้ ย่นื คำาขอ ต่ออธิบดีเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการรับไปดำาเนินการจัดประชุม ปรึกษาตามขั้นตอนที่กาำ หนดในประกาศกระทรวง โดยค่าใช้ จ่าย

เหตุผล


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... ประกาศกระทรวงตามวรรคหนึ่งให้ ระบุถงึ กฎเกณฑ์ และขั้นตอนต่อไปนี้ (1) ความสมบูรณ์ของรายงานเบื้องต้ นที่จะนำาเข้ าสู่ การปรึกษาจะต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอันจำาเป็ นและประเด็น ปัญหาโดยชัดเจน (2) หลักเกณฑ์รับรองกลุ่มหรือองค์กรอันเกิดจาก การรวมตัวของผู้มีส่วนได้ เสียและการได้ มาซึ่งตัวแทนที่จะ เข้ าร่วมปรึกษา ที่ครอบคลุมทั้งกลุ่มกำานันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้ บริหารและสมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น กลุ่มผู้มีสทิ ธิในที่ดินหรืออยู่อาศัยในเขตเหมืองแร่น้นั (3) องค์ประกอบของคณะกรรมการจัดการประชุม ปรึกษาเบื้องต้ นซึ่งจะต้ องมีตัวแทนราชการส่วนภูมิภาคที่ เกี่ยวข้ อง และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐร่วมอยู่ด้วย (4) ขั้นตอนการประชุมปรึกษา รวมทั้งการประกาศ เชิญโดยทั่วไปให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และระยะเวลาล่วงหน้าทีใ่ ห้ แก่ผ้ ู มีสว่ นได้เสียตามมาตรา ๕๓ (๒) ศึกษาข้ อมูลตามสมควร

38 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510

ของผู้ขอ ประกาศกระทรวงตามวรรคหนึ่งให้ ระบุถงึ กฎเกณฑ์และ ขั้นตอนต่อไปนี้ (๑) ความสมบูรณ์ของรายงานเบื้องต้ นที่จะนำาเข้ าสู่การ ปรึกษาจะต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอันจำาเป็ นและประเด็นปัญหา โดยชัดเจน (๒) หลักเกณฑ์รับรองกลุ่มหรือองค์กรอันเกิดจากการ รวมตัวของผู้มีส่วนได้ เสียและการได้ มาซึ่งตัวแทนที่จะเข้ าร่วม ปรึกษา ที่ครอบคลุมทั้งกลุ่มกำานันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มบริหารและ สมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น กลุ่มผู้มีสทิ ธิในที่ดิน หรืออยู่อาศัยในเขตเหมืองแร่น้ัน (๓) องค์ประกอบของคณะกรรมการจัดการประชุม ปรึกษาเบื้องต้ นซึ่งจะต้ องมีตัวแทนราชการส่วนภูมิภาคที่ เกี่ยวข้ อง และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐร่วมอยู่ด้วย (๔)ขั้นตอนการประชุมปรึกษา รวมทั้งการประกาศ เชิญ โดยทั่วไปให้ ผ้ ูมีส่วนได้ เสียส่งตัวแทนเข้ าร่วมประชุม การลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม และระยะเวลาล่วงหน้ าที่ให้ แก่ ผู้มีส่วนได้ เสียตามมาตรา ๘๘/๙ (๒) ศึกษาข้ อมูลตามสมควร มาตรา ๕๔ เมื่อต้ องจัดให้ มีการรับฟังความคิดเห็น มาตรา ๘๘/๑๐ เมื่อต้ องจัดให้ มีการรับฟังความคิดเห็น ตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่งครั้งใด ให้ อธิบดีจัดตั้งกองทุนขึ้น ตามมาตรา ๘๘/๗ วรรคหนึ่งครั้งใด ให้ อธิบดีจดั ตั้งกองทุนขึ้น สนับสนุนโครงการศึกษาวิจัยของกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสียใน สนับสนุนโครงการศึกษาวิจัยของกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสียในโครงการ โครงการทำาเหมืองใต้ ดนิ ตามมาตรา ๕๓ (๒) โดยมีแหล่ง ทำาเหมืองใต้ ดินตามมาตรา ๘๘/๙ (๒) โดยมีแหล่ง เงินทุน เงินทุนมาจาก มาจาก (1) ค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ขอประทานบัตรตาม (๑)ค่าใช้ จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ขอประทานบัตรตาม อัตราที่

เหตุผล


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... อัตราที่กาำ หนดในประกาศกระทรวง (2) เงินอุดหนุนจากกองทุนต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน อัตราค่าใช้ จ่ายตาม (๑) หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไข ในการเสนอและรับรองโครงการและระเบียบการรับและจ่าย เงินสนับสนุนให้ เป็ นไปตามที่กาำ หนดในประกาศกระทรวง มาตรา ๕๕ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ออก ประทานบัตรทำาเหมืองใต้ ดนิ รายใดให้ อธิบดีเรียกประชุม ตัวแทนผู้มีส่วนได้ เสียตามมาตรา ๕๓ (๒) เพื่อตกลง กำาหนดตัวบุคคล ผู้มีสทิ ธิตรวจสอบการทำาเหมืองตามระเบียบ ทีก่ าำ หนดไว้ในเงือ่ นไขประทานบัตร ให้ ผ้ ถู อื ประทานบัตรจัดสรรเงินกองทุนสนับสนุน การจ้ างผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยเหลือผู้มีสทิ ธิตรวจสอบเป็ น อัตราตามที่กาำ หนดไว้ ในเงื่อนไขประทานบัตร ภายใน สามสิบวันนับแต่ได้ ผ้ ูมีสทิ ธิตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้ รับแจ้ งสัญญาและรายละเอียดการว่าจ้ างผู้ เชี่ยวชาญจากผู้มีสทิ ธิตรวจสอบแล้ ว ให้อธิบดีจา่ ยเงินค่าจ้าง ให้แก่ผเ้ ู ชีย่ วชาญได้ตอ่ เมือ่ ได้รบั คำารับรองในเนื้องานจากผูม้ สี ทิ ธิ ตรวจสอบแล้ว วาระการทำางานของผู้มีสทิ ธิตรวจสอบ เงื่อนไข และวิธี การเพิกถอนผู้มีสทิ ธิตรวจสอบที่ประพฤติมิชอบโดยที่ ประชุมตัวแทนผู้มีส่วนได้ เสียตามมาตรา ๕๓ (๒) การเก็บ รักษากองทุน คุณสมบัติมาตรฐานของผู้เชี่ยวชาญ ลักษณะ สัญญาว่าจ้ างผู้เชี่ยวชาญ และระเบียบการเบิกจ่ายให้ เป็ นไป

39 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 กำาหนดในประกาศกระทรวง (๒) เงินอุดหนุนจากกองทุนต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ และ เอกชน อัตราค่าใช้ จ่ายตาม (๑) หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไขในการ เสนอและรับรองโครงการและระเบียบการรับและจ่ายเงิน สนับสนุนให้ เป็ นไปตามที่กาำ หนดในประกาศกระทรวง มาตรา ๘๘/๑๑ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ออก ประทาน บัตรทำาเหมืองใต้ ดินรายใดให้ อธิบดีเรียกประชุม ตัวแทนผู้มีส่วน ได้ เสียตามมาตรา ๘๘/๙ (๒) เพื่อตกลง กำาหนดตัวบุคคล ผู้มี สิทธิตรวจสอบการทำาเหมืองตามระเบียบที่กาำ หนดไว้ ในเงื่อนไข ประทานบัตร ให้ ผ้ ถู อื ประทานบัตรจัดสรรเงินกองทุนสนับสนุน การ จ้ างผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยเหลือผู้มีสทิ ธิตรวจสอบเป็ น อัตราตาม ที่กาำ หนดไว้ ในเงื่อนไขประทานบัตรภายใน สามสิบวันนับแต่ ได้ ผ้ ูมีสทิ ธิตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้ รับแจ้ งสัญญาและรายละเอียดการว่าจ้ าง ผู้ เชี่ยวชาญจากผู้มีสทิ ธิตรวจสอบแล้ ว ให้อธิบดีจา่ ยเงิน ค่าจ้างให้ แก่ผเ้ ู ชีย่ วชาญได้ตอ่ เมือ่ ได้รบั คำารับรองในเนื้องาน จากผูม้ สี ทิ ธิ ตรวจสอบแล้ว วาระการทำางานของผู้มีสทิ ธิตรวจสอบ เงื่อนไข และ วิธี การเพิกถอนผู้มีสทิ ธิตรวจสอบ ที่ประพฤติมิชอบโดยที่ ประชุม ตัวแทนผู้มีส่วนได้ เสียตามมาตรา ๕๔ (๒) การเก็บ รักษากองทุน คุณสมบัติมาตรฐานของผู้เชี่ยวชาญ ลักษณะ สัญญาว่าจ้ างผู้ เชี่ยวชาญ และระเบียบการเบิกจ่ายให้ เป็ นไป ตามที่กาำ หนดใน

เหตุผล


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... ตามที่กาำ หนดในประกาศกระทรวง มาตรา ๕๖ การทำาเหมืองใต้ ดินบริเวณใดในเขต เหมืองแร่ในลักษณะดังต่อไปนี้ถอื เป็ นการทำาให้ เสียหาย ซึ่ง สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่น้ัน ผู้เสียหายย่อมเรียกให้ ผู้ถอื ประทานบัตรทำาเหมืองใต้ ดินระงับการกระทำาและ จัดการแก้ ไขตามที่จาำ เป็ นเพื่อป้ องปัดภยันตรายอันอาจเกิด ขึ้นได้ (1) การทำาเหมืองใต้ ดินในระดับความลึกจากผิวดิน น้ อยกว่าที่กาำ หนดไว้ ในเงื่อนไขประทานบัตรทำาเหมืองใต้ ดิน และไม่เกินหนึ่งร้ อยเมตร (2) การทำาเหมืองใต้ดนิ ไม่วา่ ในระดับความลึกใดทีม่ วี ธิ ี การทำาเหมืองตามหลักวิศวกรรมเหมืองแร่เพือ่ ประกันความ มัน่ คงของชัน้ ดิน ไม่เป็นไปตามทีก่ าำ หนดไว้ในเงือ่ นไข ประทาน บัตรทำาเหมืองใต้ ดิน มาตรา ๕๗ ในกรณีท่พี ้ ืนดินบริเวณใดในเขตเหมือง แร่ ประทานบัตรทำาเหมืองใต้ ดินทรุดตัวลง จนเป็ นเหตุให้เกิด ความเสียหายแก่บคุ คล ทรัพย์สนิ หรือสิง่ แวดล้อมให้นาำ หลัก ความรับผิดต่อไปนี้มาใช้ บังคับกับความเสียหายทั้งปวงที่เกิด ขึ้น (1) ให้สนั นิษฐานไว้กอ่ นว่าการทรุดตัวของพื้นดินนัน้ เกิดขึ้นจากการทำาเหมืองใต้ดนิ (2) หากเป็ นที่ยุติว่าการทำาเหมืองใต้ ดินเป็ นต้ นเหตุ แห่งการทรุดตัวของพื้นที่ดินนั้นให้ ผ้ ูถอื ประทานบัตร ทำาเหมืองใต้ ดินและหน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบในการ

40 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 ประกาศกระทรวง มาตรา ๘๘/๑๒ การทำาเหมืองใต้ ดนิ บริเวณใดในเขต เหมืองแร่ในลักษณะดังต่อไปนี้ถอื เป็ นการทำาให้ เสียหายซึ่ง สิทธิ ในอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่น้ัน ผู้เสียหายย่อมเรียกให้ ผู้ถอื ประทานบัตรทำาเหมืองใต้ ดนิ ระงับการกระทำาและ จัดการ แก้ ไขตามที่จาำ เป็ นเพื่อป้ องปัดภยันตรายอันอาจ เกิดขึ้นได้ (๑)การทำาเหมืองใต้ ดินในระดับความลึกจากผิวดิน น้ อย กว่าที่กาำ หนดไว้ ในเงื่อนไขประทานบัตรทำาเหมืองใต้ ดิน และไม่ เกินหนึ่งร้ อยเมตร (๒) การทำาเหมืองใต้ ดนิ ไม่ว่าในระดับความลึกใดที่มีวิธกี าร ทำาเหมืองตามหลักวิศวกรรมเหมืองแร่เพื่อประกันความมั่นคง ของชั้นดิน ไม่เป็ นไปตามที่กาำ หนดไว้ ในเงื่อนไข ประทานบัตร ทำาเหมืองใต้ ดิน มาตรา ๘๘/๑๓ ในกรณีท่พี ้ ืนดินบริเวณใดในเขตเหมืองแร่ ประทานบัตรทำาเหมืองใต้ ดนิ ทรุดตัวลง จนเป็ นเหตุให้ เกิด ความเสียหายแก่บุคคล ทรัพย์สนิ หรือสิ่งแวดล้ อมให้ นาำ หลักความรับผิดต่อไปนี้มาใช้ บงั คับกับความเสียหายทั้งปวง ที่เกิดขึ้น (๑) ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่า การทรุดตัวของพื้นดินนั้นเกิด ขึ้นจากการทำาเหมืองใต้ ดิน (๒) หากเป็ นที่ยุติว่าการทำาเหมืองใต้ ดินเป็ นต้ นเหตุ แห่งการทรุดตัวของพื้นที่ดินนั้น ให้ ผ้ ูถอื ประทานบัตร ทำาเหมืองใต้ ดินและหน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบในการตรวจ

เหตุผล


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... ตรวจสอบการทำาเหมืองร่วมกัน รับผิดต่อผู้เสียหายในทุก กรณี และหากหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้ ชดใช้ ค่าเสียหาย ให้ แก่ผ้ ูเสียหายแล้ วให้ ใช้ สทิ ธิไล่เบี้ยต่อผู้ถอื ประทานบัตร ทำาเหมืองใต้ ดินได้ ส่วนที่ ๔ การประกอบธุรกิจแร่ มาตรา ๕๘ ภายใต้ บังคับมาตรา ๖๑ ผู้ใดประสงค์ จะประกอบธุรกิจแร่ ให้ ย่นื คำาขอต่อเจ้ าพนักงาน อุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องที่ ให้ อธิบดีหรือผู้ซ่งึ อธิบดีมอบหมาย เป็ นผู้ออกใบ อนุญาตประกอบธุรกิจแร่ หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการยื่นคำาขอ การพิจารณาอนุญาต การกำาหนดระยะเวลาการพิจารณา อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขที่กาำ หนดในกฎกระทรวง ใบอนุญาตประกอบธุรกิจแร่ตามวรรคหนึ่งให้ ค้ ุมถึง ลูกจ้ างหรือตัวแทนของผู้รับใบอนุญาตด้ วย มาตรา ๕๙ ผู้ใดประสงค์จะแต่งแร่ต้องได้ รับใบ อนุญาตแต่งแร่ เว้ นแต่เป็ นผู้ถอื ประทานบัตรซึ่งแต่งแร่ ภายในเขตเหมืองแร่ การกำาหนดอายุ การต่ออายุ หรือการโอนกิจการ แต่งแร่ การกำาหนดชนิดหรือเพิ่มหรือถอนชนิดแร่ ทั้งนี้ ให้ รวมถึงแร่นาำ เข้ ามาในราชอาณาจักร การเพิ่มหรือลดเขต แต่งแร่ การพักใช้ ใบอนุญาตแต่งแร่ การเลิกประกอบกิจการ

41 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 สอบการทำาเหมืองร่วมกันรับผิดต่อผู้เสียหายในทุก กรณี และหากหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้ ชดใช้ ค่าเสียหาย ให้ แก่ผ้ ู เสียหายแล้ วให้ ใช้ สทิ ธิไล่เบี้ยต่อผู้ถอื ประทานบัตร ทำา เหมืองใต้ ดินได้

มาตรา ๑๑๔ ห้ามมิให้ผใ้ ู ดแต่งแร่ เว้นแต่จะได้ รับ ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้ องที่ หรือเป็ น ผู้ถอื ประทานบัตรชั่วคราว หรือผู้ถอื ประทานบัตรซึ่งแต่งแร่ ภายในเขตเหมืองแร่ให้ นาำ มาตรา ๑๑๓ มาใช้ บังคับโดยอนุโลม มาตรา ๑๑๕ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตแต่งแร่ ให้ ยื่นคำาขอต่อเจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้ องที่ เจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้ องที่เป็ นผู้ออกใบ

เหตุผล


42 ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... เหตุผล พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 แต่งแร่ การเพิกถอนใบอนุญาตแต่งแร่ ตลอดจนค่า อนุญาตแต่งแร่และจะกำาหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ ในใบอนุญาต ธรรมเนียมต่างๆ เกี่ยวกับการแต่งแร่ให้ เป็ นไปตามหลัก ก็ได้ เกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขที่กาำ หนดในกฎกระทรวง ใบอนุญาตแต่งแร่ให้ มีอายุตามที่กาำ หนดในใบอนุญาตแต่ ไม่เกินสามปี นับแต่วันออกและจะต่ออายุกไ็ ด้ ครั้งละไม่เกินสามปี นับแต่วันต่อ ผู้รับใบอนุญาตแต่งแร่ต้องปฏิบัตติ ามเงื่อนไขที่กาำ หนด ไว้ ในใบอนุญาตแต่งแร่น้ัน มาตรา ๖๐ ผู้ใดประสงค์ประกอบโลหกรรมต้ องได้ รับ มาตรา ๑๒๐ การประกอบโลหกรรมแร่ชนิดใดปริมาณ ใบอนุญาตประกอบโลหกรรม การผลิตขนาดใด และโดยกรรมวิธใี ดจะให้ อยู่ในความควบคุม การขออนุญาตและการอนุญาต การกำาหนดอายุ การต่อ ตามพระราชบัญญัติน้ ีให้ กาำ หนดโดยกฎกระทรวง อายุ การเพิมหรื ่ อลดเขตโลหกรรม การโอน การพักใช้ ใบ มาตรา ๑๒๑ ห้ ามมิให้ ผ้ ูใดประกอบโลหกรรมที่อยู่ใน อนุญาตประกอบโลหกรรม การเลิกประกอบกิจการ โล ความควบคุมตามพระราชบัญญัติน้ ี เว้ นแต่จะได้ รับใบอนุญาต หกรรม การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ตลอด ประกอบโลหกรรม จนค่าธรรมเนียมต่างๆ เกี่ยวกับการประกอบ โลหกร ความในวรรคหนึ่งมิให้ ใช้ บังคับแก่ผ้ ูประกอบโลหกรรม รม ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขที่กาำ หนด ที่กาำ หนดยกเว้ นโดยกฎกระทรวง ในกฎกระทรวง มาตรา ๑๒๒ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาประกอบ โลหกรรมให้ ยน่ ื คำาขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องที่ อธิบดีเป็ นผู้ออกใบอนุญาตประกอบโลหกรรมและ จะกำาหนดเงื่อนไขใดๆ ในใบอนุญาตก็ได้ ใบอนุญาตประกอบโลหกรรมให้ มีอายุตามที่กาำ หนดใน ใบอนุญาตแต่ไม่เกินยี่สบิ ห้ าปี นับแต่วันออกและจะต่ออายุกไ็ ด้ แต่ต้องกำาหนดเวลาไม่เกินยี่สบิ ห้ าปี นับแต่วันต่อ มาตรา ๖๑ ผูใ้ ดประสงค์ซอ้ ื ขาย เก็บ ขน การนำาแร่เข้า มาตรา ๑๒๙ ห้ ามมิให้ ผ้ ูใดนำาเข้ าหรือส่งออกนอกราช * ขัดกับนิยามมาตรา 4 และมาตรา 59 ที่ให้ การ ราชอาณาจักร การส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรให้ปฏิบตั ติ าม อาณาจักรซึ่งแร่ท่อี ยู่ในความควบคุมตามพระราชบัญญัติน้ ี เว้ น ประกอบธุรกิจแร่ต้องขออนุญาตต่อ จรท.


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ าำ หนดในกฎกระทรวง

43 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 แต่จะได้ รับใบอนุญาตนำาแร่เข้ าในราชอาณาจักร หรือใบอนุญาต ส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร มาตรา ๑๓๐ ผู้ใดประสงค์จะนำาเข้ าหรือส่งออกนอกราช อาณาจักร ซึ่งแร่ท่อี ยู่ในความควบคุมตามพระราชบัญญัติน้ ีให้ ย่ นื คำาขอต่อเจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้ องที่ อธิบดีหรือผู้ท่อี ธิบดีมอบหมายเป็ นผู้ออกใบอนุญาต นำาแร่เข้ าในราชอาณาจักรหรือใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราช อาณาจักรและจะกำาหนดเงื่อนไขใดๆ ในใบอนุญาตก็ได้ เงื่อนไขตามวรรคสองจะกำาหนดให้ รวมถึงวิธกี ารซื้อขาย และการใช้ แร่ท่จี ะนำาเข้ าหรือจะส่งออกนอกราชอาณาจักรด้ วย ก็ได้

มาตรา ๖๒ ผู้ใดประสงค์มีแร่ไว้ ในครอบครองต้ องได้ รับใบอนุญาตครอบครองแร่ การครอบครองแร่ตามชนิด สภาพ และจำานวน ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขที่กาำ หนดตาม ประกาศกระทรวง เว้ นแต่

มาตรา ๑๓๑ เมื่อมีเหตุอนั กระทบถึงความปลอดภัยหรือ เศรษฐกิจของประเทศ รัฐมนตรีมีอาำ นาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต นำาแร่เข้ าในราชอาณาจักรหรือใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราช อาณาจักรเมื่อใดก็ได้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาตรา ๑๐๕ ห้ ามมิให้ ผ้ ูใดมีแร่ไว้ ในครอบครองแต่ละชนิด เกินสองกิโลกรัม เว้ นแต่

(๑) เป็ นแร่ท่ไี ด้ รับใบอนุญาตมีแร่ไว้ ในครอบครอง หรือเป็ น แร่ท่ไี ด้ รับการยกเว้ นตามมาตรา ๑๐๓ ทวิ

เหตุผล แต่เจตนารมณ์ของมาตรา 61 ไม่ต้องมีใบ อนุญาตเพียงแต่ออกกฎกระทรวงมากำาหนด หลักเกณฑ์


44 ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 (๑) เป็ นแร่ท่ไี ด้ มาจากการสำารวจแร่เพื่อนำาไป ๑ทวิ (๒) เป็ นแร่ท่ไี ด้ มาจากการสำารวจแร่เพื่อนำาไปวิเคราะห์หรือ วิเคราะห์หรือวิจยั ไม่เกินปริมาณที่กาำ หนดไว้ ใน อาชญาบัตร วิจัยไม่เกินปริมาณที่กาำ หนดไว้ ในอาชญาบัตร (๒) เป็ นแร่ท่ไี ด้ มาจากการทำาเหมืองในเขตเหมือง (๓) เป็ นแร่ท่ไี ด้ มาจากการทำาเหมืองในเขตเหมืองแร่ท่ี แร่ท่เี ก็บแร่น้ันไว้ เก็บแร่น้นั ไว้ (๔) เป็ นแร่ท่ไี ด้ รับใบอนุญาตขนแร่ให้ ขนมาเก็บในสถานที่ เก็บแร่ตามใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ (๕) เป็ นแร่ท่อี ยู่ในระหว่างขนแร่ตามใบอนุญาตขนแร่ หรือ เป็ นแร่ท่อี ยู่ในสถานที่พักแร่ตามที่กาำ หนดไว้ ในใบอนุญาตขนแร่ (๖) เป็ นแร่ในสถานที่ซ้ อื แร่ ซึ่งแร่น้ันได้ มาตามเอกสาร ที่กาำ หนดไว้ ในมาตรา ๙๘ (๗) เป็ นแร่ท่ไี ด้ รับใบอนุญาตขนแร่ให้ ขนมาแต่งแร่หรือ ประกอบโลหกรรม ในเขตแต่งแร่หรือเขตโลหกรรมนั้น (๘) เป็ นแร่ท่ไี ด้ มาตามใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อยหรือใบ อนุญาตร่อนแร่ หรือได้ มาตาม (๓) วรรคสองของมาตรา ๙๒ (๓) เป็ นแร่ท่มี ีไว้ ในครอบครองเพื่อการศึกษาหรือ (๙) เป็ นแร่ท่มี ีไว้ ในครอบครองเพื่อการศึกษาหรือวิจัยของ วิจัยของสถาบันวิจัยเอกชน ส่วนราชการ องค์การของรัฐ สถาบันวิจัยเอกชนที่ได้ รับอนุญาตเป็ นหนังสือจากอธิบดี ส่วน หรือสถาบันการศึกษาที่ได้ รับอนุญาตเป็ นหนังสือจากอธิบดี ราชการ องค์การของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา (๔) เป็ นแร่ท่อี ธิบดีหรือผู้ซ่งึ อธิบดีมอบหมาย (๑๐) เป็ นแร่ท่อี ธิบดีอนุญาตเป็ นหนังสือให้ มีไว้ ในครอบ อนุญาตเป็ นหนังสือให้ มีไว้ ในครอบครองเป็ นกรณีพิเศษ ครองเป็ นกรณีพิเศษเฉพาะราย หรือ เฉพาะราย (๑๑) เป็ นแร่ในสภาพวัตถุสาำ เร็จรูปที่เป็ นเครื่องใช้ เครื่อง ประดับปฏิมากร หรือผลผลิตจากกรรมวิธขี องโลหกรรมหรือ อุตสาหกรรม (๑๒) เป็ นแร่ท่ไี ด้ รับใบอนุญาตขนแร่ให้ ขนไปฝากไว้ ณ สถานที่ฝากแร่ตามมาตรา ๑๐๓ ตรี

เหตุผล


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. ....

45 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 มาตรา ๑๐๖ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตมีแร่ไว้ ใน ครอบครอง ให้ ย่ นื คำาขอต่อเจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจำาท้ องที่ เจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้ องที่เป็ นผู้ออกใบ อนุญาตมีแร่ไว้ ในครอบครอง ในการนี้ให้ กาำ หนดสถานที่ท่จี ะมีแร่ นั้นไว้ ในครอบครองและจะกำาหนดเงื่อนไขใดๆ ในใบอนุญาตนั้น ก็ได้ ผู้รับใบอนุญาตมีแร่ไว้ ในครอบครองจะมีแร่ไว้ ในครอบ ครองได้ แต่เฉพาะในสถานที่ท่กี าำ หนดไว้ ในใบอนุญาตมีแร่ไว้ ใน ครอบครองนั้นเท่านั้น ในกรณีน้ ีผ้ รู ับใบอนุญาตมีแร่ไว้ ในครอบ ครองไม่ต้องรับใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ แต่ต้องได้ รับใบ อนุญาตขนแร่เมื่อจะขนแร่ออกจากสถานที่น้ัน ใบอนุญาตมีแร่ไว้ ในครอบครองให้ มีอายุเพียงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปี ที่ออก มาตรา ๑๐๗ ในกรณีท่ผี ้ ูรับใบอนุญาตมีแร่ไว้ ในครอบ ครองตาย ให้ ถอื ว่าผู้มีแร่น้ันไว้ ในครอบครองเป็ นผู้รับใบอนุญาต มีแร่ไว้ ในครอบครองตามใบอนุญาตนั้นต่อไปจนกว่าใบอนุญาต สิ้นอายุ

มาตรา ๖๓ ในกรณีทไ่ี ม่อนุญาต ไม่ออกใบอนุญาต หรือ การอนุญาตและการออกใบอนุญาตไม่เป็นไปตามความประสงค์ ของผูย้ น่ ื คำาขอ ผูย้ น่ ื คำาขอมีสทิ ธิอทุ ธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรี ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือแจ้งการ ไม่อนุญาต หรือไม่ออกใบอนุญาต

เหตุผล


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... คำาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้ เป็ นที่สดุ ส่วนที่ ๕ การยกคำาขอ การแก้ไข การเพิกถอน การอนุ ญาตหรือใบอนุ ญาต และการออกใบแทน มาตรา ๖๔ เมื่อได้ รับคำาขออาชญาบัตร สำารวจแร่ อาชญาบัตรพิเศษ ประทานบัตรแล้ วเจ้ าพนักงาน อุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องที่เห็นว่าผู้ประกอบกิจการแร่หรือ ผู้ประกอบธุรกิจแร่ละเลยเพิกเฉยไม่ปฏิบตั ิตามคำาสั่งของ พนักงานเจ้ าหน้ าที่หรือกระทำาการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัตติ าม บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ ี ให้ รายงานอธิบดีและ ในกรณีเช่นนี้อธิบดีมีอาำ นาจยกเลิกคำาขออาชญาบัตร สำารวจแร่ อาชญาบัตรพิเศษ ประทานบัตรนั้นเสียได้ เมื่อได้ รับคำาขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจแร่แล้ ว เจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องที่เห็นว่า ผู้ประกอบ ธุรกิจแร่ ละเลยเพิกเฉยไม่ปฏิบตั ิตามคำาสั่งของพนักงานเจ้ า หน้ าที่หรือกระทำาการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัตติ ามบทบัญญัติ แห่งพระราชบัญญัติน้ ีให้ เจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำา ท้องที่มีอาำ นาจยกเลิกคำาขอใบอนุญาตเสียได้ เมือ่ ได้มกี ารอนุญาตให้ประกอบกิจการแร่หรือธุรกิจแร่ แล้ว ผูไ้ ด้รบั การอนุญาตไม่มารับอาชญาบัตรสำารวจแร่ อาชญา บัตรพิเศษ ประทานบัตร หรือใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจแร่ ภายในระยะเวลาทีก่ าำ หนดให้ ผูม้ อี าำ นาจในการอนุญาตยกเลิกการ อนุญาตนั้นเสียได้

46 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510

มาตรา ๓๔ เมื่อได้ รับคำาขออาชญาบัตรผูกขาดสำารวจแร่ หรืออาชญาบัตรพิเศษแล้ ว พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะได้ กาำ หนดเขต พื้นที่อาชญาบัตรผูกขาดสำารวจแร่ หรืออาชญาบัตรพิเศษ การ กำาหนดเขตพื้นที่ดังกล่าว จะกระทำาโดยการรังวัดหรือวิธอี ่นื ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กาำ หนดในกฎกระทรวง ในกรณีท่มี ีการกำาหนดเขตโดยการรังวัด ให้ ผ้ ูย่ นื คำาขอ หรือผู้ซ่งึ ได้ รับมอบหมายเป็ นผู้นาำ รังวัดตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งพนักงานเจ้ าหน้ าที่กาำ หนดเป็ นหนังสือ อธิบดีมอี าำ นาจสัง่ ยก คำาขออาชญาบัตรผูกขาดสำารวจแร่หรือคำาขออาชญาบัตรพิเศษเสียได้ เมือ่ ผูย้ น่ ื คำาขอ (๑) ขาดนัดในการนำารังวัดตามวรรคสองโดยไม่มีเหตุ อันสมควร (๒) ละเลยเพิกเฉยไม่ปฏิบตั ิตามคำาสั่งของพนักงานเจ้ า หน้ าที่ซ่งึ สั่งในการดำาเนินการตามความจำาเป็ นเพื่อออก อาชญา บัตรผูกขาดสำารวจแร่หรือ อาชญาบัตรพิเศษ หรือ (๓) กระทำาการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัตติ ามบทบัญญัติ บทหนึ่งบทใดในหมวด ๓ หรือหมวด ๔ หรือรู้เห็นเป็ นใจใน การกระทำาเช่นว่านั้น มาตรา ๔๗ เมื่อได้ รับคำาขอประทานบัตรแล้ ว พนักงานเจ้ า หน้ าที่จะได้ กาำ หนดเขตพื้นที่ประทานบัตร การกำาหนดเขตพื้นที่

เหตุผล


47 ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 ดังกล่าวจะกระทำาโดยการรังวัดหรือวิธอี ่นื ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์และ วิธกี ารที่กาำ หนดในกฎกระทรวง ในกรณีท่มี ีการกำาหนดเขตโดยการรังวัด ให้ ผ้ ูย่ นื คำาขอ หรือผู้ซ่งึ ได้ รับมอบหมายเป็ นผู้นาำ รังวัดตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งพนักงานเจ้ าหน้ าที่กาำ หนดเป็ นหนังสือ อธิบดีมีอาำ นาจสั่งยก คำาขอประทานบัตรเสียได้ เมื่อผู้ย่ นื คำาขอ (๑) ขาดนัดในการนำารังวัดตามวรรคสองโดยไม่มีเหตุ อันสมควร (๒) ละเลยเพิกเฉยไม่ปฏิบตั ิตามคำาสั่งของพนักงานเจ้ า หน้ าที่ซ่งึ สั่งในการดำาเนินการตามความจำาเป็ นเพื่อออกประทาน บัตร (๓) กระทำาการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัตติ ามบทบัญญัติบท หนึ่งบทใดในหมวด ๓ หรือหมวด ๔ หรือรู้เห็นเป็ นใจใน การกระทำาเช่นว่านั้นหรือ (๔) เมื่อปรากฏว่าแร่ชนิดที่ประสงค์จะเปิ ดการทำาเหมือง ในเขตคำาขอมีไม่เพียงพอที่จะเปิ ดการ ทำาเหมืองได้ มาตรา ๖๕ เมื่อปรากฏในภายหลังว่าได้ อนุญาตหรือ มาตรา ๙ ทวิ เมือ่ ปรากฏในภายหลังว่าได้ออกอาชญาบัตร ออกใบอนุญาตให้ ผ้ ูใดโดยคลาดเคลื่อนหรือสำาคัญผิดในข้ อ ประทานบัตรชัว่ คราว ประทานบัตร หรือใบอนุญาตให้ แก่ผ้ ูใดโดย เท็จจริงอันเป็ นสาระสำาคัญ หรือข้ อเท็จจริงที่ปรากฏในการ คลาดเคลื่อน หรือโดยสำาคัญผิดในข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสำาคัญ อนุญาตหรือออกใบอนุญาตได้ เปลี่ยนแปลงไปภายหลังที่ได้ ให้ เจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้ องที่ อธิบดีหรือรัฐมนตรี ออกใบอนุญาตแล้ ว ให้ รัฐมนตรีหรือผู้ซ่งึ รัฐมนตรีมอบ ผู้ออกอาชญาบัตร ประทานบัตรชั่วคราว ประทานบัตร หรือใบ หมาย หรืออธิบดีหรือผู้ซ่งึ อธิบดีมอบหมายแล้ วแต่กรณีมี อนุญาต แล้วแต่กรณี มีอาำ นาจเรียกอาชญาบัตร ประทานบัตร อำานาจแก้ ไขให้ ถูกต้ องได้ แต่ถ้าการปฏิบัติการให้ เป็ นไป ชัว่ คราว ประทานบัตร หรือใบอนุญาตดังกล่าวมาแก้ไขให้ถกู ต้อง ตามการอนุญาตหรือใบอนุญาตดังกล่าว อาจก่อให้ เกิดความ หรือเพิกถอนอาชญาบัตร ประทานบัตรชัว่ คราว ประทานบัตร หรือ

เหตุผล


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... เสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ หรือทำาให้ ส่งิ แวดล้ อมเป็ น พิษหรือเป็ นอันตรายแก่ทรัพย์สนิ หรือสุขภาพของประชาชน ให้ รัฐมนตรีหรือผู้ซ่งึ รัฐมนตรีมอบหมาย หรืออธิบดีหรือผู้ ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอาำ นาจ สั่งเพิกถอนการอนุญาตหรือ ใบอนุญาตนั้นเสียได้

48 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510

ใบอนุญาตนั้นเสียได้ ในกรณีท่มี ีการแก้ ไขหรือเพิกถอนอาชญาบัตร ประทานบัตรชัว่ คราว ประทานบัตร หรือใบอนุญาตตามความใน วรรคหนึ่งผู้ถอื อาชญาบัตร ผู้ถอื ประทานบัตรชั่วคราว ผู้ถอื ประทานบัตร หรือผู้รับใบอนุญาตจะเรียกร้ องค่าเสียหาย ใดๆ จากการแก้ ไขหรือเพิกถอนอาชญาบัตร ประทานบัตร ชั่วคราว ประทานบัตร หรือใบอนุญาตนั้นไม่ได้ มาตรา ๖๖ เมื่อปรากฏว่าผู้ประกอบกิจการแร่หรือ มาตรา ๘๖ ผู้ถอื ประทานบัตรใดไม่ชาำ ระหนี้อนั พึงต้ องชำาระ ผู้ประกอบธุรกิจแร่ผ้ ใู ดฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามพระราช ตามพระราชบัญญัติน้ ี เมื่อเจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำา บัญญัติน้ ี หรือกฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราช ท้ องที่ได้ บอกกล่าวเป็ นหนังสือให้ ชาำ ระแล้ ว และไม่ชาำ ระภายใน บัญญัติน้ ีให้ รัฐมนตรีหรือผู้ซ่งึ รัฐมนตรีมอบหมาย หรือ เก้ าสิบวันนับแต่วนั รับคำาบอกกล่าว รัฐมนตรีมีอาำ นาจสั่งเพิกถอน อธิบดีหรือผู้ซ่งึ อธิบดีมอบหมายแล้ วแต่กรณีมีอาำ นาจ สั่ง ประทานบัตรนั้นเสียได้ เพิกถอนการอนุญาตหรือใบอนุญาตได้ คำาสั่งเพิกถอนการอนุญาตหรือใบอนุญาตให้ แจ้ ง มาตรา ๕๓ รัฐมนตรีหรือผู้ซ่งึ รัฐมนตรีมอบหมายมีอาำ นาจ เป็ นหนังสือไปยังผู้ประกอบกิจการแร่หรือผู้ประกอบ สั่งเพิกถอนประทานบัตรชั่วคราวได้ ในกรณีท่มี ีเหตุท่จี ะเพิกถอน ธุรกิจแร่ และให้ ถอื ว่าการอนุญาตหรือใบอนุญาตนั้น ประทานบัตรตามพระราชบัญญัติน้ ีเกิดขึ้น เป็ นการสิ้นอายุนับแต่วันได้ รับแจ้ งคำาสั่งการเพิกถอนนั้น เมื่อรัฐมนตรีหรือผู้ซ่งึ รัฐมนตรีมอบหมายได้ ส่งั เพิกถอน ประทานบัตรชั่วคราวรายใดแล้ ว ให้ คาำ ขอประทานบัตรรายนั้น เป็ นอันตกไป มาตรา ๑๐๓ อธิบดีมีอาำ นาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตที่ออก ให้ ตามความในหมวดนี้เมื่อปรากฏว่าได้ มีการฝ่ าฝื นบทแห่งพระ ราชบัญญัติน้ ี หรือเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือมีเหตุ อัน กระทบถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกของประชาชน คำาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ แจ้ งไปยังผู้รับใบอนุญาต

เหตุผล


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. ....

มาตรา ๖๗ ผู้ถอื อาชญาบัตรสำารวจแร่ ผู้ถอื อาชญา บัตรพิเศษ หรือผู้ประกอบธุรกิจแร่ซ่งึ ถูกสั่งเพิกถอนการ อนุญาตหรือใบอนุญาตตามมาตรา ๖๕ หรือ มาตรา ๖๖ มีสทิ ธิอทุ ธรณ์เป็ นหนังสือต่อรัฐมนตรีโดยยื่นอุทธรณ์ต่อ เจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องที่ภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ได้รบั แจ้งคำาสัง่ การเพิกถอน รัฐมนตรีมอี าำ นาจสัง่ ให้ ยกอุทธรณ์ หรือแก้ไขคำาสัง่ ของอธิบดีได้ คำาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้ เป็ นที่สดุ การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็ นการทุเลา การบังคับตามคำาสั่งเพิกถอนการอนุญาต มาตรา ๖๘ ถ้ าอาชญาบัตรสำารวจแร่ อาชญาบัตร พิเศษ ประทานบัตร หรือใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทำาลาย ให้ ผ้ถู อื อาชญาบัตร ผู้ถอื ประทานบัตร หรือผู้รบั ใบอนุญาตยืน่ คำาขอรับใบแทนต่อเจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้ องที่ ภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั ที่ทราบการสูญหายหรือ การถูก

49 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 และให้ ถอื ว่าใบอนุญาตนั้นเป็ นอันสิ้นอายุนับแต่วันรับแจ้ ง คำา สั่งนั้น ผู้รับใบอนุญาตที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตมีสทิ ธิอทุ ธรณ์ คำาสั่งเพิกถอนต่อรัฐมนตรี โดยยื่นต่อเจ้ าพนักงานอุตสาหกรรม แร่ประจำาท้ องที่ภายในสิบห้ าวันนับตั้งแต่วันรับแจ้ งคำาสั่ง คำาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้ เป็ นที่สดุ ผู้ใดถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้ ว จะขอรับใบอนุญาต อีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้ นกำาหนดสองปี นับแต่วันถูกเพิกถอนใบ อนุญาต

มาตรา ๗ ถ้าอาชญาบัตร ประทานบัตรชั่วคราว ประทานบัตร หรือใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทำาลาย ให้ ผ้ ูถอื อาชญาบัตร ผู้ถอื ประทานบัตรชั่วคราว ผู้ถอื ประทานบัตร หรือ ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำาขอรับใบแทนต่อเจ้ าพนักงานอุตสาหกรรม แร่ประจำาท้ องที่ภายในกำาหนดสิบห้ าวันนับแต่วันที่ทราบการ

เหตุผล


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... ทำาลาย ส่วนที่ ๖ การบริหารจัดการแร่ มาตรา ๖๙ ในการกระทำาของส่วนราชการที่มีภารกิจ ตามกฎหมายในการดำาเนินการเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับ บริหารจัดการแร่ การสำารวจ การทดลอง การศึกษา การวิเคราะห์ และการวิจัยเกี่ยวกับแร่ มิให้ ตกอยู่ในบังคับ แห่งพระราชบัญญัติน้ ี

50 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 สูญหายหรือการถูกทำาลาย

เหตุผล

มาตรา ๖ ตรี พระราชบัญญัติน้ ไี ม่ใช้ บังคับแก่กรมเชื้อเพลิง เจตนารมณ์ของร่างมาตรานี้ท่จี ะไม่บังคับ ธรรมชาติ กรมทรัพยากรธรณี และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ ใช้ ร่าง พ.ร.บ. นี้กบั หน่วยงานที่มีภารกิจตาม การเหมืองแร่ ในการกระทำาเพื่อประโยชน์แก่การสำารวจ การ กฎหมายเกี่ยวกับการทดลอง การศึกษา ทดลอง การศึกษา หรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ การวิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับแร่ เพื่อไม่ให้ เกิดเป็ นอุปสรรคหรือเกิดความล่าช้ าในการ ปฏิบัติตามภารกิจของตน มาตรา ๗๐ เพื่อประโยชน์ในการดำาเนินการ มาตรา ๖ ทวิ เพื่อประโยชน์ในการดำาเนินการ สำารวจ การทดลอง การศึกษา หรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ สำารวจ การทดลอง การศึกษา หรือการวิจยั เกีย่ วกับแร่ ให้ ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมโดย แวดล้ อมโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอาำ นาจ อนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอาำ นาจประกาศใน ราชกิจ ประกาศในราชกิจจานุเบกษากำาหนดพื้นที่ใดๆ ให้ เป็ น จานุเบกษากำาหนดพื้นที่ใดๆ ให้ เป็ นเขตสำาหรับการดำาเนินการ เขตสำาหรับดำาเนินการสำารวจ การทดลอง การศึกษา หรือ สำารวจ การทดลอง การศึกษา หรือการวิจัยเกี่ยวกับ แร่ได้ การวิจัยเกี่ยวกับแร่ได้ ภายในเขตที่กาำ หนดตามวรรคหนึ่ง ผู้ใดจะยื่นคำาขอ ภายในเขตที่กาำ หนดตามวรรคหนึ่ง ผู้ใดจะยื่นคำาขอ อาชญาบัตร ประทานบัตรชั่วคราว หรือประทานบัตรไม่ได้ อาชญาบัตร หรือประทานบัตรไม่ได้ เว้ นแต่ในกรณีท่ี เว้ นแต่ในกรณีท่รี ัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง สิ่งแวดล้ อมเห็นสมควรให้ ย่ นื คำาขอได้ เป็ นกรณีพิเศษโดยประกาศ แวดล้ อมเห็นสมควรให้ ย่นื คำาขอได้ เป็ นกรณีพิเศษ โดย ในราชกิจจานุเบกษา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ หมดความจำาเป็นทีจ่ ะใช้เขตพื้นทีเ่ พือ่ ประโยชน์ดงั กล่าว เมื่อหมดความจำาเป็ นที่จะใช้ เขตพื้นที่เพื่อประโยชน์ ตามวรรคหนึง่ ให้ รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง ดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ให้ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง แวดล้ อมประกาศยกเลิกในราชกิจจานุเบกษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมประกาศ


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... ยกเลิกในราชกิจจานุเบกษา มาตรา ๗๑ เพื่อประโยชน์ใดๆ ในการบริหาร จัดการแร่ ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อมประกาศในราชกิจจานุเบกษากำาหนดพื้นที่ ซึ่งทางราชการได้ มีการดำาเนินการสำารวจ การทดลอง การ ศึกษา หรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ไว้ แล้ วเป็ นเขตสำาหรับการ ดำาเนินการ (1) สงวนทรัพยากรแร่ โดยกำาหนดแผนการดำาเนิน งานทีเ่ ป็ นประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อมของ ท้องถิ่นและให้ มีการทบทวนแผนการดำาเนินงานทุกระยะห้ า ปี แผนการดำาเนินงานให้ รวมถึงการจัดทำาแผนงาน การสิ้นสุดของแผนงานการขึ้นทะเบียนเป็ นพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรแร่ช่ัวคราวหรือถาวร (2) ในกรณีท่รี ัฐมนตรีวา่ การกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมเห็นสมควร ให้ มีอาำ นาจ กำาหนดพื้นที่ให้ เป็ นเขตแหล่งแร่ตามมาตรา ๗๒ และอาจ นำาพื้นที่แหล่งแร่ดังกล่าวมาจัดให้ มีการแข่งขันโดยเสรีด้วย วิธเี ปิ ดประมูลแหล่งแร่ มาตรา ๗๒ เพื่อประโยชน์แก่การบริหารจัดการแร่ ด้ านเศรษฐกิจของประเทศ และการได้มาซึง่ ทรัพยากรแร่อนั มี ค่า รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้ อมโดยอนุมตั ขิ องคณะรัฐมนตรีมอี าำ นาจประกาศในราชกิจ จานุเบกษา กำาหนดพื้นที่ใดให้ เป็ นเขตแหล่งแร่เพื่อการทำา

51 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510

มาตรา ๖ จัตวา เพื่อประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมโดย อนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอาำ นาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำาหนดพื้นที่ใด ที่มิใช่แหล่งต้ นน้ำ าหรือป่ าน้ำ าซับซึมที่ได้ ทาำ การ สำารวจแล้ วปรากฏว่ามีแหล่งแร่อดุ มสมบูรณ์ และมีมูลค่าทาง

เหตุผล


52 ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 เหมืองได้ เป็ นอันดับแรกก่อนการสงวนหวงห้ ามหรือใช้ เศรษฐกิจสูงให้ เป็ นเขตแหล่งแร่ เพือ่ ออกประทานบัตรชัว่ คราว หรือ ประโยชน์อย่างอื่นในพื้นที่น้ัน โดยพื้นที่ท่จี ะกำาหนดให้ เป็ น ประทานบัตรได้ เป็ นอับดับแรกก่อนการสงวน หวงห้ าม หรือใช้ เขตแหล่งแร่เพื่อการทำาเหมืองแร่ได้ ต้องเป็ นพื้นที่ดังต่อไปนี้ ประโยชน์อย่างอื่นในที่ดินในพื้นที่น้ัน แต่ท้งั นี้ ให้ คาำ นึงถึงผลกระ (1) มีแหล่งแร่อดุ มสมบูรณ์และมีมูลค่าทาง ทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้ อมด้ วย เศรษฐกิจสูง (2) มิใช่พ้ ืนที่ตามกฎหมายเฉพาะเรื่องห้ ามการ เข้ าทำาประโยชน์ใดๆ โดยเด็ดขาดรวมถึงพื้นที่ตามกฎหมาย ว่าด้ วยเขตปลอดภัยและความมั่นคงแห่งชาติ มาตรา ๗๓ เพื่อประโยชน์แก่การอันเป็ นสาธารณูปโภค มาตรา ๙ ตรี ในกรณีท่มี ีความจำาเป็ นต้ องใช้ เนื้อที่ในเขต การป้ องกันประเทศ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น อาชญาบัตร ประทานบัตรชั่วคราว หรือประทานบัตรใด เพือ่ ของรัฐ ให้ รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอาำ นาจ ประโยชน์แก่การอันเป็ นสาธารณูปโภค การป้ องกันประเทศ หรือ เรียกอาชญาบัตรสำารวจแร่ อาชญาบัตรพิเศษ หรือประทาน เพือ่ ประโยชน์สาธารณะอย่างอืน่ ของรัฐ ให้รฐั มนตรีโดยอนุมตั ขิ อง บัตรมาแก้ ไข เปลี่ยนแปลงเนื้อที่ได้ ตามความจำาเป็ น หรือ คณะรัฐมนตรีมอี าำ นาจเรียกอาชญาบัตร ประทานบัตรชัว่ คราว หรือ เพิกถอนอาชญาบัตรสำารวจแร่ อาชญาบัตรพิเศษ ประทานบัตรนั้นมาแก้ ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ในเขตอาชญาบัตร หรือประทานบัตรได้ ประทานบัตรชั่วคราว หรือประทานบัตรได้ ในกรณีท่ไี ด้ มีการแก้ ไข เปลี่ยนแปลงเนื้อที่ หรือ ในกรณีท่ไี ด้ มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ในเขตอาชญาบัตร เพิกถอนอาชญาบัตรสำารวจแร่ อาชญาบัตรพิเศษ ประทานบัตรชั่วคราว หรือประทานบัตรตามวรรคหนึ่ง ผู้ถอื ประทานบัตรตามวรรคหนึ่ง ให้ ผ้ ูถอื อาชญาบัตรสำารวจแร่ อาชญาบัตร ประทานบัตรชั่วคราว หรือประทานบัตรจะเรียกร้ อง อาชญาบัตรพิเศษ หรือประทานบัตรมีสทิ ธิได้ รับเงินชดเชย ค่าเสียหายใด ๆ มิได้ ความเสียหายตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขที่กาำ หนด ในกฎกระทรวง มาตรา ๗๔ เพื่อประโยชน์แก่การบริหารจัดการแร่ มาตรา ๑๒๘ การนำาเข้าหรือการส่งออกนอกราชอาณาจักร ภายในราชอาณาจักร การนำาแร่เข้ าในราชอาณาจักรและการ ซึ่งแร่ชนิดใดในสภาพอย่างใด ปริมาณเท่าใดจะให้ อยู่ในความ

เหตุผล


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... ส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ใช้ ใน ภาคอุตสาหกรรมให้ อยู่ภายใต้ บทบัญญัติแห่งพระราช บัญญัติน้ ี

53 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 ควบคุมตามพระราชบัญญัติน้ ีให้ กาำ หนดโดยกฎกระทรวง มาตรา ๙ จัตวา เมื่อมีความจำาเป็ นที่จะต้ องควบคุมการ ทำาเหมือง การแต่งแร่ การซื้อแร่ การขายแร่ หรือการมีแร่ไว้ ใน การครอบครองเพื่อประโยชน์ในการป้ องกันและปราบปรามการ ลักลอบทำาเหมืองหรือลักลอบส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร หรือ เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ รัฐมนตรีโดย ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอาำ นาจประกาศในราชกิจจา นุเบกษากำาหนดให้ ท้องที่หนึ่งท้ องที่ใด รวมทั้งส่วนหนึ่งส่วนใด ของน่านน้ำ าไทย เป็ นเขตควบคุมแร่ โดยจะกำาหนดเป็ นเขต ควบคุมแร่สาำ หรับแร่ชนิดหนึ่งชนิดใดหรือหลายชนิดก็ได้ เมื่อหมดความจำาเป็ นที่จะต้ องมีเขตควบคุมแร่ตาม วรรคหนึ่งให้ รัฐมนตรีประกาศยกเลิกในราชกิจจานุเบกษา

หมวด ๔ หน้าที่ของผูป้ ระกอบกิจการแร่และ ผูป้ ระกอบธุรกิจแร่ มาตรา ๗๕ ผู้ประกอบกิจการแร่ และผู้ประกอบธุรกิจแร่ต้องปฏิบัติตาม เงื่อนไขและวิธีการ ที่กำาหนดไว้ในการ อนุญาต และต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงที่ออกตามพระ ราชบัญญัตินี้ มาตรา ๗๖ ผู้ประกอบกิจการแร่และผู้ประกอบ มาตรา ๒๖ นอกจากค่าธรรมเนียมการออกอาชญาบัตร ธุรกิจแร่ต้องชำาระค่าภาคหลวงแร่ ค่าธรรมเนียม หรือเงิน ผูกขาดสำารวจแร่ หรืออาชญาบัตรพิเศษ ผู้ถอื อาชญาบัตรนั้นต้ อง อื่นใดตามที่กาำ หนดตามพระราชบัญญัติน้ ี เสียค่าธรรมเนียมเพื่อใช้ เนื้อที่ซ่งึ ได้ รับอาชญาบัตรผูกขาด สำารวจแร่ หรืออาชญาบัตรพิเศษอีกต่างหาก และต้ องชำาระล่วง

เหตุผล


54 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... หน้ า

การชำาระค่าธรรมเนียมเพื่อใช้ เนื้อที่ล่วงหน้ าอาจได้ รับ ผ่อนผันให้ ชาำ ระเป็ นงวด โดยมีประกันด้ วยบุคคลหรือทรัพย์ตาม หลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กาำ หนดในกฎกระทรวง มาตรา ๕๕ นอกจากค่าธรรมเนียมการออกประทานบัตร ชั่วคราว หรือประทานบัตรให้ ผ้ ูถอื ประทานบัตรชั่วคราวหรือผู้ถอื ประทานบัตรเสียค่าธรรมเนียมเพื่อใช้ เนื้อที่ในการทำาเหมืองทุกปี ตามจำานวนเนื้อที่ตลอดเขตเหมืองแร่ โดยต้ องชำาระล่วงหน้ า แต่ละปี และต้ องเสียเงินบำารุงพิเศษในอัตราไม่เกินร้ อยละสิบของ ค่าภาคหลวงแร่ท่ผี ลิตได้ จากประทานบัตรชั่วคราวหรือประทาน บัตรให้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เก็บรักษา เงินบำารุงพิเศษดังกล่าวไว้ เพื่อจัดสรรสำาหรับใช้ จ่ายในการฟื้ นฟู พื้นที่ท่ไี ด้ ใช้ ทาำ เหมืองแล้ ว การป้ องกันและปราบปรามการกระ ทำาความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ้ ี และการใช้ จ่ายในการบำารุงท้ อง ถิ่นในจังหวัดที่มีการทำาเหมือง อัตราการเสียเงินบำารุงพิเศษ หลักเกณฑ์ วิธกี าร และ เงื่อนไขในการเรียกเก็บเงินบำารุงพิเศษ รวมตลอดทั้งการจัดสรร เงินบำารุงพิเศษ ให้ เป็ นไปตามที่กาำ หนดในกฎกระทรวง มาตรา ๑๐๔ ผูถ้ อื ประทานบัตรชัว่ คราว ผูถ้ อื ประทานบัตร ผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่ ผู้ครอบครองแร่อ่นื ที่ได้ จากการแต่งแร่ หรือผู้ประกอบโลหกรรมต้ องชำาระค่าภาคหลวงแร่ ตามกฎหมายว่าด้ วยพิกดั อัตราค่าภาคหลวงแร่ ดังต่อไปนี้ (๑) ต้องชำาระค่าภาคหลวงแร่สาำ หรับแร่ทก่ี าำ หนดไว้ใน ประทานบัตร รวมทัง้ แร่อน่ื ทีเ่ ป็ นผลพลอยได้ จากการทำาเหมืองให้

เหตุผล


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. ....

55 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 ครบถ้ วนตามปริมาณแร่ก่อนที่จะขนแร่ออกจากเขตเหมืองแร่ (๒) ในกรณีทผ่ี ร้ ู บั ใบอนุญาตซื้อแร่ได้ซ้อื แร่จากผูร้ บั ใบ อนุญาตร่อนแร่ต้องชำาระค่าภาคหลวงแร่สาำ หรับแร่ท่ซี ้ อื ในเดือนที่ แล้ วมาภายในวันที่ห้าของเดือนถัดจากเดือนที่ซ้ อื ๓) ในกรณีทผ่ี ถ้ ู อื ประทานบัตรชัว่ คราว ผูถ้ อื ประทานบัตร หรือผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่ ที่ซ้ อื แร่จากผู้รับใบอนุญาตร่อนแร่ ขนแร่ไปยังเขตแต่งแร่ หรือ เขตโลหกรรมของตนเองหรือเขต แต่งแร่หรือเขตโลหกรรมของบุคคลอื่นซึ่งอธิบดีให้ ความเห็นชอบ แล้ ว บุคคลดังกล่าวจะขอผัดการชำาระค่าภาคหลวงแร่ไว้ ก่อน จนกว่าจะแต่งแร่ หรือประกอบโลหกรรมนั้นแล้ วเสร็จก็ได้ แต่ ต้ องวางเงินประกันหรือจัดให้ ธนาคารซึ่งอธิบดีเห็นชอบเป็ น ผู้ค้ำาประกันการชำาระค่าภาคหลวงแร่ไว้ ต่อเจ้ าพนักงาน อุตสาหกรรมแร่ประจำาท้ องที่ตามที่เจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจำาท้ องที่กาำ หนด (๔) ในกรณีท่นี าำ แร่มาแต่งและได้ แร่อย่างอื่นด้ วยต้ อง ชำาระค่าภาคหลวงแร่ สำาหรับแร่ท่แี ต่งได้ พร้ อมกับการขออนุญาต มีแร่ไว้ ในครอบครองตามมาตรา ๑๐๕ (๕) ในกรณีท่ตี ะกรันมีแร่ชนิดอื่นที่ยังมิได้ ชาำ ระค่าภาค หลวงแร่มาก่อนเจือปนอยู่เกินปริมาณที่ อธิบดีกาำ หนด ผู้ประกอบโลหกรรมต้ องชำาระค่าภาค หลวงแร่สาำ หรับแร่ท่เี จือปนตามปริมาณที่คาำ นวณได้ ให้ ครบถ้ วน ก่อนที่จะขนตะกรันนั้นออกจากเขตโลหกรรม ในกรณีท่มี ีการซื้อขายแร่ท่ตี กเป็ นของแผ่นดินหาก ปรากฏว่าแร่น้ันเป็ นแร่ท่ยี ังมิได้ ชาำ ระค่าภาคหลวงแร่ผซ้ ู ้อื ต้องชำาระ

เหตุผล


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. ....

มาตรา ๗๗ สำาหรับการทำาเหมือง ผู้ถอื ประทานบัตร ต้ องทำาการปรับสภาพและฟื้ นฟูพ้ ืนที่ท่เี ป็ นเงื่อนไขที่กาำ หนด ไว้ ในการออกประทานบัตร การกำาหนดแผนฟื้นฟูเพือ่ เป็นเงือ่ นไขทีกำ่ าหนดไว้ในการ ออกประทานบัตรตามวรรคหนึ่งให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธี การ และเงื่อนไขที่กาำ หนดในประกาศกระทรวง

มาตรา ๗๘ ในการประกอบกิจการแร่หรือการประกอบ ธุรกิจแร่ ห้ามผูป้ ระกอบกิจการแร่หรือผูป้ ระกอบธุรกิจแร่กระทำา หรือละเว้นกระทำาการใดอันน่าจะเป็นเหตุให้แร่ทม่ี พี ษิ หรือสิง่ อืน่ ที่ มีพษิ ก่อให้เกิดอันตรายแก่บคุ คล สัตว์ พืช ทรัพย์สนิ หรือสิง่ แวดล้อมทีเ่ กินเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ ทางราชการกำาหนด

มาตรา ๗๙ ในการประกอบกิจการแร่หรือการ ประกอบธุรกิจแร่ ถ้ าได้ พบโบราณวัตถุ ซากดึกดำาบรรพ์ หรือแร่พิเศษอันมีคุณค่าเกี่ยวกับการศึกษาในทางธรณีวิทยา

56 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยพิกดั อัตราค่าภาคหลวงแร่สาำ หรับ แร่ดงั กล่าวพร้ อมกับการขออนุญาตมีแร่ไว้ ในครอบครองตาม มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๗๒ บรรดาขุม หลุม หรือปล่องที่ไม่ได้ ใช้ ในการทำา เหมืองแล้ ว ให้ ผ้ ถู อื ประทานบัตรจัดการถมหรือทำาที่ดินให้ เป็ น ตามเดิมเสียทุกแห่งไม่ว่าประทานบัตรนั้นจะสิ้นอายุแล้ วหรือไม่ เว้ นแต่ประทานบัตรได้ กาำ หนดเป็ นอย่างอื่น หรือเจ้ าพนักงาน อุตสาหกรรมแร่ประจำาท้ องที่จะได้ ส่งั เป็ นหนังสือกำาหนดเป็ น อย่างอื่นด้ วยความเห็นชอบของอธิบดี ในกรณีทม่ี ไิ ด้มกี ารปฏิบตั ติ ามวรรคหนึง่ เจ้าพนักงาน อุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องทีมี่ อาำ นาจสังเป็ ่ นหนังสือให้ผถ้ ู อื ประทานบัตร นัน้ จัดการถมหรือทำาทีดิ่ นให้เป็นตามเดิม ผูถ้ อื ประทานบัตรต้องปฏิบตั ใิ ห้ เสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ได้รบั แจ้ งคำาสั่งดังกล่าว มาตรา ๑๑๖ ในการแต่งแร่ ห้ ามมิให้ ผ้ ูรับใบอนุญาตแต่งแร่ กระทำา หรือละเว้ นกระทำาการใดอันน่าจะเป็ นเหตุให้ แร่ท่มี ีพิษ หรือสิ่งอื่นที่มีพิษก่อให้ เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช หรือ ทรัพย์สนิ มาตรา ๑๒๓ ในการประกอบโลหกรรม ห้ ามมิให้ ผ้ ูรับใบ อนุญาตประกอบโลหกรรมกระทำาหรือละเว้ นกระทำาการใด อัน น่าจะเป็ นเหตุให้ แร่ท่มี ีพิษหรือสิ่งอื่นที่มีพิษก่อให้ เกิดอันตรายแก่ บุคคล สัตว์ พืช หรือทรัพย์สนิ มาตรา ๑๑ ในการสำารวจแร่หรือทำาเหมือง ถ้ าได้ พบ โบราณวัตถุ ซากดึกดำาบรรพ์ หรือแร่พิเศษอันมีคุณค่าเกี่ยวกับ การศึกษาในทางธรณีวิทยา นอกจากจะต้ องปฏิบตั ิตามบทบัญญัติ

เหตุผล


57 ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 นอกจากจะต้ องปฏิบตั ิตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเกี่ยวกับ แห่งกฎหมายเกี่ยวกับการเก็บได้ ซ่งึ วัตถุน้ันแล้ ว ผู้ถอื อาชญาบัตร การเก็บได้ ซ่งึ วัตถุน้ันแล้ วผู้ประกอบกิจการแร่ หรือ ผูถ้ อื ประทานบัตรชัว่ คราว หรือ ผูถ้ อื ประทานบัตรจะต้ องแจ้ งการพบ ผู้ประกอบธุรกิจแร่จะต้ องแจ้ งการพบนั้นต่อเจ้ าพนักงาน นั้นต่อจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้ องที่โดยพลัน อุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องที่โดยพลัน หมวด ๕ พนักงานเจ้าหน้าที่ การกำากับดูแล และการรังวัด ส่วนที่ ๑ พนักงานเจ้าหน้าที่และการกำากับดูแล มาตรา ๘๐ เมื่อมีความจำาเป็ นที่จะต้ องควบคุมการ มาตรา ๙ จัตวา เมื่อมีความจำาเป็ นที่จะต้ องควบคุมการ ประกอบกิจการแร่และการประกอบธุรกิจแร่ เพื่อประโยชน์ ทำาเหมือง การแต่งแร่ การซื้อแร่ การขายแร่ หรือการมีแร่ไว้ ใน ในการป้ องกันและปราบปรามการลักลอบการทำาเหมืองหรือ การครอบครองเพื่อประโยชน์ในการป้ องกันและปราบปรามการ ลักลอบส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร หรือเพื่อประโยชน์ ลักลอบทำาเหมืองหรือลักลอบส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร หรือ เกี่ยวกับความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ ความปลอดภัยของ เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ รัฐมนตรีโดย ประเทศและประโยชน์ของสาธารณชน รัฐมนตรีโดยความ ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอาำ นาจประกาศใน เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมอี าำ นาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ราชกิจจานุเบกษากำาหนดให้ ท้องที่หนึ่งท้ องที่ใด รวมทั้งส่วนหนึ่ง กำาหนดให้ ท้องที่หนึ่งท้องที่ใดรวมทั้งส่วนหนึ่งส่วนใดของ ส่วนใดของน่านน้ำ าไทย เป็ นเขตควบคุมแร่ โดยจะกำาหนด น่านน้ำ าไทยเป็ นเขตควบคุมแร่สาำ หรับแร่ชนิดหนึ่งชนิดใด เป็ น เขตควบคุมแร่สาำ หรับแร่ชนิดหนึ่งชนิดใดหรือหลายชนิด หรือหลายชนิดก็ได้ รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธกี าร หรือมาตรการ ก็ได้ ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการควบคุม เมื่อหมดความจำาเป็ นที่จะต้ องมีเขตควบคุมแร่ เมื่อหมดความจำาเป็ นที่จะต้ องมีเขตควบคุมแร่ตาม ตามวรรคหนึ่ง ให้ รัฐมนตรีประกาศยกเลิกใน วรรคหนึ่งให้ รัฐมนตรีประกาศยกเลิกในราชกิจจานุเบกษา ราชกิจจานุเบกษา มาตรา ๘๑ ในกรณีทเ่ี จ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่

มาตรา ๗๑ ในกรณีทเ่ี จ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องที่

เหตุผล


58 ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 ประจำาท้ องที่เห็นว่า การประกอบกิจการแร่หรือธุรกิจแร่จะ เห็นว่าการทำาเหมือง หรือแต่งแร่จะเป็ นอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช เป็ นอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สนิ หรือสิง่ แวดล้อม หรือทรัพย์สนิ ให้มอี าำ นาจสัง่ เป็นหนังสือแก่ผถ้ ู อื ประทานบัตรให้ ให้สง่ั เป็ นหนังสือแก่ผป้ ู ระกอบกิจการแร่หรือผู้ประกอบธุรกิจ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ ไขวิธกี ารทำาเหมืองหรือ แต่งแร่ ตามที่เห็น แร่ให้ เปลี่ยนแปลง หรือแก้ ไขวิธกี ารตามที่เห็นว่าจำาเป็ นเพื่อ ว่าจำาเป็ นเพื่อป้ องกันอันตรายนั้นได้ และมีอาำ นาจสั่งเป็ นหนังสือ ป้ องกันอันตรายนั้นได้ หรือสั่งเป็ นหนังสือให้ หยุดการ ให้ หยุดการทำาเหมืองหรือแต่งแร่เสียทั้งสิ้น หรือส่วนหนึ่งส่วนใด ประกอบการเสียทั้งสิ้นหรือส่วนหนึ่งส่วนใดได้ ตามที่เห็น ได้ ตามที่เห็นสมควร สมควร มาตรา ๑๑๘ ในกรณีท่เี จ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำา ท้ องที่เห็นว่าการแต่งแร่จะเป็ นอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช หรือ ทรัพย์สนิ ให้ มีอาำ นาจสั่งเป็ นหนังสือแก่ผ้ ูรับใบอนุญาตแต่งแร่ให้ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ ไขวิธกี ารแต่งแร่ตามที่เห็นว่าจำาเป็ นเพื่อ ป้ องกันอันตรายนั้นได้ และมีอาำ นาจสั่งเป็ นหนังสือหรือให้ หยุด การแต่งแร่เสียทั้งสิ้น หรือส่วนหนึ่งส่วนใดได้ ตามที่เห็นสมควร มาตรา ๑๒๕ ในกรณีทเ่ี จ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้อง ทีเ่ ห็นว่าการประกอบโลหกรรมจะเป็ นอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช หรือทรัพย์สนิ ให้ มอี าำ นาจสั่งเป็ นหนังสือแก่ผ้ ูรับใบอนุญาตประ กอบโลหกรรม ให้ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ ไขวิธกี ารประกอบ โล หกรรมตามที่เห็นว่าจำาเป็ นเพื่อป้ องกันอันตรายนั้นได้ และ มี อำานาจสั่งเป็ นหนังสือให้ หยุดการประกอบโลหกรรมเสียทั้งสิ้น หรือส่วนหนึ่งส่วนใดได้ ตามที่เห็นสมควร มาตรา ๘๒ พนักงานเจ้ าหน้ าที่สามารถเข้ าไปใน มาตรา ๗๐ พนักงานเจ้ าหน้ าที่มีอาำ นาจเข้ าไปในเขตเหมือง เขตประกอบกิจการแร่หรือธุรกิจแร่เพื่อตรวจการประกอบ แร่เพื่อตรวจการทำาเหมืองได้ ทุกเวลา ให้ ผ้ ูครอบครองเขต กิจการแร่หรือธุรกิจแร่ได้ ทุกเวลาให้ ผ้ ูครอบครองเขตการ เหมืองแร่น้นั อำานวยความสะดวกตามควรแก่กรณี และให้ ประกอบกิจการแร่หรือธุรกิจแร่น้นั อำานวยความสะดวก พนักงานเจ้ าหน้ าที่มีอาำ นาจสั่งเป็ นหนังสือแก่ผ้ ูถอื ประทานบัตรให้ ตามควรแก่กรณี และให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ส่งั เป็ นหนังสือ จัดการป้ องกันอันตรายอันอาจเกิดจากการทำาเหมืองหรือแต่งแร่ได้

เหตุผล


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... แก่ผ้ ปู ระกอบกิจการแร่ หรือผู้ประกอบธุรกิจแร่ให้ จดั การ ป้ องกันอันตรายอันอาจเกิดจากการประกอบกิจการแร่หรือ ธุรกิจแร่ได้

มาตรา ๘๓ ในกรณีท่เี จ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจำาท้ องที่ตรวจสอบการทำาเหมืองแล้ วเห็นว่าผู้ทาำ เหมือง รายใดมิได้ ทาำ เหมืองตามแผนฟื้ นฟูพ้ ืนที่อนั เป็ นเงื่อนไขที่ กำาหนดไว้ ในการออกประทานบัตร ให้ เจ้ าพนักงาน อุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องที่มีอาำ นาจสั่งการเพื่อให้ ผู้ ทำาเหมืองรายนั้นกระทำาการใดเพื่อให้ เป็ นไปตามแผนฟื้ นฟู ที่กาำ หนดไว้ น้ันได้ กรณีท่เี จ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้ องที่ สั่งการเพื่อให้ ผ้ ูทาำ เหมืองกระทำาการใดเพื่อให้ เป็ นไปตาม แผนฟื้ นฟูท่กี าำ หนดไว้ ตามวรรคหนึ่งแล้ วผู้ทาำ เหมืองไม่ ปฏิบัติตามให้ เจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้ องที่มี อำานาจเข้ าไปกระทำาการใดแทนผู้ทาำ เหมืองเพื่อให้ เป็ นไป ตามแผนฟื้ นฟูท่กี าำ หนดไว้ ได้ และกรณีเช่นนี้ผ้ ูทาำ เหมือง

59 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 มาตรา ๑๑๗ พนักงานเจ้ าหน้ าที่มีอาำ นาจเข้ าไปในเขตแต่ง แร่เพื่อตรวจการแต่งแร่ได้ ทุกเวลาให้ ผ้ คู รอบครองเขตแต่งแร่น้ัน อำานวยความสะดวกตามควรแก่กรณี และให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่มี อำานาจสั่งเป็ นหนังสือแก่ผ้ ูรับใบอนุญาตแต่งแร่ให้ จัดการป้ องกัน อันตรายอันอาจเกิดจากการแต่งแร่ได้ มาตรา ๑๒๔ พนักงานเจ้าหน้าทีม่ อี าำ นาจเข้าไปในเขต โล หกรรมเพือ่ ตรวจการประกอบโลหกรรมได้ ทุกเวลาให้ ผ้ ูครอบครอง เขตโลหกรรมนั้นอำานวยความสะดวกตามควรแก่กรณี และให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่มีอาำ นาจ สั่งเป็ นหนังสือแก่ผ้ ูรับใบอนุญาตประ กอบโลหกรรมให้ จัดการป้ องกันอันตราย อันอาจเกิดจากการ ประกอบ โลหกรรมได้

เหตุผล


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจำาท้ องที่ต้องจ่ายไปทั้งสิ้นพร้ อมทั้งเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่า ของค่าใช้ จ่ายดังกล่าวด้ วย มาตรา ๘๔ ผู้ประกอบกิจการแร่หรือผู้ประกอบ ธุรกิจแร่มีสทิ ธิอทุ ธรณ์คาำ สั่งของเจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจำาท้ องที่ตามมาตรา ๘๑ หรือคำาสั่งของพนักงานเจ้ า หน้ าที่ตามมาตรา ๘๒ ต่อรัฐมนตรีโดยยื่นอุทธรณ์ต่อ เจ้ า พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องที่ภายในสิบห้ าวันนับแต่ วันที่ทราบคำาสั่งตามแต่กรณี รัฐมนตรีมีอาำ นาจสั่งให้ ยก อุทธรณ์ หรือแก้ ไขคำาสั่งของเจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจำาท้ องที่หรือของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ได้ ตามแต่กรณี คำาสั่งของรัฐมนตรีให้ เป็ นที่สดุ การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็ นการทุเลาการ บังคับตามคำาสั่งของเจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้ อง ที่หรือพนักงานเจ้ าหน้ าที่ซ่งึ สั่งตามมาตรา ๘๑ หรือมาตรา ๘๒

60 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510

มาตรา ๑๑๙ อธิบดีมีอาำ นาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแต่งแร่ เมื่อปรากฏว่าได้ มีการฝ่ าฝื นบทแห่งพระราชบัญญัติน้ ีหรือเงื่อนไข ในใบอนุญาตหรือมีเหตุอนั กระทบถึงความปลอดภัยหรือความ ผาสุกของประชาชน คำาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ แจ้ งไปยังผู้รับใบอนุญาต และให้ ถือว่าใบอนุญาตนั้นเป็ นอันสิ้นอายุนับแต่วันรับแจ้ งคำาสั่งนั้น ผู้รับใบอนุญาตที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตมีสทิ ธิอทุ ธรณ์คาำ สั่งเพิกถอนต่อรัฐมนตรี โดยยื่นต่อเจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจำาท้ องที่ภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั รับแจ้ งคำาสั่ง คำาวินิจฉัย ของรัฐมนตรีให้ เป็ นที่สดุ ผู้ใดถูกถอนใบอนุญาตแล้ วจะขอรับใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้ นกำาหนดสองปี นับแต่วันถูกเพิกถอนใบอนุญาต มาตรา ๑๒๖ อธิบดีมีอาำ นาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ โลหกรรม เมื่อปรากฏว่าได้ มีการฝ่ าฝื นบทแห่งพระราชบัญญัติน้ ี หรือเงื่อนไขในใบอนุญาต หรือมีเหตุอนั กระทบถึงความปลอดภัย หรือความผาสุกของประชาชน คำาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ แจ้ งไปยังผู้รับใบอนุญาต และ ให้ถอื ว่าใบอนุญาตนัน้ เป็ นอันสิ้นอายุนบั แต่วนั รับแจ้งคำาสัง่ นั้น ผู้รับใบอนุญาตที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตมีสทิ ธิอทุ ธรณ์คาำ สั่งเพิกถอนต่อรัฐมนตรี โดยยื่นต่อเจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจำาท้ องที่ภายในสิบห้ าวันนับแต่วนั รับแจ้ งคำาสั่ง คำาวินิจฉัย

เหตุผล


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. ....

มาตรา ๘๕ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ต้องมีบัตรประจำาตัว ตามแบบที่กาำ หนดในกฎกระทรวง และในการปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติน้ ีต้องแสดงบัตรประจำาตัวเมื่อบุคคลที่ เกี่ยวข้ องร้ องขอ ส่วนที่ ๒ การรังวัด มาตรา ๘๖ เมื่อเจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำา ท้องที่ได้ รับจดทะเบียนคำาขออาชญาบัตรสำารวจแร่ หรือ อาชญาบัตรพิเศษ หรือประทานบัตรแล้ วให้ กาำ หนดเขตพื้นที่ อาชญาบัตรสำารวจแร่ หรืออาชญาบัตรพิเศษ หรือประทาน บัตรโดยการรังวัดหรือวิธอี ่นื ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และ เงื่อนไขที่กาำ หนดในกฎกระทรวง การกำาหนดเขตโดยการรังวัดหรือวิธอี น่ื ใดตาม วรรค หนึง่ ให้ เป็ นหน้าทีข่ องผู้ยน่ ื คำาขออาชญาบัตรสำารวจแร่ หรือ อาชญาบัตรพิเศษ หรือประทานบัตร จัดหาช่างรังวัดเอกชนที่ ขึ้นทะเบียนไว้ตามทีก่ าำ หนดในกฎกระทรวงดำาเนินการได้ โดย ให้ พนักงานเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบความถูกต้อง กรณีท่ไี ม่อาจดำาเนินการใดๆได้ ตามวรรคหนึ่งหรือ

61 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 ของรัฐมนตรีให้ เป็ นที่สดุ ในกรณีท่ไี ด้ มีการอุทธรณ์คาำ สั่งเพิกถอนใบอนุญาตต่อ รัฐมนตรี ผู้อทุ ธรณ์อาจร้ องขออนุญาตต่อรัฐมนตรีเพื่อดำาเนินการ ประกอบโลหกรรมตามใบอนุญาตนั้น ไปพลางก่อนในระหว่างรอ คำาวินิจฉัยของรัฐมนตรีได้ คำาสั่งอนุญาตให้ ดาำ เนินการประกอบ โลหกรรมไปพลางก่อนนั้น รัฐมนตรีจะกำาหนดเงื่อนไขใดๆ ก็ได้ มาตรา ๑๖ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ต้องมีบัตรประจำาตัวตามแบบ ที่กาำ หนดในกฎกระทรวงและในการปฏิบตั ิการตามพระราช บัญญัติน้ ี ต้ องแสดงบัตรประจำาตัวเมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้ องร้ องขอ

มาตรา ๓๔ เมื่อได้ รับคำาขออาชญาบัตรผูกขาดสำารวจแร่ หรืออาชญาบัตรพิเศษแล้ ว พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะได้ กาำ หนดเขต พื้นที่อาชญาบัตรผูกขาดสำารวจแร่ หรืออาชญาบัตรพิเศษ การ กำาหนดเขตพื้นทีด่ งั กล่าว จะกระทำาโดยการรังวัดหรือวิธอี น่ื ก็ได้ ตาม หลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กาำ หนดในกฎกระทรวง ในกรณีท่มี ีการกำาหนดเขตโดยการรังวัด ให้ ผ้ ูย่ นื คำาขอ หรือผู้ซ่งึ ได้ รับมอบหมายเป็ นผู้นาำ รังวัดตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งพนักงานเจ้ าหน้ าที่กาำ หนดเป็ นหนังสือ อธิบดีมอี าำ นาจสัง่ ยก คำาขออาชญาบัตรผูกขาดสำารวจแร่หรือคำาขออาชญาบัตรพิเศษเสียได้ เมือ่ ผูย้ น่ ื คำาขอ (๑) ขาดนัดในการนำารังวัดตามวรรคสองโดยไม่มีเหตุ อันสมควร

เหตุผล


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... วรรคสองให้ อธิบดีส่งั ยกคำาขออาชญาบัตรสำารวจแร่ หรือ คำาขออาชญาบัตรพิเศษ หรือคำาขอประทานบัตรเสียได้

มาตรา ๘๗ เพื่อประโยชน์แก่การรังวัด ให้ ผ้ยู น่ ื คำาขอ

62 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 (๒) ละเลยเพิกเฉยไม่ปฏิบตั ิตามคำาสั่งของพนักงานเจ้ า หน้ าที่ซ่งึ สั่งในการดำาเนินการตามความจำาเป็ นเพื่อออก อาชญา บัตรผูกขาดสำารวจแร่หรือ อาชญาบัตรพิเศษ หรือ (๓) กระทำาการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัตติ ามบทบัญญัติบท หนึ่งบทใดในหมวด ๓ หรือหมวด ๔ หรือรู้เห็นเป็ นใจในการกระ ทำาเช่นว่านั้น มาตรา ๔๗ เมื่อได้ รับคำาขอประทานบัตรแล้ ว พนักงาน เจ้ าหน้ าที่จะได้ กาำ หนดเขตพื้นที่ประทานบัตร การกำาหนดเขต พื้นที่ดังกล่าวจะกระทำาโดยการรังวัดหรือวิธอี ่นื ก็ได้ ตามหลัก เกณฑ์และวิธกี ารที่กาำ หนดในกฎกระทรวง ในกรณีท่มี ีการกำาหนดเขตโดยการรังวัด ให้ ผ้ ูย่ นื คำาขอ หรือผู้ซ่งึ ได้ รับมอบหมายเป็ นผู้นาำ รังวัดตามวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งพนักงานเจ้ าหน้ าที่กาำ หนดเป็ นหนังสือ อธิบดีมีอาำ นาจสั่งยก คำาขอประทานบัตรเสียได้ เมื่อผู้ย่ นื คำาขอ (๑) ขาดนัดในการนำารังวัดตามวรรคสองโดยไม่มีเหตุอันสมควร (๒) ละเลยเพิกเฉยไม่ปฏิบตั ิตามคำาสั่งของพนักงานเจ้ า หน้ าที่ซ่งึ สั่งในการดำาเนินการตามความจำาเป็ นเพื่อออกประทาน บัตร (๓) กระทำาการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัตติ ามบทบัญญัติบท หนึ่งบทใดในหมวด ๓ หรือหมวด ๔ หรือรู้เห็นเป็ นใจในการกระ ทำาเช่นว่านั้น หรือ (๔) เมื่อปรากฏว่าแร่ชนิดที่ประสงค์จะเปิ ดการทำาเหมือง ในเขตคำาขอมีไม่เพียงพอที่จะเปิ ดการทำาเหมืองได้ มาตรา ๔๘ เพื่อประโยชน์แก่การรังวัด ให้ พนักงานเจ้ า

เหตุผล


63 ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 อาชญาบัตรสำารวจแร่ หรือคำาขออาชญาบัตรพิเศษ หรือคำาขอ หน้ าที่และคนงานของพนักงานเจ้ าหน้ าที่มีอาำ นาจเข้ าไปในที่ดนิ ประทานบัตร อำานวยความสะดวกตามควร แก่กรณี ของผู้มีสทิ ธิในที่ดนิ หรือผู้ครอบครองในเวลากลางวันได้ แต่จะ ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ คนงานของพนักงานเจ้ า ต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูมีสทิ ธิในที่ดินหรือผู้ครอบครองทราบเสียก่อนและ หน้ าที่และช่างรังวัดเอกชนมีอาำ นาจเข้ าไปในที่ดินของผู้มี ให้ ผ้ ูมีสทิ ธิในที่ดนิ หรือผู้ครอบครองที่ดนิ นั้นอำานวยความสะดวก สิทธิในที่ดินหรือผู้ครอบครองในเวลากลางวันได้ แต่จะต้ อง ตามควรแก่กรณี แจ้ งให้ ผ้ ูมีสทิ ธิในที่ดนิ หรือผู้ครอบครองทราบเสียก่อน ทั้งนี้ ให้ รวมถึงผู้ย่ นื คำาขอและให้ ผ้ ูมีสทิ ธิในที่ดนิ หรือ ผู้ครอบครองที่ดนิ นั้นอำานวยความสะดวกตามควรแก่กรณี ในกรณีต้องสร้ างหมุดหลักฐานแผนที่ในที่ของผู้ใด ในกรณีต้องสร้ างหมุดหลักฐานการแผนที่ในที่ดิน พนักงานเจ้ าหน้ าที่และคนงานของพนักงานเจ้ าหน้ าที่มีอาำ นาจ ของผู้ใด พนักงานเจ้ าหน้ าที่และคนงานของพนักงานเจ้ า สร้ างหมุดหลักฐานลงได้ ตามความจำาเป็ นในการรังวัด เมื่อมีความ หน้ าที่และช่างรังวัดเอกชนมีอาำ นาจสร้ างหมุดหลักฐานได้ จำาเป็ นและโดยสมควร พนักงานเจ้ าหน้ าที่และคนงานของ ตามความจำาเป็ น พนักงานเจ้ าหน้ าที่มีอาำ นาจที่จะขุดดิน ตัดต้ นไม้ หรือรานกิ่งไม้ ในการรังวัด เมื่อมีความจำาเป็ นและโดยสมควร หรือกระทำาการอย่างอื่นแก่ส่งิ ที่กดี ขวางต่อการรังวัดได้ เท่าที่ พนักงานเจ้ าหน้ าที่และคนงานของพนักงานเจ้ าหน้ าที่และ จำาเป็ น ทั้งนี้ ให้ คาำ นึงถึงการที่จะให้ เจ้ าของได้ รับความเสียหาย ช่างรังวัดเอกชนมีอาำ นาจที่จะขุด ตัดต้ นไม้ หรือรานกิ่งไม้ หรือกระทำาการอย่างอื่นแก่ส่งิ ที่กดี ขวางต่อการรังวัดได้ เท่าที่ น้ อยที่สดุ จำาเป็ น ทั้งนี้ ให้ คาำ นึงถึงการที่จะให้ เจ้ าของได้ รับความเสีย หายน้ อยที่สดุ หลักหมายเขตเหมืองแร่ หรือหมุดหลักฐานการ แผนที่ท่พี นักงานเจ้ าหน้ าที่ได้ ทาำ ไว้ ในการรังวัดกำาหนดเขต การทำาเหมืองนั้นถ้ ามีการสูญหายผู้ถอื ประทานบัตรมีหน้ าที่ ต้ องรับผิดสำาหรับค่าใช้จา่ ยทัง้ สิ้นในการทีจ่ ะต้องมีการรังวัดทำา หลักหมายเขตเหมืองแร่ หรือหมุดหลักฐานการแผนทีใ่ หม่ มาตรา ๘๘ การกำาหนดเขตเหมืองแร่ให้ ผ้ ูย่ นื คำาขอ

มาตรา ๔๘/๑ ในกรณีขอประทานบัตรทำาเหมืองใต้ ดิน

เหตุผล


64 ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 ประทานบัตรเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่ายในการที่พนักงานเจ้ าหน้ าที่ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ต้องสร้ างหมุดหลักฐานการแผนที่หรือ หลัก ต้ องสร้ างหมุดหลักฐานการแผนที่หรือหลักหมายเขต หมายเขตเหมืองแร่ให้ ปรากฎชัดเจนบนผิวดิน โดยผู้ย่นื คำาขอ เหมืองแร่ให้ ปรากฏชัดเจนเป็ นทีร่ ้โู ดยทัว่ กันและสามารถตรวจ ประทานบัตรทำาเหมืองใต้ ดนิ เป็ นผู้ออกใช้ จ่าย สอบได้ และจ่ายค่าชดเชยความเสียหายทีเ่ กิดจาก การรังวัด มาตรา ๘๙ เมื่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ได้ จัดทำา มาตรา ๑๔ เมื่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ได้ จดั ทำาหลักหมายเขต หลักหมายเขตเหมืองแร่ หรือหมุดหลักฐานการแผนที่ตามพ เหมืองแร่ หรือหมุดหลักฐานการแผนที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี ระราชบัญญัติน้ ีลงไว้ ในที่ใด ห้ ามมิให้ ผ้ ูใดทำาลาย ดัดแปลง ลงไว้ ในที่ใด ห้ ามมิให้ ผ้ ูใดทำาลาย ดัดแปลง เคลื่อนย้ าย ถอน เคลื่อนย้ าย ถอน หรือทำาให้ หลุดซึ่งหลักหมายเขตเหมืองแร่ หรือทำาให้ หลุดซึ่งหลักหมายเขตเหมืองแร่หรือหมุดหลักฐานการ หรือหมุดหลักฐานการแผนที่น้นั เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาต แผนที่น้ัน เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากเจ้ าพนักงานอุตสาหกรรม จากเจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องที่ แร่ประจำาท้ องที่ หมวด ๖ หมวด ๗ ค่าภาคหลวงแร่ ค่าธรรมเนียม เงินเพิม่ การชำาระค่าภาคหลวงแร่ การมีแร่ไว้ในครอบครอง และ และเงินเพิม่ พิเศษ การขนแร่ มาตรา ๙๐ ผู้ประกอบกิจการแร่และผู้ประกอบ ธุรกิจแร่ ต้ องชำาระค่าภาคหลวงแร่ตามพิกดั อัตราค่าภาค หลวงที่กาำ หนด ยกเว้ นแร่นาำ เข้ ามาในราชอาณาจักร การกำาหนดพิกดั อัตราค่าภาคหลวงแร่ตามวรรคหนึ่ง การกำาหนดราคาตลาดเพื่อการเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ และวิธกี ารชำาระค่าภาคหลวงแร่ ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขที่กาำ หนดในกฎกระทรวง การประกาศราคาตลาดของแร่แต่ละชนิดให้ เป็ น อำานาจของอธิบดี

มาตรา ๑๐๔ ผูถ้ อื ประทานบัตรชัว่ คราว ผูถ้ อื ประทานบัตร ผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่ผ้ คู รอบครองแร่อ่นื ที่ได้ จากการแต่งแร่ หรือ ผู้ประกอบโลหกรรมต้ องชำาระค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่า ด้ วยพิกดั อัตราค่าภาคหลวงแร่ ดังต่อไปนี้ (๑) ต้องชำาระค่าภาคหลวงแร่สาำ หรับแร่ทก่ี าำ หนดไว้ใน ประทานบัตร รวมทัง้ แร่อน่ื ทีเ่ ป็ นผลพลอยได้ จากการทำาเหมืองให้ ครบถ้ วนตามปริมาณแร่ก่อนที่จะขนแร่ออกจากเขตเหมืองแร่ (๒) ในกรณีทผ่ี ร้ ู บั ใบอนุญาตซื้อแร่ได้ซ้อื แร่จากผูร้ บั ใบ อนุญาตร่อนแร่ต้องชำาระค่าภาคหลวงแร่สาำ หรับแร่ท่ซี ้ อื ในเดือนที่ แล้ วมาภายในวันที่ห้าของเดือนถัดจากเดือนที่ซ้ อื (๓) ในกรณีทผ่ี ้ถู อื ประทานบัตรชัว่ คราวผู้ถอื ประทานบัตร

เหตุผล

วรรคสามตัดออกตามมติท่ปี ระชุมคณะ ทำา งานฯ ครั้งที่ 4/2551 โดยที่ประชุมมีความเห็นว่า ไม่ควรกำาหนดเพดานไว้ หากมีการ เปลี่ยนแปลงภายหลังจะแก้ ไขยาก เช่น แร่บาง ชนิดมีศกั ยภาพสูง รัฐอาจจะเรียกเก็บภาษีสงู กว่าแร่ชนิดอื่นได้ แต่หากในชั้นพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติต้องการให้ กาำ หนดอัตราขั้นสูง ไว้ ในกฎหมายจึงค่อยพิจารณาให้ กาำ หนดอัตรา ขั้นสูงไม่เกินร้ อยสามสิบของราคาตลาด


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. ....

65 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 หรือผู้รับใบอนุญาตซื้อแร่ ที่ซ้ อื แร่จากผู้รับใบอนุญาตร่อนแร่ ขนแร่ไปยังเขตแต่งแร่ หรือเขตโลหกรรมของตนเองหรือเขต แต่งแร่ หรือเขตโลหกรรมของบุคคลอื่นซึ่งอธิบดีให้ ความเห็นชอบ แล้ว บุคคลดังกล่าวจะขอผัดการชำาระค่าภาคหลวงแร่ไว้ ก่อนจนกว่า จะแต่งแร่ หรือประกอบโลหกรรมนั้นแล้ วเสร็จก็ได้ แต่ต้องวาง เงินประกันหรือจัดให้ ธนาคารซึ่งอธิบดีเห็นชอบเป็ น ผู้ค้ำาประกัน การชำาระค่าภาคหลวงแร่ไว้ ต่อเจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำา ท้ องที่ตามที่เจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้ องที่กาำ หนด (๔) ในกรณีท่นี าำ แร่มาแต่งและได้ แร่อย่างอื่นด้ วยต้ อง ชำาระค่าภาคหลวงแร่ สำาหรับแร่ท่แี ต่งได้ พร้ อมกับการขออนุญาต มีแร่ไว้ ในครอบครองตามมาตรา ๑๐๕ (๕) ในกรณีท่ตี ะกรันมีแร่ชนิดอื่นที่ยังมิได้ ชาำ ระค่าภาค หลวงแร่มาก่อนเจือปนอยู่เกินปริมาณที่อธิบดีกาำ หนด ผู้ประ กอบโลหกรรมต้ องชำาระค่าภาคหลวงแร่สาำ หรับแร่ท่เี จือปนตาม ปริมาณที่คาำ นวณได้ ให้ ครบถ้ วนก่อนที่จะขนตะกรันนั้นออกจาก เขตโลหกรรม ในกรณีทมี่ี การซือ้ ขายแร่ทตกเป็ ่ี นของแผ่นดิน หากปรากฏว่าแร่ นัน้ เป็นแร่ทยั่ี งมิได้ชาำ ระค่าภาคหลวงแร่ ผูซ้ อ้ ื ต้องชำาระค่าภาคหลวงแร่ตาม กฎหมายว่าด้วยพิกดั อัตราค่าภาคหลวงแร่สาำ หรับแร่ดงั กล่าวพร้อมกับการ ขออนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครองตามมาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๔ ทวิ ผูท้ นำ่ี าแร่ไปฝากไว้ ณ สถานทีฝากแร่ ่ ตาม มาตรา ๑๐๓ ตรี จะขอผัดการชำาระค่าภาคหลวงแร่ไว้กอ่ นก็ได้ ทังนี ้ ต้ าม

เหตุผล


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. ....

มาตรา ๙๑ ภายใต้ บังคับมาตรา ๙๐ ถ้ าผู้ประกอบ กิจการแร่หรือผู้ประกอบธุรกิจแร่ ไม่ชาำ ระค่าภาคหลวงแร่ หรือเจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องที่มีเหตุอนั ควร เชื่อว่าผู้ประกอบกิจการแร่หรือผู้ประกอบธุรกิจแร่ชาำ ระค่า ภาคหลวงแร่ไม่ถูกต้ องตามความเป็ นจริง ให้ เจ้ าพนักงาน อุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องที่มีหนังสือเรียกให้ ผ้ปู ระกอบ กิจการแร่หรือผู้ประกอบธุรกิจแร่มาพบ โดยกำาหนดเวลาล่วง หน้ าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันนับแต่วนั ได้รับหนังสือ ทัง้ นี้ การ ออกหนังสือเรียกดังกล่าวต้ องกระทำาภายในเก้าสิบวัน นับแต่ วันทีต่ ้ องชำาระค่าภาคหลวงแร่ เพื่อมาให้ การหรือแสดงหลัก ฐานการชำาระค่าภาคหลวงแร่ เมื่อได้ จดั การตามวรรคหนึ่งและผู้ประกอบกิจการแร่ หรือ ผู้ประกอบธุรกิจแร่รับทราบความจริงแล้ ว หรือ ผู้ประกอบกิจการแร่หรือผู้ประกอบธุรกิจแร่ไม่มาพบ เจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องทีต่ ามทีน่ ดั ไว้ ให้ เจ้า พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องทีม่ อี าำ นาจประเมินค่าภาค หลวงแร่ได้ ตามความจริง ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และ เงื่อนไขที่กาำ หนดในกฎกระทรวง ในกรณีตามวรรคหนึง่ ผูประกอบกิจการแร่ ้ หรือผูประกอบ ้ ธุรกิจแร่มหี น้าทีต้่ องชำาระค่าภาคหลวงแร่ให้ถกู ต้องตามที่ เจ้า พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องทีประเมิ ่ นภายในสามสิบวันนับแต่ วันได้รบั แจ้งเป็นหนังสือ และเมือพ้ ่ นกำาหนดเวลาดังกล่าว ผูประกอบ ้

66 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 ระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีกำ่ าหนดในกฎกระทรวง

เหตุผล


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... กิจการแร่หรือผูประกอบธุ ้ รกิจแร่ทชำ่ี าระค่าภาคหลวงแร่ไม่ถกู ต้องจะต้อง รับผิดเสียเบีย้ ปรับหนึงเท่าของจำ ่ านวนค่าภาคหลวงแร่ทต้่ี องชำาระอีก และสำาหรับผูประกอบกิจการแร่ ้ หรือผูประกอบธุรกิจแร่ ้ ทหลีกเลี ่ี ยงไม่ ่ ชำาระค่าภาคหลวงแร่ตอ้ งรับผิดเสียเบีย้ ปรับสองเท่าของจำานวนค่าภาค หลวงแร่ท่ตี ้ องชำาระ มาตรา ๙๒ กรณีตามมาตรา ๙๑ ผู้ท่ตี ้ องชำาระค่า ภาคหลวงแร่มีสทิ ธิอทุ ธรณ์การประเมินต่อรัฐมนตรีโดยยื่น อุทธรณ์เป็ นหนังสือต่อเจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำา ท้องที่ภายในสิบห้ าวันนับแต่วันได้ รับการแจ้ งการประเมิน ในกรณีเช่นนี้รัฐมนตรีมอี าำ นาจสั่งให้ ยกอุทธรณ์ หรือแก้ ไข คำาสั่งการประเมินของเจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำา ท้องที่ คำาวินิจฉัยของรัฐมนตรีเป็ นที่สดุ การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็ นการทุเลาการ บังคับตามคำาสั่งแจ้ งการประเมินของเจ้ าพนักงาน อุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องที่ มาตรา ๙๓ กรณีตามมาตรา ๙๑ ผูป้ ระกอบกิจการแร่ และผู้ประกอบธุรกิจแร่รายใดไม่ชาำ ระค่าภาคหลวงแร่ตามที่ เจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องทีป่ ระเมินภายใน ระยะเวลาทีก่ าำ หนดให้ เสียเงินเพิ่มอีกร้ อยละหนึ่งจุดห้ า ต่อ เดือนทัง้ นี้ไม่รวมเบี้ยปรับ ในกรณีท่ผี ้ ูประกอบกิจการแร่และผู้ประกอบธุรกิจแร่ ได้ ชาำ ระค่าภาคหลวงแร่ตามที่เจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจำาท้ องที่ประเมินครบถ้ วนภายในระยะเวลาสามสิบวัน

67 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510

เหตุผล


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... นับแต่วันที่ครบกำาหนดตามมาตรา ๙๑ เงินเพิ่มตามวรรค หนึ่งให้ ลดลงเหลือร้ อยละศูนย์จุดเจ็ดห้ าต่อเดือน มาตรา ๙๔ ผู้ประกอบกิจการแร่และผู้ประกอบ ธุรกิจแร่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพร้ อมกับการยื่นคำาขอและ ต้ องออกค่าใช้ จ่ายหรือวางเงินล่วงหน้ าเพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายใน การจัดดำาเนินงานตามความจำาเป็ นอันควรแก่กรณี ในกรณีท่มี ีการสั่งยก ถอน หรือไม่อนุญาตตาม คำาขอค่าธรรมเนียมใดที่ยังไม่ได้ จ่ายสำาหรับกิจการนั้น ให้ คืน แก่ผ้ ยู ่ นื คำาขอตามความเป็ นจริง มาตรา ๙๕ ค่าธรรมเนียมเพื่อใช้ เนื้อที่จากการ ประกอบกิจการแร่ ค่าผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษแก่รัฐ และเงินบำารุงพิเศษให้ ใช้ จ่ายในการฟื้ นฟูพ้ ืนที่ท่มี ีผลกระทบ อันเกิดจากการทำาเหมืองแร่ และบำารุงท้องถิ่นในพื้นที่ท่มี ี การทำาเหมืองไม่ว่าจะเป็ นช่วงเวลาใด รวมถึงการดำาเนินการ ใดๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการบริหารจัดการแร่ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด การกำาหนดอัตรา ระบบการรับหรือจ่าย และการ เก็บรักษาเงินตามวรรคหนึ่ง ให้ อยู่ในความรับผิดชอบของ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และเป็ นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไข และอัตราที่กาำ หนดในประกาศ กระทรวง เงินบำำรุ งพิเศษตำมวรรคหนึ่ง ให้กำำ หนดอัตรำไม่ เกินร้อยละสิ บของค่ำภำคหลวงแร่

68 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510

เหตุผล


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... มาตรา ๙๖ กรณีท่ผี ้ ูประกอบกิจการแร่และ ผู้ประกอบธุรกิจแร่ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกำาหนดใดๆ ตาม มาตรา ๙๔ และมาตรา ๙๕ ให้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่เรียกให้ ผ้ ูถอื อาชญาบัตร ผู้ถอื ประทาน บัตร หรือผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ ีชาำ ระเงินเป็ น เงินเพิ่มพิเศษอีกหนึ่งเท่าของเงินที่ต้องชำาระ มาตรา ๙๗ ค่าธรรมเนียมหรือเงินอืน่ ใด นอกจากค่า ภาคหลวงแร่ อันพึงต้องชำาระตามพระราชบัญญัตนิ ้ ี เมือ่ เจ้า พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องทีไ่ ด้บอกกล่าวเป็นหนังสือแล้ว และไม่ชาำ ระภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั รับ คำาบอกกล่าว ให้ เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องที่ อธิบดี หรือรัฐมนตรีมี อำานาจสัง่ เพิกถอนอาชญาบัตรสำารวจแร่ อาชญาบัตรพิเศษ ประทานบัตร และใบอนุญาตได้แล้วแต่กรณี บรรดาค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดตามพระราช บัญญัติน้ ี ที่ค้างจ่ายอยู่ในความรับผิดชอบของ เจ้ า พนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องที่จังหวัดใด หรือกรม อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถ้ าผู้มีสทิ ธิมิได้ เรียก เอาภายในห้ าปี นับแต่ได้ รับแจ้ งเป็ นหนังสือจากอธิบดีหรือ เจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องที่ให้ ตกเป็ น ของ แผ่นดิน หมวด ๗ การพัฒนาและส่งเสริม

69 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510

เหตุผล


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... มาตรา ๙๘ ผูป้ ระกอบกิจการแร่ ผูป้ ระกอบธุรกิจแร่ ที่ สามารถบริหารจัดการทรัพยากรแร่ให้เกิดดุลยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม อาจได้รบั สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อน หรือยกเว้นค่าธรรมเนียม หรือคืนค่าภาคหลวงแร่ รวมถึงการ บริการอืน่ ๆ ทัง้ นี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขที่ กำาหนดในกฎกระทรวง หมวด ๘ ความรับผิด มาตรา ๙๙ ผู้ประกอบกิจการแร่ ผู้ประกอบธุรกิจแร่ ต้ องรับผิดชอบต่อการกระทำา ของตนต่อความเสียหาย หรือ เดือดร้ อนรำาคาญใดอันเกิดขึ้นแก่บุคคล ทรัพย์สนิ หรือสิ่ง แวดล้ อม ในกรณีท่เี กิดความเสียหายขึ้นในเขตที่ได้ รับอนุญาต ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าความเสียหายนั้นเกิดจากการกระทำา ของผู้ประกอบกิจการแร่ ผู้ประกอบธุรกิจแร่

70 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510

หมวด ๑๑/๑ ความรับผิด มาตรา ๑๓๑/๑ ผู้ถอื อาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบ อนุญาตอื่นใดตามพระราชบัญญัตนิ ้ ีต้องรับผิดชอบในการกระทำา ของตน ต่อความเสียหาย หรือความเดือดร้ อนรำาคาญใดอันเกิด ขึ้นแก่บุคคล ทรัพย์สนิ หรือสิ่งแวดล้ อม ในกรณีท่เี กิดความเสียหายขึ้นในเขตที่ได้ รับอนุญาต ให้ สนั นิษฐานไว้ ก่อนว่าความเสียหายนั้นเกิดจากการกระทำาของ ผู้ถอื อาชญาบัตร หรือใบอนุญาตนั้น

หมวด ๙ หมวด ๑๒ บทกำาหนดโทษ บทกำาหนดโทษ มาตรา ๑๐๐ ผู้ใดสำารวจแร่โดยไม่ได้ รับอนุญาตตาม มาตรา ๑๓๓ ตรี ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๒๕ ต้ องระวางโทษจำาคุก มาตรา ๑๕ ต้ องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหนึง่ ปี หรือปรับ ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ ไม่เกินสามหมืน่ บาทหรือทัง้ จำาทัง้ ปรับ ผู้ใดฝ่ าฝื นคำาสั่งเจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำา ท้องที่ซ่งึ สั่งการภายหลังจากมีคาำ สั่งห้ ามทำาการสำารวจต่อไป

เหตุผล


71 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... ต้ องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท มาตรา ๑๐๑ ผู้ใดทำาเหมือง ทำาเหมืองใต้ ดิน โดยไม่ มาตรา ๑๓๕ ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๙๑ ทวิ ได้ รับอนุญาต ต้ องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่สามปี ถงึ ห้ าปี หรือ ต้ องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท ปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้ านบาท หรือทั้งจำา ทั้ง หรือทั้งจำาทั้งปรับ ปรับ ในกรณีท่กี ารฝ่ าฝื นมาตรา ๔๓ เกิดขึ้นในเขตควบคุมแร่ หรือการฝ่ าฝื น มาตรา ๙๑ ทวิ เกิดขึ้นในเขตควบคุมการขุดเจาะ น้ำ าเกลือใต้ ดิน ผู้ฝ่าฝื นต้ องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่สองปี ถึงเจ็ดปี ผูใ้ ดทำาเหมืองตามมาตรา ๒๙ โดยมิได้แจ้งจดทะเบียน หรือปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงห้ าแสนบาทหรือทั้งจำาทั้งปรับ ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องที่ ต้ องระวาง โทษจำาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ ผู้ใดฝ่ าฝื นคำาสั่งเจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำา ท้องที่ซ่งึ สั่งการภายหลังจากมีคาำ สัง่ ห้ามทำาเหมืองต่อไปตาม วรรคหนึง่ และวรรคสอง ต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน หนึง่ หมืน่ บาท มาตรา ๑๐๒ ผู้ประกอบกิจการแร่ผ้ ูใดฝ่ าฝื นมาตรา มาตรา ๑๓๘ ผู้ใดฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัตติ ามมาตรา ๕๗ ๗๕ ต้องระวางโทษปรับตัง้ แต่หนึง่ หมืน่ บาทถึงสองแสนบาท มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๗ และรัฐมนตรีหรืออธิบดีแล้ วแต่กรณีมอี าำ นาจเพิกถอนการ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๔ หรือไม่ปฏิบตั ิตาม อนุญาตนั้นเสียได้ เงื่อนไขที่กาำ หนดตามมาตรา ๕๙ หรือ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ หรือมาตรา ๗๔ ต้ องระวาง โทษปรับไม่เกินสองพันบาท และรัฐมนตรีมีอาำ นาจสั่งเพิกถอน ประทานบัตรนั้นเสีย ผู้ประกอบกิจการแร่ผ้ ูใดฝ่ าฝื นคำาสั่งเจ้ าพนักงาน อุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องที่ซ่งึ สั่งการภายหลังจากมีคาำ สั่ง

เหตุผล


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... ให้ ปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี าร หรือเงื่อนไขที่กาำ หนดไว้ ใน การอนุญาตประกอบกิจการแร่ตามวรรคหนึ่ง ต้ องระวาง โทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท มาตรา ๑๐๓ ผู้ใดครอบครองแร่โดยไม่ได้ รับ อนุญาตตามมาตรา ๖๒ ต้ องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่ หกเดือนถึงหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งเท่าถึงห้ าเท่าของ มูลค่าแร่ตามราคาที่กาำ หนดเป็ นพิกดั อัตราค่าภาคหลวงแร่ท่ี ใช้ บังคับอยู่ในวันกระทำาความผิด และรัฐมนตรีมีอาำ นาจ เพิกถอนอาชญาบัตรสำารวจแร่ อาชญาบัตรพิเศษ ประทาน บัตร หรือใบอนุญาตประกอบกิจการแร่ หรือการอนุญาต ใดๆ ตามพระราชบัญญัติน้ ีเสียได้

72 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510

มาตรา ๑๔๘ ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๑๐๕ หรือมาตรา ๑๐๘ ต้ อง ระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่าถึงห้ าเท่าของมูลค่าแร่ตามราคาที่ กำาหนดโดยกฎหมายว่าด้ วยพิกดั อัตราค่าภาคหลวงแร่ท่ใี ช้ บังคับ อยู่ในวันกระทำาความผิด และรัฐมนตรีมีอาำ นาจเพิกถอนประทาน บัตรชัว่ คราว ประทานบัตร หรือใบอนุญาตนัน้ เสียได้เมือ่ ปรากฏว่า (๑) มีแร่จากที่อ่นื ไว้ ในครอบครองโดยไม่ได้ รับอนุญาตใน เขตเหมืองแร่ เขตแต่งแร่ เขตโลหกรรม สถานที่เก็บแร่ หรือ สถานที่ซ้ อื แร่ หรือ (๒) ขนแร่จากเขตเหมืองแร่ เขตแต่งแร่ เขตโลหกรรม สถาน ที่เก็บแร่ หรือสถานที่ซ้ อื แร่ออกไปนอกเขตหรือสถานที่ดังกล่าว โดยไม่ได้ รับอนุญาตขนแร่ หากการฝ่ าฝื นตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในเขตควบคุมแร่ ผู้ ฝ่ าฝื นต้ องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่หนึ่งปี ถงึ ห้ าปี หรือปรับตั้งแต่ สองเท่าถึงหกเท่าของมูลค่าแร่ตามราคาที่กาำ หนดโดยกฎหมายว่า ด้ วยพิกดั อัตราค่าภาคหลวงแร่ท่ใี ช้ บังคับอยู่ในวันกระทำาความผิด หรือทั้งจำาทั้งปรับ และรัฐมนตรีมีอาำ นาจเพิกถอนประทานบัตร ชั่วคราว ประทานบัตร หรือใบอนุญาตนั้นได้ เมื่อมีเหตุตาม (๑) หรือ (๒) มาตรา ๑๔๘ ทวิ ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๑๐๖ หรือไม่ปฏิบตั ิ ตามเงื่อนไขที่กาำ หนดตามมาตรา ๑๐๖ หรือมาตรา ๑๐๙

เหตุผล


73 ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินห้ าพันบาท มาตรา ๑๐๔ ผู้ใดประกอบธุรกิจแร่โดยไม่ได้ รับ มาตรา ๑๔๓ ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๙๒ มาตรา ๙๙ หรือ อนุญาตตามมาตรา ๕๘ ต้ องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่น มาตรา ๑๐๑ ต้ องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่ บาทถึงสองแสนบาท เกินห้ าพันบาทหรือทั้งจำาทั้งปรับ มาตรา ๑๔๙ ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๑๑๔ หรือมาตรา ๑๒๑ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาำ หนดตามมาตรา ๑๑๕ หรือมาตรา ๑๒๒ ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท มาตรา ๑๕๒ ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๑๒๙ ต้ องระวางโทษจำา คุกไม่เกินสิบปี หรือปรับตั้งแต่ห้าเท่าถึงสิบเท่าของมูลค่าแร่ตาม ราคาที่กาำ หนดโดยกฎหมายว่าด้ วยพิกดั อัตราค่าภาคหลวงแร่ท่ใี ช้ บังคับอยู่ในวันกระทำาความผิด หรือทั้งจำาทั้งปรับ เมือ่ ปรากฏว่าแร่ทส่ี ง่ ออกโดยไม่ได้รบั อนุญาตนัน้ เป็ นแร่จาก ประทานบัตรชัว่ คราว ประทานบัตร สถานทีซ่ อ้ ื แร่ สถานทีเ่ ก็บแร่ เขต แต่งแร่ หรือเขตโลหกรรมใด ซึ่งผู้ถอื ประทานบัตรชั่วคราว ผู้ ถือประทานบัตร หรือผู้รับใบอนุญาตแล้ วแต่กรณีน้ันเป็ นผู้กระทำา ความผิด ผู้สนับสนุน หรือผู้ร้ เู ห็นเป็ นใจในการกระทำาความผิด รัฐมนตรีมีอาำ นาจเพิกถอนประทานบัตรชั่วคราว ประทานบัตร หรือใบอนุญาตนั้นเสียได้ บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้ วยการศุลกากร และอำานาจ พนักงานศุลกากรตามกฎหมายว่าด้ วยการนั้นเฉพาะอย่างยิ่งที่ว่า ด้ วยการตรวจ การยึดและการริบของ การจับกุมผู้กระทำาความผิด การแสดงเท็จและการฟ้ องร้ องให้ นาำ มาใช้ บังคับแก่การนำาเข้ าหรือ ส่งออกนอกราชอาณาจักรซึ่งแร่ท่อี ยู่ในความควบคุมตามมาตรา ๑๒๙ ด้ วย

เหตุผล


74 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... ผู้ใดฝ่ าฝื นคำาสั่งเจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำา ท้องที่ซ่งึ สั่งการภายหลังจากมีคาำ สั่งห้ ามประกอบธุรกิจแร่ต่อ ไปตามวรรคหนึ่ง ต้ องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่ง หมื่นบาท มาตรา ๑๐๕ ผู้ประกอบธุรกิจแร่ผ้ ูใดฝ่ าฝื นมาตรา มาตรา ๑๔๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัตติ ามเงื่อนไขที่กาำ หนดตามมาตรา ๗๕ ต้ องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้ าแสนบาท ๙๓ หรือมาตรา ๑๐๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท และอธิบดีมีอาำ นาจเพิกถอนการอนุญาตนั้นเสียได้ มาตรา ๑๔๕ ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๙๔ ต้ องระวางโทษปรับ ไม่ เกินสองพันบาท มาตรา ๑๔๖ ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๙๕ ต้ องระวางโทษปรับ ไม่ เกินห้ าร้ อยบาท มาตรา ๑๔๗ ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๙๘ หรือมาตรา ๑๐๐ ต้ อง ระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท ผู้ประกอบธุรกิจแร่ผ้ ใู ดฝ่ าฝื นคำาสั่งเจ้ าพนักงาน อุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องที่ซ่งึ สั่งการภายหลังจากมีคาำ สั่ง ให้ ปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี าร หรือเงื่อนไขที่กาำ หนดไว้ ใน การอนุญาตประกอบธุรกิจแร่ตามวรรคหนึ่ง ต้ องระวางโทษ ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท มาตรา ๑๐๖ ผูใ้ ดขัดขวางหรือไม่อาำ นวยความสะดวก มาตรา ๑๓๗ ผู้ใดไม่ปฏิบตั ิตามคำาสั่งของเจ้ าพนักงาน หรือไม่ปฏิบัติตามคำาสั่งของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามมาตรา อุตสาหกรรมแร่ประจำาท้ องที่ตามมาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๙๑ ๘๑ และมาตรา ๘๒ ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท เบญจ ต้ องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน และถ้ าการกระทำาความผิดดังกล่าวเป็ นการกระทำาของ ห้ าพันบาท และรัฐมนตรีมีอาำ นาจสั่งเพิกถอนประทานบัตรหรือ ผู้ประกอบกิจการแร่หรือผู้ประกอบธุรกิจแร่รัฐมนตรีหรือ ใบอนุญาตขุดเจาะน้ำ าเกลือใต้ ดนิ นั้นเสียได้ อธิบดีแล้ วแต่กรณีมีอาำ นาจเพิกถอนการอนุญาตได้ มาตรา ๑๕๐ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๑๑๖ หรือมาตรา ๑๒๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

เหตุผล


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. ....

ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อาำ นวยความสะดวกหรือไม่ ปฏิบัติตามคำาสั่งของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามมาตรา ๘๗ ถ้ าการกระทำานั้นไม่ถงึ เป็ นการกระทำาความผิดตามประมวล กฎหมายอาญาต้ องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ผู้ใดทำาลาย ดัดแปลง เคลื่อนย้ าย ถอน หรือทำาให้ หลุดซึ่งหลักหมายเขตเหมืองแร่หรือหมุดหลักฐานการ แผนที่โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากเจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ ประจำาท้ องที่ ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท มาตรา ๑๐๘ ถ้ าการกระทำาความผิดตามมาตรา ๑๐๐ถึงมาตรา ๑๐๕ เป็ นการกระทำาในเขตควบคุมแร่ต้อง ระวางโทษสองเท่าของโทษที่กาำ หนดนั้นๆ

75 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 มาตรา ๑๕๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัตติ ามคำาสั่งของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ตามมาตรา ๑๑๘ หรือมาตรา ๑๒๕ ต้ องระวางโทษปรับไม่เกิน สองพันบาท มาตรา ๑๓๖ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อาำ นวยความสะดวกหรือ ไม่ปฏิบัติตามคำาสั่งของพนักงานเจ้ าหน้ าที่ในการปฏิบตั ิการ ตามมาตรา ๔๘ มาตรา ๗๐ มาตรา ๙๑ จัตวา มาตรา ๑๑๗ หรือ มาตรา ๑๒๔ ถ้ าการกระทำานั้นไม่ถงึ เป็ นความผิดตามประมวล กฎหมายอาญาต้ องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท มาตรา ๑๓๓ ผูใ้ ดฝ่าฝืนมาตรา 11 มาตรา 12 หรือมาตรา ๑๔ ต้อง ระวางโทษจำาคุกไม่เกินหนึง่ เดือน หรือปรับไม่เกินหนึง่ พันบาทหรือทังจำ ้ าทัง้ ปรับ มาตรา ๑๓๕ ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๔๓ หรือมาตรา ๙๑ ทวิ ต้ องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ ในกรณีท่กี ารฝ่ าฝื นมาตรา ๔๓ เกิดขึ้นในเขตควบคุมแร่ หรือการฝ่ าฝื น มาตรา ๙๑ ทวิ เกิดขึ้นในเขตควบคุมการขุดเจาะ น้ำ าเกลือใต้ ดิน ผู้ฝ่าฝื นต้ องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่สองปี ถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงห้ าแสนบาทหรือทั้งจำาทั้งปรับ มาตรา ๑๔๘ ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๑๐๕ หรือมาตรา ๑๐๘ ต้ อง ระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่าถึงห้ าเท่าของมูลค่าแร่ตามราคาที่ กำาหนดโดยกฎหมายว่าด้ วยพิกดั อัตราค่าภาคหลวงแร่ท่ใี ช้ บังคับ อยู่ในวันกระทำาความผิด และรัฐมนตรีมีอาำ นาจเพิกถอนประทาน บัตรชั่วคราว ประทานบัตร หรือใบอนุญาตนั้นเสียได้ เมื่อปรากฏ ว่า

เหตุผล


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. ....

มาตรา ๑๐๘ ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๖๘ ต้ องรับผิดค่าปรับ ไม่เกินหนึ่งพันบาท มาตรา ๑๐๙ ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๗๙ ต้ องระวางโทษปรับ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท มาตรา ๑๑๐ การกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี ที่ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทัง้ จำาทัง้ ปรับ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่ อี าำ นาจเปรียบเทียบได้ มาตรา ๑๑๑ บรรดาแร่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่อง ใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใดๆ ที่

76 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 (๑) มีแร่จากที่อ่นื ไว้ ในครอบครองโดยไม่ได้ รับอนุญาตใน เขตเหมืองแร่ เขตแต่งแร่ เขตโลหกรรม สถานที่เก็บแร่ หรือสถานที่ซ้ อื แร่ หรือ (๒) ขนแร่จากเขตเหมืองแร่ เขตแต่งแร่ เขตโลหกรรม สถาน ที่เก็บแร่ หรือสถานที่ซ้ อื แร่ออกไปนอกเขตหรือสถานที่ดังกล่าว โดยไม่ได้ รับอนุญาตขนแร่ หากการฝ่ าฝื นตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในเขตควบคุมแร่ ผู้ ฝ่ าฝื นต้ องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่หนึ่งปี ถงึ ห้ าปี หรือปรับตั้งแต่ สองเท่าถึงหกเท่าของมูลค่าแร่ตามราคาที่กาำ หนดโดยกฎหมาย ว่าด้ วยพิกดั อัตราค่าภาคหลวงแร่ท่ใี ช้ บังคับอยู่ในวันกระทำาความ ผิด หรือทั้งจำาทั้งปรับและรัฐมนตรีมีอาำ นาจเพิกถอนประทานบัตร ชั่วคราว ประทานบัตร หรือใบอนุญาตนั้นได้ เมื่อมีเหตุตาม (๑) หรือ (๒)

มาตรา ๑๓๒ ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๗ ต้ องระวางโทษปรับ ไม่เกินห้ าร้ อยบาท มาตรา ๑๓๓ ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๑๑ .......ต้ องระวางโทษจำาคุก ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจำา ทั้งปรับ มาตรา ๑๕๓ การกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ีทต้่ี อง ระวางโทษจำาคุกไม่เกินหนึง่ เดือน หรือปรับไม่เกินหนึง่ หมืน่ บาท ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่มีอาำ นาจเปรียบเทียบได้ มาตรา ๑๕๔ บรรดาแร่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์ พาหนะ ยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลใดๆ ที่บุคคลได้ มาหรือได้

เหตุผล


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... บุคคลได้ มา หรือได้ ใช้ ในการกระทำาความผิด หรือมีไว้ เนื่อง ในการกระทำาความผิด หรือได้ เป็ นอุปกรณ์ให้ ได้ รับผลใน การกระทำาความผิดตามมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๓ หรือมาตรา ๑๐๔ ให้ ริบเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะมี ผู้ถูก ลงโทษตามคำาพิพากษาหรือไม่ ให้ พนักงานอัยการร้ องขอให้ ศาลสั่งริบทรัพย์สนิ ตามวรรคหนึ่งและเมื่อพนักงานอัยการได้ ร้องขอต่อศาลแล้ ว ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ปิดประกาศไว้ ท่สี าำ นักงานเจ้ าพนักงาน อุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องที่ท่ยี ึดหรืออายัดของกลางนั้น และให้ ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที่มีจาำ หน่ายในท้ องถิ่น อย่างน้ อยสองวันติดต่อกัน เพื่อให้ บุคคลซึ่งอาจอ้ างว่าเป็ น เจ้ าของมายื่นคำาร้ องขอเข้ ามาในคดีก่อนมีคาำ พิพากษาของ ศาลชั้นต้ น ทั้งนี้ ไม่ว่าในคดีดงั กล่าวจะปรากฏตัวบุคคลซึ่ง อาจเชื่อว่าเป็ นเจ้ าของหรือไม่กต็ าม การประกาศในหนังสือพิมพ์ตามวรรคสอง หากอธิบดีเห็นว่าราคาของกลางไม่ค้ ุมกับค่าประกาศ หนังสือพิมพ์ให้ มีอาำ นาจงดการประกาศในหนังสือพิมพ์ได้ ในกรณีทไ่ี ม่มผี ใ้ ู ดอ้างตัวเป็นเจ้าของก่อนมี คำา พิพากษาของศาลชัน้ ต้น หรือมีเจ้าของแต่เจ้าของ ไม่ สามารถพิสจู น์ให้ศาลเชือ่ ว่าตนไม่มโี อกาสทราบหรือไม่มเี หตุอนั ควรสงสัยว่าจะมีการกระทำาความผิดดังกล่าวอีกทัง้ ตนได้ใช้ความ ระมัดระวังตามสมควรแล้วทีจ่ ะป้ องกันมิให้มกี ารกระทำาความผิด

77 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 ใช้ ในการกระทำาความผิด หรือมีไว้ เนื่องในการกระทำาความผิด หรือได้ ใช้ เป็ นอุปกรณ์ให้ ได้ รับผลในการกระทำาความผิดตาม มาตรา ๑๓๒ ทวิ มาตรา ๑๓๒ ตรี มาตรา ๑๓๒ จัตวา มาตรา ๑๓๓ มาตรา ๑๓๓ ตรี มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๘ มาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๗ มาตรา ๑๔๘ มาตรา ๑๔๘ ทวิ มาตรา ๑๕๒ หรือมาตรา ๑๕๒ ทวิ ให้ ริบเสียทั้งสิ้น ไม่ว่าจะมีผ้ ูถูกลงโทษตามคำาพิพากษาหรือไม่ ให้ พนักงานอัยการร้ องขอให้ ศาลสั่งริบทรัพย์สนิ ตาม วรรคหนึ่ง และเมื่อพนักงานอัยการได้ ร้องขอต่อศาลแล้ ว ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที่มีจาำ หน่ายใน ท้ องถิ่นอย่างน้ อยสองวันติดต่อกัน เพื่อให้ บุคคลซึ่งอาจอ้ างว่า เป็ นเจ้ าของมายื่นคำาร้ องขอเข้ ามาในคดีก่อนมีคาำ พิพากษาของ ศาลชั้นต้ น ทั้งนี้ ไม่ว่าในคดีดงั กล่าวจะปรากฏตัวบุคคลซึ่งอาจ เชื่อว่าเป็ นเจ้ าของหรือไม่กต็ าม

ในกรณีท่ไี ม่มีผ้ ูใดอ้ างตัวเป็ นเจ้ าของก่อนมีคาำ พิพากษาของ ศาลชั้นต้ น หรือมีเจ้ าของแต่เจ้ าของไม่สามารถพิสจู น์ให้ ศาลเชื่อ ว่าตนไม่มีโอกาสทราบ หรือไม่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าจะมีการกระ ทำาความผิดดังกล่าว อีกทั้งตนได้ ใช้ ความระมัดระวังตามสมควร แล้ วที่จะป้ องกันมิให้ มีการกระทำาความผิดเช่นนั้นเกิดขึ้น หรือไม่

เหตุผล


78 ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 เช่นนัน้ เกิดขึน้ หรือไม่สามารถพิสจู น์ให้ศาลเชือ่ ได้วา่ ตนไม่มโี อกาส สามารถพิสจู น์ให้ ศาลเชื่อได้ ว่าตนไม่มีโอกาสทราบ หรือไม่มีเหตุ ทราบหรือไม่มเี หตุผลอันควรสงสัยว่าจะมีการนำาทรัพย์สนิ ดังกล่าว อันควรสงสัยว่าจะมีการนำาทรัพย์สนิ ดังกล่าวไปใช้ ในการกระ ไปใช้ในการกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ้ ี ให้ศาลสัง่ ริบ ทำาความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ้ ี ให้ ศาลสั่งริบทรัพย์สนิ ดังกล่าว ทรัพย์สนิ ดังกล่าวได้เมือ่ พ้นกำาหนดสามสิบวันนับแต่วนั แรกของวัน ได้ เมื่อพ้ นกำาหนดสามสิบวันนับแต่วันแรกของวันประกาศใน ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันตามวรรคสองหรือนับแต่วนั ปิ ด หนังสือพิมพ์รายวันตามวรรคสอง และในกรณีน้ ี มิให้ นาำ มาตรา ประกาศกรณีมไิ ด้ประกาศในหนังสือพิมพ์ตามวรรคสาม และใน ๓๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้ บังคับ กรณีนม้ ี ใิ ห้นาำ มาตรา ๓๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้ บังคับ มาตรา ๑๑๒ ในกรณีความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี มาตรา ๑๕๕ ในกรณีความผิดตามมาตรา ๑๓๒ ทวิ มาตรา ให้ อธิบดีมีอาำ นาจสั่งจ่ายเงินสินบนแก่ผ้ นู าำ จับและเงินรางวัล ๑๓๒ ตรี มาตรา ๑๓๓ ตรี มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๔๒ มาตรา แก่ผ้ จู ับตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาำ หนดโดยประกาศในราช ๑๔๓ มาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๗ มาตรา ๑๔๘ มาตรา ๑๔๘ ทวิ กิจจานุเบกษาในอัตรารวมกันไม่เกินร้ อยละห้ าสิบห้ าของ มาตรา ๑๕๒ มาตรา ๑๕๒ ทวิ หรือมาตรา ๑๕๒ ตรี ให้ อธิบดี จำานวนเงินค่าขายของกลางหรือเงินค่าปรับแล้ วแต่กรณีใน มีอาำ นาจสั่งจ่ายเงินสินบนแก่ผ้ นู าำ จับและเงินรางวัลแก่ผ้ ูจบั ตาม การกำาหนดอัตราเงินสินบนหรือเงินรางวัล รัฐมนตรีจะ ระเบียบที่รัฐมนตรีกาำ หนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาใน กำาหนดให้ จ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลสำาหรับกรณีท่ปี รากฏ อัตรารวมกันไม่เกินร้ อยละห้ าสิบห้ าของจำานวนเงินค่าขายของ ตัวผู้ต้องหาและหรือมีผ้ ูกระทำาความผิดที่ต้องคำาพิพากษา กลางหรือเงินค่าปรับแล้ วแต่กรณี ในการกำาหนดอัตราเงินสินบน ถึงที่สดุ ให้ ได้ รับโทษทางอาญามากกว่าการจ่ายเงินสินบน หรือเงินรางวัล รัฐมนตรีจะกำาหนดให้ จ่ายเงินสินบนและเงิน และเงินรางวัลในกรณีท่ไี ม่ปรากฏตัวผู้ต้องหาและหรือไม่มีผ้ ู รางวัลสำาหรับกรณีท่ปี รากฏตัวผู้ต้องหาและหรือมีผ้ กู ระทำาความ กระทำาความผิดที่ต้องคำาพิพากษาถึงที่สดุ ก็ได้ ผิดที่ต้องคำาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ ได้ รับโทษทางอาญามากกว่าการ จ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลในกรณีท่ไี ม่ปรากฏตัวผู้ต้องหาและ หรือไม่มีผ้ ูกระทำาความผิดที่ต้องคำาพิพากษาถึงที่สดุ ก็ได้ เงินสินบนและเงินรางวัลตามวรรคหนึงให้ ่ อธิบดีจา่ ยจากเงิน เงินสินบนและเงินรางวัลตามวรรคหนึ่ง ให้ อธิบดีจ่ายจาก ขายของกลางทีศาลสั ่ งริ่ บหรือจ่ายจากเงินค่าปรับทีชำ่ าระต่อศาลในกรณี เงินขายของกลางที่ศาลสั่งริบ หรือจ่ายจากเงินค่าปรับที่ชาำ ระต่อ

เหตุผล


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... ทีศาลมิ ่ ได้สงริ่ั บของกลางหรือของกลางไม่อาจจำาหน่ายได้ หรือจ่าย จากเงินค่าปรับทีมี่ การเปรียบเทียบ หรือจากเงินขายของกลางทีผู่ ้ ต้องหายกให้ในกรณีทคดี ่ี เป็นอันระงับโดยการเปรียบเทียบปรับหรือ จ่ายจากเงินขายของกลางทีตกเป็ ่ นของแผ่นดินตาม มาตรา ๑๑๖ และในกรณีทคดี ่ี เป็นอันระงับโดยเปรียบเทียบปรับ อธิบดีอาจมอบ หมายให้เจ้าพนักงานผูม้ อี าำ นาจเปรียบเทียบเป็นผูส้ งจ่่ั าย โดยจะ กำาหนดเงือนไขอย่ ่ างใดอย่างหนึง่ หรือไม่กไ็ ด้ มาตรา ๑๑๓ ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่มีอาำ นาจยึดหรือ อายัดบรรดาแร่ท่มี ีไว้ เนื่องในการกระทำาความผิด และเครื่อง มือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกล ใดๆ ที่บุคคลได้ มาหรือได้ ใช้ ในการกระทำาความผิด หรือมี เหตุอนั ควรสงสัยว่าได้ ใช้ ในการกระทำาความผิดหรือเป็ น อุปกรณ์ให้ได้รบั ผลในการกระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติ นี้ไว้ เพื่อเป็ นหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ จนกว่าจะมีคาำ สั่ง เด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือจนกว่าคดีจะถึงที่สดุ ทั้งนี้ ไม่ว่า ทรัพย์สนิ นั้นจะเป็ นของผู้กระทำาความผิดหรือของผู้มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าเป็ นผู้กระทำาความผิดหรือไม่ และเมื่อได้ มีการ ฟ้ องคดี ให้ นาำ ความในมาตรา ๑๑๑ วรรคสองและวรรคสีม่ าใช้ บังคับ ในกรณีท่มี ีคาำ สั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีถ้าเจ้ าของหรือ ผู้ครอบครองมิได้ ร้องขอรับทรัพย์สนิ คืนภายในกำาหนดหก เดือนนับแต่วันทราบหรือถือว่าได้ ทราบคำาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง คดีให้ ทรัพย์สนิ นั้นตกเป็ นของแผ่นดิน ทั้งนี้ เว้ นแต่อธิบดีจะ ใช้ อาำ นาจประกาศหาตัวบุคคลทีเ่ ป็นเจ้าของหรือผูค้ รอบครอง

79 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 ศาลในกรณีท่ศี าลมิได้ ส่งั ริบของกลาง หรือของกลางไม่อาจ จำาหน่ายได้ หรือจ่ายจากเงินค่าปรับที่มีการเปรียบเทียบในกรณีท่ี คดีเป็ นอันระงับโดยการเปรียบเทียบปรับหรือจ่ายจากเงินขาย ของกลางที่ตกเป็ นของแผ่นดินตามมาตรา ๑๕ เบญจ และใน กรณีท่คี ดีเป็ นอันระงับโดยการเปรียบเทียบปรับ อธิบดีอาจมอบ หมายให้ เจ้ าพนักงานผู้มีอาำ นาจเปรียบเทียบเป็ นผู้ส่งั จ่าย โดยจะ กำาหนดเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่กไ็ ด้ มาตรา ๑๕ ทวิ ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่มีอาำ นาจยึดหรือ อายัดบรรดาแร่ ที่มีไว้ เนื่องในการกระทำาความผิด และเครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครือ่ งจักรกลใดๆ ที่บุคคล ได้ มาหรือได้ ใช้ ในการกระทำาความผิด หรือมีเหตุอนั ควรสงสัยว่า ได้ ใช้ ในการกระทำาความผิด หรือเป็ นอุปกรณ์ให้ ได้ รับผลในการก ระทำาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ไี ว้ เพื่อเป็ นหลักฐานในการ พิจารณาคดีได้ จนกว่าจะมีคาำ สั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือจนกว่าคดี จะถึงที่สดุ ทั้งนี้ ไม่ว่าทรัพย์สนิ นั้นจะเป็ นของผู้กระทำาความผิด หรือของผู้มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าเป็ นผู้กระทำาความผิดหรือไม่ และเมื่อได้ มีการฟ้ องคดี ให้ นาำ ความในมาตรา ๑๕๔ วรรคสอง และวรรคสามมาใช้ บังคับ ในกรณีท่มี ีคาำ สั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี ถ้ าเจ้ าของหรือ ผู้ครอบครองมิได้ ร้องขอรับทรัพย์สนิ คืนภายในกำาหนดหกเดือน นับแต่วันทราบหรือถือว่าได้ ทราบคำาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี ให้ ทรัพย์สนิ นั้นตกเป็ นของแผ่นดิน ทั้งนี้ เว้ นแต่อธิบดีจะใช้ อำานาจประกาศหาตัวบุคคลที่เป็ นเจ้ าของหรือผู้ครอบครอง

เหตุผล


80 ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 ตามมาตรา ๑๑๖ ตามมาตรา ๑๕ เบญจ มาตรา ๑๑๔ ในกรณีทรัพย์สนิ ที่ยึดไว้ ตามมาตรา มาตรา ๑๕ ตรี ในกรณีทรัพย์สนิ ที่ยึดไว้ ตามมาตรา ๑๕ ๑๑๓ วรรคหนึ่ง มิใช่เป็ นของผู้กระทำาความผิด หรือของผู้มี ทวิ วรรคหนึ่ง มิใช่เป็ นของผู้กระทำาความผิด หรือของผู้มีเหตุ เหตุอนั ควรสงสัยว่าเป็ นผู้กระทำาความผิดให้ พนักงานเจ้ า อันควรสงสัยว่าเป็ นผู้กระทำาความผิดให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่โดย หน้ าที่โดยอนุมัตริ ัฐมนตรีคืนทรัพย์สนิ หรือเงิน แล้ วแต่ อนุมัตริ ัฐมนตรีคืนทรัพย์สนิ หรือเงิน แล้ วแต่กรณี ให้ แก่เจ้ าของ กรณี ให้ แก่เจ้ าของก่อนถึงกำาหนดตามมาตรา ๑๑๓ วรรค ก่อนถึงกำาหนดตามมาตรา ๑๕ ทวิ วรรคหนึ่ง ได้ ในกรณีดังต่อไป หนึ่งได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ นี้ (1) เมื่อทรัพย์สนิ นั้นไม่จาำ เป็ นต้ องใช้ เป็ นพยาน (๑) เมื่อทรัพย์สนิ นั้นไม่จาำ เป็ นต้ องใช้ เป็ นพยานหลักฐาน หลักฐานในการพิจารณาคดีท่เี ป็ นเหตุให้ ทรัพย์สนิ นั้นถูกยึด ในการพิจารณาคดีท่เี ป็ นเหตุให้ ทรัพย์สนิ นั้นถูกยึด หรือ หรือ (2) เมื่อผู้กระทำาความผิดหรือผู้มีเหตุอนั ควร (๒) เมื่อผู้กระทำาความผิดหรือผู้มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า สงสัยว่าเป็ นผู้กระทำาความผิดได้ ทรัพย์สนิ นั้นมาจากผู้เป็ น เป็ นผู้กระทำาความผิดได้ ทรัพย์สนิ นั้นมาจากผู้เป็ นเจ้ าของโดย เจ้ าของโดยการกระทำาความผิดทางอาญา การกระทำาความผิดทางอาญา มาตรา ๑๑๕ ถ้ าทรัพย์สนิ และของกลางที่ยดึ หรือ อายัดไว้ ตาม มาตรา ๑๑๓ หรือมาตรา ๑๑๖ จะเป็ นการ เสี่ยงต่อความเสียหาย หรือค่าใช้ จ่ายในการเก็บรักษาจะเกิน ค่าของทรัพย์สนิ อธิบดีอาจดำาเนินการดังต่อไปนี้ (1) จัดการขายหรือจำาหน่ายทรัพย์สนิ หรือของ กลางก่อนครบกำาหนดเวลาตามมาตรา ๑๑๓ วรรคสอง หรือ มาตรา ๑๑๖ วรรคสอง แล้ วแต่กรณี เมื่อได้ เงินเป็ นสุทธิ เท่าใดให้ ยึดไว้ แทนทรัพย์สนิ หรือของกลางนั้น หรือ (2) ถ้ าการนำาทรัพย์สนิ หรือของกลางที่ยึดหรือ อายัดไว้ ไปใช้ ประโยชน์จะเป็ นการบรรเทาความเสียหายหรือ

มาตรา ๑๕ จัตวา ถ้ าทรัพย์สนิ และของกลางที่ยดึ หรือ อายัดไว้ ตาม มาตรา ๑๕ ทวิ หรือมาตรา ๑๕ เบญจ จะเป็ นการ เสี่ยงต่อความเสียหาย หรือค่าใช้ จ่ายในการเก็บรักษาจะเกินค่า ของทรัพย์สนิ อธิบดีอาจดำาเนินการดังต่อไปนี้ (๑) จัดการขายหรือจำาหน่ายทรัพย์สนิ หรือของกลางก่อน ครบกำาหนดเวลาตามมาตรา ๑๕ ทวิวรรคสอง หรือมาตรา ๑๕ เบญจ วรรคสอง แล้ วแต่กรณี เมื่อได้ เงินเป็ นสุทธิเท่าใดให้ ยดึ ไว้ แทนทรัพย์สนิ หรือของกลางนั้น หรือ (๒) ถ้ าการนำาทรัพย์สนิ หรือของกลางที่ยดึ หรืออายัดไว้ ไปใช้ ประโยชน์จะเป็ นการบรรเทาความเสียหายหรือค่าใช้ จ่าย

เหตุผล


81 ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 ค่าใช้ จ่ายในการเก็บรักษาก็ให้ นาำ ทรัพย์สนิ หรือของกลางนั้น ในการเก็บรักษาก็ให้ นาำ ทรัพย์สนิ หรือของกลางนั้นไปใช้ เพื่อ ไปใช้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการได้ ตามระเบียบที่อธิบดี ประโยชน์ของทางราชการได้ ตามระเบียบที่อธิบดีกาำ หนด กำาหนด ก่อนที่จะสั่งดำาเนินการตามวรรคหนึ่งให้ อธิบดีหรือ ก่อนที่จะสั่งดำาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ อธิบดีหรือผู้ซ่งึ ผู้ซ่งึ อธิบดีมอบหมายประกาศในหนังสือ พิมพ์รายวันที่มี อธิบดีมอบหมายประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที่มีจาำ หน่ายใน จำาหน่ายในท้ องถิ่นอย่างน้ อยสองวันติดต่อกันเพื่อให้ เจ้ าของ ท้ องถิ่นอย่างน้ อยสองวันติดต่อกัน เพื่อให้ เจ้ าของหรือ หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้ วยกฎหมายทราบ เจ้ าของหรือ ผู้ครอบครองโดยชอบด้ วยกฎหมายทราบเจ้ าของหรือ ผู้ครอบครองโดยชอบด้ วยกฎหมายมีสทิ ธิย่นื คำาร้ องขอรับ ผู้ครอบครองโดยชอบด้ วยกฎหมายมีสทิ ธิย่ นื คำาร้ องขอรับ ทรัพย์สนิ หรือของกลางดังกล่าวไปเก็บรักษาด้ วยตนเองได้ ทรัพย์สนิ หรือของกลางดังกล่าวไปเก็บรักษาด้ วยตนเองได้ ภายใน ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้ าหน้ าที่กาำ หนดซึ่งต้ องไม่น้อย ระยะเวลาที่พนักงานเจ้ าหน้ าที่กาำ หนด ซึ่งต้ องไม่น้อยกว่า กว่าสิบห้ าวันนับแต่วันแรกที่ประกาศในหนังสือพิมพ์ และถ้ า สิบห้ าวันนับแต่วนั แรกที่ประกาศในหนังสือพิมพ์และถ้ าเจ้ าของ เจ้ าของหรือผู้ครอบครองทำาสัญญาไว้ กบั กรมอุตสาหกรรม หรือผู้ครอบครองทำาสัญญาไว้ กบั กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ พื้นฐานและการเหมืองแร่ว่าจะเก็บรักษาทรัพย์สนิ หรือของ การเหมืองแร่ว่าจะเก็บรักษาทรัพย์สนิ หรือของกลางดังกล่าวโดย กลางดังกล่าวโดยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร รวมทั้ง ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร รวมทั้งจัดหาประกันหรือหลัก จัดหาประกันหรือหลักประกันให้ แก่ทางราชการตามเงื่อนไข ประกันให้ แก่ทางราชการตามเงื่อนไขที่กาำ หนดในกฎกระทรวง ก็ ที่กาำ หนดในกฎกระทรวง ก็ให้ อธิบดีมอบทรัพย์สนิ หรือของ ให้ อธิบดีมอบทรัพย์สนิ หรือของกลางดังกล่าว ให้ เจ้ าของหรือผู้ กลางดังกล่าวให้ เจ้ าของหรือผู้ครอบครองเป็ นผู้เก็บรักษาไว้ ครอบครองเป็ นผู้เก็บรักษาไว้ แต่ห้ามมิให้ เจ้ าของหรือผู้ครอบ แต่ห้ามมิให้ เจ้ าของหรือผู้ครอบครองนำาทรัพย์สนิ หรือของ ครองนำาทรัพย์สนิ หรือของกลางดังกล่าวไปใช้ หรือแสวงหา กลางดังกล่าวไปใช้ หรือแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าด้ วยประการ ประโยชน์ไม่ว่าด้ วยประการใดๆ ใดๆ ในกรณีท่ไี ม่ปรากฏตัวเจ้ าของหรือผู้ครอบครองมา ในกรณีท่ไี ม่ปรากฏตัวเจ้ าของหรือผู้ครอบครองมาขอรับ ขอรับทรัพย์สนิ หรือของกลางไปเก็บรักษาหรือปรากฏ ทรัพย์สนิ หรือของกลางไปเก็บรักษาหรือปรากฏเจ้ าของหรือ เจ้ าของหรือผู้ครอบครองแต่บุคคลดังกล่าวไม่ยอมทำาสัญญา ผู้ครอบครองแต่บุคคลดังกล่าวไม่ยอมทำาสัญญาตามเงื่อนไขที่

เหตุผล


82 ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 ตามเงื่อนไขที่กาำ หนดในกฎกระทรวงให้ อธิบดีส่งั ดำาเนินการ กำาหนดในกฎกระทรวงให้ อธิบดีส่งั ดำาเนินการตามวรรคหนึ่งได้ ตามวรรคหนึ่งได้ หรือในกรณีท่มี ีการทำาสัญญาแต่เจ้ าของ หรือในกรณีท่มี ีการทำาสัญญาแต่เจ้ าของหรือผู้ครอบครองปฏิบัติ หรือผู้ครอบครองปฏิบัตผิ ดิ สัญญาหรือไม่ปฏิบตั ิตาม ผิดสัญญาหรือไม่ปฏิบัตติ ามเงื่อนไขที่กาำ หนดไว้ ในสัญญาให้ เงื่อนไขที่กาำ หนดไว้ ในสัญญาให้ อธิบดีเรียกทรัพย์สนิ หรือ อธิบดีเรียกทรัพย์สนิ หรือของกลางดังกล่าวคืนจากเจ้ าของหรือ ของกลางดังกล่าวคืนจากเจ้ าของหรือผู้ครอบครองและมี ผู้ครอบครองและมีอาำ นาจสั่งให้ ดาำ เนินการบังคับตามสัญญา อำานาจสั่งให้ ดาำ เนินการบังคับตามสัญญาประกันและดำาเนิน ประกันและดำาเนินการตามวรรคหนึ่งได้ การตามวรรคหนึ่งได้ หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการดำาเนินการตามวรรคหนึ่ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการดำาเนินการตามวรรค หนึ่ง (๑) และ (๒) ให้ เป็ นไปตามที่กาำ หนดในกฎกระทรวง (๑) และ (๒) ให้ เป็ นไปตามที่กาำ หนดในกฎกระทรวงและในกรณี และในกรณีเช่นนี้เจ้ าของหรือ ผู้ครอบครองจะฟ้ องเรียกค่า เช่นนี้เจ้ าของหรือผู้ครอบครองจะฟ้ องเรียกค่าเสียหายหรือค่า เสียหายหรือค่าตอบแทนใดๆ จากทางราชการ อัน ตอบแทนใดๆ จากทางราชการอันเนื่องมาจากการดำาเนินการหรือ การนำาทรัพย์สนิ หรือของกลางที่ยดึ หรืออายัดไปใช้ ประโยชน์ของ เนื่องมาจากการดำาเนินการหรือการนำาทรัพย์สนิ หรือของ กลางที่ยึดหรืออายัดไปใช้ ประโยชน์ของทางราชการดังกล่าว ทางราชการดังกล่าวมิได้ มิได้ มาตรา ๑๑๖ ในกรณีทม่ี กี ารยึดของกลางทีต่ อ้ งสงสัยใน มาตรา ๑๕ เบญจ ในกรณีท่มี ีการยึดของกลางที่ต้อง การกระทำาความผิดโดยไม่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผูค้ รอบครอง สงสัยในการกระทำาความผิดโดยไม่ปรากฏตัวเจ้ าของหรือ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีผ่ ย้ ู ดึ ส่งมอบของกลางให้แก่เจ้าพนักงาน ผู้ครอบครองให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูยดึ ส่งมอบของกลางให้ แก่ อุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องทีห่ รือเจ้าหน้าทีท่ อ่ี ธิบดีกาำ หนดเพือ่ เจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้ องที่หรือเจ้ าหน้ าที่ท่อี ธิบดี เก็บรักษาไว้ และให้อธิบดีหรือผูซ้ ง่ึ อธิบดีมอบหมายมีอาำ นาจ กำาหนดเพื่อเก็บรักษาไว้ และให้ อธิบดีหรือผู้ซ่งึ อธิบดีมอบหมาย ประกาศหาตัวเจ้าของหรือผูค้ รอบครองเพือ่ ให้บคุ คลดังกล่าวไป มีอาำ นาจประกาศหาตัวเจ้ าของหรือผู้ครอบครองเพื่อให้ บุคคลดัง แสดงหลักฐานเพือ่ ขอรับของกลางคืน กล่าวไปแสดงหลักฐานเพื่อขอรับของกลางคืน การประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ ปิดประกาศไว้ ท่ี การประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ ปิดประกาศไว้ ท่สี าำ นักงาน สำานักงานเจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องที่ท่มี ีการ เจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้ องที่ท่มี ีการยึดของกลางนั้น ยึดของกลางนั้น และให้ ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที่มี และให้ ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที่มีจาำ หน่ายในท้ องถิ่น

เหตุผล


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... จำาหน่ายในท้ องถิ่นอย่างน้ อยสองวันติดต่อกัน เจ้ าของหรือผู้ ครอบครองมีสทิ ธิท่จี ะไปแสดงตัวต่อเจ้ าพนักงาน อุตสาหกรรมแร่ประจำาท้องที่หรือเจ้ าหน้ าที่ท่อี ธิบดีระบุไว้ ใน ประกาศ เพื่อขอรับของกลางคืนภายในกำาหนดสามสิบวัน นับแต่วันแรกที่มีประกาศในหนังสือพิมพ์ ในกรณีท่ไี ม่มีผ้ ูใดแสดงตัวเป็ นเจ้ าของหรือผู้ครอบ ครองเพื่อขอรับของกลางคืนภายในกำาหนดเวลาตามวรรค สอง ให้ ของกลางนั้นตกเป็ นของแผ่นดิน แต่ถ้ามีบุคคลใด แสดงตัวเป็ นเจ้ าของหรือผู้ครอบครองและขอรับของกลาง คืนภายในกำาหนดเวลา ให้ อธิบดีหรือผู้ซ่งึ อธิบดีมอบหมาย ดำาเนินการตามกฎหมายต่อไป ในกรณีท่ปี รากฏว่าผู้ท่แี สดงตัวเป็ นเจ้ าของหรือผู้ ครอบครองตามวรรคหนึ่งเป็ นบุคคลที่พนักงานอัยการได้ พิจารณาแล้ วและมีคาำ สั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือเป็ นบุคคล ที่ปรากฏหลักฐานในขณะสอบสวนแล้ วว่ามิใช่เป็ นผู้ร้ เู ห็น เป็นใจในการกระทำาความผิดหรือมิใช่เจ้าของหรือผูค้ รอบครอง ให้ อธิบดีมีหนังสือแจ้ งให้ บุคคลดังกล่าวดำาเนินการใช้ สทิ ธิฟ้อง ร้ องต่อศาลเพื่อขอรับของกลางคืนภายในสามสิบวันนับแต่ วันที่ได้ รับหนังสือแจ้ งจากอธิบดี หากมิได้ ใช้ สทิ ธิฟ้องร้ อง ต่อศาลภายในกำาหนดเวลาดังกล่าวให้ ถอื ว่าบุคคลนั้นมิใช่ เจ้ าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สนิ นั้น หมวด ๑๐ บทเฉพาะกาล มาตรา ๑๑๗ ในระหว่างที่ยังมิได้ ออกกฎกระทรวง

83 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 อย่างน้ อยสองวันติดต่อกัน เจ้ าของหรือผู้ครอบครองมีสทิ ธิท่จี ะ ไปแสดงตัวต่อเจ้ าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำาท้ องที่หรือเจ้ า หน้ าที่ท่อี ธิบดีระบุไว้ ในประกาศ เพื่อขอรับของกลางคืนภายใน กำาหนดสามสิบวันนับแต่วนั แรกที่มีประกาศในหนังสือพิมพ์ ในกรณีท่ไี ม่มีผ้ ูใดแสดงตัวเป็ นเจ้ าของหรือผู้ครอบครอง เพื่อขอรับของกลางคืนภายในกำาหนดเวลาตามวรรคสองให้ ของ กลางนั้นตกเป็ นของแผ่นดิน แต่ถ้ามีบุคคลใดแสดงตัวเป็ น เจ้ าของหรือผู้ครอบครองและขอรับของกลางคืนภายในกำาหนด เวลา ให้ อธิบดีหรือผู้ซ่งึ อธิบดีมอบหมายดำาเนินการตามกฎหมาย ต่อไป ในกรณีท่ปี รากฏว่าผู้ท่แี สดงตัวเป็ นเจ้ าของหรือ ผู้ครอบครองตามวรรคหนึ่งเป็ นบุคคลที่พนักงานอัยการได้ พิจารณาแล้ วและมีคาำ สั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือเป็ นบุคคล ที่ปรากฏหลักฐานในขณะสอบสวนแล้ วว่ามิใช่เป็ นผู้ร้ เู ห็นเป็ นใจ ในการกระทำาความผิดหรือมิใช่เจ้ าของหรือผู้ครอบครองให้ อธิบดี มีหนังสือแจ้ งให้ บุคคลดังกล่าวดำาเนินการใช้ สทิ ธิฟ้องร้ องต่อศาล เพื่อขอรับของกลางคืนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ รับหนังสือ แจ้ งจากอธิบดี หากมิได้ ใช้ สทิ ธิฟ้องร้ องต่อศาลภายในกำาหนด เวลาดังกล่าว ให้ ถอื ว่าบุคคลนั้นมิใช่เจ้ าของหรือ ผู้ครอบ ครองทรัพย์สนิ นั้น

เหตุผล


ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. .... หรือประกาศตามพระราชบัญญัติน้ ีให้ บรรดากฎกระทรวง และประกาศที่ได้ ออกตามกฎหมายแร่และพิกดั อัตราค่าภาค หลวงแร่ และใช้ บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตนิ ้ ีประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาคงใช้ บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ ง กับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตนิ ้ ี มาตรา ๑๑๘ บรรดาคำาขอทุกประเภทที่ได้ ย่นื ไว้ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้ บังคับให้ ถอื ว่าเป็ นคำาขอตามพ ระราชบัญญัติน้ ี มาตรา ๑๑๙ บรรดาอาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบ อนุญาต ทีได้ ่ ออกให้ตามกฎหมายทีถู่ กยกเลิกตามมาตรา ๓ ก่อน วันทีพระราชบั ่ ญญัตนิ ใ้ ี ช้บงั คับ ให้ถอื ว่าเป็นอาชญาบัตร ประทาน บัตร หรือใบอนุญาตออกตามพระราชบัญญัตนิ จ้ ี นกว่าจะสิน้ อายุ บรรดาข้อผูกพันตามสัญญาสัมปทานซึง่ มีอยูก่ บั รัฐบาลไทย โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการ เหมืองแร่กอ่ นวันทีพระราชบั ่ ญญัตนิ ม้ ี ผี ลใช้บงั คับ ให้มผี ลใช้บงั คับ ต่อไปตามข้อผูกพันแห่งสัญญาสัมปทานนัน้ ๆ ทังนี ้ ้ จนกว่าผลการใช้บงั คับตามสัญญาสัมปทานจะสิน้ สุดลง

84 พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510

เหตุผล

เปรียบเทียบพรบ.แร่ 2510 กับ ร่างพรบ.ว่าด้วยแร่ พ.ศ. ...  

เปรียบเทียบ พรบ.แร่ พ.ศ. 2510 กับ ร่างพรบ. ว่าด้วยแร่ พ.ศ. ...