Page 1

นํามันมะพร้าวธรรมชาติ

100 %

EXTRA VIRGIN COCONUT OIL

Thai Pure

ได้รับการประกาศเป็ นนวัตกรรมแห่งชาติ รายแรกในประเทศในการผลิต นํามันมะพร้าวบริ สุทธิ&ดว้ ยวิธีใหม่

เกีย วกับขั นตอนการผลิต นํามันมะพร้าวบริ สุทธิ&ของทางเรานันเป็ นแบบ Cold-pressed Centrifuge ถือว่าเป็ นเกรดที,ดีที,สุด ที,สามารถผลิตได้ในปั จจุบนั ในกระบวนการบีบเย็นหรื อสกัดเย็น (Cold Processing) คือกระบวนการผลิตที,ไม่ใช้ความร้อน ซึ,งในปัจจุบนั กระบวนการบีบเย็นหรื อ สกัดเย็น แบ่งออกเป็ น 2 แบบ 1. การหมัก (Fermentation Process) คือกระบวนการผลิตซึ,งอาศัยหลักการความหนาแน่น (density) ที,แตกต่างกันโดยสารที,มีความหนาแน่นตํ,ากว่าจะอยูด่ า้ นบนในที,น ีคือนํามัน และสารที,มีความหนาแน่นสูงกว่าจะ อยูด่ า้ นล่าง ในที,น ี คือนําและตะกอนโดยเราต้องใช้เวลาหลายวัน เพื,อให้เกิดการแยกชันกันระหว่างนําและนํามัน อย่ างไรก็ตามวิธีการหมักนีอ าศัยเพียงแรงโน้ มถ่ วงของโลกเท่ านั น จึงไม่ สามารถแยกชั นนํา กับนํา มันได้ อย่ างสมบูรณ์ 2. การเหวีย, งแยก (Centrifuge Process)คือกระบวนการผลิตซึ,งอาศัย หลักการความแตกต่างกันระหว่างความหนาแน่นของสสาร (นํา นํามันมะพร้าว และ ตะกอน)โดยสสารที,มีความ หนาแน่น(density)สูงกว่า ในที,น ี คือนําและตะกอนจะถูกเหวีย, งแยกออก ซึ,งเป็ นวิธีการที,ใช้ระยะเวลาสันใน การผลิต และบรรจุ จึงส่งผลให้มีโอกาสในการปนเปื อนตํ,า และสามารถรักษาคุณภาพของนํามันมะพร้าวได้ดี นํามันที,ได้จึงเหมาะแก่การบริ โภค ไม่เหม็นหื น มีลกั ษณะใสเหมือนนํา ความหนืดตํ,า ซึ,ง วิธีการเหวีย งแยกนีส ามารถแยกชั นนํา และตะกอนออกจากกันได้อย่ างสมบูรณ์ สําหรับเรืองกลิน นั นเราใช้ มะพร้ าวนํา หอม ในการแต่ งกลิน ดังนั นนํา มันมะพร้ าว Thai Pure จึงเป็ นนํา มันมะพร้ าวบริสุทธิ0100% นอกจากนีทางเรามัน, ใจในคุณภาพสิ นค้าเป็ นอย่างมาก ดังนันถ้าคุณได้รับสิ นค้าที,ไม่มีคุณภาพ ไม่ได้มาตรฐาน เกิดการเหม็นหื น กรุ ณาส่งคืนเพื,อให้ทางเราได้ตรวจสอบ ทางเรายินดีเคืนเงินเต็มจํานวนทันที 100%


ประโยชน์ของนํามันมะพร้าว Thai Pure สมมุตฐิ านนํา มันมะพร้ าวกับโรคหัวใจ

“นํามันอิม ตัวทุกชนิด เป็ นสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจ” เป็ นบทสรุ ปสําหรับอาหารที,ก่อให้เกิดโรคหัวใจ คําพูดดังกล่าว จําเป็ นต้องแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ท งั 4 ประการ ดังนี 1. นํามันอิ,มตัวทุกชนิด มีคลอเรสเตอรอลสูง 2. เมื,อบริ โภคนํามันอิ,มตัวแล้ว มีคลอเรสเตอรอลในกระแสเลือดสูง 3. คลอเรสเตอรอลที,สูงในกระแสเลือดนัน นําไปสู่ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง 4. ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง นําไปสู่การเป็ นโรคหัวใจ ประจักษ์พยานและผลการศึกษาในเรื, องเหล่านี สรุ ปได้วา่ ไม่มีความสัมพันธ์กนั ใน 3 ประเด็นแรก ดังที,จะได้ อธิบายดังต่อไปนี นํา มันอิม ตัวทุกชนิด มีคลอเรสเตอรอลสู ง การกล่าวหาว่านํามันอิ,มตัว อันได้แก่ นํามันจากสัตว์ และนํามันเขตร้อน (tropical oils) อาทิเช่น นํามัน มะพร้าว และนํามันปาล์มเป็ นสาเหตุของโรคหัวใจ เพราะนํามันดังกล่าว เป็ นสาเหตุให้มีคลอเรสเตอรอลใน กระแสเลือดสูง ทําให้น าํ มันมะพร้าว ถูกกล่าวหาว่ามีคลอเรสเตอรอลสูงไปด้วย แต่ผลจากการวิเคราะห์ ปรากฎว่า นํามันมะพร้าวมีคลอเรสเตอรอลตํ,าที,สุดในบรรดานํามันที,ใช้บริ โภคทังหลาย กล่าวคือ มีเพียง 14 ส่วนในล้าน ส่วน ซึ,งถือว่าน้อยมากจนกล่าวได้วา่ นํามันมะพร้าวไม่มีคลอเรสเตอรอล การกล่าวหาอย่างรวมๆว่า นํามันอิ,มตัวทุกชนิดมีคลอเลสเตอรอลสูงนันไม่เป็ นความจริ ง เพราะนํามันอิ,มตัว นัน มีท งั ที,โมเลกุลขนาดยาว (C 14-24) อันได้แก่ นํามันจากสัตว์ เช่น นํามันหมู นํามันเนือ ซึ,งมีคลอเรสเตอรอ ลสูงกว่า 3,000 ส่วนในล้านส่วน และที,มีโมเลกุลขนาดปานกลาง (C 6-12) อันได้แก่ นํามันจากพืชยืนต้นเขตร้อน เช่น นํามันมะพร้าว และนํามันปาล์ม แม้วา่ นํามันจากสัตว์ จะมีคลอเรสเตอรอลสูง แต่น าํ มันจากพืชยืนต้นเขตร้อน ไม่มีคลอเรสเตอรอล


เมือ บริโภคนํา มันอิม ตัวแล้ ว มีคลอเรสเตอรอลในกระแสเลือดสู ง คํากล่าวดังกล่าวไม่เป็ นความจริ ง เช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากการศึกษาของนักวิจยั ชาวนิวซีแลนด์ ชื,อ Prior (1981) ซึ,งได้ศึกษาประชากรในเกาะมหาสมุทรแปซิฟิก 2 เกาะ คือเกาะ Pukapuka และ Tokelau ซึ,งเป็ นเกาะที, ห่างไกลความเจริ ญ และบริ โภคมะพร้าวเป็ นอาหารหลัก โดยรับประทานในรู ปแบบต่างๆ ทังในรู ปของอาหาร หลักและของว่าง โดยชาว Pukapaka ได้รับไขมันเป็ นพลังงานในอัตรา 30-40% ของความต้องการแคลอรี ประจําวัน มีระดับคลอเรสเตอรอลในเลือด 170 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรในผูช้ าย และ176 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรใน ผูห้ ญิง ส่วนชาวเกาะ Tokelau ซึ,งบริ โภคไขมันเป็ นพลังงานในอัตราสูงถึง 56% ของความต้องการแคลอรี ประจําวัน ก็มีระดับคลอเรสเตอรอลในเลือด 208 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรในผูช้ าย และ216 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรใน ผูห้ ญิง จะเห็นได้วา่ ระดับคลอเรสเตอรอลในเลือดของประชาการในเกาะทังสองไม่ได้สูงไปกว่าเกณฑ์เฉลี,ยของ ระดับคอเรสเตอรรอลในคนปรกติแต่อย่างใด นอกจากนัน ยังไม่มีงานวิจยั ใดๆ ที,พิสูจน์ให้เห็นถึงหลักฐานที,วา่ นํามันมะพร้าวที,ไม่ได้ถูกเติมไฮโดรเจน ไป เพิ,มระดับคอเรสเตอรอลในกระแสเลือด เหตุผลที,น าํ มันมะพร้าว ไม่ได้มีผลร้ายต่อคลอเรสเตอรอล ก็คือ นํามัน มะพร้าวประกอบไปด้วยกรดไขมันขนาดกลาง (MCFA) ซึ,งต่างจากกรดไขมันที,พบในอาหารอื,นๆ โดยเฉพาะที,มี กรดไขมันไม่อิ,มตัว กรดไขมัน MCFA (Medium Chain Fatty Acid) จะถูกเผาผลาญเกือบทันที เพื,อสร้างพลังงาน สําหรับใช้ในการดํารงชีวติ โดยไม่ส่งผลต่อการเพิ,มระดับคลอเรสเตอรอลแต่อย่างใด นอกจากนีแล้วนํามัน มะพร้าวยังช่วยลดการเพิ,มขึนของคอเรสเตอรอลที,เกิดจากการบริ โภคไขมันสัตว์อีกด้วย ดังจะเห็นได้จาก ผลงานวิจยั ที,ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ที,ให้นกั เรี ยนแพทย์ 10 คน รับประทานอาหารที,มีส่วนประกอบของไขมันสัตว์ และนํามันมะพร้าวในระดับต่างๆกัน สําหรับไขมันจากสัตว์น นั เป็ นที,รู้กนั ว่าจะเพิ,มคลอเรสเตอรอล การทดลองนี ให้อาหารคิดเป็ นแคลอรี ท งั หมดที,ได้มาจากไขมันในอาหาร ตังแต่ 20, 30 และ 40% โดยการผสมที,ต่างกันของ นํามันมะพร้าวและไขมันสัตว์ ในอัตราส่วน 1:1, 1:2 และ 1:3 ผลปรากฏว่าไม่มีการเปลี,ยนแปลงใดๆในระดับคลอ เรสเตอรอล จะมีก็แต่ตอนที,อตั ราส่วนนันถูกกลับให้บริ โภคไขมันสัตว์มากกว่านํามันมะพร้าว และให้แคลอรี คง อยูท่ ี, 40% จึงจะพบว่าระดับคลอเรสเตอรอลในกระแสเลือดเพิ,มขึน คลอเรสเตอรอลทีส ู งในกระแสเลือดนั น นําไปสู่ ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง แม้วา่ ในกระแสเลือดจะมีคลอเรสเตอรอลสูง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็ นสาเหตุนาํ ไปสู่ภาวะหลอด เลือดแดงแข็งแต่อย่างใด ที,จริ งร่ างกายของคนเรา ใช้คลอเรสเตอรอลไปในการซ่อมแซม และรักษาบาดแผลที,ผนัง หลอดเลือด และตรงกันข้ามกับที,หลายคนเชื,อ ส่วนประกอบหลักที,ทาํ ให้เกิดการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงนัน ไม่ใช่คลอเรสเตอรอล แต่เป็ นโปรตีนต่างหาก โดยส่วนใหญ่จะอยูใ่ นรู ปของเนือเยือ, ของแผล หลอดเลือดแดงที, แข็งตัวนันมีคลอดเรสเตอรอลอยูน่ อ้ ยมาก การที,หลอดเลือดแดงแข็งตัวนัน เบืองต้นเกิดจากผลของการเกิด บาดแผลในหลอดเลือด ซึ,งเกิดมาจากาเหตุหลายประการ เช่น สารพิษ อนุมูลอิสระ เชือไวรัส หรื อแบคทีเรี ย ถ้า ต้นเหตุของอาการไม่ได้ถูกแก้ไข และตราบใดที,ยงั มีการระคายเคือง และการอักเสบของบาดแผลยังคงอยู่ ก็อาจทํา ให้เกิดความเสี ยหายที,ใหญ่โตขึน และจะพัฒนาเป็ นแผ่นหนาขึน ปรกติ เลือดของเรามีองค์ประกอบอย่างหนึ,ง เรี ยกว่าเกล็ดเลือด (platelet) ที,ทาํ หน้าที,สมานแผลหากเกิด บาดแผลขึน ดังเช่น เมื,อเราถูกมีดบาด เกล็ดเลือดจะไปรวมตัวกันที,ผิวบาดแผล และเมื,อรวมตัวกับองค์ประกอบ อื,นๆ ในเลือดจะเกิดเป็ นลิ,มเลือด ซึ,งรวมตัวกันเป็ นก้อน ทําให้เลือดหยุดไหล


หากผนังหลอดเลือดเกิดบาดแผล เกล็ดเลือดจะมาเกาะเพื,อกระตุน้ การสร้างลิ,มเลือด และต่อมาจะกระตุน้ การ เติบโตของเซลล์เนือเยือ, หลายชนิด เช่นเซลล์พงั ผืด (fibroblast) ภายในผนังหลอดเลือด การผสมกันอย่าง สลับซับซ้อนของเยือ, ที,เกิดแผล เกล็ดเลือด เซลล์พงั ผืด แคลเซียม คลอเรสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์ จะรวมเข้า ด้วยกันในการรักษาบาดแผล จึงเกิดการพองตัวของผนังหลอดเลือด แคลเซียมที,ฝังตัวอยูใ่ นผนังหลอดเลือดที,พอง ตัวขึนนีเอง ทําให้หลอดเลือดแข็งตัว

ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง นําไปสู่ การเป็ นโรคหัวใจ ตรงกันข้ามกับความเชื,อทัว, ไป แผ่นเลือดที,พองตัวขึนนัน ไม่ได้แค่ติดอยูต่ ามหลอดเลือดเหมือนกับตะกรันใน ท่อนํา แต่มนั เติบโตภายในหลอดเลือด และกลายเป็ นส่วนเดียวกันกับผนังหลอดเลือด ซึ,งล้อมไปด้วยชันของ เนือเยือ, ยืดหยุน่ (elastic tissue) และกล้ามเนือเรี ยบ ที,เป็ นวงแข็งแรงที,ป้องกันผนังหลอดเลือดไม่ให้แผ่ขยาย ออกไปด้านนอก เมื,อผนังหลอดเลือดโตขึน และไม่สามารถขยายออกไปด้านนอกได้ง่าย มันก็จะดันเข้าไปข้างใน จนกระทัง, ทําให้หลอดเลือดตีบและตันในที,สุด เมื,อขบวนการนี เกิดในเส้นเลือดเข้าสู่หวั ใจ หัวใจก็จะขาดเลือด และเกิดภาวะหัวใจวาย แต่ถา้ มันเกิดขึนในหลอดเลือดแดงที,ไปเลียงสมองก็จะทําให้เกิดการอุดตันของเส้นเลือด เข้าสู่สมอง ทําให้เป็ นอัมพาตหรื ออัมพฤกษ์


บทบาทของนํา มันมะพร้ าวต่อความอ้ วน

ผูท้ ี,บริ โภคนํามันมะพร้าวเป็ นประจํา ดังเช่นชาวเกาะทะเลใต้ ที,อยูใ่ นตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก มี รู ปร่ างที,สมส่วน ไม่อว้ น แต่ก็ไม่ผอม ทังนีเพราะนํามันมะพร้าว ช่วยลดความอ้วนได้ดีกว่านํามันอื,นๆ ด้วยเหตุผล ดังต่อไปนี ช่ วยกระตุ้นเมตาบอลิสซึม : นํามันมะพร้าวมี MCT (medium-chain triglycerides) ซึ,งทําให้โมเลกุลของ นํามันมะพร้าวมีขนาดเล็กกว่าโมเลกุลของนํามันอื,นๆ ซึ,งมี LCT (long-chain triglycerides) เพราะฉะนัน มันจึงถูก ย่อยได้เร็ วมาก เร็ วจนกระทัง, ร่ างกายของเรา ใช้มนั เป็ นแหล่งของพลังงานทันที มากกว่าที,จะนําไปสะสมเป็ น อาหารสํารองในรู ปของไขมันที,ไปสะสมตามส่วนต่างๆของร่ างกาย MCT จะถูกใช้ไปเพื,อสร้างพลังงาน คล้ายกับ คาร์โบไฮเดรต ดังนัน มันจึงไม่เคลื,อนย้ายในกระแสเลือดคล้ายไขมันอื,นๆ ด้วยเหตุน ี นํามันมะพร้าวจึงไม่มีส่วน ในการจัดหาไขมันให้แก่เซลล์ไขมัน หรื อไปเพิ,มนําหนักตัวให้แก่ร่างกายของผูบ้ ริ โภค ปริ มาณแคลอรี ที,เรา บริ โภคเข้าไปในรู ปของอาหารจึงถูกเผาผลาญในอัตราสูงขึน การกระตุน้ เมตาบอลิสซึมนี เกิดขึนเป็ นเวลานานกว่า 24 ชัว, โมงหลังการรับประทานอาหารที,มี MCT เป็ นส่วนประกอบ ผลลัพธ์ก็คือ คุณได้พลังงานที,เพิ,มขึน และการ เผาผลาญแคลอรี ในอัตราที,เพิ,มขึนเป็ นเวลาหลายชัว, โมง ทําให้ เกิดความร้ อนสู ง (thermogenesis) : การเพิ,มอัตราเมตาบอลิซึมนี ยังนําไปสู่การเกิดความร้อนสูง นัน, คือมีการเพิ,มอุณหภูมิของร่ างกายอีกด้วย เมื,อคนที,เป็ นโรคที,ทาํ ให้มีระบบการทํางานของต่อมธัยรอยด์ต,าํ (hypothyroidism) บริ โภคนํามันมะพร้าวเข้าไป อุณหภูมิของร่ างกายจะสูงขึนประมาณ 1 ถึง 2 องศาเซลเซียส และ จะยังคงสูงอยูเ่ ป็ นเวลาหลายชัว, โมง ขึนอยูก่ บั ปริ มาณนํามันมะพร้าวที,บริ โภคเข้าไป ดังนัน คนอ้วนเพราะต่อมธัย รอยด์ทาํ งานในระดับตํ,า จึงสามารถใช้น าํ มันมะพร้าวกระตุน้ ให้ตอ่ มธัยรอยด์ทาํ งานดีข ึน เพื,อช่วยลดนําหนักได้ ช่ วยชะลอความหิว : นํามันมะพร้าวสามารถช่วยลดปริ มาณรวมของการบริ โภคอาหารและแคลอรี คุณจะ รับประทานอาหารได้นอ้ ยลง และรู ้สึกอิ,มนานขึน จึงไม่รับประทานมากขึนในมือถัดไป

ทีม  า: หนังสื อ "นํา มันมะพร้ าวลดความอ้ วน" โดย ดร. ณรงค์ โฉมเฉลา หน้ า 15 – 18


นํา มันมะพร้ าวกับโรคเบาหวาน

นํา มันมะพร้ าวช่ วยแก้ ปัญหาโรคเบาหวานได้ อย่ างไร ? เซลล์ทุกเซลล์ในร่ างกายของเรา ต้องการนําตาลตลอดเวลา เพื,อใช้เป็ นเชือเพลิงในกระบวนการเมตาบอลิสซึม เพื,อสร้างพลังงานในการดํารงชีวติ และซ่อมแซมส่วนสึ กหรอ หากไม่ได้น าํ ตาลอย่างเพียงพอเซลล์จะตาย และ ส่งผลให้เกิดโรคต่างๆได้ นํามันมะพร้าวเป็ นนํามันชนิดเดียวในโลกที,สามารถแก้ปัญหาของโรคเบาหวานได้ โดย ทําหน้าที,ต่อไปนี เป็ นอาหารให้ แก่ เซลล์ อินซูลิน เป็ นฮอร์โมนที,ช่วยนํานําตาลจากกระแสเลือดเข้าสู่เซลล์ แม้วา่ กระแสเลือดจะมีน าํ ตาลมาก แต่หาก ขาดอินซูลิน เซลล์ก็ไม่ได้น าํ ตาล นําตาลกลูโคส (Glucose) (ซึ,งเป็ นนําตาลที,ร่างกายใช้หล่อเลียงเซลล์) และกรดไขมันขนาดยาว (Long-chain fatty acids – LCFAs, C18 – 24) มีปัญหาเหมือนกันอยูอ่ นั หนึ,ง นัน, คือไม่สามารถเข้าไปในเซลล์ได้ดว้ ยตนเอง เพราะมีโมเลกุลขนาดใหญ่ จําต้องมีอินซูลินเป็ นตัวพาเข้า แต่น าํ มันมะพร้าวประกอบด้วยกรดไขมันขนาดกลาง (Medium-chain fatty acids – MCFAs, C 6-12) ที,มีขนาดเล็กกว่ามาก จึงเข้าไปในเซลล์ได้โดยไม่ตอ้ งมีอินซูลิน เป็ นตัวพาเข้า อีกทังนํามันมะพร้าวยังสามารถใช้เป็ นอาหารหล่อเลียงเซลล์ได้ ส่งผลให้เซลล์มีอาหารโดยไม่ตอ้ ง พึ,งอินซูลิน ดังนันไม่วา่ ร่ างกายจะสร้างอินซูลินได้ไม่พอหรื อเซลล์ไม่ตอบสนองต่ออินซูลินก็ไม่เป็ นปั ญหา เมื,อเข้าไปในเซลล์ได้แล้ว MCFAs จะรวมตัวกับคารนิทีน (carnitine) ในเซลล์เพื,อนํากรดไขมันผ่านเยือ, บุ สองชันของไมโตคอนเดรี ย (mitochondria) ซึ,งทําหน้าที,เป็ นเตาเผาเชือเพลิงเพื,อให้เกิดพลังงาน ดังนันเซลล์จึงมี อาหารอย่างเพียงพอเพียง ทําให้เนือเยือ, ต่างๆมีสุขภาพดี และเป็ นส่วนหนึ,งที,ไม่ช่วยให้เกิดโรคหลอดเลือดแดง เสื, อม สรุ ปได้วา่ นํามันมะพร้าวช่วยให้ระบบไหลเวียนและสุขภาพของหัวใจของผูป้ ่ วยเบาหวานดีข ึน ตรงกันข้ามกับความเชื,อที,มีอยูแ่ ต่เดิม นํามันมะพร้าวไม่ใช่ตวั การไปทําให้หลอดเลือดแดงแข็งตัวและตีบตัน แท้ที,จริ งแล้วมันช่วยเปิ ดหลอดเลือดให้กว้างขึนด้วยเสี ยซํา นอกจากนันการที,เซลล์ไม่ได้รับอาหาร ทําให้ระบบ ประสาทถูกทําลาย (neuropathy) ไม่มีความรู ้สึก จนแขนขาชา แต่เซลล์สามารถใช่น าํ มันมะพร้าวเป็ นอาหารได้ ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานที,มีอาการแขนขาชา จะหลับมามีความรู ้สึกอีกครังได้หลังจากบริ โภคนํามันมะพร้าวเพียงไม่กี, สัปดาห์ ดังนันนํามันมะพร้าวจึงเป็ นยาวิเศษชนิดเดียวที,แก้โรคระบบประสาทถูกทําลายได้โดยไม่มีอนั ตรายใดๆ


ผลอันหนึ,งของการเป็ นโรคเบาหวานคือการขาดพลังงาน ทังนีเพราะเซลล์ไม่ได้รับนําตาลอย่างพอเพียง เมื,อ ปราศจากนําตาลที,จะให้พลังงานแก่กิจกรรมของเซลล์ เมตาบอลิสซึมก็ชา้ ลง เป็ นผลให้ร่างกายเหนื,อยอ่อน เซื,อง ซึม แต่น าํ มันมะพร้าวช่วยให้เซลล์ได้รับพลังงานอย่างพอเพียง จึงทําให้ผปู ้ ่ วยเบาหวานกลับมามีพลังขึน แต่ท งั นีก็ ไม่ควรใช้ในขณะที,ผปู ้ ่ วยมีอาการคีโตซีส (ketosis) เพิม ประสิทธิภาพในการสร้ างและตอบสนองต่ออินซูลนิ นอกจากจะทําให้เซลล์ได้รับอาหารอย่างเพียงพอแล้ว นํามันมะพร้าวยังแก้ปัญหาให้กบั ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน โดยการเพิ,มประสิ ทธิภาพของตับอ่อนในการสร้างอินซูลิน ทําให้ร่ากายมีอินซูลินอย่างเพียงพอสําหรับเบาหวาน ชนิดที, 1 และเซลล์ตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีข นึ ทําให้ไม่ตอ้ งใช้อินซูลินมากกว่าปกติ (สําหรับเบาหวานชนิดที, 2) ทังนีเพราะนํามันมะพร้าวทําหน้าที,ต่อไปนี - ช่ วยกระตุ้นกระบวนการเมตาบอลิสซึม ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานจะถูกแนะนําให้ออกกําลังกายเป็ นประจํา เพื,อช่วยควบคุมปริ มาณของนําตาลในเลือด ทังนีเพราะการออกกําลังกายไปช่วยเพิ,มอัตราเมตาบอลิสซึมที,ส่งผลให้เพิ,มการผลิตอินซูลินและการดูดนําตาลเข้า ไปในเซลล์ เป็ นที,รู้กนั ทัว, ไปแล้วว่า นํามันมะพร้าวสามารถกระตุน้ การทํางานของต่อมธัยรอยด์ จึงช่วยเพิ,มอัตรา เมตาบอลิสซึม ส่งผลให้มีการเพิม, การผลิตอินซูลิน และการดูดซึมนําตาลเข้าไปในเซลล์ ด้วยเหตุน ีน าํ มันมะพร้าว จึงช่วยลดความจําเป็ นที,จะต้องพึ,งสารอินซูลินในการรักษาโรคเบาหวาน นํามันมะพร้าวจึงช่วยผูป้ ่ วย โรคเบาหวานไปได้อีกทางหนึ,ง - ช่ วยให้ ตบั อ่ อน กลับมาสร้ างอินซู ลนิ ได้ อกี ครั ง เนื,องจากนํามันมะพร้าวสามารถทดแทนอาหารของเซลล์ได้โดยไม่ตอ้ งพึ,งอินซูลิน ทําให้ความต้องการ เอนไซม์ที,ใช้ในการผลิตอินซูลินในตับอ่อนลดลง จึงช่วยลดความเครี ยดให้แก่ตบั อ่อนในขณะรับประทานอาหาร ซึ,งมีการผลิตอินซูลินอย่างเต็มที, ทําให้ตบั อ่อนเพิ,มประสิ ทธิภาพในการทํางาน และกลับมาสร้างอินซูลินได้ดงั เดิม กรดลอริ ก (lauric acid, C – 12, 48-53%) ซึ,งเป็ นองค์ประกอบหลักของนํามันมะพร้าว มีฤทธิ&ในการเพิ,ม ประสิ ทธิภาพของตับอ่อนในการสร้างอินซูลิน นอกจากนันกรดไขมันขนาดกลางชนิดอื,นๆ ได้แก่กรดคาโปรอิก (capric acid, C – 10.7%) กรดคาปริ ลิก (caprylicacid, C – 8.8%) และกรดคาโปรอิก (caproic acid, C – 6.05%) ใน นํามันมะพร้าวต่างก็ช่วยกันเร่ งกระบวนการเมตาบอลิสซึม ส่งผลให้เพิ,มการสร้างอินซูลิน และการนํานําตาลเข้าสู่ เซลล์ (Fife 2005) - เพิม การตอบสนองต่ ออินซู ลนิ ในผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที, 2 เซลล์ไม่ตอบสนองต่ออินซูลิน นํามันมะพร้าวจะช่วยอาการนีได้ โดยการทําให้ เซลล์เปิ ด”ประตู” ให้รับนําตาลเข้าไปในเซลล์ได้มากขึน ทําให้ไม่จาํ เป็ นที,ตบั อ่อนจะต้องสร้างอินซูลินมากเกิน ความจําเป็ น สรุ ปก็คือ นํามันมะพร้าวช่วยให้ร่างกายของผูป้ ่ วยเบาหวาน กลับมาสร้างอินซูลิน และปรับเปลี,ยนให้เซลล์


ตอบสนองอินซูลิน ดังนันนํามันมะพร้าวจึงแก้โรคเบาหวานทังสองชนิดได้ ผูป้ ่ วยที,มือเท้าสูญเสี ยความรู ้สึก กลับมามีความรู ้สึกได้เมื,อเติมนํามันมะพร้าวในอาหารเพียงไม่กี,สปั ดาห์ - ช่ วยปรับระดับของนํา ตาลในกระแสเลือด มีการศึกษาพบว่า นํามันมะพร้าวสามารถช่วยปรับระดับนําตาลในเลือดได้ (Garfinkel, et al. 1992; Han et al. 2003) ผูป้ ่ วยโรคเบาหวานที,บริ โภคนํามันมะพร้าวจะอิ,มนานขึน (หรื อหิ วช้าลง) จึงเปิ ดโอกาสให้น าํ ตาลกระจาย ออกไปในกระแสเลือดอย่างช้าๆ เป็ นการปรับระดับของนําตาลในเลือดได้โดยอัตโนมัติ อีกเหตุผลหนึ,งเกิดจาก การที,น าํ มันมะพร้าวช่วยเพิ,มการสร้างอินซูลิน และการตอบสนองของเซลล์ต่ออินซูลิน มีรายงานว่า ผูป้ ่ วยที,เติม นํามันมะพร้าวลงไปในอาหาร ทําให้ระดับนําตาลในเลือดลดลงทังที,บริ โภคอาหารที,มีน าํ ตาลเข้าไป ตามปกติ หลังจากรับประทานอาหาร ผูป้ ่ วยจะมีน าํ ตาลในเลือดมาก ปริ มาณนําตาลที,สูงนี สร้างปั ญหาต่อ สุขภาพ และอาจทําให้เสี ยชีวติ ได้ ผูป้ ่ วยจึงต้องตรวจนําตาลในเลือดเป็ นประจํา หากมีน าํ ตาลในเลือดสูง จําต้องฉี ด อินซูลินเพื,อลดนําตาล การบริ โภคนํามันมะพร้าวจะช่วยลดการนํานําตาลเข้าไปในกระแสเลือด จึงช่วยปรับระดับ นําตาลในกระแสเลือดได้ ผูป้ ่ วยบางคนสามารถควบคุมและลดปริ มาณนําตาลในเลือดโดยการเติมนํามันมะพร้าว ในอาหาร (Fife 2006) การบริ โภคนํามันมะพร้าว 2 – 3 ช้อนโต๊ะ จะช่วยลดระดับนําตาลในเลือดได้ภายใน 30 นาที ในกรณี ที,เซลล์ไม่ตอบสนองต่ออินซูลิน ทําให้น าํ ตาลเข้าไปในเซลล์ไม่ได้ เซลล์จะส่งสัญญาณว่ามันกําลัง ขาดอาหาร เมื,อได้รับสัญญาณนี ตับอ่อนจึงพยายามเพิ,มการผลิตและส่งอินซูลินให้มากขึน ทําให้มีระดับอินซูลิน ในเลือดมากขึน การที,มีท งั อินซูลิน และนําตาลในกระแสเลือดมากขึน ทําให้เกิดอาการที,เคยเรี ยกว่า Syndrome X แต่ปัจจุบนั เรี ยกว่า Metabolic Syndrome และปั ญหาสุขภาพอื,นๆ อีกมาก รวมทังความเสี, ยงต่อโรคหัวใจ แต่เมื,อ นํามันมะพร้าวเข้าไปในเซลล์ได้ สัญญาณที,ส่งไปที,ตบั อ่อนจะปิ ดลง ทําให้อินซูลินกลับสู่สภาวะปกติ อันนําไปสู่ การลดภาวะเสี, ยงต่างๆ ที,เกิดจากโรคเบาหวาน และปั ญหาการมีน าํ ตาลในเลือดสูง Metabolic Syndrome เป็ นกลุม่ อาการผิดปกติ ที,เพิ,มความเสี, ยงจากการที,เป็ นโรคอ้วน และขาดการออกกําลัง กาย ตลอดจนการไม่ตอบสนองต่ออินซูลินของเซลล์ ซึ,งส่งผลทําให้เกิดนําตาลไปคัง, ในกระแสเลือด จึงไปเพิ,ม ความเสี, ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ โรคหลอดเลือด และโรคเบาหวาน - ช่ วยใช้ นํา ตาลอย่ างมีประสิทธิภาพและช่ วยสร้ างความทนทานต่ อการมีนํา ตาลสู ง มีรายงานว่า นํามันมะพร้าวช่วยเพิ,มประสิ ทธิภาพการทํางานของอินซูลินและปรับปรุ งการเกาะติด (binding affinity) ของอินซูลินกับเซลล์ดีกว่านํามันอื,นๆ (Ginsberg, 1982 และ Yost and Eckel, 1989) จึงทําให้เซลล์ใช้ ประโยชน์ของนําตาลอย่างมีประสิ ทธิภาพ (Garfinkel, et al. 1992) MCFAs ในนํามันมะพร้าวเป็ นตัวการสําคัญใน การทําหน้าที,ดงั กล่าว ยิง, ไปกว่านัน นักวิจยั ยังพบอีกว่า นํามันมะพร้าวยังช่วยสร้างความทนทานต่อการมีน าํ ตาล สูง (glucose tolerance) - ช่ วยลดค่ า Glycemic Index ของอาหาร อาหารที,เรารับประทานเข้าไปจะถูกเปลี,ยนเป็ นนําตาลกลูโคส ทําให้เลือดมีระดับนําตาลสูงขึน อาหาร บางอย่างสามารถทําให้ระดับนําตาลในเลือดสูงกว่าอาหารอื,นๆ ค่า Glycemic Index (GI) เป็ นตัววัดผลของอาหาร


แต่ละอย่างต่อการเกิดนําตาลในเลือด ของหวานและอาหารพวกแป้ ง เช่น ขนมปั งและนําตาล มีค่า GI สูง จึง ยกระดับนําตาลในเลือดได้สูง ผลไม้ที,หวานมากๆ เช่น กล้วย ลําไย ลินจี, ก็มีค่า GI สูงเช่นกัน ผูป้ ่ วยจําเป็ นต้อง จํากัดอาหารที,มีค่า GI สูงๆ ที,จะบริ โภค แต่น าํ มันมะพร้าวไม่มีผลต่อค่านําตาลในเลือด และมีค่า GI ตํ,ามาก ยิง, ไป กว่านัน เมื,อเติมนํามันมะพร้าวลงในอาหารประเภทลูกกวาดและอาหารแป้ ง มันสามารถทําให้ค่า GI ของอาหาร เหล่านันตํ,าลงอย่างมีนยั สําคัญ ดังนัน การเติมนํามันมะพร้าวลงในอาหารที,คุณรับประทาน จะช่วยให้ค่า GI ของ อาหารจานโปรดของคุณตํ,าลงได้ และช่วยให้ผปู ้ ่ วยโรคเบาหวานควบคุมระดับของนําตาลในเลือดได้ดี ทังนีเพราะ นํามันมะพร้าวแก้ปัญหาได้โดยปรับการทํางานในระดับของเซลล์ ที,มา:หนังสือ "นํา มันมะพร้ าวป้ องกันโรคเบาหวานได้อย่ างไร" โดย ดร. ณรงค์ โฉมเฉลา หน้ า 16 - 18

ออยล์ พูลลิง (Oil Pulling)

ออยล์ พูลลิง (Oil Pulling) คืออะไร ? ออยล์พลู ลิ,ง เป็ นวิธีการบําบัดของชาวอินเดีย โดยการอมนํามันไว้และเคลื,อนนํามันไปให้ทว,ั ช่องปาก ใช้เวลา ประมาณ 15-20 นาที จากนันจึงบ้วนทิงไป ออยล์พลู ลิ,งเป็ นที,ฮือฮาเมื,อ Dr. F. Karach, M.D., ได้เสนอรายงานต่อที, ประชุมสัมมนาบัณฑิตย์ทางด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศรัสเซียเมื,อปี 2534-2535 การประชุมมีผเู ้ ชี,ยวชาญในเรื, อง มะเร็ ง และแบคทีเรี ยซึ,ง Dr.Karach ได้อธิบายถึงการบําบัดรักษาโรคที,ยอดเยีย, มไม่เหมือนใครด้วยวิธีง่ายๆ โดยใช้ การอมนํามัน ผลลัพธ์ของการบําบัดด้วยวิธีน ี ทําให้ผคู ้ นตะลึง ประหลาดใจ เต็มไปด้วยความสงสัยในรายงานของ เขาเป็ นอันมาก อย่างไรก็ตามหลังจากที,ได้มีการอธิบาย ซักถามกันถึงการรักษา มีการทดสอบ ทดลองใช้ทดลอง ทํา พิสูจน์หาความสมเหตุสมผลที,เกิดขึนต่างก็ยงิ, ประหลาดใจถึงผลที,ได้รับจากการรักษาอย่างสมบูรณ์อีกทังยังไม่ มีอนั ตรายใดๆด้วย เป็ นการรักษาทางด้านชีววิทยาโดยแท้ ด้วยวิธีการง่ายๆ ที,มีประสิทธิภาพ ช่วยรักษาโรคได้ มากมายหลายชนิด Dr. Bruce Fife N.D. นักโภชนาการผูม้ ีชื,อเสี ยง ซึ,งเขียนหนังสื อไว้หลายเล่มรวมทัง Coconut Oil Miracle เป็ นอีกผูห้ นึ,งที,มีความสงสัยในรายงานดังกล่าว จึงได้ทดลองทําออยล์พลู ลิ,งด้วยตนเอง ผลลัพธ์ที,ได้ Dr.Fife ถึงกับออกปากว่า ออยล์พลู ลิ,งเป็ นการรักษาของแพทย์ทางเลือก ที,มีประสิ ทธิภาพที,สุด แต่ส,ิ งที, Dr. Fife สงสัยคือ เหตุใดการอมนํามันจึงช่วยรักษาโรคได้ เขาเริ, มศึกษาการทําออยล์พลู ลิ,งของ Dr. Karach อย่างจริ งจังรวมทังศึกษา รายงานอีกเป็ นร้อยๆชิน ในที,สุดก็ได้ขอ้ สรุ ปที,เป็ นคําตอบทางวิทยาศาสตร์ซ, ึง Dr. Fife เขียนไว้ในหนังสื อชื,อ Oil


Pulling Therapy มีใจความบางตอนดังนี ในปากของเราเต็มไปด้วยแบคทีเรี ย ไวรัส เชือรา และโปรโตซัว แต่ส่วนใหญ่เป็ นแบคทีเรี ย เพราะปากเป็ น แหล่งอาศัยที,เหมาะสม มีความร้อน ความชืน และอุณหภูมิคงที, ยังมีอาหารอุดมสมบูรณ์จากเศษอาหารที,เรา รับประทาน กล่าวกันว่าปริ มาณแบคทีเรี ยในปากของคนคนหนึ,ง มีมากกว่าจํานวนประชาการของคนทังโลก แบคทีเรี ยบางชนิดอาศัยอยูบ่ นผิวฟัน บางชนิดอยูใ่ นช่องว่างระหว่างฟันและเหงือก บางชนิดอยูท่ ี,เพดานปาก และ บางชนิดอยูท่ ี,ใต้ลินและโคนลิน การแปรงฟันและการใช้น าํ ยาบ้วนปากช่วยลดปริ มาณแบคทีเรี ยเหล่านีลงได้แค่ เพียงชัว, คราวเท่านัน ซึ,งไม่นานก็จะกลับมาแพร่ พนั ธุ์เพิ,มจํานวนขึนเช่นเดิม โรคร้ายทุกชนิดเริ, มต้นที,ปาก อาจฟังดูเหลือเชื,อ แต่หากไม่นบั โรคทางพันธุกรรม โรคทางอารมณ์ หรื อโรค จากการบาดเจ็บต่างๆ โรคร้ายเกือบทุกชนิด รวมทังการเจ็บป่ วยเรื อรังต่างๆล้วนเริ, มต้นที,ปาก เนื,องจากปากเป็ น ประตูเข้าสู่ร่างกาย การรับประทานอาหารไม่ถูกต้องหรื ออาหารที,มีพิษ ทําให้ระบบภูมิคุม้ กันอ่อนแอ ยิง, กว่านันใน ปากและลําไส้ยงั เป็ นที,อยูข่ องแบคทีเรี ยนับพันล้านตัว บางชนิดเป็ นอันตราย บางชนิดไม่ และบางชนิด เป็ น ประโยชน์ ถ้าแบคทีเรี ยเหล่านีสามารถเข้าสู่กระแสเลือด แม้แต่แบคทีเรี ยชนิดที,ไม่เป็ นอันตราย ก็สามารถทําให้เรา ถึงแก่ความตายได้ หากในปากของเรามีแผล หรื อมีการอักเสบของเหงือกหรื อเนือเยือ, จะทําให้แบคทีเรี ยสามารถ เข้าสู่กระแสเลือดได้โดยง่าย เป็ นสาเหตุของการเกิดโรคหลายชนิด ตังแต่โรคไขข้ออักเสบไปจนถึงโรคหัวใจ ออยล์ พูลลิง (Oil Pulling) ทํางานอย่ างไร ? ออยล์พลู ลิ,งเป็ นการบําบัดที,ทาํ ได้ง่ายที,สุดแต่ก็มีประสิ ทธิภาพมากที,สุดในบรรดาการรักษาทางธรรมชาติดว้ ย เช่นกัน สําหรับหลายๆคนมีความรู ้สึกว่า แค่การอมและเคลื,อนนํามันไปทัว, ๆปาก ไม่น่าจะช่วยรักษาโรคได้ อันที, จริ งออยล์พลู ลิ,งไม่ได้รักษาโรค แต่มนั ช่วยขจัดแบคทีเรี ยที,เป็ นสาเหตุของโรคหรื อเป็ นตัวการปล่อยสารพิษให้ หมดไป เพื,อให้ร่างกายมีโอกาสได้ฟื นฟู ออยล์พลู ลิ,งเป็ นกระบวนการทางชีววิทยาล้วนๆ แบคทีเรี ยในช่องปากที,ก่อให้เกิดโรคส่วนใหญ่เป็ นสัตว์ เซลล์เดียว เซลล์เหล่านีปกคลุมด้วยนํามันหรื อเนือเยือ, ที,เป็ นไขมันซึ,งเป็ นเรื, องธรรมดาของผิวเซลล์ ( เซลล์ของ คนเราก็ลอ้ มรอบด้วยส่วนผสมของไขมันเช่นเดียวกัน) เมื,อคุณเทนํามันลงในนํา สิ, งที,เกิดขึนคือ นํากับนํามันจะ แยกกันอยูไ่ ม่ยอมผสมรวมกัน แต่ถา้ คุณเทนํามันสองชนิดเข้าด้วยกัน สิ, งที,เกิดขึนคือ นํามันทังสองจะผสมรวม และดึงดูดซึ,งกันและกัน นี,คือความลับของออยล์พลู ลิ,ง เมื,อคุณใส่น าํ มันลงในปาก เนือเยือ, ที,เป็ นนํามันหรื อไขมัน ของแบคทีเรี ยจะถูกนํามันดูดไว้ ขณะคุณเคลื,อนนํามันไปทัว, ช่องปาก แบคทีเรี ยที,ซ่อนอยูภ่ ายใต้รอยแยกของ เหงือกและฟันหรื อตามซอกของฟันจะถูกดูดออกจากที,ซ่อนและติดแน่นอยูในส่วนผสมของนํามัน ยิง, นานยิง, มาก หลังจากผ่านไป 20 นาที ส่วนผสมของนํามันจะเต็มไปด้วยแบคทีเรี ย ไวรัส ฯลฯ คุณจึงควรบ้วนทิงไปมากกว่าที, จะกลืนมันเศษอาหารที,ติดอยูต่ ามซอกฟันซึ,งเป็ นอาหารของแบคทีเรี ยจะถูกดูดออกด้วยเช่นกัน สิ, งที,ไม่ใช่น าํ มัน ( water based) จะถูกดูดออกด้วยนําลาย นําลายยังช่วยลดกรดที,เกิดจากแบคทีเรี ย เมื,อแบคทีเรี ยรวมทังพิษร้ายที,เกิด จากแบคทีเรี ยถูกดูดออกไป จึงเป็ นโอกาสดีที,ร่างกายได้ทาํ การฟื นฟู การอักเสบทังหลายหมดไป กระแสเลือดเป็ น ปกติ เนือเยือ, ที,เสี ยหายได้รับการซ่อมแซม การมีสุขภาพดี จึงกลับมาในที,สุด


นํา มันชนิดใดเหมาะจะใช้ ทาํ ออยล์ พูลลิง (Oil Pulling) ? ตามตําราโบราณของอินเดียแนะนําให้ใช้น าํ มันดอกทานตะวันหรื อนํามันงา เนื,องจากเป็ นนํามันที,หาได้ทว,ั ไปในอินเดียขณะนัน Dr. Fifeกล่าวว่า นํามันชนิดใดก็สามารถใช้ทาํ ออยล์พลู ลิ,งได้ แต่โดยส่วนตัวแล้วชอบ นํามันมะพร้าว เนื,องจากต้องการใช้น าํ มันที,เป็ นประโยชน์ต่อสุขภาพ นํามันมะพร้าวเป็ นประโยชน์ต่อสุขภาพ มากกว่านํามันดอกทานตะวัน นํามันงา หรื อนํามันพืชชนิดใดๆ กรดลอริ คในนํามันมะพร้าวเมื,อถูกกับเอนไซม์ใน นําลายจะแตกตัว เป็ นโมโนกลีเซอไรด์ชื,อว่า โมโนลอริ น ซึ,งมีฤทธิ&ในการฆ่าเชือโรค เหตุผลอีกประการหนึ,ง นํามัน มะพร้าวบริ สุทธิ&บีบเย็นที,ได้รับการผลิตอย่างมีคุณภาพจะมีความสะอาดถูกอนามัย แถมยังมีกลิ,นและ รสชาติน่าพอใจอีกด้วย วิธีการทําออยล์พูลลิง ทําขณะที,ทอ้ งว่าง จะดื,มนําก่อนหรื อไม่ก็ได้ใช้น าํ มันมะพร้าวบริ สุทธิ&บีบเย็นประมาณ 2-3 ช้อนชา อมไว้ใน ปาก ค่อยๆ ดูด ดัน และดึง ให้น าํ มันไหลผ่านฟันและเหงือกนํามันจะเปลี,ยนเป็ นขุ่นหรื อมีสีเหลือง เคลื,อนนํามัน ไปทัว, ๆปากอย่างต่อเนื,องเป็ นเวลา 15-20 นาที จากนันให้บว้ นนํามันทิงไป บ้วนปากด้วยนําสะอาด ตามด้วยการ ดื,มนํา ทําอย่างนีวนั ละครังเป็ นอย่างน้อย ควรจะทําออยล์ พูลลิง (Oil Pulling) เวลาไหนถึงจะดี ? แพทย์ทางอายุรเวท แนะนําว่าควรจะทําในช่วงเช้า หลังจากแปรงฟัน และท้องว่างอยู่ Dr Karach แนะนําให้ ทําช่วงเช้า ตอนท้องว่าง จะให้ดีควรเป็ นหลัง 1 ชัว, โมง หลังจากดื,มนําเปล่า ชา กาแฟ หรื อนําใดๆ ในช่วงเช้า แต่ ขอให้ทาํ ก่อนอาหารมือเช้า หรื อ ตอนท้องว่าง ขณะที,รู้สึกไม่ค่อยสบาย สุขภาพร่ างกายมีปัญหา ก็ทาํ ได้ นํา มันทีใ ช้ เพียง 10 cc. มันดูน้อยจัง ใช้ 20 cc. จะได้ ไหม ? เมื,อเราทําออยล์พลู ลิ,ง (Oil Pulling) นํามันที,อมในปากนันจะต้องรู ้สึกบางเบา จางลง มีความรู ้สึกคล้ายนํา ไม่ใช่ยงั รู ้สึกว่ายังอมนํามันอยู่ ควรจะรู ้สึกคล้ายนํา เมื,อมีความรู ้สึกอย่างนีจึงจะเป็ นผลดี และเป็ นไปตาม วัตถุประสงค์ ความมุ่งหมายในการทํา โดยทัว, ไปความรู ้สึกอย่างนีจะเกิดขึนหลังจากอมไว้ 15-20 นาที แต่ถา้ ใช้ นํามันมากเกินไปมาอม ก็จะต้องใช้เวลานานขึนกว่าที,น าํ มันจะกลายเป็ นนําสี ขาวๆ เราก็คงไม่มีเวลาที,จะมาอม นํามันอยูน่ านๆ กันแน่ ถ้าหากบ้วนทิงออกมาแล้วยังรู ้สึกว่ายังคงเป็ นนํามันอยู่ ก็เป็ นเรื, องเสี ยเปล่า ไม่ค่อยได้ ประโยชน์นกั จะไม่ค่อยรู ้สึกสดชื,น ไม่ได้ผลสําเร็ จตามที,ปรารถนา ถ้าจะใช้มากสักนิดหน่อยก็ไม่เป็ นอันตราย ใดๆ ไม่เสี ยหายมากมาย เพียงแต่ใช้เวลานานเสี ยหน่อย และสําหรับเด็กเราก็ใช้แค่ 5 cc.ก็พอ โรคทีไ ด้ รับรายงานว่ าตอบสนองต่ อการทําออยล์พูลลิง ผลของการทําออยล์พลู ลิ,งที,เห็นได้ชดั เจนคือ สุขภาพในช่องปากดีข ึน ฟันขาวขึน แน่นขึนไม่โยกคลอน เหงือกเป็ นสี ชมพูแลดูมีสุขภาพ ลมหายใจสดชื,น นอกจากนี ดูเหมือนว่าออยล์พลู ลิ,งจะช่วยเยียวยาความเจ็บไข้


หรื ออาการป่ วยเรื อรังได้อีกหลายชนิด ต่อไปเป็ นชื,อของโรคหรื ออาการเจ็บป่ วยที,มีผรู ้ ายงานเข้ามาว่ามีการ ตอบสนองที,ดีกบั ออยล์พลู ลิ,ง: สิ ว ภูมิแพ้ รังแค ไซนัส ปวดหัวไมเกรน นํามูกมาก หื ด หลอดลมอักเสบ ผิวหนัง อักเสบ เรื อนกวาง ปวดหลัง ปวดคอ ข้ออักเสบ กลิ,นปาก ฟันผุ ฟันเป็ นหนอง เลือดออกตามไรฟัน โรคเหงือก ท้องผูก แผลในกระเพาะ ลําไส้ ลําไส้อกั เสบ ริ ดสี ดวงทวาร นอนไม่หลับ อ่อนเพลียเรื อรัง เบาหวาน ความดัน โลหิ ตสูง ปั ญหาเกี,ยวกับประจําเดือน ส่วนอาการหรื อโรคที,การศึกษาทางการแพทย์พบว่าเกี,ยวข้องกับสุขภาพใน ช่องปากโดยตรงและอาจมีผลตอบสนองกับการทําออยล์พลู ลิ,งได้แก่ ปั สสาวะเป็ นกรด ปอดอักเสบ( ARDS) ถุง ลมโป่ งพอง การอุดตันของเส้นเลือดและเส้นเลือดในสมอง ผลเลือดผิดปกติ ฝี ในสมอง มะเร็ ง เกาต์ ถุงนําดี หัวใจ นําตาลในเลือดสูง แท้งบุตร ไต ตับ ความผิดปกติของระบบประสาท กระดูกพรุ น ปอดบวม ทารกคลอด ก่อน กําหนดนําหนักตัวน้อย แพ้สารพิษ และโรคติดเชืออื,นๆอีกหลายชนิด ช่ วงเวลาใดทีเ หมาะสมจะทําออยล์ พูลลิง ? ในตอนเช้าก่อนรับประทานอาหาร การแปรงฟันช่วยลดปริ มาณแบคทีเรี ยได้ไม่มากเนื,องจากฟันมีพนื ที,แค่ 10% ของช่องปาก ก่อนอาหารกลางวันปริ มาณแบคทีเรี ยจะเพิ,มสูงขึนเกือบเท่าตอนก่อนอาหารเช้า และ ลดลงมาก ที,สุดภายหลังรับประทานอาหารเย็น เมื,อคุณหลับแบคทีเรี ยมีโอกาสกลับมาเพิ,มจํานวนขึนใหม่ โดยไม่มีส,ิ งใดมา รบกวน การทําออยล์พลู ลิ,งจึงควรทําเป็ นสิ, งแรกในตอนเช้า ซึ,งเป็ นช่วงเวลาที,แบคทีเรี ยในช่องปากมีปริ มาณมาก ที,สุด การทําออยล์ พูลลิง (Oil Pulling) ช่ วยบําบัดรักษาโรคได้ อย่ างไร ? Dr (med.) Karach ผูเ้ ขียนหนังสื อเล่มนี กล่าวว่า “ตามหลักการนํามันได้ช่วยรักษาฟันได้ดีอยูแ่ ล้วตามที,ทราบ กันดี จะเห็นผลได้ชดั เจนว่านํามันทําให้ฟันมัน, คง แข็งแรง ช่วยรักษาฟันที,โยกคลอน รักษาอาการเลือดออกที, เหงือก และทําให้ฟันขาว” Oil Pulling ในด้านการแพทย์อายุรเวท เรี ยกว่า “KAVALA GRAHAM” ในหัวข้อของ Charaka Samhita sutra ได้เขียนไว้วา่ “การอมนํามันจะช่วยรักษาฟันที,เป็ นรู เป็ นแมงกินฟัน ช่วยรักษารากฟันให้ แข็งแรง รักษาโรคฟัน อาการเสี ยวฟันที,เวลากินของเปรี ยว จะช่วยรักษาฟันที,ผุ ทําให้ฟันแข็งแรงสามารถที,จะขบ เคียวของแข็งๆ ได้ดีข ึน สิ, งเหล่านีเป็ นที,รู้และต่างก็มีประสบการณ์กนั ในการรักษาโรคฟันมาแล้วมากมาย มี หลักฐานเป็ นที,เชื,อถือได้ในการใช้วธิ ี OP บําบัดรักษาโรคฟัน ป้ องกันผลเสี ยหายที,จะเกิดขึนกับฟัน หรื อที,เกี,ยวกับ ฟัน และเห็นผลอย่างเด่นชัด ซึ,งหมอฟันไม่สามารถทําได้ จากประสบการณ์ต่างๆ มากมาย เราจะเห็นว่า OP ช่วย รักษาอาการปวดฟัน ขจัดการติดเชือ หยุดความเสี ยหายความเสื, อมสภาพที,จะเกิดหรื อเกิดขึนแล้วกับฟัน บรรเทา หรื อกําจัดอาการเสี ยวฟัน ทําให้ฟันมัน, คงและไม่โยกคลอน ตามที,กล่าวมาข้างต้น เราสามารถนํามาเชื,อมโยงเหตุผลเข้ามาเป็ นเหตุผลว่าทําไม OP ช่วยรักษาอาการปวด ให้หายไปได้ ต่อต้าน และกําจัดอาการติดเชือ ช่วยเยียวยารักษาสภาพของฟันที,กาํ ลังเสี ยหายช่วยอาการเสี ยว ปวด ฟัน ช่วยป้ องกันและรักษาสุขภาพในช่องปาก ช่วยเหนี,ยวนําระบบประสาทให้ทาํ งานได้ดีข ึน ให้ตอ่ มไร้ท่อ ต่อม คัดหลัง, ทํางานได้ดี ช่วยกระตุน้ ภูมิคุม้ กัน และปรับสมดุลร่ างกาย ในทํานองเดียวกัน OP ก็จะช่วยบําบัดอาการปวด ศีรษะ ไมเกรน การจาม อาการเย็น อาการปวดในเวลาไม่กี,วนั และจะทําวันละครังหรื อหลายครังก็ได้ อาการเมา ค้าง สามารถบําบัดได้โดยเพียงทํา OP 2- 3 ครังในช่วงเช้า สิ, งที,ปฏิบตั ิเหล่านีจะเป็ นการศึกษา และเป็ น


ประสบการณ์ ถ้าฝึ กทําบ่อยๆ ก็จะเกิดความชํานาญในการปฏิบตั ิ และก็สามารถประเมินผลที,ได้จากประสบการณ์ ที,เราได้ทาํ ได้เจอด้วยตัวของตัวเอง วิธีการบําบัดโดย OP ก็จะคล้ายๆ กันในแต่ละโรค จะมีแตกต่างกันบ้างก็ใน เรื, องของระยะเวลาที,ใช้ในการบําบัดในแต่ละคน

บทบาททางสรีรวิทยาของนํา มันมะพร้ าวต่ อเส้ นผม

1. ช่ วยให้ เส้ นผมมีสุขภาพดี: นํามันมะพร้าวช่วยลดปริ มาณการสู ญเสี ยโปรตีนของเส้นผม เพราะนํามันมะพร้าวมี ความคล้ายคลึง (affinity) กับโปรตีนของเส้นผม จึงยึดเกาะเส้นผมได้ดี อีกทังยังมีขนาดเล็กจึงแทรกซึมเข้าไปใน เส้นผมได้สะดวก ในขณะที,น าํ มันทานตะวันและนํามันแร่ (Mineral Oil) ซึ,งเป็ นที,นิยมใช้เป็ นส่วนประกอบใน อุตสาหกรรมนํามันใส่ผม ไม่ได้มีส่วนช่วยแต่อย่างใด เพราะไม่สามารถซึมเข้าไปในเส้นผมได้เหมือนนํามัน มะพร้าว 2. ช่ วยรักษาสุ ขภาพของหนังศีรษะ: นํามันมะพร้าวช่วยรักษาสุขภาพของหนังศีรษะ เพราะนํามันมะพร้าวมีสาร ต่อไปนี - สารปฏิชีวนะ: กรดไขมันขนาดกลางในนํามันมะพร้าว โดยเฉพาะกรดลอริ กมีฤทธิ&เป็ นสารปฏิชีวนะที, สามารถฆ่าเชือยีสต์ที,ทาํ ให้เกิดรังแค - สารต่ อต้ านการเติมออกซิเจน: นํามันมะพร้าวมีสารแอนตีออกซิแดนต์ในปริ มาณสูง ได้แก่ วิตามินอี สาร ไฟโตสเตอรอล และสารฟี นอล โดยเฉพาะวิตามินอีในนํามันมะพร้าวมรประสิ ทธิภาพสูงกว่าที,มีอยูใ่ น เครื, องสําอางถึง 40 – 60 เท่า สารแอนตีออกซิแดนต์เหล่านีทาํ หน้าที,ต่อต้านการเติมออกซิเจนที,ทาํ ให้เกิดอนุมูล อิสระที,ทาํ อันตรายต่อหนังศีรษะ ดังนัน หนังศีรษะจึงไม่เหี, ยวย่น แต่มีสุขภาพดี เป็ นผลทําให้เส้นผมเจริ ญเติบโต ได้ดี นํา มันมะพร้ าวทําอะไรกับเส้ นผม


นํามันมะพร้าวทําให้เส้นผมสวย ด้วยคุณสมบัติดงั ต่อไปนี : - เส้ นผมมีนํา หนัก และดกดําเป็ นเงางาม: จากการที,น าํ มันมะพร้าวช่วยทําให้เส้นผมมีสุขภาพดี และช่วย ส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตของเส้นผม นํามันมะพร้าวจึงทําหน้าที,เป็ นสารปรับสภาพของผม (Hair Conditioner) อย่างดีเยีย, ม ช่วยทําให้เส้นผมมีน าํ หนัก และดกดําเป็ นเงางาม - เส้ นผมไม่ แห้ ง แดง แตกปลาย: จากการที,น าํ มันมะพร้าวช่วยทําให้เส้นผมมีสุขภาพดี โดยการช่วยลด ปริ มาณการสูญเสี ยโปรตีนของเส้นผม ทําให้เส้นผมไม่แห้ง แดง แตกปลาย - ผมไม่ ร่วงก่ อนวัย: จากการที,น าํ มันมะพร้าวช่วยทําให้เส้นผมมีสุขภาพดี โดยช่วยลดปริ มาณการสูญเสี ย โปรตีนของเส้นผม ยังทําให้เส้นผมไม่ร่วงก่อนวัย แม้กระทัง, ผูท้ ี,ร่วงเพราะพันธุกรรม นํามันมะพร้าวก็ช่วยได้ หาก ใช้เมื,อเริ, มร่ วง - ผมไม่ หงอก: หากผมของท่านเริ, มหงอก เมื,อใช้น าํ มันมะพร้าวหมักผมเส้นผมใหม่ที,งอกออกมา จนกลับดก ดํา แม้แต่เพียงจากการใช้ครังแรก ท่านก็จะพบว่าเส้นผมนันมีน าํ หนักและดกดํายิง, ขึน การใช้ นํา มันมะพร้ าวหมักผม ริ นนํามันมะพร้าว 1 ช้อนชาลงบนฝ่ ามือ แล้วชโลมลงบนหนังศีรษะและนวดคลึงเส้นผม จากนันคลุมด้วย หมวกที,ใส่อาบนํา ใช้เครื, องเป่ าผมเป่ าให้แห้งโดยใช้ความร้อนสูงสุดเท่าที,จะทนได้ หรื อไม่ก็ปล่อยทิงไว้ 1 -2 ชัว, โมง แล้วสระผมด้วยแชมพู และตามด้วยคอนดิชน,ั เนอร์ (ถ้าเคยใช้) หากได้หมักผมเป็ นประจํา เส้นผมจะอ่อน นิ,มอย่างมาก และดกดําเป็ นเงางาม

ที,มา:หนังสือ "สวยได้ ด้วยนํา มันมะพร้ าว" โดย ดร. ณรงค์ โฉมเฉลา หน้ า 21 - 22


ประโยชน์ต่างๆที,เรานํามาเสนอเป็ นเพียงส่วนหนึ,ง ประโยชน์ของนํามันมะพร้าวยังมีอีกมากมาย มีท งั บทความ และงานวิจยั สามารถศึกษาค้นคว้าได้ง่าย ตอนนีน าํ มันมะพร้าวกําลังเป็ นที,นิยมอย่างมาก ด้วยสาเหตุหลายประการดังนี 1.สรรพคุณมากมายที,ได้กล่าวไปบางส่วนข้างต้น 2. นํามันมะพร้าวสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลายวิธี ดังนัน ทําให้กลุ่มเป้ าหมายมีมากตามไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มร้าน spa จะนํานํามันไปใช้นวด สาวๆจะใช้รับประทานเพื,อลดความอ้วน บางกลุ่มใช้บาํ รุ งเส้นผมเป็ นต้น ทําให้น าํ มันมะพร้าว สามารถทําการตลาดได้ง่าย 3. คนหันมาสนใจสุขภาพกันมากขึน และด้วยความบริ สุทธิ&ของนํามันมะพร้าวที,ไม่ใช้สารเคมีเลยในการผลิต ทํา ให้ผบู ้ ริ โภคมัน, ใจในสิ นค้ายิง, ขึน

แผนการตลาด ราคาขายหน้าโรงงานของนํามันมะพร้าว Thai Pure อยูท่ ี,ขวดล่ะ 350 บาท 500ml

เรทราคาทีเ ราขายให้ กบั ตัวแทนคือ 1 ขวด 3-5 ขวด ครึ, งโหล 1 โหล 1ลัง ( 2โหล ) 5 ลัง 10 ลัง

350 บาท 300 บาท 280บาท 265 บาท 250บาท *230 บาท เป็ นศูนย์ตวั แทนจําหน่ายประจําจังหวัด *210 บาท เป็ นศูนย์ตวั แทนจําหน่ายประจําจังหวัด


สิ งทีท ่ านจะได้ รับหลังจากการเป็ นตัวแทน . เมื,อท่านเป็ นตัวแทนจําหน่ายของพืนที,ใดแล้ว ลูกค้า หรื อผูส้ นใจ ที,อยูใ่ นพืนที,ของท่าน เราจะทําการส่งไปให้ ท่านดูแลทังหมด และ จะใช้เบอร์ของท่านเป็ นศูนย์ ติดต่อ ถ้ามีผสู ้ นใจในพืนที,ดงั กล่าวทางเราจะให้ติดต่อกับ ท่านโดยตรง หรื อถ้ามีการติดต่อผ่านทางเราโดยลูกค้าเหล่านันอยูใ่ นพืนที,การดูแลของท่านเราจะทําการโอนสาย หรื อ แนะนํา ให้ไปติดต่อกับศูนย์แต่ละจังหวัดแต่ละอําเภอ จะไม่มีการเข้าไปแทรกแซงลูกค้าในพืนที,ของท่านดังนัน ท่านสามารถวางแผนจัดการได้อย่างอิสระ และเราจะไม่จาํ หน่ายสิ นค้าให้กบั ลูกค้า และ ตัวแทนท่านอื,น ถ้าอยูใ่ นพืนที, ที,ท่านดูแลอยู่

ติดต่ อสั งซื อสิ นค้ าได้ ที คุณ คณาวุฒิ 0870084774 Email Ohroed@hotmail.com และสามารถโอนค่าสิ นค้ามาที,

ธนาคาร

สาขา

เลขทีบ  ัญชี

ประเภท

ไทยพาณิชย์

อิมพิเรียล เวิรล ์ ลาดพร ้าว

224-2-18927-2

บัญชีออม ทรัพย์

กรุงเทพ

หอการค ้าไทย

030-0-18715-0

บัญชีออม ทรัพย์

คาร์ฟรู ์ รัชดาภิเษก

691-2-05032-5

บัญชีออม ทรัพย์

กสิกรไทย

โดยแจ้งยอดเงินและเวลา ที,โอน ที, Email ohroed@hotmail.com หรื อ คุณ จุม้ 0870084774


วิธีการขนส่ ง ผูซ้ ือรับผิดชอบค่าจัดส่งเองท่านสามารถระบุวธิ ีการส่งได้ ถ้าเป็ นบริ ษทั เอกชนเราขอแนะนํา ทางเราสะดวกทีจ  ะสง่ โดย

่ สน ิ ค้าด่วนพิเศษทวประเทศ บริการขนสง ั http://www.nimtransport.com/web/

• • • • • • • •

บริการรับ-ส่งสินค ้าด่วน ทุกประเภททัวประเทศ ตัง8 แต่ขนาดน ้อยกว่า 30 x 45 x 30 ซม. จน ถึง ขนาด พิเศษ ทีม  ากกว่า 50 x 75 x 50 ซม. ตัง8 แต่ปริมาตรน ้อยกว่า 30,000 ลบ.ซม. จนถึงขนาด พิเศษ ทีป  ริมาตรมากกว่า 180,000 ลบ.ซม. ตัง8 แต่นํ8าหนักน ้อยกว่า 10 กิโลกรัม จนถึงนํ8 าหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม ทัง8 สินค ้ารายย่อย และ สินค ้าเหมาคัน จากต ้นทางภาคเหนือ จนถึงปลายทาง กรุงเทพฯ บริการส่งถึงสถานทีป  ลายทาง ลูกค ้าปลายทางรับสินค ้าไม่เกิน 12:00 น. ของวันถัดไป มีการประกันความเสียหายของสินค ้า สามารถติดตามสินค ้าได ้ ด ้วยระบบติดตามสถานะสินค ้า

ิ ค ้า . ระบบกระจายสน


ิ ค ้า. ระบบติดตามสถานะสน

ิ ค ้า. ศูนย์กระจายสน


สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ที,เบอร์ 0870084774 หรื อ Email Ohroed@hotmail.com

Thai Pure  

รายละเอียด

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you