7th Thai Print Awards 2012

Page 1


BY

C.A.S. GROUP

Asain Print Awards


7th Thai Print Awards 2012

311, 311/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2719-6685-7 โทรสาร 0-2719-6688 E-mail: thaiprint@thaiprint.org www.thaiprint.org

2


7th Thai Print Awards 2012

Contents 4 สารจาก นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 5 สารจาก ม.ร.ว. พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 6 สารจาก นายพรชัย รัตนชัยกานนท์ นายกสมาคมการพิมพ์ไทย 7 สารจาก นายภาสกร วงษ์ชนะชัย ประธานการจัดงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ 8 Adjudication 9 Judges’ Report 10 Judges 14 Judges Green 15 Thai Print Association Award 19 SCG Paper Award 21 C.A.S. Paper Award 23 CANON Award 25 Ferrostaal Award 27 IFEC Award 29 Fuji Xerox Award 31 Gold, Silver, Bronze Award 92 ตารางสรุปเหรียญรางวัล 94 Medalists Directory

3


7th Thai Print Awards 2012

สารจาก นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สื่อสิ่งพิมพ์ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำ�คัญในการเชื่อมต่อระหว่างภาคการผลิตสู่ผู้บริโภค อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์จึงเป็นอุตสาหกรรมที่ เติบโตควบคู่ไปพร้อมกับภาคธุรกิจอื่นๆ การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์นับว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาสินค้าและ บริการให้มีคุณภาพและมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อให้อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ไทยมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนในปี ๒๕๕๘ ซึ่งถือเป็นโอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมของไทย รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการตลาด ภายใต้ประโยชน์ของกรอบความ ร่วมมือและข้อตกลงทางการค้าหลายฝ่าย โดยจัดมาตรการเตรียมพร้อมให้ธุรกิจและประชาชนไทยสามารถปรับตัวเพื่อแสวงหาโอกาส ใหม่ ทั้งมีความพร้อมรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในทุกภาคส่วน ซึ่งการส่งเสริมพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นกลไกสำ�คัญใน การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ ดิฉันขอแสดงความชื่นชมที่สมาคมการพิมพ์ไทยได้ จัดงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติขึ้นเพื่อเป็นเวทีประกวดคุณภาพของผลงาน โดยเฉพาะในครั้งนี้ได้จัดงานภายใต้แนวความคิดการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ด้วยการให้อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ร่วมมือกันสร้างอุตสาหกรรมสีเขียวช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม ควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ดิฉันขออวยพรให้การจัดงานประกาศผลการประกวดและมอบรางวัล “การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๗” ประสบผลสำ�เร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ และขออวยพรให้คณะผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ประสบแต่ความสุข ความเจริญโดยทั่วกัน

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) นายกรัฐมนตรี

4


7th Thai Print Awards 2012

สารจาก หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์เป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนที่มีความสำ�คัญยิ่งต่อการสร้างขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ไทยโดยรวม และมีความเกี่ยวพันกับชีวิตประจำ�วันของประชาชนอย่างใกล้ชิด เช่น กล่องบรรจุภัณฑ์ของสินค้าทำ�ให้สินค้ามีความน่า สนใจ ขนย้ายสะดวก ปลอดภัย และประหยัด รวมถึงหนังสือและนิตยสารต่างๆ ที่ให้ความรู้แก่ประชาชนทุกวัน นอกจากนี้ อุตสาหกรรม สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ยังเป็นแหล่งการจ้างงานและสร้างรายได้สู่ประเทศจำ�นวนมากในแต่ละปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของประเทศไทยได้มีการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพมา อย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลถึงความเป็นเลิศของภูมิภาค ซึ่งน�ำไปสู่การขยายตัวทางด้านการลงทุนในธุรกิจ และส่งผล ให้มูลค่าการส่งออกมีอัตราที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้แต่ในปี ๒๕๕๔ ที่อุตสาหกรรมนี้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์น�้ำท่วม แต่ก็ยัง สามารถรักษาอัตราการขยายตัวในอัตราที่สูงและต่อเนื่องมาถึงในปีนี้ การจัดงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๗ ในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด World Class Printing : Going Green for a Better Planet ได้ตอกย�้ำถึงขีดความสามารถและศักยภาพของอุตสาหกรรมนี้ของไทยในเวทีโลก และยังได้แสดงถึงความรับผิดต่อสังคมโลกใน การพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ให้ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต กระทรวงอุตสาหกรรมของชื่นชมในวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ที่มุ่งหวังให้ ก้าวไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียวที่มีศักยภาพและความพร้อมอย่างเต็มเปี่ยมในการก้าวเข้าสู่การแข่งขันในเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ เวทีโลก และกระทรวงอุตสาหกรรมขอเป็นกำ�ลังใจให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ทุกท่าน ในการพัฒนาขีดความ สามารถในการแข่งขันและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของตนเองต่อไป ผมขอแสดงความยินดีกับสมาคมการพิมพ์ไทยและผู้จัดงานการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๗ ในครั้งนี้ทุกท่าน และขอ อำ�นวยพรแก่กรรมการบริหารสมาคมการพิมพ์ไทยและผู้เกี่ยวข้อง จงประสบกับความสุขและความเจริญตลอดไป

(หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

5


7th Thai Print Awards 2012

สมาคมการพิมพ์ไทย

สารจาก นายพรชัย รัตนชัยกานนท์ นายกสมาคมการพิมพ์ไทย จากการที่สมาคมการพิมพ์ไทยได้จัดตั้งยุทธศาสตร์การพิมพ์แห่งชาติ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพิมพ์แห่งภูมิภาค อาเซียนนั้น หนึ่งในปัจจัยหลักคือการยกระดับมาตรฐานการผลิต บุคลากร และคุณภาพงานพิมพ์ของผู้ประกอบการทั่วประเทศ สมาคมการ พิมพ์ไทยจึงได้ริเริ่มให้มีการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และดำ�เนินงานต่อเนื่องทุกปี โดยมีแนวความคิดหลักที่จะกระตุ้น ให้ผู้ประกอบการพัฒนาฝีมือให้ทัดเทียมนานาประเทศ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ประกอบการทางธุรกิจการพิมพ์ทั่วประเทศ และ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจของไทยมีเวทีในการแสดงศักยภาพทางการพิมพ์ และเป็นที่น่ายินดีที่แม้ภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์ใน ประเทศไทยบางส่วนจะประสบกับวิกฤตมหาอุทกภัยเมื่อปลายปีที่ผ่านมา แต่ก็มิได้ย่อท้อต่ออุปสรรค ยังคงพัฒนาคุณภาพงานพิมพ์และ คัดสรรผลงานที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมเข้าสู่เวทีประกวดอย่างมากมายจากทั่วทุกภาคของประเทศ สมาคมการพิมพ์ไทยให้ความสำ�คัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ในปีนี้เราจึงวางแนวความคิดหลักของการประกวดสิ่งพิมพ์ แห่งชาติครั้งที่ 7 ไว้ว่า World Class Printing: Going Green for a Better Planet โดยมีจุดประสงค์ที่จะกระตุ้นเตือนให้ผู้ประกอบการใน อุตสาหกรรมการพิมพ์ ร่วมมือกันก้าวไปสู่อุตสาหกรรมการพิมพ์สีเขียว รักษ์โลก และแก้ไขภาวะโลกร้อน เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการที่จะ ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งประเทศในอาเซียน 10 ประเทศจะรวมเป็นตลาดเดียว หรือ single market โดยมีประชากรรวมทั้งสิ้นกว่า 600 ล้านคน ยอดการส่งออกของไทยจะยังคงเติบโต และสามารถรักษาความเป็นผู้นำ�ทางด้านการส่งออกสิ่ง พิมพ์ในภูมิภาคนี้ได้ ซึ่งจะส่งผลให้ยอดส่งออกของอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยเพิ่มเป็น 100,000 ล้านบาทได้ในที่สุด กระผมในนามของสมาคมการพิมพ์ไทย ใคร่ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติทุกท่าน และขอขอบพระคุณผู้ให้การ สนับสนุนในการจัดประกวดในครั้งนี้ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนในการร่วมมือให้การดำ�เนินงานในครั้งนี้ สำ�เร็จลุล่วงตามเป้าหมาย และประสบความสำ�เร็จด้วยดี รวมทั้งขอขอบพระคุณผู้ประกอบการทุกท่านที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดอย่างมากมาย และขอให้ทุกท่าน เจริญด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ ตลอดไป

(นายพรชัย รัตนชัยกานนท์) นายกสมาคมการพิมพ์ไทย

6


7th Thai Print Awards 2012

สารจาก นายภาสกร วงษ์ชนะชัย ประธานการจัดงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 7 ในปัจจุบัน ทุกคนต่างห่วงใยต่อสภาวะแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนไป อันเนื่องมาจากการกระทำ�ของมนุษย์และจากการเปลี่ยนสภาวะของ ธรรมชาติเอง ซึ่งมีผลต่อการทำ�ลายวงจรธรรมชาติและความเป็นอยู่ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกอย่างในโลก สมาคมการพิมพ์ไทยปรารถนาให้ อุตสาหกรรมการพิมพ์มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์โลกของเราให้ปลอดจากผลกระทบดังกล่าวโดยใช้การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 7 สอดแทรกแนวความคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรณรงค์ร่วมกันสร้างอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ควบคู่ไปกับการผลิตงานพิมพ์ คุณภาพสูงในมาตรฐานสากล ภายใต้แนวความคิด World Class Printing: Going Green for A Better Planet โดยสมาคมได้จัดให้มีรางวัลพิเศษ เพิ่มขึ้นอีก 1 รางวัล คือ THAI PRINT ASSOCIATION AWARD : GREEN PRINT CONCEPT เป็นรางวัลที่จะมอบให้กับโรงพิมพ์ที่เลือกใช้วัสดุการ พิมพ์ กระบวนการผลิต และกระบวนการอื่นๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ช่วยในการรักษาโลกของเราได้มากที่สุด ปี พ.ศ.2555 นี้ คณะกรรมการการจัดงานได้แบ่งการประกวดเป็น 3 หมวดใหญ่ๆ คือ งานพิมพ์ในระบบออฟเซต งานพิมพ์ในระบบ ดิจิตอล และงานพิมพ์ที่เป็นลักษณะพิเศษ รวมทั้งสิ้น 30 ประเภทด้วยกัน คณะกรรมการตัดสินซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและ ต่างประเทศมากถึง 11 ท่าน ทำ�งานกันอย่างหนักเพื่อคัดเลือกผลงานที่เต็มไปด้วยคุณภาพและความพิเศษ อันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่เยี่ยม ยอดของผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล ซึ่งสามารถเป็นตัวแทนของประเทศไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติได้อย่างภาคภูมิ กระผมขอแสดงความยินดีกบั ผูท้ ไี่ ด้รบั รางวัลในปีนที้ กุ ท่าน และขออวยพรให้ผลงานของทุกท่านทีจ่ ะถูกส่งไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ นั้น สามารถชนะรางวัลเพื่อสร้างความภาคภูมิใจสู่ประเทศไทยและสู่อุตสาหกรรมการพิมพ์อีกครั้ง ซึ่งประเทศไทยได้รับรางวัลชนะเลิศ ต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายปี และกระผมขอให้กำ�ลังใจแก่ผู้ที่ไม่ได้รับรางวัลว่า ท่านได้กำ�ลังก้าวเดินอย่างถูกต้องที่ส่งผลงานเข้าประกวด เพราะ การประกวดเป็นเวทีที่ชี้วัดถึงคุณภาพ ประสบการณ์ ความรู้และเทคนิคที่ท่านมีว่าสามารถสร้างความสำ�เร็จของผลงานได้แค่ไหน และขอให้ พยายามพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ สร้างผลงานที่มีคุณภาพมากกว่าเดิมและส่งเข้าแข่งขันในปีต่อๆ ไป เพราะผมเชื่อว่าความพยายามที่ได้มีการชี้วัดนี้ จะสร้างความสำ�เร็จในด้านคุณภาพแก่ท่านในภายหน้า กระผมขอขอบพระคุณผูส้ นับสนุนการประกวดสิง่ พิมพ์ครัง้ นีท้ กุ ท่านเป็นอย่างสูง เนือ่ งจากท่านเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการผลักดันให้อตุ สาหกรรม พัฒนาคุณภาพสิง่ พิมพ์อย่างต่อเนือ่ งและถูกต้อง และขอบคุณคณะกรรมการตัดสินทีไ่ ด้รว่ มทำ�การคัดเลือกผลงานคุณภาพทีย่ อดเยีย่ มทีส่ ดุ ออกมา สุดท้ายนี้ กระผมขอขอบคุณคณะทำ�งานการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 7 ทุกๆ ท่านที่เสียสละอย่างสูงร่วมกันส่งเสริมอุตสาหกรรมของเรา

(นายภาสกร วงษ์ชนะชัย) ประธานการจัดงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 7

7


7th Thai Print Awards 2012

th

7 Thai Print Awards 2012 Adjudication

“ ”

กรรมการตัดสินอิสระทุกท่านได้ทําการพิจารณา ชิ้นผลงานที่ส่งเข้ามาในด้านคุณภาพการพิมพ์เท่านั้น คณะกรรมการตัดสินไม่สามาถทราบได้เลยว่า ใครเป็นผู้ส่งผลงานชิ้นใดเข้ามา เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้ ไม่ได้แนบติดมากับผลงานที่ใช้ในการตัดสิน

วัตถุประสงค์ของงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติในประเทศ ไทยคือ การช่วยยกระดับมาตรฐานสิง่ พิมพ์ในประเทศและการประกาศ เกียรติคุณแก่สิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพเยี่ยมยอดให้เป็นที่รู้จักกันในระดับ ชาติ เกณฑ์การตัดสินคือ ทุกๆ ชิ้นผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะ ได้รับการพิจารณาและประเมินคะแนนบนพื้นฐานของคุณภาพงาน พิมพ์เท่านัน้ ชิน้ ผลงานทีถ่ กู ส่งเข้ามาถึงมือของคณะกรรมการตัดสิน จะถือว่าเป็นตัวแทนของสิง่ พิมพ์นน้ั ๆ และโดยหลักการคณะกรรมการ

8

จะพิจารณาให้รางวัลในแต่ละประเภททีส่ ง่ เข้าประกวดไม่เกิน 1 รางวัล สําหรับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญบรอนซ์ อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีทค่ี ณะกรรมการตัดสินให้รางวัล สําหรับเหรียญใดๆ มากกว่า 1 รางวัล หากพิจารณาในหลายๆ ประเด็นแล้ว เห็นว่าชิน้ ผลงานมีความเท่าเทียมกันเกือบทุกด้านและ ในบางกรณีอีกเช่นกันที่คณะกรรมการอาจจะพิจารณาไม่ให้เหรียญ รางวัลแก่ชิ้นผลงานใดๆ เลย สําหรับการประกวดในบางประเภท


7th Thai Print Awards 2012

7th Thai Print Awards 2012 Judges’ Report It was my great pleasure to be invited to Chair the judging of the 2012 Thai Print Awards in this the 7th year of competition.

Also there were numerous submissions that could not be considered as they did not comply with the entry rules, the worst offenders being in the Label & Tag category.

This year our independent judging panel consisted of 3 international visitors, Myself & Team leaders Robert James from Australia & Andrew Walmsley from England plus invited local experienced judges & several new members to ensure our knowledge and expertise was shared and will continue for the future.

Unfortunately these mistakes led to a several Categories not achieving Gold medal status.

The Judging process is conducted under very strict guidelines; all entries are judged by number and if any individual judge has knowledge of an entry or perhaps his company made a submission the judge must stand aside during the judging of that Category. All medalists are selected by individual judges votes and the results calculated by the Independent Chairman.

We compliment the awards organizing committee for the excellent management of the entry process and the co-ordination of the judging days, our special thanks to the Awards Chairman Pasakorn.

The Judges registered several categories for special mention: Embellishment: The Gold medal winner had a special “Wow” factor. Sheetfed Magazines: large numbers of excellent entries Packaging: an excellent range of top quality entries.

For next year`s competition we strongly recommend all companies double check the Print Quality & Entry requirements prior to submission.

Our thanks to all the 2012 entrants for without you there would be no competition. The judging team congratulates this year’s medal winners and we wish you every success in the Asian Print Awards.

Gravure: A hard category to judge due to the exceptional quality. Digital: This sector continues to grow both in numbers & quality. We were disappointed to note a vast number of entries had obviously not been quality checked prior to submission as many “Basic” print faults were evident, surprisingly these included poor registration in some Digital submissions.

Alf Carrigan Independent Chairman 9


th

7th Thai Print Awards 2012

7 Thai Print Awards 2012 Judges

Alf Carrigan : Chairman

- Past Chairman, Australian National Printing Awards - Chairman of Judges, Asian Print Awards - Chairman of Judges, Asian Flexographic & Gravure Awards - Chairman of Judges, Asian, Australia, New Zealand Pixi Awards - Graduate Print Production & Management, University of Technology, Sydney

Robert James - Australia

- Chairman of Judges, Australian & New Zealand Flexographic Awards - Judge, Asian Print Awards - Judge, Australian LATMA Awards - Judge, Asian Flexographic & Gravure Awards - Judge, Victorian PICA Awards Master of Education - University of Melbourne

10

Andrew Warmsley

- 24-Year Experience in Printing Industry for All Printing Aspect - 8-Year Experiences with Trident Company Limited - Positioned Currently as Print Production Manager - Main Responsibilities are Print Assessment, Guidance, Cost Saving Opportunity and Troubleshooting for World Leading Companies


7th Thai Print Awards 2012

7th Thai Print Awards 2012 Judges

ชวาล คูรพ์ พิ ฒั น์

- ปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและ เทคโนโลยีทางการพิมพ์) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท (Printing Technology) University of Hertfordshire, England - ปริญญาเอก (Image Information Processing) Chiba University, Japan - พนักงานส่วนโรงพิมพ์ ฝ่ายธุรการ ธนาคารกสิกรไทย (2529-2530) - หัวหน้าหน่วยถ่ายภาพทางการพิมพ์ สำ�นักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2530-2533) - อาจารย์ประจำ�หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2536-2539) - อาจารย์ประจำ�ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่าย และเทคโนโลยีทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2539-ปัจจุบนั ) - ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมถ่ายภาพแห่ง ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ - ทีป่ รึกษาชมรมจัดพิมพ์อเิ ล็กทรอนิกไทย - กรรมการมูลนิธภิ าพถ่ายแห่งประเทศไทย - หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและ เทคโนโลยีทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อมรรัตน์ อัคควัฒน์

- ปริญญาตรีวทิ ยาศาสตร์ทาง ภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการ พิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ISO9001:2008 Requirement and Internal Quality Audit-United Registrar of Systems(Thailand) Bangkok (2009) - Executive management seminar for Paper and Packaging Business, Siam Cement Group.-The Wharton School, Bangkok (2002) - ผูอ้ �ำ นวยการสายงานระบบคุณภาพ และเทคโนโลยี สายธุรกิจโรงพิมพ์ บริษทั อมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์ พับลิชชิง่ จำ�กัด (มหาชน)

ชนัสสา นันทิวชั รินทร์

- ปริญญาโท Printing Technology, Rochester Institute of Technology, Rochester, New York, USA - ปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่าย และเทคโนโลยีทางการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ประจำ�ภาควิชาเทคโนโลยี การบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

11


th

7th Thai Print Awards 2012

7 Thai Print Awards 2012 Judges

ก้องฟ้า พันธ์พกิ ลุ

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโท MBA (International) University of Portsmouth, UK - Thai Print Academy (ภาคภาษาอังกฤษ) รุน่ ที่ 2 - KSME CARE รุน่ ที่ 3 (เชียงใหม่) - โครงการพัฒนาผูป้ ระกอบการ ธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) รุน่ 155 - ผูจ้ ดั การฝ่ายการตลาด บริษทั สันติภาพแพ็คพริน้ ท์ จำ�กัด - รองประธานฝ่ายวิชาการ ชมรมธุรกิจสิง่ พิมพ์ ภาคเหนือ วาระ 2554-2556 - กรรมการ Young Printer Group ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ วาระ 2555-2555

12

สุวทิ ย์ เพียรรุง่ โรจน์

- ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - Basic Course of printing โดย สมาคมการพิมพ์ไทย - Thai Print Academy (ภาคภาษาไทย) รุน่ ที่ 1 - KSME CARE รุน่ ที่ 10 - โครงการพัฒนาผูป้ ระกอบการของศูนย์บม่ เพาะ การพิมพ์ - หลักสูตร Printing Industry Development Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรการออกแบบและผลิตสิง่ พิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุร ี - ผูจ้ ดั การฝ่ายการตลาด บริษทั พี.รุง่ โรจน์การพิมพ์ จํากัด - ประธานกลุม่ Young Printing Group วาระ 2551-2553 - ประธานกลุม่ Young Printing Group วาระ 2553-2555 - รองเลขาธิการ สมาคมการพิมพ์ไทย วาระ 2555-2557

ประเสริฐ หล่อยืนยง

- มัธยมศึกษาจากอัสสัมชัญธนบุรี - กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ราชาการพิมพ์ (2002) จำ�กัด - กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เดอะซันกราฟฟิคส์ แอนส์เพลท จำ�กัด - ผูฝ้ กึ สอนด้านพรีเพรส สถาบันการพิมพ์ไทย - คณะกรรมการสมาคมการพิมพ์ไทย (รองเลขาธิการ) วาระ 2553-2555 - คณะกรรมการสมาคมการพิมพ์ไทย (เหรัญญิก) วาระ 2555-2557 - คณะกรรมการมูลนิธสิ หพันธ์ อุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย (เลขาธิการ) วาระ 2554-2557


th

7th Thai Print Awards 2012

7 Thai Print Awards 2012 Judges

มยุรี ภาคลําเจียก

- ปริญญาตรี (เกียรตินยิ ม) เทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท (เกียรตินยิ ม) Food Technology มหาวิทยาลัยฮิบรู ประเทศอิสราเอล - Certicfi ate ด้าน Packaging จากสถาบันการ บรรจุภณั ฑ์แห่งชาติของประเทศเบลเยีย่ ม อิตาลี ญีป่ นุ่ และ UNDP - สัมมนาและดูงานด้านบรรจุภณั ฑ์ ณ ประเทศ ตา่ งๆ ในยุโรป สหรัฐอเมริกา เกาหลี และญีป่ นุ่ ฯลฯ - ผูอ้ �ำ นวยการส่งเสริมและฝึกอบรมศูนย์การ บรรจุหบี ห่อไทย สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย - Packaging Development Manager บริษทั ลีเวอร์บราเธอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด - R&D Controller บริษทั โกลเด้น ฟูด๊ ส์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด - Packaging Director of Greater Asia Division บริษทั คอลเกต ปาล์มโอลีฟ จำ�กัด - ปัจจุบนั เป็นทีป่ รึกษาสมาคมการบรรจุภณั ฑ์ไทย และเป็นอาจารย์พเิ ศษให้แก่สถาบันการศึกษา หลายแห่ง - การออกแบบและพัฒนาบรรจุภณั ฑ์ สำ�หรับ สินค้าอุปโภคและอาหาร 39 ปี รวมทัง้ การ วิเคราะห์ตน้ ทุนและการควบคุม คณุ ภาพ บรรจุภณั ฑ์ - เป็นอาจารย์พเิ ศษให้แก่สถาบันการศึกษาและ วิทยากรในการสัมมนา และฝึกอบรมทัง้ ใน และต่างประเทศ - เขียนตำ�ราด้านบรรจุภณั ฑ์หลายเรือ่ งเพือ่ เผยแพร่ - กรรมการวิชาการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม ของสำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม - กรรมการตัดสินการประกวดบรรจุภณั ฑ์และ งานพิมพ์ทจ่ี ดั ภายในประเทศและต่างประเทศ

ภานุพงศ์ เหรียญกนกกุล

- ปริญญาตรี Bachelor of Business Administration, Major: International Business Management, Minor General Management; Assumption University - ปริญญาโท Master of Management, Major: General Management; College of Management Mahidol University - ปริญญาโท Master of Communication, Major: Strategic Communication; Bangkok University, First Class Honours - Basic Printing Course โดยสมาคมการพิมพ์ไทย รุน่ ที่ 1 และรุน่ ที่ 3 - โครงการอบรมผูป้ ระกอบการ โดยธนาคารกสิกรไทย KSME Care รุน่ 9 - โครงการอบรมผูป้ ระกอบการ โดยธนาคารไทยพาณิชย์ SCB IEP รุน่ 2 - โครงการเสริมสร้างผูป้ ระกอบการใหม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม NEC รุน่ 96.5 - โครงการการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิม่ ของ ผลิตภัณฑ์ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ โดย TCDC - ผูก้ อ่ ตัง้ และกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เพรสทีจพริน้ ติง้ จำ�กัด - ผูก้ อ่ ตัง้ Brand YouMake ผูผ้ ลิต Furniture กระดาษด้วยความคิดสร้างสรรค์ - กรรมการฝ่ายวิชาการกลุม่ Young Printer วาระ 2553-2555 - กรรมการฝ่ายวิชาการกลุม่ Young Printer วาระ 2555-2557

13


7th Thai Print Awards 2012

Green Print Concept Judges

ภาสกร วงษ์ชนะชัย

- ผู้จัดการบริษัท สำ�นักพิมพ์สุภา จำ�กัด - มัธยมศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ - ปริญญาตรีจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง - อบรมการจัดการพิมพ์ยคุ ใหม่ รุน่ ที่ 1 ของภาค วิชาวิทยาศาสตร์ทางการถ่ายภาพและเทคโนโลยี ทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ได้รับทุนอบรมด้าน Standardization in printing and prepress โดยผู้เชี่ยวชาญ จากเยอรมันและสวิสเซอร์แลนด์ - กรรมการสมาคมการพิมพ์ไทย ปี 2533-2555 - ผู้ช่วยผู้อ�ำ นวยการ ศูนย์ฝึกอบรมการพิมพ์ สมาคมการพิมพ์ไทย ปี 2550-2555 - ผู้ช่วยผู้อ�ำ นวยการ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานวัสดุ และอุปกรณ์การพิมพ์และศูนย์การวิจยั พัฒนา ปี 2550-2555 - ทีป่ รึกษาสมาคมการพิมพ์ไทย วาระ 2555-2557 - รองประธานกลุม่ อุตสาหกรรมการพิมพ์และ บรรจุภณั ฑ์กระดาษ สภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย

14

วิรฬุ ห์ ส่งเสริมสวัสดิ ์

- ปริญญาตรี สาขา Business Administration จาก William Carey College Mississippi U.S.A. - กรรมการผู้จัดการ บริษัท บวรสารการพิมพ์ จำ�กัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท บวรสารเทรดดิ้ง จำ�กัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท มังกรการพิมพ์ (1994) จำ�กัด - กรรมการสมาคมการพิมพ์ไทย วาระ 2553-2555 - ทีป่ รึกษาสมาคมการพิมพ์ไทย วาระ 2555-2557 - ผู้อำ�นวยการ ศูนย์ฝึกอบรมการพิมพ์ สมาคมการพิมพ์ไทย ปี 2550-2555 - รองประธานกลุม่ อุตสาหกรรมการพิมพ์และ บรรจุภณั ฑ์กระดาษ สภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย

พิเชษฐ์ จิตรภาวนากุล

- ผูจ้ ดั การ บริษทั เฮ้าส์การพิมพ์และบรรจุภณั ฑ์ จำ�กัด - อบรมการจัดการพิมพ์ยคุ ใหม่ รุน่ ที่ 1 ของภาค วิชาวิทยาศาสตร์ทางการถ่ายภาพและเทคโนโลยี ทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ผูอ้ �ำ นวยการ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานวัสดุและ อุปกรณ์การพิมพ์และศูนย์การวิจยั พัฒนา ปี 2550-2555 - กรรมการพิจารณาร่างมาตรฐานคุณภาพ การพิมพ์ออฟเซต ตาม ISO 12647 สำ�นักมาตรฐาน กระทรวงอุตสาหกรรม - ทีป่ รึกษาสมาคมการพิมพ์ไทย วาระ 2555-2557 ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ - รองประธานกลุม่ อุตสาหกรรมการพิมพ์และ บรรจุภณั ฑ์กระดาษ สภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย


7th Thai Print Awards 2012

Green Print Concept Judges

อุทยั ธนสารอักษร

- กำ�ลังศึกษาปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี - อบรม The Boss รุน่ 4 จาก Management & Psychology Institute - อบรมการจัดการพิมพ์ยคุ ใหม่ รุน่ ที่ 1 ของภาค วิชาวิทยาศาสตร์ทางการถ่ายภาพและเทคโนโลยี ทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ทีป่ รึกษาประธาน คณะกรรมาธิการความมัน่ คง แห่งรัฐสภาผูแ้ ทนราษฎร - ทีป่ รึกษาสมาคมการพิมพ์ไทย - กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั โรงพิมพ์อกั ษรสัมพันธ์ (1987) จำ�กัด - รองประธานกลุม่ อุตสาหกรรมการพิมพ์และ บรรจุภณั ฑ์กระดาษ สภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย

พงศ์ธรี ะ พัฒนพีระเดช

- จบการศึกษา นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินยิ มเหรียญทอง) สาขาวิชาการโฆษณา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ผูจ้ ดั การบริษทั วิสคอมเซ็นเตอร์ จำ�กัด - อุปนายกการพิมพ์ดจิ ติ อล สมาคมการพิมพ์ไทย - รองประธานกลุม่ อุตสาหกรรมการพิมพ์และ บรรจุภณั ฑ์กระดาษ สภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย

พิวสั สุขณียทุ ธ

- กำ�ลังศึกษา ปริญญาโท เทคโนโลยีเยือ่ และ กระดาษ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินยิ มอันดับ 2) เทคโนโลยีการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินยิ มอันดับ 2) วิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Certificate III in Printing & Graphic Arts, Thai Print Academy, The Thai Printing Association - Certificate (Life Cycle Assessment), National Science and Technology Development Agency (NSTDA) - Certificate (Carbon Footprint of Products), National Science and Technology Development Agency (NSTDA) - ผูจ้ ดั การด้านคุณภาพ ศูนย์ทดสอบมาตรฐาน วัสดุและอุปกรณ์การพิมพ์ และศูนย์การวิจยั พัฒนา (Thai Print Laboratory) สมาคมการพิมพ์ไทย

15


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design Printer

16

THAI PRINT ASSOCIATION AWARD : GREEN PRINT CONCEPT 301 ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด สมุยอักษร โบรชัวร์สมุยอักษร ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด สมุยอักษร โรงพิมพ์สมุยอักษร, นายสุวิทย รักธรรม, พีรพร สุขผล ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด สมุยอักษร


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design Printer

THAI PRINT ASSOCIATION AWARD : GREEN PRINT CONCEPT 329 บริษัท พริ้นท์ซิตี้ จำ�กัด Catalog we Love Green print บริษัท พริ้นท์ซิตี้ จำ�กัด บริษัท พริ้นท์ซิตี้ จำ�กัด บริษัท พริ้นท์ซิตี้ จำ�กัด

17


7th Thai Print Awards 2012

18


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design PrePress Printer

BEST IN SHEETFED OFFSET SCG Paper Award 003 บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำ�กัด (มหาชน) นิตยสาร Lips ปักษ์แรก ก.ค.54 บริษัท เอมมารุต พับลิชชิ่ง จำ�กัด บริษัท เอมมารุต พับลิชชิ่ง จำ�กัด บริษัท กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำ�กัด (มหาชน)

19


7th Thai Print Awards 2012

20


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design Printer Postpress

BEST IN MORE THAN ONE PRODUCTION PROCESS C.A.S. Paper Award 535 บริษัท สเปซวัน จำ�กัด KATAI BENTO Mr.Varunyu Treehonwattana Mr.Varunyu Treehonwattana บริษัท สเปซวัน จำ�กัด บริษัท สเปซวัน จำ�กัด

21


7th Thai Print Awards 2012

22


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design Printer Postpress

BEST IN CREATIVE USE OF DIGITAL TECHNOLOGY CANON Award 531 บริษัท สเปซวัน จํากัด UNIQLO UNIQLO บริษัท สเปซวัน จํากัด บริษัท สเปซวัน จํากัด บริษัท สเปซวัน จํากัด

23


7th Thai Print Awards 2012

24


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design PrePress Printer Postpress

BEST CREATIVITY IN PRINTING APPLICATIONS & DESIGNS Ferrostaal Award 463 บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำ�กัด (มหาชน) เพียงพ่อก็พอเพียง บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำ�กัด (มหาชน) บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำ�กัด (มหาชน) บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำ�กัด (มหาชน) บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำ�กัด (มหาชน) บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำ�กัด (มหาชน)

25


7th Thai Print Awards 2012

26


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design Printer

BEST IN PACKAGING PRINTING AND CONVERTING PROCESSES IFEC Award 012 บริษัท เบญจมิตร บรรจุภัณฑ์ จำ�กัด Black Label melal box บริษัท ดิอาจิโอ โบเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำ�กัด บริษัท ดิอาจิโอ โบเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำ�กัด บริษัท เบญจมิตร บรรจุภัณฑ์ จำ�กัด

27


7th Thai Print Awards 2012

28


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design Printer Postpress

BEST IN DIGITAL PRINTING Fuji Xerox Award 390 บริษัท อิมเมจ ควอลิตี้ แล็บ จำ�กัด Mood & Match Triump Internation (Thailand) Ltd. Triump Internation (Thailand) Ltd. คุณดวงรัตน์ งานปฏิพัทธ์พงศ์ มงคลขอบทอง

29


7th Thai Print Awards 2012

30


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design PrePress Printer

โปสเตอร์ และสิ่งพิมพ์ประเภทโฆษณา ณ จุดขาย (Posters and Point of Purchase Materials) Gold Award 240 บริษัท ทรีนิตี้ พับลิชชิ่ง จำ�กัด POSM Firdge 2 Door BM/2D Large บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำ�กัด บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำ�กัด Imaging Hub บริษัท ทรีนิตี้ พับลิชชิ่ง จำ�กัด

31


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design PrePress Printer Postpress

32

โปสเตอร์ และสิ่งพิมพ์ประเภทโฆษณา ณ จุดขาย (Posters and Point of Purchase Materials) Silver Award 362 บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำ�กัด Honda Civic บริษัท ฮอนด้า ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) จำ�กัด บริษัท ฮอนด้า ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) จำ�กัด บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำ�กัด บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำ�กัด บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำ�กัด


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design Printer

ใบปลิว แผ่นพับ แค็ตตาล็อก จุลสาร อนุสาร จดหมายข่าว 16 หน้า หรือน้อยกว่า โดยไม่รวมปก (Leaflets, Flyers, Folders, Brochures, Booklets, Catalogues, and Newsletter – Up to 16 pages excluding cover) Gold Award 026 บริษัท โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987) จำ�กัด Leaflet Prius บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำ�กัด บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำ�กัด บริษัท โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987) จำ�กัด

33


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design PrePress Printer Postpress

ใบปลิว แผ่นพับ แค็ตตาล็อก จุลสาร อนุสาร จดหมายข่าว 16 หน้า หรือน้อยกว่า โดยไม่รวมปก (Leaflets, Flyers, Folders, Brochures, Booklets, Catalogues, and Newsletter – Up to 16 pages excluding cover) Silver Award 508 บริษัท เอส เอ็ม เค พริ้นติ้ง จำ�กัด พฤกษา วิลเลจ the season บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำ�กัด (มหาชน) บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำ�กัด (มหาชน) บริษัท ไอเดียคัลเลอร์ส จำ�กัด บริษัท เอส เอ็ม เค พริ้นติ้ง จำ�กัด บริษัท เอส เอ็ม เค พริ้นติ้ง จำ�กัด

Entrant Title Client Design PrePress Printer Postpress

ใบปลิว แผ่นพับ แค็ตตาล็อก จุลสาร อนุสาร จดหมายข่าว 16 หน้า หรือน้อยกว่า โดยไม่รวมปก (Leaflets, Flyers, Folders, Brochures, Booklets, Catalogues, and Newsletter – Up to 16 pages excluding cover) Bronze Award 351 บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำ�กัด Civic Catalogue บรัษัท ฮอนด้า ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) จำ�กัด บรัษัท ฮอนด้า ออโต้โมบิล (ประเทศไทย) จำ�กัด บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำ�กัด บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำ�กัด บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำ�กัด

34


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design PrePress Printer Postpress

แค็ตตาล็อก จุลสาร อนุสาร จดหมายข่าว มากกว่า 16 หน้า (Brochures, Booklets, Catalogues, and Newsletter – More than 16 pages excluding cover) Gold Award 434 บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำ�กัด (มหาชน) Present Time US Catalog 2012-2 Present Time Present Time บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำ�กัด (มหาชน) บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำ�กัด (มหาชน) บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำ�กัด (มหาชน)

35


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design Printer

แค็ตตาล็อก จุลสาร อนุสาร จดหมายข่าว มากกว่า 16 หน้า (Brochures, Booklets, Catalogues, and Newsletter – More than 16 pages excluding cover) Silver Award 019 บริษัท โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987) จำ�กัด Catalog Letus RX Full Version บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำ�กัด บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำ�กัด บริษัท โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987) จำ�กัด

Entrant Title Client Design PrePress Printer

แค็ตตาล็อก จุลสาร อนุสาร จดหมายข่าว มากกว่า 16 หน้า (Brochures, Booklets, Catalogues, and Newsletter – More than 16 pages excluding cover) Bronze Award 005 บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำ�กัด (มหาชน) Pendulum#May-June 2012 บริษัท เพนดูลัม จำ�กัด บริษัท เพนดูลัม จำ�กัด บริษัท กนกศิลป์(ไทยแลนด์) จำ�กัด บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำ�กัด (มหาชน)

36


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design Printer

ไปรษณียบัตร บัตรอวยพร นามบัตร สูจิบัตร บัตรเชิญ ในโอกาสต่างๆ (Postcards, Greeting Cards, Name Cards, and Invitation Cards) Silver Award 140 บริษัท เอ็ม ซี ดี การพิมพ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด การ์ดอวยพรวันเกิด/ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน บริษัท เอ็ม ซี ดี การพิมพ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

37


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design PrePress Printer

38

นิตยสาร วารสาร ที่พิมพ์ด้วยระบบป้อนแผ่น (Sheetfed Magazines and Journals) Gold Award 003 บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำ�กัด (มหาชน) นิตยสาร Lips ปักษ์แรก ก.ค.54 บริษัท เอมมารุต พับลิชชิ่ง จำ�กัด บริษัท เอมมารุต พับลิชชิ่ง จำ�กัด บริษัท กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำ�กัด (มหาชน)


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design PrePress Printer Postpress

นิตยสาร วารสาร ที่พิมพ์ด้วยระบบป้อนแผ่น (Sheetfed Magazines and Journals) Silver Award 436 บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำ�กัด (มหาชน) Hello Magazine Vol 7 No.13 บริษัท เบอร์ด้า (ประเทศไทย) จำ�กัด บริษัท เบอร์ด้า (ประเทศไทย) จำ�กัด บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำ�กัด (มหาชน) บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำ�กัด (มหาชน) บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำ�กัด (มหาชน)

Entrant Title Client Design PrePress Printer Postpress

นิตยสาร วารสาร ที่พิมพ์ด้วยระบบป้อนแผ่น (Sheetfed Magazines and Journals) Bronze Award 216 บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์ จำ�กัด HISO PARTY MAGAZINE บริษัท เวบ พับลิสชิ่ง จำ�กัด บริษัท เวบ พับลิสชิ่ง จำ�กัด บริษัท สุนทรฟิล์ม จำ�กัด บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์ จำ�กัด บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์ จำ�กัด

39


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design PrePress Printer Postpress

40

ปฏิทิน (Calendars) Gold Award 383 บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำ�กัด ตาลปัตรพัดรอง งานพระราชพิธีกรุงรัตนโกสินทร์ สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำ�กัด บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำ�กัด บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำ�กัด บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำ�กัด


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design PrePress Printer Postpress

ปฏิทิน (Calendars) Silver Award 002 บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำ�กัด (มหาชน) ปฏิทินแขวน Singha 2012 Design’s Motto Design’s Motto บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน) บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำ�กัด (มหาชน) บริษัท เบสท์ โพสท เพรส จำ�กัด และ บริษัท เอ็ม พี ลักษ์ ยูวี จำ�กัด

41


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design PrePress Printer Postpress

ปฏิทิน (Calendars) Bronze Award 172 บริษัท ไอคอนไอเดีย จำ�กัด ปฏิทิน สยามนาวา พยุหยาตราชลมารค บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำ�กัด บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำ�กัด บริษัท อิมเมจิ้งฮับ จำ�กัด บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์ จำ�กัด บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำ�กัด

Entrant Title Client Design PrePress Printer Postpress

ปฏิทิน (Calendars) Bronze Award 452 บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำ�กัด (มหาชน) PZDS029 Imago Publishing Ltd. Imago Publishing Ltd. บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำ�กัด (มหาชน) บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำ�กัด (มหาชน) บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำ�กัด (มหาชน)

42


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design PrePress Printer Postpress

งานพิมพ์หนังสือจํานวนจํากัดและงานพิมพ์เลียนแบบภาพศิลป์ (Limited Edition Books and Art Reproductions) Silver Award 178 บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จำ�กัด BUDDHA IMAGE บริษัท โฟโต้อาร์ต จำ�กัด บริษัท โฟโต้อาร์ต จำ�กัด บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จำ�กัด บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จำ�กัด บริษัท เอ็มพีลักก์ยูวี จำ�กัด

Entrant Title Client Design Printer

งานพิมพ์หนังสือจํานวนจํากัดและงานพิมพ์เลียนแบบภาพศิลป์ (Limited Edition Books and Art Reproductions) Bronze Award 548 บริษัท อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มหาชน) มัศยจิตรการ คณะประมงและศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัท สมอลวิลล์ จำ�กัด บริษัท อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

43


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design Printer

44

หนังสือที่พิมพ์น้อยกว่า 4 สี (Book Printing – Less than 4 Colors) Gold Award 545 บริษัท อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มหาชน) Exiled To Nowhere : Burma’s Rohinya Greg Costantine Greg Costantine & Helen Kudrich Coleman บริษัท อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มหาชน)


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design PrePress Printer Postpress

หนังสือที่พิมพ์น้อยกว่า 4 สี (Book Printing – Less than 4 Colors) Silver Award 437 บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำ�กัด (มหาชน) 7/LABOO17 Imago Publishing Ltd. Imago Publishing Ltd. บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำ�กัด (มหาชน) บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำ�กัด (มหาชน) บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำ�กัด (มหาชน)

45


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design Printer

46

หนังสือปกแข็งที่พิมพ์ 4 สีหรือมากกว่า (Hard-Covered Book Printing – 4 or more colors) Gold Award 547 บริษัท อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มหาชน) KANOK FURNITURE & DECORATION บริษัท กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จํากัด บริษัท กนกเฟอร์นิเจอร์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จํากัด บริษัท อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มหาชน)


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design PrePress Printer Postpress

หนังสือปกแข็งที่พิมพ์ 4 สีหรือมากกว่า (Hard-Covered Book Printing – 4 or more colors) Silver Award 358 บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำ�กัด เพลงพระราชนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มูลนิธิคีตาศิรวาท คุณเปรมิกา สุจริตกุล บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำ�กัด บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำ�กัด บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำ�กัด

Entrant Title Client Design PrePress Printer Postpress

หนังสือปกแข็งที่พิมพ์ 4 สีหรือมากกว่า (Hard-Covered Book Printing – 4 or more colors) Bronze Award 432 บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำ�กัด (มหาชน) 7/ILA0025 Imago Publishing Ltd. Imago Publishing Ltd. บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำ�กัด (มหาชน) บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำ�กัด (มหาชน) บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำ�กัด (มหาชน)

47


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design PrePress Printer Postpress

48

หนังสือปกอ่อนที่พิมพ์ 4 สีหรือมากกว่า (Soft-Covered Book Printing – 4 or more colors) Silver Award 175 บริษัท พิมพ์ดี จำ�กัด กระทรวงกลาโหม บริษัท โฟโต้ยูไนเต็ด จำ�กัด กลุ่มสหภาพชุมชนคนถ่ายภาพ บริษัท พิมพ์ดี จำ�กัด บริษัท พิมพ์ดี จำ�กัด บริษัท พิมพ์ดี จำ�กัด


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design Printer

บรรจุภัณฑ์ที่พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ป้อนแผ่น (Packaging Sheetfed Offset) Gold Award 012 บริษัท เบญจมิตร บรรจุภัณฑ์ จำ�กัด Black Label melal box บริษัทดิอาจิโอ โบเอ็ท เฮนเนสซี่(ประเทศไทย) จำ�กัด บริษัทดิอาจิโอ โบเอ็ท เฮนเนสซี่(ประเทศไทย) จำ�กัด บริษัท เบญจมิตร บรรจุภัณฑ์ จํากัด

49


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design Printer

บรรจุภัณฑ์ที่พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ป้อนแผ่น (Packaging Sheetfed Offset) Silver Award 105 ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด มายการพิมพ์ HEART MADE RICE CRACKER WITH SESAME SEED Siam M.C. Co., Ltd. Siam M.C. Co., Ltd. ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด มายการพิมพ์

Entrant Title Client Design Printer

บรรจุภัณฑ์ที่พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ป้อนแผ่น (Packaging Sheetfed Offset) Bronze Award 485 บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำ�กัด SINO Sino-Pacific Trading (Thailand) Co.,Ltd บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำ�กัด บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำ�กัด

50


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design PrePress Printer Postpress

บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่พิมพ์ด้วยระบบ Flexography (Flexible Packaging-Flexography) Bronze Award 563 บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำ�กัด Mamy Poko M 28 Unicharm Customer บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำ�กัด บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำ�กัด บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำ�กัด

51


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design PrePress Printer Postpress

52

บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่ระบบ Gravure (Flexible Packaging-Gravure) Gold Award 549 บริษัท ทีพีเอ็น ฟู๊ดแพค จำ�กัด Cat Meal Brown Pet’one Customer บริษัท โดงยูนเพลทเมคคิ่ง (ไทยแลนด์) จำ�กัด บริษัท ทีพีเอ็น ฟู๊ดแพค จำ�กัด บริษัท ทีพีเอ็น ฟู๊ดแพค จำ�กัด


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design PrePress Printer

บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่ระบบ Gravure (Flexible Packaging-Gravure) Silver Award 032 บริษัท ไพร์มแพ็คเกจจิ้ง จำ�กัด ซอง Seclto 3 Kg.(Carne e verdure) บริษัท เบทาโกร จำ�กัด (มหาชน) Dong Yun Gravure(BKK) Co.,Ltd. Dong Yun Gravure(BKK) Co.,Ltd. บริษัท ไพร์มแพ็คเกจจิ้ง จำ�กัด

Entrant Title Client Design PrePress Printer Postpress

บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่ระบบ Gravure (Flexible Packaging-Gravure) Bronze Award 375 บริษัท พริ้นท์ มาสเตอร์ จำ�กัด Arctic shores Cooked Peeled Salad Shrimp 150-200 Thai I-Mei Thai I-Mei บริษัท พริ้นท์มาสเตอร์ จำ�กัด บริษัท พริ้นท์มาสเตอร์ จำ�กัด บริษัท พริ้นท์มาสเตอร์ จำ�กัด

53


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design PrePress Printer Postpress

54

ฉลาก สติ๊กเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ (Labels and Tags) Gold Award 566 บริษัท ทั้งฮั่วซิน จำ�กัด PGLBG4003R1 3.5 OZ./H0011799/THS-44554 บริษัท พัทยาฟู๊ดอินดัสตรี จำ�กัด Mars Inc. บริษัท ทั้งฮั่วซิน จำ�กัด บริษัท ทั้งฮั่วซิน จํากัด บริษัท ทั้งฮั่วซิน จํากัด


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design Printer

ฉลาก สติ๊กเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ (Labels and Tags) Silver Award 097 ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด มายการพิมพ์ GOOD LIFE SESAME OIL Koliate Co.,Ltd. Koliate Co.,Ltd. ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด มายการพิมพ์

55


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design PrePress Printer

56

งานพิมพ์จากเครื่องป้อนม้วน – กระดาษเคลือบผิว 70 gsm และมากกว่า (Web Offset – Coated Stock 70 gsm and up) Gold Award 037 บริษัท คอมฟอร์ม จำ�กัด Catalog Duty Free April-July 2012 King Power Marketing & Management Co.,Ltd. King Power Marketing & Management Co.,Ltd. บริษัท กนกศิลป์ ไทยแลนด์ จํากัด บริษัท คอมฟอร์ม จํากัด


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Printer

งานพิมพ์จากเครื่องป้อนม้วน – กระดาษเคลือบผิว 70 gsm และมากกว่า (Web Offset – Coated Stock 70 gsm and up) Silver Award 040 บริษัท ดับบลิว พี เอส (ประเทศไทย) จำ�กัด Harper’s Bazaar No.85 March 2012 MEI บริษัท ดับบลิว พี เอส (ประเทศไทย) จำ�กัด

Entrant Title Client Design PrePress Printer Postpress

งานพิมพ์จากเครื่องป้อนม้วน – กระดาษเคลือบผิว 70 gsm และมากกว่า (Web Offset – Coated Stock 70 gsm and up) Bronze Award 440 บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำ�กัด (มหาชน) Elle Magazine July 12 บริษัท โพสต์อินเตอร์เนชั่นแนลมีเดีย จำ�กัด บริษัท โพสต์อินเตอร์เนชั่นแนลมีเดีย จำ�กัด บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำ�กัด (มหาชน) บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำ�กัด (มหาชน) บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำ�กัด (มหาชน)

57


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Printer

58

งานพิมพ์จากเครื่องป้อนม้วน - กระดาษเคลือบผิว 65 gsm หรือน้อยกว่า (Web Offset – Coated Stock 65 gsm and less) Gold Award 045 บริษัท ดับบลิว พี เอส (ประเทศไทย) จำ�กัด TVD Catalog July 2012 TV Direct บริษัท ดับบลิว พี เอส (ประเทศไทย) จำ�กัด


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design PrePress Printer

งานพิมพ์จากเครื่องป้อนม้วน - กระดาษเคลือบผิว 65 gsm หรือน้อยกว่า (Web Offset – Coated Stock 65 gsm and less) Silver Award 036 บริษัท คอมฟอร์ม จำ�กัด BK Magazine No.440 Friday June 1,2012 Asia City Publishing (Thailand)Co.,Ltd. Asia City Publishing (Thailand)Co.,Ltd. บริษัท 71 อินเตอร์สแกน จำ�กัด บริษัท คอมฟอร์ม จำ�กัด

Entrant Title Client Design PrePress Printer Postpress

งานพิมพ์จากเครื่องป้อนม้วน - กระดาษเคลือบผิว 65 gsm หรือน้อยกว่า (Web Offset – Coated Stock 65 gsm and less) Bronze Award 207 บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์ จำ�กัด TOPS MARKET บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด บริษัท สุนทรฟิล์ม จำ�กัด บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์ จำ�กัด บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์ จำ�กัด

59


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design Printer

60

หนังสือ (Book Printing) Gold Award 224 บริษัท คอนโทรล พี จำ�กัด THE PHOTO COLLECTION BOOK Mr. Rachata Sae-tieo Mr. Rachata Sae-tieo, Ms Kanokwalee Jongpoonsuka บริษัท คอนโทรล พี จำ�กัด


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design PrePress Printer

หนังสือ (Book Printing) Silver Award 528 บริษัท สเปซวัน จำ�กัด อับเฉา คุณอุมาพร รุ่งรางแสง คุณอุมาพร รุ่งรางแสง บริษัท สเปซวัน จำ�กัด บริษัท สเปซวัน จำ�กัด

61


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design PrePress Printer Postpress

หนังสือ (Book Printing) Bronze Award 431 บริษัท สิบคน จำ�กัด ASHODAYA Gerhard Joran, Pierre Peyrot Gerhard Joran, Pierre Peyrot คุณวรเทพ ธีรเรืองชัยศรี Image GanG คุณสมฤดี สุวรรณติวงศ์

Entrant Title Client Design Printer Postpress

หนังสือ (Book Printing) Bronze Award 476 บริษัท สุนทรฟิล์ม จำ�กัด SEASON OF LIFE คุณเพทาย นิมารมย์ บรัษัท รักลูกแฟมิลิกรุ๊ป จำ�กัด บริษัท สุนทรฟิล์ม จำ�กัด บริษัท สุนทรฟิล์ม จำ�กัด

62


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design Printer Postpress

ใบปลิว แผ่นพับ โบรชัวร์ (Leaflets / Flyers / Folders & Brochures) Gold Award 474 บริษัท สุนทรฟิล์ม จำ�กัด HK Noodle Hong Kong Noodle Hong Kong Noodle บริษัท สุนทรฟิล์ม จำ�กัด บริษัท สุนทรฟิล์ม จำ�กัด

63


7th Thai Print Awards 2012 ใบปลิว แผ่นพับ โบรชัวร์ (Leaflets / Flyers / Folders & Brochures) Silver Award 720 Entrant บริษัท วิสคอม เซ็นเตอร์ จำ�กัด Title คาเฟ เนโร บาย แบล็คแคนยอน

Entrant Title Client Design Printer

64

ใบปลิว แผ่นพับ โบรชัวร์ (Leaflets / Flyers / Folders & Brochures) Bronze Award 372 บริษัท ธนาบุตร จำ�กัด DRINK MENU Mai Kitchen Japanese Dinning & Bar Hit Sign บริษัท ธนาบุตร จำ�กัด


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design Printer Postpress

แค็ตตาล๊อค จุลสาร โบรชัวร์ (Catalogues / Booklets & Brochures) Gold Award 390 บริษัท อิมเมจ ควอลิตี้ แล็บ จำ�กัด Mood & Match Triump Internation (Thailand) Ltd. Triump Internation (Thailand) Ltd. คุณดวงรัตน์ งานปฏิพัทธ์พงศ์ มงคลขอบทอง

65


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design PrePress Printer

66

แค็ตตาล๊อค จุลสาร โบรชัวร์ (Catalogues / Booklets & Brochures) Silver Award 226 บริษัท โมเดอร์น ฟิล์ม เซ็นเตอร์ จำ�กัด ภัตตาคาร หลิว เซียง ฟง บริษัท ฮองมิน ฟูดส์ จำ�กัด ขาบสตูดิโอ บริษัท โมเดอร์น ฟิล์ม เซ็นเตอร์ จำ�กัด บริษัท โมเดอร์น ฟิล์ม เซ็นเตอร์ จำ�กัด


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design PrePress Printer Postpress

แค็ตตาล๊อค จุลสาร โบรชัวร์ (Catalogues / Booklets & Brochures) Silver Award 430 บริษัท สิบคน จำ�กัด itti karuson photo graphy คุณอิทธิ ครุสันธิ์ คุณอิทธิ ครุสันธิ์ คุณวรเทพ ธีรเรืองชัยศรี Image GanG คุณสมฤดี สุวรรณติวงศ์

67


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Printer

68

แค็ตตาล๊อค จุลสาร โบรชัวร์ (Catalogues / Booklets & Brochures) Bronze Award 402 บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำ�กัด Red Spoon Red Spoon Castle Hill บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำ�กัด


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design Printer Postpress

ปฏิทินและหนังสือภาพ (Calendars & Photo Book) Bronze Award 394 บริษัท อิมเมจ ควอลิตี้ แล็บ จำ�กัด สุดขอบฟ้า 50 Plus Group คุณนันทนัช เจียรมณีทวีสิน คุณดวงรัตน์ งานปฏิพัทธ์พงศ์ มงคลขอบทอง

Entrant Title Client Design Printer Postpress

ปฏิทินและหนังสือภาพ (Calendars & Photo Book) Bronze Award 252 บริษัท เอ็ม.ไอ.ดับบลิว.กรุ๊ป จำ�กัด Calender Tops บริษัท เซ็นทรัลฟู๊ดรีเทล จำ�กัด บริษัท เอ็ม.ไอ.ดับบลิว.กรุ๊ป จำ�กัด บริษัท เอ็ม.ไอ.ดับบลิว.กรุ๊ป จำ�กัด บริษัท เอ็ม.ไอ.ดับบลิว.กรุ๊ป จำ�กัด

69


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design Printer Postpress

70

โปสการ์ด การ์ดและบัตรเชิญ (Postcards / Greeting & Invitation Cards) Gold Award 255 บริษัท เอ็ม.ไอ.ดับบลิว.กรุ๊ป จำ�กัด Rotary International Postcard Rotary Foundation Rotary Foundation บริษัท เอ็ม.ไอ.ดับบลิว.กรุ๊ป จำ�กัด บริษัท เอ็ม.ไอ.ดับบลิว.กรุ๊ป จำ�กัด


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design Printer

โปสการ์ด การ์ดและบัตรเชิญ (Postcards / Greeting & Invitation Cards) Bronze Award 280 บริษัท นีโอ ดิจิตอล จำ�กัด การ์ดชุดดอกไม้ คุณลลิตา โรจนกร คุณลลิตา โรจนกร บริษัท นีโอ ดิจิตอล จำ�กัด

71


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design PrePress Printer

72

โปสเตอร์ และสิ่งพิมพ์ประเภทสื่อโฆษณา (Posters / Showcards & Point of Sale Materials) Gold Award 523 บริษัท สเปซวัน จำ�กัด SPIDERMAN UNIQLO DENTSU บริษัท สเปซวัน จำ�กัด บริษัท สเปซวัน จำ�กัด


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Printer

โปสเตอร์ และสิ่งพิมพ์ประเภทสื่อโฆษณา (Posters / Showcards & Point of Sale Materials) Silver Award 518 บริษัท ดิจิตอล ออฟเซท เอเซีย แปซิฟิค จำ�กัด โปสเตอร์ CARLSBERG บริษัท สยามพริ้นติ้ง จำ�กัด บริษัท ดิจิตอล ออฟเซท เอเซีย แปซิฟิค จำ�กัด

73


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design Printer Postpress

โปสเตอร์ และสิ่งพิมพ์ประเภทสื่อโฆษณา (Posters / Showcards & Point of Sale Materials) Bronze Award 544 บริษัท แพน แปซิฟิก ปริ้นติ้ง จำ�กัด Standee Ghost Rider บริษัท แพน แปซิฟิก ปริ้นติ้ง จำ�กัด บริษัท เอ็มวีดี จำ�กัด บริษัท แพน แปซิฟิก ปริ้นติ้ง จำ�กัด บริษัท เลิศประดิษฐ์อุตสาหกรรม จำ�กัด

Entrant Title Client Design PrePress Printer Postpress

โปสเตอร์ และสิ่งพิมพ์ประเภทสื่อโฆษณา (Posters / Showcards & Point of Sale Materials) Bronze Award 464 บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำ�กัด (มหาชน) Poster Fruit 2555 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำ�กัด (มหาชน) บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำ�กัด (มหาชน) บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จํากัด (มหาชน)

74


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design Printer

Entrant Title Client Design PrePress Printer Postpress

บรรจุภัณฑ์ (Packaging) Silver Award 396 บริษัท อิมเมจ ควอลิตี้ แล็บ จำ�กัด กาแฟทอฝัน บ้านทอฝันรีสอร์ท คุณนันทนัช เจียรมณีทวีสิน คุณดวงรัตน์ งานปฏิพัทธ์พงศ์

โปสเตอร์ และสิ่งพิมพ์ประเภทสื่อโฆษณา (Posters / Showcards & Point of Sale Materials) Bronze Award 573 บริษัท ทั้งฮั่วซิน จำ�กัด STICKER GLYNGORE/H0028591/H0028150/H0026655/H0028158 บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำ�กัด (มหาชน) Glyngore Limfjord A.S. บริษัท ทั้งฮั่วซิน จำ�กัด บริษัท ทั้งฮั่วซิน จำ�กัด บริษัท ทั้งฮั่วซิน จำ�กัด

75


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design Printer

76

การพิมพ์สื่อสารข้อมูลการตลาด (Transpromo) Gold Award 057 บริษัท ล็อกซบิท จำ�กัด (มหาชน) KCC Billing Statement (Classic) Krungsriayudhya Card Co.,Ltd. คุณปราณี มีจันทร์ บริษัท ล็อกซบิท จำ�กัด (มหาชน)


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Printer

การพิมพ์สื่อสารข้อมูลการตลาด (Transpromo) Silver Award 415 บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำ�กัด Secure your price now Fitnessfirst บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำ�กัด

77


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design Printer Postpress

78

งานพิมพ์ระบบ Ink Jet (Digital Printing – Ink Jet) Gold Award 519 บริษัท สเปซวัน จํากัด WARM UNIQLO DENTSU บริษัท สเปซวัน จํากัด บริษัท สเปซวัน จํากัด


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design Printer

งานพิมพ์ระบบ Ink Jet (Digital Printing – Ink Jet) Silver Award 397 บริษัท อิมเมจ ควอลิตี้ แล็บ จำ�กัด พระพิฆเนศ บริษัท รูปภาพ จำ�กัด คุณชูศักดิ์ วิษณุคำ�รณ คุณปริญญา มากขยัน

Entrant Title Client Printer

งานพิมพ์ระบบ Ink Jet (Digital Printing – Ink Jet) Bronze Award 400 บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำ�กัด โปรเตอร์แบนเนอร์ 95 cm.x238 cm. พระนครฟิล์ม บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำ�กัด

79


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design Printer

80

งานพิมพ์หลากชิ้นที่ใช้เป็นชุด (Multi-Piece Production & Campaigns) Gold Award 262 บริษัท เกรย์ แมทเทอร์ จำ�กัด KBANK The Premier Invitation Pack บริษัท โพรเกรส พลัส จำ�กัด ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน) บริษัท เมย์ฟลาวเวอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design Printer Postpress

งานพิมพ์หลากชิ้นที่ใช้เป็นชุด (Multi-Piece Production & Campaigns) Silver Award 535 บริษัท สเปซวัน จำ�กัด KATAI BENTO Mr.Varunyu Treehonwattana Mr.Varunyu Treehonwattana บริษัท สเปซวัน จำ�กัด บริษัท สเปซวัน จำ�กัด

Entrant Title Client Design PrePress Printer Postpress

งานพิมพ์หลากชิ้นที่ใช้เป็นชุด (Multi-Piece Production & Campaigns) Bronze Award 112 บริษัท เนติกุลการพิมพ์ จำ�กัด แฟ้ม, บัตรคนไข้, นามบัตร, บิล ฯลฯ เอ-น่า คลีนิค บริษัท เนติกุลการพิมพ์ จำ�กัด บริษัท วีอาร์ฟิล์ม จำ�กัด บริษัท เนติกุลการพิมพ์ จำ�กัด บริษัท ศูนย์การพิมพ์อาคเนย์ จำ�กัด

81


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design PrePress Printer Postpress

82

งานการประดับหรือตกแต่งหลังการพิมพ์ (Embellishment) Gold Award 463 บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำ�กัด (มหาชน) เพียงพ่อก็พอเพียง บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำ�กัด (มหาชน) บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำ�กัด (มหาชน) บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำ�กัด (มหาชน) บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำ�กัด (มหาชน) บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จํากัด (มหาชน)


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design Printer

งานการประดับหรือตกแต่งหลังการพิมพ์ (Embellishment) Bronze Award 337 บริษัท พริ้นติ้ง โซลูชั่น จำ�กัด Nivea Visage Day & night Oil Control บริษัท ไบเออร์สต๊อป (ประเทศไทย) จำ�กัด บริษัท ไบเออร์สต๊อป (ประเทศไทย) จำ�กัด บริษัท พริ้นติ้ง โซลูชั่น จำ�กัด

83


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design Printer Postpress

84

นวัตกรรมทางการพิมพ์ (Innovation / Specialty Printing) Gold Award 531 บริษัท สเปซวัน จำ�กัด UNIQLO UNIQLO บริษัท สเปซวัน จํากัด บริษัท สเปซวัน จํากัด บริษัท สเปซวัน จํากัด


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design Printer

นวัตกรรมทางการพิมพ์ (Innovation / Specialty Printing) Silver Award 462 บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด แสตมป์ 7-11 77 จังหวัด บริษัท ซีพี ออล์ จำ�กัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออล์ จำ�กัด (มหาชน) บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด

85


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design PrePress Printer Postpress

86

การพิมพ์ปรุ๊ฟด้วยระบบดิจิตอล (Digital Color Proof ifing) Gold Award 364 บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำ�กัด ปฏิทิน ใช่เพียงสแตมป์ ไปรษณีย์ไทย บริษัท เปรียววิชญ์ จำ�กัด บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำ�กัด บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำ�กัด บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำ�กัด


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design PrePress Printer

การพิมพ์ปรุ๊ฟด้วยระบบดิจิตอล (Digital Color Proof ifing) Silver Award 480 บริษัท สุนทรฟิล์ม จำ�กัด L’OFFICIEL THAILAND บริษัท แมสคอนเนค จำ�กัด บริษัท แมสคอนเนค จำ�กัด บริษัท สุนทรฟิล์ม จำ�กัด บริษัท สุนทรฟิล์ม จำ�กัด

Entrant Title Client Design PrePress Printer Postpress

การพิมพ์ปรุ๊ฟด้วยระบบดิจิตอล (Digital Color Proof ifing) Bronze Award 079 บริษัท แม แม อินดัสเตรียล จำ�กัด 60PE530 Samsung Samsung K.Mickey K.Mickey HQP Matte paper 1203630

87


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design PrePress Printer Postpress

88

งานพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท หรือผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ (Self Promotion) Gold Award 365 บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำ�กัด BEAUTIFLY บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำ�กัด Art berry บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำ�กัด บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำ�กัด บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำ�กัด


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design Printer

งานพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท หรือผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ (Self Promotion) Silver Award 166 บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำ�กัด ปฏิทินตั้งโต๊ะ SCG Paper 2012 บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน) บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำ�กัด บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำ�กัด

89


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design Printer

90

งานพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท หรือผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ (Self Promotion) Silver Award 271 บริษัท พลัสเพรส จำ�กัด ANTALIS 2012 Desktop Calender Antalis (Thailand) Co.,Ltd Practical Design บริษัท พลัสเพรส จำ�กัด


7th Thai Print Awards 2012

Entrant Title Client Design PrePress Printer Postpress

งานพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท หรือผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ (Self Promotion) Bronze Award 711 ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด สุพรชัย ไดคัท ปฏิทิน สุพรชัย ปี 2555 บริษัท สุพรชัย จำ�กัด ศิวะกร บริษัท ราชาการพิมพ์ (2002) จำ�กัด บริษัท ราชาการพิมพ์ (2002) จำ�กัด ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด สุพรชัย ไดคัท

91


7th Thai Print Awards 2012

สรุปเหรียญรางวัล 7th Thai Print Awards Company Name

บริษัท พริ้นทซิตี้ จํากัด หางหุนสวนจํากัด สมุยอักษร บริษัท สเปซวัน จํากัด บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอรพริ้นท จํากัด (มหาชน) บริษัท อิมเมจ ควอลิตี้ แล็บ จํากัด บริษัท โรงพิมพตะวันออก จํากัด (มหาชน) บริษัท เบญจมิตร บรรจุภัณฑ จํากัด บริษัท รุงศิลปการพิมพ (1977) จํากัด บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) บริษัท สุนทรฟลม จํากัด บริษัท คอมฟอรม จํากัด บริษัท ดับบลิว พี เอส (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท โรงพิมพอักษรสัมพันธ (1987) จํากัด บริษัท ทั้งฮั่วซิน จํากัด บริษัท เอ็ม.ไอ.ดับบลิว.กรุป จํากัด บริษัท เกรย แมทเทอร จํากัด บริษัท คอนโทรล พี จํากัด บริษัท ทรีนิตี้ พับลิชชิ่ง จํากัด บริษัท ทีพีเอ็น ฟูดแพค จํากัด บริษัท ไทยออฟเซท จํากัด บริษัท ล็อกซบิท จํากัด (มหาชน) หางหุนสวนจํากัด มายการพิมพ บริษัท เปเปอรเมท (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท สิบคน จํากัด บริษัท ดิจิตอลออฟเซทเอเชียแปซิฟค จํากัด บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเมนท จํากัด บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด บริษัท พงษวรินการพิมพ จํากัด บริษัท พลัสเพรส จํากัด บริษัท พิมพดี จํากัด บริษัท ไพรม แพ็คเกจจิ้ง จํากัด บริษัท โมเดอรนฟลมเซ็นเตอร จํากัด บริษัท วิสคอมเซ็นเตอร จํากัด บริษัท เอ็มซีดีการพิมพ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เอสเอ็มเคพริ้นติ้ง จํากัด บริษัท ไซเบอรพริ้นท จํากัด บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซแพค จํากัด บริษัท ธนาบุตร จํากัด บริษัท นีโอดิจิตอล จํากัด บริษัท เนติกุลการพิมพ จํากัด บริษัท พริ้นติ้ง โซลูชั่น จํากัด บริษัท พริ้นทมาสเตอร จํากัด บริษัท แพนแปซิฟก ปริ้นติ้ง จํากัด บริษัท แมแมอินดัสเตรียล จํากัด บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จํากัด หางหุนสวนจํากัด สุพรชัย ไดคัท บริษัท ไอคอนไอเดีย จํากัด รวมเหรียญรางวัลทั้งหมด 92

Green 1 1 2

Best of the Best 2 1 1 1 1 6

Gold 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

Silver 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28

Bronze 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27

Total 1 1 7 9 5 4 2 5 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 87


Congratulations 7th Thai Print Awards 2012 to all Winners of the Thai Print Awards 2012

4th International Packaging and Printing Exhibition for Asia

28 - 31

Aug 2013

BITEC | Bangkok | Thailand

www.pack-print.de

g n i r i p ins etter b s s e n bubsei yond

No.1

Join Southeast Asia’s packaging and printing exhibition!

s r e d r bo

Book your space now at www.pack-print.de Officially supported by :

Messe Düsseldorf / Organizer of:

For enquiries, please contact :

Within Thailand: BLI (Thailand) Co Ltd 170/20 8th Floor, Ocean Tower 1 New Ratchadapisek Road Klongtoey, Bangkok 10110 Tel : (66) 2204 2580-5 Fax : (662) 204 2597 contact@blithailand.com

Jointly organized by :

Worldwide: Messe Düsseldorf Asia Pte Ltd 3 HarbourFront Place #09-02 HarbourFront Tower Two Singapore 099254 Tel : (65) 6332 9620 Fax : (65) 6337 4633 / 6332 9655 ppi@mda.com.sg

The Thai Packaging Association

The Thai Printing Association

93


7th Thai Print Awards 2012

Medalists Directory บริษัท เกรย์ แมทเทอร์ จํากัด 21/61-62 อาร์ซีเอ โซนซี ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

GREY MATTER CO., LTD.

21/61-62 RCA ZONE C, SOI SOONVIJAI, RAMA 9 ROAD, BANGKAPI, HUAYKWANG, BANGKOK 10320, THAILAND Tel. +662 203 1240 - 7 Fax. +662 203 1248 บริษัท คอนโทรล พี จำ�กัด 417/15 ไดมอนด์เพลส ซอยลาดพร้าว 122 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

CONTROL P CO., LTD.

บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำ�กัด 167/5 ม.4 ถ.บางนา-ตราด (กม.29.5) อำ�เภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560

WPS (THAILAND) CO.,LTD.

167/5 MOO 4 ,BANGNA – TRAD(KM.29.5) BANG-BO, SAMUTPRAKAN 10560, THAILAND Tel. +662 313 4413 - 4 Fax. +662 313 4445 E-Mail : nipa_kan@nationgroup.com บริษทั ดิจติ อลออฟเซทเอเซียแปซิฟคิ จำ�กัด 37/1 ซอยอร่ามดวง ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวง บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

DIGITAL OFFSET ASIA PACIFIC CO.,LTD

37/1 SOI ARAMDUONG, SATUPADIT ROAD, 417/15,DIAMOND PLACE,SOI LADPRAO 122, BANGPONGPANG, YANNAWA, BANGKOK LADPRAO ROAD,PLUBPLA,WANGTHONGLAN 10120, THAILAND D,BANGKOK 10310, THAILAND Tel. +662 674 2828 Tel. +662 542 2553 Fax. +662 212 9493 Fax. +662 542 2553 E-mail : contact@ibookavenue.com บริษัท ทรินิตี้ พับลิชชิ่ง จํากัด www.ibookavenue.com 10, 12, 14, 16, 18 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 27 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา บริษัท คอมฟอร์ม จํากัด กรุงเทพมหานคร 10120 20 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง TRINITY PUBLISHING CO., LTD. เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250 10, 12, 14, 16, 18 SOI RAMA 3 (SOI 27), COMFORM CO., LTD. BANGPONGPANG, YANNAWA, BANGKOK 20 KRUNGTHEP-KREETHA ROAD, SAPAN10120, THAILAND SOONG SUBDISTRIC, SAPAN-SOONG Tel. +662 683 7690 - 3 DISTRIC, BANGKOK 10250, THAILAND Fax. +662 294 8094 Tel. +662 368 2942 - 7 E-mail : trinity_2004@yahoo.com Fax. +662 368 3427 www.trinityprint.com E-mail : info@comform.co.th www.comform.com บริษัท ทั้งฮั่วซิน จํากัด นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ 129/9 ถนนบางนาบริษัท ไซเบอร์พริ้นท์ จำ�กัด ตราด (กม.36) ตำ�บลบางวัว อำ�เภอบางประกง 959 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ ซอย 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร THANG HUA SINN CO., LTD. 1040 WELLGROW INDUSTRIAL ESTATE,129/9 CYBERPRINT CO., LTD. MOO 9, BANGNA-TRAD, KM. 36 ROAD, 959 SOI SUTHIPORN BANGPAKONG,CHACHOENGSAO 24130, 2,DINDAENG,PRACHASONGKROH THAILAND ROAD,BANGKOK 10400, THAILAND Tel. +663 898 9198 Tel. +662 641 9135 - 8 Fax. +663 898 9199 Fax. +662-641-9139 E-mail : info@thsp.co.th E-mail : info@cyberprint.co.th www.thunghuasinn.co.th www.cyberprint.com

94

บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำ�กัด 30/88 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และ บรรจุภณั ฑ์สนิ สาคร ถนนเจษฎาวิถี ตำ�บลโคกขาม อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

T.K.S. SAIM PRESS MANAGEMENT CO., LTD. 30/88,MOO 1,SINSAKHON PRINTING CITY, CHETSADAWITHI ROAD, KHOKKOM, MUNG, SAMUTSAKHON 74000, THAILAND Tel. +662 784 5888 Fax. +662 784 5855 E-mail : parkpoom@tks.co.th www.tks.co.th บริษัท ทีพีเอ็น ฟู้ดแพค จํากัด นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ 129 หมู่ 9 ตำ�บลบางนา-ตราด(กม.36) ตำ�บลบางวัว อำ�เภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180

TPN FOODPAK CO., LTD.

WELLGROW INDUSTRAIL ESTATE, 129 MOO 9, BANGNA-TRAD KM. 36 ROAD, BANGWOA, BANGPAKONG, CHACHOENGSOA 24180, THAILAND Tel. +663 898 9207 Fax. +663 857 1499 E-mail : crm@flexpak.co.th www.foodpak.co.th บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำ�กัด นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ 129/9 ถนนบางนา-ตราด (กม.36) ตำ�บลบางวัว อำ�เภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180

TPN FlexPak Co., Ltd.,

WELLGROW INDUSTRIAL ESTATE, 129/9 MOO 9, BANGNA-TRAD, KM.36 ROAD, BANGPAKONG, CHACHOENGSAO 24130, THAILAND Tel. +66 3 857 1488 Fax. +663 857 1499 E-mail : info@flexpak.co.th www.flexpak.co.th บริษัท ไทยอ๊อฟเซท จำ�กัด 1741 ถนนจันทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพมหานคร 10120

THAI OFFSET CO.,LTD

1741 CHAN ROAD, THUNGMAHAMEK, SOTORN,BANGKOK 10120, THAILAND Tel. +662 213 2351 - 61 Fax. +662 678 9556 E-mail : mongmol@flexible.kimpai.com www.kimpai.com


7th Thai Print Awards 2012

บริษัท ธนาบุตร จำ�กัด 931 พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จํากัด 335 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

931 RAMA 1 ROAD, WANGMAI, PATUMWAN, BANGKOK 10330,THAILAND Tel. +662 612 5112 Fax. +662 215 1317 E-mail : info@tanabutr.co.th www.tanabutr.co.th

335 PATTANAKARN ROAD, PRAVET, PRAVET, BANGKOK 10250, THAILAND Tel. +662 320 3644 Fax. +662 320 3642 E-mail : tk@papermatethailand.com www.papermatethailand.com

TANABUTR CO., LTD

บริษัท นีโอ ดิจิตอล จำ�กัด 666 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แยก 22 (ประสานใจ) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

NEO DIGITAL CO., LTD.

666 SOI SATHUPRADIT 58 YAK 22 (PRASANJAI) BANGPONGPANG, YANNAWA, BANGKOK 10120, THAILAND Tel. +662 683 8388 Fax. +662 683 5550 E-mail : admin@neodigital.co.th www.neodigital.co.th บริษัท เนติกุลการพิมพ์ จำ�กัด 115 ซอยวัดอัมพวัน ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

NATIKUL PRESS CO.,LTD

115 SOI WATAMPHAWAN, RAMA 5 ROAD, THANONNAKORNCHAISI, DUSIT, BANKOK 10300, THAILAND Tel. +662 669 3131 - 4 Fax. +662 669 2447 E-mail : natikul_press@yahoo.com บริษัท เบญจมิตร บรรจุภัณฑ์ จำ�กัด 111 หมู่ 5 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำ�บลกระทุ่มล้น อำ�เภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220

BENJAMIT PACKAGING CO., LTD.

111 MOO 5, PHUTTHAMONTHON 4 ROAD, KRATHUMLOM, SAMPRAN, NAKHON PATHOM 73220, THAILAND Tel. +662 813 0538 - 40 Fax. +662 813 0541 E-mail : info@benjamit.com , sale@benjamit.com www.benjamit.com

PAPERMATE (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จํากัด 1 ถนนปูนซีเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

THAI PAPER CO., LTD.

1 SIAM CEMENT ROAD, BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND Tel. +662 586 1000 Fax. +662 586 2070 www.thaipaper.com บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จํากัด 299-299/1 หมู่ที่ 10 สุขุมวิท 107 ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

PHONGWARIN PRINTING CO., LTD.

299-299/1 MOO 10, SUKHUMVIT 107, SUMRONGNUE, MUANG, SAMUTPRAKAN 10270, THAILAND Tel. +662 399 4525 - 31, +662 749 8934 - 45 Fax. +662 399 4255 E-mail : intermarketing@phongwarin.co.th www.phongwarin.com

บริษัท พริ้นท์ มาสเตอร์ จำ�กัด 296 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ซอย 5 ซี ถนนสุขุมวิท ตำ�บลแพรกษา อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

PRINT MASTER CO., LTD.

296 MOO 4, BANGPOO INDUSTRIALESTATE, SOI 5 C, SUKUMVIT, PRAHASA, MUANG, SAMUTPRAKARN 10280, THAILAND Tel. +662 324 1078, +662 710 6671 - 4 Fax. +662 324 1077 E-mail : tweesit@printmasterthai.com www.printmasterthai.com บริษัท พลัสเพรส จํากัด 101/99-101 ซอยประชาสงเคราะห์ 16 ประชาสงเคราะห์ ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

PLUS PRESS CO., LTD.

101/99-101 SOI RUAMRUKSA, PRACHASONGKROH ROAD, DINDAENG, BANGKOK 10400, THAILAND Tel. +662 692 0621 - 3 Fax. +662 692 0506 E-mail : print@pluspress.co.th www.pluspress.co.th บริษัท พิมพ์ดี จํากัด 30/2 หมู่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ตำ�บลโคกขาม อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

PIMDEE CO., LTD

30/2 MOO 1, JESADA-VITHI ROAD, KHOK KHAM, MUANG, SAMUT-SAKHON 74000, THAILAND Tel. +662 401 9401 บริษัท พริ้นติ้งโซลูชั่น จํากัด Fax. +662 401 9417 609/9 ซอยสาธุประดิษฐ์ 49 ถนนสาธุประดิษฐ์ E-mail : orawan-ta@pimdee.co.th, แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร sales@pimdee.co.th 10120 www.pimdee.co.th

PRINTING SOLUTION CO., LTD.

609/9 SADHUPRADIST 49, CHONG NONTREE, YANNAWA, BANGKOK 10120, THAILAND Tel. +662 295 3789 Fax. +662 682 4397

บริษัท แพน แปซิฟิก ปริ้นติ้ง จำ�กัด 272 ซอยวัดจันทร์นอก ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

บริษัท พริ้นท์ ซิตี้ จํากัด 29/20 ถนนพระรามที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

272 SOI WATCHANNAK, RAMA 3 ROAD, BANGKOLAEM, BANGKOK 10120, THAILAND Tel. +662 689 3994 - 5 Fax. +662 689 3996 E-mail : pppc_pan@yahoo.com www.boxpapers.com

PRINT CITY CO.,LTD

29/20 PAMA 1 ROAD, RONGMUANG, PATUMWAN, BANGKOK, 10330, THAILAND Tel. +662 215 9988 Fax. +662 215 5599 E-mail : info@printcity.co.th www.printcity.co.th

PAN PACIFIC PRINTING CO.,LTD

95


7th Thai Print Awards 2012

Medalists Directory บริษัท ไพร์ม แพ็คเกจจิ้ง จำ�กัด 92 หมู่ 2 ตำ�บลหนองชุมพลเหนือ อำ�เภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140

บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จํากัด (มหาชน)

92 MOO 2, NONG CHUM PON NUA, KHOO YOI, PETEHABURI 76140, THAILAND Tel. +663 256 6121 - 4 Fax +663 256 6125 - 6 E-mail : thitakan@primepackaging.co.th, rd@primepackaging.co.th www.primepackaging.co.th

EASTERN PRINTING PLC.

PRIME PACKAGING CO.,LTD

51/29 หมู่ 3 ซอยสยามสามัคคี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

51/29, 51/61 MOO 3, SOI SIAMSAMAKEE, WIPHAVADEE ROAD, TALAD BANGKHEN, LAKSI, BANGKOK 10210, THAILAND Tel. +662 551 0533 - 44 Fax. +662 551 0532

บริษทั ศิรวิ ฒ ั นาอินเตอร์พริน้ ท์ จํากัด (มหาชน) 14/8 หมู่ 12 ถนนบางนา-ตราด (กม. 46) ตำ�บลบางปะกง อำ�เภอบางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24130

SIRIVATANA INTERPRINT PLC.

14/8 MOO 12, BANGNA-TRAD KM. 46 ROAD, BANGPAKONG, CHACHOENGSAO 24130, THAILAND Tel. +663 853 2000 Fax. +663 883 0595 บริษทั โรงพิมพ์อกั ษรสัมพันธ์ (1987) จํากัด www.sirivatana.co.th 18 ซอยประชาอุทิศ 33 แยก 25 บริษัท แม แม อินดัสเตรียล จำ�กัด ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 635/1 หมู่ 2 ตำ�บลบางปูใหม่ อำ�เภอเมือง บริษัท สเปซวัน จํากัด กรุงเทพมหานคร 10140 จังหวัดสมุทรปราการ 10280 626 อาคารบีบีดี ซอยจินดาถวิล ถนนพระราม 4 AKSORN SAMPAN PRESS (1987) CO., LTD. แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม 10500 MAEMAE INDUSTRIAL CO., LTD 18 SOI PRACHAUTIS 33, YAK 25, BANGMOD, SPACE ONE CO., LTD. 635/1 MOO 2, BANGPOOMAI, MUANG, THUNGKRU, BANGKOK 10140, THAILAND SAMUTPRAKARN 10280, THAILAND 626 B.B.D BUILDING, SOI JINDATHAWIN, Tel. +662 428 7500 Tel. +662 709 3027-9 RAMA4 ROAD, MAHAPHUTTHRAM, Fax. +662 428 7499 Fax. +662 709 6687 BANGRAK,BANGKOK 10500, THAILAND E-mail : moppamol@maemaeprinting.com E-mail : sales@asp1987.com , Tel. +662 235 8341 - 3 export@asp1987.com www.maemaeprinting.com Fax. +662 235 8344 www.asp1987.com บริษัท โมเดอร์นฟิล์มเซ็นเตอร์ จํากัด บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำ�กัด 122/15-16 ซอยลาดพร้าว 37 แขวงจันทรเกษม บริษัท ล็อกซบิท จำ�กัด (มหาชน) 543 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำ�บลแพรกษา 475 ชั้น 8 อาคารสิริภิญโญ ยูนิต 801 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท MODERN FILM CENTER CO., LTD. SAIM TOPPAN PACKAGING CO., LTD เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 122/15-16 LATPRAO 37, JANKASEM, JATU543 MOO 4, SUKHUMVIT ROAD, PRAKSA, LOXBITTH CO.,LTD. JAK, BANGKOK 10900, THAILAND MUANG, SAMUTPRAKARN 10280, THAILAND 475,8 FLOOR, SIRIPINYO BUILDING, Tel. +662 938 0403 - 4 Tel. +662 709 3110 UNIT NO. 801 SRI AYUDTHAYA ROAD, Fax. +662 938 1499 Fax. +662 709 3108, +662 709 3250 - 1 PHAYATHAI, RAJTHEWEE, BANGKOK E-mail : wiwat.m@hiprints.com E-mail : marketing@siamtoppan.co.th 10400, THAILAND www.hiprints.com www.siamtoppan.co.th Tel. +662 201 3680 บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จํากัด Fax. +662 201 3189 บริษัท สิบคน จํากัด โรงงานสาขาบางนา 49 ซอยวชิรธรรมสาธิต 37 E-mail : bunnueph@loxley.co.th 430/34 สยามสแควร์ ซอย 7 แขวงปทุมวัน เขต ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 บริษัท วิสคอมเซ็นเตอร์ จำ�กัด กรุงเทพฯ 10260 SIBKON CO., LTD 29-31 แฮปปี้แลนด ซอย 2 ถนนลาดพร้าว โรงงานสาขาพุทธมณฑล สาย 5, 555 หมู่ 12 430/34 SIAM SQUARE ,SOI 7, PATHUMWAN, แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ถนนพุทธมณฑลสาย5 ตำ�บลไร่ขิง อำ�เภอ BANGKOK 10330, THAILAND 10240 สามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 Tel. +662 658 6888 VISCOM CENTER CO.,LTD RUNG SILP PRINTING CO., LTD. Fax. +662 658 3999 FACTORY BANGNA : 49 SOI WACHIRATHAM- 29-31 HAPPYLAND SOI 2, LADPRAO, E-mail : imagegangsiam@yahoo.com SATHIT 37 , SUKHUMIT 101/1 ROAD, BANGCHAK, BANGKAPI, BANGKOK 10240, THAILAND www. imagegang.com PHRA KHANONG, BANGKOK 10260, THAILAND Tel. +662 734 0773 - 6 FACTORY PHUTTAMONTHON 5 : 555 MOO 2, Fax. +662 375 1195 E-mail : viscomcenter@yahoo.co.uk PHUTTAMONTHON 5 ROAD, RAIKING, www.viscomcenter.co.th SAMPHRAN, NAKHON PATHOM 73210, THAILAND Tel. +662 743 9000, +662 746 3130 - 40 Fax. + 662 746 3387, +662 811 7715 E-mail : sale-sai5@rungsilp.com www.rungsilp.com

96


7th Thai Print Awards 2012

บริษัท สุนทรฟิล์ม จํากัด 13/11-15 ซอยพระราม 6 ที่ 17 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

บริษัท สุพรชัย ไดคัท จำ�กัด 30 หมู่ 4 ถนนศรีวารีน้อย - ลาดกระบัง ตำ�บล ศรีษะจระเข้น้อย อำ�เภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540

13/11-15 RAMA 6, SOI 17, RAMA 6 ROAD, PETCHBURI, RATCHATHEWI, BANGKOK 10400, THAILAND Tel. +662 216 2760 - 8 Fax. +662 216 2769 E-mail : stfilm@soontornfilm.com www.soontornfilm.co.th

SUPORNCHAI CO LTD.

บริษทั เอ็ม.ซี.ดี.การพิมพ์ (ประเทศไทย) จํากัด 111 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 14 บี ตำ�บลแพรกษา อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

30 MOO 4, SRIVAREENOI - LADKRABANG, SRISAJORAKENOI, BANGSAOTONG, SAMUTPRAKARN 10540, THAILAND Tel. +662 402 6623 Fax. +662 337 1688 ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด สมุยอักษร 103/1 หมู่ 5 ตำ�บลอ่างทอง อำ�เภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140

BANG PU INDUSTRIAL ESTATE, 111, MOO 4, SOI 14 B, SUKHUMVIT ROAD, PRAEKSA, MANG, SAMUTPRAKAN 10280, THAILAND Tel. +662 728 8999 Fax. +662 728 8900 E-mail : info@mcdprinting.com, pranom@mcdprinting.com, phannaroj@mcdprinting.com www.mcdprinting.com

SOONTORN FILM CO., LTD.

ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด มายการพิมพ์ 271 ซอยโชคชัยจงจำ�เริญ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

MY PRESS LID.,PART

271 SOI CHOKCHATJONGJAMROEN, RAMA 3 ROAD, BANGPONGPANG, YANNAWA, BANGKOK 10120, THAILAND Tel. +662 295 1615 (12 สาย) Fax. +662 682 1786 E-mail : wa@mypress.co.th www.mypress.co.th ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด สมุยอักษร 103/1 หมู่ 5 ตำ�บลอ่างทอง อำ�เภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140

SAMUIAKSORN LID.,PART

103/1 MOO 5, ANGTHONG, KOH SAMUI, SURATTHANI, 84140, THAILAND Tel. +667 742 0192 - 3 Fax. +667 723 6204 E-mail : samuiaksorn@hotmail.com www.samui-aksorn.com ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด สุพรชัย ไดคัท 111 ซอยอ่อนนุช 24 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

SUPORNCHAI CO LTD.,PART

111 ONNUT 24, SUANLUANG, BANGKOK 10250, THAILAND Tel. +662 332 3660 Fax. +662 332 6300 E-mail : supornchai_diecut@yahoo.com, wutt_thaiprint@spc-postpress.com www.spc-postpress.com

SAMUIAKSORN LID.,PART

103/1 MOO 5, ANGTHONG, KOH SAMUI, SURATTHANI, 84140, THAILAND Tel. +667 742 0192 - 3 Fax. +667 723 6204 E-mail : samuiaksorn@hotmail.com www.samui-aksorn.com

M.C.D. PRINTING (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท เอ็ม.ไอ.ดับบลิว.กรุ๊ป จํากัด 1111/15-16 หมู่บ้านกลางเมือง แยกรัชดา ลาดพร้าว ซอย 2 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

M.I.W. GROUP CO., LTD.

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มหาชน) 65/101-103 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

1111/15,16 BANKLANGMUANG, RATCHADA-LADPRAO INTERSECTION, SOI 2, CHANKASEM, CHATUCHAK, BANGKOK 10900, THAILAND Tel. +662 938 0950 Fax. +662 513 0063 www.miwgroup.co.th

65/101-103 CHAIYAPHRUK ROAD, TALING CHAN, BANGKOK 10170, THAILAND Tel. +662 422 9000 Fax. +662 434 1385 E-mail : aprint@amarin.co.th www.amarin.co.th

บริษัท เอส เอ็ม เค พริ้นติ้ง จำ�กัด 5/1 ซอยเจริญนคร 14 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

AMARIN PRINTING & PUBLISHING PLC.

บริษัท อิมเมจ ควอลิตี้ แล็บ จำ�กัด 9/32-34 สุขุมวิท 63 ซอยธนาอาเขต แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

IMAGE QUALITY LAB CO., LTD.

9/32-34 SUKHUMVIT 63, WATTANA, BANGKOK 10110, THAILAND Tel. +662 714 0644 - 15 Fax. +662 391 4163 E-mail : sompetch@iqlab.co.th www.iqlab.co.th

SMK PRINTING CO.,LTD

5/1 CHAROENNAKORN 14, CHAROENNAKORN ROAD, KLONGTONSAI, KLONGSAN, BANGKOK 10600, THAILAND Tel. +662 438 9972 - 3 Fax. +662 439 5405 E-mail : smkprinting@smkprinting.com, smkprinting@hotmail.com www.smkprinting.com บริษัท ไอคอนไอเดีย จำ�กัด 171/90-91 อาคารท็อปสกายชั้น 2 และ 3 ซอยลาดพร้าว 80 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ICON IDEANDCO.,LTD RD

171/90-91,2 - 3 F1. TOPSKY BUILDING, SOI LADPRAO 80, LADPRAO ROAD, WANGTHONGLANG, WANGTHONGLANG, BANGKOK 10310, THAILAND Tel. +662 586 6216 Fax. +662 586 2070 www.iconidea.co.th 97


7th Thai Print Awards 2012

98


7th Thai Print Awards 2012

99


7th Thai Print Awards 2012

100


7th Thai Print Awards 2012 Congratulations to all the winners of 7th Thai Print Awards

101


7th Thai Print Awards 2012

102


7th Thai Print Awards 2012

Congratulations to all the winners of 7th Thai Print Awards

103


7th Thai Print Awards 2012

104


7th Thai Print Awards 2012

105


7th Thai Print Awards 2012 OJI PAPER

Ñ g v ¡w x jk dp §~ È|

§°Á¶¾¤  ˺ ˺· ˨˨º°× À ¾¡ ˲ĺ ·°° °½¡¿¶ Å ­¿« ÂÓ¨ÅÓ¦ “OJI Family Set” Ë«ÄÓº¢º§Í ¤¯×¤Å ´¿®¢Ôº ¿° º ¿¦«Á®«×°½¡¾§ 3UHPLXP ¡Ô´¯Ë¦ÄºÔ °½¡¿¶ ¿´ ˰¯§ ˦¯¦ ¤ÀÎ¸Ô ¿¦«Á®«×ºº ®¿·´¯·¡Î· ·® °Á ¤Å Á¦¢¦¿ ¿° ¡´Ô ¯©²Á¢­¾ פ¸Ó ²¿ ¸²¿¯¨°½Ë­¤ Ï®´Ó ¿Ó ½Ë¨Ò¦ ä +8 :15:+č )9! ų Ċ:! ŮīŗʼnŜōŌ ĸʼnŘōŚů ų ĻŝŘōŚ ijŗŜō ä +8 :12;D!:G! 9/ ŮīʼnŚŊŗŖŔōśśů ų ĸŐŗōŖőŠ ä +8 :15:+č :+č ŮĩŚŜ ĪŗʼnŚŌů ų ĿŐőŜō ĩ īʼnŚŌ ä +8 :12 <N D 5+č ŮĴʼnŊōŔů ų ķIJı ĴʼnŊōŔ ä +8 :1#+Aċ' ŮĶōşśŘŚőŖŜů ų ķIJı ä +8 :1#5! č ŮĿŗŗŌŎŚōō ĸʼnŘōŚů ų ķIJı ä +8 :1D -?5"$</!M;3!9 D": ŮĴĿīĢ ĴőŏŐŜ ĿōőŏŐŜ īŗʼnŜōŌ ĸʼnŘōŚů ų ķIJı

OJI PAPER

106

a sfc xs ` y{ Êv £ y f

“Thai Print Awards”


7th Thai Print Awards 2012

107


7th Thai Print Awards 2012

108


Congratulations 7th Thai Print Awards 2012

to all the winners of 7 Thai Print Awards th

g Needs

Co.,Ltd. t n i r p r e t ivatana In

One Stop

tin your Prin ll A r o F n io ting Solut

Prin

Sir

www.sirivatana.co.th Company Headquaters

Charoen Krung Headquaters / Local Marketing Department 125 Soi Chan 32, Sathorn. Bangkok 10120 Thailand Tel. +66(0) 2675 5600 Fax. +66(0) 2675 5623

Bangpakong Plant Chacheongsao

International Marketing Department / Production Plant 14/8 Moo12, Bangna-Trad Km 46 Road, Bangpakong Chachoengsao 24130, Thailand Tel. +66(0) 3853 2000 Fax. +66(0) 3883 0595

109


7th Thai Print Awards 2012

Congratulations to all the winners of 7th Thai Print Awards

110


7th Thai Print Awards 2012

111


7th Thai Print Awards 2012

112


7th Thai Print Awards 2012

113


7th Thai Print Awards 2012

114


7th Thai Print Awards 2012

115


7th Thai Print Awards 2012

116