Page 1


Rigid box

Corrugated box

Folding carton

Blister pack

Synthetic boxes

Liquid packs (Aseptic packaging)

À¢¾•¦6HULH˜¶Æƒ³¤²š–¶†¹”¡³Ÿ •n¨££®•ŠË³¬šm³£¢³ƒƒ¨m³

900¾†¤¸Æ®‰˜²Ā¨À¦ƒ


CONTENTS

38 Focus Vol.29 No.133 January-February 2019

แนวโนมบรรจุภัณฑอาหารและเครื่องดื่มในป 2019 : ผูซื้อคาดหวังจากบรรจุภัณฑมากขึ้น (2019 Food and Beverage Packaging Trends: Grocery Shoppers Expect More from Packaging)

41 News page 26

BGC โรงงานใหมเริ่มเดินเครื่องผลิตบรรจุภัณฑแกว หนุนการเติบโต

42 News

เอปสัน ลุยงานแสดงสินคาใหญ จัดเต็มโซลูชั่น ตอบโจทยภาคธุรกิจและการศึกษา

43 News

ฟูจิ ซีร็อกซ รวมกับ โรงเรียนพระดาบส สานตอโครงการ “สรางคน สรางอาชีพ” ดวยหลักสูตร “เทคโนโลยีเครื่องพิมพสํานักงาน”

44 Special Scoop

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสนองนโยบายรัฐ ผลักดันโครงการเลิกใชโฟมและพลาสติก 100%

46 Special Scoop

บรรจุภัณฑ BioPBSTM เพื่อเรา เพื่อโลก

14 48 72 17

TPA Activity PR News Hot Product In Trend

ThaiStar 2018

20 Interview

คทาวุธ เอื้อจงประสิทธิ์… การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ สรางเทคโนโลยีของตนเอง ทางรอดของธุรกิจการพิมพยุคใหม...

24 Article

อุตสาหกรรมอาหารไทยกับกฎระเบียบความปลอดภัย ของภาชนะบรรจุอาหารของอาเซียน (ASEAN GENERAL Guidelines on Food Contact Materials)

Technology trends to take centre stage at CCE International 2019

52 Article

จับโอกาสใหอยูหมัด ดวย 5 เทรนดการตลาดนาจับตา ในป 2019

54 News

AspenTech ซอฟตแวรเพื่อลดปญหาการหยุดทํางาน ของระบบที่ไมไดวางแผนลวงหนาไว

56 Special Area

COLD FOIL ลดโลกรอน! ความทาทายของวงการพิมพไทย

60 Special Area

Industry 4.0 ในกระบวนการบรรจุภัณฑ

26 In Trend

62 Article

32 Focus

68 News

33 Focus

70 News

10 แนวโนมการออกแบบบรรจุภัณฑที่สรางสรรคสําหรับ ป 2562 (10 Creative Packaging Design Trends for 2019) Food packaging design for children isn’t always child’s play 3 Nutraceutical packaging design trends that drive demand

10

51 News

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019

เอไอ ป 2562 : กาวที่เล็ก สูชัยชนะอันยิ่งใหญ การคาดการณป 2562 ในภาคการผลิต สนพ. ปลุกกระแส ‘ชวนกันแชร แบงกันใช’ คนไทยรวมใจสรางวัฒนธรรมหาร 2 น้ําตาลออยธรรมชาติโฉมใหมในถุงกระดาษ สงมอบความหวานแบบรักษโลก


EDITOR

note

Thai Packaging Newsletter ฉบับแรกของป 2562 นี้เปน ฉบับที่ 133 ปที่ 29 แลว ระยะเวลา 29 ปที่ผานมาหนังสือฉบับนี้ ไดอยูคูกับแวดวงการบรรจุภัณฑมาโดยตลอด หนังสือฉบับนี้ไดมี โอกาสส ง ต อ เรื่ อ งราวการเปลี่ ย นแปลงของบรรจุ ภั ณ ฑ ทั้ ง ใน ประเทศและตางประเทศ ไดถายทอดนวัตกรรมดานบรรจุภัณฑที่ เปลี่ยนแปลงไปไมนอย นอกจากนั้นก็ไดเชื่อมโยงอุตสาหกรรมที่ เกีย่ วเนือ่ งกับอุตสาหกรรมบรรจุภณ ั ฑอกี ดวย ทางคณะทํางานหวัง เปนอยางยิง่ วาหนังสือฉบับนีจ้ ะยังคงไดรบั การสนับสนุนอยางตอ เนือ่ ง ถึงแมสถานการณดา นการพิมพจะเปลีย่ นแปลงไปมากก็ตาม Interview ฉบั บ นี้ แ นะนํ า ให ทุ ก ท า นได รู จั ก กั บ คทาวุ ธ เอื้อจงประสิทธิ์ ผูบริหารรุนใหมที่มองเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง ดานการพิมพ จึงใหความสนใจและมุงเนนทางดานการวิจัยและ พัฒนาผลิตภัณฑ สรางเทคโนโลยีของตนเอง ซึ่งจะเปนทางรอด ของผูประกอบการดานการพิมพ นอกจากนั้นยังมีบทความเรื่อง “อุตสาหกรรมอาหารไทยกับกฎระเบียบความปลอดภัยของภาชนะ บรรจุอาหารของอาเซียน (ASEAN GENERAL Guidelines on Food Contact Materials)” สวนคอลัมน In Trend จะเปนเรื่องเกี่ยวกับ “10 แนวโนมการออกแบบบรรจุภณ ั ฑทสี่ รางสรรคสาํ หรับป 2562” (10 Creative Packaging Design Trends for 2019) และเรือ่ ง “แนว โนมบรรจุภณ ั ฑอาหารและเครือ่ งดืม่ ในป 2019 : ผูซ อ้ื คาดหวังจาก บรรจุภณ ั ฑมากขึน้ ” (2019 Food and Beverage Packaging Trends: Grocery Shoppers Expect More from Packaging) นอกจากนั้นยังมีเนื้อหาที่นาสนใจมากมายเชนเดิม The rst Thai Packaging Newsletter of 2019 is the 133rd Edition in 29 years. During the past 29 years, this Newsletter has always been with the packaging industry throughout. This edition has the opportunity to pass on the story of the change of packaging, both within the country and abroad and is able to convey innovations in packaging that have changed quite a bit. In addition, it has been able to link industries which are related to packaging industries. The working group fully hopes that this edition will still receive the usual support continuously, even though the printing situation may have changed a lot. The Interview of this edition wishes to introduce you to Katawut Auerjongprasit, the new generation of executives who visualizes the change in printing. He has, therefore, given interest and attention on research and product development and creating own technology, which is the solution for entrepreneurs in printing. In addition, there is also an article on “Thai Food Industry and ASEAN General Guidelines on Food Contact Materials.” For the InTrend column, there are articles on “10 Creative Packaging Design Trends for 2019” and “2019 Food and Beverage Packaging Trends: Grocery Shoppers Expect More from Packaging.” Aside from those, there are still many more interesting contents as usual. 12

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019

วัตถุประสงคในการจัดทํา

วารสารบรรจุภณ ั ฑไทย จัดทําขึน้ โดยสมาคมการบรรจุภณ ั ฑไทย เพือ่ เผยแพร สาระความรูเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ และนําเสนอความเคลื่อนไหวของกิจกรรม ดานบรรจุภณ ั ฑใหแกสมาชิกและบุคคลทัว่ ไปทีส่ นใจ บทความทีต่ พี มิ พในวารสาร บรรจุภัณฑไทยเปนสวนหนึ่งของการเผยแพรขอมูลขาวสาร และเอกสารทาง วิชาการ สมาคมฯ ไมจําเปนตองเห็นดวยเสมอไป

Purpose

Published by the Thai Packaging Association. Thai Packaging Newsletter provides news, information and know-how as well as activity related to packaging industry in Thailand to all members of the Thai Packaging Association and the general public. Articles published in Thai Packaging Newsletter do not represent the official views of the Thai Packaging Association.

คณะกรรมการบริหารสมาคมการบรรจุภัณฑไทย The Board of the Thai Packaging Association 1. คุณมานิตย กมลสุวรรณ Manit Kamolsuwan 2. คุณพรชัย รัตนชัยกานนท Pornchai Rattanachaikanont 3. คุณเอกรินทร จิระกรานนท Ekarin Chirakranont

นายกสมาคมฯ President อุปนายกจัดหารายได Vice President/Fund Raising Chair อุปนายกพัฒนาองคกร Vice President/Organization Development 4. คุณประสิทธิ์ คลองงูเหลือม อุปนายกวิชาการ Prasit Klongngooluerm Vice President/Academic Affairs 5. คุณภาวิมาส กมลสุวรรณ อุปนายกบริหาร Pavimas Kamolsuwan Vice President 6. คุณอโศก อุปทยา อุปนายกอุตสาหกรรมพลาสติก Ashok Upadhya Vice President 7. คุณวิวัฒน อุตสาหจิต เลขาธิการ Wiwat Utsahajit Secretary 8. คุณชินวัชร เฉลยวุฒิโรจน เหรัญญิก Chinnawat Chaloeiwutthiroj Treasurer 9. คุณอภิเชษฐ เอื้อกิจธโรปกรณ นายทะเบียน Aphichet Eukittaroprakorn Register 10. คุณภัทรา คุณวัฒน รองเลขาธิการ Patra Khunawat Vice Secretary 11. คุณประเสริฐ หลอยืนยง ประชาสัมพันธ Prasert Loryuenyong Public Relation 12. คุณวีระยุทธ อมรเธียร กรรมการ ฝายกิจกรรมตางประเทศ Veerayuth Amorntien Director of International Affairs 13. คุณอุมา อัจจิมารังษี กรรมการ ฝายกิจกรรมในประเทศ Uma Ajjimarangsee Director of Internal Affairs 14. คุณนิธิ เนาวประทีป กรรมการ ฝายสารสนเทศ Niti Naovaprateep Director of IT 15. คุณวิวรรธน เหมมณฑารพ กรรมการ ฝายอุตสาหกรรมพลาสติก Wiwat Hemmondharop Director of Plastic Industry เจาของ : สมาคมการบรรจุภัณฑไทย www.thaipack.or.th อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (อาคารเกา) ชั้น 2 86/6 ซอยตรีมติ ร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท : 0-2712-1995, 0-2712-3556 โทรสาร : 0-2713-6164 E-mail : thaipack@thaipack.or.th, adminthaipack@gmail.com Owner : Thai Packaging Association www.thaipack.or.th MIDI Building, 86/6 Soi Treemit, Rama 4 Rd., Klongtoey, Bangkok 10110 Tel : 0-2712-1995, 0-2712-3556 Fax : 0-2713-6164 E-mail : thaipack@thaipack.or.th, adminthaipack@gmail.com Editorial Staff : Nipa Klinkosum Project Manager : Tipawan Khempilar Marketing Manager : Khemjira Plathip Executive Sale : Kalaya Sabpirom, Siriporn Klinkajorn, Kasira Hembundij, Manus Chaipas, Kritiyakorn Dangsamran Graphic Designer : Prittiya Nillawat Photographer : Komsak Kumsalee Proofreader : Tidawadee Boonsuya Managed by : Technology Media Co., Ltd. 471/4 Phayathai Place, Sri-Ayutthaya Rd., Thung Phayathai, Rachathewi, Bangkok 10400 Printed by : E.Hing Printing Press Co., Ltd. 3141 Rot-Fai Sai Paknam Rd., Phrakanong, Klongtoey, Bangkok 10110 Tel : 0-2249-0136-8 Fax : 0-2249-5093


TPA

activity

สมาคมการบรรจุภัณฑ ไทย

มอบเครื่อง Syringe Pump และประชุมคณะกรรมการ มานิตย กมลสุวรรณ นายกสมาคมการบรรจุภัณฑ ไทย และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ไดทําพิธีมอบ เครื่อง Syringe Pump จํานวน 1 เครื่อง มูลคา 53,500 บาท ใหแกสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี กรมการ แพทย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชน แกผูปวยเด็กที่ทางสถาบันดูแลอยู โดยมี นายแพทย สมเกียรติ ลลิตวงศา ผูอํานวยการสถาบันสุขภาพเด็ก แหงชาติมหาราชินี ใหการตอนรับและอธิบายประโยชน และการใชงานของเครือ่ ง Syringe Pump ซึง่ เครือ่ งนีจ้ ะเปน ประโยชนมากทําใหการทํางานของเจาหนาที่สะดวกขึ้น ชวยใหยากับเด็กไดงายขึ้น

หลังจากนัน้ นายกสมาคมการบรรจุภณ ั ฑไทย คณะกรรมการบริหารและทีป่ รึกษาสมาคมฯ รวมประชุมคณะกรรมการ สมาคมประจําเดือน ณ ภัตตาคารจันทรเพ็ญ พระราม 4 พรอมทั้งถือโอกาสนี้จัดงานเลี้ยงสังสรรคเนื่องในโอกาสวัน ขึ้นปใหมใหแกคณะกรรมการและที่ปรึกษาของสมาคมฯ ดวย โดยมีคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และเจาหนาที่เขารวมอยาง พรอมเพรียง

14

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019


สมาคมฯ

ใหการตอนรับผูเขาเยี่ยม มานิตย กมลสุวรรณ นายกสมาคมฯ และคณะ กรรมการบริหารสมาคมฯ ใหการตอนรับ บริษทั KURZ (Thailand) Ltd. หนึ่ ง ในสมาชิ ก ของสมาคมการ บรรจุ ภั ณ ฑ ไ ทย นํ า ที ม โดย สุ ป รี ช า เมื อ งแสน กรรมการผูจัดการ เนื่องในโอกาสขอแนะนําบริษัท และสวัสดีปใหมตามธรรมเนียมปฏิบัติ

ทีมงานจาก Expolink Global Network Limited Koelnmesse Representative in Thailand นํ า ที ม โดย วริ ศ รา นั ย ชิ ต Project Director เขาพบ เนื่องใน โอกาสขอแนะนําองคกร และสวัสดี ปใหมตามธรรมเนียมปฏิบัติ นอกจากนั้ น ที ม งานจาก บริษทั อิมแพ็ค เอ็กซิบชิ นั่ แมเนจ เมนท จํากัด ผูจัดงาน Beyond Beauty ASEAN Bangkok เขาพบ เนือ่ งในโอกาสขอแนะนํา องค ก ร และสวั ส ดี ป  ใ หม ต าม ธรรมเนียมปฏิบัติ

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019

15


คนทํากลอง อ.มานิตย กมลสุวรรณ นายกสมาคมการบรรจุภัณฑไทย

เรื่องดี ๆ เลาสูกันฟัง…

ในภาวะส งออกของไทยที่ วา แย อาหารพร อมกิ น แช แข็ง หลากหลายเมนูทสี่ ง ออกจากไทย ก็ยงั ไปไดด.ี .. วันนีส้ ง ภาพอาหาร พรอมกินแชแข็งในภาชนะกระดาษ (Pinto-pak) มาใหดูกันอีก หลังจากที่ไทยยังสามารถรักษาตลาดสงออกนี้ไปยังแถบประเทศ สแกนดิเนเวียและยุโรปบางประเทศ

Pinto-pak

ภายในมีกลองใบเล็กบรรจุกับขาว ซอนเทินกลองใหญที่มีขาวสวย

ภาพบน กลองซายเปนขาวสวยหอมมะลิ Jasmin Rice แยก ขาว แยกกับขาว เปนแกงพะแนงไกบรรจุในกลองใบเล็ก ซอนเทิน ภายในกลองใหญทมี่ ขี า วสวยอยู ดานนอกมีภาพพิมพและขอความ บอกทุกอยางชัดเจน ตามกฎ อย.ของยุโรป และเครือ่ งหมายรูปพริก 2 เม็ด (เผ็ดกลาง) กลองขวาเปนอาหารพรอมกินของอินเดีย ใชขาวสวยเมล็ด ยาวบัสมาตี และแกงไกในนมเปรี้ยว Butter Chicken แกงอินเดีย จะใชนม โยเกิรต เนยเหลว เนยแข็ง แทนกะทิ พิมพภาพพริกเม็ด เดียว เผ็ดนอย นอกจากเมนูยอดนิยม ผัดไทย แกงเผ็ดไก แกงพะแนง แกงมัสมั่น หรือสะเตะ ที่ตามมาติดๆ เปนอาหารแกงของอินเดีย และ ประเภทเสนผัดซอส Teriyaki เปรี้ยวหวาน ซอสงา หมี่ฮกเกี้ยน หมี่อินโดนีเซีย Nasi Goreng และอื่นๆ แทที่จริงอาหารพรอมกินสงออกจากไทยจะขายใหชาวตางชาติเปนหลัก รสชาติอรอย อุนรอนทั้งกลอง 6 นาที เปดกินไดเลย ไมตองเทใสจานหรือชาม สวนที่ใชไทยเปนฐานการผลิตนั้นก็เพราะมีความพรอมและเกงกวาใครๆ ในภูมิภาคนี้...

16

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019


ผลงานการประกวด บรรจุภัณฑไทยประจําป 2561

ThaiStar Packaging Awards 2018

IN TREND

(ตอจากฉบับที่แลว)

รางวัลประเภท

บรรจุภัณฑเพื่อการขนสง สําหรับสินคาทั่วไป (Transportation Package-TP) รางวัลที่ 1 ชื่อผลงาน : ราวแขวนผา (SUS Stander) พฤกษาสวรรค ทรัพยสุข บริษัท อาร พี พี ออล จํากัด แนวคิด : เปนกลองที่ใชในการเก็บราวแขวนผาแบบ น็อกดาวน วัสดุ Kraft Board ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพิ่มความแข็งแรงดวยวิธีการล็อกที่สามารถปกปอง สิ น ค า ได เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการขนส ง ทั้ ง ในและ ตางประเทศ วัสดุ : กระดาษลูกฟูก Kraft Board ลอน B ประโยชน/ขอดี : 1. น้ําหนักเบา 2. ชวยปกปองสินคา 3. เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม จากการใชวัสดุนอยชิ้นและ วัสดุที่สามารถยอยสลายได

รางวัลที่ 2 ชื่อผลงาน : บรรจุภัณฑแผงหลอเย็นเพื่อการ สงออก (Corrugated Box and Corrugated Base for Packaging Exported Heat Exchanger) นพพล เรืองเจริญ บริษัท ยูเนียนคารตอนอินดัสทรีย จํากัด แนวคิด : บรรจุภัณฑสําหรับแผงหลอเย็นเพื่อ การสงออก ออกแบบเพื่อปองกันผิวหนาสินคาที่ ถูกสัมผัสโดยการยืดทีข่ อบ และดานบนของสินคา ไมใหเคลื่อนที่ และการแพ็กแบบสลับฟนปลาเพื่อ ให สิ น ค า บรรจุ ใ นกล อ งให ไ ด ม ากที่ สุ ด เพื่ อ ลด ค า ใช จ า ยและลดการสู ญ เสี ย พื้ น ที่ เ ปล า ในตู คอนเทนเนอรระหวางการขนสง

วัสดุ : กระดาษลูกฟูก ลอน BC ประโยชน/ขอดี : จุดเดนของการแพ็กคือปองกันสวนที่ีเสียหาย งายของสินคาไมใหถูกสัมผัส และการวางสินคาแบบสลับเพื่อ บรรจุสินคาใหไดมากที่สุดเพื่อลดคาใชจาย และลดพื้นที่เปลา ในการขนสง

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019

17


รางวัลที่ 3 ชื่อผลงาน : UOI–บรรจุภัณฑกระดาษสําหรับบรรจุเกียร รถยนตขับเคลื่อนลอหนา (UOI-Paper Partition for Gear Transmission) อจรี คุรุกิจวาณิชย บริษัท ยูเนียน แอนด โอจิ อินเตอรแพ็ค จํากัด แนวคิด : 1. งายตอการบรรจุสินคาและนําสินคาออกจากบรรจุภัณฑ 2. บรรจุภัณฑเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 3. ตัวสินคาตองไมเคลื่อนยายหรือกระโดดระหวางการขนสง 4. บรรจุภณ ั ฑตอ งสามารถปกปองสินคาไมใหเกิดความเสียหายได วัสดุ : กระดาษลูกฟูก ประโยชน/ขอดี : 1. งายตอการบรรจุสินคาและนําสินคาออกจากบรรจุภัณฑ 2. บรรจุภัณฑเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 3. สามารถบรรจุสินคาไดมากขึ้น 33% ในพื้นที่เทาเดิม 4. สามารถลดราคาบรรจุภัณฑตอหนวยสินคาไดถึง 7%

รางวัลที่ 4 ชื่อผลงาน : UOI-บรรจุภัณฑกระดาษลูกฟูก ทดแทนโครงเหล็กเพื่อใชบรรจุเฟองทายรถ กระบะ (UOI-Corrugated Paper Dunnage for Diff Carrier Replacement of Steel Dunnage) ชัยชนะ กลิ่นเกษร บริษัท ยูเนียน แอนด โอจิ อินเตอรแพ็ค จํากัด แนวคิด : เพือ่ สรางบรรจุภณ ั ฑเพือ่ รองรับเฟอง ทายรถกระบะที่มีน้ําหนัก 33 กก./ชิ้น จํานวน ทั้งหมด 32 ชิ้น/ลังเหล็ก (น้ําหนักรวม 1,056 กก./ลังเหล็ก) ที่ผลิตจากวัสดุกระดาษลูกฟูก 100% ทดแทนวัสดุเดิมที่เปนโครงเหล็ก ใหมี ต น ทุ น บรรจุ ภั ณ ฑ ล ดลง แพ็ ก ง า ย สะดวก สามารถขึ้ น รู ป ได ง า ย และมี ค วามแข็ ง แรง ทดแทนบรรจุภัณฑเดิมที่เปนเหล็ก วัสดุ : ผลิตจากกระดาษลูกฟูก 100% โดยใช กระดาษ HiPLE-ACE 700G DW AA Flute ผสม กับ KA230/CA125/KA230 BC Flute

18

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019

ประโยชน/ขอดี : 1. สามารถลดตนทุนบรรจุภณ ั ฑได 17% ประมาณ 4 ลานบาท/ป 2. บรรจุภัณฑแบบใหมมีน้ําหนักเบา (เดิมเปนเหล็ก) 3. สามารถแพ็กสินคาและนําสินคาออกไดงาย (Easy to Pack & Unpack) 4. วัสดุเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ยอยสลายได 100% (Reuse & Reduce & Recycle) 5. เนื่องจากสินคามีการสงออกไปอินโดนีเซียแบบ One Way ใชครั้งเดียว ั ฑทเี่ ปนกระดาษจึงสามารถดําเนินการจัดการขยะไดงา ย แลวทิง้ บรรจุภณ มากขึ้น


รางวัลที่ 5 ชื่อผลงาน : กลองบรรจุภัณฑเพื่อการขนสง (Packaging for Transportation) โชตินรินทร วิภาดา บริษัท คาเนะแพคเกจ (ประเทศไทย) จํากัด แนวคิด : Protection and Common Boxes วัสดุ : กลองลูกฟูก+โฟม ประโยชน/ขอดี : สามารถปองกันสินคาเพื่อการสงออก และสงภายในประเทศ

รางวัลที่ 6 ชื่อผลงาน : กลองบรรจุขอเหวี่ยงโคโย/โคโย (Packaging of Koyo Crankshaft/Koyo) บัญชา ภัทรกิจกุลธร บริษัท ออโต บอกซ จํากัด แนวคิด : เนื่องจากตัวสินคาเปนขอเหวี่ยงที่ไมสมมาตรและ ไมสามารถตั้งใหอยูตัวได จึงตองออกแบบใหรองรับสินคาได อยางพอดี รวมถึงตองออกแบบบรรจุภณ ั ฑใหรองรับชวงปลาย ทัง้ สองของขอเหวีย่ งใหลอ็ กแนนหนาไมใหเกิดการกระแทกจาก สินคาดวยกันเอง ทางลูกคามีเงือ่ นไขวาตองการใหขอ ทีย่ ดื หดได ของขอเหวีย่ งอยูใ นสภาพยืดสุดตอนบรรจุสนิ คาอีกดวย ดังนัน้ นักออกแบบจึงตองออกแบบบรรจุภณ ั ฑใหตรงกับความตองการ ของลูกคา อีกทัง้ ตองคํานึงถึงความแนนหนาของการบรรจุสนิ คา เพื่อใหสินคาถูกสงมอบไดอยางดี วัสดุ : กระดาษลูกฟูก ลอน C ประโยชน/ขอดี : เปนบรรจุภัณฑที่ตอบสนองความตองการ ของลูกคา รวมถึงสามารถปกปองสินคาที่อยูภายในไดอยางดี เยี่ยม

รางวัลที่ 7 ชื่อผลงาน : UOI-Paper Partition for Power Steering Rack L&R กิตติภัทร ทรงประโคน บริษัท ยูเนียน แอนด โอจิ อินเตอรแพ็ค จํากัด แนวคิด : ลดพื้นที่ในการขนสงนอยลง เพิ่มจํานวนการแพ็กของชิ้นงาน มากขึน้ ตอรอบการขนสง ใชวสั ดุทม่ี นี าํ้ หนักเบา สามารถนํากลับมาใชไดอกี (Reuse) หรือรีไซเคิล (Recycle) กลับมาทําเปนกระดาษได เปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม วัสดุ : กระดาษลูกฟูกที่มีน้ําหนักเบา ผิวเรียบ และสามารถหอสินคาเพื่อ ไมใหชิ้นงานมีความเสียหายไดดี ประโยชน/ขอดี : เปนบรรจุภัณฑที่เหมาะกับชิ้นงานอุตสาหกรรม Auto Part ชวยลดตนทุนในการจัดสง มีนา้ํ หนักเบา และสามารถรับน้าํ หนักของ ชิน้ งานไดดี ประหยัดพืน้ ทีใ่ นการจัดสง เปนทางเลือกใหมในอุตสาหกรรม ขนสงและราคาถูกกวาวัสดุอื่น ๆ THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019

19


INTERVIEW กองบรรณาธิการ

คทาวุธ เอื้อจงประสิทธิ์

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ สรŒางเทคโนโลยีของตนเอง ทางรอดของธุรกิจการพิมพยุคใหม‹

20

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019

บริ ษั ท อี . พี . ซี . คอร ป อเรชั่ น จํ า กั ด เป น บริ ษั ท ตัวแทนจําหนายและผูนําเขาผลิตภัณฑกระดาษคุณภาพสูง สติกเกอร และกาวคุณภาพสูง ซึ่งในแวดวงงานพิมพและ บรรจุภัณฑตางรูจักกันเปนอยางดีเพราะ อี.พี.ซี. ดําเนินธุรกิจ ในไทยมากวา 40 ป ในนามบริษัท เอื้อพัฒนา และบริษัท เปเปอรชอ ยส จํากัด และเมือ่ ป 2550 ไดเปลีย่ นเปนบริษทั อี.พี.ซี. คอรปอเรชั่น จํากัด ดังปจจุบัน นอกจากนั้นยังไดเพิ่มไลนของ ผลิตภัณฑมากขึ้น เพื่อสนองตอบความตองการของลูกคาและ เพื่อใหคูคามีผลิตภัณฑหลากหลายไปนําเสนอลูกคาเพิ่มขึ้น Interview ฉบับนี้มารวมพูดคุยกับ คุณคทาวุธ เอื้อจง ประสิทธิ์ ผูจัดการทั่วไป บริษัท อี.พี.ซี. คอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่ง กลาววา อี.พี.ซี. มีธรุ กิจ 2 สวนทีส่ าํ คัญคือ เปนตัวแทนจําหนาย กระดาษ สติกเกอร และกาว เปนสินคาคุณภาพสูง หลากหลาย ยี่หอทั้งของไทยและตางประเทศ ในแตละเดือนมียอดขาย สินคาประเภทกระดาษบรรจุภัณฑอยางเดียวไดมากกวา 3 พันตัน เปนการยืนยันไดเปนอยางดีวา อี.พี.ซี. คือผูจําหนาย กระดาษรายใหญของไทย นอกจากนั้น ไดรวมกับบริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จํากัด กอตั้งบริษัทใหมในชื่อวา บริษัท ไทยเคเค เทค จํากัด ดําเนินธุรกิจดานงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑจาก Printed Electronics (อิเล็กทรอนิกสแบบพิมพ) ปจจุบันมีผลงานวิจัยที่ สําเร็จเปนผลิตภัณฑทพี่ รอมจําหนายในตลาดหลายชิน้ ถือเปน ผลงานการวิจัยและพัฒนาของคนไทยที่เปนความภาคภูมิใจ ของคนไทยอยางแทจริง “อี.พี.ซี. ดําเนินธุรกิจเปนตัวแทนจําหนายสินคาไมใช ผูผลิตสินคา ดังนั้น งานดานการวิจัยและพัฒนา จึงไมใชความ จําเปนของบริษัท แตผมคิดวาจําเปนมาก ที่ผานมาคนไทย ชอบซื้อเทคโนโลยีมากกวาที่จะคิดคนหรือผลิตเอง เพราะ คิดวามันงาย สะดวก ไมเสียเวลา แตลืมคิดไปวาเทคโนโลยีนั้น ใคร ๆ ก็ซอื้ ได แตถา เขามีตน ทุนตํา่ กวา ขายสินคาไดราคาตํา่ กวา คุณก็ไมสามารถแขงขันได เทคโนโลยีที่ซื้อมาก็ไมมีประโยชน แตหากเปนเทคโนโลยีที่วิจัยพัฒนาขึ้นมาเอง มีจุดเดนที่เปน ของเราเอง เทคโนโลยีทคี่ ดิ เองตางหากทีจ่ ะทําใหบริษทั ดําเนิน กิจการไดอยางยั่งยืน” ผลงานการวิจัยและพัฒนาในนามบริษัท ไทยเคเค เทค ที่จะออกวางจําหนายนั้นคือ Flexlight ใชเทคโนโลยีการพิมพ รวมกับการเคลือบทางเคมี และความรูทางวิศวกรรมไฟฟา ทําใหไดแผนเปลงแสงทีม่ คี วามออนตัว บาง เมือ่ เสียบปลัก๊ หรือ ใสถา นทีเ่ ปนตัวกําเนิดพลังงานก็จะมีแสงเปลงออกมาจากแผน


Flexlight เทคโนโลยีการพิมพ ร‹ วมกั บ การเคลื อ บทางเคมี และ ความรูŒทางวิศวกรรมไฟฟ‡า ทําใหŒ ไดŒแผ‹นเปล‹งแสงที่มีความอ‹อนตัว บาง สรŒ า งความโดดเด‹ น ใหŒ กั บ สินคŒาของคุณ

กระดาษนั้น ทําใหไดรูปภาพที่สวยงามขึ้น และที่สําคัญคือ แผนขอความโฆษณาที่จะมาใชรวมกับ Flexlight สามารถใช เครือ่ งเลเซอรพรินเตอรทวั่ ไปพรินตออกมาไดเลย ทําใหสะดวก สบาย เหมาะสําหรับผูท อี่ ยูใ นธุรกิจทําปายโฆษณา รานอาหาร หรือรานกาแฟที่ตองการปายรานคาที่โดดเดนและเปลี่ยนได บอยตามความตองการ รวมทั้งมีขนาดใหเลือกตามความ ตองการหลายขนาดดวย “เทคโนโลยีนี้ในตางประเทศใชผลิตจอโทรศัพทมือถือที่ สามารถพับได เปนผลิตภัณฑที่คลายๆ กัน แตในตางประเทศ จะมีราคาแพงมาก เพราะใชเงินลงทุนในการคนควาสูงนับพัน ลานบาท แตไทยเคเค เทคใชเงินลงทุนในการวิจัยพัฒนานอย กวามากแตไดคุณภาพสินคาเหมือนกัน หลักการสําคัญอยูที่ การเคลือบสารเคมีทเี่ หมาะกับการพิมพโดยเฉพาะ นอกจากนัน้ เรายังทําสีขาวไดดวยซึ่งเปนสีที่ยากกวาสีอื่นๆ ผลิตภัณฑนี้จะ เริม่ จําหนายในเดือนมกราคมนี้ และคาดวาจะไดรบั การตอบรับ จากตลาดอยางแนนอน” กลุม ลูกคาทีเ่ หมาะสําหรับผลิตภัณฑ Flexlight คือ ธุรกิจ ตกแตงรถ ทัง้ รถยนตและมอเตอรไซค ดวยคุณสมบัตทิ อี่ อ นตัว โคงไดตามรูปแบบรถ จึงนาจะไดรบั ความสนใจจากคนกลุม นีม้ าก กลุมผูที่ทํางานเวลากลางคืน อาทิ งานกอสราง หรือตํารวจ จราจร และอีกกลุม ทีม่ กี ารเติบโตมาก คือ กลุม นักวิง่ มาราธอน ที่มักวิ่งกันตอนเชาๆ บุคคลเหลานี้ที่ผานมาจะใชผลิตภัณฑ สะทอนแสงเปนสวนใหญ จะมองเห็นเมื่อมีแสงมาตกกระทบ เทานั้น แตเมื่อเปน Flexlight ที่สามารถเปลงแสงไดเองในตัว ก็ทําใหมีความสวยงามขึ้น และปลอดภัยมากขึ้นดวย ผลิตภัณฑอีกชิ้นที่คาดวาจะสามารถเปดตัวไดในปนี้นั้น คุณคทาวุธ กลาววา เปนโปรเจกตทที่ าํ รวมกับบริษทั ยักษใหญ ของไทย เปนเทคโนโลยีทสี่ ามารถนําไปใชในการผลิตบรรจุภณ ั ฑ เพือ่ เพิม่ มูลคาของบรรจุภณ ั ฑ เปนการผสมผสานการพิมพ และ

IoT (Internet of Things) ที่จะสรางความตื่นตาตื่นใจใหแก ผูบริโภค “ผลิตภัณฑตัวที่ 2 เปนงานวิจัยและพัฒนาที่ทํารวมกับ บริ ษั ท ที่ มี ชื่อเสี ยง เมื่ อเป ด ตั ว จะตองเป น ที่ ก ล า วถึง อยา ง แนนอน เพราะในประเทศไทยยังไมมีผลิตภัณฑแบบเดียวกัน ทีพ่ ฒ ั นาโดยคนไทยมากอน คาดวาจะสามารถเปดตัวอยางเปน ทางการไดในเดือนพฤษภาคมนี้ เราคาดหวังวาดวยผลิตภัณฑ นี้จะทําใหวงการพิมพและวงการบรรจุภัณฑกลับมาตื่นตัว อีกครั้ง” ป จ จุ บั น เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ฉลากสิ น ค า มี ก ารพั ฒ นา กาวหนาขึ้นมาก อี.พี.ซี. ไดวิจัยและพัฒนาฉลากสินคา Smart Label ขึ้ น ถึ ง แม ใ นต า งประเทศจะมี เ ทคโนโลยี นี้ เช น กั น แตมีราคาสูง Smart Label มีคุณลักษณะพิเศษ คือ สามารถ ตรวจสอบสินคาวาเปนของแทหรือของปลอมไดดวยสมารท โฟนเครื่องเดียวเทานั้น ปญหาสินคาถูกปลอมแปลงเปนปญหาที่ผูประกอบการ ประสบมานาน แตละปสินคาปลอมเหลานี้สรางความเสียหาย ใหแกผปู ระกอบการจํานวนมหาศาล ถึงแมจะมีการตามจับฟอง รองกันตามทีม่ ขี า วปรากฏออกมาเปนระยะ ๆ แตปญ  หานีก้ ย็ งั ไมหมดไป ดวยตระหนักดีถึงความเสียหายนี้ จึงมีการพัฒนา เทคโนโลยีที่เรียกวา Smart Label ขึ้น โดยผลิตภัณฑที่ติด Smart Label มีวิธีการตรวจเช็กงาย ๆ คือ ใชสมารทโฟนแตะ ไปทีส่ ติกเกอร ก็จะปรากฏรายละเอียดของผลิตภัณฑชนิ้ นัน้ ๆ ในสมารทโฟน ที่เปน Smart Label เพราะใชวิธีการฝงชิปลงไปใน สติกเกอรเมื่อใชสมารทโฟนแตะชิปนี้จะลิงกขอมูลไปที่คลาวด ทางคลาวดจะสงขอมูลกลับมาเขาสมารทโฟนทันที ยืนยันไดวา สินคาเปนของแทหรือไม ถาเปนของแท ตัวเลขทีป่ รากฏจะตอง ตรงกัน และตัวเลขจะเปลี่ยนไปทุกครั้งที่มีการแตะสติกเกอร THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019

21


ไปแลว เพือ่ ปองกันการโดนแฮกขอมูล และคุณสมบัตพิ เิ ศษอีกประการคือ เมื่อใดก็ตามที่กระดาษที่ติดสติกเกอรขาด ชิปจะแจงวาสติกเกอรตัวนี้เคย ขาดมาแลว หากเจอขอความเชนนี้ก็เชื่อไดวาสินคานั้นเปนของปลอม นั่นเองหรือสินคาตัวนี้ผานการเปดมาแลว นอกจากการบอกไดวาสินคา ปลอมหรือของแทแลว Smart Label ยังสามารถใชเก็บขอมูลของผูบ ริโภค ไดอกี ดวย เปนขอมูลโดยตรงและเปนจริง แตตอ งไดรบั อนุญาตจากเจาของ ขอมูลเสียกอน ดวยขอมูลนีท้ าํ ใหนาํ ไปใชเพือ่ ตอบสนองความตองการของ ผูบริโภคไดรวดเร็ว และตรงกับความตองการมากขึ้น “เทคโนโลยีนี้คนไทยเราทําไดเอง ถึงแมชิปจะตองผลิตจากตาง ประเทศตามรูปแบบของบริษทั และตอไปจะพัฒนาใหชปิ ฝงอยูใ นกระดาษ ทําใหสะดวกยิง่ ขึน้ เปนผลิตภัณฑอกี หนึง่ ชิน้ ทีม่ คี วามภูมใิ จ ในตางประเทศ มีการผลักดันใหใชสติกเกอรเชนนีก้ นั เยอะมาก สินคาของไทยยังใชกนั นอย อาจจะดวยราคาทีส่ งู จากตางประเทศ แตของเราสามารถทําใหราคาสูงขึน้ ไมมาก แตสามารถปองกันการปลอมแปลงไดอยางดีเยี่ยม หากปองกัน ของปลอมไดจะชวยเพิ่มรายไดไมนอยเลยทีเดียว นอกจากนั้นยังชวย ปองกันการถูกกลัน่ แกลงไดอกี ดวยเพราะสามารถยืนยันไดอกี ทางหนึง่ วา สินคานัน้ เปนของจริงหรือไม และสามารถสอบยอนกลับถึงทีม่ าของสินคา นั้นไดอีกดวย” ทีผ่ า นมาตองยอมรับวาธุรกิจการพิมพอยูใ นระยะขาลง ไมมกี ารเติบโต ในฐานะที่ อี.พี.ซี. อยูในธุรกิจการพิมพมานานกวา 40 ป คุณคทาวุธ เอง ก็คลุกคลีกับธุรกิจการพิมพมาตลอด ใหความเห็นวา “ธุรกิจสิ่งพิมพกําลังอยูในชวงปรับตัว ถาผูประกอบการไมปรับตัวก็ ไมสามารถแขงขันไดในตลาด ดังนั้น ถาจะอยูก็ตองปรับตัวใหทันกับการ เปลี่ยนแปลง ตองหาผลิตภัณฑใหมๆ มานําเสนอใหลูกคา ตองพัฒนา สินคาของตนเอง พัฒนาเครื่องจักร พัฒนาผลิตภัณฑ อยารอที่จะซื้อ เทคโนโลยีเพียงอยางเดียว หาจุดเดนใหไดแลวเสริมจุดเดนกําจัดจุดออน ของธุรกิจ เมื่อนั้นคุณก็จะยืนไดอยางมั่นคง” อยางไรก็ตาม ถึงแมธุรกิจสิ่งพิมพอาจจะมีปญหาแตอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑกลับมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ดังนั้น หากตองการยืนไดใน ตลาดอยางมั่นคง จะใชวิธีการแขงขันโดยใชราคามาแขงนั้นไมไดแลว ตองแขงขันกันที่เทคโนโลยี ผูประกอบการตองพัฒนาประสิทธิภาพการ ผลิต พัฒนาฝมือแรงงาน และใชเครื่องจักรใหคุมคา บางแหงเครื่องจักร แบบเดียวกับตางประเทศ แตตา งประเทศใชพนักงานเพียงคนเดียวควบคุม เครือ่ งจักร 2 เครือ่ ง แตในเมืองไทยใชพนักงานทํางาน 5-6 คนตอ 1 เครือ่ ง สิ่งเหลานี้เปนการเพิ่มตนทุนการผลิตและเปนการสูญเสียที่ไมไดคํานึงถึง นอกจากนัน้ ตองมองหาผลิตภัณฑใหมๆ ทีจ่ ะชวยใหโรงพิมพนาํ ไปนําเสนอ ใหลูกคาไดหลากหลายยิ่งขึ้น “อี.พี.ซี. เปนตัวแทนจําหนายสินคาหลากหลายยี่หอทั้งของคนไทย ผลิต และสินคานําเขาจากตางประเทศ เวลานีเ้ ราไดนาํ เขาผลิตภัณฑใหมๆ เพือ่ มานําเสนอใหแกโรงพิมพ และโรงพิมพเองก็จะไดมผี ลิตภัณฑแบบใหมๆ ไปนําเสนอลูกคาไดหลากหลายยิง่ ขึน้ เพิม่ ทางเลือกใหแกลกู คาของโรงพิมพ ผมคิดอยูเ สมอวา ลูกคากับเราตองเติบโตไปดวยกัน เมือ่ โรงพิมพมปี ญ  หา เราตองหาทางชวยเหลือ เปนการทํางานที่เอื้อตอกันและกัน อีกเทคโนโลยีที่จะนําออกสูตลาดในปนี้คือ การนําเทคโนโลยี IoT มาผสมผสานกับบรรจุภัณฑ กลายเปนบรรจุภัณฑที่สามารถตอบโตกับ

22

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019

ผูบริโภคได สามารถบอกรายละเอียดเกี่ยวกับ สินคานัน้ ๆ ได ซึง่ เทคโนโลยีเหลานีเ้ ปนสิง่ ทีท่ าง อี.พี.ซี. ไดคดั สรรมาเพือ่ ใหเปนอีกทางเลือกหนึง่ ของคูคาที่จะนําไปนําเสนอใหแกลูกคาตอไป” คุณคทาวุธ เอือ้ จงประสิทธิ์ เปนผูบ ริหาร บริษัทในรุนที่ 3 รับชวงธุรกิจของครอบครัว จากคุณปู (คุณเหรียญ เอื้อจงประสิทธิ์) และ คุณพอ (คุณสวาง เอื้อจงประสิทธิ์) ซึ่งใน อุ ต สาหกรรมการพิ ม พ รู  จั ก ท า นกั น ดี บริ ษั ท อี.พี.ซี. คอรปอเรชั่น จํากัด เติบโตในธุรกิจ วงการพิมพมาโดยตลอด และดวยวิสยั ทัศนของ คนรุน ใหมทแี่ ตกไลนธรุ กิจสูง านวิจยั และพัฒนา ซึ่งเปนการปรับตัวรับกระแสเทคโนโลยีในยุค ปจจุบัน ซึ่ง คุณคทาวุธ ยังเชื่อมั่นอยูเสมอวา ธุรกิจโรงพิมพไมมีวันตายแตอาจจะตองปรับ ธุ ร กิ จ ใหม เช น ธุ ร กิ จ บรรจุ ภั ณ ฑ ที่ ยั ง มี อั ต รา เติบโตขึ้นทุกป นอกจากนั้ น คุ ณ คทาวุ ธ ยั ง ให ค วาม สําคัญกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทดวย มีการสงพนักงานไปฝกอบรม และดูงานอยาง สมํ่าเสมอ ทําใหบุคลากรมีทักษะและความรูที่ ทันสมัย สามารถใหคาํ แนะนําและเปนทีป่ รึกษา ให แ ก ลู ก ค า ได อ ย า งถู ก ต อ งเหมาะสม ด ว ย ศักยภาพและความรวมมือรวมใจของพนักงาน และผู  บ ริ ห ารในป 2561 ที่ ผ  า นมา จึ ง มี ผ ล ประกอบการที่ดี สําหรับในป 2562 นั้น คุณ คทาวุธ กลาววา ดวยสภาวะเศรษฐกิจทีอ่ าจจะ ไมเอื้ออํานวยนัก จึงตองนําผลิตภัณฑใหมๆ ออกสูตลาดเพื่อใหลูกคาไดมีเครื่องมือทําการ ตลาดมากขึ้นนั่นเอง


ARTICLE สุมาลี ทั่งพิทยกุล

อุตสาหกรรมอาหารไทย กับกฎระเบียบความปลอดภัย ของภาชนะบรรจุอาหารของอาเซียน

(ASEAN GENERAL Guidelines on Food Contact Materials)

ความรวมมือกรอบอาเซียน

ความรวมมือดานมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองของอาเซียนเริ่ม ขึ้นตั้งแตป 2535 ตามความตกลงวาดวยการใชอัตราภาษีพิเศษที่เทากันภาย ใตเขตการคาเสรีอาเซียน (Scheme for the ASEAN Free Trade Area) ที่มี เปาหมายในการอํานวยความสะดวกทางการคาโดยการขจัดอุปสรรคทางการ คาทั้งดานภาษีและที่มิใชภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 24 เมื่อเดือนตุลาคม 2535 จึงไดจดั ตัง้ คณะกรรมการทีป่ รึกษาดานมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality: ACCSQ) ขึ้นเพื่อดําเนินการขจัดอุปสรรคทางการคาที่มิใชภาษี ตอมาในป 2546 ผูนําอาเซียนไดเห็นชอบใหจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งประกอบดวย 3 เสาหลัก คือ ประชาคมความมั่นคง อาเซียน (ASEAN Security Community: ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรม อาเซียน (ASEAN Socio: Cultural Community: ASCC) โดยในสวนของ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีเปาหมายใหเกิดการเคลื่อนยายอยางเสรีของ สินคาและบริการ การลงทุน และมุงจัดตั้งใหอาเซียนเปนตลาดเดียวและ เปนฐานการผลิตเดียวกัน บทบาทของ ACCSQ ในการสงเสริมการเคลื่อนยายสินคาเสรีและอํานวย ความสะดวกในการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของอาเซียน คือการขจัดอุปสรรค ทางการคาซึ่งไมใชมาตรการในดานภาษี (Non-Tariff Barriers to Trade: NTB) อุปสรรคดังกลาวเกิดจากการที่ประเทศสมาชิกมีมาตรฐาน (Standards) หรือ กฎระเบียบทางเทคนิค (Technical Regulations) และกระบวนการตรวจสอบ และรับรอง ที่บังคับใชอยูในแตละประเทศแตกตางกัน จึงมีผลใหสินคาของ ประเทศสมาชิกอื่นไมสามารถที่เขาไปจําหนายไดโดยสะดวก ในการขจัด อุปสรรคทางการคาดังกลาว ACCSQ ไดกําหนดมาตรการขึ้นมาใชหลาย มาตรการดวยกัน มาตรการที่สําคัญไดแก 24

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019

1.

การปรับมาตรฐาน (Standards Harmonization)

เปนการปรับมาตรฐานที่ใชแตกตาง กั น อยู  ใ นแต ล ะประเทศให ส อดคล อ งกั บ มาตรฐานที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล เชน มาตรฐาน International Organization for Standardization (ISO) สําหรับผลิตภัณฑ ทั่วไป มาตรฐาน International Electrotechnical Commission (IEC) สําหรับบริภัณฑ ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส กฎระเบียบของ The United Nations Economic Commission for Europe (UN Regulations) สําหรับ ยานยนตและชิ้นสวน

2.

การจัดทําความตกลงยอมรับร‹วม (Mutual Recognition Arrangement: MRA)

เปนการทําความตกลงเพือ่ ยอมรับผล การตรวจสอบผลิตภัณฑของประเทศสมาชิก อืน่ วาเปนไปตามมาตรฐานโดยไมตอ งทําการ ตรวจสอบซํ้าอีก


อาเซียนภายใตการดําเนินงานของคณะทํางานรายสาขาผลิตภัณฑ จํานวน 8 คณะ ไดแก (1) คณะกรรมการรวมรายสาขาสําหรับบริภณ ั ฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส Joint Sectoral Committee for Electrical and Electronic Equipment (2) คณะทํางานดานผลิตภัณฑยานยนตและชิน้ สวน Automotive Product Working Group (3) คณะทํางานดานผลิตภัณฑยาง Rubber-Based Product Working Group (4) คณะทํางานดานผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป Prepared Foodstuff Product Working Group (5) คณะกรรมการเครือ่ งสําอางอาเซียน ASEAN Cosmetic Committee (6) คณะทํางานดานผลิตภัณฑยา Pharmaceutical Product Working Group (7) คณะทํางานดานเครือ่ งมือแพทย Medical Device Product Working Group (8) คณะทํางานดานยาแผนโบราณและผลิตภัณฑเสริมอาหาร Traditional Medicine and Health Supplement Product Working Group

3.

การพัฒนาระบบดŒานกฎระเบียบใหŒเปšน หนึ่งเดียวกัน (Single Regulatory Regime)

เปนการทําใหกฎระเบียบดานการตรวจสอบ และรั บ รองของอาเซี ย นมี ค วามสอดคล อ งกั น ทั้งยังเปนที่ยอมรับซึ่งกันและกัน และไดรับการ ยอมรับในระดับสากล ACCSQ ไดจดั ตัง้ คณะทํางานเพือ่ เปนกลไก ในการดําเนินงาน ซึ่งคณะทํางานเหลานี้ประกอบ ด ว ยผู  แ ทนของหน ว ยงานผู  ถื อ กฎระเบี ย บที่ เกีย่ วของของทุกประเทศสมาชิกรวมกันศึกษาและ หาแนวทางในการปรับมาตรฐานและกฎระเบียบให สอดคลองกันในอาเซียน รวมทัง้ พิจารณาแนวทาง ในการทําความตกลงยอมรับรวมสําหรับระบบการ ตรวจสอบรับรอง ประกอบดวย คณะทํางานกํากับดูแลภาพรวม จํานวน 3 คณะ ไดแก 1. คณะทํางานคณะที่ 1 ดานมาตรฐานและ ความตกลงยอมรับรวม WG 1 on Standards and MRA 2. คณะทํางานคณะที่ 2 ดานการการตรวจ สอบและรับรอง WG 2 on Conformity Assessment 3. คณะทํางานคณะที่ 3 ดานมาตรวิทยาเชิง กฎหมาย WG 3 on Legal Metrology นอกจากนั้นอาเซียนไดเลือกสินคา 8 ชนิด เป น สิ น ค า นํ า ร อ งในประชาคมเศรษฐกิ จ ของ

โครงสรางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เปนที่ทราบกันดีแลววาผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปของไทยซึ่งเปน หนึ่งในสินคาดังกลาว จะมีโอกาสทางการตลาดเพิ่มสูงขึ้นในกลุมประเทศ สมาชิกอาเซียน ทั้งกัมพูชา ลาว พมา เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ในตลาด AEC คณะทํางานดานผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปของอาเซียน (ACCSQ PFPWG) มีหนาที่ในการพิจารณาเงื่อนไขตางๆ ตั้งแตการยอมรับรวมใน สินคาอาหารโดยการจัดทําความตกลงการยอมรับรวมสําหรับผลิตภัณฑ อาหารสําเร็จรูปในพิกัดภาษีศุลกากร 16-24 เนนใหบรรลุเปาหมายเกี่ยว กับความโปรงใสของกฎระเบียบระหวางประเทศสมาชิก ในการผลิตอาหาร ใหปลอดภัย ตลอดจนความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหารซึ่งรวมถึง ภาชนะบรรจุอาหาร การประชุมครั้งลาสุดคือครั้งที่ 27 ของคณะทํางานฯ ดังกลาวที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับ แนวทางการจัดทําขอกําหนดเกี่ยวกับ วัสดุสัมผัสอาหารโดย ASEAN General Guidelines for Food Contact Materials ซึง่ ผูส นใจสามารถติดตามเนือ้ หาในนิตยสารฉบับหนาตอไป THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019

25


10

IN TREND

The concept of driving sales lies merely in the presentation. Yes, the fact is that the majority of buyers are typically informed about the content of each product and the one that presents more value. That is the number one basis for choosing the product to go for. The way the products are packaged and presented will be the next thing to consider after that. So, if you are selling a product of the same content, quality, and price as another seller, you will notice something. The selling point of the products will boil down to the packaging. Right from the groceries you pick from the local store to the orders you place in the online shops, and to the items you choose from IKEA, packaging matters a lot. It is a fact that human needs are always changing. In line with this, the only way for products to keep being relevant and to satisfy these needs and wants is to evolve as well. We cannot take away the fact that the e-commerce world has come to stay at the forefront of human endeavours. Digital images have taken over the normal visual experience that the physical stores presented to us in years past. We have to view products on the screens of computers and mobile devices before we choose to click the ‘buy now’ icon. We buy according to the impression we get from the packaging of these products. Below, we will be looking at the top 10 creative packaging design trends you can expect for 2019.

1 26

THAI PACKAGING NEWSLETTER

Simplicity ความ เรียบงาย

January - February 2019

Creative Packaging

Design Trends for 2019

10 แนวโนม

การออกแบบบรรจุภัณฑ ที่สรางสรรคสําหรับป 2562 แนวคิดของการผลักดันยอดขายนั้นขึ้นอยูกับการนําเสนอเทานั้น เปนความจริงที่วาผูซื้อสวนใหญมักจะไดรับแจงเกี่ยวกับเนื้อหาของ ผลิตภัณฑแตละอยางและเปนสินคาทีใ่ หคณ ุ คามากกวา นัน่ คือพืน้ ฐาน ขอแรกสําหรับการเลือกผลิตภัณฑ วิธกี ารบรรจุผลิตภัณฑ และนําเสนอ จะเปนสิ่งตอไปที่จะตองพิจารณาหลังจากนั้น ดังนั้นหากคุณขายผลิตภัณฑที่มีเนื้อหาคุณภาพและราคาเหมือน กันกับผูขายรายอื่น คุณจะสังเกตเห็นอะไรบางอยาง… จุดขายของ ผลิตภัณฑสว นหนึง่ จะมาจากบรรจุภณ ั ฑ จากรานขายของชําทีค่ ณ ุ เลือก จากรานคาในทองถิน่ ไปจนถึงคําสัง่ ซือ้ ทีค่ ณ ุ ซือ้ ในรานคาออนไลน และ สินคาทีค่ ณ ุ เลือกจาก IKEA บรรจุภณ ั ฑมคี วามสําคัญมาก มันเปนความ จริ ง ที่ ว า ความต อ งการของมนุ ษ ย เ ปลี่ ย นแปลงอยู เ สมอ สิ่ ง ที่ จ ะ สอดคลองกับสิง่ นีเ้ ปนวิธเี ดียวทีผ่ ลิตภัณฑจะยังคงมีความเกีย่ วของและ เพื่อตอบสนองความตองการ และความตองการเหลานี้คือการพัฒนา เชนกัน เราไมสามารถหนีความจริงทีว่ า โลกอีคอมเมิรซ ไดมาอยูแ ถวหนา ของความพยายามของมนุษย ภาพดิจทิ ลั ไดเขามาแทนทีภ่ าพปกติทรี่ า น คาเสนอภาพลักษณทางกายภาพใหเราดูเมื่อหลายปกอน เราตองดู ผลิตภัณฑบนหนาจอคอมพิวเตอรและอุปกรณมือถือกอนที่เราจะคลิก ทีไ่ อคอน "ซือ้ เลย" เราซือ้ ตามความประทับใจทีเ่ ราไดรบั จากบรรจุภณ ั ฑ ของผลิตภัณฑเหลานี้ ข อ มู ล ด า นล า งเราจะดู แ นวโน ม การออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ ที่ สรางสรรค 10 อันดับแรกที่คุณคาดหวังในป 2562

This seems to be one of the oldest of all the designs around. Keeping things minimal has been the order of the day for a very long time, and feedback from buyers reveals that this is not going anywhere, at least for now. There is one dominant characteristic of the minimalist design that makes this a hard choice to beat. That is the fact that it speaks to our intuition more than other designs. Because the simple designs involve presenting signs and symbols that everybody can relate to, it may not be an easy thing to achieve. The symbolism will do much of the explanation, and you won’t need many words. It makes it easy for people to understand what the product is about, even without reading any explanation.


ดูเหมือนวาความเรียบงายจะเปนสวนหนึง่ ในการออกแบบรุน ทีเ่ กาแกทสี่ ดุ ของการ ออกแบบทั้งหมด การรักษาสิ่งตางๆ ใหนอยที่สุดนั้นเปนสิ่งที่เกิดขึ้นเปนลําดับ เปนเวลานาน และการตอบรับจากผูซื้อก็แสดงใหเห็นวาสิ่งนี้ไมไดเกิดขึ้นที่ใด อยางนอยในตอนนี้ มีลกั ษณะเดนอยางหนึง่ ของการออกแบบมินมิ ลั ลิสตซงึ่ ทําให ตัวเลือกนี้ยากที่จะเอาชนะ นั่นคือความจริงที่วามันพูดถึงสัญชาตญาณของเรา มากกวาการออกแบบอืน่ ๆ เนือ่ งจากการออกแบบทีเ่ รียบงายเกีย่ วของกับการนํา เสนอสัญลักษณและสัญลักษณที่ทุกคนสามารถเกี่ยวของไดมันอาจไมใชเรื่องงาย ทีจ่ ะนําสัญลักษณนนั้ มาอธิบายไดมาก และคุณไมตอ งการคําพูดมากมาย มันทําให ผูคนเขาใจไดงายวาผลิตภัณฑนั้นเกี่ยวกับอะไร แมจะไมไดอานคําอธิบายใด ๆ ก็ตาม

2

Doodles ดูเดิล

(เปนวาดภาพงาย ๆ ที่มีความหมาย)

This is the design that speaks to our kid-side. The fact is that whether you are 10 or 90, you cannot say that you don’t doodle. When you incorporate doodles into the design, it covers a wild range of targets. So, many people will still stick to it as one of the best creative packaging design trends in 2019. Well-thought-out doodles will always have a way of softening even the hardest of hearts and putting smiles on the faces of even the biggest frowns. They bring out the fun aspect of the products and often make people believe that the content will be as happy and simple as the image on the box. นี่คือการออกแบบที่พูดถึงดานเด็กของเรา… ความจริงก็คือไมวาคุณจะอายุ 10 ป หรือ 90 ป คุณไมสามารถพูดไดวาคุณไมรูจักดูเดิล เมื่อคุณรวมดูเดิลเขากับการ ออกแบบมันครอบคลุมชวงกวางของเปาหมาย ดังนั้น หลายคนจะยังคงยึดติดกับ มัน เปนหนึ่งในแนวโนมการออกแบบบรรจุภัณฑที่สรางสรรคที่ดีที่สุดในป 2562 ดูเดิลทีไ่ ดรบั การคิดมาอยางดีจะมีวธิ ใี นการทําใหดอู อ นลงแมกระทัง่ คนใจแข็งเมือ่ ดูภาพดูเดิลก็มกั จะมีรอยยิม้ บนใบหนาแมวา จะขมวดคิว้ อยูก ต็ าม ดูเดิลคือสิง่ ทีน่ าํ ความสนุกสนานของผลิตภัณฑออกมาและทําใหผูคนเชื่อวาเนื้อหาจะมีความสุข และเรียบงายเหมือนภาพบนกลอง

3

Pastels พาสเทล

The events and trends of the past few years are revealing that pastels are taking centre stage in packaging design again. The fragile and feminine attributes of pastels bring out a sort of calming effect that the explosive colours cannot. Because the pastels are less saturated, they give out a soft and pale effect that will bring in a warm and candid aura on the products. Many people see this as a message that welcomes them to the products. They prefer the ease it uses to get people to buy to the rush that the hyperstimulating colour employs. Many product managers understand this, and they will stick with pastels again this year. เหตุการณและแนวโนมในชวงไมกปี่ ท ผี่ า นมากําลังเผยใหเห็นวา ความเปนพาสเทล กําลังเขาสูการเปนศูนยกลางในการออกแบบบรรจุภัณฑอีกครั้ง เปนตัวแทน คุณลักษณะทีเ่ ปราะบางและเปนผูห ญิง ความเปนพาสเทลทําใหเกิดเอฟเฟกตความ สงบเงียบมากกวาสีท่ีฉูดฉาด สีท่ีฉูดฉาดไมสามารถทําได เนื่องจากสีพาสเทล THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019

27


มีความอิ่มตัวนอยกวาจึงใหเอฟเฟกตที่นุมนวลและซีดซึ่งจะทําใหเกิดออราความ อบอุนและตรงไปตรงมากับผลิตภัณฑ หลายคนเห็นวาการใชความเปนพาสเทล เปนเหมือนขอความที่ยินดีตอนรับพวกเขาสูผลิตภัณฑ พวกเขาตองการความ เรียบงายเพือ่ ดึงดูดคนมาซือ้ ความเปนพาสเทลสงผลมากกวาสีทมี่ กี ารกระตุน มาก เกินไป ผูจัดการผลิตภัณฑหลายคนเขาใจสิ่งนี้และพวกเขาจะยึดติดกับสีพาสเทล อีกครั้งในปนี้

4

Movie Posters โปสเตอร ภาพยนตร

This is one of the creative packaging design trends that do not go anywhere. It has been there right from our childhood, and it will remain there for much longer. The primary reason why this will always trend is that it appeals to a fan base and a huge one at that. They include the casual sympathisers, fans by referrals and die-hard collectors. When these designs are used on products, they evoke the same love, admiration, and narrative as the real movie posters. There is a huge connection between the posters and the products. นี่เ ป น หนึ่ งในแนวโน ม การออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ ที่ สรา งสรรคที่ ไม ไปไหน การ ออกแบบนีม้ มี าตัง้ แตวยั เด็กของเราและมันจะยังคงอยูท นี่ นั่ นานกวานี้ เหตุผลหลัก ที่วาทําไมสิ่งนี้ถึงมีแนวโนมอยูเสมอคือมันดึงดูดฐานแฟน ๆ พวกเขารวมถึงคนใช โลกโซเซียลและแฟน ๆ ที่เปนนักสะสมของหายากตัวยง เมื่อการออกแบบเหลานี้ ถูกนํามาใชกับผลิตภัณฑพวกเขาทําใหเกิดความรัก ความชื่นชม และการเลาเรื่อง แบบเดียวกับโปสเตอรภาพยนตรจริง มีการเชื่อมโยงอยางมากระหวางโปสเตอร และผลิตภัณฑ

5

Outstanding Shapes and Materials รูปรางและวัสดุ ที่โดดเดน

Many people will like to categorise this as extreme packaging. However, the thing is that it is extreme in a positive manner. This also has a way of getting to children and those that love works of art. When you design your resin package like a sheltering tree trump, or your juice can like a bamboo segment, you wouldn’t need any other words to push the sales. Just add the company logo design on it, and see the product moves. No one will ignore this packaging design trend in 2019. หลายคนอยากจะจัดหมวดหมูนี้เปนบรรจุภัณฑที่สุดโตง อยางไรก็ตาม สิ่งที่เปน ความสุดโตงมีลักษณะที่เปนบวก นอกจากนี้ยังเปนวิธีเขาถึงเด็กและผูที่รักงาน ศิลปะ เมือ่ คุณออกแบบแพ็กเกจเรซินใหคลายกับกระถางตนไมหรือทีเ่ ก็บน้าํ ผลไม คลายปลองไมไผ คุณไมตองการคําพูดอื่นใดที่จะผลักดันยอดขาย เพียงเพิ่มการ ออกแบบโลโกบริษทั ลงบนการออกแบบชนิดนีแ้ ละดูวา ผลิตภัณฑมแี นวโนมไปใน ทิศทางไหน ไมมีใครจะเพิกเฉยตอแนวโนมการออกแบบบรรจุภัณฑในป 2562

28

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019


6

Photo graphy การถายภาพ

This is one of the evergreen packaging design trends, and it will always remain here. The photo on the package will convey a complex visual image, and this can make even the most uninterested person to pause and look again at the product. This also works wonders when creativity and uniqueness are incorporated. Think of making your dog the cleaner on the package of detergent. 2019 designs will still see a lot of this, as it is one of the purest but highest selling designs. นี่คือหนึ่งในแนวโนมการออกแบบบรรจุภัณฑที่เขียวชอุมตลอดปและจะยังคงอยู ที่นี่เสมอ ภาพบนบรรจุภัณฑจะสื่อถึงภาพที่ซับซอนและอาจทําใหแมแตคนที่ไม สนใจมากที่ สุ ด หยุ ด และดู ผ ลิ ต ภั ณ ฑ อี ก ครั้ ง สิ่ ง นี้ ยั ง ใช ง านได ดี เ มื่ อ ความคิ ด สรางสรรคและเอกลักษณรวมเขาดวยกัน เหมือนการคิดวาการทําใหสุนัขของคุณ สะอาดขึ้นดวยสารทําความสะอาด การออกแบบในป 2562 จะยังคงเห็นสิ่งนี้ มากมายเนื่องจากเปนหนึ่งในการออกแบบที่บริสุทธิ์ที่สุดแตขายดีที่สุด

7 8

Vintage วินเทจ

Flexible Packaging บรรจุภัณฑ ที่ยืดหยุน

Of course, we all know that the past speaks to the present. With the vintage designs, we are made to remember the past. It has a way of attracting us to products even when we don’t intend to. Throwing back to the past reminds us of what was left behind. In most cases, it looks at important aspects of our history and culture. They become evergreen memories we crave to indulge in, and so, we stick with the products. On another level, they talk about quality and make us think about sticking to tradition, integrity and passion. So, 2019 designers will still use it to take us all the way back and make us fall in love with what they are selling. แนนอนวาเราทุกคนรูวาอดีตบงบอกถึงปจจุบัน ดวยการออกแบบสไตลวินเทจ ทําใหเราจดจําอดีตได มันมีวิธีดึงดูดเราใหเขากับผลิตภัณฑแมในขณะที่เราไม ตองการการโยนกลับไปสูอดีตทําใหเรานึกถึงสิ่งที่ถูกทิ้งไวขางหลัง สวนใหญการ ออกแบบวินเทจจะพิจารณาแงมุมที่สําคัญของประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของ เรา ออกแบบวินเทจกลายเปนความทรงจําทีเ่ ขียวชอุม ตลอดเวลาทีเ่ ราอยากดืม่ ด่าํ และดังนัน้ เราจึงยึดติดกับผลิตภัณฑอกี ระดับหนึง่ พวกเขาพูดถึงคุณภาพและทําให เราคิดถึงการยึดมัน่ ในประเพณี ความซือ่ สัตยและความหลงใหล ดังนัน้ นักออกแบบ ในป 2562 จะยังคงใชมันเพื่อพาเรายอนกลับไปและทําใหเราหลงรักสิ่งที่พวกเขา กําลังขาย Another type of packaging that is growing faster than others is exible packaging, and it will take centre stage in 2019 and beyond. Here, it moves a bit further from the images and writing on the package to the packaging itself. This is growing more than all the other packaging formats currently because it comes with premium functionality, sustainability and branding. What we are saying is that the brand owners are always happy to come up with a new and unique package design that fulls such qualities like increased shelf appeal. The packages are straightforward to store. They can be opened quickly and resealed without much ado. They are easy to carry around, and they have the quality to prolong the life of the products. Above all, these exible packages are made with less material. THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019

29


So, they are very efficient to ship and can easily optimise the e-commerce aspect. So, we are looking at a packaging design that reduces the cost for the manufacturers, while selling the products to the buyers. On the other hand, they also serve multiple purposes to the buyers. Some other qualities of exible packaging that will make it the in-thing in 2019 and beyond are the facts that they come with compactness and their barrier protection are long-lasting. Their carbon footprints are also very low. You would have noticed that most of the products now come in stand-up pouches. These are now made in fresh categories, and that is because they are easy to open and re-close. บรรจุภณ ั ฑอกี ประเภททีเ่ ติบโตเร็วกวาประเภทอืน่ คือบรรจุภณ ั ฑทมี่ คี วามยืดหยุน และจะเปนศูนยกลางในป 2562 เปนตนไป บรรจุภัณฑที่มีความยืดหยุนขยับไป อีกเล็กนอยจากภาพและการเขียนบนบรรจุภณ ั ฑ บรรจุภณ ั ฑทมี่ คี วามยืดหยุน กําลัง เติบโตมากกวารูปแบบบรรจุภัณฑอื่น ๆ ในปจจุบัน เนื่องจากมาพรอมกับฟงกชัน การทํางานระดับพรีเมียม ความยั่งยืน และการสรางแบรนด สิ่งที่เรากําลังพูดคือ เจาของแบรนดมคี วามสุขเสมอทีจ่ ะไดรบั การออกแบบบรรจุภณ ั ฑใหมทไี่ มเหมือน ใคร แพ็กเกจที่ตรงไปตรงมาเพื่อการจัดเก็บ บรรจุภัณฑที่มีความยืดหยุนสามารถ เปดไดอยางรวดเร็วและยกเลิกโดยไมตอ งกังวลใจมาก บรรจุภณ ั ฑทมี่ คี วามยืดหยุน พกพาสะดวกและมีคุณภาพเพื่อยืดอายุของผลิตภัณฑ เหนือสิ่งอื่นใดแพ็กเกจที่ ยืดหยุนเหลานี้ทําจากวัสดุที่นอยกวา ดังนั้น บรรจุภัณฑที่มีความยืดหยุนจึงมี ประสิทธิภาพมากในการจัดสงและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพดานอีคอมเมิรซได อยางงายดาย ดังนั้นเรากําลังมองหาการออกแบบบรรจุภัณฑที่ชวยลดตนทุนให กับผูผ ลิตในขณะทีข่ ายสินคาใหกบั ผูซ อื้ ในทางกลับกันบรรจุภณ ั ฑทมี่ คี วามยืดหยุน ยังใหบริการหลายวัตถุประสงคแกผูซื้อ คุณสมบัติอื่น ๆ ของบรรจุภัณฑที่มีความ ยืดหยุนจะทําใหเปนสิ่งที่เกิดขึ้นในป 2562 และเหนือกวานั้นคือขอเท็จจริงที่วา บรรจุภณ ั ฑทมี่ คี วามยืดหยุน มาพรอมกับความกะทัดรัดและการปองกันสิง่ กีดขวาง นั้นติดทนนาน ปริมาณคารบอนจากบรรจุภัณฑที่มีความยืดหยุนก็ต่ํามากเชนกัน คุณจะสังเกตเห็นวาผลิตภัณฑสวนใหญตอนนี้ออกแบบมาในลักษณะที่ถือได สิ่งเหลานี้สรางขึ้นในหมวดหมูใหมและนั่นเปนเพราะบรรจุภัณฑที่มีความยืดหยุน เปดและปดไดงาย

9 30

The Nutritional Facts Panel แผงโภชนาการ ขอเท็จจริง

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019

Of course, this has always been there. However, the order by the FDA that brought in some changes will always take centre stage in however people design their packages for 2019. The new and updated nutrition facts panel will now include a declaration of the volume of added sugars on each product. It is also compulsory for manufacturers to state the revision of the serving sizes from 8 to 12 ounces. While the FDA has shifted the compliance dates for rms of different categories, many who will see no harm in complying from the onset will bring in these changes in their packaging designs. So, we will see many designers capitalising on these to bring in some unique effects on their packages.


แนนอนวาสิ่งนี้จะปรากฏอยูบนผลิตภัณฑเสมอ อยางไรก็ตาม คําสั่งจาก องคการอาหารและยาที่นํามาในการเปลี่ยนแปลงบางอยางมักจะใชเวทีกลาง ในการออกแบบแพ็กเกจของพวกเขาสําหรับป 2562 แผงขอเท็จจริงดาน โภชนาการที่ไดรับการปรับปรุงใหมจะรวมการประกาศปริมาณน้ําตาลที่เพิ่ม เขามาในแตละผลิตภัณฑ นอกจากนีย้ งั เปนขอบังคับสําหรับผูผ ลิตเพือ่ ระบุการ แกไขขนาดการแสดงผลจาก 8 ถึง 12 ออนซ ในขณะที่องคการอาหารและยา ไดเปลี่ยนวันที่ในการปฏิบัติตามสําหรับบริษัทในประเภทตาง ๆ เพื่อใหคนได เห็นวามีสิ่งที่จะไมเปนอันตราย การโจมตีเรื่องการแสดงขอเท็จจริงดาน โภชนาการจะนํามาซึง่ การเปลีย่ นแปลงเหลานีใ้ นการออกแบบบรรจุภณ ั ฑของ พวกเขา ดังนัน้ เราจะเห็นนักออกแบบหลายคนใชประโยชนจากสิง่ เหลานีเ้ พือ่ สรางเอฟเฟกตที่เปนเอกลักษณใหกับแพ็กเกจของพวกเขา

10

Vibrant Gradients การไลเฉดสี จากสีหนึ่งไปยัง สีหนึ่งหรือ หลาย ๆ สีก็ ได

Web designers will understand the need for vibrant gradients whenever it is mentioned. In 2019, something unique will happen. The at designs will give way to the gradients in many packages. Now it is good to understand that at does not mean simple, and gradients do not negate simplicity. The gradients have staged a comeback, and at the right time too. So, we will see more colourful designs. They will come in a combination of several colour gradients but mild and very simple manners. Any creative packaging designer that does not want to be left out should look well and see that all the mentioned elements are trending in package designs this year. Many times, people fail to realise why their products have been left behind. นักออกแบบเว็บไซตจะเขาใจถึงความจําเปนในการไลระดับสีที่สดใสเมื่อใด ก็ตามทีม่ กี ารกลาวถึง ในป 2562 มีบางสิง่ ทีไ่ มเหมือนใครเกิดขึน้ การออกแบบ ที่เรียบจะทําใหเกิดการไลระดับสีในแพ็กเกจตางๆ ตอนนี้มันเปนเรื่องดีที่จะ เขาใจวาความเรียบไมไดหมายความวางาย และการไลระดับสีไมไดทาํ ใหความ เรียบงายลดลง การไลระดับสีจะตองทําในเวลาที่เหมาะสมดวย ดังนั้นเราจะ เห็นการออกแบบที่มีสีสันมากขึ้น การไลเฉดสีจากสีหนึ่งไปยังสีหนึ่งหรือ หลายๆ สีจะมาในการรวมกันของการไลระดับสีหลายสี แตออนโยนและ งายมาก นักออกแบบบรรจุภณ ั ฑเชิงสรางสรรคทไ่ี มอยากตกเทรนดควรดูเฉดสี ใหดีและดูวาสีอะไรเหมาะสําหรับการออกแบบบรรจุภัณฑในปนี้ หลายครั้ง ที่ผูคนจําผลิตภัณฑไมไดก็จะถูกละเลยไวเบื้องหลัง

However, the packaging design may be the case. Look again and see if you’ve incorporated the mentioned trends in the design of your package. อยางไรก็ตาม การออกแบบบรรจุภัณฑอาจดูเปนกรณีๆ ไป ดูอีกครั้งและดูวาคุณไดรวมแนวโนมที่กลาวถึงไว ในการออกแบบแพ็กเกจของคุณหรือไม (https://inkbotdesign.com/packaging-design-trends/)

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019

31


FOCUS

Food packaging design gnn for children isn’t always child’s play If you thought designing food packaging for children these days simply means using bold colors and throwing in a mascot of some sort, you’re in for a few surprises. For one, the competition is ercer than ever as kids’ versions of meals, snacks and drinks are becoming the norm rather than the exception. Secondly, millennial parents are signicantly more healthconscious than previous generations, which means your packaging must be irresistible to children as well as adults. Don’t know where to start? Discover our tips below to get cracking straight away!

1.

Bold colors aren’t always better

2.

Tell a (brand) story

Children are drawn to color like bees to owers. Don’t forget, however, that parents are more likely to (subconsciously) follow the rules of color psychology. In other words, don’t pick your colors willy-nilly but make sure they match the product. Fluorescent hues, for example, give off an articial vibe, which is the last thing you want when you’re trying to sell organic foods or drinks. Storytelling speaks both to children and adults of all ages. Parents not only look for healthy food and snacks – mind your labels! – they also want to know where those ingredients come from and what the brand in question stands for in terms of sustainability. Fortunately, most brands already got their brand story covered. All you have to do, then, is get your graphics to match that story.

(https://www.packaginginnovation.com/ product-packaging/food-packaging-2/ food-packaging-design-for-children-isntalways-childs-play/) 32

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019

3.

Design food packaging with a fun factor

Remember how many mornings you spent as a child reading the back of the cereal box while eating breakfast? Children still do that, so it never hurts to include a fun game or riddle in your food packaging design to keep them interested and engaged. Mind you, you’ll hardly be the rst designer to think of this. If you really want your food packaging to capture children’s attention, look into what’s trending among the age range you’re catering to. Piggybacking on popular toys, games, books, movies and TV shows is always a great idea.


3

FOCUS

Nutraceutical packaging design trends that drive demand

1. The shift to sustainable packaging

Eco-friendly packaging solutions are becoming the new norm, and the nutraceutical industry is no exception. The largest trend the sector is experiencing quite evidently in this eld right now is designers making the switch from plastic to paperbased packaging formats. Another emerging trend is the use of exible packaging, the reason being that it not only offers excellent barrier features but is also light-weight and takes up less space during transport. In the last few years, the nutraceuticals market has experienced tremendous growth in revenue as millennial consumers – the largest customer base for nutraceuticals – are increasingly conscious of their health and the benets fortied foods and dietary supplements offer them. Driving the nutraceutical demand are several packaging design trends worth exploring!

Nutraceutical packaging innovation

As consumer expectations are forever changing, key players in nutraceutical packaging must keep a close eye on trends and continuously explore advanced packaging design techniques to retain their competitive advantage. Currently, there is a steady rise in sustainable packaging formats that both facilitate compliance and ensure consumer safety.

2.

Compliance made easy

Although nutraceuticals are less crucial to the consumer’s health than pharmaceuticals, consumers in this department, too, look for packaging solutions that make it easier for them to control their intake. That means on-the-go formats are trending as well as premeasured, single-dose packaging. Interestingly enough, glass and plastic are still popular despite the shift to paper. More specically, consumers prefer plastic when it comes to supplements while glass bottles remain the packaging par excellence for powders, tablets and liquids in general.

3. Tamper-evident features

Just like the pharma industry, the nutraceutical industry is plagued by counterfeit products. Hence, nutraceutical packaging designers resort to adding tamper-evident features such as holograms, invisible ink and serialization.

(https://www.packaginginnovation.com/ packaging-design/3-nutraceutical-packagingdesign-trends-that-drive-demand/) THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019

33


FOCUS

แนวโนŒมบรรจุภัณฑ อาหารและเครื่องดื่ม ในป‚ 2019 ผูซื้อคาดหวังจากบรรจุภัณฑมากขึ้น

จากการศึกษาของ EcoFocus Worldwide ไดŒระบุถึงโอกาส 4 ประการสํ า หรั บ ผูŒ ผ ลิ ต ที่ จ ะใชŒ ป ระโยชน จ ากบรรจุ ภั ณ ฑ ดŒ ว ย กระบวนการนวัตกรรม Evergreen Packaging® ซึ่งผูนําดานโซลูชั่นบรรจุภัณฑที่ใช เสนใยพืชไดรายงานบทสรุปหัวขอ “2019 แนวโนมบรรจุภัณฑ อาหารและเครื่องดื่ม” ซึ่งเปนฐานขอมูลประจําปจาก EcoFocus Trend Study ในรายงานนี้ มี ก ารคาดการณ แ นวโน ม สํ า คั ญ ที่ เกีย่ วกับอุตสาหกรรมอาหารและเครือ่ งดืม่ ของสหรัฐฯ ในป 2019 นี้ นับเปนปที่ 9 แลวที่ทาง EcoFocus Trend Study ไดทําการสํารวจ วาผูบริโภคมีทัศนคติ พฤติกรรม ความพึงพอใจ และความคุมคา ตอการตัดสินใจซื้อสินคาอยางไร “ผูซื้อสวนใหญทุกวันนี้ตองการบรรจุภัณฑที่ใหความสําคัญกับ สุขภาพของพวกเขาและอนามัยสิ่งแวดลอม” DeWitt Clark, Vice President of Sales and Marketing North American Packaging for Evergreen Packaging กลาว “ผูผลิตและนักการตลาดตองเริ่ม คิดถึงบรรจุภัณฑที่ตอบโจทยดังกลาว และพึงระลึกวาผูซื้อกําลัง มองหาบรรจุภัณฑที่มีคุณสมบัติครบถวน สําหรับผูผลิตที่จะตอบ สนองความตองการของผูบ ริโภคในเรือ่ งของฉลากสินคาทีป่ ลอดภัย และบางทีอาจไปถึงขั้นกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย ความทาทาย ลําดับตอไปก็คือบรรจุภัณฑที่ปลอดภัยนั่นเอง การทํางานรวมกับ EcoFocus Worldwide ที่ผานมา สามารถที่จะชวยใหลูกคาของเรา 38

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019

เห็นถึงความสําคัญของแนวโนมนีม้ ากขึน้ บริษทั ขอเสนอ บรรจุภัณฑที่ตรงกับความตองการของผูบริโภคสวนใหญ และเราจะสร า งสรรค สิ่ ง ใหม ๆ ต อ ไปตามที่ ผู บ ริ โ ภค ตองการ” Evergreen Packaging® ไดบงชี้ถึงโอกาสสําหรับ ผูผลิตและรานคาปลีกอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ซึ่งเกี่ยวของกับนวัตกรรมบรรจุภัณฑ นวัตกรรมที่ทาทาย เหลานี้ตองการบรรจุภัณฑที่:

1.

มุ‹งรักษารสชาติ : ความสด และสารอาหาร

ผู ซื้ อ จะใส ใจกั บ ความสดใหม แ ละรสชาติ ข อง อาหารและเครื่องดื่มมากขึ้น ซึ่งบรรจุภัณฑจะมีบทบาท มากที่จะตองนําเสนอมุมมองดานนี้อยางชัดเจน ผูซื้อ ไม ต อ งการให ร สชาติ เ ปลี่ ย นไปเพราะใช บ รรจุ ภั ณ ฑ ไมเหมาะสม จากการศึกษาพบวา 76% ของผูซื้อพูดถึง เวลาที่พวกเขาซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ บรรจุภัณฑนั้น ตอง “ไมสงผลตอรสชาติ" เปนสิ่งที่สําคัญมากสําหรับ พวกเขา การศึกษานี้ยังแสดงใหเห็นอีกวา พวกเขาเขาถึง ประสบการณ ก ารช อ ปป ง ด ว ยมุ ม มองที่ แข็ ง แกร ง โดย ปกใจมั่นแลววาบรรจุภัณฑบางอยาง “สามารถเปลี่ยน รสชาติเครื่องดื่มของฉันได”


2.

มุ‹งใหŒส‹วนผสมไปในแนวเดียวกัน

ในขณะที่สวนผสมที่ดีตอสุขภาพมีความสําคัญใน ปนี้ ปจจุบันผูซื้อเริ่มมองหาคุณสมบัติเพิ่มเติมมากขึ้น เชน สวนผสมนี้มาจากไหน และมีกระบวนการผลิตอยางไร เมื่อ เร็วๆ นี้วัสดุสําหรับผลิตบรรจุภัณฑไดมีผลตอการตัดสินใจ ซื้อมากขึ้น จึงเปนโอกาสที่ผูผลิตจะตองเรงสรางนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค

3.

มุ‹งแสดงความรับผิดชอบ

บรรจุภณ ั ฑมเี ทาไร? บรรจุภณ ั ฑรไี ซเคิลไดหรือไม? บรรจุภัณฑทําจากวัสดุหมุนเวียนหรือไม? บรรจุภัณฑใช วัสดุจากพืชหรือไม? หัวขอที่หยิบยกมาพิจารณาทั้งหมดนี้ เกิดขึ้นในใจของผูซื้อที่จะตัดสินใจซื้ออาหารและเครื่องดื่ม การศึกษานีแ้ สดงใหเห็นวา 68% ของผูซ อื้ บอกวามันมีความ สําคัญอยางยิ่ง “ในการเลือกอาหารหรือเครื่องดื่มที่บรรจุ ภัณฑมีความรับผิดชอบ” และเปอรเซ็นตของผูซื้อดังกลาว เห็นดวยหรือเห็นดวยอยางยิง่ วา “ฉันพยายามจะซือ้ สินคา ในบรรจุภัณฑที่รีไซเคิลได” “ผูผลิตและรานคาปลีกสามารถทําใหความตองการของ ผูซื้อเปนเรื่องงาย ดวยการประชาสัมพันธถึงบรรจุภัณฑที่มี ความรับผิดชอบไดทางฉลากสินคาและในรานคา” คลารก กลาวเสริมวา ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา 62% ของผูซื้อ ต อ งการเรี ย นรู เ พิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ บรรจุ ภั ณ ฑ อ าหารหรื อ เครื่องดื่มที่ทํามาจากพืช

4.

มุ‹งสรŒางวัฒนธรรมองคกร

ไมเพียงแตบรรจุภัณฑและขอมูลบนฉลากสินคา เท า นั้ น ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ ผู ซื้ อ ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑก็มีความนาสนใจมากไปกวานั้น “ผูซื้อคาดหวังมากขึ้นจากผูผลิตและรานคาปลีกในเรื่อง ของบรรจุภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและความมีสวน รวมของบริษัท” Linda Gilbert ผูทําการศึกษาและประธาน เจาหนาที่บริหารของ EcoFocus Worldwide กลาว "การ มุงเปาไปที่ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมดีไปกวาการมี สินคาวางอยูบนชั้นเพื่อรอใหเลือกซื้อเสียอีก ผูบริโภคให ความสํ า คั ญ กั บ การสร า งคุ ณ ค า ที่ แ ท จ ริ ง และวั ฒ นธรรม องค ก รในการร ว มมื อ กั น ผลิ ต สิ น ค า กั บ ร า นค า ปลี ก ที่ จั ด จํ า หน า ยให พ วกเขา และนั่ น เป น การเปลี่ ย นโฉมในการ ตัดสินใจเลือกซื้อสินคา” ผูŒสนใจอ‹านเพิ่มเติมผลการศึกษาเรื่อง

"2019 แนวโนมบรรจุภณ ั ฑอาหารและเครือ่ งดืม่ "

สามารถดาวนโหลดไดŒฟรีจาก Evergreen Packaging ไดŒที่ http://evergreenpackaging.com/fresh-news/ 2019 trends-retailers

2019

Food and Beverage Packaging Trends

: Grocery Shoppers Expect More from Packaging

Study by EcoFocus Worldwide identifies four opportunities for brands to leverage packaging in their innovation process Evergreen Packaging®, a global leader in ber-based packaging solutions, today released a white paper, “2019 Food and Beverage Packaging Trends”, based on data from the annual EcoFocus Trend Study, which forecasts key trends that will shape the U.S. food and beverage industries in the year ahead. Now in its ninth year, the EcoFocus Trend Study examines how consumer attitudes, actions, preferences, and values are reshaping grocery purchasing decisions. “More shoppers today want packaging that works harder for their health and the health of the environment,” said DeWitt Clark, Vice President of Sales and Marketing North American Packaging for Evergreen Packaging. “Brands and marketers need to begin thinking of packaging as an extension of the ingredients list, to recognize that grocery shoppers are looking at the total package – literally. For those brands who have responded to consumer demand for clean label and perhaps even clean processing, the next challenge is clean packaging. Through our work with EcoFocus Worldwide we are able to help our customers leverage this important trend. Our company offers packaging that meets many of consumers' demands, and we will continue to innovate to meet evolving consumer needs.” Evergreen Packaging® has identied opportunities for healthy food and beverage brands and retailers related to packaging innovation. These innovation challenges call for packaging to: THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019

39


1.

Work Harder to Protect Taste : Freshness and Nutrients

Grocery Shoppers care about the freshness and taste of their food and beverages, and they have clear views of the role that packaging should play in delivering these attributes. Shoppers feel strongly that taste should not be compromised or altered because of its packaging. According to the study, 76 percent of grocery shoppers say that when they are shopping for healthy beverages, packaging that “doesn't impact the taste” is extremely or very important to them. The study also shows that they go into the shopping experience with strong views already established that certain packaging “can change the taste of my beverage.”

2.

Work Harder to Align with Ingredients

While healthy ingredients have been important for years, now grocery shoppers are increasingly looking at additional attributes, such as where ingredients come from and how they are processed. Recently, packaging materials are having an increased impact on purchasing decisions. This creates innovation opportunities as brands seek to meet evolving consumer demands.

3.

Work Harder to Be Responsible

How much packaging? Is the packaging recyclable? Is the packaging made with renewable materials? Are the packaging materials plant based? All these issues come into grocery shoppers' minds as they decide on a food or beverage purchase. The study shows 68% of grocery shoppers say it is extremely or very important “to choose foods or beverages that are packaged responsibly” and the same percentage of shoppers strongly agree or agree “I try to buy products in packaging that is recyclable.” “Brands and retailers need to make these choices easier for shoppers by promoting responsible packaging, on the label and in the store,” added Clark. “The study shows that 62% of grocery shoppers want to learn more about plant-based food or beverage packaging.”

4.

Work Harder to Share Values

Not only is the package itself and the information on the label important to grocery shoppers, their environmental responsibility interests go much deeper. “Grocery shoppers are increasingly expecting more out of brands and retailers in terms of environmentally friendly products and packaging, and the social responsibility of the companies involved,” said Linda Gilbert, study author and chief executive officer of EcoFocus Worldwide. “The focus on environmental responsibility goes beyond the product on the shelf being considered for purchase. Consumers have a focus on authentic values and shared values of the corporations producing the products and the retailers selling them, and that is reshaping purchasing decisions.”

40

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019

About Evergreen Packaging® Evergreen Packaging is a global leader in creating ber-based packaging solutions customized to deliver product freshness and brand distinction. Evergreen Packaging makes and supplies paper and paperboard products globally with manufacturing facilities in the US, Asia, Central America and the Middle East/North Africa. Evergreen Packaging is the number one supplier of liquid packaging board in the world. Fiber used in Evergreen Packaging products comes from forests in the US where responsible forestry practices are used and where overall growth exceeds harvest.

About EcoFocus Worldwide EcoFocus Worldwide, LLC is a consumer market research and consulting group providing data and insights on consumer attitudes and behaviors regarding wellness and sustainability for packaged goods companies, their suppliers and partners in support of marketing and business development. EcoFocus conducts a syndicated annual consumer trends survey and offers custom quantitative and qualitative research services with extensive strategic brand positioning and communications expertise.


NEWS

BGC โรงงานใหม

เริ่มเดินเครื่อง ผลิตบรรจุภณ ั ฑแกว หนุนการเติบโต

บมจ.บี จี คอนเทนเนอร กล า ส (BG Container Glass Public Company Limited) หรือ BGC ทํากําไรสุทธิ 9 เดือน แรกป นี้ 341.32 ลานบาท เติบโต 86% จากชวงเดียวกันของปกอน หลังปรับปรุง ประสิทธิภาพการผลิตและมุงเนนการขาย สิ น ค า บรรจุภั ณฑ แ ก วที่มีมูล คาสูง (High Value Product) สวนไตรมาสสุดทายตั้งเปา เติบโตตอเนื่อง หลังจากโรงงานแหงใหมที่ ราชบุรเี ริม่ การผลิตเปนทีเ่ รียบรอย สงผลให มี กํ า ลั ง การผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น 400 ตั น ต อ วั น รวมเปน 3,495 ตันตอวัน พรอมรองรับการ ขยายตลาดในประเทศและสงออก ศิ ล ปรั ต น วั ฒ นเกษตร กรรมการ ผูจัดการ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร กลาส จํ า กั ด (มหาชน) หรื อ BGC ผู ผ ลิ ต และ จําหนายบรรจุภัณฑแกวที่มีกําลังการผลิต มากที่สุดในประเทศไทย เปดเผยผลการ ดํ า เนิ น งานงวด 9 เดื อ นแรกของป นี้ (มกราคม–กันยายน 2561) สามารถผลักดัน การเติบโตของผลกําไรไดดี โดยบริษัทฯ มี กําไรสุทธิ 341.32 ลานบาท เพิ่มขึ้น 86% จากช ว งเดี ย วกั น ของป ก อ นที่ มี กํ า ไรสุ ท ธิ 183 ลานบาท ขณะทีผ่ ลการดําเนินงานไตรมาส 3/61 (กรกฎาคม-กันยายน 2561) มีการเติบโต ของผลกําไรในทิศทางเดียวกัน โดยมีกําไร สุ ท ธิ 84 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 22% จาก ช ว งเดี ย วกั น ของป ก อ นที่ มี กํ า ไรสุ ท ธิ 69 ลานบาท แมวา รายไดรวมอยูท ี่ 2,280 ลาน บาท ชะลอตั วเทียบกั บชวงเดียวกัน ของ ปกอนอยูที่ 2,677 ลานบาท

สําหรับผลกําไรชวง 9 เดือนแรก และไตรมาส 3 ของปนี้ที่เติบโตไดดี มี ปจจัยมาจากยอดขายบรรจุภัณฑแกวใน กลุม เครือ่ งดืม่ ทีไ่ มมสี ว นผสมแอลกอฮอล (Soft Drinks) และยอดขายจากตลาด ตางประเทศที่ขยายตัวเมื่อเทียบกับชวง เดียวกันของปกอน ประกอบกับบริษัทฯ มุงเพิ่มสัดสวนการจําหนายบรรจุภัณฑ แกวที่มีมูลคาสูง (High Value Product) ศิลปรัตน วัฒนเกษตร และอัตรากําไรขั้นตนที่ดี ซึ่งตองใชความ เชี่ยวชาญและเทคนิคในการผลิต ตลอด จนไดปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตภายในโรงงาน ควบคุมคาใชจา ยการ ดําเนินงาน และยังมีตนทุนการผลิตที่ลดลงหลังจากบริษัทฯ ปดการใช งานเตาหลอมแกวภายในโรงงานจังหวัดระยองทีเ่ ปดใชมานาน นอกจาก นี้ยังไดรับผลดีจากราคาเศษแกวที่เปนวัตถุดิบหลักในการผลิต ปรับตัว ลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันปกอน ลาสุดที่ประชุมคณะกรรมการ (บอรด) บริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติจาย เงินปนผลระหวางกาลจากผลการดําเนินงานไตรมาส 3/61 ใหแกผูถือ หุนในอัตรา 0.06 บาทตอหุน เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 41,666,640 บาท หรือคิดเปนรอยละ 49.5 เมื่อเทียบกับกําไรสุทธิของไตรมาส 3/61 กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 (Record Date) และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 กรรมการผูจ ดั การ BGC กลาววา บริษทั ฯ ตัง้ เปาเติบโตอยางตอเนือ่ ง ในไตรมาสสุดทายของปนี้ หลังจากโรงงานผลิตบรรจุภัณฑแกวแหงใหม ที่จังหวัดราชบุรีเปดดําเนินการเชิงพาณิชยเปนที่เรียบรอย โดยมีเตา หลอมแกวเพิม่ ขึน้ 1 เตา จึงทําใหบริษทั ฯ มีกาํ ลังการผลิตเพิม่ ขึน้ อีก 400 ตันตอวัน รวมเปนประมาณ 3,495 ตันตอวัน สงผลดีตอ การขยายตลาด ในประเทศและตลาดสงออก เชน ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งยังมี ความ ั ฑแกวอีกเปนจํานวนมาก แตปจ จุบนั มีผผู ลิตรายใหญ ตองการใชบรรจุภณ ในภูมิภาคนี้เพียงไมกี่ราย เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมที่ตองใชเงินลงทุน สูงและตองมีความมั่นคงดานแหลงวัตถุดิบที่เพียงพอใชในการผลิต ทั้งนี้ โรงงานแหงใหมที่จังหวัดราชบุรีไดใชเทคโนโลยีการผลิตที่ ทันสมัย และมีความสามารถผลิตสินคาไดในปริมาณมากเพือ่ ใหไดตน ทุน การผลิตตอหนวยต่าํ และมีความยืดหยุน ในการปรับสัดสวนวัตถุดบิ ตางๆ ที่ใชในการผลิต ซึ่งจะสงผลดีตอตนทุนการผลิตโดยรวมที่ปรับตัวดีขึ้น “เราใหความสําคัญกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตภายใน โรงงานเดิมใหอยูในระดับที่ดี ปรับลดความสูญเสียระหวางกระบวนการ ผลิต ควบคุมคาใชจายในการดําเนินงานเพื่อเพิ่มอัตรากําไรขั้นตนที่ดี ยิ่งขึ้น พรอมกับมุงเนนการขยายตลาดใหมๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย สวน แนวโนมราคาวัตถุดิบนับจากปจจุบันจนถึงตนปหนา ประเมินวายังไมมี แนวโนมปรับขึน้ ราคา จึงเชือ่ วาเรานาจะทําผลการดําเนินงานในอนาคต ไดดี” ศิลปรัตน กลาว

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019

41


NEWS

เอปสั น ลุยงานแสดงสินคาใหญ

จัดเต็มโซลูชั่น ตอบโจทยภาคธุรกิจและการศึกษา

เอปสัน มุงตอบโจทยความตองการขององคกรธุรกิจ ทุกขนาดทั้งดานประสิทธิภาพของตัวผลิตภัณฑ ความคุมคา ในการลงทุน และการบริการที่ไดมาตรฐาน โดยเอปสันนํา นวัตกรรมและโซลูชั่นมารวมในงานแสดงสินคาใหญ เริ่มจาก BMAM Expo Asia 2018 งานแสดงสินคาและ การประชุมสัมมนาดานการบํารุงรักษาอาคารและการบริหาร จัดการทรัพยากรอาคารแหงเอเชีย ซึ่งเอปสันจัดแสดงสินคา อาทิ WF-C5790 มัลติฟงกชันอิงคเจ็ท พรินเตอรความเร็ว สูงที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการพิมพปริมาณมากและมี ตนทุนการพิมพที่ประหยัดกวาเลเซอรถึง 50% รวมถึงสแกน เนอร แ บบพกพา DS-360W ที่มีค วามเร็วที่สุด เชื่อมตอ งายดายผานสาย USB และรองรับการเชือ่ มตอผานโทรศัพท

42

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019

มือถือ และเลเซอรโปรเจคเตอร EB-L1505UH ทีม่ เี ทคโนโลยี 4K เพือ่ รองรับการใชงานในพืน้ ทีข่ นาดใหญและตองการภาพที่ มีความสวางและความละเอียดของภาพสูง เชน หองจัดงาน เลี้ยง หอประชุม โรงละคร พิพิธภัณฑ เปนตน นอกจากนี้เอปสัน ยังไดนําโซลูชั่นสําหรับผูประกอบการ ดานการขนสง รวมแสดงในงาน TILOG-LOGISTIX 2018 งาน แสดงสินคา บริการ และโซลูชั่นดานโลจิสติกสการคา ไมวาจะ เปน เครื่องพิมพฉลาก Epson ColorWorks และ Epson LabelWorks ที่จะชวยอํานวยความสะดวกในการพิมพฉลาก ประเภทตางๆ ภายในโรงงานตามมาตรฐาน GHS รวมถึง บารโคดติดผลิตภัณฑหรือฉลากติดบนบรรจุภัณฑ หุนยนต แขนกลสําหรับไลนการผลิตและการประกอบชิ้นสวนขนาดเล็ก ที่ตองการความแมนยําสูงในกระบวนการบรรจุภัณฑ ปดทายกันที่งาน EDUCA 2018 มหกรรมการศึกษาเพื่อ พัฒนาวิชาชีพครู ภายในงานเอปสันนํานวัตกรรมทางการศึกษา มาจัดแสดงไมวาจะเปน พรินเตอรระบบแท็งคแท EcoTank ทั้ง L-Series และ M-Series ซึ่งมีจุดเดนดานความประหยัด และตนทุนการเปนเจาของ (Total Cost of Ownership) ที่ต่ํา ที่สุดในตลาด พรอมอินเตอรแอคทีฟโปรเจคเตอร ซึ่งครูผูสอน สามารถสรางสื่อการเรียนการสอนแบบอินเตอรแอคทีฟได อยางงายดาย เพื่อสรางความนาสนใจใหกับบทเรียน รวมทั้ง เอปสันยังนําแวนตาอัจฉริยะ Moverio BT-300 มาเปดโลกการ เรียนรูแบบเสมือนจริง (AR) ใหแกผูสวมใสอีกดวย ซึ่งทั้งหมดนี้ เปนการตอกย้าํ วา นวัตกรรมของเอปสันใสใจในทุกรายละเอียด สามารถตอบโจทยธุรกิจที่หลากหลายไดอยางสมบูรณแบบ


ฟู จ ิ ซี ร อ ็ กซ รวมกับ โรงเรียนพระดาบส

NEWS

สานตอโครงการ “สรŒางคน สรŒางอาชีพ” ดวยหลักสูตร “เทคโนโลยี เ ครื่ อ งพิ ม พ สํานักงาน” บริษทั ฟูจิ ซีรอ็ กซ (ประเทศไทย) จํากัด รวมกับ โรงเรียนพระดาบส สานตอโครงการ “สรางคน สราง อาชีพ” ดวยหลักสูตร “เทคโนโลยีเครือ่ งพิมพสาํ นักงาน” ปสอง เพื่อมุงสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู อันนําไปสูก ารสรางอาชีพใหแกเยาวชนไทยอยางยัง่ ยืน ในอนาคต หลังโครงการฯ ปแรกประสบความสําเร็จเปน อยางดี โดยนักเรียนจากโรงเรียนพระดาบสรุน แรกทีเ่ ขา ศึกษาและอบรมในหลักสูตรดังกลาวมีงานทํา 100% นอกจากสรางบุคลากรที่มีคุณภาพใหกับสังคมไทยแลว โครงการนีย้ งั สรางแรงงานทีม่ คี วามสามารถเฉพาะใหกบั ภาคอุ ต สาหกรรมไอที สอดคล อ งกั บ นโยบายของ บริษัทฯ ที่มุงเนนการสรางสรรคทรัพยากรมนุษยและ พัฒนาสังคมอยางยั่งยืน เมื่อเร็ว ๆ นี้ รังสรรค นรัจฉริยางกูร Head of National Channel Business บริ ษั ท ฟู จิ ซี ร็ อ กซ (ประเทศไทย) จํากัด ไดนําทีมบุคลากรและผูเชี่ยวชาญ มาถ า ยทอดความรู แ ละพั ฒ นาหลั ก สู ต รร ว มกั บ คณาจารย ข องโรงเรี ย นพระดาบส ตามหลั ก สู ต ร เทคโนโลยีเครื่องพิมพสํานักงาน ที่เปดทําการเรียนการ สอนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 โดยแบงการ เรียนการสอนเปนการอบรม/ปฏิบตั ใิ นชัน้ เรียน และการ ปฏิบัติงานจริงเพื่อใหนักเรียนไดรับความรูดานทฤษฎี พรอมทั้งไดรับประสบการณตรงจากการลงมือปฏิบัติ งานจริง บริษัทฯ มุงหวังที่จะชวยสรางทักษะดานชาง เทคนิคเฉพาะทาง เพือ่ รวมสรางสรรคและพัฒนาสังคม ตอไป

เกี่ยวกับโครงการ “สรŒางคน สรŒางอาชีพ” ดŒวย หลักสูตร “เทคโนโลยีเครื่องพิมพสํานักงาน”

บริษทั ฟูจิ ซีรอ็ กซ (ประเทศไทย) จํากัด เล็งเห็น ถึ ง โอกาสในการสร า งองค ค วามรู แ ละพั ฒ นาทั ก ษะ เฉพาะทางในเชิ ง วิ ช าชี พ “เจ า หน า ที่ เ ทคนิ ค ” ที่ ใ น อุตสาหกรรมมีความตองการแรงงานดานนี้ในอัตราสูง เนือ่ งจากบุคลากรเหลานีต้ อ งมีความสามารถซอมบํารุง เครื่องพิมพพรอมทั้งใหคําแนะนําแกผูใชงานไดอยาง ถูกตอง เปนวิชาชีพที่ตองใชทักษะและประสบการณ เฉพาะดานในการปฏิบัติงาน กอปรกับปจจุบันยังไมมี หลักสูตรรองรับอยางจริงจัง ทางบริษัทฯ จึงไดรวมมือ

กับโรงเรียนพระดาบส สถานศึกษาที่มี วิสัยทัศนสําคัญ คือ “การเปนองคกรที่ ใหการศึกษานอกระบบทีม่ คี ณ ุ ภาพ ใน การใหบริการทางการศึกษาวิชาชีพแก ผูขาดโอกาส โดยมุงมั่นสรางคนดี มี ความรู สูสังคม” ริเริ่มโครงการ “ซอมประกอบเครือ่ งพิมพ” ขึน้ ดวยกันเมือ่ สอง ปกอน จนวันนี้สามารถพัฒนาตอยอด สรางเปนหลักสูตรการเรียนการสอนขึ้น เปนครั้งแรกในประเทศไทย ในชื่อวิชา “เทคโนโลยีเครื่องพิมพสํานักงาน” โดย เนื้ อ หาการเรี ย นการสอนทั้ ง หมดล ว น กลั่นกรองมาจากประสบการณจริงของ ทีมชางผูเ ชีย่ วชาญจากฟูจิ ซีรอ็ กซ รวบรวม ความรูไวทั้งหมด 7 บท อันประกอบดวย บทที่ 1 พืน้ ฐานของเครือ่ งพิมพสาํ นักงาน บทที่ 2 พืน้ ฐานระบบการทําภาพในระบบ เครื่องพิมพสํานักงาน บทที่ 3 พื้นฐานของระบบเครือขายของ เครื่องพิมพสํานักงาน บทที่ 4 พื้นฐานของระบบโทรสาร บทที่ 5 พืน้ ฐานการใชงานและประยุกตใช เครื่องพิมพสํานักงาน บทที่ 6 การวิ เ คราะห แ ละเเก ป ญ หา เครื่องพิมพสํานักงาน บทที่ 7 ซอฟต แวร สํ า หรั บ เครื่ อ งพิ ม พ สํานักงาน

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019

43


SPECIAL

scoop

กองบรรณาธิการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สนองนโยบายรัฐ ผลักดันโครงการเลิกใชโฟม

และพลาสติก 100%

คณะวิทยาศาสตร นํารองครั้งแรกในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สนองนโยบายรัฐผลักดันโครงการ SCI KU GO ZERO WASTE WITH KM PACKAGING เลิกใชบรรจุภณ ั ฑประเภทโฟม และพลาสติก 100% โดยจับมือกับ บริษัท เค.เอ็ม.แพ็กเกจจิ้ง จํากัด ผูผลิตบรรจุภัณฑ กระดาษระดับตนๆ ของเมืองไทยและอาเซียน ในการสนับสนุน บรรจุภัณฑตลอดโครงการ คาดชวยลดขยะโฟม และพลาสติก ไดถึง ปละกวา 4.5 แสนชิน้ พรอมตอยอดดวยการจัดประกวดออกแบบโลโก โครงการ สรางแรงกระตุน ใหนกั ศึกษาใสใจปญหาการจัดการขยะ ทัง้ ยัง เตรียมประเดิมใชบรรจุภัณฑยอยสลายไดมาใชครั้งแรกกับงานเกษตร แฟร 2562 ที่จะจัดขึ้นเร็วๆ นี้ดวย รศ. ดร.อภิสฏิ ฐ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร เปดเผยถึง รายละเอียดการลงนามบันทึกขอตกลงความ รวมมือ (MOU) “โครงการ SCI KU GO ZERO WASTE WITH KM PACKAGING” กับ บริษัท เค.เอ็ม.แพ็กเกจจิ้ง จํากัด วา เปนกาวแรก ทีส่ าํ คัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทไี่ ดเริม่ นํารองทําโครงการทีจ่ ะ นําไปสูการเลิกใชบรรจุภัณฑประเภทโฟม และพลาสติก 100% ซึ่งเปน ไปตามเปาหมายในป 2562 ที่ทางคณะวิทยาศาสตรเล็งเห็น และ ตองการผลักดันใหศนู ยอาหารหันมาใชบรรจุภณ ั ฑทสี่ ามารถยอยสลาย ไดตามธรรมชาติ 100% 44

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019

สวนทีเ่ ลือกรวมมือกับ บริษทั เค.เอ็ม. แพ็กเกจ จิ้ง จํากัด เนื่องจากเปนบริษัทที่ผลิตสินคามีคุณภาพ และมีศกั ยภาพตอบโจทยความตองการทีห่ ลากหลาย ได ซึ่งการดําเนินการในครั้งนี้คาดวาจะชวยลดขยะ โฟม และพลาสติก ไดถึงปละกวา 4.5 แสนชิ้น “โครงการดังกลาวสอดคลองกับโครงการ SCI KU GO ZERO WASTE ในการเรียนการสอนหลาก หลายดานของคณะวิทยาศาสตรที่สามารถนําองค ความรูมาตอบสนองนโยบายรัฐบาล เนื่องดวยคณะ วิทยาศาสตรถือวาเปนศูนยกลางการเรียนการสอน วิ ช าพื้ น ฐานของคณะต า งๆ ในมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ทีน่ กั ศึกษาจากทุกคณะจะตองมาเรียน และมีศูนยอาหารที่ทันสมัยสามารถรองรับนักศึกษา ไดเปนจํานวนมากทําใหเปนแหลงรวมของนักศึกษา และเจาหนาที่คณะตางๆ ซึ่งในปที่ผานมาไดเริ่ม โครงการคัดแยกขยะในบริเวณคณะซึ่งถือวาประสบ ความสําเร็จไประดับหนึง่ แลว” รศ. ดร.อภิสฏิ ฐ กลาว


พศิน กมลสุวรรณ พศิน กมลสุวรรณ ประธานเจาหนาที่ บริหารอาวุโส บริษัท เค.เอ็ม.แพ็กเกจจิ้ง จํากัด เผยถึงทีม่ าของความรวมมือโครงการ SCI KU GO ZERO WASTE WITH KM PACKAGING เนือ่ งจากบริษทั ใหความสําคัญ กั บ การปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ให ค นรุ  น ใหม รั ก ษ สิง่ แวดลอม โดยเห็นควรเริม่ ตนจากนักเรียน นักศึกษา เพื่อใหเติบโตเปนผูใหญที่ใสใจ สิ่งแวดลอมในอนาคต โครงการนี้บริษัทมี เปาหมายที่จะเลือกมหาวิทยาลัยในเมือง ไทยที่ มี ค วามใกล ชิ ด ธรรมชาติ ม ากที่ สุ ด มี ค ณะที่ มี ก ารเรี ย นการสอนในเรื่ อ ง สิ่งแวดลอม มีผูเชี่ยวชาญในการชวยพัฒนา ตอยอดสินคาของบริษัทตอไปได บริษัทจึง ไดเลือกคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรเปนจุดเริ่มตนของโครงการ เพือ่ ผลักดันและขยายผลสําเร็จตอในอนาคต

สําหรับสินคาที่ทางบริษัทนํามารวมสนับสนุนในครั้งนี้ เปนกลุมสินคา ภายในแบรนด Green Good by K.M. Packaging ซึ่งเปนกลุมสินคาบรรจุภัณฑ กระดาษยอยสลายไดดว ยตัวเองภายใน 180 วันซึง่ สอดคลองกับโครงการทีค่ ณะ วิทยาศาสตรดําเนินการอยู โดยบริษัทจะสนับสนุนบรรจุภัณฑดังกลาวตลอด โครงการ ผศ. ดร.จริน กาญจนวรินทร รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต กลาวเสริมวา ไดมีการตอยอดโครงการดังกลาวโดยการจัดประกวดออกแบบโลโก SCI KU ZERO WASTE เพื่อกระตุนใหนิสิตคณะวิทยาศาสตร และคณะอื่นๆ ไดมีสวน รวมในการผลักดันโครงการ โดยเห็นวาจากจุดเริ่มตนของคณะวิทยาศาสตร ในครัง้ นี้ จะสามารถขยายผลตอใหเลิกใชบรรจุภณ ั ฑประเภทโฟม และพลาสติก 100% ทั่วทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตอไป และในงานเกษตรแฟร 62 ที่จะ มีขึ้นระหวางวันที่ 25 มกราคม - 2 กุมภาพันธ 2562 ถือวาเปนครั้งแรกที่จะนํา บรรจุภัณฑที่สามารถยอยสลายไดมาใชในบูธของสโมสร และคณะตางๆ ดวย ผศ. ดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ กลาวเพิ่มเติม วาปจจุบนั ศูนยอาหารของคณะวิทยาศาสตรมนี โยบายงดใชบรรจุภัณฑประเภท โฟมแลว 100% เหลือเพียงแกวนํ้าเทานั้นที่ยังคงมีการใชผลิตภัณฑพลาสติก เนือ่ งจากทีผ่ า นมามีขอ จํากัดในเรือ่ งขนาดและคุณภาพไมตรงตามความตองการ การรวมมือกับ บริษัท เค.เอ็ม. แพ็กเกจจิ้ง จํากัด ในครั้งนี้ ทางศูนยอาหารได รับการสนับสนุนบรรจุภัณฑแกวยอยสลายได เพื่อนํามาใชแทนแกวพลาสติก ทั้งหมด ถือวามีสวนเติมเต็มใหโครงการสมบูรณ และสามารถเลิกใชบรรจุภัณฑ ประเภทโฟมและพลาสติกได 100% ตามเปาหมายของโครงการ บริษัท เค.เอ็ม. แพ็กเกจจิ้ง จํากัด เปนผูผลิตและจัดจําหนายบรรจุภัณฑ จากกระดาษสําหรับอาหาร มีกําลังการผลิตทั้งสิ้นประมาณ 3 ลานชิ้นตอวัน หรือประมาณ 1,000 ลานชิ้นตอป ครอบคลุมบรรจุภัณฑหลากหลายชนิดกวา 80 ชนิดใหเลือก เชน แกวกาแฟ ถวยไอศกรีม กลองเบเกอรี่ ถาดใสพิซซา จาน กระดาษ กลองขาว ฯลฯ มีรูปแบบใหเลือกกวา 1,000 รูปแบบ บริษัทใหความ สําคัญกับทีมวิจัยและพัฒนาสินคา เพื่อใหไดผลิตภัณฑและนวัตกรรมวัตถุดิบ ใหมๆ ขึ้นมาซึ่งเหมาะสมกับตลาดกลุมผูบริโภค

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019

45


SPECIAL

scoop

กองบรรณาธิการ

บรรจุภัณฑ

BioPBS

TM

เพื่อเรา เพื่อโลก มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) หรือ GC เพื่อสนับสนุน การผลิตและใชบรรจุภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม BioPBS™ ผลิตเปนแกวกระดาษ เคลือบ BioPBS™ และหลอดไบโอพลาสติก ตามนโยบาย Be Smart Be Green ซึง่ สอดคลองกับแนวทาง Circular Economy ของ GC เพือ่ โลกทีย่ งั่ ยืน อาจารย ป  ญ จพล เหล า พู น พั ฒ น ผู  รั ก ษาการแทนอธิ ก ารบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร กลาววา มหาวิทยาลัยศิลปากร ยินดีเปนอยางยิ่งที่ได จับมือกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) หรือ GC ในการ สนับสนุนการผลิตและใชบรรจุภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม BioPBS™ ซึ่งสามารถ ยอยสลายไดในธรรมชาติ โดยพัฒนาเปนแกวกระดาษเคลือบ BioPBS™ และ หลอดไบโอพลาสติก ภายใตนโยบาย Be Smart Be Green ที่เนนการใช ทรัพยากรอยางชาญฉลาดและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม การ ดําเนินโครงการนีใ้ หประสบความสําเร็จตองอาศัยความรวมมือรวมใจกันของ ประชาคมทุกภาคสวนในมหาวิทยาลัย ดังม็อตโต All We Can Do โดยหลอด ไบโอพลาสติกเปนผลงานการวิจัยของคณาจารยคณะวิศวกรรมศาสตรและ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ดาน ปฏิภาณ สุคนธมาน ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการกลุมธุรกิจ ปโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) หรือ GC กลาววา ปญหาขยะพลาสติกในประเทศไทยเปนอีกหนึ่งความทาทายที่ GC ใหความสําคัญและตระหนักในการดําเนินธุรกิจมาโดยตลอด ในฐานะผูนํา นวัตกรรมเคมีภณ ั ฑเพือ่ สรางสรรคคณ ุ ภาพชีวติ ทีด่ แี ละเปนมิตรตอสิง่ แวดลอม GC ยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy มาประยุกตใชใน กิจกรรมและการดําเนินธุรกิจของ GC มาอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม การรวมลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากรในครัง้ นี้ เพือ่ สนับสนุน การผลิตและการใชบรรจุภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม BioPBS™ ในโครงการ Be Smart Be Green การใชทรัพยากรอยางชาญฉลาดและเปนมิตรตอสิง่ แวดลอม โดย GC ใหการสนับสนุนเม็ดพลาสติก BioPBS™ ในการผลิตแกวกระดาษ เคลือบ BioPBS™ และหลอดไบโอพลาสติก ใหแกมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึง การแลกเปลี่ยนขอมูลพลาสติกแบบยอยสลายได และความรวมมือสงเสริม ใหเกิดความตระหนักถึงการใชและการคัดแยกบรรจุภัณฑพลาสติกเพื่อสราง จิตสํานึกตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน 46

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019

อาจารยป ญจพล เหลา พูนพัฒ ั น

ปฏิภาณ สุคนธมาน


ที่ ผ  า นมา GC ได ร  ว มมื อ กั บ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในโครงการ สนั บ สนุ น การใช บ รรจุ ภั ณ ฑ เ พื่ อ สิ่งแวดลอม Zero-Waste Cup ซึ่งผลิต จากกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ BioPBS TM ที่ ส ามารถย อ ยสลายใน สภาวะปุยหมักภายใน 180 วัน และ ร ว มรณรงค ส ร า งความรู  ค วามเข า ใจ ใหกับชาวจุฬาฯ และชุมชนรอบขาง เกีย่ วกับการบริหารจัดการขยะพลาสติก โดยเริม่ จากการคัดแยก การจัดเก็บ การ รีไซเคิล และสงเสริมการใชผลิตภัณฑที่ ไดจากการรีไซเคิลตามหลักเศรษฐกิจ หมุนเวียน เพื่อลดปญหาขยะพลาสติก อยางมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืนโดย GC มีเปาหมายที่จะรวมมือและสนับสนุน มหาวิทยาลัยและองคกรการศึกษาตางๆ ในการใชพลาสติกใหมีประสิทธิภาพ สูงสุดและการใชพลาสติกยอยสลายได เพือ่ นิสติ นักศึกษาไดเปนตัวแทนคนรุน ใหมในการใชพลาสติกในชีวติ ประจําวัน

อยางถูกตองและรักษโลกเพือ่ คงไวซงึ่ การรักษาทรัพยากร ธรรมชาติอยางยั่งยืน ความรวมมือในครั้งนี้ มีเปาหมายเพื่อสงเสริมการ ผลิตและสนับสนุนการใชบรรจุภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม BioPBSTM และเพื่อยกระดับบรรจุภัณฑพลาสติก ภายในประเทศใหทัดเทียมผลิตภัณฑตางประเทศ โดยมุง เนนพัฒนาผลิตภัณฑทเี่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม ลดปญหาขยะในประเทศอยางมีประสิทธิภาพและ ไดมาตรฐานรวมถึงการสงเสริมความรูความเขาใจ เกีย่ วกับการบริหารจัดการบรรจุภณ ั ฑพลาสติกทีใ่ ช แลวตัง้ แตตน ทางจนถึงปลายทาง เพือ่ คุณภาพชีวติ ที่ดีและยั่งยืนตอไป สําหรับนโยบาย Be Smart Be Green ของ ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรนัน้ เปนนโยบายลดการ ใช ก ระดาษและพลาสติ ก ในมหาวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี เพื่อเปนวิทยาเขตสีเขียว และเปน มิตรกับสิ่งแวดลอม โดยทางมหาวิทยาลัยไดกําหนดให ลดการใช ก ระดาษทั้ ง การนํ า กระดาษกลั บ มาใช ใ หม การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชสําหรับการสื่อสาร แทนการใชกระดาษ หรือการตรวจขอมูลใหถูกตองกอน สั่งพิมพ รวมทั้งการใชวิธีเก็บเอกสารในรูปไฟลอิเล็ก ทรอนิกส และ Scan เขาระบบแทนการสําเนาเอกสาร นอกจากนั้น ทางมหาวิทยาลัยไดดําเนินกิจกรรม “ลดการใชพลาสติกในโรงอาหารของวิทยาเขตฯ” โดยกําหนดใหรานคาทุกรานใชกลองชานออยผสมเยื่อ ไผแทนกลองโฟม ซึ่งไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ รองอธิการบดีเพชรบุรี ยังมีนโยบายใหราน จําหนายเครื่องดื่มงดการใชถุงหิ้วพลาสติก พรอมทั้ง รณรงคใหนกั ศึกษาและบุคลากรนําแกวนํา้ มาใสเครือ่ งดืม่ ที่รานคา ซึ่งรานจะลดราคาใหทันที 2 บาท เพื่อให สอดคลองกับนโยบายลดการใชพลาสติก สํานักงานวิทยา เขตฯ จึงไดสงั่ ทําแกวนํา้ ขนาด 30 ออนซ ซึง่ มีประสิทธิภาพ ในการเก็บความเย็นไดมากกวา 8 ชั่วโมง เพื่อจําหนาย ใหกับนักศึกษาในราคาพิเศษดวย ซึ่งจากผลการรณรงค ที่ผานมาไดรับความรวมมือจากบุคลากรและนักศึกษา เปนอยางดี THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019

47


PR NEWS

พีเอ็มพี แมนเนจเมนท เตรียมจัดงาน MHE & PACK MAC 2019 ครั้งที่ 4

สุพันธุ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และ ธนัชญา ทวีกิจพัฒนชัย กรรมการผูจัดการ บริษัท พีเอ็ม พี แมนเนจเมนท จํากัด เตรียมจัด งานแสดงเครื่องจักรระบบขนสงลําเลียงจัดเก็บ และเครื่องจักรบรรจุภัณฑ ครั้งที่ 4 (MHE & PACK MAC 2019) ระหวางวันที่ 6-9 มีนาคม 2562 ที่ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล 8 เพื่อ สงเสริมใหผูประกอบการดานอุตสาหกรรมโลจิสติกส และคลังสินคา ตลอดจนถึงอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑของไทยสามารถแขงขัน ไดในตลาดโลก ดวยเทคโนโลยี AI & IoT ทีส่ ามารถลดตนทุนการผลิต ถือเปนงานใหญในระดับ AEC ภายในงานมีการจัดโปรโมชัน่ สินคาจากแบรนดชั้นนําในอุตสาหกรรม สูงถึง 30-70% พรอมกิจกรรมสัมมนาใหความรูในดานตางๆ และการอัพเดทเทรนดของ เทคโนโลยีใหมๆ

แอพพลิแคด จับมือ เปนคูคา GOM

รุกอุตสาหกรรมการผลิต เพื่องาน Inspection ประภาส ตั้งอดุลยรัตน ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท แอพพลิแคด จํากัด (มหาชน) ผูนําดานการจัดจําหนายโซลูชั่น เพื่องานออกแบบดานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร พรอมดวย M.Sc. Sourabh Dhotre ตัวแทนจาก GOM, Germany ไดลงนาม ความรวมมือในการเปนตัวแทนจําหนาย GOM อยางเปนทางการในประเทศไทย สําหรับผูที่สนใจเกี่ยวกับโซลูชั่นเพื่องาน Inspection จาก 3D Scanner GOM ผูนําเทคโนโลยีระบบดานการตรวจวัด 3 มิติ ดวย Optical Metrology System ที่ประกอบไปดวย 3D Scanner ATOS และ Software เพื่องาน Inspection โดยเฉพาะ อีกทั้งยัง มีเครื่องมือพิเศษสําหรับอุตสาหกรรมตางๆ ไมวาจะเปน Automotive, Diecastinig, Plastic Injection และ Aero Space สามารถ เขาชมขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.applicadthai.com/gom ภรณี กองอมรภิ ญ โญ ผูอํานวยการฝายองคกรสัมพันธ มอบเงินสนับสนุน กลุมบริษัท ดาว ประเทศไทย การจัดการพลาสติกและขยะ รวมงานพิธลี งนามขอตกลงความ อยางยั่งยืน รวมมือและการประชุมเชิงปฏิบตั ิ การ โครงการความรวมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อ จั ด การพลาสติ ก และขยะอย า ง ยั่งยืน พื้นที่ตนแบบ จังหวัดระยอง โดยมีตัวแทนจาก 26 องคกรเขารวมลงนาม ณ หองสรอยเพชร โรงแรมโกลเดนซิตี้ จังหวัด ระยอง นําโดย สุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผูวาราชการจังหวัดระยอง เพื่อสรางความรวมมือจากทุกภาคสวน ในการบูรณาการและ พัฒนาระบบการจัดการขยะใหมปี ระสิทธิภาพ ลดการใชพลาสติกชนิดครัง้ เดียวทิง้ และการคัดแยกขยะตัง้ แตตน ทางเพือ่ ชวยใหขยะ แตละชนิดสามารถนําไปใชตอใหเกิดประโยชนไดอยางสูงสุด นอกจากนี้ยังไดมอบเงินสนับสนุนโครงการเปนจํานวน 1 ลานบาท แก ภราดร จุลชาต ประธานกลุมอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และประธานคณะทํางานโครงการฯ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการลดปริมาณขยะพลาสติก ในทะเลอยางนอยรอยละ 50 ในระยะเวลา 10 ป พรอมกระตุนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การผลิตสินคา หรือผลิตภัณฑที่สามารถนํากลับมาใชไดอีก เพื่อการใชทรัพยากรที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคาที่สุด รวมไปถึงใหความสําคัญ กับการจัดการของเสียที่มาจากการผลิตและการบริโภค

ดาว

48

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019


Food Box

.

.....

............. . . . . . .. ...

..

....

..

......... ... . . . . . ... ...

.........

....

..

..... . . . .

Cosmetic Box

TY TY IT IT CURISECURI SECURSECURY E S TY TY ITY ITY IT IT CURISECURI SECURSECURY SECUYRSECUTRY E S Y RITY URITY URITY URIT URIT CURI U CU SEC SEC SEC SEC SE SEC RITEYCURITYECURITEYCURITSYECURISTEYCURITSYECURIST S ITY S ITY S RITY ITY RITY RITY ECUYRSECURY SECUY SECUTRY SECTUY SECIUTY SECIT RIT ECURITECURITSECURISECURI SECURSECUR S Y SRITY SURITY URITY URITY URITY CURITY U CUY SEC SEC Y SEC Y SEC TY SE Y SEC Y

Y T I R ECU

.....

.........

.... . . . . .

.

S

Plastic Box

Security Seecurritity ty Label Laabel

YOUR TRUSTED PARTNER IN PACKAGING Paper / Plastic Packaging

Secured Coupon

Food / Cosmetic/ Pharmaceutical Packaging

Fulfillment and Packing Service

Secured Label & Sticker

Personalization Service (Variable Data)

HACC

GMP

P

FSC:SGS-COC-010516 PEFC:SGS-PEFC/COC-1768

9001:2015

BRC

GMP

HACCP

WORLD CLASS STANDARD

MORE INFORMATION PLEASE VISIT : WWW.CHANWANICH.COM CHANWANICH SECURITY PRINTING CO., LTD

PACKAGING DEPARTMENT : 30/24 Moo 1 Khokkham Muang Samutsakhon 74000 Tel : 034-452452 Fax : 034-452450 Facebook page : Chanwanich E-mail. : marketing@chanwanich.com


Technology trends to take centre stage at

NEWS

CCE International 2019

THE 4th CCE International event is set to showcase the latest technology trends in the corrugated and folding carton industry. Running from March 12-14, 2019 at the Munich Trade Fair Centre in Germany, the exhibition is described as Europe’s only trade fair for manufacturing and converting of corrugated and cartonboard. So far, 122 exhibitors from 22 countries have booked their stand space. Organisers of the event said visitors will be able to discover trends such as “innovative” solutions for the individualisation of packaging, while the series of open seminars from the previous event will be continued in 2019. The trend towards recyclable and sustainable packaging is said to be boosting growth in the corrugated and folding carton industry. Organisers of CCE International said technological developments such as digitalisation and industry 4.0 also offer “huge potential” for the sector. Among other seminar presentations, HP Inc UK Limited will host a session titled “The Digital Journey in Corrugated Packaging”, Durst will cover “Phototechnik, Digital High-Speed Printing – New Business Opportunities for Corrugated Converter”, Koenig & Bauer will

present “New Equipment for Digital and Flexo-Postprint”, and Robatech will discuss “Glue Application Trends in the Folding Carton and Corrugated Industry”. A “comprehensive product portfolio” along the entire production chain is set be showcased. The exhibition prole includes raw materials, machinery, equipment and services for the manufacturing and conversion of corrugated and cartonboard.

https://packagingscotland.com/2018/11/technologytrends-to-take-centre-stage-at-cce-international-2019/ THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019

51


ARTICLE ธนาคารออมสิน

จับโอกาส ใหอยูหมัด ดวย

5 เทรนด การตลาด นาจับตา ในป 2019 โลกของธุ ร กิ จ และการตลาดมี ก าร เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาดวยเทคโนโลยีที่ เขามาทําใหการซื้อขายสามารถเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไรก็ ได แลวเราจะทําอยางไรใหตามทันการ เปลีย่ นแปลง ทําอยางไรใหตามทันผูบ ริโภคเพือ่ ยังคงเปนแนวหนาในวงการธุรกิจ ซึ่งสิ่งสําคัญคือการเดาทางอนาคตที่จะ เกิดขึน้ เห็นภาพใหชัดเจนทีส่ ดุ เพือ่ เตรียมแผน ไดอยางตรงจุดที่สุด เชนเดียวกันกับ 5 ขอที่มี แนวโนมวาจะเกิดขึ้นในป 2019 นี้

52

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019

1.

การตลาดจะเขŒาสู‹โลกดิจิทัลเปšนหลัก

ในชวงป 2017 มีตัวเลขการโฆษณาผานดิจิทัลเปนตัวเงิน สูงกวา 12,000 ลานบาท สูงขึน้ จากปกอ นหนาถึง 31% โดย Facebook ยังคงมาเปนที่หนึ่ง ตามมาดวย YouTube เทียบกับเม็ดเงินโฆษณา ผานโทรทัศนที่หดตัวลง 14% เราคงสามารถคาดการณกันไดไมยากวากระแสในป 2019 จะเทไปในทิศทางใด สิ่งที่ตามมาคืออัตราการแขงขันที่สูงขึ้นในโลก ดิจิทัล โดยเฉพาะบรรดา SMEs และ Startup เกิดใหมที่ตองสรรหา เทคนิคการโฆษณาสินคาของตนเองมากขึ้น


2.

การสรŒางคอนเทนตสําคัญกว‹าการ โฆษณาตรงๆ

เราไมจําเปนตองลงทุนสูงแตตองมีความคิด สรางสรรค ปจจุบันตามเพจใหญๆ เราก็จะสามารถ สังเกตเห็นคอนเทนตทนี่ า สนใจแฝงโฆษณาอยูบ อ ยครัง้ เช น วิ ดี โ อแนะนํ า ร า นอาหารโดยใช พ นั ก งานของ Wongnai เปนตน นักแสดง คนดัง จะกลายเปนสวนเสริมของ คอนเทนตตางๆ แทน ไมไดเปนหลักของการโฆษณา แบบสมัยกอน ดวยเหตุนี้เอง การทําคอนเทนตที่ดีจะ เปลีย่ นกระแสการตลาดทําใหบริษทั เล็กๆ สามารถเปน จุดสนใจไดมากขึ้น สิ่งสําคัญคือ สิ่งที่แบรนดนําเสนอ ตองมีความแปลกใหม ไมซ้ํา และมีความเปนตัวของ ตัวเอง เพื่อที่จะเปนจุดสนใจในสายตาของผูบริโภคได

3.

ภาพลักษณของแบรนดคือที่สุด

ในโลกที่เต็มไปดวยโฆษณา โอกาสที่ลูกคา ใหม ๆ จะเห็ น แบรนด ข องเรามี สู ง ขึ้ น แต มั น ก็ เปลี่ ย นแปลงเร็ ว ขึ้ น เช น กั น เราต อ งทํ า ให ลู ก ค า จํ า โฆษณา หรือแบรนดของเราได แมวาจะอยูทามกลาง คูแขงมากแคไหนก็ตาม สิง่ ทีส่ าํ คัญกวาการถูกจดจําเพียงครัง้ คราวคือ ความประทับใจจากลูกคา ยิ่งเวลาผานไปขาวสารก็จะ ยิ่งไปเร็วมากขึ้น ทําใหลูกคาสามารถรูไดทันทีวาสินคา หรือบริการตัวไหนดีหรือไมดี ทั้งจากรีวิวและเพื่อนฝูง ดังนัน้ การรักษาระดับสินคาและบริการจะสําคัญยิง่ กวา การโฆษณาในชองทางใดๆ ทั้งสิ้น โดยเฉพาะ SMEs หรือ Startup อนาคตรีวิวของลูกคาจะสามารถชี้เปน ชี้ตายแบรนดของเราไดเลย

4.

ผูซ อื้ ในยุคอนาคตจะพึงพอใจกับผูข ายทีส่ ามารถตอบ คําถามพวกเขาไดทันที ทันใจ และไขขอของใจในตัวสินคาได รวดเร็ว มากกวาการตั้งโฆษณาแลวไมสนใจลูกคาจนกวาจะ สัง่ ซือ้ ดังนัน้ เราควรมีปฏิสมั พันธกบั ลูกคามากกวาจะปลอยปละ ละเลย เพราะนั่นจะสรางความประทับใจแมวาลูกคาจะซื้อ สินคาเราหรือไมก็ตาม

5.

ระบบอัตโนมัติจะเขŒามาแทนที่มนุษย

การตอบสนองของมนุษยอาจจะไมทันใจ โดยเฉพาะ การซือ้ ขายทีม่ าไดตลอด 24 ชัว่ โมง การตอบอัตโนมัตจิ ะเขามา มีบทบาทมากขึน้ โดยเฉพาะการใช Chatbot ตามรานคาตาง ๆ นี่คือโอกาสสําหรับ Startup ในการลดตนทุนดานบุคลากร เราสามารถนําปญญาประดิษฐมาคอยตอบคําถามลูกคาได และ ใชพนักงานทีเ่ ปนมนุษยในการทําอยางอืน่ แทน และมีการเขามา ดูแลเปนชวงเวลา ไมจําเปนตองนั่งเฝาเพื่อติดตอลูกคาตลอด เวลา การตลาดในป 2019 จะยายเขามาสูโลกดิจิทัลโดย สมบูรณ แนนอนวามันไมมีทางเลือกที่ถูกตองสําหรับการทํา ธุรกิจ มีเพียงแคการปรับตัวเพื่อการอยูรอดเทานั้น โดยเฉพาะ SMEs และ Startup ที่ตองการเติบโต การมองตลาดในอนาคต และกาวไปใหไกลกวาคนอื่น จะเปนใบเบิกทางที่ดีที่สุดสําหรับ ธุรกิจในอนาคต ที่มา : ธนาคารออมสิน

เนŒนการสื่อสารกับลูกคŒาเปšนหลัก

ในป 2019 จะเริม่ ผานพนยุคทีเ่ รามองโฆษณา ผานโทรทัศนแลว ผูค นจะถามหาโปรโมชัน่ ผานโซเชียล มีเดียตางๆ มากกวาการดูโทรทัศนหรือหนังสือพิมพ จะเกิดการซื้อขายจากผูผลิตสูลูกคา มากขึ้น เราจึงตองตอบสนอง ความตองการของลูกคาในสวนนั้น

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019

53


NEWS

กลุมธุรกิจบรรจุภัณฑของ

เอสซีจี เลือกซอฟตแวร AspenTech

เพื่อลดปญหาการหยุดทํางานของระบบ ที่ไมไดวางแผนลวงหนาไว

แอสเพ็น เทคโนโลยี อิงค (Aspen Technology, Inc.) (NASDAQ: AZPN) บริษัทผูจําหนายซอฟตแวรดานการเพิ่ม ประสิทธิภาพสินทรัพย (Asset Optimization Software) ประกาศ วา หลังจากไดผานกระบวนการเปรียบเทียบเพื่อคัดเลือกแลว กลุมธุรกิจบรรจุภัณฑเอสซีจีซึ่งเปนผูใหบริการดานบรรจุภัณฑ รายใหญในประเทศไทย ไดตัดสินใจเลือกใชซอฟตแวร Aspen Mtell เพือ่ ลดปญหาทีร่ ะบบหยุดทํางานโดยไมไดมกี ารวางแผน ไว และเมือ่ นําซอฟตแวรอนั ประกอบไปดวยเทคโนโลยีแมชชีน เลิรนนิ่งขั้นสูงนี้มาใชสรางความเปนเลิศในการปฏิบัติงานแลว จะทําใหเอสซีจีเปนผูนําดานการปฏิรูปดิจิทัลอยางรวดเร็ว ซอฟตแวรแอสเพ็น เอ็มเทล (Aspen Mtell) ทําหนาที่ รวบรวมและประมวลผลขอมูลจากกระบวนการผลิตและการ ซอมบํารุงรักษาในอดีตและแบบเรียลไทม เพื่อคนหาสาเหตุถึง การหยุดทํางานของระบบที่แมนยํา ซึ่งสามารถนํามาใชจัดการ ดานสินทรัพยเสื่อมสภาพและเสียหาย รวมถึงสามารถชวย คาดการณกอนการหยุดทํางานของระบบในอนาคต และชวย วางแผนปฏิบตั งิ านอยางละเอียดเพือ่ ลดปญหาหรือแกไขปญหา ตางๆ ทั้งนี้ เอสซีจีไดเลือกใชซอฟตแวร Aspen Mtell จาก คุณสมบัติที่โดดเดนของซอฟตแวรในดานความรวดเร็วในการ ทํางานและติดตั้ง การตรวจจับความผิดพลาดของสินทรัพย ลวงหนาเปนระยะเวลาลวงหนายาวนานและถูกตองแมนยํา รวมถึงความสามารถในการหลีกเลีย่ งการเตือนทีผ่ ิดพลาดและ ศักยภาพในการขยายขนาดโซลูชั่นทั้งระบบไดอยางราบรื่น เอสซีจี กลาววา “เมื่อเปรียบเทียบกับระบบซอฟตแวร คูแขง พบวาซอฟตแวร Aspen Mtell สามารถทํานายความ เสือ่ มสภาพของสินทรัพยลว งหนาไดเร็วกวาคูแ ขงมาก และดวย การตัดสินใจใชซอฟตแวร Aspen Mtell ที่รองรับการใชงานได ทั้งองคกร ใหศักยภาพในระบบวิเคราะหเชิงพยากรณและการ วิเคราะหขอ มูลแบบพืน้ ฐานมาใชในกิจกรรมดานการซอมบํารุง รักษาระบบและสินทรัพยที่ดีที่สุด สงใหเอสซีจีกลายเปนผูนํา ในอุตสาหกรรมที่มีวิสัยทัศนเปดรับเทคโนโลยีระดับ Industry 4.0 ใหม ๆ มาใชเปนกลุมแรก” ดร.ฟลิปเป ซอเรส-ปนโต รองประธานอาวุโสฝายขาย และปฏิบตั กิ ารประจําภูมภิ าคเอเชียแปซิฟก แหงแอสเพ็นเทคได กลาววา “เรารูสึกยินดีเปนอยางยิ่งที่เอสซีจีไดเลือกซอฟตแวร Aspen Mtell เพื่อชวยปฏิรูปยุทธศาสตรดจิ ิทัลและสรางความ 54

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019

เปนเลิศในการปฏิบัติงานผานซอฟตแวรที่มีการเรียนรูเองใน ขัน้ สูง ทัง้ นี้ การทีส่ ามารถลดระยะเวลาทีร่ ะบบหยุดทํางานโดย ไมไดมกี ารวางแผนไวจะทําใหอตุ สาหกรรมบรรจุภณ ั ฑสามารถ เพิ่มผลกําไรไดมากขึ้นและเพิ่มเวลาในการทํางานของระบบได เต็มศักยภาพสูงสุด”

เกี่ยวกับ แอสเพ็นเทค แอสเพ็น เทคโนโลยี อิงค เปนบริษทั ผูผ ลิตซอฟตแวรทาง อุตสาหกรรมชั้นนําระดับโลก ใชในการบริหารประสิทธิภาพ ของสินทรัพยในองคกร ทั้งนี้ ผลิตภัณฑของแอสเพ็นเทคจะ ชวยพัฒนาอุตสาหกรรมที่การปฏิบัติงานในสิ่งแวดลอมที่ซับ ซอนสูงมาก และใหความสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพใน การออกแบบการใชสินทรัพย ในการปฏิบัติงาน และในการ บํารุงรักษาสินทรัพยในองคกรใหคุมคามากที่สุด ทั้งนี้ แอสเพ็นเทคมีความโดดเดนเหนือใคร ในการใช ความชํานาญดานการสรางแบบจําลองของกระบวนปฏิบัติ การเขากับเทคโนโลยีแมชชีนเลิรนนิ่งในแหลงขอมูลบิ๊กดาตา ขนาดใหญ โดยแพลตฟอรมซอฟตแวรที่แอสเพ็นเทคที่สราง ขึ้นมาโดยเฉพาะนี้ จะช วยทําให การทํางานเป นไปอยาง อัตโนมัตแิ ละสรางความไดเปรียบในการแขงขันทีย่ งั่ ยืน ใหผล ตอบแทนสูงจากการลงทุนตลอดอายุการใชงานของสินทรัพย ทัง้ หมด ซึง่ จะเอือ้ ใหองคกรตาง ๆ ทีอ่ ยูใ นอุตสาหกรรมทีต่ อ ง ใชเงินทุนสูงสามารถเพิ่มเวลาทํางานไดสูงสุด ขยายขีดจํากัด ของประสิทธิภาพใหสูงขึ้น และใชสินทรัพยของตนไดเร็วขึ้น ปลอดภัยมากขึ้นและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น

Packaging Business, SCG Selects AspenTech Software to Achieve Operational Excellence via Advanced Machine Learning Aspen Technology, Inc. (NASDAQ:AZPN), the asset optimization software company, today announced that,


following a competitive selection process, Packaging Business, SCG, a total packaging solutions provider in Thailand, has selected Aspen Mtell software to mitigate unplanned downtime. Once deployed, SCG will be a leader in digital transformation by using advanced machine learning software to achieve operational excellence. Aspen Mtell software mines historical and real-time operational and maintenance data to discover precise failure signatures that precede asset degradation and breakdowns, predict future failures and prescribe detailed actions to mitigate or solve problems. SCG has selected Aspen Mtell software based on speed of deployment, accurate early detection of asset failures, avoidance of false alarms and ability to scale the solution system-wide. According to SCG, “Aspen Mtell software can predict degradation much earlier compared against competing software systems. With plans to deploy Aspen Mtell software company-wide, SCG becomes an early adopter of Industry 4.0 technologies by using predictive and prescriptive analytics for optimal maintenance.” “We are pleased that SCG has selected Aspen Mtell software in pursuit of strategic digital transformation and achievement of operational excellence via advanced machine learning software. By mitigating unplanned downtime, the consumer-packaged goods industry can achieve increased protability and maximize uptime via asset performance management,” added Dr.Filipe Soares-Pinto, Senior Vice President of Sales and Operations, Asia Pacic, AspenTech.

ผูบริหาร เอชพี อิงค ควารางวัล บุคคลตัวอยาง แหงป 2018

About AspenTech AspenTech is a leading software supplier for optimizing asset performance. Our products thrive in complex, industrial environments where it is critical to optimize the asset design, operation and maintenance lifecycle. AspenTech uniquely combines decades of process modeling expertise with big data machine learning. Our purpose-built software platform automates knowledge work and builds sustainable competitive advantage by delivering high returns over the entire asset lifecycle. As a result, companies in capital-intensive industries can maximize uptime and push the limits of performance, running their assets faster, safer, longer and greener. Visit AspenTech.com to nd out more.

NEWS

ปวิณ วรพฤกษ กรรมการผูจัดการ บริษัท เอชพี อิงค (ประเทศไทย) จํากัด รับมอบรางวัล “บุ ค คลตั ว อย า งภาคธุ ร กิ จ แห ง ป 2018” (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2018) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่ง จั ด ขึ้ น โดย มู ล นิ ธิ ส ภาวิ ท ยาศาสตร แ ละ เทคโนโลยี แ ห ง ประเทศไทย (มสวท.) เพื่ อ ประกาศเกียรติ คุ ณและยกยองบุ คคลที่ ประสบ ความสําเร็จในการดําเนินชีวิต ทั้งชีวิตสวนตัว ชีวิตการทํางาน และการอุทิศตนทํากิจกรรมเพื่อ ประโยชนตอ สังคมและประเทศชาติ โดยมี พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เปนประธานมอบรางวัล ณ ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019

55


SPECIAL

area

บุญชัย เลาหะธีระพงษ

COLD FOIL ลดโลกรอน!

ความทŒาทายของวงการพิมพ ไทย

วั

นหยุดเทศกาลสงทายป 2561 ตอนรับ ปใหม 2562 ผานไปกับอากาศในประเทศ ไทยที่โดยสวนใหญนั้น “ไมหนาวเลย” ทาน ผูอานเองก็คงรูสึกแบบเดียวกับผม หากไมได หนี ไ ปเที่ ย วต า งประเทศกั น เรื่ อ งอากาศนี้ เลยเปนที่มาของหัวขอเกี่ยวกับ COLD FOIL แตไมไดเกี่ยวของกันที่ชื่ออยางเดียวนะครับ มีรายละเอียดเล็กอื่นๆ ที่ผมอยากจะเลาใหฟัง ในวันนี้

COLD FOIL กับวงการพิมพไมได

เปนเรื่องใหมแลว คุยกัน ทํากันมามากกวา สิบปแลว ตัวผูเขียนเองก็เคยมีโอกาสรวม เปนผูบรรยายเรื่องนี้มาบางในเวทีสัมมนา ตางๆ เมื่อสิบปที่แลว แตอยางไรก็ตาม จะขอสรุ ป พอสั ง เขปให สํ า หรั บ ผู  อ  า น บทความนี้ครับ COLD FOIL คือการประยุกตนํา เอาหนวยพิมพที่อยูในเครื่องพิมพ (ไดทั้ง ระบบ Offset, Letter Press, Flexo) มาเปน หน ว ยในการพิ ม พ ฟ อยล ล งไปแทนหมึ ก เพื่อใหงานพิมพมีประกายโลหะไดในขั้น ตอนการพิมพเลย ไมตองนําแผนพิมพไป Hot Stamp (หรือทีภ่ าษาชางเรียกกันวา ปม

56

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019

ทองเค) กันอีกรอบใหเสียเวลา COLD FOIL ติดลงบนชิ้นงานพิมพโดยไมไดใช ความรอนและแรงปม แตก็ไมไดใชความเย็นอยางชื่อเชนกัน แตเปนการใชกาว ยูวี พิมพลงไปบนชิน้ งานแทนการใชหมึก แลวรีดกดฟอยลทบั ลงไป เมือ่ กาวแหง จากแสงยูวี ฟอยลก็จะติดสนิทลงบนชิ้นงานทันที และหนวยพิมพตอไปยังพิมพ สีทับลงไปบนผิวฟอยลไดเลย เกิดเปนสีสันเมทัลลิคตางๆ ไดตามที่ตองการ


• ในไทยมีการใชงาน COLD FOIL กัน เพียงแค งานพิมพแบบมวน (Web Fed Cold Foil) เทานั้น เรียก ไดวาโรงพิมพแบบลูกมวนตางประสบความสําเร็จกัน อยางถวนหนากับการใชฟอยลระบบนี้ แตตรงกันขาม กับโรงพิมพแบบแผน ทีล่ ม ลุกคลุกคลาน หรือ สายหนา หนีกับการใช COLD FOIL

แนนอนวา เจาระบบ COLD FOIL นี้ก็มีขอไดเปรียบและ ขอจํากัด เมื่อเทียบกันกับการ HOT FOIL ผมจะไมขอลงในราย ละเอียดทางเทคนิคมากในบทความนี้ แตจะสรุปประเด็นสําคัญ ที่นาสนใจให ดังนี้ • COLD FOIL ไดรับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆ ใน อุตสาหกรรม “เปนอีกทางเลือกหนึ่ง” ของการตกแตงสิ่งพิมพ และบรรจุภัณฑใหมีประกายโลหะ นอกเหนือจากการใช HOT FOIL และ Metalized Film แตวสั ดุทงั้ 3 ประเภทนีย้ งั ไมสามารถ ทดแทนกันไดอยางสิน้ เชิง การเลือกใชงานขึน้ อยูก บั หลายปจจัย เชน ดีไซน ตนทุนราคา เครื่องจักร ฯลฯ • ในประเทศชัน้ นําอยางสหรัฐอเมริกา ยุโรป จีน ฯลฯ มี การใช COLD FOIL กันอยางแพรหลายทัง้ ในงานพิมพแบบมวน (Web Fed Cold Foil) ซึง่ ออกมาเปนชิน้ งานแบบฉลาก และฟลม หดตางๆ และในงานพิมพแบบแผน (Sheet Fed Cold Foil) สําหรับงานกระดาษแผน ที่ออกมาเปนกลองกระดาษ ปก หนังสือ สิ่งพิมพตางๆ อีกมากมาย

ที่ผมพาดหัวขอคอลัมนวันนี้ไววา ความทาทาย ของวงการพิมพไทย ก็เพราะสาเหตุที่ COLD FOIL ในแบบพิมพแผนที่ยังไมคืบหนาไปเทาไรนักในไทย สาเหตุกม็ อี ยูห ลายประการ พอจะสรุปเปนประเด็นหลัก ได ดังนี้ • เครื่องจักร - เครื่อง COLD FOIL ที่จะมาตอ เพิ่มลงในเครื่องพิมพแบบ Offset นั้นราคาสูง ใชเงิน ลงทุนสูง และการนําหนวยพิมพสที มี่ อี ยูไ ปพิมพฟอยล แทน ทําใหเครื่องสามารถพิมพสีนอยลงไปอีก เครื่อง พิมพเล็กๆ ที่มีเพียง 4 สีอยูแลวคงหมดสิทธิ์ ตองเปน เครื่องใหญ โรงงานใหญ ถึงพอจะใชงานได • วัสดุทดแทน – หากพูดถึง ดีไซน หรือ ลุค ใกลเคียงกับงาน COLD FOIL ก็คงหนีไมไดทจี่ ะเปนการ ใช Metalized Film ลามิเนตลงบนกระดาษแลวพิมพสี ทับไปทีหลัง แมราคาตนทุนกระดาษที่สูงขึ้นก็ยังพอ แบกรับไหว และเครื่องลามิเนตกระดาษก็หาไดงาย ราคาคางวดก็ไมสูงเทาเครื่อง COLD FOIL • อัตราคาแรง – ในไทยยังมีคาแรงคนงาน ที่ ยั ง ไม สู ง นั ก เมื่ อ เที ย บกั น กั บ ค า แรงในประเทศ อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีการใชเครื่องจักรและเทคโนโลยี รวมถึงไอทีเขามาลดการใชแรงงานคน ทําใหในไทยเรา ยังทํางานพิมพ งานบรรจุภัณฑแบบกลองกันโดยใช แรงงานคนอยู มากกวาการลงทุนดานเครื่องจักรที่มี ประสิทธิภาพสูง • กฎหมายดานสิ่งแวดลอม – ในไทยเองยัง ไมมีกฎหมายดานสิ่งแวดลอมที่เขมงวดมากนัก เมื่อ เทียบกับ สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุน ฯลฯ ที่มีกฎหมาย ขอบังคับใหลดการใชวัสดุจากพลาสติกลงอยางมาก และบรรจุภัณฑตางๆ จะตองรีไซเคิลหรือยอยสลาย ไดงาย กระดาษที่เคลือบฟลม Metalized Film ที่เปน พลาสติกแลว จะยากตอการนํามารีไซเคิลหรือยอยสลาย แตหากเปนกระดาษที่ตกแตงดวย COLD FOIL จะยัง คงสวนประกอบหลักทีเ่ ปนกระดาษไวอยู ไมมพี ลาสติก มาผสม ผงอะลูมิเนียมจากฟอยลนั้นบางมากเพียงแค 1-2 ไมครอน ไมสงผลกับการรีไซเคิลกระดาษ สวน เศษฟลมที่ลอกออกจากฟอยลนั้น สามารถสงไปสู กระบวนการย อยสลายได อยางที่ยุโรปจะนําฟลม ฟอยลนี้ไปบีบอัดเปนกอนแลวสงขายไปเปนเชื้อเพลิง อุตสาหกรรมตอไป THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019

57


และจากประเด็นที่ COLD FOIL ไดเปรียบและมีสวนชวยดาน สิ่งแวดลอมนี้เอง ที่ทําใหผมไดตั้งชื่อหัวคอลัมนวา “COLD FOIL ลด โลกรอน” เพราะหวังเปนอยางยิ่งวา ในอีกไมนานการใช COLD FOILL กับงานพิมพกระดาษแบบแผน จะเริ่มกลับเปนที่สนใจตอวงการพิมพ และบรรจุภัณฑไทยกันอีกครั้ง และไดรับการพิจารณาจากทั้งตัวโรงพิมพ ตางๆ เอง และรวมถึงเจาของแบรนดผลิตภัณฑตางๆ ดวย ทั้งนี้ก็เพื่อ เปนสวนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดลอมรวมกัน และหวังเล็กๆ วาอากาศ หนาวๆ ในชวงปลายปจะกลับมาอีกในปนี้หรือในอนาคตอันใกล ขอสงทายฉบับนี้กับภาพกลองบรรจุภัณฑสวยๆ ที่ใช COLD FOILL ในการตกแตง ชมภาพกันไปพลางๆกอน แลวผมจะกลับมาเลาตออีกครัง้ เกีย่ วกับแงมมุ ดานดีไซนและเทคนิคในฉบับถัดไป ฝากติดตามกันดวยนะ ครับ...

บริษัท เคิรซ (ประเทศไทย) จํากัด

2869-2869/1 ถนนริมทางรถไฟสายปากนํ้า แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110

โทร. 0-2671-7505 58

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019

|

แฟกซ 0-2671-7711

|

อีเมล : sales@kurz.co.th sales@kurz co th


SPECIAL

area

บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส จํากัด

ถาพูดถึง Industry 4.0 หากมีการนํามาใช ร ว มกั บ กระบวนการบรรจุ ภั ณ ฑ จ ะทํ า ให เ กิ ด การ เปลี่ ย นแปลงพั ฒ นาหลายด า นตั้ ง แต ก ารจั ด การ ขอมูลจนถึงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ แตถึงแมวา คุณประโยชนจะชัดเจนแตถา ตองเปลีย่ นกระบวนการ ผลิตทั้งหมดในคราวเดียวก็คงไมได โดยเฉพาะบริษัท หางรานที่มีงานลนมือ กระนั้นก็ตามการปรับปรุง ภายใตเทคโนโลยีดังกลาวแมวาจะเล็กนอยก็อาจ เพิ่มพูนประสิทธิภาพอยางชัดเจน

เรื่องนี้เปนเรื่องการจัดการขอมูลทั้งสิ้น

Smart Packaging สามารถนําเสนอการตรวจ

ติ ด ตามที่ ดี ก ว า ลดการหยุ ด การผลิ ต กะทั น หั น คุณภาพที่ดีกวา ภายใตตนทุนการผลิตและตนทุน บริหารที่ตํ่ากวา ทั้งหมดไดมาจากการติดตอสื่อสาร ภายในของเครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ ภ ายในระบบ ควบคุมและแลกเปลีย่ นขอมูลอยางไรรอยตอ การเขา ถึ ง และใช ป ระโยชน ข  อ มู ล ของอุ ป กรณ เ หล า นี้ คื อ กุญแจของการเขาถึงคุณประโยชนของ Industry 4.0 อยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะอยางยิง่ สําหรับอุปกรณหรือเครือ่ งจักร เกา ตอใหระบบจะมีขอมูลบางอยางที่สําคัญแตก็อยู ภายใตสัญญาณแบบ On/Off ที่บอกแควาเครื่องจักร กําลังทํางานอยูหรือไม หรือเซ็นเซอรกําลังตรวจจับ สินคาอยูร เึ ปลา ขอมูลเหลานีไ้ มสามารถนํามาประมวล ชีว้ ดั การทํางานเทียบกับความสามารถการผลิตสูงสุด (Full Capacity) ที่อาจเกิดจากความไมสมบูรณของ ตลับลูกปนในมอเตอร หรือโฟโตเซ็นเซอรที่มีฝุน จํานวนมากเกาะบนหนาเลนสทไี่ มทาํ ใหกระบวนการ ผลิตหยุดโดยสิน้ เชิง แตกล็ ดทอนความสามารถในการ ผลิตลงไป

60

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019

Industry

4.0

ในกระบวนการ บรรจุภัณฑ

ดังนัน้ การรวบรวมขอมูลนาจะเปนจุดเริม่ ทีด่ ี มันอาจมีการปรับ เปลี่ยนรูปแบบการทํางานเพื่อใหมั่นใจวาขอมูลที่เก็บมีความถูกตอง และไมไดอยูบนกระดาษเทานั้น ขอมูลที่สามารถรวบรวมไดในระดับ อุปกรณตองถูกสงตอยังระบบไอทีที่มีการจัดเก็บและวิเคราะหที่ สูงกวา อาจตองการการปรับปรุงหรือเพิ่มเซ็นเซอรบางตัวเพื่อเก็บ ขอมูลการทํางาน เปลี่ยนคาอนาล็อกบางตัวใหปนดิจิทัลหรือเพิ่ม อุปกรณเสริมสําหรับสื่อสารใหระบบ เมื่อการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานมีความพรอม ระบบสามารถเริ่ม ต น วิ เ คราะห เ พื่ อ ระบุ ป ระสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งจั ก รที่ ทํ า งานอยู  บอยครั้งที่ขอจํากัดการผลิตจะถูกระบุและเปนเปาการพัฒนาในขั้น ตอไป ระบบสามารถตรวจจับเงื่อนไขการทํางานและสนับสนุนการ บํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) ยกตัวอยาง ถึงเครื่องติดฉลากเกิดความผิดพลาดเล็กนอย ผูปฏิบัติงานก็ทราบวาจะตองปรับแตงเพื่อการทํางาน และการปรับ แตงทีว่ า ใชเวลาแคนาทีหรือสองนาที การปรับแตงเกิดขึน้ และผูป ฏิบตั ิ งานก็ไมไดใสใจกับมันอีก แตสงิ่ เหลานีห้ ากเกิดขึน้ บอยจะเปนสาเหตุ ของความดอยประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตทัง้ หมด หากความ เขาใจนี้ถูกมองแบบองครวม การทดแทนอุปกรณเพียงจุดเดียวจะ คุมคาการลงทุนในชองโหวเหลานี้


การตัดสินใจที่ชาญฉลาด ด ว ยข อ มู ล ที่ มี อ ยู  ภ ายใต รู ป แบบที่ เข า ใจง า ย ผูปฏิบัติงานและผูควบคุมการผลิตสามารถประเมิน และตัดสินใจไดอยางมีทิศทาง ปญหาถูกระบุอยาง ชัดเจนอยางรวดเร็วรวมถึงแนวทางแกไข มากกวานัน้ Smart Systems สามารถวิเคราะหและคาดการณ ปญหากอนที่มันจะเกิดขึ้นจริง ทําใหผูปฏิบัติงาน สามารถกําหนดแผนการซอมบํารุงเพื่อปองกัน การ ผลิตจึงดําเนินไดอยางตอเนื่องที่สุด

ความตองการของลูกคามีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา สินคามักมีอายุการผลิตสั้น จํานวนนอย และมีความหลาก หลาย สายการผลิตที่สามารถผลิตสินคาเพียงอยางเดียว หรือตองใชเวลาเตรียมความพรอมยาวนานเมื่อจะผลิต สินคาตัวใหมเปนขอจํากัดตอประสิทธิภาพอยางมาก การ ปรับเปลีย่ นเครือ่ งมือและการใชระบบปรับเปลีย่ นอัตโนมัติ จะเปนอีกกาวที่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอยางชัดเจน เมือ่ บรรลุสคู วามสามารถในการปรับเปลีย่ นสินคาของสาย การผลิตอุปกรณตางๆ จะตองแบงปนขอมูลอยางไรรอย ตอ การเชือ่ มโยงตองมีประสิทธิภาพและอยูภ ายใตเงือ่ นไข เดียวกัน ตัวอยางเชน OPC UA เปนมาตรฐานการสื่อสารที่มี ความปลอดภัยและใชอยางกวางขวางภายใตคอนเซ็ปต Industry 4.0 OPC UA เปนระบบที่เชื่อมโยงการสื่อสาร เพื่อระบบควบคุม ที่พัฒนาโดยไมโครซอฟทในป 1995 นอกเหนือจากนัน้ มาตรฐานอยาง PackML กําหนดหมวด การทํางานมาตรฐานเชื่อมโยงเครื่องจักรและผูปฏิบัติงาน และข อ กํ า หนดวิ ธี ม าตรฐานเชื่ อ มโยงเครื่ อ งจั ก รต า งๆ โดยเฉพาะเครื่องจักรในสายการบรรจุภัณฑ

สนใจสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่

บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส จํากัด โทร. 0-2942-6700 www.omron-ap.co.th THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019

61


ARTICLE แอนโทนี บอรน ผูอํานวยการฝายอุตสาหกรรมโลกดานการผลิต บริษัท ไอเอฟเอส

เอไอ

ป 2562

กŒาวที่เล็ก สู‹ชัยชนะอันยิ่งใหญ‹ การคาดการณ ป‚ 2562 ในภาคการผลิต โซลูชั่นเอไอรุนใหมจะมาพิสูจนตัวเองใหเปนที่ประจักษ ในป 2562 ในรูปของการสรางความไววางใจ ความเรงดวน และความเขาใจใหม ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่เอไอเปนอยางแทจริง รวมถึงเรื่องที่วา เทคโนโลยีนี้จะไดรับการนําไปใชมากนอยเพียงใด โดยจะมีโซลูชั่นสั่งงานดวยเสียงเปนหัวหอกสําคัญที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาว และเราจะมีโอกาสไดเห็นหุนยนต ทําหนาที่หยิบของและนําไปวางในคลังสินคาอัจฉริยะหลายๆ แหง ซึ่งสิ่งนี้จะกอใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันครั้งใหญ เมื่อบรรดาบริษัทตางๆ หันมาใชหุนยนตอัตโนมัติชวยในกระบวนการทํางาน และตอไปนี้คือการคาดการณ 3 เรื่องหลักๆ สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตในป 2562 เปนตนไป

การคาดการณที่ 1 : 50% ของบริษัทดŒานการผลิตทั้งหมด จะนําเอไอเขŒามาใชŒในรูปแบบต‹างๆ ภายในสิ้นป‚ 2564

ขอใหเชื่อเถิดวาการนําโซลูชันเอไอเขามาใชจะเปลี่ยนแปลงทุกอยาง ผมหมายความถึงทุกสิ่ง ทุกอุตสาหกรรม ทุกธุรกิจ ทุกกระบวนการทํางาน และทุกบริษัท จะเห็นไดวาขณะนี้โซลูชันเอไอแบบมีกลุมเปาหมายชัดเจนมีพรอมให ใช องคกรธุรกิจจํานวนมากไดใชงานแลวทีน่ !ี่ และเทคโนโลยีนจี้ ะกอใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันอยางแนนอน โดยในป 2562 จะเปนเรือ่ งราวเกีย่ วกับการขยายตัวของเอไอรูปแบบใหมทมี่ งุ เนนเฉพาะโครงการและมีเปาหมายอยาง ชัดเจน

‘เอไอ’ โซลูชั่นเล็กๆ ที่นํามาซึ่งชัยชนะอันยิ่งใหญ

อุปสรรคสําคัญตลอดระยะเวลาทีผ่ า นมาสําหรับเอไอก็คอื คําวา ‘เอไอ’ นัน่ เอง คํานีท้ าํ ใหผผู ลิตหลายรายเขาใจผิด วาเปนระบบขนาดใหญทค่ี รอบคลุมการผลิตตัง้ แตตน น้าํ จนถึงปลายน้าํ แตทจ่ี ริงแลว ‘เอไอ’ เปนเพียงกลุม เทคโนโลยีใด เทคโนโลยีหนึง่ ทีม่ เี ปาหมายเฉพาะ เชน การประมวลผลภาษาของมนุษย การระบุวตั ถุจากภาพถาย การใชคอมพิวเตอร ตอบแชทลูกคา การวิเคราะหตางๆ ครอบคลุมไปถึงการทํางานในรูปแบบอัตโนมัติ โดยแตละเทคโนโลยีลวนมีจุดแข็ง และการนําไปใชงานที่แตกตางกัน แตสิ่งที่มีรวมกันก็คือ ความอัจฉริยะ อาทิ ความแมนยําขั้นสูงและความสามารถที่ จะเรียนรูจากความผิดพลาดไดอยางชาญฉลาดและรวดเร็วอยางนาทึ่ง 62

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019


เมื่อไมนานมานี้ ผมเห็นกับตาถึงความแมนยําดังกลาว พรอมๆ กับลูกคารายหนึ่งของไอเอฟเอสในยุโรปเหนือ บริษัท แห ง นี้ เ ป น ผู ผ ลิ ต เครื่ อ งใช ภ ายในครั ว เรื อ นที่ ไ ด ใช โซลู ชั่ น การ วางแผนความตองการสินคาดวยเอไอเพื่อคาดคะเนการบริโภค ลวงหนาในภาคอุตสาหกรรมที่บริษัทใหบริการอยู ความแมนยํา ของการคาดคะเนกอนและหลังการใชโซลูชั่นเอไอแสดงผลลัพธ ใหเห็นอยางนาทึ่ง โดยการคาดคะเนการวางแผนความตองการ สินคาที่เกิดจากโซลูชั่นเอไอพิสูจนใหเห็นแลววาใกลเคียงกับ สถานการณ จ ริ ง ในตลาดอย า งมาก ส ว นการวางแผนความ ตองการสินคาลวงหนาก็พสิ จู นใหเห็นดวยเชนกันวาเปนทางเลือก ที่ยอดเยี่ยมและควรคาแกการนํามาใช เพราะสําหรับธุรกิจแลว เป า หมายที่ จั บ ต อ งได แ ละบรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ได จ ริ ง มั ก สร า งผล ประกอบการที่จับตองและวัดคาไดดวยเชนกัน

โซลู ชั่ น เอไอเป น เครื่ อ งมื อ ที่ แ ม น ยํ า ก็ จ ริ ง แต ไ ม ใ ช เครื่องมือครอบจักรวาล

เมื่อนึกถึงเอไอ เราตองจําไววา คุณจะนําเอไอมาใชไปทั่ว เหมือนกับที่ใชอินเทอรเน็ตไมได กอนเริ่มโครงการใดๆ ก็ตาม คุณตองทราบกอนวาคุณทําโครงการนี้ ‘ทําไม’ อะไรคือผลลัพธ ทางธุรกิจและเปาหมายที่คาดหวังไว คุณตองการยกระดับและ ปรับปรุงอะไรกันแน ยิ่งเปาหมายของคุณตรงจุดมากเทาใด ผลประกอบการของคุณก็จะเปนรูปเปนรางมากยิ่งขึ้นเทานั้น

การคาดการณที่ 2 : 25% ของผูŒวางแผนการผลิต จะ “พูดคุย” กับระบบอัตโนมัติภายในสิ้นป‚ 2563

โซลูชั่นเอไอฉลาดและมีวาทศิลปมากกวาที่พวกเราทุกคน คาดคิด เมือ่ ปทแี่ ลวจากการสํารวจความเห็นลูกคาเอไอรายใหญ พบวา 2 ใน 3 ของผูที่บอกวาไมเคยใชเอไอมากอน กลับเคยใช เอไอในรูปแบบแชทบ็อต ซึ่งคุณภาพของเทคโนโลยีนี้สูงมาก กลาวคือแชทบ็อตสามารถปลอมเสียงพูดของมนุษยไดอยางแนบ เนียน และจากการสํารวจเดียวกันนี้ยังพบดวยวา 84% ของกลุม ตัวอยางรูสึกสบายใจเมื่อใชเอไอแบบที่สามารถสั่งงานดวยเสียง ที่บานในรูปแบบของ Alexa, Siri หรือ Home และถาหากความ เรียบงาย ความรวดเร็ว และความถูกตองเปนประโยชนแกลูกคา เปนอยางมากแลวละก็ ลองคิดดูสิวาจะเปนประโยชนแคไหน หากนํามาใชกับสายการผลิต บีเอ็มดับเบิลยูไดผสานรวมการทํางานของ Alexa เขากับ รถยนตหลายรุนของบริษัทเมื่อเดือนมีนาคม 2561 และไดรับ เสียงชื่นชมในวงกวาง ใชแลว การสั่งงานดวยเสียงไมใชแคนํามา ใชอยางผิวเผิน แตจะตองชวยยกระดับความสามารถในการให บริการและเสริมสมรรถนะใหกับประสบการณการขับขี่ทั้งหมด สิ่งที่หลายคนยังไมทราบก็คือ มีการใชโซลูชั่นสั่งงานดวยเสียงใน ฝงการผลิตของภาคยานยนตกันแลว บริษัท เอ็นอีซี ลูกคารายหนึ่งของเราในญี่ปุนไดหันมาใช โซลูชั่นสั่งงานดวยเสียงในกระบวนการเลือกคําสั่ง ซึ่งพนักงาน ในสายการผลิตเพียงแคปอนคําสั่งดวยเสียงพูด ระบบก็จะสราง คําสั่งตามเสียงที่พูดนั้นขึ้นในทันที ไปดูรายละเอียดกันตอใน หัวขอถัดไป...

การคาดการณที่ 3: หุน‹ ยนตสาํ หรับหยิบและวาง จะทําหนŒาที่จัดเก็บสินคŒาในกระบวนการผลิต คิดเปšนสัดส‹วน 25% ภายในสิ้นป‚ 2563

หุ น ยนต ใ นสายการผลิ ต มี ค วามจํ า เป น มาหลาย ทศวรรษแลว แตหุนยนตที่มีเทคโนโลยีเอไอจะทําใหเกิด ความประหยัดและความไดเปรียบดานการแขงขันในคลัง สินคาแบบไหนกัน ตัวอยางเชน Amazon ตกเปนขาวดัง เมื่อไมนานมานี้เกี่ยวกับคลังสินคาอัจฉริยะที่ใชหุนยนต ที่สามารถทํางานไดอยางรวดเร็วและไมรูจักเหน็ดเหนื่อย ซึ่ ง แสดงให เ ห็ น อย า งชั ด เจนว า หุ น ยนต ช ว ยยกระดั บ ประสิทธิภาพการทํางานของธุรกิจและชวยประหยัดคาใช จายไดเปนอยางมาก สาเหตุกเ็ พราะหุน ยนตไมมดี วงตาหรือ เลือดเนือ้ จึงไมจาํ เปนตองใชแสงไฟและความอบอุน ตนทุน ดานพลังงานจึงลดลง แถมไมมขี อ จํากัดดานเวลาพัก การเขา กะทํางาน หรือขอจํากัดของน้าํ หนักในการยกสินคา การหยิบ และวางสินคา โดยหุนยนตมีความยืดหยุน คลองแคลว เขา ถึงงาย และคุม คา เทากับวาไมมเี วลาหรือความเหน็ดเหนือ่ ย ทีส่ ญ ู เปลา และยังสามารถใชสอยพืน้ ทีไ่ ดดยี งิ่ กวาเดิม กลาว คือคลังสินคาสามารถทํางานไดตลอด 24 ชัว่ โมง โดยไมตอ ง เปดไฟ สามารถเก็บสินคาและทําสิ่งตาง ๆ ไดมากกวาเดิม โดยที่ไมจําเปนตองขยายพื้นที่ใหใหญกวาปกติ เมื่อเอไอทําได หุนยนตก็ตองทําไดดวยเชนกัน และ ขณะนี้ไดเกิดขึ้นแลวกับการใชงานเล็กๆ นอยๆ ในหลาย รูปแบบ อีกทั้งยังขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตัวอยางเชน ตอนนี้เรากําลังรวมงานกับลูกคารายหนึ่งในอเมริกาเหนือ โดยการชวยใหพวกเขาเพิ่มการใชงานระบบหุนยนตตั้งแต การยกกลองสินคาไปถึงการขนถายวัสดุอยางเต็มรูปแบบ สําหรับลูกคาของเรานัน้ นีค่ อื กาวเล็กๆ อีกกาวหนึง่ บนหนทาง ที่ยาวไกลของการเปลี่ยนผานเขาสูระบบดิจิทัลอยางแทจริง แมวา อาจตองใชเวลาอีกหลายปกวาทีร่ ะบบคลังสินคา แบบใชหุนยนตเต็มรูปแบบจะเกิดขึ้นจริง แตสิ่งนี้ไดเริ่มตน แลว โดยบริษัท ไอเอฟเอส มองเห็นบริษัทพันธมิตรที่กลา ลองสิ่งใหม ๆ เริ่มลงมือสรางคลังสินคาที่ใชระบบอัตโนมัติ กันแลว สินคาทีม่ นี า้ํ หนักมากทีค่ รัง้ หนึง่ อาจตองใชพนักงาน หลายคนมาชวยกันขนถาย ตอนนีส้ ามารถยกขึน้ จากชัน้ วาง ดวยหุนยนตตัวเดียวโดยไมตองเสียแรง เสียเวลา และเสีย คาใชจายเพิ่มเติมอีกตอไป ในป 2562 จะเปนปที่เราไดเห็นเทคโนโลยีที่กลาวมา นี้ในโลกธุรกิจมากขึ้น เทคโนโลยีเหลานี้จะเขาถึงปญหาได ตรงจุดและมีสวนขับเคลื่อนโครงการตางๆ มากขึ้น ดังนั้น จงจับตาดูใหดีถึงผลลัพธของพัฒนาการเล็กๆ ที่เริ่มเปนรูป ธรรมมากขึ้นเรื่อยๆ วาจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ ไดอยางไร สําหรับหลายบริษัทแลว ป 2562 จะเปนปที่พวกเขา ตระหนักวาที่จริงแลว พวกเขาไมจําเปนตอง “ขี่เอไอจับ ตั๊กแตน” เพียงแคกาวเดินไปใหถูกทางและคอยเปนคอยไป ลงมือทําและคอยๆ ไตระดับขึ้นสูจุดสูงสุดครั้งใหมใหได THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019

63


AISTART in 2019 SMALL, WIN BIG

Industry Predictions 2019 : Manufacturing Author : Antony Bourne, IFS Global Industry Director for Manufacturing

A new generation of point AI solutions will prove themselves in 2019. They’ll build new trust, urgency and understanding of what ‘AI’ actually is, and just how much it can deliver. Voice-driven solutions will lead the charge. And we’ll see pick-and-place robots in smart warehouses delivering a major competitive edge, as companies advance their use of Robotic Process Automation. Here are my 3 key predictions for manufacturing for 2019—and beyond…

Prediction #1: 50% of all manufacturing companies will be using AI in some form by the end of 2021

Make no mistake, the implementation of AI solutions will change everything. And I mean everything. Every industry, business, process and company. But let’s not forget: For many businesses, targeted AI solutions are already here! They’re already delivering a competitive edge. 2019 will be all about that new AI realism spreading, with new targeted, project-based AI solutions hitting the ground running. ‘AI’ : SMALL SOLUTIONS WIN BIG A big stumbling block for AI has always been the term ‘AI’ itself. It misleads many manufacturers, suggesting a large end-to-end system. In reality, ‘AI’ is a collection of targeted technologies, from natural language processing to vision identication to chatbots to analytics to automation—each with its own strengths and applications. What they all share is the intelligence factor: a high degree of accuracy and an incredibly fast, smart ability to learn from their mistakes.

64

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019


I saw that accuracy myself recently with an IFS customer in Northern Europe. As a household brand, they used an AI demand planning solution to forecast projected consumption in their sector. The accuracy of their forecast before and after the AI solution was eye opening. The demand planning forecast produced by the AI solution proved far, far closer to real market results. And forecast demand planning proved an excellent choice of application. For this business, a concrete, achievable target meant concrete, measurable results. AI SOLUTIONS ARE PRECISION TOOLS, NOT BLUNT INSTRUMENTS When thinking of AI, we need to remember that you can’t “implement AI” any more than you can “implement the internet”. Before you initiate any project, you must gure out your ‘why’. What exact business goal and target are you aiming at? What exactly do you want to improve and enhance? The more targeted your objectives, the more competitive and transformative your results.

Prediction #2 : 25% of manufacturing planners will be talking to their systems by the end of 2020

AI solutions are smarter and more eloquent than most of us realize. A year ago, a major AI customer survey found that two thirds of people who said they had never used AI actually had, through chatbots. The quality was so high that the chatbots had been indistinguishable from human speech. The same survey found 84% of respondents were comfortable using voice-activated AI at home, in the form of Alexa, Siri or Home. And if simplicity, speed and accuracy are crucial consumer benets, imagine what they could do on a manufacturing line. BMW’s smart integration of Alexa into its models in March 2018 was widely applauded. And rightly so. The integrated voice activation went way beyond skin deep, adding layers of service and performance capability to the whole driving experience. What’s less well-known is that voice-activated solutions are also already being used on the production side of the automotive sector. In Japan, one of our customers, NEC, are already using voice-activated solutions in their order picking process, where line personnel simply give spoken instructions and their order is instantly created. Which moves us swiftly on to…

Prediction 3 : Pick-and-place robots will put away 25% of manufactured goods by the end of 2020

Robots on the production line have been essential for decades. But what kind of savings and competitive edge will AI-enabled robots in the warehouse deliver? When Amazon made the headlines recently with their smart warehouses staffed with swift, inexhaustible robots, it became clear that robots raised the performance and savings bar hugely. With no eyes or esh, robots do not need lighting or heating, so energy costs plummet. There are no time or weight limits on breaks, shifts or loads. And the exibility, uency, reach and economy of robot-driven picking and placing means no wasted time or effort—and far better utilization of space. 24-hour, black-box warehouses will be able to store and do more, without having to get bigger. And as it is with AI so it is with robots. It’s already happening—with small, targeted use cases that will keep growing bigger. An example: we are currently working with one of our customers in North America to extend their use of robotics from loading boxes to complete material handling. For our customer, it’s another small step on their longer journey to digital transformation. So full lights-out warehouses may be some years away. But it has begun. At IFS we’re already seeing innovative partner companies beginning work with automated warehouses: Heavy parts that may once have required a team of workers can now be plucked off the shelf by one robot with no wasted effort, no wasted time and no additional costs. 2019 will see the technologies in all these predictions gaining traction in the world of business. They will become more targeted and more project-driven. More focused on achieving small, concrete improvements results that will lead on to big change. For many companies, 2019 will be the year when they realize that actually, they don’t need to ‘climb an AI mountain’. They just have to keep taking the right, small steps. Do that, and they will still be able to reach new heights. THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019

65


NEWS

สนพ.‘ชวนกันแชร

ปลุกกระแส

แบงกันใช’

คนไทยรวมใจสรางวัฒนธรรมหาร 2 เมื่ อ โลกต า งให ค วามสํ า คั ญ กั บ ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด จึงทําใหเกิด กระแสการรณรงค หรือ Sharing ที่เห็น อยางมากมายในปจจุบัน เชนเดียวกับ โครงการรวมพลังหาร 2 โดย สํานักงาน นโยบายและแผนพลั ง งาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ที่ลาสุดแคมเปญเรื่อง ที่ 2 ของป 2561 ไดจัดทํา Viral Clip ในชือ่ ชุด “วัฒนธรรมหาร 2” …โอ ฮะ โอ ฮะ โอ ฮะ โอ… ที่ไดสอดแทรกแนวคิด การประหยัดพลังงานในชีวิตประจําวัน โดยชวนทุ ก คนหั น มาร ว มกั น สร า ง วัฒนธรรมประหยัด วัฒนธรรมหาร 2 ดวยการ “ชวนกันแชร แบงกันใช” ไดแก การใชรถรวมกัน Carpool “ทางเดียวกัน ไปดวยกัน”, การใชบริการสงของใหกัน และกั น Delivery, การใช เ ทคโนโลยี สื่อสารกัน VDO Conference, การใช จักรยานแบบ Bike Sharing สําหรับการ เดินทางระยะสัน้ และการใชทที่ าํ งานรวม กัน Co-Working Space ซึ่งหลังจาก ปลอย Viral Clip พรอมแนวคิดประหยัด พลังงานเพียงไมกี่สัปดาห มีกระแสตอบ รับเปนอยางดี มียอดรับชมคลิปกวา 6.5 ลานวิว ซึ่งกลุมคนที่แชรและแสดงความ คิดเห็นเกี่ยวกับคลิปนี้ สวนใหญจะเปน กลุมคนวัยทํางานที่นิยมใชโซเชียลมีเดีย และเห็นดวยกับไอเดียการประหยัดน้าํ มัน ที่ โ ครงการฯ ได นํ า เสนอผ า นทางคลิ ป “วัฒนธรรมหาร 2” อีกทั้งไดสรางความ 68

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019

ตระหนักรูถึงประโยชนของวิธีการใชรวมกันดวยการใชเทคโนโลยีที่มีอยู ซึ่ง หลายคนตางยอมรับวาเปนเรื่องใกลตัวที่สามารถลงมือปฏิบัติได นอกจากนี้ ยังมีขอเสนอแนะมากมาย เชน อยากใหภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของรวมกัน ปรับปรุงระบบขนสงสาธารณะ สงเสริมมาตรการใชพลังงานอยางประหยัด สราง แรงจูงใจที่มีผลทําใหกลุมตัวอยางสนใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดใชพลังงาน ประชาสัมพันธใหเห็นผลของการลดคาใชจา ยตัวเอง/หนวยงาน/องคกร และชวย ชาติประหยัดพลังงาน การมีสวนลดในการเปลี่ยนอุปกรณเครื่องใชไฟฟาเพื่อ ประหยัดพลังงาน การใหความรูดานเทคโนโลยีชวยประหยัดพลังงาน และเนน การปลูกฝงจิตสํานึกในการใชพลังงานอยางประหยัดทุกชวงวัย จากกระแสตอบรับทําใหเหลาคนดังหลากหลายวงการตบเทาขานรับ แนวคิด “ชวนกันแชร แบงกันใช” โดยโพสตแชรไอเดียการประหยัดพลังงาน ลงในพืน้ ทีโ่ ซเชียลของตนเอง อาทิ “ดีเจนุย -ธนวัฒน” และ “หมอแล็บแพนดา” โพสตคลิปแนะไอเดียชวนกันแชร แบงกันใช ดวยวิธี Carpool ทางเดียวกัน


ไปดวยกัน, “ดีเจตนหอม-ศกุนตลา” และ “นาเน็ก-เกตุเสพยสวัสดิ์” ที่ชวนกันแชร แบงกันใชดวยไอเดีย Delivery, “ปาตือ-สมบัษร” แชร ไอเดีย ดวยการหอบงานรวมทีมไปนั่งลอมวงประชุมเปลี่ยนบรรยากาศ ทํางานที่ Co-Working Space เชนเดียวกับทางดาน ครูลูกกอลฟคณาธิป ก็ยังออกมาสนับสนุนไอเดียนี้ดวย เปนตน นอกจากนี้ยังมี สื่อดังอีกมากมายที่รวมเกาะกระแสวัฒนธรรมหาร 2 สงผลใหแคมเปญ ของโครงการรวมพลังหาร 2 ถูกพูดถึงและแชรตอกันมากขึ้นไปอีกเทาตัว อยางไรก็ตาม เพื่อใหเกิดการสรางกระแสวัฒนธรรมหาร 2 ขยาย ไปในวงกวางมากขึ้น โครงการรวมพลังหาร 2 จึงจัดกิจกรรม “หาร 2 ยิ่งแชร ยิ่งมันส” ภายใตคอนเซ็ปต โครงการรวมพลังหาร 2 ชวนสารพัด ไอเดียสรางวัฒนธรรมหาร 2 พรอมจุดกระแสผานการจับมือสื่อที่มี อิทธิพลทางความคิดบนสังคมออนไลน อาทิ รายการ “ใตโตะทํางาน” คลื่นวิทยุ Chillfm และเพจดัง “หมอแล็บแพนดา” เพื่อเชิญชวนทุกคน มารวมแชรตอความสนุกกับกิจกรรมมากมาย เพื่อลุนชิงบัตรเขางาน “หาร 2 ยิ่งแชร ยิ่งมันส” นอกจากนี้ ยังไดตอกย้ําวัฒนธรรมหาร 2 สงทายป 2561 ดวยการจัดงาน “หาร 2 ยิ่งแชร ยิ่งมันส” เมื่อวันศุกรที่ 14 ธันวาคม ที่ผานมา ณ โรงละครสยามพิฆเนศ ชั้น 7 สยามสแควรวัน ไดมอบความสนุกและแชรตอวัฒนธรรมหาร 2 ใหกับทุกคน ซึ่งในงานมี กิจกรรมที่นาสนใจ อาทิ กิจกรรมถายภาพกับมุมสุดเกสไตลหาร 2 แชะ&แชร ใหเพื่อนใน Social ลุนรับของรางวัล, กิจกรรมมอบรางวัล หาร 2 โอ ฮะ โอ Challenge ประกวดออกแบบทาเตนสุดฮิตตามเพลง “วัฒนธรรมหาร 2” …โอ ฮะ โอ, กิจกรรมหาร 2 ทอลค ตอนพิเศษ รวมพลเหลาศิลปนดาราดังฝปากกลา นําโดย “ดีเจตนหอม-ศกุนตลา”, “เตย-พงศกร” และ “ดีเจเอกกี้-เอกชัย” ที่มารวมพูดคุยกันแบบดุเด็ด เผ็ดรอน ในไอเดียการประหยัดพลังงานในชีวิตประจําวันรวมกับคน รอบขาง และปดทายดวยมินคิ อนเสิรต ศิลปนขวัญใจวัยแชร “ปาลมมี”่ ซึ่งผลของการจัดงานในแคมเปญครั้งนี้ถือวาไดรับการความสนใจและ การตอบรับจํานวนมาก

ไอเดีย “ชวนกันแชร แบงกันใช” ที่ไดรณรงค มาจัดรวมไวในงานนี้ หัวใจหลัก คือ มุงหวังคนไทย ลดใชพลังงาน สรางวัฒนธรรมประหยัด ทําใหเปน วัฒนธรรมหาร 2 ทําใหเคยชินจนติดเปนนิสัยใน สังคมบานเรา และคงไมใชเรื่องยาก หากเพียงแต ทุกคนนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีอยูในมือมา ใชใหเกิดประโยชน โดยผานแอพพลิเคชั่น และ บริการตางๆ ที่พัฒนาออกมาเอื้อใหคนเปดใจใช งานกันมากขึน้ เชือ่ วาก็จะเกิดการประหยัดพลังงาน รูปแบบใหมที่ไมวาใครๆ ก็สามารถเปนสวนหนึ่ง ในการชวยชาติประหยัดพลังงานได

เชิญพบ

สารพัดไอเดีย สรŒางวัฒนธรรมหาร 2 ประหยัดพลังงาน ไดที่ www.รวมพลังหาร2.com Facebook.com/eppohan2 YouTube: eppohan2 IG:eppohan2

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019

69


NEWS

นํ้าตาลมิตรผล ผูผลิตนํ้าตาลเจาแรกที่ใชบรรจุภัณฑ ยอยสลายไดตามธรรมชาติ เปดตัวนํา้ ตาลออยธรรมชาติ โฉมใหม ในถุงกระดาษ ภายใตคอนเซ็ปต “นํ้าตาลออย ธรรมชาติ ในบรรจุภัณฑจากธรรมชาติ ที่เปนมิตรกับ ธรรมชาติ” โดยดานนอกของบรรจุภณ ั ฑทาํ จากกระดาษ คราฟท ดานในปองกันความชืน้ ดวยพลาสติกชีวภาพชนิด พิเศษทีผ่ ลิตจากพืช สามารถยอยสลายกลับคืนสูธ รรมชาติ ได ใ นสภาวะปุ  ย หมั ก โดยไม ต  อ งพึ่ ง พาโรงย อ ยสลาย อุตสาหกรรมแตอยางใด และไมทงิ้ สารพิษตกคางทําลาย สิ่งแวดลอม จึงถือเปนหนึ่งในนวัตกรรมดานบรรจุภัณฑ ที่ยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอยางแทจริง

นํ้าตาลออย

ธรรมชาติ โฉมใหม

ในถุงกระดาษ

ปจจุ บัน ปญ หาภาวะโลกรอนทวี ความรุน แรงมากขึ้น พลาสติกนับเปนหนึ่งในตัวการสําคัญที่เรงการเพิ่มปริมาณ กาซเรือนกระจกสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไปทั่วโลกทั้งใน ระบบนิเวศทางทะเลและบนบก ซึ่งประเทศไทยติดอันดับ 6 ประเทศที่มีปริมาณขยะพลาสติกในทะเลมากที่สุดในโลก จากผลสํารวจของมหาวิทยาลัยจอรเจีย สหรัฐอเมริกา สะทอน ถึ ง ป ญ หาที่ ทุ ก ภาคส ว นต อ งหั น มาร ว มกั น ใส ใจอนุ รั ก ษ สิ่งแวดลอมอยางจริงจังเพื่อลดผลกระทบดังกลาว อิสระ วองกุศลกิจ ประธานกรรมการ กลุมมิตรผล กลาววา “จากปญหาปริมาณขยะพลาสติกของโลกทีส่ ง ผลกระ ทบตอสิง่ แวดลอมในวงกวาง กลุม มิตรผลในฐานะองคกรทีอ่ ยู ในอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลของไทยมากวา 60 ป จึง ตระหนักและใหความสําคัญกับการจัดการในทุกกระบวนการ ผลิตที่ใสใจดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนมาโดย ตลอด ภายใตแนวคิด ‘สรางคุณคา สรางอนาคต’ การเปดตัว แพ็กเกจจิง้ ใหมครัง้ นีน้ บั เปนอีกหนึง่ กาวสําคัญของกลุม มิตรผล ที่เรามีความมุงมั่นตั้งใจที่จะรวมเปนสวนหนึ่งในการดูแล ปกปองโลกใบนี้ของเราใหนาอยูตอไป”

สงมอบความหวาน แบบรักษโลก

70

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019


HOT

TECO Rotogravure Machine

product

NXS 300

The perfect synthesis of innovation and technology

NXS 300 ถูกออกแบบ ➤ ใหมีขนาดกะทัดรัด เปนพิเศษ เหมาะสําหรับ การวิ่งงานสั้นๆ จนถึงงานปานกลาง ➤ NXS 300 มาพรอมกับโซลูชั่น

ที่ไมเหมือนใครและลํ้าสมัย

ระบบ Combi ในการทําแหง : ระบบ ประหยัดพลังงานขนาดกะทัดรัดที่มี ประสิ ท ธิ ภ าพและลดเสี ย งรบกวน อยางมากดวยเทคโนโลยี Combi

Frontal Dual Trolley : รถเข็นอเนกประสงค สําหรับการเปลี่ยนงานที่รวดเร็วและการติด ตั้งรถเข็น ดวยระบบนี้คุณสามารถเปลี่ยน ลูกโมลดพิมพ ระบบหมึกหรือทั้งสองอยาง ไดในเวลาเดียวกัน

หนวยการพิมพ : หนวยการพิมพไดรับ การบุดวยแผนกันความรอน และแผน ซับเสียง เพื่อปองกันอยางเต็มที่ลดการ ปลอย VOC และมลพิษทางเสียง

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ บริษัท เทคโน โกลบอล กราฟฟิกส จํากัด

โทร. 034-452-118-9 www.tgg.co.th

® ecodear Plant-based Synthetic Fiber

Ecodear® PET is a plant-based polyester ber created through polymerization and melt spinning of plant-derived ethylene glycol, extracted from sugarcane (saccharum officinarum) molasses, and petrolium-derived terephthalic acid. It conforms with Green Public Procurement (Green Purchasing) standards for plant-based synthetic bers, as well as being an ISO14024 type 1 environmental label (ecomark) certied product. With its biodegradable qualities, Ecodear® PLA is seeing wide use in a range of everyday, engineering and agricultural applications, and has also been adopted in desert greening.

Further information at

https://www.toray.com/products/fibers/fib_0131.html THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019

71


HOT

เทคโนโลยี การพิมพแบบซ‹อนเรŒนของ

product

จันวาณิชย

เทคโนโลยีแบบซ‹อนเรŒน

การพิมพแบบซอนเรนไมสามารถตรวจสอบไดดวยตาเปลา ตองใชเครือ่ งมือพิเศษทีเ่ หมาะสมกับคุณลักษณะปองกันการปลอม แปลงนั้นๆ หรืออาจตองใชเทคนิคเฉพาะเจาะจงในการตรวจสอบ วาสิ่งพิมพนั้นๆ เปนของจริงหรือไม การพิมพแบบซอนเรนมีขอดี คือ ยากตอการลอกเลียนแบบ เนื่องจากเปนเทคโนโลยีที่คนทั่วไป ไมสามารถมองเห็นได ดังนัน้ เมือ่ ใสไปในสิง่ พิมพ ทีต่ อ งการปองกัน การปลอมแปลงแลว กลุม มิจฉาชีพอาจจะไมทราบ ทําใหไมสามารถ ทําปลอมได หรือทําปลอมแปลงไดก็ไมเหมือนทั้งหมด รวมทั้ง ยังเพิ่มระดับการปองกันการปลอมแปลงใหซับซอนยิ่งขึ้นได โดย สิ่งพิมพที่ตองการการปองกันการปลอมแปลงระดับสูง อาจจะใช การผสานทั้งเทคโนโลยีการพิมพแบบเปดเผย (Overt Technology) และเทคโนโลยีการพิมพแบบซอนเรน (Covert Technology) ในงาน นัน้ ๆ สําหรับเทคโนโลยีการพิมพแบบซอนเรน (Covert Technology) มีหลายชนิดดังตอไปนี้

1.

Invisible Ink ภาพพิมพที่พิมพดวยหมึกนี้ จะไมสามารถมองเห็นไดดว ยตาเปลา แตจะมองเห็นการเรืองแสงเปนสี ตางๆ เมือ่ มองภายใตหลอดไฟ Black Light หรือแสงเหนือมวง UV (Ultra Violet Light)

4.

บริ ษั ท จั น วาณิ ช ย ซี เ คี ย วริ ตี้ พ ริ้ น ท ติ้ ง จํากัด เปนผูผลิตสิ่งพิมพปองกันการปลอมแปลง ที่ดําเนินธุรกิจมาเปนเวลานานที่สุดในประเทศ ไทย โดยเปดดําเนินการตั้งแต ป พ.ศ. 2464 ดวย ความสําเร็จจากรุนสูรุน บริษัทฯ ไดรับความไว วางใจจากทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการเงิน องคกรธุรกิจ และอุตสาหกรรม ดวยดีเสมอมา ทัง้ ยังคิดคนพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ออกสูตลาดอยางตอเนื่อง ซึ่งไดชวยเสริมสราง ความแข็งแกรงใหกบั ลูกคาในดานภาพลักษณการ เปนผูนําทางการตลาดมาโดยตลอด

2.

Special Invisible Ink ภาพพิมพที่พิมพดวยหมึกนี้ จะไมสามารถมองเห็นไดดว ยตาเปลา แตจะมองเห็นการเรืองแสงเปนสี ตางๆ เมื่อมองภายใตหลอดไฟยูวี พิเศษ

Starbright Ink หมึ ก พิ ม พ นี้ ไ ม ส ามารถมอง เห็นไดดว ยตาเปลา แตตอ งใชปากกา ตรวจสอบพิ เ ศษจึ ง จะเห็ น เปน จุ ด เรืองแสงสีเขียว หรือสีอนื่ ๆ ตามชวง คลื่นเฉพาะ

3.

Bi Fluorescence Ink ภาพพิมพที่พิมพดวยหมึกนี้ จะไมสามารถมองเห็นไดดว ยตาเปลา แตจะมองเห็นการเรืองแสงเปนสี ตาง ๆ เมื่อมองภายใตหลอดไฟยูวี พิเศษ

5.

Multi Invisible Ink หมึกพิมพที่ไมสามารถมองเห็น ไดดวยตาเปลา และตองใชเครื่องมือ ตรวจสอบพิเศษหลายชนิด จึงจะมอง เห็นการเรืองแสง หรือจุดเรืองแสงสี ตางๆ

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมติดตอ ฝายการตลาด โทร. (+66) 0-2635-3355 หรือ

อีเมล : marketing@chanwanich.com

72

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019


เครื่องพิมพ

Domino N610i ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถเปลี่ยนงาน พิมพไดรวดเร็ว และยังมาพรอมกับประสิทธิภาพ การพิ ม พ ไ ด ป ริ ม าณงานเท า ๆ กั บ เครื่ อ งพิ ม พ เฟล็กโซ (Flexo) เครื่องพิมพ Domino N610i พิมพไดกวาง 333 มม. (13 นิว้ ) ซึง่ เปนขนาดความกวางมาตรฐาน ของอุตสาหกรรม พรอมดวยหมึก 7 สี รวมสีขาว ทึบแสง พิมพที่ความละเอียด 600 dpi ความเร็ว สูงสุด 75 เมตรตอนาที (246 ฟุตตอนาที) จึงเปน เครือ่ งพิมพสติกเกอร/ลาเบลระบบดิจทิ ลั เพียงหนึง่ เดี ย วที่ ม าพร อ มกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการพิ ม พ ไ ด ปริมาณงานเทาๆ กับเครื่องพิมพเฟล็กโซ และ สามารถเปลี่ยนงานพิมพไดอยางรวดเร็ว ในระยะ เวลา 30 นาที ที่ตองใชในการเตรียมเครื่องพิมพ เฟล็กโซใหพรอมพิมพงาน เครื่องพิมพ Domino N610i ผลิตงานพิมพไดถงึ 2,250 เมตร ซึง่ หมายถึง

สามารถผลิตงานพิมพของลูกคาไดถึง 10 งาน และเปนการลงทุนที่จะเพิ่ม ศักยภาพและเพิ่มรายได รวมถึงผลกําไร ในขณะเดียวกัน ลดตนทุนและ ความยุงยากในการผลิตงานพิมพ เครือ่ งพิมพ Domino N610i สามารถติดตัง้ ใชงานรวมกับเครือ่ งพิมพ เฟล็กโซได จะกําหนดใหมีปอมพิมพกอนหรือหลัง หรือจะเพิ่มชุดสกรีน ชุดพิมพฟอยลดวยก็ได ทําใหสรางงานพิมพไดหลากหลายตามรูปแบบที่ ตองการ และยังคงคุณสมบัติของเครื่องพิมพดิจิทัลที่เปลี่ยนงานพิมพได อยางรวดเร็ว

รายละเอียดเพ�่มเติมติดตอที่ บร�ษัท หาญ เอ็นจิเนียร�่ง จํากัด

โทร. 0-2203-0868 www.harn.co.th

ADVERTISING

index

บร�ษัท

หนา

CHANWANICH SECURITY PRINTING CO., LTD. ........... 49 KURZ (THAILAND) LTD. ............................................................................... 9 PROPAK 2019 ....................................................................................................... 4 PRINTING&PACKAGING EXPO 2019 .......................................... 67 SCG PACKAGING CO., LTD. .............................................................. 35 THAIFEX-WORLD OF FOOD ASIA 2019 ................................. 66 TECHNO GLOBAL GRAPHICS CO., LTD. ................................ 3 ซี.เอ.เอส.เปเปอร บจก. ..................................................................... 34, 36 ทรีโอ เทรดดิ้ง บจก. ............................................................................................ 6 ไทย เคเค อุตสาหกรรม บจก. ................................................................. 37 เนชั่นไวด บจก. ....................................................................... ปกหลังดานใน

บร�ษัท

หนา

เบอรลี่ ยุคเกอร บมจ. ....................................................................................... 7 ฟอยลมาสเตอร บจก. ..................................................................................... 23 ฟูจิฟลม (ประเทศไทย) บจก. ...................................................................... 11 แมพิมพ บจก. .......................................................................... ปกหนาดานใน ริโก (ประเทศไทย) บจก. .................................................................................. 5 เวอรทัส บจก. ........................................................................................................ 50 ส. ศรีอักษร พริ้นติ้ง โปรดักส บจก. .................................................... 13 หงีเฮงแชมเปยนกรุป บจก. ............................................................................ 8 ออมรอน อีเลคทรอนิคส บจก. ............................................................... 59 อี.พี.ซี. คอรปอเรชั่น บจก. .............................................................. ปกหลัง

THAI PACKAGING NEWSLETTER

January - February 2019

73


ใบสมัครสมาช�ก

สมาคมการบรรจ�ภัณฑไทย

MEMBERSHIP

application Form

ชื่อ-นามสกุล (Name) ............................................................................................................................................................................................... บริษัท/หางหุนสวน/หางหุนสวนจํากัด (Company Name) ...................................................................................................................... ที่อยู (Address) ........................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................................

โทรศัพท (Tel.) ........................................................................................ โทรสาร (Fax) ..................................................................................... ประเภทกิจการ (Description Business) .......................................................................................................................................................... ตําแหนง (Position) ...................................................................................................................................................................................................

ใบสมัครเปนสมาช�กสมาคมฯ

(Membership Application Form) ขอสมัครเปนสมาช�กสมาคมฯ (Type of Membership) สามัญนิติบุคคล (Ordinary Member) วารสาร (Newsletter Member) ขาพเจาทราบระเบียบของสมาคมฯ และจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ ทุกประการ (I have the full knowledge of the association regulations all of which I here by pledge to abide by) ลงชื่อ.................................................................ผูสมัคร (Signature) วันที.่ ................/................../................. (Date)

ลงชื่อ...........................................................ผูรับรอง (..................................................) นายทะเบียนสมาคมการบรรจุภัณฑไทย

หมายเหตุ เอกสารที่ใชในการสมัคร หนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท พรอมประทับตราเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง • สมาชิกสามัญนิติบุคคล คาลงทะเบียนครั้งเดียว 500 บาท คาบํารุงสมาคมฯ 2,000 บาท/ป • สมาชิกวารสาร คาลงทะเบียนครั้งเดียว 100 บาท คาบํารุงสมาคมฯ 500 บาท/ป การชําระเงินโดย • สั่งจายเปนเช็คครอมในนาม “สมาคมการบรรจุภัณฑไทย” • ฝากเงินเขาบัญชี “สมาคมการบรรจุภัณฑไทย” ธนาคารกสิกรไทย สาขาพระโขนง บัญชีออมทรัพย เลขที่ 010-2-58719-7 สมาคมการบรรจุภัณฑไทย อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (อาคารเกา) ชั้น 2 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท : 0-2712-1995, 0-2712-3556 โทรสาร : 0-2713-6164 E-mail : thaipack@thaipack.or.th, adminthaipack@gmail.com Website : www.thaipack.or.th Thai Packaging Association MIDI Building, 86/6 Soi Treemit, Rama 4 Rd., Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand Tel : 0-2712-1995, 0-2712-3556  Fax : 0-2713-6164 E-mail : thaipack@thaipack.or.th, adminthaipack@gmail.com Website : www.thaipack.or.th


Profile for Thaipackaging

ThaiPackaging 133 Jan-Feb 2019  

Thaipackaging

ThaiPackaging 133 Jan-Feb 2019  

Thaipackaging

Advertisement