Page 28

INTERVIEW กองบรรณาธิการ

ศลิษา พิบูลยสวัสดิ์

บรรจุภัณฑเครื่องสําอางตŒองมี Innovation และเทคโนโลยี การผลิตที่ทันสมัย การทําธุรกิจตŒองซื่อสัตยทั้งต‹อลูกคŒา ต‹อ ซัพพลายเออร และทุกๆ คน รวมทั้งซื่อสัตย ต‹อพนักงานของตนเอง “Comets” หมายถึงดาวหาง ดาว ที่สองสวางบนทองฟาเพียงชั่วระยะเวลา หนึง่ แลวก็หายไป แตทจี่ ริงแลวดาวหางนัน้ ไมไดหายไปไหน บางเวลาเราอาจจะมอง ไมเห็นดวยตาเปลาแตกไ็ มไดหมายความวา มันไมมีอยู เมื่อไดเวลา ดาวหางนั้นก็จะ กลั บมาส องสว า งอี ก ครั้ ง เช น เดี ยวกับ บริษัท คอมเม็ทส อินเตอรเทรด จํากัด บริษัทที่เรียกไดวาปดทองหลังพระของ ธุรกิจเครื่องสําอางในหลายๆ แบรนดที่ เราเห็นอยูในตลาดอยางแทจริง เหมือน ดาวหางทีห่ ลบอยูห ลังดาวดวงอืน่ แตวนั นี้ ถึ ง เวลาแล ว ที่ ด าวหางดวงนี้ จ ะออกมา โลดแลนในวงการธุรกิจบรรจุภัณฑเครื่อง สําอางอยางเต็มตัว เมื่อป 2536 ศลิษา พิบูลยสวัสดิ์ และสามี ตัดสินใจนําเงิน 3 แสนบาทลงทุน ทําธุรกิจผลิตสินคาพรีเมียมใหแกบริษัท ผลิตเครื่องสําอางชั้นนํา และสินคาอื่นๆ บริษทั เติบโตตามลําดับจนป 2545 ไดขยาย ธุ ร กิ จ สู  ต ลาดบรรจุ ภั ณ ฑ เ ครื่ อ งสํ า อาง อยางเต็มตัว โดยนําเขาบรรจุภัณฑเครื่อง สําอางจากประเทศจีน ซึง่ ถือเปนจุดเริม่ ตน ของการเปนผูจําหนายบรรจุภัณฑเครื่อง สําอางรายใหญของประเทศ

28

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2018

ThaiPackaging 128 Mar-Apr 2018  

Thaipackaging

ThaiPackaging 128 Mar-Apr 2018  

Thaipackaging

Advertisement