Page 1


12-9-61 TECHNOLOGY MEDIA AD Kongberg_G5-3.indd 1

AD Packaging NO.2017-2018 _09868_15-3-60_G5-4

12/9/61 18:54


25-3-62 TECHNOLOGY MEDIA NO134 AD Pack Print_G5-3.indd 1

25/3/62 15:19


28-1-62 TECHNOLOGY MEDIA NO 133 AD Ricoh_G5-3.indd 1

28/1/62 17:15


12-9-61 TECHNOLOGY MEDIA AD AIRPLANE_G5-3.indd 1

12/9/61 18:48


25-3-62 TECHNOLOGY MEDIA NO134 AD SANSIN_G5-3.indd 2

25/3/62 15:59


25-3-62 TECHNOLOGY MEDIA NO134 AD SANSIN_G5-3.indd 3

25/3/62 15:59


CONTENTS

30 Focus

Vol.29 No.134

38 In Trend

March-April 2019

FPA Announces 2019 Flexible Packaging Achievement Award Winners

ลอรีอัล กรุป จับมือ ควอนติส กอตั้ง "SPICE" ผลักดันการพัฒนาบรรจุภัณฑยั่งยืนในกลุมอุตสาหกรรม ความงาม

40 News

โคนิกา มินอลตา เสนทางแหงความสําเร็จ

42 Focus

Iceland Reverse Vending Machines

44 News

งานสัมมนา Innovation for More Value & Benefit

46 Special Scoop

“5Rs” ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนเพื่อผลักดันนโยบาย “บรรจุภัณฑที่ยั่งยืน” ของ CPF

page 30

52 News

ไฮเดลเบิรกชนะเลิศหลายรางวัลดานการออกแบบ ผลิตภัณฑยอดเยี่ยม

53 In Trend

Two designs made from Metsä Board paperboard win the Green Packaging Star Award 2018

54 News 14 43 71 17

TPA Activity PR News Hot Product Interview

นพ.วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย... Gracz ภาชีวะ เพื่อสิ่งแวดลอม หวงใยผูบริโภค ดูแลสุขภาพโลก

RICOH จัดงาน RICOH Digital Disruption 2019 ขานรับความกาวไกลทางเทคโนโลยี

56 Special Area

Sheet-fed Cold Foil กาวตอไปของวงการพิมพออฟเซ็ท

60 Special Area

ยกระดับคุณภาพการผลิตดวย Smart Camera

62 News 20 Focus

Packaging Concepts with Paper Fibre Based Materials

22 In Trend

ถวยกาแฟจากกากกาแฟ... ทนรอน ถืองาย เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

“มิตรผล” ตอบรับกระแสรักษโลก กับบรรจุภัณฑน้ําตาลยอยสลายไดตามธรรมชาติ!

64 Article

การรักษาความปลอดภัยขอมูลในระบบ

68 News 24 Article

กระบวนการผลิตที่ดีของวัสดุสัมผัสอาหาร มีความสําคัญอยางไรตอความปลอดภัยของอาหาร

Digital Intelligence กลยุทธขับเคลื่อนในป 2562 ของ ฟูจิ ซีร็อกซ

69 News 26 Focus

การจัดซื้อจัดจางสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

29 In Trend

Samsung ประกาศเลิกใชบรรจุภัณฑ ‘พลาสติก’ สําหรับ โทรศัพท แท็บเล็ต และเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกส

10

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2019

TBSP ชูนวัตกรรมดานการปองกันการปลอมแปลง ครบวงจร

70 News

สถาบันพลาสติกจับมือเอ็มเฟค นําเทคโนโลยีไอโอที มาชวยพัฒนาผูประกอบการพลาสติก


EDITOR

note

วัตถุประสงคในการจัดทํา

วารสารบรรจุภณ ั ฑไทย จัดทําขึน้ โดยสมาคมการบรรจุภณ ั ฑไทย เพือ่ เผยแพร สาระความรูเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ และนําเสนอความเคลื่อนไหวของกิจกรรม ดานบรรจุภณ ั ฑใหแกสมาชิกและบุคคลทัว่ ไปทีส่ นใจ บทความทีต่ พี มิ พในวารสาร บรรจุภัณฑไทยเปนสวนหนึ่งของการเผยแพรขอมูลขาวสาร และเอกสารทาง วิชาการ สมาคมฯ ไมจําเปนตองเห็นดวยเสมอไป

Purpose

TPA Packaging Newsletter ฉบับที่ 2 ของป 2562 ยังคง เนื้อหาที่นาสนใจเชนเดิม คอลัมน Interview พาไปพูดคุยกับ นพ.วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย ผูผลิตบรรจุภัณฑดวยวัตถุดิบจาก ธรรมชาติอยางแทจริง มุงมั่นจนทําให Gracz เปนบรรจุภัณฑที่ กําลังไดรบั ความสนใจมาก แตกวาทีท่ า นจะทําไดกไ็ มใชงา ย ๆ เลย ตองใชความมุงมั่นแลวลงมือทําอยางจริงจัง จึงประสบผลสําเร็จ ดังปจจุบัน นอกจากนี้บทความเรื่อง Packaging Concepts with Paper Fibre Based Materials บรรจุภัณฑจากประเทศเยอรมนีที่มี นวัตกรรมการผลิตที่นาสนใจ ผูประกอบการไทยตองใสใจเพื่อ ไมใหตกเทรนด นอกจากนั้นยังมีถวยกาแฟจากกากกาแฟ... ทนรอน ถืองาย เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สวนเรื่องของการ จัดซื้อจัดจางสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมนั้น ผูประกอบการ ก็ไมควรละเลยเชนกัน การทีผ่ ปู ระกอบการปจจุบนั ใหความใสใจเกีย่ วกับสิง่ แวดลอม เปนเรื่องที่ดีและนาสนับสนุนเปนอยางมาก ทาง Samsung ได ประกาศเลิกใชบรรจุภัณฑ “พลาสติก” สําหรับโทรศัพท แท็บเล็ต และเครือ่ งใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกส หรือการทีล่ อรีอลั กรุป ไดจบั มือ ควอนติส กอตั้ง “SPICE” ผลักดันการพัฒนาบรรจุภัณฑยั่งยืนใน กลุมอุตสาหกรรมความงาม และทางกลุมเครือซีพีไดประกาศ “5Rs” ยุ ท ธศาสตร ก ารขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ ผลั ก ดั น นโยบาย “บรรจุภัณฑที่ยั่งยืน” ก็เปนอีกเรื่องดี ๆ ที่นาสนใจเชนกัน The 2nd Edition of TPA Packaging Newsletter for 2019 still contains interesting contents. The Interview Column brings you to talk with Dr.Weerachat Kittirattanapaiboon, manufacturer of packaging using pure natural raw materials. With his strong determination, it enables Gracz to be a packaging that receives much interest. Though his doing was not that easy. It should be acknowledged as real serious commitment in order to achieve success at present. Besides, the article on Packaging concepts with paper fibre based materials is a packaging from Germany which is an interesting innovation product. Thai entrepreneurs must pay attention to this so as not to fall out of the trend. In addition, there is a coffee cup made of coffee grounds... resistant to heat, easy to hold, environmentally friendly. As for the procurement of products that are environmentally friendly, Entrepreneurs should not ignore as well. At present, the fact that entrepreneur cares about the environment is considered very good and one should support. Samsung has announced terminating the use of “plastics”. For phones, tablets and electronic appliances or the fact that L'Oréal Group has joined hands with Quantis to establish “SPICE” to push for sustainable packaging development in the beauty industry and the CP Group has announced “5Rs” as a Driving strategy to push the policy for “Sustainable packaging” are all good stories that are interesting as well. 12

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2019

Published by the Thai Packaging Association. Thai Packaging Newsletter provides news, information and know-how as well as activity related to packaging industry in Thailand to all members of the Thai Packaging Association and the general public. Articles published in Thai Packaging Newsletter do not represent the official views of the Thai Packaging Association.

คณะกรรมการบริหารสมาคมการบรรจุภัณฑไทย The Board of the Thai Packaging Association 1. คุณมานิตย กมลสุวรรณ Manit Kamolsuwan 2. คุณพรชัย รัตนชัยกานนท Pornchai Rattanachaikanont 3. คุณเอกรินทร จิระกรานนท Ekarin Chirakranont

นายกสมาคมฯ President อุปนายกจัดหารายได Vice President/Fund Raising Chair อุปนายกพัฒนาองคกร Vice President/Organization Development 4. คุณประสิทธิ์ คลองงูเหลือม อุปนายกวิชาการ Prasit Klongngooluerm Vice President/Academic Affairs 5. คุณภาวิมาส กมลสุวรรณ อุปนายกบริหาร Pavimas Kamolsuwan Vice President 6. คุณอโศก อุปทยา อุปนายกอุตสาหกรรมพลาสติก Ashok Upadhya Vice President 7. คุณวิวัฒน อุตสาหจิต เลขาธิการ Wiwat Utsahajit Secretary 8. คุณชินวัชร เฉลยวุฒิโรจน เหรัญญิก Chinnawat Chaloeiwutthiroj Treasurer 9. คุณอภิเชษฐ เอื้อกิจธโรปกรณ นายทะเบียน Aphichet Eukittaroprakorn Register 10. คุณภัทรา คุณวัฒน รองเลขาธิการ Patra Khunawat Vice Secretary 11. คุณประเสริฐ หลอยืนยง ประชาสัมพันธ Prasert Loryuenyong Public Relation 12. คุณวีระยุทธ อมรเธียร กรรมการ ฝายกิจกรรมตางประเทศ Veerayuth Amorntien Director of International Affairs 13. คุณอุมา อัจจิมารังษี กรรมการ ฝายกิจกรรมในประเทศ Uma Ajjimarangsee Director of Internal Affairs 14. คุณนิธิ เนาวประทีป กรรมการ ฝายสารสนเทศ Niti Naovaprateep Director of IT 15. คุณวิวรรธน เหมมณฑารพ กรรมการ ฝายอุตสาหกรรมพลาสติก Wiwat Hemmondharop Director of Plastic Industry เจาของ : สมาคมการบรรจุภัณฑไทย www.thaipack.or.th อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (อาคารเกา) ชั้น 2 86/6 ซอยตรีมติ ร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท : 0-2712-1995, 0-2712-3556 โทรสาร : 0-2713-6164 E-mail : thaipack@thaipack.or.th, adminthaipack@gmail.com Owner : Thai Packaging Association www.thaipack.or.th MIDI Building, 86/6 Soi Treemit, Rama 4 Rd., Klongtoey, Bangkok 10110 Tel : 0-2712-1995, 0-2712-3556 Fax : 0-2713-6164 E-mail : thaipack@thaipack.or.th, adminthaipack@gmail.com Editorial Staff : Nipa Klinkosum Project Manager : Tipawan Khempilar Marketing Manager : Khemjira Plathip Executive Sale : Kalaya Sabpirom, Siriporn Klinkajorn, Kasira Hembundij, Manus Chaipas, Kritiyakorn Dangsamran Graphic Designer : Prittiya Nillawat Photographer : Komsak Kumsalee Proofreader : Tidawadee Boonsuya Managed by : Technology Media Co., Ltd. 471/4 Phayathai Place, Sri-Ayutthaya Rd., Thung Phayathai, Rachathewi, Bangkok 10400 Printed by : E.Hing Printing Press Co., Ltd. 3141 Rot-Fai Sai Paknam Rd., Phrakanong, Klongtoey, Bangkok 10110 Tel : 0-2249-0136-8 Fax : 0-2249-5093


AD_Sri Aksorn


TPA

activity

สมาคมการบรรจุภัณฑ ไทย จัดการประชุมใหญสามัญประจําป 2561/2562

สมาคมการบรรจุภัณฑไทย จัดการประชุมใหญสามัญประจําป 2561/2562 นําโดย มานิตย กมลสุวรรณ นายกสมาคม เปน ประธานเปดการประชุมในชวงแรก ซึ่งเปนการประชุมในสวนของคณะกรรมการบริหารสมาคมการบรรจุภัณฑไทย ประกอบดวย วิวฒ ั น อุตสาหจิต เลขาธิการ ภัทรา คุณวัฒน รองเลขาธิการ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ อาทิ ประสิทธิ์ คลองงูเหลือม อุปนายกวิชาการ ชินวัชร เฉลยวุฒิโรจน เหรัญญิก วีระยุทธ อมรเธียร กรรมการฝายกิจกรรมตางประเทศ นิธิ เนาวประทีป กรรมการฝายสารสนเทศ ประเสริฐ หลอยืนยง ประชาสัมพันธ พรอมดวยสมาชิกกิตติมศักดิ์ ไดแก ปุน คงเกียรติเจริญ, วรรณา สุทัศน ณ อยุธยา ที่ปรึกษา และ รัชนี ชัยชาติ ที่ปรึกษา เขารวมเสนอขอคิดเห็นและรับฟงการประชุมครั้งนี้ดวย

ในทีป่ ระชุม นายกสมาคมฯ ไดใหขอ เสนอแนะเกีย่ วกับแนวโนมของอุตสาหกรรมบรรจุภณ ั ฑ ทีข่ ณะนีม้ ผี ลิตภัณฑบางประเภท ที่ยอยสลายชา กอใหเกิดปญหาขยะตามมา ซึ่งในสวนของแตละโรงงานอุตสาหกรรม จะตองศึกษาแนวทางการใชเทคโนโลยีหรือ นวัตกรรมตาง ๆ เพื่อแกปญหาขยะที่เปนพิษตอสิ่งแวดลอม นอกจากนัน้ ไดมกี ารพูดคุยเกีย่ วกับ Smart Packaging ซึง่ คณะกรรมการผูเ ขารวมประชุม ไดแสดงความคิดเห็นทีห่ ลากหลาย และเสนอความคิดเห็นในหัวขอ Logistics Packaging and Modern Trade บรรจุภัณฑเพื่อการขนสงและการนําสินคาออก จําหนาย ซึ่งมีการพัฒนาขึ้นตามลําดับ ผูประกอบการตองปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลง 14

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2019


หลังจากนั้นได้เข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561/2562 ซึ่งทางสมาคมฯ ได้เชิญสมาชิก และที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุม พร้อมกับงานเลี้ยงสังสรรค์ร่วมกัน โดยทาง คณะกรรมการได้แจ้งถึงผลการด�าเนินงานในรอบปีทผ่ี า่ นมา พร้อมทัง้ แผนการท�างานในปี ต่อไป รวมทั้งได้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียในโรงงำนอุตสำหกรรม” โดย สัมฤทธิ์ ชรำดี กรรมการผูจ้ ดั การ ห้างหุน้ ส่วนจ�ากัด เวิลด์กรีน ดีวลิ อปเมนท์ กล่าวถึง กระบวนการขั้ น ตอนการผลิ ต และจ� า หน่ า ยผงบ� า บั ด น�้ า เสี ย และเคมี ภั ณ ฑ์ ใ นโรงงาน อุตสาหกรรม ที่เล็งเห็นถึงปัญหาจึงคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหาน�้าเสียที่ เกิดขึ้น ซึ่งสามารถตอบโจทย์ในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระบบบ�าบัดน�้าเสีย ให้กับผู้ผลิต และผูป้ ระกอบการในโรงงานอุตสาหกรรมครัวเรือน อุตสาหกรรมขนาดย่อม และอุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ทวั่ ไป โดยเฉพาะการใช้ผลิตภัณฑ์บา� บัดน�า้ เสียดังกล่าว มีตน้ ทุนต�า่ ในการติดตัง้ ระบบบ�าบัดน�้าเสียภายในโรงงานอุตสาหกรรรม

บรรยากาศภายในการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีดงั กล่าว ได้มตี วั แทนและสมาชิกสามัญนิตบิ คุ คลของสมาคมการบรรจุภณ ั ฑ์ ไทย เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2019

ThaiPack2019 Mar-Apr.indd 15

15

G5-4-23-4-62.11.50.AM


เรื่องเลา คนทํากลอง

Mathematics

Engineer

Technology

S-T-E-M Science

อ.มานิตย กมลสุวรรณ นายกสมาคมการบรรจุภัณฑไทย

ากนี้ไป แนวทางการพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ และภาชนะใหม ๆ นอกจากจะตองโดนใจผูใช แล ว จะต อ งตอบโจทย ก ารเป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม ไมไปสรางปญหาแรงงาน ผลิตงานคุณภาพไดมาตรฐาน GMP มีราคาที่เหมาะสม (ไมใชถูกอยางเดียว) สงของ ตรงเวลา มีการนําเสนอรูปแบบแพ็กเกจใหม ๆ และ มีการไปเยี่ยมเปนครั้งคราวดวย... ตลอดเวลาทีผ่ า นมา มีการพูดแตปญ  หาของขยะมลพิษในทุกระดับ แตไมมี ละทางแกที่ถูกจุด (เพราะไมรู) จะพูดไดแตกวาง ๆ ออม ๆ ใครพูดถึงสาเหตุและทางแก ทายสุดทุกอยางทุกเรื่องก็จะกลับมาลงที่หลักการทํางานของศาสตร STEM (Science...Technology...Engineer...Mathematics) ที่ผูประกอบการและ (Science...Technology.. ผููเกี่ยวของสวนใหญในไทยไม นไท รู จึงไมไดใหความสําคัญ และไมรูถึงวิธีแกไข 30-35% ของขยะมลพิษมาจากบรรจุภัณฑ และภาชนะที่ใชแลว... ทั้ง ๆ ที่ 30 35% ของขยะ ในสวนของ CPT มีความเขาใจปญหาและเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมดี เรามี ความพรอมทํางานในรูปแบบของศาสตร STEM มานาน มีวทิ ยาการใหม ๆ ของ เราเอง ทั้งที่เปนกระดาษและวัสดุสังเคราะหเต็มรูปแบบ พรอมที่จะนําเสนอ แพ็กเกจและภาชนะใหม ๆ ใหเปนทางเลือก รวมทั้งการผลิตเพื่อสงออกที่ตอง เปนไปตามกฎระเบียบทีเ่ ขมงวดของผูซ อื้ ในตางประเทศ... CPT จึงไดทาํ เปนหลัก การของโครงงาน... การยอยสลายของสินคา/ภาชนะทีใ่ ชในอุตสาหกรรมและใช ในครัวเรือน... Industrial & Home Products Decompose... และไดเดินหนาตาม แผนงานไปมากแลว 16

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2019


INTERVIEW

กองบรรณาธิการ

นพ.วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย Gracz ภาชีวะ จากเยื่อพืชธรรมชาติ หวงใยโลก หวงใยคุณ

“แนวคิดในการบุกเบิกผลิตภัณฑจากเยือ่ พืชธรรมชาติ เริ่มตนจากมุมมองที่วาวัตถุดิบที่ใชผลิตบรรจุภัณฑที่ใช ใสอาหารบางประเภท เมือ่ เวลารับประทานเขาไปมักจะมี สารพิษตกคางในรางกาย ซึ่งมีผลตอความปลอดภัยตอ สุขภาพสําหรับผูบริโภคอาหาร เพราะเสี่ยงเกิดอันตราย กอใหเกิดโรคตาง ๆ โดยเฉพาะเปนโรคมะเร็ง นอกจากนี้ ยังสรางมลพิษตอสิ่งแวดลอมอีกดวย จึงมีแนวคิดวา เรา จะชวยสังคมและชวยโลกใหมีสุขภาพดีขึ้นไดอยางไรบาง จึงเปนที่มาและจุดประกายความคิดวา อยากใหทุกคน บนโลกนีม้ สี ขุ ภาพทีด่ ี และอยากเห็นสิง่ แวดลอมดี ๆ ไมมี มลพิษ”... นี่เปนคํากลาวดวยปณิธานอันแนวแนของ นพ.วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย ผูกอตั้ง บริษัท บรรจุภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) ปจจุบนั ดํารงตําแหนงประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร บ า นเกิด เป น ชาวจั ง หวั ด เชี ย งราย จบการศึก ษาจากคณะ แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม หลังจากจบการศึกษาได กลั บ ไปเป น แพทย ใ นพื้ น ที่ อํ า เภอแม จั น จั ง หวั ด เชี ย งราย ประมาณ 3 ป จากนั้นไดไปศึกษาตอปริญญาโทที่ประเทศ สหรัฐอเมริกา ทางดานการบริหารจัดการสุขภาพอนามัยและ บริหารธุรกิจ THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2019

17


หลังจบการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกาแลว นพ.วีรฉัตร มีโอกาสเริ่มตนทํางานในสายธุรกิจดานการเงิน การวางระบบ สนับสนุนทั้งฝายขายและฝายการตลาด ตอมาไดเขาสูธุรกิจ เทรดดิ้งที่นําเขาและสงออกอุปกรณทางการแพทยไปหลาย ประเทศ ทําใหไดมีโอกาสไปเจอภาชนะใสอาหารที่ทําจาก เยื่อตนไมในตางประเทศที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ จึงเกิด ความสนใจ และกลายเปนจุดพลิกผันในการเดินทางสูธุรกิจ บรรจุภัณฑอาหาร และเปนแรงบันดาลใจในการศึกษาคิดคน บรรจุภัณฑอาหารที่ทํามาจากวัสดุที่เปนธรรมชาติ ไมมีสาร ปนเปอ นกับอาหาร ยอยสลายไดตามธรรมชาติ ไมเปนอันตราย ตอสุขภาพและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม บริษัท บรรจุภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2548 เปนบริษัทแรกในประเทศไทย โดย คนไทย ที่ทําการผลิตบรรจุภัณฑจากเยื่อพืชธรรมชาติ โดยมี โรงงานผลิตที่จังหวัดชัยนาท รวมระยะเวลาจนถึงปจจุบัน เขาสูปที่ 14 แลวสําหรับการดําเนินธุรกิจเปนผูประกอบการ ผลิ ต บรรจุ ภั ณ ฑ อ าหารที่ มี ค วามปลอดภั ย และเป น มิ ต รต อ สิ่งแวดลอม โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการคัดเลือกเยื่อพืชซึ่งเปน สวนที่เหลือใชจากอุตสาหกรรมเกษตร เชน เยื่อชานออย กากมัน ปาลม ฟางขาว ผักตบชวา และไดทําการวิจัยและ พัฒนากระบวนการในการผลิต จนไดผลิตภัณฑท่ีมีคุณสมบัติ เหมาะสมกับการใชงานตามความตองการของผูบริโภค ทั้งใน กลุม ผูบ ริโภคทัว่ ไป และกลุม อุตสาหกรรมทีต่ อ งการบรรจุภณ ั ฑ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และเปนผูผลิตและจําหนายเปน รายแรกในประเทศไทย โดยในชวงเริ่มตนนั้น ใชชื่อวา “ไบโอ ชานออย” จากความมุง มัน่ พัฒนาบรรจุภณ ั ฑจากเยือ่ ชานออย ปจจุบนั เปนที่รูจักกันในตลาดภายใตชื่อแบรนด Gracz ภาชีวะจาก เยือ่ พืชธรรมชาติ ทีต่ อบสนองทุกการใชงานของผูบ ริโภค และ ไดรับการตอบรับจากตลาดทั้งในและตางประเทศมากกวา 70 แบบ อาทิ ถวย ชาม จาน กลองอาหาร ถาด แกวน้ํารอน และแกวกาแฟ จากโรงงานเล็ก ๆ ที่มีกําลังการผลิตประมาณ 1 แสนใบตอวัน ปจจุบนั มีการขยายฐานการผลิตเพิม่ ขึน้ มีกาํ ลัง การผลิตมากกวา 1 ลานใบตอวัน สะทอนถึงผลประกอบการ ของบริษัทมีการเติบโตตอเนื่องขึ้นทุกป เมื่อธุรกิจมีการเติบโตดีขึ้น สะทอนใหเห็นถึงสังคมจะมี สุ ข ภาพที่ ดี ขึ้ น และสั ง คมโลกจะดี ขึ้ น ตามไปด ว ย การเป น ผูป ระกอบการทีไ่ มไดมงุ เนนเพียงผลกําไรสูงสุด แตเนนในเรือ่ ง การดูแลสังคมและสิง่ แวดลอมควบคูก นั ไป จึงทําใหบริษทั ไดรบั รางวัลและมาตรฐานรับรองมากมายทัง้ ในและตางประเทศ เชน Baipo Awards, Prime Minister’s Export Award, The Best Innovator, ISO, BRC/IOP, HACCP GMP เปนตน ในการมอบ สิ่งดีงามใหกับสังคม อีกทั้งเปนบริษัทรายแรกในประเทศไทย ที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตบรรจุภัณฑสําหรับ อาหารทีย่ อ ยสลายไดตามธรรมชาติ ชนิด Biodegradable จาก สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) และเปนบริษทั 18

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2019

เดียวใน AEC ทีผ่ ลิตภาชนะทีม่ าจากเยือ่ พืชธรรมชาติ ทีส่ ามารถยอยสลายได ซึง่ มีความปลอดภัยตอสุขภาพ ของผูบริโภค นพ.วี ร ฉั ต ร กล า วว า “สํ า หรั บ ที่ ม าของชื่ อ ผลิตภัณฑ Gracz เปนการตั้งชื่อแบรนดเพื่อใหจดจํา งาย และเปนสากล ปจจุบนั ผลิตภัณฑเกรซ ผลิตจาก วัสดุเศษพืชเหลือใชทมี่ าจากชานออย ผักตบชวา และ ฟางขาว แตในอนาคตมีแนวทางที่จะพัฒนาจากเยื่อ พืชอืน่ ๆ เชน เปลือกสับปะรดทีจ่ ะไมทงิ้ ไปอยางเปลา ประโยชน ขณะนี้เรากําลังศึกษาและกําลังหารือรวม กับทางมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เพื่อตอยอดเปน ผลิตภัณฑตอไป เนื่องจากมองวาแนวโนมการใช ภาชนะประเภทที่ผลิตจากธรรมชาตินี้ ตลาดมีความ ตองการสูงขึน้ และทางบริษทั ไดขยายฐานการสงออก ผลิตภัณฑไปยังตลาดตางประเทศประมาณ 95% ครอบคลุมทุกทวีปกวา 30 ประเทศทั่วโลก อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และออสเตรเลีย แต ในปจจุบนั มีการใชผลิตภัณฑนภี้ ายในประเทศมากขึน้ ดวยเชนเดียวกัน” สําหรับหลักการบริหารหรือแนวคิดในการทํางาน และการพัฒนาบุคลากรของบริษัทนั้น นพ.วีรฉัตร กลาววา เมื่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเกิดขึ้นตลอด เวลา สิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ในการบริหาร คือตองมีการถายทอด วิธีคิดในการทํางานที่ทํางานไปพรอม ๆ กับความสุข มีความเอื้อเฟอ พรอมที่จะเปลี่ยนแปลง และเปด โอกาสใหพนักงานสามารถคิดตางได ซึ่งทําใหงาน กับการใชชีวิตสอดคลองกัน สิ่งที่ไดจากการทํางานก็


สามารถนําไปปรับใชในชีวติ ประจําวันไดดว ย นัน่ เปนทีม่ าของ แนวคิด เกงงาน เกงคน เกงคิด และเกงดําเนินชีวิต สิ่งเหลานี้ เปนทั้งหลักในการดําเนินชีวิตและการบริหารงานในบริษัทที่มี พนักงานมากกวา 700 คน อีกดวย “ขณะเดียวกันในฐานะผูบ ริหารก็ตอ งเปดใจพรอมรับฟง และ สามารถแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันไดโดยไมจํากัด และ ไมปด กัน้ การเสนอความคิดเห็นของพนักงานดวย ทัง้ นี้ เพือ่ ให เกิ ด อะไรใหม ๆ ในชี วิ ต และพร อ มที่ จ ะร ว มมื อ กั น พั ฒ นา ผลิตภัณฑของบริษัทใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล เพราะ ในอนาคตทิศทางการแขงขันในทางการตลาดจะเพิม่ มากขึน้ จึง ตองใหความสําคัญกับความคิดเห็นขอเสนอทีห่ ลากหลายของ พนักงานในการที่จะรวมกันกําหนดกลยุทธ เรงพัฒนาสินคา และสรางนวัตกรรมใหมๆ ของบริษัท และเพื่อเพิ่มชองทาง ตลาดใหเปนประโยชนตอผูบริโภค” ในอนาคต หลายประเทศทั่วโลกตางปรับตัวตามเศรษฐกิจ สังคมโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะบทบาทระบบ AI และระบบโลจิสติกสจะมีบทบาทมากขึน้ เรือ่ ยๆ ผูป ระกอบการ ตาง ๆ เริ่มตื่นตัวมากขึ้น หลายบริษัทหันมาพัฒนาสินคาที่ ตองการอนุรักษธรรมชาติ โดยกลุมธุรกิจนี้ตางเล็งเห็นความ สําคัญกับผลิตภัณฑทสี่ ามารถชวยลดภาวะโลกรอน และลดการ ใชทรัพยากรของโลกใหนอยที่สุด “สิง่ ทีจ่ ะขับเคลือ่ นและขยายธุรกิจบรรจุภณ ั ฑเพือ่ สิง่ แวดลอม ตอไป ตองอาศัยการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐบาลและ เอกชน มหาวิทยาลัยตาง ๆ ตลอดจนผูประกอบการโรงงาน อุตสาหกรรม รวมกันขับเคลือ่ นผลิตสินคาทีม่ าจากวัสดุธรรมชาติ ที่สามารถตอบโจทยการดูแลดิน น้ํา อากาศ และสิ่งแวดลอม

ไดอยางแทจริง โดยคํานึงถึงสุขภาพของผูบริโภคเปนหลัก เปนการชวยลดการใชพลังงาน ลดการใชทรัพยากรโลก คืน ธรรมชาติใหกับธรรมชาติ เพื่อโลกใบนี้ เพื่อชีวิตที่ยืนยาวและ ความยั่งยืนของโลก” นพ.วีรฉัตร กลาว อย างไรก็ดี เรื่ องป ญหาด านสิ่ งแวดล อมในเวลานี้ ตอง ยอมรับวา มนุษยดึงทรัพยากรจากธรรมชาติในอนาคตมาใช กอน เทากับไดทําลายโลกไปลวงหนา ถาเราไมตระหนักกันใน วันนี้ ทรัพยากรธรรมชาติจะลดนอยลง ในขณะที่เกิดปญหา ขยะลน ที่สงผลกระทบตอคน สัตว และสิ่งแวดลอม ที่กําลัง เผชิญอยูอ ยางหลีกเลีย่ งไมไดขณะนี้ กลายเปนปญหาทีท่ วั่ โลก ใหความสําคัญ จึงเปนหนาทีข่ องผูป ระกอบการภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม รวมทั้งทุกภาคสวน ที่ตองหันมาตระหนักถึง ปญหาเหลานี้และรับผิดชอบในการผลิตสินคาเพื่อชวยสังคม และชวยโลกไดอยางไรบาง นพ.วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย ไดฝากแนวคิดทิ้งทายไววา เมือ่ มนุษยใชทรัพยากรธรรมชาติมากขึน้ เราตองสรางและ รักษาธรรมชาติใหมากขึ้นดวย ทางหนึ่งที่สําคัญคือการ พาตนเองเขาไปอยูก บั ธรรมชาติ เพือ่ ใหตวั ของเราไดศกึ ษา เรียนรู สัมผัสอากาศบริสุทธิ์จากธรรมชาติใหมากที่สุด มนุ ษ ย เราต อ งซึ ม ซั บ การอยู กั บ ธรรมชาติ เพื่ อ เข า ใจ ธรรมชาติ เพราะธรรมชาติไดเติมเต็มใหกับมนุษยทุกชีวิต ที่อาศัยอยูบนโลกใบนี้ ทั้งหมดทั้งมวล จึงเปนอีกวิธีหนึ่ง ของมนุษยทจี่ ะสามารถจัดการกับตนเองใหเปดมุมมองและ ใชประโยชนจากธรรมชาติไดอยางถูกตอง และรวมมือกัน ในการอนุรกั ษสงิ่ แวดลอม เพือ่ สุขภาพทีด่ ขี องตนเอง และ สุขภาพที่ดีของโลกใบนี้ THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2019

19


FOCUS

Packaging Concepts with Paper Fibre Based Materials The reduction of the consumption of packaging and the use of recyclable materials in the production of packaging are currently at the top of the agenda in the packaging industry and among consumers. In the near future, the demand for recyclable packaging in particular will increase significantly. With MULTIVAC PaperBoard, MULTIVAC, as one of the leaders in the market and technology, offers a variety of solutions for the production of packaging based on paper fibre that fully meet the requirements of recyclability. Primarily, packaging must protect the product. In respect of food, packaging substantially contributes to the improved use and prolonged shelf life. Plastic composites, which have the required barrier properties and can be easily processed on packaging machines, are predominantly used for this purpose. The new German Packaging Act, which will come into force in 2019, and the EU Plastics Strategy, which was adopted in January 2018, are intended to counteract the massive increase in the production of plastics worldwide. The requirements essentially relate to the introduction of a recycling economy for the plastics industry and the reduction of the consumption of plastics.

At MULTIVAC, these topics are not new. “As one of the leaders in the market and technology, we continuously strive towards developing innovative machine concepts and setting new standards in the market for packaging quality and efficiency as well as the conservation of resources and the reduction of packaging. We are also convinced that the use of alternative materials will create further sustainable prospects for the future,” as Valeska Haux, Vice President Corporate Marketing, explains and who is also responsible for the film business at

Alternative packaging concepts with MULTIVAC PaperBoard MULTIVAC PaperBoard offers various solutions for the manufacture of packaging from paper fibre based materials. In this regard, MULTIVAC works with leading manufacturers on suitable packaging materials that can be processed in standard systems. The thermoforming packaging machines and traysealers can be individually customised for the respective performance requirements

20

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2019


of the customers. They accordingly offer real added value in terms of package quality, output and process reliability. In addition, by means of combining infeed, outfeed and pack labelling modules, fully automated packaging solutions can be offered that fully meet the requirements in respect of efficiency. For example, both MAP and skin packs made from paper fibre based materials can be implemented on the MULTIVAC systems. The backing material can be processed either as a roll or as a cut sheet; in addition, prefabricated trays can be used. All the materials can be separated into their respective parts by the end user and the paper backing sent for recycling.

equipped with a corresponding plastic sealing layer that can then also be separated from the cardboard after use. The output requirements of the packaging solution significantly influence the decision as to the respective ideal system.

Advantages of packaging made of fibre based materials

Processing malleable paper

The use of functional layers makes it possible to produce paper-based packs that meet the barrier property requirements of plastic composites. Either the paper backing or the entire paper composite can be sent for recycling; in this regard, countries have different regulations that need to be observed. Another advantage of paper backings is their wide design range for purposes of printing. This contributes significantly to differentiation at the point of sale. Product data can also be displayed on the paper backing so that large labels can be dispensed with.

Processing cardboard trays For the processing of cardboard trays in MAP or skin packs, MULTIVAC offers both thermoforming packaging machines and traysealers that can be equipped with appropriate modules for the infeed and outfeed of the trays. In contrast to the trays made of cardboard composites that are processed by the traysealer and that can be separated by type after use, the trays used for the thermoforming packaging machine are made of mono cardboard. In the thermoforming moulding die of the machine, the trays are

Processing cardboard backing Skin packs on the basis of cardboard backing can be produced with MULTIVAC thermoforming packaging machines as well as with traysealers. In contrast to the traysealer which processes cut cardboard sheets, the thermoforming packaging machine can use material from a roll, which makes this technology far more flexible in respect of the design of the packs. In addition, processing the material from a roll is also significantly more efficient. Similarly, MAP and skin packs made of malleable paper composites can also be produced. Paper and cardboard composites with different grammages and different functional layers are used. Pack cavities with a depth of up to 20 mm can be produced with the standard version of MULTIVAC thermoforming packaging machines. As with the previously mentioned packs, the materials of this pack can also be separated according to type and the paper backing send for recycling.

MULTIVAC expertise In order to achieve optimal results, MULTIVAC supports its customers with comprehensive pack tests that are then used for a holistic assessment of the packs. MULTIVAC, as a system supplier, also offers suitable packaging materials that are designed for processing in packaging machines. Our pronounced line expertise also enables the development of automatic solutions that fully meet the specific requirements of the processors in terms of output and process reliability. Initial customer projects have already been successfully completed. In general, MULTIVAC has sufficient experience in the handling of paper-based packs – and will increasingly focus on innovative packaging concepts at future trade fairs. Visit MULTIVAC In Hall 11.1 Stand C 11, IFFA 4-9 May 2019 Frankfurt am Main, Germeny

รายละเอียดเพิ่มเติมคนหาไดที่ https://us.multivac.com/en/multivac/ news-events/news/ THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2019

21


IN TREND นแตละวัน ขยะที่ถูกทิ้งมากพอ ๆ กับพลาสติกก็นาจะเปน “กากกาแฟ” นี่แหละ วัดกัน งายๆ จากยอดการซื้อขายกาแฟในตลาดโลกที่มากเปนอันดับสอง รองจากนํ้ามัน ปโตรเลียมเทานั้น!

ถวยกาแฟ จาก

กากกาแฟ

ทนรอน ถืองาย เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม กากกาแฟที่เหลือทิ้งนั้น นอกจากเอาไปตอยอดเปน ปุยใสตนไมหรือทําสบูแฮนดเมดแลว ดีไซเนอรชาวเยอรมัน อยาง Julian Lechner ที่ชํ่าชองดานออกแบบอุตสาหกรรม มา ไดเปลี่ยนมันเปนแกวกาแฟที่มีสวนประกอบหลักจาก กากกาแฟ 40% ผสมเขากับวัตถุดิบที่สามารถผลิตทดแทน ไดอยางเสนใยธรรรมชาติ เศษไม และไบโอโพลิเมอร เขาใชเวลา 4 ปนดิ ๆ ในการพัฒนาโปรเจ็กตนจี้ นลงตัว โดยขั้นตอนการเปลี่ยนวัตถุดิบเหลานั้นมาเปนแกวกาแฟ ที่ทนรอนได ถือสะดวกสบาย และสามารถยอยสลายไดเอง ตามธรรมชาติ ก็คือการนําสวนผสมทั้งหมดมาหลอมเหลว กอนจะนําไปขึ้นรูปดวยความรอน แกวหนึ่งใบจะใชกากกาแฟที่ชงแลวประมาณ 6 แกว ซึ่งสวนใหญเปนกากกาแฟจากรานทองถิ่นในเบอรลิน ถวย กาแฟทีเ่ ขาตัง้ ชือ่ โปรเจ็กตวา KAFFEEFORM จึงเปนสวนผสม ที่ ล งตั ว ของการประยุ ก ต เ อาขยะรอทิ้ ง มารี ไซเคิ ล โดย คอลเล็กชั่นปจจุบันของ Julian มีทั้งแกวเอสเปรสโซที่มา พรอมกับจานรอง แกวคาปูชิโน และแกวแบบ Take Away ใหเราพกพาไปไดทุกที่

https://lab.sal.mn/2019/01/kaffeeform%E2%80%8B/6 1432/?fbclid=IwAR1tv-fGTj88mYa90-sui5fRvyLhcsp8 mkTrmtNrrLXK47qV4aD8QuSxwLE https://www.kaffeeform.com/en/

22

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2019


2-4-62 TECHNOLOGY MEDIA No134 AD FOILMASTER_G5-3.indd 1

2/4/62 15:36


ARTICLE สุมาลี ทั่งพิทยกุล

ป

จจุบันอาเซียนเปนกลุมเศรษฐกิจภูมิภาคขนาด ใหญ มีประชากรรวมกันเกือบ 600 ลานคน ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 9 ที่อินโดนีเซีย เมือ่ วันที่ 7 ตุลาคม 2546 ผูน าํ ประเทศสมาชิกอาเซียน ไดตกลงกันที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งประกอบดวย 3 เสาหลัก คือ 1. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 2. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) 3. ประชาคมความมัน่ คงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community: APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดจัดตั้งขึ้นในเดือน ธันวาคม 2558 มีประเทศสมาชิกอาเซียน รวม 10 ประเทศ ไดแก ไทย พมา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม ลาว กัมพูชา และบรูไน สํ า หรั บ เสาหลั ก การจั ด ตั้ ง ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) เพื่ อ ให อ าเซี ย นมี ก ารเคลื่ อ นย า ยสิ น ค า บริ ก าร การลงทุน แรงงานฝมืออยางเสรี และเงินทุนที่เสรีขึ้น โดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (AEM) ตั้งคณะกรรมการที่ ปรึ ก ษาด า นมาตรฐานและคุ ณ ภาพของอาเซี ย น (ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality: ACCSQ) มีหนาทีอ่ าํ นวยความสะดวกในการ รวมกลุมทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยการลด หรือ เลิก อุปสรรคทางเทคนิคตอการคา ทีเ่ กิดจากมาตรฐาน กฎระเบียบทางวิชาการ และการตรวจสอบรับรอง ภายใต อาเซียนไดเลือกสินคา 9 ชนิดเปนสินคานํารอง ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไดแก เครื่องใชไฟฟา เครื่องสําอาง ยา อาหารสําเร็จรูป ยานยนต เครื่อง มือทางการแพทย ยาแผนโบราณและอาหารเสริม ยาง และผลิตภัณฑจากยาง ไม ปจจุบันเหลือ 8 ชนิด โดย นําสินคากลุมไมออก สําหรับอาหารอาเซียนไดเลือก อาหารสําเร็จรูปตามพิกัดภาษีศุลกากร 16-22 ซึ่ง การดํ า เนิ น งานของคณะทํ า งานผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหาร สําเร็จรูปตองทํางานรวมกับคณะทํางาน 3 คณะ ไดแก คณะที่ 1 เรือ่ งมาตรฐานและการยอมรับรวม (Standard and MRAs) คณะที่ 2 เรือ่ ง Conformity Assessment (เชน การผลิตอาหารตองไดมาตรฐาน ISO 22000

24

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2019

กระบวนการผลิตที่ดี ของวัสดุสัมผัสอาหาร มีความสําคัญอยางไร ตอความปลอดภัย ของอาหาร ASEAN Guideline on Good Manufacturing Practice for Food Contact Materials


รูปที่ 1 แสดงโครงสรางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หองปฏิบตั กิ ารทดสอบตองไดการรับรอง ISO/IEC 17025 เปนตน) คณะที่ 3 เรือ่ ง มาตรวิทยาทางกฎหมาย (Legal Metrology) ดังแสดงในรูปที่ 1 ในเรื่องของความปลอดภัยอาหารนั้น นอกจากคณะทํางานเรื่องอาหาร สําเร็จรูปจะคํานึงถึงความปลอดภัยของอาหารโดยมีการตกลงรวมกันในการ ผลิตอาหารโดยจัดทําเอกสารคูมือปฏิบัติงาน จัดทําขอกําหนดและมาตรฐาน ของวัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive) สารปนเปอนอาหาร (Food Contaminants) นอกจากนั้น ที่ประชุมยังเห็นความสําคัญของวัสดุสัมผัสอาหารที่ จะมีผลตอความปลอดภัยของอาหาร จึงไดมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ASEAN General Guideline on Food Contact Materials ใน พ.ศ. 2561 ซึ่งที่ประชุมของคณะทํางานอาหารสําเร็จรูปไดใหการยอมรับรางดังกลาว เรียบรอยแลวในการประชุมคณะทํางานอาหารสําเร็จรูปของอาเซียนครัง้ ที่ 27 พ.ศ. 2562 นอกจากนั้นประเทศไทยยังไดนําเสนอราง “ASEAN Guideline on Good Manufacturing Practice for Food Contact Materials” เพื่อขอความ เห็นชอบจากประเทศสมาชิก ซึ่งขอกําหนด เรื่อง GMP นั้นเปนกระบวนการ ผลิตที่สําคัญเพื่อใหวัสดุสัมผัสอาหารมีความปลอดภัย และมีการบังคับใชใน สหภาพยุโรป อเมริกา และจีน ขอกําหนดที่สําคัญของ GMP ของวัสดุสัมผัส อาหาร ไดแก 1. ครอบคลุมทุกกระบวนการผลิต การขนสง ยกเวนสารเริ่มตน 2. มีระบบประกันคุณภาพ 3. ตองมีบุคลากรที่มีความรู ประสบการณ และเครื่องมือ 4. ระบบควบคุมคุณภาพ ที่มีประสิทธิผล จัดทําเปนเอกสารเพื่อเฝาระวัง และรักษาใหอยูในขอกําหนดที่ระบุในระบบประกันคุณภาพ 5. ตองจัดทําเปนเอกสารหรืออิเล็กทรอนิกสทเี่ หมาะสมกับการผลิต ไดแก กระบวนการผลิตในแตละขั้นตอน ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุและวัสดุ สัมผัสอาหารที่ผลิตแลวตองมีความปลอดภัย 6. ขอกําหนดเกี่ยวกับการใชหมึกพิมพ

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2019

25


FOCUS

การจัดซ้อจัดจางสินคา ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ที่ผานมาประเทศไทยมีการขับเคลื่อนวัฏจักรสินคา และบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมาไดระยะหนึ่งแลว โดยภาครัฐเปนหนวยงานหลักที่ไดดําเนินการ มีการ ประเมินคาดการณผลจากการดําเนินงานสงเสริมการ จัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตลอดจนการสนั บ สนุ น ให เ กิ ด การพั ฒ นาองค ค วามรู พัฒนาศักยภาพบุคลากรของคูคาภาคี รวมทั้งสนับสนุน ใหมีการจัดทําฐานขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนใหมี สินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในรูปแบบ ตางๆ ตอมาจึงเกิดผนึกกําลังระหวางภาครัฐและภาค เอกชน ภายใต “การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนและการ พัฒนาเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม” เมื่อเร็ว ๆ นี้ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีแหงชาติ หรือ สวทช. ศูนยเทคโนโลยีโลหะ และวัสดุแหงชาติ หรือ เอ็มเทค ไดลงนามความรวมมือ กับ กรมควบคุมมลพิษ เพือ่ กระตุน หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เครือขายสงเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน และ สนับสนุนการลดกาซเรือนกระจก ใหเกิดเปนแนวทางที่ หนวยงานภาครัฐผนวกเกณฑดานสิ่งแวดลอมเขากับ กระบวนการจัดซื้อจัดจางทุกขั้นตอน ซึ่งจะชวยกระตุน และเรงการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและการพัฒนา สินคาทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม โดยการคนหาทางออกที่ ทําใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมต่ําที่สุด

26

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2019

ดร.จุ ล เทพ ขจรไชยกู ล ผู อํ า นวยการศู น ย เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) สวทช. กลาววา การลงนามความรวมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาองคความรู สนับสนุนให มีการจัดทําฐานขอมูลทีเ่ กีย่ วของ และการประเมินวัฏจักร ชีวิตของสินคาและบริการ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร เพือ่ สรางองคความรู และนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มาใชในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการจัดซื้อจัดจาง สินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยจากการ ดําเนินงานการสงเสริมการจัดซือ้ จัดจางสินคาและบริการ ทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม หรือ Green Public Procurement (GPP) ทีก่ รมควบคุมมลพิษ ซึง่ เปนหนวยงานหลักในการ ดําเนินงานมาตั้งแตแผนสงเสริมฯ ระยะที่ 1 ตั้งแต พ.ศ. 2551-2554 จนถึงปจจุบันเขาสูแผนสงเสริมฯ ระยะที่ 3 ใน พ.ศ. 2560-2564 ขณะที่ ประลอง ดํารงคไทย อธิบดีกรมควบคุม มลพิษ กลาววา ความรวมมือระหวาง กรมควบคุมมลพิษ และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง ชาติ (สวทช.) ในครั้งนี้เพื่อชวยขับเคลื่อนการดําเนินงาน สงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ สิ่งแวดลอมสําหรับประเทศไทย โดยจะสนับสนุนขอมูล ซึ่งกันและกัน ผานแผนสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคา และบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560-2564


“คาดการณวาภายในป 2564 จะขยายการสงเสริมใหทุก หนวยงานดําเนินการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ สิง่ แวดลอม โดยไดขยายกลุม เปาหมายการดําเนินการสงเสริมการ จัดซื้อจัดจางไปยังภาคเอกชนใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ สงเสริมการจัดซือ้ จัดจางสินคาและบริการทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม ในการแจ ง ผลการจํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ สิ น ค า ที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่งแวดลอม และรายงานผลการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในองคกร หากทุกหนวยงานรวมจัดซื้อจัด จางสินคาและบริการทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอมครบถวน คาดวาจะ สามารถลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกไดเพิม่ ขึน้ จากระยะ ที่ 2 อยางนอยรอยละ 5-10 และจะสามารถประหยัดงบประมาณ ในการรักษาสิ่งแวดลอมไดไมนอยกวา 30,000 ลานบาท” ทางดาน สุดาวดี รักกสิกร ผูจัดการฝายสิ่งแวดลอมและ ความปลอดภัย บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด ผูแทนจาก กลุมอุปกรณสํานักงาน (เครื่องถายเอกสาร) กลาววา “เปาหมาย การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ในการดู แ ลสิ น ค า ที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม มี แ นวคิ ด ที่ จ ะเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพผลผลิ ต สิ น ค า ที่ เ ป น มิ ต รต อ สิง่ แวดลอมนัน้ จะตองตอบโจทยและแกปญ  หาดานสิง่ แวดลอมให กับสังคมได นอกจากนี้ยังไดจัดกิจกรรม CSR รวมกับหนวยงาน ภาครัฐ และกรมสงเสริมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อมุงสงเสริม พัฒนาเทคโนโลยีและมุงเนนการรับรองสินคาฉลากสีเขียว เพื่อ ผลักดันใหเปนสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม” สําหรับ วัสสชัย สิทธิบุศย ผูอํานวยการสํานักสงเสริม ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม บริษัท โตโยตา มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ผูแทนจากกลุมอุตสาหกรรมยานยนต ระบุ วา โตโยตาใหความสนใจดานสิ่งแวดลอม แนวทางในอนาคต รถโตโยตาทุกคันจะเปนรถไฮบริด (Toyota Hybrid) จะตองเปน รถที่ ไ ม มี ส ารเคมี ห รื อ ปล อ ยก า ซออกซิ เจนที่ ส ง ผลกระทบต อ สิง่ แวดลอม ซึง่ รถโตโยตาไฮบริดนีจ้ ะขับเคลือ่ นดวยมอเตอรไฟฟา ขณะจอดหรือใชความเร็วต่ํา เครื่องยนตจะหยุดทํางาน จึงทําให ไมมีการปลอยไอเสียสูอากาศ สวน ดร.วสันต อริยพุทธรัตน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คีนน จํากัด ผูแทนจากกลุมผลิตภัณฑทําความสะอาด เนนย้ําถึงกิจกรรมการดําเนินธุรกิจรวมกับกรมควบคุมมลพิษวา การขับเคลื่อนแนวคิดในเชิงสรางสรรคอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อ กําจัดสารพิษชีวบําบัดดวยเทคโนโลยีีไบโอเทคที่สามารถบําบัด สารปนเปอ นน้าํ มัน ซึง่ เปนผลิตภัณฑไบโอเทคทีส่ ามารถยอยสลาย น้ํามันปโตรเลียมใหเปนสารอินทรีย แลวยอยสลายกลายเปน น้าํ เปลา ซึง่ นํามาใชในการบําบัดน้าํ เสียหรือขยะในทอ ขจัดสารพิษ จากภาคโรงงานอุตสาหกรรม และกลุม ธุรกิจโรงแรม เปนตน จึงมุง พัฒนาผลิตภัณฑไบโอเทคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ปรี ดา วัชรเธียรสกุล รองประธานคณะอนุ กรรมการ บริหารงานดานสิ่งแวดลอม สถาบันน้ําและสิ่งแวดลอม เพื่อ ความยัง่ ยืน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กลาววา ขณะนี้ ไดมีการวางยุทธศาสตร มุงเนนสงเสริมสนับสนุนการจัดจางภาค รัฐสีเขียวและภาคเอกชนในการจัดจางสินคาและบริการทีเ่ ปนมิตร

GREEN OFFICE

กับสิ่งแวดลอม ทั้งความรวมมือในสวนของภาคโรงงาน อุตสาหกรรม กลุมผูประกอบการตางๆ รวมทั้งกลุม ผูป ระกอบการดานวัสดุกอ สรางหรือในสวนของโครงการ บานจัดสรรและอาคารสีเขียว ใหมุงเนนผลิตสินคาที่เปน มิตรตอสิง่ แวดลอม และขยายผลการดําเนินการทีต่ อ งให ผูบริโภคมีตัวเลือกในการใชสินคาสีเขียวดวย เปนทีน่ า ยินดีสาํ หรับแผนการรวมมือสงเสริมการจัด ซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2561) ซึ่งทุกหนวยงาน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน มหาวิทยาลัย องคกรอิสระ และภาคธุรกิจเอกชน ตางรวมมือกันสงเสริมใหภาคผูผ ลิต ผู ป ระกอบการ ผลิ ต สิ น ค า และบริ ก ารที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิง่ แวดลอม โดยมุง เนนฐานการผลิตสินคาภาคอุตสาหกรรม ใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น ซึ่งถือเปนการดําเนิน การที่สอดคลองกับแนวทางการสงเสริมการบริโภคและ ผลิตภัณฑที่ยั่งยืนในการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนและ การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวไดเปนอยางดี

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2019

27


การสงเสริมการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

พ.ศ. 2560-2564 กรมควบคุมมลพิษไดดาํ เนินการสงเสริมการจัดซือ้ จัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ของภาครัฐ จัดทําแผนสงเสริมการจัดซือ้ จัดจางสินคา และบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของภาครัฐ โดย ในระยะแรก พ.ศ. 2551-2554 ขอความรวมมือจาก หนวยงานภาครัฐจํานวน 170 หนวยงาน และระยะ ที่ 2 พ.ศ. 2556-2559 ขยายผลการดําเนินงานไปสู องคกรปกครองทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หนวยงานในกํากับของรัฐ และมหาวิทยาลัย เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางตอเนื่อง จึง ได จั ด ทํ า แผนส ง เสริ ม การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งสิ น ค า และ บริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 เพื่อใหมีการดําเนินงานที่สอดคลองกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตรการจัดการมลพิษ 20 ป และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560-2564 โดย ยังคงมุงเนนการเพิ่มปริมาณ/มูลคาของสินคาและ บริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของหนวยงานภาค รัฐ ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค องคกรปกครอง สวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย หนวยงาน ในกํ า กั บ ของรั ฐ และองค ก ารมหาชนที่ เ ป น กลุ ม เปาหมายเดิม ในขณะเดียวกันจะขยายไปสูภาคเอกชนและ ประชาชน เพื่ อ ส ง เสริ ม ให เ กิ ด การปรั บ เปลี่ ย น พฤติกรรมการผลิตและการบริโภคสินคาและบริการ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมใหกวางขวางขึ้น และเปน กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนไปสูกระบวนการผลิต และการบริโภคที่ยั่งยืนในทุก ๆ ภาคสวนตอไป

28

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2019

เปาหมายสินคาและบริการ 11 รายการ กําหนดใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงาน รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หนวยงานในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัย และองคกรปกครองทองถิ่น ดําเนินการจัดซื้อจัดจางสินคา และบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม บริษัท/ยี่หอ/รุนของสินคาและบริการ สามารถคนหา ข อ มู ล ได จ ากฐานข อ มู ล สิ น ค า และบริ ก ารที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่งแวดลอม • กระดาษถายเอกสารหรืองานพิมพทั่วไป • แฟมเอกสาร • ซองเอกสาร • ผลิตภัณฑลบคําผิด • ตลับหมึก • เครื่องพิมพ • เครื่องถายเอกสาร • ปากกาไวตบอรด • กระดาษชําระ • บริการทําความสะอาด • บริการเชาเครื่องถายเอกสาร

ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ ฝายคุณภาพสิ่งแวดลอมและหองปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 0-2298-2099, 0-2298-2102 โทรสาร 0-2298-5369 Facebook : Green Procurement E-mail : gpp.plan@gmail.com


Samsung ประกาศเลิกใชบรรจุภัณฑ ‘พลาสติก’ สําหรับโทรศัพท แท็บเล็ต และ

IN TREND

เครื่องใช ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส ซัมซุง อิเลคโทรนิคส ประกาศ เดิ น หน า นโยบายการพั ฒ นาอย า ง ยั่งยืนในปนี้ โดยหันมาใชวัสดุที่เปน มิตรตอสิง่ แวดลอม เชน กระดาษ หรือ วัสดุที่สามารถรีไซเคิลไดในการผลิต กลองบรรจุภัณฑแทนการใชพลาสติก ซึง่ ในชวงครึง่ แรกของป 2019 นี้ ซัมซุง จะเริ่ ม ใช วั ส ดุ ดั ง กล า วในการผลิ ต บรรจุภัณฑสําหรับสินคาและอุปกรณ เสริ ม ต า ง ๆ ตั้ ง แต สมาร ท โฟน แท็บเล็ต ไปจนถึงกลองบรรจุภัณฑ อุปกรณเครื่องใชไฟฟาภายในบาน เพือ่ เปนการตอบรับแนวคิดดังกลาว ทางซัมซุงไดระดมทีมงานเฉพาะกิจ ทัง้ ฝายออกแบบและ พัฒนา ฝายจัดซือ้ ฝายการตลาด และฝายควบคุมคุณภาพสินคา เพือ่ สรางสรรคนวัตกรรมบรรจุภณ ั ฑ ที่ดียิ่งขึ้น สําหรับกลองบรรจุภัณฑสมารทโฟน แท็บเล็ต และอุปกรณสวมใส ซัมซุงจะแทนที่บล็อกถาด พลาสติกที่รองรับตัวเครื่องดวยผลิตภัณฑเยื่อกระดาษขึ้นรูป และเปลี่ยนพลาสติกอื่น ๆ ที่หอ อุปกรณในกลองเปนวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อีกทั้งปรับดีไซนสายและแทนชารจ จากเดิมที่ ดานนอกเปนพลาสติกแบบเคลือบเงา ใหเปนดีไซนเนื้อผิวดาน พรอมยกเลิกการใชฟลมติดรอบ ตัวเครื่อง เพื่อลดการใชจํานวนพลาสติกอีกดวย นอกจากนี้ ถุงพลาสติกขนาดใหญที่ใชบรรจุอุปกรณเครื่องใชไฟฟาภายในบาน เชน ทีวี ตูเย็น เครือ่ งปรับอากาศ เครือ่ งซักผา รวมทัง้ เครือ่ งใชไฟฟาในครัว จะถูกแทนทีด่ ว ยวัสดุจากขยะพลาสติก รีไซเคิล และพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) ซึ่งผลิตขึ้นจากวัสดุจากธรรมชาติ ปราศจากเชื้อเพลิง ฟอสซิลอยางแปงและออย สามารถยอยสลายไดเองตามธรรมชาติ สําหรับวัสดุประเภทกระดาษและไฟเบอรตา ง ๆ ซัมซุงจะใชวสั ดุทไี่ ดรบั การรับรองจากหนวยงาน เพื่อสิ่งแวดลอมระดับโลก อาทิ องคการพิทักษปาไม (Forest Stewardship Council) หรือ FSC ที่ กอตั้งขึ้นโดยไมหวังผลกําไร ภายใตความรวมมือของหลายองคการจากทั่วโลก ซึ่งซัมซุงจะนําวัสดุ รักษโลกเหลานี้มาใชในการผลิตบรรจุภัณฑและคูมือการใชงานภายในป 2020 คยองบิน ชอน หัวหนาฝายดูแลความพึงพอใจของลูกคาซัมซุงทั่วโลก กลาววา “ซัมซุง อิเลคโทรนิคส ไดผลักดันนโยบายเพื่อแกปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น ทั้งการลดลงของทรัพยากร ธรรมชาติและปญหาจากขยะจากพลาสติก โดยเราสัญญาวาจะรีไซเคิลทรัพยากรที่นํามาใชอยาง คุมคา ลดปริมาณมลพิษ และนําวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมาใชในการผลิต ถึงแมจะเปนการ เพิ่มงบประมาณก็ตาม” ตามนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของบริษทั ฯ ซัมซุงวางแผนทีจ่ ะนํากระดาษทีผ่ า นรับรองจาก องคการดานปาไม มาผลิตเปนบรรจุภณ ั ฑภายในป 2020 และตัง้ เปาทีจ่ ะนําพลาสติกกวา 500,000 ตัน รวมทั้งผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่ถูกทิ้งเปนขยะกวา 7.5 ลานตัน ตั้งแตป 2009 มารีไซเคิลและนํากลับ มาใชใหมใหไดภายในป 2030 https://news.samsung.com/th/sustainable-packaging THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2019

29


FOCUS

Announces

FPA 2019 Flexible Packaging Achievement Award

The Flexible Packaging Association (FPA) has announced the winners of its 63rd Annual Flexible Packaging Achievement Awards Competition. The winning entries were recognized during the FPA Welcome Dinner & Flexible Packaging Achievement Awards Ceremony held Wednesday, March 6, 2019, in conjunction with the 2019 FPA Annual Meeting (March 6-8) at the Scottsdale Resort at McCormick Ranch in Scottsdale, Arizona. This year, 54 packages were submitted in the competition, for a total of 140 entries (some packages were entered into multiple categories). Fourteen packages were honored with 26 Achievement Awards in various categories. The judges for this year’s competition included Cory Francer, Senior Editor, packagePRINTING magazine; Robert Kimmel, Sc.D., Associate Professor and Director, Clemson University Center for Flexible Packaging, Clemson University; and David Luttenberger, Global Packaging Director, Mintel Group Ltd. Several of the entries also highlighted the transition of products previously packaged in rigid containers to flexible packaging, and addressed consumer convenience, making it easier for the consumers to shop, transport, dispense from, and use flexible packaging.

HIGHEST ACHIEVEMENT AWARD The Highest Achievement Award is evaluated by the judges as possessing overall packaging excellence, significant attributes in all award categories, and contributing most to the advancement of the industry.

Molson Coors – 12 Pack Cooler Bag Awards : Highest Achievement Award Gold — Expanding the Use of Flexible Packaging Gold — Printing & Shelf Impact Silver — Packaging Excellence

30

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2019

Winners Manufacturer : Bemis Company, Inc., www.bemis.com/na Description : Molson Coors’ 12 Pack Cooler Bag creates a fresh take on the ubiquitous beer carton. The new flexible bag delivers portable convenience with a pouch that expands into a larger, reusable bag that provides additional convenience features. This innovative package features easy-carry handles and can go directly into the refrigerator or cooler. The film’s sturdy, high performance structure allows consumers to reuse the bag. Reusability provides brand benefits to communicate benefits and quality to brand-loyal consumers over and over again. ** Please note that receipent is aware of their Gold and Silver Awards, but not the Highest Achievement Award. We request that you do not notifiy them of their winning status **

GOLD ACHIEVEMENT AWARDS Listed alphabetically by package name.

Harney & Sons Master Tea Blenders Pouch Awards : Gold — Sustainability Gold — Packaging Excellence Silver — Technical Innovation Manufacturer : TC Transcontinental Packaging, www.tc.tc/ packaging Description : Harney & Sons desired a flexible pouch with luxurious graphics that would protect the aroma and flavor of their fine teas while supporting their environmental values. TC Transcontinental Packaging, in collaboration with Charter NEX Films, Inc. and The Dow Chemical Company, achieved all of Harney & Sons’ key criteria of excellent shelf appeal, shelf life, and recyclability. This pouch is the first commercial example of a package which contains EVOH, for oxygen


barrier, and moisture barrier properties in a format which is 100% recyclable for in-store drop-off.

SILVER ACHIEVEMENT AWARDS Listed alphabetically by package name.

AMSOIL® Easy Pack Nutro Ultra Grain Free Award : Gold — Printing & Shelf Impact

Manufacturer : Plastic Packaging Technologies, LLC, www.plaspack.com Description : This Nutro Ultra Grain Free flat bottom box pouch offers powerful shelf presence through providing purposeful features. The straight sides of the flat bottom enables excellent casing and freight density, outstanding shelf presentation at retail, and ideal home storage. The resealable feature also enables the consumer to keep the product fresher for longer periods of time without having to switch it to a new container. With the eye popping graphicson thepackage, this product sets itself apart from the rest of the market place.

Willow® Pump Leak-Proof Pouch Awards : Gold — Technical Innovation Silver — Expanding the Use of Flexible Packaging Silver — Packaging Excellence

Manufacturer : Vonco Products, LLC, www.vonco.com Description : Willow® is the world’s first all-in-one wearable breast pump that fits inside a bra. Integral to the system is a doughnut shaped milk bag. Each disposable bag holds 4 oz. and features a one-way valve so milk goes in and doesn’t come out. A fresh bag is tucked inside the Willow® pump for each use. Moms can either pour the milk into a bottle for immediate use or they can store it in the refrigerator or freezer.

Award : Silver — Printing & Shelf Impact

Manufacturer : AMSOIL INC., www.amsoil.com Description : AMSOIL® Easy Packs are a revolutionary solution to a longstanding problem. From DIYers to professional mechanics, rigid bottles make dispensing fluids difficult in the confined spaces of modern vehicles, resulting in wasted product, spillage, and a poor user experience. The flexibility of the AMSOIL® Easy Pack, integrated handle, and ergonomic design provide confidence and ease-of-use when maneuvering in tight spaces. No need for specialty tools, funnels, pumps, etc.

Bar-Asept Award : Silver — Technical Innovation

Manufacturer : Liqui-Box Corporation, www.liquibox.com Description : Liqui-Box Bar-Asept high barrier adhesive laminates are used for aseptic sauce packaging and other food products. These new adhesive laminates use highperformance sealants and high barrier coextrusion layers that have excellent sealability (ability to seal through food particulates). They have excellent oxygen barrier, superior robustness, and excellent processing characteristics. The laminates are designed to work with and without a fitment attached, depending on customer requirements, to significantly reduce field leaker rates with outstanding barrier performance. THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2019

31


Before Brands SpoonfulOne Strawberry Puffs Award : Silver — Printing & Shelf Impact

Manufacturer : CL&D Graphics, Inc., www.cldgraphics.com Description : Before Brands SpoonfulOne Strawberry Puffs Gusset Pouches are an excellent example of how converting to flexible packaging creates exceptional brand management. The new, improved packaging creates a colorful, exciting gusset pouch with bold colors and a matte finish to emphasize the many features of their product. Before Brands SpoonfulOne Strawberry Puffs is a gusset pouch that contains seven snack packs.

Manufacturer : Bemis Company, Inc., www.bemis.com/na Description : OvenRite® packaging is a fully printed ovenable film with high quality graphics for meat and seafood. The film is available in premade pouches or form/ fill/seal rollstock. Products can go straight from refrigerator or freezer to the oven while producing a consistent final product with minimal preparation and cleanup. This technology self-vents steam for optimum browning but maintains tenderness and moisture for added flavor. Ovenable inks are used to replace removable labels found on prior cook-in offerings to deliver convenience.

Dole Crafted Smoothies Award : Silver — Sustainability

ConAgra Slim Jim Premium Smoked Sticks Awards : Silver — Printing & Shelf Impact Silver — Packaging Excellence

Manufacturer : Bemis Company, Inc., www.bemis.com/na Description : Leveraging innovative printing technology, Bemis developed this leather print package for Slim Jim. The simulated leather texture and look is an emerging packaging technology, primarily used in printing and graphics to deliver additional cues of authenticity and quality. This printing innovation enabled brand extension and premiumization for Slim Jim through a visually and texturally differentiated experience from traditional meat stick offerings, while still maintaining critical brand recognition.

JBS-Swift Printed Ovenable Meat Packaging (OvenRite®) Award : Silver — Technical Innovation

Manufacturer : Emerald Packaging, Inc., www.empack.com Description : The Dole Crafted Smoothie Blends is a series of three SKUs launched in early 2018. This PE/ink/ waterbased adhesive/PE pouch provides all the required functional and aesthetic properties while utilizing 100% recyclable films. Emerald developed a recyclable alternative, moving the original PET/PE structure to a PE/PE structure. The non-recyclable laminated PET web was replaced by recyclable polyethylene (PE), making it a PE/PE recyclable pouch. It is printed 10 colors on a Windmoeller & Hoelscher Miraflex printing press for dynamic graphics and shelf appeal in the supermarket. The PE/PE pouch offers the same convenience and performance of multi-material pouches with the added benefit of being recyclable where PE bag and film recovery efforts currently exist.

FLEXMAXTM Packaging for Floor Care Products from Midlab® Award : Silver — Expanding the Use of Flexible Packaging

Manufacturer : Printpack, www.printpack.com Description : Printpack’s FLEXMAXTM container is a flat-folding, dual-wall 2.5 gallon flexible pouch with the cold temperature drop-impact strength necessary for the 32

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2019


containment of large volume liquids. Fitted with a 38mm HDPE spout for easy pouring and reclosure, FLEXMAXTM combines high stiffness, toughness, and high and low temperature resistance properties in its proprietaryformulated, dual-wall pouching/bagging films. Aggressive chemical and environmental stress-crack resistance completes the package.

Green Giant Veggie Spirals™ PrimaPak® Package Awards : Silver — Expanding the Use of Flexible Packaging Silver — Technical Innovation Silver — Packaging Excellence

introduce a new soft touch film in a flexible packaging application. Use of graphics and the linear tear PLALOC zipper were part of the effort to showcase St. Johns’ packaging capabilities to the market. In an effort to "grab" the customer's attention on the crowded store shelf, the promotional pouch highlights the use of both the visual and tactile aspects of a flexible package. In addition, the use of a gold hot stamp, "Certification of Quality Guarantee" in a flexible application, truly sets this pouch apart in the market.

Sustainable Pouch with Easy-Lock (APLIX) Reclosable Feature Award : Silver — Sustainability

Manufacturer : Sonoco Flexible Packaging, www.sonoco.com Description : The Green Giant Veggie Spirals™ PrimaPak® package is a flexible, stackable, resealable package produced from a single roll of film on modified Ilapak vertical form-fill-seal machinery. The microwaveable packaging is designed with vent holes, as well as a peel reseal lid, for easy opening. The consumer has the option to microwave, blend additional ingredients, and serve directly out of the package, without the need for a bowl or serving dish.

Manufacturer : St. Johns Packaging Ltd., www.sjpack.com Description : This promotional pouch was designed to showcase the internal pouch making capability at St. Johns Packaging with an all PE structure that addresses the consumer, retailer, and consumer product companies’ demands for more environmentally friendly packaging. The design of the package was developed internally, with the side panels of the pouch being utilized to showcase each of the companies involved with the help of a QR Code, allowing for quick access to that company's website.

A Sensational Pouch Awards : Silver — Technical Innovation Silver — Printing & Shelf Impact Silver — Packaging Excellence

About

Manufacturer : St. Johns Packaging Ltd., www.sjpack.com Description : This promotional pouch was designed to

The Flexible Packaging Association is the voice of U.S. manufacturers of flexible packaging and their suppliers. The association’s mission is connecting, advancing, and leading the flexible packaging industry. Flexible packaging represents over $31 billion in annual sales in the U.S., and is the second largest, and one of the fastest growing segments of the packaging industry. Flexible packaging is produced from paper, plastic, film, aluminum foil, or any combination of those materials, and includes bags, pouches, labels, liners, wraps, rollstock, and other flexible products.

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2019

33


FOCUS

ลอรีอัล กรุป จับมือ ควอนติส กอตั้ง "SPICE" ผลักดันการพัฒนาบรรจุภัณฑยั่งยืน ในกลุมอุตสาหกรรมความงาม บริษัทความงามรายใหญจับมือสรางอนาคต บรรจุภัณฑยั่งยืน ปูแนวทางกฎระเบียบบรรจุภัณฑ ยั่งยืน ผลักดันนวัตกรรม ตอบโจทยความคาดหวัง ผูบริโภคในดานสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑ ในป 2018 ที่ผานมา กลุมผูผลักดันบรรจุภัณฑยั่งยืนใน กลุมอุตสาหกรรมความงาม หรือ Sustainable Packaging Initiative for Cosmetics (SPICE) ที่กอตั้งโดย ลอรีอัล กรุป และ ควอนติส (Quantis) บริษัทที่ปรึกษาดานความยั่งยืนของ สิง่ แวดลอมชัน้ นํา ไดประกาศโครงการผลักดันการพัฒนาบรรจุ ภัณฑยั่งยืนในกลุมอุตสาหกรรมความงาม โดยสมาชิกของ SPICE ไดบรรลุขอ ตกลงรวมกันในการกําหนดเปาหมายอนาคต ของบรรจุภัณฑยั่งยืน หนวยงานแนวหนาตาง ๆ ในอุตสาหกรรมความงามตางได ยกระดับความมุงมั่นในการดําเนินงานเพื่อความยั่งยืน โดย ไดดําเนินมาตรการตาง ๆ เพื่อพัฒนาการดําเนินงาน เพื่อ แสดงออกถึงการเปนหนวยงานที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม และเพื่อตอบสนองตอความคาดหวังของผูบริโภค นักลงทุน และผูม สี ว นไดสว นเสียทีต่ อ งการทราบขอมูลผลการดําเนินงาน ั ฑนบั เปนตัวชี้ ดานสิง่ แวดลอมของผลิตภัณฑในตลาดบรรจุภณ วัดที่ชัดเจนในการดูผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑ กลุม ผูม สี ว นไดสว นเสียตางตองการความโปรงใส เพือ่ ทําความ เขาใจวาแบรนดเครื่องสําอางมีความมุงมั่นและไดศึกษาวิธี วางแผนเพื่ อ ให บ รรลุ เ ป า หมายในการลดผลกระทบต อ สิ่ ง แวดลอม บริษัทตาง ๆ ตองเผชิญกับความทาทายในดานการวัด ผลกระทบของสิง่ แวดลอมในผลิตภัณฑของตน ผลกระทบจาก สิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑชวยใหบริษัทเลือกการออกแบบเชิง นิเวศ และสามารถสือ่ สารกับผูบ ริโภคไดอยางนาเชือ่ ถือ SPICE ได รั บ การก อ ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ แก ไขป ญ หาเหล า นี้ และนํ า เสนอ แนวทางแก ไขป ญ หาในลั ก ษณะที่ เ ป น รู ป ธรรมโดยบริ ษั ท แนวหนาของอุตสาหกรรม SPICE กอตั้งโดย ลอรีอัล และ ควอนติส โดยปจจุบันมี สมาชิก 11 ราย ไดแก เอวอน, คลาแรงส, โคตี้ อิงค, ล็อกซิทาน, ลอรีอลั , แอลวีเอ็มเอช, ชิเซโด, ซิสเลย, คอสเมติก วัลเลย (กลุม ทํางานเพื่อพัฒนาน้ําหอมและเครื่องสําอางในฝรั่งเศส) และ FEBEA (สมาพันธธรุ กิจความงามในฝรัง่ เศส) SPICE ยังเปดรับ สมาชิกเพิ่มเติม โดยผูผลิตและซัพพลายเออรในบรรจุภัณฑ 38

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2019

ผลิตภัณฑความงามสามารถเขารวมเปนสมาชิกขององคกรได สมาชิกของ SPICE จะทํางานรวมกันภายใตการนําของ ผูเชี่ยวชาญดานความยั่งยืนจากควอนติส เพื่อพัฒนาและ เผยแพรแนวทางและขอมูลเชิงธุรกิจ เพือ่ สนับสนุนการตัดสินใจ ในการปรับปรุงผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของหวงโซคุณคา การบรรจุภัณฑทั้งหมด การพัฒนาเหลานี้จะเปนผลจากการ ทํางานรวมกัน ซึ่งสมาชิกจะแบงปนประสบการณและความรู เพือ่ ประโยชนในพัฒนา และเพือ่ ผลักดันการพัฒนาอยางยัง่ ยืน ดานบรรจุภัณฑในระดับวงกวางใหประสบผลสําเร็จ ผลงานที่พัฒนาจากการดําเนินงานรวมกันของ SPICE จะชวยใหอุตสาหกรรมความงามมีความกาวหนาที่สําคัญใน 3 ประเด็นหลัก 1) แนวทางการพัฒนากฎระเบียบดานบรรจุภณ ั ฑ แบบยัง่ ยืน โดยใชวธิ กี ารทีม่ ปี ระสิทธิภาพและไดรบั การยอมรับ จากภาคอุตสาหกรรม 2) ขับเคลื่อนนวัตกรรมดานบรรจุภัณฑ ตามเกณฑการออกแบบเชิงนิเวศ เพื่อเปาหมายในการพัฒนา สูแนวทางที่ยั่งยืนมากขึ้น 3) ตอบสนองความคาดหวังของ ผูบ ริโภคดวยการปรับปรุงการสือ่ สารและใหความกระจางมากขึน้ เกี่ยวกับผลกระทบผลิตภัณฑตอสิ่งแวดลอม “ความมุง มัน่ ของลอรีอลั ในการเปนผูร ว มกอตัง้ SPICE ไดรบั แรงผลักดันจากความตองการทีจ่ ะแบงปนความกาวหนาในการ พัฒนาอยางยัง่ ยืน และสนับสนุนใหกลุม อุตสาหกรรมความงาม ทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ นอกเหนือจาก การพัฒนาวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการประเมินผลกระทบ ดานสิง่ แวดลอมแลว SPICE จะยกระดับการออกแบบเชิงนิเวศ ของผลิตภัณฑของเรา และชวยใหผบู ริโภคมีความเขาใจทีช่ ดั เจน มากขึ้นในการเลือกซื้อผลิตภัณฑความงามที่มีความยั่งยืน” ฟลปิ เป ทูเวียน หัวหนาฝายการพัฒนาบรรจุภณ ั ฑของลอรีอลั กลาว เพื่อความชัดเจน ความเขาใจ และความโปรงใสในการรวม กันทํางาน SPICE จะดําเนินงานในหลายหัวขอ ไดแก หัวขอ วัสดุรีไซเคิลพลาสติกชีวภาพ กระบวนการตกแตงบรรจุภัณฑ บรรจุ ภั ณ ฑ เ พื่ อ การขนส ง บรรจุ ภั ณ ฑ นํ า กลั บ มาใช ใ หม โปรแกรมการรับกลับคืน ความทาทายในการรีไซเคิล สินคา หมดอายุ ควอนติสจะแบงปนความรูแ ละนําการหารือในหัวขอ ขางตนเพือ่ รวบรวมและจัดลําดับความสําคัญของระดับความรู ของสมาชิกเพือ่ ใหสามารถกําหนด ปรับใชการดําเนินการ และ สามารถดําเนินการพัฒนาไดอยางชัดเจน ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SPICE และโครงการผลักดัน การพัฒนาบรรจุภณ ั ฑยงั่ ยืนในกลุม อุตสาหกรรมความงามไดที่ www.open-spice.com


Major beauty players unite for SPICE to collectively shape the future of sustainable packaging The Sustainable Packaging Initiative for CosmEtics -SPICE- members join together to collectively guide sustainable packaging policies, drive packaging innovation, and to meet consumers’ expectations on understanding the environmental performance of products. The members of the Sustainable Packaging Initiative for Cosmetics (SPICE), co-founded by the global beauty group L’Oréal and leading environmental sustainability consulting firm Quantis, are pleased to officially announce the launch of this sustainability initiative for cosmetics industry actors. SPICE members have joined together to work towards a common goal: to collectively shape the future of sustainable packaging. Many actors in the cosmetics industry are increasing their level of commitment to work towards a sustainable future for beauty. These leaders are taking measures to progress on their path to sustainability as responsible companies, and to willingly respond to the increasing number of consumers, investors and other stakeholders who want to know more about the environmental performance of products on the market. Packaging is a visible reminder that products have an impact on the environment. These stakeholder groups expect transparency - facts and metrics - to understand if cosmetics brands are making commitments and to learn how they plan on achieving these targets to reduce impacts on the environment. Companies face considerable methodological issues when it comes to measuring the environmental footprint of their products. The results from product environmental footprints help companies make eco-design choices and to credibly communicate with consumers. SPICE was created to address these issues and provide solutions to these challenges in a collective manner by many of the industry’s major actors. SPICE is co-founded by L’Oréal and Quantis and now counts 11 current members including cosmetic companies Avon Products, Inc., Clarins Group, Coty Inc., L’Occitane en Provence, L’Oréal, LVMH, Shiseido, Sisley, as well as Cosmetic Valley (French “competitiveness cluster” for perfumes and cosmetics) and FEBEA (French Federation of Beauty Companies). SPICE remains open to additional members. Cosmetics products manufacturers as well as cosmetics packaging suppliers can join the initiative as corporate members.

These members will work together, guided by the sustainability experts at Quantis, to develop and publish business-oriented methodologies and data to support resilient decision making to improve the environmental performance of the entire packaging value chain. These developments will be the result of collective working sessions where members will share experience and knowledge for the benefit of the initiative and eventually to drive cosmetics packaging sustainability achievements on a grand scale. More specifically, the work delivered from SPICE will help the cosmetics industry make significant progress in three key areas: 1) guiding sustainable packaging policy development based on robust and harmonized methodology, recognized by the sector; 2) driving packaging innovation based on objective eco-design criteria to progress towards more sustainable solutions; and 3) meeting consumers’ expectations by improving communication and providing more clarity on the environmental performance of products. “L'Oréal's commitment to be a co-founder of SPICE was driven by the willingness to collectively share on sustainable development progress and to allow cosmetics industry players to work more effectively together,” states L’Oréal’s Global Head of Packaging & Development Philippe Thuvien. “Beyond the development of a robust methodology of environmental footprint assessment, SPICE will ultimately increase the eco-design of our products and will provide the clarity consumers expect to help them make more sustainable cosmetic purchases,” adds Philippe Bonningue, Head of Sustainable Packaging at L’Oréal. To provide more clarity, understanding and transparency, SPICE will explore the following topics: recycled materials, bio-based plastics, finishing and decorating processes, tertiary packaging and distribution, reusable/rechargeable/refillable packaging and take-back programs, recycling disruptors, and end-of-life streams by country. Based on its expertise on product environmental performance and experience leading sector specific initiatives, Quantis will share its know-how and guide the discussions on the above topics to capture, consolidate and prioritize the members’ knowledge to enable them to define and deploy clear actions and developments. “‘If you want to go far, go together’ the proverb says and this applies to SPICE. We are honored to co-found SPICE with the ambition to guide a large number of businesses and brands to do just that,” comments Dimitri Caudrelier, Director of Quantis France. “Packaging is key for the cosmetics industry and companies need robust information and recognized frameworks tomake resilient decisions. SPICE will be a key factor in driving their sustainability transformation.” To learn more about the SPICE initiative and how it will shape the future of cosmetics packaging, go to www.openspice.com THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2019

39


NEWS

โคนิกา มินอลตา

เสนทางแหงความสําเร็จ ยอดขายอันดับ 1 แทนพิมพดิจทัลสี ตลอดป 2018* โคนิกา มินอลตา ประกาศความเปนผูนํา ในธุรกิจแทนพิมพดจิ ทิ ลั โดยครองยอดขายสูงสุด อันดับ 1 สําหรับแทนพิมพดจิ ทิ ลั สีในประเทศไทย ตอเนือ่ ง 4 ไตรมาส ตัง้ แตเดือนมกราคม-ธันวาคม 2561 ในโอกาสนี้ มาซาชิ มิยาโมโตะ กรรมการ ผูจ ดั การ บริษทั โคนิกา มินอลตา บิสสิเนส โซลูชนั ส (ประเทศไทย) จํากัด ไดมาเลาเรื่องราวและแชร ประสบการณจากความสําเร็จในครั้งนี้ รวมถึงให ความคิดเห็นเกีย่ วกับตลาดสิง่ พิมพ และแนวโนม การเติบโตในป 2562

แนวโนมตลาดสิ่งพิมพ ในป 2562

รูสึกอยางไร กับการครองอันดับ 1 เปนปแรก รูส กึ ภูมใิ จ ทีโ่ คนิกา มินอลตา ไดรบั ความไววางใจสูงสุดในกลุม ลูกคา ผูประกอบการสิ่งพิมพ ที่ใชแทนพิมพดิจิทัลสีจากทั่วประเทศ กวาจะมา ยืนอยูใ นจุดนี้ เรามีการทํางานกันอยางหนักในทุกภาคสวน นอกจากเรือ่ ง คุณภาพทีไ่ มมขี อ กังขาแลว ฝายขายของเรายังดูแลลูกคาอยางใกลชดิ เพือ่ ที่จะไดทราบทุกความตองการ รวมถึงการสงตองานใหกับฝาย Pre/Post Sales ของเราก็เปนไปไดอยางราบรื่น อยางไรก็ตาม ในบางชวงของปที่ ผานมา เราก็ไดรบั เสียงสะทอนเชิงลบจากลูกคาเกีย่ วกับปญหาการจัดการ ภายใน ซึง่ เปนความขลุกขลักบางประการทีเ่ กิดขึน้ จากการเติบโตทีร่ วดเร็ว ทําใหบางสวนงานอาจปรับตัวไมทนั แตเราไมเคยนิง่ นอนใจและแกปญ  หา ทุกเรื่องในทันที แมวาการแกปญหานั้นจะเปนการปรับเปลี่ยนโครงสราง ภายในองคกรครั้งใหญก็ตาม รวมทั้งมอนิเตอรผลเกือบทุกสัปดาหตลอด ระยะเวลา 1 ปทผี่ า นมา ทําใหขณะนีล้ กู คากลับมาพึงพอใจและรักแบรนด โคนิกา มินอลตา มากขึ้นแลว แตเราจะยังไมหยุดการพัฒนาและปรับ เปลี่ยน เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคาของเรา เพราะเราไดตั้ง เปาเพื่อรักษาความเปนที่ 1 นี้ตอไปในป 2562 ดวย 40

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2019

“ในป จ จุ บั น นี้ ตลาดสิ่ ง พิ ม พ มี ก าร เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ปริมาณการผลิต สิ่ ง พิ ม พ ทั่ ว ไปรวมถึ ง บรรจุ ภั ณ ฑ เริ่ ม ทรงตั ว ในทางตรงกันขามการผลิตสิง่ พิมพจาํ นวนนอย กลับมีแนวโนมสูงขึน้ ระบบการพิมพแบบดิจทิ ลั ที่มีความยืดหยุนสูงจึงมีบทบาทมากขึ้น ซึ่ง ชวยใหผปู ระกอบการสามารถผลิตงานไดเร็วขึน้ ตอบโจทยความตองการทีห่ ลากหลายของผูซ อื้ สิง่ พิมพยคุ ใหมในปจจุบนั และยังเปนการรักษา ฐานลูกคาประจํา รวมถึงการสรางกลุมลูกคา ใหมๆ ไดอยางไมรูจบ ในสวนของแนวโนม ตลาดสิ่งพิมพในป 2562 ภายใตสภาวะทาง ตลาดที่มีการแขงขันสูง ปจจัยดานราคาจะเขา มาเปนอุปสรรคสําคัญ ปริมาณงานพิมพแบบ จํานวนนอย แตหลากหลาย จะเพิม่ มากขึน้ ซึง่ มาจากเจาของแบรนด นักออกแบบ และผูผ ลิต สือ่ ยุคใหมทตี่ อ งการนําเสนอตัวตนผานผลงาน และยังมีแนวโนมวา ผูซื้อสิ่งพิมพเหลานี้ จะมี การคนหาผูผ ลิตสิง่ พิมพ และสัง่ งานผานชองทาง ออนไลนกันเพิ่มมากขึ้น”

*ที่มา: International Data Corporation Asia/Pacific Pte. Ltd. (IDC) โดยนับเฉพาะเครื่องที่ออกแบบมาในระดับ แทนพิมพความเร็วสูงเทานั้น และไมนับเครื่อง MFP ความเร็วสูง


AccurioPress C6100

ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจทั้งกอน–หลังของผูประกอบการ เมื่อเลือกลงทุนในแทนพิมพดิจทัลสีของโคนิกา มินอลตา สิ่งที่ผูประกอบการสิ่งพิมพ ในปจจบันควรพัฒนา เพื่อตอบสนองความตองการ ของผูซ้อสิ่งพิมพยุคใหม “จากประสบการณของผม ที่ไดเห็น แนวโนมของตลาดโลกตลอดชวงทีผ่ า น มา ผมคิดวามีอยู 3 ปจจัยหลักๆ” • ความเร็วในการผลิตและสงมอบ งานพิ ม พ การผลิ ต งานรอบสั้ น ด ว ย แทนพิมพดิจิทัล สรางทางลัดและลด เวลาในการผลิตไดมากมายหลายเทาตัว เมือ่ เปรียบเทียบกับการพิมพแบบออฟเซ็ท ผู ป ระกอบการสิ่ ง พิ ม พ จึ ง สามารถ ส ง งานได ต ามกํ า หนด ในมาตรฐาน การพิมพที่ถูกตองและสม่ําเสมอ • ตอบสนองความตองการที่หลาก หลาย การพิ ม พ แ บบดิ จิ ทั ล รองรั บ การผลิตงานทีห่ ลากหลายก็จริง แตผซู อื้ สิง่ พิมพยคุ ใหม ตองการใหผผู ลิตสิง่ พิมพ มี ส ว นร ว มในการแนะนํ า ออกแบบ ผลิตงานที่ยากขึ้น และการเพิ่มมูลคา งานพิมพ ตอยอดสูบ ริการใหคาํ ปรึกษา แบบ One Stop Service ที่ตอบโจทย ไดเบ็ดเสร็จในที่เดียว • การพั ฒ นาธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล การมี โซเชียลมีเดีย หรือเว็บไซตที่คนหา และ พบเจอได ง า ย ถื อ เป น ข อ ได เ ปรี ย บ สําหรับธุรกิจ ซึ่งโคนิกา มินอลตา ไดมี การเตรียมความพรอมใหกบั กลุม ลูกคา ผู ป ระกอบการสิ่ ง พิ ม พ ด ว ยการจั ด คอรสอบรมเกีย่ วกับ Digital Marketing, Social Media และ Website เพื่ อ สนั บ สนุ น และสร า งความแข็ ง แกร ง ทางธุรกิจ

“การเลือกลงทุนแทนพิมพดจิ ทิ ลั สีกบั โคนิกา มินอลตา เปรียบเสมือนการเปด รับโอกาสในการขยายธุรกิจและฐานลูกคาไปพรอมกัน การผลิตงานพิมพดวย เครื่องออฟเซ็ทเพียงอยางเดียว สรางขอจํากัดในการรับงานพิมพ เพราะงาน พิ ม พ จ ะต อ งมี ป ริ ม าณขั้ น ต่ํ า และไม ส ามารถปรั บ แต ง ได ร ะหว า งการผลิ ต ประกอบกับใชเวลาในการเตรียมการผลิตที่มากกวา และมีตนทุนการผลิตที่สูง กวา การตอบรับการพิมพแบบดิจทิ ลั ดวยแทนพิมพดจิ ทิ ลั สีของโคนิกา มินอลตา สรางโอกาสทางธุรกิจใหมๆ ตอบโจทยความตองการงานพิมพปริมาณนอย ทีม่ ี ความตองการที่หลากหลาย ในรอบการผลิตที่ใชเวลานอยกวา และยังสามารถ ควบคุมคุณภาพงานพิมพใหมีคุณภาพสีที่สม่ําเสมอและถูกตองตามตําแหนง พิมพ ทําใหสามารถเพิ่มฐานลูกคาผูซื้อสิ่งพิมพกลุมใหมๆ ไดอยางตอเนื่อง ปริมาณงานพิมพของเครื่องออฟเซ็ทก็จะเพิ่มขึ้น เกิดระบบการลงทุนการพิมพ ที่คุมคาและยั่งยืน”

สิ่งที่ทําให โคนิกา มินอลตา ข้นมายืนหยัด เปนอันดับ 1 ในตลาด แทนพิมพดิจทัลสีไดถึง 4 ไตรมาสซอน “องคประกอบที่ทําใหโคนิกา มินอลตา มาถึงจุดสูงสุดมีหลายอยาง แตที่ผม คิดวาสําคัญที่สุด มี 5 อยางดวยกัน” • ความนาเชื่อถือในการผลิตงานพิมพ ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ผลิตงานไดอยางตอเนื่องและยาวนาน จึงมั่นใจไดวางานพิมพที่ไดรับ จะมีมาตรฐานสีที่ถูกตองสม่ําเสมอตามตําแหนงพิมพ • การลงทุนทางธุรกิจที่คุมคา แทนพิมพดิจิทัลสีของโคนิกา มินอลตา ตอบโจทยความตองการทีห่ ลากหลากของกลุม นักออกแบบและเจาของแบรนด ดวยโหมดสีพิเศษ sRGB ของแทนพิมพตระกูล High Chroma ที่มีสีสันใกลเคียง กับหนาจอ สรางงานพิมพที่มีสีสันโดดเดนและแตกตางเหนือคูแขง จึงเพิ่ม ปริมาณงานและฐานลูกคาไดอยางรวดเร็ว • บริการหลังการขาย นอกเหนือจากการเสนอบริการซอมบํารุงตามปกติ แลว เรายังมีการจัดแคมเปญเพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ เพื่อ การเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน สําหรับลูกคากลุมผูประกอบการสิ่งพิมพ ของเรา • ความพรอมของบุคลากร เรามีทีมงานที่มีคุณภาพ ทั้งฝายขาย ฝายการ ตลาด และฝาย Pre/Post Sales ที่เขาใจตลาดและความตองการของลูกคากลุม ผูประกอบการสิ่งพิมพอยางแทจริง ซึ่งสามารถใหความเชื่อมั่นและสงมอบสิ่งที่ ดีที่สุดใหกับพันธมิตรทางธุรกิจไดอยางแนนอน • พันธมิตรทางธุรกิจ นอกจากชองทางการขายตรงแลว เรายังมีพารทเนอร ที่ดีอยาง Nationwide ที่มีความพรอมทั้งดานฐานลูกคาที่ดี รวมทั้งบุคลากรทั้ง ฝายขายและฝายบริการ ในการชวยขยายฐานตลาดแทนพิมพดิจิทัลสีใหกับ โคนิกา มินอลตา ไดเปนอยางมาก ซึ่งถือวาเปนสวนสําคัญที่ชวยใหเราประสบ ความสําเร็จในครั้งนี้ดวย THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2019

41


IN TREND

Iceland Reverse Vending Machines In April 2018 Iceland became the first UK supermarket to install in-store reverse vending machines, in support of the Government’s proposed Deposit Return Scheme in England. The six-month trial involved four machines fitted in England, Scotland and Wales at stores in Fulham, Wolverhampton, Musselburgh and Mold, as well as a machine for staff and visitor use at Iceland’s head office in Deeside. Since the launch of the trial six months ago, a total of 311,500 bottles have been scanned into the store reverse vending machines across the UK. In the month of November alone, a daily average of 2,583 bottles were recycled across the four sites, with an average of £250 refunded to customers per day. Customers were highly supportive of the machines, with children playing an important part in encouraging their families to use them.

The trial, which will continue for a further six months, has already enabled Iceland to assess consumer reaction to reverse vending machines, as well as understanding their potential impact on in-store operations. The findings of the trial are to be used to inform future initiatives, and will be shared with DEFRA to inform the ongoing consultation for a national scheme.

…311,500 bottles scanned into our reverse vending machines… http://about.iceland.co.uk/wp-content/ uploads/2019/03/Iceland-PlasticAnnual-Report-2019.pdf

42

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2019


PR NEWS

NPPG จับมือ DOD รวมพัฒนาบรรจ�ภัณฑสกินแคร

เชิดศักดิ์ กูเ กียรตินนั ท ประธานกรรมการบริหาร บริ ษั ท เอ็ น พี พี จี (ประเทศไทย) จํ า กั ด (มหาชน) (NPPG) และ พงศ ศั ก ดิ์ เอี่ ย มศิ ริ น พกุ ล ผู ช ว ย กรรมการผูจัดการฝายผลิต ถายภาพเปนที่ระลึกรวม กับ เรณุมาศ อิศรภักดี รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จํากัด (มหาชน) ภายหลังพิธี ลงนามบันทึกความรวมมือทางธุรกิจในการพัฒนา รูปแบบสินคาและบรรจุภัณฑรวมกัน โดย NPPG ซึ่ ง เป น ผู เชี่ ย วชาญการพั ฒ นา บรรจุภัณฑชนิดออนตัว (Flexible Packaging) ขวด พีอที ี (PET Bottles) และบรรจุภณ ั ฑพลาสติกประเภท อืน่ ใหบริการแก DOD ในการพัฒนาสินคา และบรรจุ สินคาประเภทเครื่องสําอางสกินแคร และผลิตภัณฑ เสริ ม อาหาร เพื่ อ สนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ร ว มกั น อี ก ทั้ ง ยังเปนการสรางมูลคาเพิ่มทางธุรกิจทั้งสองฝาย

เอปสัน รุกตลาดองคกรตอเนื่อง ยกโซลูชั่นแสดงในงาน Money Expo 2018

สมาคมอุตสาหกรรมเคร�่องดื่มไทย ยืนยันความรวมมือในการจัดกิจกรรมและจัดแสดง เทคโนโลยีในงานโพรแพ็ค เอเชีย 2019 วีระ อัครพุทธิพร อุปนายกสมาคมฯและประธานคณะกรรมการ บริหาร สมาคมอุตสาหกรรมเครือ่ งดืม่ ไทย และ วันทิตา พรธนาวงศ ฝายสื่อสารองคกร บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ไทยแลนด) จํากัด รวม ยืนยันความรวมมือในการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดาน กระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม พรอม จัดกิจกรรมการประชุมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มเอเชีย 2019 ขึ้น ภายในงานโพรแพ็ค เอเชีย 2019 โดยมีสมาชิกและผูบริหารจาก บริษทั ชัน้ นําในอุตสาหกรรมเครือ่ งดืม่ ทัว่ เอเชียเขารวมงานประชุมฯ งานโพรแพ็ ค เอเชี ย 2019 กํ า หนดจั ด ขึ้ น ระหว า งวั น ที่ 12-15 มิถุนายน 2562 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

เอปสัน ขนทัพสินคาจัดแสดงโซลูชั่นในงาน Money Expo Year-End 2018 มหกรรมการเงินครั้งยิ่งใหญ ณ ศูนยนิทรรศการ และการประชุมไบเทค ภายใตแนวคิด “Wealth Transformation มิติใหมแหงความมั่งคั่ง” ภายในงานเอปสันไดนําผลิตภัณฑไป จั ด แสดงมากมาย ไม ว า จะเป น มั ล ติ ฟ ง ก ชั น อิ ง ค เจ็ ท พริ น เตอร ความเร็วสูง ตระกูล WorkForce ทีอ่ อกแบบมาเพือ่ องคกรโดยเฉพาะ ซึ่งมีความเร็วในการพิมพเทียบเทาเลเซอรพรินเตอร แตมีตนทุน การพิมพที่ประหยัดกวาถึง 50% จึงชวยประหยัดตนทุนและเวลา ในการทํางาน รวมถึงยังมีฟงกชันสําหรับสแกนเนอร เครื่องถาย เอกสาร และแฟกซไวอยางครบครัน นอกจากนี้เอปสันยังนําเสนอโปรเจคเตอรอีกหลายซีรีสที่ตอบ โจทยการใชงานในหองประชุม สําหรับองคกรธุรกิจเอสเอ็มอี และ ธุรกิจ Co-working ซึง่ แตรนุ ใชงา ยและสะดวกดวยการเชือ่ มตอผาน แอพพลิเคชั่นเฉพาะของเอปสัน iProjection ไดทันที THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2019

ThaiPack2019 Mar-Apr.indd 43

43

G5-4-23-4-62.11.50.AM


NEWS

งานสัมมนา

Innovation for More Value & Benefit เมื่ อ วั น จั น ทร ที่ 18 มี น าคม พ.ศ. 2562 ที่ผานมา บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) ไดจัดงาน สัมมนา Innovation for More Value & Benefit ณ หองประชุมใหญอาคาร เบอรลี่ ยุคเกอร ซึ่งไดรับความสนใจ จากโรงพิ ม พ ม ากมาย อี ก ทั้ ง ผู  ร  ว ม สั ม มนาบางส ว นยั ง มาจากแบรนด เจ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี ค วามสนใจใน การพั ฒ นาสิ่ ง พิ ม พ บ รรจุ ภั ณ ฑ ข อง ตนเองอีกดวย ในงานนีท้ างผูจ ดั งานตองการนําเสนอเนือ้ หาในมุมมองทีห่ ลากหลาย โดยในหัวขอแรกไดรบั เกียรติจาก รวิศ หาญอุตสาหะ กรรมการผูจัดการ บริษัท ศรีจันทรสหโอสถ จํากัด เจาของเพจ Mission to the Moon และเจาของแบรนดศรีจันทร ผูพลิกฟน ผงหอมศรีจันทรใหกลับมามีภาพลักษณทันสมัย เปนที่ยอมรับทั้งในตลาดไทยและตางประเทศ มาแบงปนประสบการณในมุมมอง ของผูประกอบการที่ตองปรับตัวเพื่อใหทันกับกระแสดิจิทัล ไมตกเทรนดและเขาถึงกลุมผูบริโภคยุคใหม ทําใหผูฟงที่เปนโรงพิมพ ไดเขาใจแนวคิดของลูกคาที่เปนเจาของผลิตภัณฑมากยิ่งขึ้น

44

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2019


หัวขอถัดมาไดรบั เกียรติจาก วัฒนา กฤษณาวารินทร รองกรรมการผูจ ดั การ บริษทั ไทยนํา โพลีแพค จํากัด ผูน าํ พา บริษัท ไทยนํา โพลีแพค จํากัด กาวสูการเปนโรงพิมพบรรจุ ภัณฑแบบออนดวยระบบดิจทิ ลั เปนเจาแรกๆ ในประเทศไทย ไดมาพูดถึงเรื่องวัสดุพิมพสําหรับผลิตซองบรรจุภัณฑแบบ ออน พรอมนําเสนอวัสดุพิมพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สามารถยอยสลายได 100% ซึ่งเปนวัสดุพิมพที่ทางบริษัท ไทยนํา โพลีแพค จํากัด ไดวิจัยพัฒนาขึ้นเอง ในหัวขอสุดทาย ศุภรัฐ โชติกุลธนชัย HP Country Manager-Thailand HP Indigo ผูจัดการผลิตภัณฑประจํา ประเทศไทยและผูเชี่ยวชาญจาก บริษัท ฮิวเลตต แพคการด (ประเทศไทย) จํ า กั ด ได ม าอั พ เดตนวั ต กรรมล า สุ ด ของ เครือ่ งพิมพฉลากและบรรจุภณ ั ฑระบบดิจทิ ลั ของ HP Indigo ซึ่งเต็ มไปดวยฟงกชันพิ เศษใหม ๆ ที่ทันสมัย สามารถ สรางสรรคงานพิมพรูปแบบใหมๆ และเพิ่มมูลคาใหกับ ฉลากและบรรจุภัณฑ เชน หมึกพิมพลองหน (Invisible Ink) การพิมพงานกันปลอม (Security Printing) ดวยระบบดิจิทัล เปนตน ทั้ ง นี้ ทางผู  จั ด งานยั ง เตรี ย มของที่ ร ะลึ ก เป น ซอง บรรจุ ภั ณ ฑ น  า รั ก ๆ ที่ อ อกแบบให ทุ ก ชิ้ น ไม ซํ้ า กั น ด ว ย โปรแกรม Mosaic มามอบใหแกผูรวมงานทุกคนนํากลับไป เปนตัวอยางอีกดวย นับวาผูที่ไดมารวมฟงสัมมนาไดรับความรูและเปด มุมมองใหม ๆ อยางรอบดาน สามารถนําไปตอยอดกับธุรกิจ ของแตละทานไดอยางดีเลยทีเดียว

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2019

45


SPECIAL

scoop

กองบรรณาธิการ

5Rs ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน เพื่อผลักดันนโยบาย “บรรจุภัณฑที่ยั่งยืน” ของ CPF เนื่องจากปญหาขยะจากบรรจุภัณฑ โดยเฉพาะอยางยิ่งขยะพลาสติก เปนปญหาสิ่งแวดลอมที่ไดรับความสนใจในระดับโลก บริษัท เจริญโภคภัณฑ อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ CPF จึงประกาศนโยบายบรรจุภัณฑที่ยั่งยืน ครอบคลุมกิจการทั้งในและตางประเทศ สนับสนุนการลดพลาสติกตลอดหวง โซคุณคา ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน พรอมเดินหนาสรางสังคม No Plastic ตั้งเปา 100% ของบรรจุภัณฑพลาสติกที่นํามาใชจะตอง “นํากลับมา ใชซํ้า นํามาใชใหม และยอยสลายได” ภายในป 2568 เครือเจริญโภคภัณฑไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนในการ แกไขปญหาขยะพลาสติกซึ่งเปนปญหาที่สําคัญระดับโลก จึงประกาศนโยบาย “บรรจุภัณฑที่ยั่งยืน” เพื่อกําหนดทิศทางและกรอบการดําเนินงานดานการ บริหารจัดการของเสีย (Waste) ทัง้ จากกระบวนการผลิตและกระบวนการอืน่ ๆ ตลอดหวงโซคุณคาซึ่งเปนสวนหนึ่งของนโยบายความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ เพราะบรรจุภัณฑพลาสติกเปนสวนประกอบสําคัญที่สงผลกระทบตอ สิ่งแวดลอมที่จะตองไดรับการจัดการแกไขอยางเรงดวน นโยบายบรรจุภัณฑที่ ยั่งยืนเปนความมุงมั่นที่จะสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมตลอดจนให ความรูและสรางการมีสวนรวมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูบริโภคสูการ พัฒนาที่ยั่งยืนภายใตยุทธศาสตรขับเคลื่อน “5Rs” ไดแก 1. การสรางความตระหนักรูเ พือ่ ใหผบู ริโภคลดการกอใหเกิดของเสีย หรือ Re-educate 2. การลดการใชพลาสติก หรือ Reduce 3. การรีไซเคิลพลาสติก หรือ Recycle 4. การใชวัสดุทดแทน หรือ Replace 5. การคนควาวิจัยนวัตกรรม หรือ Reinvent 46

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2019


ในทิศทางเดียวกัน เพื่อสอดคลองกับพันธกิจและ นโยบายความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมขององคกร รวมถึงรวมเปนสวนหนึ่งในการแกไขปญหาขยะ พลาสติก ชวยรักษาสิ่งแวดลอมและสรางสรรค สังคมที่ยั่งยืน

กลยุทธ Green Packaging ของ CP ALL

ความคืบหนาของโครงการนั้น ขณะนี้ไดกําหนดใหทุกกลุมธุรกิจ ที่ดําเนินการในประเทศไทยตองมีเปาหมายรวมกันในป 2568 คือ 100% ของบรรจุภัณฑพลาสติกที่นํากลับมาใชจะตอง “นํากลับมาใชซํ้า นํามาใชใหม และยอยสลายได” ทัง้ นี้ การกําหนดนโยบายบรรจุภณ ั ฑทยี่ งั่ ยืน ไดดาํ เนินการผานการ ดําเนินยุทธศาสตรการขับเคลื่อน “5Rs” พรอมมีแนวทางในการยึดถือ และปฏิบัติ 9 ขอดังนี้ 1. สรางความตระหนักรูเ รือ่ งปญหาขยะพลาสติกและสรางแนวทาง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานและผูบริโภค โดยการแยกขยะ การรีไซเคิล (Recycle) การลดใชถุงพลาสติก (Reduce) และการใชถุงผา แทนถุงพลาสติก (Replace) เปนตน 2. สนับสนุนนโยบายและมีสว นรวมในกระบวนการรางกฎระเบียบ ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการลด ละ เลิก การใชถุงพลาสติก 3. ใชบรรจุภณ ั ฑพลาสติกทีส่ ามารถนํากลับมาใชใหมได 100% หรือ สามารถยอยสลายได 4. เลิกใชบรรจุภัณฑพลาสติกที่มีปญหาหรือไมจําเปน ครอบคลุม ถึงการออกแบบใหม การคนควาวิจัย และการใชนวัตกรรม (Reinvent) โดยคํานึงถึงความเปนไปไดทางธุรกิจ 5. ลดการใชบรรจุภัณฑพลาสติกที่ใชครั้งเดียวทิ้ง 6. ตองมั่นใจวาบรรจุภัณฑพลาสติกทั้งหมดที่ใชปราศจากสารเคมี ที่เปนอันตราย ใหคํานึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย และสิทธิของทุกคนที่ เกี่ยวของมากอนเสมอ 7. พัฒนาและลงทุนในธุรกิจ เทคโนโลยี หรือทรัพยสนิ อืน่ ๆ ทีช่ ว ย สงเสริมใหเกิดการลดการใชพลาสติกอยางครบวงจร 8. ทํางานรวมกันกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ เพื่อเพิ่มอัตราสวนในการใชซํ้า การรีไซเคิล และการยอยสลายพลาสติก 9. รายงานขอมูลประจําปตอสาธารณชนเกี่ยวกับความคืบหนาใน การปฏิบัติตามพันธกิจ นอกจากนี้ เครือเจริญโภคภัณฑไดกําหนดใหทุกกลุมธุรกิจที่มีการ ดําเนินงานทัง้ ในและตางประเทศใหยดึ ถือและมีแนวทางในการปฏิบตั ไิ ป

บริษทั ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย ดําเนินธุรกิจดานการจัดจําหนายทัง้ ในรูปแบบ รานคาปลีกและคาสง ที่มีสินคาที่หลากหลาย ทั้ง สินคาอุปโภคและบริโภค สินคาทุกชิน้ มีบรรจุภณ ั ฑ (Packaging) ทําหนาที่ปกปองสินคาภายในเพื่อไป ใหถึงมือผูบริโภคอยางสมบูรณ เมื่อพิจารณาจาก ปริ ม าณผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี ก ารหมุ น เวี ย นในร า นใน แตละวัน บรรจุภัณฑที่ใชก็มีจํานวนมาก บริษัท จึงไดเล็งเห็นวาการเลือกใช และการจัดการกับ บรรจุภัณฑมีความสําคัญอยางยิ่ง บริษทั จึงไดกาํ หนดกลยุทธ Green Packaging ขึ้น มีเปาหมายหลักเพื่อปองกันผลกระทบเชิงลบ ตอสิง่ แวดลอมและคํานึงถึงการพัฒนาอยางยัง่ ยืน โดยพิจารณาตั้งแตขั้นตอนของการออกแบบ และ การเลือกใชบรรจุภณ ั ฑ และคํานึงถึงทุกกระบวนการ ในวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (Product Life Cycle) ในสวนทีเ่ ราสามารถควบคุมไดโดยตรง ซึง่ คํานึงถึง ประเด็ น ดั ง ต อ ไปนี้ ประโยชน ที่ ไ ด รั บ ความ ปลอดภัยตอผูบริโภคและชุมชน สอดคลองกับ ความตองการของตลาดและมีตนทุนที่แขงขันได การจัดการขยะสามารถดําเนินการไดอยางเหมาะสม และเกิดมูลคาสูงสุด และการหาวัสดุทมี่ าจากแหลง ปลู ก ทดแทนที่ ไ ม มี วั น หมดไป (Sustainable – Managed Renewable Resources) ทั้งนี้ บริษัทไดกําหนดแนวปฏิบัติเรื่องการ จัดการบรรจุภัณฑ (Packaging) ไวดังนี้ • พัฒนาหรือเลือกใชบรรจุภณ ั ฑภายใตแนวคิด Reduce – Reuse – Recycle (3R) โดยมีเปาหมาย ในการลดปริมาณขยะที่เหลือเขาสูกระบวนการ ฝงกลบใหเหลือนอยที่สุด • หาแนวทางในการใชวัตถุดิบที่มาจากแหลง ปลูกทดแทน (Sustainable – Managed Renewable Resources) โดยคํานึงถึงคุณสมบัตทิ เี่ หมาะสมของ บรรจุภัณฑและผลิตภัณฑ ความเหมาะสมในเชิง ธุรกิจ การบริหารจัดการขยะโดยมีผลกระทบตอ สิ่งแวดลอมนอยที่สุด

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2019

47


• หาแนวทางในการใชวสั ดุทผี่ า นการรีไซเคิล มาใช ในกรณี ที่ มี ค วามเหมาะสมและเป น ประโยชนตอประเด็นสิ่งแวดลอม • สนับสนุนความคิดริเริ่มของผูผลิตบรรจุ ภัณฑ หรือผูผลิตผลิตภัณฑ ในการใชเทคโนโลยี และกระบวนการที่ชวยลดการใชพลังงาน และ ลดการปลอยกาซเรือนกระจก • สนับสนุนความคิดริเริม่ ในกิจกรรมการลด การใชบรรจุภัณฑ • สนับสนุนความคิดริเริ่มในการดําเนินการ ระบบการนํากลับ (Take-back System) ของ บรรจุภัณฑที่ใชแลว เพื่อนําเขาสูกระบวนการ Recycling หรือนํากลับมาใชใหม (Reuse) ตาม ความเหมาะสม การดําเนินการภายใตนโยบายดังกลาว กอ ใหเกิดการริเริ่มดานการจัดการบรรจุภัณฑ โดย การมีสวนรวมของพนักงาน บริษัทยอย และผูมี สวนไดสวนเสียในการจัดการบรรจุภัณฑอยาง ยั่งยืน ธานินทร บูรณมานิต กรรมการผูจัดการ และประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) (CP ALL) กลาววา ซีพี ออลล ไดประกาศเจตนารมณอันแนวแนที่จะลดและ เลิกการใชถงุ พลาสติกทีร่ า นเซเวน อีเลฟเวน และ เชิญชวนคนไทยรวมกันลดและเลิกใชถงุ พลาสติก รวมกันโดยลดการใชถุงพลาสติกวันละถุงก็จะ ชวยลดปญหาโลกรอนได โดยที่ผานมาบริษัท

ก็ไดรบั การสนับสนุนจากผูบ ริโภคและนักทองเทีย่ วทีม่ าใชบริการทีร่ า นเซเวน อีเลฟเวน เปนอยางดี เพราะทุกคนตางก็ตระหนักถึงผลกระทบของขยะ ถุงพลาสติกที่มีตอโลก ลาสุด บริษัทไดขยายผลดานการรณรงคลดใชถุงพลาสติกไปยังพื้นที่ ตาง ๆ เชน ในมหาวิทยาลัย ในโรงพยาบาล และตามเกาะที่เปนแหลง ทองเทีย่ วทางธรรมชาติ เนือ่ งจากเปนพืน้ ทีส่ าํ คัญตอการขับเคลือ่ นอุตสาหกรรม การทองเที่ยวของประเทศไทยใหเติบโตและเปนการอนุรักษสิ่งแวดลอมบน พืน้ ทีแ่ หลงทองเทีย่ วทางธรรมชาติ ผานกิจกรรม “รักษอนั ดามัน รวมใจลดใช ถุงพลาสติก” โดยรวมมือกับกรมสงเสริมคุณภาพสิง่ แวดลอม การทองเทีย่ ว แห ง ประเทศไทย มู ล นิ ธิ โ ลกสี เขี ย ว เครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง อุทยานแหงชาติบนเกาะตาง ๆ ชุมชนในทองถิ่นตาง ๆ ภาคประชาสังคม โดยที่ไดดําเนินการไปแลวคือ ที่เกาะลันตา เกาะยาวนอย-เกาะยาวใหญ เกาะหลีเปะ เกาะพีพี รวมถึงเกาะเตาและเกาะเสม็ด ดวยความรวมมือกับ ภาคประชาสังคมและชุมชนในเกาะ เพื่อสงเสริมใหเยาวชน นักทองเที่ยว และประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมและชวยกันขับเคลื่อนการลดและเลิกใชถุง พลาสติกนําไปสูการสรางพฤติกรรมใหมใหเกิดแนวคิดทองเที่ยวเชิงอนุรักษ อยางยั่งยืน ทัง้ นี้ บริษทั ไดเชิญชวนใหประชาชนและนักทองเทีย่ วรวมใจลดและเลิก ใชถงุ พลาสติก ผานการรณรงค 4 รูปแบบภายในรานเซเวน อีเลฟเวนทุกสาขา ที่ตั้งอยูบนเกาะ ประกอบดวย 1. งดใหถุงขนาดเล็กกับลูกคาทุกคนยกเวนที่ เปนสินคาประเภทของรอน 2. ยกเลิกแคปซีล (การใชพลาสติกหุมฝาขวดนํ้า ดื่ม) 3. ยกเลิกการใชพลาสติกหุมหลอดและเปลี่ยนเปนใชกระดาษแทน พลาสติก รวมไปถึงการติดตัง้ กลองกดหลอดเพือ่ ลดปริมาณการใชหลอด และ 4. การติดตั้งถังขยะแยกประเภทบริเวณหนารานเซเวน อีเลฟเวนทุกสาขา เพื่อสนับสนุนแนวทางการจัดการขยะตั้งแตตนทางเพื่อชุมชน พรอมติดตั้ง สื่อรณรงคสงเสริมการลดและเลิกใชถุงพลาสติกทุกรูปแบบ นอกจากนี้ยังไดตอยอดกิจกรรมไปสูเยาวชนและสังคม ใน แคมเปญ “คิดถุง คิดถุง” ผานการสรางเครือขายเยาวชนไทย ลดใช ถุ ง พลาสติ ก และได ข ยายโครงการไปสู  ส ถาบั น การศึ ก ษา และ มหาวิทยาลัยตาง ๆ อยางตอเนือ่ ง โดยรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ศูนยรังสิต) เปนแหงแรกในการจัดทําโครงการลดการใชถุงพลาสติก และสามารถลดการใชถุงพลาสติกไดถึง 80% จากนั้นก็ไดรวมมือกับ มหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทําใหลดการใช ถุงพลาสติกในรานเซเวน อีเลฟเวน ที่อยูในมหาวิทยาลัยดังกลาวได ถึง 90% โดยในป 2560 สามารถลดการใชถุงพลาสติกไดถึง 24.09 ลานใบ และในปนี้ไดทําบันทึกขอตกลงรวมกับ 30 มหาวิทยาลัย เครือขายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแหงประเทศไทย เพื่อเปนโครงการ นํารอง และเปนแบบอยางที่ดีในการขยายผลสูการสรางความยั่งยืน ดานสิ่งแวดลอมใหกับชุมชน และสังคม

48

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2019


Food Box

.....

............. . . . . . .. ...

..

.

....

..

......... ... . . . . . ... ...

.........

....

..

..... . . . .

Cosmetic Box

TY TY IT IT CURISECURI SECURSECURY E S TY TY ITY ITY IT IT CURISECURI SECURSECURY SECUYRSECUTRY E S Y RITY URITY URITY URIT URIT CURI U CU SEC SEC SEC SEC SE SEC RITEYCURITYECURITEYCURITSYECURISTEYCURITSYECURIST S ITY S ITY S RITY ITY RITY RITY ECUYRSECURY SECUY SECUTRY SECTUY SECIUTY SECIT RIT ECURITECURITSECURISECURI SECURSECUR S Y SRITY SURITY URITY URITY URITY CURITY U CUY SEC SEC Y SEC Y SEC TY SE Y SEC Y

Y T I R ECU

.....

.........

.... . . . . .

.

S

Plastic Box

Security Seecurritity ty Label Laabel

YOUR TRUSTED PARTNER IN PACKAGING

Paper / Plastic Packaging

Secured Coupon

Food / Cosmetic/ Pharmaceutical Packaging

Fulfillment and Packing Service

Secured Label & Sticker

Personalization Service (Variable Data)

HACC

GMP

P

FSC:SGS-COC-010516 PEFC:SGS-PEFC/COC-1768

9001:2015

BRC

GMP

HACCP

WORLD CLASS STANDARD

MORE INFORMATION PLEASE VISIT : WWW.CHANWANICH.COM CHANWANICH SECURITY PRINTING CO., LTD

PACKAGING DEPARTMENT : 30/24 Moo 1 Khokkham Muang Samutsakhon 74000 Tel : 034-452452 Fax : 034-452450 Facebook page : Chanwanich E-mail. : marketing@chanwanich.com 23-2-61 TECHNOLOGY MEDIA No128 AD CSP_G5-3.indd 1

132

7_11-61_G5-4

23/2/61 18:26

AD_CSP


12-9-61 TECHNOLOGY MEDIA AD VIRTUS_G5-3.indd 1

12/9/61 18:56


22-4-62 TECHNOLOGY MEDIA NO134 AD CGS_G5-3.indd 1

22/4/62 14:16


NEWS

ไฮเดลเบิรกชนะเลิศหลายรางวัล ดานการออกแบบผลิตภัณฑยอดเยี่ยม มุงเนนอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพในอนาคตยุคดิจิทัล สภาการออกแบบเยอรมันโดยคณะกรรมการระดับนานาชาติทกี่ รุงแฟรงคเฟรต มอบรางวัลอันทรงเกียรติใหกบั การออกแบบทีโ่ ดดเดนของเครือ่ งพิมพไฮเดลเบิรก รางวัลนีไ้ ดรบั การยอมรับจากผูเ ชีย่ วชาญทัว่ โลกวาเปนรางวัลสูงสุดสําหรับรางวัล ประเภทนี้ เครื่องพิมพออฟเซตปอนแผนรุน Speedmaster XL 106 ไดรับคัดเลือก ใหไดรับรางวัลชนะเลิศสําหรับการใชงานในระดับอุตสาหกรรม เครื่องพิมพ ดิจทิ ลั รุน Primefire 106 ไดรบั รางวัลชนะเลิศในดานรูปแบบดิจทิ ลั และการพิมพ งานบรรจุภัณฑดวยระบบดิจิทัลที่มีรูปแบบงานเปนแบบเฉพาะตามที่ตองการ เครื่องพิมพดิจิทัลรุน Omnifire 250 ไดรับรางวัลชนะเลิศสําหรับการพิมพงาน แบบ 3 มิติ บนวัสดุรูปทรง 3 มิติแบบตางๆ อาทิ ขวดนํ้าดื่มหรือบนเคสโทรศัพท มือถือ และเครือ่ งพิมพดจิ ทิ ลั รุน Omnifire 1000 ยังไดรบั การกลาวชมเปนพิเศษ จากคณะกรรมการระดับนานาชาติดวยเชนกัน

ภาพที่ 1 ไฮเดลเบิรกไดรับรางวัลอันทรงเกียรติ “German Design Award” ซึ่งเปนรางวัลชนะเลิศ ดานการออกแบบเครื่องพิมพออฟเซตและ เครื่องพิมพดิจิทัลถึง 3 รางวัล

ภาพที่ 2 เครื่องพิมพออฟเซตรุน Speedmaster XL 106 และเครื่องพิมพดิจิทัลรุน Primefire 106 ชนะเลิศการประกวดรางวัล German Design Award และไดนํามาแสดงในงาน drupa 2016

การมุงเนนประโยชนที่ลูกคาจะไดรับ ปรัชญาการออกแบบของไฮเดลเบิรกมุงเนนการใชงานที่งายสะดวกและ เปนประโยชนกบั ลูกคา ดวยรูปทรงทีช่ ดั เจนเนนฟงกชนั และเวิรก โฟลวการทํางาน ชวยชี้ทิศทางการวางตัวขณะทํางาน ตามหลักสรีรศาสตรและความปลอดภัย ในการใชงาน เบิรน ไรเบิ้ล (Bernd Reibl) ผูอํานวยการฝายออกแบบผลิตภัณฑกลาววา “เราไดรับรางวัลนี้ดวยการออกแบบที่ชัดเจน ดวยรูปทรงทางเรขาคณิตของ เครื่องพิมพที่เนนฟงกชั่นการทํางานที่สําคัญเปนหลัก อาทิ หนวยปอนกระดาษ ปอมพิมพ และหนวยรับกระดาษ องคประกอบการออกแบบมาตรฐานเหลานีถ้ กู นํามาใชกับเครื่องพิมพทุกซีรีส ชวยใหเห็นจินตนาการดานระบบดิจิทัล ความ เที่ยงตรงและคุณภาพสูงของเครื่องพิมพ อยางเชน ลายเสนสีเงินบนแกลเลอรี่ สะทอนความเชือ่ มโยงและขัน้ ตอนการทํางานขามผานทุกกระบวนการ จากขัน้ ตอน กอนพิมพและขัน้ ตอนพิมพไปจนถึงขัน้ ตอนหลังการพิมพ การใชงานทีง่ า ยมากและ ทํางานไดเต็มประสิทธิภาพคือปจจัยหลักในการเพิม่ ผลผลิตเปนเสมือนสัญลักษณ ของแบรนดและผลิตภัณฑของไฮเดลเบิรกซึ่งสรางคุณคาในใจตอลูกคา” การออกแบบที่โดดเดนของเครื่องพิมพไฮเดลเบิรกเปนแบบอยางที่มีคุณคา ใหกบั วงการพิมพมาอยางยาวนาน จนถึงวันนีห้ ากนับรวมรางวัล German Design Award ที่ไดรับลาสุดนี้ ไฮเดลเบิรกก็ไดรับรางวัลระดับโลกมาแลวมากกวา 50 รางวัล 52

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2019

ภาพที่ 3 เครื่องพิมพดิจิทัล Omnifire ซีรีส สามารถ พิมพลงบนวัสดุที่มีรูปทรง 3 มิติ และไดรับรางวัล German Design Award และเครื่องพิมพดิจิทัลรุน Omnifire 1000 ยังไดรับการกลาวชมเปนพิเศษจาก คณะกรรมการอีกดวย

เบิรน ไรเบิล้ กลาวเพิม่ เติมวา นอกจาก การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ ต  า งๆ ให กั บ ไฮเดลเบิรกเองแลว ทีมออกแบบของไฮเดล เบิรกภายใตชื่อ “Heidelberg Industrial Design” ยังมอบบริการในการออกแบบงาน ตางๆ ใหกับอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกดวย


IN TREND

T2 Mini Fruit Tea Packaging

Pago Fruit Juice Carton Sleeve

The Green Packaging Star Award was awarded for two designs using fresh fibre paperboards from Metsä Board at FachPack 2018. The T2 Mini Fruit Tea packaging won in the category ‘Design’ and the Pago fruit juice promotion ‘Message on a bottle’ won the first prize in the category ‘Environmentally-friendly Corporate Philosophy. The T2 Mini Fruit Tea packaging, designed by Metsä Board, is printed on the uncoated reverse side of MetsäBoard Pro FBB Bright 250 g/m2 to echo the natural feel of the fruit. The Pago fruit juice promotion was developed by the Austrian Designer Gerlinde Gruber in collaboration with Martha Ploder. Made from MetsäBoard Pro FBB Bright 285 g/m2, this well thought out paperboard sleeve also works as an attention-grabbing on-shelf marketing tool The Green Packaging Star Award honours developments in the packaging sector that particularly contribute to the conservation of resources and waste avoidance.

Two designs made from Metsä Board paperboard win the Green Packaging Star Award 2018 Tea party with T2 A flavour-filled brew to every cup–just like nature intended. Good design is more than a good product; it’s also about innovative packaging that stands out from the crowd. The T2 Mini Fruits create a whole new way to have a tea party. T2 is a specialty tea shop and as part of their campaign, they wanted to re-invent the way their fruit teas are packed. The new Mini Fruits, fruit-shaped boxes, reflect the flavour of the tea stored within them, which includes banana bake, watermelon sorbet, Turkish apple, and peach. The design is printed on the uncoated reverse side of Metsä Board’s fresh fibre paperboard to echo the natural feel of the fruit and to give the box a softer texture while still reproducing vivid graphics. The stiff and durable structure of the paperboard enables the design team to create a 100 per cent glue-less packaging structure through clever creasing and folding of the material. The packaging also holds up well in transport and on the shelf. Innovation that delivers Metsä Board is an expert in paperboard material and how to utilise it. For us, a great design means not only a user-friendly package, but something that delivers benefits throughout the value chain. Our design means better results for customers and an ecological benefit for the environment. Our paperboards use less raw material, water and energy and transport weights are lower. And thanks to the lighter weight, less waste is produced at the end of the packaging value chain. The highlight of this project was that the design is printed on the reverse side of the board to give the outer packaging a softer texture. “Our design team based in Shanghai is very happy to continue working with this new T2 Mini Fruit tea collection in order to achieve a design that is beautiful, innovative, practical and durable.” Metsä Board’s Design & Innovation Director Cyril Drouet https://www.metsaboard.com/Media/Product-news/Pages/Two-designswin-the-Green-Packaging-Star-Award-2018.aspx THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2019

53


NEWS

RICOH จัดงาน RICOH Digital Disruption 2019 ขานรับความกาวไกลทางเทคโนโลยี บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด ไดจัดงานสัมมนาภายใตหัวขอ Digital Disruption 2019 ดวยเล็งเห็นความสําคัญของการกาวทันยุคเทคโนโลยี 4.0 ณ โรงแรม เดอะ นาคา ภูเก็ต เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2562 ที่ผานมา โดยมีลูกคาของ RICOH จากหลากหลายกลุม อาทิ โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล และหนวยงานราชการ ใหความสนใจเขารวมงานกันอยางคับคั่ง โดยงานในครั้งนี้ไดรับเกียรติจาก ธัญญวัฒน ชาญพินิจ รองผูวาราชการจังหวัด ภูเก็ต มาเปนประธานในพิธีกลาวเปดงาน โดยทานไดกลาวถึงความสําคัญของ เทคโนโลยีทมี่ ตี อ โลกในปจจุบนั รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาปรับใชเพือ่ ยกระดับจังหวัด ภูเก็ตใหเปน Smart City ที่สามารถตอบโจทยความตองการของนักทองเที่ยวในฐานะ ทีภ่ เู ก็ตเปนเมืองแหงการทองเทีย่ ว โดยทานยังไดกลาวตออีกวา การทํางานเพือ่ พัฒนา เมืองภูเก็ตนี้ ทุกฝายไมเพียงแตทาํ งานในขอบเขตหนาทีข่ องตนเทานัน้ แตควรเกิดการ บูรณาการรวมกัน เพื่อสรางภาพรวมที่ดี และสามารถนําไปวิเคราะห และประมวลผล ตอไปได ดังนัน้ จึงเห็นไดชดั เจนวาเรือ่ งของเทคโนโลยีและดิจทิ ลั ตาง ๆ ถือเปนรากฐาน ในการยกระดับจังหวัดภูเก็ตใหกาวไกลในอนาคต งาน RICOH Digital Disruption 2019 นี้เปนงานสัมมนาที่ไดนําความรูอัพเดท เทรนดเทคโนโลยีใหม ๆ มาใหลูกคาไดติดตามทั้งในเรื่องของ Cloud และ Big Data, Business Process Automation, Corporate Logistics Management, Digitization, Business Agility และ Automation Intelligence ซึ่งเชื่อมั่นไดวา ลูกคาทุกทานจะตอง เต็มอิ่มไปกับความรูเทคโนโลยีจากการสัมมนาครั้งนี้อยางแนนอน

RICOH จัดกิจกรรมฟุตบอลกระชับมิตร โดยมีนักเตะจากทรู แบงค็อก ยูไนเต็ดรวมแจม

บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด ไดจัดกิจกรรมฟุตบอลกระชับมิตรของเหลาพนักงาน RICOH เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2562 ณ สนามฟุตบอล Star Kick โดยมีนักเตะจากสโมสรทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ซึ่งทาง RICOH เปนผูสนับสนุนสโมสรมาอยางยาวนาน เขารวมงานที่จัดขึ้นนี้ดวย การแขงขันฟุตบอลในครั้งนี้เปนไปอยางสนุกสนาน สุดมัน ทั้งจากนักฟุตบอลผูมีใจรักกีฬา บรรดาเหลากองเชียรที่สรางความ ครึกครื้นภายในงาน และอีกหนึ่งสีสันที่เรียกเสียงฮือฮาจากคนในสนาม มาพรอมกับการปรากฏตัวของนักฟุตบอลจากสโมสร ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด 3 ทาน ไดแก ธีรเทพ วิโนทัย (ลีซอ) จักรพันธ พรใส (บอล) และ เอกชัย สําเร (เอก) ที่ไดมารวมเลน กิจกรรมสนุกสนาน ไดแก เกมปดตาเตะบอล เกมเดาะบอล และเกมเลี้ยงบอลสลับกรวย พรอมแจกลายเซ็นบนลูกฟุตบอลใหกับ ผูโชคดีจากการลุนสิทธิ์ Lucky Draw สรางบรรยากาศภายในงานใหเต็มไปดวยความสุขและเสียงหัวเราะ การแขงขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรของชาว RICOH นี้ ถือเปนโอกาสอันดีที่ชวยใหพนักงานของ RICOH ไดใชเวลาและ ทํากิจกรรมที่มีประโยชนรวมกัน รวมถึงเกิดความภาคภูมิใจในการเปนสมาชิกของครอบครัว RICOH 54

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2019


RICOH #K."L3X=??O_ RICOH Rock Star Party 2019 D=L"#N/DdL3P=KCY?

éòăøĀæ òăčÐś êòÿċæ÷ďæñ ×ĘāÐĀã ďãś×ĀãÖāèČòôôĄē RICOH Rock Star Party 2019 ċùśèæāÖÐòćÖċæíþ-íĀæñā ċÑśāòŚöðÐă×Ðòòð êôĈÐêÿÐāòĀÖ ČôÿêôŚüñùĀäöŞæÿċô â úèŚöñéĀÜÙāÐāòèāöăÐ čñçăè úāãċäñÖāð üŚāöèāöăÐčñçăè úöĀÖæĄē×ÿêôĈÐìŠÖ×ăäùĘāèąÐ òĀÐČôÿúöÖČúèùăēÖČöãôśüð íòśüðċôĒÖċúĒèåąÖÓöāðùĘāÓĀÜÑüÖ ÐāòüèćòĀÐøŞçòòðÙāäăČôÿČúôŚÖæŚüÖċæĄēñöĎèêòÿċæ÷ďæñ ×āÐèĀĔèċúôŚāÑéöèëĈśċÑśāòŚöðÖāèďãśíĀÐòĀéêòÿæāèüāúāò ÐôāÖöĀèÐĀè â òśāèüāúāòðćðüòŚüñ čÓčðŚ ċÑāÙĄ×òòñŞ ĎèùďäôŞ éòòñāÐā÷Čééñćčòê ßāèÐă×ÐòòðäŚüďêæĄďē ãśðāòŚöðùèćÐÐĀèÓĆü ùöèďæñ ÚąēÖďãśíāæćÐæŚāèďêċêôĄēñèéòòñāÐā÷òĀéÓöāðċêŢè ďæñĎèċÐðÖāèöĀãČééċêŢèÐĀèċüÖ ČôÿòŚöðüèćòĀÐøŞÓöāðċêŢè ďæñëŚāèÐă×ÐòòðäŚāÖ đ ċÙŚè ùāèêôāäÿċíĄñè ×āÐèĀĔèëĈśċÑśā

NEWS

òŚöðÖāè׹ÖďãśďêäÿôćñČãèďãčèċùāòŞÐĀèæĄēùöèèÖèćÙ ÚąēÖùòśāÖ ÓöāðäĆēèäāäĆēèĎ×ĎúśÐĀéæćÐæŚāèċêŢèüñŚāÖðāÐ Ðă×ÐòòðÓöāðùèćÐñĀÖďðŚúðãċíĄñÖċæŚāèĄĔ ċíòāÿ RICOH ñĀÖ×ĀããăèċèüòŞêāòŞäĄĔĎúśæćÐæŚāèďãśðāùèćÐÐĀè čãñÐă×Ðòòðúèśā ÖāèðĄÐāò×Āã Rock Makeover ĎúśæÐć æŚāèďãśČêôÖčØðċêŢèòĒüÐ ùäāòŞÑüÖÓĘāē ÓĆèèĄÐĔ èĀ üñŚāÖċäĒðæĄē ČôÿüĄÐúèąÖē ďýďôæŞêòÿ×ĘāÖāè æĄēëĈśċÑśāòŚöðÖāèæćÐæŚāèäŚāÖäĀĔÖäāòüÐĒÓĆü ÓüèċùăòŞäùćãðĀèùŞ ×āÐ 3 ÷ăôêőèãĀÖæĄēðāæĘāĎúśÖāè RICOH Rock Star Party 2019 ùèćÐùćãċúöĄēñÖ ďãśČÐŚ éüñ íĄÚċðÓċÐüòŞ, Getsunova ČôÿêŖāÖ èÓòăèæòŞ æĄëē ċśĈ ÑśāòŚöðÖāèæćÐæŚāèäŚāÖüãĎ×ďðŚďúöæĄ×ē ÿčÙöŞùċäĒê ČãèÚŞ ČôÿòśüÖċíôÖäāðÐĀèüñŚāÖÐąÐÐśüÖ ×éÓĘēāÓĆèČúŚÖÓöāð ùèćÐďêüñŚāÖùćãêòÿæĀéĎ×


SPECIAL

area

Sheet-fed

บุญชัย เลาหะธีระพงษ

Cold Foil กาวตอไปของวงการพิมพออฟเซ็ท

หลังจากทีฉ่ บับทีแ่ ลวผมไดเลาเรือ่ งราวเกีย่ วกับ Cold Foil ใหฟงมาพอสังเขปแลว ฉบับนี้จะขอมาลง รายละเอียดเฉพาะเรือ่ งของ “Sheet-fed Cold Foil” ที่ใชกับงานพิมพออฟเซ็ทแบบแผน เพื่อใชพิมพเปน กลองกระดาษบรรจุภัณฑตางๆ ซึ่งเรื่องนี้ก็ไมใชเรื่อง ใหมสําหรับผูที่ครํ่าหวอดในวงการพิมพ อยางไรก็ดี เทคโนโลยีนเี้ ปนเรือ่ งทีว่ งการพิมพและบรรจุภณ ั ฑไทย ยังไมไดเริ่มใชกัน วันนี้จึงขอโอกาสและพื้นที่ตอไปนี้ มาเลาสูกันฟงกับผูอานครับ

Sheet-fed Cold Foil คืออะไร ? อธิบายแบบงาย ๆ ก็คือ เปนกระบวนการติดฟอยลลงบน กระดาษในระหวางการพิมพออฟเซ็ท เปลีย่ นใหผวิ กระดาษธรรมดา กลายเปนพื้นผิวสีเงินเฉพาะในบริเวณที่เราตองการ และพิมพสี ตางๆ ตามลงไปแบบตอเนือ่ งไดทนั ที บริเวณทีส่ ที บั ลงบนผิวฟอยล สีเงินก็จะกลายเปนสีสนั เมทัลลิคตางๆ บริเวณทีไ่ มมฟี อยลสเี งินอยู ก็จะเปนเหมือนการพิมพสีทั่วๆ ไป และบริเวณที่ไมไดพิมพสีใดๆ เลย ก็ยังคงสีขาวของกระดาษอยู โดยชิ้นงานที่ไดออกมาจะมี ประกายโลหะเงางาม คลายคลึงกับการใช Hot Stamping Foil หรือ Metalized Paper

แลว Process นี้ มันทํางานอยางไร? Cold Foil ติดลงบนกระดาษดวย “กาว” ที่ พิมพลงไปบนกระดาษแทนการใชหมึก โดยจะตองใช ปอมพิมพสี 2 ปอม (สวนใหญใช 2 ปอมแรก) ปอมที่ 1 จะพิมพกาวลงไปบนกระดาษตรงบริเวณที่ตองการ ใหฟอยลติดลงไป แลวปอมที่ 2 ก็จะเปนปอมที่มี 56

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2019


เครื่อง Cold Foil Module ติดตั้งอยูเหนือปอมพิมพ เพื่อทําการปอนฟอยลใหลงมาแนบติดกับกระดาษ ฟอยล ที่ สั ม ผั ส กั บ กาวก็ จ ะลอกตั ว ออกติ ด ลงบน กระดาษ หลังจากนั้นกระดาษก็จะวิ่งตอไปพิมพสีอื่น ตามปอมถัดไป และเคลือบวานิชเปนอันเสร็จสิ้น

เครื่องพิมพออฟเซ็ทแบบไหน ใช Cold Foil ไดบาง เครื่องพิมพแทบจะทุกแบรนดในทองตลาด ไมวาจะเปน Heidelberg, MAN Roland, KBA ฯลฯ นั้ น สามารถติ ด ตั้ ง Cold Foil Module เพิ่ ม เติ ม (Retrofit) แลวทํางาน Cold Foil ได แตเครือ่ งพิมพควร จะมีปอ มพิมพสไี มตาํ่ กวา 6 สี+เคลือบวานิช เนือ่ งจาก จะตองใช 2 ปอมสีเปนทีต่ ดิ ฟอยล และ อีก 4 ปอมสี ไวพิมพสี

เครื่อง Cold Foil Module มีกี่ประเภท ?

Cold Foil ใช Conventional หรือ UV ? Cold Foil รองรับทั้งการพิมพแบบ Conventional และ UV โดยมีรายละเอียดเบื้องตน ดังนี้ • พิมพกาว Conventional และ พิมพสี Conventional สามารถทําได มีหลายครั้งที่เขาใจผิดกันวา Cold Foil จะตองใช UV เทานั้น แตสําหรับ Cold Foil บนออฟเซ็ท สามารถใชกาว Conventional ได และมีขอดีกวาแบบ UV ดวยตรงที่จะใหผิวของเนื้อฟอยล ทีเ่ รียบเนียนกวา ทําใหฟอยลดเู งางามกวาแบบกาว UV (แตกระดาษ ก็ควรมีผวิ ทีเ่ รียบและไมซบั หมึกมากเกินไป) เมือ่ ติดฟอยลแลวก็พมิ พ สีแบบ Conventional ทับตามไปได แตขอเสียของการใช Conventional ทั้งระบบคือ งานพิมพจะแหงชา ใชเวลารอใหแหงมากกวา 24 ชม. อีกทั้งสีและวานิชทนตอแรงขีดขวนไดนอยกวา ระบบพิมพ UV ระบบนีเ้ หมาะกับบรรจุภณ ั ฑอาหาร ทีก่ ลองจะตองไมมหี มึก UV เปน สวนประกอบ • พิมพกาว Conventional และ พิมพสี UV แบบนี้เรียกวา เปนแบบไฮบริด ลูกผสม ไดผิวของฟอยลที่เรียบเนียน และไดหมึกที่ แหงเร็ว และผิวของชิน้ งานทีท่ นทาน ระบบนีน้ ยิ มกันอยางกวางขวาง ในยุโรป เนื่องจากไดผิวฟอยลที่เงา เรียบเนียน ไดความทนทานของ งานพิมพ และงานเสร็จเร็วกวาแบบ Conventional • พิมพกาว UV และ พิมพสี UV ระบบนี้ใหความเร็วในการ ผลิตสูงทีส่ ดุ และใหความทนทานของชิน้ งาน อีกทัง้ ยังสามารถพิมพ ลงบนกระดาษไดหลากหลายประเภท รวมไปถึงแผนพลาสติกดวย โดยประเทศสหรัฐอเมริกา และญี่ปุน นิยมการทํางาน Cold Foil ในรูปแบบนี้

ในอุตสาหกรรมการพิมพทั้ง มีเครื่อง Cold Foil Module ใชกันอยูแลวมากกวา 350 เครื่อง ทัว่ โลก โดยเปนเครือ่ งทีม่ าจากหลากหลายแบรนด แตเราพอจะแบงเครื่องนี้ออกไดเปน 3 ประเภท ดวยกัน ดังนี้ • Module ที่ติดมาพรอมกับเครื่องพิมพ Heidelberg หรือ MAN Roland เปนเครื่องที่ นํ า เสนอโดยแบรนด เ ครื่ อ งพิ ม พ ชั้ น นํ า ของโลก เปนที่ยอมรับในตลาดมาอยางยาวนานกวา Cold Foil Module ประเภทอื่นๆ ระบบมีความเสถียร ใหความเร็วสูง และมีออพชั่นที่เรียกวา “Indexing” เพื่อ ช ว ยประหยั ด ฟอยล โดยการดึ ง /ชัก ฟอยล ไปกลับ เพื่อใหใชฟอยลไดเต็มความยาวของมวน แต ด  ว ยคุ ณ สมบั ติ ที่ ค รบเครื่ อ ง และชื่ อ ชั้ น ของ แบรนดเครื่องพิมพ ทําให Cold Foil Module ใน กลุมแรกนี้มีราคาสูงที่สุดใน 3 ประเภท

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2019

57


• Module แบบ MFU (Multi Foil Use) ของ VINFOIL เครื่องประเภทนี้ไดรับการ ประดิษฐคิดคนและพัฒนาขึ้นมาไมนานนี้ โดยผูผลิตจากเนเธอรแลนด ซึ่งมีแนวคิดในการใช ฟอยลใหคมุ คาทีส่ ดุ และทํางาน Cold Foil อยางสมารท โดยการออกแบบกลไกการลําเลียงฟอยล ทีน่ าํ ฟอยลใหวงิ่ วนกลับมาใชใหม มีซอฟตแวรคดิ คํานวณการใชฟอยลและเครือ่ งมือชวยในการ เปลี่ยนมวนฟอยลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานพิมพ แรกเริ่มนั้น VINFOIL พัฒนาและ ขายรวมกับเครือ่ งพิมพของ KBA แตปจ จุบนั นีก้ เ็ ริม่ ทีจ่ ะโปรโมทในวงกวาง สามารถใชไดกนั กับ เครื่องพิมพทุกแบรนด การลงทุนเครื่องในประเภทนี้มีราคาอยูตรงกลางของทั้ง 3 กลุม • Module แบบ Simple Retrofit เปนเครื่องที่เนนการติดตั้งไดงาย ใชงานงาย ลงทุนคาเครื่องตํ่าที่สุด โดยเครื่องในกลุมนี้ที่มาแรงจะเปนเครื่อง จากแบรนด Eagle ของผูผลิตชาวอเมริกา ที่มีแนวคิดวา การทํางาน Cold Foil ควรจะเนนที่ความงาย ความรวดเร็ว และประสิทธิภาพโดยรวมของงานพิมพ ทั้งกระบวนการ จึงไมเนนการประหยัดความยาวฟอยล ใหฟอยลวิ่งไปพรอม กันกับกระดาษในการพิมพโดยเร็วที่สุด เปลี่ยนมวนไดเร็ว ทํางานโดยรวมได คลองตัว และบํารุงรักษาเครื่องไดงาย ทําใหในชวงไมกี่ปที่ผานมามีการติดตั้ง เครื่องตัวนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลก

อนาคตของ Cold Foil วงการพิมพและบรรจุภัณฑของประเทศไทย ? มาถึงวันนี้แลว ในประเทศไทยยัง ไมไดมีเครื่อง Cold Foil Module เลยแมแต เพียงเครื่องเดียว เนื่องดวยขอจํากัดตางๆ ที่ผูประกอบการในบานเรายังไมสามารถ กาวขามไปได เชน ความรูความเขาใจใน ระบบการทํ า งาน การลงทุ น เครื่ อ งจั ก ร มูลคาสูงเทียบกับขนาดของตลาด Process และ Material อืน่ ๆ ในทองตลาดทีท่ ดแทน Cold Foil ได จํานวนผูผลิตเครื่องที่ยังมี นอยรายอยูในชวงแรก ฯลฯ อยางไรก็ดี ขอจํากัดขางตนนี้คอยๆ เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น และยังมีอีกปจจัย หนึ่งที่สําคัญมากตอการพิจารณาใช Cold Foil เข า มาเป น ตั ว กระตุ  น ซึ่ ง นั่ น ก็ คื อ “ปจจัยดานสิ่งแวดลอม” ที่ตองการลดการ

ใชพลาสติก วัสดุยอยสลายยากกับบรรจุภัณฑตางๆ และใหบรรจุภัณฑสามารถนํา ไปรีไซเคิลได นี่จึงเปนจุดที่ Cold Foil จะเขามามีบทบาทกับการลดใช Metalized Paper/ Film เนื่องจากฟอยลเปนวัสดุที่เมื่อติดอยูบนกระดาษแลว “กระดาษสามารถนําไป รีไซเคิลได” เพราะไมมีพลาสติกเปนสวนประกอบ การลดการใชพลาสติกกับกลอง กระดาษบรรจุภัณฑนั้นเปนอีกเทรนดหนึ่งที่ตลาดยุโรปและอเมริกา เริ่มมีกฎหมาย ออกมารองรั บและบังคับใชแลว ในประเทศไทยเองถึ งยั งไมมี กฎหมายนี้ แต ผูป ระกอบการโรงพิมพกลองบรรจุภณ ั ฑทจี่ ะตองผลิตกลองเพือ่ ใชกบั สินคาทีส่ ง ออก ไปขายในโซนยุโรปหรืออเมริกา ก็นา จะเริม่ มองหาทางออกและปรับตัวกันใหทนั กับ กระแสรักษโลกนี้ ผูเขียนหวังวาบทความนี้จะเปนสวนเล็กๆ สวนหนึ่งในการพัฒนาตอไปของ วงการพิมพและบรรจุภัณฑกลองกระดาษ หากมีเรื่องราวอื่นๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวกับ Cold Foil กับงานบรรจุภัณฑอีก ผมจะมาเลาสูกันฟง อัพเดทใหทานผูอานอีกครั้ง ครับ…

บริษัท เคิรซ (ประเทศไทย) จํากัด 58

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2019

2869-2869/1 ถนนริมทางรถไฟสายปากนํ้า แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2671-7505 | แฟกซ 0-2671-7711 | อีเมล : sales@kurz.co.th


2-4-62 TECHNOLOGY MEDIA No134 AD Omron_G5-3.indd 1

2/4/62 15:42


SPECIAL

area

บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส จํากัด

ยกระดับคุณภาพการผลิตดวย

Smart Camera FHV7 Smart Camera กลองที่มีความยืดหยุนสูงเพื่อ ตอบโจทย ค วามต อ งการที่ เ ปลี่ ย นแปลงตลอดเวลาของ ผลิตภัณฑ ในภาคอุตสาหกรรมทัง้ กลุม ยานยนต อิเล็กทรอนิกส อาหาร ยาและสินคาอื่นๆ การอาศัยการตรวจสอบคุณภาพ ของชิ้ น งานเพื่ อ ให ไ ด ต ามคุ ณ ภาพที่ ต  อ งการนั้ น ในภาค อุตสาหกรรมยังคงตองใหพนักงานในสายการผลิตตรวจสอบ ขอผิดพลาดของชิ้นงานดวยการมองเพื่อตรวจสอบคุณภาพ สินคาตามสเปกที่กําหนด เพื่อสงมอบสินคาที่มีคุณภาพตามที่ ลูกคาตองการและเปนการรับประกันสินคาเพื่อความพึงพอใจ ของลูกคา ซึ่งในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพนั้นยังคงตอง อาศัยความชํานาญของผูตรวจสอบเปนอยางมากเพื่อไมใหมี สินคาที่มีปญหาขอบกพรองสงถึงลูกคาแตสายการผลิตที่มี ความรวดเร็วและมีผลิตภัณฑที่หลากหลายมากขึ้น พนักงาน ตรวจสอบคุณภาพอาจจะไมสามารถที่จะทํางานไดเหมือน เครื่องจักรโดยทํางาน 24 ชั่วโมงในแตละวัน และบางสาย การผลิตที่มนุษยไมสามารถเขาไปทํางานได ซึ่งอาจจะมีความ เหนี่อยลาเนื่องจากพักผอนไมเพียงพอหรือปจจัยอื่นๆ ทําให ไมสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑไดอยางเที่ยงตรงและแมนยํา 100% ในบางครั้ง อีกทั้งไมสามารถรองรับการทํางานของ เครื่องจักรที่มีความเร็วการผลิตที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนตาคนมอง ไมทัน เชน ตรวจสอบผลิตภัณฑที่มีความเร็วมากกวา 1,000 ชิ้นตอนาที รวมถึงความหลากหลายของผลิตภัณฑที่เพิ่มขึ้น เชน มีผลิตภัณฑ 10 แบบโดยแตละแบบมีตัวอักษรบนพื้นสีที่ แตกตางกันเพื่อแยกแยะประเภทของผลิตภัณฑและการเพิ่ม ฟงกชนั การทํางานเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการรองรับกับความ ตองการของลูกคา อาทิ การเก็บภาพของผลิตภัณฑที่ไดตรวจ ไปแลวทัง้ หมด รวมถึงภาพของผลิตภัณฑทมี่ ปี ญ  หาขอบกพรอง ตางๆ เพื่อทําระบบสอบกลับ (Traceability) ซึ่งในแตละวัน อาจจะมีการผลิตผลิตภัณฑเปนจํานวนมาก และเพื่อใหมี การประกั น คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ ไ ด 100% รวมถึ ง เพื่ อ ประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด ทําใหมีการใชระบบกลองวิชั่น เขามาในภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น 60

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2019

ซึ่งประเภทของระบบกลองวิชั่นนั้น ไดถูกออกแบบ มาเพื่อรองรับการใชงานที่งายสําหรับการติดตั้งและงาย ตอการใชงาน โดยที่แตละผูผลิตระบบกลองวิชั่นชั้นนํา ก็ออกแบบมาเพื่อใหเหมาะสมกับความหลากหลายของ สายการผลิตนัน้ ๆ ซึง่ หนึง่ ในประเภทของระบบกลองวิชนั่ นัน้ มีแบบ Smart Camera ทีไ่ มตอ งอาศัยคอนโทรลเลอร หรือคอมพิวเตอรในการเก็บฟงกชันการตรวจสอบ และ เปนประเภทที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก ซึ่งงายใน การติ ด ตั้ ง เพี ย งติ ด ตั้ ง เฉพาะกล อ งและนํ า สั ญ ญาณ อิ น พุ ท และเอาท พุท ไปต อกั บกั บอุ ปกรณ ต า งๆ และ รองรับการติดตอสื่อสารขอมูลดวย Ethernet/IP

Smart Camera สามารถตั้งคาปรับแตงไดโดย ไมกระทบกับเวลาในกระบวนการผลิต ทําใหไมมกี ารหยุด ทํางานของสายการผลิต คาที่วัดไดอาจเปลี่ยนแปลงไป เรื่อยๆ เนื่องจากชิ้นงานมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการ เปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายนอก ในกรณีดังกลาวการ ประมวลผลแบบ 2 คอรชวยใหทําการวิเคราะหสาเหตุ และปรับการตั้งคาการวัดใหมโดยที่ไมจําเปนที่จะหยุด สายการผลิตเลย อีกทั้งทําใหมีการตรวจสอบได 100%


FHV7 Smart Camera มีความยืดหยุน สูง เพือ่ ใหเหมาะสม กับการผลิตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สามารถทําไดเชนเดียว กับสายตามนุษย ระบบไฟสองสวางหลากหลายสีและชนิดที่ สามารถปรั บ เปลี่ ย นสี แ สงได เ พื่ อ รองรั บ กั บ การตรวจสอบ ผลิตภัณฑทหี่ ลากหลายชนิด มาพรอมกับเลนสออโตโฟกัสเพือ่ ใหสะดวกตอการใชงาน ดวยความยืดหยุนนี้ทําใหสามารถแก ปญหาอยางรวดเร็วในการตรวจสอบผลิตภัณฑที่แตกตาง โดย สามารถปรับแตงไดอยางรวดเร็วตามความตองการและมีความ ละเอียดของกลองสูงถึง 12 ลานพิกเซล

เลนสออโตโฟกัส รองรับการเปลี่ยนแปลงระยะ แม ว  า จะมี ก ารผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี ข นาดแตกต า งกั น ชวงโฟกัสสามารถเปลี่ยนแปลงไดงาย เมื่อตรวจสอบ ผลิตภัณฑที่มีขนาดแตกตางกัน เชน ขวดพลาสติกที่มี ขนาดแตกต า งกั น คุ ณ สามารถทํ า การเปลี่ ย นแปลงได โดยการเปลี่ยนการตั้งคาของเลนสออโตโฟกัส เลนส ออโตโฟกัสไมจําเปนตองมีกลไกในการเคลื่อนยายกลอง

แสงหลากหลายสี (Multi-color Light) เปนวิธีแกปญหา อยางรวดเร็วสําหรับปญหาการตรวจจับสีทตี่ า งกัน ตัวอยางเชน วัตถุที่มีบรรจุภัณฑที่มีสีตางกันในสายการผลิตจะถูกตรวจจับ อยางเหมาะสมดวยแสงทีป่ รับเปลีย่ นสีของแสงไฟใหเหมาะสม กั บ แต ล ะชิ้ น งานนั้ น เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการออกแบบ ผลิ ต ภัณ ฑ ห รื อ เพิ่ม รุ น ผลิต ภั ณ ฑ ใ หม โดยสามารถเปลี่ย น พารามิเตอรแทนการเปลีย่ นหรือปรับจูนไฟ สายการผลิตพรอม เสมอสําหรับผลิตภัณฑทหี่ ลากหลาย เมือ่ ตรวจสอบผลิตภัณฑ ที่มีสีตางกันเนื่องจากผลิตภัณฑมีสีเขมขึ้น สีบางสีอาจทําให คอนทราสตตํ่าลงภายใตการใหแสงสีเดียว ไฟสองสวางแบบ หลายสีชวยใหสามารถสลับสีไดอยางเหมาะสมกับผลิตภัณฑ ตางๆ

หากทานสนใจอยากทราบรายละเอียดระบบวิชั่น

FHV7 Smart Camera สามารถติดตอสอบถามไดที่พนักงานขายออมรอน หรือ ติดตอ 0-2942-6700

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2019

61


NEWS

“มิตรผล” ตอบรับกระแสรักษโลก กับบรรจุภัณฑนํ้าตาล ยอยสลายไดตามธรรมชาติ!

นับเปนกาวแรกที่ยิ่งใหญของวงการน้ําตาลไทย อยาง “มิตรผล” แบรนด น้าํ ตาลยอดขายอันดับ 1 ในไทย ทีเ่ ริม่ หันมาใชบรรจุภณ ั ฑจากธรรมชาติสามารถ ยอยสลายไดตามธรรมชาติ ที่ผานมามิตรผลใหความสําคัญตอการดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและ การพัฒนาชุมชนมาตลอดระยะเวลา 60 ป ภายใตความมุง มัน่ ทีจ่ ะ “สรางคุณคา สรางอนาคต” ใหกับทุกภาคสวน และปนี้ไดเปดตัวแคมเปญใสใจสิ่งแวดลอม “มิตรผลถุงกระดาษ” โดยเริม่ ใชถงุ กระดาษกับน้าํ ตาลออยธรรมชาติทเี่ ปนมิตรกับ สิ่งแวดลอมยอยสลายไดตามธรรมชาติ 100%

https://www.marketingoops.com/news/brand-move/ mitrphol-sweet-expert/ 62

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2019


จุดเริ่มตนของแคมเปญนี้เกิดจากการที่มิตรผลนั้นพบปญหา วาประเทศไทยเปนประเทศที่มีปริมาณขยะพลาสติกในทะเลถึง 1.03 ลานตันตอป จัดเปนอันดับ 6 ของโลก จากผลสํารวจของ มหาวิทยาลัยจอรเจีย สหรัฐอเมริกา

บรรจุภัณฑดานนอก ดานในปองกันความชื้น ทําจากกระดาษคราฟท ดวยพลาสติกชีวภาพ ที่ผลิตจากพืช

ยอยสลายได ตามธรรมชาติ

ทางแบรนดมติ รผลจึงอยากเปนสวนหนึง่ ในการรับผิดชอบ และอยากเปนสวนหนึง่ ในการชวยลดปญหานี้ ทางแบรนดจงึ เริม่ ออกผลิตภัณฑนา้ํ ตาลมิตรผลออยธรรมชาติทดี่ า นนอกเปนบรรจุภณ ั ฑกระดาษ ดานในเปน ไบโอ-พลาสติก ชนิดพิเศษทีผ่ ลิตจากพืช สามารถยอยสลายไดตามธรรมชาติ 100% ถือเปนแคมเปญทีร่ กั ษโลก เปนมิตรกับธรรมชาติ และตอบโจทยในเรื่องของการชวยลดปริมาณขยะพลาสติก ปจจุบนั ในประเทศไทย มิตรผลถือเปนแบรนดนาํ้ ตาลเจาแรกทีใ่ ชถงุ “ยอยสลายไดตามธรรมชาติ” อีกทัง้ ยังเปนผูผลิตน้ําตาลรายแรกของประเทศไทย ที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานโลก Bonsucro มาตรฐานทีค่ นในวงการน้าํ ตาลทัว่ โลกตางยอมรับ เพราะควบคุมการผลิตตัง้ แตชาวไร จนไปถึงผูซื้อ ดังนั้นจึง สามารถการันตีไดเลยวานอกจากมิตรผลจะเปนเปนผูเชี่ยวชาญเรื่องความหวานที่ครองใจอันดับหนึ่งของ ผูบริโภคแลว มิตรผลยังใสใจโลกดวยการปรับบรรจุภัณฑถุงน้ําตาลมิตรผลออยธรรมชาติ ที่เปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม ยอยสลายไดตามธรรมชาติ 100%

กระบวนการ ยอยสลายบรรจุภัณฑ

นํ้า ชีวมวล ยอยสลาย ในสภาวะปุยหมัก คารบอนฯ THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2019

63


ARTICLE Heidelberg

การรักษาความปลอดภัย

ขอมูลในระบบ TIPS & TRICKS

วันนี้ทุกคนกลาวถึงระบบดิจิทัล แตอะไรละที่เปนความปลอดภัย ลูกคาเริ่มจะรายงานถึงภัยจาก ไซเบอรเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีทั้งขอมูลสูญหายหรือแมแตตองหยุดการผลิต ขออางที่วา “เราไมไดใหความ สนใจมากพอที่จะถูกจูโจม” ไมไดชวยอะไร ทุกคนมีโอกาสเปนเหยื่อถาพวกเขาเหลานั้นไมไดทําตาม กฎเกณฑงาย ๆ เหลานี้

ใหความสําคัญกับ Firewall โรงพิมพขนาดเล็กมีความเสี่ยง โดยเฉพาะที่มักมีความคิดผิดพลาดในเรื่องความปลอดภัยขอมูลวาพวกเขา ไมไดมีอะไรที่คุมคาจะตองลงทุน ขอมูลสวนบุคคล เชน บัญชีธนาคารและที่อยูเปนขอมูลที่นําไปใชประโยชน สําหรับแฮกเกอร ซึง่ ขอมูลสวนนีม้ กั มีอยูใ นโรงพิมพเกือบทุกแหง การจูโ จมขอมูลสวนใหญมกั เกิดขึน้ โดยอัตโนมัติ และคนหาจุดออนทีส่ ดุ ของระบบ การสรางความตระหนักของพนักงานเปนสิง่ สําคัญอันดับแรก และเปนกาวแรก ของการรักษาความปลอดภัยขอมูล

64

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2019


มีผูรับผิดชอบ

ใหระวังเทคโนโลยีใหมที่ลอใจ

ถาไมมีผูรับผิดชอบ ขั้นตอนใดๆ ก็จะไมเกิดขึ้น ดังนั้นควร แตงตั้งเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยที่ดูแลการใชอุปกรณและ ซอฟตแวร วัตถุประสงคที่ใช และมีพนักงานในสวนใดบางที่ใช เจาหนาที่ในตําแหนงนี้จะใชขอมูลเหลานี้เพื่อจัดทําแนวทางดาน ความปลอดภัยและหาวิธีการกําจัดความเสี่ยง โดยแนวทางหรือ หลักเกณฑที่ทําขึ้นจะอธิบายถึงวิธีการปฏิบัติตามขอกําหนด หาก การจัดการดังกลาวเกิดขึ้นไดจะแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นในการ รักษาความปลอดภัยขอมูล ซึง่ จะเปนการปดชองวางใหกบั แฮกเกอร

การใหบริการออนไลน เชน Dropbox อาจ สรางปญหาดานการปฏิบตั งิ านตามมาได เชนเดียว กับความเสีย่ งดานความปลอดภัย ซึง่ ไมคอ ยชัดเจน วาไฟลจากศูนยขอมูล หรือไฟลสําหรับควบคุม ทําใหระบบคอมพิวเตอรหลายรอยหลายพันเครือ่ ง ใช ง านไม ไ ด แฮกเกอร ใช ช อ งโหว ด า นความ ปลอดภัยในระบบปฏิบัติการ นอกจากนี้โรงพิมพ จํานวนมากยังคงใชโปรโตคอล FTP สงงาน แมวา จะเรียบงายใหผลลัพธพอควร ขณะที่ FTP จะสง ขอมูลโดยไมมีการเขารหัส แฮกเกอรอาจสามารถ เจาะเข า รหั ส ผ า นและเข า ไปทํ า ลายข อ มู ล ได เวอรชั่นอื่น ๆ เชน SFTP, FTPS จะชวยใหมีความ ปลอดภัยมากขึน้ ในการสงขอมูล อยางนอยก็นาํ มา ใชงานได

ใหสํารองขอมูล ขอมูลที่สําคัญตองไดรับการเขารหัส หลักการงายๆ นี้ใชกับ ทัง้ การจัดเก็บและสงขอมูล และถาหากขอมูลสูญหายและไมมกี าร สํารองขอมูล คุณก็ตองโทษตัวเองเทานั้น สําเนาขอมูลที่ไดจาก การสํารองขอมูลประจําวันบนสื่อเก็บขอมูลภายนอกชวยปองกัน ขอมูลสูญหายในกรณีที่เน็ตเวิรกของบริษัทติดมัลแวร เชน มัลแวร เรียกคาไถ Ransomware

ใชวัสดุที่ถูกตอง ซอฟตแวรทลี่ า สมัยเปดโอกาสใหแฮกเกอรเขามาไดงา ยเปน อยางมาก และนีเ่ ปนความจริงทีว่ า มีบางโปรแกรมไมไดใชเลย เชน โปรแกรมที่ติดตั้งโดยผูผลิต ดังนั้น โปรแกรมที่ไมจําเปนควร ลบออก และโปรแกรมที่ตองการใชงานควรจะตองอัพเดตเปน ปจจุบันบอย ๆ เสมอ และควรใชรหัสผานที่แตกตางกันสําหรับ แตละโปรแกรม และแตละอุปกรณ ควรเปนอักขระที่มีความยาว แปดตัว อันประกอบดวยตัวเลข ตัวอักษร และอักขระพิเศษ และ ควรเปลี่ยนรหัสผานตามชวงเวลา นอกจากนี้ หามใชชื่อ วันเดือน ปเกิดและลําดับตัวเลข เชน 123456 การปองกันไวรัสควรเปน มาตรฐานสําหรับอุปกรณทั้งหมด รวมถึงคอมพิวเตอรพกพาซึ่ง พนักงานอาจนําไปใชทํางานที่บาน

ใหเลนตามบทบาทของแตละคน ในหลายกรณี หากพนักงานทํางานไมระมัดระวัง ตัวอยาง เชน เปดไฟลแนบในอีเมลโดยไมรูจักผูสง จะเปนการเปดโอกาส นําไวรัส Trojans หรือ Ransomware หรือ WannaCry อยางที่มี ขาวเร็ว ๆ นีเ้ ขาไปในเน็ตเวิรก ของบริษทั ดังนัน้ เพือ่ ลดความเสีย่ ง เพี ย งให พ นั ก งานได รั บ สิ ท ธิ์ ใ นการเข า ถึ ง ข อ มู ล เน็ ต เวิ ร ก และ ซอฟตแวรที่จําเปนสําหรับการทํางานเทานั้น สิทธิผูดูแลระบบ ก็ตองกําหนดอยางมีเหตุผล และสงวนไวสําหรับผูบริหาร วิธีนี้จะ ปองกันไมใหมีการเขาถึงของมัลแวรไปยังระบบทั้งหมด

ขอเท็จจริงและขอมูลเชิงตัวเลข • มากกวา 53% ของบริษัทในเยอรมนีตกเปน เหยื่อการกอวินาศกรรมหรือการโจรกรรมขอมูล แหลงที่มา: การสํารวจโดยสํานักงานขาวกรอง แหงชาติเยอรมนี (German Federal Intelligence Agency) • เดือนพฤษภาคม มัลแวรที่เรียกคาไถ WannaCry ทําใหระบบคอมพิวเตอรหลายรอยหลายพัน ระบบในกวา150 ประเทศทํางานไมได ในเวลาเพียง ไม กี่ ชั่ ว โมง แฮกเกอร ไ ด ใช ช อ งโหว ด า นความ ปลอดภัยในระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ซึง่ มีเฉพาะอุปกรณทไี่ มไดอพั เดตเทานัน้ ทีถ่ กู โจมตี แหลงที่มา: Süddeutsche Zeitung Newspaper • ในป ที่ ผ า นมา มั ล แวร เ รี ย กค า ไถ ไ ด ก อ อาชญากรรมทางไซเบอรมากกวา 1 พันลานเหรียญ สหรัฐ (848 ลานยูโร) และซอฟตแวรประเภทที่ เขาโจมตีนสี้ ามารถหาไดทางออนไลนในราคาเพียง 28 เหรียญสหรัฐ แหลงที่มา: Frankfurter Allgemeine Zeitung Newspaper

The Heidelberg whitepaper on IT security at print shops www.heidelberg.com/ IT-security-whitepaper

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2019

65


132 7-11-61_G5-4

AD_THAIFEX


NEWS

Digital Intelligence กลยุทธขับเคลื่อนในป 2562 ของ ฟูจิ ซีร็อกซ บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จํากัด ชูกลยุทธใหม Digital Intelligence ภายใตคอนเซ็ปต Smart Work Innovation ที่ ไดรับการตอบรับจากลูกคาเปนอยางมากในปที่ผานมา จึงตองการ ขยายฐานลูกคา ตอกยํ้าความเชื่อมั่นกับลูกคาและคูคาตอไปในป 2562 โดยเนนยํา้ ในเรือ่ งการเปนผูใ หคาํ ปรึกษาในเรือ่ งการผสมผสาน แนวคิดที่ตองการเชื่อมโลกการทํางาน และการสื่อสารระหวางกัน อยางไรรอยตอดวยศักยภาพของเทคโนโลยี Cloud และ AI ตอบโจทย ความเปนดิจิทัลในองคกรใหเกิดขึ้น ดวยหลักการคิดคนพัฒนา นวัตกรรมแบบ Smart Platform ที่ทําใหเครื่องพิมพเปนมากกวาแค การนําไปใชพิมพงาน สแกน สําเนา และสงแฟกซ แตตองเปนศูนย รวมของการทํางานและสื่อสารกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ฟูจิ ซีร็อกซฯ ยังไดเปดตัวเครื่องพิมพมัลติฟงกชันขนาด A3 รุน ใหม ในกลุม ผลิตภัณฑ ApeosPort-VII C / DocuCentre-VII C Series รวม 14 รุน หวังเจาะกลุมองคกรธุรกิจครอบคลุมทุกกลุมในตลาด การเงิน กลุม โรงงานอุตสาหกรรม กลุม การศึกษา กลุม สุขภาพ รวมถึง กลุมเอสเอ็มอีในไทย โดยตั้งเปาเติบโตเปนตัวเลขสองหลักในกลุม เครื่องพิมพมัลติฟงกชันภายในป 2562 กิติกร นงคสวัสดิ์ ผูอํานวยการใหญฝายปฏิบัติการธุรกิจ บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จํากัด กลาววา “ในป 2561 ที่ผานมา เราชวยเหลือและดูแลลูกคา ในการเปลีย่ นผานการทํางานในรูปแบบ เดิ ม ๆ ไปสู  ดิ จิ ทั ล ทรานส ฟ อร เ มชั่ น เพื่ อ ออกแบบโซลู ชั่ น ให เ ป น ไปตาม ความตองการของลูกคา ภายใตคอนเซ็ปต ทีป่ รับเปลีย่ นไปตามความตองการของ ลูกคาที่จะนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาชวย ยกระดับความสามารถในการสรางสรรค กิติกร นงคสวัสดิ์ พัฒนาผลิตภัณฑและบริการ เพื่อสราง ประสบการณที่มีประสิทธิภาพใหลูกคา สวนทิศทางธุรกิจในป 2562 นั้นจะตอกยํ้าความเปนผูนําดาน Solution Provider โดยเนนทําการตลาดในสวน Solution & Service 68

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2019

Business มากขึ้น เพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจใหสามารถ ทํางานรวมกับใชโซลูชนั่ การพิมพ การจัดการตาง ๆ เพือ่ เชื่อมโยงการทํางานแบบบูรณาการ นําเทคโนโลยี AI, Cloud, และ RPA (Robotic Processing Automation) เขามาเปนสวนหนึ่งในการทํางาน แตก็ยังคงใหความ สําคัญกับธุรกิจฮารดแวรที่เปนรายไดหลักควบคูไปดวย และมุงเนน Solution Selling ดวยการพัฒนาศักยภาพ ของทีมขายใหมีความรูความเขาใจในธุรกิจของลูกคา ในรูปแบบ Consultant เพื่อใหสามารถนําเสนอโซลูชั่นที่ ตอบสนองความตองการของลูกคาไดตรงประเด็นมากขึน้ ภายใตกลยุทธหลักใหม Digital Intelligence ทีเ่ นนการนํา เทคโนโลยีมาเพิม่ ขีดความสามารถใหกบั องคกรธุรกิจให สามารถแขงขัน และสรางรายไดอยางตอเนื่อง” “เพราะการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เขามาดิสรัปชั่นในธุรกิจสิ่งพิมพ ทําใหธุรกิจสิ่งพิมพใน รูปแบบเดิม ๆ มีอัตราลดลง แตความตองการงานพิมพ หรือสิง่ พิมพในรูปแบบ Digital Document กลับเพิม่ สูงขึน้ ตามการเติบโตขององคกร แสดงใหเห็นวา แนวโนมการ เติบโตและความตองการงานพิมพเพื่อนําไปใชงานใน องค ก รขนาดใหญ แ ละเอสเอ็ ม อี ยั ง มี อ ยู  จํ า นวนมาก รวมถึงแนวโนมความตองการใชเอกสารอิเล็กทรอนิกส e-Document ที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง” กิติกร กลาวสรุป โลจนันท ชลลัมพี หัวหนาฝายการตลาด บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จํากัด กลาวเพิ่มเติมวา “ผลิตภัณฑใหมทงั้ หมดทีเ่ ปดตัวในวันนี้ รองรับการใชงาน บนระบบคลาวด เ ทคโนโลยี ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น “Working Folder” ฟเจอรใหมมีความสามารถในการแลกเปลี่ยน เอกสารกับบุคคลภายนอกไดสะดวกขึ้น ทุกรุนมีฟเจอร การทํางานรวมกับ Cloud Connector ของฟูจิ ซีร็อกซ อยาง “Cloud Service Hub” ทีเ่ ชือ่ มตอกับ Public Cloud ไดอยางอัตโนมัติ และสามารถรองรับการสแกนเอกสาร อย า งอั ต โนมั ติ เพื่ อ ถอดข อ ความออกจากเอกสาร อัตโนมัติ (Optical Character Recognition: OCR) ได แมนยํามากยิ่งขึ้น ชวยใหธุรกิจสามารถคนหาไฟลบน คลาวดสตอเรจตางๆ อีกทั้งยังยกระดับความปลอดภัย ใหกับเอกสารสําคัญ”


NEWS

ชูนวัตกรรม TBSP ดานการปองกันการปลอมแปลง ครบวงจร

ณฐพงศ พินิตพงศกุล

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) ตั้งโจทยป 2562 ชูนวัตกรรมดานการปองกันการปลอมแปลงครบวงจรเจาะกลุมลูกคาเอกชนที่มี แบรนดของตนเอง และลูกคาภาครัฐทั้งในและตางประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการ ทํากําไร หลังจากธุรกิจสิ่งพิมพชะลอตัวลง บริษัทเดินหนางานวิจัยและพัฒนารวม กับคูคาหวังตอยอดธุรกิจ หนุนฐานรายไดเติบโตแข็งแกรง ณฐพงศ พินิตพงศกุล กรรมการผูจัดการ บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ TBSP ผูดําเนินธุรกิจการผลิตสิ่งพิมพปลอดการปลอมแปลง ซึ่งไดแก เช็คธนาคาร แบบฟอรมทางธุรกิจ และบัตรพลาสติก เปดเผยวา กลยุทธ หลักในการดําเนินธุรกิจป 2562 บริษัทฯ จะมุงเนนสานตอธุรกิจใหมตอเนื่องจากป 2561 ที่ผานมา และรักษาฐานลูกคาของธุรกิจเดิม ขณะเดียวกัน ป 2562 บริษัทฯ จะทุม เทเพือ่ การวิจยั และพัฒนารวมกับคูค า และแสวงหาโอกาสในการตอยอดธุรกิจ เพิ่ม ทั้งนี้ ธุรกิจเดิมของบริษัท คือ ธุรกิจสิ่งพิมพ แบบฟอรมทางธุรกิจ และบัตร พลาสติกตาง ๆ ซึ่งบริษัทฯ ยอมรับวาไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยี เบือ้ งตนประเมินวาภาพรวมตลาดสิง่ พิมพในป 2562 นาจะปรับตัวลดลง 5% อยางไรก็ตาม กลุม ลูกคาหลักของบริษทั ฯ ในธุรกิจนีค้ อื ภาคการเงิน และมีความ ตองการจัดเก็บขอมูลบนแพลตฟอรมดิจิทัล ซึ่งบริษัทฯ สามารถเขาไปมีสวนรวม ในกระบวนการนี้ได จึงมองวาโอกาสในการทําธุรกิจยังมี แตจะไมใชธุรกิจที่มีกําไร สูงนัก

ขณะทีธ่ รุ กิจใหม ซึง่ ประกอบดวยธุรกิจโซลูชนั่ จัดการขอมูล ดิจิทัล (Digital Solution), ธุรกิจฉลากปองกันการปลอมแปลง (Brand Protection Solution) และธุรกิจใหบริการจัดการดาน โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory & IoT) เปนธุรกิจที่ตอยอด จากธุรกิจเดิมทีบ่ ริษทั ฯ ริเริม่ ตัง้ แตป 2561 ทีผ่ า นมา และไดรบั การตอบรับที่ดี โดยเฉพาะธุรกิจ Brand Protection Solution โดยเบือ้ งตน เชือ่ วาธุรกิจ Brand Protection Solution จะเติบโต เพิ่มขึ้นเปนเทาตัวจากปที่แลว “ความตองการของลูกคาในการใชบริการ Brand Protection Solution จะเพิม่ ขึน้ อยางมีนยั สําคัญในป 2562 โดยเฉพาะ กลุมลูกคาในธุรกิจเครื่องสําอาง ที่เริ่มเห็นสัญญาณความ ตองการรวมถึงกลุมยาและเวชภัณฑเชนเดียวกัน เนื่องจาก บริการ Brand Protection Solution สามารถชวยลูกคาแกปญ  หา เรื่องการถูกละเมิดหรือปลอมแปลงลิขสิทธิ์ อีกทั้งยังชวยเก็บ ขอมูลที่ลูกคาตองการ เอื้อใหลูกคาใชประโยชนสูงสุดจากการ จัดเก็บบิ๊กดาตา” ณฐพงศ กลาว

นอกจากนี้ ในป 2562 บริษัทฯ จะมีการรวมมือกับคูคา ธุ ร กิ จ ที่ มี ศั ก ยภาพต า ง ๆ เพื่ อ วิ จั ย และพั ฒ นาสร า งสรรค นวัตกรรมที่จะมาเสริมบริการที่บริษัทฯ มีอยูเดิม รวมถึงสราง โอกาสใหมทางธุรกิจดวยเชนกัน ณฐพงศ กลาวเพิ่มวา ป 2562 เปนปที่บริษัทฯ อยูในชวง ของการปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบธุรกิจใหเหมาะสมกับ ความตองการลูกคา โดยบริษัทฯ เริ่มปรับตัวตั้งแตป 2561 ที่ ผานมา และไดรับการตอบรับที่ดีทั้งจากลูกคาเดิมและลูกคา ใหม จึงเชื่อมั่นวาป 2562 นี้ ศักยภาพการทํากําไรของบริษัทฯ จะดีขึ้น โดยธุรกิจใหมนั้น มีอัตรากําไรขั้นตนอยูที่ 25-28% ขณะที่ธรุ กิจเดิมนั้นมีอัตรากําไรขั้นตนอยูที่ 15-18% สําหรับผลประกอบการงวด 9 เดือน ป 2561 บริษัทฯ มีรายไดรวม 798 ลานบาท เทียบกับชวงเดียวกันปกอนที่มี รายไดรวม 1,025 ลานบาท และมีกําไรสุทธิงวด 9 เดือนแรกป 2561 จํานวน 4 ลานบาท เทียบกับชวงเดียวกันปกอนที่มีกําไร สุทธิ 80 ลานบาท THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2019

69


NEWS

สถาบันพลาสติกจับมือเอ็มเฟค นําเทคโนโลยีไอโอทีมาชวยพัฒนาผูประกอบการพลาสติก สถาบันพลาสติก ลงนามเอ็มโอยูกบั บริษทั เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) หรือเอ็มเฟค เพื่อเปดบริการพัฒนา ผู  ป ระกอบการพลาสติ ก สู  อุ ต สาหกรรมพลาสติ ก 4.0 ดวยเทคโนโลยีไอโอที (IoT) โดยมี ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธาน สักขีพยานในพิธีลงนามครั้งนี้ รวมทั้ง อภิจิณ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ ณัฐพล รังสิตพล ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมเปนเกียรติ ณ อาคารตนกลาแกลอรี่ ศูนยปฏิรูปอุตสาหกรรมสูอนาคต กลวยนํ้าไท ความรวมมือระหวางสถาบันพลาสติก และเอ็มเฟค เพือ่ พัฒนาผูป ระกอบการพลาสติก สูอ ตุ สาหกรรรมพลาสติก 4.0 ดวยเทคโนโลยีไอโอที ที่ถือเปนการนําไอโอทีมาใชใน อุตสาหกรรมพลาสติกครัง้ แรกและแหงของประเทศไทยดวย ในการนี้ ดร.สมชาย หาญหิรญ ั ไดรว มกลาวปาฐกถา พิเศษ เรือ่ ง “ความสําคัญของ Industry 4.0 กับการพัฒนา ประเทศไทย” ด ว ย ซึ่ ง รั ฐ มนตรี ช  ว ยว า การกระทรวง อุตสาหกรรมไดกลาววา อุตสาหกรรมในประเทศตองมีการ พัฒนาอยูตลอดเวลา ปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยาง รวดเร็ ว อุ ต สาหกรรมก็ ต  อ งปรั บ ตั ว ตามให ทั น ต อ งนํ า เทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใชใหเกิดประโยชนอยางสูงสุด โดยเฉพาะระบบไอโอที ทีส่ ามารถทําใหอตุ สาหกรรมตาง ๆ เชื่ อ มโยงกั น ได ส ะดวกและรวดเร็ ว ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ยุทธศาสตรชาติดวย ซึ่งหนวยงานรัฐก็ไดมีการพัฒนาเพื่อ กาวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเชนกัน

70

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2019

ดาน ดร.เกรียงศักดิ์ วงศพรอมรัตน ผูอํานวยการสถาบัน พลาสติก กลาววา “ที่ผานมาตองยอมรับวาผูประกอบการใน อุตสาหกรรมพลาสติกสวนหนึ่งขาดพื้นฐานดานอุตสาหกรรม การผลิตจะเนนปริมาณเปนหลัก ถึงแมจะมีการนําเทคโนโลยี มาชวยบางแตสวนใหญก็ตองพึ่งพาแรงงานคนเปนหลัก ทําให ประสบป ญ หาต า ง ๆ ดั ง นั้ น การใช เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และ อินเทอรเน็ต ร ว มกั บ อุ ป กรณ เซ็ น เซอร เข า มาประยุ ก ต ใช กั บ เครื่องจักรในการขึ้นรูปพลาสติก การติดตั้งอุปกรณไอโอทีใหกับ เครื่องขึ้นรูปพลาสติก จึงเปนแนวทางที่ผูประกอบการสามารถ พัฒนาระบบการผลิตไดมากขึ้น” ธนกร ชาลี ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) กลาววา “ความรวมมือครัง้ นีท้ างบริษทั ฯ จะเปนผูใหบริการคําปรึกษา ออกแบบแพลตฟอรม การใชงาน ภายในองคกรของผูประกอบการพลาสติก รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ เซ็นเซอรทเี่ หมาะสมกับการขึน้ รูปตางๆ ซึง่ จะชวยใหสถานประกอบ การมีตนทุนที่ไดเปรียบคูแขงทั้งดานขอมูล แรงงาน เทคโนโลยี ประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น” “การติดตั้งอุปกรณเซ็นเซอร และแพลตฟอรมเขากับเครื่อง ขึ้นรูปพลาสติกก็เพื่อดึงขอมูล จัดเก็บ และจัดเรียงขอมูล นําไปสู การวิเคราะหปญหา พัฒนากระบวนการผลิต และการวิเคราะห หาตนทุนที่ตํ่าลง รวดเร็ว และคุมคามากที่สุด โดยจะประมวลผล ผานคลาวด ทําใหไดทราบถึงขอมูลที่เกิดขึ้นระหวางการผลิต สามารถใชไดกับทั้งคอมพิวเตอร โนตบุก แท็บเล็ต หรือสมารท โฟน ซึง่ การมีขอ มูลเหลานีจ้ ะชวยใหผดู แู ลเครือ่ งสามารถออกแบบ การซอมบํ ารุงรักษาเครื่ องจั กร ลดอัตราการหยุ ดทํางานของ เครื่องจักร เปนการลดคาใชจายไดอีกทางหนึ่ง”


HOT

product

Product Safety is our promise Migration optimized inks for food packaging High Experience - Siegwerk develops packaging inks for (Flexible) Packaging that are safe for consumers and minimize environmental impacts. Siegwerk has developed a detailed Formulation Guideline to achieve the best possible control over the use of raw materials. This integrates our many years of expertise in the handling and use of raw materials. Consulting Included - In the development of migration optimized ink systems we work closely with printers and manufacturers in the food and health industry. For any requirement we find the right solution in order to reduce migration risks. The result : maximum packaging security.

แทนพิมพดิจิทัล High Chroma รุน AccurioPress C83HC ที่ใหขอบเขตสีที่กวางกวา แท น พิ ม พ ดิ จิ ทั ล สี ผ งหมึ ก High Chroma รุน AccurioPress C83HC เป น แท น พิ ม พ ร ะบบ อิเล็กโทรโฟโตกราฟเพียงหนึ่งเดียว ที่สามารถพิมพสี sRGB ได ซึ่งให ขอบเขตสี ที่ ก ว า งกว า ผงหมึ ก สี CMYK ทั่ว ๆ ไป งานพิมพที่ไดจึงดู มี ชี วิ ต ชี ว า โดยเฉพาะย า นสี ช มพู และสีมวงที่เจิดจากวาเดิม สีนํ้าเงิน และสีเขียวที่สวางสดใสเปนพิเศษ สรางเอกลักษณและความแตกตาง เหนือคูแ ขง ตอบโจทยผปู ระกอบการ ที่ตองการสรางความแตกตางใหกับ งานพิมพใน 3 กลุมธุรกิจ ประกอบ ดวย กลุ  ม แรก คื อ แพ็ ก เกจจิ้ ง ดีไซน ที่สินคาทุกประเภทตองการ บรรจุภัณฑที่มีความโดดเดนเพื่อให ผู  บ ริ โ ภคเดิ น เข า มาหยิ บ จั บ สิ น ค า และจําเปนตองมีการใชสีเพื่อสราง

จุดขายไมเวนแมแตฉลากสินคา กลุมที่สอง คือ ฉลากสินคา ของผลิตภัณฑที่ตองการสรางจุดเดนใหกับสินคาของ ตนเองเพื่อดึงดูดความสนใจจากผูบริโภค กลุม ทีส่ าม คือธุรกิจภาพถาย ตองการสรางเอกลักษณและสรางจุดเดนของตนเอง ซึง่ แทนพิมพ AccurioPress C83HC สามารถรองรับกระดาษไดสงู สุด 350 แกรม หนวยความ จําสามารถควบคุมไดถึง 2 โหมด ไดแก CMYK ที่ทุกแบรนดในตลาดทําได และโหมด High Chroma ซึ่งมีเฉพาะแทนพิมพ โคนิกา มินอลตา เทานั้นที่ทําได และยังทําใหสีของ งานพิมพออกมาใกลเคียงกับไฟลภาพแบบที่นักออกแบบหรือชางภาพคาดหวังไว THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2019

71


HOT

product

ApeosPort-VII C/DocuCentre-VII C Series ผลิตภัณฑรุนเรือธงรองรับการทํางานในยุคดิจิทัล

เครื่องพิมพมัลติฟงกชัน 14 รุน มาพรอมระบบรักษา ความปลอดภัยอันชาญฉลาด เครื่องพิมพมัลติฟงกชัน ดิจิทัลสี 14 รุน ภายใตกลุมผลิตภัณฑ ApeosPort-VII C/ Docu Centre-VII C ซีรีส รุนใหมนี้จะมอบการรักษาความ ปลอดภัยที่เหนือกวา พรอมดวยฟเจอรพื้นฐาน และดีไซน ทีร่ องรับสไตลการทํางานทีย่ ดื หยุน และหลากหลายภายใน องคกรธุรกิจ จึงชวยปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานได อยางเปนรูปธรรม และผลิตภัณฑเหลานี้ยังอยูภายใต แนวคิด Smart Work Gateway ของฟูจิ ซีร็อกซ อีกดวย กลุม ผลิตภัณฑ ApeosPort-VII C/DocuCentre-VII C ซีรีส ประกอบดวยฟเจอรพื้นฐานที่ไดรับการปรับปรุง พรอมดีไซนทใี่ ชงานงาย อาทิ หนาจอขนาด 10.1 นิว้ ดีไซน อินเทอรเฟซใหมใชงานงายเพียงปลายนิ้วสัมผัสและการ ตอบสนองที่รวดเร็ว ระบบการแจงเตือนดวยเสียงและ ไฟแสดงสถานะ ชวยใหเครือ่ งสือ่ สารกับผูใ ชงานไดดยี งิ่ ขึน้ และถาดกระดาษดีไซนใหมดว ยระบบซอฟตทชั จึงสามารถ ปดไดอยางนุมนวล ไรเสียงรบกวน

การรักษาความปลอดภัย ที่ครอบคลุม 360° ฟูจิ ซีร็อกซ นําหลักการการรักษาความปลอดภัยขั้น สูงสุดมาใชกับ ApeosPort-VII C/DocuCentre-VII C ซีรีส ใหม เพื่อชวยจัดการและปองกันปญหาขอมูลความลับ รัว่ ไหลตัง้ แตตน จนจบดวยการเขารหัสลับขัน้ สูง รวมถึงการ จัดการสิทธิ์ การเขาถึงเอกสาร พรอมดวยระบบการสํารอง ขอมูลที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เครื่องมัลติฟงกชัน แตละตัวจะมีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล ในกรณี ที่ตองทํางานบนเครือขาย 2 เครือขายพรอมกัน เพื่อให เครื่องไดถูกใชงานอยางเต็มประสิทธิภาพ และปลอดภัย เครื่องพิมพมัลติฟงกชัน ApeosPort-VII C/Docu Centre-VII C ซีรีสใหมไดรวบรวมเอาบริการตาง ๆ เพื่อ ชวยแจงขอมูลสําคัญใหคุณทราบกอนใคร เชน การแจง เตือนเพื่อปองกันปญหาลวงหนา ขอมูลการใชงานตาง ๆ ของเครื่องมัลติฟงกชันที่คุณตองการ เทคโนโลยีท่ีชาญ ฉลาดนี้ จ ะช ว ยลดระยะเวลาในการตั ด สิ น ใจและเพิ่ ม ศักยภาพในการทํางานใหธุรกิจของคุณ พรอมกับการเปดตัว ApeosPort-VII C/DocuCentre -VII C ซี รี ส  ใ หม ฟู จิ ซี ร็ อ กซ ไ ด ข ยายกลุ  ม ผลิ ต ภั ณ ฑ ซอฟตแวร และบริการคลาวด เพื่อชวยใหองคกรธุรกิจ ทํางานไดอยางชาญฉลาดมากขึ้น 72

THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2019

พิมพ ไดทุกที่ที่ตองการ บริการ Cloud On-Demand Print ชวยใหผใู ชสามารถสัง่ พิมพ จากเครื่องพิมพมัลติฟงกชันของฟูจิ ซีร็อกซไดทุกที่ทุกเวลา รองรับ การเชื่อมตอกับเครื่องพิมพไดสูงสุด 3,000 เครื่อง และเพิ่มจํานวน ผูใ ชใหสามารถลงทะเบียนไดสงู สุดถึง 30,000 คน เปนบริการทีข่ ยาย ความสามารถจากระดับ SME สูระดับองคกรขนาดใหญ และเพิ่ม ความสามารถในการเชื่อมตอกับ Azure Active Directory เพื่อการ ยืนยันตัวบุคคลในการเขาถึงขอมูลบนบริการคลาวด เชน One Drive for Business และ SharePoint Online สรางเวิรกโฟลวเอกสารดิจิทัลในองคกรอยางงาย DocuWorks Tray 2 จัดสงเอกสารดิจิทัลผานทางถาดเอกสาร (Document Tray) จึงเพิ่มความสะดวกในการออกแบบเวิรกโฟลว ธุรกิจและการใชเอกสารดิจิทัล และฟูจิ ซีร็อกซ นําเสนอบริการ จัดการเอกสารบนระบบคลาวด Working Folder ซึ่งความสามารถ ใหมนี้ อนุญาตใหผูใชที่เปน Guest สามารถสงเอกสารกลับมาหา เราได จึงเพิม่ ความสะดวกในการแลกเปลีย่ นเอกสารกับคูค า ภายนอก องคกร การเชื่อมตอกับคลาวดที่ใชงานอยูในปจจุบัน Cloud Service Hub เชือ่ มตอเครือ่ งพิมพมลั ติฟง กชนั กับบริการ คลาวดสตอเรจจากผูใหบริการหลายราย ผานอินเทอรเฟซเดียวกัน ที่เพิ่มฟเจอรใหม สําหรับการแปลงภาพเปนตัวอักษร หรือ Optical Character Recognition (OCR) ซึง่ ระบบจะเริม่ เมือ่ ผูใ ชสแกนและจัด เก็บเอกสารใหม ทัง้ นีผ้ ใู ชสามารถสืบคนเอกสารจากขอความในไฟล ที่จัดเก็บบนบริการคลาวดสตอเรจไดสะดวกยิ่งขึ้น ApeosWare Management Suite 2 กับความสามารถใหมทเี่ ชือ่ มตอกับ One Drive for Business ทําใหสามารถสแกนเอกสารไปจัดเก็บไดสะดวกยิ่งขึ้น การจัดการอุปกรณและคาใชจาย Device Log Service เปนบริการคลาวดที่ชวยรวบรวมขอมูล การใชงานของเครือ่ งพิมพมลั ติฟง กชนั โดยแสดงรายงานสรุปไดผา น ทางเว็บ รองรับการจัดเก็บรวบรวมขอมูลจากเครือ่ งพิมพมลั ติฟง กชนั สูงสุดถึง 1,500 เครื่อง และสามารถเชื่อมตอกับระบบยืนยันตัวตน สําหรับผูใช LDAP/ActiveDirectory โดยอัตโนมัติ จึงมีประโยชน อยางยิ่งสําหรับองคกรขนาดใหญ


The New TX 710 Traysealer High-performance, reliable, flexible, and equipped for the future

MULTIVAC Pack Pilot A new dimension in operating convenience MULTIVAC Pack Pilot is cloud-based software, which supports operators in setting up the packaging machine to the optimum degree, without a high level of expert knowledge being required. It is available for the RX 4.0 thermoforming packaging machine and the new TX 710 traysealer from MULTIVAC _ and it ensures the highest possible output is achieved, as well as consistently high pack quality and maximum process reliability. MULTIVAC is heralding a new era of operating convenience with its Pack Pilot.

With its latest new development, the TX 710 traysealer, MULTIVAC is covering a wide spectrum of applications within the food industry. The robust construction of the machine, combined with its intelligent control system, allows the TX 710 to achieve the maximum level of output, reliability, and flexibility. The TX 710 also offers the opportunity of access to the MULTIVAC Smart Services, allowing machine efficiency to be increased still further. With this new development MULTIVAC is systematically expanding its range within the new X-line machine generation, and it is a groundbreaking development in the market.

More Information

https://www.multivac-at-iffa.com/

ADVERTISING

index

บรษัท

หนา

CHANWANICH SECURITY PRINTING CO., LTD. 49 KURZ (THAILAND) LTD. 3 PACK PRINT INTERNATIONAL 4 SCG PACKGING CO., LTD. 35 THAIFEX-WORLD OF FOOD ASIA 2019 67 ซันซิน โฮลดิ้งส (ประเทศไทย) บจก. 8-9 ซี.จี.เอส. (ประเทศไทย) บจก. 51 ซี.เอ.เอส.เปเปอร บจก. 34, 36 ทรีโอ เทรดดิ้ง บจก. 66 ไทยเคเค อุตสาหกรรม บจก. 37 เนชั่นไวด บจก. ปกหลังดานใน

บรษัท เบอรลี่ ยุคเกอร บมจ. ฟอยลมาสเตอร บจก. ฟูจิฟลม (ประเทศไทย) บจก. แมพิมพ บจก. ริโก (ประเทศไทย) บจก. เวอรทัส บจก. ส.ศรีอักษร พริ้นติ้ง โปรดักส บจก. หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส บมจ. หงีเฮงแชมเปยนกรุป บจก. ออมรอน อีเลคทรอนิคส บจก. อี.พี.ซี. คอรปอเรชั่น บจก.

หนา 7 23 11 ปกหนาดานใน 5 50 13 55 6 59 ปกหลัง THAI PACKAGING NEWSLETTER

March - April 2019

73


ใบสมัครสมาชก

สมาคมการบรรจภัณฑไทย

MEMBERSHIP

application Form

ชื่อ-นามสกุล (Name) ............................................................................................................................................................................................... บริษัท/หางหุนสวน/หางหุนสวนจํากัด (Company Name) ...................................................................................................................... ที่อยู (Address) ........................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................................

โทรศัพท (Tel.) ........................................................................................ โทรสาร (Fax) ..................................................................................... ประเภทกิจการ (Description Business) .......................................................................................................................................................... ตําแหนง (Position) ...................................................................................................................................................................................................

ใบสมัครเปนสมาชกสมาคมฯ

(Membership Application Form) ขอสมัครเปนสมาชกสมาคมฯ (Type of Membership) สามัญนิติบุคคล (Ordinary Member) วารสาร (Newsletter Member) ขาพเจาทราบระเบียบของสมาคมฯ และจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ ทุกประการ (I have the full knowledge of the association regulations all of which I here by pledge to abide by) ลงชื่อ.................................................................ผูสมัคร (Signature) วันที.่ ................/................../................. (Date)

ลงชื่อ...........................................................ผูรับรอง (..................................................) นายทะเบียนสมาคมการบรรจุภัณฑไทย

หมายเหตุ เอกสารที่ใชในการสมัคร หนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท พรอมประทับตราเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง • สมาชิกสามัญนิติบุคคล คาลงทะเบียนครั้งเดียว 500 บาท คาบํารุงสมาคมฯ 2,000 บาท/ป • สมาชิกวารสาร คาลงทะเบียนครั้งเดียว 100 บาท คาบํารุงสมาคมฯ 500 บาท/ป การชําระเงินโดย • สั่งจายเปนเช็คครอมในนาม “สมาคมการบรรจุภัณฑไทย” • ฝากเงินเขาบัญชี “สมาคมการบรรจุภัณฑไทย” ธนาคารกสิกรไทย สาขาพระโขนง บัญชีออมทรัพย เลขที่ 010-2-58719-7 สมาคมการบรรจุภัณฑไทย อาคารสํานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (อาคารเกา) ชั้น 2 86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท : 0-2712-1995, 0-2712-3556 โทรสาร : 0-2713-6164 E-mail : thaipack@thaipack.or.th, adminthaipack@gmail.com Website : www.thaipack.or.th Thai Packaging Association MIDI Building, 86/6 Soi Treemit, Rama 4 Rd., Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand Tel : 0-2712-1995, 0-2712-3556  Fax : 0-2713-6164 E-mail : thaipack@thaipack.or.th, adminthaipack@gmail.com Website : www.thaipack.or.th


2-4-62 TECHNOLOGY MEDIA No134 AD EPC_G5-3.indd 1

2/4/62 15:51

Profile for Thaipackaging

ThaiPackaging 134 Mar-Apr 2019  

Thaipackaging

ThaiPackaging 134 Mar-Apr 2019  

Thaipackaging

Advertisement