Page 1

Page 1

INSIDE THIS ISSUE: Editor’s Note

3

Financial Result Q3/59 Oil Price CSR

4

10

CG Corner

12

IR Calendar

14

8

Special Point of Interest 

ผลการดาเนินงานไตรมาส ที่ 3/2559

สถานการณ์ราคาน้ ามัน และปั จจจัยที่ส่งผล กระทบต่อราคาน้ ามัน

ความรับผิดชอบต่อสังคม ของเครื อไทยออยล์

CG Corner

3rd Consecutive Year of leading positions: Energy Industry Group Leader Oil and Gas Industry Leader 4th Consecutive Year as the Member of DJSI Emerging Markets

2nd Consecutive Year of leading positions: Oil and Gas Industry Leader


T O P - I R E - N e w sl e t t er : V o l . 1 9

Page 2


T O P - I R E - N e w sl e t t er : V o l . 1 9

Page 3

บ ท บ ร ร ณ า ธิ ก า ร สวัสดีค่ะ ท่านนักลงทุนและผูส้ นใจทุกท่าน

“TOP-IR E-Newsletter เป็ นสื่อกลางและอีกช่ อง ทางการสื่อสารนัก ลงทุนและผู้สนใจ รับทราบข้ อมูลธุรกิจ และกิจการของ กลุ่มไทยออยล์ ”

TOP-IR E-Newsletter เป็ นอีกหนึ่งช่องทางที่ บริ ษทั ฯ ได้จดั ทาขึ้นเพื่อใช้เป็ นสื่อกลางและอีก ช่องทางการในการสื่ อสารให้นกั ลงทุนและ ผูส้ นใจรับทราบข้อมูลธุรกิจและกิจการของ บริ ษทั ฯ และท่านยังสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ อย่างง่ายดายและเปี่ ยมไปด้วยสาระข้อมูลต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น รายงานสถานการณ์น้ ามันใน ปั จจุบนั ผลสรุ ปการดาเนินงานรายไตรมาส โครงการ CSR รวมถึง IR Calendar สาหรับท่าน ที่ตอ้ งการข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าชม website ได้ที่ www.thaioilgroup.com หน้านัก ลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งจะมีขอ้ มูลต่างๆ เช่น ข้อมูล ทางการเงิน ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ บริ ษทั ฯ อีกทั้งท่านสามารถชม VDO การแถลง ผลการดาเนินงานรายไตรมาสของบริ ษทั ฯ ผ่าน webcast ได้อีกด้วยค่ะ ทั้งนี้ หากท่านมีขอ้ สงสัยหรื อข้อเสนอแนะ/ ปรับปรุ ง กรุ ณาติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (TOP - IR)หมายเลขโทรศัพท์ 02-797-2961 หรื ออีเมลล์มาที่ ir@thaioilgroup.com ได้ทุกวันทาการค่ะ บริ ษทั ฯ หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าท่านนักลงทุน และผูส้ นใจจะได้รับประโยชน์จาก TOP-IR ENewsletter ที่เราได้จดั ทาขึ้นและ ท่านสามารถพบกับข่าวสารของไทยออยล์ ใน TOP–IR E-Newsletter ได้เป็ นประจา ในทุกไตรมาสนะคะ ขอบคุณค่ะ กองบรรณาธิการ

เชื่อมัน่ ใน ผลการดาเนินงาน

เตรี ยมความพร้อม และพัฒนาศักยภาพ บุคลากร

สร้างความเชื่ อมัน่ ในสิ นค้าและ บริ การ

เป็ นที่ไว้วางใจ ของสังคมและ สิ่ งแวดล้อม


Page 4

T O P - I R E - N e w sl e t t er : V o l . 1 9

ผลการดาเนิ น งานไตรมาส 3 ปี 2559 ล้านบาท ปริมาณวัตถุดบิ ทีป่ ้ อนเข้าสู่กระบวนการผลิต ของกลุ่ม (kbd) กาไรขันต้ ้ นจากการผลิตของกลุ่ม(1) (US$/bbl) : ไม่รวมผลกระทบจากสต๊อกน้ ามัน : รวมผลกระทบจากสต๊อกน้ ามัน

Q3/59

ล้านบาท

Q3/59

Q2/59

+/(-)

68,476

72,368

(3,892)

206

(147)

5,392 519 (879) (451) 2,941

รายได้จากการขาย กาไร / (ขาดทุน) จากอนุ พนั ธ์เพือ่ ประกัน ความเสีย่ งสุทธิ EBITDA กาไร / (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ นสุทธิ ต้นทุนทางการเงิน ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ กาไร / (ขาดทุน) สุทธิ กาไร / (ขาดทุน) สุทธิ ต่อหุ้น (บาท) กาไรสุทธิ ไม่รวมผลกระทบสต๊อกน้ามันและ การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือทีจ่ ะได้รบั (3)

อัตราแลกเปลี่ยน (บาทต่อเหรียญสหรัฐ) อัตราแลกเปลีย่ นเฉลีย่ อัตราแลกเปลีย่ น ณ สิน้ งวด หมายเหตุ

Q2/59

+/(-)

Q3/58

+/(-)

9M/59

9M/58

+/(-)

295

300

(5)

304

(9)

298

302

(4)

6.7

6.9

(0.2)

7.8

(1.1)

7.3

8.5

(1.2)

6.2

11.1

(4.9)

3.1

3.1

8.2

7.2

1.0

Q3/58

+/(-)

9M/59

9M/58

+/(-)

74,721

(6,245)

197,635

225,123

(27,488)

353

547

(341)

87

436

(349)

10,545 110 (866) (688) 7,753(2)

(5,153) 409 (13) 237 (4,812)

2,931 (2,568) (858) (317) (2,294)

2,461 3,087 (21) (134) 5,235

22,590 1,317 (2,550) (1,502) 15,420(2)

19,144 (3,072) (2,777) (1,032) 8,432(2)

3,446 4,389 227 (470) 6,988

1.44

3.80

(2.36)

(1.12)

2.57

7.56

4.13

3.43

3,566

3,391

175

2,561

1,005

11,994

9,874

2,120

Q3/59 35.00 34.88

Q2/59 35.45 35.34

+/(-) (0.45) (0.46)

Q3/58 35.41 36.53

+/(-) (0.41) (1.65)

9M/59 35.42 34.88

9M/58 33.91 36.53

+/(-) 1.51 (1.65)

(1) กาไรขั้นต้นจากการผลิตของกลุ่ม (Gross Integrated Margin) เป็ นกาไรขั้นต้นจากการผลิตรวมของ TOP, TPX, LABIX และ TLB (2) รวมเงินปันผลรับจากบริ ษทั ท่อส่ งปิ โตรเลียมไทย จากัด ใน Q2/59 และ 9M/59 จานวน 247 ล้านบาท และ 9M/58 จานวน 48 ล้านบาท (3) ไม่รวมผลกาไร / (ขาดทุน) จากสต๊อกน้ ามันก่อนภาษีและรายการปรับลด / กลับรายการมูลค่าสิ นค้าคงเหลือให้เท่ามูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับก่อนภาษี โดยผลกาไร / (ขาดทุน) จากสต๊อกน้ ามันก่อนภาษีและรายการปรับลด / กลับรายการมูลค่าสิ นค้าคงเหลือให้เท่ามูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับบันทึกรวมอยูใ่ นรายการต้นทุนขายสิ นค้าและต้นทุนการให้บริ การ ในงบการเงิน

สาหรับ Q3/59 เครื อไทยออยล์มีรายได้จากการขาย 68,476 ล้านบาท ลดลง 3,892 ล้านบาทจาก Q2/59 เนื่องจากปริ มาณวัตถุดิบที่ป้อนเข้าสู่ กระบวนการผลิตของกลุ่มและปริ มาณจาหน่ายผลิตภัณฑ์โดยรวมลดลง โดยใน Q3/59 ส่วนต่างราคาน้ ามันเบนซินยังคงถูกกดดันจากอุปทาน ส่วนเกินต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน ในขณะที่ส่วนต่างราคาน้ ามันดีเซลและราคาน้ ามันเตาปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ด้านตลาดอะโรเมติกส์ ส่วนต่าง ราคาสารอะโรเมติกส์ปรับตัวดีข้ นึ จากอุปสงค์ของผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ปลายน้ าที่เร่ งดาเนินการผลิตก่อนการประชุม G20 ณ ประเทศจีน สาหรับ ราคาน้ ามันหล่อลื่นพื้นฐานใน Q3/59 ยังคงได้รับแรงหนุนจากอุปทานในภูมิภาคที่ตึงตัว ทาให้ส่วนต่างราคาน้ ามันหล่อลื่นพื้นฐานปรับตัวดีข้ ึน อย่างไรก็ดี ส่วนต่างราคายางมะตอยใน Q3/59 ปรับลดลงจากอุปสงค์ในภูมิภาคที่อ่อนตัว ด้านราคา LAB และส่วนต่างราคาสาร LAB ปรับตัว ลดลงเล็กน้อย จากอุปสงค์ในแถบเอเชียอ่อนตัวในช่วงฤดูมรสุม ทาให้ใน Q3/59 เครื อไทยออยล์มีกาไรขั้นต้นจากการผลิตของกลุ่มไม่รวม ผลกระทบจากสต๊อกน้ ามันอยูท่ ี่ 6.7 เหรี ยญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ลดลง 0.2 เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลจาก Q2/59 ทั้งนี้ จากระดับราคาน้ ามันดิบใน Q3/59 ที่ปรับตัวลดลงจากปลาย Q2/59 ทาให้เครื อไทยออยล์มีผลขาดทุนจากสต๊อกน้ ามัน 532 ล้านบาทและมีรายการปรับลดมูลค่าทางบัญชีของ สิ นค้าคงเหลือให้เท่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับจานวน 93 ล้านบาท เมื่อรวมกับผลกาไรจากอนุพนั ธ์เพื่อประกันความเสี่ ยงสุทธิ 206 ล้านบาท


Page 5

T O P - I R E - N e w sl e t t er : V o l . 1 9

ผลการดาเนิ น งานไตรมาส 3 ปี 2559

เครื อ

ไทยออยล์มี EBITDA 5,392 ล้านบาท ลดลง 5,153 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากใน Q2/59 เครื อไทยออยล์รับรู ้กาไรจากสต๊อกน้ ามันเป็ น จานวนมาก ทั้งนี้ จากค่าเงินบาท ณ สิ้นไตรมาสที่แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากสิ้น Q2/59 ทาให้เครื อไทยออยล์มีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 519 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 409 ล้านบาท เมื่อหักต้นทุนทางการเงิน 879 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 451 ล้านบาท ส่งผลให้เครื อไทยออยล์มีกาไร สุทธิ 2,941 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นกาไรสุทธิ 1.44 บาทต่อหุน้ ลดลง 4,812 ล้านบาท จาก Q2/59 สาหรับผลการดาเนินงาน Q3/59 เทียบกับ Q3/58 เครื อไทยออยล์มีปริ มาณวัตถุดิบที่ป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตของกลุ่มลดลง และมีรายได้จาก การขายลดลง 6,245 ล้านบาทจากราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยที่ปรับตัวลดลง โดยเครื อไทยออยล์มีกาไรขั้นต้นจากการผลิตของกลุ่มไม่รวม ผลกระทบจาก สต๊อกน้ ามันลดลง 1.1 เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ซึ่งสาเหตุหลักมาจากส่วนต่างราคาน้ ามันเบนซิน ส่วนต่างราคาน้ ามันหล่อลื่น พื้นฐานและส่วนต่างราคายางมะตอยที่ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม ราคาน้ ามันดิบในไตรมาสนี้ปรับลดลงไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปี ก่อน ทาให้เครื อไทยออยล์มีผลขาดทุนจากสต๊อกน้ ามันลดลง 4,122 ล้านบาท และมีรายการปรับลดมูลค่าทางบัญชีของสิ นค้าคงเหลือให้ เท่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับลดลง 108 ล้านบาท นอกจากนี้ ใน Q3/59 เครื อไทยออยล์มีการรับรู ้ผลการดาเนินงานของ LABIX และ TOP SPP ซึ่ง เริ่ มดาเนินการเชิงพาณิ ชย์ต้ งั แต่ Q1 และ Q2 ที่ผา่ นมา ส่งผลให้เครื อไทยออยล์รับรู ้ EBITDA เพิ่มขึ้น 2,461 ล้านบาท แม้วา่ จะมีกาไรจากอนุพนั ธ์ เพื่อประกันความเสี่ ยงสุทธิลดลง 341 ล้านบาท นอกจากนี้ ใน Q3/59 เครื อไทยออยล์ยงั มีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิเพิ่มขึ้น 3,087 ล้านบาท เนื่องจากมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิใน Q3/58 เมื่อหักต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว ใน Q3/59 เครื อไทยออยล์มี กาไรสุทธิเพิ่มขึ้น 5,235 ล้านบาทจาก Q3/58 เมื่อเทียบผลการดาเนินงาน 9M/59 กับ 9M/58 เครื อไทยออยล์มีรายได้จากการขาย 197,635 ล้านบาท ลดลง 27,488 ล้านบาท จากราคาขาย ผลิตภัณฑ์เฉลี่ยที่ปรับลดลงมากตามระดับราคาน้ ามันดิบ

โดยเครื อไทยออยล์มีกาไรขั้นต้นจากการผลิตของกลุ่มไม่รวมผลกระทบจากสต๊อก

น้ ามัน 7.3 เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลลดลง 1.2 เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากส่วนต่างราคาน้ ามันสาเร็ จรู ปและส่วนต่าง ราคายางมะตอยที่ปรับลดลงมาก แม้วา่ TPX จะมีผลการดาเนินงานดีข้ นึ อีกทั้งยังรวม LABIX ที่เริ่ มดาเนินการเชิงพาณิ ชย์ต้ งั แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ทั้งนี้ จากระดับราคาน้ ามันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่ตน้ ปี 2559 ทาให้ใน 9M/59 เครื อไทยออยล์มีกาไรจากสต๊อกน้ ามัน 2,627 ล้านบาท เทียบ กับผลขาดทุนจากสต๊อกน้ ามัน 3,693 ล้านบาทใน 9M/58 เนื่องจากราคาน้ ามันดิบที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2557 ถึงปี 2558 อีก ทั้งยังมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าทางบัญชีของสิ นค้าคงเหลือให้เท่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 799 ล้านบาท ลดลง 1,452 ล้านบาทจาก 9M/58 เมื่อรวมผลกาไรจากอนุพนั ธ์เพื่อประกันความเสี่ ยงสุทธิ 87 ล้านบาท ซึ่งลดลง 349 ล้านบาท ทาให้ใน 9M/59 เครื อไทยออยล์มี EBITDA 22,590 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 3,446 ล้านบาท หากรวมกับกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 1,317 ล้านบาท และหักต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ แล้ว เครื อไทยออยล์จะมีกาไรสุทธิ 15,420 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,988 ล้านบาทจาก 9M/58


T O P - I R E - N e w sl e t t er : V o l . 1 9

Page 6

O I L P R I C E : สถานการณ์ ราคาน้า มั น ไตรมาส 3/59

ราคาน้ ามันดิ บดูไบเฉลี่ ยใน Q3/59 ไม่เปลี่ ยนแปลงเมื่อเทียบกับ Q2/59 เนื่ องจากราคาน้ ามันดิบถูกกดดันจากภาวะอุปทาน น้ ามันดิ บที่มีแนวโน้มล้นตลาด หลังปริ มาณแท่นขุดเจาะน้ ามันดิ บสหรัฐฯ ใน Q3/59 ปรับเพิ่มขึ้น ในขณะเดี ยวกัน ตลาด น้ ามันดิบยังถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับปริ มาณการส่ งออกน้ ามันดิบของไนจีเรี ยและลิเบียที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หลังจาก ที่รัฐบาลของทั้ง 2 ประเทศเดิ นหน้าเจรจากับผูก้ ่อความไม่สงบตลอดช่วงที่ผ่านมา ส่ งผลให้บริ ษทั น้ ามันสามารถประกาศ ยกเลิกเหตุสุดวิสัย (Force Majeure) และส่ งออกน้ ามันดิบได้มากขึ้น นอกจากนี้ ราคาน้ ามันดิบยังได้รับแรงกดดันจากการที่ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลดการคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกประจาปี 2559 และ 2560 ลงมา อยู่ที่ 3.1% และ 3.4% ตามลาดับ หลังสหราชอาณาจักรลงประชามติถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) อย่างไรก็ตาม ราคาน้ ามันดิบใน Q3/59 ได้รับแรงหนุนจากการประชุมระหว่างผูผ้ ลิตน้ ามันดิบในกลุ่มโอเปกและนอกกลุ่มโอเปกเพื่อหารื อ เรื่ องการรักษาเสถียรภาพราคาน้ ามันดิบในระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2559 ซึ่ งที่ประชุ มมีมติลดกาลังการผลิตของผูผ้ ลิต กลุ่มโอเปกลงจากระดับปั จจุบนั ที่ 33.2 ล้านบาร์ เรลต่อวัน โดยกาหนดเพดานการผลิตของสมาชิ กกลุ่มโอเปกที่ระดับ 32.533.0 ล้านบาร์ เรลต่อวัน นอกจากนี้ ราคาน้ ามันดิบยังได้รับแรงหนุ นจากอัตราการผลิตน้ ามันดิบของสหรัฐฯ เฉลี่ยใน Q3/59 ที่ชะลอตัวลง เนื่ องจากผูผ้ ลิ ตปรั บลดการลงทุ นและการผลิ ตน้ ามันดิ บจากภาวะราคาน้ ามันดิ บตกต่ า ประกอบกับค่าเงิ น ดอลลาร์ สหรัฐฯ ที่อ่อนตัวลง หลังธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ตัดสิ นใจชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุ มเดือน กรกฎาคมและกันยายน 2559 ที่ผา่ นมา เป็ นอีกปั จจัยที่ช่วยพยุงราคาน้ ามันดิบในไตรมาสนี้ อย่างไรก็ตาม ราคาน้ ามันดิบดูไบ เฉลี่ยใน Q3/59 ปรับลดลงเมื่อเทียบกับ Q3/58 เนื่ องจากความกังวลต่ออุปทานส่ วนเกิ นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งจากอิหร่ าน หลังได้รับการผ่อนปรนมาตรการคว่าบาตรทางเศรษฐกิจจากชาติมหาอานาจในวันที่ 16 มกราคม 2559 และจากไนจีเรี ยและ


T O P - I R E - N e w s l e t t er : V o l . 1 9

Page 7

O I L P R I C E : สถานการณ์ ราคาน้า มั น ไตรมาส 3/59 ลิเบียตามที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ ปริ มาณน้ ามันดิบคงคลังทัว่ โลกที่ปรับเพิ่มขึ้น และผลการลงประชามติถอนตัวออก จากสหภาพยุโรปของ สหราชอาณาจักร (Brexit) ก็ส่งผลกดดันราคาน้ ามันดิบให้ต่าลงจากช่วงเดียวกันของปี ที่ผา่ นมา สาหรับส่ วนต่างราคาน้ ามันเบนซิ นกับราคาน้ ามันดิบดูไบใน Q3/59 ปรับลดลงเมื่อเทียบกับ Q2/59 และ Q3/58 เนื่องจากแรง กดดันจากอุ ปทานน้ ามันเบนซิ นส่ วนเกิ นในตลาดโลกที่ ยงั คงอยู่ในระดับสู ง หลังโรงกลัน่ น้ ามันเพิ่มกาลังการกลัน่ และ สัดส่ วนการผลิตน้ ามันเบนซิ นมากขึ้นในช่วงที่ผา่ นมา ประกอบกับ ปริ มาณการนาเข้าน้ ามันเบนซิ นจากอินโดนี เซี ยที่ยงั คง ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่ อง ด้านส่ วนต่างราคาน้ ามันอากาศยาน/น้ ามันก๊าดกับราคาน้ ามันดิ บดูไบใน Q3/59 ทรงตัวจากไตร มาสก่อนหน้า แต่ปรับตัวสู งขึ้นเล็กน้อยจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่แล้ว เนื่ องจากแรงหนุ นจากอุปสงค์ที่ขยายตัวตามการ ท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่ อง ในขณะที่ส่วนต่างราคาน้ ามันดีเซลกับราคาน้ ามันดิบดูไบใน Q3/59 ปรับตัวสู งขึ้นเล็กน้อย จากไตรมาสก่อนหน้าและช่วงเวลาเดี ยวกันของปี ก่อน เนื่ องจากได้รับแรงหนุ นจากปริ มาณการผลิ ตน้ ามันดี เซลที่ปรับตัว ลดลง จากการที่ โรงกลัน่ น้ ามันลด สัดส่ วนการผลิตน้ ามันดีเซลเพื่อผลิตน้ ามันเบนซิ นที่มีราคาดีกว่า อย่างไรก็ตามส่ วนต่าง ราคาน้ ามันดีเซล ยังคงได้รับแรงกดดันจากอุปสงค์น้ ามันดีเซลในจีนที่ชะลอตัวลงต่อเนื่ องจากภาคอุตสาหกรรมในประเทศ ที่หดตัว อีกทั้ง ความต้องการใช้น้ ามันดีเซลในภาคเกษตรกรรมของอินเดียปรับลดลงค่อนข้างมากจากฝนที่ตกมากขึ้นในปี นี้ สาหรับส่ วนต่างราคาน้ ามันเตากับราคาน้ ามันดิบดูไบใน Q3/59 ปรับเพิ่มขึ้นจาก Q2/59 และ Q3/58 ค่อนข้างมาก เนื่ องจาก อุปทานน้ ามันเตาในภูมิภาคตึงตัว หลังปริ มาณการส่ งออกน้ ามันเตาของยุโรปและตะวันออกกลางมายังตลาดสิ งคโปร์ ลดลง ส่ งผลให้ปริ มาณน้ ามันเตาคงคลังที่สิงคโปร์ ปรับตัวลดลงกว่าร้ อยละ 8.9 จากไตรมาสก่อนหน้าและจากช่ วงเวลาเดี ยวกัน ของปี ก่อน ประกอบกับได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์น้ ามันเตาเพื่อใช้ในการเดินเรื อที่ปรับตัวสู งขึ้น


Page 8

T O P - I R E - N e w sl e t t er : V o l . 1 9

สถานการณ์ นา้ มั น เดื อ น พ .ย. 2559 “ ราคาน้ามันดิบมีแนวโน้ มทรงตัว หลังกลุ่มโอเปกมีแนวโน้ มตกลงกันได้ ในการประชุ มวันที่ 30 พ.ย.”

ส รุ ป ส ถ า น ก า ร ณ์ ร า ค า นา้ มั น ใ น ช่ ว ง ที่ ผ่ า น ม า ราคาน้ ามันดิบเวสต์เท็กซัสในสัปดาห์ที่ผา่ นมาปรับเพิ่มขึ้น 0.37 เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อบาร์ เรล ปิ ดที่ 46.06 เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อ บาร์ เรล ราคาน้ ามันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้น 47.24 เหรี ยญสหรัฐฯ ปิ ดที่ 0.38 เหรี ยญสหรัฐฯ ส่ วนราคาน้ ามันดิบดูไบปิ ดเฉลี่ย อยูท่ ี่ 46 เหรี ยญสหรัฐฯ หลังตลาดคาดว่ากลุ่มประเทศโอเปกจะสามารถตกลงปรับลดกาลังการผลิตมาอยูท่ ี่ระดับ 32.5 – 33.0 ล้านบาร์ เรลต่อวันได้ ภายหลังจากท่าทีของประเทศสมาชิกในกลุ่มโอเปกผ่อนคลายลง โดยมีการอนุ ญาตให้อิหร่ านคงกาลังการ ผลิต และพร้อมที่จะมีการปรับลดกาลังการผลิตลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 4 – 4.5 นอกจากนี้ ราคาน้ ามันดิบยังได้รับแรงหนุ นจาก ปริ มาณน้ ามันดิบคงคลังสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลดลง 1.3 ล้านบาร์ เรล สวนทางกับที่นกั วิเคราะห์คาดการณ์ไว้วา่ จะปรับเพิม่ ขึ้น 0.67 ล้านบาร์ เรล หลังโรงกลัน่ กลับมาจากการปิ ดซ่อมบารุ งและเพิ่มกาลังการกลัน่ สู งมากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ ามันเพื่อ ทาความร้อนที่เพิ่มมากขึ้น

ไทยออยล์คาดราคานา้ มันดิบเวสต์ เท็กซัสในสั ปดาห์ นีจ้ ะเคลือ่ นไหวทีก่ รอบ 44 – 49 เหรียญสหรัฐฯ ต่ อบาร์ เรล ส่ วนนา้ มันดิบเบรนท์ เคลือ่ นไหวทีก่ รอบ 45 – 50 เหรียญสหรัฐฯ ต่ อบาร์ เรล

แ น ว โ น้ ม ส ถ า น ก า ร ณ์ ร า ค า นา้ มั น ดิ บ ( 2 8 พ . ย . - 2 ธ . ค . 5 9 ) ราคาน้ ามันดิบในสัปดาห์น้ ีคาดว่าทรงตัวในระดับสู ง หลังตลาดคาดว่าในการประชุ มวันที่ 30 พ.ย. กลุ่มโอเปกมีแนวโน้ม ตกลงกันได้ที่จะปรับลดกาลังการผลิต จากแหล่งข่าวล่าสุ ดพบว่าข้อเสนอที่มีการพิจารณาคือ ทุกประเทศ ยกเว้นลิเบียและ ไนจีเรี ย จะปรับลดกาลังการผลิตลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 4.0 – 4.5 ประกอบกับ แรงกดดันจากภาวะอุปทานน้ ามันดิบล้นตลาดใน สหรัฐฯ ที่ลดลง หลังปริ มาณน้ ามันดิบคงคลังสหรัฐฯ มีแนวโน้มปรับลดลงจากโรงกลัน่ ที่เพิ่มการผลิตสู งขึ้นภายหลังจากกลับ มาจากการปิ ดซ่อมบารุ ง อย่างไรก็ตาม ราคาน้ ามันดิบยังคงได้รับแรงกดดันจากจานวนแท่นขุดเจาะน้ ามันดิบในสหรัฐฯ ที่ปรับ เพิ่มขึ้นต่อเนื่ อง ภายหลังจากราคาน้ ามันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นใกล้ระดับต้นทุนการผลิตที่ 50 เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อ บาร์ เรล


T O P - I R E - N e w sl e t t er : V o l . 1 9

Page 9

ปัจจัยสาคัญที่คาดว่ าจะส่ งผลกระทบต่ อสถานการณ์ ราคานา้ มัน พฤศจิกายน 2559 

จับตาการประชุมกลุ่มโอเปกในวันที่ 30 พ.ย. นี้ โดยตลาดคาดว่ากลุ่มโอเปกจะสามารถตกลงกันได้ที่จะปรับลดกาลัง การผลิตมาอยู่ ที่ระดับ 32.5 – 33.0 ล้านบาร์ เรลต่อวัน ภายหลังประเทศภายในกลุ่มโอเปกมีท่าทีที่ผอ่ นคลายมากขึ้นจาก การให้ขอ้ เสนอกับอิหร่ านในการคงกาลังการผลิตที่ระดับ 3.92 ล้านบาร์ เรลต่อวัน และอิรักที่ออกมากล่าวว่ามีความ พร้อมที่จะปรับลดกาลังการผลิต จากแหล่งข่าวภายในของโอเปกกล่าวว่า ข้อเสนอที่มีการพิจารณาอยูค่ ือ ประเทศ สมาชิกแต่ละรายจะมีการปรับลดกาลังการผลิตลงราวร้อยละ 4.0 – 4.5 ยกเว้นลิเบียและไนจีเรี ย ในขณะที่ รัสเซี ยออก มากล่าวสนับสนุนข้อตกลงดังกล่าวและกล่าวว่าจะทาการคงกาลังการผลิตไว้ที่ระดับเดิม ซึ่ งจะช่วยให้อุปทานส่ วนเพิ่ม จากรัสเซียที่จะเข้ามาในปี 2017 ลดลงถึง 0.2 – 0.3 ล้านบาร์ เรลต่อวัน อย่างไรก็ดี ข้อตกลงของกลุ่มโอเปกยังเผชิ ญกับ ความไม่แน่นอน หลังซาอุดิอาระเบียจะไม่เข้าร่ วมการประชุมกับประเทศนอกกลุ่มโอเปกในวันที่ 28 พ.ย. เนื่องจากมอง ว่าควรตกลงในเรื่ องการลดกาลังการผลิตภายในกลุ่มโอเปกให้เรี ยบร้อยก่อน

ปริ มาณการผลิตน้ ามันดิบของไนจีเรี ยมีแนวโน้มปรับลดลง หลังล่าสุ ดกลุ่ม Niger Delta Avengers (NDA) กลับมาโจมตี ท่อขนส่ งน้ ามันดิบ Trans Forcados Pipeline เนื่องจากการเจรจาระหว่างรัฐบาลและกลุ่มกองกาลังติดอาวุธยังไม่มีความ คืบหน้าและรัฐบาลยังคงตึงกองกาลังทหารอย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลให้ปริ มาณการผลิตน้ ามันดิบ Forcardos ซึ่ งมีกาลังการ ผลิตโดยเฉลี่ยราว 0.20 ล้านบาร์ เรลต่อวัน ต้องหยุดดาเนิ นการผลิตและการส่ งออกในทันที โดยความเสี ยหายและระยะ เวลาที่จะกลับมาดาเนินการผลิตยังไม่แน่ชดั

ภาวะอุปทานน้ ามันดิบล้นตลาดในสหรัฐฯ เริ่ มคลี่คลายและส่ งกดดันต่อราคาลดลง หลังปริ มาณน้ ามันดิบคงคลังสหรัฐ ฯ ปรับตัวลดลง เนื่ องจากโรงกลัน่ น้ามันดิบในสหรัฐฯ กลับมาจากการปิ ดซ่อมบารุ งและเพิ่มกาลังการผลิต ขึ้นต่อเนื่องเพื่อ รองรับความต้องการใช้น้ ามันเพื่อทาความร้อน ประกอบกับ ปริ มาณการนาเข้าน้ ามันดิบสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยปริ มาณน้ ามันดิบคงคลังสหรัฐฯ สิ้ นสุ ดวันที่ 17 พ.ย. 2559 ปรับตัวลดลง 1.3 ล้านบาร์ เรล สวนทางกับที่นกั วิเคราะห์ คาดการณ์ไว้วา่ จะปรับเพิ่มขึ้น

ปริ มาณการผลิตน้ ามันดิบสหรัฐฯ มีแนวโน้มปรับตัวสู งขึ้น หลังปริ มาณการขุดเจาะน้ ามันดิบสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 158 แท่นใน 6 เดือนที่ผา่ นมา หลังราคาน้ ามันดิบฟื้ นตัวแตะระดับ 45 - 50 เหรี ยญสหรัฐฯ ต่อบาร์ เรล ในช่วงที่ผา่ นมา โดยจานวนแท่นขุดเจาะน้ ามันดิบรายงานโดย Baker Hughes สาหรับสัปดาห์สิ้นสุ ด วันที่ 25 พ.ย. ปรับเพิ่ม 3 แท่นมาอยู่ ที่ระดับ 474 แท่น โดยกว่าสองในสามของจานวนแท่นขุดเจาะทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นมาจากแหล่งผลิต Permian เนื่องจากเป็ น แหล่งผลิตที่มีตน้ ทุนค่อนข้างต่า

ตัวเลขเศรษฐกิจ จีดีพีไตรมาส 3/59 สหรัฐฯ ดัชนีภาคการผลิตและภาคการบริ การจีน ดัชนีภาคการผลิตสหรัฐฯ และยูโรโซน อัตราการว่างงานสหรัฐฯ และการจ้างงานนอกภาคเกษตร


T O P - I R E - N e w sl e t t er : V o l . 1 9

Page 10

ความรับผิดชอบต่ อสั งคมของเครือไทยออยล์ ส่ งมอบอาคารอุบัตเิ หตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลแหลมฉบัง

คุณอธิ คม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) ได้ส่งมอบอาคาร อุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ น โครงการก่อสร้าง ระยะที่ 1 ให้กบั นายแพทย์ราเมศร์ อาไพพิศ ผูอ้ านวยการ โรงพยาบาลแหลมฉบัง เพื่อดาเนินงานโครงการก่อสร้าง อาคารฯ ระยะที่ 2 ต่อไป โดยมีคณะผูบ้ ริ หารของทางบริ ษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) และ โรงพยาบาลแหลมฉบัง เป็ นสักขีพยานในการส่ งมอบ โครงการก่อสร้างอาคารฯ ระยะที่ 1 บริ ษทั ฯได้สนับสนุนเงิน 100 ล้าน บาท และเป็ นผูร้ ับผิดชอบควบคุมงานก่อสร้างทั้งหมด โดยมอบหมายให้ พนักงานของ บริ ษทั ฯ นาความรู ้ความเชี่ยวชาญ ด้าน วิศวกรรมในสาขาต่างๆ และปรับแบบอาคารฯ เพื่อเอื้อ ประโยชน์สูงสุ ดในการรักษาพยาบาล

ไทยออยล์ รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊ าซเรือนกระจก คุณเทอดชาติ ผดุงรัตน์ ผูจ้ ดั การฝ่ ายกิจการสัมพันธ์ บริ ษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการ สนับสนุนกิจกรรม ลดก๊าซ เรื อนกระจก ประจาปี 2559 จาก พลเอกสุ รศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในประเภทกิจกรรมการ พัฒนาพลังงานทดแทน โครงการโรงไฟฟ้ าพลังน้ าบ้านแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ และกิจกรรมการจัดการขยะและของเสี ยโครงการจัดการน้ าเสี ยจากการ ผลิตยางแผ่นและของเสี ยจากครัวเรื อนด้วยระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพ เกาะหมากน้อย จ.พังงา ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ิ เพื่อเชิดชูเกียรติ องค์กรที่สนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมที่องค์การ บริ หารจัดการก๊าซเรื อน กระจก (องค์การมหาชน) จัดขึ้น


T O P - I R E - N e w sl e t t er : V o l . 1 9

Page 11

ความรับผิดชอบต่ อสั งคมของเครือไทยออยล์ เครือไทยออยล์ และลูกค้ า ร่ วม “บวชป่ าและปลูกป่ า” เพือ่ การอนุรักษ์ ผนื นา้ และป่ าไม้ บริ ษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) โดย คุณฉัตรฐาพงศ์ วังธนากร รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่-ด้านการพาณิ ชย์องค์กร พร้อมคณะ ผูบ้ ริ หาร พนักงานและลูกค้าเครื อไทยออยล์กว่า 150 คน ร่ วม กิจกรรม C S R “บวชป่ าและปลูกป่ า”เพื่ออนุ รักษ์ผนื น้ าและ ป่ าไม้” ณ ผืนป่ าบ้านแม่โจ้ อุทยานแห่งชาติศรี ลานนา ต.บ้านเป้ า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริ ญพระชนมายุ 7 รอบ 84 พรรษา

เครือไทยออยล์ นาพนักงานใหม่ ทากิจกรรม CSR เพือ่ น้ อง

คุณพีรสุ ต ศรี ธวัช ณ อยุธยา ผูจ้ ดั การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และคุณเกรี ยงไกร นาคะพงศ์ ผูจ้ ดั การกิจการเพื่อสังคม บมจ.ไทยออยล์ นาพนักงานใหม่ที่เข้าร่ วมงานกับเครื อไทยออยล์ ปี 2559 จานวน 73 คน พร้อมทีมงานร่ วมทากิจกรรม CSR ภายใต้โครงการ Orientation Program : Check-in Our Future 2016 ให้กบั น้องๆ โรงเรี ยนวัดเวฬุวนาราม ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยร่ วมกันทาสี อาคารอเนกประสงค์ จัดทาแปลงเกษตรเพื่อการเรี ยนรู ้เทพื้นคอนกรี ตทางเดินสอน หนังสื อ เด็กนักเรี ยน ซ่ อมเครื่ องกรองน้ าตูท้ าน้ าเย็น พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์การเรี ยนการสอน โต๊ะและเก้าอี้สาหรับใช้ ภายในโรงอาหารอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการปลูกฝังค่านิยมความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ งเป็ นหนึ่งในค่านิยมองค์กรของ ไทยออยล์ ผ่านการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ ง


T O P - I R E - N e w sl e t t er : V o l . 1 9

Page 12

CG Corner (Corporate Governance: การกากับดูแลกิจการ ) CG Corner: โครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนไทย (CGR) การกากับดูแลกิจการ หรื อ Corporate Governance: CG เป็ นคาที่หลายๆ ท่านคงคุน้ เคยเป็ นอย่างดี เนื่ องจากเป็ น สิ่ งที่ไทยออยล์ได้ยดึ ถือปฏิบตั ิและให้ความสาคัญมาโดยตลอด เนื่ องจากการมี CG ที่ดีจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ สร้างความ น่าเชื่อถือให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น ดึงดูดนักลงทุน และยังส่ งเสริ มการเติบโตอย่างยัง่ ยืนอีกด้วย แต่อย่างที่ทุกท่านทราบ CG เป็ นเรื่ องระบบการจัดการภายในบริ ษทั ซึ่ งค่อนข้างเป็ นนามธรรม วัดผลค่อนข้างยาก ไม่เหมือนการวัดผลการดาเนิ นงาน ที่สามารถดูได้จากกาไร/ขาดทุนสุ ทธิ หรื ออัตราส่ วนทางการเงินต่างๆ ดังนั้น จะทราบได้อย่างไรว่า CG ของบริ ษทั อยูใ่ นระดับไหน เป็ นเหตุให้หน่วยงานกากับ (ก.ล.ต. และ ตลท.) จัดให้ มีโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริ ษทั จดทะเบียนไทย (CGR) ดาเนินการโดย สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) เพื่อประเมิน CG บริ ษทั จดทะเบียนทุกบริ ษทั เป็ นประจาทุกปี ตั้งแต่ปี 2544 (ปี 2559 จานวน 601 บริ ษทั ) โดยแบบสารวจ ประกอบด้วยคาถาม 241 ข้อแบ่งออกเป็ น 5 หมวด ตามหมวดของ CG ได้แก่ 1. สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ 2. การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3. การคานึงถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย 4. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมิน CGR ที่ได้มีประโยชน์แก่หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนาไปใช้ ได้แก่ บริ ษทั จดทะเบียน – บางบริ ษทั ได้กาหนดให้ผลคะแนนของ CGR เป็ น KPI ของบริ ษทั นักลงทุน / นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ – ก.ล.ต. ได้ขอความร่ วมมือจากบริ ษทั หลักทรัพย์ให้เปิ ดเผยผลการประเมินไว้ ในรายงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริ ษทั เพื่อให้นกั ลงทุนทัว่ ไปสามารถนาผลการประเมินไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจ ลงทุน หน่วยงานกากับดูแล – สามารถนาผลการประเมินนี้ไปพัฒนากฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกิจการต่อไป ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา เนื่ องจากบริ ษทั จดทะเบียนสามารถทาคะแนนประเมินเฉลี่ยได้สูงขึ้นเรื่ อยๆ เกณฑ์ CGR จึ งมี ก ารปรั บเกณฑ์ เป็ นประจาทุกปี เพื่ อพัฒนายกระดับหลักเกณฑ์การสารวจให้เป็ นไปตามมาตรฐาน CG สากลอย่า ง ต่อเนื่องอีกด้วย สาหรับผลการประเมินในปี 2559 นี้ ไทยออยล์ ได้ รับคะแนนประเมิน 97 คะแนน ซึ่งถือเป็ นคะแนนสู งสุ ดทีบ่ ริ ษทั เคยได้ รับ และยังเป็ นคะแนนสู งสุ ดทีบ่ ริ ษัทจดทะเบียนที่ได้ รับการประเมินสามารถทาได้ ในปี 2559 และถูกจัดอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (90-100 คะแนน) ซึ่งไทยออยล์ อยู่ในระดับนี้ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 8


T O P - I R E - N e w sl e t t er : V o l . 1 9

Page 13

CG Corner (Corporate Governance: การกากับดูแลกิจการ ) ดีเลิศ (90-100 คะแนน)

ดีมาก (80-89 คะแนน)

*มีการเปลีย่ นแปลงเกณฑ์การประเมิน

สาหรับไทยออยล์น้ นั ได้มีการนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้รับ มาใช้ในการพัฒนาหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิ CG ของไทยออยล์อยูเ่ สมอ ยกตัวอย่าง ในปี ที่ 2559 ได้มีการปรับหลักเกณฑ์ดา้ นการกากับดูแลกิจการ 2 เรื่ อง ได้แก่ 1. การทบทวนมาตรการการร้องเรี ยนและการแจ้งเบาะแส 2. การทบทวนหลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง เป็ นกรรมการ ทั้งนี้ การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่ องต้าน CG นั้น เป็ นไปตามกับพันธกิจของไทยออยล์ ที่ว่า "มุ่งเน้ นหลักการ กากับดูแลกิจการทีด่ ีและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่ อสั งคม" ซึ่ งช่วยส่ งเสริ มให้ไทยออยล์สามารถดาเนิ นธุ รกิจด้วยความ โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ และปฏิ บ ตั ิ ต่อผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย อย่า งเท่ า เที ย มกัน อัน ส่ ง ผลให้ก ารดาเนิ นธุ ร กิ จของไทยออยล์ สอดคล้องกับมาตรฐาน CG ในระดับสากลมากยิ่งขึ้น และยังคงเป็ นผูน้ าด้าน CG ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค นัน่ เอง

ทีม่ า: - เอกสารประกอบการสัมมนา “Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard” วันที่ 26 กันยายน 2559 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)


Page 14

T O P - I R E - N e w sl e t t er : V o l . 1 9

IR CALENDAR ปฏิทิน - นักลงทุนสัมพันธ์ ตุลาคม - พฤศจิกายน 2559 วันที่

เหตุการณ์ สาคัญ

11 พฤศจิกายน

Analyst Meeting แถลงผลประกอบการไตรมาส 3/59

18 พฤศจิกายน

Opportunity Day แถลงผลประกอบการไตรมาส 3/59

21 - 22 พฤศจิกายน

Roadshow ประเทศ สิ งคโปร์ จัดโดย BNP Paribas in Cooperation with FSSIA

29 - 30 พฤศจิกายน

Roadshow ประเทศ ฮ่องกง จัดโดย UOB Kay Hian


T O P - I R E - N e w sl e t t er : V o l . 1 9

TOP-IR 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถ.วิภาวดีรังสิ ต จตุจกั ร จตุจกั ร กทม. 10900 โทรศัพท์ : 02-797-2961 แฟ็ กซ์ : 02-797-2977

www.thaioilgroup.com

Page 15

DISCLAIMER

บริ ษทั ฯ มีจุดมุ่งหมายสาคัญ เพี่อเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับบริ ษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) สาหรับบุคคลทัว่ ไปที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลที่ปรากฏอยูใ่ น TOP IR E-Newsletter นี้ ห้ามมิให้ มีการคัดลอก ดัดแปลง ทาซ้ า หรื อ เลียนแบบ โดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุ ญาตจากบริ ษทั ฯ ก่อนเท่านั้น หากมีขอ้ สงสัย โปรดติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริ ษทั ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) หากท่านใดมีขอ้ เสนอแนะ / ต้องการสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อได้ที่

THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED

E-mail

ir@thaioilgroup.com

Tel

662-797-2961

Fax

662-797-2977

:: Newsletter 3Q 2016 ::  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you