Page 1

ฟา แดง เหลือง ดํา

www.thainewsvariety.com THE

ZENTRIC koolpunt Ville 053-122222

LifeStyle

www.twitter.com/thainewsvariety

www.facebook.com/thainewsvariety

Specials 

e-mail : tnv@hotmail.co.th

เรือนพลับพลา อาหารพื้นเมือง อาหารนานาชาติ ฟังเพลงเพราะ

tnv@hotmail.co.th

ย ั ภ ผจญ

พิจิตร-พิษณุโลก

ทีมไดเดินทางตอ ไปยัง อ.โพทะเล นมัสการหลวงพอเงิน ที่วัดหิรัญญาราม หรือ วัดบางคลาน พระเกจิอาจารยชื่อดังของ จังหวัดพิจิตร ชม พิพิธภัณฑนครไชยบวร ที่จัดแสดงโบราณวัตถุ ตาง ๆ เชน พระพุทธรูป พระพิมพ เครื่องปนดินเผา ฯลฯ ทีมก็เริม่ เดินทางไป อ.โพธิป์ ระทับ ชาง ชมวัดโพธิ์ประทับชาง เปนวัดเกาแก ที่ ส ร า งขึ้ น สมั ย สมเด็ จ พระสุ ริ เ ยนทราธิ บดี หรือพระพุทธเจาเสือ กษัตริยแหงกรุง ศรีอยุธยา เพื่อเปนอนุสรณสถานเนื่องจาก เปนสถานที่ประสูติของพระองค หนาวัดมี ตนตะเคียน ทีก่ ลาวกันวามีอายุกวา 200 ป ใหญประมาณ 7 คนโอบ มีรปู แบบเปนวิหาร ต อ ด ว ยเดิ น ทางเข า ตั ว เมื อ งพิ จิ ต ร สูง มีกําแพงลอมรอบ ๒ ชั้น ศิลปะแบบ โดยทริปนี้ คืนนีจ้ ะคางทีเ่ มืองพิจติ ร พักโรงแรม อยุธยา และไดสรางอนุสาวรียพระพุทธเจา โอฆะนคร แลวออกมาถายภาพ ชมพระอาทิตย เสือเปนที่ระลึกอีกดวย ตกดินที่บึงสีไฟ แหลงน้ําจืดธรรมชาติ ที่ใหญ เปนอันดับ 3 ของประเทศ และมีประวัติและ ตํ า นานที่ ย าวนาน พร อ มทั้ ง ไปรั บ ประทาน อาหารเย็นกันที่ราน สเต็กกํานันเตา พิเศษ สําหรับ ทริปนี้ ไดรับเกียรติจากปลัดจังหวัด พิจิตร อภิชาต เทียวพานิชและวนิดา นิลพงษ นายกสมาคมทองเทีย่ วจังหวัดพิจติ ร มารวมรับ ประทานอาหารค่ํา และรวมพูดคุยกันดวย เมื่ อ พระอาทิ ต ย ฉ ายแสง ผู ที่ รั ก การตื่นเชา ตางไปเริงรา กันที่ตลาดเชา ตลาด เทศบาล 2 ของเมืองพิจิตร ที่งานนี้พบเจอกับ

ขนม แปลกตา อาหารตางๆ มากมาย กอนทีจ่ ะ ออกเดินทางออกจากโรงแรมฯ ไปไหว นมัสการ หลวงพอเพชร พระพุทธรูปที่สวยงาม สมัย เชียงแสนรุนแรก มีอายุประมาณ 800 ป และ ยังเปนพระพุทธรูปทีท่ รงอานุภาพอันศักดิส์ ทิ ธิ์ นานัปการเมื่อใครไดไปเที่ยวเมืองพิจิตร ตอง มานมัสการ และจะเห็นชาวเมืองพิจิตร ถือ ไขตม มาเต็มตระกรา เมื่อสอบถามก็พบวา หลวงพอเพชรชอบไขตม ตอดวย เที่ยวชมบึง สีไฟ ยามเชา ชมรูปปนชาละวันยักษ อาหาร ปลา ชมพิพิธภัณฑปลาน้ําจืด และถายภาพกับ มหัศจรรยน้ําตก 3 มิติ ที่เปนภาพวาดเมื่อถาย ออกมาเหมือนกับไดไปเที่ยวน้ําตกจริงๆ ตอ กันที่ อุทยานเมืองเกาพิจิตร ชมถ้ําของพญา ชาละวัน ไหวพระยาโคตรบอง ศาลหลักเมือง จังหวัดพิจติ ร ทีน่ โี่ ชคดี เจอสาวงามเมืองพิจติ ร มารํา แกบน ทําใหบรรดาชางภาพ ถายรูปกัน ไปอีกหลายช็อต แลวออกจากเมืองพิจิตร มุงหนาสู อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เขาสู อุทยาน แหงชาติภูหินรองกลา (ไดรับรางวัล Tourism Award ดีเดนป 2008 ประเภท แหลงทอง เที่ยว) ภูหินรองกลา เปนแหลงทองเที่ยวที่มี ความสําคัญอยางมาก ทัง้ ในเรือ่ งประวัตศิ าสตร ที่เคยเปนกองกําลังของกองทัพคอมมิวนิสต แหงประเทศไทยอยาง ผาชูธง โรงเรียนการเมือง

หลุมศพวีรชน ศึกษา ธรรมชาติ ทั้งเรื่องของ พืชพรรณตาง ๆและ ปรากฏการณทางสิ่ง แวดลอม -เสนทางธรรมชาติ ลานหินแตก ลาน หินปุม ตอดวยไปชมพระอาทิตยตกดิน ทีภ่ ทู บั เบิก อยูใ นอุทยานแหงชาติภหู นิ รองกลา ทีแ่ ม จะอยูในฤดูฝน แตอุณหภูมิก็อยูที่ 12 องศา เซลเซียส เมื่อฟามืดลง ก็ถึงเวลาเดินทางกลับ สูที่พัก คือนี้ เราพักกันที่ เรนฟอเรส รีสอรท รีสอรทอนุรักษธรรมชาติ ริมน้ําเข็ก ตื่ น เช า มาเตรี ย มตั ว ให พ ร อ มกั บ กิจกรรม ครั้งหนึ่งในชีวิต ผูพิชิตลําน้ําเข็ก สุดยอดแหงสายน้ําเหนือ ที่สนุกสนานทาทาย การลองแกง ลําน้ําเข็กจะเริ่มตน จากบริเวณ บานทาขาม ลองไปสูบ ริเวณตอนบนของน้าํ ตก แกงซอง ผานเกาะแกงตางๆ จํานวน 17 แกง เริ่มจากกระแสน้ํานิ่งระดับ 1 เขาสูความ สนุกสนานทาทาย จนถึงระดับสูงสุดระดับ 5 ระยะทาง 8 กิโลเมตร ใชเวลา 2-3 ชั่วโมง แลวแตกระแสน้ํา กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่ มีความปลอดภัย เนื่องจากนักทองทองเที่ยว จะไดรบั ฟงคําแนะนําขึน้ ตอนตางๆ การฝพาย การลอยตามกระแสน้ํา การฟงคําสั่งนายทาย และต อ งสวมหมวกนิ ร ภั ย และอุ ป กรณ ชู ชี พ เพือ่ ชวยลดความรุนแรงจากอุบตั เิ หตุ นอกจาก นี้ฝพายประจําเรือ นายหัว และนายทายผาน การอบรมหลักสูตรการลองแกงทีไ่ ดมาตรฐาน

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม การทองเที่ยวแหงประเทศไทย จังหวัดพิษนุโลก จัดกิจกรรมพาสื่อมวลชน และ บริษัททัวรสํารวจแหลงทองเที่ยวเสน ทางพิษณุโลก- พิจิตร เริ่มออกเดินทาง จากจังหวัดเชียงใหม เวลา 06.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ราน ปลาใหญ จ.พิจิตร รานนี้มีเมนูปลาเด็ด มากมาย ใหไดลิ้มลอง อาทิ ตมยํา ปลา เนื้อออน ที่หมอใหญ รสชาติโดนใจ

สากล Best practice จากการทองเที่ยว แหง ประเทศไทย เรียบรอยแลว และกิจกรรมนี้ยัง ไดบันทึกลงในปฏิทินของการทองเที่ยวแหง ประเทศไทยอีกดวย ขึ้นทาน้ํา ณ วนธาราเฮลท รีสอรท แอนด สปา เปลี่ยนเครื่องแตงกาย เตรียม เดินทางเขาตัวเมืองพิษณุโลก แวะรับประทาน อาหารเที่ยง กวยเตี๋ยวหอยขาริมนาน เมื่ออิ่ม หนํากันเรียบรอยแลว ถึงเวลา นั่งรถรางทอง เที่ยวชมเมืองพิษณุโลก โดยรถรางชมเมือง นี้ จะคอยใหบริการอยูที่พระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร หรือที่ชาวพิษณุโลกหรือจังหวัด ใกล เ คี ย งจะรู จั ก กั น ชื่ อ วั ด ใหญ พาไปทั ว ร สถานที่ สํ า คั ญ อย า ง วั ด ราชบู ร ณะ ศาล สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน กอนที่จะมาสิ้นสุดที่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร นมัสการพระพุทธชินราช ขอพร กับ พระเหลือ ใหมีเหลือกินเหลือใช และขอ พรกับพระเจาเขานิพพาน พระพุทธรูปที่แปลก ไมเหมือนใคร พรอมเลือกซื้อของฝากของที่ ระลึก จากจังหวัดพิษณุโลก แวะเยี่ยม แพภู ฟาไทย เรือนแพไมสักริมแมน้ํานาน กอนที่จะ เดินทางกลับสูเชียงใหม.

ขอบคุณ การท อ งเที่ ย วแห ง ประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก นายนวล สารสอน ผอ.ททท.พิษณุโลก วนิดา นิลพงษ นายกสมาคมธุรกิจ ทองเที่ยวจังหวัดพิจิตร ประธาน บริษัทโอฆะนคร นายกสมาคมธุ ร กิ จ ท อ งเที่ ย ว จังหวัดพิษณุโลก นายกสมาคมมัคคุเทศน จ.เชียงใหม ณั ฐ วั ฒ น วั ฒ นาประสิ ท ธิ์ เจ า ของเรนฟอเรส รีสอรท อ.วังทอง จังหวัดพิษณุโลก สุขวรรณเพ็ญ สีฆสัมบันนน เจาของ และผูจัดการแพภูฟาไทย เรือนแพ ไมสักริมแมน้ํานาน ทับทิม มั่นมาก ภาพลองแกง รานปลาใหญ จ.พิจิตร ราน สเต็กกํานันเตา อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา บ็อปทัวร ผูประกอบการลองแกง ลําน้ําเข็ก วนธาราเฮลท รีสอรท แอนด สปา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก


ฟา แดง เหลือง ดํา

Âҹ¹µ โดย : ชาติ ทุงเสี้ยว

chart_tn@hotmail.com

äκÁ ´ โตโยตาผูนํายนตรกรรม

... ดังนั้นระบบไฮบริด จึงมี ขอดีในเรื่องการประหยัดพลังงาน (นํา้มัน) ขณะเดียวกันก็ชวยลดมลพิษ เนื่องจากเครื่องยนตหยุดการทํางาน แตรถวิ่งดวยพลังงานไฟฟา ...

กวาหนึ่งทศวรรษที่โตโยตา ทําเสนอเทคโนโลยีขับเคลื่อนระบบไฮบริดที่สามารถใช งานไดจริง บนถนนทัว่ ไปจนเปนทีย่ อมรับวานีค่ อื ทางเลือกในการประหยัดพลังงานและเปน มิตรกับสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการพัฒนายานยนตในศตวรรษนี้

ถยนตไฮบริดขับเคลื่อนดวยพลังงาน 2แบบในรถยนตคันเดียวกัน กลาวคือ พลังงานจากเครื่องยนตที่ใชน้ํามันเชื้อ เพลิงและพลังงานจากมอเตอรไฟฟาทีใ่ ชกระแส ไฟฟาจากแบตเตอรี่ โดยทัง้ สองระบบจะทํางาน ผสมผสานกันตลอดเวลาอยางมีประสิทธิภาพ เพือ่ ขับเคลือ่ นรถยนตจงึ ชวยประหยัดเชือ้ เพลิง และลดการปลอยมลพิษ ในขณะเดียวกันก็ให สมรรถนะในการขับขีท่ เี่ หนือกวารถยนตทวั่ ไป บริษัทโตโยตามอเตอรประเทศไทย จํากัด ไดผลิตรถยนตไฮบริดขนาดกลางรุน ใหมลาสุด “คัมรี ไฮบริด” ที่ประกอบขึ้นครั้ง แรกในประเทศไทย และเปนประเทศแรกในทวีป เอเชีย ยนตรกรรมอัจฉริยะที่เพียบพรอมดวย เทคโนโลยีสมัยใหม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ประหยั ด เชื้ อ เพลิ ง สู ง สุ ด สมรรถนะดี เ ยี่ ย ม ตอบสนองการขับขี่ไดเราใจ เครื่องยนตเงียบ ใหความรูสึกสบาย “คั ม รี ไ ฮบริ ด ” เข า สู ต ลาดเมื่ อ เดือนสิงหาคม 2552 ผานการทดสอบอยาง ละเอียดเพือ่ สรางความมัน่ ใจใหลกู คาทัง้ ในดาน

สมรรถนะการทํางานและความปลอดภัยของ เครื่องยนตอัจฉริยะ ขนาด 2.4ลิตร พรอมกับ มอเตอรไฟฟา นอกจากนี้ทางโตโยตายังไดพัฒนา ระบบแบตเตอรี่ที่เชื่อถือไดมีคุณภาพสูง เพื่อ ใชในการขับเคลือ่ นมอเตอรไฟฟา ไมแปลกใจที่ คัมรีไฮบริด มียอดขายนับตั้งแตเดือนสิงหาคม จนถึงปจจุบันกวา 7,700คัน กระแสการตอบ รับดี สงผลทําใหยอดขายรถยนตไฮบริดทัว่ โลก กวา 2.5 ลานคัน “คัมรีไฮบริด” ยนตรกรรมใหมจากโตโยตา มาพร อ มกระจั ง หน า และกั น ชนใหม ดี ไซน พิเศษสําหรับคัมรีไฮบริดไฟหนาและไฟทาย ใหม ระบบเกียรไฮบริด CVT มาตรวัดเรืองแสง พรอมจอแสดงแหลงพลังงานทีใ่ หเลือกทัง้ หมด 3 เกรดและมีสีใหเลือก 6 สี สวนแบตเตอรี่ไฮ บริดทํามาจากโลหะนิกเกิลไฮโดร สมรรถนะสูง ขนาดกะทัดรัด ใหกาํ ลังไฟถึง 244.8 โวลด น้าํ หนักเบา เนนความปลอดภัยและความทนทาน ในการใชงาน ทีส่ าํ คัญยังมีการควบคุมอุณหภูมิ ของแบตเตอรี่ใหมีความสม่ําเสมอดวยระบบ

ระบายความรอนและระบายอากาศ โดยมี ECU ควบคุมอุณหภูมิไมใหสูงเกินไป “บริษัทโตโยตาฯไดทดลองคัมรีไฮ บริด ดวยการทําบอน้ําจําลองขึ้น โดยขับรถ เขาสูบอน้ํา แลวสูบน้ําเขาไปจนถึงระดับ 80 เซนติเมตร เพื่อดูระบบความปลอดภัย เมื่อ ระดับน้ําสูงทวมแบตเตอรี่ที่อยูใตเบาะหลัง เซนเซอร จ ะตั ด กระแสไฟทั น ที โดยกําลัง ไฟฟาที่ปรากฏบนโวลดมิเตอรมีคาเทากับ ศูนย และเจาหนาที่ลงไปในอางน้ําเพื่อแสดง วาไมมีกระแสไฟฟาบนตัวถังรถ เมื่อระบาย น้ําออกแลวนํารถซอมเพียง 40 นาทีพบวา แบตเตอรี่ไมมีความเสียหาย แตเปลี่ยนวงจร ควบคุมเทานัน้ รถก็สามารถวิง่ ไดตามปกติ” ดังนั้นระบบไฮบริด จึงมีขอดีใน เรื่องการประหยัดพลังงาน (น้ํามัน) ขณะ เดียวกันก็ชว ยลดมลพิษ เนือ่ งจากเครือ่ งยนต หยุดการทํางานแตรถวิ่งดวยพลังงานไฟฟา อัตราเรงราบรื่นไมติดขัด และไรเสียงรบกวน ขณะขั บ ขี่ กล า วคื อ แทบจะไม ไ ด ยิ น เสี ย ง เครื่องยนตเลย

าด

ฉล

Variety

tnv@hotmail.co.th อาหารนานาชาติมากมาย ทั้ง ไทย พื้นเมือง ยุโรป ญี่ปุน ฯลฯ เริ่มตั้งแต 11.00 น. – 14.00 น. ทุกวัน

ส

จ ปาแ ชวงค่ําฟงเพลง ไพเราะ จากนักรองแผน เสียงทองคําพระราชทาน ฉลาด กมลรัตน และ ปา แจส สุปราณี สมใจ

เรือนไทย

พลับพลา

ภัตตาคารที่เปยมไปดวยมนตเสนหในรูปแบบของเรือนไทยที่ได รับการตกแตงดวยกลิ่นอายของศิลปะ งานฝมือของไทยโบราณ ลิ้มรส มื้อค่ําที่วิเศษสุดกับอาหารเหนืออันแสนอรอยและบุฟเฟตอาหารมื้อกลาง วันที่ใหบริการในเรือนไทยที่แวดลอมไปดวยสวนและน้ําตกอันงดงามจาก ประตูขัดเงาสีทอง ตลอดจนกระเบื้องที่สะทอนแสงระยับตาของยอดหลังคา พลับพลาที่ไดนําความรูสึกที่เยี่ยมยอด สามารถรองรับแขกได 150 คน.

www.khantoke.com

โทร...053-304121-3 , 053-266378


ิลล 

กุล พัน ธว

ฟา แดง เหลือง ดํา

ZenTric Koolpunt Ville

ZenTric the

koolpunt ville

ÍÊѧËÒ tnv@hotmail.co.th

Theof new trend living

ความสุขเหนือระดับ กับ...Trend ใหม ของการพักอาศัย ในสังคมคุณภาพ

กุลพันธวิลลโครงการ 9 พื้นที่ประมาณ 1,000 ไร แบงเปนเฟสละ ประมาณ 150 ไร ซึ่ง The Zentric เปน เฟสที่ 3 มีบานทั้งหมด 550 หลัง ใชพื้นที่ทั้งหมด 170 ไร นับตั้งแตเปดโครงการไปเมื่อประมาณเดือนเมษายน ไดรับการตอบรับดีกวาที่คาดไว เฉลี่ยเดือนละเกือบ 20 หลัง รูปแบบบานในโครงการ The Zentric เปนสไตลโมเดิรน และเปน เจาแรกทีใ่ ชหลังคา Metal Sheet ซึง่ เปนทีน่ ยิ มในตางประเทศ เพราะน้าํ หนัก เบา ซึง่ ทําจากอลูมเิ นียมผสมกับสังกะสี สามารถสะทอนความรอนออกไปได ดีกวากระเบื้องทั่วๆ ไป อีกทั้งอายุการใชงานนานกวา 20 ป The Zentric เหมาะกับคนรุนใหม ซึ่งมีแบบใหเลือกหลากหลาย แบบ สามารถอยูกันเปนคู หรือครอบครัวใหญได.

Desert

สบูเหลวเพื่อสุขภาพ Spring ขมิ้น

คุณคาจากขมิ้น เพิ่ม ประสิทธิภาพการทํางาน ของเซลลผิว ปองกันการ แพระคายเคืองสําหรับ คุณภาพผิว เพิ่มความ เนียนนุม ผิวจะขาวเนียน และชุมชื่นตลอดวัน

มะขาม

คุณคาจากมะขาม ชวย บรรเทาอาการแหงแตก คง ความชุมชื้นสมดุล สําหรับ คุณภาพผิว เพื่อความ สะอาดสดชื่น พรอมผอน คลายความตึงเครียด

อุสา ปฐวี 081-6999623 www.sumo-pepsi.com

ฉนวนกันความรอน PE ใตหลังคา Metal Sheet แผน PE ที่ถูกนํามาใชประกอบกับ Metal Sheet ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธิลีน ไดรับมาตรฐาน มอก. มีคุณสมบัติ คงทนตอรอยขีดขวน ทนตอสภาพ อากาศและความชื้น ปองกันความรอนจากรังสี UV สามารถลดความรอนจากหลังคาไดกวา 65% , มีคานํา ความรอนต่ําและไมลามไฟแลวยังมีคุณสมบัติในการ ปองกันการสงผานเสียงไดดี , ทนทานตอสารเคมี ไมดูด ซับน้ํา เปนวัสดุที่ไมมีพิษตอรางกาย

สํานักงานขาย

053-122222

www.koolpuntville.com

intrend tnv@hotmail.co.th

โนเกีย X6 | 8GB โทรศัพทหนาจอระบบสัมผัส สมบูรณแบบสําหรับความ บันเทิงและเครือขาย Social Network

โนเกีย X2 ออกแบบมาเพื่อผูที่รักเสียง เพลง ใหรับฟงไดทุกที่ดวย วิทยุ FM เครื่องเลนเพลง จากลําโพงคูทรงพลัง.


0พ ย. ค.3 6ส

ฟา แดง เหลือง ดํา

EEvent

tnv@hotmail.co.th

ออกแบบรุนใหม โดยเครื่องประดับอยูภายใต คอนเซปตลานนา และเลาเรื่องออกมาเปนเรื่อง อันรําลึกถึงวิถี ความเชื่อ และบางมุมมองของ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553 โรงแรมแทมมารีน วิลเลจ ชีวิตชาวเชียงใหม เชียงใหม ไดจัดนิทรรศการเครื่องประดับรวมสมัย โดยมี วันเพ็ญ ในงานยังมีการแสดงจาก ผศ.มานพ ศักดาทร เปนประธานกลาวเปดงาน มีผูเขารวมงานคับคั่ง มานะแซม และผศ.ธิติพล กันตีวงศ นิทรรศการ ภายในงานมีการจัดแสดงเครื่องประดับรวมสมัยโดยนัก จะมีไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 สนใจ ไปชมไดที่โรงแรมแทมมารีน วิลเลจ เชียงใหม เลขที่ 50/1 ถนนราชดําเนิน เชียงใหม.

นิทรรศการเครื่องประดับร่วมสมัย

MENARD FACIAL SALON ดีไซเนอรรุนใหม

ณีรนุช วงศวาสิน เปนคนกรุงเทพ ไมไดเรียนดานจิวเวอรี่โดยตรง แรกเริ่มคิดทําเปนงานอดิเรกและสวมใสเอง แตมีคนขอซื้อและกระจายไป เรื่อยๆ จึงเริ่มทําจริงจัง และในงานครั้งนี้ก็ไดมารวมแสดงดวย คอลเลคชัน่ ในครัง้ นีห้ ยิบยกเรือ่ งราวของชาวเขาเปนหลัก โดยมีแนวคิดวาชาวเขามีชีวิตที่เรียบงาย ใชสิ่งเล็กๆ นอยๆ รอบตัวมาประกอบกันตามความรูส กึ แมวา โดยสวนตัวแลวจะไมเคยคลุกคลีกบั ชาวเขา แตก็ มีมโนภาพและขอมูลเกี่ยวกับชาวเขาอยูแลว จึง เพียงแตนําความคิดนั้นมาประกอบกันเปนชิ้น งานขึ้นมา จุดเดนในงานออกแบบของนุช คือ เอกลักษณความเปนตัวของตัวเองที่แตกตาง จากคนอื่ น และสิ่ ง ที่ จ ะเน น เป น พิ เ ศษก็ คื อ ความละเอียดของงาน โดยไมไดเนนที่สไตล ใดเปนหลัก แตจะเปดกวางรับทุกสไตล เพราะ คิดวาแตละสไตลกม็ คี วามสวยงามในตัวของมัน เอง ครื่องประดับที่ทําบอยคือสรอยคอ ในการ ประดิษฐเครือ่ งประดับแตละครัง้ นัน้ จะคิดถึงคอน เซปตกอ น แลวจะหาวัสดุนาํ มาประกอบกันเปน โมเดล โดยสวนตัวแลวจะไมสเกตชแบบ แตจะ จําลองกอนแลวจึงทําตัวจริงขึ้นมา.

เมนนารด

เฟเชียล ซาลอน ศูนยความงานเมนนารด จากประเทศญี่ปุน เปดซาลอน อยางเปนทางการที่จังหวัดเชียงใหม โดยมี อุบลนัดดา (ลิ้มจรูญ) สุภาวรรณ กรรมการผูจัดการหนังสือพิมพไทยนิวส มอบชอดอกไม แสดงความยินดี ณ เมนนารด เฟเชียล ซาลอน เชียงใหม ชางคลาน พลาซา ถนนชางคลาน อ.เมือง เชียงใหม เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 53 .

ThainewsSpecials #2  

ThainewsSpecials #2