Page 1

McDermott

Bags Subsea Fabrication Contract for Indonesia's Jangkrik Project. แมคเดอร์มอทท์ฉวยสัญญา โรงงานใต้สมุทรโครงการ จังกริกในอินโดนีเซีย

Locals Drill for Oil by Hand in

Myanmar!

รู้หรือไม่ว่า? ชาวบ้านในพม่า เจาะน�้ำมันด้วยมือ!

Aker Appoints New Business Heads

บริษัท Aker แต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่

Thai Oil Mulls B30bn Expansion Projects “ไทยออยล์” จ่อขยาย โรงกลั่นผลิตน�้ำมัน วันละ 4 แสนบาร์เรล

Oil and Gas Trends 2015 แนวโน้มน�้ำมันและก๊าซปี 2558

The Ministry of Energy, Thailand Signed Contracts Canceled Petroleum Concession Round 21 รมว.พลังงานลงนามประกาศยกเลิก สัมปทานรอบ 21


WIKA – Your partner in the Oil & Gas industries The Oil & Gas industry makes extremely high demands on all instruments used within the process. They are subject to strict international guidelines like the PED and ATEX. Electronic and mechanical measuring instruments for pressure, temperature and level are used for general applications as well as in potentially explosive areas, and must operate as satisfactorily in aggressive environments as in non-aggressive environments.

WIKA Instrumentation Corporation (Thailand) Co.,Ltd. 850/8 Ladkrabang Road, Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand T: (66) 2326 6876 to 80 Email: info@wika.co.th


Publisher :

w w w . fi r e w o r k s b i . c o m Editor Managing Director Kenny Yong

Publications Manager Rungnapa Manathanakit rungnapa@fireworksbi.com

Designer Yossak Chiwpreecha

Editor’s Message

Editorial Consultants

Dear Readers,

Poontarika Saenrit

Greetings and a warm welcome to the next edition of Thailand Oil & Gas Today!

Board of Directors

Oil and Gas Today has been highly successful in providing readers with the latest news in the local and regional oil and gas industry during its past editions and we strive to do more for our readers. Do let us know via email what you would like to see more in our magazine and any other suggestions that you may have to improve this magazine.

Kenny Yong Susan Tricia Mervyn Yong Jerel Soo

Despite the negativity that is going around in the oil and gas industry, there were also many positive sides to it with new mergers formed in the subsea industry. So go on and indulge in this edition of Thailand Oil & Gas Today and do pass it on to other colleagues who may benefit from it, after all knowledge is best when shared!

Cheerios!

Fireworks Business Information (Thailand) c/o Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd. Promphan 2 Office & Residence, 8th Floor (Office Zone, Room 807)

Guest Editor Managing Director Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd.

1 Soi Lat Phrao 3, Lat Phrao Road, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand Tel

: (+66) 2513-1418 Ext.108

Fax

: (+66) 2513-1419

Email : thai@fireworksbi.com igennummer

Kenny Yong


Your safety

is our passion.

Supporting your safety culture since 1889 Safety equipment, training and service from Dr채ger help you to ensure maximum efficiency and productivity with solutions for gas detection, personal protection, firefighting and emergency escape. For more info on our solutions or free inspection for your Dr채ger equipment, please contact us at Sales.Thailand@draeger.com or call 0-2744-0110 Promo code: DSTL123 for freecharge inspection


CONTENTS Vol.2

6

No.2

Apr - June 2015

Bilingual Edition Thai And English

Cover Story

18

International News

2015 Oil and Gas Trends แนวโน้มน�้ำมันและก๊าซปี 2558

Regional Industry News 6 Bangkok Refinery Due Capacity Expansion, Upgrades บางจากเผยแผนเพิ่มก�ำลังผลิตโรงกลั่น 8

MALAYSIA: Southeast Asia’ S First Crude Oil Storage Terminal Launched มาเลเซีย: การจัดตั้งครั้งแรก ของสถานีกักเก็บน�้ำมันดิบแห่งแรก ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

10 Thai Oil Mulls B30bn Expansion Projects “ไทยออยล์” จ่อขยายโรงกลั่น ผลิตน�้ำมันวันละ 4 แสนบาร์เรล 11 The Ministry of Energy, Thailand Signed Contracts Canceled Petroleum Concession Round 21 รมว.พลังงานลงนามประกาศยกเลิกสัมปทานรอบ21 12 Chevron Signs PSC for Rakhine Offshore Block เชฟร่อน เซ็นสัญญาแบ่งปันผลผลิต ณ แหล่งเชื้อเพลิงนอกชายฝั่งยะข่าย

4

13

Thailand Oil & Gas Today Magazine

18

Aker Appoints New Business Heads บริษัท Aker แต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่

20

Chevron Exits Caltex Australia Stake For $3.7 Billion เชฟรอนถอนการลงทุนออกจากคาลเท๊กซ์ออสเตรเลีย เป็นเงิน 3.7 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ

22

Shell Moves Rigs To Alaska Ahead Of Possible Drilling Permit เชลล์ไม่รอค�ำอนุมัติ ย้ายการขุดเจาะไปยังอลาสก้า

23

Yemen Crisis Lifts Oil Prices วิกฤตเยเมนป่วนราคาน�้ำมันโลก


34 24

Subsea News 24

ABB Nets Walney Extension Subsea Cable Deal เอบีบี คว้าสัญญาเคเบิลใต้สมุทรส่วนขยายวอลนีย์

25

Cortez Subsea Forms Pipelay Alliance In Malaysia คอร์เทซ ซับซี จัดตั้งกลุ่มพันธมิตรการวางท่อใต้ทะเล ในประเทศมาเลเซีย

26

McDermott Bags Subsea Fabrication Contract for Indonesia's Jangkrik Project. แมคเดอร์มอทท์ฉวยสัญญาโรงงานใต้สมุทร โครงการจังกริกในอินโดนีเซีย

28

Did You Know ?

30

Engineers Corner

33

37

Safety Solutions Avoiding Arc Flash การเลี่ยงประกายไฟฟ้าจากอาร์ก

Event Highlights The 2nd Edition of Marine Philippines 2015, Shipbuild Philippines 2015 and Offshore Philippines 2015

Locals Drill for Oil by Hand in Myanmar! รู้หรือไม่ว่า? ชาวบ้านในพม่าเจาะน�้ำมันด้วยมือ!

38

How Does Offshore Pipeline Installation Work? การติดตั้งท่อขนส่งนอกชายฝั่งมีประโยชน์อย่างไร

Product And Technology News

FBI In Action FBI Thailand at The Global Community of Growth, Innovation and Leadership 2015

43

Calendar Of Events 2015 Calendar Oil&Gas Event List 2015

Magnetic Level BNA by WIKA Instrumentation Corporation (Thailand) Thailand Oil & Gas Today Magazine

5


Regional Industry

Bangkok Refinery due Capacity Expansion, Upgrades บางจากเผย แผนเพิ่มก�ำลังผลิตโรงกลั่น

B

angchak Petroleum Public Co. Ltd. (BCP) is planning to increase crude oil processing capacity at its Bangkok, Thailand, refinery, as part of its goal to boost the plant’s overall efficiency and future business performance. During 2015, BCP intends to lift the Bangkok refinery’s crude processing

capacity to between 100,000-105,000 b/d while maintaining a gross refining margin of between $6-7/bbl, the company said in its latest presentation to investors. The planned capacity increase comes as part of the company’s Efficiency, Energy, and Environment (3E) project, which is included in BCP’s plan to invest a total of 90 billion baht ($3 billion) through 2020 in projects to grow and expand its overall business operations, according to BCP. Of the total capital expenditures targeted through 2020, the company said it will spend more than 20 billion baht ($600 million) on its downstream

BCP’s purchase of the cogeneration power plant would enhance the stability of BCP’s electricity and steam system by allowing the company to keep operational control over the system, which serves as a primary energy source for the refinery, according to BCP.

operations, which in addition to the 3E project, will cover costs of executing

Ownership of the power plant would enable the refinery to

projects aimed at improving efficiency and reliability, as well as the addition of

operate continuously and more efficiently, as well as lower energy

new retail service stations.

costs, BCP said.

The company also confirmed its intention to enter into an agreement

The Bangkok refinery, which has a nameplate crude processing

later this month to purchase an existing 25-Mw cogeneration power plant from

capacity of 120,000 b/d, has operated well below that level amid a

major BCP shareholder PTT Public Co. Ltd. of Thailand, which has produced

series of planned and unplanned maintenance overhauls, according

and supplied electricity and steam to the Bangkok refinery since 2010, BCP

to a series of BCP annual reports to investors.

said in a filing the Stock Exchange of Thailand.

6

Thailand Oil & Gas Today Magazine


ในการน�ำน� ้ำมันดิบมาผ่านกระบวนการที่โรงกลัน่ แห่งนี ้ ให้ เพิ่มขึ ้นถึง 100,000 – 105,000 บาร์ เรลต่อวัน ในขณะ ที่ยงั คงอัตราก�ำไรขั ้นต้ นจากการกลัน่ อยู่ในช่วงราว 6-7 ดอลลาร์ สหรัฐต่อบาร์ เรล

During 2014, the refinery operated at average crude throughput rate of about 86,500 b/d as a result of 46-day annual turnaround maintenance as well an unplanned shutdown of an associated hydrogen plant due to equipment malfunctions, the company said in its annual report for 2014. In 2014, BCP also installed a new, 100,000-b/d Crude Distillation Unit No. 3 to replace the refinery’s older 80,000-b/d unit, according to BCP’s latest earnings report.

ริ ษัท บางจาก ปิ โตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) วางแผน เพิ่มก�ำลังการกลัน่ น� ้ำมันดิบที่โรงกลัน่ ในกรุ งเทพฯ เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งในเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพของ โรงงานโดยรวมและผลประกอบการในอนาคต บริ ษัทเผยในการแถลงข่าวต่อผู้ลงทุนครัง้ ล่าสุดว่า ในช่วงพ.ศ. 2558 บางจากตังใจยกระดั ้ บขีดความสามารถ

ทังนี ้ ้ บางจาก ชี ้แจงว่า ขีดความสามารถที่วางแผน จะเพิ่มนี เ้ ป็ นส่วนหนึ่งของโครงการ 3E ของบริ ษัทอัน หมายถึงประสิทธิภาพ (efficiency) พลังงาน (energy) และ สิ่งแวดล้ อม (environment) ซึง่ โครงการนี ้อยู่ในแผนการ ลงทุน ของบางจากมูล ค่ารวมทัง้ สิน้ 9 หมื่ นล้ านบาท (3 พันล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ)ไปจนถึงปี พ.ศ. 2563 ผ่าน โครงการต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้ างความเติบโตและ ขยายการด�ำเนินธุรกิจโดยรวม ทางบริ ษัทยังกล่าวอีกว่าในงบทุนใช้ จ่ายทั ้งหมด ที่วางแผนไปจนถึงปี พ.ศ. 2563 นั ้น กว่า 20 ล้ านบาท (600 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ) จะน�ำไปลงทุนในการด�ำเนินการ ส่วนปลายสาย ซึ่งนอกจากโครงการ 3E ที่กล่าวไปแล้ ว ยังหมายรวมถึงค่าใช้ จา่ ยโครงการบริ หารต่างๆ ที่มงุ่ ปรับปรุง ประสิทธิภาพและความไว้ วางใจได้ รวมไปถึงการเพิ่มสถานี บริ การค้ าปลีกใหม่ๆ ด้ วย ทังนี ้ ้ บางจากยังยืนยันในการยื่นเอกสารต่อตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าทางบริ ษัทตังใจจะลงนาม ้ สัญญาซื ้อโรงไฟฟ้าระบบผลิตร่ วมขนาด 25 เมกะวัตต์ จากบริ ษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บางจากในช่วงเดือนนี ้ โดยทั ้งนี ้ปตท. เป็ นผู้ผลิตและ จ่ายกระแสไฟฟ้าและไอน� ้ำให้ กบั โรงกลัน่ ของบางจากใน กรุงเทพฯ ตังแต่ ้ ปีพ.ศ. 2553เป็ นต้ นมา ทางบริ ษัทยังได้ กล่าวเสริ มว่าการซื ้อโรงไฟฟ้าแบบ ผลิตร่ วมแห่งนี ้จะช่วยเสริ มความมัน่ คงให้ กบั ระบบกระแส ไฟฟ้าและไอน� ้ำของบางจากเพราะท�ำให้ บริ ษัทสามารถ

ควบคุมการด�ำเนินการของระบบอันเป็ นแห่งพลังงานหลัก ของโรงกลัน่ ได้ ทังนี ้ ้ นอกจากการเข้ าเป็ นเจ้ าของโรงไฟฟ้าแห่งนี ้ จะช่ ว ยให้ โ รงกลั่น ด� ำ เนิ น การได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้นแล้ ว ก็ยงั จะช่วยลดต้ นทุนด้ านพลังงาน ลงอีกด้ วย รายงานประจ�ำปี ของบางจากแจงต่อผู้ถือหุ้นว่า โรงกลัน่ น� ้ำมันบางจากในกรุ งเทพฯแห่งนี ้ ซึ่งมีก�ำลังการ กลัน่ น� ้ำมันดิบตามที่ระบุไว้ อยูท่ ี่ 120,000 บาร์ เรลต่อวันนัน้ ผลิตต�ำ่ กว่าตัวเลขดังกล่าวอยูม่ ากอันเนื่องจากการยกเครื่ อง ซ่อมบ�ำรุ งหลายครัง้ หลายคราทั ้งที่วางแผนไว้ แล้ วและที่ ไม่ได้ วางแผนไว้ รายงานประจ�ำปี พ.ศ. 2557 ยังระบุอีกด้ วยว่าในช่วง ปี พ.ศ. 2557โรงกลัน่ นี ้ด�ำเนินการโดยมีอตั ราน� ้ำมันดิบผ่าน เข้ ากระบวนการอยูท่ ี่ราว 86,500 บาร์ เรลต่อวัน อันเป็ นผล มาจากการซ่อมบ�ำรุงประจ�ำปี ตามรอบที่ก�ำหนดระยะ 46 วัน และการพัก โรงงานไฮโดรเจนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การผลิ ต นอกแผนเนื่องจากอุปกรณ์ท�ำงานผิดปกติ ทังนี ้ ้รายงานรายรับของบริ ษัทระบุวา่ ในพ.ศ. 2557 บางจากได้ ตดิ ตังหน่ ้ วยกลัน่ น� ้ำมันดิบหมายเลข 3 หน่วยใหม่ มีก�ำลังการผลิต 100,000 บาร์ เรลต่อวัน เพื่อแทนที่หน่วยเดิม ที่มีก�ำลังการผลิต 80,000 บาร์ เรลต่อวัน.

Thailand Oil & Gas Today Magazine

7


Regional Industry

MALAYSIA: Southeast Asia’s First Crude Oil Storage Terminal Launched มาเลเซีย: การจัดตั้งครั้งแรก ของสถานีกักเก็บน�้ำมันดิบแห่งแรก ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

M

alaysia’s Johor state has started up Southeast Asia’s first commercial crude oil storage terminal with the receipt of one million barrels of Middle Eastern crude from a supertanker.

>>De Pengerang Independent Terminal.

MT Mesdar, a vessel chartered by France’s

“With Asia being a growing demand area

Total, docked at the Pengerangdeepwater terminal

for crude and crude travelling longer distances,

jointly owned by Dutch oil and chemical logistics

we are glad to see our crude storage facility

firm Malaysian engineering Dialog Group (46%),

and VLCC berth at Pengerang is of value to our

Royal Vopak (44%) and the Johor state government

customers,” said Patrick van der Voort, Vopak

(10%).

Asia’s President.

Pengerang Independent Terminals SdnBhd (PITSB) started up last April when it received its first shipment of oil products. It expects to take in a total of 200 vessels by the end of this year. Costing RM2 billion, the project’s first phase tanks, supported by six deepwater berths, has the capacity to store, blend and handle 1.3 million cubic metres of crude, petroleum, chemical and petrochemical products. The terminal has the capacity to store 420,000 cubic metres (about 2.6 million barrels) of crude oil. Pengerang’s development into a regional hub for storing and distributing crude, oil products, liquefied natural gas and petrochemicals could stretch over two decades.

รั

ฐยะโฮ ประเทศมาเลเซีย ได้ จดั ตังสถานี ้ กกั เก็บน� ้ำมันดิบ เพื่อการพาณิชย์แห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เริ่ มต้ นด้ วยน� ้ำมันดิบจากตะวันออกกลาง เป็ นจ�ำนวนหนึง่ ล้ านบาร์ เรล จากเรื อบรรทุกน� ้ำมัน เมื่อสัปดาห์ก่อน เอ็มที เมสดาร์ เรื อเดินสมุทรที่ควบคุมโดย ฟรองซ์ โทเทิล จอดที่สถานีน� ้ำลึกเปงเกรัง โดยมีเจ้ าของร่ วม คือ มาเลเชี่ยน เอนจิเนียริ่ ง ไดอาล็อก กรุ๊ป บริ ษัทขนส่งน� ้ำมัน และเคมี ภัณฑ์ จากดัทช์ (ร้ อยละ 46) รอแยล โวแพค (ร้ อยละ 44) และการปกครองรัฐยะโฮ (ร้ อยละ 10) บริ ษัทเอกเทศ สถานีเปงเกรัง จ�ำกัด มหาชน (PITSB) ได้ ก่อตังขึ ้ ้นเมื่อเมษายนปี ที่แล้ ว เมื่อทางบริ ษัทฯได้ รับน� ้ำมัน จากการขนส่งทางเรื อครัง้ แรก ทางบริ ษัทฯ คาดหวังว่าใน ปลายปี ที่จะถึง บริ ษัทฯ จะมีเรื อเดินสมุทรเพื่อใช้ งานทังหมด ้ 200 ล�ำ ถังเก็บน� ้ำมันในเฟสแรกของโครงการ ที่มีจดุ ทอดสมอ เรื อน� ้ำลึกถึง 6 จุดนี ้ มีมลู ค่ารวม 2 ร้ อยล้ านริ งกิต ถังดังกล่าว มีความสามารถในการจุ ผสม และควบคุมน� ้ำมันดิบ ปิ โตรเลียม เคมีภณ ั ฑ์ และผลิตภัณฑืปิโตรเคมี ได้ ถงึ 1.3 ล้ านลูกบาศก์ เมตร ส่วนตัวสถานีเองสามารถจุน� ้ำมันดิบได้ ถึง 420,000 ลูกบาศก์เมตร (หรื อ 2.6 ล้ านบาร์ เรล) การพัฒนาเปงเกรังให้ เป็ นศูนย์เก็บและจัดจ�ำหน่าย น� ้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น� ้ำมันต่างๆ แก๊ สธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ ปิ โตรเคมี ประจ�ำภูมิภาค อาจใช้ เวลากว่า 2 ทศวรรษ “เมื่อเอเชียเป็ นเขตที่กำ� ลังต้ องการน�ำ้ มันดิบ และ การขนส่ งน�ำ้ มันดิบทางไกล พวกเรามีความยินดีท่ จี ะได้ เห็นส่ วนกักเก็บน�ำ้ มันดิบของพวกเรา และอู่จอดเรือ VLCC ที่เปงเกรั ง เป็ นผลประโยชน์ สูงค่ าต่ อลูกค้ า” แพทริ ค ฟั นเดอร์ เฟิ ร์ท ประธานบริ ษัท โวแพค เอเชีย กล่าว.

8

Thailand Oil & Gas Today Magazine


Authorized Distributor For Thailand, Laos, Cambodia and Myanmar

Column, Consumable, CRM and replacement Column, Consumable, CRM and replacement part for part for GC, GCMS,HPLC, HPLC, UHPLC GC, GCMS, UHPLCand andLCMS. LCMS.

(include Taiwan)

Direct measurement Mecury analyzer in Air, Gas, Liquid and Solid.

Direct measurement Mecury analyzer in Air, Gas, Liquid and Solid.

Valve and sampling system for GC, GCMS, HPLC,UHPLC and LCMS

Valve and sampling system for GC, GCMS, HPLC,UHPLC and

CRM, Consumable for AAS, ICP and ICPMS. LCMS. Automatic Microwave Digestion system. Automatic COD, Acid heating box.

CRM, Consumable for AAS, ICP and ICPMS.

CRM heavy metalMicrowave in oil and petroleum Automatic Digestion product. system. Automatic COD, Acid heating box.

Custom surface coating for acid resistance, prevent CRM heavy metal in oil and petroleum product. absorption of Sulfur and Mercury (for Thailand only)

S-N-Cl-C Trace analyzer in Petroleum product Custom surface coating for acid resistance, prevent absorption of Sulfur and Mercury.

121/2 Moo4, Fl7th Srichareonchai bldg., Tiwanon Rd., Maung, Nonthaburi 11000, Thailand. Tel: +6625277635 to 7, Fax:+6625277638, e-mail: warin@cecombination.com

S-N-Cl-C Trace analyzer in Petroleum product. (for Thailand only)

C E Combination Co Ltd.

121/2 Moo4, Fl7th Srichareonchai bldg., Tiwanon Rd., Maung, Nonthaburi 11000, Thailand. Tel: +6625277635 to 7 Fax:+6625277638 e-mail: warin@cecombination.com Thailand Oil & Gas Today Magazine

9


Regional Industry

>>Mr. AtikomTerbsirithe Chief Executive Officer and President of Thai Oil Public Company Limited

The company plans to work together with IRPC Plc, the petrochemical arm of national oil and gas conglomerate PTT Plc, for this project. Mr Atikom said feasibility studies of the fourth CDU and added­value projects would be finished in June. Top Oil wants an estimate of the value of the project

T

hai Oil Plc (TOP), the country's largest oil refinery, has announced

a 2015 investment budget of 30 billion baht from its hefty cash

study into a fourth crude distillation unit (CDU) and projects that would add value to its bunker oil products. The new CDU would increase the company's total distillation capacity to 400,000 barrels per day from 275,000 bpd now from its existing threeCDUs, he said. Mr Atikom said the first and second CDUs, with distillation capacity of 50,000 bpd apiece, had been working for up to 51 years. The company plans to retire both of them once the fourth CDU starts operating while maintaining capacity of the third one at 170,000 bpd.After boosting refining capacity, Top Oil expects to see a substantial increase in bunker oil byproducts and plans to add value to them. Currently, the company uses 9% of its refining capacity of 275,000 bpd for these byproducts, allowing it more raw material to produce

proceed, the company will start building the facility next year, with construction expected to last three years.

about a weaker oil price trend, Mr Atikom said, adding

Chief executive and president Atikom a feasibility

year­ e nd.If it decides to

Top Oil is not concerned

flow of 47 billion. Terbsirisaid the company was conducting

before deciding on finalising plans for the new CDU by

that the company could export refined oil to neighbouring countriesif price volatility affected the domestic demand outlook. "Every 1 bpd increase in capacity costs US$20,000 to $25,000," Mr Atikom said. "At this stage, we've not yet finalised our funding sources for the investment. We'd have to finish designing it first and start investing next year," headded. He said the current oil price of $55 a barrel was a consolidated level that was not likely to fall further, as demand was expected to rise amid thegradual economic recovery in the US and EU. The easing prices are also expected to boost domestic oil demand including by encouraging purchases of more cars. In the first quarter, Top Oil's gross refining margin was $8.50 per barrel per day, well above last year's average margin of $5.80.

paraxylene, a valuable petrochemical feedstock used in the manufacture of polyesters. However, the company has decided building a new plant for producing paraxylene is not cost­effective.

10

Thailand Oil & Gas Today Magazine

“ไ

ทยออยล์ ” ศึกษาขยายก�ำลังการกลัน่ น� ้ำมันเพิ่มขึ ้น เป็ น 4 แสนบาร์ เรล/วัน จากเดิมที่กลัน่ อยู่ 2.75 แสนบาร์ เ รล/วัน โดยจะตัง้ หน่ ว ยกลั่น น� ำ้ มัน ดิ บ ที่ 4 (CDU 4) ขนาด 2 แสนบาร์ เรล/วัน คาดได้ ข้อสรุปปลายปี นี ้

เช่ น เดี ย วกับ โครงการเพิ่ ม มูล ค่า น� ำ้ มัน เตาเป็ นน� ำ้ มัน ดีเซล แย้ มโครงการปรับปรุ งโรงกลัน่ น� ้ำมันในพม่าจะได้ ความชัดเจนเร็ วๆ นี ้ นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและ กรรมการผู้จดั การใหญ่ บริ ษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน) (TOP) เปิ ดเผยว่า ขณะนี ้บริษัทอยูร่ ะหว่างการศึกษาโครงการ เพิม่ มูลค่าน� ้ำมันเตาเป็ นน� ้ำมันส�ำเร็จรูป (Residue Upgrading) และติดตั ้งหน่วยกลัน่ น� ้ำมันดิบใหม่ที่ 4 (CDU 4) ท�ำให้ โรงกลัน่ น� ้ำมันไทยออยล์สามารถกลัน่ น� ้ำมันเพิ่มขึ ้นจาก ปั จจุบนั 2.75 แสนบาร์ เรล/วัน เป็ น 4 แสนบาร์ เรล/วัน คาดว่าในปลายปี นี ้จะได้ ข้อสรุปในปลายปี นี ้ การตัดสินใจลงทุนติดตังหน่ ้ วยกลัน่ น� ้ำมันดิบที่ 4 เนื่องจากเห็นว่าหน่วยกลัน่ น� ้ำมันดิบ 1 และ 2 (CDU 1-2) ที่มีก�ำลังการผลิตรวม 1 แสนบาร์ เรล/วัน เดินเครื่ องมานาน หลายสิบปี และมีการปรับปรุงเพิม่ ประสิทธิภาพจนไม่สามารถ ขยายเพิม่ เติมได้ อีก และยังใช้ ระบบสาธารณูปโภคเดิมที่มีอยู่ ท�ำให้ ต้นทุนต�่ำ ขณะเดียวกันไทยออยล์มีโครงการเพิม่ มูลค่า น� ้ำมันเตาเป็ นน� ้ำมันดีเซลที่มีมลู ค่าเพิม่ สูงกว่า จึงเป็ นโอกาส ที่ดีในการขยายก�ำลังการผลิตเพิ่มเพื่อให้ สอดรับกัน หาก ติดตังหน่ ้ วยกลัน่ น� ้ำมันดิบหน่วย 4 ขนาด 2 แสนบาร์ เรล/วัน แล้ วเสร็จ ก็จะหยุดผลิตหน่วยกลัน่ น� ้ำมันดิบที่ 1-2 ลง ส�ำหรับเม็ดเงินลงทุนที่จะใช้ ในโครงการดังกล่าวนี ้ คงต้ องรอข้ อสรุ ปการคัดเลือกเทคโนโลยีในโครงการเพิ่ม มูลค่าน� ้ำมันเตาฯ ที่จะแล้ วเสร็จในเดือน มิ.ย.นี ้หลังจากนัน้ จะมีการศึกษารายละเอียดทังการออกแบบวิ ้ ศวกรรม ดีมานด์ ซัปพลายของตลาด มูลค่าการลงทุน ฯลฯ คาดว่าจะสรุ ป ในปลายปี นี ้เนื่องจากเป็ นโครงการที่ตอ่ เนื่องกัน “เหตุผลที่ขยายโรงกลั่นน�ำ้ มันเพิ่มเนื่องจาก บริ ษัทต้ องการเติบโต และมีกระแสเงินสดสูงถึง 4.7 หมื่นล้ านบาท แม้ ว่าปี นีม้ แี ผนใช้ เงินถึง 3 หมี่นล้ านบาท เพื่อคืนช�ำระคืนหุ้นกู้ท่คี รบก�ำหนด 350 ล้ านเหรียญสหรัฐ ในเดือน มิ.ย. 2558 และลงทุนในโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิ แล้ วช่ วง 4 ปี นี ้ (2558-2561) ประมาณ 520 ล้ านเหรียญ สหรั ฐ โดยปี นีจ้ ะใช้ เงินลงทุนสูงถึง 400 ล้ านเหรี ยญ สหรั ฐ ในโครงการโรงไฟฟ้า SPP 2 โรง ก�ำลังผลิตรวม 230 เมกะวัตต์ จะเสร็จในปี 2559 และโครงการเพิ่ม มูลค่ าสารเบนซีนเพื่อผลิต LAB ที่คาดว่ าจะแล้ วเสร็จ ในปลายปี นี ้ ซึ่งเงินที่ใช้ ในปี นีส้ ่ วนใหญ่ คืนหนี ้ ท�ำให้ อัตราหนีส้ ินต่ อทุนอยู่ในระดับที่ต่ำ� มาก” นายอธิคมกล่าวต่อไปว่า ส�ำหรับการขยายงาน ในต่างประเทศนัน้ ไทยออยล์ ร่วมกับ ปตท. ซึง่ เป็ นบริ ษัทแม่ ได้ ย่ืนข้ อเสนอปรับปรุงโรงกลัน่ น� ้ำมัน Thanlyin ประเทศพม่า ใช้ เงินลงทุน 2 พันล้ านบาท ขณะนี ้รอการพิจารณาจาก ภาครัฐ คาดว่าจะได้ ค�ำตอบเร็วๆ นี ้ โดยโครงการดังกล่าวนี ้ ถือเป็ นการใช้ ประสบการณ์ทมี่ อี ยูใ่ นการปรับปรุงโรงกลัน่ น� ้ำมัน ดังกล่าวให้ กลับมาผลิตได้ ตามเดิมที่ 2 หมื่นบาร์ เรล/วัน.


Reference is made to the Announcement of the Ministry of Energy dated 21 October 2014 on invitation to submit application for the right

The Ministry of Energy, Thailand Signed Contracts Canceled Petroleum Concession Round 21 รมว.พลังงานลงนาม ประกาศยกเลิกสัมปทานรอบ21

C

ancellation Of The Announcement On Invitation To Submit Application

For The Right To Petroleum Exploration AndProduction In Exploration Blocks Onshore And OffshoreIn The Gulf Of Thailand

to petroleum exploration andproduction in exploration blocks onshore and offshore in the Gulf of Thailand, Supplementary Announcement of the Ministry of Energy dated 4 February 2015, and Announcement of theMinistry of Energy dated 16 February 2015 on the extension of the period for the submissionof petroleum application and inviting interested parties to submit application for the right topetroleum exploration and production in exploration blocks onshore and offshore in the Gulfof Thailand within the stipulated period. To be in line with the Government’s policy on energy reform, the Ministry of Energy, in exercise of the power conferred by the above mentioned Announcement onReserve of Rights and Others, Article 4.2, hereby cancels the Announcement of the Ministryof Energy dated 21 October 2014 on invitation to submit application for the right topetroleum exploration and production in exploration blocks onshore and offshore in the Gulfof Thailand and all the supplementary announcements mentioned above with effect from thedate of this announcement.

ก่อนหน้ าที่กระทรวงพลังงานได้ อออกประกาศ เรื่ องการยื่นค�ำขอสิทธิส�ำรวจและผลิตปิ โตรเลียมส�ำหรับ แปลงส�ำรวจ และในทะเลอ่าวไทย ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557 และประกาศเพิ่มเติม วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และขยายก�ำหนดเวลาการยื่นขอสิทธิส�ำรวจ และผลิตปิ โตรเลียม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เชิญชวน ให้ ผ้ สู นใจยื่นค�ำขอสิทธิส�ำรวจและผลิตปิ โตรเลียมส�ำหรับ แปลงส�ำรวจบนบก และในทะเลอ่าวไทยภายในก�ำหนด เวลานัน้ แต่เพื่ อให้ เป็ นไปตามนโยบายของรั ฐบาลและ สอดคล้ องกับแนวทางในการปฎิรูปด้ านพลังงานกระทรวง พลังงานจึงอาศัยอ�ำนาจตามประกาศกระทรวงพลังงาน ดังกล่าว ข้ างต้ นเกี่ยวกับข้ อสงวนสิทธิตามข้ อ 4.2 ให้ ยกเลิก ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่ อง การยื่นค�ำขอสิทธิส�ำรวจ และผลิตปิ โตรเลียมส�ำหรับแปลงส�ำรวจบนบก และใน ทะเลอ่าวไทย. Thailand Oil & Gas Today Magazine

11


Regional Industry Chevron Corp has signed a production sharing contract (PSC) with Myanmar Oil & Gas Enterprise (MOGE) to explore oil and gas in the Rakhine Basin. The new PSC area, Block A5, lies 125 miles (200 kilometers) offshore northwest of Yangon, and covers more than 2.6 million acres (10,600 square kilometres). Unocal Myanmar Offshore Co Ltd will be the operator of the block with a 99 percent interest. Royal Marine Engineering Co Ltd (RME), a local company, will hold the remaining interest in the block. “Chevron is committed to exploring Myanmar’s energy potential,” said Brad Middleton, managing director, Chevron Asia South Business Unit. “The exploration of this block is aligned with Chevron’s long-term strategy to find and develop resources that will help meet the growing energy needs in the Asia Pacific region.” Scott Neal, president of Unocal Myanmar Offshore Co Ltd, said, “We are pleased to have reached this milestone. “This agreement expands our partnership with MOGE and Myanmar. We have a 20-year history in Myanmar and we look forward to supporting the continued development of the nation’s energy sector through our exploration program.” In addition to Block A5, Chevron has a 28.3 percent non-operated interest in a

Chevron Signs PSC for Rakhine Offshore Block เชฟร่อน เซ็นสัญญา แบ่งปันผลผลิต ณ แหล่งเชือ้ เพลิง นอกชายฝัง่ ยะข่าย

A

merican oil giant Chevron Corp announced that its subsidiary,

Unocal Myanmar Offshore Co Ltd, has entered into a Production Sharing Contract (PSC) with state-run Myanma Oil & Gas Enterprise (MOGE) to explore for oil and gas in the Rakhine Basin.

12

Thailand Oil & Gas Today Magazine

PSC for the production of natural gas from the Yadana and Sein fields, within Blocks M5 and M6, in the Andaman Sea. The company also has a 28.3 percent non-operated interest in a pipeline company that transports most of the natural gas to the Myanmar-Thailand boarder for delivery to power plants in Thailand. The remaining volumes are dedicated to the Myanmar market.

PETROLUEM BASINS IN MYANMAR OFFSHORE

>>Chevron Corp has signed a production sharing contract (PSC) with Myanmar Oil & Gas Enterprise (MOGE) to explore oil and gas in the Rakhine Basin.

ริ ษัทน� ้ำมันยักษ์ ใหญ่สญ ั ชาติอเมริ กนั เชฟร่ อน เผยถึงบริ ษัทย่อย บริ ษัท ยูโนคอล เมียนม่าร์ ออฟชอร์ จ�ำกัด ได้ เข้ าร่วมสัญญาแบ่งปั นผลผลิต กับรัฐวิสาหกิจ เมียนม่าร์ ออยล์ แอนด์ แก๊ ส เอนเตอร์ ไพรส์ เพื่อส�ำรวจแหล่งน� ้ำมันและแก๊ สในลุม่ น� ้ำยะข่าย แหล่งเชื ้อเพลิง A5 เขตในสัญญาแบ่งปั นผลผลิตเขตใหม่ ยาว 125 ไมล์ (หรื อ 200 กิโลเมตร) นอกชายฝั่ งทางตะวันตกเฉี ยงเหนือของกรุ งย่างกุ้ง และครอบคลุมมากกว่า 2.6 ล้ านเอเคอร์ (หรื อ 10,600 ตารางกิโลเมตร) ยูโนคอล เมียนม่าร์ ออฟชอร์ จ�ำกัด จะเป็ นผู้ด�ำเนินการด้ านธุรกิจของแหล่งเชื ้อเพลงดังกล่าว ด้ วยดอกเบี ้ยร้ อยละ 99 ส่วนบริ ษัทในประเทศ โรแยล มารี น เอนยิเนียริ่ ง จ�ำกัด (RME) จะเป็ นผู้ถือ ดอกเบี ้ยส่วนที่เหลือ “เชฟร่ อน ได้ รับมอบหมายให้ สำ� รวจแหล่ งพลังงานในประเทศพม่ า” นายแบรด มิดเดิลตัน กรรมการผู้จดั การ หน่วยธุรกิจเอเชียใต้ เชฟร่อน กล่าว “การส�ำรวจแหล่ งนี ้ มาในทางเดียวกับกลยุทธ์ ระยะยาวของเชฟร่ อน ที่จะเสาะหา และ พัฒนาแหล่ งทรัพยากร ที่จะช่ วยตอบสนองความต้ องการพลังงานในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิค” นายสก๊ อต นีล ประธานบริ ษัทยูโนคอล เมียนม่าร์ ออฟชอร์ จ�ำกัด กล่าวว่า “เรามีความยินดีย่ งิ ที่เรามาถึงจุดหมายนี”้ “ข้ อตกลงนีช้ ่ วยขยายหุ้นส่ วนของเรา ร่ วมกับ เมียนม่ าร์ ออยล์ แอนด์ แก๊ ส เอนเตอร์ ไพรส์ และประเทศพม่ าเองด้ วย เราได้ เข้ าท�ำงานในประเทศพม่ ากว่ า 20 ปี และเราตัง้ ตาคอยที่จะสนับสนุน การพัฒนาต่ อไปข้ างหน้ า ของภาคส่ วนพลังงานประจ�ำประเทศ โดยการส�ำรวจของเราจะมี ส่ วนร่ วมด้ วย” นอกจากแหล่งเชื ้อเพลิง A5 แล้ ว เชฟร่อนยังมีดอกเบี ้ยที่ยงั ไม่ได้ เข้ าระบบปฏิบตั ิการ ร้ อยละ 28.3 ในสัญญาแบ่งปั นผลผลิต ไว้ ส�ำหรับการผลิตแก๊ สธรรมชาติ ที่เขตยาดานา และ เส่ง ในแหล่ง เชื ้อเพลิง M5 และ M6 ในทะเลอันดามัน บริ ษัทยังมีดอกเบี ้ยดังกล่าวอีกร้ อยละ 28.3 ในบริ ษัทวางท่อส่งเชื ้อเพลิง ที่ขนส่งแก๊ สธรรมชาติ เกือบทังหมด ้ ไปยังพรมแดนไทย-พม่า เพื่อที่จะส่งไปยังโรงไฟฟ้าในประเทศไทย ส่วนที่เหลืออยู่ ได้ สง่ ไป จัดจ�ำหน่ายในตลาดพม่าต่อไป.


Cover Story

2015 Oil and Gas Trends แนวโน้มน�้ำมันและก๊าซปี 2558

R

oiled by global economic turmoil, untamed competition, and mind-numbing price swings, energy companies must be bold

about transforming their business models. Leave the worrying about the highs and lows of oil prices to obsessed analysts and headline writers. That volatile aspect of the energy business is largely out of the control of industry leaders. Instead, oil and gas companies (producers or refiners) whose strategic future is still a puzzle should be asking a couple of simple questions, mostly divorced from the cost of oil:

Thailand Oil & Gas Today Magazine

13


Where do we go to lock in demand? Are we prepared to thrive in a business environment that is oversupplied? If both questions are adequately - and, in some cases, fearlessly addressed, oil and gas companies should be able to forge a pathway for success, no matter how uncertain the prices for their products. The ground in the oil patch has shifted dramatically. The forecast for the industry is extremely different today compared with how it looked

just a couple of years ago, when the fundamentals of the oil industry were controlled by cartels. That traditional structural discipline has been replaced by a systemic imbalance marked by vastly increased supply and receding demand growth. Global economic weakness (in particular, slower growth in China and continuing financial woes in Europe); tougher fuel economy regulations; more viable forms of alternative energy; and the development of

The increase in the supply of petroleum and other liquid fuels was twice that of consumption.

14

Thailand Oil & Gas Today Magazine

extraordinarily efficient engines on equipment as varied as cars, earthmovers, and power plants have all combined to dramatically curtail the need for oil. Meanwhile, robust new reserves, especially of shale oil, in numerous regions around the world are glutting the market. “The increase in the supply of petroleum and other liquid fuels was twice that of consumption.” Little surprise, then, that the U.S. Energy Information Administration estimates that in 2014 the increase in the global supply of petroleum and other liquid fuels was almost twice the increase in consumption. That was a recipe for lower prices and shrinking profits. And it presents a troubling outlook for oil giants such as ExxonMobil, BP, Total, Chevron, and Shell that invested tens of billions of dollars in oil exploration when prices were high but did not enjoy a concomitant boost in production or profit margins. Though they’ve slimmed down by shedding unprofitable units and cutting back on investment more recently, these companies still face increased competition from an array of state-owned oil companies and independents. Fortunately, the picture is a little bit brighter in the gas sector: Global demand for natural gas is expected to have risen by 2.2 percent per year by the end of 2019, according to the International Energy Agency. Yet although natural gas will likely continue to represent an increased share of the global energy mix, a share growing by 2.4 percent annually until 2018, analysts expect production to exceed demand in the short term.


Adjusting To The New Reality

Additionally, oil and gas producers need to carefully evaluate their portfolios, field by field, to ensure that each operation is a good fit for the company’s core strengths, customer demographics, and

As oil and gas producers examine questions about locking in

preferences and skill sets. Only a few companies will successfully shore

demand and thriving during a period of oversupply, they will inevitably

up demand and improve margins by consolidating their strongest

also ask themselves: Do we need to improve the efficiency of our

assets, yet in our view it is an essential element of survival in the energy

operation or adjust our portfolio? Some companies that we have

industry today.

worked with have chosen to evaluate whether they are “fit for 50” (as in US$50/barrel), which is like being healthy enough to run an ultramarathon even if you may not need to run one. But even if being fit for 50 seems too draconian, oil and gas companies, emerging from a period of high growth and rapid expansion into an era of oversupply, must now redirect their efforts. Their primary focus now should be on driving capital and operating efficiency to preserve their margins and maintain the reinvestment rates necessary to grow production.

For downstream players, guaranteeing a buyer for their product is everything; the need to confront demand challenges head-on cannot be underestimated. North American and European markets are shrinking to the point where they can no longer absorb all of the oil and gas refined in the region (the U.S. now exports more than 1 million barrels per day of energy products). Increasingly, refiners must look beyond their borders for customers. But what they inevitably find in global markets is fierce competition from the Middle East and other longtime

Though it may be surprising, the industry has demonstrated the

exporters that have built large modern refineries hoping to serve Asian

ability to be innovative and to lower costs when necessary. Producers

demand. To compete effectively in this environment, downstream

and refiners have harnessed new technological advances, such as

companies must either secure more robust and long-term relationships

digitization, robotics, and analytics, to squeeze out higher volumes

with established and new customers or seek out smaller niche markets

with less investment. But these digital breakthroughs have not often

to avoid head-to-head rivalries that have the potential to destroy their

extended to “above the ground” parts of the operation; for example,

profit margins.

the logistics of water and waste management in shale oil fields are far from best in class, and lean manufacturing techniques are seldom used by upstream operators. It’s necessary now to tackle these shortcomings and other similar ones. In doing so, oil and gas companies can confront

Conclusion

oversupply with increased efficiency and reduced costs. “Firms have harnessed digitization and robotics to squeeze higher volumes with less investment.”

The biggest mistake that oil and gas companies can make in this difficult business landscape is to focus solely on reducing costs (either operating or general and administrative) and spending; this strategy is effective only in a very narrow range of market conditions and rarely effective enough to make businesses successful over the

“Firms have harnessed digitization and robotics to squeeze higher volumes with less investment.”

long term. Rather, companies should carefully consider the supply of assets, analyze the logistics of accessing available markets, and ensure a long-term presence in these markets without getting into a bidding war. Oversupply and lower prices represent a real challenge to the industry, but that doesn’t mean the future is all gloom. It just means that producers and refiners need to be prepared and adopt strategies that take advantage of the new reality.

Thailand Oil & Gas Today Magazine

15


เนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่ปั่นป่ วน การแข่งขันที่ดเุ ดือด และราคาที่ผนั ผวนจน น่าเบือ่ ทีก่ �ำลังรุมเร้ า บริษทั พลังงานจึงต้ องกล้ าเปลีย่ นแปลงแบบจ�ำลองธุรกิจของตน เรื่ องราคาน� ้ำมันที่ผนั ผวนนั ้น ปล่อยให้ นกั วิเคราะห์และนักเขียนพาดหัว ที่หมกมุ่นเขากังวลไปเถิด ทังนี ้ ้ก็เพราะความไม่แน่นอนนี ้ของธุรกิจพลังงานเป็ นสิ่งที่ อยูเ่ หนือความควบคุมของผู้น�ำในธุรกิจเสียเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้ บริ ษัทน� ้ำมันและก๊ าซ (ทังผู ้ ้ ผลิตและผู้กลัน่ ) ที่ยงั ไม่มนั่ ใจด้ านอนาคตเชิงกลยุทธจึงควรถามค�ำถามง่ายๆ สองข้ อที่ไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับราคาน� ้ำมัน ได้ แก่

ท�ำอย่างไรจึงจะตรึงระดับความต้องการ ไว้ได้?

ด้ านน� ้ำมันอย่าง เอ็กซอน โมบิล บีพี โททอล เชฟรอน และ เชลล์ที่ลงทุนส�ำรวจน� ้ำมัน ไปเป็ นเงินนับหมื่นล้ านในช่วงที่ราคายังสูง แต่การผลิตกลับไม่ได้ เพิ่มขึ ้นตาม และไม่ได้ ก�ำไรเบื ้องต้ นเพิ่มด้ วย แม้ บริ ษัทเหล่านี ้จะลดรายจ่ายด้ วยการสลัดหน่วยที่ไม่ทำ� ก�ำไรทิ ้ง และลดการลงทุนในช่วงที่ผา่ นมา แต่ก็ยงั เผชิญการแข่งขันที่เพิ่มขึ ้นจากบริ ษัทน� ้ำมัน ที่รัฐเป็ นเจ้ าของและบริ ษัทน� ้ำมันอิสระต่างๆ แต่โชคยังดีที่แนวโน้ มดูสดใสขึ ้นเล็กน้ อยในภาคก๊ าซ ทังนี ้ ้เพราะทบวงพลังงานโลก คาดการณ์กนั ว่าความต้ องการก๊ าซธรรมชาติจะเพิม่ ขึ ้นร้ อยละ 2.2 ต่อปี กอ่ นปี พ.ศ. 2562 แต่ถงึ ก๊ าซธรรมชาติจะยังได้ สว่ นแบ่งทางพลังงานที่เพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ ราวร้ อยละ 2.4 ต่อปี จนถึงปี พ.ศ. 2561 แต่นกั วิเคราะห์คาดว่าในระยะสันจะผลิ ้ ตก๊ าซได้ เกินความต้ องการ

พร้อมไหมทีจ่ ะเติบโตในสภาพธุรกิจทีม ่ ี ปริมาณเกินความต้องการ? หากบริ ษัทน� ้ำมันและก๊ าซใดพอจะตอบค�ำถามทังสองข้ ้ อนี ้ได้ หรื อตอบได้ อย่าง ไม่กริ่ งเกรง ก็น่าจะสามารถกรุยทางไปสูค่ วามส�ำเร็ จได้ ไม่วา่ ราคาผลิตภัณฑ์ของตน จะผกผันเท่าไร สภาพวงการน� ้ำมันได้ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทุกวันนี ้ คาดการณ์แนวโน้ ม อุตสาหกรรมนี ้ต่างจากสภาพที่เป็ นเมื่อสองปี ก่อน ซึง่ เป็ นช่วงที่ปัจจัยพื ้นฐานของ อุตสาหกรรมน� ้ำมันมีกลุม่ ผู้ผลิตควบคุมโดยสิ ้นเชิง ในปั จจุบนั ระเบียบโครงสร้ างแบบ ดังเดิ ้ มเช่นนันได้ ้ ถกู แทนที่ด้วยความไม่สมดุลอันเนื่องมาจากปริ มาณสินค้ าที่เพิ่มขึ ้น มหาศาลและความต้ องการที่เติบโตลดลง โดยความต้ องการที่ลดลงนี ้มีสาเหตุมาจาก หลายปั จจัยเกื ้อหนุนกัน ไม่วา่ จะเป็ นเศรษฐกิจโลกที่ออ่ นแอ (โดยเฉพาะเมื่อจีนมีการ เติบโตลดลงและยุโรปยังคงเผชิญปั ญหาเศรษฐกิจ) ระเบียบด้ านเศรษฐกิจเชื ้อเพลิง ที่เข้ มงวดขึ ้น รูปแบบพลังงานทดแทนที่นำ� มาใช้ ได้ จริงที่เพิม่ ขึ ้น และ การคิดค้ นเครื่ องยนต์ ที่มีประหยัดพลังงานอย่างมากในอุปกรณ์หลากหลายประเภท ตังแต่ ้ รถยนต์ รถตักดิน ไปจนถึงโรงไฟฟ้า แต่ในขณะเดียวกัน แหล่งพลังงานใหม่โดยเฉพาะน� ้ำมันดินดาน กลับถูกพบในหลายภูมิภาคทัว่ โลก ส่งผลให้ มีปริ มาณล้ นตลาด “การเพิ่มขึน้ ของปิ โตรเลียมและเชือ้ เพลิงเหลวชนิดอื่นๆ มีปริมาณเป็ น สองเท่ าของการเติบโตของการบริโภค” ดังนันจึ ้ งไม่นา่ แปลกใจที่องค์การข้ อมูลข่าวสารด้ านพลังงานแห่งสหรัฐอเมริ กา ประมาณการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2557 ปริ มาณปิ โตรเลียมและเชื ้อเพลิงเหลวชนิดอื่นๆ ทัว่ โลกจะมีการเติบโตเกือบสองเท่าของการเติบโตของการบริ โภค สถานการณ์เช่นนี ้เป็ น สูตรส�ำเร็จที่น�ำไปสูร่ าคาและก�ำไรที่ลดลง อีกทังยั ้ งส่งสัญญาณไม่ดีตอ่ บริ ษัทยักษ์ ใหญ่

16

Thailand Oil & Gas Today Magazine

>>Sensabot is designed to remotely inspect hazardous industrial facilities. Source: NREC


ในขณะที่ผ้ ผู ลิตน� ้ำมันและก๊ าซตั ้งค�ำถามเกี่ยวกับตรึ งความต้ องการและเติบโต ในช่วงที่ปริ มาณล้ นตลาด ค�ำถามที่ผ้ ผู ลิตเหล่านี ้คงเลี่ยงไม่ถามตนเองไม่ได้ ก็คือ “จ�ำเป็ น ต้ องเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินการหรื อปรั บหลักทรั พย์ ” บางบริ ษัทที่เราเคยร่วมงาน ด้ วยเลือกประเมินว่าบริ ษัทตน “อยู่ได้ ท่ รี ะดับ 50” ไหม (ในที่นี ้หมายถึงราคา 50 ดอลลาร์ สหรัฐต่อบาร์ เรล) คล้ ายกับส�ำรวจตนเองว่าสุขภาพแข็งแรงพอจะวิ่งอัลตร้ ามาราธอนไหม แม้ จะไม่ได้ ต้องไปวิ่งก็ตาม แม้ ว่าการทดสอบว่าอยู่ที่ระดับ 50 ได้ หรื อไม่อาจดูโหดร้ าย ไปสักหน่อย แต่บริ ษัทน� ้ำมันและก๊ าซ ซึง่ ก�ำลังผ่านพ้ นระยะเติบโตฟู่ ฟ่ าและขยายตัวอย่าง รวดเร็ วเข้ าสูย่ คุ ที่มีปริ มาณผลิตภัณฑ์ล้นตลาด จ�ำเป็ นต้ องเปลี่ยนจุดที่ต้องใส่ใจ โดยควร หันไปมุง่ เพิ่มทุนและประสิทธิภาพการด�ำเนินการเพื่อรักษาก�ำไรและคงอัตราการลงทุนต่อ ซึง่ จ�ำเป็ นต่อการเพิ่มการผลิต แม้ อาจเป็ นเรื่องน่าประหลาดใจ แต่อตุ สาหกรรมนี ้ก็ได้ แสดงให้ ประจักษ์ แล้ วว่าสามารถ น�ำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ และรู้จกั ลดราคาเมื่อจ�ำเป็ น โดยผู้ผลิตและผู้กลัน่ ต่างๆ ได้ น�ำเทคโนโลยี ใหม่ๆ มาใช้ เช่น การดิจิไทซ์ วิทยาการหุน่ ยนต์ และวิเคราะห์วิทยา เพื่อเพิ่มปริ มาณการผลิต โดยที่ลงทุนน้ อยกว่าเดิม อย่างไรก็ตาม ความก้ าวหน้ าด้ านดิจิตอลเหล่านี ้ยังขยายไปไม่ถงึ การด�ำเนินการส่วน “เหนือพืน้ ดิน” ตัวอย่างเช่น โลจิสติกส์ทางน� ้ำและการจัดการของเสียใน แหล่งน� ้ำมันดินดาน ซึง่ ยังคงมีจดุ ที่ปรับปรุงได้ อีกมาก ในขณะเดียวกัน ผู้ปฏิบตั กิ ารต้ นสาย ก็แทบไม่น�ำเทคนิคการผลิตที่ประหยัดมาใช้ เลย ดังนั ้น ขณะนี ้จึงเป็ นเวลาที่ต้องจัดการ จุดบกพร่องเหล่านี ้และจุดอื่นๆในท�ำนองเดียวกัน เมื่อท�ำเช่นนี ้แล้ ว บริ ษัทน� ้ำมันและก๊ าซก็จะ สามารถเผชิญสภาวะปริมาณล้ นตลาดได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้นและมีต้นทุนที่ลดลง “บริ ษัทได้ น�ำการดิจไิ ทซ์ และวิทยาการหุ่นยนต์ มาเพิ่มปริ มาณการผลิตโดย ลงทุนน้ อยกว่ าเดิม” นอกจากนี ้ ผู้ผลิตน� ้ำมันและก๊ าซยังต้ องประเมินหลักทรัพย์ของตนอย่างระมัดระวัง ทีละช่องเพื่อให้ มนั่ ใจว่าการด�ำเนินการแต่ละชนิดเหมาะสมกับจุดแข็งหลักของบริ ษัท กลุม่ ลูกค้ า ความถนัด และทักษะ มีบริ ษัทไม่กี่แห่งเท่านันที ้ ่จะสามารถเพิ่มความต้ องการและก�ำไร ได้ ด้วยควบรวมสินทรัพย์ที่เป็ นจุดแข็งของตนเข้ าด้ วยกัน แต่เรามองว่านี่คือองค์ประกอบ ที่สำ� คัญอย่างยิ่งยวดประการหนึง่ ต่อความอยูร่ อดในอุตสาหกรรมพลังงานในปั จจุบนั ส�ำหรับผู้ประกอบการปลายสาย การประกันสินค้ าให้ กบั ผู้ซื ้อเป็ นเรื่ องที่ส�ำคัญที่สดุ ในขณะเดียวกัน การฝ่ าฟั นความท้ าทายด้ านความต้ องการซึง่ ๆ หน้ าก็มองข้ ามไม่ได้ ทังนี ้ ้ เพราะตลาดอเมริ กาเหนือและยุโรปก�ำลังหดตัวจนไม่สามารถรองรับปริ มาณน� ้ำมันและ ก๊ าซที่กลัน่ ในภูมภิ าคได้ (ขณะนี ้สหรัฐฯ ส่งออกผลิตภัณฑ์พลังงานกว่าหนึง่ ล้ านบาร์ เรลต่อวัน) ดังนั ้น ผู้ประกอบการด้ านการกลัน่ จึงต้ องมองหาลูกค้ าเลยพรหมแดนภูมิภาคของตน แต่สงิ่ ที่ผ้ ปู ระกอบการเหล่านี ้จะต้ องพบอย่างแน่นอนในตลาดโลกก็คือคูแ่ ข่งที่น่ากลัวอย่าง ตะวันออกกลางและผู้สง่ ออกเจ้ าดังเดิ ้ มที่ได้ สร้ างโรงกลัน่ ทันสมัยเพื่อหวังตอบสนองความ ต้ องการในแถบเอเชีย ดังนัน้ หากต้ องการให้ แข่งขันในสภาพแวดล้ อมเช่นนี ้ได้ บริษัทปลายสาย จะต้ องสานสัมพันธ์ ระยะยาวและแน่นแฟ้นทั ้งกับลูกค้ าเดิมและลูกค้ าใหม่ให้ ได้ มากขึ ้น หรื อหาตลาดเฉพาะกลุม่ ขนาดเล็กเพื่อเลีย่ งการแข่งขันซึง่ หน้ าที่อาจลดก�ำไรเบื ้องต้ นได้

บริษัทได้น�ำ การดิจิไทซ์และ วิทยาการหุ่นยนต์ มาเพิ่มปริมาณ การผลิตโดยลงทุน น้อยกว่าเดิม

ปรับตัวให้เข้ากับสภาพที่เปลี่ยนไป

>>Robots The Future of the Oil Industry. Source: Illustration by Ted McGrath.

บทสรุป ความผิดพลาดประการใหญ่ที่สดุ ที่บริ ษัทน� ้ำมันและก๊ าซจะก่อได้ ท่ามกลาง ภาวะธุรกิจที่ยากล�ำบากเช่นนี ้คือเอาแต่ม่งุ ลดต้ นทุน (ไม่ว่าจะเป็ นต้ นทุนการด�ำเนิน กิจการหรื อต้ นทุนทัว่ ไปและบริ หาร) และค่าใช้ จา่ ยเพียงอย่างเดียว เนื่องจากกลยุทธนี ้ จะได้ ผลในสภาพตลาดไม่กี่แบบเท่านันและมั ้ กไม่สามารถท�ำให้ ธรุ กิจประสบความส�ำเร็จ ในระยะยาว แทนที่จะใช้ กลยุทธเช่นนี ้บริ ษัทควรพิจารณาปริ มาณสินทรัพย์ที่มีให้ ถี่ถ้วน วิเคราะห์โลจิสติกส์ในการเข้ าถึงตลาดที่มีอยู่ และสร้ างที่ทางในตลาดในระยะยาว โดยไม่เข้ าไปสู้ประมูลราคา แม้ วา่ ปริมาณล้ นตลาดและราคาที่ร่วงลงจะเป็ นความท้ าทาย ขนานใหญ่สำ� หรับอุตสาหกรรมนี ้แต่ก็ไม่ได้ หมายความอนาคตจะขมุกขมัวไปเสียหมด แต่หมายความว่าผู้ผลิตและผู้กลัน่ จะต้ องเตรี ยมพร้ อมรับมือและใช้ กลยุทธที่สร้ าง ความเป็ นต่อจากสภาวะที่เปลี่ยนไปเช่นนี ้. >>OpenROV for Underwater Exploration Robots.

Thailand Oil & Gas Today Magazine

17


International news

Aker Appoints New Business Heads บริษัท Aker แต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่

>>Aker Solutions Jattåvågen Stavanger highres

new role." Sjursen, who has headed the MMO business since October 2010, has been with Aker Solutions for 28 years. Sandvik comes

N

from the position as senior vice president for

orwegian oilfield services firm Aker

major subsea projects. He has more than 25

Solutions announced March 27, 2015that

years of experience from the offshore industry,

Tore Sjursen has been appointed as

including several years in engineering, procurement

executive vice president for operation improvement

and construction project management as well as

and risk management. Sjursen is currently the

design and concept development. Sandvik will be

head of Aker's maintenance, modifications and

based in Stavanger. "Knut has extensive experience

operations business. He will be replaced in this

from operations in both our engineering and

role by Knut Sandvik. Sjursen's new role – which

subsea businesses and has shown great skill in

is based in Oslo – will see him responsible for

steering large, complex projects. This will be of

the corporate center functions: Enterprise Risk

immense value in further developing the MMO

Management; Tendering and Corporate Risk

business," Araujo added.

Committee; Health, Safety and Environment;

Quality and Performance; and Operational Audit. He will also be responsible for developing and coordinating company-wide improvement agendas, monitoring business area improvement initiatives and reporting on progress to the board of directors. Aker CEO Luis Araujo commented in a company statement: "Tore is an industry veteran with a long track record at Aker Solutions. His experience, drive and knowledge will be a huge asset as we strengthen our focus on operational excellence and quality improvements across the business. I'm very pleased that he has agreed to take on this critical

18

Thailand Oil & Gas Today Magazine

ริ ษั ท น� ำ้ มัน สัญ ชาติ น อร์ เ วย์ Aker Solutions ประกาศเปิ ดให้ บริการวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2558 โดย แต่งตั ้ง Tore Sjursen เป็ นรองประธานกรรมการบริ หาร ปรับปรุ งการด�ำเนินงานและบริ หารความเสี่ยง ปั จจุบนั Sjursen ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ าแผนกบ�ำรุงรักษาของบริ ษัท Aker เขาจะเข้ ามาท�ำหน้ าที่แทน Knut Sandvikบทบาทใหม่ ของ Sjursen จะท�ำงานที่เมือง Oslo จะเห็นเขารับผิดชอบ งานที่ศนู ย์องค์กรท�ำหน้ าที่บริ หารความเสี่ยง ประมูลและ กรรมการความเสี่ยงองค์กร ด้ านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิง่ แวดล้ อม คุณภาพและประสิทธิภาพ และตรวจสอบ การด�ำเนินงาน นอกจากนี ้เขายังรับผิดชอบด้ านการพัฒนา

และประสานงานองค์กรเพื่อปรับปรุ งแผนงาน ตรวจสอบ ริเริ่มปรับปรุงพื ้นทีธ่ รุ กิจและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท Luis Araujo CEO ของบริ ษัท Aker แสดงความเห็น ว่า “Tore เป็ นบุคคลที่มากไปด้ วยประสบการณ์ กับการ ท�ำงานให้ Aker Solutions มายาวนาน ด้ วยประสบการณ์ และความรู้ ของเขา เปรี ยบเสมือนขุมทรั พย์ มหาศาล ที่จะท�ำให้ บริ ษัทเราแข็งแกร่ งและมุ่งหวังด้ านความ เป็ นเลิศในการด�ำเนินงานและการปรั บปรุ งคุณภาพ ในธุรกิจได้ ผมยินดีเป็ นอย่ างยิ่งที่เขาตอบรับกับบทบาท ใหม่ ท่ สี ำ� คัญนี”้ Sjursen เป็ นหัวหน้ าธุรกิ จ MMO ตั ้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ.2553 และอยูก่ บั บริ ษัท Aker Solutions เป็ น เวลา 28 ปี Sandvik มาจากต�ำแหน่งในฐานะรองประธาน อาวุโสของโครงการใต้ ทะเลที่ส�ำคัญ เขามีประสบการกว่า 25 ปี ในอุตสาหกรรมนอกชายฝั่ ง และอีกหลายปี ในงาน วิศวกรรม การจัดซื ้อจัดจ้ างและการบริ หารโครงการก่อสร้ าง รวมทังการออกแบบและแนวคิ ้ ดการพัฒนา Sandvik จะ ยังคงท�ำงานที่เมือง Stavanger Araujo กล่าวอีกว่า “Knut มีประสบการณ์ จาก การด�ำเนินงานทัง้ ในด้ านวิศวกรรมของเราและธุรกิจ วิศวกรรมโยธาใต้ น�ำ้ และได้ แสดงให้ เห็นทักษะที่ ยอดเยี่ยมในการขับเคลื่อนโครงการที่มีขนาดใหญ่ และซับซ้ อน และสิ่งนีจ้ ะมีค่ายิ่งใหญ่ ในการพัฒนา ธุรกิจ MMO”.


International news



Thailand Oil & Gas Today Magazine

19


International news

Chevron Exits Caltex Australia Stake For $3.7 Billion เชฟรอนถอนการลงทุน ออกจากคาลเท๊กซ์ออสเตรเลีย เป็นเงิน 3.7 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ

U

.S. energy giant Chevron sold its entire stake in refiner Caltex Australia Ltd for A$4.7 billion ($3.7 billion) in Asia’s biggest block deal this year, as falling oil prices and high costs hurt margins. Offshore institutional investor demand for the 50 percent stake in Australia’s biggest refiner was strong, with bidding driving the final price to A$35 a share, a spokeswoman for Goldman Sachs, the sole underwriter for the deal, confirmed on Saturday. The bank offered the 135 million shares at a floor price of A$34.20 each late on Friday, a discount of 9.7 percent to the closing price. Caltex shares have risen 10.7 percent this year, outpacing a 9.4 percent rise in the benchmark Australian share index. The $3.7 billion deal is Asia's largest block transaction this year, eclipsing the government of India’s $3.6 billion sale of its stake in Coal India Ltd in January. Australia has seen a rush of block trades in the past month as investors look to capitalise on strong valuations following a share market that is rising on hopes of more interest rate cuts. A halving in global oil prices since mid-2014 has added to the pressures on Australian refiners, which are grappling with ageing equipment, cheaper imports and high costs. Many firms, including Caltex Australia, have closed refineries while others have restructured operations. Chevron is the latest global major to exit Australia's refining industry. Last year, Royal Dutch Shell Plc sold its Australian petrol station and refinery operations for A$2.9 billion and BP Plc, which shut down its Bulwer Island oil refinery in Queensland, is also selling its Australian bitumen business. ($1 = 1.2905 Australian dollars)

20

Thailand Oil & Gas Today Magazine


ยั

กษ์ ใหญ่ทางด้ านพลังงานของสหรัฐอเมริ กา เชฟรอน เทขายหุ้นทั ้งหมดในโรงกลัน่ ของ คาลเท๊ กซ์ออสเตรเลีย จ�ำกัด เป็ นเงิน 4.7 พันล้ าน ดอลล่า ออสเตรเลีย (หรื อราวๆ 3.5 พันล้ านเหรี ยญสหรัฐ)ในตลาดซื ้อขายหุ้นเอเชียในปี นี ้ เนื่องด้ วยปั จจัยราคาน� ้ำมันตกต�่ำขณะที่ต้นทุน ผลผลิตสูงขึ ้นท�ำให้ ผลก�ำไรลดลง ขณะที่กว่า 50 เปอร์ เซ็นต์นกั ลงทุนต่างชาติยงั คงต้ องการให้ โรงกลัน่ ที่ใหญ่ที่สดุ ของ ออสเตรเลียยังคงเข้ มแข็งผลักดันให้ ราคาหุ้นเมื่อปิ ดตลาดอยูท่ ี่ 35 ดอลลาร์ ออสเตรเลียต่อหุ้น โฆษก ของทาง Goldman Sachs ตัวแทนอย่างเป็ นทางการได้ ให้ ค�ำยืนยัน ธนาคารออสเตรเลียเสนอราคา 135 ล้ านหุ้น โดยราคาต�่ำสุดอยูท่ ี่ 34.20 ดอลล่าร์ ออสเตรเลียต่อหุ้น เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ ว ลดลงร้ อยละ 9.7 ที่ราคาปิ ดตลาด หุ้นของ คาลเท๊ กซ์ ปรับตัวเพิ่มขึ ้นมาร้ อยละ 10.7 ในปี นี ้แซงหน้ าดัชนีมาตรฐานของตลาดหุ้นออสเตรเลีย ที่เติบโตอยูท่ ี่ ร้ อยละ 9.4 การซื ้อขายหุ้นที่ 3.7 พันล้ านเหรี ยญนับได้ ว่าเป็ นการซื ้อขายในตลาดหุ้นเอเชียที่ใหญ่ที่สดุ ณ ขณะนี ้ กลบมูลค่าของรัฐบาลอินเดียต่อการซื ้อขายหุ้นให้ กบั Coal India Ltd ที่ 3.6 พันล้ าน ดอลลาร์ สหรัฐ เมื่อมกราคมที่ผา่ นมา ออสเตรเลียได้ เห็นการซื ้อขายทะยานขึ ้น เมื่อเดือนที่ผ่านมา ขณะที่นกั ลงทุนยังจับตา มองไปยังผลประกอบการอันเข้ มแข็งที่ตามมา จากตลาดหุ้นซึ่งจุดประกายความสนใจไปที่ การปรับลดอัตราดอกเบี ้ย ราคาที่ลดลงอย่างต่อเนื่องของราคา น� ้ำมันโลกตั ้งแต่ช่วงกลางปี 2014 ได้ เพิ่ม แรงกัดดันให้ กบั ทางโรงกลัน่ ออสเตรเลียที่ยงั คง ต้ องฟาดฟั นกับอุปกรณ์ท่ีเสือ่ มสภาพลง, ทังสิ ้ นค้ า น�ำเข้ าราคาถูก และต้ นทุนที่สงู ขึ ้น บริ ษัทหลายแห่งรวมทังคาลเท๊ ้ กซ์ออสเตรเลียได้ ปิด โรงกลัน่ ขณะที่รายอื่นเองก็ต้องปรับปรุงโครงสร้ างกระบวนการ ท�ำงาน เชฟรอน ถือเป็ นบริ ษัทชั ้นน�ำของโลกรายล่าสุดที่ถอนตัว ออกจากธุรกิจกลัน่ น� ้ำมันในออสเตรเลีย เมื่อปี กลายแล้ ว Royal Dutch Shell Plc ก็เพิ่งขายสถานีบริ การน� ้ำมันและธุรกิจโรงกลัน่ เป็ นเงิน 2.9 พันล้ านดอลลาร์ ออสเตรเลียทางด้ าน BP Plc เองก็ได้ ปิดโรงกลัน่ น� ำ้ มันที่ Bulwer Island ในรั ฐควีนส์ แลนด์ นอกจากนัน้ ยังรวมถึง การก�ำลังจะขายธุรกิจน� ้ำมันดิบของออสเตรเลียอีกด้ วย. ($1 = 1.2905 Australian dollars)

Thailand Oil & Gas Today Magazine

21


International news

Shell Moves Rigs To Alaska Ahead Of Possible Drilling Permit เชลล์ไม่รอค�ำอนุมัติ ย้ายการขุดเจาะไปยังอลาสก้า

R

oyal Dutch Shell is moving oil rigs to Alaska ahead of the possible resumption of controversial drilling

activities as the oil major awaits the green light from U.S. authorities. The Anglo-Dutch oil major hopes to revive its Arctic drilling programme two years after the grounding of a rig in Alaska that led to a huge uproar from environmental groups. But even before getting the go-ahead from the U.S. interior secretary, Shell is moving the drilling rigs Noble Discoverer and Polar Pioneer to the area in anticipation of the short operations window in summer. The vessel are "heading to North America ahead of a potential 2015 drilling season," a Shell spokeswoman told Reuters. "Any final decision to go forward with a 2015 season will depend on successful permitting, clearing any legal obstacles and our own assessment that we are prepared to explore safely and successfully." "This is a multi-year program, and every step we take will be contingent on meeting all the conditions necessary to proceed safely and responsibly," the spokeswoman added. Shell Chief Executive Ben van Beurden said in January he wanted to return to the Arctic this summer after Shell had already spent $1 billion on preparations. Maintaining equipment and staff in the region costs Shell several hundred million dollars a year even without progressing with drilling, Chief Financial Officer Simon Henry said. Environmental organisations have fiercely opposed drilling in the area.

22

Thailand Oil & Gas Today Magazine

Royal Dutch Shell ก� ำลังจะย้ ายการ ขุดเจาะไปยังอลาสก้ าก่อนที่ผลการพิจารณาอนุมตั ิ ใบอนุญาตการขุดเจาะขณะที่ยงั คงเฝ้ารอไฟเขียว จากทางการสหรัฐอเมริ กา ผู้น�ำรายใหญ่สญ ั ชาติ อังกฤษ-เยอรมันรายนี ้ต้ องการจะฟื น้ ฟูโครงการ ขุดเจาะน�ำ้ มันที่ขั ้วโลกเหนือ สองปี ให้ หลังจาก ลงพื ้นที่ขดุ เจาะ ณ อลาสก้ า นัน่ น�ำให้ เกิดกระแส การเคลื่อนไหวต่อต้ านตามมาจากกลุม่ องค์กรทาง ด้ านสิง่ แวดล้ อม แต่กระนันก่ ้ อนที่จะได้ รับค�ำสัง่ ลุย จากเลขานุการภายในสหรัฐอเมริ กา เชลล์ได้ โยกย้ าย การขุดเจาะจาก Noble Discoverer และ Polar Pioneer ไปยังพื ้นที่เป้าหมายเพื่อเตรี ยมการท�ำงานอันแสนสัน้ ในช่วงกรอบระยะเวลาของหน้ าร้ อน ขบวนเรื อต่าง “มุ่ งไปยังอเมริ กาเหนื อล่ วงหน้ าเพื่อเตรี ยม ศักยภาพการขุดเจาะในปี 2015” โฆษกสาวของ เชลล์ได้ กล่าวกับรอยส์เตอร์ “สุดท้ ายการตัดสินใจ ใดๆ กับการเดินต่ อไปข้ างหน้ าในปี 2015 นัน้ คงขึน้ อยู่กับผลสัมฤทธิ์ของการขอใบอนุญาต รวมทัง้ ขจัดข้ อปั ญหาทางกฎหมาย และการ ประเมินตนเองกับการเตรี ยมพร้ อมเพื่อการ ส�ำรวจอย่ างปลอดภัยและประสบผลส�ำเร็ จ” “นี่ถือเป็ นโครงการระยะยาว ทุกๆ ย่ างก้ าวที่ ก้ าวเดินไปนัน้ เราต้ องค�ำนึงถึงการปั จจัยเสริมต่างๆ ที่จำ� เป็ นต้ องน�ำมาพิจารณาเพื่อการด�ำเนินการ ที่ปลอดภัยและได้ รับการยอมรั บ” โฆษกหญิง ยังได้ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประธานผู้บริ หารใหญ่ของ เชลล์ Ben Van Beurden ได้ พดู เมื่อเดือนมกราคม เอาไว้ ว่า เขาอยากจะกลับเข้ าไปยังขั ้วโลกเหนือ อีกครัง้ ในช่วงฤดูร้อนนี ้ หลังจากเชลล์ได้ ลงทุนไป แล้ วกว่า 1 พันล้ านดอลล่าร์ สหรัฐไปกับกระบวนการ การเตรี ยมการ ทั ้งค่าบ�ำรุ งรั กษาอุปกรณ์ รวมทั ้งค่าจ้ าง พนักงานที่เชลล์ ยังคงต้ องจ่ายไปในพื ้นที่นีก้ ว่า ร้ อยล้ านดอลลาร์ สหรัฐต่อปี แม้ จะไม่ได้ ด�ำเนินการ ขุดเจาะใดๆ เลยก็ตาม ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน Simon Henry กล่าว องค์กรทางด้ านสิง่ แวดล้ อมเอง ก็แสดงท่าทีตอ่ ต้ านอย่างรุนแรงต่อโครงการขุดเจาะ น� ้ำมันในพื ้นที่ดงั กล่าวเช่นกัน.


International news

Yemen Crisis Lifts Oil Prices วิกฤตเยเมนป่วนราคาน�้ำมันโลก

O

il prices rose and shares fell after Saudi Arabia, the world's biggest crude exporter, and its allies launched airstrikes on rebel targets in Yemen. The move has raised concerns that the conflict could spread in the oil-rich Middle East and possibly disrupt supplies from the region. Brent crude climbed nearly 6% to $59.78 a barrel, but then dipped to $57.88.West Texas Intermediate crude futures, the US benchmark, rose to $50.68 a barrel. Pressure on the oil price eased after it became clear there was no immediate threat to Middle East oil shipments. However, fears remain that Iran could be drawn into the conflict, and these concerns weighed on European share markets on 26 March 2015. Yemen is located along an important international shipping route for global energy producers. But the country is sliding towards civil war. Houthi rebels receiving support from Iran have marched on the southern Yemeni port city of Aden, where Yemen's President Abdrabbuh Mansour Hadi took refuge after he was forced him to flee the capital, Sanaa. Saudi Arabia, supported by regional allies the United Arab Emirates, Bahrain, Qatar and Kuwait, launched airstrikes on Thursday aimed at halting the rebel advance. Iran and Saudi Arabia are both members of the Organisation of Petroleum Exporting Countries, the group that produces about 40% of the world's oil. Oil exports to Europe pass through the narrow Red Sea strait between the port of Aden and Djibouti. However, the current glut in global oil stocks, built up in part thanks to US shale production and plentiful output from Russia

ำ�นักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ซาอุดีอาระเบียและ พันธมิตรในตะวันออกกลางส่งเครื่ องบินรบถล่มกลุม่ กบฏฮูธีสในเยเมน พร้ อมขู่จะส่งทหารภาคพื ้นดินเข้ าไปใน ประเทศดังกล่าวซึง่ มีพรมแดนติดกับภาคใต้ ของซาอุฯ หลัง กลุม่ กบฏรุกคืบเข้ ายึดสถานที่สำ� คัญในกรุงซานา เมืองหลวง เยเมน จนประธานาธิบดีอบั ดู ราบู แมนซัวร์ ฮาดีแห่งเยเมน ต้ องหลบหนีไปยังเมืองเอเดน ทางตอนใต้ ของประเทศ แม้ เยเมนจะเป็ นผู้ผลิตน� ้ำมันรายเล็ก โดยผลิตได้ เพียง 145,000 บาร์ เรลต่อวัน ซึง่ ไม่ถึง 1% ของปริ มาณ การผลิตทัว่ โลก แต่เนื่องจากเยเมนตั ้งอยู่ติดกับช่องแคบ บับ เอล-มันเดบซึ่งเชื่อมระหว่างทะเลแดงกับอ่าวเอเดน อันเป็ นเส้ นทางขนส่งน� ้ำมันที่ส�ำคัญ ความวุน่ วายทางการ เมืองในเยเมนจึงอาจเป็ นอุปสรรคต่อการขนส่งน� ้ำมันดิบ 3.8 ล้ านบาร์ เรลต่อวัน รวมถึงกระทบต่อการผลิตน� ้ำมัน ในซาอุฯ ซึง่ เป็ นผู้ผลิต รายใหญ่สดุ ของโลก ทังนี ้ ้ข่าวการโจมตีกลุม่ กบฏในเยเมนที่น�ำโดยซาอุฯ ส่งผลให้ ราคาน� ้ำมันดิบปรับเพิ่มขึ ้น 5% ในวันที่ 26 มีนาคม แต่ลดลงในวันถัดมา โดยน� ้ำมันดิบเบรนต์ลดเหลือ 58.17 ดอลลาร์ ต่อบาร์ เรล และ 50.37 ดอลลาร์ ต่อบาร์ เรลที่ ตลาดเวสต์เท็กซัส หลังนักวิเคราะห์ชี ้ว่าความรุนแรงในเยเมน ส่งผลกระทบน้ อยมากต่อซัพพลายน� ้ำมัน เพราะนอกจาก จะผลิตน� ้ำมันได้ น้อยแล้ ว เรื อขนส่งน� ้ำมันยังสามารถเลี่ยง ไปใช้ เส้ นทางอื่นที่ไม่ผา่ นน่านน� ้ำของเยเมนได้

อย่างไรก็ตาม มีความเป็ นไปได้ ไม่น้อยที่การสู้รบ ครัง้ นี ้กลายเป็ นความขัดแย้ งในภูมิภาค เพราะแม้ ซาอุฯ จะอ้ างเหตุผลของการถล่มกบฏฮูธิสว่า เพื่อปกป้องรัฐบาล ที่ชอบธรรมของเยเมน แต่นกั วิเคราะห์ชี ้ว่าสาเหตุแท้ จริ งที่ ท�ำให้ ซาอุฯ และพันธมิตรอย่างคูเวต บาห์เรน สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์กาตาร์ และจอร์ แดน ซึง่ ล้ วนเป็ นประเทศมุสลิม นิกายซุนหนี่สง่ เครื่ องบินรบเข้ าในเยเมน ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ กบฏฮูธีสที่นบั ถือนิกายชีอะห์ขึ ้นปกครองเยเมน และเปลีย่ น เยเมนเป็ นประเทศมุสลิมนิกายชีอะห์เช่นเดียวกับอิหร่ าน ศัตรูส�ำคัญของซาอุฯ ผู้เชี่ยวชาญมองว่า ราคาน� ้ำมันมีแนวโน้ มจะพุง่ ขึ ้น อีกรอบหากความขัดแย้ งปะทุถึงขั ้นต้ องปิ ดช่องแคบบับ เอล-มันเดบ แต่มีความเป็ นไปได้ น้อย เพราะช่องแคบ ดังกล่าวถูกรายล้ อมด้ วยฐานทัพจากชาติตะวันตกอย่าง สหรัฐและฝรั่งเศส นอกจากนี ้ปั จจัยในตะวันออกกลางที่ น่าจะส่งผลกระทบต่อราคาน� ้ำมันอย่างมีนยั ส�ำคัญคือ การเจรจานิวเคลียร์ อิหร่าน ไม่ใช่ปัญหาในเยเมน.

and other producers, means there is unlikely to be an acute crisis in supply. Thailand Oil & Gas Today Magazine

23


Subsea News

Nets Walney Extension Subsea Cable Deal เอบีบี คว้าสัญญาเคเบิลใต้สมุทรส่วนขยายวอลนีย์

the UK’s target of achieving 15 percent of its total energy production from renewable sources by 2020 and reducing carbon dioxide emissions, the company wrote. “The Walney Extension cable link will help deliver clean renewable power to more than a million people,” said Claudio Facchin, president of ABB’s Power Systems division. “This project

A

BB has won an order worth around $130 million from DONG Energy to supply a high-voltage cable system that will bring power from the Walney Extension wind park off the northwest coast of England to more than a million people in the United Kingdom. The Walney Extension will provide additional generation potential of 660 MW on top of the existing offshore wind farm’s 367 MW. When completed, both offshore wind farms will be capable of providing clean electricity to over 800,000 households, making a significant contribution to

24

Thailand Oil & Gas Today Magazine

reaffirms ABB’s commitment to delivering power and productivity for a better world and reinforces our position as a leading provider of innovative high-voltage cable technology.” The existing Walney offshore wind farm is located 15 kilometers west of Walney Island off the coast of Cumbria in the Irish Sea, with its turbines covering an area of approximately 73 square kilometers. The Walney Extension Wind Farm site where ABB is supplying the high-voltage cable system is northwest of the existing installation and will cover an area twice as large at 149 square kilometers. ABB will design, manufacture, supply and commission the 220 kilovolt (kV) alternating current (AC) extruded cable system. The link includes more than 157 kilometers of submarine cable to connect the two wind farm platforms to each other and to shore, as well as 24 kilometers of underground cable for the grid connection.

อบีบีคว้ าสัญญามูลค่าราว 130 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐจาก บริ ษัท ดอง เอเนอร์ จี ้ เพื่อวางระบบสายเคเบิลแรงสูงที่จะ ส่งพลังงานจากฟาร์ มกังหันลมส่วนขยายวอลนีย์นอกชายฝั่ ง ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษไปยังประชากร ในสหราชอาณาจักรกว่าหนึง่ ล้ านคน

ทางบริษัทระบุวา่ ส่วนต่อขยายวอลนีย์นี ้จะมีศกั ยภาพ ผลิตพลังงานเพิ่มได้ ถึง 660 เมกะวัตต์จากเดิมที่ฟาร์ ม กังหันลมนอกชายฝั่ งแห่งเดิม มีศกั ยภาพการผลิตอยู่ที่ 367 เมกะวัตต์ เมื่อสร้ างแล้ วเสร็จ ฟาร์ มกังหันลมทังสองแห่ ้ ง จะสามารถผลิตไฟฟ้าสะอาดได้ รวมกันเพียงพอส�ำหรับกว่า 800,000 ครัวเรื อน ซึง่ จะมีส่วนช่วยอย่างมากให้ สหราช อาณาจักรสามารถบรรลุเป้าในการผลิตพลังงานจากแหล่ง ทดแทนได้ ร้อยละ 15 จากพลังงานทังหมดก่ ้ อนปี พ.ศ. 2563 และลดการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ นายเคลาดิโอ ฟาคคิน ประธานแผนกระบบพลังงาน ของเอบีบี กล่าวว่า “สายเคเบิลส่ วนต่ อขยายวอลนีย์นี ้ จะช่ วยน�ำพลังงานทดแทนสะอาดไปสู่ประชาชนกว่ า หนึ่งล้ านคน โครงการนีน้ อกจากจะตอกย�ำ้ ความมุ่งมั่น ของเอบีบีท่ จี ะส่ งทอดพลังงานและผลิตภาวะเพื่อโลก ที่ดกี ว่ าแล้ ว ยังเน้ นย�ำ้ ต�ำแหน่ งของเราในฐานะผู้ให้ บริการ นวัตกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้าแรงสูงชัน้ น�ำอีกด้ วย” ทังนี ้ ้ฟาร์ มกังหันลมวอลนีย์นอกชายฝั่ งของเดิมตังอยู ้ ่ ห่างจากเกาะวอลนีย์ไปทางทิศตะวันตก 15 กิโลเมตร นอกชายฝั่ งแคว้ นคัมเบรี ยในทะเลไอริ ช มีกงั หันลมกินพื ้นที่ ราว 73 ตารางกิโลเมตร ส่วนฟาร์ มกังหันลมส่วนต่อขยาย วอลนีย์ที่เอบีบีก�ำลังจะด�ำเนินการวางระบบสายเคเบิล แรงสูงนัน้ อยูท่ างทิศตะวันตกเฉียงเหนือของฟาร์ มเดิมและมี พื ้นที่ 149 ตารางกิโลเมตรซึง่ ใหญ่เป็ นสองเท่าของที่เดิม เอบีบีจะเป็ นผู้ออกแบบ ผลิต จัดหา และวางระบบ เคเบิลชนิดอัดรี ดแบบกระแสสลับขนาด 220 กิโลโวลต์ โดยใช้ สายเคเบิลใต้ สมุทรความยาวรวมกว่า 157 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมแท่นการผลิตของฟาร์ มกังหันลมทังสองเข้ ้ าด้ วยกัน และเชื่อมกลับไปยังชายฝั่ ง นอกจากนันยั ้ งต้ องใช้ สายเคเบิล ใต้ ดินยาว 24 กิโลเมตรเพื่อเชื่อมต่อกับข่ายพลังงานด้ วย.


>>Alasdair Cowie, Managing Director of Cortez Subsea

Cortez Subsea Forms Pipelay Alliance In Malaysia คอร์เทซ ซับซี จัดตั้งกลุ่มพันธมิตรการวางท่อใต้ทะเล ในประเทศมาเลเซีย

S

ubsea services and technology products company Cortez Subsea has established its first foothold in the Malaysian oil and gas sector after signing an exclusive agreement with a major player to introduce its supply chain capabilities into the region

The Modular Pipelay System (MPS) can use the NOV-Tuboscope Zap-Lok technology to connect pipeline to be installed from any suitable offshore multi-purpose DP vessel. Designed to facilitate the storage, handling, connection, and deployment of the pipeline in an S-lay configuration onto the seabed, the technology can deliver up 5 km (3 mi) of pipe per day, said Cortez. “Malaysia is forecast to lead the Southeast Asian region for offshore investment over the next three years with a number of major projects and significant fields expected to come onstream,” said Aladsair Cowie, managing director of Cortez. “Across the entire pipeline market, Malaysian developments are expected to require the largest expenditure over the next five years so there is a substantial market opportunity for proven technology suppliers like us.”

Cortez Subsea has signed an exclusive agreement with Oceancare Corp. to equip the firm with its modular pipelay system. Alasdair Cowie, Managing Director of Cortez Subsea Alasdair Cowie, managing director of Cortez Subsea, said: “We are gearing up for an intense period of activity in our business with increasing demand in the industry for the services we provide across subsea pipeline, inspection and intervention. “We have established a strong reputation for developing collaborative partnerships that deliver value to the North Sea industry and this alliance provides the platform for us to export our technology to a new international

ริ ษัทบริ การงานก่อสร้ างและผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี ใต้ ทะเล คอร์ เทซ ซับซี ได้ ก่อตั ้งฐานแรก ในภาค ส่วนแก๊ สและน� ้ำมัน ประเทศมาเลเซีย หลังจากเซ็นสัญญา ความร่ วมมือกับผู้มีส่วนร่ วมรายใหญ่ เพื่อประกาศถึงขีด ความสามารถของโซ่อุปทานของบริ ษัท เข้ าสู่ภูมิภาค ดังกล่าว

คอร์ เทซ ซับซี เซ็นสัญญาความร่ วมมือกับ บริ ษัท โอเชียนแคร์ จ�ำกัด มหาชน เพื่อจัดหาระบบต่างๆ ในการวาง ท่อใต้ ทะเลแก่ตวั บริ ษัท อแลสแดร์ คาวี่ กรรมการผู้จดั การของบริษัท คอร์ เทซ ซับซี กล่าวว่า “เราก�ำลังเตรี ยมความพร้ อมเพื่อจะรับมือ ต่อช่วงเวลาด�ำเนินงานที่ตึงเครี ยดในบริ ษัท ซึ่งรวมถึง ความต้ องการต่อบริ การวางท่อใต้ ทะเลของเราที่มากขึ ้น การตรวจตราความเรี ยบร้ อย และสิ่งที่อาจเป็ นอุปสรรค ต่องานอีกด้ วย” “เราได้ สร้ างความน่ าเชื่อถือ เพื่อการพัฒนา หุ้นส่ วนแห่ งการร่ วมมือหลายฝ่ าย เพื่อส่ งผลประโยชน์ ต่ ออุตสาหกรรมที่ทะเลเหนือ และกลุ่มพันธมิตรนี ้ สร้ างนโยบายการส่ งออกเทคโนโลยีส่ ูตลาดนานาชาติ ร่ วมกับหุ้นส่ วนประจ�ำภูมิภาคที่เป็ นที่นับหน้ าถือตา โดยทั่วกัน” ระบบการวางท่อใต้ ทะเล (MPS) ได้ มกี ารใช้ เทคโนโลยี ทิวโบสโคป แซปล็อค โดยบริ ษัทโนฟ เพื่อเชื่อมต่อท่อส่งที่ รอการติดตัง้ จากเรื อเดินสมุทรอเนกประสงค์ท่ีลอยล�ำอยู่ ห่างฝั่ ง โดยที่ตวั เรื อมีการติดตังระบบน� ้ ำร่องไว้ ด้วย ทางบริ ษัทคอร์ เทซกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า เทคโนโลยี ดังกล่าวสามารถขนส่งท่อได้ ยาวถึง 5 กิโลเมตร หรื อ 3 ไมล์ ต่อวัน เพราะเทคโนโลยีนี ้ได้ ออกแบบมาเพื่ออ�ำนวยความ สะดวกแต่การเก็บรักษา การจัดการควบคุม การเชื่อมต่อ และการเสื่อมสภาพของท่อ โดยการวางท่อที่ก้นทะเลเป็ น รูปตัว S “ประเทศมาเลเซียนัน้ ถูกคาดการณ์ ให้ เป็ นผู้น�ำ ด้ านการลงทุนนอกชายฝั่ งของภูมภิ าคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ในสามปี ข้ างหน้ า โดยมีโครงการใหญ่ ๆ หลาย โครงการ และงานสาขาต่ างๆ ที่คาดว่ าจะเปิ ดเผยสู่ สายตาเร็ วๆนี”้ อแลสแดร์ คาวี่ กรรมการผู้จดั การของ บริ ษัทคอร์ เทซ กล่าว “จากตลาดท่ อส่ งใต้ ทะเลทัง้ หมด คาดว่ า การพัฒนาของทางมาเลเซียนัน้ ต้ องใช้ ค่าใช้ จ่าย มหาศาลที่สุด ในช่ วงเวลาห้ าปี ข้ างหน้ า เพื่อที่จะได้ มี โอกาสทางการตลาดที่สำ� คัญ ส�ำหรั บผู้ให้ บริ การทาง เทคโนโลยีท่ เี ป็ นที่ยอมรั บเช่ นพวกเรา”.

market with a well-respected and established regional partner.”

Thailand Oil & Gas Today Magazine

25


Subsea News

McDermott Bags Subsea Fabrication Contract for Indonesia's Jangkrik Project แมคเดอร์มอทท์ฉวยสัญญาโรงงานใต้สมุทร โครงการจังกริกในอินโดนีเซีย

>>FMC Technologies.

M

cDermott International, Inc. (McDermott) announced on March that it has been awarded a sizeable manifold and subsea safety isolation valve module fabrication contract by FMC Technologies for the Jangkrik fields located offshore Kalimantan, Indonesia. The contract was included in McDermott’s fourth quarter backlog and is expected to be completed by the first quarter of 2016. “Our demonstrated track record in the

Jangkrik Complex subsea infrastructure,” said

delivery of customized, high-quality subsea

McDermott’s Hugh Cuthbertson, vice president

solutions from our Indonesian fabrication facility

and general manager, Asia Pacific. “McDermott

on Batam Island, including the Gorgon subsea

is also pleased to continue its longstanding

structures fabrication project and the Ichthys

commitment to providing in-country value

engineering, procurement, construction and

to Indonesia through its delivery of projects

installation project, positions us strategically

from its Batam Island facility to the Indonesian

to support FMC Technologies in fabricating the

energy industry.”

26

Thailand Oil & Gas Today Magazine

This is the first time that FMC Technologies has awarded work to McDermott’s Asia Pacific region. The scope of the project includes fabrication of approximately 3,200 tons of subsea manifolds and subsea safety isolation valve modules to be installed in water depths ranging from approximately 329 feet to 1,640 feet. Fabrication commenced in February at McDermott’s Batam Island facility in Indonesia, which will also be responsible for factory acceptance testing (FAT) / extended FAT and system integration testing.


>>McDermott Batam Fabrication Facility at Jangkrik fields located offshore Kalimantan, Indonesia. Source: McDermott

“The McDermott team worked closely with FMC Technologies to determine execution strategies that meet their requirements and ensure high quality and on-schedule delivery,” explained Cuthbertson. The Jangkrik Complex is operated by Eni and comprises two main fields – Jangkrik Main, located approximately 44 miles from the coast in the MuaraBakau permit area, along the Makassar Strait, and Jangkrik Northeast, approximately 16 miles from Jangkrik Main.

ริ ษัท แมคเดอร์ มอทท์ อินเทอร์ แนชัน่ แนล ประกาศ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผา่ นมาว่าทางบริ ษัทได้ รับสัญญา การผลิตท่อร่ วมและชิ ้นส่วนวาล์วตัดตอนนิรภัยใต้ สมุทร มูลค่ามหาศาลจากบริ ษัท เอฟเอ็มซี เทคโนโลจีส์ เพื่อใช้ ใน แหล่งจังกริ ก ซึง่ ตังอยู ้ น่ อกชายฝั่ งจังหวัดกาลีมนั ตัน ประเทศ อินโดนีเซีย โดยสัญญานี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของงานค้ างในไตรมาส ที่สี่ของแมคเดอร์ มอทท์และคาดว่าจะแล้ วเสร็ จในไตรมาส แรกของปี พ.ศ. 2559

นายฮิวจ์ คัทเบิร์ทสัน รองประธานและผู้จดั การ ทัว่ ไป ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า “สถิติการมอบ โซลูช่ ันด้ านใต้ สมุทรคุณภาพสูงที่ปรับตามความต้ องการ ของลูกค้ าแต่ ละรายจากโรงงานผลิตบนเกาะบาตัม ในอินโดนี เซียที่เราได้ แสดงให้ ประจักษ์ แล้ ว เช่ น โครงการก่ อสร้ างโครงสร้ างใต้ สมุทรกอร์ กอน และ โครงวิศวกรรม จัดซือ้ ก่ อสร้ าง และติดตัง้ อิคทิส ท�ำให้ เรา อยู่ในสถานะในเชิงกลยุทธที่พร้ อมสนับสนุน เอฟเอ็มซี เทคโลโลจีส์ในการสร้ างโครงสร้ างพืน้ ฐานใต้ สมุทร จังกริก คอมเพล็กซ์ นอกจากนัน้ แมคเดอร์ มอทท์ ยังมี ความยินดีอย่ างยิ่งที่จะยังคงได้ แสดงความมุ่งมั่นในการ มอบคุณค่ าให้ กับอินโดนีเซียผ่ านการด�ำเนินโครงการ จากโรงงานบนเกาะบาตัมให้ แก่ อุตสาหกรรมพลังงาน ของอินโดนีเซีย” ทัง้ นี น้ ับ เป็ นครั ง้ ที่ เ อฟเอ็ ม ซี เทคโนโลจี ส์ ม อบ งานให้ กบั แมคเดอร์ มอทท์ประจ�ำภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก โดยโครงการนี ม้ ี ข อบข่า ยครอบคลุม การสร้ างท่อ รวม ใต้ สมุทรขนาดราว 3,200 ตันและชิ ้นส่วนวาล์ตดั ตอน นิรภัยใต้ สมุทรเพื่อติดตั ้งที่ความลึกตั ้งแต่ราว 329 ฟุต

ไปจนถึง 1,640 ฟุต ทัง้ นี ไ้ ด้ เ ริ่ ม ด� ำ เนิ น การผลิต แล้ ว ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผา่ นมาที่โรงงานของแมคเดอร์ มอทท์บน เกาะบาตัม อินโดนีเซีย ซึง่ โรงงานดังกล่าวจะเป็ นผู้รับผิดชอบ การทดสอบเพื่อยอมรับในโรงงาน การทดสอบเพื่อยอมรับ ในโรงงานเพิม่ เติม และการทดสอบการบูรณาการระบบ คัทเบิร์ทสันอธิบายว่า “ทีมของแมคเดอร์ มอทท์ ท�ำงานอย่ างใกล้ ชิดกับเอฟเอ็มซี เทคโนโลจีส์เพื่อ ร่ วมหากลยุทธในการลงมือที่จะตรงตามความต้ องการ ของทางบริ ษัทและประกันคุณภาพและการมอบงาน ตามเวลาที่กำ� หนด” ทังนี ้ ้จังกริ ก คอมเพล็กซ์ แห่งนี ้ด�ำเนินการโดยบริ ษัท เอนิ และประกอบด้ ว ยสองแหล่ง หลัก ด้ ว ยกัน ได้ แ ก่ จังกริกหลัก ซึง่ ตังอยู ้ ใ่ นบริเวณในความอนุญาต มัวรา บาเกา เลียบช่องแคบมากัสซาร์ ห่างจากชายฝั่ งราว 44 ไมล์ และ จังกริ กตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ อยูห่ า่ งจากจังกริ กหลัก ราว 16 ไมล์.

Thailand Oil & Gas Today Magazine

27


Did you know?

Did you know? Locals in Myanmar Drill for Oil by Hand ?

รู้หรือไม่ว่า ชาวบ้านในพม่าเจาะน�้ำมันด้วยมือ

T

housands seize chance to profit from abandoned wells in spirit of enterprise denied under former military regime The men climb atop the barrels and pour

!

Prospecting is a costly gamble. Land costs about $4,000 an acre, drills are $2,000, and permits – whose prices vary – must be purchased from the local refineries. Most drillers pool their resources and their profits. The opportunities for wealth may be great, but there are no health and safety rules here, no environmental protection, no employee regulations.

in the oil bucket by bucket, then roll the filled barrels up a ridge and into the back of a truck. All around them, thousands of workers are doing the same – digging for oil, drilling for oil, collecting the oil, and selling it off to local refineries – in unregulated, artisanal pits which they claim can fetch up to 300 barrels of crude oil a day, worth $3,000 (£2,000) at local market prices. Independence – all denied under the military regime that ruled the country for nearly 50 years. Oil was first discovered by the British in the 19th century, but the wells were abandoned, and now it is the enterprising locals who have tapped into this plentiful resource – some of whom claim to have earned millions of dollars doing so. Here in Thayet, a township caked in dust about seven hours north of Rangoon, the oil rush began in 1989 after a farmer found crude near his land. And just a few hours away, roughly 20,000 drillers dig for crude at Su Win, and another 10,000 are in the neighboringKhingTaung village.

Work continues 24 hours a day, seven days a week, and fires are a common hazard. "There are oil fields to the left and right all along the Irrawaddy river, and still so many basins all over [Burma] that we haven't explored or developed yet – but the problem is that there is no good estimate of how much oil is in place," says oil and gas expert KK Hlaing of Smart Technical Services, which helps local and international companies drill for oil. "There are around 14 basins in [Burma] but only three or four have been properly commercialised."

28

Thailand Oil & Gas Today Magazine

าวบ้ านนับพันถือโอกาสหาก�ำไรจากบ่อน� ้ำมันที่ทิ ้งร้ าง ด้ วยความฮึกเหิมหวังสร้ างเนื ้อสร้ างตัว ซึง่ เป็ นความรู้สกึ ที่ไม่เคยได้ มีภายใต้ รัฐบาลทหารชุดเดิมพม่าถูกปิ ดประเทศ จากชาติตะวันตกมากว่า 40 ปี ท�ำให้ เทคโนโลยีในการผลิต น� ้ำมันก็ถกู กีดกันไ­ ปด้ วย ส่งผลให้ ชาวบ้ านต้ องดิ ้นรนเพื่อด�ำรง ความอยูร่ อด การผลิตน� ้ำมันระดับชุมชนก็ก่อก�ำเนิด ในเขต มาเกว (Magwe) กับ สะกาย (Sagaing) ซึง่ เป็ นพื ้นที่เงาฝน แห้ งแล้ งไม่สามารถเพาะปลูกได้ ในหลายพื ้นที่แต่ก็มีน� ้ำมันดิบ ในระดับตื ้น (1,000ฟุต) ให้ ชาวบ้ านได้ ขดุ ขึ ้นมาขาย ท�ำรายได้ ให้ ครัวเรื อน 10 - 30 USD / วัน ซึง่ ถือว่าน้ อยมากในการ เสีย่ งต่อภัยจากสาร­พษิ ที่ได้ รับทังครอบครั ้ ว และชุมชน


ชายเหล่านี ้ปี นป่ ายขึ ้นไปบนถังบาร์ เรลและเทน� ้ำมัน ลงไปทีละถัง เมื่อเต็มแล้ วจึงกลิ ้งขึ ้นเนินไปใส่บนหลังรถบรรทุก เทคโนโลยีชาวบ้ าน เจาะน� ้ำมันแบบแท่นเจาะน� ้ำบาดาล ลึก 1,000 ฟุต ใช้ เครื่ องดีเซลหมุนช้ า ขับปั ม้ อัดลมลงใต้ ดนิ เพื่อส่งน� ้ำมันดิบขึ ้นมายังปากหลุม แยกน� ้ำและตะกอนดินก่อน ส่งไปขายให้ กบั โรงกลัน่ ชุมชน ผลิตน� ้ำมันดีเซลหมุนช้ า (รอบต�่ำ) ก�ำมะถันสูง ขายกลับให้ กบั ชุมชนในราคาต่อลิตร ไม่ถงึ 10 บาท รายได้ ตอ่ ครัวเรื อน 300 -1,000 บาท คุ้มกับ สารพิษและสิง่ แวดล้ อมหรื อ? เพราะแหล่งขุดเจาะเป็ นพื ้นที่ ต้ นน� ้ำพิน Pin River ล�ำน� ้ำสาขาของแม่น� ้ำเอยาวดี อิสรภาพ ซึง่ หาไม่ได้ ภายใต้ รัฐบาลที่ปกครองประเทศ มาเกือบ 50 ปี ก่อนหน้ านี ้ ที่จริ งแล้ วน� ้ำมันถูกชาวอังกฤษ ค้ นพบแล้ วตังแต่ ้ สมัยศตวรรษที่ 19 แต่บอ่ น� ้ำมันทังหลาย ้

ถูกทิ ้งร้ าง จนขณะนี ้มีชาวบ้ านหัวการค้ าเริ่มหาประโยชน์จาก ทรัพยากรที่มีล้นเหลือนี ้ โดยบางรายอ้ างว่าท�ำรายได้ แล้ ว นับล้ านเหรี ยญจากการขายน� ้ำมัน เมืองตะแยะที่ปกคลุมด้ วยฝุ่ นแห่งนี ้อยู่ห่างจาก ย่างกุ้งไปทางทิศเหนือราว 7 ชัว่ โมง กระแสตื่นน� ้ำมันเริ่ มขึ ้น ในปี พ.ศ. 2532 หลังชาวนาคนหนึง่ พบน� ้ำมันดิบในแปลงที่ดนิ ตนเอง และห่างไปอีกเพียงไม่กี่ชวั่ โมง ที่เมืองซูวิน มีคนงาน ราว 20,000 คนก�ำลังขุดเจาะหาน� ้ำมันดิบอยู่ และที่หมูบ่ ้ าน คิงตอง ที่อยูใ่ กล้ ๆ กันยังมีคนงานอีกราว 10,000 คน อย่างไรก็ตาม การหาน� ้ำมันเป็ นการเสีย่ งที่ต้นทุนสูง ทังนี ้ ้เพราะที่ดนิ หนึง่ เอเคอร์ มีราคาราว 4,000 ดอลลาร์ สหรัฐ หัวเจาะราคา 2,000 ดอลลาร์ สหรัฐ อีกทังยั ้ งต้ องซื ้อใบอนุญาต จากโรงกลัน่ ในท้ องถิ่น ซึง่ มีราคาแปรผันต่างกันไป ถึงแม้ จะมีโอกาสรวยได้ งา่ ยๆ แต่ที่นี่ไม่มีกฎควบคุม ด้ านสุขภาพและความปลอดภัย ไม่มีการปกป้องสิง่ แวดล้ อม และไม่มีระเบียบพนักงานการท�ำงานที่นี่ด�ำเนินไปตลอด 24 ชัว่ โมง เจ็ดวันต่อสัปดาห์ อีกทั ้งไฟยังเป็ นอันตราย ที่เกิดขึ ้นบ่อยครัง้ เคเค เหลียง ผู้เชี่ยวชาญด้ านน� ้ำมันและก๊ าซแห่ง สมาร์ ท เทคนิคอล เซอร์ วิสซิส ซึง่ ได้ ช่วยเหลือบริ ษัททังใน ้ และต่างประเทศขุดเจาะหาน� ้ำมัน กล่าวว่า “เลียบแม่ น�ำ้ อิรวดีมีแหล่ งน�ำ้ มันทัง้ ซ้ ายขวา แต่ ยังมีแอ่ งอีกทั่ว เมียนมาร์ ท่ ีเรายังไม่ ได้ ส�ำรวจและพัฒนา แต่ ปัญหา คือเราไม่ มีตัวเลขประมาณการที่น่าเชื่อถือว่ ามีน�ำ้ มัน อยู่เท่ าไร ในเมียนมาร์ มีแอ่ งอยู่ราว 14 แอ่ ง แต่ มีเพียง สามหรื อสี่แห่ งเท่ านัน้ ที่น�ำมาใช้ ประโยขน์ เชิงพาณิชย์ อย่ างเหมาะสมแล้ ว” เคเค เหลียงกล่าวว่าเป็ นไปได้ ยากมากที่จะมีใคร ขุดน� ้ำมันดิบได้ เกิน 30 บาร์ เรลต่อวันเนื่องจากส่วนใหญ่ ขุดเจาะกันที่ระดับความลึก 300 เมตรและ 762 เมตร (1,000 เมตร และ 2,500 เมตร) พร้ อมยัง กล่า วว่า “น� ้ำมันส่วนใหญ่อยูท่ ี่ความลึก 10,000 ฟุต” รัฐบาลพม่าเปิ ดสัมปทานให้ กลุม่ ทุนจากจีน บริ ษัท Sinopec เข้ ามาท�ำการเจาะส�ำรวจตั ้งแต่ปี 2551 และ ในปี 2553 ที่ผ่านมาได้ เจาะทดสอบบ่อที่ 1 กับ บ่อที่ 2 ในบ่อใหญ่ป๊ะโตโลง (Pahtolong) ต่อเนื่อง และพบมีก๊าซ รวมกันประมาณ 909,000 ล้ านลูกบาศก์ฟุต น� ้ำมันดิบ อีกราว 7.16 ล้ านบาร์ เรล.

เครื ่องดีเซลหมุนช้า ขับเคลือ่ นด้วยปั้ มอัดลมลงใต้ดิน เพือ่ ส่งน�้ำมันดิ บขึ้นมายังปากหลุม แยกน�้ำและตะกอนดิ น ก่อนส่งไปขาย (ภาพจาก : พาเทีย่ วพม่า พม่าพาเทีย่ ว)

Thailand Oil & Gas Today Magazine

29


Engineers Corner

How Does Offshore Pipeline Installation Work? การติดตั้งท่อขนส่งนอกชายฝั่ง มีประโยชน์อย่างไร

L

aying pipe on the seafloor can pose a number of challenges, especially if the water is deep. There are three main ways that subsea pipe is laid -- S-lay, J-lay and tow-in -- and the pipelay vessel is integral to the success of the installation.

the “touchdown point,” or its final destination on the seafloor. As more pipe is welded in the line and eased off the boat, the pipe forms the shape of an “S” in the water. Stingers, measuring up to 300 feet (91 meters) long, extend from the stern to support the pipe as it is moved into the water, as well as control the curvature of the installation. Some pipelay barges have adjustable stingers, which can be shortened or lengthened according to the water depth. Proper tension is integral during the S-lay process, buoyancy modules, and one or two tug boats tow the pipe into place. Once on location, the buoyancy modules are removed or flooded with water, and the pipe floats to the seafloor. There are four main forms of tow-in pipeline installation. The first, the surface tow involves towing the pipeline on top of the water. In this method, a tug tows the pipe on top of the water,

Buoyancy affects the pipelay process, both in positive and negative ways. In the water, the

and buoyancy modules help to keep it on the water’s surface.

pipe weighs less if it is filled with air, which puts

Using less buoyancy modules than the

less stress on the pipelay barge. But once in place

surface tow, the mid-depth tow uses the forward

on the sea bed, the pipe requires a downward

speed of the tug boat to keep the pipeline at a

force to remain in place. This can be provided by

submerged level. Once the forward motion has

the weight of the oil passing through the pipeline,

stopped, the pipeline settles to the seafloor.

but gas does not weigh enough to keep the pipe

Off-bottom tow uses buoyancy modules

from drifting across the seafloor. In shallow-water

and chains for added weight, working against

scenarios, concrete is poured over the pipe to

each other to keep the pipe just above the sea

keep it in place, while in deepwater situations, the

bed. When on location, the buoyancy modules are

amount of insulation and the thickness required

removed, and the pipe settles to the seafloor.

to ward of hydrostatic pressure is usually enough

Lastly, the bottom tow drags the pipe

to keep the line in place.

along the sea bed, using no buoyancy modules.

Tow-In Pipeline Installation

Only performed in shallow-water installations,

While jumpers are typically short enough to be installed in sections by ROVs, flowlines and pipelines are usually long enough to require a different type of installation, whether that is tow-in, S-lay or J-lay.

the sea floor must be soft and flat for this type of installation.

S-Lay Pipeline Installation When performing S-lay pipeline installation, pipe is eased off the stern of the vessel as the

Tow-in installation is just what it sounds

boat moves forward. The pipe curves downward

like; here, the pipe is suspended in the water via

from the stern through the water until it reaches

30

Thailand Oil & Gas Today Magazine

which is maintained via tensioning rollers and a controlled forward thrust, keeping the pipe from buckling. S-lay can be performed in waters up to 6,500 feet (1,981 meters) deep, and as many as 4 miles (6 kilometers) a day of pipe can be installed in this manner.

e


esco ALLIED TRANSMISSIONS (S.E.A.) PTE LTD (ESTABLISHED 1994) 8 Penjuru Place, #01-36 & #01-38, 2-8 Penjuru Tech-Hub Singapore 608780 TEL :+65 6356 8922 FAX : +65 6356 8900 EMAIL : cylim@allied-transmissions.com WEB-SITE : www.allied-transmissions.com.

Thailand Oil & Gas Today Magazine

31


J-Lay Pipeline Installation Overcoming some of the obstacles of S-lay installation, J-lay pipeline installation puts less stress on the pipeline by inserting the pipeline in an almost vertical position. Here, pipe is lifted via a tall tower on the boat, and inserted into the sea. Unlike the double curvature obtained in S-lay, the pipe only curves once in J-lay installation, taking on the shape of a “J” under the water. The reduced stress on the pipe allows J-lay to work in deeper water depths. Additionally, the J-lay pipeline can withstand more motion and underwater currents than pipe being installed in the S-lay fashion.

Types Of Pipelay Vessels There are three main types of pipelay vessels. There are J-lay and S-lay barges that include a welding station and lifting crane on board. The 40- or 80-foot (12- or 24-meter) pipe sections are welded away from wind and water, in an enclosed environment. On these types of vessels, the pipe is laid one section at a time, in an assembly-line method. On the other hand, reel barges contain a vertical or horizontal reel that the pipe is wrapped around. Reel barges are able to install both smaller diameter pipe and flexible pipe. Horizontal reel barges perform S-lay installation, while vertical reel barges can perform both S-lay and J-lay pipeline installation. When using reel barges, the welding together of pipe sections is done onshore, reducing installation costs. Reeled pipe is lifted from the dock to the vessel, and the pipe is simply rolled out as installation is performed. Once all of the pipe on the reel has been installed, the vessel either returns to shore for another, or some reel barges are outfitted with cranes that can lift a new reel from a transport vessel and return the

spent reel, which saves time and money.

ารวางท่อบนพื ้นใต้ ทะเลอาจน�ำมาซึง่ อุปสรรคหลาย ประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากระดับน� ้ำนั ้นลึก มีวธิ ีการวางท่อใต้ ทะเลได้ 3 วิธีหลักๆ ได้ แก่ S-Lay, J-Lay, และ Tow-in ใน 3 วิธีการดังกล่าว เรื อวางท่อเป็ นส่วน ส�ำคัญในการวางท่อให้ ส�ำเร็จ ทุน่ ลอยน� ้ำส่งผลต่อกระบวนการวางทัง้ ทังในเชิ ้ งลบ และเชิงบวก หากอยูใ่ นน� ้ำ ท่อจะมีน� ้ำหนักน้ อยกว่าหากไม่ เติมอากาศลงไปในท่อ ซึ่งจะเป็ นการใส่แรงดันเข้ าไปที่ เรื อวางท่อน้ อยกว่า แต่เมื่อวางไว้ ที่พื ้นใต้ ทะเลแล้ ว จ�ำเป็ น ต้ องมีแรงดิ่งเพื่อคงให้ ท่ออยู่นิ่งกับที่จุดนี ้สามารถท�ำได้ โดยน� ้ำหนักของน� ้ำมันที่ไหลผ่านท่อ แต่ก๊าซนั ้นมีน� ้ำหนัก ไม่เพียงพอที่จะท�ำให้ ท่อไม่ลอยขึ ้นจากพื ้นใต้ น� ้ำ ในกรณีที่ เป็ นน� ้ำตื ้น จะมีการเทคอนกรี ตบนท่อเพื่อคงให้ ท่ออยู่กบั ที่ ส่วนในกรณีน� ้ำลึก ฉนวนและความหนาที่ใช้ ในการป้องกัน ความดันอุทกสถิตส่วนใหญ่แล้ วจะเพียงพอในการท�ำให้ ท่ออยูก่ บั ที่ 32

Thailand Oil & Gas Today Magazine

การติดตั้งท่อขนส่งแบบ Tow-in ขณะที่เครื่ องเจาะ (jumper) มักจะสันพอที ้ ่จะติดตัง้ ในส่วนต่างๆ โดยใช้ ยานพาหนะควบคุมระยะไกล (ROV) ท่อ ไหล (flowline) และท่อส่งมักจะยาวพอที่จะใช้ การติดตังด้ ้ วย วิธีอื่น ไม่วา่ จะเป็ น tow-in, S-Lay, หรื อ J-Lay Tow-in คือการติดตั ้งที่วิธีท�ำก็เหมือนชื่อวิธีการ นัน่ คือ ท่อจะแขวนไว้ ในน� ้ำกับโมดุลทุ่นลอย แล้ วใช้ เรื อ 1 หรื อ 2 ล�ำลากท่อไปยังต�ำแหน่งที่ต้องการ เมื่อได้ ต�ำแหน่ง ที่ต้องการแล้ ว โมดุลทุ่นลอยจะถูกดึงออกหรื อปล่อยให้ น� ้ำท่วม แล้ วท่อก็จะลอยอยูใ่ ต้ ท้องทะเล การติดตังต่ ้ อขนส่งแบบ Tow-in ท�ำได้ 4 ลักษณะ หลักๆ ลักษณะแรก คือ การลากท่ อขนส่ งที่ผิวน�ำ้ วิธีนี ้ เรื อลากจะลากท่อที่ผิวน� ้ำ และโมดุลทุ่นลอยจะช่วยให้ ท่อลอยอยูท่ ี่ผิวน� ้ำได้ ส่วนการลากท่ อส่ งในน�ำ้ คือ ใช้ โมดุลทุ่นลอย น้ อยกว่าการลากท่อขนส่งที่ผิวน� ้ำ ความเร็ วของเรื อลาก จะท�ำให้ ทอ่ ลอยอยูร่ ะดับต�ำ่ กว่าผิวน� ้ำ เมื่อหยุดการเคลื่อนที่ ไปข้ างหน้ า ท่อก็จะหยุดนิ่งที่ใต้ ท้องทะเล การลากท่ อส่ งเหนือพืน้ ใต้ น�ำ้ ใช้ โมดุลทุน่ และโซ่ เพื่อเพิ่มน� ้ำหนักและท�ำงานดึงทานกัน เพื่อคงให้ ทอ่ อยูเ่ หนือ ระดับพื ้นใต้ ทะเล เมื่อได้ ต�ำแหน่งที่ต้องการแล้ ว จะถอดโมดุล ทุน่ ลอยออก แล้ วท่อก็จะหยุดนิ่งที่พื ้นผิวใต้ น� ้ำ วิธีสดุ ท้ าย คือ การลากท่อบนพื ้นใต้ น� ้ำ คือ จะไม่มี การใช้ โมดุลทุ่นลอย วิธีการนี ้จะใช้ เฉพาะในกรณีติดตั ้ง ในน� ้ำตื ้นเท่านัน้ และพื ้นใต้ ทะเลจะต้ องนุม่ และแบนเรี ยบ

การติดตั ้งท่อขนส่งแบบ J-Lay สามารถเอาชนะ อุปสรรคบางอย่างที่เกิดขึ ้นกับการติดตั ้งท่อขนส่งแบบ S-Layเนื่องจากการติดตังท่ ้ อขนส่งแบบ J-Lay ใช้ แรงดึงท่อ ขนส่งน้ อย โดยสอดท่อไว้ ในแนวเกือบตัง้ วิธีการนี ้ ท่อจะถูก ยกขึ ้นผ่านหอคอยสูงบนเรื อแล้ วจมลงไปในทะเล วิธีการนี ้ ท�ำให้ ทอ่ เรี ยงต่อกันเป็ นรูปคล้ ายตัว J ใต้ น� ้ำ ซึง่ แตกต่างจาก การติดตังท่ ้ อขนส่งแบบ S-Lay ซึง่ ตีวงเป็ นโค้ งสองครัง้ แรงดึงที่ลดลงในท่อท�ำให้ การติดตังท่ ้ อขนส่งแบบ J-Lay ใช้ ได้ ผลดีในน� ้ำลึก นอกจากนี ้ ท่อที่ติดตังแบบ ้ J-Lay นันสามารถทนทานต่ ้ อการเคลื่อนที่และกระแสน� ้ำใต้ น� ้ำได้ ดี กว่าท่อที่ตดิ ตังแบบ ้ S-Lay

การติดตั้งท่อขนส่งแบบ S-Lay การติดตังท่ ้ อขนส่งแบบ S-Lay นัน้ ท่อจะถูกปล่อย ออกจากส่วนท้ ายของเรื อขณะที่เรื อเคลื่อนที่ไปข้ างหน้ า ท่อจะโค้ งไปข้ างล่างจากส่วนท้ ายของเรื อ เคลื่อนผ่านน� ้ำ จนกระทัง่ ถึง “จุดสัมผัส” หรื อจุดหมายที่ต้องการที่พื ้นใต้ ทะเล เนื่องจากมีท่อหลายท่อเชื่อมต่อกันเป็ นเส้ นและปล่อยออก จากเรื อ ท่อจึงก่อรูปเป็ นตัว S ในน� ้ำ สติงเกอร์ ความยาว 300 ฟุต (91 เมตร) เหยียด ยามจากท้ ายเรื อเพื่อพยุงท่อขณะที่ทอ่ เคลือ่ นที่อยูใ่ นน� ้ำ และ ควบคุมส่วนโค้ งของการติดตัง้ เรื อวางท่อบางล�ำมีสติงเกอร์ แบบปรับได้ ซึง่ สามารถปรับให้ สนลงหรื ั้ อยาวขึ ้นตามระดับ ความลึกของน� ้ำ แรงดึงที่เหมาะสมนันส� ้ ำคัญในกระบวนการวางแบบ S-Lay ซึง่ จะรักษาระดับโดยลูกกลิ ้งแรงดึงและแรงผลักไป ข้ างหน้ า ท�ำให้ ทอ่ ไม่ตดิ ขัด การติดตังท่ ้ อขนส่งแบบ S-Lay นัน้ สามารถท�ำได้ ในน� ้ำลึกถึง 6,500 ฟุต (1,981 เมตร) และใน ระยะเวลา 1 วันสามารถติดตังได้ ้ ไกลถึง 4 ไมล์ (6 กิโลเมตร) ด้ วยวิธีการนี ้

การติดตั้งท่อขนส่งแบบ J-Lay

เรือวางท่อชนิดต่างๆ เรื อวางท่อมีอยู่ 3 ชนิดหลักๆ มีเรื อวางท่อแบบ J-Lay และ S-Lay ที่มาพร้ อมกับสถานีเชื่อมและเครนยกบนเรื อด้ วย มีพื ้นที่ส�ำหรับท่อ 40 หรื อ 80 ฟุต (12-24 เมตร) อยูเ่ ฉพาะ เพื่อมิให้ สมั ผัสกับลมและน� ้ำ โดยท�ำงานในสภาพแวดล้ อม ที่ปิด ในเรื อประเภทนี ้ ท่อจะวางอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งใน แต่ละครัง้ ในสายการประกอบหนึง่ สาย ในทางตรงข้ าม เรื อวางท่อแบบรี ลบาร์ จ มีแกนแนว ตังและแนวนอนที ้ ่หอ่ รอบท่อ เรื อวางท่อแบบรี ลบาร์ จสามารถ ติดตังทั ้ ง่ ท่อที่มีเส้ นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กและท่อที่ยืดหยุน่ ได้ เรื อวางท่อแบบรี ลบาร์ จแนวนอนท�ำการติดตังแบบ ้ S-Lay ส่วน เรื อวางท่อแบบรี ลบาร์ จแนวตังท� ้ ำการติดตังแบบ ้ J-Lay เมื่อใช้ เรื อวางท่อแบบรี ลบาร์ การเชื่อมห้ องท่อให้ เข้ ากันจะด�ำเนินการบนชายฝั่ ง เพื่อลดต้ นทุนการติดตั ้ง ท่อที่ห่อแกนแล้ วจะถูกยกขึ ้นมาจากท่าเรื อมายังเรื อ และ ท่อก็จะถูกหมุนออกจากแกนขณะที่ท�ำการติดตั ้ง เมื่อติด ตั ้งท่อทั ้งหมดบนแกนแล้ ว เรื อก็จะกลับไปที่ฝั่งเพื่อไปรับ แกนใหม่ หรื อ เรื อบางล�ำก็จะมีเครนที่สามารถยกแกนจาก เรื อ ขนส่ง และส่ง แกนที่ ใ ช้ แ ล้ ว กลับ ไปยัง ท่า เรื อ ได้ เ ลย ซึง่ สามารถลดเวลาและค่าใช้ จา่ ยได้ .


Product And Technology News

Magnetic Level BNA

Features

■ Simple, robust and solid design, long service life Level measurement ■ Level displayed proportional to volume or height ■ Individual design and corrosion resistant materials make the products suitable for a broad range of applications WIKA data sheet LM 10.01 ■ Pressure range from vacuum up to 400 bar ■ Temperature range up to 450 °C ■ Density ≥ 340 kg/m³ ■ Explosion-protected versions ■ Interface measurement and overall level from Δ density ≥ 100 kg/m³ ■ Level displayed proportional to volume or height ■ Bypass chamber and float from stainless steel 1.4571, 1.4404 or special materials

Special features

Process- and system-specific production Operating limits: - Operating temperature: T = -196 ... +450 °C - Operating pressure: P = vacuum to 400 bar - Limit density: ρ ≥ 340 kg/m3 ■■ variety ofsensor different process connections ss level indicator,Wide model BNA with level magnetic switch and materials ■■ Mounting of level sensors and magnetic switches possible as an option gh the magnetic field of the permanent magnetic ■■display Explosion-protected versions m in the float, the elements, through the wall ■■ ■■

Features

■ Pressure- and gas-tight separation between chamber and display/measuring equipment ■ Measuring and indicating of the level of aggressive, combustible, toxic, hot and contaminated media ■ Functioning of the magnetic display guaranteed even in the case of power failures ■ Continuous measurement of levels, independent of physical and chemical changes of the\ media such as: Foaming, conductivity, dielectric constant, vapours, bubble formation, boiling effects ■ Special versions: Food compliant, coatings, liquid gas, heating jacket

llustration of the principle Bypass chamber Float (with magnetic system) Magnetic display

Connection housing (only with option magnetic switch or level sensor)

Magnetic system

The magnetic system is assembled from a pole disc and various magnets. These can be individually adapted to the different chamber dimensions and for temperatures up to 450 °C. Field lines Magnets Pole disc

bypass chamber, are turned through 180°. For an sing level from white to red; for a falling level from red te. he bypass level indicator displays the level of aCorporation WIKAclearly Instrumentation without power supply.

Contact us:

(Thailand) Co.,Ltd 850/8 Ladkrabang Road, Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand. T: (66) 2326 6876 - 80 Fax: (66) 2326 6874 Page 1 of 16 Website : www.wika.co.th Email: info@wika.co.th Thailand Oil & Gas Today Magazine

33


Safety Solutions

Avoiding Arc Flash การเลี่ยงประกายไฟฟ้าจากอาร์ก

Electrical events can severely injure – or kill – workers

I

n October 2010, a wind farm technician suffered third-degree burns to his neck, chest and arms and second-degree burns to his face after energy from an arc flash struck him while working. OSHA determined that the technician’s

An arc flash injury can mean an “excruciating

hazards wear protective clothing and other

employer failed to ensure workers attached

road to recovery, something any reasonable person

protective equipment with an arc rating equal to

personal lockout/tagout devices on tower turbine

would want to avoid,” said Antony Parsons,

or greater than the estimated heat energy.

switch gear at ground level. Other employees

technical consultant at energy management

were working on the towers 350 feet off the

specialist Schneider Electric. “There’s light,

ground. A transformer unexpectedly activated,

sound along with heat, that can cause damage

injuring the technician. OSHA issued six citations

to eyesight, hearing.

for willful safety violations and proposed fines of $378,000. This case is just one example of the potential health, legal and financial consequences of an arc flash incident.

Rules and guidance In April 2014, OSHA issued a final rule on electric power generation, transmission and distribution; and electrical protective equipment.

During an arc flash, electric current leaves

The rule has new or revised requirements for

its intended path and travels to the ground, or

electrical safety – including arc-flash protection

from one conductor to another, through the

– for both construction and general industry. It

air. Factors that can cause an arc flash include

affects workplaces in various industries – including

equipment failure, dust, dropped tools and

manufacturing. The agency estimates the rule

corrosion. Injuries can be devastating, as arc

will help prevent about 20 deaths and 118 serious

flash temperatures can reach 35,000° F – which

injuries per year.

is 3 times hotter than the surface of the sun. An arc flash also can produce noise reaching 140 decibels – about as loud as a gunshot – and molten metal shrapnel. Each day in the United States, an estimated five to 10 arc flash incidents occur with electrical equipment, according to NIOSH.

Under the rule, employers must protect their workers from hazards posed by flames and electric arc in the following ways: Identify employees who will be working around these hazards. Estimate the incident heat energy of any electric-arc hazard to which a worker would be exposed. With certain exceptions, ensure workers exposed to such

34

Thailand Oil & Gas Today Magazine

At press time, the compliance deadline for certain provisions of arc flash protection was


Additionally, to better understand arc flash and its hazards and determine further safety guidance, NFPA and IEEE have been collaborating on an arc flash research project. Phases I and II of testing have been completed, and IEEE is reviewing new models for incident energy calculations, Dini said. IEEE 1584 contains methods for calculating incident energy and arc flash boundaries based on research conducted during the 1990s, Dini said. The current project involved nearly 2,000 tests using more modern methods and equipment. Blast pressure, sound and light intensity also have been measured during the experiments.

Risk assessment One notable change in the new version of NFPA 70E is the shift in terminology from April 1, including the requirement that employers provide workers with protective clothing and other equipment.

Advancements Guidance on how to protect workers will continue to evolve as more is learned about arc flash. A special task group associated with the NFPA 70E technical committee has been exploring if the standard should include certified personal

“hazard analysis” to “risk assessment,” which is defined as a process that identifies hazards, estimates potential severity and likelihood of injury or “damage to health,” and determines if protective measures are required. In the 2012 edition, arc flash hazard analysis was defined as “a study investigating a worker’s potential exposure to arc flash energy, conducted for the purpose of injury prevention and the determination of safe work practices, arc flash boundary, and the appropriate levels

protective equipment – such as arc-rated clothing,

of PPE.” Risk assessment was not listed in the

faceshields, rubber gloves and insulated tools

standard’s definitions.

– for electrical workers, Dini said. This would be similar to what is in place in other NFPA standards for workers such as firefighters,

In the newest version, NFPA has shifted to “risk assessment” for greater clarity, Burke said.

ไม่ได้ คาดคิด จนท�ำให้ ชา่ งเทคนิครายนี ้ได้ รับบาดเจ็บดังนัน้ ส�ำนักงานบริ หารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจึง ออกหมายฐานละเมิดมาตรฐานความปลอดภัยโดยเจตนา หกกระทงและตังค่ ้ าปรับถึง 378,000 ดอลลาร์ สหรัฐ ทั ้งนี ้ กรณีดงั กล่าวเป็ นเพียงตัวอย่างเดียวของ ผลกระทบด้ านสุขภาพ กฎหมาย และการเงินที่อาจเกิดขึ ้น จากเหตุประกายไฟฟ้า ประกายไฟฟ้าจากอาร์ กเกิดขึ ้นเมื่อกระแสไฟฟ้า เดินทางออกนอกเส้ นทางทีค่ วรลงไปยังพื ้นดินหรือเมือ่ กระแส ไฟฟ้าเดินทางจากตัวน�ำหนึง่ ผ่านอากาศไปสูอ่ ีกตัวน�ำหนึง่ โดยปั จจัยที่ก่อให้ เกิดประกายไฟฟ้าแบบนี ้ได้ แก่ อุปกรณ์ ล้ มเหลว ฝุ่ น อุปกรณ์ที่ตกหล่น และการกัดกร่ อน ทั ้งนี ้ ความบาดเจ็บที่เกิดจากประกายไฟฟ้ านันอาจมี ้ ความรุนแรง มากเนื่องจากอุณหภูมขิ องประกายไฟฟ้ าอาจสูงได้ ถงึ 35,000 องศาฟาเรนไฮต์ซงึ่ ร้ อนกว่าพื ้นผิวดวงอาทิตย์ถึงสามเท่า นอกจากนัน้ ประกายไฟฟ้าเช่นนี ้นอกจากจะสามารถท�ำให้ เกิดเสียงที่ดงั ได้ ถงึ 140 เดซิเบล หรื อดังพอๆ กันเสียงยิงปื น ยังอาจท�ำให้ มีสะเก็ดโลหะหลอมละลายได้ อีกด้ วย ทังนี ้ ้ ข้ อมูลจากสถาบันความปลอดภัยและอาชีว อนามัยแห่งชาติของสหรัฐอเมริ กาชี ้ว่า ในสหรัฐอเมริ กา มีเหตุประกายไฟฟ้าจากอุปกรณ์ ไฟฟ้าเกิดขึ ้นราวห้ า ถึงสิบครัง้ ต่อวัน นายแอนโทนี พ าร์ สัน ส์ ที่ ป รึ ก ษาด้ า นเทคนิ ค ของบริ ษัทผู้เชี่ยวชาญด้ านการจัดการไฟฟ้า ชไนเดอร์ อิเล็คทริ ก กล่าวว่า ความบาดเจ็บที่เกิดจากประกายไฟฟ้า อาจส่งผลให้ ต้อง “ใช้ เวลาในการฟื ้ นตัวอย่ างเจ็บปวด ทรมาน ซึ่งเป็ นสิ่งที่คนปกติคงไม่ มีใครอยากเผชิญ เพราะเหตุประกายไฟฟ้าท�ำให้ เกิดทัง้ แสง เสียง อีกทัง้ ความร้ อน ซึ่งอาจสร้ างความเสียหายให้ แก่ การมองเห็นและการได้ ยนิ ”

กฎและแนวทางปฏิบัติ

who must wear turnout gear and other special protective equipment. Currently, 70E requires most PPE to meet requirements of certain ASTM

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 ส�ำนักงานบริ หาร ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยได้ ออกกฎล่าสุดอีกข้ อว่า ด้ วยการให้ ก�ำเนิด การส่ง และการกระจายพลังงานไฟฟ้า และอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าโดยกฎดังกล่าวได้ เพิ่ม และทบทวนข้ อก�ำหนดด้ านความปลอดภัยจากกระแส ไฟฟ้รวมไปถึงการป้องกันภัยจากประกายไฟฟ้าส�ำหรับ ทังอุ ้ ตสาหกรรมการก่อสร้ างและอุตสาหกรรมทัว่ ไป โดย จะมีผลบังคับใช้ ในสถานปฏิบตั ิงานในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมไปถึงอุตสาหกรรมการผลิตด้ วย โดยทางหน่วยงาน คาดว่ากฎดังกล่าวจะช่วยป้องกันการเสียชีวติ ได้ ถงึ 20 ราย และป้องกันอาการบาดเจ็บรุนแรงได้ 118 รายต่อปี

standards. Certification likely would require testing to confirm a product meets the standard’s requirements.

รากฏการณ์ไฟฟ้านี ้สามารถสร้ างความบาดเจ็บหรื อ คร่าชีวิตผู้ปฏิบตั งิ านได้

เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 ช่างเทคนิคฟาร์ ม กังหันลมได้ รับบาดเจ็บแผลไฟไหม้ ระดับสามที่คอ หน้ าอก และแขน และแผลไฟไหม้ ระดับสองบนใบหน้ า หลังจาก โดนความร้ อนจากประกายไฟฟ้าขณะปฏิบตั งิ าน

กฏดังกล่าวระบุว่านายจ้ างต้ องปกป้องคนงาน จากอันตรายที่อาจเกิดขึ ้นจากเปลวไฟและประกายไฟฟ้า ด้ วยวิธีการดังต่อไปนี ้

ส�ำนักงานบริ หารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ของสหรัฐอเมริ กาตัดสินว่านายจ้ างของช่างเทคนิคราย ดังกล่าวไม่ได้ ตรวจสอบว่าคนงานเชื่อมอุปกรณ์การล็อค และป้ายแขวนส่วนตัวเข้ ากับสวิตช์เกียร์ ของกังหันที่ระดับ พื ้นหรื อไม่ทั ้งนี ้ คนงานคนอื่นๆ ก�ำลังปฏิบตั ิที่บนหอสูง จากพื ้น 350 ฟุต ระหว่างนัน้ หม้ อแปลงเกิดท�ำงานโดย

Thailand Oil & Gas Today Magazine

35


ระบุว่าพนักงานคนใดที่ต้องท�ำงานในสภาพที่มี ความเสี่ยงเหล่านี ้ ประมาณพลังงานความร้ อนตกกระทบ ของประกายไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ ้นที่พนักงานมีความเสีย่ งโดน และตรวจสอบให้ มนั่ ใจว่าคนงานที่มีโอกาสเผชิญอันตราย สวมชุดป้องกันและอุปกรณ์ ป้องกันอื่นๆ ที่มีค่าอาร์ ก เทียบเท่าหรื อสูงกว่าพลังงานความร้ อนที่ประมาณการณ์ไว้ ยกเว้ นในบางกรณีเท่านัน้ ขณะตีพมิ พ์ ทางหน่วยงานก�ำหนดเส้ นตายที่จะเริ่ม บังคับใช้ บทบัญญัตดิ ้ านการป้องกันประกายไฟฟ้าบางข้ อ คือวันที่ 1 เมษายน ซึง่ รวมไปถึงข้ อที่ก�ำหนดให้ นายจ้ างต้ อง จัดหาชุดป้องกันและอุปกรณ์อื่นๆ ให้ แก่คนงานด้ วย

ความก้าวหน้า แนวทางปฏิบตั ดิ ้ านการปกป้ องคนงานจะยังคงพัฒนา ยิ่งขึ ้น เมื่อเราเรี ยนรู้เกี่ยวกับประกายไฟฟ้ามากขึ ้น ทังนี ้ ้นายดินีกล่าวว่า กลุม่ เฉพาะกิจมีความเกี่ยวข้ อง กับคณะกรรมการเทคนิคของมาตรฐานความปลอดภัย ด้ านไฟฟ้าในที่ท�ำงานโดยสมาคมป้องกันอัคคีภยั แห่งชาติ ของสหรัฐอเมริ กาก�ำลังอยูร่ ะหว่างการส�ำรวจว่ามาตรฐาน ดังกล่าวควรครอบคลุมถึงอุปกรณ์ ป้องกันส่วนบุคคลที่ ได้ รับการรับรองส�ำหรับพนักงานด้ านไฟฟ้าด้ วยหรื อไม่ เช่น ชุดกันอาร์ ก กระบังหน้ านิรภัย ถุงมือยาง และอุปกรณ์ หุ้มฉนวน โดยมาตรฐานเช่นนี ้จะคล้ ายคลึงมาตรฐานของ สมาคมป้องกันอัคคีภยั แห่งชาติสำ� หรับผู้ปฏิบตั งิ านสายอื่น เช่น นักผจญเพลิง ซึง่ ต้ องสวมชุดดับเพลิงและอุปกรณ์ ป้องกันพิเศษอื่นๆ โดยในขณะนี ้มาตรฐานความปลอดภัย ด้ านไฟฟ้าในที่ท�ำงานนันก� ้ ำหนดให้ อปุ กรณ์ป้องกันส่วน บุคคลส่วนมากต้ องเป็ นไปตามข้ อก�ำหนดของมาตรฐาน สมาคมการทดสอบและวัสดุอเมริ กนั โดยการรับรองอาจ ต้ องผ่านการทดสอบเพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์นนๆ ั ้ ตรงตาม ข้ อก�ำหนดของมาตรฐานดังกล่าว นอกจากนัน้ นายดินีกล่าวว่า เพื่อให้ เข้ าใจประกาย ไฟฟ้าจากอาร์ กและความเสีย่ งในเกิดและเพื่อร่างแนวทาง ปฏิบตั ิเพิ่มเติมสมาคมป้องกันอัคคีภยั แห่งชาติของสหรัฐอเมริ กา ได้ ร่วมกับสถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อท�ำโครงการวิจยั ประกายไฟฟ้าจากอาร์ ก โดย การทดสอบในระยะที่หนึ่งและสองได้ เสร็ จสิ ้นแล้ วและ สถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ก�ำลังทบทวน แบบจ�ำลองใหม่เพื่อใช้ ท�ำควณพลังงานตกกระทบ ทังนี ้ ้แนวทางการค�ำนวณอันตรายจากประกายไฟฟ้ า จากอาร์ กของสถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ นันครอบคลุ ้ มวิธีการค�ำนวณพลังงานตกกระทบและขอบเขต ประกายไฟฟ้าโดยอ้ างอิงจากงานวิจยั ที่ทำ� ขึ ้นในช่วงปี พ.ศ. 2533-2542 โดยโครงการในปั จจุบนั นี ้มีการทดสอบเกือบ

36

Thailand Oil & Gas Today Magazine

2,000 รายการโดยใช้ วธิ ีการและอุปกรณ์ที่ทนั สมัยกว่าเดิม อีกทังยั ้ งมีการวัดแรงดันจากการระเบิด เสียง และความเข้ ม แสงระหว่างการทดลองเหล่านี ้ด้ วย

การประเมินความเสีย ่ ง ความเปลีย่ นแปลงอย่างหนึง่ ที่เห็นได้ อย่างขัดเจน ในมาตรฐานความปลอดภัยด้ านไฟฟ้าในที่ท�ำงานโดย สมาคมป้องกันอัคคีภยั แห่งชาติของสหรัฐอเมริ กา คือ ศัพท์ เฉพาะทางที่เปลีย่ นไป จาก “การวิเคราะห์ อันตราย” เป็ น “การประเมินความเสี่ยง” ซึง่ นิยามไว้ วา่ เป็ นกระบวนการ ระบุอนั ตรายที่อาจเกิด ประมาณการณ์ความรุ นแรงและ ความเป็ นไปได้ ที่จะเกิดความบาดเจ็บหรื อ “ความสูญเสีย ต่อสุขภาพ” และตัดสินว่าต้ องมีมาตรการป้องกันหรื อไม่ ทังนี ้ ้ ในฉบับปี พ.ศ. 2555 ได้ นิยามการวิเคราะห์ อันตรายจากประกายไฟฟ้าจากอาร์ กได้ ว่า “การศึกษา เพื่อตรวจสอบโอกาสที่ผ้ ปู ฏิบตั อิ าจเสี่ยงโดนพลังงานจาก ประกายไฟฟ้าจากอาร์ กซึ่งท�ำขึน้ เพื่อป้องกันเหตุบาดเจ็บ และการก�ำหนดวิธีการปฏิบตั งิ านที่ปลอดภัย ขอบเขต ประกายไฟฟ้าจากอาร์ ก และระดับของอุปกรณ์ ป้องกัน ส่ วนบุคคลที่เหมาะสม" ทั ้งนี ้ การประเมินความเสี่ยง ไม่ได้ ถกู ระบุไว้ ในนิยามในมาตรฐานฉบับดังกล่าว

นายเบิร์กกล่าวว่า ในฉบับใหม่นี ้ สมาคมป้องกัน อัคคีภยั แห่งชาติได้ เลือกใช้ คำ� ว่า “การประเมินความเสี่ยง” เพื่อเพิ่มความชัดเจนยิ่งขึ ้น.


Event Highlight

MAR NE Philippines

2015

Philippines would once again be hosting

The 2nd Edition of Marine Philippines 2015, Shipbuild Philippines 2015 and Offshore Philippines 2015, an international Maritime, Shipbuilding and offshore Exhibition in Manila from 17

– 19 June 2015 at SMX Convention Centre, Manila, Philippines. The event would be boasting of the following highlights : - More than 3000 international trade visitors - More than 100 international exhibiting brands - An international maritime & shipbuilding Technology Presentation

Philippines Marine Exhibition Tel : (+632) 9020-900 Ext. 115 Email : phil@asiafireworks.com Web : www.philmarine.com

Thailand Oil & Gas Today Magazine

37


FBI In Action

FBI Thailand was present once again at The Global Community of Growth, Innovation and Leadership (GIL 2015: Thailand)

>>NEC Corporation (Thailand) Ltd received a best company Awards Unified Communications Vendor of the Year

>>Thai Oleochemicals Co., Ltd a Subsidary of PTT Global chemical received a best Thailand Oleochemicals Company Awards of the Year

FBI Thailand was present once again at The Global Community of Growth, Innovation

Frost & Sullivan analysts also provided insights

and Leadership (GIL 2015: Thailand) 2ndApril 2015, DusitThani, Bangkok, Thailandhosted

on affordable and accessible healthcare, mega trends in

by Frost & Sullivan summit in Bangkok, discussing Convergence of industries and digital

the global food and beverages industry and autonomous

transformation of the Thai economy

cars, big data and connected mobility business

KohEngLok, Country Head, Thailand at Frost & Sullivan said that connectivity will accelerate the convergence of industries, products, technologies and competition. Koh said that companies are beginning to understand the importance of convergence. “Many companies such as Google are moving out of their traditional business areas to form new partnerships and new solutions. Customers are not interested in silo based apps or services anymore,” he added. He also said that Thai companies should explore opportunities in convergence to tap new growth as customers are now demanding holistic, end-to-end solutions of their connected life. “We foresee a lot more partnerships between energy, security, IT, healthcare, automotive and other sectors,” he added.

38

Thailand Oil & Gas Today Magazine

models. The panelists at the Industry Leaders' Visionary Perspectives session, who shared their views on how they shaped their companies in the highly innovative and turbulent market environmentwere SupawanTeerawat, Vice President & CMO, Thailand CAT Telecom Public Company Limited is the Platinum Sponsor while NEC is the Gold Sponsor for the summit. Media partners are Asia Pacific Biotech News, Developing Telecoms, EMIS, Thailand Oil & Gas Today, Asia Research News and Thailand Business News.


ASIA 2015 An International Exhibition of Oil & Gas Technologies & Supporting Industries

An International Exhibition of Process, Petrochemical And Refinery Equipment, Technologies & Supporting Industries

Co-Located with :

Oil & Gas Thailand And Petrochemical Asia Technology Seminar

Endorsed By :

Ministry of Energy

Singapore Industrial Automation Association

Bangchak Renewable Energy Leader

Design & Engineering Consulting Service Center

The Petroleum Institute of Thailand

Thailand Exhibition Association

Thai-Japan Technology Promotion Assn

Indonesia Industrial Automation Club (llAC)

27-29 OCTOBER 2015 BITEC, Bangkok, Thailand

Incorporating With :

www.thai-marine.com Endorsed By :

Marine Department

Thai Shipowners Association

Thai Shipbuilding and Repairing Association

Official Media :

Thailand Oil & Gas Today Magazine

Juz Talk (Thailand)

Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd Part of The Fireworks Trade Media Group

Singapore Industrial Automation Association

Thai-Japan Technology Promotion Assn

Thailand Exhibition Association

Indonesia Industrial Automation Club (llAC)


40

Thailand Oil & Gas Today Magazine


Circulation of Thailand Oil&Gas Today Magazine is audited by Fireworks Business Information quarterly and as a requirement, circulation of Free copies is restricted to qualified readers in the Southeast Asia region. But readers in other countries can have Thailand Oil&Gas Today Magazine, only on subscription basis. As a subscriber of Thailand Oil&Gas Today Magazine, irrespective of whether you are located in the Southeast Asia region or other countries, you will be the first one to receive the current issue before other free readers. You have your own personal copy of Thailand Oil&Gas Today Magazine and you can either retain for further reference in your own library or share with others in your organization. Consider the advantage you will have by subscribing to Thailand Oil&Gas Today Magazine. For priority service, fax this subscription card to +66 2 513 1418 Ext. 108 or email to thai@fireworksbi.com

My Business Particulars

This Section MUST be completed before your request can be processed. YES, I would like to have any OWN PERSONAL COPY OF Thailand Oil&Gas Today Magazine, Please enter my subscription TODAY! For enquiries, regarding advertisements in the magazine and online, Please visit our website where you will find the necessary links to the companies concerned.

MY COMPANY ACTIVITIES

SUBSCRIPTION OPTIONS

Oil and Gas Producers

I wish to subscribe/ renew for:

Oil and Gas Contractors

One year (4 issues) for THB 900 / USD 30

Oil and Gas Exploration

Two years (8 issues) for just THB 1,800 / USD 60

Oil and Gas Equipment Suppliers Subsea Contractor Subsea Equipment Suppliers Petrochemical Producers

PREFERRED METHOD OF PAYMENT

Petrochemical Equipment Suppliers Marine and Offshore Industry

Cash

Others: Please Specify:

Cheque

MY MAIN JOB FUNCTION

Electronic Transfer Remit to the Publisher’s bank account as detailed below :

Management & Decisions Makers

Fireworks Media ( Thailand ) Co., Ltd.

Purchasing & Procurement

Account NO : 111-3-91427-5

Maintenance & Technical

Siam Commercial Bank Pcl.

Engineering

Swift Code

: SICOTHBK

Branch

: Ratchayothin

Production Manufacturing Research & Development (R&D)

9 Ratchadapisek Rd. Jatuchak Bangkok 10900

Quality Control (QC)

After Completion, Fax or POST to Fireworks Business Information (Thailand) Promphan 2 Office & Residence, 8th Floor (Office Zone, Room 807) 1 Soi Lat Phrao 3, Lat Phrao Road, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand TEL : (+66) 2513 1418 Ext. 108

FAX : (+66) 2513 1419

Email: Thai@fireworkabi.com

Fireworks Business Information (Thailand) Current of Thailand Oil&Gas Today Magazine can also be found on the website : www.fireworksbi.com


c/o Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd. Promphan 2 Office&Residence, 8th Floor (Office Zone, Room 807) 1 Soi Lat Phrao Road, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

%% !"#$%$&"'$()*+$",-"$."/&$0-/$&"1"2-#3


Calendar of Oil & Gas Event Fireworks

CANLENDAR OF OIL & GAS EVENTS LIST 2015

MAR NE Philippines

2015

OFFSHORE

2015

PHILIPPINES

Oil & Gas

Roadshows 2015 Thailand

Philippines Marine Exhibition

Philippines Offshore Exhibition

Thailand Oil&Gas Roadshows 2015

Indonesia Marine & Offshore Expo

17 - 19 Jun 2015

17 - 19 Jun 2015

22 – 23 July 2015

12 - 14 Aug 2015

City : SMX Convention Centre, Manila, Philippines Web : www.philmarine.com

City : SMX Convention Centre, Manila, Philippines Web : www.philmarine.com

City : Venue:Golden City Rayong Hotel, Rayong, Thailand. Web : www.oilgasroadshow.com

City : Swiss-Belhotel Harbour Bay, Batam Indonesia Web : www.batam-marine.com

Sarawak Oil & Gas Expo

Asia Marine & Oshore Expo 2015

Oil & Gas Marine & Offshore Thailand (OGET) 2015 And Thailand Petrochemical Asia

20 - 22 Aug 2015

21 - 23 Oct 2015

27 - 29 Oct 2015

City : Miri Indoor Stadium, Malaysia

City : Putra World Trade City : Hall 102 Bitec, Centre (PWTC), Bangkok, Thailand Kuala Lumpur Web : www.malaysia-marine.com Web : www.oilgasthai.com

Web : www.oilgasexpo.com

27 - 29 Oct 2015 City : Hall 102 Bitec, Bangkok, Thailand Web : www.thai-marine.com

MAR NE Vietnam

2015

World Rigs

Asia Subsea Expo

Oil & Gas Vietnam

Marine & Offshore Vietnam

25 - 26 Nov 2015

25 - 26 Nov 2015

1 - 3 Dec 2015

1 - 3 Dec 2015

City : Marina Bay Sands,

City : Marina Bay Sands, Singapore

City : Indoor Sports Complex Of Baria Vungtau Province Web : www.oilgasvietnam.com

City : Indoor Sports Complex Of Baria Vungtau Province Web : www.marinevietnam.com

Singapore Web : www.rigs-expo.com

Web : www.subsea-expo.com

Thailand Oil & Gas Today Magazine

43


Advertiser Index & International Marketing Offices

ADVERTISER INDEX Website

Page Avertisers 31

Allied Transmissions (S.E.A.) Pte Ltd

www.allied-transmissions.com

IFC

Bangchak Petroleum Plc

www.bangchak.co.th

19

Brevini Fluid Power South East Asia Pte Ltd

www.brevinifluidpower.sg

9

C.E. Combination Co.,Ltd.

warin@cecombination.com

3

Draeger Safety (Thailand) Ltd.

www.draeger.com/passion

39

Fireworks Exhibitions

www.oilgasthai.com

40

Indonesian Petroleum Association Exhibitioin

www.ipaconvex.com

BC

Insight Automation Co., Ltd.

www.insightautomation.co.th

IBC

Technip Engineering (Thailand) Limited

www.technip.com

1

Wika Instrumentation Corporation (Thailand) Co.,Ltd.

www.wika.co.th

INTERNATIONAL MARKETING OFFICE Thailand

Singapore (Head Office)

Fireworks Business Information

Fireworks Business Information

(Thailand)

(Singapore)

c/o Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd.

14 Robinson Road #13-00,

Promphan 2 Office&Residence,

Far East Finance Building,

8th Floor (Office Zone, Room 807)

Singapore 048545

1 Soi Lat Phrao Road, Jompol,

Tel

: (+65) 3152 0252

Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

Fax

: (+65) 3152 0253

Tel

: (+66) 2 513 1418 Ext. 108

Email

: sg@fireworksbi.com

Fax

: (+66) 2 513 1419

Email

: thai@fireworksbi.com

Malaysia

Indonesia

Fireworks Business Information (M)

Fireworks Business Information

Sdn 1037694-W

(indonesia)

48-3, Jalan PJU 5/11, Dataran Sunway,

Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blak No 47,

47810 Kata Damansara Petaling Jaya,

JI Letjen Suprapto Raya, Jakarta 10640 Indonesia

Selangor D.E

Tel

Tel

: (+603) 6148 3488

(+6221) 3228 8780

Fax

: (+603) 6148 4811

Fax

: (+6221) 4290 0191

Email

: my@fireworksbi.com

Email

: info@fireworksbi.com

44

Thailand Oil & Gas Today Magazine

: (+6221) 4290 0030,


Oil & Gas Today mag Vol 2 No 2 April-June 2015  
Oil & Gas Today mag Vol 2 No 2 April-June 2015  
Advertisement