Page 15

Regional Industry News

Indonesia has been Leaves from OPEC Again >>Oil rigs line the waters along a row of shipyards northwest of Waterfront City on Batam island, in Indonesia's Riau Islands Province February 26, 2016. REUTERS

I

อินโดนีเซียถอนตัวจากกลุม ่ โอเปก อีกครัง้ เหตุไม่เห็นด้วยลดการผลิต

ndonesia has suspended its membership of the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), less than a year after rejoining the cartel, as the net oil importer said it could not agree to the group's production cuts. The decision came as the cartel agreed its first oil output cut since

2008 in a bid to tackle overcapacity and prop up prices. The suspension could be a setback for Indonesia, OPEC's only East Asian member, which had hoped to benefit from being closer to OPEC countries when it reactivated its membership at the start of the year. OPEC had proposed Indonesia cut oil production by about 37,000 barrels per day (bpd), or about 5 percent of its output, which would dent the already slipping oil rent in Southeast Asia's largest economy. Indonesia's Energy and Mineral Resources Minister Ignasius Jonan, who attended the Vienna meeting, said the only reduction Indonesia could accept was a cut of 5,000 bpd, which had been approved in the country's 2017 budget. "There are still big government revenue needs in the 2017 budget," Jonan said, adding that as a net oil importer a cut to production would not benefit Indonesia, particularly at a time when oil prices were expected to go up. The temporary suspension was in the best interest of all OPEC members, the Energy and Mineral Resources Ministry said in a statement. It was not clear whether Indonesia was asked to suspend its membership or if it left voluntarily. Qatar, the current OPEC president, said that Indonesia had been suspended. After first joining in 1962, it left in 2009 as dwindling production meant it had become a net importer of crude oil, which is against OPEC's statute for full membership. Since rejoining, Indonesia has made several deals on crude imports, overseas upstream investments and refining partnerships, including with OPEC bigwigs Iran and Saudi Arabia. Indonesia's crude oil output peaked at around 1.7 million barrels per day in the mid-1990s. But with few significant oil discoveries in Western Indonesia in the past 10 years, production has fallen to roughly half that as old fields have matured and died. The industry is a vital part of the Indonesian economy, but its contribution to state revenue has dropped from around 25 percent in 2006 to an expected 3.4 percent this year, according to data compiled by consulting firm PricewaterhouseCoopers (PwC).

อิ

นโดนีเซียตัดสินใจออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน�้ำมัน หรือโอเปกอีกครั้ง หลังไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงปรับลดก�ำลังการผลิต ของกลุม่ หลังจากทีเ่ พิง่ ตอบรับการกลับเข้าร่วมกลุม่ ไปได้ไม่ถงึ 1 ปี

สาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้อินโดนีเซียตัดสินใจออกจากกลุ่ม เพราะที่ประชุมโอเปก มีมติล่าสุด ให้สมาชิกกลุ่มลดการผลิตน�้ำมันลงเนื่องจากโลกมีปริมาณน�้ำมันล้นตลาด เกินความต้องการ ท�ำให้ราคาน�้ำมันตกต�่ำลง อินโดนีเซียนั้นเป็นเพียงประเทศเดียวในเอเชียตะวันออก ที่เป็นสมาชิกโอเปก โดยอินโดนีเซียหวังที่จะได้ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกโอเปกและใกล้ชิดกับประเทศ สมาชิก หลังจากตอบรับกลับเข้าเป็นสมาชิกเมื่อต้นปี แต่ในที่สุดอินโดนีเซียก็ระงับ การเป็นสมาชิกอีกครั้ง นายอิกนาเซียสโจนัน รัฐมนตรีพลังงานและทรัพยากรแห่งรัฐบาลอินโดนีเซีย ที่ได้เข้าร่วมการประชุมโอเปกที่กรุงเวียนนา กล่าวว่า อินโดนีเซียไม่สามารถลดการผลิต ลง 5% หรือประมาณ 37,000 บาร์เรล/วัน ตามที่ทางกลุ่มโอเปกเสนอมาได้ อินโดนีเซียยืนยันว่าสามารถลดการผลิตลงได้เพียง 5,000 บาร์เรล/วัน เท่านั้น ตามที่ได้มีการเห็นชอบในงบประมาณปี 2017 ของรัฐบาลอินโดนีเซีย นายโจนัน ระบุเพิ่มเติมว่า รัฐบาลอินโดนีเซียต้องการรายได้จ�ำนวนมาก จากการขายน�้ำมัน เพื่อมาสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาประเทศในปี 2017 ดังนั้น การลดการผลิตน�้ำมันจะไม่ส่งผลดีต่ออินโดนีเซีย หากราคาน�้ำมันเริ่มขยับตัวขึ้น ด้านกาตาร์ ประเทศประธานโอเปกระบุว่า อินโดนีเซียระงับการเป็นสมาชิก แต่ยังไม่ชัดเจนว่า อินโดนีเซียแค่ระงับหรือออกจากการเป็นสมาชิกแบบถาวร ทั้งนี้ อินโดนีเซียได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโอเปกครั้งแรกในปี1962 และออกจากกลุ่ม ไปในปี 2009 ซึ่งช่วงเวลานั้นท�ำให้อินโดนีเซียกลายเป็นผู้น�ำเข้าน�้ำมันดิบรายใหญ่ ก่อนที่จะตัดสินใจกลับมาเข้าร่วมเป็นสมาชิกของโอเปกอีกครั้งเมื่อต้นปี 2016 หลังจากนัน้ อินโดนีเซียน�ำเข้าน�ำ้ มันดิบปริมาณมาก ลงทุนและเป็นหุน้ ส่วนในธุรกิจ น�ำ้ มันในต่างประเทศ อาทิ อิหร่านและซาอุดอิ าระเบีย 2 ประเทศยักษ์ใหญ่ของโอเปก ส�ำหรับปริมาณการผลิตน�้ำมันดิบสูงสุดที่อินโดนีเซียเคยท�ำได้อยู่ที่ 1.7 ล้าน บาร์เรลต่อวัน ในช่วงปี 1990 – 2000 แต่เมื่อไม่มีแหล่งน�้ำมันเพิ่มเติมในอินโดนีเซีย โดยเฉพาะทางภาคตะวันตกของประเทศตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ระดับการผลิตจึง ลดลงกว่าครึ่ง อุตสาหกรรมน�้ำมันนั้น เป็นส่วนส�ำคัญของเศรษฐกิจอินโดนีเซีย แต่กลับสร้าง รายได้เข้าประเทศลดลงราว 25% เมื่อปี 2006 จนมาถึงปีนี้ ที่สร้างรายได้เพียง 3.4% ข้อมูลนี้ยืนยันโดยบริษัทที่ปรึกษาชื่อดังอย่าง PricewaterhouseCoopers (PwC). 13

Oil & Gas Today Vol 4 No 13 January - March 2017  

We are honored to have a chance on covering an interview with Mr. Damrong Taksanont, Strategic Innovation Manager of Thai Oil Public Company...

Oil & Gas Today Vol 4 No 13 January - March 2017  

We are honored to have a chance on covering an interview with Mr. Damrong Taksanont, Strategic Innovation Manager of Thai Oil Public Company...

Advertisement