Page 14

Regional Industry News

PTTEP 2017 Investment Budget of USD 2,903 Million Focus in Thailand and Southeast Asia

P

ปตท.สผ.เตรียมเงินลงทุนปี 60 รวม 2,903 ล้านเหรียญฯ ลงทุนในไทย-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

TT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) announces the planned expenditure budget for 2017 at USD 2,903 million, of which USD 1,643 million is Capital Expenditure

(CAPEX) and the remaining USD 1,260 million is Operating Expenditure (OPEX). Investments in existing projects located in Thailand and Southeast Asia, the Company’s strategic investment locations, account for 88% of total planned CAPEX. The following is a breakdown of CAPEX by region in 2017; • Projects in Thailand account for 64% of PTTEP’s estimated CAPEX in 2017. Key activity is to maintain the production level of the existing projects, which primarily include the Arthit Project, the S1 Project, the Bongkot Project, the Contract 4 Project and the MTJDA Project • Projects in other Southeast Asia countries account for 24% of PTTEP’s estimated CAPEX in 2017. Major activities in this region are mainly in producing Myanmar assets which include maintaining production level of the Zawtika Project and the Yadana Project, as well as in exploration project activities for the Myanmar MOGE 3 Project and the Myanmar M11 Project • Projects in other regions which comprise Australia, Africa, and North & South America, account for 12% of PTTEP’s estimated Capital Expenditures in 2017. Major expenditures go towards operational activities in the PTTEP Australasia Project and the pre-development of the Mozambique Rovuma Offshore Area 1 Project. The estimated exploration expenditure for the Company in 2017 is USD 138 million, which mostly will be used for seismic acquisition, geological and geophysical studies, and drilling and appraisal activities. PTTEP has set its investment budget for the next five years (2017-2021) totaling USD 14,950 million. The budget takes into account the recent oil price recovery at the end of 2016, and also includes the development expenditures of pre-development projects, namely the Contract 4 (Ubon) Project, the Mozambique Rovuma Offshore Area 1 Project and the Algeria HassiBirRekaiz Project. SompornVongvuthipornchai, PTTEP President and Chief Executive Officer, said “This investment plan reflects our strategic directions of 3Rs – Reset, Refocus, Renew – with priority on maintaining the production level to effectively serve domestic energy demand, as well as accelerating the development of existing projects in the pipeline. Besides, the Company has closely monitored the oil price situation, with the flexibility to adjust our investment plan appropriately and strivedto uphold the cost optimization and efficiency improvement initiatives through the “SPEND SMART to Business Sustainability” campaign. He added that the Company’s financial position remains robust with cash on hand of more than USD 3 billion, ready to cope with the fluctuation in global crude prices as well as to seek new M&A opportunities in order to strengthen petroleum reserves and production volumes in the longer term.

12

ริ ษั ท ปตท.ส� ำ รวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย ม จ� ำ กั ด (มหาชน) หรื อ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า บริษัทได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายส�ำหรับปี 2560 ไว้ที่ 2,903 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยแบ่งเป็นรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) 1,643 ล้านดอลลาร์ สรอ. และรายจ่ายด�ำเนินงาน (Operating Expenditure) 1,260 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยร้อยละ 88 ของ รายจ่ายลงทุน ใช้ไปส�ำหรับรองรับโครงการในประเทศไทยและเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดของรายจ่าย ลงทุนแบ่งตามภูมิภาคดังนี้

• โครงการในประเทศไทย ได้รับการจัดสรรรายจ่ายลงทุนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64 ของรายจ่ายลงทุนทั้งหมด โดยกิจกรรมส่วนใหญ่มุ่งเน้นเพื่อรักษาระดับปริมาณ การผลิต มีโครงการหลักที่ส�ำคัญ ได้แก่ โครงการอาทิตย์ โครงการเอส 1 โครงการ บงกช โครงการคอนแทร็ค 4 และโครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย • โครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น มีประมาณการรายจ่ายลงทุนคิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 24 ส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายลงทุนเพื่อรักษาระดับการผลิตส�ำหรับโครงการ ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้แก่ โครงการซอติก้า และโครงการยาดานา รวมถึงรายจ่ายส�ำหรับการส�ำรวจ (Exploration) ในโครงการเมียนมาร์ เอ็มโอจีอี 3 และโครงการเมียนมาร์ เอ็ม 11 • โครงการในภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งประกอบด้วย ออสเตรเลีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ มีประมาณการรายจ่ายลงทุนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 โดยกิจกรรม ที่ส�ำคัญส่วนใหญ่เพื่อการด�ำเนินงานในโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย รวมถึง รายจ่ายในการพัฒนาโครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน ซึ่งขณะนี้ ยังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (Final Investment Decision) ส�ำหรับรายจ่ายในการส�ำรวจ (Exploration) ของปี 2560 นัน้ บริษทั ได้ประมาณการ ไว้จ�ำนวนทั้งสิ้น 138 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยส่วนใหญ่เพื่อใช้ส�ำหรับการส�ำรวจคลื่นไหว สะเทือนทางธรณีวิทยา การศึกษาทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ รวมถึงรายจ่ายนการ ขุดเจาะหลุมส�ำรวจและประเมินผล ในส่วนของแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2560-2564) นัน้ จากสถานการณ์ราคาน�ำ้ มันทีม่ ี สัญญาณฟืน้ ตัวตัง้ แต่ปลายปี 2559 บริษทั จึงได้พจิ ารณางบประมาณรายจ่ายไว้ที่ 14,950 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึง่ ได้รวมค่าพัฒนาโครงการคอนแทร็ค 4 (แหล่งอุบล) โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน และโครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ซึ่งทั้ง 3 โครงการ ดังกล่าวยังคงอยูใ่ นระหว่างการตัดสินใจลงทุนขัน้ สุดท้าย (Final Investment Decision) นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ. กล่าวว่า “แผนการลงทุนที่ประกาศนั้น สะท้อนถึงแผนกลยุทธ์ Reset Refocus Renew ที่ยังคงให้ความส�ำคัญต่อการรักษาปริมาณการผลิตให้มีความ ต่อเนือ่ ง สามารถรองรับความต้องการพลังงานของประเทศได้อย่างมีเสถียรภาพ รวมถึงความพยายามที่จะต้องเร่งพัฒนาโครงการที่มีอยู่ ทั้งนี้บริษัทยังคงเฝ้า ติดตามสถานการณ์ราคาน�้ำมันอย่างใกล้ชิด และพร้อมปรับแผนการลงทุน ให้มีความเหมาะสม โดยยังคงมุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานตาม แนวทาง SPEND SMART to Business Sustainability “คิดใหม่ ท�ำใหม่ ให้ได้ผล” เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจ E&P ในระยะยาวอย่างยั่งยืน” นายสมพรกล่าวเสริมในตอนท้ายว่า จากสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีเงินสด ในมือสูงกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ สรอ. บริษัทจึงมีความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ราคา น�้ำมันผันผวนที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงมีความพร้อมในการแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ และการเข้าซื้อกิจการเพื่อเพิ่มปริมาณส�ำรองและปริมาณการผลิตปิโตรเลียมให้กับ บริษัทในระยะยาว Oil & Gas Today Magazine

Oil & Gas Today Vol 4 No 13 January - March 2017  

We are honored to have a chance on covering an interview with Mr. Damrong Taksanont, Strategic Innovation Manager of Thai Oil Public Company...

Oil & Gas Today Vol 4 No 13 January - March 2017  

We are honored to have a chance on covering an interview with Mr. Damrong Taksanont, Strategic Innovation Manager of Thai Oil Public Company...

Advertisement