Page 1

Published By

Vol.4 | No.1 | January - March 2017

ไทยออยล์ ไม่หยุดยั้ง คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีด้าน หุ่นยนต์เพื่องานตรวจสอบ

What is Acoustic Emission Testing? เทคนิคการตรวจสอบ Acoustic Emission Testing? Read More 22

The 10th Edition of the International Petroleum Technology Conference (IPTC) การประชุมเทคโนโลยีปิโตรเลียมนานาชาติ ครั้งที่ 10 Read More 28

THB 150 / USD 5

www.thaioilgas.com


“BRING the Reliability and Experience of Maintenance & Engineering Teams “BRING the Reliability and Experience of

Maintenance & Engineering Teams to Handle all of Your Maintenance and Engineering Project Works” to Handle all of Your Maintenance and Engineering Project Works”

 Engineering & Project Management Services

• Feasibility Study • Up scale to & pilot plant Management Services  Engineering Project •• Feasibility 3D SolutionStudy and Services Engineering Services •• Up scale to pilot plant(Basic Design and Details Design) • 3D Solution and Services EPC Lump-sum turnkey (FEED, Engineering, •• Engineering Services (Basic Design and Details Procurement, Construction) Process and Power Plant Design) EPC Lump-sum Pipeline Service (Distribution Line) •• EPC turnkey (FEED, Engineering, • Procurement, EPC Solar Energy Construction) Process and Power Plant •• EPC EPC Pipeline Management (EPCm) Service (Distribution Line) •• EPC Project Management Consultancy (PMC) Solar Energy • EPC Management (EPCm)

 Maintenance ServiceConsultancy (PMC) • Project Management

Maintenance Readiness • Database Computerized  Maintenance Service Maintenance Management System (CMMS) Maintenance Readiness •• Database Material and Equipment Maintenance Standard andManagement Code (MESC) Computerized • System Spare Part Optimization (SPO) (CMMS) •• Material Material and Supply Services Standard (MSS) and Code (MESC) Equipment CentralPart Warehouse Services •• Spare Optimization (SPO)(WHS) Maintenance Reliability • Material Supply Services (MSS) Reliability Centered Services Maintenance •• Central Warehouse (WHS)(RCM) • Safety Integrity Levels (SIL) Maintenance Reliability Maintenance Management System Analysis (MMSA) •• Reliability Centered Maintenance (RCM) • Safety Integrity Levels (SIL) • Maintenance Management System Analysis (MMSA)

Contact us :

PTT Maintenance and Engineering Company Limited

Tel : Fax : Contact us : Website : Tel :

66(0) 3897 7800 Ext. 78950 66(0) 3897 7900 PTT Maintenance and Engineering Company Limited www.pttme.com 66(0) 3897 7800 Ext. 78950

 Plant Inspection Service

• Plant Inspection Services & Consultant • CUIInspection Management  Plant Service •• Plant Inspection Planning & RBI& Consultant Inspection Services Vibration Analysis by Machinery •• CUI Management Health Expert • Inspection Planning & RBI Infrared Thermography •• Vibration Analysis by Machinery • Health Tube Inspection Expert Phased Array UT •• Infrared Thermography •• Acoustic Emission Tube Inspection •• Advanced NDTUT service Phased Array • Acoustic Emission • Advanced NDT service

Major Overhaul Maintenance Services • Tank Maintenance Services • Rotating Equipment Maintenance Major Overhaul Maintenance Services Services StaticMaintenance Equipment Inspection •• Tank Services and Maintenance Services (Valve, Furnace Coil) • Rotating Equipment Maintenance Services •• Static Catalyst Unloading & Loading Services Equipment Inspection and Maintenance • Services Electrical(Valve, & Instrument Maintenance Furnace Coil) Services Unloading & Loading Services • Catalyst •• Electrical On-Line Leak Sealing & Instrument Maintenance • Services Minor EPC of Static Equipment Services Site Service • Maintenance On-Line Leak Sealing Turnaround Management Services Services • Minor EPC of Static Equipment

Site Maintenance Service Turnaround Management Services


Praxair (Thailand) Co., Ltd. Premier Place Building, 4th floor, No. 2, Soi Premier 2, Srinakarin Road, Nongbon, Prawet, Bangkok 10250

Tel: 0 2715 1700 Fax: 0 2119 5432 Praxair_Thailand@praxair.co.th

www.praxair.co.th www.praxair.com


www.thaioilgas.com

www.fireworksbi.com Editor Managing Director Kenny Yong

Editor’s M e s s a g e

Publications Manager Rungnapa Manathanakit rungnapa@fireworksbi.com

Editorial Consultants Poontarika Saenrit

"Happy New Year 2017! Once again, FBI Thailand is happy to bring Oil & Gas Today Magazine to you. It is our responsibility to share with you the updated information, news and stories throughout the upstream and downstream of oil and gas industry. As we know, sharing is caring.

Board of Directors Kenny Yong Susan Tricia Mervyn Yong

We are honored to have a chance on covering an interview with Mr. Damrong Taksanont, Strategic Innovation Manager of Thai Oil Public Company Limited to share his project" "Inspection Robot Prototype Development." " The goal of the project is to develop robots for industrial inspection tasks by integrating technology and experience and taking advantage of the availability of field test locations to test out prototypes. This edition includes another interesting event happening in the Oil & Gas industry which is the Indonesia has been leaves from OPEC again and PTTEP champions technology as a tool for survival during oil volatility. We would love to hear from you! Follow us on Facebook and Twitter. You can also email us directly with your thoughts and critique, which I believe will help in our future improvements.

Media Executive Anon Ruktigoon

Translator Atipong Amornwongpeeti Phoovasit Phirarhdithsayasak

Designer Yossak Chiwpreecha

FBI Publications (Thailand) c/o Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd. Promphan 2 Office & Residence,

Cheerios!

8th Floor (Office Zone, Room 807) 1 Soi Lat Phrao 3, Lat Phrao Road,

Kenny Yong

Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Guest Editor

Thailand

Managing Director

Tel

: (+66) 2513-1418 Ext.108

Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd.

Fax

: (+66) 2513-1419

Email : thai@fireworksbi.com


ความปลอดภัยเริ่มตนดวย Dräger Sensor® พัฒนาและผลิตโดยตรงจากโรงงานเดรเกอร 100% บวกกับนวัตกรรมในเครื่องตรวจวัดกาซ ทําใหเกิดเทคโนโลยีที่ลํ้าสมัยและอยูในระดับ แนวหนา เซนเซอรที่มีอายุการใชงานยาวนานกวา 5 ป จึงสามารถใชงานไดยาวนานกวายี่หออื่นๆ รวมถึงการตรวจ วัดกาซและไอระเหย ไดหลากหลายที่สุด วัดเฉพาะเจาะจงกับกาซไดดีกวาและชวยลดตนทุนคาใชจายในธุรกิจ และทานยัง สามารถใหความไววางใจในความ เที่ยงตรงและนาเชื่อถือ ในผลิตภัณฑ แมวาทานจะอยูในสภาวะการทํางานที่ยากลําบากเพียงใด www.draeger.com/TH/th

02-2009

บริษัท เดรเกอร เซฟตี้ (ไทยแลนด) จํากัด 909 อาคาร แอมเพิลทาวเวอร์ ชัน� 5 ถ. บางนา – ตราด แขวง บางนา เขต บางนา กรุ งเทพฯ 10260 โปรโมชัน� พิเศษจนถึงสิ �นปี 2559 : ท่านสามารถติดต่อเราแล้ วแจ้ งรหัส Promo Code “ DSTL 002 ” เพื�อรั บฟรี Calibration ตลอด 2 ปี เมื�อซื �อเครื� องใหม่ โทร: 0-2744 0110 แฟกซ์ : 0-2744-0585


CONTENT

Vol.4 No.1 January - March 2017 Press Releases 6 » Funan nabs SHE Award 2016

อิหร่านจับมือปตท.สผ. ของไทยส�ำรวจแหล่งน�้ำมันแห่งใหม่

6 » IRPC Signs Contract for Spent Caustic Treatment Unit for RDCC Plant Project

IRPC ร่วมลงนามในสัญญา Spent Caustic Treatment Unit for RDCC Plant

REGIONAL INDUSTRY NEWS 8 » PTTEP Champions Technology as a Tool for Survival during Oil Volatility

ปตท.สผ. ชูเทคโนโลยีเป็นทางรอดช่วงน�้ำมันผันผวน

10 » Chevron Invests B200 Bn. for 10-Year Concession Extension of 7 Fields Worth B334 Bn., Gov To Get 7% Profit Share

เชฟรอนลงทุน 2 แสนล. ต่อสัมปทานผลิต 7 พื้นที่ 10 ปี มูลค่า 3.34 แสนล. รัฐได้แบ่งก�ำไร 71%

12 » PTTEP 2017 Investment Budget of USD 2,903 Million Focus in Thailand and Southeast Asia

18

ปตท.สผ.เตรียมเงินลงทุนปี 60 รวม 2,903 ล้านเหรียญฯ ลงทุนในไทย-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

13 » Indonesia has been leaves from OPEC Again

อินโดนีเซียถอนตัวจากกลุ่มโอเปกอีกครั้ง เหตุไม่เห็นด้วยลดการผลิต

INTERNATIONAL NEWS 14 » TOTAL’s Laggan - Tormore Wins Global Award at IPTC 2016

11

15

โครงการ Laggan-Tormore ของโททาลคว้ารางวัล IPTC ประจ�ำปี 2016

15 » Chevron Sets $20 Billion Capital Spend for 2017

เซฟรอนลงทุนเพิ่ม 20 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2017

16 » Iran Signs MoUs 3 Oil Fields Development with Shell

ปิโตรเลียมอิหร่าน จับมือ เชลล์ ร่วมวิจัยแหล่งน�้ำมัน 3 แห่งในอิหร่าน

17 » Emerson Helps Kuwait Oil Company Maximize Value Of . Reservoir Assets

17

อิเมอร์สันร่วมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีกักเก็บน�้ำมันให้กับคูเวต

COVER STORY 18 » Thai Oil Strives Forward and Develops Inspection Robot

ไทยออยล์ ไม่หยุดยั้ง คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์เพื่องานตรวจสอบ

ENGINEERS CORNER 22 » What is Acoustic Emission Testing?

เทคนิคการตรวจสอบ Acoustic Emission Testing?

SAFETY SOLUTIONS 26 » Dacon Invest in another Specialized LRUT System

ดาคอนเปิดตัวเทคโนโลยี LRUT ในการตรวจสอบท่อส่งโดยใช้ คลื่นความถี่สูง

FBI in Action 28 » The 10th Edition of the International Petroleum Technology Conference 2016 (IPTC)

22 4

การประชุมเทคโนโลยีปิโตรเลียมนานาชาติ ครั้งที่ 10

CALENDAR OF EVENTS 32 » Oil&Gas Event 2017 Oil & Gas Today Magazine


Factory Tools (Thailand) Co.,Ltd

Email : itsupport@tpc2000group.com, customerservice@factorytools.co.th


Press Releases

Thailand’s PTTEP to Study Iran’s Changuleh อิหร่าน จับมือ ปตท.สผ. ของไทย ส�ำรวจแหล่งน�้ำมันแห่งใหม่ National Iranian Oil Company (NIOC) and Thailand’s PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) signed an initial agreement to study three major oil fields in Iran. On December 2016, Iran and Thailand signed a memorandum of understanding whereby PTTEP, an oil and gas exploration and production company, will carry out preliminary studies over Changuleh, Balal and Dalamperi oil fields in Iran’s south within six months, Shana news agency reported. Following the signing ceremony in Tehran, Gholamreza Manouchehri, the deputy head of the NIOC, said that several other international companies had also won agreements to study the three fields. A similar agreement had earlier been signed with Norway’s DNO for studying Changuleh which sits on Iran’s border with Iraq in the western province of Ilam. Executive Vice President of PTTEP Prapat Soponpongpipat also expressed the hope that the agreement with Iran would lead to at least one contract for an oil field, according to the report.

บริษัทน�้ำมันแห่งชาติอิหร่าน (NIOC- National Iranian Oil Company) และบริษัท ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)ของไทย หรือ ปตท.สผ. (PTTEP - PTT Exploration and Production Public Company Limited) ลงนามในข้อตกลงร่วมกันเพื่อศึกษาวิจัยแหล่งน�้ำมัน 3 แหล่งหลักในประเทศอิหร่าน ส�ำนักข่าวชานะแห่งอิหร่าน (Shana news agency) รายงานว่าเมื่อเดือนธันวาคม 2016 ที่ผ่านมา อิหร่านและไทยร่วมลงนามในข้อตกลงหรือ MOU ที่ระบุว่า ปตท.สผ.ของไทยหรือ PTTEP

จะด�ำเนินการศึกษาขั้นต้นในแหล่งน�้ำมัน 3 แหล่ง หลักในอิหร่านคือ แชงกูเละห์ (Changuleh) บาลาล (Balal) และดาลัมเพรี (Dalamperi) ให้เสร็จสิ้นภายใน 6 เดือน โดยพิธีลงนามข้อตกลงจัดขึ้นที่กรุงเตหะรานและ ภายหลังการลงนามเสร็จสิ้น นายกุลามเรซ่า มานูชะห์รี รองประธานบริษัทน�้ำมันแห่งชาติอิหร่าน เปิดเผยว่า มี บ ริ ษั ท ข้ า มชาติ อี ก หลายแห่ ง ที่ ช นะการประมู ล และได้ร่วมลงนามในข้อตกลงให้ส�ำรวจแหล่งน�้ำมัน 3 แห่งนี้เช่นกัน โดยก่อนหน้านี้อิหร่านลงนามข้อตกลงร่วมกับ บริษัท ดีเอ็นโอ (DNO) ของนอร์เวย์ให้ส�ำรวจแหล่ง น�้ำมันแชงกูเละห์ (Changuleh) ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัด อีลามบริเวณชายแดนอิหร่านกับอิรัก ด้ า นนายประพั ฒ น์ โสภณพงศ์ พิ พั ฒ น์ รอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ PTTEP ในกลุ่มงานธรณี ศาสตร์ และการส� ำ รวจระบุ ว ่ า ข้ อ ตกลงที่ ล งนาม ร่วมกับอิหร่านในการส�ำรวจ 3 แหล่งนั้น PTTEP น่าจะ ได้ เ ซ็ น สั ญ ญาด� ำ เนิ น การขุ ด เจาะน�้ ำ มั น อย่ า งน้ อ ย 1 แหล่ง

IRPC Signs Contract for Spent Caustic Treatment Unit for RDCC Plant Project IRPC ร่วมลงนามในสัญญา Spent Caustic Treatment Unit for RDCC Plant

Mr.Sukrit Surabotsopon, President of IRPC PLC, and Mr. Sittichai Talapnak, Chief Executive Officer of Plus Exploration Co., Ltd., signed the contract for Spent Caustic Treatment Unit for RDCC Plant on December 14, 2016, at Wang Kaew Room, 10th Floor, Energy Complex B, with senior executives of both companies present to express their appreciation of this cooperation. Plus Exploration Co., Ltd. has been trusted by IRPC to design the construction and installation of cutting-edgemachinery for the treatment of spent caustic, a by-product waste from the production, so that it meets environmental standards and creates no environmental impact. In addition, the machinery will not only reduce waste and save transfer costs for external treatment but also facilitate the effective management of the RDCC Plant.

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์ พีซี จ�ำกัด (มหาชน) คุณสิทธิชัย ตลับนาค กรรมการผู้จัดการ บริษัท พลัสเอ๊กซโพลเรชั่น จ�ำกัด ร่วมลงนามในสัญญางาน Spent Caustic Treatment Unit for RDCC Plant ณ ห้องวังแก้ว ชั้น 10 6

ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี โดยมีผู้บริหาร ระดับสูงของทั้งสองบริษัทฯ ร่วมแสดงความยินดี กับความร่วมมือในครั้งนี้ บริษัท พลัสเอ๊กซโพลเรชั่น จ�ำกัด ได้รับความ ไว้วางใจจาก ไออาร์พีซี ให้เป็นผู้ออกแบบก่อสร้าง และติดตัง้ เครือ่ งจักรอุปกรณ์ทมี่ เี ทคโนโลยีทนั สมัย ในการบ�ำบัด Spent Caustic ซึ่งเป็นของเสียที่เกิด จากกระบวนการผลิต ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้ง ช่ ว ยลดปริ ม าณของเสี ย และค่ า ใช้ จ ่ า ยในการ ด�ำเนินการขนส่งไปบ�ำบัดภายนอก ตลอดจนก่อ ให้เกิดความสะดวกในการบริหารจัดการโรงงาน RDCC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Oil & Gas Today Magazine


Nickel Cadmium Batteries for Peace of Mind

Nickel-Cadmium batteries – for peace of mind

"We Would Like to Provide You the Best Power Storage Product and Service" LHM Single Cell Range

✓ Vantage Range

Solar Range

LMH Single Cell Range

Vantage Range

Solar Range

Very low maintenance, maximum reliability, exceptionally long life ●Wide operating temperature range, –50ºC to +70ºC ●Efficient charging in unpredictable conditions ●Purpose-built for stand-alone hybrid systems ●Proven Ni-Cd pocket plate technology ●Low life cycle cost ●

High resistance to mechanical / electrical abuse Advanced pocket plate technology Low maintenance costs ●Total reliability ●Long life ● ●

XHP Range

Proven pocket plate technology No risk of sudden death Ultra-low maintenance ●Low life cycle costs ● Total reliability

Low maintenance – t otal reliability Up to 10 years between top-ups Wide range of capabilities ●Narrow voltage window ●High performance

Alcad-XHP-March05

Alcad-Vantage-March05

Alcad-Solar-March05

Alcad-Singlecells-March05

Alcad-General-March05 Photo Credits: Digital Vision, Photodisc

XHP Range

2331-AlcadGeneralPan1-2Sizea-w.indd 1

9/10/09 12:16:47

2330-AlcadSolarPan1-2Sizea-w.indd 1 2327-AlcadSingCellpan1-2Sizea-w.indd 1

2328-Alcad_VantDispPan1-2A-W.indd 1

9/10/09 13:00:31

9/10/09 12:01:58

Manufacturing by Alcad Ltd. Provided by Sunton Intertrade Ltd., Part. (Agent) Alcad-General-March05 Photo Credits: Digital Vision, Photodisc

Address: 89/118 Moo 5 Chaengwattana-Pakkred 12 Street, Chaengwattana Road, Pakkred, Pakkred, Nonthaburi, 11120 Thailand Tel: +660-2960-9015 Mobile: +668-1731-8427 Fax: 0-2960-9016 Email: patara@suntoninter.com, sunton@asia.com Web: www.alcad.com

9/10/09 12:06:59 2329-AlcadXHPpan1-2Sizea-w.indd 1


Regional Industry News

PTTEP Champions Technology as a Tool for Survival during Oil Volatility ปตท.สผ. ชูเทคโนโลยีเป็นทางรอดช่วงน�้ำมันผันผวน

C

EO of PTTEP takes the stage at an international business conference to

demonstrate his vision alongside top executives from leading global oil and gas companies, such as PETRONAS, Woodside Energy and Schlumberger, to show the importance of technology and innovation as a vital tool that will help improve success and reduce costs in order for oil and gas companies to survive during this period of oil volatility, as well

achieve business success and continue to create

safety standards or on the level of production,

as for future growth.

sustainable growth in the future.

which enables us to have competitive capabilities

Mr. Somporn Vongvuthipornchai, President

The technology that PTTEP is currently

and CEO, of PTT Exploration and Production

developing is focused on increasing the success

Mr. Somporn also discussed investment

Public Company Limited, or PTTEP, shares his

rate of petroleum discoveries, such as the

opportunities in the oil and gas business, saying

vision on “Innovation and Efficiency Excellence

Dedicated Processing Center (DPC), and

that Asia is considered a region with great

for our Energy Future” topic at the 10th edition

technology to Enhance Oil Recovery to increase

potential. On the demand side, Asia has a potential

of the International Petroleum Technology

production volumes.

higher demand than any other region as a result

in the long term,” said Mr. Somporn.

Conference (IPTC), which PTTEP has the honour

“Many companies in the oil and gas business

of the economic growth of China, India and

of hosting, that one method for oil and gas

are continuing to focus on improving their cost

Southeast Asia. On the supply side, the region

companies to survive the current challenging cost

structures. During the last 2 years, with the prices

still has many untapped oil and gas reserves,

environment is to employ the latest innovation

of oil remaining volatile, PTTEP has achieved

which provides great investment opportunities

and technology to increase efficiency excellence,

some success in reducing costs and increasing

for PTTEP and other exploration and production

improve opportunities for success in petroleum

efficiency excellence through the adjustment of

companies. PTTEP is therefore giving more

discovery, both for conventional and unconven-

the entire investment structure, including those

importance to the exploration and production

tional petroleum sources, reduce operational

related to drilling engineering, logistic systems,

of petroleum in Asia, which is also an area of

costs and reduce the complexity of operations.

and purchasing systems, as well as adjusting

expertise for the company.

PTTEP has also placed great importance on the

the investment capital structure, which have

Executives of other companies that also

development of technology and innovation as

enabled PTTEP to reduce operating and capital

took the stage in the conference took very similar

well since PTTEP sees that the latest technology

expenditures by 15-20% in 2016 without

views that companies in the oil and gas business

is an important tool that will help the company

compromising on the company’s regulations of

needed to highlight the importance of collaboration,

8

Oil & Gas Today Magazine


Regional Industry News including petroleum exploration and production companies, national oil companies, contractors and services companies, as well as government, at the same time as giving importance to the development of technologies for the improvement of efficiency excellence in the long run and maintaining their competitiveness. Additionally, most also agreed that there needs to be a revision of investment strategies, especially putting importance on the areas and types of petroleum exploration that each company has expertise in.

“This year’s IPTC has received a high level of interest from those in the oil and gas industry from all over the world, including oil companies, contractors and services companies, representa tive of governmental organizations, and students, especially the Emerging Leaders Workshop, which is being organized for young professionals in the oil and gas industry. This year’s event will have the most participants since the IPTC began, demonstrating that professionals in oil and gas companies are eager and determined, and see the benefits that they will receive from this event,” Mr. Somporn added as the IPTC Executive Committee Chairman. Other activities within IPTC include a variety of seminars under numerous topics, focusing on opportunities and challenges of the oil and gas industry in the current environment. Participants to these seminars will consist mostly of top executives from many businesses related to petroleum. Furthermore, there will also be several interesting technical sessions, along with a variety of educational activities that have been organized especially for high school students and university students from around the world who are studying in the areas of geology and engineering related to the petroleum business, as well as young professionals in the industry. The 10th IPTC is being organized between 14th – 16th November 2016 at Centara Grand Hotel and Bangkok Convention Centre, Central World, Bangkok. It is estimated that approximately 4,000 participants will join the event from over 50 countries around the world. This event offers the opportunity for students who are studying geology and engineering to attend the exhibition and participate in the technical sessions for free.

ซี

อีโอ ปตท.สผ. ขึ้นเวทีเสวนาธุรกิจปิโตรเลียม ระดั บ นานาชาติ แสดงวิ สั ย ทั ศ น์ ร่ ว มกั บ ผู้บริหารระดับสูงบริษัทน�้ำมันและก๊าซระดับ แถวหน้า เช่น PETRONAS, Woodside Energy และ Schlumberger ชูความส�ำคัญของเทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่จะช่วยเพิ่มความ ส�ำเร็จและลดต้นทุน เพื่อช่วยให้บริษัทน�้ำมันและก๊าซ อยู่รอดในภาวะราคาน�้ำมันผันผวน รวมไปถึงการเติบโต ในอนาคต

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ปตท.ส�ำรวจ และผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารการประชุม IPTC กล่าวบนเวทีเสวนาหัวข้อ “Innovation and Efficiency Excellence for our Energy Future” ในการประชุมเทคโนโลยีปิโตรเลียมนานาชาติ ครั้งที่ 10 (the 10th edition of International Petroleum Technology Conference หรือ IPTC) ซึ่ง ปตท.สผ. ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการ จัดงานว่า การที่บริษัทน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ จะอยูร่ อดภายใต้สถานการณ์ราคาน�ำ้ มันปัจจุบนั นัน้ แนวทางหนึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยได้ คื อ การน� ำ นวั ต กรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพ ในการท�ำงาน เพิ่มโอกาสความส�ำเร็จในการค้นพบ ปิโตรเลียมทัง้ ปิโตรเลียมในรูปแบบเดิม (Conventional) และรูปแบบใหม่ (Unconventional) ลดต้นทุนในการ ด�ำเนินงาน และลดความซ�้ำซ้อนในการด�ำเนินงาน โดยในส่วนของ ปตท.สผ. นั้น ได้ให้ความส�ำคัญ กับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเช่นกัน โดย มองว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะเป็นเครื่องมือส�ำคัญ ที่จะช่วยให้บริษัทประสบความส�ำเร็จทางธุรกิจและ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป เทคโนโลยีที่ ปตท.สผ. ที่ก�ำลังพัฒนานั้น จะมุ่งเน้นในด้านการเพิ่มความส�ำเร็จในการค้นพบ ปิโตรเลียม เช่น ศูนย์การประมวลผลเฉพาะงาน คลื่นไหวสะเทือน (Dedicated Processing Center หรือ DPC) เทคโนโลยี Enhance Oil Recovery ทีช่ ว่ ยเพิม่ ปริมาณการผลิตจากแหล่งปิโตรเลียมและ ยานยนต์ใต้นำ�้ อัตโนมัติ (Autonomous Underwater Vehicle หรือ AUV) ซึง่ บริษทั ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ในการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์การผลิตใต้ทะเล “บริษัทต่างๆ ในธุรกิจน�้ำมันและก๊าซยังมุ่ง เน้นการปรับโครงสร้างต้นทุน โดยในช่วง 2 ปีที่ ราคาน�ำ้ มันมีความผันผวนนัน้ ปตท.สผ. ค่อนข้าง ประสบความส�ำเร็จในการลดต้นทุนและเพิ่ม ประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน โดยการปรับโครง สร้างต้นทุนการด�ำเนินงานทัง้ หมด ทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับ วิศวกรรมการเจาะหลุม ระบบโลจิสติกส์ และ การจัดซือ้ จัดจ้าง รวมถึง การปรับโครงสร้างต้นทุน ทางการเงิน ซึง่ ท�ำให้ ปตท.สผ.สามารถลดรายจ่าย ลงทุนและรายจ่ายด�ำเนินงานลงได้ถึง 15-20% ในปี 2559 โดยยังคงไว้ซงึ่ มาตรฐานความปลอดภัย ตามนโยบายของบริษัท และการรักษาระดับ การผลิตไว้ได้ ซึ่งช่วยให้เรามีขีดความสามารถ ในการแข่งขันในระยะยาว” นายสมพร กล่าว

นายสมพร ได้กล่าวถึงโอกาสการลงทุนในธุรกิจ น�้ำมันและก๊าซด้วยว่า ภูมิภาคเอเชียถือเป็นภูมิภาค ที่มีศักยภาพสูง โดยในด้านของอุปสงค์นั้น ภูมิภาค เอเชียมีความต้องการพลังงานสูงกว่าภูมิภาคอื่น ซึ่ง เป็นผลมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ จีน อินเดีย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะที่ด้านอุปทาน ยังคงมีปริมาณส�ำรองน�้ำมัน และก๊าซอยู่มาก ซึ่งเป็นโอกาสดีส�ำหรับ ปตท.สผ. และบริษทั ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมอืน่ ๆ ทีจ่ ะเข้ามา ลงทุน ปตท.สผ. จึงได้หันมาให้ความส�ำคัญกับ การส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในภูมิภาคเอเชีย มากขึ้น ซึ่งเป็นพื้นที่ที่บริษัทมีความช�ำนาญ ส�ำหรับผู้บริหารของบริษัทอื่นๆ ซึ่งร่วมเวที เสวนาครั้งนี้ มีมุมมองเป็นไปในแนวทางเดียวกันว่า บริษัทในธุรกิจน�้ำมันและก๊าซต้องให้ความส�ำคัญ กับความร่วมมือกัน (Collaboration) ทัง้ บริษทั ส�ำรวจ และผลิตปิโตรเลียม บริษัทน�้ำมันแห่งชาติ บริษัท ผู้รับเหมาและผู้รับจ้าง (Contractors and service companies) รวมทั้งภาครัฐบาล โดยบริษัทเหล่านี้ ยังคงให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานในระยะยาวและ รักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ ส่วนใหญ่เห็นร่วมกันว่าควรต้องมีการทบทวนกลยุทธ์ การลงทุน โดยให้ความส�ำคัฐกับพืน้ ทีแ่ ละประเภทของ การส�ำรวจปิโตรเลียมทีแ่ ต่ละบริษทั มีความช�ำนาญ “การประชุม IPTC ในปีนี้ ได้รับความสนใจ จากผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมน�้ำมันและก๊าซจาก ทั่วโลกเป็นจ�ำนวนมาก ทั้งบริษัทน�้ำมัน บริษัท ผูร้ บั เหมาและรับจ้าง ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ นิสิต นักศึกษา และนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรม Emerging Leaders Workshop ซึ่งจัดให้ กับคนรุน่ ใหม่ทที่ ำ� งานในอุตสาหกรรมน�ำ้ มันและ ก๊าซนัน้ มีผเู้ ข้าร่วมงานสูงสุดนับตัง้ แต่มกี ารจัดงาน IPTC แสดงให้เห็นว่าบุคลากรในบริษทั น�ำ้ มันและ ก๊าซมีความตื่นตัว และเล็งเห็นประโยชน์ที่จะ ได้รับจากงานครั้งนี้” นายสมพร กล่าว ประธาน คณะกรรมการบริหารการประชุม IPTC ส�ำหรับกิจกรรมอื่นๆ ภายในงาน IPTC นั้น จะมีทั้งการเสวนาในหัวข้อที่หลากหลาย โดยเน้นไป ที่โอกาสและความท้าทายของอุตสาหกรรมน�้ำมัน และก๊าซในปัจจุบัน ซึ่งผู้เข้าร่วมเสวนาจะเป็นระดับ ผู้บริหารจากหลากหลายบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ปิโตรเลียม นอกจากนี้ ยังมีการประชุมทางวิชาการ ในหัวข้อทีน่ า่ สนใจ รวมถึง กิจกรรมทางการศึกษาซึง่ จัดให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลกซึ่งศึกษา ในสาขาธรณีศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้อง กับธุรกิจปิโตรเลียม รวมทั้งคนรุ่นใหม่ที่ท�ำงาน ในอุตสาหกรรมนี้ งาน IPTC ครั้งที่ 10 ที่ผ่านมาจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2559 ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัล เวิลด์ กรุงเทพฯ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 4,000 คน จากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก โดยงานนี้ เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาที่ก�ำลังศึกษาในสาขา ธรณีศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สามารถเข้าร่วม ชมนิทรรศการและกิจกรรมทางวิชาการได้โดยไม่ เสียค่าใช้จ่าย 9


Regional Industry News

Chevron Invests B200 Bn. for 10-Year Concession Extension of 7 Fields Worth B334 Bn., Gov To Get 7% Profit Share เชฟรอนลงทุน 2 แสนล. ต่อสัมปทานผลิต 7 พื้นที่ 10 ปี มูลค่า 3.34 แสนล. รัฐได้แบ่งก�ำไร 71%

C

hevron Offshore is shelling out THB 227 billion in investment for

in special remuneratorybenefits (SRB), and USD 856.91 million or

petroleum in the Gulf of Thailand after the Cabinet’s approval for

approximately THB 29.9 billion in petroleum income taxes. In total, the

the 10-year renewal of the concession of the Tantawan Field,

government’s take will be worth USD 1.557 billion or approximately

along with six additional fields outside the area, stretching to 2030.

THB 54.4 billion. As for the concessionaire, the earned profit is expected

The concession extension is expected to generate THB 334 billion, with

to reach around USD 633.96 million or THB 22 billion, of which 71% or

the government receiving benefits and a profit shareworth altogether

around THB 15.6 billion will go to the government while the remaining

THB 70 billion.

29% belongs to the concession holder. As a result, the total government’s

According to the Ministry of Energy, the Cabinet has approved a

take will stand at approximately THB 70 billion.

renewal of the petroleum concession granted to Chevron Offshore

Contrary to the preconception of many, the recently renewed

(Thailand) Co., Ltd. for the exploration blockB8/32. The 1,992 sq.km.block

production block is not considered a major block given its 107 million

is off the coastline of Chumphon and Surat Thani and is divided into the

cubic feet daily gas production, compared toa combined 2.1 billion cubic

Tantawan Field and the area outside that field, which is further subdivided

feet produced fromErawan or Bonkot Fields, whose concessions are

intoBenjamas, Pakakrong, Maliwan, North Jarmjuree, North Benchamas,

slated to expire in 2022-2023. In addition, gas extraction over the period

and Chaba - a total of seven areas. The renewal will extend the concession

of ten years will require massive investment for continuous well drilling,

further for ten years, starting August 1, 2020 to July 31, 2030. The current

as reflected in an investment worth a total of USD 7.127 billion or around

production contract began on August 1, 2000 and is set to expire on

THB 249 billion that Chevron made during 1995-2014.

July 31, 2020, lasting 20 years.

However, without the 10-year renewal, the investment made by

To win the extension, Chevron has submitted its petroleum

Chevron would diminish to merely USD 1.714 billion or around THB 60.6

exploration and production plan to the Department of Mineral Fuelsto

billion, and the petroleum value would total USD 3.741 billion or around

be considered, with its 10-year investment capital totaling approximately

THB 130 billion. The government would thus earn USD 1.072 billion or

USD 6.514 billion or THB 227 billion (at the exchange rate of THB 35 per

around THB 37.5 billion in total and a share of 63% of the profit or a

USD) and expected earnings from petroleum of USD 9.548 billion or THB 334 billion. The petroleum reserve is assessed to hold over 156 million BOE, composed of 76.2 million barrels of crude oil and liquefied natural gas and 478 billion cubic feet of natural gas. The current production stands at 29 billion barrels per day for crude oil and 107 million cubic feet per day for natural gas. The government views that the renewal granted to Chevronwill be beneficial for Thailand in maintaining its gas production in the Gulf of Thailand and also enable the concession holders to formulate petroleum production plans at least five years in advance before the previous concession contract expires. This will not only allow private companies to prepare their production plans without interruption but also promote domestic job creation directly in the industry itself and in other related industries. The benefits that the government will receive will still be under the Thailand III system, in which it will earn USD 692.23 million or approximately THB 24.2 billion in royalties, USD 7.5 million or around THB 262.5 million

10

mere THB 18 billion.

ชฟรอนออฟชอร์ อัดงบลงทุน 2.27 แสนล้านบาท ลงทุนผลิตปิโตรเลียม ในอ่าวไทย หลังครม.ไฟเขียวให้ต่อสัญญาสัมปทานอีก 10 ปี ในแหล่ง ทานตะวัน และนอกพื้นที่อีก 6 พื้นที่ ไปสิ้นสุดในปี 2573 ตีมูลค่าที่ผลิตได้ 3.34 แสนล้านบาท ยันรัฐได้ผลประโยชน์ทุกเม็ดบวกส่วนแบ่งก�ำไรรวม 7 หมื่นล้านบาท แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า จากที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ ต่อสัญญาสัมปทานปิโตรเลียม ให้กับบริษัทเชฟรอนออฟชอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด แปลงส�ำรวจ B8/32 ในอ่าวไทย ครอบคลุมพื้นที่ 1,992 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นพื้นที่ผลิตทานตะวัน และนอกพื้นที่ทานตะวัน ได้แก่ เบญจมาศ ผกากรอง มะลิวัลย์ จามจุรีเหนือ เบญจมาศเหนือ และชบา ซึ่งอยู่นอกชายฝั่ง จังหวัดชุมพร และสุราษฎร์ธานี รวม 7 พื้นที่ ออกไปอีก 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563-31 กรกฎาคม 2573 จากสัญญาปัจจุบันที่เริ่มด�ำเนินการ มาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2543 และจะสิ้นสุดสัญญาวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่จะครบสัญญา 20 ปี Oil & Gas Today Magazine


Regional Industry News

ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาดังกล่าว ทางบริษัท เชฟรอนฯ ได้ส่งแผน การส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติพิจารณาแล้วว่า จะใช้งบการลงทุนในช่วง 10 ปี ประมาณ 6,514 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 2.27 แสนล้านบาท (อัตราแลกเปลีย่ น 35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ) หรือคิดเป็น มูลค่าปิโตรเลียมที่จะได้รับราว 9,548 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 3.34 แสนล้านบาท จากปริมาณส�ำรองปิโตรเลียมทีม่ อี ยูร่ าว 156 ล้านบาร์เรล เทียบเท่าน�ำ้ มัน แบ่งเป็นน�ำ้ มันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลว 76.2 ล้านบาร์เรล และ ผลิตก๊าซธรรมชาติในปริมาณ 478 พันล้านลูกบาศก์ฟตุ จากปัจจุบนั ท�ำการผลิต น�้ำมันดิบอยู่ที่ 2.9 หมื่น บาร์เรลต่อวัน และก๊าซธรรมชาติ 107 ล้านลูกบาศก์ ฟุตต่อวัน

ส�ำหรับการต่ออายุให้กับบริษัท เชฟรอนฯครั้งนี้ ทางรัฐบาลเห็นว่า จะเป็น ประโยชน์ให้กบั ประเทศในการรักษาก�ำลังการผลิตก๊าซในอ่าวไทยไม่ให้ลดปริมาณ ลง และท�ำให้ผู้รับสัมปทานสามารถวางแผนการผลิตปิโตรเลียมได้ล่วงหน้า อย่างน้อย 5 ปี ก่อนที่สัญญาสัมปทานเดิมจะสิ้นสุดลง ซึ่งจะท�ำให้เกิดเอกชน ลงทุนวางแผนผลิตอย่างต่อเนือ่ งได้ และเป็นการส่งเสริมการสร้างงานในประเทศ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์ตอบแทนรัฐที่ได้นั้น จะยังอยู่ภายใต้ระบบไทยแลนด์ ทรี ซึ่งภาครัฐจะได้ค่าภาคหลวง 692.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 2.42 หมื่นล้านบาท ได้ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ ประมาณ 262.5 ล้านบาท จัดเก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียมได้ 856.91 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ หรือประมาณ 2.99 หมื่นล้านบาท รวมผลประโยชน์ที่ภาครัฐได้ 1,557 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 5.44 หมื่นล้านบาท ขณะที่ผู้รับสัมปทาน จะมีก�ำไรสุทธิอยู่ที่ราว 633.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 2.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งผลก�ำไรดังกล่าวนี้ทางภาครัฐจะได้รับในสัดส่วน 71% หรือประมาณ 1.56 หมื่นล้านบาท และ 29% เป็นของผู้รับสัมปทาน เมื่อรวม ผลประโยชน์ที่รัฐจะได้ทั้งหมดประมาณ 7 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ การอนุมัติต่อสัญญาดังกล่าวให้กับเชฟรอนครั้งนี้ ถือว่าไม่ได้เป็น แหล่งใหญ่อย่างที่หลายฝ่ายเข้าใจ เนื่องจากก�ำลังการผลิตก๊าซฯเพียงวันละ 107 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันเท่านั้น เมื่อเทียบกับแหล่งเอราวัณและบงกช ที่จะหมดอายุในช่วงปี 2565-2566 รวมกับกว่า 2,100 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และยังเห็นได้ว่า การจะน�ำก๊าซขึ้นมาจากหลุมต้องใช้เงินในช่วง 10 ปี เป็นจ�ำนวนมาก เพราะจะต้องลงทุนเจาะหลุมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็นได้จาก ช่วงปี 2538 – 2557 บริษัท เชฟรอนฯ ได้ลงทุนในแหล่งดังกล่าวไปแล้ว 7,127 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 2.49 แสนล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการต่ออายุสัมปทานออกไปอีก 10 ปี จะท�ำให้ บริษัทเชฟรอนฯ ลงทุนในระยะเวลาที่เหลือเพียง 1,741 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 6.06 หมื่นล้านบาทเท่านั้น คิดเป็นมูลค่าปิโตรเลียมที่ได้ 3,741 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 1.3 แสนล้านบาท ผลประโยชน์ ตอบแทนรัฐที่ได้รวมกันประมาณ 1,072 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 3.75 หมื่นล้านบาท โดยที่รัฐจะได้แบ่งสัดส่วนของก�ำไรอยู่ที่ 63% หรือ ประมาณ 1.8 หมื่นล้านบาทเท่านั้น 11


Regional Industry News

PTTEP 2017 Investment Budget of USD 2,903 Million Focus in Thailand and Southeast Asia

P

ปตท.สผ.เตรียมเงินลงทุนปี 60 รวม 2,903 ล้านเหรียญฯ ลงทุนในไทย-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

TT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) announces the planned expenditure budget for 2017 at USD 2,903 million, of which USD 1,643 million is Capital Expenditure

(CAPEX) and the remaining USD 1,260 million is Operating Expenditure (OPEX). Investments in existing projects located in Thailand and Southeast Asia, the Company’s strategic investment locations, account for 88% of total planned CAPEX. The following is a breakdown of CAPEX by region in 2017; • Projects in Thailand account for 64% of PTTEP’s estimated CAPEX in 2017. Key activity is to maintain the production level of the existing projects, which primarily include the Arthit Project, the S1 Project, the Bongkot Project, the Contract 4 Project and the MTJDA Project • Projects in other Southeast Asia countries account for 24% of PTTEP’s estimated CAPEX in 2017. Major activities in this region are mainly in producing Myanmar assets which include maintaining production level of the Zawtika Project and the Yadana Project, as well as in exploration project activities for the Myanmar MOGE 3 Project and the Myanmar M11 Project • Projects in other regions which comprise Australia, Africa, and North & South America, account for 12% of PTTEP’s estimated Capital Expenditures in 2017. Major expenditures go towards operational activities in the PTTEP Australasia Project and the pre-development of the Mozambique Rovuma Offshore Area 1 Project. The estimated exploration expenditure for the Company in 2017 is USD 138 million, which mostly will be used for seismic acquisition, geological and geophysical studies, and drilling and appraisal activities. PTTEP has set its investment budget for the next five years (2017-2021) totaling USD 14,950 million. The budget takes into account the recent oil price recovery at the end of 2016, and also includes the development expenditures of pre-development projects, namely the Contract 4 (Ubon) Project, the Mozambique Rovuma Offshore Area 1 Project and the Algeria HassiBirRekaiz Project. SompornVongvuthipornchai, PTTEP President and Chief Executive Officer, said “This investment plan reflects our strategic directions of 3Rs – Reset, Refocus, Renew – with priority on maintaining the production level to effectively serve domestic energy demand, as well as accelerating the development of existing projects in the pipeline. Besides, the Company has closely monitored the oil price situation, with the flexibility to adjust our investment plan appropriately and strivedto uphold the cost optimization and efficiency improvement initiatives through the “SPEND SMART to Business Sustainability” campaign. He added that the Company’s financial position remains robust with cash on hand of more than USD 3 billion, ready to cope with the fluctuation in global crude prices as well as to seek new M&A opportunities in order to strengthen petroleum reserves and production volumes in the longer term.

12

ริ ษั ท ปตท.ส� ำ รวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย ม จ� ำ กั ด (มหาชน) หรื อ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า บริษัทได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายส�ำหรับปี 2560 ไว้ที่ 2,903 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยแบ่งเป็นรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) 1,643 ล้านดอลลาร์ สรอ. และรายจ่ายด�ำเนินงาน (Operating Expenditure) 1,260 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยร้อยละ 88 ของ รายจ่ายลงทุน ใช้ไปส�ำหรับรองรับโครงการในประเทศไทยและเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดของรายจ่าย ลงทุนแบ่งตามภูมิภาคดังนี้

• โครงการในประเทศไทย ได้รับการจัดสรรรายจ่ายลงทุนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64 ของรายจ่ายลงทุนทั้งหมด โดยกิจกรรมส่วนใหญ่มุ่งเน้นเพื่อรักษาระดับปริมาณ การผลิต มีโครงการหลักที่ส�ำคัญ ได้แก่ โครงการอาทิตย์ โครงการเอส 1 โครงการ บงกช โครงการคอนแทร็ค 4 และโครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย • โครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น มีประมาณการรายจ่ายลงทุนคิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 24 ส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายลงทุนเพื่อรักษาระดับการผลิตส�ำหรับโครงการ ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้แก่ โครงการซอติก้า และโครงการยาดานา รวมถึงรายจ่ายส�ำหรับการส�ำรวจ (Exploration) ในโครงการเมียนมาร์ เอ็มโอจีอี 3 และโครงการเมียนมาร์ เอ็ม 11 • โครงการในภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งประกอบด้วย ออสเตรเลีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ มีประมาณการรายจ่ายลงทุนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 โดยกิจกรรม ที่ส�ำคัญส่วนใหญ่เพื่อการด�ำเนินงานในโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย รวมถึง รายจ่ายในการพัฒนาโครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน ซึ่งขณะนี้ ยังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (Final Investment Decision) ส�ำหรับรายจ่ายในการส�ำรวจ (Exploration) ของปี 2560 นัน้ บริษทั ได้ประมาณการ ไว้จ�ำนวนทั้งสิ้น 138 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยส่วนใหญ่เพื่อใช้ส�ำหรับการส�ำรวจคลื่นไหว สะเทือนทางธรณีวิทยา การศึกษาทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ รวมถึงรายจ่ายนการ ขุดเจาะหลุมส�ำรวจและประเมินผล ในส่วนของแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2560-2564) นัน้ จากสถานการณ์ราคาน�ำ้ มันทีม่ ี สัญญาณฟืน้ ตัวตัง้ แต่ปลายปี 2559 บริษทั จึงได้พจิ ารณางบประมาณรายจ่ายไว้ที่ 14,950 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึง่ ได้รวมค่าพัฒนาโครงการคอนแทร็ค 4 (แหล่งอุบล) โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน และโครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ซึ่งทั้ง 3 โครงการ ดังกล่าวยังคงอยูใ่ นระหว่างการตัดสินใจลงทุนขัน้ สุดท้าย (Final Investment Decision) นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ. กล่าวว่า “แผนการลงทุนที่ประกาศนั้น สะท้อนถึงแผนกลยุทธ์ Reset Refocus Renew ที่ยังคงให้ความส�ำคัญต่อการรักษาปริมาณการผลิตให้มีความ ต่อเนือ่ ง สามารถรองรับความต้องการพลังงานของประเทศได้อย่างมีเสถียรภาพ รวมถึงความพยายามที่จะต้องเร่งพัฒนาโครงการที่มีอยู่ ทั้งนี้บริษัทยังคงเฝ้า ติดตามสถานการณ์ราคาน�้ำมันอย่างใกล้ชิด และพร้อมปรับแผนการลงทุน ให้มีความเหมาะสม โดยยังคงมุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานตาม แนวทาง SPEND SMART to Business Sustainability “คิดใหม่ ท�ำใหม่ ให้ได้ผล” เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจ E&P ในระยะยาวอย่างยั่งยืน” นายสมพรกล่าวเสริมในตอนท้ายว่า จากสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีเงินสด ในมือสูงกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ สรอ. บริษัทจึงมีความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ราคา น�้ำมันผันผวนที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงมีความพร้อมในการแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ และการเข้าซื้อกิจการเพื่อเพิ่มปริมาณส�ำรองและปริมาณการผลิตปิโตรเลียมให้กับ บริษัทในระยะยาว Oil & Gas Today Magazine


Regional Industry News

Indonesia has been Leaves from OPEC Again >>Oil rigs line the waters along a row of shipyards northwest of Waterfront City on Batam island, in Indonesia's Riau Islands Province February 26, 2016. REUTERS

I

อินโดนีเซียถอนตัวจากกลุม ่ โอเปก อีกครัง้ เหตุไม่เห็นด้วยลดการผลิต

ndonesia has suspended its membership of the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC), less than a year after rejoining the cartel, as the net oil importer said it could not agree to the group's production cuts. The decision came as the cartel agreed its first oil output cut since

2008 in a bid to tackle overcapacity and prop up prices. The suspension could be a setback for Indonesia, OPEC's only East Asian member, which had hoped to benefit from being closer to OPEC countries when it reactivated its membership at the start of the year. OPEC had proposed Indonesia cut oil production by about 37,000 barrels per day (bpd), or about 5 percent of its output, which would dent the already slipping oil rent in Southeast Asia's largest economy. Indonesia's Energy and Mineral Resources Minister Ignasius Jonan, who attended the Vienna meeting, said the only reduction Indonesia could accept was a cut of 5,000 bpd, which had been approved in the country's 2017 budget. "There are still big government revenue needs in the 2017 budget," Jonan said, adding that as a net oil importer a cut to production would not benefit Indonesia, particularly at a time when oil prices were expected to go up. The temporary suspension was in the best interest of all OPEC members, the Energy and Mineral Resources Ministry said in a statement. It was not clear whether Indonesia was asked to suspend its membership or if it left voluntarily. Qatar, the current OPEC president, said that Indonesia had been suspended. After first joining in 1962, it left in 2009 as dwindling production meant it had become a net importer of crude oil, which is against OPEC's statute for full membership. Since rejoining, Indonesia has made several deals on crude imports, overseas upstream investments and refining partnerships, including with OPEC bigwigs Iran and Saudi Arabia. Indonesia's crude oil output peaked at around 1.7 million barrels per day in the mid-1990s. But with few significant oil discoveries in Western Indonesia in the past 10 years, production has fallen to roughly half that as old fields have matured and died. The industry is a vital part of the Indonesian economy, but its contribution to state revenue has dropped from around 25 percent in 2006 to an expected 3.4 percent this year, according to data compiled by consulting firm PricewaterhouseCoopers (PwC).

อิ

นโดนีเซียตัดสินใจออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน�้ำมัน หรือโอเปกอีกครั้ง หลังไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงปรับลดก�ำลังการผลิต ของกลุม่ หลังจากทีเ่ พิง่ ตอบรับการกลับเข้าร่วมกลุม่ ไปได้ไม่ถงึ 1 ปี

สาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้อินโดนีเซียตัดสินใจออกจากกลุ่ม เพราะที่ประชุมโอเปก มีมติล่าสุด ให้สมาชิกกลุ่มลดการผลิตน�้ำมันลงเนื่องจากโลกมีปริมาณน�้ำมันล้นตลาด เกินความต้องการ ท�ำให้ราคาน�้ำมันตกต�่ำลง อินโดนีเซียนั้นเป็นเพียงประเทศเดียวในเอเชียตะวันออก ที่เป็นสมาชิกโอเปก โดยอินโดนีเซียหวังที่จะได้ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกโอเปกและใกล้ชิดกับประเทศ สมาชิก หลังจากตอบรับกลับเข้าเป็นสมาชิกเมื่อต้นปี แต่ในที่สุดอินโดนีเซียก็ระงับ การเป็นสมาชิกอีกครั้ง นายอิกนาเซียสโจนัน รัฐมนตรีพลังงานและทรัพยากรแห่งรัฐบาลอินโดนีเซีย ที่ได้เข้าร่วมการประชุมโอเปกที่กรุงเวียนนา กล่าวว่า อินโดนีเซียไม่สามารถลดการผลิต ลง 5% หรือประมาณ 37,000 บาร์เรล/วัน ตามที่ทางกลุ่มโอเปกเสนอมาได้ อินโดนีเซียยืนยันว่าสามารถลดการผลิตลงได้เพียง 5,000 บาร์เรล/วัน เท่านั้น ตามที่ได้มีการเห็นชอบในงบประมาณปี 2017 ของรัฐบาลอินโดนีเซีย นายโจนัน ระบุเพิ่มเติมว่า รัฐบาลอินโดนีเซียต้องการรายได้จ�ำนวนมาก จากการขายน�้ำมัน เพื่อมาสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาประเทศในปี 2017 ดังนั้น การลดการผลิตน�้ำมันจะไม่ส่งผลดีต่ออินโดนีเซีย หากราคาน�้ำมันเริ่มขยับตัวขึ้น ด้านกาตาร์ ประเทศประธานโอเปกระบุว่า อินโดนีเซียระงับการเป็นสมาชิก แต่ยังไม่ชัดเจนว่า อินโดนีเซียแค่ระงับหรือออกจากการเป็นสมาชิกแบบถาวร ทั้งนี้ อินโดนีเซียได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโอเปกครั้งแรกในปี1962 และออกจากกลุ่ม ไปในปี 2009 ซึ่งช่วงเวลานั้นท�ำให้อินโดนีเซียกลายเป็นผู้น�ำเข้าน�้ำมันดิบรายใหญ่ ก่อนที่จะตัดสินใจกลับมาเข้าร่วมเป็นสมาชิกของโอเปกอีกครั้งเมื่อต้นปี 2016 หลังจากนัน้ อินโดนีเซียน�ำเข้าน�ำ้ มันดิบปริมาณมาก ลงทุนและเป็นหุน้ ส่วนในธุรกิจ น�ำ้ มันในต่างประเทศ อาทิ อิหร่านและซาอุดอิ าระเบีย 2 ประเทศยักษ์ใหญ่ของโอเปก ส�ำหรับปริมาณการผลิตน�้ำมันดิบสูงสุดที่อินโดนีเซียเคยท�ำได้อยู่ที่ 1.7 ล้าน บาร์เรลต่อวัน ในช่วงปี 1990 – 2000 แต่เมื่อไม่มีแหล่งน�้ำมันเพิ่มเติมในอินโดนีเซีย โดยเฉพาะทางภาคตะวันตกของประเทศตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ระดับการผลิตจึง ลดลงกว่าครึ่ง อุตสาหกรรมน�้ำมันนั้น เป็นส่วนส�ำคัญของเศรษฐกิจอินโดนีเซีย แต่กลับสร้าง รายได้เข้าประเทศลดลงราว 25% เมื่อปี 2006 จนมาถึงปีนี้ ที่สร้างรายได้เพียง 3.4% ข้อมูลนี้ยืนยันโดยบริษัทที่ปรึกษาชื่อดังอย่าง PricewaterhouseCoopers (PwC). 13


International News

TOTAL’s Laggan-Tormore Wins Global Award at IPTC 2016 โครงการ Laggan-Tormore ของโททาลคว้ารางวัล IPTC ประจ�ำปี 2016

>> Laggan-Tormore project.

T

he IPTC annual award for ‘Excellence in Project Innovation’, which looks for the most innovative oil and gas project completed anywhere in the world over the last year, has been awarded to Total

for its West of Shetland Laggan-Tormore development. The award was presented in Bangkok to staff from Aberdeen-based Total E&P UK who led the Laggan-Tormore project. The award reflected the high level of technical innovation Total had to display in order to complete this challenging project. The Laggan-Tormore development consists of a 140 kilometre tie-back of five subsea wells to the new onshore Shetland Gas Plant, which has a capacity of 500 million standard cubic feet per day. Following treatment at the gas plant, the gas is exported to the UK mainland via the Shetland Island Regional Gas Export System (SIRGE). Gas from Laggan-Tormore now supplies around 8-10% of the UK’s daily natural gas requirements. Elisabeth Proust, Managing Director of Total E&P UK, said: “We are very proud to receive this award from the IPTC. The award recognises how innovative and responsible Total was in developing this project. “In what was a first for the UK, Laggan-Tormore integrates new technologies that connect deep-offshore sub-sea directly to onshore. We also designed the gas plant in Shetland to allow the site to be completely restored after decommissioning. We did that by building two huge peat stores to safely look after 665,000m3 of peat during the lifetime of production.” Total E&P UK operates Laggan-Tormore with a 60% interest alongside

partners DONG E&P (UK) Limited (20%) and SSE E&P UK Limited (20%).

14

างวัลแห่งปี IPTC - International Petroleum Technology Conference หรือ รางวัลเทคโนโลยีปโิ ตรเลียมนานาชาติรางวัลความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม อุตสาหกรรมก๊าซและน�้ำมันจากผู้สร้างสรรค์ทั่วโลกตลอดปี 2016

ปีนี้เจ้าของรางวัลทรงคุณค่า IPTC คือ โครงการพัฒนาของโททาล (Total) ในโครงการพัฒนาแหล่ง Laggan-Tormore ซึ่งอยู่นอกชายฝั่งตะวันตกของเกาะ เช็ทแลนด์ ประเทศอังกฤษ ที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนา อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่ไม่เอื้ออ�ำนวย รวมถึงการ คิดค้น น�ำนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในกรุงเทพฯ โดยมีตัวแทนเข้ารับรางวัลจากโททาล อีแอนด์พี อังกฤษ (Total E&P UK) ผู้ซึ่งสนับสนุนโปรเจ็กต์ Laggan-Tormore ที่คว้ารางวัล IPTC ด้วยจุดเด่นสะท้อนถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมระดับสูง ที่มี ความท้าทายและได้ผลงานที่ทรงคุณค่า โปรเจ็กต์พัฒนาพื้นที่ Laggan-Tormore นั้นเป็นการพัฒนาเส้นทางขนส่ง ก๊าซ 140 กิโลเมตร ไปยังโรงงานบนเกาะเช็ทแลนด์ ซึ่งมีศักยภาพในการผลิต พลังงาน ก๊าซสูงถึง 500 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน จากนั้นก๊าซเหล่านี้จะถูกส่ง ต่อไปยังอังกฤษ แผ่นดินใหญ่ ด้วยระบบส่งออกก๊าซจากเกาะเช็ทแลนด์หรือ ที่เรียกว่า Shetland Island Regional Gas Export System หรือ SIRGE ทัง้ นีก้ า๊ ซจากแหล่ง Laggan-Tormore นัน้ ป้อนก๊าซสูร่ ะบบของอังกฤษ 8 ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการใช้พลังงานก๊าซทัง่ ทัง้ ประเทศ นางเอลิซาเบธ พราวซ์ กรรมการผู้จัดการโททาลอีแอนด์พีอังกฤษ (Total E&P UK) ระบุว่า มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่นวัตกรรมของโททาลได้รับ รางวัล IPTC รางวัลนี้ แสดงให้เห็นว่าโททาลมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ นวัตกรรม อย่างเช่นโปรเจ็กต์ Laggan-Tormore ที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ นอกจากนี้ ยังนับเป็นครัง้ แรกทีเ่ ทคโนโลยีนถี้ กู คิดค้นขึน้ เพือ่ เชือ่ มต่อ พื้นที่ใต้ทะเลลึกกับพื้นที่ชายฝั่ง โดยการออกแบบระบบนั้นค� ำนึงถึง ความปลอดภัยต่อสาธารณชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ด้วยการสร้าง ที่จัดเก็บกากถ่านหินขนาดใหญ่กว่า 665,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อง่ายต่อ การดูแลและควบคุม โททาลอีแอนด์พีอังกฤษนั้นด�ำเนินโปรเจ็กต์ Laggan-Tormore ด้วย เงินลงทุน 60 เปอร์เซ็นต์ อีก 20 เปอร์เซ็นต์มาจาก DONG E&P UK และ SSE E&P UK อีก 20 เปอร์เซ็นต์ Oil & Gas Today Magazine


International News

Chevron Sets $20 Billion Capital Spend for 2017 เซฟรอนลงทุนเพิ่ม 20 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2017 >>The Wheatstone Project is one of Australia’s largest resource developments. Image courtesy of Chevron.

>>Chevron chairman and CEO John Watson. Image courtesy of Chevron.

C

hevron Corporation announced that it plans to spend nearly $20 billion next year on capital and exploratory expenses. The company has set its 2017 capital and exploratory

investment program at $19.8 billion, including $4.7 billion of planned affiliate expenditures. Chevron’s upstream business will be allotted $8.5 billion of planned capital spending related to base-producing assets. That amount includes about $2.5 billion for shale and tight investments, with the majority of that spend slated for Permian Basin developments in Texas and New Mexico. Chevron chairman and CEO John Watson said that over 70 percent of the company’s planned upstream investment program is expected to generate production within two years. An additional $7 billion of the planned upstream program will be tied to major capital projects currently underway. Those funds include $2 billion toward the completion of the Gorgon and Wheatstone LNG projects in Australia and $3 billion of affiliate expenditures associated with the Future Growth Project-Wellhead Pressure Management Project at the Tengiz field in Kazakhstan. Global exploration funding accounts for about $1 billion of the total upstream budget. The remainder of the budget is primarily tied to early stage projects supporting potential, future development opportunities, Chevron said. The latest budget marks the fourth straight year of spending reductions. Watson said that the combination of lower spending and production revenue growth supports the company’s plan to become cash balanced in 2017. “Our spending for 2017 targets shorter-cycle time, high-return investments and completing major projects under construction…. Construction is nearing completion on several major capital projects, which are now online or expected to come online in the next few quarters,” Watson added.

ชฟรอนคอร์ปอร์เรชั่นเปิดเผยว่า ปี 2017 บริษัทตั้งเป้าเพิ่มทุนและลงทุนการ ส�ำรวจแหล่งก๊าซและน�ำ้ มันเพิม่ เติม รวมแล้วกว่า20 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

เชฟรอนตั้งงบประมาณปี 2017 ไว้ที่ 19.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส�ำหรับ เพิ่มทุนและส�ำรวจแหล่งก๊าซและน�้ำมันแห่งใหม่ๆ ซึ่งในงบประมาณจ�ำนวนนี้ รวมการเพิม่ ทุนและค่าใช้จา่ ยในการส�ำรวจของบริษทั ในเครืออีกราว 4.7 พันล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้ เชฟรอนจะจัดสรรงบประมาณให้กับธุรกิจหลักจ�ำนวน 8.5 พันล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อเพิ่มสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต จากงบประมาณ จ�ำนวน 8.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯนี้ 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ถูกแบ่งสรร ให้กับการลงทุนส�ำรวจน�้ำมันปิโตรเลียมจากชั้นหินที่ Permian Basin ในรัฐ เท็กซัสและนิวเม็กซิโก ของสหรัฐอเมริกา นายจอห์น วัตสัน ซีอีโอและประธานของเชฟรอน ระบุว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ของงบประมาณลงทุนครั้งนี้ จะสร้างผลผลิตก๊าซและน�้ำมันให้กับบริษัทได้ ภายใน 2 ปี นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถเพิ่มงบประมาณได้อีกราว 7 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ในธุรกิจหลักที่ก�ำลังด�ำเนินกิจกรรมการผลิตแต่ต้องการการลงทุนเพิ่ม ซึ่งจากงบประมาณก้อนนี้ราว 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จะถูกจัดสรรไปยัง Gorgon and Wheatstone LNG projects ในประเทศออสเตรเลีย อีก 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จะถูกจัดสรรไปยังบริษัทในเครือ ที่ประเมินว่าเป็น โปรเจ็กต์ที่จะสร้างอัตราการเจริญเติบโตในอนาคต อาทิ Wellhead Pressure Management Project ที่แหล่งเจ็งกิส ในคาซัคสถาน เชฟรอนระบุว่า งบประมาณเพียง 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จะถูกใช้ไปกับ การส�ำรวจแหล่งก๊าซและน�้ำมันแหล่งใหม่ๆ เท่านั้น ส่วนงบประมาณที่เหลือ จะใช้ไปกับโปรเจ็กต์ (แหล่งขุดเจาะ) ที่ก�ำลังด�ำเนินอยู่เพื่อสนับสนุนการลงทุน เพื่อการพัฒนาในอนาคต งบประมาณลงทุนจ�ำนวนล่าสุดของเชฟรอนนี้ เป็นการลงทุนต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 4 ติดต่อกัน โดยมีวัตถุประสงค์ลดค่าใช้จ่ายควบคู่กันไป ซึ่งนายวัตสัน คาดว่า ค่าใช้จ่ายที่ลดลงแต่บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจะช่วยให้บริษัทมีสถานะ การเงินที่สมดุลภายในปี2017 นายวัตสันย�ำ้ ว่า การลงทุนในปี 2017 เป็นการลงทุนระยะสัน้ ทีใ่ ห้ผลตอบแทน สูงในระยะยาวจากโปรเจ็กต์ต่างๆ รวมถึงโปรเจ็กต์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งการก่อสร้างในหลายๆ โปรเจ็กต์ใกล้เสร็จสิ้นแล้ว และคาดว่าโปรเจ็กต์เหล่านี้ จะสร้างผลผลิตก๊าซและน�้ำมันได้เร็วๆ นี้ 15


International News

Iran Signs MoUs 3 Oil Fields Development with Shell อิหร่านพัฒนาแหล่งน�้ำมัน ลงนาม 3 ข้อตกลงกับต่างชาติ

N

ational Iranian Oil Company (NIOC) will sign into three accords with France’s Total and Royal Dutch Shell over development of three oil and gas fields of Iran.

Following the signing of an Agreement in Principle (AiP) with

France’s Total S.A. company on development of South Pars Phase 11, the French firm will seal two more agreements today with NIOC. One contract to be inked between the two sides today on December 07 pertains conducting studies and development of Azadegan joint oilfields. The accord follows an earlier meeting in December between Iran’s Oil Minister BijanZanganeh and Chairman and CEO of Total Patrick Pouyanné held on the the sidelines of OPEC summit in Algeria where the two sides mulled over venues to develop South Azadegan oil field. NIOC and France’s Total had also sealed a confidential disclosure agreement in March in order to develop Iran’s South Azadegan joint oilfield with Iraq and the French side was required to present its technical bid in six months’ time. In addition to the deal on Azadegan, another agreement is slated to be signed with Total over expansion of Kish gas field as one of the NIOC Recent Discoveries which was discovered in 2006. A total of 12 wells have so far been drilled in Kish gas field, which is a giant independent field close to Kish Island in the Persian Gulf, and three developmental phases have been defined to realize five billion cubic feet of gas. The third contract, however, will be endorsed today between NIOC and Royal Dutch Shell on development of Yadavaran joint oilfield. It remains noteworthy that the first phase of development in the Iranian field has been carried out by Sinopec of China. With completion of Phase 1 of North Azadegan oilfield, in collaboration with China National Petroleum Corporation International (CNPCI), the production at Yadavaran joint field has also surged to 115 thousand barrels per day as a result of cooperation with Sinopec. Oil production at the joint oilfield with Iran has currently reached 115 thousand barrels which exceeds the initial commitment made for the first developmental phase by approximately 30 thousand barrels. Yadavaran oilfield has a reservoir of 17 billion barrels and a potential to produce 300-400 thousand bpd of crude.

16

ารปิโตรเลียมแห่งชาติของอิหร่าน หรือ NIOC ลงนามความร่วมมือ 3 ฉบับกับบริษัทโททาลฝรั่งเศสและรอยัล ดัทช์ เชลล์ ในการวิจัย แหล่งน�้ำมันและก๊าซในประเทศอิหร่าน ส�ำหรับการลงนามข้อตกลงที่ 1 กับโททาลฝรั่งเศสนั้น เป็นข้อตกลง AiP หรือ Agreement in Principle ที่โททาลฝรั่งเศสจะร่วมวิจัยและพัฒนา แหล่งก๊าซเซาท์พาร์ส เฟสที่ 11 (South Pars Phase 11) และแหล่งน�้ำมัน อาซาเดกาน (Azadegan) การลงนามนั้นเกิดขึ้นภายหลังการประชุมระหว่าง นายไบจาน ซานกาเน่ห์ รัฐมนตรีน�้ำมันของอิหร่าน และนายแพทริก ปูยานเน่ ซีอีโอของโททาลฝรั่งเศส ที่การประชุมโอเปก ในประเทศแอลจีเรีย โดยทั้งสองตกลงกันในความร่วมมือ วิจัยและพัฒนาแหล่งน�้ำมันอาซาเดกาน (Azadegan) นอกจากนี้ การปิโตรเลียมแห่งชาติของอิหร่าน (NIOC) และโททาล ฝรั่งเศสยังมีข้อตกลงลับในการพัฒนาแหล่งน�้ำมันทางใต้ของอาซาเดกาน ของอิหร่าน โดยมีความร่วมมือจากอิรัก ซึ่งโททาลฝรั่งเศสประสงค์ที่จะร่วม พัฒนา โดยให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคด้วย นอกจากโปรเจ็กต์ในอาซาเดกานแล้ว ยังมีข้อตกลงที่ 2 ขยายแหล่ง น�้ำมันและก๊าซในพื้นที่คิชของอิหร่านด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นแหล่งที่การปิโตรเลียม แห่งชาติของอิหร่าน (NIOC) ค้นพบเมื่อปี 2006 แหล่งน�้ำมันและก๊าซในพื้นที่คิชนั้นมีทั้งหมด 12 บ่อที่ท�ำการขุดเจาะ ไปแล้ว ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ที่ตั้งอยู่ใกล้กับเกาะคิช ในอ่าวเปอร์เซีย แหล่งน�้ำมัน แห่งนี้ผ่านการพัฒนามาถึงเฟส 3 แล้ว และได้ผลผลิตก๊าซมากถึง 5 พันล้าน ลูกบาศก์ฟุต ส่วนข้อตกลงที่ 3 คือข้อตกลงระหว่างการปิโตรเลียมแห่งชาติของอิหร่าน (NIOC) และรอยัล ดัทช์ เชลล์ ในการพัฒนาแหล่งยาดาวาราน (Yadavaran) ซึ่งเป็นแหล่งที่ผ่านการพัฒนาเฟสแรกมาแล้วโดยSinopec ของจีน และสร้าง ผลิตผลน�้ำมันได้ 115,000 บาร์เรลต่อวัน ส่วนการด�ำเนินงานในเฟสที่ 1 ที่แหล่งอาซาเดกานตอนเหนือ ที่ได้รับ ความร่วมมือจากบริษัทไชน่า เนชั่นแนล ปิโตรเลียม คอร์ปอเรชั่น หรือ CNPCI นั้น ก�ำลังด�ำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ การผลิตน�ำ้ มันในอิหร่านนัน้ ปัจจุบนั ผลิตได้ 115,000 บาร์เรลต่อวัน เกินกว่า ที่คาดการณ์ไว้ว่า หลังการพัฒนาเฟสที่ 1 แล้วต้องผลิตได้ 30,000 บาร์เรล ส�ำหรับแหล่งยาดาวารานผลิตน�้ำมันและกักเก็บไว้แล้วราว 17 พันล้านบาร์เรล และแหล่งนี้ยังมีศักยภาพผลิตน�้ำมันได้อีก 300,000 ถึง 400,000 บาร์เรลต่อวัน. Oil & Gas Today Magazine


International News

Emerson Helps Kuwait Oil Company Maximize Value Of Reservoir Assets อิเมอร์สน ั ร่วมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีกก ั เก็บน�ำ้ มันให้กบ ั คูเวต

E

merson Automation Solutions today announced that it has supplied its Roxar RMS™ reservoir modeling software to

Kuwait Oil Company (KOC). The new licenses will be used to build more accurate and detailed reservoir models. The new contract expands KOC’s wide adoption of previously purchased Roxar RMS software, which has provided crucial input to KOC in well placing and determining the wellbore trajectory in the most potentially productive parts of the reservoir as well as reducing the geosteering risk for sidetracked wells. "I am highly satisfied with the Roxar RMS software which has proved to be extremely useful in development geology and is based on

Emerson’s Roxar RMS

my personal experience of over 10 years working

reservoir modeling software

with the software,” said Abdullah Al-Awadi, Senior

includes a variety of different

Geologist at KOC. "The structural model, the advanced geostatistical evaluation in terms of gridding and others analyses generated highly accurate results especially on facies and property models. We are now starting to integrate the seismic date with the static model and are finding a lot of flexibility in the workflows and the ability to load any kind of data." Roxar RMS software helps operators accelerate the field development planning cycle by allowing multiple disciplines to collaborate on a common reservoir model. The software also facilitates the implementation of the Big Loop™ solution, an automated workflow that tightly integrates static and dynamic domains to provide the greatest accuracy, the most comprehensive uncertainty assessment, and the best-quantified risk in the geologic model. “Our collaboration with KOC increases confidence when it comes to crucial decisions on where to drill, what production strategies to adopt, and how to maximize recovery,” said Ali Ramady, regional sales manager, Middle East & Africa at Emerson Automation Solutions. “We will continue to provide KOC with advanced seismic-to-production management technologies for better workflow integration between the subsurface and surface - a key component of the digital oilfield landscape of the future.”

modules covering well correlation, mapping, structural modeling, petrophysical modeling, local model updates, facies modeling, fracture modeling and uncertainty management.

E

merson Automation Solutions เปิดเผยว่า บริษัทได้สนับสนุนซอฟแวร์จัดการระบบ กักเก็บปิโตรเลียม ที่ชื่อว่า Roxar RMS™ ให้แก่บริษัทน�้ำมันแห่งชาติคูเวตหรือ KOC (Kuwait Oil Company) ซึ่งซอฟแวร์ตัวนี้เป็นลิขสิทธิ์ใหม่ ที่จะช่วยให้ระบบกักเก็บปิโตรเลียมมีความละเอียด ขึ้นและถูกต้องมากขึ้น ซอฟแวร์ Roxar RMS™ ลิขสิทธิใ์ หม่นมี้ ศี กั ยภาพ สูงกว่ารุ่นก่อนหน้า และสามารถช่วยให้ KOC เพิ่ม ศักยภาพการท�ำงานของระบบกักเก็บปิโตรเลียม อีกทัง้ ยังช่วยลดความเสีย่ งในเรือ่ ง geosteering นายอับดุลลา อัลอวาดี นักธรณีวิทยาอาวุโส ของ KOC ระบุว่า จากการที่มีประสบการณ์การ ท�ำงานกับระบบนี้มามากกว่า 10 ปี รู้สึกพึงพอใจกับ ระบบซอฟท์แวร์Roxar RMS เป็นอย่างมากเพราะเป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาทางธรณีวิทยา รูปแบบโครงสร้าง และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าใน การประเมินสถิติทางธรณีวิทยา ซอฟท์แวร์ตัวนี้ให้ ความถูกต้องกับเรือ่ งเหล่านีส้ งู KOC จึงใส่ขอ้ มูลลงไป ในซอฟท์แวร์ อาทิขอ้ มูลแผ่นดินไหว ทีอ่ าจกระทบต่อ

การกักเก็บปิโตรเลียม และพบว่า ซอฟท์แวร์ตัวนี้มีความยืดหยุ่นสูงและ สามารถรับข้อมูลได้หลายประเภท ระบบซอฟท์แวร์ Roxar RMS ยังช่วย ให้คนท�ำงานสามารถเร่งแผนความก้าวหน้า ในการน�ำเทคโนโลยีหลากหลายสาขามารวมกันไว้ ในโมเดลสร้างแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม ซอฟท์แวร์ ตัวนี้ยังเข้ากันได้ดีกับวิธี Big Loop™ ซึ่งเป็นขั้นตอน การประมวลผลที่รวมเอาข้อมูลทุกประเภทเข้าไว้ ด้วยกัน เพื่อให้ผลลัพธ์มีความถูกต้องมากที่สุด ไม่ผิดพลาด และไม่มีความเสี่ยงในเรื่องข้อมูลต่อ ระบบทางธรณีวิทยา นายอาลี รามาดี ผูจ้ ดั การฝ่ายขายของ Emerson Automation Solutionsพื้นที่ตะวันออกกลางและ แอฟริกา ระบุว่า การสนับสนุนของ Emerson ต่อ KOC ช่วยเพิม่ ความมัน่ ใจในข้อมูล เพือ่ ช่วยตัดสินใจ ว่าพื้นที่ตรงไหนควรขุด ควรใช้แผนกลยุทธไหน และหากผิดพลาดควรแก้ไขอย่าไร Emerson จะสนับสนุนเทคโนโลยีตอ่ KOC ต่อไป เพื่อการผสมผสานการท�ำงานให้ดีขึ้น คล่องตัว มากขึน้ และผลักดันให้ KOC กลายเป็นแหล่งน�้ำมัน แห่งยุคดิจิตอลในอนาคต ทั้งนี้ ซอฟ์ทแวร์ Roxar RMS ของ Emerson ครอบคลุมโมเดลแหล่งกักเก็บน�้ำมันไว้หลายประเภท อาทิ สหสัมพันธ์ การท�ำแผนที่ การออกแบบโครงสร้าง โดยเฉพาะโครงสร้างทางกายภาพของแหล่งกักเก็บ น�้ำมัน การอัพเดทข้อมูล การจัดการกับโครงสร้างที่ แตกร้าว และการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 17


Cover Story

>>Robotic for In-Pipe Inspection : หุ่นยนต์ตรวจสอบภายในท่อ

Thai Oil Strives Forward and Develops Inspection Robot ไทยออยล์ ไม่หยุดยั้ง คิดค้นและพัฒนา เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ เพื่องานตรวจสอบ Thai Oil PLC is collaborating with the Institute of Field roBotics (FIBO), King Mongkut'sUniversity of Technology Thonburi, on research and development efforts under the “Inspection Robot Prototype Development” Project, combining their technological readiness and experience to advance industrial operations.

>>ทีมงานวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน) และสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม Institute of Field roBOtics มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

T

he connection between refineries and robots might not appear evident at first, but in fact, robots designed for specific tasks can be of tremendous and extensive benefits for industrial operations. Thus, internal inspection robot development projects are initiated in inspection engineering

units required to analyze and assess the readiness of the equipments and pipeline systems in refineries to onsure maximum integrity level. The establishment of these units is also inspired by the determination to domestically develop inspection devices so as to obviate the need for imports, as inspection professionals in Thailand are just as knowledge and experienced as international counterparts.

Thai Oil-FIBO R&D Collaboration

Mr.Damrong Taksanont Strategic Innovation Manager of Thai Oil Public Company Limited

The R&D collaboration between Thai Oil and the Institute of Field roBotics (FIBO), King Mongkut's University of Technology Thonburi, has given rise to the project "Inspection Robot Prototype Development." The goal of the project is to develop robots for industrial inspection tasks by integrating technology and experience and taking advantage of the availability of field test locations to test out prototypes.The main features of this inspection robot design is to achieve both horizontal and vertical in-pipe movements through reducers, elbows, and T-joints and to enable expansion of the pressing unit so that the robot can cover pipes of different diameters as well as record high-definition images and videos. In other words, the robot can be equipped with multiple specific capabilities, sueh as ultrasonic, eddy current, magnetic flux, etc.

18

Oil & Gas Today Magazine


Cover Story

ส่วนประกอบที่ส�ำคัญของหุ่นยนต์ เพื่อการตรวจสอบ ได้แก่ 1. ชุดขับเคลื่อน 2. ชุดควบคุม 3. ชุดกล้อง 4. คอมพิวเตอร์

Integrating Disciplines for Capabilities and Efficiency

Accolades That Guarantee the Robot’s Capabilities

To create a robot with all the aforementioned capabilities is, however,

The inspection robot has won numerous accolades such as the Best

a challenge. It requires a combination of knowledge of robotics, metallurgy,

Innovation Award from the PTT Group Executive, the Best Innovation

corrosion, and electronics to design a robot that can detect defects on the

Award from the Technology and Innovation Committee of the PTT Group,

internal surface of an industrial instrument and analyze the damage level

and the Best Innovation Award from the Executive of Thai Oil. In addition,

to identify how that instrument can be used in the safest and most efficient

the robot was also selected by the PTT Group to be featured at IPTC

manner as well as to prevent possible damage that may stem from defects

2016 (International Petroleum Technology Conference), in which Her

undetectable with regular inspection devices. In addition to technical

Royal Highness Princess MahaChakriSirindhorn presided over the opening

knowledge of various field, this robot development project also requires

ceremony. Upon seeing the inspection robot, HRH showed interest

support from experts with experience on non-destructive testing,

and inquired for additional information about it, bringing pride to the

metallurgy, and instrument inspection to provide information required for

inspection robot development project. Furthermore, the robot was also

the design and development of the mechanism of the inspection robot.

patented with the Department of Intellectual Properties (Patent no.

From Capability Tests to the Success of the Development for Inspection

601004698) on August 17, 2016.

Towards Benefits for Industries

In a field test with instrument in a refinery, the prototype robot was

In the view of the development team, the ultimate goal of this

tested with a 32-inch pipe of 30 meters to detect defects on the internal

inspection robot development project is the installation of other equipment,

surface during maintenance downtime. In the preliminary inspection, the

which has been made feasible now that cameras can be mounted on

robot discovered minor damage to the pipe internal surface and could

a robot. Despite how trivial that may sound, the implication is actually

give sufficient information on the locations and the areas for a preliminary

huge as it means numerous potential applications that this inspection

damage assessment, indicating the success of the development of the

robot can be used for.

inspection instrument. In the next phase, a field test will be conducted in

Thai Oil continuously strives to invent and develop instruments that

collaboration with PTT Group to identify flaws in the robot development to

contribute to industrial operations and will not rest on its laurels despite

increase accuracy and equip it with capabilities to handle potential issues

the success of this inspection robot. With the potential and collective

that may arise in regular industrial plants. Thai Oil never ceases innovating

experience of our employees, we believe that Thai Oil will continue to

and development new technology that will help advance industries, and this

create innovations that help propel industries forward.

inspection robot marks the beginning of its innovation and development.

19


Cover Story

ไทยออยล์ ไม่หยุดยั้ง คิดค้นและพัฒนา เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ เพื่องานตรวจสอบ บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม หรือรู้จักกันในนามของ FIBO (Institute of Field roBotics) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรคี วามร่วมมือด้านงานวิจยั และพัฒนา ภายใต้โครงการ “การพัฒนา หุ่นยนต์ต้นแบบเพื่อการตรวจสอบ” ผสมผสานความพร้อมด้านเทคโนโลยี และประสบการณ์ เพื่อประโยชน์ต่องานภาคอุตสาหกรรม

รงกลั่นกับหุ่นยนต์ฟังดูแล้วไม่น่าจะเกี่ยวข้องกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วหุ่นยนต์ ที่ออกแบบเพื่องานเฉพาะด้าน สามารถสร้างประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรม ได้อย่างกว้างขวาง โครงการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการตรวจสอบสภาพภายในจึงถูก ริเริ่มขึ้นหน่วยงานด้านวิศวกรรมตรวจสอบที่ต้องวิเคราะห์และประเมินสภาพความ พร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์และระบบท่อส่งน�้ำมันในโรงกลั่น เพื่อให้เกิด ความมัน่ ใจสูงสุด ประกอบกับความตัง้ ใจทีจ่ ะพัฒนาอุปกรณ์ดา้ นการตรวจสอบ เพื่อทดแทนการน�ำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ซึ่งเห็นว่าความพร้อม ทางด้านความรู้ และประสบการณ์ของบุคคลากรด้านการตรวจสอบ ของไทยเราเองก็ไม่แพ้ชาวต่างชาติ

>>Robotic for In-Pipe Inspection : หุ่นยนต์ตรวจสอบภายในท่อ

20

Oil & Gas Today Magazine


Cover Story

>>เมือ่ วันที ่ 15 พฤศจิกายน 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินเป็นองค์ประธานในพิธเี ปิด งานเทคโนโลยีปโิ ตรเลียมนานาชาติ (IPTC) ครัง้ ที ่ 10 และเสด็จ เยี่ยมชมผลงานการประดิษฐ์ของบริษัท

>>ภาพการน�ำหุ่นยนต์ตรวจสอบไปทดสอบจริงในอุปกรณ์กลั่น

ความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนาระหว่างบริษัท ไทยออยล์ฯ กับ FIBO

ด้านงานวิจัยและพัฒนาระหว่างบริษัทไทยออยล์จ�ำกัด (มหาชน) และ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามหรือรู้จักกันในนามของ FIBO (Institute of Field roBotics) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีภายใต้ โครงการ “การพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบเพื่อการตรวจสอบ” ได้ถือก�ำเนิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการตรวจสอบในภาคอุตสาหกรรม ผสมผสานความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์เข้าด้วยกัน รวมถึง ความพร้อมด้านสนามที่จะใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพในการใช้งานหุ่นยนต์ ต้นแบบ โจทย์ส�ำคัญของการออกแบบหุ่นยนต์โดยต้นแบบเพื่อการตรวจสอบนี้ คือ ความสามารถในการเคลื่อนที่ภายในอุปกรณ์ทั้งแนวตั้งและแนวนอน สามารถเคลื่อนที่ผ่านท่อลดขนาด (Reducer) ข้องอ (Elbow) และข้อต่อ 3 ทาง (T-joint) ได้ รวมถึงความสามารถด้านการปรับขยายชุดเคลื่อนที่เพื่อให้ หุ่นยนต์สามารถครอบคลุมอุปกรณ์ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่แตกต่างกันได้ หลายขนาดและสามารถถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอความชัดเจนสูงได้ด้วย บมจ. ไทยออยล์มีแผนที่จะพัฒนาศักยภาพของหุ่นยนต์ต้นแบบเพื่อการตรวจสอบนี้ เพือ่ ให้มคี วามสามารถครอบคลุมการใช้งานทีห่ ลากหลายและเป็นความสามารถ เฉพาะด้าน

ผสมผสานศาสตร์เพื่อสร้างความสามารถ และประสิทธิภาพของหุ่นยนต์

การออกแบบให้หุ่นยนต์เพื่อการตรวจสอบนี้ให้มีความสามารถครบถ้วน ตามโจทย์ข้างต้น ต้องอาศัยการผสมผสานศาสตร์ทางด้านหุ่นยนต์ โลหะวิทยา การกัดกร่อน และอิเลคโทรนิคเข้าด้วยกัน เพื่อให้หุ่นยนต์เพื่อการตรวจสอบนี้ มีความสามารถในการตรวจสอบหาจุดบกพร่องทีเ่ กิดขึน้ ภายในพืน้ ผิวของอุปกรณ์ ในโรงงานอุตสาหกรรมและน�ำผลทีไ่ ด้นนั้ มาประเมินระดับของความเสียหายเพือ่ ระบุถงึ แนวทางในการใช้งานอุปกรณ์นนั้ ได้อย่างมีประสิทธิผลและปลอดภัยสูงสุด และเพือ่ เป็นการป้องกันความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากจุดบกพร่องทีไ่ ม่สามารถ ตรวจพบได้จากเครื่องมือตรวจสอบทั่วไป นอกจากการผสมผสานศาสตร์ความรู้ หลากหลายด้านแล้ว โครงการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการตรวจสอบนี้ยังต้องอาศัย ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบโดยไม่ท�ำลาย ผู้เชี่ยวชาญด้าน โลหะวิทยา และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการตรวจสอบอุปกรณ์ตา่ งๆ เพือ่ ให้ขอ้ มูลในการใช้ ออกแบบและพัฒนากลไลการท�ำงานของหุน่ ยนต์เพือ่ การตรวจสอบนีอ้ กี ด้วย

การทดสอบความสามารถถึงผลส�ำเร็จ ของการพัฒนาเพื่อการตรวจสอบ

การทดสอบภาคสนามกับอุปกรณ์ในโรงกลั่นน�้ำมัน โดยท�ำการทดสอบกับ อุปกรณ์ท่อขนาด 32 นิ้ว ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 30 เมตร เพื่อตรวจหาจุด บกพร่องเสียหายที่พื้นผิวภายใน การตรวจสอบครั้งนี้ต้องท�ำในขณะที่อุปกรณ์ หยุดใช้งานเพื่อการซ่อมบ�ำรุงใหญ่ ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า พื้นผิว ภายในของอุปกรณ์ท่อเกิดความเสียหายเล็กน้อย โดยหุ่นยนต์เพื่อการตรวจสอบ สามารถระบุพื้นที่ของจุดที่เสียหาย ต�ำแหน่งและบริเวณที่เสียหาย เพียงพอ ต่อการน�ำข้อมูลมาประเมินระดับความเสียหายที่เกิดขึ้นเบื้องต้น ซึ่งถือเป็นการ ยืนยันได้ถึงผลส�ำเร็จของการพัฒนาอุปกรณ์เพื่อการตรวจสอบได้เป็นอย่างดี

คุณขวัญชัย ไชยฤกษ์

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมตรวจสอบ และผู้ริเริ่มโครงการ

โครงการนี้ถือก�ำเนิด มาจากความต้องการที่จะพัฒนา ศักยภาพด้านเครื่องมือในการตรวจสอบ อุปกรณ์กลั่นน�้ำมัน เพื่อให้เกิดความมั่น ใจในโครงสร้างความแข็งแรง และอายุการใช้งานที่เหลืออยู่

การทดสอบภาคสนามในขัน้ ตอนต่อไปจะด�ำเนินการเพือ่ ทดสอบความสามารถของ หุ่นยนต์เพื่อการตรวจสอบร่วมกับบริษัทภายในกลุ่มปตท. เพื่อค้นหาจุดบกพร่อง ในการพัฒนาหุ่นยนต์ให้มีความเที่ยงตรงและความสามารถที่ครอบคลุมถึง ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ กับอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมทัว่ ไป ไทยออยล์ ไม่หยุดยัง้ ทีจ่ ะ คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม โดยหุ่นยนต์ เพื่อการตรวจสอบนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดค้นและพัฒนา

การันตีรางวัลประสิทธิภาพความสามารถของหุ่นยนต์

หุน่ ยนต์เพือ่ การตรวจสอบนี้ ได้รบั รางวัลมากมาย อาทิ รางวัลนวัตกรรมยอด เยีย่ มจากคณะผูบ้ ริหารกลุม่ ปตท. รางวัลนวัตกรรมระดับสูงสุดจากคณะกรรมการ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม กลุม่ ปตท. รางวัลนวัตกรรมการประดิษฐ์ยอดเยีย่ ม จากคณะผูบ้ ริหารเครือไทยออยล์ เป็นต้น อีกทัง้ หุน่ ยนต์เพือ่ การตรวจสอบนี้ ยังได้ รับเกียรติจากกลุ่มปตท. ให้น�ำผลงานไปแสดงในงาน IPTC 2016 (International Petroleum Technology Conference) โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานและ เสด็จเยี่ยมชมผลงานการประดิษฐ์หุ่นยนต์เพื่อการตรวจสอบ และทรงสนพระทัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในหลากหลายประเด็น นับเป็นหนึ่งในความภาค ภูมิใจในความส�ำเร็จของการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่องานอุตสาหกรรมท�ำให้หุ่นยนต์ เพื่อการตรวจสอบนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเลขที่ 601004698 เมื่อวันที่17 สิงหาคม2559

เป้าหมายการพัฒนาคิดค้นเพื่อประโยชน์ ต่องานภาคอุตสาหกรรม

หากจะถามว่า เป้าหมายปลายทางของหุน่ ยนต์เพือ่ การตรวจสอบนีค้ อื อะไร คงจะได้คำ� ตอบจากทีมงานพัฒนาว่า ในเมือ่ เอากล้องติดตัง้ ทีห่ นุ่ ยนต์ได้ ก็สามารถ เอาอุปกรณ์อื่นติดตั้งได้เช่นกัน ค�ำตอบสั้นๆ แต่หากคิดกันให้ดีๆแล้ว จะพบว่า หุ่นยนต์เพื่อการตรวจสอบตัวนี้ ยังมีช่องทางในการพัฒนาได้อีกมากมาย ไทยออยล์ มุ่งมั่นที่จะคิดค้นและพัฒนาอุปกรณ์เพื่อประโยชน์ในงาน ด้านอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง และจะไม่หยุดอยู่แค่ความส�ำเร็จของหุ่นยนต์ เพื่อการตรวจสอบนี้เท่านั้น ด้วยศักยภาพและประสบการณ์ของบุคคลากร เรา เชื่อมั่นว่า ไทยออยล์จะสร้างสรรค์ผลงานเพื่อประโยชน์ต่องานภาคอุตสาหกรรม ได้อย่างต่อเนื่อง 21


Engneering Corner

Article by : PTT Maintenance and Engineering Company Limited บทความโดย : บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จ�ำกัด

What is Acoustic Emission Testing เทคนิคการตรวจสอบ Acoustic Emission Testing?

?

A

coustic Emission (AE) is the generation of transient elastic waves phenomenon that produced by a sudden redistribution of stress in a material. The elastic waves will be occurred from flaw within material such as local yielding and corrosion. Once a structure is subjected to an external stimulus (Change in Pressure, Load, or Temperature), localized sources trigger

the release of energy, in the form of stress waves, which propagate to the surface and are recorded by sensors. For simplify, Acoustic Emission Testing is a technique that sound pending release from defect material. The monitoring sensor will be

installed in suspected area for detecting the sound. Its lead to know the number of frequency, location and severity of the signal occurred. This record will be analyzed to evaluate the abnormal level that occurs in the work piece. Therefore AE is the high sensitivity method. It can detect dislocation movement of the microstructure in level of Pico meters in case of fully control variable condition. Also it is able to sense the signal cover large area.

Figure 1. Acoustic Emission Detection / การตรวจจับสัญญาณ Acoustic Emission

Acoustic Emission Application in Petroleum and Petrochemical Industry 1. Storage Tank AE for storage tank is a surveying tool for evaluating the tank bottom condition in above ground. AE transducers will be mounted on the outside of the shell of tank to listen to the active corrosion inside the tank. The advantageous of AE is the online inspection method which can determine whether it is feasible to open the tank for decontamination and internal inspection.

AE Is the Most Effective Tank Maintenance Planning Tool Available • Identify tanks that need repair • No Need to Empty or Clean the Tank • Reduce waste time (Downtime) • 100% Tank Floor Inspection • Identify tanks floor condition and leak • Environmental friendly

22

Oil & Gas Today Magazine


Engneering Corner Acoustic Emission Tank Floor Condition Criteria

2.2 Acoustic Emission with Hydrostatic Testing for repaired equipment

Level

Description

Suggestion

I

Low active sources

4 years

II

Medium active sources

1-2 years

III

High active sources

0.5 years

IV

Very high active sources

Need to open tank for internal inspection

To ensure the repaired equipment return to normal condition,

all of discontinuities that lead to failure have been removed. 2.3 Acoustic Emission with In-service equipment

Discontinuities that occurred in equipment can be detected on

online process

2. Structural Integrity in Section For Pressure Vessel Equipment

Figure 4. Acoustic Emission Testing for spherical pressure vessel การตรวจสอบ Acoustic Emission บนภาชนะรับความดัน

Acoustic Emission can be applied to detect irregularities that occurred with the structural strength of the pressure vessel equipment. There are divided into three categories as the following detail. 2.1 Acoustic Emission with Hydrostatic Testing for new fabrication

To ensure new fabrication equipment has been delivered in superior

condition and reduces the chance of flaw remaining in equipment.

Normally, the most requirements for conventional inspection will

be tested in partially of interested area.

AE is Powerful Tool for Structural Integrity Monitoring • Global monitoring (including weld, repairs and base metal) • No Need to Empty or Clean the vessel • Reduction in inspection preparation • Only minor insulation to remove • Non interruption of production (online inspection)

Acoustic Emission Reliability Nowadays the inspection procedure and inspection technique of Acoustic Emission has been identified as part of non-destructive testing standard which has been improving continuously by global leader standard organization (ASTM, ASME, ISO, EU, JIS) Furthermore in many countries in North America, Europe and Asia, the regulation inspection eligible to perform acoustic emission testing instead of conventional inspection. That require to open an equipment for internal inspection for above ground storage tank and spherical pressure vessel.

Figure 2. Sensors mounting on above ground storage tank / การติดตั้งหัวตรวจสอบ

Figure3. AE Signals of tank floor / ข้อมูลสัญญาณของสภาพพืน้ ถังทีไ่ ด้จากการตรวจสอบ

A

coustic Emission (AE) คือปรากฏการณ์การปลดปล่อยคลื่นเสียง ยืดหยุ่นแบบชั่วครู่ (Transient Elastic Wave) จากรอยความบกพร่อง ภายในวัสดุ เช่น การเกิดการขยายตัวของรอยแตกร้าว การเกิดการคราก ในวัสดุ (Local Yielding) และการกัดกร่อน ซึ่งเป็นผลมาจากโครงสร้างเหล่านั้น ได้รบั สิง่ กระตุน้ (การเปลีย่ นแปลงความดัน, ภาระกรรม, อุณหภูม)ิ โดยการตรวจจับ สัญญาณที่เกิดขึ้นท�ำได้โดยการติดตั้งหัวตรวจสอบในบริเวณที่สนใจ หากจะอธิบายให้ง่ายขึ้นคือ Acoustic Emission Testing เป็นเทคนิคการ ตรวจสอบทีร่ อฟังเสียงทีป่ ลดปล่อยมาจากวัสดุ ซึง่ เสียงทีเ่ กิดขึน้ จากหัวตรวจสอบ ที่ได้ติดตั้งในบริเวณที่สนใจ จะสามารถทราบถึงจ�ำนวนครั้งความถี่ ต�ำแหน่ง การเกิดและระดับความรุนแรงของ สัญญาณทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ ข้อมูลเหล่านีจ้ ะถูกน�ำมา วิเคราะห์เพื่อประเมินถึงระดับความผิดปกติ ที่เกิดขึ้นในชิ้นงานตรวจสอบ AE จึงเป็นวิธีการตรวจสอบที่มีความไวในการตรวจสอบ (Sensitivity) สูง มาก ซึ่งถ้าควบคุมตัวแปรในการตรวจสอบได้อย่างสมบูรณ์จะสามารถตรวจจับ การเคลื่อนไหวของ Dislocation จากโครงสร้างจุลภาคระดับ Pico Meters ได้ นอกจากนีห้ วั ตรวจสอบยังสามารถตรวจจับสัญญาณ ครอบคลุมพืน้ ทีข่ องอุปกรณ์ ที่ตรวจสอบได้บริเวณกว้าง 23


Engneering Corner การประยุกต์ใช้ Acoustic Emission ในงานอุตสาหกรรมน�้ำมันและปิโตรเคมี

1. การตรวจสอบสภาพพื้นของถังบรรจุภัณฑ์ โดยเทคนิค Acoustic Emission เป็นเครื่องมือในการประเมินสภาวะของพื้นถัง บรรจุภัณฑ์ โดยการใช้เทคนิค Acoustic Emission เพือ่ การตรวจจับเสียงของ Active Corrosion ทีเ่ กิดขึน้ ณ ต�ำแหน่งต่างๆ ของ ถังบรรจุภัณฑ์ โดยการติดหัว ตรวจสอบบริเวณรอบผนังของถังบรรจุภัณฑ์ ซึ่งข้อดี คือ สามารถตรวจสอบได้ขณะถังยังคงมีผลิตภัณฑ์ อยู่ภายในถังบรรจุภัณฑ์ โดยเมื่อท�ำการตรวจสอบ จะสามารถบ่งบอกระดับความผิดปกติและต�ำแหน่ง ความผิดปกติของสภาพพื้นถังบรรจุภัณฑ์ AE มีประสิทธิภาพสูงในการช่วยประเมินและ วางแผนงานบ�ำรุงรักษาถังบรรจุภัณฑ์ • สามารถจ�ำแนกถังบรรจุภัณฑ์ที่จ�ำเป็นต้อง ได้รับการซ่อมแซมก่อน และถังบรรจุภัณฑ์ สภาพปกติ • ไม่จ�ำเป็นต้อง Empty ถังบรรจุภัณฑ์ หรือ ท�ำความสะอาดถังบรรจุภัณฑ์ • ลดเวลาหยุดรอผลิต (Downtime) • ทราบผลสภาพพื้นถังบรรจุภัณฑ์ 100% ของ พื้นที่ถังบรรจุภัณฑ์ • สามารถระบุตรวจจับและระบุต�ำแหน่งของ การรั่วไหลของผลิตภัณฑ์ • ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะไม่มี Waste จากการเตรียมงานตรวจสอบแบบ ปกติ เกณฑ์การพิจารณาระดับความเสียหายจาก การตรวจสอบ Acoustic Emission ระดับ

ค�ำอธิบาย

I

Active sources ระดับต�่ำ Active sources ระดับกลาง Active sources ระดับสูง Active sources ระดับสูงมาก

II III IV

24

ค�ำแนะน�ำ ในการตรวจ ติดตาม 4 ปี 1-2 ปี 0.5 ปี จ�ำเป็นต้องเปิดถัง ตรวจสอบ

2. การตรวจสอบสภาพความแข็งแรงโครงสร้าง (Structural Integrity) ของอุปกรณ์รบั ความดัน เทคนิคการตรวจสอบ Acoustic Emission สามารถ ประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบความผิดปกติ ทีเ่ กิดขึน้ กับความ แข็งแรงของโครงสร้างของอุปกรณ์ รับความดันอันเนือ่ งจาก รอยความบกพร่องทีเ่ กิดขึน้ ภายในอุปกรณ์โดยสามารถแบ่งย่อยตามชนิดงาน ได้อีก 3 ประเภทคือ 2.1 การตรวจสอบ Acoustic Emission พร้อม กับการตรวจสอบ Hydrostatic Testing ในงานก่อสร้างอุปกรณ์ใหม่ จะสามารถช่วยให้เจ้าของอุปกรณ์มั่นใจ ได้ว่าอุปกรณ์ ที่ได้รับการส่งมอบนั้นมีคุณภาพ สูงสุดและลดโอกาสในการคงเหลือรอยความ บกพร่องทีส่ ง่ ผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้าง เนื่องจากวิธีการตรวจสอบโดยไม่ท�ำลายตาม ข้อก�ำหนดโดยปกติ จะเป็นการสุ่มบางส่วน เพื่อตรวจสอบความบกพร่อง ที่เกิดขึ้น 2.2 การตรวจสอบ Acoustic Emission พร้อม กับการตรวจสอบ Hydrostatic Testing ในภายหลังที่มีการซ่อมแซมหรือมีการ ใช้งานแล้ว เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่ได้รับหลังการ ซ่อมแซมนัน้ โครงสร้างความแข็งแรงปราศจาก รอยความบกพร่อง ที่จะส่งผลให้เกิดความ เสียหาย 2.3 การตรวจสอบ Acoustic Emission ขณะที่ กระบวนการ ผลิตด�ำเนินอยู่ เป็นการตรวจสอบสภาพความแข็งแรง ของอุ ป กรณ์ ขณะที่ มี ก ารด� ำ เนิ น การผลิ ต ซึ่งจะสามารถทราบถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้น

ของอุปกรณ์อันเนื่องมาจากรอยความบกพร่อง ภายในวัสดุ

ข้อได้เปรียบในการตรวจสอบ Structural Integrity โดยเทคนิค Acoustic Emission

• สามารถตรวจสอบได้ 100% (แนวเชือ่ ม, จุดที่ มีการซ่อมแซม และเนื้อวัสดุของอุปกรณ์) • ตรวจสอบได้ขณะที่ยังมีผลิตภัณฑ์อยู่ใน อุปกรณ์ • ช่วยลดขั้นตอนการเตรียมงานตรวจสอบ • ไม่จ�ำเป็นต้องรื้อฉนวนกันความร้อนออก ทั้งหมด • ไม่จ�ำเป็นต้องหยุดการผลิต

ความเชื่อถือของเทคนิคการตรวจสอบ

ในปัจจุบันขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบ การควบคุม คุณภาพของการปฏิบัติงานตรวจสอบ ได้ถูกระบุเป็นส่วนหนึ่ง ของมาตรฐานของการ ตรวจสอบโดยไม่ท�ำลายโดยเทคนิค Acoustic Emission ซึ่งได้รับการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในระดับนานาชาติ โดยสมาคมต่างๆ เช่น ASME, ASTM, ISO, European Community และ JIS นอกจากนี้ในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป และ เอเชีย ข้อก�ำหนดการตรวจสอบตามกฎหมายได้มี การอนุญาตให้ใช้ เทคนิคการตรวจสอบ Acoustic Emission Testing มาแทนที่ วิธีการตรวจสอบ แบบดั้งเดิม ซึ่งท�ำให้ไม่จ�ำเป็นต้องเปิดอุปกรณ์ เพื่อ ท�ำการตรวจสอบ ในการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ถังบรรจุภณ ั ฑ์ ซึง่ แต่เดิมจ�ำเป็นจะต้องเปิดอุปกรณ์ เพื่อท�ำการ เข้าไปตรวจสอบ Oil & Gas Today Magazine


Certificate nยบ 29

ANB - TH


Safety Solutions

Dacon Invest in another Specialized LRUT System ดาคอนเปิดตัวเทคโนโลยี LRUT ในการตรวจสอบท่อส่งโดยใช้ คลื่นความถี่สูง

D

acon Inspection Services recently invest in Long Range Ultrasonic Testing (LRUT) to support client requirement, LRUT is an advanced technology for detecting and analyzing corrosion where access

is difficult, scans 100% of the pipeline surface in a single inspection. The distance covered is also large compared to conventional UT. Also LRUT can be applied with many pipe types, pipe coatings, pipe materials, pipe duties, pipe situations and flaws found. Dacon recently completed a long range pipeline inspection for a large Petrochemical plant in Thailand and Petrochemical plant in Philippines. The scope of the project also involved work at high, we applied rope access that we work under IRATA procedure to help our inspector engineer access all work at high location.

LRUT Benefits • Low cost screening with 100% coverage • Focusing capability to evaluate corrosion

distribution around pipe circumference • Typical test range 60m from single location,

ideal conditions can achieve 350m • Testing of pipes up to 48” diameter • Proven capability on pipe in service up to 125C • Reliable detection of 9% metal loss flaws • Ideal where conventional testing is impossible or very costly e.g. clamped,

insulated, elevated, sleeved or buried pipes

Process • Low frequency ultrasound is transmitted

and received from a single location • The guided waves used travel long distances,

even in buried, submerged or insulated

pipe

• Focusing allows ultrasound energy to be

• Buried

detailed localised inspection

• Air-to-soil interface

• Teletest® uses ‘multi-mode’ technology to

characterise and quantify any flaw detected • A laptop PC runs dedicated Teletest® data

acquisition and analysis software. The flaw

detector communicates with the PC via a

Pipe situations

concentrated into a small region of pipe for

high-speed data link • The test equipment

Applications Pipe types

• Air-to-water interface • Elevated on racks • Sleeved in road crossings • Wall, bund or berm penetrations

Flaws found • External corrosion • Corrosion under insulation (CUI) • Internal corrosion or erosion

Pipe coatings etc.

• Seamless

• Foam or mineral wool

• Longitudinally and spiral welded

• PVC, epoxy, coal tar epoxy

Pipe materials

• Paint • Bitumastic wrapping

• Ferritic and stainless steels • Other metals

• Response from flaws is a function of their

26

depth and circumferential extent

Oil & Gas Today Magazine


Safety Solutions

Pipe duties

ผลงานล่าสุดของดาคอนคือ การตรวจสอบ • อุปกรณ์การตรวจถูกสร้างเพือ่ สามารถต่อกับ ขนาดท่อ ต่างๆ ตามมาตรฐาน ASME ท่อส่งให้กบั โรงงานปิโตรเคมีคอลขนาดใหญ่ของไทย • Refinery and chemical plant และฟิ ล ิ ป ปิ น ส์ โดยลั ก ษณะงานมี ข ้ อ จ� ำ กั ด จากการ • Offshore risers • Jetty lines ที่ท่อส่งถูกวางอยู่ในที่สูง จึงต้องใช้เทคนิคการโรยตัว การน�ำมาประยุกต์ใช้งาน • Tank farm link lines • ท่อชั้นเดียว เพื่อการตรวจสอบ หรือที่เรียกว่าระบบ IRATA เพื่อ • Power plant service pipe • ท่อเชื่อมเกลียว สนับสนุนการท�ำงานของผู้เชี่ยวชาญในการตรวจ • Storage sphere support legs วัสดุท่อ สอบท่อส่ง • Headers • เหล็กและแสตนเลส Dacon Inspection Services has been working จุ ด เด่ น • โลหะชนิดอื่นๆ together with this valued customer for many years ต�ำแหน่ง and it is a testament to the quality of the inspection • ตรวจสอบแบบ 100% ในราคาประหยัด services and a strong working cooperation that • ท่อใต้ดิน • ความสามารถในการตรวจสอบการกัดกร่อน ensures that all inspection work is completed on • ท่อลงดิน อย่างละเอียดในบริเวณรอบๆ ท่อ time and exceeding the client’s expectations. • ท่อลงน�้ำ • ระยะทางการคลอบคลุมประมาณ 60 เมตร • ท่อบนชั้นสูงๆ จากจุดตรงเฉียงจุดเดียว แต่สามารถครอบ าคอน - บริษัทที่ให้บริการตรวจเช็คบ�ำรุงรักษา • ท่อภายในปลอกใต้ถนน คลุมได้จริง ถึง 350 เมตร ล่าสุดลงทุนในอุปกรณ์ตรวจสอบท่อส่งที่มี • ท่อภายในก�ำแพง กล่อง หรือ โครงเหล็กต่างๆ • ความสามารถในการตรวจสอบท่อที่มีขนาด ความยาวโดยใช้คลื่นความถี่สูง หรือที่เรียกว่า ชนิดของการเสียหาย สูงสุด ถึง 48 นิ้ว เทคโนโลยี LRUT เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ • การกัดกร่อนภายนอก • ความสามารถในการตรวจสอบท่อที่มีความ ของลูกค้า • การกัดกร่อนใต้ฉนวน ร้อนสูงถึง 125 องศา LRUT นั้นเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงในการตรวจ • การสึกกร่อนและกัดกร่อนภายใน • มีความแม่นย�ำในการตรวจโลหะทีม่ คี วามผิด สอบและวิเคราะห์การกัดกร่อนที่เกิดขึ้นในท่อส่ง • การแตกร้าว ปกติถึง 9 เปอร์เซ็นต์ ที่มีความยาว ด้วยการสแกนพื้นผิวท่อส่งเพียงแค่ ชนิดของสิ่งเคลือบภายนอก • เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดส�ำหรับการตรวจสอบ หนึ่งจุด ก็จะท�ำให้ทราบผลการตรวจสอบได้ • โฟม หรือ ใยต่างๆ ในพื้นที่ที่การตรวจสอบแบบทั่วไปเป็นไป เทคโนโลยีนถี้ กู คิดค้นขึน้ เพือ่ ให้สามารถตรวจสอบ • พลาสติก หรือ ยาง ต่างๆ ไม่ได้หรือราคาสูง เช่น ใต้แคล้ม ใต้ฉนวน ท่อส่งทีม่ คี วามยาวสูงสุดถึง 350 เมตร และตรวจสอบ • สี บนพื้นที่สูง ในปลอก หรือใต้ดิน ท่อส่งทีม่ อี ณ ุ หภูมคิ วามร้อนสูงถึง 125 องศาเซลเซียส • ผ้าพับต่างๆ อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบท่อส่งขนาดเล็กไปจนถึง การท�ำงาน ลักษณะการใช้งานท่อ ท่อส่งขนาด 48 นิว้ จึงสามารถเรียกได้วา่ เป็นเทคโนโลยี • ท่อส่งจ่าย • คลืน่ เสียงจะถูกส่งและรับจากจุดเดียวกัน การตรวจสอบที่มีความแม่นย�ำสูง ครอบคลุมทุก • โรงกลั่นและโรงงานเคมี • คลื่นน�ำทางถูกใช้ในการเดินทางระยะไกล ขนาดท่อส่งกว่าการตรวจสอบโดยวิธีอื่นใด เช่น • ท่อแท่นเจาะ แม้แต่ในที่ๆ ถูกฝังหรือที่หุ้มด้วยฉนวน การใช้คลื่นความถี่สูงแบบทั่วไป • ท่อท่าเรือ • ผลตอบกลับของคลืน่ เสียงในบริเวณจุดบกพร่อง เทคโนโลยี LRUT สามารถตรวจสอบการกัด • ท่อในสนามเก็บถัง สามารถบอกความลึกและขนาดโดยรวมได้ กร่อน ที่เกิดขึ้นกับท่อส่งได้ทั้งภายในท่อส่งและ • ท่อในโรงไฟฟ้า • สามารถระบุตําแหน่งที่เกิดการกัดกร่อนได้ ภายนอกท่อส่ง รวมถึงตรวจสอบการกัดกร่อน • ขารับแรงของถังทรงกลม อย่างแม่นยํา ของท่อส่ง ที่มีฉนวนกันความร้อนห่อหุ้มอยู่ • เฮดเดอร์ • Teletest® ใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบ นอกจากนี้ การตรวจสอบยังสามารถท�ำงาน ดาคอนให้บริการตรวจเช็คบ�ำรุงรักษาแก่ลูกค้า แบบหลายโหมดเพือ่ ความแม่นย�ำในการตรวจ รายใหญ่มาหลายปี ผลงานทีผ่ า่ นมาบ่งบอกถึงคุณภาพ ได้กับท่อในหลากหลายรูปแบบ เช่น ท่อส่งที่มีสี ความผิดปกติหลายชนิดและหลายขนาด หุ้มเคลือบ ท่อส่งเชื่อมต่อกันแต่ท่อส่งท�ำจากวัสดุ การให้บริการทีย่ อดเยีย่ ม รับประกันผลงานการตรวจ • Teletest® สามารถท�ำการติดต่อกับโปรแกรม สอบท่อส่ง ด้วยผลลัพธ์ที่ทันเวลาและมีคุณภาพ แตกต่างกัน ท่อส่งที่ฝังอยู่ใต้ดิน ท่อส่งที่อยู่ใต้น�้ำ แปลงข้อมูลและวิเคราะห์ความเสียหาย เป็นต้น เกินกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง • Transmission and distribution lines

27


FBI in Action

The 10th Edition of the International Petroleum Technology Conference (IPTC) การประชุมเทคโนโลยีปิโตรเลียมนานาชาติ ครั้งที่ 10

T

he 10th Edition of International Petroleum Technology Conference (IPTC) was held on 14th -16th November 2016 at Centara Grand hotel and Bangkok Convention

Centre, CentralWorld, Bangkok.Her Royal Highness Princess Maha ChakriSirindhorn presided over the opening ceremony of the 10th Edition of the International Petroleum Technology Conference (IPTC), which is being hosted by PTT Exploration and Production Public Company Limited, or PTTEP. The International Petroleum Technology Conference (IPTC) is an annual event rotating between Asia Pacific and the Middle East. IPTC is organised to further the advancement of scientific and technological knowledge related to the exploration, development, production, transportation and processing of oil and natural gas.The IPTC is a collaborative effort among the American Association of Petroleum Geologists (AAPG); the European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE); the Society of Exploration Geophysicists (SEG); and the Society of Petroleum Engineers (SPE). The synergy of these four leading, individual member-driven societies provides the most comprehensive opportunity to form multi disciplinary committees and an outstanding technical programme. The Highlight is the announcement of IPTC Excellence in Project Integration Award, which was decided by IPTC comittee, to present the award to TOTAL’s Laggan and Tormore fields, offshore West of the Shetland Islands, UK. The project was executed using new technologies to overcome the harsh environment. Interesting innovations saw new methods of environmental protection deployed on a huge scale. In addition to the technical conference, IPTC also hosts an exhibition displaying numerous interesting innovations and technologies from over 30 oil and gas companies worldwide, including PTTEP. PTTEP exhibited projects and innovations in energy inspired by His Majesty King BhumibolAdulyadej in the exhibition titled “The Father of Thai Energy Development”, as well as a zone for “PTTP Group Business Value Chain”, which will show the connected work processes of the 7 companies in PTT Group’s operations covering the business value chain from upstream to downstream, with its commitment to the continuous improvement of innovation and technology to provide energy security for the country. Additionally, the exhibition will contain exhibits of the latest technology from global companies, such as PETRONAS, Halliburton Energy Services Inc., China National Petroleum Corporation, Qatar Petroleum, Kuwait Oil Company, and Schlumberger. The technology PTTEP showcase at this event is the Autonomous Underwater Vehicle or AUV, developed by Thai people, for its exploration and production activities, which will increase the inspection capabilities, reduce cost, as well as improve safety.

28

านประชุ ม เทคโนโลยี ป ิ โ ตรเลี ย มนานาชาติ ค รั้ ง ที่ 10 (IPTC) เมื่ อ วั น ที่ 14-16 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯโดยได้รับพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินเป็นองค์ประธาน ในพิธีเปิดงาน ซึ่งบริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้

งาน IPTC เป็นงานประชุมประจ�ำปีทปี่ ระเทศต่างๆ ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ และตะวันออกกลางผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ซึ่ง การประชุมดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของ 4 สมาคมชัน้ น�ำ ได้แก่ The American Association of Petroleum Geologists (AAPG), The European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE), The Society of Exploration Geophysicists (SEG) และ The Society of Petroleum Engineers (SPE) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าด้านความรูท้ างวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้องกับการส�ำรวจ การพัฒนา การผลิตปิโตรเลียม การขนส่ง และกระบวนการแปรรูปของน�้ำมันและก๊าซ ส�ำหรับไฮไลท์ของงานมีการประกาศรางวัลความเป็นเลิศในการบูรณาการ โครงการ (IPTC Excellence in Project Integration Award) ซึ่งตัดสินโดย คณะกรรมการ IPTC โดยผู้ชนะเลิศ คือ บริษัท โททาล (Total) ในโครงการ พัฒนาแหล่ง Laggan และ Tormore ซึ่งอยู่นอกชายฝั่งทางตะวันตกของ เกาะเช็ทแลนด์ ประเทศอังกฤษ ที่ได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนา ปิโตรเลียมท่ามกลางสภาะวะแวดล้อมที่ไม่เอื้ออ�ำนวย รวมถึงการใช้นวัตกรรม ใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายในงาน IPTC นอกจากจะมีการประชุมเชิงวิชาการแล้วยังมีการจัดแสดง นิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีจากบริษัทน�้ำมันและก๊าซทั่วโลก กว่า 30 บริษัท โดยนิทรรศการของ ปตท.สผ. และกลุ่ม ปตท. ที่น�ำมาจัดแสดง ประกอบด้วยนิทรรศการ “พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย” แสดง พระราชกรณียกิจ และพระอัจริยภาพด้านพลังงานของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนิทรรศการ “PTT Group Business Value Chain” แสดงภาพรวมการด�ำเนินงานของ 7 บริษัทในกลุ่ม ปตท. จากต้นน�้ำสู่ปลายน�้ำ ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงเทคโนโลยีล่าสุดจากบริษัทปิโตรเลียมชั้นน�ำทั่วโลก อาทิ PETRONAS, Halliburton Energy Services Inc., China National Petroleum Corporation, Qatar Petroleum, Kuwait Oil Company และ Schlumberger เป็นต้น ส�ำหรับเทคโนโลยีที่ ปตท.สผ. น�ำมาจัดแสดงในครั้งนี้ ได้แก่ยานยนต์ใต้ น�้ำควบคุมด้วยตัวเอง (Autonomous Underwater Vehicle หรือ AUV) ซึ่งเป็น เทคโนโลยีที่คนไทยพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะส�ำหรับกิจกรรมส�ำรวจและผลิต ปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. ทีจ่ ะช่วยเพิม่ ขีดความสามารถด้านวิศวกรรมในการซ่อม บ�ำรุงลดต้นทุน และยังเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน Oil & Gas Today Magazine


Advancing the Role for Gas & LNG in the Global Energy Mix

Full Conference Programme Now Available

Advancing the Role for Gas & LNG in the Global Energy Mix Conference & Exhibition Programme

Official Knowledge Partner:

Organised by:

For the latest programme and speaker line-up, visit www.gastechevent.com

INSIGHTFUL PRESENTATIONS FROM OUTSTANDING INDUSTRY SPEAKERS

Patrick Pouyanné Chairman & Chief Executive Officer Total

Ryan M. Lance Chairman & Chief Executive Officer ConocoPhillips

25,000+ 2,500+ Exhibition Attendees

Conference Delegates

Alexey Miller Deputy Chairman of the Board of Directors, Chairman of the Management Committee Gazprom

Sultan Ahmed Al Jaber Minister of State United Arab Emirates Chief Executive Officer Abu Dhabi National Oil Company

Maarten Wetselaar Integrated Gas & New Energies Director Royal Dutch Shell

600+

70+

130+

International Exhibitors

Countries Represented

Conference Papers

SUPPORTED BY THE JAPAN GASTECH CONSORTIUM

Download Gastech conference programme on www.gastechevent.com/ogt1


Advertises Index Page

Advertises

Website

3

Draeger Safety (Thailand) Ltd.

www.draeger.com/passion

29

Gastech 2017

www.gastechevent.com

31

Oil & Gas Thailand 2017

www.oilgasthai.com

1

Praxair (Thailand) Co., LTD

www.praxair.co.th

IFC

PTT Maintenance and Engineering Co.,Ltd

www.pttme.co.th

7

Sunton Intertrade Ltd., Part.

www.nanasupplier.com/ledlightthailand

31

Thailand Marine & Offshore Expo (TMOX) 2017

www.thai-marine.com

5

TPC 2000 Group

www.tpc2000group.com

25

Welding Institute of Thailand

www.wit.kmutnb.ac.th

3

Barbarian Ropes Co., Ltd.

www.barbarianropes.co.th

5

Philippines Marine Exhibition 2017

www.philmarine.com

24

Thailand Oil & Gas Roadshow 2017

www.oilgasroadshow.com

24

Thailand Manufacturing & Automation Technology 2017

www.tmatfair.com

IFC

Thaioil Marine Co., Ltd

www.thaioilmarine.com

1

Wilhelmsen Ships Service (Thailand) Ltd.

www.wilhelmsen.com


Oil & Gas Today Vol 4 No 13 January - March 2017  

We are honored to have a chance on covering an interview with Mr. Damrong Taksanont, Strategic Innovation Manager of Thai Oil Public Company...

Oil & Gas Today Vol 4 No 13 January - March 2017  

We are honored to have a chance on covering an interview with Mr. Damrong Taksanont, Strategic Innovation Manager of Thai Oil Public Company...

Advertisement