Page 26

International news

Total and Parker Set Instrumentation Manifold Standard for Projects and Upgrades in Europe โททาลและปาร์คเกอร์ติดตั้งชุดเครื่องวัด Manifold เพื่อโครงการในยุโรป

T

otal RC, the refining and chemicals arm of French oil giant Total SA, is standardising on manifolds produced by the Instrumentation Products Division of Parker Hannifin, the global leader in motion and control technologies. The decision follows several years’ extensive temperature, pressure and corrosion testing of products from different manufacturers – Parker is the first company to have secured a 100 percent pass rate. Under the terms of the contract, Parker will supply all the instrumentation manifolds that Total RC needs for new installations and upgrades across its entire European base of refining and petrochemical operations. Most of the company’s requirements will be for manifolds designed to connect process transmitters to ANSI Class 1500 or 600 piping, together with some for use with pressure gauges and lower rated instrumentation tubing. The manifolds cover a diverse range of 2-, 4- and 5-valve configurations. They all either feature flanged inlets and outlets, or utilise Parker’s PTFree connect system. All of the Class 600 and 1500 manifolds that Parker will supply under this contract are NACE MR0175/ISO 15156 compliant and rated for service in sour gas (H2S) environments. All metallic components are manufactured from heat code traceable 316 stainless steel. The valves are high performance globe style bonnet designs, with externally adjustable sealing glands and Graphoil packing. Every manifold includes steam trace ports for heat tracing and all vent valves feature anti-tamper bonnets.

24

โท

ทาล อาร์ซี บริษัทภาคกลั่นและ เคมีของยักษ์ใหญ่ของฝรัง่ เศสอย่าง โททาลเอสเอ ก�ำลังจัดมาตรฐานชุดเครื่อง วัด Manifold ที่ผลิตโดยแผนกผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ของปาร์คเกอร์ ฮันนิฟิน ซึ่งเป็น ผูน้ ำ� ระดับโลกในด้านเทคโนโลยีการเคลือ่ นที่ และการควบคุม การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้น หลังจากบริษัทได้ทดสอบอุณหภูมิ แรงดัน และการกร่อนกับผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตมา แล้วหลายราย โดยปาร์คเกอร์ เป็นบริษทั แรก ที่ผ่านเกณฑ์โดยสมบูรณ์ 100 เปอร์เซ็นต์ เงื่อนไขสัญญานี้ระบุว่า ปาร์คเกอร์ จะเป็นผูจ้ ดั หาชุดเครือ่ งวัด Manifold ทัง้ หมด ที่โททาล อาร์ซี ต้องใช้ในการติดตั้งและ อัพเกรดใหม่ในฐานปฏิบัติการกลั่นและ ปิโตรเคมีในยุโรปทั้งหมด ทั้งนี้ เครื่องวัด Manifold ส่วนใหญ่ที่ทางบริษัทต้องการ จะเป็นเครื่องวัด Manifold ที่ออกแบบมา เพื่อเชื่อมอุปกรณ์วัดกระบวนเข้ากับท่อ แอนซี คลาส 1500 หรือ 600 นอกจากนั้น ทางบริษัทจะต้องใช้มาตรวัดความดันและ ท่ออุปกรณ์ชนิดต�่ำลงมาด้วย เครือ่ งวัด Manifold มีทงั้ แบบ 2, 4 และ 5 วาล์ว โดยทุกแบบจะช่องทางเข้าและช่อง ทางออก หรือไม่ก็ใช้ระบบเชื่อม PTFree ของปาร์คเกอร์เครื่องวัด Manifold คลาส 600 และ 1500 ทัง้ หมดทีป่ าร์คเกอร์จะจัดหา ให้ ต ามสั ญ ญานี้ เ ป็ น ไปตามข้ อ ก� ำ หนด NACE MR0175/ISO 15156 และถูกจัด ประเภทให้ใช้กับสภาพที่มีแก๊สที่มีกรด ก�ำมะถันเจือปนอยูส่ งู (ไฮโดรเจนซัลไฟด์)

Thailand Oil & Gas Today Magazine

นอกจากนัน้ ส่วนประกอบโลหะทัง้ หมด นั้นผลิตจากโลหะสแตนเลส 316 ที่ตรวจ สอบได้ด้วยรหัสความร้อน ส่วนวาล์วก็มี ส่วนหุ้มทรงกลมสมรรถนะสูง พร้อมด้วย Sealing Glands กันรั่ว และGraphoil Packing ทั้งนี้ เครื่องวัด Manifold ทุกชิ้น จะมีช่องให้ความร้อนด้วยไอน�้ำเพื่อให้ ความร้อนและวาล์วระบายทุกตัวจะมีส่วน หุ้มป้องกันการงัดท�ำลาย .

Oil&GasToday Mag Vol2 No8 Oct - Dec 2015  

This edition we have packed many interesting industry news for you and looking ahead the gloomy days of the Oil & Gas industry seems to be l...

Advertisement