Page 1

Vol.1 No.4 October - December 2014

ท�ำไมความขัดแย้งในซีเรียถึงมีผลกระทบต่อตลาดน�ำ้ มัน ?

6

PTTEP Plans $3.3B Capex for Myanmar Projects for 2014 - 2018

ปตท.สผ. เปิดแผน 5 ปีลงทุนใน “พม่า” เพิ่ม เผยตั้งงบ 3.3 พันล้านดอลลาร์ หรือราว 20% ของงบลงทุนรวม

28

Who Are The World's Richest Oil Barons ? ใครกัน คือเจ้าพ่อน�้ำมัน ที่รวยที่สุดในโลก ?

23

Russia, China Break Ground on Joint “Mega Gas Pipeline” Length of 4,000 km. in Siberia ฮือฮา! จีนประกาศจับมือรัสเซียสร้าง “ท่อส่งก๊าซ” ยาว 4,000 กม. ในไซบีเรีย ชี้มูลค่าโครงการทะลุ 1.5 แสนล้าน


Publisher :

www.fireworksbi.com

Editor’s Message Dear Readers,

Editor Managing Director Kenny Yong Publications Manager Rungnapa Manathanakit rungnapa@fireworksbi.com Designer Yossak Chiwpreecha Editorial Consultants Poontarika Saenrit Board of Directors Kenny Yong Susan Tricia Mervyn Yong Jerel Soo

Greetings and a warm welcome to our 4th edition of Thailand Oil & Gas Today! This month’s edition of Thailand’s only bilingual Oil & Gas is packed full of exciting news from the region with tensions building up all over the world and the Oil & Gas industry threatened by political instability. Find out more through our Thailand Oil & Gas Today about PTTEP as they plans for $3.3B Capex for Myanmar Projects in 2014-2018. This edition includes another interesting event happening in the Oil & Gas industry which is the Russia, China break ground on Joint ‘Mega Gas Pipeline’ length of 4,000 km in Siberia. So go on and indulge in this edition of Thailand’s Oil & Gas Today and do pass it on to other colleagues who may benefit from it, after all knowledge is best when shared! Cheerios!

Fireworks Business Information (Thailand) c/o Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd. Promphan 2 Office & Residence, 8th Floor (Office Zone, Room 807) 1 Soi Lat Phrao 3, Lat Phrao Road, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand Tel

: (+66) 2513-1418 Ext.108

Fax

: (+66) 2513-1419

Email : thai@fireworksbi.com

Kenny Yong Guest Editor Managing Director Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd.


C O N T E N T S Vol.1 No.4 October - December 2014 Bilingual Edition Thai And English

Regional Industry News

6

Cover Story Why the Syrian Conflict Affects Oil Prices ? ท�ำไมความขัดแย้งในซีเรียถึงมีผลกระทบต่อตลาดน�้ำมัน ?

▪ PTTEP

Plans $3.3B Capex for Myanmar Projects for 2014 - 2018

ปตท.สผ. เปิดแผน5 ปีลงทุนใน “พม่า” เพิ่ม เผยตั้งงบ 3.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 20% ของงบลงทุนรวม.......................................................................................... 6

▪ Indonesia's

Pertamina Seeks US LNG Supply, Shale Equity

เปอร์ตามินา อินโดเล็งแหล่งก๊าซ LNG มะกัน....................................................8 ▪ Thailand's

PTT Plans $20 bln Vietnam Refinery, Petrochemical Complex

ปตท. หดแผนลงทุนปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์เวียดนาม เหลือ 20,000 ล้านดอลลาร์............................................................................9 ▪ Singapore

Digs Deep to Realise Oil Storage Dream

▪ Bangchak

Greenlit ฿9 Billion Budget to Expand Business

สิงคโปร์เปิดตัวถ�้ำหินใต้ดินส�ำหรับกักเก็บน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ................. 10

บางจากทุ่มงบ 9 พันล้านลุยธุรกิจ................................................................ 12

14


Did You Know ?

28

Who Are The World’s Richest Oil Barons ? ใครกัน คือเจ้าพ่อน�้ำมันที่รวยที่สุดในโลก ?

Engineers Corner How Does Blowout Control Work ?

การควบคุมการระเบิดพลุ่งของน�้ำมัน มีวิธีการอย่างไร ?

Product And Technology News Production Excellence of Yokogawa Advertorail

30 33 34

Measuring Devices For the Work in Areas Classified As Zone 0 อุปกรณ์วัดค่าส�ำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่จัดเป็นโซน 0

International News ▪ Hitting

Islamic State’s Oil Operations

18

มะกันและพันธมิตรถล่มแหล่งผลิตน�้ำมันรัฐอิสลาม..............................18 ▪ U.S.,

EU Ready New Sanctions to Stop Oil Exploration in Russia

สหรัฐฯ - อียูเล็งงัดมาตรการใหม่ ห้ามยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานตะวันตก ร่วมส�ำรวจบ่อน�้ำมันใหม่ในรัสเซีย.......................................................20 ▪ Coming

Change in UK Drilling Laws A Benefit to Oil, Gas Producers กฎหมายขุดเจาะเมืองผู้ดีฉบับใหม่เอาใจผู้ผลิตน�้ำมันและก๊าซ...............22

Safety Solutions

36

New Technology Could End The Debate Over Pipeline Safety เทคโนโลยีใหม่ยุติข้อโต้แย้งเรื่องความปลอดภัยของท่อส่งน�้ำมัน

▪ Russia,

China Break Ground on Joint “Mega Gas Pipeline” Length of 4,000 km. in Siberia ฮือฮา! จีนประกาศจับมือรัสเซียสร้าง “ท่อส่งก๊าซ” ยาว 4,000 กม.

ในไซบีเรีย........................................................................................... 23

Subsea News ▪ Wild

24

Well Control Shows New Singapore Capping Stack

ไวลด์ เวลล์ คอนโทรล เผยโฉมระบบอุดน�้ำมันในสิงคโปร์......................24

FBI In Action and Event Highlights

40

Maritime Rebrands Subsea Buiness Units, Reorganizes Business

FBI Thailand at The 4th Edition of Oil & Gas Thailand (OGET) 2014 And Petrochemical Asia 2014 Exhibition / Review of The 38th IPA Convention and Exhibition

▪ Kongsberg

Calendar Of Events 2014

คองสเบิร์ก มาริไทม์ เผยโฉมระบบตรวจตราใต้ทะเลใหม่ถอดด้าม.........26

Calendar Oil&Gas Event List 2014

▪ Mermaid

เมอร์เมด มาริไทม์ รีแบรนด์หน่วยใต้สมุทรและปรับโครงสร้าง.............. 25

Maritime Launches New Monitoring Solution For Subsea Structures

43


Regional Industry News

T

hailand's PTT Exploration and Production Public Company Limited

(PTTEP) allocated $3.3 billion in capital expenditure for its projects in Myanmar between 2014 and 2018, or just over 20 percent of the $16 billion that the company has earmarked for its projects worldwide.

PTTEP indicated that the capex for Myanmar

development program, which emphasized sharing

will go to seven exploration projects: Myanmar

knowledge, expertise and experience with the

M11, Myanmar M3, MOGE 3, Myanmar PSC G and

local employees.

EP 2, and Myanmar MD-7 and MD-8, the company revealed in a press release. "We've continually invested in Myanmar ... Our dedicated goal remains to conduct our business utilizing both our expertise and experience in finding and developing petroleum

more professionals in Myanmar's petroleum development sector by engaging additional nationals to support its expanding industry profile in the country," PTTEP added.

resources for the benefit of both the Republic

PTTEP extends 10 scholarships annually to

of Myanmar and the Kingdom of Thailand. We

academically strong high school students living

are proud to have been a significant part in

in remote rural areas and scholarships in master

the exploration and production (E&P) industry

degree level for employees of MOGE. Recently,

over the past 25 years, and we are committed

the firm awarded scholarships for 70 Myanmar

to maintain our contributions to Myanmar's

students to pursue studies in the petroleum

exciting future," PTTEP President and CEO Tevin

production technology at the IRPC Technological

Vongvanich said in the press release.

College in the Thai eastern seaboard province

PTTEP's cumulative production of natural gas and condensate from Myanmar acreages as of August reached 1.26 trillion cubic feet (Tcf) and 9 million stock tank barrels (MMstb), respectively.

of Rayong. Looking ahead, Myanmar’s demand for power and energy is surging rapidly as the country develops. With their expertise in the energy sector, PTTEP and parent company PTT Group

On human resource, PTTEP revealed that

are ready to invest and develop energy-related

it has hired more than 250 Myanmar workers -- or

infrastructure, including the E&P business, refinery

half of the firm's total workforce in the country

business, the construction of natural gas pipelines,

-- to support its operations in the country. The company noted that Myanmar employees have benefited from PTTEP's human resource

6

"It has been PTTEP's target to develop

October - December 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

petrochemical and power plants.


Regional Industry News

“ตลอด 25 ปี ปตท.สผ. มีความภูมิใจที่ได้ เป็ น ส่ วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมส�ำรวจและผลิต ปิ โตรเลียมในเมียนมาร์ เพื่อน�ำพลังงานขึน้ มาใช้ ประโยชน์ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของทัง้ ประเทศไทยและเมียนมาร์ รวมทัง้ ได้ ดำ� เนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ควบคู่ไปกับการด�ำเนินธุรกิจหลักในเมียนมาร์ ด้วย” นายเทวิ น ทร์ ป ระธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. สผ. กล่าว บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า แผนการลงทุน 5 ปี ในเมียนมาร์นั้น ปตท.สผ. จะมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 2557 ถึง 2561 โดยก�ำหนดรายจ่ายในการลงทุน (CAPEX) ทั้งหมด 3.3 พันล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 20% ของรายจ่ายในการลงทุน (CAPEX) ทั้งหมดของ ปตท.สผ. ในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อใช้ในการด�ำเนินงานส�ำรวจ พัฒนา และผลิต ปิโตรเลียมในโครงการต่าง ๆ ของ ปตท.สผ ในพม่า ปตท.สผ. ได้ ข ยาย การลงทุ น และเข้ า เป็ น ผู ้ ด�ำเนินการเองในหลาย ๆ โครงการ ได้แก่ โครงการ ซอติก้า โครงการเมียนมาร์ เอ็ม 11, โครงการเมียนมาร์ เอ็ม 3, โครงการเมียนมาร์ เอ็มโอจีอี 3, โครงการเมียนมาร์ พีเอสซี จี และอีพี 2 และ โครงการเมียนมาร์ MD-7 และ MD-8 ซึง่ มีมลู ค่ารวมประมาณ 4 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ

ด้านการผลิตปิโตรเลียมในเมียนมาร์ ณ เดือน สิงหาคม 2557 ปตท.สผ. ได้ผลิตก๊าซธรรมชาติสะสม ใน สัดส่วนของ ปตท.สผ. เป็นปริมาณ 1.26 ล้านล้านลูกบาศก์ฟตุ และคอนเดนเสทสะสม 9 ล้านบาร์เรล ตลอดจนด้านพัฒนาบุคลากร ปตท.สผ. ได้มีการ ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยี เพือ่ ช่วยในการพัฒนาบุคลากร และอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ของเมียนมาร์ โดยมีการจ้างพนักงานชาวเมียนมาร์กว่า

250 คน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของจ�ำนวนพนักงาน ปตท. สผ.อ. ทั้งหมดในเมียนมาร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานส�ำคัญในการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต โครงการมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ. ได้มอบทุน การศึกษาในระดับต่างๆให้กับนักเรียน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไปในเมียนมาร์เป็นประจ�ำทุกปี นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังร่วมมือกับบริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน) ใน โครงการ “IRPCT High Vocational Diploma Scholarship” โดยการให้ทุนแก่นักศึกษาเมียนมาร์จ�ำนวน 70 ทุน เพื่อ เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาช่างกลโรงงาน แผนกวิชาช่างกล โรงงาน \หลักสูตรภาษาอังกฤษ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์ พีซี จ.ระยอง โครงการจัดหา/พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/ สาธารณูปโภค เช่น อาคารโรงเรียน โรงพยาบาลชุมชนและ คลินิก การก่อสร้างถนนในพื้นที่กันบ็อก หมู่บ้าน I-Khalor และหมู่บ้าน Mitta เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของ ชาวเมียนมาร์ด้วย ทั้งนี้เมียนมาร์มีความต้องการใช้พลังงานเพิ่ม มากขึน้ ในช่วงพัฒนาประเทศ ทัง้ ไฟฟ้า น�ำ้ มันและ ปิโตรเคมี ซึ่ง ปตท.สผ. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. มีความพร้อมที่จะ ร่วมลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจพลังงาน ทัง้ การส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม การสร้างโรงกลัน่ ระบบท่อ ส่งปิโตรเลียม รวมถึงโรงงานปิโตรเคมีและโรงไฟฟ้า.

October - December 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

7


Regional Industry News

Indonesia's Pertamina Seeks US LNG Supply, Shale

ดีดิค ซาซองโก วีดีรองประธานด้านก๊าซธรรมชาติ เหลวของบริษัทเปอร์ตามินากล่าวว่า ปัจจุบันอินโดนีเซีย เป็นผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวรายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสี่ ของโลก แต่คาดว่าภายในปีพ.ศ. 2563 อินโดนีเซียจะต้อง น�ำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวปีละ 3-3.5 ล้านตันต่อปี เนื่องจาก ประเทศนี้มีความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อน�ำมาสร้าง พลังงานป้อนให้อุตสาหกรรมและใช้เป็นเชื้อเพลิงรถไฟและ รถบรรทุกเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ เปอร์ตามินาได้เผยข้อตกลงซื้อก๊าซธรรมชาติ เหลวจากบริษัท ชาเนียร์เอเนอร์จี ในสหรัฐอเมริกาปริมาณ 1.6 ล้านตันต่อปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

เปอร์ตามินา อินโด เล็งแหล่งก๊าซ LNG มะกัน

นายดีดคิ ได้กล่าวระหว่างให้สมั ภาษณ์กบั ส�ำนักข่าว รอยเตอรส์ว่า ขณะนี้บริษัทก�ำลังเจรจาเพื่อซื้อก๊าซธรรมชาติ เหลวเพิ่มเติมอีก 1 ล้านตันต่อปีจากโครงการส่งออกของ แห่งในสหรัฐอเมริกาด้วย ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกาวางแผนเริ่ม ส่งออกก๊าซเหลวเย็นจัดทางเรือบรรทุกก๊าซในปีพ.ศ. 2559 ที่จะมาถึงนี้

I

ndonesia's Pertamina is in talks to secure a greater supply of liquefied natural gas (LNG) from the United States and to buy into a shale

gas producer there, the state oil and gas firm said, as it looks overseas to fill gaps left by declining domestic output and higher demand. Indonesia, currently the world's fourthbiggest exporter of LNG, is set to import 3-3.5 million tonnes of LNG per year by 2020, as the country increasingly turns to natural gas to generate power for its industry and to fuel trains and trucks, Pertamina's vice president of LNG DidikSasongkoWidi said.

Indonesia's LNG exports have fallen by 40 percent since 1999, when it supplied one-third of global consumption, according to the U.S. Energy Information Administration. In 2006, the Southeast Asian country was overtaken by Qatar as the world's largest LNG exporter. "By 2018, we will need to import gas. Even now, the new administration won't allow new exports," Didik said. He added that existing supply contracts will be extended by no more than one year at a time, depending on the pace of growth in domestic demand. Pertamina is also in talks to buy a stake in a U.S. shale gas producer operating in the Eagle Ford basin, Didik said, but declined to provide details due to the confidentiality of the negotiations.

Pertamina has already announced deals to buy 1.6 million tonnes a year from U.S.-based Cheniere Energy Inc starting 2018.

Eventually, the company will look at buying into LNG export terminals in the United States. "The first step is to secure the LNG sup-

The company is now negotiating to purchase

ply," Didik said. "Then we need to mitigate

an additional 1 million tonnes a year from another

the price risk by going upstream. And then, to

U.S. export project, Didik told Reuters in an inter-

connect the whole value chain, we need to go

view. The United States is set to start exports of

into liquefaction."

the super-cooled gas on tankers in 2016.

The company also plans to set up an LNG

As domestic gas reserves decline, Indo-

trading desk in Singapore next year that will trade

nesia has sought to limit exports in recent years,

physical cargoes and later move into financial

redirecting volumes from LNG plants to domestic

hedging, Didik said.

users instead of exports. The country's LNG output is expected to rise to 306 cargoes, or just over 17 million tonnes

Pertamina will hire two LNG traders who will work alongside an in-house strategist at the Singapore trading desk, Didik said.

this year, from 289 cargoes last year. Exports will, however, remain steady at 268 cargoes, according to the country's energy regulator SKKMigas.

8

เปอร์ตามินาซึ่งเป็นบริษัทน�้ำมันและก๊าซของรัฐใน อินโดนีเซียเผยว่าก�ำลังอยูร่ ะหว่างเจรจาเพือ่ ซือ้ ก๊าซธรรมชาติ เหลว (แอลเอ็นจี) จากสหรัฐอเมริกาและซื้อหุ้นบริษัทผู้ผลิต ก๊าซหินดินดานรายหนึ่งในสหรัฐอเมริกา

October - December 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

นอกจากนั้น เนื่องจากปริมาณก๊าซในประเทศก�ำลัง ถดถอย อินโดนีเซียจึงได้พยายามจ�ำกัดการส่งออกในช่วงหลาย ปีหลัง โดยเปลีย่ นเป้าหมายการผลิตของโรงงานก๊าซธรรมชาติ เหลวให้มงุ่ ผลิตเพือ่ ผูใ้ ช้ภายในประเทศแทนมุง่ ส่งออก เอสเคเคมิกซั องค์กรควบคุมพลังงานของประเทศเผย ว่า ถึงแม้การผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวของประเทศปีนี้คาดว่า จะเพิ่มขึ้นเป็น 306 คาร์โก้ (หรือราว 17 ล้านตัน) จาก 289 คาร์โก้เมื่อปีที่แล้ว แต่ปริมาณการส่งออกจะยังคงอยู่ที่ 268 คาร์โก้เท่าเดิม ทัง้ นี้ ข้อมูลจากองค์การข้อมูลพลังงานของสหรัฐอเมริกา ชีว้ า่ ปริมาณการส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวของอินโดนีเซียร่วง ลงถึง 40 เปอร์เซ็นต์นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542 เป็นต้นมา ซึ่งใน ขณะนั้นอินโดนีเซียผลิตก๊าซรองรับได้ถึง 1 ใน 3 ของความ ต้องการบริโภคก๊าซธรรมชาติเหลวของทั้งโลก นอกจากนั้น ในปีพ.ศ. 2549 อินโดนีเซียยังถูกกาตาร์ขนึ้ แซงเป็นผูผ้ ลิตก๊าซ ธรรมชาติเหลวรายใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย นายดีดคิ กล่าวว่า “ภายในปี พ.ศ. 2561 อินโดนีเซีย จะต้ องเริ่มน�ำเข้ าก๊ าซ แม้ แต่ ตอนนี ้ ขณะบริหารชุดใหม่ ยงั ไม่ อนุญาตให้ ส่งออกเพิ่มเลย” พร้อมเสริมว่าการต่อสัญญา ก๊าซที่มีอยู่ขณะนี้ท�ำได้เพียงปีต่อปีเท่านั้นและต้องพิจารณา อัตราการเติบโตความต้องการภายในประเทศไปด้วย นอกจากนัน้ เปอร์ตามินา ก็ยงั อยูร่ ะหว่างเจรจาซือ้ หุน้ จากผูผ้ ลิตก๊าซหินดินดานรายหนึง่ ในสหรัฐอเมริกาทีด่ ำ� เนินการ ผลิตทีแ่ อ่งอีเกิล ฟอร์ดอีกด้วย แต่ยงั ไม่เปิดเผยข้อมูลเนือ่ งจาก เป็นความลับในการเจรจา ทัง้ นีบ้ ริษทั หวังจะซือ้ สถานีสง่ ออก ก๊าซธรรมชาติเหลวในสหรัฐอเมริกาในท้ายที่สุด นายดีดิคเผยว่า “ขัน้ แรกคือการหาแหล่ งก๊ าซ ธรรมชาติเหลวมาให้ ได้ เสียก่ อน จากนัน้ จึงลดความ เสี่ยงด้ านราคาด้ วยการขยายไปสู่ต้นน�ำ้ แล้ วค่ อยขยับ ไปสู่กระบวนการท�ำให้ ก๊าซเป็ นของเหลวเพื่อควบคุม ห่ วงโซ่ ราคาได้ ครบทัง้ วงจร” นายดีดิคกล่าวอีกด้วยว่าทางบริษัทมีแผนก่อตั้ง แผนกซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวในสิงคโปร์ปีหน้าเพื่อซื้อ ขายคาร์โก้ก๊าซ แล้วค่อยขยับขยายไปสู่การป้องกันความ เสี่ยงทางการเงินต่อไป ทั้งนี้ นายดีดิคเผยว่าเปอร์ตามินาจะจ้างนักค้าก๊าซ ธรรมชาติเหลวสองรายมาท�ำงานร่วมกับนักกลยุทธในบริษทั ที่แผนกซื้อขายในสิงคโปร์แห่งนี้ด้วย.


Regional Industry News

Thailand's PTT Plans $20 bln Vietnam Refinery, Petrochemical Complex ปตท. หดแผนลงทุน ปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ เวียดนามเหลือ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

T

op Thai energy firm PTT Pcl said it would make a proposal to the Vietnamese government to build a $20 billion refinery

and petrochemical complex, revised down from an earlier project discussed two years ago. State-controlled PTT will meet with Vietnam's

prime minister this month to present its project proposal, PTT Chief Executive PailinChuchottaworn told reporters on Monday. The complex has been designed to help meet Vietnam's domestic demand for oil products and boost its exports. PTT has studied the possibilities of investing in central Vietnam for over two years. The value of the project was reduced from a previous estimate of $28.7 billion after the Vietnamese government issued a licence for a new refinery in northern Vietnam. The planned capacity of PTT's oil refinery has been cut by 40 percent from an initial 660,000 barrels per day.

The project, which requires investment of about 600 billion baht ($18.8 billion), now includes a 400,000 bpd refinery and olefins and aromatic petrochemical plants, AtikomTerbsiri, PTT senior executive vice president, said. The construction of the refinery is scheduled to be completed by 2021, and most of products will serve domestic demand in Vietnam, Atikom added. The petrochemical complex will have an annual production capacity of 2.9 million tonnes of olefins and 2 million tonnes of aromatic products, and most of the petrochemical products will be exported. Demand for refined oil products in Vietnam is expected to rise by 5-6 percent a year from about 300,000 bpd now, Atikom said, adding that PTT will hold about 40 percent of the project, while the rest will be owned by strategic partners. ($1 = 31.9700 Thai Baht) (Reporting by KhettiyaJittapong; editing by Jane Baird)

ปตท.หดแผนลงทุนปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์เวียดนาม เหลือ 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ระบุรูปแบบที่เป็นการลงทุน รองรับเออีซีและช่วยพัฒนาเวียดนาม นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่ม ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในเร็วๆ นี้จะเสนอแผนการศึกษาการตั้งปิโตรเคมี คอมเพล็กซ์ วงเงิน 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แก่รัฐบาล เวียดนาม โดยเป็นรูปแบบที่เป็นการสนับสนุนการลงทุน รองรับเออีซีและช่วยพัฒนาเวียดนาม “หากรัฐบาลเวียดนามเห็นชอบ กลุ่ม ปตท.จะเดินหน้ า โครงการภาพรวมจะก่ อสร้ างเสร็จใน 7 ปี ซึ่งโครงการนีเ้ ป็ น ประโยชน์ รองรับเปิ ดเสรีเออีซี ที่คนอาเซียนและไทยเข้ าไป ลงทุนอุตสาหกรรมต่ อเนื่อง และเป็ นประโยชน์ ต่อเวียดนาม สร้ างงานสร้ างรายได้ เป็ นประโยชน์ หมุนเวียนทางเศรษฐกิจ ต่ อเวียดนาม” นายสรัญ กล่าว โครงการดังกล่าวอยู่ในจังหวัดบินดิน ทางภาคกลาง ของเวียดนาม ซึ่ง ปตท.ได้ศึกษาความเป็นไปได้เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งเดิมคาดว่าจะมีเม็ดเงินลงทุนราว 27,000 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ แต่เมื่อรัฐบาลเวียดนามได้ให้ใบอนุญาตสร้างโรง กลั่นน�้ำมันแห่งใหม่ในพื้นที่ภาคเหนือไปแล้ว ทางโครงการ จึงปรับลดขนาดโรงกลั่นน�้ำมันลงจาก 660,000 บาร์เรล/วัน เหลือ 400,000 บาร์เรล/วัน เงินลงทุนจึงลดลงเหลือ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ก�ำลังการผลิตปิโตรเคมีทั้ง อะโรเมติกส์และโอเลฟินส์จะอยู่ประมาณ5 ล้านตัน/ปี โดย โครงการนี้มีเป้าหมายส่งออกและจ�ำหน่ายในเวียดนาม อย่างละครึ่ง เพราะปัจจุบันนี้เวียดนามยังขาดแคลนน�้ำมัน และเม็ดพลาสติกเป็นจ�ำนวนมาก ทั้งนี้ มีรายงานว่า โครงการปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ ในเวียดนาม ทางกลุม่ ปตท.ศึกษาเบือ้ งต้นผูร้ ว่ มทุนประกอบ ไปด้วย พันธมิตรร้อยละ 40 กลุ่ม ปตท.ร้อยละ 40 เวียดนาม ร้อยละ 20 โดยโครงการนี้น�ำเข้าน�้ำมันดิบมากลั่นและผลิต ปิโตรเคมีครบวงจร ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้สื่อของเวียดนามสนับสนุน โครงการนี้เพราะจะสร้างประโยชน์แก่เวียดนาม นายสรัญ กล่าวถึงรายได้กลุ่มธุรกิจขั้นปลายของ ปตท.ในปีนี้ ยอมรับว่ารายได้ต�่ำกว่าประมาณการ เป็นผล มาจากราคาผลิตภัณฑ์ตกต�่ำ โดยเฉพาะอะโรเมติกส์ ซึ่งใน การประชุมปรับแผนครึ่งปี ได้รายงานแก่บอร์ดได้รับทราบ โดยภาพรวมแล้วครึง่ ปีหลังทุกหน่วยงานจะลดค่าใช้จา่ ยและ ขยายตลาดให้มากที่สุด ขณะทีแ่ ผน 5 ปีได้มงุ่ หาการลงทุนใหม่สร้างรายได้เพิม่ นอกจากจะลงทุนในเวียดนามแล้วยังขยายงานในอาเซียน ประเทศอื่นๆ เช่น อินโดนีเซีย จะเสนอต่อรัฐบาลอินโดนีเซีย ปรับปรุงโรงกลั่นเก่า 5 แห่ง ปรับพร้อมกับการศึกษาต่อยอด ปิโตรเคมี โดยการลงทุนจะไปทั้งกลุ่ม ปตท.ซึ่งจะใช้ความ เชี่ยวชาญของไทยออยล์ และ บมจ.พีทีทีโกลบอลเคมิคอล (พีทีทีจีซี) ร่วมลงทุนไปพร้อมกัน.

October - December 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

9


Regional Industry News

สิงคโปร์เปิดตัวถ�้ำหิน ใต้ดินส�ำหรับกักเก็บ น�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ SINGAPORE unveiled its latest engineering feat to overcome the constraints of land - an underground commercial storage facility for oil products.The ambitious Jurong Rock Caverns took six years of planning and a further eight of construction at a cost of $950 million, with about 1,700 workers employed.

The facility also signals Singapore's deter-

The caverns, which are also a first in South-east

mination to develop its petrochemical industry,

Asia, sit 150m below the Jurong Island energy and

which makes up about a third of the country's

chemicals hub - or four times further underground

manufacturing output and provides "good jobs

than Singapore's deepest MRT station. They are

for Singaporeans"

Singapore's deepest underground public works

Mr. Lee noted that Singapore has become a world-class petrochemical hub despite its land constraints and the fact that it produces no crude oil or feedstock.

D

eclaring it officially open, Prime Minister Lee Hsien Loong told a ceremony on Jurong Island that the endeavour was

challenging, risky and expensive, but will ultimately prove rewarding. Mr. Lee noted that the Jurong Rock Caverns was "born out of this same spirit of innovation and determination" behind Jurong Island, another ambitious project that involved amalgamating seven southern islands. He cited the benefits the caverns bring - they free up 60ha of land, or 70 football fields, above ground - but noted also that they demonstrate how Singapore can "create new space for (itself) both physically and metaphorically".

10

October - December 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

endeavour to date.Adding to the complexity was the challenge of having to construct the caverns 130m beneath the seabed. Industrial landlord JTC also had to build 9km of tunnels.


Regional Industry News The five nine-storey-high caverns will be used to store 1.47 million cubic metres of liquid hydrocarbons such as crude oil and condensate - equivalent to 600 Olympic- sized swimming pools. Liquid hydrocarbons are usually stored in large tanks above ground.Two of the five caverns have already been leased to Jurong Aromatics Corporation to store feedstock for its upcoming aromatics plant on Jurong Island. The other three are expected to be operational by 2016. Dr. Loo Choon Yong, chairman of JTC, told the ceremony that the project planning process, which included numerous study missions abroad and extensive soil and rock investigations, was "rigorous and intense". The project was riskier and more complex than above-ground facilities, he added. It was also expensive: It costs about 30 per cent more to build storage infrastructure underground than to reclaim land, but the space above ground can be used for higher value-added activities such as petrochemical plants. With Jurong Rock Caverns behind it, JTC is now exploring other subterranean projects, said Dr Loo, adding: "Land will always be scarce in Singapore, but with human creativity and ingenuity, we continue to find ways to do more with less."

สิงคโปร์เปิดเผยความส�ำเร็จล่าสุดทางวิศวกรรม ที่เอาชนะข้อจ�ำกัดของที่ดินที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด โดยการ สร้างอุโมงค์ใต้ดนิ เพือ่ เก็บน�ำ้ มันความพยายามของการสร้าง คลังเก็บน�้ำมันใต้ดิน “จูร่งร็อค แคเวิร์น” ใช้เวลาวางแผน มา 6 ปี และใช้เวลาก่อสร้าง 8 ปี ในการสร้างให้แล้วเสร็จ ด้วยเงินลงทุน 950 ล้านเหรียญสิงคโปร์ และใช้คนงาน ประมาณ 1,700 คน นายกรัฐมนตรีลี เซียนลุงได้ท�ำพิธีเปิดที่เกาะจูร่ง (Jurong) โดยกล่าวว่า การก่อสร้างโครงการนี้นับว่า มี ความท้าทาย ความเสี่ยง และมีค่าใช้จ่ายสูงมาก และมี ความตั้งใจที่จะใช้พื้นที่ให้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุด นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าอุโมงค์จูร่งร็อค แคเวิร์น "เกิดมาจากจิตวิญญาณของนวัตกรรมและความมุ่งมั่น" บริเวณใต้เกาะจูร่ง ยังมีโครงการที่ท้าทาย โดยรวม 7 เกาะ ที่อยู่ทางตอนใต้เข้าด้วยกัน เขากล่าวว่าสิงคโปร์ก็ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ในการจัดการพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ถ้าสร้างอยู่บนพื้นดินจะต้องสูญเสียพื้นที่ถึง 60 เฮกตาร์ หรือเทียบเท่าขนาดประมาณสนามฟุตบอล 70 แห่ง สิ่งนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่า สิงคโปร์มีความมุ่งมั่น ทีจ่ ะพัฒนาด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศ ซึง่ มีสดั ส่วน 1/3 ของผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของสิงคโปร์ อีกทั้งท�ำให้สิงคโปร์กลายมาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีระดับนานาชาติ แม้จะมีข้อจ�ำกัดทางด้านที่ดิน หรือไม่มีวัตถุดิบก็ตาม

เขากล่าวว่าโครงการนี้มีความเสี่ยงและความ ซั บ ซ้ อ นมากกว่ า การสร้ า งบนพื้ น ดิ น อย่ า งมาก อี ก ทั้ ง มีค่าใช้จ่ายที่สูง มีค่าใช้จ่ายมากกว่าการสร้างบนพื้นดิน ถึงร้อยละ 30 แต่ที่ดินข้างบนนั้นสามารถใช้เพื่อท�ำสิ่งที่มี มูลค่าสูงได้มากกว่านั้น อย่างเช่น การสร้างโรงงานปิโตร เคมี

คลังน�ำ้ มันใต้ดนิ แห่งนีเ้ ป็นแห่งแรก ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ใต้ บริเวณเกาะจูร่งลึกลงไป150 เมตร หรือ ความลึกมากกว่า 4 เท่าของการสร้างสถานี รถไฟฟ้าใต้ดิน นับเป็นการสร้างใต้ดินที่ลึก ที่สุดในปัจจุบัน นับเป็นความซับซ้อนและ ท้าทายอย่างมากในการสร้างอุโมงค์ใต้พื้น ทะเลลึกถึง 130 เมตร โดยบริษัทแลนด์ ลอร์ด ได้เคยสร้างอุโมงค์ที่มีระยะทางถึง 9 กิโลเมตรมาแล้ว คลังเก็บน�ำ้ มันทัง้ 5 มีความสูง 9 ชัน้ จะเป็นทีเ่ ก็บน�ำ้ มันดิบและน�ำ้ มันทีก่ ลัน่ แล้ว จ�ำนวน 1.47 ล้าน ลู ก บาศก์ เ มตร ซึ่ ง เที ย บได้ กั บ สระว่ า ยน�้ ำ โอลิ ม ปิ ก ถึ ง 600 สระ แต่น�้ำมันที่กลั่นแล้วส่วนใหญ่จะถูกเก็บในถัง ขนาดใหญ่บนพื้นดินคลังน�้ำมัน 2 แห่ง ของทั้งหมด 5 แห่ง ได้เปิดให้ บริษัท จูร่ง อะโรมาติก คอร์ปอเรชั่นเช่าเพื่อใช้ จัดเก็บวัตถุดิบ เพื่อรองรับโรงงานอโรมาติก ที่จะสร้าง บนเกาะจูร่ง ส�ำหรับคลังน�้ำมันอีก 3 แห่ง คาดว่าจะเปิด ใช้งานได้ภายในปี พ.ศ.2559 ดอกเตอร์ลู ชุน ยุง ประธานบริษัทจูร่ง อะโรมาติก คอร์ปอเรชั่น กล่าวในพิธีเปิดถึงกระบวนการวางแผน โครงการนี้ ซึ่งได้มีการดูงานในต่างประเทศมากมายและ ศึกษาในเรื่องดินและหินอย่างเคร่งครัด

และภายหลังโครงการจูร่งร็อค แคเวิร์นแล้ว ขณะนี้ บริษัท จูร่ง อะโรมาติก คอร์ปอเรชั่น ก�ำลังส�ำรวจโครงการ ใต้ดนิ อืน่ ๆ อีก "แม้ พนื ้ ดินจะหาได้ ยากในสิงคโปร์ แต่ ไม่ ยาก เกินความสามารถและความคิดสร้ างสรรค์ ของมนุษย์ เรา ยังด�ำเนินการค้ นหาวิธีต่อไป".

October - December 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

11


Regional Industry News

Bangchak Greenlit 9 Billion Budget to Expand Business บางจากทุม ่ งบ 9 พันล้าน ลุยธุรกิจ

B

angchak has set aside over ฿9 billion

would be worth approximately 3.2 billion, should come to light by the end of this year. In addition, BCPis also discussing possi bilities of investment in a number of projects in other businesses. However, the companyis in no

($275.7 million) for its next annual business

rush, believing any decision regarding takeovers

budget and revealed that it is currently in

should be considered thoroughly and accountable

talks to purchase an additional oil rig in Southeast Asia.

to every stakeholder. As for progress on the tender offer forNido

Bangchak Petroleum PLC (BCP) has drawn

Petroleum Ltd, the proposal of BCP Energy Inter

up a budget for its plan to expand the business

national PTE.LTD, a BCP subsidiary, to buy over

in 2014.

62 percent of Nido Petroleum stock has recently

VichienUsanachote, president of BCP, revealed that the company has allocated over

฿9 billion for its 2015 budget,฿5 billion of which

been endorsed, and the company will take all the shares offered for sale until October 3. At the same time, oil prices are falling as they

will be spent on business expansion, focusing on

start to better reflect the true state of fundamental

energy industries such as refineries, solar farms,

factors after ahike in the previous period,which

and oil exploration and production.

was spurred on by conflicts in oil-producing areas, such as Libya, Syria, and Ukraine, and by an economic slump in Europe and China. After a hike in the previous period, oil prices are falling as they start to better reflect the true state of fundamental fac tors. The rise is due to conflicts in oil-producing areas, such as Libya, Syria, and Ukraine, and by an economic slump in Europe and China, both of which cause the prices to shift in accordance with the true demand, Mr. Vichien added that despite this drop in oil prices in the global market, the domestic retail prices will not follow suit immediately as the domestic oil funds are in the red. As such, oil entrepreneurs will have to wait and seeifthe government policy will include an increase in oil taxes, in which case the company will need to shoulder more expenses and might not be able to lower the wholesale priceto match the global prices. The company has also projected that the oil prices will not drop by more than 1 baht/liter

The remaining฿ 4 billion will be expenses for

because the fourth trimester is usually a period

general management, including marketing, as well

that sees oil demand peak, which can help sustain

as refinery enhancement and maintenance.Two

the oil prices.

thirds of the budget ( ฿6 billion) will be derived from the corporate bonds issued earlier this year, and the rest from its operation revenue. As for this year, BCP is in talks to buy an oil rig that a company in an ASEAN country has offered for sale. More details about the deal, which

12

As for this year, the company’sEbitda goal is set at over ฿10 billion, or around ฿10 billion if the overall stock loss is also taken into account. Normally, the turnover will pick up in the third trimester, exclusive of losses from oil crude stocks, and peaks in the last trimester when oil demand usually soars.

October - December 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

"บางจาก" ทุ่มงบลงทุนปีหน้ากว่า 9,000 ล้านบาท ส่วนปีนมี้ เี จรจาซือ้ แท่นขุดเจาะน�ำ้ มันในอาเซียนเพิม่ บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) หรือ BCP ได้วางแผนขยายธุรกิจในปี 2558 พร้อมกับวางงบลงทุน ในปีดังกล่าวควบคู่กันไป โดยนายวิเชียร อุษณาโชติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) หรือ BCP เปิดเผยว่า บริษทั วางงบประมาณลงทุนปี 2558 ไว้กว่า 9,000 ล้านบาท โดยแบ่งมาขยายธุรกิจใหม่กว่า 5,000 ล้านบาท ซึ่งคงเป็นธุรกิจในกลุ่มพลังงาน อาทิ โรงกลั่น โซลาฟาร์ม ส�ำรวจและผลิตน�้ำมัน ส่วนงบลงทุนอีก 4,000 ล้านบาท จะใช้ในการบริหาร งานปกติ ทั้งด้านการตลาด การปรับปรุงและซ่อมบ�ำรุง โรงกลัน่ โดยเงินลงทุนจะมาจากเงินสด 6,000 ล้านบาท จาก การออกหุ้นกู้เมื่อต้นปี และส่วนที่เหลือจะมาจากรายได้ จากการด�ำเนินงาน ส�ำหรับปีนี้ บริษทั ก�ำลังเจรจาซือ้ กิจการแท่นขุดเจาะ น�้ำมันแห่งหนึ่งในอาเซียน ซึ่งเข้ามาเสนอขายให้กับบริษัท คาดจะเห็นความชัดเจนสิน้ ปีนี้ มูลค่า 3,200 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษทั ยังมีการเจรจาเพือ่ เข้าลงทุนในธุรกิจ อืน่ ๆ อยูอ่ กี หลายโครงการ แต่บริษทั ไม่ได้เร่งเจรจา เพือ่ จะให้ ส�ำเร็จอย่างรวดเร็ว เพราะโดยปกติหากบริษทั จะเข้าซือ้ กิจการ ต้องผ่านการพิจารณาเป็นอย่างดี และต้องสามารถอธิบาย ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนส่วนเข้าใจได้ ในส่วนของความคืบหน้าของการเสนอขอซื้อหุ้นที่ เหลือทัง้ หมด (Tender Offer) ของบริษทั นิโด้ ปิโตรเลียม โดย บริษัท BCP Energy International PTE.LTD ซึ่งเป็นบริษัท ย่อยของบริษัท ได้รับการตอบรับการเสนอซื้อมากกว่า 62% ของจ�ำนวนหุ้นทั้งของ นิโด้ ปิโตรเลียม แล้ว ซึ่งบริษัทจะรับ ซื้อหุ้นทั้งหมดที่มีการเสนอขาย จนถึงวันที่ 3 ต.ค. นี้ ส่วนราคาน�ำ้ มันทีป่ รับตัวลดลงขณะนี้ เป็นผลมาจาก ราคาน�้ำมันเริ่มสะท้อนปัจจัยพื้นฐานที่แท้จริง หลังจากก่อน หน้านี้ราคาน�้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากความขัดแย้งใน ภูมิภาคที่ผลิตน�้ำมัน อาทิ ลิเบีย ซีเรีย ยูเครน ประกอบกับ เศรษฐกิจของยุโรปและประเทศจีนที่ชะลอตัวลง ส่งผลให้ ปริมาณการใช้นำ�้ มันเริม่ ปรับราคาตามปริมาณความต้องการ ซื้อและขายที่แท้จริง นายวิเชียร กล่าวต่อว่า ถึงแม้ราคาน�้ำมันในตลาด โลกจะปรับตัวลดลงจากช่วงก่อนหน้า แต่บริษัทคาดราคา ขายปลีกในประเทศ อาจจะไม่ได้ปรับตัวลดลงตามโดยทันที เนื่องจากปัจจุบันกองทุนน�้ำมันในประเทศมีตัวเลขติดลบ ท�ำให้ผปู้ ระกอบการน�ำ้ มันต้องรอนโยบายของภาครัฐ ว่าจะมี การเก็บภาษีนำ�้ มันเพิม่ ขึน้ หรือไม่ หากรัฐบาลเก็บภาษีนำ�้ มัน เพิ่มบริษัทก็จะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น จึงไม่สามารถ ที่จะปรับลดราคาขายปลีกน�้ำมันตามตลาดโลกได้ ทั้งนี้บริษัทคาดว่า ราคาน�้ำมันที่ปรับตัวลดลงจะไม่ เกิน 1 บาท ต่อลิตร เนื่องจากความขัดแย้งในไตรมาส 4 จะ เป็นช่วงที่ความต้องการใช้น�้ำมันเพิ่มสูงสุดเป็นปกติอยู่แล้ว ซึ่งจะช่วยพยุงราคาน�้ำมันเอาไว้ได้ ส�ำหรับปีนี้ บริษัทคงเป้าหมาย Ebitda กว่า 1 หมื่น ล้านบาท แต่หากรวม Stock Loss อาจจะมี Ebitda อยู่ที่ ประมาณ 1 หมืน่ ล้านบาท ซึง่ ในไตรมาส 3 ผลการด�ำเนินปกติ จะดีขนึ้ มาก หากยังไม่รวมผลขาดทุนจากการสต็อกน�ำ้ มันดิบ และจะดีที่สุดในช่วงไตรมาส 4 ของปี จากความต้องการใช้ น�้ำมันที่เพิ่มมากขึ้น.


Cover Story

Why the Syrian Conflict Affects Oil Prices?

ท�ำไมความขัดแย้งในซีเรียถึงมีผลกระทบต่อตลาดน�้ำมัน?

The latest sharp rise in oil price is attributed to the situation in Syria. The extension of hostility in Syriacaused crude oil prices to rise by more than 15% over the past 3 months. The Syrian conflict has now become aninternational affair with

T

he increasing hostility in Syria severely fluctuated oil prices during August, as opposed to stable oil prices in

various oppositions wanting to punish the Syrian government for its August 21 chemical attack near Damascus, which killed 1,429 citizens, 426 of which were children.

quarter 2 while prices moved in a narrow band, because

Worries of military force against Syria

oil supply was able to balance with demand. The US bluntly

especially from the US caused the oil market

accused the Syrian government of launching chemical weapons against innocent civilians, which violated humanitarian rights, and as a result the US could use military force to deal with the situation. If a Syrian war is to happen and expands into the Middle East, Brent prices could spike to a rate as high as 125-150 USD per barrel lifting retail oil price and inflation rate in Thailand.

to panic and spiked crude oil prices. Brent prices increased by 9 USD perbarrel within 3 weeks since early August or to 118 USD per barrel, meanwhile, WTI prices increased to a 2-year highor to 110 USD per barrel. However, crude oil prices started to decline during early September after the good news that an imminent U.S. attack on Syria appeared less likely as President Barack Obama will wait for congressionalauthorization before striking on Syria.

14

October - December 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine


Cover Story

Syria is not a major oil producer; hence, the oil price increments were not due to fundamental factors but more sentimental. When compared

signs of striking Syria,Brent prices could spike

refining companies and traders shouldincrease

to 125 USD per barrel. Furthermore, if the attack

its reserve to a level that can at least support

expands to neighboring major oil producersin

domestic consumption.

the region especially Iraq, world’s top 10 oil

• Higher inflation rate will hamper domestic consumption; meanwhile, interest rate reductions cannot be applied as a monetary tool to stimulate the economy. It

the scale of oil production, Syria produces

producers, Brent price could surge to 150 USD

similar levels of crude oil as Thailand or at 0.4%

per barrel.

of world’s total crude oil production. Unrests in Syria was prolonged throughout the past 2 6 September 2013 years from conflicts between

is likely that there will be a slowdown in private

President Al-Assad and his oppositions, in which

domestic consumption growth in 2013, expected

more than 100,000 citizens were alreadyvictims

at 3% compared to the 6.5% growth in the

of the hostility.

year before. If prices ofgoods further increase,

During 2011, various developed countries

consumption and private spending will continually

sanctioned Syria for its aggression, causing its

decline.Furthermore, rapid increase in inflation

crudeoil production to reduce severely from its

rate is hard to be offset by interest rate reduction

peak production at 582,000 barrels per day in

tostimulate the economy. The aforementioned

1996 to 157,000 barrels perday in 2012, which is a

factors will have a negative impact onThailand’s economic growth. However, thespike in oil prices will only be a short-term effect as the

สถานการณ์ในซีเรียทีท่ วีความรุนแรง ยิง่ ขึน ้ ส่งผลให้ราคาน�ำ้ มันในเดือนสิงหาคม global oil supply shocks. มีความผันผวนอย่างมากต่างจากช่วง Higher oil prices will ไตรมาส 2 ทีร่ าคาน�ำ้ มันดิบมีการเคลือ ่ นไหว in turn affect domestic ในกรอบแคบๆ และค่อนข้างทรงตัวเนือ ่ งจาก gasoline prices and the อุปทานน�้ำมันมีเพียงพอรองรับอุปสงค์ inflation rate. Thailand is ล่าสุดสหรัฐฯ แสดงท่าทีชด ั เจนทีจ่ ะใช้ปฏิบต ั ิ anoil importing country in which การทางทหารโจมตี ซ เ ี รี ย เพื อ ่ ลงโทษกรณี more than 80% of crude oil needs รัฐบาลซีเรียล�ำ้ เส้นแดงใช้อาวุธเคมีสงั หาร to be imported. Most of the crude oil in Thailand isused in the refining หมู่ประชาชนผู้บริสุทธิ์หากเกิดสงคราม business in order to refine to petroในซีเรียขึ้นจริงจนลุกลามบานปลายไปทั่ว leum products such as benzene and diesel. ตะวันออกกลางราคาน�ำ้ มันดิบ Brent อาจ Hence, high oilprices from the attack on ทะยานขึ้นสูงถึง$125-$150/บาร์เรล ซึ่ง Syria could cause retail oil prices to increase by จะส่งผลกระทบต่อราคาขายปลีกน�้ำมัน 3-4 Baht per litre, which will also affectlogistics และอัตราเงินเฟ้อของไทย costs and product prices. OECD countries will release a Strategic Petroleum Reserve(SPR) to alleviate

rate insufficient for domestic demand. Hence in 2012, Syria became an oil importing country. Since Syria is no longer active in the oil market after western sanctions, the fear in the oil markets is not caused bySyrian resources itself but by the possible impact of any military action that might expand throughout the

SCB EIC expects that Thailand’s average

Middle East; acontinent of the world’s largest

headline inflation in 2013 will increaseby 0.2-0.5%

oil producers.

to 2.5%-2.8%, in the case of war rising crude oil

If the US were to attack Syria, there could be a short-term Brent price spike to a rate as high as 125 USD per barrel. President Obama pushes hard to attack Syria, despite the oppositions from the public at large. Obama cites on threat to the national security as chemical weapons could be in the hands of terrorists.

prices to 125-150 USD per barrel.

Implication • Oil refining companies and domestic oil traders should increase oilreserves to reduce risks from oil supply shocks. Under clause 7, Thai

Obama is confident that the congress

refining companies and oil traders are mandated

will authorize the Syrian strike plan, in which

to have legal oil reserves at least 5% of total

the attack will be limited and there will be no

oilused throughout the year or equivalent to 36

boots on ground such as during the war in Iraq

days. If the Syrian situation is prolonged andits

and Afghanistan. However, if there are clear

hostility starts to affect the world’s oil supply, oil

October - December 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

15


Cover Story

สถานการณ์ ในซีเรี ยส่ งผลกระทบต่ อ ความผันผวนของราคาน�ำ้ มันดิบราคาน�ำ้ มัน ดิบ ปรับระดับสูงขึ้นกว่า 15% ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

เมื่อเหตุการณ์ในซีเรียเริ่มขยายวงกว้างมากขึ้นเกิดเป็น ประเด็นทางการเมืองระหว่างประเทศที่หลายฝ่ายต้องการ ให้จัดการกับรัฐบาลซีเรียขั้นเด็ดขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีรัฐบาลซีเรียใช้อาวุธเคมีถล่มชานกรุงดามัสกัสเมื่อ 21 สิงหาคมทีผ่ า่ นมาสังหารพลเรือนผูบ้ ริสทุ ธิถ์ งึ 1,429 คน ซึ่งในจ�ำนวนนี้เป็นเด็ก 426 คนเหตุการณ์ดังกล่าวท�ำให้ ตลาดเกิดความกังวลว่าอาจจะน�ำไปสูก่ ารใช้กำ� ลังทางทหาร จากประเทศมหาอ�ำนาจอย่างสหรัฐฯ ส่งผลให้ราคาน�้ำมัน ดิบ Brent พุ่งขึ้นถึง $9/บาร์เรล จากเมื่อต้นเดือนสิงหาคม ไปอยูท่ รี่ ะดับ $118/บาร์เรล ภายในระยะเวลาเพียง 3 อาทิตย์ ส่วนราคาน�ำ้ มันดิบ WTI ปรับขึน้ สูงสุดในรอบ 2 ปีทะลุระดับ $110/บาร์เรล อย่างไรก็ตามช่วงต้นเดือนกันยายนราคา น�้ำมันดิบกลับอ่อนค่าลงหลังประธานาธิบดีโอบามาของ สหรัฐฯ ออกมาแถลงว่าจะรอฟังมติจากสภาคองเกรสว่า จะบุกโจมตีซเี รียหรือไม่นบั เป็นข่าวดีวา่ จะยังไม่มสี ถานการณ์ รุนแรงเกิดขึ้นราคาน�้ำมันจึงลดระดับลงมา

ซีเรี ยไม่ ใช่ ประเทศผู้ผลิตน�ำ้ มันรายใหญ่ ของโลกราคาน�ำ้ มันที่สูงขึน้ จึงไม่ ได้ เกิดจาก ปั จจัยพืน้ ฐานแต่ เป็ นด้ านจิตวิทยา โดยปกติซีเรีย

มีการผลิตน�้ำมันดิบคิดเป็นสัดส่วนเพียง 0.4% ของการ ผลิตทั่วโลกใกล้เคียงกับไทยแต่จากความขัดแย้งระหว่าง รัฐบาลประธานาธิบดีบาชาร์อัลอัสซาดกับฝ่ายต่อต้านที่ ด�ำเนินมากว่า 2 ปีคร่าชีวิตพลเรือนซีเรียไปกว่า 1 แสนคน และเมือ่ ปี 2011 ชาติตะวันตกออกมาตรการคว�ำ่ บาตรซีเรีย ท�ำให้การผลิตน�ำ้ มันดิบของซีเรียลดลงอย่างมากจากทีเ่ คย ผลิตได้สงู สุดในปี 1996 ที่ 582,000 บาร์เรล/วันลดลงเหลือ เพียง 157,000 บาร์เรล/วันในปี 2012 ซึ่งไม่เพียงพอรองรับ การบริโภคภายในประเทศซีเรียจึงกลายเป็นประเทศผูน้ ำ� เข้า น�ำ้ มันในปี 2012 ดังนัน้ ความผันผวนของราคาน�ำ้ มันในช่วง ที่ผ่านมาไม่ได้เกิดจากปัจจัยพื้นฐาน (ปัจจัยด้านอุปสงค์ อุปทาน) ซึ่งความขัดแย้งภายในซีเรียเพียงอย่างเดียวจะ ไม่กระทบต่ออุปทานน�้ำมันโลกเพราะปัจจุบันซีเรียผลิต น�้ำมันดิบน้อยมากแต่ราคาน�้ำมันที่ผันผวนเกิดจากปัจจัย ด้านจิตวิทยาที่ตลาดเกรงว่าอาจจะเกิดเหตุกาณ์ความ รุนแรงลุกลามไปทั่วตะวันออกกลางกระเทือนผู้ผลิตน�้ำมัน รายใหญ่ของโลก

16

หากซีเรียถูกโจมตีโดยสหรัฐฯ ราคาน�ำ้ มัน โอบามาแสดงความมั่นใจว่าสภาคองเกรสจะอนุมัติแผน ดิบ Brent อาจพุ่งสูงถึง $125/บาร์ เรล แต่ จะ โจมตีซีเรียโดยแผนปฏิบัติการทางทหารจะเป็นการโจมตี กระทบต่ อราคาในระยะสัน้ ท่าทีของประธานาธิบดี อย่างจ�ำกัดไม่มีทหารเข้าไปรบภาคพื้นดินเหมือนในอิรัก โอบามาต้องการโจมตีซีเรียแม้ชาวอเมริกันส่วนใหญ่จะ ไม่เห็นด้วยแต่โอบามาอ้างถึงความมั่นคงของชาติเพื่อ ป้องกันไม่ให้อาวุธเคมีตกไปอยูใ่ นมือของผูก้ อ่ การร้าย ทัง้ นี้

October - December 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

และอัฟกานิสถานซึ่งหากสัญญาณการโจมตีซีเรียแน่ชัด ราคาน�้ำมันดิบ Brent อาจพุ่งสูงถึง $125/บาร์เรลและถ้า สงครามขยายออกไปกระทบผู้ผลิตและผู้ส่งออกน�้ำมันใน


Cover Story

ภูมภิ าคโดยเฉพาะอิรกั ซึง่ เป็นผูผ้ ลิตน�ำ้ มันรายใหญ่ 1 ใน 10 ของโลกและมีพรมแดนติดกับ ซีเรียจนเกิดวิกฤติปริมาณน�้ำมันขาดแคลนเป็นไปได้ว่าราคาน�้ำมัน Brent อาจทะยานขึ้น ไปถึง $150/บาร์เรลอย่างไรก็ตามราคาน�้ำมันน่าจะเพิ่มสูงขึ้นแค่ในระยะสั้นเท่านั้นเพราะ กลุม่ ประเทศ OECD คงต้องมีแผนปล่อยส�ำรองน�ำ้ มันทางยุทธศาสตร์ (Strategic Petroleum Reserve: SPR) เพื่อผ่อนคลายความตึงตัวของอุปทานน�้ำมันโลก

ราคาน�ำ้ มันดิบที่ปรั บสูงขึน้ จะส่ งผลกระทบต่ อราคาผลิตภัณฑ์ ปิ โตรเลียมและอัตราเงินเฟ้อในประเทศไทย ต้องน�ำเข้าน�้ำมันดิบจาก

ต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนราว 80% ของน�ำ้ มันดิบทัง้ หมดซึง่ ส่วนใหญ่นำ� มาใช้ในกระบวนการ กลัน่ เพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมอย่างน�ำ้ มันเบนซินดีเซลดังนัน้ ราคาน�ำ้ มันดิบทีพ่ งุ่ สูงขึน้ กรณีเกิดการโจมตีในซีเรียจะส่งผลให้ราคาขายปลีกน�้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งอาจปรับ

เพิ่มขึ้น 3–4 บาท/ลิตรซึ่งการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการขนส่งดังกล่าวจะท�ำให้ผู้ประกอบการ บางส่วนจ�ำเป็นต้องปรับขึ้นราคาสินค้าทั้งนี้ EIC ประเมินอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยในปี 2013 จะปรับขึ้น 0.2%–0.5% ไปอยู่ที่ระดับ 2.5%–2.8% ในกรณีเกิดสงครามในซีเรีย จนท�ำให้ราคาน�้ำมันดิบทะยานไปถึง $125–$150/บาร์เรล

Implication • โรงกลั่นน�ำ้ มัน และผู้ค้าน�ำ้ มันในประเทศ ส�ำรองปริมาณน�ำ้ มัน เพิ่ม เพื่อลดความเสี่ยงหากเกิดสถานการณ์ ขาดแคลนน�ำ้ มัน โดยปกติตาม

กฎหมาย โรงกลั่นน�้ำมัน และผู้ค้าน�้ำมันมาตรา 7 ต้องส�ำรองน�้ำมันดิบ และน�้ำมันเพื่อ การค้า คิดเป็นสัดส่วน 5% ของน�ำ้ มันทีใ่ ช้ทงั้ ปี หรือมีปริมาณส�ำรอง 36 วัน หากสถานการณ์ ในซีเรียมีแนวโน้มยืดเยื้อและรุนแรงมากขึ้นจนกระทบต่ออุปทานและราคาน�้ำมันดิบโลก โรงกลั่น และผู้ค้าน�้ำมันต้องเตรียมส�ำรองปริมาณน�้ำมันเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการบริโภค น�้ำมันในประเทศ

• อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึน้ จะส่ งผลกระทบต่ อการบริโภคในประเทศ และนโยบายการเงินที่ไม่ อาจลดอัตราดอกเบีย้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มชะลอตัวโดยในปี 2013 คาดว่าจะขยายตัวเพียง 3% ชะลอลงจาก 6.5% ในปีก่อนหน้าหากราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นอีกจะยิ่งท�ำให้การบริโภคและ การใช้จ่ายภาคเอกชนหดตัวต่อเนื่องนอกจากนี้อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วจะท�ำให้ การลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นไปได้ยากปัจจัยเหล่านี้จะมีผลต่อศักยภาพ การขยายตัวของเศรษฐกิจไทย.

October - December 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

17


International News

Pipeline cut IS has also gained control of a number of fields in the southern part of Hassakeh province, that were operated by the state-owned Syrian Petroleum Company (SPC), including al-Houla, Shadada and Jbeissa. However, Syria's largest fields, including Sweidiya and Rumailan, lie in northern Hassakeh, an area controlled by Kurdish groups, with a residual regime presence.

Hitting Islamic State’s Oil Operations มะกันและพันธมิตรถล่ม แหล่งผลิตน�้ำมันรัฐอิสลาม

The main pipeline from Hassakeh to central Syria and the coast has been cut for more than

T

he US military's Central Command (Centcom) said the latest wave of air strikes by American, Saudi and Emirati jets and drones had targeted several small refineries in areas of Syria under the control of the Islamic State (IS).

two years. Syria produced 385,000 bpd in 2011, of which about 55% came from fields operated by SPC in the north-east. The oil from the SPC fields is also more difficult to refine. The Centcom statement did not mention any attacks on oil facilities further north, at Manbij and Tal Abyad, which have grown over the past The prize assets were a cluster of fields in the Euphrates valley that had been operated by ventures including the Anglo-Dutch Shell and France's Total. These fields - the largest of which are Omar

These refineries and the fields supplying

and Tanak - produce light, low-sulphur, crude

them with oil have played a vital role in fuelling

oil that is relatively easy to refine. Prior to the IS

IS military units and in generating an estimated

surge, the fields were controlled by the al-Nusra

$2m (£1.2m) in daily revenue for the group.

Front, an al-Qaeda affiliate, and local tribes.

Damaging this infrastructure is clearly part

However, the Euphrates Valley fields have

of the wider strategy of the US and its allies of

been in steep decline since they peaked at about

weakening IS's capabilities.

400,000 bpd 10 years ago, and were only producing

Centcom's statement suggested that the facilities it hit were producing between 300 and 500 barrels of refined petroleum per day. They

about 90,000 barrels per day (bpd) at the start of the uprising against the Assad regime in March 2011.

were in Mayadin and Abu Kamal, in the southern

The geology in this area is complex, and

part of the Euphrates Valley, and at al-Houl, in

the fields require the injection of large amounts

Hassakeh province, further to the north-east.

of water to sustain production.

Teapot refineries In the course of its dramatic offensives in Iraq and Syria in June, IS gained control of much of the oil infrastructure that had been relinquished by the Assad regime over the previous two years.

18

These fields are producing at a restricted level, sufficient to meet local requirements.

There are also no major refineries in this region - an issue of contention for many years between the local population and the Damascus government - and makeshift installations, commonly referred to as "teapot refineries", have been set up to enable the crude to be processed into fuels that can be used in vehicles or exported.

October - December 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

two years to be centres for trading, refining and smuggling oil. This may reflect a recent shift in priorities by IS towards securing sufficient petroleum for its operations in Iraq following the closure of the Baiji refinery. IS has been fighting to secure control of this refinery for months, as yet without success.

Co-ordination between rivals Most of the oil smuggled from Syria's oil fields has been sold to traders in Turkey, and marketed within Turkey or further afield. There have been persistent reports of oil trade between IS and the Assad regime, but the government relies mainly on oil supplied by tanker to the Baniyas refinery on the Mediterranean for its fuel supplies, supplemented by products transported by road from Beirut. The supplies to Baniyas, estimated to average 100,000 bpd, are financed by an Iranian line of credit, and consist of a mixture of Iranian heavy grade crude and other lighter grades, including


International News Iraq's Basra light, according to an investigation by Reuters news agency late last year. There has been some co-ordination between the Assad regime and rebel groups, including IS, over the production and distribution of natural gas and the transmission of electricity.

เห็นได้ชดั ว่าการสร้างความหายให้แก่สาธารณูปโภค น�ำ้ มันเป็นส่วนหนึง่ ของกลยุทธของสหรัฐอเมริกาและประเทศ พันธมิตรในการลดความแข็งแกร่งของกลุม่ รัฐอิสลาม ทัง้ นี้ แถลงการณ์ของกองบัญชาการทหารส่วนกลาง ของสหรัฐอเมริกาชี้ว่าโรงกลั่นน�้ำมันที่ทางกองก�ำลังโจมตี นั้นสามารถผลิตน�้ำมันปิโตรเลียมกลั่นได้วันละ 300-500 บาร์เรลต่อวัน โดยโรงกลั่นเหล่านี้ตั้งอยู่ในเมืองมายูดิน และอาบู คามาล ทางตอนใต้ของหุบเขายูเฟรทีส และอีก แหล่งในเมืองอัล-ฮูลในจังหวัด ฮัซซาเคะฮ์ที่อยู่ถัดไปทาง ตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงกลั่นอิสระขนาดย่อม ระหว่างการเปิดฉากโจมตีอิรักและซีเรียในเดือน มิถุนายนที่ผ่านมา กลุ่มรัฐอิลสามได้เข้ายึดสาธารณูปโภค น�้ำมันส่วนใหญ่ที่รัฐบาลของนายอัสซาดปล่อยทิ้งไว้ใน ช่วงสองปีก่อนหน้าเป็นผลส�ำเร็จ

Most of Syria's natural gas fields are located in the central region between Homs and Palmyra, which is broadly under regime control, and in Hassakeh. Natural gas production has held up relatively well despite the conflict, averaging about 520m cubic feet per day in the first half of 2014, compared with 840m cu ft/day in 2011. Almost all of Syria's power stations are located in regime-held areas, and so there is a common interest among all sides to the conflict in safeguarding gas and electricity supplies. One blatant exception to this was the assault by IS on the al-Shaer gas complex, east of the city of Homs, in July, which was eventually repulsed by the regime. The US and its allies will be able to disrupt IS's logistics and commercial activities through bombing the improvised refineries in the group's area of control. However, any raids on the underlying infrastructure in oil and gas fields themselves would be more controversial, as they would entail attacking Syrian sovereign assets.

กองบัญชาการทหารส่วนกลางของ สหรัฐอเมริกา (เซนท์คอม) แถลงว่าในการ โจมตีทางอากาศรอบใหม่โดยสหรัฐฯ นัน ้ เครื่องบินไอพ่นและอากาศยานไร้คน ขับของซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ได้มงุ่ เป้าโรงกลัน ่ ขนาดเล็กหลาย แห่งในพืน ้ ทีใ่ นประเทศซีเรียทีอ่ ยูใ่ นความ ควบคุมของกลุม ่ รัฐอิสลาม (ไอเอส) โรงกลั่นและแหล่งน�้ำมันเหล่านี้ผลิตน�้ำมันให้กับ กลุ่มรัฐอิสลามและมีบทบาทส�ำคัญในการขับเคลื่อนกอง ก�ำลัง อีกทั้งยังสร้างรายได้ต่อวันราว 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้กับกลุ่มกองก�ำลังอีกด้วย

ทั้งนี้ สิ่งส�ำคัญที่ยึดมาได้คือกลุ่มแหล่งน�้ำมันใน หุ บ เขายู เ ฟรที ส ซึ่ ง เดิ ม ที เ คยด� ำ เนิ น การโดยผู ้ ล งทุ น รายหลาย ไม่วา่ จะเป็นบริษทั เชลล์ของอังกฤษและดัชต์ หรือ โททัลของฝรั่งเศส แหล่งน�ำ้ มันเหล่านีผ้ ลิตน�ำ้ มันดิบทีเ่ บาและมีกำ� มะถัน น้อย นับเป็นน�ำ้ มันทีก่ ลัน่ ง่าย โดยแหล่งทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในบรรดา แหล่งน�้ำมันเหล่านี้คือแหล่งโอมาร์และ ทานัคก่อนหน้าที่ กลุ่มรัฐอิลสามจะก่อตัวขึ้น แหล่งน�้ำมันเหล่านี้อยู่ภายใต้ การควบคุมของชนเผ่าท้องถิ่นหลายกลุ่มและกลุ่มแนวร่วม อัลนูซรา ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มอัลกออิดะฮ์ อย่างไรก็ตาม แหล่งน�้ำมันในหุบเขา ยูเฟรทีสนี้ผลิต ได้น้อยลงมากหลังจากที่เคยผลิตได้สูงสุดถึง 400,000 บาร์เรลต่อวัน เมื่อสิบปีที่แล้ว โดยผลิตได้เพียง 90,000 บาร์เรลต่อวัน เมื่อเริ่มมีก ารลุกฮือต่อต้ านรัฐบาลของ นาย อัสซาดในเดือนมีนาคมปีพ.ศ. 2554 ทั้งนี้ ธรณีวิทยาในพื้นที่นี้มีความซับซ้อน ดังนั้น จึงต้องอัดน�้ำปริมาณมหาศาลลงในแหล่งน�้ำมันเหล่านี้ เพื่อให้คงปริมาณการผลิตอยู่ได้ นอกจากนั้น ภูมิภาคนี้ยังไม่มีโรงกลั่นขนาดใหญ่ เลยอันเนื่องมาจากประเด็นความขัดแย้งระหว่างประชากร ในท้องถิ่นและรัฐบาลของดามัสกัส ท�ำให้เกิดโรงกลั่น อิสระขนาดย่อมเพื่อให้สามารถกลั่นน�้ำมันดิบเป็นเชื้อเพลิง ส�ำหรับใช้ในยานพาหนะและส่งออกได้

ตัดท่อส่ง นอกจากโรงกลั่นแล้ว กลุ่มรัฐอิสลามยังสามารถ ยึดแหล่งนั้นมันทางตอนใต้ของจังหวัด ฮัซซาเคะฮ์ ซึ่ง ด�ำเนินการโดยบริษทั ปิโตรเลียมซีเรีย (เอสพีซ)ี ของรัฐ รวมถึง แหล่งน�้ำมัน อัล-ฮูลา, ชาดาดาและจเบสซาอีกด้วย อย่างไรก็ตาม แหล่งน�้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของซีเรีย อันได้แก่ สเวดิยา และรูไมลาน นั้นตั้งอยู่ใน ฮัซซาเคะฮ์ ทางตอนเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถือครองโดยกลุ่มกองก�ำลัง เคิร์ด อีกทั้งยังมีกองก�ำลังของรัฐบาลหลงเหลือในพื้นที่ ด้วยในปัจจุบัน แหล่งน�้ำมันเหล่านี้จ�ำกัดก�ำลังการผลิต ให้เพียงพอต่อความต้องการในท้องถิ่นเท่านั้น ทั้งนี้ ท่อส่งหลักจากจังหวัด ฮัซซาเคะฮ์ มายัง ภาคกลางของซีเรียและแถบชายฝั่งนั้นถูกตัดขาดมากว่า สองปีแล้ว ในปีพ.ศ. 2554 ซีเรียผลิตน�ำ้ มันได้ 385,000 บาร์เรล ต่อวัน โดย 55 เปอร์เซ็นต์มาจากแหล่งน�้ำมันที่ด�ำเนินการ โดยเอสพีซีในทางตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งน�้ำมันจากแหล่ง น�้ำมันเหล่านี้กลั่นได้ยากกว่าน�้ำมันจากฮัซซาเคะฮ์

ตามแถลงการณ์ของกองบัญชาการทหารส่วนกลาง ของสหรัฐอเมริกาไม่ได้กล่าวว่ามีการโจมตีโรงกลั่นทางตอน เหนือเช่นในเมืองมันบิจและ ทาล อับยัด ซึ่งได้เติบโตจน กลายเป็นศูนย์กลางการค้า การกลัน่ น�ำ้ มัน และการค้าน�ำ้ มัน เถื่อนในช่วงสองปีที่ผ่านมา ข้อมูลนี้อาจสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มรัฐอิสลามได้เริ่ม ปรับล�ำดับความส�ำคัญมาเป็นการหาแหล่งปิโตรเลียม เพื่อให้เพียงพอต่อปฏิบัติการในอิรักหลังจากที่โรงกลั่นไบจิ ปิดตัวไป ทั้ ง นี้ กลุ ่ ม รั ฐ อิ ส ลามได้ ต ่ อ สู ้ เ พื่ อ พยายามยึ ด โรงกลั่นน�้ำมันนี้มาหลายเดือน แต่ยังไม่มีทีท่าว่าจะประสบ ความส�ำเร็จ

คู่แข่งเกื้อกูลกัน น�้ ำ มั น ที่ ลั ก ลอบมาจากแหล่ ง น�้ ำ มั น ของซี เ รี ย ส่วนใหญ่นั้นถูกน�ำไปขายให้กับพ่อค้าในตุรกีเพื่อน�ำไปขาย ต่อทั้งในตุรกีและประเทศอื่นๆ ทัง้ นีม้ รี ายงานต่อเนือ่ งว่ามีการค้าน�ำ้ มันระหว่างกลุม่ รัฐอิสลามและรัฐบาลของนาย อัสซาดแต่ทั้งนี้รัฐบาลยัง อาศัยน�้ำมันจากเรือบรรทุกน�้ำมันที่มุ่งหน้าไปยังโรงกลั่น บานิยาสแถบชายฝัง่ ทะเลเมดิเตอเรเนียนเป็นแหล่งเชือ้ เพลิง หลัก และขนส่งเชื้อเพลิงทางบกจากเบรุตเข้ามาเสริม จากการตรวจสอบของส�ำนักข่าวรอยเตอรส์ปลายปี ที่แล้วพบว่าน�้ำมันจากโรงกลั่น บานิยาสซึ่งผลิตได้ราว 100,000 บาร์เรลต่อวันนั้นได้รับเงินสนับสนุนเป็นวงเงิน สินเชื้อจากอิหร่าน โดยน�้ำมันเหล่านี้ประกอบด้วยน�้ำมัน ดิบชนิดหนักจากอิหร่านและน�้ำมันชนิดเบาอื่นๆ เช่น น�้ำมัน บาซร่า ไลท์จากอิรัก เห็นได้ชดั ว่ารัฐบาลนาย อัสซาดและกลุม่ กบฏซึง่ รวม ถึงกลุ่มรัฐอิสลามด้วย มีการประสานงานกันเพื่อผลิตและ จัดจ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติ รวมถึงส่งกระแสไฟฟ้าอีกด้วย แหล่งก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่ของซีเรียตั้งอยู่ใน จังหวัดฮัซซาเคะฮ์และพื้นที่ตอนกลางระหว่างเมืองฮอมส์ และพาลมีราซึ่งเป็นพื้นในความควบคุมของรัฐบาลเสีย ส่วนใหญ่ แม้จะมีเหตุขัดแย้ง แต่การผลิตก๊าซธรรมชาติก็ ด�ำเนินการไปได้ค่อนข้างราบรื่น โดยสามารถผลิตได้วันละ ราว 520ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในช่วงครึ่งแรกของปีพ.ศ. 2557 เมื่อเทียบกับปริมาณ 840ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ในปีพ.ศ. 2554 ทั้งนี้เนื่องจากสถานีจ่ายไฟเกือบทั้งหมดของซีเรีย นั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ของรัฐบาล ดังนั้นการปกป้องแหล่งก๊าซ และพลังงานไฟฟ้าจึงเป็นผลประโยชน์รว่ มกันของทุกฝ่ายใน ความขัดแย้งครั้งนี้ เหตุยกเว้นเพียงครั้งเดียวส�ำหรับการปกป้องผล ประโยชน์รว่ มกันในครัง้ นีค้ อื เมือ่ กลุม่ รัฐอิสลามบุกโจมตีกลุม่ อาคารผลิตก๊าซอัลชาเอร์ทางตะวันออกของเมืองฮอมส์ เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้รัฐบาลสามารถขับไล่ออก กองก�ำลังออกได้ส�ำเร็จในเวลาต่อมา ทัง้ นี้ สหรัฐอเมริกาและประเทศพันธมิตรจะสามารถ ขัดขวางระบบโลจิสติกส์และการค้าของกลุ่มรัฐอิสลามได้ ด้วยการทิ้งระเบิดโรงกลั่นน�้ำมันชั่วคราวในพื้นที่ที่อยู่ใน ความควบคุมของกลุ่ม อย่างไรก็ตาม การบุกท�ำลายโครงสร้างสาธารณูปโภค ในแหล่งน�้ำมันและก๊าซยังเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เนื่องจาก จะต้องท�ำลายทรัพย์สนิ ของรัฐบาลประเทศซีเรียด้วย.

October - December 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

19


International News

U.S., EU Ready New Sanctions to Stop Oil Exploration in Russia สหรัฐฯ - อียูเล็งงัด มาตรการใหม่ ห้าม ยักษ์ใหญ่ด้านพลังงาน ตะวันตก ร่วมส�ำรวจ บ่อน�้ำมันใหม่ในรัสเซีย

The new sanctions, if applied, would be

harmful to Russia's future prospects because they would target fields five or 10 years from producing oil. But application of the sanctions could be prevented if Russia sticks to a cease fire, and depends on several factors including actions by the EU. Once the EU implements the new ban on sharing energy technology and services, the United States would follow suit with similar measures, including barring the export of U.S. gear and expertise for the specialized exploration that Russians are unequipped to pursue on their own. The United States envoy in Brussels told Reuters that Washington is considering limiting high-tech exports to Russia's Arctic energy industry as part of plans to strengthen sanctions. Any new sanctions on services and technology related to Russia's oil frontier would signal that the United States and EU are "taking the gloves off and are aiming directly at the

T

he United States and European Union plan to stop billions of dollars in oil exploration in Russia by the world's largest energy

companies including Exxon Mobil Corp and BP Plc, U.S. government sources said. The planned sanctions over Russia's aggression toward Ukraine would ban U.S. and European companies from cooperating with Russia on searching its Arctic territory, deep seas or shale formations for crude, said two U.S. officials who spoke on condition of anonymity because the measures have not been made public. The measures, which one of the sources said represented "preliminary thinking," would expand sanctions the Obama administration announced in July and ban U.S. and EU cooperation on all energy services and technology in the unconventional oil fields. The previous sanctions only banned some

major source of Russia's potential future energy production growth," said Robert McNally, a White House energy adviser to former President George W. Bush who now heads the Rapidan Group, an energy consultancy. He cautioned that the new plan would only succeed if EU and U.S. cooperation is tight. "Both must ensure other countries do not step in and provide services and technology they will be withdrawing," McNally said. In July, Exxon began bringing a rig called West Alpha from Norway to the Russian Arctic. The company is hoping for a major discovery in the Kara Sea with Rosneft. Exxon spokesman Alan Jeffers declined to comment on the future of the rig but said it is company policy to comply with all laws and that it is assessing sanctions on Russia.

and is the main energy supplier to Europe. But its

BP will study the sanctions and "as always we will comply with all applicable sanctions," said spokesman Brett Clanton. (Reporting by Timothy Gardner and Josephine Mason in New York; Editing by RosKrasny, Tom Brown and

conventional oil fields are in decline, so it must

Cynthia Osterman)

technology at those locations. Russia, along with the United States and Saudi Arabia, is one of the world's top oil producers

move to frontier sources in Siberia and the Arctic to keep the oil flowing. Exxon signed a $3.2 billion agreement in 2011 with Russian company Rosneft Oil Co to develop the Arctic. The Texas-based multinational was considered one of the few companies capable of drilling in the harsh, deep waters there.

20

October - December 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

บรรดาแหล่งข่าวภายในรัฐบาลสหรัฐฯ เผยว่า วอชิงตัน และ สหภาพยุโรป (อียู) มีแผนยุติโครงการส�ำรวจ น�้ำมันมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในรัสเซียของบรรดา บริษัทพลังงานใหญ่ที่สุดของโลก รวมถึง “เอ็กซอนโมบิล คอร์ ปอเรชัน” และ “บีพี พีแอลซี” เจ้าหน้าที่ 2 คนของสหรัฐฯ ซึ่งขอสงวนนาม เนื่อง จากมาตรการดังกล่าวยังไม่ได้รบั การเปิดเผยต่อสาธารณชน ได้ระบุว่า การคว�่ำบาตรพฤติกรรมก้าวร้าว ที่รัสเซียแสดง ออกต่อวิกฤตยูเครน ที่วางเอาไว้นั้น มุ่งขัดขวางไม่ให้บรรดา บริษัทอเมริกันและยุโรปสามารถร่วมมือกับรัสเซียในการ ส� ำ รวจน�้ ำ มั น ดิ บ ในแถบขั้ ว โลกเหนื อ เขตพื้ น ทะเลลึ ก และชั้นหิน มาตรการดังกล่าวซึ่งหนึ่งในแหล่งข่าวกล่าวว่า ยัง เป็นเพียง “ความคิดขั้นต้น” จะเป็นการขยายขอบเขตการ คว�ำ่ บาตรทีป่ ระธานาธิบดี บารัค โอบามา แห่งสหรัฐฯ ประกาศ ใช้เมื่อเดือนกรกฎาคม และจะห้ามไม่ให้สหรัฐฯ และยุโรปมี ส่วนร่วมในธุรกิจการจัดการพลังงาน และเทคโนโลยีด้าน พลังงาน ในบ่อน�้ำมันที่ไม่ใช่แหล่งพลังงานดั้งเดิม ขณะที่ มาตรการคว�่ำบาตรก่อนหน้านี้เพียงแต่ห้ามไม่ให้มีการใช้ เทคโนโลยีบางประเภทในพื้นที่ส�ำรวจน�้ำมันแห่งใหม่เท่านั้น


International News

มุง่ ขัดขวางไม่ให้มกี ารผลิตน�ำ้ มันจากแหล่งพลังงานดังกล่าว นาน 5 ถึง 10 ปี แต่รัสเซียก็อาจป้องกันการคว�่ำบาตรได้ หากมอสโกปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงที่ประกาศใช้ทาง ภาคตะวันออกของยูเครนอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับ ปัจจัยหลายประการ รวมถึง พฤติการณ์ของสหภาพยุโรป ทันทีที่อียูประกาศใช้มาตรการลงโทษระลอกใหม่ ต่อบรรดาบริษัทจัดการ และเทคโนโลยีด้ านพลังงาน ของรัสเซีย สหรัฐฯ ก็จะออกมาประกาศมาตรแบบเดียวกัน รวมถึงการห้ามไม่ให้สหรัฐฯ ส่งออกอุปกรณ์ และเผยแพร่ ความรู้ด้านการส�ำรวจน�้ำมัน ที่ชาวรัสเซียยังมีศักยภาพ ไม่เพียงพอจะท�ำได้เอง ทูตสหรัฐฯ ประจ�ำกรุงบรัสเซลส์ ของเบลเยียม กล่าวกับรอยเตอร์ ว่า วอชิงตันก�ำลังพิจารณาแผนควบคุม การส่งออกเทคโนโลยีชั้นสูงไปให้แก่บรรดาอุตสาหกรรม พลังงานแถบขั้วโลกเหนือของรัสเซีย โดยถือเป็นส่วนหนึ่ง ของการเพิ่มความเข้มงวดกวดขันในการคว�่ำบาตร โรเบิร์ต แม็คแนลลี ที่ปรึกษาด้านพลังงานประจ�ำ ท�ำเนียบขาวของอดีตประธานาธิบดี จอร์ช ดับเบิลยู บุช ซึ่งในเวลานั่งเก้าอี้ประธานบริษัทให้ค�ำปรึกษาด้านพลังงาน “เรพิแดน กรุ๊ ป” ชี้ว่าการประกาศมาตรการคว�่ำบาตรใดๆ ต่อบริษัทจัดการพลังงาน และเทคโนโลยีด้านพลังงานที่ เกี่ยวข้องกับการส�ำรวจน�้ำมันในพรมแดนรัสเซียจะเป็น การส่ ง สั ญ ญาณว่ า สหรั ฐ ฯ และสหภาพยุ โ รปก� ำ ลั ง “จะกระโดดลงไปในความขัดแย้ งอย่ างจริงจัง และพุ่งเป้า ไปที่แหล่ งส�ำคัญ ที่อาจการกระตุ้นการเติบโตในด้ านการ ผลิตพลังงานให้ แก่ รัสเซียในอนาคต” เขาเตือนว่า แผนการใหม่จะประสบความส�ำเร็จได้ ก็ต่อเมื่อ อียู และสหรัฐฯร่วมมือกันอย่างแข็งขัน “ทัง้ สอง ต้ องสร้ างความมั่นใจว่ า ประเทศอื่นๆ จะไม่ ย่นื มือเข้ ามาช่ วย รัสเซีย ด้ วยการจัดหาบริการและเทคโนโลยีด้านพลังงาน แทนที่บริษัทของวอชิงตัน และสหภาพยุโรปที่กำ� ลังจะ ถอนตัวออกไป”

ของมอสโกเริ่มมีปริมาณร่อยหรอ ประเทศนี้จึงต้องหันไป หาแหล่งทรัพยากรตามแนวพรมแดนในแคว้นไซบีเรีย และแถบขั้วโลกเหนือเพื่อส่งออกน�้ำมันต่อไป เมื่อปี 2011 เอ็กซอนได้ลงนามข้อตกลงมูลค่า 3.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ร่วมกับบริษัท “รอสเนฟต์ ” ของรัสเซียเพื่อพัฒนาบ่อน�้ำมันแถบขั้วโลกเหนือ โดย เอ็กซอน ซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติที่มีส�ำนักงานใหญ่ใน มลรัฐเทกซัส สหรัฐฯ ถูกยกให้เป็นหนึ่งในบริษัทเพียง ไม่กี่แห่งที่มีศักยภาพในการขุดเจาะน�้ำมันในน่านน�้ำที่มี คลื่นลมแรง และลึกเช่นนั้นได้ รัสเซีย คือหนึง่ ในประเทศผูผ้ ลิตน�ำ้ มันชัน้ น�ำของโลก และยังเป็นผู้จัดหาพลังงานรายส�ำคัญของทวีปยุโรป เช่น เดียวกับสหรัฐฯ และซาอุดีอาระเบีย แต่บ่อน�้ำมันหลัก

มาตรการคว�่ำบาตรระลอกใหม่ ซึ่งถ้าหากถูกน�ำ มาประกาศใช้จริงก็จะสร้างความเสียหายให้แก่โอกาส ทางธุรกิจในอนาคตของรัสเซีย เนื่องจากลงโทษเหล่านี้

เมื่อเดือนกรกฎาคม เอ็กซอนได้เริ่มน�ำแท่นขุดเจาะ น�้ำมันชื่อ “เวสต์ อัลฟา” จากนอร์เวย์ ไปตั้งในแถบขั้วโลก เหนือ ในอาณาเขตรัสเซีย โดยบริษัทนี้ตั้งความหวังว่า จะค้นพบแหล่งน�ำ้ มันปริมาณมหาศาลในทะเลคารา ร่วมกับ รอสต์เนฟต์ อลัน เจฟเฟอร์ส โฆษกเอ็กซอนไม่ขอแสดงความ คิดเห็นว่าจะท�ำอย่างไรกับแท่นขุดเจาะน�้ำมันในแถบขัว้ โลก เหนือต่อไป แต่กล่าวว่า การปฏิบตั ติ ามกฎหมายเป็นนโยบาย ของบริษทั พร้อมทัง้ ระบุวา่ ก�ำลังอยูร่ ะหว่างประเมินมาตรการ คว�่ำบาตรรัสเซีย เบรตต์ แคลนตัน โฆษกบีพีกล่าวว่า บริษัทจะศึกษา รายละเอียดของการคว�่ำบาตร และ “เราจะปฏิบัติตาม มาตรการทัง้ หมดที่สามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้ ดังที่เราท�ำ เสมอมา”

October - December 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

21


International News

Coming Change in UK Drilling Laws a Benefit to Oil, Gas Producers กฎหมายขุดเจาะ เมืองผูด ้ ฉี บับใหม่ เอาใจผูผ ้ ลิตน�ำ้ มันและก๊าซ

Opposition in the UK to the relaxed standard

กระทรวงพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

was nearly unanimous; 99 percent of people

ภูมิอากาศแห่งสหราชอาณาจักร ร่างกฎหมายควบคุม

polled were against the change, The Carbon Brief noted.

การขุดเจาะก�ำลังจะมีการปรับเปลี่ยนหากทางกระทรวง

An analysis of the 40,647 poll respondents

ตัดสินใจเดินหน้าแม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านจากผลส�ำรวจ

revealed that the majority of those against relaxing

ทั้งนี้ทางกระทรวงพิจารณาปรับปรุงกฎหมายการขุดเจาะ

the law were duplicate responses, or were from organized anti-fracking campaigns. Opposition

มาสักพักแล้ว

from respondents outside anti-fracking groups remained high, however, with 92 percent of the respondents remaining against the change. As the law now stands, drillers are not allowed to drill horizontally under residential dwellings without going through a lengthy legal process that can lead to compensation for the landowners, even though the drilling occurs hundreds of feet below the surface. When the law is changed, the resources available in such

เดอะ คาร์บอน บรีฟ บล็อกวิเคราะห์อุตสาหกรรม กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวน่าจะมีผลให้ผู้ผลิตน�้ำมัน และก๊าซสามารถประหยัดเวลาได้อย่างมาก ลดต้นทุน การผลิตถึง 105 ยูโร อีกทั้งยังช่วยสร้างงานและพัฒนา เศรษฐกิจในเทศบาลใกล้แหล่งหินดินดาน อย่างไรก็ตาม เดอะ คาร์บอน บรีฟ ยังตั้งข้อสังเกต ว่าเสียงคัดค้านการผ่อนปรนข้อบังคับในครั้งนี้แทบจะ เป็นเอกฉันท์ นั่นคือผู้ตอบแบบส�ำรวจความคิดเห็นถึง 99 เปอร์เซ็นต์ต่างต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนี้

T

he change in UK drilling legislation is on

wells would become recoverable, and a standard

the way if the Department of Energy and

compensation package would be put into place

Climate Change (DECC), which had been

for the communities affected by the drilling.

considering a change in drilling law for some

Fracking’s economic benefits to municipalities

time, moves ahead with the change, despite

are well-known by economists and community

opposition from poll respondents, the DECC

development offices.

said Thursday. The change is likely to result in significant time savings and a reduction in production costs that could save oil and gas producers 105 euro, while generating job growth and economic development in municipalities near shale formations, according to The Carbon Brief, an analytical blog focusing on the energy industry.

22

October - December 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

เมือ่ ดูในรายละเอียดแล้ว ผลการวิเคราะห์ความเห็น จากผู ้ ต อบแบบส� ำ รวจ 40,647 รายแสดงให้ เ ห็ น ว่ า เสียงคัดค้านการผ่อนข้อปรนกฎหมายครั้งนี้ส่วนใหญ่นั้น มาจากการตอบส�ำรวจซ�้ำและกลุ่มรณรงค์ต่อต้านการ แฟรคกิง (fracking) อย่างไรก็ตาม เสียงคัดค้านการ เปลี่ยนแปลงครั้งนี้จากผู้ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มดังกล่าวก็ยังคง มีสัดส่วนสูงอยู่ถึง 92 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ กฎหมายปัจจุบันห้ามไม่ให้ขุดเจาะในแนว ราบใต้บ้านพักอาศัยหากไม่ได้ด�ำเนินการทางกฎหมายให้ ถูกต้อง ซึ่งกระบวนการนี้อาจกินเวลานานและต้องมีการ จ่ายค่าชดใช้ให้กับเจ้าของที่ดิน แม้ว่าจะขุดเจาะลึกจาก พืน้ ผิวนับร้อยๆฟุตก็ตาม หากกฎหมายครัง้ นีเ้ ปลีย่ นแปลงได้ ส�ำเร็จ ก็จะสามารถขุดเจาะน�ำ้ มันและก๊าซในแหล่งเหล่านีไ้ ด้ โดยทัง้ นีก้ จ็ ะมีการก�ำหนดมาตรการจ่ายค่าชดเชยมาตรฐาน ขึ้นมาให้แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการขุดเจาะด้วย แม้จะมีเสียงคัดค้าน แต่นกั เศรษฐศาสตร์และเจ้าหน้าที่ พัฒนาชุมชนต่างยอมรับว่าการแฟรคกิงนัน้ เป็นประโยชน์กบั เทศบาลในแง่เศรษฐกิจ.


International News

Russia, China Break Ground on Joint “Mega Gas Pipeline” Length of 4,000 km. in Siberia ฮือฮา! จีนประกาศจับมือรัสเซีย สร้าง “ท่อส่งก๊าซ” ยาว 4,000 กม. ในไซบีเรีย ชี้มูลค่าโครงการทะลุ 1.5 แสนล้าน

T

he government of China announced a join

the Russian government under the leaders of

with Russian the symbolic start to the

President Vladimir Putin launched the project

construction the world's largest pipeline

construction of The "Power of Siberia" pipeline

in “Eastern Siberia”. The Chinese government, under the leaders

of President Xi Jinping agreed to cooperate with

with a length of 4,000 km (2,500 mile) in eastern Siberia and would link gas fields in Russian to China the next 30 years. The collaborative project the construction a natural gas pipeline between Russia and China, both nations to investment of about $50 billion and exporting gas from Russian to China up to 38 billion cubic meters is to start operating in 2018. Following a decade of negotiations, Beijing and Moscow agreed in May of this year to a 30-year contract on gas deliveries valued at $400 billion. The agreement between the governments of Russia and China, said that Gazprom , the Russian state energy enterprise. The China National Petroleum Corporation (CNPC) signed a contract to supply gas from Russia to China via the eastern route. The 30-year contract stipulates that 38 billion cubic meters of Russian gas will

รัฐบาลจีนประกาศจับมือรัสเซีย ร่วมกันก่อสร้าง ท่อส่งก๊าซธรรมชาติในเขต “ไซบีเรี ย” ทางภาคตะวันออก ของรัสเซีย ตอกย�้ำสายสัมพันธ์สุดแน่นแฟ้นด้านพลังงาน ระหว่างปักกิ่งและมอสโก รัฐบาลจีนภายใต้การน�ำของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ตกลงร่วมมือกับรัฐบาลรัสเซียภายใต้การน�ำของประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูตินในการเดินหน้าโครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซ ธรรมชาติความยาว “เกือบ 4,000 กิโลเมตร” ในเขตไซบีเรีย เพือ่ รองรับการจัดส่งก๊าซธรรมชาติจำ� นวนมหาศาลจากรัสเซีย ไปยังจีนตลอด 30 ปีข้างหน้า ทัง้ นี้ โครงการความร่วมมือก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระหว่างรัสเซียและจีนในครั้งนี้มีมูลค่ารวมของโครงการสูง กว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือราว 159,875 ล้านบาท) และสามารถรองรับการส่งออกก๊าซธรรมชาติจากแดน หมีขาวไปยังแดนมังกรได้ถงึ ปีละ 38,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2018 เป็นต้นไป เมือ่ เดือนพฤษภาคม สาธารณรัฐประชาชนจีนดินแดน ที่ได้ชื่อว่ามีขนาดของเศรษฐกิจ “ใหญ่ ท่ สี ุดในเอเชีย” และ ยังเป็นชาติที่มีการ “บริ โภคพลังงาน” มากเป็นล�ำดับต้นๆ ของโลก ตกลงสั่งซื้อก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียในวงเงิน มหาศาล 400,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทย ราว “12.95 ล้ านล้ านบาท” ทั้งนี้ ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลรัสเซียและจีนระบุว่า กาซปรอม (Gazprom) รัฐวิสาหกิจด้านพลังงานของรัสเซีย ทีไ่ ด้ชอื่ ว่าเป็นผูผ้ ลิตก๊าซธรรมชาติ “รายใหญ่ ท่ สี ุดของโลก” ในเวลานี้จะท�ำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งก๊าซ ธรรมชาติให้กับทางไชน่า เนชันแนล ปิโตรเลียม (CNPC) ที่อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลจีน ในปริมาณ 38,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานถึง 30 ปี.

be annually supplied to China. October - December 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

23


Subsea News

Wild Well Control Shows New Singapore Capping Stack ไวลด์ เวลล์ คอนโทรล เผยโฉมระบบอุดน�้ำมันในสิงคโปร์

W

ild Well Control has unveiled a new subsea capping stack for use in a deepwater well control incident. This second capping stack is in Singapore with the first kept in

Aberdeen, UK.

The capping stack is part of Wild Well Control’s WellCONTAINED emergency response system. The system includes not only the capping stack and related equipment, but also technical planning, engineering, and response training. The full intervention system at each location includes a capping stack, debris removal shears, hardware kits for the subsea application of dispersant and inhibition fluids at a wellhead, and ancillary equipment. The new 183/4-in, 15,000-psi capping stack is available for a variety of offshore conditions and designed for subsea use to 10,000 ft (3,048 m) water depth. The system is maintained in a state of readiness and can be transported by sea or air. “Since we now have two capping stacks geographically located in the northern and southern hemispheres, our team at Wild Well can provide an enhanced level of response to a client’s well site,” said Freddy Gebhardt, president at Wild Well, a Superior Energy Services company.

24

October - December 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

บริษัท ไวลด์ เวลล์ คอนโทรลเผยโฉมระบบอุด น�้ำมัน (capping stack) ใต้ทะเลตัวใหม่ส�ำหรับใช้ควบคุม เหตุฉุกเฉินในบ่อน�้ำลึก โดยระบบอุดน�้ำมันตัวที่สองนี้จะ เตรียมพร้อมไว้ที่สิงคโปร์ในขณะที่ตัวแรกเก็บไว้ที่อเบอร์ดีน สหราชอาณาจักร ระบบอุดน�ำ้ มันดังกล่าวเป็นส่วนหนึง่ ของระบบรับมือ เหตุฉกุ เฉินทีม่ ชี อื่ ว่า “เวลล์ คอนเทนด์ (WellCONTAINED)” ของทาง ไวลด์ เวลล์ คอนโทรลระบบดังกล่าวนี้ไม่ได้มีแต่ เพียงหัวอุดน�้ำมันและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ยังรวม ไปถึงการวางแผนเชิงเทคนิค วิศวกรรม และการฝึกรับมือ กรณีฉุกเฉิน ระบบแทรกแซงสมบูรณ์แบบในแต่ละแห่งประกอบ ด้วย หัวอุดน�้ำมัน กรรไกรตัดซากวัสดุ ชุดอุปกรณ์ขจัดและ ยับยั้งของเหลวปากบ่อส�ำหรับใช้ใต้ทะเล และอุปกรณ์เส ริมอื่นๆ หัวอุดน�้ำมันชนิดใหม่นี้มีขนาด 18¾ นิ้ว และรับ แรงดันได้ 15,000 ปอนด์ต่อ ตารางนิ้ว พร้อมใช้ในสภาพนอกชายฝั่งหลากหลายรูปแบบ และออกแบบมาเพื่อใช้ใต้ทะเลที่ความลึกถึง 10,000 ฟุต (3,048 เมตร) โดยระบบนี้ถูกเก็บ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอพร้อมขนส่งได้ทั้งทางทะเลและทางอากาศ เฟรดดี้ เก็บฮาร์ด ประธานไวลด์ เวลล์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ ซูพีเรียร์ เอเนอร์จี เซอร์วิสซิสกล่าวว่า “เนื่องจากเรามีหวั อุดน�ำ้ มันสองชิน้ ตัง้ อยู่ทงั ้ ในซีกโลกเหนือและ ใต้ แล้ ว ทีมของเราจึงสามารถให้ บริการรั บมือเหตุฉุกเฉินที่บ่อขุดเจาะของลูกค้ าได้ มีประสิทธิภาพมากขึน้ ”.


Subsea News

Mermaid Maritime Rebrands Subsea Buiness Units, Reorganizes Business เมอร์เมด มาริไทม์ รีแบรนด์หน่วยใต้สมุทร และปรับโครงสร้าง

T

hailand-based Mermaid Maritime Public

Neil Howie is the Group regional director of the Western Hemisphere. He will be responsible for the footprints of Saudi Arabia, Qatar, United Arab Emirates, Nigeria, Libya, and the North Sea. The Eastern Hemisphere, headed by Peter Reichlmeier as the Group regional director shall be responsible for the footprints of Australia, China, Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand.

Company Limited (the Company) an-

The fleet of the vessels currently owned by

nounced that it has commenced the

Mermaid Offshore Services Co.,Ltd. (MOS), a 100

rebranding of the subsea business units which

percent subsidiary of the Company, and managed

will be collectively operated under “Mermaid

by the Marine Department will report directly to

Subsea Services”.

Paul Whiley and Chia Wan Huat Joseph.

The Company’s subsea business currently

With this reorganization, our customers

operated globally under separate brand names,

will be better served as each region’s footprints

namely Subtech (Subtech) in West Africa and the

will come under the regional directors who are

Middle East, Zamil Mermaid Offshore Services

able to direct and allocate human resource and

(ZMOS) in Saudi Arabia, Seascape Surveys (Sea-

hard assets (Remotely Operating Vehicles (ROV),

scape Surveys) in Singapore and Indonesia, and

vessels, and Saturation Diving system) where they

Mermaid Offshore Services (MOS) in Thailand.

are most needed.

All these four subsea units will be integrated and operated under the banner of “Mermaid Subsea Services”. The integration will unite the Company and provide brand recognition and seamless services to our valuable customers throughout their global network. At the same time, the Company can benefit from economies of scale in terms of procurement. Whilst the rebranding exercise will start with Subtech group of companies which comprises of Subtech Ltd. (Seychelles), Subtech Qatar Diving& Marine Services LLC. (Qatar), Subtech Saudi Arabia Co., Ltd. (Saudi Arabia) and Zamil Mermaid Offshore Services Company LLC (Saudi Arabia), it will be rolled out throughout our footprints and other subsidiaries, including Seascape Surveys and MOS’ group of companies operating in Southeast Asia, by 2015. Mermaid revealed in a separate announcement that in line with the rebranding of the Company and the integration all subsea subsidiaries to work under one unified management led by Paul Whiley, the subsea organization will be geographically separated into two markets of Western and Eastern Hemisphere.

In addition to that, this structure promotes cross-selling of products and services resulting in improving utilization of the assets for better profitability of the Company.

บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์มหาชน จ�ำกัด ซึ่งมีฐาน อยู่ในประเทศไทย ประกาศว่าทางบริษัทได้เริ่มรีแบรนด์ หน่วยธุรกิจใต้สมุทรที่มีอยู่ โดยจะด�ำเนินงานร่วมกันภายใต้ ชื่อ “เมอร์ เมด ซับซี เซอร์ วสิ ซิส” ในปัจจุบัน ธุรกิจใต้สมุทรของทางบริษัทด�ำเนินการ ทั่วโลกภายใต้ชื่อการค้าหลายชื่อ เช่น ซับเทค ในแอฟริกา ตะวันตกและตะวันออกกลาง ซามิลเมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสซิส (ซีมอส) ในซาอุดิอาระเบีย ซีสเคป เซอร์เวส์ ในสิงคโปร์และอินโดนีเซีย และเมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิส ซิส(มอส) ในประเทศไทย ทั้งนี้ หน่วยธุรกิจใต้สมุทรทั้งสี่จะ ควบรวมกันและด�ำเนินการภายใต้แบรนด์ “เมอร์ เมด ซับซี เซอร์ วิสซิส” ร่วมกัน โดยการรวมตัวในครั้งนี้นอกจากจะ ท�ำให้บริษทั มีเอกภาพมากขึน้ แล้ว ยังท�ำให้แบรนด์เป็นทีร่ จู้ กั กว้างขวางมากขึน้ อีกทัง้ ยังท�ำให้สามารถให้บริการแต่ลกู ค้า ได้อย่างทัว่ ถึงไม่ตดิ ขัดผ่านเครือข่ายทัว่ โลก ในขณะเดียวกัน ทางบริษัทก็จะได้รับประโยชน์จากขนาดที่ขยายใหญ่ขึ้นนี้ ในด้านการจัดซื้ออีกด้วย

การรีแบรนด์ครัง้ นีจ้ ะเริม่ จากกลุม่ บริษทั ซับเทคก่อน ซึ่งประกอบด้วย ซับเทคจ�ำกัด (เซเชลล์), ซับเทคกาตาร์ไดวิ่ง แอนด์ มารีน เซอร์วสิ ซิสจ�ำกัด (กาตาร์), ซับเทคซาอุดอิ าระเบีย จ�ำกัด (ซาอุดิอาระเบีย) และซามิลเมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสซิส คอมพานีจ�ำกัด (ซาอุดิอาระเบีย) และขยายออก ออกไปสูพ่ นื้ ทีท่ บี่ ริษทั ด�ำเนินธุรกิจอยูแ่ ละบริษทั ลูกอืน่ ๆ รวม ไปถึง ซีสเคป เซอร์เวส์และบริษัทในกลุ่มมอสที่ด�ำเนินงาน อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในปี 2558 ทั้งนี้ เมอร์เมดเผยในแถลงการณ์อีกครั้งหนึ่งว่า การด�ำเนินงานใต้สมุทรนี้จะแบ่งออกเป็นแค่สองตลาด คือ ตลาดซีกโลกตะวันตกและตะวันออก เป็นไปในทิศทางเดียว กับการรีแบรนด์บริษัทและควบรวมบริษัทลูกด้านใต้สมุทร ทั้งหมดให้มาด�ำเนินการภายใต้กลุ่มบริหารชุดเดียวกันที่น�ำ โดยนายพอล ไวลีย์ ทั้งนี้ นายนีล ฮาววี รับต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการประจ�ำ ภูมิภาคของซีกโลกตะวันตกและดูแลรับผิดชอบพื้นที่ด�ำเนิน การใน ซาอุดอิ าระเบีย กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ไนจีเรีย ลิเบีย และทะเลเหนือ ส่วนซีกโลกใต้มนี ายปีเตอร์ ไรค์มายเยอร์ เป็นผูอ้ ำ� นวยการประจ�ำภูมภิ าคของกลุม่ และดูแลรับผิดชอบ พื้นที่ด�ำเนินการในออสเตรเลีย จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย เนื่องจาก เมอร์เมด ออฟชอร์ เซอร์วิสซิส เป็นบริษัท ลูกของบริษทั เมอร์เมด มาริไทม์100 เปอร์เซ็นต์ เรือทีม่ อสถือ ครองอยู่ในปัจจุบันและอยู่ภายใต้การจัดการของกรมเจ้าท่า จะขึน้ ตรงกับนายพอล ไวลีย์ และ นายเชีย วัน ฮัท โจเซฟ. จากการปรับโครงสร้างครัง้ นี้ ลูกค้าของทางบริษทั จะได้ รับบริการทีด่ ขี นึ้ เนือ่ งจากพืน้ ทีด่ ำ� เนินการของแต่ละภูมภิ าคจะ ด�ำเนินการภายใต้ผอู้ ำ� นวยการประจ�ำภูมภิ าคทีส่ ามารถสัง่ การ และกระจายทรัพยากรมนุษย์และสินทรัพย์ทจี่ บั ต้องได้ (เช่น พาหนะปฏิบัติการระยะไกล เรือ และ ระบบประดาน�้ำแบบ ต่อเนือ่ ง) ไปยังแหล่งทีจ่ ำ� เป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น โครงสร้างที่ปรับใหม่นี้ยังช่วยส่งเสริม การขายผลิตภัณฑ์และบริการข้ามส่วน ซึ่งจะช่วยปรับปรุง การใช้ทรัพยากรของบริษัทได้ประโยชน์สูงสุดอีกด้วย.

October - December 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

25


Subsea News

Kongsberg Maritime Launches New Monitoring Solution For Subsea Structures > K-Observer hydro acoustic monitoring system for detection of scour, deformation, marine growth and corrosion on and around underwater structures. Source: Kongsberg Maritime AS

คองสเบิร์ก มาริไทม์ เผยโฉมระบบตรวจตราใต้ทะเลใหม่ถอดด้าม

K

ongsberg Maritime has launched a tool

as well as the state of the substructure itself

that detects scouring, corrosion, deforma-

(deformation, marine growth, and corrosion),

tion, and marine growth on underwater

so experts on shore can initiate immediate

structures. The new K-Observer system, part of

action or preventive maintenance if required, said Kongsberg Maritime.

Kongsberg Maritime’s Modular Subsea Monitoring

K-Observer not only monitors and observes

(MSM) network, provides remote hydro-acoustic

the depth of the seabed around each subsea

3D monitoring using the dual-axis scanning

structure but also provides insight regarding

sonar (DAS) to continuously monitor the seabed

the current state of the substructure itself.

and the substructure.

This translates into lower intervention costs for maintaining the structure within the design parameters and avoids reductions in the life span of the structure associated with unstable foundations and vibration-induced structural fatigue.

คองสเบิร์ก มาริไทม์ เปิดตัวเครื่องมือตรวจจับการ เซาะ กร่อน การผิดรูปร่างและ พืชทะเลที่งอกบนสิ่งปลูกสร้าง ใต้น�้ำ The 3D point cloud data created by the DAS is logged and transmitted to shore via the telemetry infrastructure of the K-Observer system (cabled, wireless, or satellite), which is designed for long-term installations, and performs autonomously, from sensor control, data acquisition, to data processing, presentation of results, and issuing of alarms (e.g., by text message or email). K-Observer scans and interprets the condition of the seabed around the base of the structure (scouring and sediment displacement),

26

ระบบ เค-ออบเซิรฟ์ เวอร์ (K-Observer) ใหม่นี้ ซึง่ เป็น ส่วนหนึง่ ของเครือข่ายระบบตรวจตราใต้สมุทรมาตรฐานของ คองสเบิรก์ มาริไทม์ มาพร้อมกับเครือ่ งตรวจตราสามมิตริ ะบบ เสียงใต้นำ�้ ทีใ่ ช้การสแกนด้วยโซนาร์แกนคู่ (ดีเอเอส) ในการตรวจ สอบพืน้ ทะเลและสิง่ ปลูกสร้างใต้ทะเลอย่างต่อเนือ่ ง ข้อมูลพอยนท์คลาวด์สามมิติ (3D point cloud) ที่ สร้างขึ้นจากโซนาร์แกนคู่นี้จะถูกบันทึกและส่งไปยังศูนย์ บนฝั่งผ่านโครงสร้างโทรมาตรของระบบ เค-ออบเซิร์ฟเวอร์ (มีทงั้ แบบทีใ่ ช้สายเคเบิล ระบบไร้สาย และจานดาวเทียม) ที่ ออกแบบมาเพือ่ ใช้งานระยะยาว อีกทัง้ ยังสามารถท�ำงานได้

October - December 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

โดยไม่ต้องควบคุม ตั้งแต่ระบบควบคุมตัวรับสัญญาณ การ รับข้อมูล ไปจนถึงการประมวลข้อมูล การน�ำเสนอผล และ การแจ้งเตือน (เช่น ทางข้อความหรืออีเมล์) ทั้งนี้คองสเบิร์ก มาริไทม์ กล่าวว่า เค-ออบเซิร์ฟเวอร์ จะสแกนและตีความสภาพพื้นทะเลรอบฐานสิ่งปลูกสร้าง (เพื่อตรวจสอบการเซาะของพื้นทะเลและการเคลื่อนตัว ของตะกอน) รวมไปถึงสภาพของสิ่งปลูกสร้างใต้ทะเลเอง ด้วย (เพื่อตรวจสอบการผิดรูปร่าง พืชใต้ทะเลที่อาจงอกบน โครงสร้าง และการกร่อน) ดังนัน้ ผูเ้ ชีย่ วชาญบนฝัง่ จึงสามารถ สั่งการหรือด�ำเนินการซ่อมบ�ำรุงได้ทันทีหากจ�ำเป็น นอกจากนั้น เค-ออบเซิร์ฟเวอร์ ไม่เพียงแต่ตรวจ ตราและส�ำรวจความลึกพื้นทะเลรอบสิ่งปลูกสร้างใต้สมุทร เท่านั้น แต่ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของตัวสิ่งปลูก สร้างเองได้ ซึ่งท�ำให้เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าซ่อมบ�ำรุงน้อย ลง และป้องกันไม่ให้อายุการใช้งานลดลงเนื่องจากฐาน สิ่งปลูกสร้างไม่มั่นคงหรือเกิดความเครียดเชิงโครงสร้างจาก แรงสั่นสะเทือน.


Subsea News

October - December 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

27


Did you Know?

Who Are The World's Richest Oil Barons ? ใครกัน คือเจ้าพ่อน�้ำมันที่รวยที่สุดในโลก ?

Here's a short list of the richest oil barons in the world and how they made their fortunes. 1. Charles and David Koch

But the reputations of Charles

The power of running India’s second

the opportunities brought about by

and David Koch are less based on

largest company has given Ambani

perestroika and glasnost to emerge as

their business success than on their

a major pulpit from which to pursue

one of Russia’s first successful private

($68 billion jointly)

staunch support of the Republican

his business and philanthropic

entrepreneurs. He co-founded the

Party. The Koch’s political action

ideals.

Siberian-Urals Aluminum Company and

The bogeymen of the Democratic Party inherited their fortunes, along with the family business, from their father, Fred. But they’ve since shown a keen entrepreneurial spirit. Koch Industries’ claim to fame initially was a proprietary oil refining

committee is consistently the largest

However, his rise may not have

oil- and gas-money contributor to

been to everyone’s liking: one of the

took a nice profit when this company was absorbed by RUSAL, the largest

the Republican Party.

first actions of NarendraModi’s new

company in the sector.

government was to hit Reliance with

His interest then turned to oil

2. Mukesh Ambani

a $579 million fine, only the latest

and gas when his holding company,

in a series of penalties stemming

Renova Group, founded TNK-BP with

($21.5 billion)

from the corporation’s failure to

Alfa Group, in a merger with BP’s oil

meet legally binding gas production

assets in the country. He has long had

commitments from the gas fields it

a keen interest in IT and telecoms,

operates in India.

having been appointed by Putin in

technique, but the brothers soon

Barons who obtained their

diversified the product portfolio

fortunes from dearest dad occupy

to encompass refineries, pipelines,

the top two spots on the list.

and the manufacturing of chemicals,

MukeshAmbani currently oversees

polymers and fibers.

India’s Reliance Industries. Having

2010 as the director of Skolkovo, a

3. Viktor Vekselberg

This wide swathe of business

begun as a textiles maker, Reliance

interests is still focused on oil, but

Industries created a dedicated sub-

Koch Industries has now become

sidiary, Reliance Industries, which has

Russian mogul Viktor Vek

America’s second largest private

had a spectacular run since it burst

selberg’s list of friends is enviable,

company, behind Cargill. Its main

onto the world scene in 2008.

as it includes Russian President

($17.2 billion)

project seeking to build a Russian rival of Silicon Valley. Interestingly, Vekselberg’s oil profits have been poured into the world’s largest collection of Fabergé eggs: he owns 15 at an estimated cost of $100 million.

oil and gas subsidiary, Flint Hills

It owns the world’s biggest

Vladimir Putin and Mikhail Fridman,

Resources, processes well over 300

refinery at Jamnagar in Gujarat, with

his predecessor on this very list.

million barrels of oil a year. That figure

a capacity of 1.24 million barrels per

Vekselberg also directly benefited

is one reason the Kochs are vilified

day. The mother ship of Reliance

from the rise and eventual sale of

by environmentalists: Combined,

Industries is also the world’s foremost

TNK-BP, having once been its deputy

their companies emit more than 300

polyester producer, but it has taken

director as well as acting as

million tons of greenhouse gasses a

steps to mitigate its environmental

chairman of TNK.

year, the equivalent of over 5 percent

impact by opening the largest

His early wealth came from

last for life. While there’s no record

of the U.S. carbon footprint.

polyester-recycling center in existence.

aluminum after he capitalized on

of how close Mikhail Fridman was

28

October - December 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

4. Mikhail Fridman ($16.5 billion) A wise man once said that the friendships you make in college


Did you Know?

in college with classmates German Khan and Alexei Kuzmichev, the three together run Russia’s Alfa Group conglomerate.

นี่คือรายชื่อของเจ้าพ่อน�้ำมันที่รวย ที่สุดในโลก พร้อมทั้งอธิบายว่าแต่ละคน มั่งคั่งขึ้นมาได้อย่างไร

In 2013, Alfa Group’s revenue

1. ชารลส์และ เดวิดคอช

came in at $16.8 billion. Today, Fridman’s interests are now mostly in industries such as banking and insurance, but most of his personal wealth can be traced back to last year when Alfa Group sold a 90 percent stake in TNK-BP to Rosneft. At the time, TNK-BP was Russia’s third-largest producer and the deal netted the three college buddies a combined $14 billion.

5. VagitAlekperov ($14.8 billion) VagitAlekperov stands alone among the world’s five richest oil and gas barons as the only one who worked his way up in the trade. The current CEO of LUKoil, Russia’s second largest oil company, rose from the bottom: Emerging from Azerbaijan during the Soviet era, he worked as a drilling operator, then an engineer and on up until he became deputy director general of Bashneft and deputy minister for oil and gas for the Soviet Union.

พี่น้องปฏิปักษ์พรรคเดโมแครตคู่นี้ สืบทอดทรัพย์สินและธุรกิจครอบครัวจาก Fred ผู้เป็นบิดาแต่หลังจากนั้น ทั้งคู่ต่าง แสดงวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการที่ เฉียบคม แรกเริ่มเดิมทีคอชอินดัสทรี เริ่มมี ชื่อเสียงขึ้นมาจากเทคนิคการกลั่นน�้ำมัน เฉพาะตัวของบริษัท แต่ภายหลังสองพี่น้อง เริม่ เพิม่ ผลงานให้หลากหลายขึน้ จนครอบคลุม ทั้งโรงกลั่น ท่อส่ง ไปจนถึงการผลิตสารเคมี พอลิเมอร์ และเส้นใยไฟเบอร์ต่างๆ ถึงแม้เครือธุรกิจนีจ้ ะยังมุง่ เน้นน�ำ้ มัน เป็นส�ำคัญ แต่คอชอินดัสทรีกส็ ามารถก้าวขึน้ เป็นบริษัทเอกชนที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสอง ของสหรัฐอเมริกาได้ ตามหลังแค่เพียงกลุ่ม คาร์กิลล์ เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฟลินท์ ฮิลส์ รีซอร์ซิส ซึ่งเป็นบริษัทลูกด้านน�้ำมันและ ก๊าซหลักของเครือแปรรูปน�้ำมันกว่า 300 ล้านบาร์เรลต่อปี ซึ่งหมายความว่าบริษัท ในเครือทัง้ หมดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมกัน กว่า 300 ล้านตันต่อปี คิดเป็นร้อยละ 5 ของ รอยเท้าคาร์บอนของสหรัฐอเมริกา ตัวเลข นี้เองเป็นสาเหตุหนึ่งให้พี่น้องตระกูลคอช ถูกนักสิ่งแวดล้อมประณามอยู่เสมอ แต่กระนัน้ ชือ่ เสียงของคูพ่ นี่ อ้ งชารลส์ และเดวิดคอช นั้นไม่ได้มาจากความส�ำเร็จ ทางธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียว เพราะทั้งคู่ ยังเป็นผูส้ นับสนุนพรรครีพบั ลีกนั ตัวลงอีกด้วย ทัง้ นี้ คณะกรรมการด�ำเนินการทางการเมือง ของบริษัทในเครือ คอชยังเป็นผู้สนับสนุน เงินทุนด้านน�้ำมันและก๊าซรายใหญ่ที่สุดอยู่ ของพรรครีพับลีกันเสมออีกด้วย

His fortune has skyrocketed

2. มูเกชอัมบานี

since the fall of the Soviet Union. As head of LUKoil, Alekperov owns 20 percent of the company, which accounts for his billions. He has also engineered the company’s international expansion to over 40 countries, its listing on the New York Stock Exchange, and has used his links to Putin to secure LUKoil’s future as a pillar of support of the Russian economy. And just so the Alekperov name continues to be associated with the company, he has instructed his son Yusuf to hold on to his shares in LUKoil and is grooming him to take over as CEO.

(มูลค่าทรัพย์สินรวมกัน 68 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ)

(มูลค่าทรัพย์สิน 21.5 พันล้าน ดอลลาร์สหรัฐ)

อันดับทีส่ องของรายชือ่ เราเป็นอีกคน ทีส่ บื ทอดมรดกจากบิดา ปัจจุบนั มูเกชอัมบานี ดูแลควบคุมกลุ่มอุตสาหกรรมรีไลแอนซ์ อินดัสทรี ในอินเดีย ซึ่งเดิมทีเป็นผู้ผลิต สิง่ ทอก่อนทีจ่ ะเริม่ สร้างบริษทั ลูก โดยบริษทั นี้มีผลการด�ำเนินการยอดเยี่ยมตั้งแต่เริ่ม บุกเวทีโลกในปี 2551 บริษัทนี้เป็นเจ้าของโรงกลั่นน�้ำมัน ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งตั้งอยู่ในเมืองชัมนคร ในรัฐคุชราตและมีกำ� ลังผลิต 1.24 ล้านบาร์เรล ต่อวัน แต่นอกจากจะมีโรงกลั่นน�้ำมันแล้ว ส�ำนักงานใหญ่ของ รีไลแอนซ์ อินดัสทรี แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ผลิตพอลิเอสเตอร์ ชั้นน�้ำของโลกอีกด้วย แต่ในขณะเดียวกัน

ทางบริษัทได้ด�ำเนินมาตรการเพื่อลดผล กระทบต่อสิง่ แวดล้อมด้วยการเปิดศูนย์รไี ซเคิล พอลิเอสเตอร์ทใี่ หญ่ทสี่ ดุ เท่าทีเ่ คยมีมาควบคู่ กันไปด้วย ด้วยอ�ำนาจจากบริหารบริษทั ทีใ่ หญ่ เป็ น อั น ดั บ สองของอิ น เดี ย นี้ นี่ เ องท� ำ ให้ อัมบานีมีเวทีในการสร้างธุรกิจและท�ำงาน ด้านมนุษยชน อย่างไรก็ตาม ความเด่นดังของเขา ไม่ได้ถกู อกถูกใจทุกคน เห็นได้ในสมัยรัฐบาล ใหม่ของนเรนทรา โมดีทเี่ มือ่ เริม่ เข้ารับต�ำแหน่ง ก็ได้ออกค�ำสั่งปรับเงินรีไลแอนซ์เป็นเงิน 579 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นค�ำสั่งแรกๆ นับเป็นค่าปรับรอบล่าสุดหลังจากก่อนหน้านี้ บริษัทเคยถูกปรับเงินมาหลายครั้งเนื่องจาก ไม่สามารถผลิตก๊าซจากแหล่งก๊าซที่บริษัท ด�ำเนินการในอินเดียได้ตามข้อตกลงซึง่ มีขอ้ ผูกพันทางกฎหมาย

3. วิคเตอร์ เวคเซลเบิรก ์

(มูลค่าทรัพย์สิน 17.2 พันล้าน ดอลลาร์สหรัฐ)

เจ้าพ่อชาวรัสเซียวิคเตอร์ เวคเซล เบิร์กมีรายชื่อเพื่อนที่ล้วนแล้วแต่น่าอิจฉา ไม่วา่ จะเป็นประธานาธิบดีวลาดีมรี ์ ปูตนิ หรือ มิฮาอิล ฟรีดแมนซึ่งเป็นเจ้าพ่ออันดับต่อไป ในรายชือ่ ของเราเวคเซลเบิรก์ ได้รบั ประโยชน์ โดยตรงจากความส�ำเร็จและการขายบริษัท ทีเอ็นเค-บีพี เนื่องจากเคยเป็นรองผู้อ�ำนวย การและประธานของทีเอ็นเค เวคเซลเบิรก์ เริม่ มัง่ คัง่ จากอลูมเิ นียม หลังจากทีถ่ อื โอกาสใช้ชว่ งทีบ่ งั คับใช้นโยบาย เปเรสตรอยกาและกลาสนอสต์ในการรุดขึน้ มา เป็นผูป้ ระกอบการเอกชนทีป่ ระสบความส�ำเร็จ ทีส่ ดุ รายหนึง่ ของรัสเซีย โดยร่วมก่อตัง้ บริษทั ไซบีเรียน-ยูรัลส์ อลูมนิ มั คอมพานี ภายหลัง เขาท�ำก�ำไรได้มหาศาลเมื่อบริษัทนี้ถูกรูซาล ซึง่ เป็นบริษทั ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในภาคอุตสาหกรรม นี้ควบรวมกิจการไป จากนั้นเขาจึงเริ่มหันมาสนใจน�้ำมัน และก๊าซเมือ่ บริษทั โฮลดิง้ เรโนวา กรุป๊ ของเขา เริ่มก่อตั้งบริษัททีเอ็นเค-บีพีรวมกับแอลฟา กรุ๊ป ในการควบรวมกับสินทรัพย์ด้านน�้ำมัน ของบีพี ในรัสเซีย นอกจากนัน้ ด้านน�ำ้ มันแล้ว เขายังสนใจด้านไอทีและโทรคมนาคมอย่าง จริงจังมาเป็นเวลานาน อีกทั้งยังเคยได้รับ แต่งตั้งโดยนายปูตินในปี พ.ศ.2554 ให้เป็น ผูอ้ ำ� นวยการโครงการสโกลโกโวเพือ่ พยายาม พั ฒ นารั ส เซี ย ให้ เ ป็ น คู ่ แ ข่ ง กั บ ซิ ลิ ค อน แวลลีย์ เกร็ดอย่างหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ เวคเซลเบิร์กคือเขาน�ำก�ำไรที่ได้จากธุรกิจ น�้ำมันไปใช้สร้างคอลเลกชั่นไข่ ฟาแบร์เช ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยปัจจุบันเขามีไข่ ฟาแบร์เชสุดหรูทั้งหมด 15 ชิ้น มีมูลค่า รวมราว100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

4. มิฮาอิล ฟรีดแมน

(มูลค่าทรัพย์สิน 16.5 พันล้าน ดอลลาร์สหรัฐ)

นักปราชญ์เคยกล่าวไว้ว่ามิตรภาพ ในสมัยเรียนเป็นมิตรภาพทีย่ ั่งยืนตลอดชีวติ ถึงแม้ว่าจะไม่มีบันทึกว่า มิฮาอิล ฟรีดแมน สนิทกับเพื่อนร่วมรุ่นชาวเยอรมัน คานและ อเล็กเซย์คุซมิเชฟขนาดไหนสมัยเรียน แต่ ทั้งสามก็ได้ร่วมกันบริหารเครือแอลฟา กรุ๊ป ในรัสเซียมาด้วยกัน ในปี 2556 แอลฟา กรุป๊ มีรายได้รวม ทัง้ สิน้ 16.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบนั นี้ ฟรีดแมนสนใจอุตสาหกรรมจ�ำพวกการธนาคาร และประกันภัยเป็นหลัก แต่ทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของเขาส่วนใหญ่มาจากปีทแี่ ล้วเมื่อแอลฟา กรุป๊ ขายหุน้ บริษทั ทีเอ็นเค-บีพี 90 เปอร์เซ็นต์ ให้แก่บริษัทรอสเน็ฟท์ ในขณะนั้น ทีเอ็นเค-บีพีเป็นผู้ผลิต รายใหญ่เป็นอันดับสามของรัสเซีย ข้อตกลง ขายหุน้ ดังกล่าวท�ำให้ทงั้ สามคนได้ทรัพย์สนิ รวมกันสุทธิ 14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

5. วากิต อเล็กเปรอฟ

(มูลค่าทรัพย์สินรวม 14.8 พันล้าน ดอลลาร์สหรัฐ)

วากิต อเล็กเปรอฟเป็นคนเดียวใน รายชื่อเจ้าพ่อวงการน�้ำมันและก๊าซที่ไต่เต้า จากการค้าจนร�่ำรวย ปัจจุบัน อเล็กเปรอฟ เป็นกรรมการ ผู้จัดการของลุคออยล์ซึ่งเป็นบริษัทน�้ำมัน ทีใ่ หญ่เป็นอันดับสองของรัสเซีย อเล็กเปรอฟ เริม่ ไต่เต้ามาจากการท�ำงานเป็นผูด้ ำ� เนินการ ขุดเจาะในอาเซอร์ไบจานในสมัยสหภาพ โซเวียต จากนั้นจึงไต่เต้าขึ้นมาเป็นวิศวกร จนกระทัง่ ได้ขนึ้ มาเป็นรองผูจ้ ดั การทัว่ ไปของ บริษัทแบชเน็ฟท์และรัฐมนตรีช่วยว่าการ ด้านน�ำ้ มันและก๊าซของสหภาพโซเวียต ทรัพย์สินของเขาเพิ่มขึ้นอย่างก้าว กระโดดภายหลังสหภาพโซเวียตล่มสลาย ปัจจุบัน อเล็กเปรอฟเป็นประธานของ ลุค ออยล์และเป็นเจ้าของบริษัท 20 เปอร์เซ็นต์ ท�ำให้เขามีเงินนับพันล้าน นอกจากนั้นเขา ยังเป็นผูร้ เิ ริม่ การขยายเครือบริษทั ไปสูร่ ะดับ นานาชาติในกว่า 40 ประเทศ รวมไปถึงการ ผลักดันบริษัทเข้าสู่ตลาดหุ้นนิวยอร์ก อีกทั้ง ยังได้ใช้เส้นสายของนายปูตนิ เพือ่ สร้างความ มั่นคงให้กับอนาคตของลุคออยล์ ในฐานะ รากฐานรองรับเศรษฐกิจรัสเซียอีกด้วย นอกจากนั้น เพื่อให้ชื่อตระกูล อเล็ก เปรอฟเกีย่ วโยงกับบริษทั ต่อไป ขณะนีเ้ ขาได้ ให้นายยูซฟุ ผูเ้ ป็นบุตรเป็นผูถ้ อื หุน้ ในลุคออยล์ อีกทั้งยังสอนและเตรียมความพร้อมให้ก้าว ขึน้ เป็นกรรมการผูจ้ ดั การต่อไปอีกด้วย.

October - December 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

29


Engineers Corner

I

f not properly monitored, changes in pressure that can occur while the well is being drilled can cause combustible hydrocarbons to flow unchecked and at high pressures and flow rates. If this flow of hydrocarbons is not

stopped in time, the hydrocarbons can ignite into a deadly firestorm called a blowout. Because of the immense cost and danger associated with oil well blowouts, the bulk of the well control industry revolves around the prevention and avoidance of blowouts. Unfortunately, because a blowout only takes a brief moment to occur, it is necessary that there be methods in place to combat them when the need arises.

What Are Blowouts ? In a nutshell, "a blowout is an uncontrolled flow of gas, oil or other formation fluids into the atmosphere or another zone," explained Barry Cooper of Well Control School, an organization, which has offered well control training programs to the oil and gas industry for more than 25 years. "Blowouts are the most tragic and expensive accidents in the upstream petroleum industry," said Cooper. "They endanger life, the environment and future production from the lost well." On an economic level, an oil well gushing thousands or even millions of barrels of oil is costing a company

Another common method employed by oil well firefighters involves

not only in short term production, but also the long-term profitability of

drilling a "relief" well or wells into and intersecting the blowing well. This

the well itself. It is vital to the profitability of the well that the blowout is

intersection gives the kill fluid a conduit to the surface, enabling what is

stopped and the well put back online as quickly as possible.

called a "subsurface kill."

Common Control Methods

control involves carefully capping the well with a new blowout preventer,

Most commonly, when a well is lost to a blowout, the drilling package will have collapsed around the well, making proper assessment of the situation difficult. Firefighters arrive as quickly as possible and use machinery to remove the damaged rig and associated debris so they can assess the situation and choose the best method to fight the blowout. In the early days of fighting oil well fires, the most common technique to smother a blowout was to snuff it with a dynamite blast. Pioneered by

A more complicated method for bringing a blown-out well under or "BOP." BOPs are essentially large valves on the surface of the well that quickly shut off the well as a last ditch precaution to prevent a blowout from occurring. In this procedure, the detritus of the collapsed rig is carefully removed and a high-pressure abrasive cutter is used to sever the damaged BOP and wellhead for removal. A long boom assembly - at the end of which is a

Myron Kinley, the intention is to blast fuel and oxygen away from the flame,

replacement BOP - is maneuvered into position. Large amounts of water

effectively eliminating the fuel source, similar to snuffing out a candle. Al-

are sprayed on the replacement BOP to combat the flames and to keep the

though the first instance of this method dates back to 1913, dynamite blast-

replacement BOP from getting too hot. The BOP is quickly lowered onto

ing continues to be one of the most frequently employed methods.

the well and bolted into place, thus capping the blowout.

30

October - December 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine


Engineers Corner

Safety And Environmental Concerns Like all forms of firefighting, oil well firefighting requires constant vigilance, attention and teamwork for the safe completion of the job. But sometimes, outside factors complicate the sealing of a well. Not all blowouts necessarily ignite into towering infernos. Sometimes, the hydrocarbons merely blow into the air, which can actually be more dangerous. Often, firefighters will deliberately ignite the blowout as a precaution. "If it's burning, we know it's doing all it can do," Clayton said. "We tend to like to have them burning." If the explosive fuel does not ignite,

that is blowing hydrocarbons: a burning blowout will consume the leaking hydrocarbons rather than allowing them to blow into the environment.

The Future Of Blowout Control Blowout control and oil well firefighting are based on tradition and apprenticeship. Advances in technique and technology only underscore the inherent consistency in the industry. "There's no magic cure," said Clayton. Technological advances may help, but ultimately the accomplishment of safely bringing a lost well back online is reliant on the competence and actions of oil well firefighters.

firefighters run the risk of being in the middle of a giant tinderbox that could go up in flames at any moment. In addition to other safety issues, concerns for the effects on the environment have become increasingly important over the last 30 years. Companies must be careful to prevent the blowout from leaking hydrocarbons. This is another reason firefighters deliberately ignite a blowout

หากไม่ได้ควบคุมอย่างเหมาะสมแล้ว ความดันภายในบ่ออาจเปลี่ยนแปลงระหว่าง ขุดเจาะจนอาจส่งผลให้ไฮโดรคาร์บอนไวไฟแรงดันสูงทะลักออกมาไม่หยุดเป็นปริมาณมาก หากไม่สามารถยับยั้งการรั่วไหลได้ทันท่วงที ไฮโดรคาร์บอนนี้อาจติดไฟจนลุกลามเป็นทะเล เพลิงและเกิดการระเบิดพลุ่งของของน�้ำมันที่เรียกว่า “โบลว์ เอาท์ ” (Blowout) เนื่องจาก October - December 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

31


Engineers Corner

ลงในต�ำแหน่งดังกล่าว แล้วจึงฉีดน�้ำลงบนส่วนดังกล่าวเพื่อ ดับไฟและไม่ให้ชิ้นส่วนอุณหภูมิสูงเกินไปจากนั้นจึงหย่อน อุปกรณ์ป้องกันการระเบิดพลุ่งของของน�้ำมัน (BOP) และ ล็อคเข้าที่ถือเป็นการสิ้นสุดการอุดการระเบิด

ความปลอดภัยและผล ทางสิ่งแวดล้อม

เช่นเดียวกับการผจญเพลิงทุกรูปแบบ การดับเพลิง บ่อน�้ำมันต้องอาศัยการสอดส่องอย่างต่อเนื่อง สมาธิ และ ความสามัคคีเพื่อให้ปฏิบัติงานลุล่วงได้โดยสวัสดิภาพ อย่างไรก็ตาม บางครั้งก็มีปัจจัยภายนอกที่ท�ำให้การปิดบ่อ ซับซ้อนยิ่งขึ้น

โบลว์เอาท์ตามบ่อน�ำ้ มันแต่ละครัง้ ทัง้ เสียค่าใช้จา่ ยมากและ เป็นอันตราย อุตสาหกรรมการควบคุมบ่อจึงเน้นมาตรการ ป้องกันและการหลีกเลี่ยงเหตุระเบิดเช่นนี้เป็นส�ำคัญแต่ กระนั้น เนื่องจากการระเบิดพลุ่งออกมาของน�้ำมันสามารถ เกิดขึ้นได้ในชั่วพริบดาเท่านั้น จึงจ�ำเป็นต้องมีวิธีการรับมือ เตรียมพร้อมไว้เมื่อเกิดเหตุ

ทั้งนี้ ไม่ใช่เหตุระเบิดพุ่งของน�้ำมันทุกครั้งจะเกิดไฟ ลุกสูง เนื่องจากบางครั้งไฮโดรคาร์บอนแค่ไหลเข้าสู่อากาศ ซึ่งนับเป็นกรณีที่อันตรายกว่า จนบ่อยครั้งนักดับเพลิงต้อง จุดให้ติดไฟเป็นการป้องกันไว้ล่วงหน้า

โบลว์เอาท์ (Blowout) คืออะไร ?

นายแบร์รี คูเปอร์ จากโรงเรียนเวลล์ คอนโทรล ซึ่ง เป็นองค์กรทีม่ ปี ระสบการณ์อบรมการควบคุมบ่อน�ำ้ มันให้กบั อุตสาหกรรมน�้ำมันและก๊าซมากว่า 25 ปี กล่าวว่า โดยสรุป แล้ว “โบลว์ เอาท์ (Blowout) คือการทะลักของก๊ าซ น�ำ้ มัน หรื อของเหลวใต้ พภิ พอื่นๆ ออกมายังชัน้ บรรยากาศ หรื อพืน้ ที่อ่ ืน” นายคูเปอร์กล่าวอีกด้วยว่า “โบลว์ เอาท์ เป็ นอุบตั เิ หตุ ที่รุนแรงและแพงที่สุดในอุตสาหกรรมปิ โตรเลียมต้ นน�ำ้ เนื่องจากเป็ นอันตรายต่ อทัง้ ชีวติ ผู้คน สิ่งแวดล้ อม และ การผลิตในอนาคตจากแหล่ งที่ระเบิดด้ วย” ในแง่เศรษฐกิจ แล้ว น�ำ้ มันนับพันหรือล้านบาร์เรลทีท่ ะลักออกมาไม่เพียงแต่ สร้างความเสียหายต่อการผลิตระยะสั้นเท่านั้น แต่ส่งผลต่อ ก�ำไรจากการผลิตระยะยาวของบ่อนั้นๆ ด้วย ดังนั้นหากจะ คงก�ำไรไว้ จ�ำเป็นต้องยับยั้งโบลว์เอาท์ให้ได้และฟื้นฟูให้บ่อ กลับมาผลิตได้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท�ำได้

วิธีการควบคุมพื้นฐาน

โดยปกติแล้ว เมื่อบ่อเสียหายจนผลิตไม่ได้เพราะ เกิดเหตุระเบิดพลุ่งของน�้ำมัน แท่นขุดเจาะจะถล่มลงรอบ บ่อ ท�ำให้ประเมินสถานการณ์ได้ล�ำบาก ดังนั้น นักดับเพลิง จึงต้องมายังที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดและใช้เครื่องจักรเคลื่อน ย้ายแท่นเจาะทีเ่ สียหายและซากปรักหักพังต่างๆ ออก เพือ่ ให้ ประเมินสถานการณ์และเลือกวิธกี ารทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ในการ รับมือกับเหตุระเบิดได้ 32

เดิมทีเทคนิคการรับมือกับเพลิงบ่อน�ำ้ มันทีใ่ ช้กนั มาก ที่สุดคือการดับไฟด้วยระเบิดไดนาไมต์ ซึ่งเป็นวิธีที่คิดค้น ขึ้นโดยนายไมรอน คินลีย์มีเป้าหมายเพื่อไล่เชื้อเพลิงและ ออกซิเจนออกจากเปลวเพลิงและก�ำจัดแหล่งเชื้อเพลิงไป ในตัว คล้ายกับการดับเทียนถึงแม้ว่าการใช้ไดนาไมต์เช่นนี้ จะเริ่มใช้ครั้งแรกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2456แต่ก็ยังคงเป็นวิธีการที่ ใช้บ่อยที่สุดในปัจจุบัน อีกวิธหี นึง่ ทีน่ กั ดับเพลิงใช้บอ่ ยครัง้ คือการเจาะบ่อลด ความดันตัดกับบ่อทีก่ ำ� ลังระเบิด ส่วนทีเ่ จาะเพิม่ นีท้ ำ� ให้มชี อ่ ง เติมของเหลวทีใ่ ช้อดุ บ่อได้ นับเป็นการอุดบ่อใต้พนื้ ผิว วิธีควบคุมบ่อที่ระเบิดอีกวิธีหนึ่งซึ่งอาจซับซ้อน สักหน่อยคือการอุดบ่อด้วยอุปกรณ์ป้องกันการระเบิดพลุ่ง ของของน�้ำมัน หรือ BOP (Blow Out Preventer) มีลักษณะ เป็นวาล์วขนาดใหญ่บนปากบ่อที่สามารถปิดบ่อได้อย่าง รวดเร็ว ใช้เป็นวิธีการสุดท้ายในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ การทะลักของน�้ำมัน ในกรณีที่ใช้อุปกรณ์ปิดนี้ การกู้ภัยจะเริ่มต้นด้วย การก�ำจัดแท่นจุดเจาะที่พังลงมาและใช้เครื่องตัดด้วยผงตัด แรงดันสูงตัด อุปกรณ์ป้องกันการระเบิดพลุ่งของของน�้ำมัน (BOP) และหัวหลุมที่เสียหายเพื่อเคลื่อนย้ายออก จากนั้น จึงใส่ชิ้นส่วนบูมแบบยาวซึ่งมีตอนปลายเป็นส่วนที่ใช้แทน อุปกรณ์ปอ้ งกันการระเบิดพลุง่ ของของน�ำ้ มัน (BOP) ชัว่ คราว

October - December 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

นายเคลย์ทนั กล่าวว่า “หากเห็นไฟลุกท่ วม เรารู้ว่า จะเกิดเหตุอะไรได้ บ้าง เราจึงชอบเวลาเห็นไฟมากกว่ า” ทั้งนี้หากเชื้อเพลิงไม่ได้ติดไฟอยู่ นักดับเพลิงจะต้องเสี่ยงตัว เข้าไปท่ามกลางเชื้อเพลิงที่อาจระเบิดติดไปเมื่อใดก็ได้ นอกเหนือจากประเด็นด้านความปลอดภัยแล้ว สิ่งที่ผู้คนหันมากังวลมากขึ้นเรื่อยๆ ในช่วง 30 ปีหลังก็คือ ผลกระทบที่อาจเกิดกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทจึงต้อง ระมัดระวังไม่ให้ไฮโดรคาร์บอนรัว่ ไหลเมือ่ เกิดเหตุระเบิด นีเ่ ป็น อีกสาเหตุหนึง่ ทีน่ กั ดับเพลิงนักจุดให้เชือ้ เพลิงติดไฟ เนือ่ งจาก ไฟจะช่วยก�ำจัดไฮโดรคาร์บอนทีร่ วั่ ไหลออกมาแทนทีจ่ ะปล่อย ให้พัดพาเข้าสู่สิ่งแวดล้อม

อนาคตการควบคุม การระเบิดพลุ่งของน�้ำมัน

นักดับเพลิงบ่อน�้ำมันและควบคุมการระเบิดพุ่งของ น�้ำมันยึดถือการสืบทอดและการฝึกอบรมเป็นส�ำคัญ ดังนั้น เทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ๆเพียงแค่เสริมความคงเส้นคงวา ที่มีอยู่แล้วของอุตสาหกรรมนี้ นายเคลย์ทัน กล่าวว่า “ไม่ มีเทคนิควิเศษหรอก” ทั้งนี้เพราะความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีใหม่ๆอาจช่วย ได้บ้าง แต่ท้ายที่สุดแล้ว การกู้บ่อที่ระเบิดให้กลับมาผลิต ได้อย่างปลอดภัยนัน้ ต้องอาศัยความสามารถและปฏิบตั กิ าร ของนักดับเพลิง.


Product And Technology News

Production Excellence Production Management

Production Control

Production Monitoring

Production Environment

MES integration

Loop tuning

Alarm rationalization

Operator training

A variety of individual systems

Process identification (PID)

An approach to alarm manage-

Operator training systems allow

that perform scheduling and

control plays a fundamental role

ment based on the well-known

operators to gain experience

other functions are included in the

in process control. Proper tuning

engineering equipment & materi-

in handling various situations

manufacturing execution systems

is required for stable process

als users’ association (EEMUA)

such as equipment malfunctions

(MES) domain. The connectivity

control and is a prerequisite for

No.191 guideline is recommended.

and in performing start-ups and

among systems is a fundamental

advanced-level control.

Alarm root cause analysis is also

other routine operations. It helps

an effective approach to success-

operators upgrade their skills.

key enabler for agile production management.

Advanced automation

ful alarm rationalization.

Advanced process control and

Workflow standardization

knowledge-based navigation

KPI monitoring

Production workflows should be

systems are key contributors to a

A wide variety of key performance

defined and monitored for reliable

well-automated operation.

indicators (KPI) should be

production management. The

monitored by each person. KPI

Control room design Control room design needs to take into consideration all aspects of the work environment including ergonomics, safety, ease of communication, functionality,

standardization of workflows is

Real-time optimization

monitoring requires comparison

especially effective at companies

Plant-wide optimization

with targets and drilling down for

with multiple production sites

can be achieved with a real-time

detailed information.

business policy.

Production navigation

Resource optimization

optimizer using rigorous model

Real-time production

calculations.

management

Production tasks need to be

Overall real-time production

managed correctly by the system.

management is required to speed

Task progress monitoring is a

up the production plan-do-check-

valuable bridge between planning

action (PDCA) cycle.

and manufacturing that facilitates cooperation in production management.

automation of systems, and

A central control room is desirable for an effective production environment. All productionrelated units should be stationed nearby to ensure good communication. In addition to centralizing the control room, the optimization of human resources and other activities can be considered to achieve production excellence.

October - December 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

33


Advertorial

Measuring Devices For The Work In Areas Classified As Zone 0 อุปกรณ์วด ั ค่า ส�ำหรับการปฏิบต ั งิ าน ในพื้นที่ที่จัดเป็นโซน 0 Definition:

A

“zone 0” is an area in which an explosive gas/ air mixture is continuously present

Confined Space Entry measurement of the zone 0

or present for long periods of time or very

Often repairs or maintenances can not be

frequently. When entering such areas special caution

performed in an explosive atmosphere. It is

is necessary and the corresponding protective

necessary to clean and ventilate

equipment should be worn.

Monitoring of the work area During work, the work area has to be continuously monitored. You can use personal air monitors for that, which the workers wear with them. Alternative one measuring device can be

The area before entering it. Afterwards a

used. Thereby the measuring device is either-

confined space entry measurement is done. That

placed in the area or the measurement is performed

means a measuring device is used to measure

from outside with a hose and a probe.

the air in the area and to make sure that there are no explosive or harmful gases present. After the confined space entry measurement was successful, measuring devices and equipment with an approval for zone1 can be used for maintenance (e.g. X-am 2500, X-am 7000) If a gas concentration occurs during the work, the work must be discontinued immediately and the endangered area must be abandoned by any personnel!

นิยาม: โซน 0 คือพื้นที่ที่มีก๊าซจุดระเบิดผสมอยู่ในอากาศ ตลอดเวลา หรือมีอยู่เป็นเวลานานหรือมีอยู่บ่อยครั้งผู้ที่ เข้าไปในพื้นที่นี้ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและควร สวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมส�ำหรับพื้นที่นั้นๆ

การปฏิบัติงานในโซน 0 หากต้องเข้าไปในพืน้ ทีท่ จี่ ดั เป็นโซน 0 อนุญาตให้นำ� เฉพาะอุปกรณ์วดั และอุปกรณ์ปอ้ งกันทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ใิ ห้ใช้ ในโซน 0 (เช่น X-am 5500) เข้าไปในพื้นที่เท่านั้น อุปกรณ์ทกุ ชิน้ ทีใ่ ช้ (เช่นไฟฉายและอุปกรณ์สอื่ สาร) ต้องได้รับการอนุมัติที่ถูกต้อง มิฉะนั้นอาจท�ำให้ก๊าซจุด ระเบิดติดไฟได้

The work in zone 0

X-am 5000

If an area, which is classified as zone 0, has to be entered, only measuring devices and protective equipment which has an approval for zone 0 (X-am 5500) are allowed. All instruments that are used (such as flashlights and radio equipment) must have the correct approval, otherwise the explosive gas mixture could be set a flame.

34

October - December 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine


Advertorial

หลังวัดค่าภายในพื้นที่อับอากาศแล้ว สามารถใช้อุปกรณ์วัดค่าที่ได้รับการอนุมัติ ส�ำหรับโซน 1 ในการซ่อมบ�ำรุงได้ (เช่น X-am 2500, X-am 7000) หากพบก๊าซระหว่างปฏิบัติงาน บุคลากรทั้งหมดต้องเลิกปฏิบัติงานและออกจาก พื้นที่เสี่ยงภัยทันที

การตรวจตราพื้นที่ปฏิบัติงาน ระหว่างปฏิบัติงาน ต้องมีการตรวจตราพื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ตลอดโดยอาจให้ ผู้ปฏิบัติงานสวมเครื่องตรวจวัดอากาศแบบพกพาติดตัวไว้ X-zone 5500 X-zone 5000

การวัดค่าในพื้นที่อับอากาศในโซน 0 บ่อยครั้งการซ่อมแซมหรือซ่อมบ�ำรุงไม่สามารถท�ำได้ในพื้นที่ที่อาจมีการจุด ระเบิ ด  ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งท� ำ ความสะอาดและปล่ อ ยให้ อ ากาศไหลเวี ย นภายในบริ เ วณ ก่ อ นเข้ า ไปในพื้ น ที่   จากนั้ น จึ ง จะท� ำ การวั ด ค่ า ในพื้ น ที่ อั บ อากาศได้ โ ดยใช้ อุ ป กรณ์ วัดค่าตรวจสอบอากาศในพื้นที่เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีก๊าซที่อาจจุดระเบิดหรือก๊าซอันตราย ในพื้นที่

ทั้งนี้อาจเลือกใช้อุปกรณ์ตรวจวัดชนิดอื่นก็ได้ ดังนั้นจึงอาจติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด ไว้ในพื้นที่หรือตรวจวัด จากภายนอกด้วยการใช้ท่อต่อและตัวตรวจจับก็ได้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ Draeger Safety (Thailand) Ltd

Tel +662 744 0110 Fax +662 744 0585

www.draeger.com

Press Release

Draeger (Safety) Thailand Ltd., hosted seminar event at Classic Kameo Rayong Hotel on 25 September 2014 to provide information about Emergency Response by HazMat IQ Technique by Mr. Paitoon Ngammook, lecturer

บริษัท เดรเกอร์ (เซฟตี้) ไทยแลนด์ จ�ำกัด ได้จัดงานสัมนา ณ โรงเเรม คลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง วันที่ 25 กันยายน 2557 ในหัวข้อเรื่อง  Emergency Response by HazMat IQ Technique โดยวิทยากร คุณไพฑูรย์ งามมุข

October - December 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

35


Safety Solutions

New

Technology Could End the Debate over Pipeline Safety

pipelines to accommodate its 11-million-barrel-aday output level. The famously unresolved proposed Keystone XL pipeline would carry oil from Canada to the U.S. Gulf Coast, but its future is in legal and political limbo. The controversial Northern

W

ho could have ever imagined that

Gateway pipeline, proposed as an alternative to Keystone XL, would connect Canada’s oil sands

North America would surpass

to the Pacific Coast, allowing greater volumes

Saudi Arabia as the world’s largest

of oil to be shipped to Asia, but it, too, is still on

producer of oil and natural gas liquids? A decade

the drawing board.

ago, that would have seemed laughable. Both are good examples of how pipelines Yet that’s exactly what has happened;

– considered the safest way to move oil and

and it’s not just Saudi Arabia that has been left

gas – have become politicized and scrutinized,

in North America’s dust — Russia has, too.

and not without reason. Despite their reliability,

The surge in North American oil and gas

pipelines still lead to an unacceptable rate of

production is arguably the most important devel-

safety mishaps. They corrode and rupture, which

opment in energy over the last decade. That’s the

threatens workers and nearby communities. In

good news. The not so good news is that North

2013 alone, over 119,000 barrels of oil were spilled

America doesn’t have nearly enough oil and gas

in 623 incidents.

36

October - December 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

America’s existing pipelines are getting older and more prone to corrosion, and over the next five to 10 years, there will be a significant increase in the number of new pipelines. And that is creating a huge opportunity for better pipeline safety technology. Monitoring and detecting corrosion in pipelines is still a crude affair (no pun intended). Pipeline companies tend to underspend on safety, concerned only with meeting the minimum regulatory requirements. One of the major ways pipeline operators detect corrosion is with a “pig,” a machine that travels down the inside of a pipeline looking for problems.


Safety Solutions

focused on the bare minimum and viewed safety as a regulatory requirement. However, there seems to be a sea change in the pipeline industry, particularly since operators are running into an environmental backlash. The blocking of several high-profile pipelines may have finally gotten the attention Pigs are not new - the industry has long relied heavily on them - and the newest generation of pigs, known as “smart pigs,” is considered an improvement over the pigs of yesterday. Smart pigs give a read on the state of the pipeline, such as cracks, corrosion, and metal loss. Operators receive this information in a control room and can then dispatch crews to fix the problem. As of 2012, 93 percent of pipeline inspections were conducted using smart pigs.

pipeline companies continue to depend heavily on them.

of the industry. Bringing local communities onboard and acquiring permits from regulators

So alternative methods to detect trouble spots are needed. One method for detecting corrosion uses a device from outside the pipeline. A series of sensors placed on the outside of the pipeline can search for corrosion without interfering in operations.

will require pipeline operators to demonstrate improved safety throughout their networks. But above all, pipeline companies will see dollars saved by using cost-effective monitoring systems to reduce pipeline leaks. Enbridge has been forced to spend around $1 billion to clean

Pipeline safety company Fox-Tek, asub-

up its mess in the Kalamazoo River, which was

sidiary of Augusta Industries (CVE: AAO), uses

the result of a corrosion breach. It could spend

such a system to detect

a fraction of that to have better information on

corrosion, as well as a fiber

pipeline corrosion to prevent a growing problem

optic system to detect

from getting worse. That could reduce the

bends, strains and stress

frequency of future pipeline spills.

in pipelines.

This could be a game changer in terms of

But the real innova-

how oil and gas pipelines are viewed in North

tion in Fox-Tek’s system is

America. If operators use smart software to catch

its data analytics package.

small problems before they can turn into big

Companies that use smart

ones, the common view of pipelines as accidents

pigs usually need to spend

waiting to happen could be erased. Instead of seeing

months doing post-inspec-

them as an environmental risk, the public may

tion analysis, but Fox-Tek

grow to see them as just another piece of modern

has developed proprietary

infrastructure that facilitates commerce.

software that doescontinuous andautomatic analysis.

But smart pigs might not be enough. Enbridge (NYSE: ENB), a major Canadian pipeline

Fox-Tek’s sensors gather information and

company, has spent over $4.4 billion to upgrade

automatically send back confidential reports on

pipeline safety. It is spending big bucks after one

everything the company needs to know – tem-

of its pipelines spilled oil into the Kalamazoo

perature, pressure, strain, rates of corrosion, etc.

River in 2010 – a corrosion breach that Enbridge’s

in the form of handy graphs, charts and diagrams.

smart pigs failed to detect ahead of time.

It eliminates the need for an army of people to

And that’s the problem: despite recent advances, smart pigs aren’t terribly accurate.

go out and inspect pipelines and then come back to do the analysis.

They also require pipeline operations to shut

The pipeline safety market is massive and

down (you can’t pump oil through a pipeline if

growing, but one of the major hurdles for new

there is a machine in the way), and analyzing the

technologies like advanced sensors and software

data smart pigs gather can take some time. The

will be reluctance by pipeline companies to

Wall Street Journal ran an article last year that

proactively invest in corrosion management

talked about the pitfalls of smart pigs, even as

and maintenance. In the past, they have largely

ในทศวรรษที่ผ่านมาดูว่าเหมือนว่าจะเป็นเรื่องน่า หัวเราะ ทีจ่ ะบอกว่าอเมริกาเหนือจะเหนือกว่าซาอุดอิ าระเบีย ในการเป็นผูผ้ ลิตน�ำ้ มันและก๊าซธรรมชาติทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก แต่นั่นมันก็เกิดขึ้นแล้ว และไม่ใช่แค่ซาอุดิอาระเบียที่ถูก อเมริกาเหนือทิ้งห่าง ยังรวมถึงรัสเซียด้วย การผลิตน�้ำมันและก๊าซที่เพิ่มขึ้นในอเมริกาเหนือ น่าจะเป็นการพัฒนาทางด้านพลังงานที่ส�ำคัญที่สุดในช่วง ทศวรรษที่ผ่านมา เป็นข่าวดี แต่ข่าวร้ายคืออเมริกาเหนือ ไม่มีท่อส่งที่เพียงพอต่อการรองรับน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ที่ผลิตได้ 11 ล้านบาร์เรลต่อวัน ข้อเสนอคือโครงการวางท่อคีย์สโตน เอ็กซ์แอล (Keystone XL) ทีจ่ ะส่งผ่านน�ำ้ มันดิบจากแคนาดาไปยังแถบ ชายฝัง่ อเมริกา ความขัดแย้งในการวางท่อผ่านทางตอนเหนือ โครงการวางท่อคียส์ โตน เอ็กซ์แอล (Keystone XL) จะเป็นท่อ ส่งน�ำ้ มันทีเ่ ชือ่ มต่อกับทรายน�ำ้ มัน(Oil Sands) ของแคนาดา ไปยังบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่า จะช่วยให้การส่งออกน�้ำมันไปยังเอเชียได้มากขึ้น แต่ยังเป็น แค่โครงการที่วางแผนไว้เท่านั้น

October - December 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

37


Safety Solutions

ทัง้ สองคือตัวอย่างทีด่ ขี องโครงการวางท่อส่งน�ำ้ มันดิบ จะต้องพิจารณาถึงวิธกี ารทีป่ ลอดภัยทีส่ ดุ ในการขนส่งน�ำ้ มัน และก๊าซ ซึ่งได้กลายมาเป็นเรื่องทางการเมืองและต้องได้รับ การพิจารณาอย่างละเอียด แม้มันจะดูน่าเชื่อถือ แต่ท่อส่งนี้ ยังไม่สามารถยอมรับได้ในเรือ่ งอัตราความปลอดภัย มันเป็น สนิมและแตกร้าวซึ่งอันตรายต่อคนงานและชุมชนใกล้เคียง ในปี พ.ศ.2556 ปีเดียว สูญเสียน�้ำมันถึง 119,000 บาร์เรล ในการรั่ว 623 ครั้ง

แต่ Smart Pigs อาจไม่เพียงพอแล้ว (ข้อมูลจาก บริษทั เอ็นบริดจ์ (NYSE: ENB) บริษทั ท่อส่งรายใหญ่สญ ั ชาติแคนา เดียน (Canadian) ใช้เงินมากกว่า 4.4 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ เพือ่ ทีย่ กระดับความปลอดภัยของท่อส่งก๊าซและน�ำ้ มัน มีการ ใช้จ่ายเงินมหาศาลหลังจากเหตุการณ์ที่มีท่อส่งน�้ำมันเกิด การรัว่ ไหลลงแม่นำ�้ กาลามาซู (Kalamazoo) ในปี พ.ศ.2553 เกิดการผุกร่อนและมีรอยแตกก่อนที่Smart Pigs ของบริษัท เอ็นบริดจ์จะตรวจสอบก่อนเวลา และนั่นคือปัญหา แม้ว่าSmart Pigs จะได้รับการ พัฒนาสูงขึ้นแต่ก็ยังมีความผิดพลาด (คุณไม่สามารถสูบ น�ำ้ มันได้ถา้ ยังมีเครือ่ งมืออยูใ่ นท่อ) และการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ รวบรวมมาจากSmart pigs ต้องใช้เวลา มีบทความในวารสาร เดอะวอลสตรีทเจอนอล ทีก่ ล่าวถึงความผิดพลาดของ Smart pigs แม้วา่ บริษทั ท่อส่งก็ยงั คงใช้งานพวกมันอยูก่ ต็ าม

ท่อส่งน�ำ้ มันของอเมริกามีอายุมากขึน้ และมีแนวโน้ม ทีจ่ ะเกิดการผุกร่อน และในอีก 5 - 10 ปีขา้ งหน้า จะมีจำ� นวน ท่อส่งใหม่เพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญและนัน่ เป็นการสร้างโอกาส ครั้งยิ่งใหญ่ส�ำหรับเทคโนโลยีของท่อส่งที่มีความปลอดภัย และดีกว่าเดิม การสังเกตและตรวจสอบหาการผุกร่อนในท่อส่งนั้น ยังไม่คงไม่พัฒนา บริษัทท่อส่งก๊าซมักใช้เงินในด้านความ ปลอดภัยน้อย โดยค�ำนึงถึงแค่ข้อก�ำหนดขั้นต�่ำ มี 1 วิธหี ลักทีผ่ ปู้ ระกอบการใช้ตรวจสอบการผุกร่อน หรือสนิม คือการใช้ "Pig" มันคือเครือ่ งมือทีใ่ ช้สง่ ไปภายในท่อ ส่งเพื่อตรวจจับจุดที่เกิดปัญหา

วิธกี ารทางเลือกทีจ่ ะตรวจสอบจุดทีเ่ ป็นปัญหาเป็นสิง่ จ�ำเป็น อีก 1 วิธี คือ การใช้อุปกรณ์ตรวจสอบการผุกร่อน จากภายนอกท่อ ตัวเซ็นเซอร์ที่ถูกวางภายนอกท่อสามารถ หารอยรัว่ โดยไม่รบกวนการท�ำงานของท่อส่งภายใน บริษัทดูแลความปลอดภัยของท่อส่งฟอกซ์เท็ก (Fox-Tek) บริษัทย่อยของกลุ่มเครืออุตสาหกรรมออกัสตา (Augusta Industries) (CVE: AAO) ใช้ระบบดังกล่าวตรวจ สอบการกัดกร่อนเช่นเดียวกับระบบใยแก้วน�ำแสงที่ตรวจ สอบความโค้ง และแรงดันในท่อ แต่นวัตกรรมโดยแท้จริงในระบบของฟอกซ์เท็ก เป็น โปรแกรมวิเคราะห์ขอ้ มูลบริษทั ทีใ่ ช้ Smart Pigs จะต้องจ่าย รายเดือนเพื่อการวิเคราะห์หลังการตรวจสอบ แต่ฟอกซ์เท็ก ได้มีการพัฒนาซอฟแวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่สามารถวิเคราะห์ อย่างต่อเนื่องตลอดและอัตโนมัติด้วย

การ Pigไม่ใช่เรื่องใหม่ ในอุตสาหกรรมมีการใช้มา ยาวนานแล้ว และมีรุ่นใหม่ล่าสุด รู้กันในชื่อ “Smart Pigs” ถือเป็นการปรับปรุงให้ดีมากกว่าเดิม Smart Pigs จะอ่านค่า สภาพ สถานะของท่อส่ง เช่นรอยแตก สนิม และการผุกร่อน ของโลหะ ผูป้ ระกอบการจะได้รบั ข้อมูลเหล่านีใ้ นห้องควบคุม และสามารถจัดส่งทีมงานเข้าไปแก้ไขปัญหาได้ ดังในปี พ.ศ. 2555 ท่อส่งประมาณร้อยละ 93 ได้ใช้ Smart Pigs ในการ ตรวจสอบปัญหา 38

October - December 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

ตัวเซ็นเซอร์ของฟอกซ์เท็ก รวบรวมข้อมูลและส่ง รายงานกลับอย่างเป็นความลับโดยอัตโนมัติ ในทุกๆ สิ่งที่ บริษัทต้องการที่จะรู้ - อุณหภูมิ ความกดอากาศ ความดัน อัตราการผุกร่อน เป็นต้น ในรูปแบบของแผนภูมิ กราฟ และตารางค่า ไม่จ�ำเป็นแล้วที่จะต้องส่งคนไปตรวจสอบท่อ ข้างนอกและกลับมาวิเคราะห์ข้อมูลอีกต่อไป ตลาดความปลอดภัยของท่อส่งน�้ำมันและก๊าซเป็น ตลาดใหญ่และก�ำลังเจริญเติบโต แต่หนึ่งในอุปสรรคส�ำคัญ ส�ำหรับเทคโนโลยีใหม่เช่นเซ็นเซอร์ขั้นสูงและซอฟแวร์ คือ การไม่เต็มใจจากบริษัทท่อส่งในการลงทุนในการจัดการ การกัดกร่อนและการบ�ำรุงรักษา ในอดีตที่ผ่านมาพวกเขา ส่วนใหญ่มุ่งเน้นแค่การดูแลความปลอดภัยขั้นต�่ำให้ผ่าน ตามข้อบังคับแค่นั้น แต่ดเู หมือนว่าจะมีการเปลีย่ นแปลงในอุตสาหกรรม ท่อส่งน�ำ้ มันโดยเฉพาะอย่างยิง่ นับตัง้ แต่ผปู้ ระกอบการเข้าไป จัดการสิง่ แวดล้อม การจัดระเบียบท่อส่งโดยการเข้าร่วมของ ชุมชนท้องถิ่น และผู้ประกอบการต้องได้รับใบอนุญาตและ แสดงให้เห็นถึงมาตรการความปลอดภัย เหนือสิง่ อืน่ ใด บริษทั ท่อส่งจะประหยัดค่าใช้จา่ ยโดย ใช้ระบบการตรวจสอบทีล่ งทุนน้อยทีส่ ดุ ในการหารอยรัว่ ของ ท่อส่งน�้ำมันบริษัทเอ็นบริดจ์ถูกบังคับให้จ่ายเงินราวๆ 1 พัน ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อก�ำจัดคราบสกปรกในแม่น�้ำกาลา มาซู (Kalamazoo) ซึ่งเป็นผลมาจากการรั่วไหลของท่อ มันอาจต้องใช้เวลาในการหาข้อมูลวิธีป้องกันการรั่วไหลอีก เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นี้อาจจะเปลี่ยนเกมในแง่ของการขนส่งน�้ำมันและ ก๊าซทางท่อทีถ่ กู จับตามองในอเมริกาเหนือ หากผูป้ ระกอบการ ใช้ซอฟแวร์ที่ทันสมัยตรวจจับปัญหาเล็กๆ ก่อนที่จะเกิด ปัญหาใหญ่ การตรวจสอบอย่างละเอียดโดยสม�่ำเสมอจะ ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากท่อส่งได้ แทนที่มันจะเป็น ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมต่อไปสาธารณะอาจเห็นมันเป็น โครงสร้างพื้นฐานส่วนหนึ่งที่ช่วยอ�ำนวยความสะดวกทาง ด้านการค้า


Co-Located with : ASIA 2015 An International Exhibition of Oil & Gas Technologies & Supporting Industries

An International Exhibition of Process, Petrochemical And Refinery Equipment, Technologies & Supporting Industries

ASEAN Process Safety Conference 2015 ASEAN's Premier Oil & Gas And Petrochemical Safety Conference

“Thailand’s Premier Maritime & Offshore Technology Exhibition!”

Endorsed By :

Singapore Industrial Automation Association

Indonesia Industrial Automation Club (llAC)

Official Media :

Thailand Oil & Gas Today Magazine

Conference By :

Juz Talk (Thailand)

Organized By:

Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd Part of The Fireworks Trade Media Group


FBI In Action

FBI Thailand was once again actively circulating the Oil & Gas Today magazines regionally. FBI Thailand at The 4th Edition Of Oil&Gas Thailand (Oget) 2014 Exhibition FBI Thailand was present once again at Thailand's largest oil and gas event OGET 2014 and it was a pretty busy period for our team which was distributing the Thailand Oil and Gas Today Magazine. The magazine was well recieved by stakeholders in the oil and gas industry and distributed to more than 1000 oil and gas professionals during the event. keep in tabs with the industry.

Review of the 38 IPA Convention and Exhibition th

Closes with a Pledge from the Industry and Government to Work in Closer Partnership The 38thIPA Convention & Exhibition closed todaywith a strong commitment from both industry and government to work in closer partnership to address the challenges the oil and gas industry faces. The three day Convex, held at the Jakarta Convention Centre under the theme of “Strengthening Partnerships to Enhance Indo nesia’s Energy Resilience and Global Competitiveness”, was one of the biggest

40

IPA Convention & Exhibitions, with a total of 290

year’s Convex also included an extended CSR

companies participating as exhibitors, 200

Zone Empowerment Centre and a brand new

delegates from 25 countries, 23.674 visitorsin-

star attraction in the form of a Mini Operation

cluding 3.600 delegates attending throughout

Site, which brought to life the working operation,

the three days event.

extraction and production of oil and gas.

The Convex brought industry leaders and

From the outcomes of this year’s IPA

experts from across Indonesia and the world

Convex, the IPA will present a summary of the

together with leaders and representatives from

discussed challenges and recommendations

government to discuss the issues and challenges

to the Indonesian government in the form of a

facing the sector and solutions for the future.

White Paper within 30 days with the expectation

During the Convex, 190 technical papers, 35 posters

of breakthroughs in attracting investment to

and 40 technical sessions were presented. This

increase exploration.

October - December 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine


Circulation of Thailand Oil&Gas Today Magazine is audited by Fireworks Business Information quarterly and as a requirement, circulation of Free copies is restricted to qualified readers in the Southeast Asia region. But readers in other countries can have Thailand Oil&Gas Today Magazine, only on subscription basis. As a subscriber of Thailand Oil&Gas Today Magazine, irrespective of whether you are located in the Southeast Asia region or other countries, you will be the first one to receive the current issue before other free readers. You have your own personal copy of Thailand Oil&Gas Today Magazine and you can either retain for further reference in your own library or share with others in your organization. Consider the advantage you will have by subscribing to Thailand Oil&Gas Today Magazine. For priority service, fax this subscription card to +66 2 513 1418 Ext. 108 or email to thai@fireworksbi.com

My Business Particulars

This Section MUST be completed before your request can be processed. YES, I would like to have any OWN PERSONAL COPY OF Thailand Oil&Gas Today Magazine, Please enter my subscription TODAY! For enquiries, regarding advertisements in the magazine and online, Please visit our website where you will find the necessary links to the companies concerned.

MY COMPANY ACTIVITIES

SUBSCRIPTION OPTIONS

Oil and Gas Producers

I wish to subscribe/ renew for:

Oil and Gas Contractors

One year (4 issues) for THB 900 / USD 30

Oil and Gas Exploration

Two years (8 issues) for just THB 1,800 / USD 60

Oil and Gas Equipment Suppliers Subsea Contractor Subsea Equipment Suppliers Petrochemical Producers

PREFERRED METHOD OF PAYMENT

Petrochemical Equipment Suppliers Marine and Offshore Industry

Cash

Others: Please Specify:

Cheque

MY MAIN JOB FUNCTION

Electronic Transfer Remit to the Publisher’s bank account as detailed below :

Management & Decisions Makers

Fireworks Media ( Thailand ) Co., Ltd.

Purchasing & Procurement

Account NO : 111-3-91427-5

Maintenance & Technical

Siam Commercial Bank Pcl.

Engineering

Swift Code

: SICOTHBK

Branch

: Ratchayothin

Production Manufacturing Research & Development (R&D)

9 Ratchadapisek Rd. Jatuchak Bangkok 10900

Quality Control (QC)

After Completion, Fax or POST to Fireworks Business Information (Thailand) Promphan 2 Office & Residence, 8th Floor (Office Zone, Room 807) 1 Soi Lat Phrao 3, Lat Phrao Road, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand TEL : (+66) 2513 1418 Ext. 108

FAX : (+66) 2513 1419

Email: Thai@fireworkabi.com

Fireworks Business Information (Thailand) Current of Thailand Oil&Gas Today Magazine can also be found on the website : www.fireworksbi.com


c/o Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd. Promphan 2 Office&Residence, 8th Floor (Office Zone, Room 807) 1 Soi Lat Phrao Road, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

%% !"#$%$&"'$()*+$",-"$."/&$0-/$&"1"2-#3


Calendar of Oil & Gas Event Fireworks

Calendar of Oil & Gas Events List 2014

MAR NE

2014

Vietnam

Oil & Gas Myanmar 2014 Date: 9-11 July 2014 City : Tatmadaw Hall Yangon, Myanmar Web: www.oilmyanmar.com

Oil & Gas Vietnam 2014 Marine & Offshore Vietnam 2014 Date: 22-24 October 2014 City : Indoor Sports Complex of Ba RiaVung Province Web: www.marinevietnam.com

Date: 22-24 October 2014 City : Indoor Sports Complex of Ba RiaVung Province Web: www.oilgasvietnam.com

OFFSHORE PHILLIPINES

2014

Marine Philippines 2014 Date: 18-20 June 2014 City : SMX Convention Centre Manila, Philippines Web: www.philmarine.com

02

H OFFS OR OFFS H OFFS PHIP L LHIIPLPILH NI IP EOF LSI LN I 20 PH OF 04

01

07

08

Oil & Gas Brunei 2014

06 01

03

Date: 14-15 October 2014 City : Seria Community Hall, Pusat Insani Seria Kuala Belait, Brunei Web: www.oilgasbrunei.com

05

Oil & Gas Thailand (OGET) 2014 and Petrochemical Asia 2014 Date: 2-4 September 2014 City : BITEC, Bang-na Bangkok, Thailand Web: www.oilgasthai.com

Indonesia Marine & Offshore Expo (IMOX) 2014

Date: 19-21 August 2014 City : Swiss-Bel Hotel Batam, Indonesia Web: www.batam-marine.com

Sarawak Oil & Gas 2014

Date: 10-11 September 2014 City : Bintulu Civic Centre Sarawak,Malaysia Web: www.oilgasexpo.com

PHI

July-September 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine October - December 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine

39 43


Advertiser Index & International Marketing Offices

Advertiser Index PAGE

AVERTISERS

WEBSITE

IFC 3 IBC 39 13 27 BC 1

Bangchak Petroleum PLC Contact Singapore Draeger Safety (Thailand) Ltd. Fireworks Exhibitions Indonesian Petroleum Association Exhibitioin IS Industrie (Thailand) Ltd. Technip Engineering (Thailand) Limited Yokogawa (Thailand) Ltd.

www.bangchak.co.th www.contactsingapore.sg www.draeger.com/passion www.oilgasthai.com www.ipaconvex.com www.is-industrie.co.th www.technip.com www.yokogawa.com/th

International Marketing Office THAILAND

INDONESIA

Fireworks Business Information

Fireworks Business Information

(Thailand)

(Indonesia)

c/o Fireworks Media (Thailand) Co., Ltd.

Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blak No 47,

Promphan 2 Office&Residence,

JI Letjen Suprapto Raya,

8th Floor (Office Zone, Room 807)

Jakarta 10640 Indonesia

1 Soi Lat Phrao Road, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

44

TEL

: (+66) 2 513 1418 Ext. 108

FAX

: (+66) 2 513 1419

EMAIL

: thai@fireworksbi.com

TEL

: (+6221) 4290 0030, (+6221) 3228 8780

FAX

: (+6221) 4290 0191

EMAIL

: info@fireworksbi.com

SINGAPORE (Head Office)

MALAYSIA

Fireworks Business Information

Fireworks Business Information (M)

(Singapore)

Sdn 1037694-W

14 Robinson Road #13-00,

48-3, Jalan PJU 5/11, Dataran Sunway,

Far East Finance Building,

47810 Kata Damansara Petaling Jaya,

Singapore 048545

Selangor D.E

TEL

: (+65) 3152 0252

TEL

: (+603) 6148 3488

FAX

: (+65) 3152 0253

FAX

: (+603) 6148 4811

EMAIL

: sg@fireworksbi.com

EMAIL : my@fireworksbi.com

October - December 2014 | Thailand Oil & Gas Today Magazine


Oil&GasToday Mag-Vol1.No.4-Oct-Dec 2014  

This month’s edition of Thailand’s only bilingual Oil & Gas is packed full of exciting news from the region with tensions building up all ov...

Oil&GasToday Mag-Vol1.No.4-Oct-Dec 2014  

This month’s edition of Thailand’s only bilingual Oil & Gas is packed full of exciting news from the region with tensions building up all ov...

Advertisement